segunda-feira, 30 de junho de 2014

Galasikaw (Bambara: Mali)


Galasikaw 1
1 Ne Paul bɛ nin sɛbɛn ci, ne min kɛra ciden ye, nka mɔgɔw ma ne ci, o cidenya fana ma bɔ mɔgɔ la, fɔ Yesu Krisita yɛrɛ ani Fa Ala, o min y'a lakunun ka bɔ suw cɛma. 2 Balima minnu bɛɛ bɛ ne fɛ yan, ne ni olu bɛ nin sɛbɛn ci Galasi jamana egilisiw ma. 3 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni dususuma di aw ma. 4 Krisita y'a yɛrɛ di an ka jurumuw kosɔn, walisa ka an tila nin diɲɛ juguman la, ka kɛɲɛ ni an Fa Ala sago ye. 5 Nɔɔrɔ ka da ale kan badaa-badaa! Amiina. 6 Min ye aw wele Krisita ka nɛɛma barika la, aw ye o bila joona ka aw yɛlɛma Kibaru Duman sifa wɛrɛ fan fɛ, o de ye ne kabakoya haali. 7 A tɛ ko Kibaru Duman wɛrɛ bɛ yen, nka mɔgɔ dɔw b'a kan ka aw hakili ɲaami. Olu b'a fɛ ka Krisita Kibaru Duman yɛlɛma. 8 Nka ni an yɛrɛw wala sankolola mɛlɛkɛ dɔ bɛ Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye, min ni an ka fɔlɔ fɔlen tɛ kelen ye, o tigi ka danga! 9 An y'a fɔ ka ban cogo min na, ne bɛ segin o kan sisan tun ko: Ni mɔgɔ dɔ ye Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye, ni o tɛ aw ka minɛlen ye, o tigi ka danga! 10 Ayiwa, ne b'a fɛ ka ne ko diya mɔgɔw ye wa, wala Ala ye? Yala ne b'a fɛ ka mɔgɔw diyaɲekow kɛ wa? Ni ne tun b'a fɛ ka mɔgɔw diyaɲekow kɛ halibi, ne tun tɛna kɛ Krisita ka baaraden ye. 11 Balimaw, ne b'a fɔ aw ye k'a jɛya ko ne ye Kibaru Duman min fɔ aw ye, o ma bɔ mɔgɔw la. 12 Ne ma o sɔrɔ mɔgɔ fɛ. Mɔgɔ si fana ma ne kalan o la, nka a jirala ne la Yesu Krisita de fɛ. 13 Ne tun bɛ taama Yahutuw ka diinɛ sira la cogo min na fɔlɔ, aw y'o mɛn. Aw y'a dɔn ko ne tun bɛ tugu Ala ka egilisi nɔfɛ ka a tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛn, walisa ka a tiɲɛ. 14 Ne tun tɛmɛnna ne filaɲɔgɔn Yahutuw caman kan Yahutuw ka diinɛ kow la. Ne dusu bɛɛ tun bɛ an bɛnbaw ka laada fɔlenw na. 15 Nka Ala ye ne ɲɛnatɔmɔ sani ne ka bange, ka ne wele a ka baara kama a ka nɛɛma barika la. 16 A diyara a ye ka a Denkɛ jira ne la walisa ne ka o Kibaru Duman fɔ siya wɛrɛ mɔgɔw ye tuma min na, o yɔrɔnin bɛɛ ne ma mɔgɔ si ɲininka. 17 Minnu kɛra cidenw ye ne ɲɛ, ne ma taa olu sɛgɛrɛ Jerusalɛm, nka ne sinna ka taa Arabi jamana la. O kɔ, ne kɔseginna ka taa Damasi. 18 San saba tɛmɛnnen kɔ, ne taara Jerusalɛm walisa ne ni Piɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn. Ne ye tile tan ni duuru kɛ a fɛ yen. 19 Nka ne ma ciden tɔw si ye, fɔ Matigi balimakɛ Yakuba. 20 Ne b'a fɔ Ala ɲɛ kɔrɔ ko, ne bɛ nin ko minnu sɛbɛn, nkalon tɛ olu la. 21 O kɔ, ne taara Siri ni Silisi jamanaw la. 22 O waati bɛɛ la, Krisita ka egilisi minnu bɛ Jude jamanaw la, olu tun ma ne ye ka ne dɔn. 23 U tun b'a mɛn dɔrɔn ko min tun tugura u nɔfɛ ka u tɔɔrɔ, k'i gɛlɛya ka dannaya tiɲɛ, ko o bɛ o dannaya ko waajuli kɛ sisan. 24 O tuma la u tun bɛ Ala tanu ne ko la.
Galasikaw 2
1 San tan ni naani tɛmɛnnen kɔ, ne ni Barnabasi kɔseginna Jerusalɛm. Ne taara ni Tite fana ye. 2 Ne taara ka kɛɲɛ ni Ala ka jirali ye ne la. Ne delila ka Kibaru Duman min waajuli kɛ siya wɛrɛ mɔgɔw cɛma, ne y'o bɛɛ jira u ɲɛ mɔgɔw la u dan na, walisa ne ye baara min kɛ ka tɛmɛn, ani ne bɛ baara min kɛ sisan, a kana na sɔrɔ ko ne ye o kɛ fu. 3 Ayiwa, ne taamaɲɔgɔn Tite min ye Grɛki ye, olu ma o wajibiya ka boloko, 4 hali k'a sɔrɔ balima nkalontigɛla dɔw tun b'a fɛ k'a wajibiya o la. Olu tun y'u dogo ka don an cɛma, walisa an ye hɔrɔnya min sɔrɔ Krisita Yesu la, u ka o tiɲɛ ka sɔrɔ ka an bila jɔnya la. 5 An ma u kan minɛ, an ma kolo u ye hali waati kunkurunnin kɔnɔ, walisa Kibaru Duman tiɲɛ ka to aw fɛ. 6 Nka minnu jatera ɲɛ mɔgɔw ye, (tiɲɛ la u tun ye o min ye, o tɛ fɛn ye ne ɲɛ na, sabu Ala tɛ mɔgɔ filɛ a kɔkanna fɛ,) minnu jatera ɲɛ mɔgɔw ye, olu kɔni ma foyi fara ne ka Kibaru Duman fɔlen kan. 7 Nka u yɛrɛw y'a ye ko Ala ye baara kalifa ne ma ko ne ka Kibaru Duman fɔ siya wɛrɛw cɛma, i ko a y'a di Piɛrɛ ma k'a fɔ Yahutuw cɛma cogo min na. 8 K'a masɔrɔ Ala ye Piɛrɛ labɛn ka kɛ Yahutuw ka ciden ye cogo min na, a ye ne labɛn ka kɛ siya wɛrɛw ka ciden ye ten. 9 Yakuba ni Piɛrɛ ni Yuhana minnu tun jatera i ko samasenw, olu y'a ye ko o baara kalifara ne ma Ala ka nɛɛma barika la tuma min na, olu ye u tɛgɛ don ne ni Barnabasi tɛgɛ k'a jira ko an kɛra jɛɲɔgɔnw ye. U sɔnna an ka taa baara kɛ siya wɛrɛ mɔgɔw cɛma, ko olu na taa Yahutuw cɛma. 10 U y'an deli dɔrɔn ko an ka an hakili to dannabaa faantanw la. Ne fana ye ne jija ka o kɛ. 11 Piɛrɛ nalen kɔ Antiose, ne y'a sɔsɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na, katuguni a jalaki tun don. 12 Sani mɔgɔ dɔw ka se yen ka bɔ Yakuba yɔrɔ, o y'a sɔrɔ a tun bɛ dumuni kɛ siya wɛrɛ balimaw fɛ. Nka olu sera yen tuma min na, a y'i mabɔ u la, a ma sɔn ka dumuni kɛ u fɛ tun, k'a masɔrɔ a siranna bolokolenw ɲɛ. 13 Balima Yahutu tɔw fana ye a ka filankafoya ɲɔgɔn kɛ, fo Barnabasi yɛrɛ lafilila u ka filankafoya fɛ. 14 Ne y'a ye ko u tun tɛ taama ka tilen ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman tiɲɛ ye tuma min na, ne y'a fɔ Piɛrɛ ye u bɛɛ ɲɛ na ko: «E min ye Yahutu ye, ni e bɛ siya wɛrɛ mɔgɔw cogo ta, ka Yahutuw cogo bila, i bɛ se ka siya wɛrɛ mɔgɔw karaba ka Yahutuw cogo ta cogo di?» 15 An kɔni ye Yahutu bangelenw ye, an tɛ siya wɛrɛ mɔgɔw jurumukɛlaw ye. 16 O bɛɛ n'a ta, an y'a dɔn ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya kɛwalew barika la, fɔ Krisita Yesu dannaya barika la. O de kosɔn an fana dara Krisita Yesu la walisa an ka jo sɔrɔ Krisita dannaya barika la, o kana kɛ sariya kɛwalew nɔ ye, k'a masɔrɔ mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya kɛwalew barika la. 17 Ayiwa, k'an to jo ɲinili la Krisita barika la, ni an yɛrɛw sɔrɔla jurumukɛlaw ye, o kɔrɔ ko Krisita bɛ baara kɛ jurumu ye wa? Ayi dɛrɛ! 18 Nka ne tun ye fɛn minnu tiɲɛ, ni ne ye olu dila ko kura, ne bɛ ne yɛrɛ jira sariya tiɲɛbaa ye. 19 Ne kɔni salen don sariya ta fan fɛ, sariya yɛrɛ fɛ, walisa ne ka ɲɛnamaya Ala ye. 20 Ne ni Krisita gengenna jiri la ɲɔgɔn fɛ. Ne ɲɛnama don, ne yɛrɛ tɛ mɛnɛ, Krisita de bɛ ɲɛnamaya ne kɔnɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya min na sisan, ne bɛ taama o la Ala Denkɛ dannaya barika la. Ale de ye ne kanu k'a yɛrɛ di ne kosɔn. 21 Ne tɛ ban Ala ka nɛɛma la, k'a masɔrɔ ni tilennenya bɛ sɔrɔ sariya barika la, Krisita sara fu.
Galasikaw 3
1 Aw Galasika hakilintanw! Yesu Krisita gengenni jiri la, o ko jirala aw la k'a jɛya, jɔni ye aw malasa? 2 Ne b'a fɛ ka nin dɔrɔn de dɔn aw fɛ: Aw ye Ni Senu sɔrɔ sariya kɛwalew barika la wa, wala Kibaru Duman lamɛnni ni a dannaya barika la? 3 Aw dun kɛra hakilintanw ye ten cogo di? Aw y'a daminɛ Ni Senu barika la, sisan aw b'a fɛ k'a dafa aw yɛrɛw barika la wa? 4 Aw ye koba minnu sɔrɔ, aw ye olu sɔrɔ fu wa? Nka olu tɛ se ka kɛ fu. 5 Ala ye Ni Senu di aw ma ka kabakow kɛ aw cɛma tuma min na, a y'o kɛ aw ka sariya kɛwalew kɛli kosɔn wa, wala Kibaru Duman lamɛnni ni a dannaya kosɔn? 6 O cogo la Kitabu bɛ kuma Ibrahima ko la ko: «A dara Ala ka kuma la, o de jatera a ye tilennenya ye.» 7 O de y'a to aw k'a dɔn ko minnu bɛ dannaya sira kan, olu ye Ibrahima bɔnsɔn sɛbɛw ye. 8 Kitabu kɔnna k'a ye ko Ala na jo di siya tɔw ma dannaya barika la, o de kosɔn a kɔnna k'a Kibaru Duman fɔ Ibrahima ye ko: «Siyaw bɛɛ na duba sɔrɔ e de la.» 9 O de y'a to minnu bɛ dannaya sira kan, olu bɛ duba sɔrɔ i ko dannabaa Ibrahima ye duba sɔrɔ cogo min na. 10 Mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ sariya kɛwalew sira kan, olu bɛ danga kɔrɔ, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ to ka sariya kitabu ko sɛbɛnnenw bɛɛ kɛ, o dangalen bɛ.» 11 Ayiwa a jɛlen don ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya barika la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya de barika la.» 12 Sariya kɔni tɛ dannaya ko ye, k'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: «Min bɛ sariya ci fɔlenw kɛ, o de na ɲɛnamaya u barika la.» 13 Krisita ye an kunmabɔ sariya ka danga ma. Ale yɛrɛ kɛra danga ye an nɔ na, k'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ dulonna jiri la, o dangalen bɛ.» 14 O kɛra walisa Ibrahima ye duba min sɔrɔ, o ka lase siyaw bɛɛ ma Yesu Krisita fɛ, walisa Ni Senu min layidu tara, an ka o sɔrɔ dannaya barika la. 15 Balimaw, ne bɛna kuma ka kɛɲɛ ni Hadamadenw ka ko kɛcogo ye. Ni mɔgɔ dɔ bɛ layidu ta k'a sigi koɲuman, mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka o tiɲɛ wala ka fɛn wɛrɛ fara o kan. 16 Ayiwa, Ala tun ye layiduw ta Ibrahima ni a bɔnsɔn ye. Kitabu ma kuma a bɔnsɔn caman ko la, ko «bɔnsɔnw,» nka a kumana a bɔnsɔn kelen ko la, ko «a bɔnsɔn,» o ye Krisita de ye. 17 Ne b'a fɛ ka min fɔ, o filɛ nin ye ko: Ala ye layidu ta k'a sigi koɲuman. Sariya min sigira san kɛmɛ naani ni bisaba o layidu talen kɔ, o tɛ se ka o layidu yɛlɛma ka a ko fɔlen tiɲɛ. 18 K'a masɔrɔ Ala ye ciyɛn min di, ni o tun basigira sariya kan, o tun tɛna kɛ layidu nɔ ye tun, nka Ala y'a di Ibrahima ma ka kɛɲɛ ni a ka layidu ye. 19 O tuma la sariya sigi kun ye mun ye? A sigira layidu talen kɔ, sariya tiɲɛni kow de kosɔn. A tun ka kan ka to yen fo layidu tara Ibrahima bɔnsɔn min ko la, o ka na. O sariya sigira mɛlɛkɛw fɛ, a tɛmɛnna mɔgɔ bolo fɛ. 20 Min bɛ tɛmɛn mɔgɔ bolo fɛ, o tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye, k'a sɔrɔ Ala ye kelenpe de ye. 21 Yala sariya bɛ Ala ka layiduw kama wa? Ayi dɛrɛ! Sariya min bɛ se ka ɲɛnamaya di mɔgɔw ma, ni o tun sigira, o tuma la mɔgɔw tun na tilennenya sɔrɔ sariya barika la. 22 Nka Kitabu y'a fɔ ko Hadamadenw bɛɛ bɛ jurumu fanga kɔrɔ, walisa layidu nilifɛn min bɛ sɔrɔ Yesu Krisita dannaya fɛ, o ka di a dannabaaw ma. 23 Sani dannaya waati ka se, an tun bɛ sariya ka mara la, an bilara yen ka o dannaya nata jirali makɔnɔ. 24 O de y'a to sariya kɛra an denmisɛnma bilasirabaa ye ka an lase Krisita ma, walisa an ka jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ dannaya barika la. 25 Dannaya waati selen, an tɛ denmisɛnma bilasirabaa bolo tun. 26 Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya de barika la Krisita Yesu la. 27 Aw minnu bɛɛ batisera Krisita la, aw ye Krisita don aw kan na i ko dulɔki. 28 O de kosɔn faranfasi tɛ Yahutuw ni siya tɔw cɛ tun, wala jɔnw ni hɔrɔnw, wala cɛw ni musow, k'a masɔrɔ aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la. 29 Ayiwa ni aw ye Krisita taw ye, aw ye Ibrahima bɔnsɔnw fana ye, ani ciyɛntalaw, ka kɛɲɛ ni Ala ka layidu ye.
Galasikaw 4
1 Ne ko: Ka ciyɛntala denmisɛnma to, faranfasi si tɛ a ni jɔn cɛ, hali k'a sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ kuntigi ye. 2 K'a denmisɛnma to, a bɛ kɔlɔsibaaw ni ko ɲɛnabɔlaw bolo fo ka se a fa ka waati latigɛlen ma. 3 An fana bɛ ten. Ka an to denmisɛnya la, an tun bɛ diɲɛ kow ka jɔnya la. 4 Nka waati dafalen selen, Ala ye a Denkɛ ci ka na. A bangera muso fɛ, a bangera sariya kɔrɔ, 5 walisa a ka sariya kɔrɔ mɔgɔw kunmabɔ walisa an ka don yɔrɔ sɔrɔ Ala denya la. 6 Aw ye Ala denkɛw ye, o de kosɔn Ala ye a Denkɛ Ni ci ka na don an dusukunw na. O Ni bɛ pɛrɛn ko: «Aba, an Fa.» 7 O de y'a to i tɛ jɔn ye tun, fɔ denkɛ. Ayiwa, ni i ye denkɛ ye, i ye ciyɛntala fana ye Ala barika la. 8 Waati tɛmɛnnen na, aw tun tɛ Ala dɔn. Aw tun bɛ minnu ka jɔnya la, olu tɛ batofɛn sɛbɛw ye. 9 Nka sisan, kabini aw ye Ala dɔn, ayi, kabini aw dɔnna Ala fɛ, aw bɛ kɔsegin o ko fu barikantanw ma cogo di? Aw b'a fɛ ka don olu ka jɔnya la ko kura cogo di? 10 Aw bɛ donw ni kalow ni waatiw ni sanw bila! 11 Ne bɛ siran aw ko la ko a kana na sɔrɔ ne ye baara kɛ aw kosɔn fu. 12 Balimaw, ne bɛ aw deli ko aw ka kɛ i ko ne, katuguni ne fana bɛ i ko aw. Aw ma ne tɔɲɔ foyi la. 13 Aw y'a dɔn ko ne taa ko fɔlɔ ka Kibaru Duman fɔ aw ye, o y'a sɔrɔ ne tun man kɛnɛ. 14 Aw ye kɔrɔbɔli sɔrɔ ne ka bana kosɔn, o bɛɛ n'a ta aw ma ne mafiɲɛya wala ka ɲigin ne la, nka aw ye ne minɛ i ko Ala ka mɛlɛkɛ dɔ, wala Krisita Yesu yɛrɛ. 15 Aw nisɔndiyalen tun don ne ko la kosɛbɛ. Nka o nisɔndiya dun bɛ min? K'a masɔrɔ ne ye aw seere ye ko ni a tun bɛ se ka kɛ, aw tun na aw yɛrɛw ɲɛw bɔ ka u di ne ma. 16 Ne ye tiɲɛ fɔ aw ye, o de kosɔn ne kɛra aw jugu ye sisan wa? 17 O mɔgɔw jijalen don aw ko la, nka u ka miiriliw man ɲi. U b'a fɛ ka an ni aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na, walisa aw ka jija u ko la. 18 Jijali kɔni ka ɲi ko ɲuman ta fan fɛ, tuma bɛɛ. O kana kɛ ka ne to aw cɛma dɔrɔn. 19 Ne ka denmisɛnw, ne bɛ tin na aw kosɔn ko kura, fo Krisita ka kɛ aw kɔnɔ sɛbɛ la. 20 Ne tun b'a fɛ ka ne yɛrɛ sɔrɔ aw cɛma sisan, walisa ne ka se ka ne kuma cogo yɛlɛma, sabu ne sigalen don aw ko la! 21 A' y'a fɔ ne ye, aw minnu b'a fɛ ka kɛ sariya kɔrɔ, yala aw tɛ sariya kuma lamɛn wa? 22 A sɛbɛnnen bɛ ko denkɛ fila tun bɛ Ibrahima fɛ. Kelen tun ye a ka jɔnmuso den ye, a tɔ kelen tun ye a ka hɔrɔnmuso den ye. 23 Jɔnmuso denkɛ bangera farisogo barika la. Hɔrɔnmuso denkɛ bangera Ala ka layidu barika la. 24 Kɔrɔ wɛrɛ bɛ o ko la: O muso fila ye layidu fila bisigiw ye. Kelen ye Agar ye, o ye Sinayi kulu bisigi ye. A bɛ denw bange jɔnya la. 25 Agar ye Sinayi kulu ye Arabi jamana la. O bɛ kɛɲɛ ni Jerusalɛm sisanlama ye, k'a masɔrɔ a ni a denw bɛ jɔnya la. 26 Nka sanfɛ Jerusalɛm ye hɔrɔnmuso ye, o de ye an bɛɛ ba ye. 27 A sɛbɛnnen bɛ ko: «Muso bangekɛbali, i ka ɲagali! Tin ma e min minɛ, i ɲagalilenba ka kulokanba ci! K'a masɔrɔ muso min tora a dan na, o denw na caya ka tɛmɛn muso cɛtigi ta kan.» 28 Aw kɔni balimaw, aw ye layidudenw ye i ko Isaka. 29 Waati tɛmɛnnen na, den min bangera farisogo cogo la, o tugura Ala Ni ta den nɔfɛ k'a tɔɔrɔ. A bɛ ten halibi. 30 Nka Kitabu bɛ mun fɔ? A ko: «I ka jɔnmuso ni a denkɛ gɛn, k'a masɔrɔ jɔnmuso denkɛ ni hɔrɔnmuso denkɛ tɛna ciyɛn ta ɲɔgɔn fɛ.» 31 O de kosɔn balimaw, an tɛ jɔnmuso denw ye, fɔ hɔrɔnmuso denw.
Galasikaw 5
1 Krisita ye an tila hɔrɔnya de kama. O de kosɔn aw sinsinnen ka to o hɔrɔnya kan, aw kana aw yɛrɛw bila jɔnya tɔnnajiri kɔrɔ tun. 2 A filɛ, ne Paul b'a fɔ aw ye ko: Ni aw bolokora, Krisita tɛna foyi ɲɛ aw ye tun. 3 Ne bɛ segin a kan tun ko: Mɔgɔ o mɔgɔ bolokora, ne b'a fɔ o tigi ye k'a jɛya ko sariya kow bɛɛ kɛli juru b'a la. 4 Aw minnu bɛ jo ɲini Ala ɲɛ kɔrɔ sariya barika la, aw farala ka bɔ Krisita la, aw binna ka bɔ Ala ka nɛɛma la. 5 An kɔni jigi b'a kan Ni Senu barika la ko an na tilennenya sɔrɔ Ala fɛ. An bɛ o de makɔnɔ ni dannaya ye. 6 K'a masɔrɔ Krisita Yesu la, bolokoli wo, bolokobaliya wo, nafa tɛ o si la. Dannaya min bɛ baara kɛ kanuya barika la, nafa bɛ o de la. 7 Aw tun bɛ boli koɲuman. Jɔni ye aw bali ka boli tiɲɛ sira kan? 8 O miirili ma bɔ aw welebaa Ala la fewu. 9 Buurufunun fɛn dɔɔnin bɛ mugu nɔɔninen bɛɛ funun. 10 O bɛɛ n'a ta, ne jigi dalen bɛ aw kan Matigi la ko aw tɛna sɔn ka miiri ko wɛrɛ la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ aw hakili ɲaami, o tigi na tɔɔrɔ dɛ. 11 Balimaw, ne kɔni ta fan fɛ, ni a y'a sɔrɔ ne bɛ bolokoli ko waajuli kɛ tun, mun y'a to tugu bɛ kɛ ne nɔfɛ ka ne tɔɔrɔ halibi? Ni ne tun y'o kɛ, Krisita gengenjiri ko tun tɛna kɛ kunnatiɲɛ ko ye tun. 12 Minnu bɛ tɔɔrɔ lawuli aw cɛma, ne tun b'a fɛ olu ka u yɛrɛw tigɛ pewu! 13 Balimaw, aw kɔni welela hɔrɔnya de kama, nka aw kana o hɔrɔnya kɛ farisogo kow kɛ sababu ye, nka aw ka ɲɔgɔn mago ɲɛ kanuya la. 14 K'a masɔrɔ sariya bɛɛ bɛ dafa ni nin kuma kelen ye ko: «I ka i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.» 15 Nka ni aw bɛ ɲɔgɔn cin ka ɲɔgɔn ɲimi, a' ye aw yɛrɛw kɔlɔsi, aw kana ɲɔgɔn ban dun na. 16 Ayiwa, min bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye, o filɛ nin ye ko: A' ye taama Ni Senu barika la. Ni o kɛra, aw tɛna farisogo nege kow kɛ fewu. 17 K'a masɔrɔ ko minnu man di Ni Senu ye, farisogo ɲɛ bɛ bɔ olu fɛ. Ko minnu ka di farisogo ye, Ni Senu tɛ olu fɛ fewu. U bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ, walisa aw b'a fɛ ka ko minnu kɛ, aw kana olu kɛ. 18 Nka ni Ni Senu ye aw ɲɛminɛbaa ye, o tuma la aw tɛ sariya kɔrɔ. 19 Farisogo ka kɛwalew jirala, olu filɛ: jatɔya, nɔgɔlenya, kakalaya, 20 boli batoli, subaaya, juguya, sɔsɔli, kɛlɛ, keleya, diminya, bila ɲɔgɔn na kow, farali, kan tilali, 21 koniya, dɔlɔtɔya ni ko kolonya ani olu bɔɲɔgɔnkow. Ne bɛ aw lasɔmi i ko ne tun y'a fɔ aw ye ka ban cogo min na ko minnu bɛ o kow kɛ, olu tɛna don Ala ka masaya la fewu. 22 Nka Ni Senu den ye kanuya ye, ani ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, hinɛ, ɲumaya, dannamɔgɔya, 23 sabali, yɛrɛminɛli. Sariya si tɛ o bɔɲɔgɔnkow kɛlɛ! 24 Minnu ye Krisita Yesu taw ye, olu ye farisogo ni a negela kow ni a sagola kow gengen jiri la ka u faga. 25 An ɲɛnama don Ni Senu barika la, o de kosɔn an ka taama Ni Senu barika la. 26 An kana an yɛrɛw bonya, ka don ɲɔgɔn dimin kow la, ka ɲɔgɔn keleya.
Galasikaw 6
1 Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna hakɛma ko kɛli la, aw minnu bɛ Ni Senu sira kan, aw ka o latilen ni majiginlenya ye, ka i yɛrɛ kɔlɔsi, walisa i fana kana kɔrɔbɔ. 2 A' ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn ka doniw ta. Aw na Krisita ka sariya dafa ten. 3 Ni mɔgɔ dɔ bɛ miiri ko ale ye fɛn ye, k'a sɔrɔ a tɛ foyi ye, a b'a yɛrɛ lafili. 4 Mɔgɔw bɛɛ kelen-kelen ka u yɛrɛw taama cogo sɛgɛsɛgɛ. O cogo la, ni yɛrɛbonya yɔrɔ bɛ u fɛ, u na o sɔrɔ u yɛrɛw la, mɔgɔ wɛrɛ sen tɛna kɛ o la. 5 K'a masɔrɔ bɛɛ kelen-kelen na a yɛrɛ ka doni ta. 6 Mɔgɔ min bɛ kalan mɔgɔ wɛrɛ fɛ Ala ka kuma la, o tigi ka a karamɔgɔ niyɔrɔ bɔ a bolofɛnw bɛɛ la. 7 Aw kana aw yɛrɛw lafili. Mɔgɔ tɛ yɛlɛ bɔ Ala ma. Mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a bɛ o de suman tigɛ. 8 Min ye danni kɛ a farisogo ye, o na tolilenya sɔrɔ ka bɔ farisogo la. Min ye danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali suman tigɛ ka bɔ Ni Senu fɛ. 9 An kana sɛgɛn ko ɲuman kɛ la, katuguni ni an ma sɛgɛn k'a bila, an na suman tigɛ tuma bɛnnen na. 10 O de kosɔn, ni cogo bɛ an fɛ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, janko an balima dannabaaw. 11 A' ye nin sɛbɛnden kunbabaw filɛ. Ne yɛrɛ bolo de ye u sɛbɛn ka u ci aw ma. 12 Minnu b'a fɛ ka u ko diya mɔgɔw ye farikolo ko la, olu b'a fɛ ka aw wajibiya ka boloko. U bɛ o kɛ walisa mɔgɔw kana u tɔɔrɔ Krisita gengenjiri kosɔn. 13 Minnu bolokora, olu yɛrɛw tɛ sariya sira taama. U b'a fɛ aw ka boloko walisa u ka u yɛrɛw bonya ko o taamashyɛn bɛ aw fari la. 14 Ne kɔni tɛna ne yɛrɛ bonya foyi la ni an Matigi Yesu Krisita gengenjiri tɛ. O gengenjiri barika la, diɲɛ salen don ne ta fan fɛ, ne salen don diɲɛ ta fan fɛ. 15 Bolokoli ni bolokobaliya, o si tɛ foyi ye. Ka kɛ dafɛn kura ye, o de bɛ jate. 16 Minnu bɛɛ bɛ nin sira taama, ne b'a fɔ olu ye ko: Ala ka hɛrɛ ni a ka makari ka kɛ olu ni Ala ka Israɛl bɛɛ lajɛlen fɛ. 17 Kabini sisan mɔgɔ si kana ne tɔɔrɔ tun, k'a masɔrɔ Yesu ka taamashyɛnw bɛ ne farikolo la. 18 Balimaw, an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ. Amiina.

http://gospelgo.com/f/bambara_nt.htm#Galatians

Nenhum comentário:

Postar um comentário