quinta-feira, 31 de julho de 2014

Jɔn 3: Denya

Jisɔs ne Nikodɛmus
1Muú kpaá bɔɔ́ Jus fɔ abɔ́ alú, ayi ákuú ji Nikodɛmus. Alú muú ɛkwɔ́ bɔɔ́ Farasi. 2Mende yimbɔ achwɔ́ bané Jisɔs ne utuú, ajɔɔ́ ne ji aké, “Ménlɛré ɛsé dékaá nnó Ɛsɔwɔ ne atɔmé wɔ, néndé muú fɔ akágé pyɛ unó bi wɔ ɔpyɛ́ɛ, mbɔgé Ɛsɔwɔ álá pɔ́ ne ji.”
3Ne Jisɔs ashuú ji meko aké, “Ngarégé wɔ wáwálé nnó, mbɔgé álá ábyɛ́ muú mambyɛ ayi mekɛ wɔ́, agɛne fɔ́ gefwa ɛyigé Ɛsɔwɔ ágbárege.”
4Ajɔɔ́gé mbɔ, Nikodɛmus agií ji aké, “Muú akwɔ́gé mbɔ mɛ́ ukoó, ápyɛɛ́ mbɔ nnó ne ámá ábyɛ́ ji?” nno amage kpɛ né mmu unɛ mma wuú ábyɛ́ ji?
5Jisɔs ashuú ji meko aké, “Ngarégé wɔ wáwálé nnó mbɔgé álá ábyɛɛ́ muú nebyɛɛ́ né manaá ne Mendoó wɔ́, anyɛɛ́ fɔ́ gefwage Ɛsɔwɔ. 6Mekwaá abyɛne ɛle ntɛ mekwaá, Mendoó ntó ɛbyɛne ɛlé Mendoó. 7Ɛ́kágé ɔlá meno mekpo fuú, ɛlé njɔɔ́ ne wɔ nnó, abɔ́ mambyɛ́ muú mambyɛ́ ayi mekɛ. 8Mbyo amyɛ yɛ́ndé mbaá ayi akɛlégé, muú awuú gewya jií, yɛ́mbɔ ákágé fɔ mbaá ayi atané ne mbaá ayi ajyɛ. Wyɛmbɔ ntó ne ɛlu ne muú ayi ábyɛ́ne ji né Mendoó. Muu ákaáge gare fɔ́ ndɛre Mendoó ɛbyɛne Mendoó.”
9Nikodɛmus awúgé mbɔ, agií Jisɔs aké, “Ɛwéna ɛbɛɛ mbɔ nnó?” 10Jisɔs ashuú ji meko aké, “Wɔ ɔlú gekpɛ́kpɛ́gé menlɛré bɔɔ́ Isrɛli nnó ɔkágé unó bi?” 11Ngaregé wɔ wáwálé nnó, ɛsé dejɔɔ́ge depɔ ɛtiré dékágé, ne dégarege unó bi ɛsé dégɛ́ne, yɛ́mbɔ ɛnyú dékɛlege fɔ manwú. 12Ngarege ɛnyú unó bi upyɛ fa mme ɛnyú dékámégé, nnó ngare ɛnyú ɛbi upyɛ́ɛ né mfaánebuú ne dékámegé? 13Yɛ́ muú ayi akwɔmé mɛ́ ájyɛɛ́ né mfaánebuú apɔ́, ɛkosé wyɛ Maá Ntɛ Mekwaá ne atané mfaánebuú achwɔ́ɔ fa mme. 14Ndɛre Mosis abwɛɛ́ nyá mmyɔ né mashwɔne wyɛmbɔ ntó ne abɔɔ́ mambwɛ Maá Ntɛ Mekwaá né mfaá 15Ne yɛ́ndémuú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji, abɔ́ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́.
16Ɛsɔwɔ abɔ́ gejeé ne bɔɔ́ mme, nkáwú ne atɔmé danchi maá wuú nnó yɛ́ndémuú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji, anomé fɔ́ mme detu, abɔ́ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́. 17Ɛsɔwɔ átɔɔ́ fɔ́ Maá wuú fa mme nnó áchwɔ́ ágare nnó bɔɔ́ mme ákwe mpa wɔ́. Atɔ́ lé ji nnó áchwɔ́ áfere ɛbwɔ́ né ɛfwyale gabo. 18Yɛ́ndémuú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji akwene fɔ́ mpa, yɛ́mbɔ muú ayi álá áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji wɔ́ akwe mɛ́ mpa néndé áfyɛɛ́ fɔ́ metɔɔ́ ne danchi Maá Ɛsɔwɔ wɔ́. 19Gɛ́ na ne mpa ayi mbɔ abɛɛ́ nyɛ. Geŋgbɔ́ gechwɔ́ fa mme, yɛ́mbɔ bɔɔ́ ágbóo ne gemua ápwɔ geŋgbɔ́ néndé unó bi ɛbwɔ́ abɔ ápyɛ ulɔmé fɔ. 20Ne yɛ́ndémuú ayi apyɛ́ɛ gabo akií fɔ geŋgbɔ́, ne akɛ́légé fɔ́ manchwɔ́ né geŋgbɔ́ nnó ɛkágé gabo wuú agɛ́né. 21Yɛ́mbɔ muú ayi apyɛ́ɛ galɔ́gálɔ́, achwɔɔ́ né geŋgbɔ́, nnó galɔ́gálɔ́ wuú agɛ́né ágɛ́ nnó ji apyɛ́ɛ ndɛre Ɛsɔwɔ akɛ́lege.
Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ agaré ndɛre Jisɔs alu
22Ɛwyágé Jisɔs ne baá utɔɔ́ bií alyaá Jɛrosalɛ, áfɛ́ né gebagé mewaá Judiya ábɛlé ɛwú mboó ndɔ awyagé bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ. 23Né gébé ɛyigémbɔ, Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ abɔ́ awyagé ntó bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ né melɔ Ɛnɔn ɛwé ɛlú kwɔ́kwɔ́lé ne melɔ Salim, ɛlé manaá malú ɛwú dɔɔ́. Bɔɔ́ ájyɛ ɛta wuú awyagé ɛbwɔ́ manaá Ɛsɔwɔ. 24(Né gébé ɛyigémbɔ, ábɔ́ álú danfyɛ Jɔn né denɔ.) 25Ɛwyágé muú Jus fɔ alɔ́ manyɛ mbeé ne baá utɔɔ́ Jɔn, gétúgé gefɔɔ́ ɛyigé muú abɔɔ́ manshwɔné mmyɛ ne ábɛ́ pópó né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ. 26Ne baá utɔɔ́ Jɔn achwɔ́ ɛta wuú agaré ji aké, “Ménlɛré, mende ayi nyá ɔbɔ́ ɔlu ne ji né ɛgbɛ́ ɛbɛɛ́ Jodan ɛwé né, ayi ɔbɔ ɔgarege bɔɔ́ gétú jií, alú mbɔ fa ne bɔɔ́ ako ájyɛɛ́ ɛta wuú awyagé ɛbwɔ́ manaá Ɛsɔwɔ.”
27Ájɔɔ́gé mbɔ, Jɔn ashuú ɛbwɔ́ meko aké, “Muú fɔ akágé bɔ́ genó ɛkose nno Ɛsɔwɔ achyɛge ji geji. 28Ɛnyú ambɔɔ́ délú bɔ ntɛ́sɛ́ ba gébégé ngaré nnó, ‘Me mpɔ́ fɔ́ Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa. Ɛsɔwɔ atɔ me nnó mbɔ́ mbɛ ne ji.’ 29Menɔ neba ne awyaá mendée neba, yɛ́mbɔ mejeé menɔ neba, muú ajwɔlege awuú meko menɔ neba, abɛɛ́ ne nechɔ́chɔ́ gétúgé meko menɔ neba ayi ji awuú. Nechɔ́nchɔ́ ɛnina nelú ɛna, ne nana metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me gétúgé mende yina. 30Ji abɔ́ mankwɔ́ ŋgɔ́, me mbɔ́ magbó gelú.”
31“Muú yi atané mfaánebuú aŋea gemɛ apwɔ bɔɔ́ ako. Muú mme, abyɛ wyɛ muú mme ne ajɔɔ́gé lé depɔ ndɛre bɔɔ́ mme ájɔɔ́ge. Ji ayi atané mfaánbeuú apwɔ bɔɔ́ ako. 32Ji agarege unó bi ji awuú ne ɛbi agɛ́ne, yɛ́mbɔ yɛ́ muú yi akamege meko wuú apɔ́. 33Yɛ́ndémuú ayi akámege meko mejɔɔ́ wuú alɛrege nnó genó ɛyigé Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ gelú wáwálé. 34Ne muú yi Ɛsɔwɔ atɔmé, ajɔɔ́gé ɛlé depɔré Ɛsɔwɔ néndé Ɛsɔwɔ achyɛge ji uto Mendoó wuú byágébyágé. 35Ntɛ agboó ne Maá, ne afyɛ ji unó uko né amu. 36Ne yɛ́ndémuú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Maá yimbɔ, awyaá geŋwá ɛyi gélágé byɛ́. Yɛ́mbɔ, yɛ́ndémuú ayi atoó mekpo mamfyɛ metɔɔ́ ne ji agɛ́né fɔ́ geŋwá ɛyigémbɔ, metɔɔ́ usɔɔ́ Ɛsɔwɔ ɛlu ne muú yimbɔ tɛ kwyákwyá.”
https://www.bible.com/pt/bible/343/jhn.3.anvnt

Nenhum comentário:

Postar um comentário