quarta-feira, 30 de julho de 2014

John 3: Dawro


ዬሱሳኔ ኒቆዲሞሳ
1ፓሪሳዋቱዋፔ ጊዴዳ ካፑዋ ኒቆዲሞሳ ጌቴቲያ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ። 2ኒቆዲሞሲ ቃማ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ኑና ታማሪሳና ማላ ፆሳይ ኪቴዳ ጊዲያዋ ኑኒ ኤሬቶ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ኣናና ዴዒያ ኣሳፔ ኣቲን፥ ሃ ኔኒ ኦያ ዎልቃማ ማላታቱዋ ኦናው ዳንዳዪያ ኣሳይ ባዋ» ያጌዳ።
3ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኣሳይ ላዔንዋ ዬሌታና ዮፔ፥ ፆሳ ካዉቴ ቤዓናው ዳንዳዬና» ያጌዳ።
4ኒቆዲሞሲ፥ «ጪማ ኣሳይ ዋኒዴ ላዔንዋ ዬሌታናው ዳንዳዪ? ባሬ ዳይ ኡሉዋ ሲሚ ጌሊዴ፥ ላዔንዋ ዬሌታናው ኣሳይ ዳንዳዪ?» ያጌዳ።
5ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኣሳይ ሃፔኔ ጌሻ ኣያናፔ ዬሌታና ዮፔ፥ ፆሳ ካዉቴ ጌላናው ዳንዳዬና። 6ኣሳይ ኣሹዋን ኣሳፔ ዬሌቴ፤ ሺን ኣሳይ ኣያናኒ ጌሻ ኣያናፔ ዬሌቴ፤ 7‹ሂንቴንቱ ላዔንዋ ዬሌታናው ቤሴ› ጋዴ ታኒ ኦዴዳ ዲራው፥ ማላሌቶፓ። 8ጫርኩ ባሬ ኮዬዳሳ ጫርኬ። ኔኒ ኣ ኮሹንቻ ሲሳሳ፤ ሺን ኢ ሃቃፔ ዪንቶ ዎይ ሃቃ ቢንቶ ኤራካ። ጌሻ ኣያናፔ ዬሌቴዳ ኡባይ ሄዋ ማላ» ያጌዳ።
9ኒቆዲሞሲ፥ «ሃዌ ዋኒዴ ሃናናው ዳንዳዪ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
10ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ኔኒ ኢስራዔላቱዋ ታማሪሲያዋ ጊዳዴ ሃዋ ኤሪኪ? 11ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኑኒ ኤሪያዋ ሃሳዬቶኔ ቤዔዳዋ ማርካቴቶ፤ ሺን ኑኒ ማርካቲያዋ ሂንቴንቱ ኣኪኪታ። 12ታኒ ሂንቴንቱሲ ሳዓባ ኦዲና፥ ኣማኔናዋንታ ጊዶፔ፥ ሳሉዋባ ኦዲና ዋኒ ኣማናኒቴ? 13ሳሉዋፔ ዎዳ ታፔ ኣቲን፥ ሳሉዋ ኬሴዳዌ ኦኒኔ ባዋ፤ ሳሉዋን ዴዒያ ኣሳ ናዓይ ታና።
14-15«ሙሴ ዎራን ፃንቂማሉዋ ሾሻ ሱሌዳዋዳን፥ ታና ኣማኔዳ ኡባይ ሜና ዴዑዋ ኣካና ማላ፥ ታኒ ኣሳ ናዓይ ማስቃሊያ ቦላ ፑዴ ዴንዳና ቤሴ።
16«ፆሳ ናዓ ኣማኒያ ኡባይ ሜና ዴዑዋ ኣካናፔ ኣቲን፥ ዬና ማላ፥ ፆሳይ ሃ ኣላሚያ ኣሳ ሎይ ሲቄዳ ዲራው፥ ባሬ ሜፂ ኢቲ ናዓ ኢሜዳ። 17ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ባሬ ናዓ ሃ ኣላሚያ ኣሳ ፒርዳናው ኪቲቤና፤ ሺን ኡንቱንታ ኣ ባጋና ኣሻናው ኪቴዳ።
18«ኣ ናዓ ኣማኒያ ኦኒኔ ፒርዴቴና፤ ሺን ናዓን ኣማኔና ኦኒኔ፥ ፆሳ ናዓ ኢቱዋ ኣማኒቤና ዲራው፥ ሃዒካ ፒርዴቲ ኡቴዳ። 19ኣሳ ቦላ ዪያ ፒርዳይ ሃዋ፡ ፖዑ ሃ ኣላሚያ ዬዳ፤ ሺን ኣሳ ኪታይ ኢታ ጊዲያ ዲራው፥ ፖዑዋፔ ኣዴ፥ ማ ሲቄዳ። 20ኢታባ ኦያ ኦኒኔ ፖዑዋ ኢፄ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ባሬ ኪታይ ቆንጬና ማላ፥ ፖዑዋኮ ሺቄና። 21ሺን ቱሙዋ ኦያ ኦኒኔ ፆሳይ ኣዛዜዳዋዳን፥ ኢ ኦዳዋ ፖዑ ቆንጪሳና ማላ፥ ፖዑዋኮ ሺቄ» ያጌዳ።
ዬሱሳኔ ፃማቂያ ዮሃኒሳ
22ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲኔ ኣ ካሊያዋንቱ ዪሁዳ ጋዲያ ቤዲኖ፤ ዬሱሲ ሄ ጋዲያን ኡንቱንቱና ኣማሬዳ ዎዲያ ኡቲዴ፥ ኣሳ ፃማቂዴ ዴዔ።
23ቃሲ ዮሃኒሲ ሳሌሜ ማታን ዴዒያ ሄኖና ጊያ ሳን ዎጋ ሃይ ዴዒያ ዲራው፥ ኣሳይ ኣኮ ዪና ፃማቄ። 24ሄዌ ሃኔዳዌ ዮሃኒሲ ቃሼታናፔ ካሴና።
25ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዮሃኒሳ ካሊያዋንቱና ኣማሬዳ ኣዪሁዳቱዋ ሜቻ ዎጋባ ፓሉሜቴዲኖ። 26ኡንቱንቱ ዮሃኒሳኮ ቢዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሄፊንን ኔናና ዴዒያዌ፥ ኔኒ ኣባ ማርካቶዌ፥ ቤዓ ሃዒ ፃማቄ፤ ኣሳይ ኡባይካ ኣኮ ቤ» ያጌዲኖ።
27ዮሃኒሲ ዛሪዴ፥ «ፆሳይ ኢማና ዮፔ፥ ኣሳይ ኣይኔ ኣካናው ዳንዳዬና። 28‹ታኒ ኪሪስቶሳ ጊዲኬ፤ ሺን ታኒ ኣፔ ሲንው ኪቴታዲ› ጌዳዋሲ ሂንቴ ሂንቴንቱ ሁጴው ማርካ። 29ሚሺራ ማጫዉና ዴዒያ ኡራይ ኢካ ሚሺራ፤ ሄ ሚሺራ ሚያታይ ኤቂዴ፥ ኢ ጊያዋ ሲሲያዌ ኣ ሃሳያን ዳሮ ናሼቴ። ሄዋ ዲራው፥ ሃዌ ታ ናሼቻይ ፖሌቴዳ። 30ኢ ዳሪና ታ ጉፃና ቤሴ» ያጌዳ።
31ቦላፔ ዪያዌ ኡባፔ ቦላ። ሳዓፔ ቤቴዳዌ ሳዓሳ። ኢካ ሳዓባ ሃሳዬ። ሳሉዋፔ ዪያዌ ኡባፔ ቦላ። 32ኢ ባሬ ቤዔዳባኔ ሲሴዳባ ማርካቴ፤ ሺን ኣ ማርካቴ ኣኪያዌ ባዋ። 33ኣ ማርካቴ ኣኪያ ኦኒኔ ፆሳይ ቱማንቻ ጊዲያዋ ሄዋን ማርካቴ። 34ፆሳይ ኪቴዳዌ ፆሳ ቃላ ኦዴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ባሬ ጌሻ ኣያና ፓላሂሲዴ ኢሜ። 35ፆሳይ ባሬ ናዓ ሲቂዴ ኡባባ ኣ ኩሺያን ዎዳ። 36ናዓ ኣማኒያ ኡራው ሜና ዴዑ ዴዔ፤ ሺን ናዓ ኣማኔናዋ ቦላ ፆሳ ሃንቁ ዴዓናዋፔ ኣቲን፥ ኢ ዴዑዋ ቤዔና።
https://www.bible.com/pt/bible/505/jhn.3.dwrent

Nenhum comentário:

Postar um comentário