quinta-feira, 13 de novembro de 2014

Jean 3: Marba (Chad)

Jesus azi ki Nikodem
1Sana nga aduk Fariziyêna simiyêm ala Nikodem, ni ma ngolâ hi Juif-fîna. 2Mi mba gen Jesus andjege, mi dum ala: Ma hat suma, ami wang ala angî ma Alona sunungî á had’amina, kayam le Alona nga ki sana d’uo ni, mi ndak á lahle suma ndandal suma ang nga lazi wana d’i.
3Jesus mi hulong dum ala: Gagazi, an nga ni dangû, le a vut nga sana vut ta awilid’a d’uo ni, mi ndak á we leud’a hAlonid’a d’i.
4Nikodem mi djobom ala: Le sana mi mbut mamarâ da ni, dok hulong vud’um vut ta dinga ni nana ge? Mi ndak á hulong kur azì grona hasuma, ti hulong ti vud’um vut ta dinga zu?
5Jesus mi hulong dum ala: Gagazi, an nga ni dangû, le a vut nga sana ki mbina ki Muzu’â hAlonina d’uo ni, mi ndak á kal kur leud’a hAlonid’a d’i. 6Sama sana mi vud’uma ni sana, sama Muzu’â hAlonina mi vud’uma ni hi Muzu’îna mi. 7Ang le atchap yam mba an dang ala: Agi vud’ugi ni vut ta awilid’a d’a d’i. 8Simetna nga mi sira yima mi min i kuana. Ang nga hum siwel mamba, wani ang nga we yima mi tcholï kuana d’i, d’oze yima mi i kuana d’uo mi. Suma pet suma Muzu’â hAlonina mi vud’uzina, ni hina mi.
9Nikodem mi hulong dum ala: Ni nana ba, va máma mba mi ndak á led’a ge?
10Jesus mi hulong dum ala: Angî ma hat Israel-lîna, ang we nga ad’u ahle ndazina d’uo zu? 11Gagazi, an nga ni dangû, ami dami ni vama ami wuma, ami lami glangâsâ ni yam vama ami wamizi ki iramina, wani agi nga vagi zla mamid’a d’i. 12Le an dagi yam ahle suma yam andagad’ina, agi nga hagi gagazid’a kan nduo ni, ni nana ba, le an dagi yam ahle suma akulona, agi mba hagi gagazid’a kan nge? 13Sama djak kur akulod’ina nga d’i, wani ni an Gor Sana ma tcholï akulona.
14D’igi Moise mi gap gugui ma a yorom ki kawei ma hleunina akulo hur fulâ na, mbeî a mba gap Gor Sana akulo hina mi, 15kayam sama lara pî ma he gagazid’a kama, mi nga kari d’a didinda. 16Kayam Alona mi le od’a yam suma kur duniyad’a heî, gak mi he Gorom ma tu gid’engâ kaziya, kayam sama lara pî ma he gagazid’a kama, mba mi ba woi d’i, wani mi nga kari d’a didinda. 17Kayam Alona mi sunï Goroma kur duniyad’a ka hî ná ka sariyad’a yam suma d’i, wani kayam mi sud’uziya.
18Sama he gagazid’a kama, sariyad’a nga d’i vum mbi, wani sama he gagazid’a kam mbuo na, sariyad’a ti vum wa da’, kayam me mi he nga gagazid’a yam Alona Gorom ma tu gid’engâ d’i. 19Sariya ndata ba wana: B’od’a ti mba kur duniyad’a, wani suma a min nduvunda kal b’od’a, kayam sun mazi d’a led’a ni tchod’a. 20Kayam sama nga mi le tchod’ina, nga mi min b’od’a d’i, nga mi mba kur b’od’a d’uo mi, kayam mi min ala sun mam mba le d’a tchod’a ti nde woi abu d’i. 21Wani sama nga mi le sun nda gagazid’ina nga mi mba kur b’od’a, kayam a nde ki sun mam mba led’a woi abu ala mi ge yam kä avok Alona.
Jesus azi ki Jean
22Bugol ahle ndazina, Jesus mi i ki mam suma hata kur ambas sa Jude-d’a, mi kak ki sed’ezi kua, nga mi le suma batemba. 23Jean nga mi le suma batemba aduk mbiyo ma Enon-na go ki Salim mi, kayam me mbina nga kua ngola. Suma a mba, Jean mi lazi batemba, 24kayam a nga bei ge Jean dangeina tua.
25Tuguyod’a tchol aduk suma hata hi Jean-na ki ma Juif-fâ yam mbus yed’eta hi gat mazid’id’a. 26Azi mba gen Jean, a dum ala: Ma hat suma, mam ma nga zlapa ki sed’eng sä abo alum ma Jurdê-na woi hî na, ni ma ang le glangâsâ woi kama, gola, nga mi le suma batemba, suma pet a nga i gevem mi.
27Jean mi hulong dazi ala: Le Alona mi he va mi sa d’uo ni, sana mi ndak á le va yam tam mbi. 28Agi tagid’a ni glangâs mana yam vama an dagizi ala: An ni Mesi d’i, wani an ni ma a sununï avoroma na. 29Sama vatchad’ina, mam mi sala tela, wani sala tela banam ma nga tchola ma nga mi humum delema, mi nga ki furîd’a ngola á humum delemu. Kayam ndata, furî manda ndak wa memet. 30Mbeî mam mbut ma ngol ma kalâ, an mbut ma gor ma kalâ.
Ma tcholï akulona
31Mam ma tcholï akulona, mi ni yam ahlena pet. Sama ei kä andagana mi ni handagad’ina, mi de ni vama yam andagad’ina mi, wani mam ma tcholï akulona, mi ni yam ahlena pet. 32Mi nga mi le glangâsâ yam vama mi wuma mi humuma mi, wani sama mi ve zla mambina nga d’i. 33Sama ve zla mambina, nga mi tagam mbei abu ala Alona ni Ma gagazina. 34Mam ma Alona sunumïna, mi de ni zlad’a hAlonid’a, kayam Alona nga mi hum Muzuk mama ni bei ngad’a. 35Abud’a nga mi le yam Goroma, mi hum ahlena pet abomu. 36Sama he gagazid’a yam Alona Goromina, mi nga kari d’a didinda. Sama ge yam kä avok Alona Goroma d’uo na, mba mi fe arid’a d’i, wani ayîna hAlonina mi nga kaka kamu.
 https://www.bible.com/pt/bible/855/jhn.3.ba

Nenhum comentário:

Postar um comentário