segunda-feira, 19 de janeiro de 2015

1 JOHN: DARI


.

اول یوحنا 1
1 ما دربارۀ کلام زندگی به شما می_نویسیم ـ کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده_ایم ـ بلی، ما آن را دیده_ایم و دست_های ما آن را لمس کرده است. 2 آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما دربارۀ آن شهادت می_دهیم و از زندگی ابدی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد، شما را آگاه می_سازیم. 3 بلی، آنچه را که ما دیده و شنیده_ایم به شما اعلام می_کنیم تا در شراکتی که ما با پدر و پسر او عیسی_مسیح داریم، شما هم با ما شریک شوید. 4 این را می_نویسیم تا خوشی ما کامل گردد. 5 این است پیامی که ما از او شنیدیم و به شما اعلام می_کنیم: خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. 6 پس اگر بگوئیم با او شراکت داریم و در عین حال در ظلمت زندگی می_کنیم، معلوم می_شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. 7 اما اگر در نور بسر می_بریم ـ همان_طور که خدا در نور است ـ در آن صورت با یکدیگر شراکت داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همۀ گناهان ما پاک می_سازد. 8 اگر بگوئیم که بی_گناه هستیم، خود را فریب می_دهیم و از حقیقت دوریم. 9 اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم، می_توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل می_کند. او گناهان ما را می_آمرزد و ما را از همۀ خطاهای ما پاک می_سازد. 10 اگر بگوئیم که هرگز مرتکب گناهی نشده_ایم، خدا را دروغگو شمرده_ایم و از کلام او کاملاً بی_خبر هستیم.
اول یوحنا 2
1 ای فرزندان من، این را به شما می_نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می_کند ـ یعنی عیسی_مسیح که عادل است ـ 2 زیرا خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا. 3 فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می_کنیم، می_توانیم مطمئن باشیم که او را می_ شناسیم 4 و اگر کسی بگوید که او را می_شناسد ولی مطابق احکام او عمل نمی_کند، دروغگو و از حقیقت دور است. 5 اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می_کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می_توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می_کنیم: 6 هرکه بگوید که در خدا زندگی می_کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی_مسیح باشد. 7 ای عزیزان، امری که به شما می_نویسم حکم نو نیست، بلکه امری است قدیمی؛ یعنی همان است که شما از ابتدا داشته_اید. و این همان پیامی است که از اول شنیده_اید. 8 در هر حال امر نو به شما می_نویسم و حقیقت آن، هم در مسیح و هم در شما دیده می_شود، زیرا ظلمت در گذر و نور حقیقی در حال درخشیدن است. 9 اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. 10 هر که برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می_کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد، 11 اما هرکه از برادر خود نفرت داشته باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می_رود و نمی_داند به کجا می_رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. 12 ای فرزندان کوچک، به شما می_نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده_اند. 13 ای پدران، به شما می_نویسم، زیرا او را که از ازل بوده است می_شناسید. ای جوانان، به شما می_نویسم، زیرا که بر شیطان پیروز شده_اید. 14 ای کودکان، به شما نوشته_ام، زیرا شما پدر را می_شناسید. ای پدران، به شما نوشته_ام، زیرا او را که از ازل بوده است، می_شناسید. ای جوانان، به شما نوشته_ام، زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده_اید. 15 به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد، محبت خدای پدر در او نیست. 16 هر آنچه به دنیا تعلق دارد، ـ یعنی آنچه نفس اَماره آرزو می_ کند و آنچه چشمان می_بیند و طلب می_کند و آنچه مایۀ فخر و غرور است ـ از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. 17 جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هرکه ارادۀ خدا را به جا آورد، تا به ابد زیست خواهد کرد. 18 ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنانکه شما شنیدید که «دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و حالا می_بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده_اند زیادند و از این رو می_فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. 19 این دشمنان مسیح از بین ما رفته_اند. آن_ها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می_بودند، می_ماندند. اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آن_ها در حقیقت از ما نبودند. 20 اما مسیح شما را با روح_القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀ شما حقیقت را می_دانید. 21 من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی_خبرید، بلکه چون آن را می_دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی_گیرد. 22 پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی، «مسیح» نیست، این شخص «دشمن مسیح» است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می_کند. 23 هرکه پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است. 24 بگذارید تأثیر پیامی را که از اول شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دل_های شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید ماند. 25 و وعدۀ عیسی_مسیح این است که او، زندگی ابدی را به شما می_بخشد. 26 من این چیزها را در بارۀ اشخاصی که می_خواهند شما را گمراه سازند، نوشته_ام. 27 اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا مسح روح_القدس که مسیح به شما داده است در شما ثابت است. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می_دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست. پس همان_طور که روح خدا به شما تعلیم می_دهد، در مسیح بمانید. 28 خلاصه، ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او، نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. 29 اگر درک کرده_اید که مسیح عادل است، این حقیقت را نیز بدانید که هر که عدالت را به جا آورد، فرزند خداست.
اول یوحنا 3
1 ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هستیم. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی_شناسد، علتش این است که او را نشناخته است. 2 ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. ولی همین قدر می_دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. 3 هرکه در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می_سازد، همان_طور که مسیح پاک است. 4 هرکه گناه کند، شریعت خدا را پایمال می_سازد، زیرا گناه چیزی غیر از پایمال کردن شریعت نیست. 5 شما می_دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از میان بردارد و نیز می_دانید که او کاملاً بی_گناه است. 6 بنابراین محال است کسی که در پیوستگی با مسیح زندگی می_کند، در گناه بسر ببرد! اما، هرکه در گناه زندگی می_کند او را هرگز ندیده و نشناخته است. 7 ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هرکه عدالت را به جا می_آورد، شخصی عادل است، همانطور که عیسی_مسیح عادل است. 8 و هرکه در گناه به سر می_برد، فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد. 9 هرکه فرزند خداست، نمی_تواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا در اوست و نمی_تواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست. 10 فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است: هرکه عدالت را به جا نمی_آورد و یا برادر خود را دوست نمی_دارد، فرزند خدا نیست. 11 زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که: «باید یکدیگر را دوست بداریم.» 12 ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر خود را کُشت. برای چه او را کُشت؟ به خاطر اینکه اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش درست بود. 13 ای برادران من، اگر مردم این دنیا از شما نفرت داشته باشند، تعجب نکنید. 14 ما می_دانیم که از مرگ گذشته و به زندگی رسیده_ایم، چون برادران خود را دوست می_داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می_کند. 15 هر که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما می_دانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست. 16 ما معنی محبت را درک کرده_ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. 17 آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره_مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می_بیند، محبت خود را از او دریغ نماید؟ 18 ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبان باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. 19 پس ما می_دانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می_دهد. 20 و اگر هم وجدان ما، ما را محکوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می_باشد. 21 ای عزیزان، اگر وجدان ما، ما را محکوم نمی_سازد، ما می_توانیم با اطمینان به حضور خدا بیائیم 22 و او تمام خواهش_های ما را بر_می_آورد زیرا ما مطابق احکام او عمل می_کنیم و آنچه را که پسند اوست بجا می_آوریم. 23 و حکم او این است که ما باید به نام پسر او عیسی_مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را دوست بداریم چنانکه مسیح هم همین امر را به ما داده است. 24 هرکه احکام او را رعایت می_ کند در خدا زندگی می_کند و خدا در او. او روح_القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می_کند.
اول یوحنا 4
1 ای عزیزان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه آن_ها را بیازمائید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدۀ زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته، به دروغ پیشگویی می_کنند. 2 چگونه می_توان روحی را که از طرف خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار کند که عیسی_مسیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداست 3 و هر روحی که منکر این حقیقت شود، نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه او دارای روح «دشمن مسیح» می_باشد. شما شنیده_اید که او می_آید، در حالیکه هم اکنون در این دنیاست. 4 ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ پیشگویی می_کنند غلبه یافته_اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می_کند، قویتر است. 5 آن_ها متعلق به این دنیا هستند و دربارۀ امور دنیوی سخن می_گویند و به این سبب دنیا به آن_ها گوش می_دهد. 6 اما، ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می_ شناسد به ما گوش می_دهد. در حالیکه کسی که به خدا تعلق ندارد، سخنان ما را قبول نمی_کند. پس به این ترتیب، ما می_توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست، از پیام_های نادرستی که از جانب ارواح دیگر هستند، تشخیص دهیم. 7 ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هرکه محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می_شناسد. 8 اما، آنکه محبت ندارد از خدا کاملاً بی_خبر است، زیرا خدا محبت است. 9 و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانۀ خود را به دنیا فرستاد تا ما به وسیلۀ او زندگی داشته باشیم. 10 و محبت در همین است: نه آنکه ما به خدا محبت داشتیم بلکه اینکه او به ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما شود. 11 ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. 12 هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می_کند و محبت او در ما به کمال می_رسد. 13 چگونه می_توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است! 14 ما خود دیده_ایم و شهادت می_دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات_دهندۀ عالم باشد 15 و هرکه اقرار کند که عیسی، پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. 16 ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هرکه با محبت زندگی می_کند، در خدا ساکن است و خدا در او. 17 به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این دنیا است. 18 کسی که محبت دارد، نمی_ترسد و هرکه بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می_سازد، ولی شخصی می_ترسد که در انتظار مجازات است. 19 ما به دیگران محبت می_کنیم، چون اول خدا به ما محبت کرد. 20 اگر کسی بگوید: «من خدا را دوست دارم.» در حالیکه از برادر خود نفرت دارد، دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است، دوست بدارد. 21 حکمی که او به ما داده است چنین است: «هرکه خدا را دوست دارد، باید برادر خود را نیز دوست داشته باشد.»
اول یوحنا 5
1 هرکه ایمان دارد که عیسی، مسیح است، فرزند خداست و هرکه پدر را دوست دارد، فرزند او را نیز دوست خواهد داشت. 2 ما چگونه می_دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا را دوست داریم و مطابق احکام او عمل می_کنیم. 3 زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست، 4 زیرا همۀ فرزندان خدا بر این دنیا غلبه یافته_اند و ما این پیروزی را به وسیلۀ ایمان به دست آورده_ایم. 5 و کسی بر دنیا پیروز نمی_شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی، پسر خداست! 6 عیسی_مسیح اوست که با آب و خون آمد. آمدن او نه تنها با آب، بلکه هم با آب و هم با خونِ خودش ثابت گردید. روح است که شهادت می_دهد، زیرا روح، حق است. 7 پس سه شاهد وجود دارند: 8 روح و آب و خون؛ و شهادت این سه با هم یکی است. 9 ما که شهادت انسان را می_پذیریم، با شهادت خدا که قویتر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که او برای پسر خود داده است. 10 هرکه به پسر خدا ایمان آورد، این شاهد را در دل خود دارد، اما هرکه شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد، خدا را دروغگو شمرده است. 11 شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است و این زندگی در پسر او است. 12 هرکه پسر را دارد، زندگی دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب زندگی نیست. 13 این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین داشته باشید که زندگی ابدی دارید. 14 اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق ارادۀ او باشد، به ما گوش می_دهد. 15 ما می_دانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش می_دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا می_فرماید. 16 اگر کسی می_بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناهی هم هست که به مرگ منجر می_شود و من نمی_گویم که در مورد آن دعا کنید. 17 البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی_شود. 18 ما می_دانیم که آنکه از خدا تولد یافته باشد در گناه زندگی نمی_کند، زیرا پسر خدا او را حفظ می_کند و شیطان به او دسترسی ندارد. 19 می_دانیم که ما فرزندان خدا هستیم، در حالیکه تمام دنیا تحت تسلط شیطان است. 20 ما می_دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم، ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی_مسیح متحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است زندگی ابدی. 21 ای فرزندان من، از بتها دوری کنید.

 http://gospelgo.com/a/dari/Dari%20Bible%20-%20New%20Testament.htm#1%20John

Nenhum comentário:

Postar um comentário