terça-feira, 27 de janeiro de 2015

1 JOHN (South Giziga: CAMEROON)

Mingiɓi mavul siifa
1Ndr'i ra tuhukum ɓi vur mingiɓi mavul siifa.
N'ada zle ti gwatay gar muɗuvam virzi na.
I cinaka le, i puraka le ti hiri ndra.
I singilaka le singal singal,
yo i tutumaka le ti haŋ ndraˀahaya.
2Asi siifa nah na, a bugo vu le,
i puraka le.
Vurˀe, i ra gaka sedewo naŋ,
yo i ra tulukum mi ti ɓi ngi siifa ngi sete,
misi zleˀe aciki Cine, yo mubugo ndra vu na.
3Gwat ndra mupuraka ati ndra micinaka na,
i ra tulukum di mi ya, ɓa kumo kwana, ki ndiram jom ati ndra.
Jum ndra na, i jum ati Cine,
waɗ ati Mangal naŋ Yesu Kristu.
4Ndra matuhukum ɗerewol hana na,
ɓa i mumulom haɗa wãˀ.
Buymisemuŋ i li minjahha
5Ɓi ndra micinaka avu Yesu Kristu,
ndra manjikukum di na, n'anihĩ:
Buymisemuŋ i li minjahha,
ko luvuŋ neˀ anta ava ta.
6Da i ra ɓam: i jumom le ati Buymisemuŋ,
amma i ra ram angi luvuŋ ma na,
kite i ra gam slir.
Naɓa ndr'anta gam gwat mikaslsla ta.
7Amma da i ra ram angi li minjahha
kaɓa naŋ vuna misi angi li minjahha na,
naɓa jumoˀay ada ar wala ndra,
yo pumbus ngi Yesu Kristu, Mangal ngi Buymisemuŋ, a buna mungra ndraˀahaya gar avra.
8Da i ra ɓam: mungra anta avu ndra ta na,
kite i ra gam di i gilaw da vu ndra tehhe a muŋ.
Naɓa ɓi mikaslsla anta a hur ndra ta.
9Amma da i ra ɓaka mungra ndraˀahaya njah njah na,
Buymisemuŋ, ndra misinakaŋ njah, yo naŋ mijeŋŋe, yo naŋ kaslsla na,
a sa puya mungra ndrahay avra,
a buna ndra gwat malambaˀ ndraˀahaya gar avra.
10Da i ra ɓam: «Ndr'anta gam mungra ta» na,
kite i ra gam ti Buymisemuŋ i misi slir,
yo mingiɓi naŋ anta a hur ndra ta.
Kristu ara so jina ndra
1Ziri ɗuwoy, ya matuhukum ɗerewol hana na, ɓa ki gam mungra ta.
Amma da a sa ndilo le avu mburo, a gi mungra le na,
ndr'ada ti mbur mijiniˀis asi ndra a mbuŋ Cine ndra.
I Yesu Kristu, mbur mijeŋŋe.
2Asi naŋ, i mbur muvula hirnga naŋ ngi gi mikuli a mbuŋ Buymisemuŋ ɓa ngi zuɓa mungra ndrahay avra.
I mungra ngi ndrahay tew ta,
amma vur mungra ngi mizli ngi duniya gar.
3Ɓimuɗuvahaya, da i ra jaka taŋ a hirnga na,
naɓa i sinaka Buymisemuŋ le.
4Mbur maɓi: «I si na Buymisemuŋ le»,
amma anta ja ɓimuɗuva a hirnga ta na,
naɓa i mbur migi slir,
yo ɓi mikaslsla anta a hur naŋ ta.
5Amma mbur maja mingiɓi ngi Buymisemuŋ a hirnga na,
naɓa wuɗa Buymisemuŋ migisiŋ gisiŋ, naŋ da a hur naŋ,
ndra masinaka, ndr'ada jom ati naŋ na ava.
6Mbur mawa kaɓa naŋ jom ati Buymisemuŋ na,
sey naŋ vuna a sipi jiviɗ mupurla ka Yesu misipa na ya.
Bimuɗuva nawaya
7Yeme ɗuwoy,
ya matuhukum di na, i ɓimuɗuva nawaya ta,
amma i ɓimuɗuva magala,
kum mulumaka zle angi zli virzi naŋ.
Ɓimuɗuva magala, i ɓi, kum micinaka zlezle na.
8Amma kwana, i tuhukum di i ɓimuɗuva nawaya na si.
Kaslsla naŋ, a njik tisi Yesu waɗ tisi kumo ma,
asi luvuŋ ara cuh,
yo li minjahha migisiŋ gisiŋ ara pusluɗu.
9Mbur mawa vu naŋ ka naŋ ar li minjahha,
amma ara hirsa sukum naŋ ma na,
naŋ angi luvuŋ aruŋ na si.
10Mbur mawuɗ sukum naŋ na,
naŋ angi li minjahha,
ko gwat mahizigiɗaŋ ng'ar mungra anta ava ta.
11Amma mbur mahirsa sukum naŋ na,
naŋ angi luvuŋ,
ara rudigi angi luvuŋ,
yo aru vuna kini nga maka na, a si na ta,
asi luvuŋ a hulufoŋ le.
12Ziri ɗuwoy, i tuhukum ɓi ani:
«Mungra kumoy i mupuyahay le avra tisi slimiɗ ngi Yesu.»
13Kum cine ngi ziri, i tuhukum ɓi ani:
«Mbur misi zle angi ɗuva virzi naŋ na, ki sinaka le.»
Kum gawla ati diilihey, i tuhukum ɓi ani:
«Ki paka hirnga le da ɓi malambaˀa.»
14Ziri ɗuwoy, i ra tuhukum ɓi ani ma:
«Ki sinaka Cine ndra le.»
Kum cine ngi ziri, i ra tuhukum ɓi ani ma:
«Ki sinaka mbur misi zle angi zli virzi naŋ na le.»
Kum gawla ati diilihey, i ra tuhukum ɓi ani ma:
«Kum gidaŋ,
yo mingiɓi ngi Buymisemuŋ naŋ da a hur kumo.»
15Anja ki wuɗam duniya ta, ko gwat ngir duniya, ki wuɗam ta.
Da mbur ara wuɗ duniya na,
naɓa wuɗa Cine ndr'anta a hur naŋ ta.
16Gwat ngir duniya gar, kaɓa:
may gwat ngi dumvu,
hiyĩ gwat ngi hiri mapura gar
waɗ pula vu mbak da huhumvu ti zlili gar na,
a so tivi Cine ndra ta,
amma a so tivu duniya.
17Asi duniya ati hiyĩ gwat naŋ gar na, ara kiɗ mi.
Amma mbur magi gwat Buymisemuŋ mawuɗo, a zik hã ngi sete.
Mesene ngi Kristu
18Ziri ɗuwoy,
hana i hin ngi dirba wãˀ.
Taŋ mitilam di mi, miɓam:
mesene ngi Kristu ara sawa na, ki cinam le.
Dambalaka, zle wurenna, mesene ngi Kristuhoy ada haɗi si.
Ndra masinaka i hin ngi dirba wãˀ na ava.
19Mizli tayna, a bam ti wuzla ndra,
amma t'anta i ngi ndrahay gisiŋ zleˀe ta.
Da i ngi ndrahay zleˀe na,
anja a cifam le ati ndra.
Amma taŋ misi kanah gar taŋ na,
a bigi le i ngi ndrahay ta.
20Na, kum gar na, ki lumam ˀUf Mipala le tivi Kristu,
vurˀe, ki sinaka ɓi mikaslsla le.
21Ya matuhukum di na,
vur ki sinaka ɓi mikaslsla ta kini ta,
amma ki sinaka le,
yo ko slir anta bo tir ɓi mikaslsla ta na,
ki sinaka le ma.
22Misi slir i wa,
mbak mbur maɓi:
«Yesu i Mesi ta» na maka?
Mbur nah masli himaˀ avu Cine ndra,
waɗ avu Mangala na, mesene ngi Kristu, i naŋ.
23Ko wa gar misina Mangala ta na,
kite a si na Cine ta ya si.
Mbur matiɓa Mangala na,
kite ara tiɓa Cine ya.
24Ngi kumo na, anja ɓi kum micinaka zle angi zlivirzi naŋ na,
a ndir a mevel kumo.
Da ɓi kum micinaka zle angi zlivirzi naŋ na,
naŋ da a mevel kumo na,
naɓa kumo kwana, kum jom ati Mangal waɗ ati Cine.
25Gwat, Kristu miɓa ndra di ɗaˀ le na, n'anihĩ:
i siifa ngi sete.
26Ɓi ya mawuɗ i tuhukum di
ar ɓi ngi mizli mawuɗam zizi kum na, i hana so.
27Amma kumo, ˀUf Kristu muvulukum di na,
naŋ da a hur kumo.
Kum anta ti may ngi mbur ngi dubunukum gwat ta.
Vur mike na, ˀUf Mipala, gwat gar,
naŋ madubunukum di na, naŋ jeŋŋe,
ko slir anta anga ta.
Ndiram jom ati ˀUf Mipala so.
Asi mike na, a dubunukum gwat le.
28Naŋ kanah so, ziri ɗuwoy, ndiram jom ati naŋ,
ɓa ti naŋ misa bugo vu le na,
i sa cifam gidaŋ gidaŋ manja zluwun neˀ,
yo ti naŋ misa so le na,
ndr'anta sa ndiram ti mesem,
kileŋ ava mata.
29Ani, ki sinaka le, Kristu, naŋ jeŋŋe.
Yo naŋ kanah ya, ko wa gar magi gwat mijeŋŋe na, i zuŋ ngi Buymisemuŋ.
Ziri ngi Buymisemuŋhoy
1Puraka, Cine ndra muwuɗ ndra na ɗi.
Wuɗavu naŋ na, naŋ haɗi, hã a zilam ndra ziri ngi Buymisemuŋhoy.
Ndr'i ziri naŋhay gisiŋ.
Puraka, duniya masina ndra gu ta na,
asi a si na Buymisemuŋ ta.
2Yeme ɗuwoy,
zle wurenna, ndr'i ziri ngi Buymisemuŋhoy,
amma ndra masa mbiɗam pal na, a bigi njak wãˀ taruŋ ɓula.
I sinaka le, ti naŋ masa bugo vu na,
i sa bam vu ati naŋ,
asi mike na, i sa purakaŋ ti hiri ndra. 3Yo ko wa gar minjih hiri le njah angi naŋ na,
naŋ manja dili, kaɓa Kristu, naŋ manja dili na ya.
4Mbur magi mungra na,
kite ara gi gwat mijeŋ ta avu Buymisemuŋ.
Asi mike na, mungra i mbiɗi duba avu ɓimujuwa.
5Na, ki sinaka le, Yesu a so ngi zuɓa mungra ngi mizli avra,
amma naŋ, ko mungra anta ava ta.
6Ko wa gar, mandiram zlaɓ ati Yesu na, a gi mungra mata.
Ko wa gar magi mungra na, anta pura Yesu ta, yo a sinaŋ ta ma.
7Ziri ɗuwoy,
anja mbur a gukum gilaw ta.
Mbur magi gwat mijeŋ na, naŋ jeŋŋe,
kaɓa Yesu vuna mijeŋŋe na ya.
8Mbur magi mungra na, i mbur ngi milyam,
asi zle angi zli virzi naŋ na, milyam i migi mungra.
Mangal ngi Buymisemuŋ mubugo vu na,
ɓa ngi hirya slra ngi maliyam avra.
9Da mbur i zuŋ ngi Buymisemuŋ na,
a pula gi mungra,
asi hilfa ngi Buymisemuŋ naŋ da a hur naŋ.
N'anta gi mungra gu mata,
asi Buymisemuŋ i Cine naŋ.
10Mbur magi gwat mijeŋ ta,
yo mbur mawuɗ sukum naŋ ta na, i zuŋ ngi Buymisemuŋ ta.
Ndra maslaka wala ngi ziri ngi Buymisemuŋhoy ati ziri ngi milyamay na, avu gwat hana.
Ɓi ngi wuɗa cala
11Ɓi kum micinaka zle angi zli virzi naŋ na, n'anihĩ:
anja i wuɗam vu ar wala ndra.
12I gam ka Kayin ta.
Naŋ, mbur migi mungra nah, a sla ˀay ngi sukum naŋ.
A slaŋ ˀay vuna asi mike?
Asi gwat ngi gi nga naŋ miga na, i malambaˀa,
amma ngi sukum naŋ, naŋ jeŋŋe.
13Sukum ɗuwoy, da duniya ara hirsukum na,
anja ɓi nah a zumukum hirnga ta.
14Ndr'i sinaka le, i cohom le tir muco ng'ar li ngi siifa,
asi ndra i ra wuɗam sukum ndraˀahaya.
Mbur mawuɗ vu ta na, muc ara zum buy ar naŋ.
15Ko wa gar mahirsa sukum naŋ na, i mikiɗa hirnga.
Na, ki sinaka le, mbur makiɗ hirnga na,
siifa ngi sete anta a hur naŋ ta.
16Kristu a vula siifa naŋ le vur ndra,
zle dana, ndra masinaka wuɗavu na, avaˀa.
Ndra kwana, sey i vulaka siifa ndra vur sukum ndraˀahaya ya.
17Da mburo, naŋ da ti zlili ngi duniya hana,
yo da naŋ mupura sukum naŋ le, a ro ti may ngi gwat,
amma da a puraŋ ˀircece ta na,
wuɗavu ngi Buymisemuŋ a cifi a mevele mbri mbrike?
18Ziri ɗuwoy,
i wuɗam vu ti mi ɗaˀ ɗaˀ malla ti irne mundum tew ta,
amma anja ti gwat ngi gi ndra waɗ ti ɓi mikaslsla.
Cifi manja zluwun a mbuŋ Buymisemuŋ
19Puraka, ndra masa sinaka, ndr'i mizli ngi ɓi mikaslsla,
yo mevel ndra matisl a mbuŋ Buymisemuŋ na, aseˀeŋ.
20Asi, da mevel ndra ara biga ndra di, i gam malambaˀ le na,
Buymisemuŋ i madiɗa fineˀ mevel ndra, yo a sla wala ngi gwat gar gu.
21Yeme ɗuwoy,
da mevel ndr'anta biga ndra di, i gam malambaˀ le ta na,
naɓa i ɓam a mbuŋ Buymisemuŋ manja zluwun.
22Yo ko mike gar, ndra mucufuɗam le ava na, a vula ndra di,
asi i ra jaka ɓimuɗuva ngi Buymisemuŋ a hirnga,
yo i ra gam gwat maciraŋ hiri.
23Ɓimuɗuva naŋ, n'ani:
i gumbaˀam ng'avi Mangal naŋ Yesu Kristu ti tiɓi,
yo i wuɗam vu ar wala ndra
kaɓa Kristu miɓa ndra di ɗaˀ le.
24Mbur maja ɓimuɗuva naŋ a hirnga na, naŋ jom ati Buymisemuŋ, yo Buymisemuŋ kwana, naŋ jom ati naŋ aya.
Ndra masinaka Buymisemuŋ, naŋ da jom ati ndra na,
mbele ˀUf naŋ muvulo ndra di na.
I sinaka ˀUf ngi Buymisemuŋ mbri mbrike?
1Yeme ɗuwoy,
ˀuf wanaka gar na, anja ki tiɓaka ta,
amma puraka ɗagay, ɓa ki sinaka,
da i ˀUf ngi Buymisemuŋ kwana.
Asi mijiviɗ misi slirey a yam vu le haɗa asi ruwuyo.
2Ki sa sinaka ˀUf ngi Buymisemuŋ avu gwat ani:
mbur maɓi njah ti balam naŋ: Yesu Kristu a tiri mbur le gisiŋ na,
i mbur misi ti ˀUf ngi Buymisemuŋ.
3Amma ko wa gar maɓi: Yesu a tiri mbur ta na,
i mbur misi ti ˀUf ngi Buymisemuŋ ta,
naɓa i mbur misi ti ˀuf ngi mesene ngi Kristu,
kum micinaka, mitilam di mi: ara sawa tuwa,
ani wurenna, naŋ da ar duniya si.
4Kumo so na, ziri ɗuwoy, kum i mizli ngi Buymisemuŋhoy,
ki paka hirnga le da mijiviɗ misi slir tayna,
asi ˀUf misi a hur kumo,
naŋ gidaŋ haɗa fineˀ misi ar duniya.
5Taŋ i mizli ngi duniyahay,
a ɓam ti mi ngi duniya,
joˀ duniya a cine taŋ di.
6Amma ndra, ndr'i ngi Buymisemuŋhoy.
Mbur mawuna mevele ɓa a si na Buymisemuŋ na, a cine mingiɓi ndra.
Mbur ngi Buymisemuŋ ta na, naŋ anta cine mingiɓi ndra ta.
Ndra masinaka ˀUf ngi ɓimikaslsla ati ˀuf ngi zizavu na, avaˀa.
Wuɗavu a so tivu Buymisemuŋ
7Yeme ɗuwoy,
wuɗukum vu ar wala ndra,
asi wuɗavu a so tivu Buymisemuŋ.
Mbur mawuɗ vu na,
i zuŋ ngi Buymisemuŋ, yo a si na Buymisemuŋ le.
8Mbur mawuɗ vu ta kwana, a si na Buymisemuŋ ta.
Asi mike na, Buymisemuŋ i wuɗavu.
9Buymisemuŋ a slino Mangal naŋ kirmalay ng'ar duniya, ɓa i lumam siifa ti seˀeŋ.
Buymisemuŋ mibiga wuɗavu naŋ a wuzla ndra na, ti jiviɗ hana.
10Wuɗavu na, n'ani:
i ndra muwuɗam Buymisemuŋ ta,
i naŋ muwuɗ ndra,
a slino Mangal naŋ ngi gi mikuli ngi puya mungra ndrahay avra.
11Yeme ɗuwoy,
da Buymisemuŋ a wuɗ ndra le kanah na,
sey ndra kwana, i wuɗam vu ar wala ndra ya.
12Mbur mupura Buymisemuŋ ɗaˀ anta ndiɗaˀ wãˀ.
Amma da i ra wuɗam vu ar wala ndra na,
Buymisemuŋ naŋ da jom ati ndra,
yo naɓa wuɗavu naŋ, naŋ njah wãˀ a hur ndra.
13Ndra masinaka,
ndra jom ati naŋ, yo naŋ kwana, naŋ jom ati ndra na,
asi naŋ muvulo ndra ˀUf naŋ na.
14Cine ndra a slino Mangal naŋ le ngi laha duniya,
ndr'i puraka le, i ra gaka sedewo naŋ.
15Ko wa gar maɓi njah: «Yesu i Mangal ngi Buymisemuŋ» na,
Buymisemuŋ naŋ jom ati naŋ, yo naŋ kwana, naŋ jom ati Buymisemuŋ ya.
16Na, ndr'i sinaka le, Buymisemuŋ a wuɗ ndra le, yo i ra tiɓakaŋ.
Buymisemuŋ i wuɗavu.
Mbur mandir ti wuɗavu na,
naŋ jom ati Buymisemuŋ, yo Buymisemuŋ kwana, naŋ jom ati naŋ ya.
17Gwat mabiga wuɗavu ngi Buymisemuŋ, a ndila le kaslsla a hur ndra na, n'anihĩ:
angi hin ngi Buymisemuŋ masa ga kiita da mizli na, ndr'anta sa zluwunam ko neˀ ta,
asi gwat ngi gi ndra ar duniya a bam vu le rak rak ati ngi Yesu Kristu.
18Zluwun anta ar wuɗavu ta,
wuɗavu mikaslsla wãˀ na, a bi ti zluwun avra jaka,
asi zluwuno, taŋ zlaɓ ati kiita.
Mbur mazluwun na, naɓa wuɗavu naŋ a ndila kaslsla ta.
19Ndra, ndra mawuɗam vu na,
asi Buymisemuŋ a wuɗ ndra le dumbuŋ.
20Da mbur a ɓi: «I ra wuɗ Buymisemuŋ», amma ara hirsa sukum naŋ na,
naɓa i mbur misi slir.
Asi mike na, sukum naŋ, naŋ mapura, da naŋ anta wuɗaŋ ta na,
a sa wuɗa Buymisemuŋ, naŋ mapura gu ta mbri mbrike?
21Ɓimuɗuva ngi Kristu muvula ndra di, n'ani:
mbur mawuɗ Buymisemuŋ na,
anja a wuɗ sukum naŋ ya.

I paka hirnga le da duniya
1Ko wa gar matiɓa, Yesu i Kristu na,
i zuŋ ngi Buymisemuŋ,
yo ko wa gar mawuɗ Buymisemuŋ Cine ngi mizli na,
naɓa a wuɗ zuŋ ngi Buymisemuŋ vuna ya.
2Da i ra wuɗam Buymisemuŋ, yo da i ra gam slra ti ɓimuɗuva naŋ na,
i sa sinaka, i ra wuɗam ziri ngi Buymisemuŋhoyo na, avaˀa.
3Wuɗa Buymisemuŋ na,
sey da i ra jaka ɓimuɗuva naŋ a hirnga.
Ɓimuɗuva naŋ na, i gwat ngi jijir ti jijir ta.
4Asi zuŋ ngi Buymisemuŋ gar na, a pa hirnga da duniya gu.
Mapa hirnga da duniya, i tiɓi ndra.
5Mapa hirnga da duniya gu,
i wa mbak mbur mitiɓa le, Yesu i Mangal ngi Buymisemuŋ na ka?
Gi sedewo ar Yesu Kristu
6Yesu Kristu
i mbur muso ti yam waɗ pumbusu.
A so ti yam pal naŋ ta,
amma yam waɗ pumbusu.
I ˀUf ngi Buymisemuŋ maga sedewo naŋ.
Asi mike na, ˀUf ngi Buymisemuŋ i ɓi mikaslsla.
7Migi sedewohoyo, taŋ makir:
8ˀUf Mipal, yam waɗ pumbuso,
taŋ makir taŋ, a gam di i sedewo mupurla.
9Da ndr'ada tiɓaka sedewo ngi mizli na,
sedewo ngi Buymisemuŋ, naŋ fineˀ nah jaka,
asi sedewo nga naŋ, i sedewo, naŋ miga ar Mangal naŋ.
10Mbur matiɓa Mangal ngi Buymisemuŋ na,
naɓa sedewo nah vuna, ada a mevele.
Mbur matiɓa Buymisemuŋ ta na,
naɓa ara gi ti Buymisemuŋ i misi slir,
asi sedewo Buymisemuŋ miga ar Mangal naŋ na, a tiɓa ta.
11Sedewo nah n'anihĩ:
Buymisemuŋ a vula ndra siifa ngi sete le.
Siifa nah na, naŋ avu Mangal naŋ.
12Mbur misi ti Mangal ngi Buymisemuŋ a hur naŋ na, naɓa naŋ ti siifa.
Amma mbur manja Mangal ngi Buymisemuŋ a hur naŋ na, naɓa naŋ anta ti siifa ta.
Siifa ngi sete
13Kum mizli mitiɓaka Mangal ngi Buymisemuŋ na,
yi tuhukum ɗerewol hana,
ɓa ki sinaka, kum ti siifa ngi sete.
14Ndra macicam a mbuŋ Buymisemuŋ manja zluwun na,
asi da i ra cufuɗam gwat avu naŋ kaɓa naŋ mawuɗ na,
ada cine ndra di.
15Yo ndr'i sinaka le, ko mike gar, ndra mucufuɗam le ava na, a cine ndra di.
I sinaka le ma, gwat ndra mucufuɗam le ava na, i lumaka si.
16Da mbur a pura sukum naŋ le, ara gi mungra,
amma i mungra maru ti mbur ng'ar muc ta na,
anja a dir dibiɗ, ɓa Buymisemuŋ a vula siifa da sukum naŋ nah.
Amma sey da i mungra maru ti mbur ng'ar muc ta gisiŋ ɓula.
Asi mungra ada pal, maru ti mbur ng'ar muco,
ya maɓukum ɓa ki diram dibiɗ na, asi mungra nah ta.
17Gi gwat mijeŋ ta gar na, i mungra.
Amma maru ti mbur ng'ar muco, i mungra wanaka gar ta.
18I sinaka le, zuŋ ngi Buymisemuŋ gar na, anta gi mungra mata,
asi Mangal ngi Buymisemuŋ ara jiginaŋ,
yo Milyam a gaŋ malambaˀ gu ta.
19I sinaka le, ndr'i ngi Buymisemuŋhoy,
amma duniya keɗeɗe gar na, taŋ asi haŋ ngi Malambaˀvu.
20I sinaka le, Mangal ngi Buymisemuŋ a so le,
a vula ndra lesl le
ɓa i sinaka Buymisemuŋ migisiŋ gisiŋ.
Ndra mujom ati Buymisemuŋ migisiŋ gisiŋ na, mbele Mangal naŋ Yesu Kristu.
Naŋ i Buymisemuŋ migisiŋ gisiŋ, yo i siifa ngi sete ma gar.
21Ziri ɗuwoy,
jiginaka vu kum avu kuliheye.
 https://www.bible.com/pt/bible/550/1jn.1.begdc

Nenhum comentário:

Postar um comentário