terça-feira, 24 de fevereiro de 2015

1 Jɔn: Babungo

1 Jɔn 11Ŋwa'lə ŋwə̀ luu bu' wə ntɨə faŋ ŋwə yaa luu shɔ vɨsɨ. Yia nə zɔ̀ faŋ ŋwə gisə, yè ŋwə nə sɨ ghia, baa kɔ̀ŋ ŋwə nə ghɔ ghia. Vɨ tii ŋwə laa, «Yigi Nwi faŋ nyə kɔ məbwey vəlwaŋ tɨ́ vɨɨ.» 2Məbwey ghɔ́ fuu ntee, yia ye. Yia fɨ'tə nu məbwey kɔ́, baa nàysə tɨ́ viŋ kɔ̀ŋ məbwey ghɔ́ faŋ ŋwə gò'sə yighee mu'. Məbwey ghɔ́ nə luu ghɔ tɨta Nwi. Nwi yɨsə yia ye. 3Nu ŋkɨə faŋ yia yè baa zɔ, yia baa luu fɨ'tə tɨ́ viŋ, tɨ́ kɨ ka' nsiŋ faynə luu fa kəmu', nsiŋ vɨ tɨta Nwi baa nə ŋwiŋ wi Yeso Kristo. 4Yia ŋwa'lə nu kə̀, tɨ́ kɨ ka' fwi saŋ-nsiŋ lwaŋ nə məŋaytə. 5Lùu ntɔŋ njyə faŋ yia nə zɔ̀ fɨ ghɔ Yeso Kristo, faŋ yia baa luu naysə tɨ́ viŋ, laa Nwi lèy yaa shɨshwi; tuu kee wee-shəŋ fəŋ kee lùu taa fwi ŋwə me. 6Nsiŋ kɨ luu gi laa nsiŋ lùu fa kəmu', nsiŋ vɨ Nwi, luu nə, kɨ to' fɨ taa mfiŋsə, buu nsiŋ sɨɨ ba, kee yɨ nu ŋkɨə faŋ ŋkə luu kəloomə me. 7Kɨ luu laa nsiŋ to' yito' nyaa-nsiŋ fɨ taa shɨshwi ley, faŋ nshɨ-tɔ Nwi lùu taa shɨshwi ley nə, buu nsiŋ lùu fa kəmu', nsiŋ nsiŋ. Mənshi mə ŋwiŋ wi Yeso Kristo sɔ̀ yibɨsə nyaa-nsiŋ fɨ maa nsiŋ yinshə, faŋ ŋwə nə kù tɔ nsiŋ nə. 8Nsiŋ kɨ luu kɨ gisə laa, nu bwə kee lùu taa fwisə nsiŋ me, buu nsiŋ bwè'sə yiŋwaa nyaa-nsiŋ, buu nu yinsəŋ kee lùu taa ŋwaa nsiŋ me. 9Nsiŋ kɨ luu bìŋ nu bwə kaŋ-nsiŋ, buu Nwi taa kɨ ndenə nu bwə kaŋ-nsiŋ, baa sɔ̀ vənu vəbwəvə fɨ maa nsiŋ, bu' laa Nwi lùu wuu yinsəŋ, yɨsə she' vənu vəloomə. 10Nsiŋ kɨ luu kɨ gisə laa nsiŋ kee yɨ̀ nu bwə me, buu nsiŋ tii Nwi nə wuu ba, nu ki kee lùu taa fwisə nsiŋ me. 

1 Jɔn 21Vaŋ vaŋ, mə nyɔ' vənu və̀ tɨ́ viŋ laa kɨ viŋ baa kɨ yɨ vənu vəbwəvə me. Kɨ luu laa wə gu, yɨ nu bwə, buu Yeso Kristo, wuu ley shɔ, faŋ ŋwə tɨŋ vɨsɨ Nwi, ndwaŋ Nwi tɨ́ nsiŋ. 2Luu she' bu' Yeso, faŋ ŋwə nə kù tɔ nsiŋ nə, laa Nwi kɨ nii mè' nu bwə kaŋ-nsiŋ. Ŋwə kee mè' she' nu bwə kaŋ-nsiŋ me, ŋwə mè' nu bwə vɨɨ vənshə. 3Nu ŋkɨə tɨ́ kɨ ka' nsiŋ kɨɨ laa nsiŋ kɨ̀ɨ nə Nwi yinsəŋ, lùu laa, nsiŋ kɨ luu nuŋsə ntɨsə Nwi, buu nsiŋ kɨ̀ɨ nə Nwi yinsəŋ. 4Wə ntɨə faŋ ŋwə gì laa, yi kɨɨ nə Nwi, kee kɨ nuŋsə ntɨ si me, buu lùu wuu ba, nu yinsəŋ kee lùu taa ŋwaa ŋwə me. 5Wə ntɨə faŋ ŋwə biŋ nu Nwi, buu ŋwə kaw Nwi nə fwi yi yinshə; ŋkawnə yi maa Nwi lùu yiloomə. Nu ŋkɨə faŋ ka' nsiŋ kɨɨ laa nsiŋ shi ghɔ Nwi, lùu laa, 6Wə ntɨə faŋ ŋwə to' ghuu yito' ki she' faŋ Yeso Kristo nəə to', buu ka' wə ghɔ́ gì laa yi shi ghɔ Nwi. 7Vɨɨmba vaŋ, mə kee nyɔ̀' luu ntɨ yifi tɨ́ viŋ me, mə nyɔ̀' luu she' ntɨ yimwa faŋ vɨ yaa tɨ viŋ shɔ yighee vɨsɨ, faŋ viŋ nə bɨ zɔ̀ ntɨ Nwi. Ntɨ yimwa yɔ́ lùu nu ŋkɨə faŋ viŋ nə zɔ̀. 8Luu nə, mə nyɔ̀' ntɨ yɔ́ tɨ́ viŋ yuu ntɨ yifi, faŋ lùu yinsəŋ bu' laa, luu njyə faŋ Yeso nə kìi maa nshinə yi, nə viŋ maa nshinə yiŋ nɨzi. Nɨniŋ, mfiŋsə shɨshɔɔ, shɨshwi ley tey kɨ bee. 9Wə ntɨə faŋ ŋwə gì laa yi lùu taa shɨshwi ley, baa bee weenshu wi, buu ŋwə kɨ bii taa mfiŋsə. 10Wə ntɨə faŋ ŋwə kaw weenshu wi, gò'sə taa shɨshwi ley, jɨɨ kee lùu shɔ, tɨ́ kɨ ka' ŋwə tùŋ ghuu ki maa ŋo', gù nsi me. 11Gə fɨ maa wə ntɨə faŋ ŋwə bee weenshu wi, ŋwə lùu taa mfiŋsə, to' yito' yi she' taa mfiŋsə, kee kɨɨ nə shəŋ ŋkɨə faŋ ŋwə gə shɔ me, bu' laa mfiŋsə mɔ̀' sɨ fɨsə maa sɨ ghi. 12Mə ŋwa'lə tɨ́ viŋ, vaŋ vaŋ, laa Nwi mè' yibɨsə yiŋ bu' Yeso Kristo. 13Gə fɨ maa vətɨta, mə ŋwa'lə tɨ́ viŋ vətɨta bu' laa viŋ kɨɨ nə Nwi, faŋ ŋwə nə luu shɔ, shù fɨ maa vənzi və mbi. Gə fɨ maa zawə, mə ŋwa'lə tɨ́ viŋ nɨzi, bu' laa viŋ ghɔ̀' tɨɨ vəzwitə vəbwəvə. 14Vaŋ vaŋ, mə ŋwa'lə vənu və̀ tɨ́ viŋ, bu' laa viŋ kɨɨ nə tɨta Nwi. Gə fɨ maa vətɨta, mə ŋwa'lə tɨ́ viŋ, vətɨta, bu' laa viŋ kɨ̀ɨ nə Nwi, faŋ ŋwə nə luu shɔ, shù fɨ maa vənzi və mbi. Gə fɨ maa zawə, mə ŋwa'lə tɨ́ viŋ, bu' laa viŋ lùu vəwe' maa nu Nwi, kɨ nuŋsə ŋkə taa fwisə viŋ, ghɔ̀' tɨɨ vəzwitə vəbwəvə. 15Kɨ viŋ baa kɨ kaw mbi nə vətɔ və taa mbi me! Wə kɨ luu kɨ kaw mbi, buu kɨ ka' ŋwə kee kàw Nwi fɨ taa fwi ŋwə me, 16bu' laa vətɔ vɔ́ vənshə, faŋ lùu vənu faŋ ŋwaa wə kàw, nə vənu və ka, nə nu faŋ sɨ kàw, nə məghaysə ŋwaa, kee ndɔ fɨ ghɔ Nwi me; mbə ndɔ she' fɨ shɨ nsi. 17Mbi nə vətɔ mbɨə faŋ mbə lùu taa mbi, faŋ vɨɨ kaw, shɨshɔɔ. Luu nə, wə ntɨə faŋ ŋwə yɨ̀ nu ŋkɨə faŋ Nwi kəə, ndɔ go'sə yighee mu'. 18Vaŋ vaŋ, yighee shə kù'. Maa viŋ nə zɔ̀ laa wuu mbeenə Kristo ndɔ jwi. Nɨniŋ, vɨɨ mbeenə Kristo du'tə vəŋ fuu vəyaŋ ndwə. Nɨniŋ, nsiŋ kɔ' kɨɨ laa lùu yighee shə. 19Vɨɨ mbeenə Kristo vɔ́ nə fùu fɨ taa ŋwaa nsiŋ. Luu nə, vəŋ nə kee bee lùu vɨɨ vaŋ-nsiŋ me. Vəŋ nəə to' luu vɨɨ vaŋ-nsiŋ, buu vəŋ nə gò' nsiŋ vɨ vəŋ. Luu nə, vəŋ fuu nɨniŋ laa nsiŋ kɨɨ ntee laa vəŋ vənshə kee lùu vɨɨ vaŋ-nsiŋ me. 20Gə fɨ maa viŋ, Yeso Kristo faŋ ŋwə bàw shɨ̀lə nə, tù Zwitə Ley Nwi maa viŋ. Nɨniŋ, viŋ vənshə kɔ' kɨɨ nə vənu və yinsəŋ. 21Mə kee nyɔ' nu kɔ́ tɨ́ viŋ bu' faŋ viŋ kee kɨɨ nə nu ŋkɨə faŋ ŋkə kù'nə me. Mə nyɔ' bu' laa viŋ kɨɨ nə nu kɔ́, baa nə laa viŋ kɔ' kɨɨ laa, tuu kee nu ba kəmu' kee fùu fɨ taa nu ŋkɨə faŋ lùu nu yinsəŋ me. 22Wuu ba sii lùu ndə? Maa lùu wə ntɨə faŋ ŋwə twey laa Yeso kee lùu wuu məbweysə vɨɨ, faŋ ŋwə ndɔ fɨ ghɔ Nwi me. Kəŋ wə ghɔ́ faŋ ŋwə gì nɨniŋ nə, luu ŋkee wuu mbeenə Kristo faŋ ŋwə twey tɨta Nwi ghɔ ŋwiŋ wi. 23Wə tɨ̀ me wə faŋ ŋwə kee bìŋ Wee Nwi me, buu ghɔ Nwi kee lùu fɔ nu me. Wə ntɨə faŋ ŋwə bìŋ Wee Nwi ntee, buu ghɔ tɨta Nwi lùu fa kəmu'. 24Bàw laa nu ŋkɨə faŋ viŋ yaa zɔ yighee vɨsɨ, ŋkə go'sə taa fwisə viŋ, buu viŋ gò'sə nə nu kəmu' viŋ vɨ Wee Nwi nə nshɨ-tɔ Nwi nɨzi. 25Nu ŋkɨə faŋ nshɨ-tɔ Yeso nə kɔ̀'nə maa məndɔ kɔ tɨ́ viŋ, lùu məbwey vəlwaŋ. 26Mə ŋwa'lə nu kɔ́ tɨ́ viŋ bu' vɨɨ mbɨə faŋ vəŋ kəə bwe'sə viŋ nə. 27Gə fɨ maa viŋ, viŋ kɔ' kɨɨ laa Zwitə Ley Nwi faŋ Yeso nə tù maa viŋ, gò'sə taa fwisə viŋ, nu kee baa ghɔ̀' viŋ, tɨ́ kɨ ka' wə baa kɨ deesə viŋ nə nu Nwi me, bu' laa Zwitə Ley Nwi kɔ́ dèesə vənu vənshə tɨ́ viŋ. Nu ŋkɨə faŋ Zwitə Ley Nwi kɔ́ dèesə tɨ́ viŋ nə, luu ŋkee nu yinsəŋ, kee lùu ba me. Nɨniŋ, bàw viŋ vɨ Yeso go' nə fa kəmu'. 28Vaŋ vaŋ, bàw viŋ kii fa kəmu' viŋ vɨ Yeso! Nɨniŋ laa shi ŋkɨə faŋ ŋwə ndɔ bəŋ jwì fùu ntee, nsiŋ kɨ' vənu nə məŋaytə. Kɨ tɔ kaŋ-nsiŋ dɨɨ faŋ ŋwə ndɔ jwi fùu ntee me! 29Viŋ kɨ luu kɨ kɨɨ laa vənu və Nwi lùu vəloomə, buu viŋ kɔ' kɨɨ nɨzi laa wə ntɨə faŋ ŋwə yɨ vənu vəloomə, lùu wə faŋ nə bì Nwi bì wə ghɔ́. 

1 Jɔn 31Viŋ zɔ! Nwi kàw nsiŋ dɨdɨ'. Ka' nsiŋ kɔ' kɨɨ laa tɨta Nwi kàw nsiŋ, bu' laa ŋwə tii nsiŋ nə vaŋ Nwi. Yinsəŋ nsiŋ lùu vaŋ vi. Nɨniŋ, vɨɨ fɨ mbi kee kɨ̀ɨ nə nsiŋ me, bu' laa vəŋ kee kɨ̀ɨ nə Nwi me. 2Vɨɨmba vaŋ, nsiŋ luu vaŋ Nwi ndwə. Luu nə, fa ŋkɨə faŋ nsiŋ ndɔ luu nə, ŋkə kee ta fùu ntee yikə' vɨɨ me. Nsiŋ kɨɨ she' laa, yighee njyə faŋ ŋkə ndɔ fuu ntee sɨ vɨɨ, nsiŋ kɨ nii lùu yuu ŋwə, bu' faŋ nsiŋ ndɔ ye ŋwə faŋ ŋwə lùu. 3Wə ntɨə faŋ ŋwə jìa fwi yi, kɨ kɨ' nu kɔ́ fɨ ghɔ Nwi, yɨsə laa fwi yi ley she' faŋ njii lèy. 4Wə ntɨə faŋ ŋwə yɨ nu bwə, twey ntɨsə Nwi, bu' laa nu bwə kee kaw ntɨsə Nwi me. Nu bwə lùu nu mətwey ntɨsə Nwi. 5Viŋ kɔ' kɨɨ laa, Yeso Kristo yaa fùu ntee laa ŋwə sɔ vənu vəbwəvə fɨ maa vɨɨ, faŋ tuu nu bwə nə kee lùu maa ŋwə me. 6Wə ntɨə faŋ ŋwə lùu fa kəmu' ghɔ Yeso Kristo, kee yaa kɨ yɨ nu bwə me. Wə ntɨə faŋ ŋwə yɨsə nu bwə, kee biŋ ŋwə me, kee bee kɨ̀ɨ nə ŋwə me. 7Vaŋ vaŋ, kɨ viŋ biŋ laa wə bwe'sə viŋ me. Wə ntɨə faŋ ŋwə yɨ nu loomə, buu vənu vi lòomə yaa mbə Yeso. 8Wə ntɨə faŋ ŋwə yɨsə vənu vəbwəvə, ndɔ̀ fɨ ghɔ Satan, tɨɨ vəzwitə vəbwəvə, bu' laa Satan yɨsə vənu vəbwəvə shù fɨ maa vənzi. Ŋi' nu ŋkɨə faŋ Wee Nwi nə fùu, lùu laa yi fuu ndìsə vənu vəbwəvə mbɨə faŋ mbə ndɔ̀ fɨ ghɔ Satan. 9Wə ntɨə faŋ nə bì Nwi bì ŋwə, kee yɨ̀sə vənu vəbwəvə me, bu' laa ŋkɨ'nə Nwi lùu maa ŋwə. Ŋwə kee kɨɨ maa məyɨ nu bwə me, bu' laa bì Nwi bì ŋwə. 10Nu ŋkɨə faŋ vɨ yaa kɨ kɨɨ nə vaŋ Nwi nə vaŋ Satan fuŋ, lùu laa, wə tɨ̀ me wə faŋ ŋwə kee yɨ nu loomə me, nə wə ntɨə faŋ ŋwə kee kàw weenshu wi me, kee ndɔ̀ fɨ ghɔ Nwi me. 11Ntɔŋ njyə faŋ viŋ nə zɔ̀ shu fɨ maa vənzi lùu laa, nsiŋ kɨ kawnə yiŋwaa nyaa-nsiŋ. 12Kɨ nsiŋ luu yaa Kayin faŋ ŋwə nə ndɔ̀ fɨ ghɔ tɨɨ vəzwitə vəbwəvə, zwi weenshu wi me. Ŋwə nə zwì weenshu wi bu' kə? Maa ŋwə nə zwì weenshu wi, bu' laa vənu vi nə luu vəbwə, vənu və weenshu wi luu vəloomə. 13Nɨniŋ, vaŋ-nshwi vaŋ, kɨ yishuu yiŋ yɔŋ bu' faŋ mbi bee viŋ me. 14Nsiŋ kɔ' kɨɨ laa, nsiŋ fuu fɨ shuu yiku, ŋìi taa məbwey vəlwaŋ. Nsiŋ kɨɨ bu' faŋ nsiŋ kaw vaŋ-nshwi vaŋ-nsiŋ. Wə ntɨə faŋ ŋwə kee kaw weenshu wi me, gò' shuu yiku. 15Wə ntɨə faŋ ŋwə bee weenshu wi, lùu wuu məzwi wə. Viŋ kɔ' kɨɨ laa məbwey vəlwaŋ kee yaa kɨ go'sə taa fwi wuu məzwi wə me. 16Nu ŋkɨə faŋ ka' nsiŋ kɨ̀ɨ nə nu məkaw wə fɨ fuŋ, lùu faŋ Yeso nə bìŋ yiku, kù tɔ nsiŋ nə. Ŋkaŋ-nsiŋ nu kɨ nii lùu laa, nsiŋ baa luu bìŋ yiku tɔ vaŋ-nshwi vaŋ-nsiŋ. 17Wə ntɨə faŋ ŋwə kìi vətɔ, yè weenshu wi faŋ ŋwə kee yikii me, kee kɨ kee gəŋ si me, buu kɨ ka' ŋwə jìa nu ŋkawnə Nwi kɨkə? 18Nɨniŋ, vaŋ vaŋ, kɨ nsiŋ baa kɨ kaw vaŋ-nshwi vaŋ-nsiŋ she' fɨ shuu nə yigi me! Bàw nsiŋ kɨ kaw vəŋ maa vənu mbɨə faŋ nsiŋ yɨsə, nə fwi yiley. 19Ka' nsiŋ kɔ' kɨɨ laa, nsiŋ lùu vɨɨ məbiŋ nu yinsəŋ. Ka' fwi saŋ-nsiŋ kee kɨ lɔ' vɨsɨ Nwi me. 20Ŋkə lùu nɨniŋ bu' laa Nwi kwàlə shɔ̀ɔ fwi saŋ-nsiŋ, kɨ̀ɨ nə vənu vənshə, kèe gəŋ saŋ-nsiŋ, yighee njyə faŋ fwi saŋ-nsiŋ sɔ' nsiŋ maa nu mɔ́'. 21Vɨɨmba vaŋ, fwi saŋ-nsiŋ kɨ luu kee kɨ sɔ' nsiŋ me, buu kɨ ka' nsiŋ jìa fwi saŋ-nsiŋ vɨsɨ Nwi, 22fì vətɔ mbɨə faŋ nsiŋ ndwaŋ fɨ ghɔ Nwi, bu' faŋ nsiŋ nùŋsə ntɨsə si, yɨsə nu ŋkɨə faŋ Nwi kàw. 23Ntɨ njyə faŋ Nwi nə kɔ̀ tɨ́ nsiŋ, lùu laa nsiŋ nuŋsə fwi saŋ-nsiŋ maa ŋwiŋ wi Yeso Kristo, kàwnə yiŋwaa nyaa-nsiŋ, she' faŋ ŋwə nə tɨ̀ nsiŋ nə. 24Wə ntɨə faŋ ŋwə jia ntɨsə Nwi nùŋsə, buu ghɔ Nwi gò' fa kəmu'. Nwi nɨzi baa luu gò' taa fwi ŋwə. Nu ŋkɨə faŋ ka' nsiŋ kɨ̀ɨ fɨ fuŋ laa Nwi gò' taa fwisə nsiŋ, luu bu' Zwitə Ley Nwi faŋ Nwi nə kɔ̀ tɨ́ nsiŋ nə. 


1 Jɔn 41Vɨɨmba vaŋ, kɨ viŋ baa kɨ biŋ vənu vənshə faŋ vɨɨ fɨ'tə tɨ́ viŋ laa fɨ̀'tə Zwitə Ley Nwi tɨ́ vəŋ me. Viŋ mɔŋ vəŋ, ywiitə laa zwitə ŋkɨə faŋ ŋkə lùu ghɔ vəŋ, nə ndɔ̀ fɨ ghɔ Nwi mu? Viŋ mɔŋ vəŋ bu' laa vɨɨ məsɨɨ təba maa nu Nwi fùu taa mbi vəyaŋ. 2Nu ŋkɨə faŋ ka' viŋ kɨ̀ɨ nə Zwitə Ley Nwi fɨ fuŋ, lùu laa, wə ntɨə faŋ ŋwə bìŋ ntee laa Yeso lùu Kristo, wuu məbweysə ŋwaa-nsiŋ, faŋ ŋwə nə jwì mbi yaa wə, buu Zwitə Ley wə ghɔ́ ndɔ̀ fɨ ghɔ Nwi. 3Wə ntɨə faŋ ŋwə kee bìŋ Yeso nɨniŋ me, buu zwitə ki kee ndɔ̀ fɨ ghɔ Nwi me, buu zwitə yiŋkii ndɔ̀ fɨ ghɔ wuu mbeenə Kristo, faŋ viŋ nə zɔ laa ŋkə ndɔ jwi nə. Ŋkə du'tə ŋkə jwì, baa lùu taa mbi ndwə. 4Gə fɨ maa viŋ, vaŋ vaŋ, viŋ luu vɨɨ Nwi. Nɨniŋ, viŋ ghɔ̀' vɨɨ təba vɔ́, bu' faŋ Nwi lùu taa fwisə viŋ. Ŋwə kwàlə shɔ̀ɔ tɨɨ vəzwitə vəbwəvə faŋ ŋwə lùu taa fwisə vɨɨ təba vɔ́ fɨ mbi nə. 5Vɨɨ təba vɔ́ ndɔ luu she' fɨ taa mbi. Nu ŋkɨə faŋ vəŋ fɨ'tə nə, ndɔ̀ she' fɨ taa mbi. Mbi kɨ nii zɔ̀ yigisə vəŋ. 6Gə fɨ maa nsiŋ, nsiŋ lùu fɨ ghɔ Nwi. Wə ntɨə faŋ ŋwə kɨ̀ɨ nə Nwi, zɔ yigisə nyaa-nsiŋ. Wə ntɨə faŋ ŋwə kee ndɔ̀ fɨ ghɔ Nwi me, kee zɔ yigisə nyaa-nsiŋ me. Lùu nu ŋkɨə faŋ kɨ ka' nsiŋ kɨ̀ɨ nə nu Zwitə Ley yinsəŋ, nə nu zwitə məbwe'sə vɨɨ. 7Vɨɨmba vaŋ, nsiŋ kɨ kawnə yiŋwaa nyaa-nsiŋ, nsiŋ nsiŋ, bu' laa ŋkawnə ndɔ fɨ ghɔ Nwi. Wə tɨ̀ me wə faŋ ŋwə kaw Nwi nə vɨɨ, buu bì Nwi bì wə ghɔ́. Ŋwə baa kɨ̀ɨ nə Nwi nɨzi. 8Wə ntɨə faŋ ŋwə kee kàw weenshu wi me, kee kɨ̀ɨ nə Nwi me, bu' laa Nwi lùu wuu ŋkawnə. 9Ŋwə nə tɔ̀ŋ yigɨ' ŋwiŋ wi mbi laa nsiŋ kii məbwey vəlwaŋ bu' ŋwə. Lùu nu ŋkɨə faŋ ŋkawnə Nwi, faŋ Nwi kàw vɨɨ nə, nə fùu yikə' vɨɨ. 10Nɨniŋ ghɔ́, ŋi' nu ŋkɨə faŋ nsiŋ vɨ Nwi kawnə, kee lùu laa zì nsiŋ kɨ kaw Nwi me, lùu laa, nə tèy Nwi kɨ kaw nsiŋ, tɔ̀ŋ ŋwiŋ wi laa ŋwə jwi, sɔ̀ yibɨsə nyaa-nsiŋ. 11Vɨɨmba vaŋ, faŋ Nwi nə kàw nsiŋ tɨ́ nee nə, ŋkaŋ-nsiŋ kɨ nii lùu laa nsiŋ kɨ kaw nə yiŋwaa nyaa-nsiŋ nɨzi. 12Viŋ kɔ' kɨɨ laa, tuu wə nə kee ta yè Nwi nə yisɨ me. Luu nə, nsiŋ kɨ luu kɨ kaw nə yiŋwaa nyaa-nsiŋ, buu Nwi taa gò' taa fwisə nsiŋ, ŋkawnə yi lwaŋ taa fwisə nsiŋ. Nsiŋ kɨ nii kàw ŋwə nə vɨɨ nə fwi nyaa-nsiŋ yinshə. 13Nu ŋkɨə faŋ ka' nsiŋ kɨ̀ɨ fɨ fuŋ laa nsiŋ lùu fa kəmu' nsiŋ vɨ Nwi, baa nə laa nshɨ-tɔ Nwi gò'sə taa fwisə nsiŋ nɨzi, lùu faŋ ŋwə kɔ̀ Zwitə Ley ki tɨ́ nsiŋ. 14Viŋ kɔ' kɨɨ laa yia nə yè nə sɨ, baa fɨ'tə tɨ́ vɨɨ, faŋ tɨta Nwi nə tɔ̀ŋ ŋwiŋ wi laa ŋwə lùu wuu məbweysə ŋwaa-nsiŋ. 15Wə ntɨə faŋ ŋwə biŋ ntee laa, Yeso lùu Wee Nwi, buu Nwi taa fwi ŋwə. Ŋwə baa luu gò' fa kəmu' ghɔ Nwi. 16Faŋ yia nə yè nɨniŋ nə, yia kɨ nii yikɨɨ faŋ Nwi kaw nsiŋ nə. Yia baa biŋ, nùŋ fwi sia shɔ. Nwi lùu wuu məkaw vɨɨ. Wə ntɨə faŋ ŋwə kaw Nwi nə vɨɨ nɨzi, buu ŋwə gò'sə ghɔ Nwi. Nwi baa lùu go'sə taa fwi ŋwə nɨzi. 17Kɨ luu nu kaŋ-nsiŋ fɨ shɨ nsi luu she' faŋ ŋkə Yeso nə lùu, buu kɨ ka' nsiŋ kàw Nwi nə fwi nyaa-nsiŋ yinshə, buu kɨ ka' nsiŋ ndɔ jia fwi saŋ-nsiŋ maa shi məshia nsɔ'. 18Kɨ luu ŋkawnə Nwi lwaŋ taa fwi wə, buu kɨ ka' ŋwə kee fèe nu me, bu' laa ŋkawnə Nwi jɔŋ məfee fɨ taa fwi ŋwə. Maa wuu məfee yaa kɨ fèe luu nsɔ'. Wə kɨ luu fee nu, buu ŋkawnə Nwi kee lwàŋ taa fwi ŋwə me. 19Gə fɨ maa nsiŋ, maa Nwi nə kàw nsiŋ ŋkəə, buu nsiŋ kaw ŋwə nɨzi. 20Wə kɨ luu kɨ bee weenshu wi, gisə laa yi kaw Nwi, buu ŋwə lùu wuu ba. Wə kɨ luu kee kɨ kaw weenshu wi faŋ ŋwə ye ŋwə nə me, buu ka' ŋwə kàw Nwi kɨkə faŋ ŋwə kee yè Nwi nə me. 21Maa ntɨ njyə faŋ Yeso nə tɨ nsiŋ shɔ nə, lùu laa, wə ntɨə faŋ ŋwə kaw Nwi, kɨ kaw weenshu wi nɨzi. 


1 Jɔn 51Wə ntɨə faŋ ŋwə biŋ laa Yeso lùu wuu məbweysə vɨɨ, faŋ ŋwə ndɔ̀ fɨ ghɔ Nwi, buu bì Nwi bì wə ghɔ́. Maa wə ntɨə faŋ ŋwə kaw tɨɨ vaŋ, kaw vaŋ vi nɨzi. 2Nɨniŋ, nu ŋkɨə faŋ ka' nsiŋ kɨ̀ɨ laa nsiŋ kaw vaŋ Nwi, lùu faŋ nsiŋ kaw nshɨ-tɔ Nwi, nùŋsə ntɨ si faŋ ŋwə nə kɔ̀ tɨ́ nsiŋ nə. 3Nu ŋkɨə faŋ nsiŋ kaw Nwi shɔ, lùu faŋ nsiŋ nuŋsə ntɨsə si. Ntɨsə Nwi kee lùu səwe' tɨ́ nsiŋ me, 4bu' laa wə ntɨə faŋ bì Nwi bì ŋwə, yaa kɨ ghɔ' vənu vəbwəvə fɨ taa mbi. Nsiŋ ghɔ̀' vənu vəbwəvə fɨ taa mbi, bu' faŋ nsiŋ nùŋ fwi saŋ-nsiŋ maa Yeso Kristo. 5Nɨniŋ, wə ntɨə faŋ ŋwə ghɔ̀' vənu vəbwəvə fɨ taa mbi lùu ndə? Nə kee lùu wə ntɨə faŋ ŋwə biŋ laa Yeso lùu Wee Nwi yimu? 6Yeso Kristo lùu wə ntɨə faŋ ŋwə nə jwì, shɔ̀ɔ fɨ shuu muu, fì muu mə Nwi, shɔ̀ɔ fɨ shuu yiku, tù mənshi mi. Ŋwə nə kee shɔ̀ɔ fɨ shuu muu day me; ŋwə nə shɔ̀ɔ fɨ shuu muu, fì muu mə Nwi, shɔ̀ɔ fɨ shuu yiku nɨzi, tù mənshi mi. Lùu Zwitə Ley Nwi faŋ ŋwə yaa kɨ twelə ŋi' nu kɔ́ tɨ́ nsiŋ, bu' laa Zwitə Ley Nwi lùu nu faŋ lùu nu yinsəŋ. 7Nɨniŋ nə, vənu mbɨə faŋ mbə twelə tɨ́ nsiŋ laa Yeso luu Wee Nwi, luu vənu vətia: 8Lùu Zwitə Ley Nwi, nə nu muu, nə nu mənshi. Mbə vətia lùu fa kəmu', fɔnə mbə nàysə nu kəmu'. 9Maa nsiŋ yaa kɨ biŋ nu faŋ gì vɨɨ laa vəŋ kɨ̀ɨ. Nɨniŋ, nu ŋkɨə faŋ gì Nwi, ŋkə lùu kəwe' shɔ̀ɔ nu vɨɨ. Nə twèlə nshɨ-tɔ Nwi twèlə nu məbiŋ kɔ́ bu' ŋwiŋ wi. 10Nɨniŋ, wə ntɨə faŋ ŋwə nùŋ fwi yi maa Wee Nwi, buu nu məbiŋ kɔ́, faŋ Nwi twèlə tɨ́ ŋwə nə, gò'sə taa fwi ŋwə. Wə ntɨə faŋ ŋwə kee bìŋ yigisə Nwi me, buu wə ghɔ́ tii Nwi nə wuu ba, bu' faŋ ŋwə kee bìŋ nu ŋkɨə faŋ Nwi twelə bu' ŋwiŋ wi me. 11Nu ŋkɨə faŋ Nwi twelə tɨ́ nsiŋ lùu laa ŋwə kɔ̀ məbwey faŋ ŋwə gò'sə yighee mu' tɨ́ nsiŋ. Məbwey ghɔ́ lùu ghɔ ŋwiŋ wi Yeso. 12Wə ntɨə faŋ ghɔ Wee Nwi lùu fa kəmu', buu məbwey ghɔ́ lùu taa fwi ŋwə nɨzi. Wə ntɨə faŋ ghɔ Wee Nwi kee lùu fa kəmu' me, buu məbwey ghɔ́ kee lùu taa fwi ŋwə me. 13Mə nyɔ' nu kɔ́ tɨ́ viŋ, faŋ viŋ nùŋ fwi siŋ maa Wee Nwi, laa viŋ kɔ' kɨɨ laa məbwey vəlwaŋ ghɔ viŋ. 14Nu ŋkɨə faŋ ka' nsiŋ jìa fwi shɔ vɨsɨ Nwi, lùu laa, Nwi yaa kɨ zɔ nu ŋkɨə faŋ nsiŋ bu' ghɔ, ndwaŋ fɨ ghɔ ŋwə, faŋ lùu nu faŋ fwi Nwi kàw. 15Nɨniŋ, nsiŋ kɨ luu kɨ kɨɨ laa Nwi zɔ nu ŋkɨə faŋ nsiŋ ndwaŋ fɨ ghɔ ŋwə, buu ka' nsiŋ kɨ̀ɨ nɨzi laa Nwi yɨ nu ŋkɨə faŋ nsiŋ ndwaŋ fɨ ghɔ ŋwə. 16Nɨniŋ, wə kɨ luu yè weenshu wi wuu Nwi, faŋ ŋwə yɨ nu bwə faŋ kɨ ka' nu kɔ́ kee zwì fwi yi me, ŋwə ndwaŋ Nwi tɔ ŋwə, laa Nwi ndɔ kɔ məbwey vəlwaŋ tɨ́ ŋwə. Ŋkə yaa kɨ luu nɨniŋ tɨ́ vɨɨ mbɨə faŋ vəŋ yɨ nu bwə faŋ ka' ŋkə kee zwì fwi vəŋ me. Viŋ kɔ' kɨɨ laa nu bwə mɔ́' lùu shɔ faŋ ŋkə yaa kɨ zwi fwi wə; kɨ mə kee gì laa wə ndwaŋ Nwi maa kəŋ nu bwə yiŋkii me. 17Vənu vəbwəvə vənshə faŋ wə yɨ, lùu nu bwə vɨsɨ Nwi. Luu nə, nu bwə shɔ faŋ ŋkə kee yaa kɨ zwi fwi wə me. 18Mə baa lesə tɨ́ viŋ laa, nsiŋ kɔ' kɨɨ laa, wə ntɨə faŋ bì Nwi bì ŋwə, kee yaa kɨ yɨ nu bwə me, bu' faŋ Wee Nwi shiinə ŋwə. Nɨniŋ, ka' tɨɨ vəzwitə vəbwəvə kee kɔ̀ŋ wə ghɔ́ me. 19Nsiŋ kɔ' kɨɨ laa nsiŋ lùu vɨɨ Nwi. Gə fɨ maa vɨɨ mbi, mbi yinshə lùu ghɔ tɨɨ vəzwitə vəbwəvə. 20Nsiŋ kɔ' kɨɨ laa Wee Nwi nə jwì ŋa'sə sɨ ŋaa-nsiŋ, tɨ́ kɨ ka' nsiŋ kɨɨ nə Nwi faŋ lùu Nwi yinsəŋ. Nsiŋ lùu fa kəmu' nsiŋ vɨ Nwi yinsəŋ, bu' faŋ nsiŋ lùu fa kəmu' nsiŋ vɨ ŋwiŋ wi Yeso Kristo. Yeso lùu Nwi yinsəŋ, məbwey vəlwaŋ ghɔ ŋwə. 21Nɨniŋ, vaŋ vaŋ, viŋ kɨ shiinə yiŋwaa yiŋ fɨ ghɔ vənwi vədayday!
  http://www.bible.is/BAVWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário