quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015

1 Jɔn: Bafut

1 Jɔn 11Bì'i ŋwà'ànə a mbo bù ǹloŋ aa Nɨghàà nɨ ntswêntɨ̀ɨ̀ nya mə nɨ lɛ ntswe nlɔgɨnə a bè'ènə aà. Bì'ì lɛ nyu'u annù ǹloŋ Nɨghàà ma nû. Bì'ì kə̀ mə̂ ǹyə nɨ mi'ì mi'i, bì'ì yə̀ mə̂, m̀bô mi'i mɨ kɨ̂ m̀mɔɔntə. 2Nòò yìi mə Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma yû ɨ̀ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ bɨ yənə̀ aa, bì'ì lɛ mbə bɨ̂yəfə, ma mùu ajàŋ, bì'ì tɨ̀gə̀ ŋ̀ghaa annù ǹloŋ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma ya, ŋ̀kɨɨ ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ, yìi ɨ̀ lɛ ntswe bo Tà, a ghɨrə̀ ŋ̀ghɨrə bì'ì zi aa, a mbo bì'ì. 3Ànnù yìi mə bì'ì yə ŋkɨ nyu'u aa, bì'i kɨɨ nswoŋə aa yu a mbo bù, mə mbə nɨ̀ kɨ̂ ǹtswê nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'inə̀, a bə̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə ǹtswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ yìi mə bì'inə̀ tswe nɨ yu aa bì'inə̀ tswe aa bì'inə̀ bɨ̀ Tà nɨ Mû yì Yesu Kristo. 4Bì'i ŋwà'ànə̀ ma jû ɨ̀nnù a mbo bù aa, ta tâ nɨdorə̀ ni'inə̀ kɔ'ɔ nluu. 5Àâ ǹtoo ya mə bì'ì yu'u ghu mbo ŋkɨɨ nswoŋə nɨ a mbo bù aa ɨ̀ yulà mə, Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ̂ ŋ̀kà'à, kaa m̀fìî ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ̀ wa'à ghu nu burə ntswe tswe. 6M̀bə bì'inə̀ ka nswoŋə nɨ mə bì'inə̀ tswe nɨ̀ ànnù yǐ fùùrə bì'inə̀ nɨbò m̀bu ŋka ntəə nɨ a mûm m̀fìî ɨ̀dɨ̀gə̀ boŋ bì'inə̀ tswɛɛ aa ɨnnù, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ ntswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ tswê ǹyoŋə aa ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 7Bì'ìnə̀ bə bàŋnə kɨ təə a mûm ŋ̀kà'à, tsi'ì tsǒ ajàŋə mə yumbɔŋə̀ à tswe a mûm ŋ̀kà'à aa, boŋ bì'inə̀ aa tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'inə̀ nɨ̀ bì'inə̀, tâ àləə Mû yì Yesu tâ à si'i ŋgɔ̀ŋ ɨ̀bɨ̂ yì'inə̌ ɨ tsɨ̀mə̀. 8M̀bə bì'inə̀ ka nswoŋə nɨ mə bì'inə̀ sɨ̀ nɨ̂ ɨ̀bɨ tswê, boŋ bì'inə̀ bwe'esə aa mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'inə̀, kaa annù nɨ̂ŋkoŋ a wa'ǎ a nu bì'inə̀ tswê. 9Lâ m̀bə bì'inə̀ ka mbii ɨfansənnù ji'inə̀, boŋ ajàŋə a lə̀ə ŋkà'â yì, ŋ̀ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aa, à ka lì'inə̀ ɨfansənnù ji'inə̀, ɨ sì'i ŋgɔ̌ŋ ɨnnû ji'inə̌ ɨ tsɨ̀m jìi ɨ sɨ̀ tsinə̀ aà. 10M̀bə bì'inə̀ swoŋ mə kaa bì'inə̀ sɨ̌ annnù jî bɨ ghɨ̀rə̀ boŋ bì'inə twoŋə aà yi nɨ̂ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, kaa nɨ̀ghàâ ni nɨ wa'ǎ a nu bì'inə̀ tswê. 


1 Jɔn 21Bɔɔ ba bì kə̀gə̂, mə ŋwà'ànə̀ julà ɨ̀nnù a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tsuu ɨbɨ̀ kɨ ghɨ̀rə̀. Lâ m̀bə ŋù nɨbù a ghɨrə ɨbɨ, boŋ bì'inə̀ tswe nɨ̀ ŋù yìi mə a mbu'u mbo a nsi Tà ǹloŋ atû yi'inə̀, m̀bə Yesu Kristo, yu wa yìi mə annû yi a tsìnə aà. 2Bɨ tsyà aa ghu nu nsì'ìtə̀ nɨ̂ ɨnnù jî bɨ̂ ji'inə̀, kaa wa'ǎ aa tsi'ì ji'inə̀ si'itə̀, ŋkɨɨ si'itə nɨ jì bə̂ bɨ̀tsɨ̀m fàa mbî. 3Mânjì yìi mə mbə bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ zi yi aa, à nɨ mə bì'inə̀ ka nləə ndɨ'ɨ̀ ji. 4Ŋù yìi mə a swoŋə nɨ mə “mə̀ zi yi,” lâ ŋ̀kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ ǹdɨ'ɨ̂ ji ləə aa, à nɨ̂ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, kaa ànnù nɨ̂ŋkoŋ a wa'à ghu nu tswê. 5Ǹloŋ mə à nɨ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə àkɔ̀ŋnə̀ Nwì a nɨ nlunə a tswe aa a mbo ŋù yìi mə à lə̀ə̀ nɨghàâ ni. M̀bə bì'inə̀ kɨ̂ ǹtsya aa tsi'ì a njɨ̌m àjàŋ yulà nzi mə bì'inə̀ tswe ghu mûm nû. 6Ŋù yìi à swoŋ mə yu lwi'i ghu nu laa boŋ a yòŋə ɨbù'ù mɨkòrə̂ ji a ajàŋ mə à lɛ sɨ təə aà. 7Bɨ̀lɨ̂m ba bìi mə mə̀ kɔ̌ŋ aa, kaa mə̀ sɨ aa ndɨ'ɨ yì m̀fii yì tsù ŋwa'anə, à bàŋnə mbə aa tsi'ì ǹdɨ'ɨ yì ǹlwèn ya mə nɨ̀ lɛ ntswe nɨ yu a nlɔ̀gɨ̀nə aà, ǹdɨ'ɨ yì ǹlwèn ma yû a bə nɨ̀ghàà nɨ Nwî nya mə nɨ̀ lɛ nyu'u aà. 8Lâ m̀bə mə̀ tse kɨɨ swoŋ mə mə ŋwà'ànə̀ aa ndɨ'ɨ yì m̀fiì yìi mə bɨ yə nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̂ yi a nu Kristo ŋkɨɨ nyə nɨ a nu bù, ǹloŋ mə ɨ̀tugə wa ɨ tsyà ŋ̀ghɛɛ nii, ŋ̀kà'a annù nɨ̂koŋ wa ɨ tɨ̀gə̂ ǹta. 9Ŋù yìi mə à swǒŋ mə yu tswe maa a mûm ŋ̀kà'à m̀burə kɨ bàa ndɨ̂m yì aa, à bùrə ntswe aa tsi'ì wa mûm ɨ̀tugə̀. 10Ŋù yìi mə a kɔ̀ŋə ndɨ̂m yì aa à tswe aa a mûm ŋ̀kà'à, kaa nji'ì ànnù yìi mə mbə a kwântə̀ ŋ̀wo aa kaa wa'à bə̂. 11Lâ ŋù yìi mə a bàa ndɨ̂m yì aa à tswe aa a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀ ŋ̀kɨ mburə kɨ zì aa tsi'ì a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̌ adɨgə yìi mə yu ghɛ̀ɛ̀ ghu aa zî ǹloŋ mə ɨ̀tugə wa ɨ kɨŋ mi'ì mi. 12Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɔɔ bì kə̀gə aa nloŋ mə bɨ li'inə ɨfansənnù ju aa nloŋ ŋkwi atû yi. 13Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɨ̂tà aa nloŋ mə nɨ̀ zi a yi, yu wa yìi mə à lɛ ntswe a nlɔ̀gɨ̀nə aà. Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɔɔjɔ̀ŋ ǹloŋ mə nɨ̀ tsyà mə̂ ǹgàŋmbu'u ɨnnù jì bɨ̂ wâ aa. Mə ŋwà'ànə a m bo bǔ bôŋkhə aa nloŋ mə nɨ̀ zi a Ta aà. 14Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɨ̂tà aa nloŋ mə nɨ̀ zi a yu wa yìi mə à lɛ ntswe a nlɔ̀gɨ̀nə aà. Mə ŋwà'ànə a mbo bù bɔɔjɔ̀ŋ aa nloŋ mə nɨ̀ tswe nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ kɨ̂ ǹlwi'i a mûm nu bù, nɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹtsya ŋgàŋmbu'u ɨnnù jì bɨ wâ aa. 15Nɨ̀ tsuu mbi yù kə̌ njoo mbi jù kɨ kɔ̀ŋə̀. Ŋù à bə kɔ̌ŋ mbi yù, boŋ kaa ànnǔ ŋkɔ̌ŋ Tà a sɨ̀ ghu nu tswê. 16Ǹloŋ mə ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe fàa mbi aa, tsǒ njoo jìi mə njyǎ nu ɨ lwà'à ghu aa, nɨ̀ jìi mi'i lwà'à ghu aa, bo bɨ̀ ǹjoo mbi tsɨ̀m jìi mə bə̌ ŋŋee nû yàà ghu aa, kaa à sɨ aa a mbo Tà lô. Ɨ bàŋnə̀ ǹlo aa a mbô m̀bî. 17M̀bi yǔ tsyà nii aà tsyà. Ǹjoo jya mə bə̌ lwà'à ghu aa ɨ ghɛɛ̀ bo yu. Lâ ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aa, a twê ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. 18Bɔɔ̀ bâ, wa nòò ǹlwì'ì mbî à kà mə̂ aa ŋku'u, nɨ̀ lɛ mbaa nyu'u mə ŋgàŋnto Kristo wa à kà mə̂ aa nzi. Wa ŋgǎŋnto Kristo jî ghà'àtə̀ ɨ zì mə̂, a bə̂ àjàŋ mə bì'inə̀ zi mə àa nòò ǹlwì'î m̀bi aà. 19Bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà a tɨtɨ̀ɨ bì'inə̀, lâ kaa bo lɛ ŋwa'à bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bə̂. Ǹloŋ mə bo lɛ mbaa tswe aa bì'inə̀ nɨ̀bò boŋ bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ntswe bi'inə̀ nɨ̀bò. Lâ bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ waa, tǎ ghɨ̀rə tâ à laa mə kaa bo bɨ tsɨ̀m sɨ̀ aa bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bə̂. 20Lâ yu wa yìi mə à làa màŋsə̀ aa à yɔ̀'ɔ̀ mə̂ ghuu. Bù bɨ tsɨ̀m nɨ̀ kɨ̂ ǹzi annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 21Kaa mə̀ sɨ a mbo bù ŋ̀wa'anə aa nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̌ annù nɨ̂ŋkoŋ zî, lâ mə ŋwà'ànə̀ aa nloŋ mə nɨ̀ zi, ŋkɨ nzi mə kaa abaŋnənnù kaa a sɨ̌ a nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ lò. 22Màa ŋghə̀ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù àa ŋù wa mə a tuu nɨ mə kaa Yesu à sɨ̌ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa bə̂ aa ɛ? Wa làa ŋgàŋnto Kristo wa à ghuà. M̀bə yu wa yìi mə a tuu nɨ̂ Ta nɨ Mu aà. 23Wa ŋù yìi mə a tuu Mu aa, kaa à sɨ̀ nɨ Tà bâŋnə̀ ǹtswe. Ŋù yii mə a bii annǔ Mu nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi aa, à kɨ ntswe nɨ Tà. 24Tâ nɨ̀ yə mə annù ya mə nɨ̀ lɛ nyu'u a nlɔ̀gɨ̀nə aa tâ à lwi'i bu bo. M̀bə ànnù ya mə nɨ lɛ nyu'u a nlɔ̀gɨ̀nə aa a lwi'i bu bo boŋ nɨ̀ ka lwì'i bu bɨ̀ Mu ŋ̀kɨ nlwi'i bu bɨ̀ Tà. 25Yulà à nɨ̂ àyoo ya mə à kà'a mbo bì'inə aà, ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 26Mə ŋwà'ànə ɨnnù julà a mbo bù nloŋ aa ŋgaa bə̀ bìi mə bɨ ka bwe'esə ghuu aà. 27Lâ àjàŋ ya yìi mə à lɛ nyɔ'ɔ ghuu aa, ǹyɔ'ɔ ma ya ɨ̀ lwi'i a nu bù. Kaa nɨ̀ sɨ bù ǹlɔɔ nɨ mə tâ ŋù tsù à bu ŋka ndɨ'ɨ ghuu, ǹloŋ mə ǹyɔ'ɔ ya mə à lɛ nyɔ'ɔ ghuu ghu aa ɨ dɨ̀'ɨ ɨnnù tsɨ̀m a mbo bù. Ɨ̀nnù jya ɨ kɨ̂ m̀bə annù nɨ̂koŋ, kaa kɨ'ɨ̌ abaŋnənnù bə̂. Àjàŋ yìi mə bɨ dɨ̀'ɨ̀ mə̂ ghuu aa, tâ nɨ̀ lwi'i ghu nû. 28Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, bɔɔ̀ bâ, lwì'i nɨ̀ ghu nu, tà nòò yìi mə à ka yǐ zì aa, kaa bì'inə̀ wa'à nɨ nɨ̀bɔ'ɔ tswê, kaa ŋkɨ'ɨ bàŋnə̀ ka ŋkhə nii bə̂ khə̀ nɨ̂ àdɨ̀rətu a ajàŋ mə a zì aà. 29Bì'inə̀ bə zi mə annû yi a tsinə boŋ bì'inə̀ kɨ nzi mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi a ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aa, a jwǐ yu. 

1 Jɔn 31Nɨ̀ yə mbuu akɔ̀ŋnə̀ yìi mə Taà yì'inə̀ à tswe nɨ yu a nu bì'inə̀, mə mbə a ka ntwoŋə nɨ̂ yi'inə̀ a nɨ bɔɔ̀ bi. A bə̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə bì'inə̀ nɨ bɔɔ̀ bi. Ǹji'ì ànnù yìi mə kaa mbi yù ɨ̀ sɨ̀ yi'inə̀ zi aa ɨ bə̀ aa mə kaa lɛ ŋwa'à yi kɨ nzi. 2Bɔɔ bɨ maà bìi mə̀ kɔ̀ŋə aa, tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'inə̀ bə aa bɔɔ bɨ Nwî; lâ kaa bì'inə sɨ̌ ajàŋ yìi mə bì'inə̀ ka yǐ bə aa naŋsə nzi. Lâ bì'inə̀ zi mə nòò wa mə à ka yǐ zì aa tâ bì'inə̀ tɨgə mbə aa tsǒ yu, ǹloŋ mə bì'inə̀ ka yǐ yə yi tsi'ì àjàŋ mə à nàŋsə mbə aà. 3Ŋù ntsɨ̀m yìi mə a bɛ, ǹnɨŋ ntɨɨ̀ yi ghuu nu aa, a lə̀ə̀ nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi ɨ laà tsǒ ajàŋ yìi mə yumbɔŋ à kɨ nlaa aà. 4Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa a wò aa nɔ̀ŋsə̀ Nwì; ɨbɨ à bə̀ aa ŋwò nɔ̀ŋsə̀ Nwì. 5Nɨ̀ zi mə Yesu à lɛ nzì fàa mbi aa a nlɔ̀gə̂ ɨ̀bɨ yi'inə̀ ǹlɔ'ɔsə, ŋ̀kɨ nzi mə kaa à sɨ̀ nɨ̂ ɨ̀bɨ tswê. 6Kaa Ŋù nstɨ̀m yìi mə à lwì'i ghu nu aa kaa à sɨ bɨ ghɨ̀rə̀; kaa ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa kaa à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yi yə̂, kaa wa'à yi kɨ nzi. 7Bɔɔ bâ, tâ ŋù tsù à tsuu ghu lǒ bwe'esə. Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù ɨ tsinə aa à tsìnə tsǒ ajàŋ mə Kristo à tsìnə aà. 8Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa, à nɨ mu Devil; ǹloŋ mə Devil a ŋghɨ̀rə ɨbɨ nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa a anlɔ̀gɨ̀nə̂ m̀bî. Ǹji'ì ànnù yìi mə Mu Nwì à lɛ nzì ghu aa, à lɛ mbə aa a ntâ ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ɨfà'a Devil. 9Ŋù yìi a jwe Nwî ǹjwe yi aa, kaa à sɨ ɨbɨ ghɨ̀rə̀; ǹloŋ mə màrə̀ Nwì à lwi'i ghu nu, kaa a wa'ǎ ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ bù ǹzi, ǹloŋ mə a yi aa a jwe Nwì aà. 10Ànnù yìi mə a ka dɨ̀'ɨ a ŋû yìi mə à nɨ mu Nwì kə̀ a ŋû yìi à nɨ mu Devil aa a yulà mə: ŋù yìi mə kaa à sɨ annù yìi mə a tsinə aa ghɨ̀rə̀ aa, kaa à sɨ mu Nwì bə̂, kə̀ ŋù yìi mə kaa à sɨ mu maà yì kɔŋə aà. 11Àâ ǹtoo ya mə nɨ̀ lɛ nyu'u nlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə̀ aà, mə bì'inə̀ aa ŋkɔŋə bi'inə̀ nɨ bì'inə̀, 12ntsee bə tsǒ Cain yìi mə à lɛ mbə mû ŋ̀gàŋmbù'unnù, ǹzwitə mu maà yì aà. Baa à lɛ nzwitə mumaà yì aa a ya? À lɛ nzwitə yi aa nloŋ mə mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ nù mi lɛ mbɨ'ɨ mì mumaà yi mɨ bâŋnə̀ ǹtsinə aà. 13Bɔɔ bɨ maà, nɨ̀ tsee kɨ yɛrə mə m̀bə̂ bə̀ bî fàa mbi ka mbaa ghuu. 14bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ fɛ̀'ɛ̀ mə̂ a mum nɨ̀wo ntɨgə ntswe aa a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ǹloŋ mə bì'inə̌ kɔ̀ŋnə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ aà. Ŋù yìi mə à sɨ ndɨ̂m yì kɔŋə aa à lwì'ì aa a mûm nɨ̀wô. 15Ŋù yìi a bàa mu maà yì aa, à bə aa ŋù ǹzwìtə ŋù. Nɨ̀ zi mə kaa ŋù yìi a zwitə ŋû aa, kaa à sɨ̀ nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ya mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋə aa tswê. 16Àâ àjàŋ yìi mə bì'inə̀ zi ayoo yìi mə àkɔ̀ŋnə̀ à nɨ yu aa, â yuà mə: Kristo à lɛ mfa ntswêntɨ̀ɨ̂ yì a atu bì'inə̀; ma mùu ajàŋ bì'inə̀ kɨ ntswe nɨ̂ ŋ̀ka mfa ntswêntɨ̀ɨ̂ yi'inə̀ a atu bɔɔ bɨ maà bi'inə̀! 17Lâ m̀bə ŋù a tswe nɨ̂ ǹjoo mbi jù, ǹyə mu maà yì yìi mə à fùmə aa, kaa wa'à mɨlɨ̀ŋnə̀ yi ko, bəə boŋ mbə a tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ mə àkɔ̀ŋnə̀ Nwî a tswe a mûm ǹtɨɨ yu aa mə akə aa ɛ? 18Bɔɔ bâ bì'inə̀ tsee a akɔ̀ŋnə̀ aa bə nɨ̂ ǹtsù kə̀ nɨ nɨ̀ghàà kɨ dɨ̀'ɨ̀, lâ m̀baŋnə ŋka dɨ'ɨ a akɔ̀ŋnə̀ ya yìi mə a nɨ yǐ annù nɨ̂ŋkoŋ aa bə a nɨ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù mi'inə̀. 19Ma mùu ajàŋ, bì'inə ka zi mə bì'inə̀ tswe a mûm ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀; tâ mɨ̀ntɨɨ̀ mi'inə̀ tɨgə ntswe nɨ̂ m̀bɔɔnə a nsi mi'i Nwì, 20kə̀ a tɛ'ɛ mbə nòò yìi mɨ̀ntɨɨ mi'inə̀ sa'a nɨ̂ yi'inə̀ aà, ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə Nwì à tsyàtə ntɨɨ̀ yi'inə̀ ŋ̀kɨ nzi ɨnnù tsɨ̀mə̀ aà. 21Bɔɔ̀ bâ, mbə mɨ̀ntɨɨ̀ mi'inə̀ tsee yi'inə̀ kɨ sa'a boŋ kaa bì'inə̀ ka wa'à ka mbɔ'ɔ a ntswe a nsi mi'i Nwì; 22bì'inə̀ kiɨ̀ ŋ̀kwɛrə nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi bì'inə̀ betə ghu mbo aa, nloŋ mə bì'inə̀ lə̀ə ndɨ'ɨ̀ ji ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ghɨ̀rə a dorɨtə̀ aà. 23A bə̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ yì yâ ɨ̀ yuà, mə tâ bì'inə̀ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ mi'inə̀ a nɨ̂ ɨ̀kǔm Mû yì Yesu Kristo, ŋ̀kɨɨ ŋka ŋkɔŋnə bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ a ajàŋ mə Kristo à lɛ ndɨ'ɨ aà. 24Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lə̀ə ndɨ'ɨ Nwî aa, bɨ lwì'ì ghu nu tsǒ mə Nwì à kɨ nlwì'i a mum bo aà. Ànnù yì mə a ghɨrə mə bì'inə̀ zi mə à lwì'i a mûm ntɨɨ bì'inə̀ aa, à nɨ̂ Àzwî yi ya mə à fa a mbo bì'inə̀ aà. 


1 Jɔn 41Ɨ̀kà'â jyâ, nɨ̀ tsuu ɨzwǐ tsɨ̀m ɨ kɨ bii, mbaŋnə ŋka nywe'etə nɨ̂ ɨ̀zwì a nzi mə ɨ lo aa a mbo Nwì aa ɛ; ǹloŋ mə ŋgǎŋntoo Nwî m̀bwe'esə̀ jî ghà'àtə̀ ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə a mbi. 2Mbə nɨ̀ zi Àzwì Nwî aa lalà: àzwǐ tsɨ̀m yìi mə a bii mə Yesu Kristo à lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ a mbi a mûm ǹjyǎnu aa, a lo aa a mbo Nwì, 3àzwǐ tsɨ̀m yìi mə kaa a sɨ̀ bii nɨ̀ nsi mə Yesu à lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ a mbi a mûm ǹjyǎ nu aa, kaa a sɨ̀ aa a mbo Nwì lô. Ma yû àzwì a baŋnə mbə aa àzwǐ ŋgaŋto Kristo, yìi mə nɨ̀ lɛ nyu'u mə à ka yǐ fɛ̀'ɛ, yìi mə à tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹtswe a mbi tsɨ̀tsɔ̀ŋ aà. 4Bɔɔ bâ, nɨ̀ lò aa a mbo Nwî, nɨ̀ kə̀ mə̂ ǹtsya waa; ǹloŋ mə yu wa yìi mə à tswe a mum bù aa, à tsyatə yu wa yìi mə à tswe a mûm m̀bi aà. 5Bo lo aa fàa mbî, maa ajàŋ ɨ̀nnù jìi mə bo swoŋ aa ɨ bə̂ ɨ̀nnǔ mbî, m̀bi ɨ kɨɨ nyu'utə. 6Lâ bì'inə̀ lo aa a mbo Nwî. Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à zi Nwî aa, a yu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə bì'inə̌ swoŋə aà, lâ yu wa yìi mə kaa à sɨ̀ a mbo Nwì lò aa, kaa à sɨ annù yìi bì'inə̌ swoŋ aa yu'utə. Àa mânjì yìi mə bì'inə tsyà ghu nzi nɨ̂ àzwǐ annù nɨ̂ŋkoŋ bo bɨ̀ àzwǐ mbwe'esə̀ aà. 7Ɨ̀kà'â jyâ, bì'inə̀ aa ŋkɔŋnə yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀; ǹloŋ mə a kɔ̀ŋnə̀ a lo aa mbo Nwì, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kɔ̀ŋ bə̂ aa, a jwe Nwì, a kɨ̂ ǹzi Nwî. 8Ŋù yìi mə à sɨ bə̂ kɔŋ aa, kaa à sɨ̀ Nwî zî; ǹloŋ mə Nwì à laa mbə akɔ̀ŋnə̀. 9Nwì à lɛ ntsyà aa lâlà ǹdɨ'ɨ akɔ̀ŋnə̀ yi a mbô bì'inə̀, mə Nwì à lɛ ntoo a njwoŋ Mû yì a fɛ'ɛ̀ fàa mbi, mə mbə bì'inə̀ tsya ghu nu ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀. 10Àâ àkɔ̀ŋnə̀ yuà, kaa a sɨ̀ bə aa mə bì'inə̀ lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ Nwî, a baŋnə mbə aa mə, à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ ǹtoo a Mû yì mə tâ à bə mânjì yìi mə bɨ ka tsyà ghu ɨ sì'ìtə ɨbɨ̂ yi'inə̀. 11Ɨ̀kà'â jâ, m̀bə a bə mə Nwì à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ ma mùu ajàŋ, boŋ a ku'unə mə tâ bì'inə̀ aa kɔŋnə yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀. 12Kaa ŋù tsù à sɨ̀ ghu twê yìi mə à lɛɛ̀ ǹyə Nwî; bì'inə̀ bə kɨ kɔ̀ŋnə̀ yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bì'inə̀ boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à lwi'i a nu bì'inə̀, àkɔ̀ŋnə̀ yi a kɨ̂ ǹluu a nu bì'inə̀. 13Bì'inə̀ ka tsyà aa laà ɨ zi mə bì'inə̀ lwi'i a mum Nwì a kɨ̂ ǹlwi'i a mum bì'inə̀, ǹloŋ mə à fà mə Azwî yi a mbo bì'inə aà. 14Bi'inə̀ yə̀ mə̂, ŋ̀kɨ mbə bɨyəfə, mə Tà à tòò mə a Mû yì, mə tâ à bə Ŋ̀gàŋywèènsə̂ m̀bî. 15Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à bìi nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi mə Yesu à nɨ Mu Nwì aa, Nwì à lwì'i ghu nû a kɨ̂ ǹlwi'i a nu Nwì. 16Ma mùu ajàŋ bì'inə̀ zi ŋkɨ mbii a akɔ̀ŋnə̀ yìi Nwì à tswe nɨ yu a nu bì'inə̀ aa. Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀, ŋu yìi mə à lwì'i a mum àkɔ̀ŋnə̀ aa à kɨ nlwì'ì aa a mum Nwì, Nwì a kɨ̂ ǹlwi'i ghu nû. 17Nwì à ghɨ̀rə̂ àkɔ̀ŋnə̂ yi a luu a nu bì'inə̀ aa mə tâ bì'inə̀ yi wa'à nɨ nɨ̀bɔ'ɔ wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a tswê, ǹloŋ mə àjàŋ yìi mə à bə aa, àâ àjàŋ yìi mə bì'inə̀ kɨ mbə fàa a mûm m̀bi aà. 18Kaa nɨ̀bɔ'ɔ sɨ̌ a mûm àkɔ̀ŋnə̀ tswê, ǹloŋ mə àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a luu aa, a fi'i nɨbɔ'ɔ̀. Àyoo yìi mə a zì nɨ nɨ̀ nɨ̀bɔ'ɔ aa à nɨ̂ ǹjò, ŋù yìi mə à kɨ ntswe nɨ nɨ̀bɔ'ɔ aa kaa à sɨ̀ nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a luu aa tswê. 19Bì'inə̌ kɔ̀ŋə̀ aa nloŋ mə à lɛɛ̀ m̀foo ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀. 20Ŋù tsù à bə swoŋ mə, “Mə̀ kɔ̀ŋə Nwì” ɨ bàŋnə kɨ bàa a ndɨ̂m yì boŋ à nɨ̂ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù; ǹloŋ ŋù yìi mə à sɨ a ndɨ̂m yì yìi mə a yə kɔŋ aa, kaa mbə a wa'ǎ Nwî yìi mə kaa à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yə aa kɔ̀ŋə̀. 21Àâ ǹdɨ'ɨ yìi mə bì'inə̀ kwɛrə a mbo Kristo aa ɨ̀ yulà, mə ŋù yìi mə a kɔ̀ŋə̀ Nwî aa, tâ à kɨɨ ŋka ŋkɔŋə ndɨ̂m yì. 


1 Jɔn 51Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à bii mə Yesu à nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa aa a jwǐ Nwì, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ŋkɔ̀ŋə̀ ta aa, à kɨɨ ŋkɔ̀ŋə nɨ mû yì. 2Bì'inə̌ tsyà aa lâlà nzi nɨ mə bì'inə̌ kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ bɔɔ bɨ Nwî, mə bì'inə̀ kɔ̀ŋə̀ Nwî ŋ̀kɨɨ nyu'unə nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ ji. 3Ǹloŋ mə àa akɔ̀ŋnə̀ Nwî a yulà, mə bì'inə̀ ka nləə nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ ji. Kaa ndɨ'ɨ̀ ji a wa'ǎ àbè'è mə à bè'èsə yi'inə̀ ghu bə̂. 4Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a jwǐ Nwì aa a tsyǎ mbî; àyoo yìi mə bì'inə̌ lɔ̀gə̀ ǹtsya nɨ̂ m̀bi ghu aa â yuà, àbìintɨɨ̀ yi'inə̀. 5Ŋù yìi mə mbə a tsyâ m̀bi aa à nɨ̂ wò aa ɛ? À sɨ̀ ŋû yìi mə à bìi mə Yesu à nɨ Mu Nwì aa bə aa ɛ? 6Àa yu wa yìi mə à lɛ nzì nɨ̂ ŋ̀kì bo bɨ̀ àləə aa à ghulà, Yesu Kristo, kaa wa'a aa tsi'ì nɨ̀ ŋ̀kì yuyu zî, lâ ǹzi nɨ̂ ŋ̀kì bo bɨ̀ àləə̀. 7Àzwì Nwî a kɨ̂ m̀bə àyəfə, ǹloŋ mə Àzwì Nwî àa ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 8Bɨ̀yəfə̀ nɨ bi tarə̂, Àzwì, ŋ̀kì, bo bɨ̀ àləə̀; bɨ̀yəfə ma bû bi tarə bɨ swoŋə̂ nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀. 9M̀bə bì'inə ka mbii nɨ̂ ànnù yìi mə bə̌ swoŋ aa, boŋ ànnù yìi mə Nwi swoŋ aa a tsyatə̀; ǹloŋ mə ànnù yìi mə Nwì swoŋ aa a yûlà, mə yumbɔŋ à nɨ̂ àyəfə nloŋə Mû yì. 10Ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yì a nu Mu Nwì aa, à bìî ànnù yìi mə Nwì a swoŋə aà, ŋù yìi mə kaa sɨ̌ annù yìi mə Nwì a swoŋ bii aa, à lɔ̀gə Nwî aa a nɨ ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, ǹloŋ mə kaa sɨ̌ annù yìi mə Nwì à swoŋ tsǒ àyəfə nloŋə Mû yì aa bii aà. 11Ànnù yìi mə Nwì à swǒŋ nloŋ ŋgaa Mû yì aa a bə mə, Nwì à fâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bì'inə̀. Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ma yû ɨ tswe aa a nu Mû yì. 12Ŋù yìi mə à tswe nɨ Mu aa, à tswe nɨ̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀; ŋù yìi mə kaa à sɨ̀ nɨ Mu Nwì tswê aa, kaa à sɨ̀ nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ tswê. 13Mə ŋwà'ànə juà ɨ̀nnù a mbo bù bìi mə nɨ̀ nɨ̌ŋ mɨ̂ntɨɨ̀ muu a nɨ ɨkǔm Mu Nwì aa mə tâ nɨ̀ zi mə nɨ̀ tswe nɨ̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋə aa. 14Àyoo yìi mə a ghɨrə bì'inə̀ naŋsə nɨŋ ntɨɨ̀ yi'inə̀ ghu nu aa à nɨ mə, bì'inə̀ bə kɨ betə annǔ tsu ghu mbo yìi mə a yòŋə a nɨ̂ ànnù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ aa boŋ a yu'u. 15Bì'inə̀ bə kɨɨ zi mə a yu'u nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bì'inə̌ betə aa, boŋ bì'inə̀ zi mə bì'inə̀ kwɛ̀rə̀ mə̂ ɨ̀nnù jìi mə bì'inə̀ betə yi ghu aà. 16M̀bə ŋù a yə mu maà yì a ka ŋghɨrə ɨbɨ yìi mə kaa mbə ɨ wa'à nɨ nɨ̀wo zì aa, boŋ à ka betə, ta tâ Nwì à fa ntswêntɨ̀ɨ̀ ghu mbô. A ghɨ̀rə̀ maa mùu ajàŋ aa tsi'ì a mbo bə̀ bìi mə bɨ ghɨrə̂ ɨ̀bɨ yìi mə kaa mbə ɨ wa'à nɨ nɨ̀wo zì aà. Ɨ̀bɨ yǐ mɔ'ɔ ɨ tswe ghu yìi mə ɨ zì nɨ nɨ̀wô; kaa mə̀ sɨ swoŋ aa mə tâ ŋù à tsa'atə Nwî a nɨ̂ àjàŋə ɨbɨ mà yâ. 17Ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ɨ sɨ̀ tsinə̀ aa à nɨ̂ ɨ̀bɨ̂, lâ ɨ̀bɨ yǐ mɔ'ɔ à nɨ yìi mə kaa ɨ sɨ nɨ nɨ̀wo zì. 18Bì'inə̀ zi mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a jwǐ Nwì ǹjwǐ yi aa kaa à sɨ ɨbɨ ghɨ̀rə̀. Ǹloŋ mə yu wa yìi mə a lɛ njwe Nwî aa, a bɛ nii, kaa ŋgàŋmbù'û ɨ̀nnù a wa'à nii mɔɔ̀ntə̀. 19Bì'inə̀ zi mə a yi'inə̀ aa a jwe Nwì, ŋgàŋmbù'û ɨ̀nnù wâ à bâŋnə̀ ǹtswe nɨ mɨ̀dà'à a atû m̀bi yǔ ntsɨ̀m. 20Bì'inə̀ kɨ nzi mə Mu Nwì à zì mə̂ ŋ̀ghɨrə àtû yi'inə̀ a laa, a nzi Nwìŋgɔ̀ŋ ànnù nɨ̂ŋkoŋ; bì'inə̀ kɨ̂ ǹtswe a mum yu wa yìi mə à nɨ annu nɨ̂ŋkoŋ, tsi'ì a mum Mû yì Yesu Kristo. Àa yu mbə Nwîŋgɔ̀ŋ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ŋkɨ mbə ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 21Bɔɔ̀ bâ, nɨ̀ ka ntsu'utə ghuu nloŋə annǔ mmii mɨ̀kobə̀.
 
 http://www.bible.is/BFDWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário