quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

1 YOHANƐƐSƖ: Kabiye

YAK 11Nabʋyʋ kɛwɛɛ nɛ pʋcɔ Ɛsɔ la kedeŋa, ɖɩnɩ pʋ-tɔm nɛ ɖɩna-pʋ nɛ ɖɛ-ɛsɛ nɛ ɖɩcɔnɩ-pʋ kpem, ɖitukuni-pʋ nɛ ɖe-nesi. Ḿbʋ́ lɛ Tɔm ndʋ́ tɩhaɣ wezuu yɔ. 2Wezuu ŋ́gʋ́, pɩlɩzɩ-kʋ nɛ pɩwɩlɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna-kʋ yɔɔ ɖɩlɩzɩɣ kɩ-aseɣɖe. Ŋ́gʋ́ lɛ wezuu maatɛŋ ŋgʋ́ kɩwɛ Caa Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Kʋ-tɔm ɖɩkɛdɩɣ-mɩ. 3Điheyiɣ-mɩ mbʋ́ ɖɩnanɩ ɖɛ-ɛsɛ nɛ ɖɩnɩɩnɩ ɖa-nɩŋgbaaŋ yɔ se ɩkpɛndɩ ɖɔ-yɔɔ ɖa nɛ Caa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ ɖɛ-kpɛndʋʋ taa. 4Đɩmaɣ-mɩ tɔm tʋnɛ se ɖa nɛ mɩ ɖa-laŋa ɩtɛzɩ hʋlʋmʋʋ. 5Yesu Krɩstʋ tɔm ndʋ́ ɖɩnɩwa nɛ ɖɩkɛdɩɣ-mɩ yɔ, ńdʋ́ lɛ se: Ɛsɔ lɛ ñalɩmɩyɛ, cɩkpɛndʋʋ nakʋyʋ fɛyɩ ɖenɖe ɛwɛɛ yɔ. 6Yee ɖɩtɔm se ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɩwɛɛ ɖɩlakɩ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ lakasɩ yɔ, ɖɩkɛ pɔpɔtɩnaa, ɖɩɩɖɔŋ toovenim nʋmɔʋ taa. 7Ɛlɛ́, yee ɖɩɖɔŋ ñalɩmɩyɛ taa ɛzɩ Ɛsɔ wɛʋ ɖɩ-taa yɔ yɔ, piyeki nɛ ɖa nɛ lɛlaa ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ. Pʋbʋ, Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu calɩm ñalɩɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm tɩŋa payɩ. 8Yee ɖɩtɔm se ɖɩtala kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ, ɖɩcɛtɩɣ ɖa-tɩ, ɖɩtasɩ toovenim. 9Ɛlɛ́, yee ɖiheyi ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ, Ɛsɔ kpeɣiɣ-ɖʋ-pʋ nɛ ɛñalɩ ɖa-kɩdɛkɛdɩm tɩŋa. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛtʋʋzaa nɛ ɛlakɩ mbʋ́ ɛɖʋwa se ɛlakɩ yɔ. 10Yee ɖɩkpɛzaa se ɖɩtala kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ kaʋ yɔ, ɖɩyaɣ Ɛsɔ se cɛtɩyʋ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩtasɩ ɛ-tɔm. 


YAK 21Men-piya! Mamaɣ-mɩ takayaɣ kanɛ se ɩtaala kɩwɛɛkɩm. Ɛlɛ́, yee pɩlabɩ se nɔɔyʋ labɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, pʋdʋ ɛtɩlɩ se nɔɔyʋ wɛ Caa Ɛsɔ cɔlɔ nɛ etendiɣ-i se ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Ɛnʋ lɛ Yesu Krɩstʋ, ɛtʋʋzaa. 2Ɛ-maɣmaɣ ɛ-calɩm kpɛdɩnɩ se Ɛsɔ ɛtɩŋnɩ pʋ-yɔɔ nɛ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Pɩtasɩɩnɩ ɖe-ɖeke, ɛlɛ́, ekpeɣ ɖɔɖɔ kedeŋa yɔɔ ɛyáa tɩŋa payɩ pa-ñɩmbʋ. 3Yee ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ camɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ toovenim se ɖɩsɩm-ɩ. 4Yee nɔɔyʋ ɛtɔm se ɛsɩm Ɛsɔ nɛ ɛɛɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ, pʋdʋ kɛ cɛtɩyʋ, ɛtasɩ toovenim. 5Weyi ɛ́lɛ́ ɖɔŋ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ, ɛkɛ weyi ɛsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɛ-laŋɩyɛ tɩŋa pilim yɔ. Mbʋ́ pɩwɩlɩɣ se ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ lɛ se: 6weyi ɛkaɖɩɣ kpayɩ se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛkpɛndaa yɔ, pʋwɛɛ se pʋdʋ ɛcaɣ wezuu ɛzɩ Yesu Krɩstʋ caɣʋ yɔ. 7Mɛ-ɛgbaɣdɩnaa! Pɩtɛkɛ paɣtʋ kɩfatʋ natʋyʋ tɔm mamaɣ se meheyi-mɩ. Ɛlɛ́, kɩbɩndʋ ndʋ́ peheyi-mɩ ɖooo kiɖe tɛɛ nɛ itisi yɔ, tɩ-tɔm mamaɣ-mɩ. Paɣtʋ kɩbɩndʋ ńdʋ́ lɛ tɔm ndʋ́ ɩnɩwa yɔ. 8Paa ḿbʋ́, tɔm ndʋ́ mamaɣ-mɩ yɔ, tɩkɛ paɣtʋ kɩfatʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, cɩkpɛndʋʋ ɖɔŋ ɖɛʋ nɛ ñalɩmɩyɛ ñapazɩ ñalʋʋ: ńɖɩ́ lɛ toovenim mbʋ́ pʋwɛ mɩ nɛ Yesu Krɩstʋ mɩ-taa yɔ. 9Yee nɔɔyʋ ɛtɔm se ɛwɛ ñalɩmɩyɛ taa nɛ ɛpaɖɩɣ ɛ-taabalaa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛwɛ cɩkpɛndʋʋ taa tam. 10Ɛlɛ́, yee nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ ɛ-taabalaa yɔ, ɛwɛ ñalɩmɩyɛ taa, nabʋyʋ fɛyɩ se pɩpɩzɩɣ pucoɖi-i Ɛsɔ nʋmɔʋ taa. 11Yee nɔɔyʋ ɛpaɖɩɣ ɛ-taabalaa yɔ, ɛwɛ cɩkpɛndʋʋ taa. Ɛɖɔŋ ɖɔɖɔ cɩkpɛndʋʋ taa, ɛɛnaɣ ɖenɖe ewoki yɔ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, cɩkpɛndʋʋ yʋlɩsɩ ɛ-ɛsɛ. 12Men-piya! Mamaɣ-mɩ takayaɣ kanɛ se meheyi-mɩ tɔm tʋnɛ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ tɛm tɩŋnaʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ekpeɣ-mɩ mɩ-kɩwɛɛkɩm. 13Man-caanaa! Mɩ lɛ, mamaɣ-mɩ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɩsɩm weyi ɛɛwɛɛ nɛ pʋcɔ Ɛsɔ la kedeŋa yɔ. Evebiya! Mɩ lɛ, mamaɣ-mɩ-tʋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɩwabɩ Satanɩ. 14Men-piya! Mama-mɩ-tʋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɩsɩm Caa Ɛsɔ. Man-caanaa! Mama-mɩ-tʋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɩsɩm weyi ɛɛwɛɛ nɛ pʋcɔ Ɛsɔ la kedeŋa yɔ. Evebiya! Mama-mɩ-tʋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɩwɛ ɖoŋ. Ɩɖɔkɩ Ɛsɔtɔm mɩ-laŋa taa kpam nɛ ɩwa Satanɩ. 15Ɩtaasɔɔlɩ kedeŋa kanɛ yaa mbʋ́ pʋwɛ kɔ-yɔɔ yɔ. Yee nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ-kɛ yɔ, ɛtɔsɔɔlɩ Caa Ɛsɔ. 16Mbʋ́ pɩtɩŋa pʋwɛ kɔ-yɔɔ yɔ, ḿbʋ́ yɔ: kɩdɛkɛdɩm mbʋ́ ɛyáa sɔɔlɩ labʋ yɔ, ɛsɛ naɣnaɣ nɛ ñɩm yɔɔ tɩ kpazʋʋ. Pɩtɩŋa payɩ pɩlɩnɩ kedeŋa yɔɔ, pɩtɛkɛ Caa Ɛsɔ cɔlɔ pɩlɩnaa. 17Ɩtɩlɩ camɩyɛ se kedeŋa ɖɔŋ tɛm nɛ mbʋ́ pɩtɩŋa payɩ ɛyáa ɖʋʋ pʋ-yɔɔ ɛsɛ yɔ, pɩtɛŋ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ́, weyi ɛlakɩ mbʋ́ Ɛsɔ liu wɛɛ yɔ, ɛ́lɛ́ cakɩ wezuu tam. 18Men-piya! Kedeŋa wɩzɩ tɛm! Ɩnɩwa se paa pɩɩla ɛzɩma, Krɩstʋ koyindu kaɣ kɔm. Ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩnawa se alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa e-koyindinaa sakɩyɛ lɩwa. Ḿbʋ́ ɖɩnanaa se kedeŋa wɩzɩ tɛm. 19Pɩtɛ ɛyáa ḿbá, ɖɛ-hɛkʋ taa palɩnaa, ɛlɛ́, pataakɛ ɖa-ñɩma siŋŋ. Toovenim lɛ, yee paakɛ ɖa-ñɩma yɔ, paawɛ ɖɛ-hɛkʋ taa. Pɩlabɩ ḿbʋ́ se ɛyáa ɛna se patɩŋa pataakɛ ɖa-ñɩma siŋŋ. 20Mɩ lɛ, Ɛsɔ Ñɩnʋ ha-mɩ e-Fezuu Kiɖeɖeu ɛzɩ papɩyʋʋ ɛyʋ ñʋʋ taa num yɔ nɛ mɩtɩŋa payɩ ɩnaɣ mbʋ́ pɩkɛ toovenim yɔ. 21Pʋ-yɔɔ lɛ, pɩtɛkɛ se ɩtasɩ toovenim yɔɔ mamaɣ-mɩ. Ɛlɛ́, ɩsɩm-pʋ yɔɔ mamaɣ-mɩ. Ɩnawa ɖɔɖɔ se cɛtɩm nabʋyʋ ɛɛlɩɣnɩ toovenim taa. 22Anɩ lɛ cɛtɩyʋ yɔ? Ɛnʋ lɛ weyi ɛkpɛzɩɣ se pɩtɛkɛ Yesu lɛ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa yɔ. Pʋdʋ kɛ Krɩstʋ koyindu: ekizi Caa Ɛsɔ nɛ ɛ-Pɩyalʋ pa-naalɛ. 23Toovenim lɛ, weyi ekiziɣ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, ɛtasɩ ɖɔɖɔ Caa Ɛsɔ. Weyi ɛ́lɛ́ tisiɣ se ɛsɩm Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, ɛsɩm ɖɔɖɔ Caa Ɛsɔ. 24Pʋ-yɔɔ lɛ, iyele nɛ tɔm ndʋ́ ɩnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, tɩcaɣ mɩ-taa. Yee tɔm ndʋ́ ɩnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, tɩwɛ mɩ-taa yɔ, pʋbʋ, mɩ nɛ Caa Ɛsɔ nɛ ɛ-Pɩyalʋ ɩkpɛndaa. 25Mbʋ́ Yesu Krɩstʋ ɖʋwa se ɛhaɣ-ɖʋ yɔ lɛ: wezuu maatɛŋ. 26Ɛyáa mbá pacaɣ se pɛcɛtɩ-mɩ yɔ, pɔ-tɔm mamaɣ se meheyi-mɩ. 27Mɩ lɛ, Fezuu ŋgʋ́ Yesu Krɩstʋ ha-mɩ ɛzɩ papɩyʋʋ ɛyʋ ñʋʋ taa num yɔ, kɩwɛ mɩ-cɔlɔ. Yee ḿbʋ́ pɩtatasɩ pɔzʋʋ se nɔɔyʋ ɛkpɛlɩkɩ-mɩ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, kɩwɩlɩɣ-mɩ pɩtɩŋa payɩ nɛ toovenim, cɛtɩm fɛyɩ pɩ-taa. Pʋ-yɔɔ lɛ, mɩ nɛ Yesu Krɩstʋ mɩ-kpɛndʋʋ ɛwɛɛ ḿbʋ́ ɛzɩ Fezuu Kiɖeɖeu ŋ́gʋ́ kɩwɩlʋʋ-mɩ yɔ. 28Men-piya! Yee ḿbʋ́ mɩ nɛ Yesu Krɩstʋ mɩ-kpɛndʋʋ ɛwɛɛ ḿbʋ́ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ kaalɛyɩtʋ puwiye nɖɩ́ ɛpɩsɩɣ ɛkɔɔ nɛ pana-ɩ yɔ. Puwiye ńɖɩ́, fɛyɛ ɛɛkpaɣ-ɖʋ. 29Ɩsɩm camɩyɛ se Krɩstʋ tʋʋzaa. Pʋ-yɔɔ lɛ, pʋwɛɛ ɖɔɖɔ se itisi se weyi ɛlakɩ mbʋ́ pʋtʋʋzaa yɔ, ɛkɛ Ɛsɔ pɩɣa. 


YAK 31Ɩna ɛzɩma mbʋ́ Caa Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ kpem yɔ: ɛyaɣ-ɖʋ se e-piya. Toovenim ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩkɛ e-piya. Ɛlɛ́, kedeŋa ñɩma tasɩm-ɖʋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, patasɩm-ɩ. 2Mɛ-ɛgbaɣdɩnaa! Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩkɛ Ɛsɔ piya. Nɔɔyʋ tanadɩ mbʋ́ ɖɩkɔŋ kɛʋ yɔ. Ɛlɛ́, ɖɩsɩm se alɩwaatʋ ndʋ́ Yesu Krɩstʋ pɩsɩɣ ɛkɔɔ nɛ pana-ɩ yɔ, ɖɩwɛɣ ɛzɩ ɛwɛʋ yɔ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩnaɣ-ɩ ɛzɩ ɛwɛʋ yɔ. 3Weyi ɛtaɣ-ɩ liu ḿbʋ́ yɔ, ɛñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ nɛ ɛwɛɛ cɩɖɩcɩɖɩ ɛzɩ Yesu Krɩstʋ ɛnʋ ɛwɛʋ yɔ. 4Weyi ɛ́lɛ́ lakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛɛɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, kɩwɛɛkɩm labʋ kɛ paɣtʋ yʋsɩnaʋ. 5Ŋgʋ́, ɩnawa se Yesu Krɩstʋ kɔm kedeŋa yɔɔ se ɛlɩzɩ ɛyáa pa-kɩwɛɛkɩm taa, ɛtala kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. 6Pʋ-yɔɔ lɛ, weyi ɛ nɛ Yesu Krɩstʋ pɛkpɛndaa yɔ, eyeki kɩwɛɛkɩm labʋ. Ɛlɛ́, yee nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se pʋdʋ tana-ɩ, ɛtasɩm-ɩ ɖɔɖɔ. 7Men-piya! Itaayele nɛ nɔɔyʋ cɛtɩ-mɩ kaʋ! Weyi ɛlakɩ mbʋ́ pʋtʋʋzaa yɔ, ɛkɛ kʋtʋʋzʋ ɛzɩ Yesu Krɩstʋ yɔ. 8Weyi ɛ́lɛ́ ñɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛkɛ eleeu ñɩnʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ wɛna nɛ ɛlakɩ kɩwɛɛkɩm ɖooo ɛzɩ Ɛsɔ labʋ kedeŋa yɔ. Pʋ-yɔɔ Ɛsɔ Pɩyalʋ kɔm kedeŋa yɔɔ se ɛwɛɛkɩ mbʋ́ eleeu ɛnʋ ɛlaba yɔ. 9Weyi ɛkɛ Ɛsɔ pɩɣa yɔ, ɛɛtasɩɣ kɩwɛɛkɩm labʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɖoŋ wɛ ɛ-taa. Ɛɛpɩzɩɣ ɛtasɩ labʋ kɩwɛɛkɩm: ɛ-Caa lɛ Ɛsɔ. 10Ɩna mbʋ́ pɩwɩlɩɣ kaŋŋ se ɛyʋ kɛ Ɛsɔ pɩɣa yaa eleeu ñɩŋga yɔ: yee nɔɔyʋ ɛlabɩ mbʋ́ pɩtatʋʋzɩ yɔ yaa ɛtɔsɔɔlɩ lɛlaa yɔ, ɛtɛkɛ Ɛsɔ pɩɣa. 11Tɔm ndʋ́ ɩnɩ ɖooo kajalaɣ taa yɔ, ńdʋ́ lɛ se: pʋwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama. 12Pɩtamʋnɩ se ɖɩwɛɛ ɛzɩ Satanɩ ñɩnʋ Kayɛnɩ weyi ɛkʋ e-neu yɔ. Ɛkʋ-ɩ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, e-neu lakasɩ tʋʋzaa nɛ ɛnʋ ñɩnzɩ fɛyɩ ɖeu. 13Man-taabalaa! Yee kedeŋa yɔɔ cɩnɛ ɛyáa ɛpaɖɩɣ-mɩ yɔ, pɩtaaɖɩɣzɩ-mɩ. 14Đa lɛ, ɖɩna ɖeu se ɖɩlɩ sɩm taa nɛ ɖihiɣ wezuu, mbʋ́ pɩwɩlɩɣ-pʋ yɔ lɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖa-taabalaa. Weyi ɛtɔsɔɔlɩ ɛ-taabalʋ yɔ, ɛkpɛndɩ ɛwɛ sɩm taa. 15Weyi ɛpaɖɩɣ ɛ-taabalʋ yɔ, ɛkɛ ɛyáa kʋyʋ. Ɩtɛm naʋ se ɛyáa kʋyʋ fɛyɩnɩ wezuu maatɛŋ. 16Mbʋ́ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ sɔɔlɩm yɔ lɛ se: Yesu Krɩstʋ tisaa nɛ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ. Pʋ-yɔɔ lɛ, pʋwɛɛ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɩ ɖa-taabalaa yɔɔ. 17Yee nɔɔyʋ ɛwɛnɩ ñɩm nɛ ɛna se ɛ-taabalʋ fɛyɩnɩ pʋyʋ nɛ piteheyi-i natʋyʋ lɛ, ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛtɔ se ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ? 18Men-piya! Pɩfɛyɩ se ɖɩsɔɔlɩ ɖa-taabalaa nɛ nɔsɩ yem, ɛlɛ́, pʋwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ nɛ ɖa-lakasɩ toovenim taa. 19Yee ɖɩlakɩ ḿbʋ́ yɔ, pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩkɛ toovenim tɩnaa. Ḿbʋ́ kɔŋnɩ yebu ɖɔɖɔ nɛ ɖa-laŋa hɛɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa. 20Toovenim lɛ, paa ɖa-laŋa ɛkʋyʋʋ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩlabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɖɩnawa se Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋa, ɛsɩm pɩtɩŋa payɩ. 21Mɛ-ɛgbaɣdɩnaa! Yee ɖa-laŋa ɛɛkʋyʋʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pʋbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩŋ ɛ-ɛsɩndaa kaalɛyɩtʋ. 22Ɛhaɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ́ ɖɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ pɩtɩŋa payɩ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ mbʋ́ pɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ. 23Ɛ-paɣtʋ ńdʋ́ lɛ se: ɖɩwɛnɩ lidaʋ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ ɛ́lɛ́ ɖʋʋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ. 24Weyi ɛɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛ nɛ ɩ pɛwɛ ɖama taa. E-Fezuu Kiɖeɖeu ŋgʋ́ ɛha-ɖʋ yɔ, ŋ́gʋ́ wɩlɩɣnɩ-ɖʋ se ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛ ɖama taa. 


YAK 41Mɛ-ɛgbaɣdɩnaa! Yee nɔɔyʋ eheyi-mɩ se Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ ɛyɔɔdʋʋna yɔ, ɩtaatisi kpaagbaa. Ɛlɛ́, ɩmaɣzɩ-ɩ nɛ ɩna se pɩkɛ toovenim na. Meheyiɣ-mɩ ḿbʋ́, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, mbá pɛcɛtɩɣ se pɛkɛ náyaa yɔ palɩ kedeŋa yɔɔ sakɩyɛ. 2Mbʋ́ ɩpɩzɩɣ ɩnana se toovenim Fezuu Kiɖeɖeu wɛ nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ lɛ se: yee nɔɔyʋ ɛkaɖɩ kpayɩ se Yesu Krɩstʋ pɩsɩ ɛyʋ nɛ ɛkɔɔ kedeŋa yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Fezuu Kiɖeɖeu ŋ́gʋ́ kɩwɛ pʋdʋ cɔlɔ. 3Weyi ɛ́lɛ́ ɛɛkaɖɩɣ ɛyáa samaɣ taa kpayɩ ḿbʋ́ yɔ, Fezuu Kiɖeɖeu fɛyɩ ɛ-cɔlɔ. Ɛlɛ́, Krɩstʋ koyindu kalɩzaɣ wɛnɩ ɛ-cɔlɔ. Ɩtɛm nɩʋ se paa pɩɩla ɛzɩma ɛkɔŋ, lɛɛlɛɛyɔ ɛtɛm kɔm kedeŋa yɔɔ. 4Men-piya! Mɩ lɛ, ɩkɛ Ɛsɔ ñɩma nɛ ɩwa mbá pɛcɛtɩɣ se pɛkɛ náyaa yɔ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Fezuu Kiɖeɖeu ŋgʋ́ kɩwɛ mɩ-cɔlɔ yɔ, kɩkɩlɩ ɖoŋ ŋgʋ́ kʋkʋ wɛ kedeŋa ñɩma cɔlɔ yɔ. 5Cɛtɩyaa ḿbá, pɛkɛ kedeŋa ñɩma. Pʋ-yɔɔ pɔyɔɔdʋʋ ɛzɩ kedeŋa ñɩma yɔ nɛ paba ñewelesiɣni-wɛ. 6Piyele ma nɛ mɩ lɛ, ɖɩkɛ Ɛsɔ ñɩma. Weyi ɛsɩm Ɛsɔ yɔ, ɛnɩɣnɩ-ɖʋ. Weyi ɛ́lɛ́ tɛkɛ Ɛsɔ ñɩnʋ yɔ, ɛɛnɩɣnɩ-ɖʋ. Ḿbʋ́ ɖɩtɩlɩɣnɩ se toovenim Fezuu wɛnɩ nɔɔyʋ cɔlɔ yaa cɛtɩm ñɩŋgʋ wɛna. 7Mɛ-ɛgbaɣdɩnaa! Pʋwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ cɔlɔ sɔɔlɩm lɩɣna. Weyi ɛsɔɔlɩ lɛlaa yɔ, ɛkɛ Ɛsɔ pɩɣa, ɛsɩm-ɩ. 8Weyi ɛ́lɛ́ tɔsɔɔlɩ-wɛ yɔ, ɛtasɩ Ɛsɔ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ lɛ sɔɔlɩm tʋ. 9Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ kedeŋa yɔɔ se ɛkɔɔ ɛha-ɖʋ wezuu. Ḿbʋ́ ɛwɩlɩɣnɩ-ɖʋ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ. 10Mbʋ́ pɩwɩlɩɣ sɔɔlɩm ḿbʋ́ kpem yɔ lɛ se: ɛnʋ calɩnɩ-ɖʋ sɔɔlʋʋ nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛkɔɔ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛpɩzɩ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. 11Mɛ-ɛgbaɣdɩnaa! Yee ḿbʋ́ Ɛsɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ yɔ, pʋwɛɛ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlɩ ɖama. 12Nɔɔyʋ tana Ɛsɔ wiɖiyi kaʋ. Ɛlɛ́, yee ɖɩsɔɔlɩ ɖama yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndaa nɛ ɛ-sɔɔlɩm wɛɛ ɖa-taa siŋŋ. 13Ɛsɔ ha-ɖʋ e-Fezuu Kiɖeɖeu. Ḿbʋ́ wɩlɩɣnɩ-ɖʋ se ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛ ɖama taa. 14Đa lɛ, ɖɩnawa nɛ ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe se Caa Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ kedeŋa yɔɔ se ɛya ɛyáa ñʋŋ. 15Yee nɔɔyʋ ɛkaɖɩ kpayɩ se Yesu lɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ ɖama taa. 16Đa lɛ, ɖɩna ɛzɩma mbʋ́ Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ yɔ nɛ ɖitisi-pʋ. Ɛsɔ lɛ sɔɔlɩm tʋ, weyi ɛwɛɛ ɛsɔɔlʋʋ Ɛsɔ nɛ ɛyáa lɛlaa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ ɖama taa. 17Mbʋ́ pɩwɩlɩɣ se sɔɔlɩm tɛzɩ ɖa-taa wɛʋ yɔ lɛ se ɖɩsɩŋɩɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa kaalɛyɩtʋ kɩyakʋ ŋgʋ́ ɛkɔŋ ɛyáa tɔm hʋnaʋ yɔ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɖe-wezuu caɣʋ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ nɩɣzɩnɩ Yesu ñɩmbʋ. 18Weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɩ, sɔɔlɩm siŋŋ ɖɔɔnʋʋ sɔɔndʋ. Yee ḿbʋ́, sɔɔndʋ ɛkpaɣ nɔɔyʋ yɔ, pʋdʋ fɛyɩnɩ sɔɔlɩm siŋŋ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, sɔɔndʋ wɛ ɛzɩ pɔhɔŋʋʋ ɛyʋ nɩŋgbaŋʋʋ yɔ. 19Đa lɛ, ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ calɩnɩ-ɖʋ sɔɔlʋʋ. 20Yee nɔɔyʋ ɛtɔm se ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛpaɖɩɣ lɛlaa yɔ, ɛkɛ pɔpɔtʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ weyi ɛɛnaɣ ɛ́lɛ́ yɔ nɛ pɩkazɩ ɛpaɖɩ ɛ-taabalʋ weyi ɛ nɛ ɩ panaɣ ɖama yɔ? 21Paɣtʋ ndʋ́ Yesu Krɩstʋ ɖʋ-ɖʋ yɔ, ńdʋ́ lɛ se: yee nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pʋwɛɛ se ɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ lɛlaa. 


YAK 51Weyi etisiɣ se Yesu lɛ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ yɔ, ɛkɛ Ɛsɔ pɩɣa. Đɔɖɔ lɛ, weyi ɛsɔɔlʋʋ Caa Ɛsɔ weyi ɛha-ɩ wezuu yɔ, ɛsɔɔlʋʋ ɖɔɖɔ e-piya. 2Yee ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ e-piya. 3Yee ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ toovenim se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Ɛ-paɣtʋ takɩlɩ-ɖʋ kaɖɛ, 4mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, paa Ɛsɔ pɩɣa ŋgá kawakɩ kedeŋa yɔɔ ɖoŋ tɩŋa payɩ. Đe-lidaʋ ɖɩwakɩnɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɖoŋ ɩnʋ. 5Weyi ɛwɛnɩ lidaʋ se Yesu lɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, e-ɖeke koŋ ɛpɩzɩɣnɩ ɛwabɩ-ɩ. 6Yesu Krɩstʋ maɣmaɣ kɔmnɩ kedeŋa yɔɔ nɛ palabɩ-ɩ lɩm sɔʋ sɔnzɩ nɛ pɛkpɛdɩ ɛ-calɩm. Pɩtɛkɛ lɩm sɔʋ sɔnzɩ ńzɩ́ si-ɖeke sɩwɩlɩɣnɩ weyi ɛkɛnaa yɔ, ɛlɛ́, sɩ nɛ calɩm kpɛdʋʋ pawɩlɩɣnɩ weyi ɛkɛnaa yɔ. Fezuu Kiɖeɖeu maɣmaɣ lɩzɩɣ aseɣɖe se pɩkɛ toovenim: ŋ́gʋ́ lɛ toovenim tʋ. 7Aseɣɖe lɩzɩyaa naadozo wɛna: 8Fezuu Kiɖeɖeu nɛ lɩm sɔʋ sɔnzɩ nɛ calɩm kpɛdʋʋ. Pa-naadozo panɩnɩ ɖama nɛ palɩzɩɣ aseɣɖe kʋɖʋmɖɩyɛ Yesu Krɩstʋ yɔɔ. 9Yee ɛyáa ɛlɩzɩɣ aseɣɖe nɛ ɖitisiɣ lɛ, pɩlabɩ ɛzɩma ɖiitisiɣ aseɣɖe nɖɩ́ Ɛsɔ ñalɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ yɔ? Ŋgʋ́ ńɖɩ́ kɩlɩna kpem. 10Pʋ-yɔɔ lɛ, weyi ɛwɛnɩ lidaʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛnaɣ ɛ-taa se aseɣɖe nɖɩ́ Ɛsɔ lɩzaa yɔ, ɖɩkɛ toovenim. Weyi ɛ́lɛ́ ñɛfɛyɩnɩ lidaʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pʋdʋ kpakɩɣ-ɩ se ɛkɛ cɛtɩyʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, pʋdʋ tetisi aseɣɖe nɖɩ́ ɛlɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ yɔ. 11Aseɣɖe ńɖɩ́ lɛ se: ɛtɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ wezuu maatɛŋ. 12Weyi ɛsɩm Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, ehiɣ wezuu ŋ́gʋ́. Ɛlɛ́, weyi ɛ́lɛ́ tasɩm-ɩ yɔ, etehiɣ-kʋ. 13Mbá mɩ ɩwɛnɩ lidaʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, mama-mɩ takayaɣ kanɛ se ɩtɩlɩ se ɩtɛm hiɣu wezuu maatɛŋ. 14Yee ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ mbʋ́ e-liu wɛɛ yɔ yɔ, ɛnɩɣnɩ-ɖʋ. Pʋ-yɔɔ ɖɩsɩŋɩɣ ɛ-ɛsɩndaa kaalɛyɩtʋ. 15Yee ɖɩnawa se ɖɩpɔzɩ-ɩ paa ɛbɛ ɛnɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩnaɣ ɖɔɖɔ se ɛhaɣ-ɖʋ mbʋ́ ɖɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ. 16Yee nɔɔyʋ ɛna ɛ-taabalʋ lakɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ́ piiyeki se ɛ́lɛ́ ɛsɩ yɔ yɔ, pʋmʋnaa se ɛsɛɛ Ɛsɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛ́lɛ́ ha-ɩ wezuu. Mbá palakɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ́ piiyeki se pasɩ yɔ, pe-ɖeke pɔ-yɔɔ mɔntɔŋ se pɛsɛɛ Ɛsɔ. Ɛlɛ́, kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ wɛɛ, piyeki se ɛyáa ɛsɩ. Pɩtɛkɛ weyi ɛlakɩ-pʋ yɔ ɛ-yɔɔ mɔntɔŋ se ɩsɛɛ Ɛsɔ. 17Mbʋ́ pɩtɩŋa payɩ ɖɩlakɩ nɛ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩkɛ kɩwɛɛkɩm. Paa ḿbʋ́ yɔ, pɩtɛkɛ kɩwɛɛkɩm tɩŋa yekini se ɛyáa ɛsɩ. 18Đɩnawa se paa Ɛsɔ pɩɣa ŋgá, kaawɛɣ kɩwɛɛkɩm labʋ yɔɔ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ Pɩyalʋ huuzuu kɔ-yɔɔ nɛ kaasʋʋ Satanɩ nesi taa. 19Đɩnawa se ɖɩkɛ Ɛsɔ ñɩma nɛ piyele kedeŋa ñɩma tɩŋa payɩ ñɛwɛɛ Satanɩ nesi taa. 20Đɩnawa ɖɔɖɔ se Ɛsɔ Pɩyalʋ kɔm kedeŋa yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ lɛɣtʋ se ɖɩpɩzɩ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ. Ɛsɔ ɛnʋ lɛ Ɛsɔ maɣmaɣ kpem. Ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛɛ ɖama taa. Ɛnʋ lɛ Ɛsɔ maɣmaɣ kpem, ɛnʋ lɛ wezuu maatɛŋ. 21Men-piya! Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ agɔlɩma!


http://www.bible.is/KBPABT/1John/1

Nenhum comentário:

Postar um comentário