quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015

I JOHANE (TSWANA)

Lefoko la botshelo
1 Se se sa leng se nna le mo tshimologong, se re se utlwileng, se re se bonyeng ka matlho, se re se lebileng, le se diatla tsa rona di se tshweretshwereng ka ga Lefoko la Botshelo; 2– mme Botshelo ja bonatshega, mme re bonye, re bile re a supa, re lo bolelela botshelo jo, botshelo jo bo sa khutleng, jo bo neng bo na le Rara, jwa bonatshediwa rona – 3se re se bonyeng ra se utlwa, ke sone se re se lo bolelelang le lona, gore le lona lo bone bolekane le rona. Ruri bolekane jwa rona ke go kopana le Rara, le Morwawe Jesu Keresete. 4Mme dilo tse re di kwala gore boitumelo jwa rona bo dirafale.
Modimo ke lesedi
5E ke yone taetso e re e utlwileng mo go ene, re bile re e lo bolelela gore, Modimo ke lesedi, mme ga go na lefifi lepe mo go one. 6Fa re re re na le bolekane le one, mme re tsamaya mo lefifing, re a aka, mme ga re dire boammaaruri. 7Mme fa re tsamaya mo leseding, jaaka one o le mo leseding, re na le bolekane, mongwe le yo mongwe; mme madi a ga Jesu Morwa one a re tlhapisa mo boleong jotlhe.
8Fa re re ga re na boleo bope, re a itsietsa, le boammaaruri ga bo yo mo go rona. 9Fa re ipolela dibe tsa rona, one o boikanngo le tshiamo ya go re itshwarela dibe tsa rona, le go re tlhapisa mo tshiamololong yotlhe. 10Fa re re, ga re a leofa, re a o akisa, le lefoko la one ga le yo mo go rona.
Keresete ke mmueledi wa rona
1Banyana ba me, dilo tse ke a di lo kwalela, gore lo tle lo se ka lwa leofa. Mme fa motho mongwe a leofa re na le Mmueledi kwa go Rara, e bong mosiami Jesu Keresete. 2Ke ene seletlanyo se se ntsheditsweng dibe tsa rona; e be e se sa tsona rona tsosi fela, mme le gone e le sa tsa lefatshe lotlhe.
3Ke gone ka fa re itseng ka teng fa re mo itse, fa re boloka ditaolo tsa gagwe. 4Yo o reng: “Ke a mo itse,” mme a sa boloke ditaolo tsa gagwe, o maaka; boammaaruri ga bo yo mo go ene. 5Mme le fa e le mang yo o bolokang lefoko la gagwe, ruri lorato lwa Modimo lo dirilwe boitekanelo mo go ene. Ke gone ka fa re itseng fa re le mo go ene ka teng: 6Yo o reng o ntse mo go ene, o tshwanetse le ene a bo a tsamaya fela jaaka ene a kile a tsamaya.
Taolo e ntšha
7 Baratwa, ga ke lo kwalele taolo epe e ntšha, fa e se taolo e kgologolo fela, e lo sa leng lo e tshola mo tshimologong; taolo e kgologolo ke lefoko le lo kileng lwa le utlwa. 8Gape, ke lo kwalela taolo e ntšha, e e leng boammaaruri mo go ene le mo go lona; ka lefifi le a anoga, le lesedi la ammaaruri le setse le phatsima le jaana.
9Yo o reng o mo leseding, mme a ila mogagabo, o ntse o mo lefifing le gompieno. 10Yo o ratang mogagabo o ntse mo leseding, mme ga go na kgopiso epe mo go ene. 11Mme yo o ilang mogagabo, o mo lefifing, o bile o tsamaya mo lefifing, ga a itse kwa o yang teng, gonne lefifi le mo foufaditse matlho.
12Ke lo kwalela, banyana ba me, ka gobo lo itshwaretswe dibe tsa lona, ka ntlha ya leina la gagwe. 13Ke lo kwalela, borrabana, ka gobo lo itse ene yo o ntseng a le teng le kwa tshimologong. Ke lo kwalela makau, ka gobo lo fentse yo o bosula. Ke lo kwaletse banyana, ka gobo lo itse Rara.
14Ke lo kwaletse borrabana, ka gobo lo itse ene yo o ntseng a le teng le mo tshimologong. Ke lo kwaletse makau, ka gobo lo le thata, lefoko la Modimo le ntse mo go lona, mme lo fentse yo o bosula.
15Se rateng lefatshe, le fa e le dilo tse di mo lefatsheng. Fa motho a rata lefatshe, lorato lwa Rara ga lo yo mo go ene. 16Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng, e bong thato ya nama, le kgatlhego ya matlho, le mabela a botshelo, ga se ga Rara, ke ga lefatshe. 17Lefatshe le a feta le thato ya lone; mme yo o dirang go rata ga Modimo o ntse ka bosakhutleng.
Baganetsa Keresete
18Banyana, ke nako ya bofelo; jaaka lo kile lwa utlwa fa moganetsa Keresete a tla, le gompieno go setse go tsogile baganetsa Keresete ba le bantsi; re itse ka gone fa e le nako ya bofelo. 19Ba dule mo go rona, mme ya bo e ne e se ba rona; gonne fa e ka bo e ne e le ba rona, ba ka bo ba sa ntse ba na le rona; mme ba tswa, gore ba tle ba bonatshiwe ka fa ba seng ba rona botlhe ka teng.
20Mme lo na le tlotso e e tswang mo Moitsheping, mme lo itse dilo tsotlhe. 21Ga ke a lo kwalela ka gobo lo sa itse boammaaruri, mme e le ka gobo lo bo itse, le ka gobo boammaaruri ga bo na maaka.
22Moaki e mang fa e se yo o latolang go re Jesu ga se Keresete? Ke ene moganetsa Keresete, e bong ene yo o itatolang Rara le Morwawe. 23Le fa e le mang yo o itatolang Morwa Modimo, yo ke ene Rara e seng wa gagwe; yo o ipolelang Morwa Modimo, Rara le ene o na nae.
24Ka ga lona, se lo sa leng lo se utlwa mo tshimologong, a se ke se nnele ruri mo go lona. Fa se lo sa leng lo se utlwa mo tshimologong se nnela ruri mo go lona, le lona lo tlaa nnela ruri mo go Morwa Modimo, le mo go Rara. 25E ke yone polelo e o re solofeditseng ka yone, e bong botshelo jo bo sa khutleng.
26Dilo tse ke di lo kwaletse ka ga ba ba ratang go lo gogela kwa timelong. 27Mme ka ga lona, tlotso e lo e amogetseng mo go ene e ntse mo go lona, mme ga lo batle gore ope a lo rute; jaaka tlotso ya gagwe e lo ruta ka ga dilo tsotlhe, e le ammaaruri, e se maaka, fela jaaka e lo rutile, nnang fela mo go ene.
Bana ba Modimo
28Jaana banyana ba me, nnelang ruri mo go ene; gore e tle e re fa a ka bonatshiwa, re ke re dire le tshosologo, mme re se ka ra tlhajwa ke ditlhong fa pele ga gagwe mo go tleng ga gagwe. 29Fa lo itse gore ene o tshiamo, lo a itse le gone fa mongwe le mongwe yo o dirang tshiamo a tsetswe ke ene.
 ka fa lorato lo ntseng ka teng lo Rara o re ratileng ka lone, fa e bo ne ne fano re bidiwa bana ba Modimo; mme re ntse fela jalo. Lefatshe ga le re itse, ka ntlha ya gobo le ene ga le a ka la mo itse. 2Baratwa, jaanong re bana ba Modimo, mme ga go ise go bonatshiwe ka fa re tlaa nnang ka teng. Re a itse gore fa a bonatshiwa re tlaa tshwana nae; gonne re tlaa mmona fela jaaka a ntse. 3Mongwe le mongwe yo o nang le tsholofelo eo e tlhomilwe mo go ene, o a itshekisa, fela jaaka ene a le boitsheko.
4Mongwe le mongwe yo o dirang boleo o dira boiphefero mo molaong; boleo ke boiphefero mo molaong. 5Lo a itse fa a bonatshitswe gore a tlose boleo; mme mo go ene ga go na boleo. 6Le fa e le mang yo o nnelang ruri mo go ene ga a leofe; yo o leofang ga a ise a mmone, le fa e le go mo itse.
7Banyana ba me, a motho ope a se ka a lo gogela timelong; yo o dirang tshiamo o tshiamo, fela jaaka le ene a le tshiamo. 8Yo o dirang boleo ke oo rra diabolo; gonne diabolo o sa le a leofa le mo tshimologong. Morwa Modimo o bonatsheditswe moo, gore a senye ditiro tsa diabolo.
9Yo o tsetsweng ke Modimo ga a dire boleo bope, ka peo ya one e nnela ruri mo go ene, mme ga a ka ke a leofa, ka a tsetswe ke Modimo. 10Bana ba Modimo ba farologanyesega ka mokgwa o le bana ba diabolo; yo o sa direng tshiamo ga se wa Modimo, le ene yo o sa rateng mogagabo.
Ratanang
11 Gonne e ke yone taetso e lo sa leng lo e utlwa mo tshimologong, gore re ratane. 12Re se ka ra nna jaaka Kaine a nna wa yo o bosula, a bolaya monnawe. Mme o mmolaetseng? E ne e le ka gobo ditiro tsa gagwe di le bosula, mme tsa ga monnawe di siame.
13Lo se gakgamale, bagaetsho, fa lefatshe le lo ila. 14Re a itse fa re dule mo losong, re ile go tsena mo botshelong ka gobo re rata bakaulengwe. Yo o sa rateng o ntse mo losong fela. 15Yo o ilang mogagabo ke mmolai; mme lo itse fa go se mmolai ope yo botshelo jo bo sa khutleng bo ntseng mo go ene. 16Lorato re lo itse ka gone mo, ka a ineetse mo losong ka ntlha ya rona; mme le rona re tshwanetse go ineela mo losong ka ntlha ya ba ga rona. 17Mme le fa e le mang yo o nang le dilo tsa lefatshe, mme a bona mogagabo a tlhoka, a ikitsa go mo tlhomogela pelo, ana lorato lwa Modimo lo ka nna jang mo go ene? 18Banyana ba me, a re se rateng ka molomo fela, le fa e le ka loleme fela; fa e se ka tiro le boammaaruri.
Nametsego fa pele ga Modimo
19Re tlaa itse fa re le ba boammaaruri ka gone mo, re tlaa itsholofetsa pelo fa pele ga one. 20Mo go se fela pelo tsa rona di re nyatsang mo go sone; ka Modimo o le mogolo go feta dipelo tsa rona, mme o itse dilo tsotlhe. 21Baratwa, fa pelo tsa rona di sa re nyatse, re na le botlhokapoifo ntlheng ya Modimo; 22le fa e le eng se re se lopang fela, re se amogela mo go one, ka re bolokile ditaolo tsa one, re bile re dira dilo tse di kgatlhang mo matlhong a one. 23E ke yone taolo ya one, gore re dumele mo ineng la Morwa one Jesu Keresete, le go ratana, fela jaaka o re neile taolo. 24Yo o bolokang ditaolo tsa one o nnela ruri mo go one, le one mo go ene. Mme re a itse ka gone mo fa o nnetse ruri mo go rona, ka Mowa o o o re neileng.

Kamogelo ya Mowa wa boammaaruri
1Baratwa, lo se ka lwa dumela mowa mongwe le mongwe fela, mme lo tlhotlhomise mewa, bo ke ya Modimo; ka baperofeti ba le bantsi ba e seng bone ba tswetse mo lefatsheng. 2Mowa wa Modimo lo tlaa o itse ka gone mo; mowa mongwe le mongwe o o ipolelang gore Jesu Keresete o tsile mo nameng, ke one wa Modimo. 3Mme mowa mongwe le mongwe o o sa ipoleleng Jesu, ga se wa Modimo; o ke one mowa wa moganetsa Keresete, o lo o utlwetseng fa o tla; jaanong o setse o le mo lefatsheng.
4Lona lo ba Modimo, banyana ba me, lo ba fentse; ka yo o mo go lona a le mogolo go feta yo o mo lefatsheng. 5Bone ke ba lefatshe; ke gone ba buang jaaka ba lefatshe, mme lefatshe le ba utlwe. 6Rona re ba Modimo; yo o itseng Modimo o a re utlwa; mme yo o seng wa Modimo ga a re utlwe. Re a itse mowa wa boammaaruri, le mowa wa timelo ka gone moo.
Modimo ke lorato
7Baratwa, a re rataneng; gonne lorato ke selo sa Modimo. Mongwe le mongwe yo o ratang o tsetswe ke Modimo, o bile o itse Modimo. 8Yo o sa rateng ga a itse Modimo; gonne Modimo o lorato. 9Lorato lwa Modimo lo bonatsheditswe rona ka gone moo, ka Modimo o romile Morwa one yo o tsetsweng a le esi mo lefatsheng, gore re tshele ka ene. 10Lorato lo mo, e seng gore re ratile Modimo, fa e se gore, o ratile rona, mme wa roma Morwa one go tla a nna seletlanyo se se ntsheditsweng dibe tsa rona.
11Baratwa, fa Modimo o re ratile mo go kalo, le rona re tshwanetse go ratana. 12Ga go motho ope yo o ileng a bona Modimo ka motlha ope; fa re ratana, Modimo o nnetse ruri mo go rona, le lorato lwa one lo dirilwe boitekanelo mo go rona.
13Re a itse fa re nnetse ruri mo go one, le one mo go rona ka gone moo, ka o re abetse Mowa wa one. 14Re bonye, re bile re a supa fa Rara a romile Morwawe go tla a nna Mmoloki wa lefatshe. 15Le fa e le mang yo o tlaa ipolelang gore Jesu ke Morwa Modimo, Modimo o nnetse ruri mo go ene, le ene mo Modimong. 16Re a itse, re bile re dumetse lorato lo Modimo o re ratang ka lone. Modimo o lorato; yo o nnetseng ruri mo loratong, o nnetse ruri mo Modimong, le Modimo o nnetse ruri mo go ene. 17Lorato lo dirwa boitekanelo kwano go rona ka gone mo, gore re tle re nne le botlhokapoifo mo tsatsing la tsheko; gonne jaaka a ntse, le rona re ntse fela jalo mo lefatsheng leno. 18Ga go na poifo epe mo loratong; mme lorato lo lo itekanetseng lo tle lo latlhele poifo kwa ntle, ka poifo e na le petso; yo o boifang ga a a dirwa boitekanelo mo loratong.
19Rona re a rata, ka gobo o re ratile pele. 20Fa motho a re: “Ke rata Modimo,” mme a ile mogagabo, o maaka; gonne yo o sa rateng mogagabo yo o mmonang ka matlho, ga a ka ke a rata Modimo, o a iseng a o bone. 21Mme taolo e re e tshotse mo go ene, gore yo o ratang Modimo, a a rate le mogagabo.

Tumelo mo go Keresete ke phenyo ya lefatshe
1Le fa e le mang yo o dumelang fa Jesu e le Keresete, o tsetswe ke Modimo; mme yo o ratang yo o tsetseng, o bile o rata le ene yo o tsetsweng ke ene. 2Re a itse fa re rata bana ba Modimo ka gone mo, mogang re ratang Modimo, re dira ditaolo tsa one. 3Gonne lo ke lone lorato lwa Modimo, gore re boloke ditaolo tsa one; ditaolo tsa one ga di tlhokofatse. 4Gonne sengwe le sengwe se se tsetsweng ke Modimo se fenya lefatshe; e ke yone phenyo e e fenyang lefatshe, e bong tumelo ya rona. 5E mang yo o fenyang lefatshe, fa e se yo o dumelang fa Jesu e le Morwa Modimo?
Bosupi ka ga Keresete
6Yo ke ene yo o tsileng ka metsi le madi, e bong Jesu Keresete; e seng ka metsi a le osi, mme ka metsi le ka madi. 7Mowa ke one o o supang, ka Mowa ke one boammaaruri. 8Gonne go bararo ba ba supang, e bong Mowa le metsi, le madi; mme boo bararo ba supela gongwe. 9Fa re amogela tshupo ya batho, tshupo ya Modimo e kgolo bogolo; gonne tshupo ya Modimo ke e, gore o supile ka ga Morwa one. 10Yo o dumelang mo go Morwa Modimo, o na le tshupo mo teng ga gagwe; yo o sa dumelang Modimo, o o akisitse; ka a se ka a dumela tshupo e Modimo o e supileng ka ga Morwa one. 11Mme tshupo ke yone e, gore Modimo o re neile botshelo jo bo sa khutleng, mme botshelo joo bo mo go Morwa one. 12Yo o nang le Morwa Modimo o na le botshelo joo; yo o se nang Morwa Modimo ga a na botshelo joo.
Botshelo jo bo sa khutleng
13Dilo tse ke di lo kwaletse, gore lo itse fa lo na le botshelo jo bo sa khutleng, ke raya lona ba lo dumelang mo ineng la Morwa Modimo. 14Mo ke jone botlhokapoifo jo re nang najo ntlheng ya gagwe, gore fa re lopa sengwe ka fa go rateng ga one, o a re utlwa. 15Fa re itse gore le fa e ka bo e le eng se re se lopang o bo o re utlwa, re a bo re itse fa re tshotse ditopo tse re di lopileng mo go one.
16Fa motho mongwe a bona mogagabo a dira boleo bongwe, e se jo bo isang losong, o tlaa lopa, Modimo o tlaa mo naya botshelo jwa ba ba sa direng boleo jo bo isang losong. Go na le boleo jo bo isang losong; ga ke bue ka ga jone, fa ke re, a a lope. 17Tshiamololo yotlhe ke boleo; mme go na le boleo jo bo sa iseng losong.
18Re a itse gore le fa e le mang yo o tsetsweng ke Modimo ga a leofe; mme yo o tsetsweng ke Modimo o a ikgapa, yo o bosula ga a mo ame.
19Re a itse fa re le ba Modimo, mme lefatshe lotlhe le namaletse fa tlase ga yo o bosula.
20Re a itse fa Morwa Modimo a tsile, o bile o re neile tlhaloganyo ya gore re itse ene yo o leng boammaaruri, le gore re mo go ene yo o boammaaruri, e bong mo go Morwa one Jesu Keresete. Yo, ke ene Modimo wa ammaaruri, le botshelo jo bo sa khutleng.
21Banyana ba me, ikefeng mo medimong ya disetwa.
 
 https://www.bible.com/pt/bible/278/1jn.1

Nenhum comentário:

Postar um comentário