sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Zɑ̃ɑ 1 (Mokole)

Zɑ̃ɑ 1 11À wɑɑ kɔ nŋɛ si idei Jesu, nŋu iyi í wɛɛ hɑi sintei mii fei. Nŋui í jɛ Ideu, nɔ í jɛ icui kuwɛɛ mɑ́. À gbɔ ideɛ, nɔ ɑ̀ yɔɔ do iju nwɑ, ɑ̀ cɔɔ do lɑɑkɑi, nɔ ɑwɔ nwɑ í luu. 2Wɑɑti iyi kuwɛɛu í fɑɑtɑ wɑ ɑ̀ yɔɔ, ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ jɛ sɛɛdɑɛ, nɔ ɑ̀ wɑɑ sisi nŋɛ idei kuwɛɛ hɑi tɑ̃ iyi í tɑko í wɑ bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ wo, nɔ wee nsɛi í nyisi wɑ. 3Iyi ɑ̀ yɛ do iyi ɑ̀ gbɔ, nŋui ɑ̀ wɑɑ sisiɑ iŋɛ mɔ ku bɑ ɑwɑɛ ŋɑ kɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃, nɔ ɑnu ɑkɑ̃ iyi ɑ̀ nɛu ɑ̀ nɔɔi do Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do ɑmɑɛ Jesu Kirisi. 4À kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃i ku bɑ inɔ didɔ̃i ɑwɑ fei ku kɔ̃. 5Lɑɑbɑɑu iyi ɑ̀ gbɔ hɑi bi Jesu Kirisi, nɔ ɑ̀ wɑɑ sisi nŋɛ wee. Ilɑɑɔ̃i í jɛ inyɑ kumɑ́, ilu kuku kɑ̃mɑ kù wɑ siɛ. 6Bii ɑ̀ ni ɑ̀ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do nŋu nɔ ɑ̀ bɛi ɑ̀ wɑɑ nɛ si ilu kuku, ɑ̀ wɑɑ sɔ iboi ɑ kù wɑɑ ce kookoosui ntɔ. 7Ammɑ bii ɑ̀ wɑɑ nɛ si inyɑ kumɑ́, si bɛi Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ í wɑ si inyɑ kumɑ́u, ɑɑ kɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ ɑwɑ duusɔ̃ɔ, nɔ njɛi Jesu ɑmɑɛ ɑ́ jɔ̀ kɑ mɑ́ hɑi si dulum fei. 8Bii ɑ̀ ni ɑ kù nɛ dulum, ɑ̀ wɑɑ sɔɑ ɑrɑ nwɑ iboi, nɔ ntɔ kù wɑ si wɑ. 9Ammɑ bii ɑ̀ ce tuubɑi dulum du wɑ, Ilɑɑɔ̃ ilu nɑɑnɛi, nŋu iyi í yɑ ce dee dee, ɑ́ kpɑ idei dulum du wɑ nɔ ku jɔ̀ kɑ mɑ́ hɑi si lɑɑlɔ ku ce nwɑ fei. 10Bii ɑ̀ ni ɑ kù ce dulum ɑ̀ wɑɑ ce Ilɑɑɔ̃ ilu iboi, nɔ ideɛ kù wɑ si wɑ. 


Zɑ̃ɑ 1 21Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, ǹ kɔ nŋɛ ideu ihɛ̃ wɑi, ku bɑ i mɑɑ̀ ce dulum ŋɑ. Ammɑ bii inɛ gɔ í ce dulum, ɑ̀ nɛ inɛ gɔ iyi ɑ́ tɔɔ nwɑ suuru bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ, nŋui í jɛ Jesu Kirisi inɛ dee deeu. 2Nŋu tɑkɑɛ í ce kuweei ɑrɑɛ ku bɑ ku kpɑ idei dulum du wɑ, ɑmmɑ kù jɛ ti ɑwɑ ɑkɑ̃, do ti inɛi ɑndunyɑ feii. 3Bii ɑ̀ wɑɑ jirimɑ woodɑɛ, si bɛɛbɛi ɑɑ kɑ mɑ̀ iyi ɑ̀ mɑ̀ɑ. 4Bii inɛ gɔ í ni nŋu í mɑ̀ɑ, nɔ kù wɑɑ jirimɑ woodɑɛ, lɑfɛ̃ɛ ilu iboi, ntɔ kù wɑ siɛ. 5Ammɑ inɛ iyi wɑ jirimɑ ideɛ, siɛi kubii Ilɑɑɔ̃ í yɑ kɔ̃ do ntɔ. Mii iyi ɑ́ jɔ̀ kɑ mɑ̀ iyi ɑ̀ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do nŋu wee. 6Inɛ iyi í ni nŋu í nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do nŋu, lɑfɛ̃ɛ í nɛ ku mɑɑ nɛi bɛi Jesu tɑkɑɛ í nɛ. 7Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, kù jɛ woodɑ titɔ̃i ǹ kɔ nŋɛ. Woodɑ nwoi, iyi ì nɛ hɑi sinte wo ŋɑ. Woodɑ nwou, nŋui í jɛ ide iyi ì tɑko ì gbɔ tɑ̃ ŋɑ. 8Do nŋu fei, woodɑ iyi ǹ wɑ n kɔ nŋɛu ihɛ̃, inɛ nŋu woodɑ titɔ̃i, nɔ ɑ̀ wɑɑ yɛ ntɔɛi si Kirisi do si iŋɛ tɑkɑ nŋɛ, domi ilu kuku wɑ sɛkɛɛ, nɔ inyɑ kumɑ́ ntɔ wɑ dɑɑnɑ. 9Inɛ iyi í fɔ wɑ ni nŋu í wɑ si inyɑ kumɑ́ nɔ í cé kpɑɑsiɛ, si ilu kukui í wɑ hee nsɛi. 10Inɛ iyi í bi kpɑɑsiɛ, lɑfɛ̃ɛi í wɑ si inyɑ kumɑ́, nɔ nkɑ̃mɑ kù wɛɛɑ iyi ɑ́ dɑsiɛ dulum. 11Ammɑ inɛ iyi í cé kpɑɑsiɛ, si ilu kukui í wɑ, si ilu kukuu mɔi í nɔ wɑ nɛ si. Kù mɑ̀ bii wɑ bɔ, domi ilu kukuu í dɑsiɛ fɛɛju. 12Ǹ kɔ nŋɛ wɑi, iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ í nyɑ dulum du ŋɛ nɑ irii Jesu. 13Ǹ kɔ nŋɛ wɑi, iŋɛ bɑɑbɑ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ inɛ iyi í wɛɛ hɑi sinte ŋɑ. Nɔ ǹ kɔ nŋɛ wɑi, iŋɛ ɑwɑɑsũ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì jɛ Seetɑm inɛ lɑɑlɔu igũ ŋɑ. 14Ǹ kɔ nŋɛ mɑ́, iŋɛ ɑmu ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ ŋɑ. Nɔ ǹ kɔ nŋɛ mɑ́, iŋɛ bɑɑbɑ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ inɛ iyi í wɛɛ hɑi sinte ŋɑ. Nɔ ǹ kɔ nŋɛ mɑ́, iŋɛ ɑwɑɑsũ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì nɛ gbugbɑ̃ ŋɑ, nɔ idei Ilɑɑɔ̃ í wɑ si ŋɛ, nɔ ì jɛ Seetɑm inɛ lɑɑlɔu igũ ŋɑ. 15I mɑɑ̀ ti i bi ɑndunyɑ ŋɑ do mii ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ si ɑndunyɑ. Inɛ iyi í bi ɑndunyɑ, kubii Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ kù wɑ siɛ, 16domi mii iyi í wɑ si ɑndunyɑ fei, hɑi kubi nfe nfei ɑmɑnɛ, do kɔdɛɛi mii iyi iju wɑ yɛ, hee do fɑɑu ku ce, gɔgɔɛ gɔ kù wɑɑ nɑɑ hɑi bi Bɑɑbɑ, bii kù jɛ hɑi si ɑndunyɑ. 17Andunyɑ í nɔ wɑ tɑ̃ mbɛ do binɛɛ, ɑmmɑ inɛ iyi wɑ ce idɔɔbii Ilɑɑɔ̃ ɑ́ mɑɑ wɛɛi hee do ɑjɔ fei. 18Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, kɔɔi ɑndunyɑ í mɑɑi wɑ. Si bɛi ì gbɔ ŋɑ ɑ̀ ni inɛ gɔ iyi í jɛ mbɛɛi Kirisi ɑ́ nɑɑ, wee nsɛi, mbɛɛi Kirisi nkpɔ í to wɑ. Ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ mɑ̀ iyi kɔɔi ɑndunyɑ í mɑɑi. 19Mbɛɛ ŋɑu, hɑi si inɔ nwɑi ɑ̀ fitɑ, ɑmmɑ ɑ kù jɛ inɛ nwɑ ŋɑ, domi bii ɑ̀ jɛ inɛ nwɑ ŋɑi wo ɑɑ wɑ inɔ nwɑ. Ammɑ ɑ̀ fitɑ ku bɑ kɑ mɑ̀ iyi kɑ̃mɑ nŋɑ kù jɛ inɛ nwɑi wo do ntɔ. 20Ammɑ iŋɛ ì bɑ Hundei Ilɑɑɔ̃ hɑi bi inɛ kumɑ́u ŋɑ, nŋui í jɔ̀ iŋɛ fei ì nɛ kumɑ̀ ŋɑ. 21Bii ǹ kɔ nŋɛ, kù jɛ ɑ ni i kù mɑ̀ ntɔ ŋɑ, ɑmmɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ɑ ŋɑi, ì nɔ ì mɑ̀ ŋɑ iyi ibo kɑ̃mɑ kɑɑ yɔkɔ ku fitɑ hɑi si ntɔ. 22Yooi í jɛ woo sɔ ibo bii kù jɛ inɛ iyi í ni Jesu kù jɛ Kirisi. Lɑfɛ̃ɛ, mbɛɛi Kirisii iyi wɑ kɔsi Bɑɑbɑ do Amɑ ɑjɔ. 23Ntɔi inɛ iyi í kɔsi Amɑ, kù nɛ Bɑɑbɑ. Inɛ iyi í gbɑ Amɑu í nɛ Bɑɑu mɔi. 24Iŋɛ mɔ, ide iyi ì gbɔ hɑi sinteu i jɔ̀ ku wɑ si idɔ nŋɛ. Bii í wɑ si idɔ nŋɛ ɑɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ ŋɑ do Amɑ do Bɑɑu. 25Kirisi í ce nwɑ kuwɑ̃. Kuwɑ̃ iyi í ce nwɑu, nŋui í jɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃. 26Iyi ǹ kɔ nŋɛu ihɛ̃, ǹ kɔɔ wɑi nɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ bi ɑ dɑsi ŋɛ kurɑrɑ. 27Ammɑ iŋɛ, Hundei Ilɑɑɔ̃ iyi Kirisi í nɑ ŋɛu, í wɑ si ŋɛ. Nɑ nŋu, i kù nɛ bukɑɑtɑi inɛ gɔ ku kɔ nŋɛ si cioi ngɔgɔ, domi Hundeu wɑ kɔ ŋɛ si cioi mii fei iyi í jɛ ntɔ, ibo kù wɑ si. Nɑ nŋu, i jɔ̀ i nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do Kirisi ŋɑ, si bɛi Hundei Ilɑɑɔ̃ í nyisi ŋɛ. 28Nsɛi, iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, i jɔ̀ i nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do Kirisi ŋɑ, ku bɑ ɑjɔ iyi ɑ́ fɑɑtɑ wɑ kɑ nɛ idɔ ku bubɑ, nɔ ɑnyɔ ku mɑɑ̀ mu wɑ si wɑjuɛ si ɑjɔ iyi ɑ́ nyi wɑu. 29Si bɛi ì mɑ̀ ŋɑ iyi Kirisi í jɛ dee dee, i jɔ̀ i mɑ̀ ŋɑ iyi inɛ iyi wɑ ce dee dee fei ɑmɑɛi. 


Zɑ̃ɑ 1 31I cɔ kubi nlɑ nlɑ iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í bi wɑ, hee ɑ̀ wɑɑ kpe wɑ ɑmɑɛ ŋɑ. Nɔ ntɔi bɛɛbɛi ɑ̀ jɛ. Ŋɔi í jɔ̀ inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kù mɑ̀ wɑ domi ɑ kù mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ mɔm wo. 2Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, si nsɛi ɑ̀ jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ, ɑmmɑ ɑ kù mɑ̀ bɛirei ɑɑ kɑ nɑ kɑ jɛ ɑlɑ. Do nŋu fei, ɑ̀ mɑ̀ wɑɑti iyi Kirisi ɑ́ nɑ ku fɑɑtɑ wɑ ɑɑ kɑ jɔɔ, domi ɑɑ kɑ yɔɔ bɛi í yɛ. 3Inɛ iyi wɑ cɔ kpɑ̃ɑi ideu ihɛ̃ fei, wɑ ce kookɑɑi ku bɑ ku mɑ́ bɛi Kirisi mɔ í mɑ́. 4Inɛ mɔ iyi wɑ ce dulum fei, wɑ kuɑ woodɑi Ilɑɑɔ̃i, domi dulum woodɑ ku kuɑi. 5Ì mɑ̀ ŋɑ iyi Jesu, nŋu iyi kù ce dulum, í nɑɑi ku nyɑ dulum dii ɑmɑnɛ ŋɑ. 6Nɑ nŋu, inɛ iyi í wɛɛ do nŋu fei ci yɑ mɑɑ mɔsi dulum ku ce. Ammɑ inɛ iyi wɑ ce dulum, lɑfɛ̃ɛ kù yɔɔ, kù nɔ kù mɑ̀ɑ. 7Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, i mɑɑ̀ ti i jɔ̀ inɛ gɔ ku dĩ iju nŋɛ. Inɛ iyi wɑ ce mii iyi í jɛ dee dee, inɛ dee deei, si bɛi Jesu tɑkɑɛ í yɛ. 8Inɛ iyi í yɑ mɑɑ mɔsi dulum ku ce, inɛi Seetɑm nii, domi hɑi sintei Seetɑm wɑ ce dulum. Nɑ ŋɔi í jɔ̀ Jesu, ɑmɑi Ilɑɑɔ̃, í nɑɑ ku kpɑò icɛi Seetɑm. 9Inɛ iyi í jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ fei, ci yɑ mɑɑ mɔsi dulum ku ce, domi kuwɛɛi Ilɑɑɔ̃ í wɑ siɛ. Kɑɑ yɔkɔ ku mɑɑ ce dulum, domi í jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃. 10Nsɛi, ɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ mɑ̀ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ti Seetɑm. Inɛ iyi kù wɑɑ ce mii iyi í jɛ dee dee fei, do inɛ iyi kù bi kpɑɑsiɛ, kù jɛ ti Ilɑɑɔ̃. 11Ide iyi ì gbɔ hɑi sinte ŋɑ, nŋui í jɛ kɑ bi njɛ, 12nɔ kɑ mɑɑ̀ yɛ bɛi Kɑɛ̃ɛ inɛi Seetɑm inɛ lɑɑlɔu, nŋu iyi í kpɑ ifɔɛ. Nɑ mii í ce í kpɑɑ. Í kpɑɑi si nɑ iyi í jɔ̀ kuceɛ í jɛ lɑɑlɔ, nɔ ti ifɔɛ í jɛ jiidɑ. 13Iŋɛ inɛm ŋɑ, bii inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ cé ŋɛ, i mɑɑ̀ jɔ̀ ku mu ŋɛ biti. 14À mɑ̀ iyi ɑ̀ kuɑ ikui, nɔ ɑ̀ lɔ si kuwɛɛ si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ bi kpɑɑsi nwɑ ŋɑ. Inɛ iyi kù nɛ kubi, si ikui í wɑ. 15Inɛ iyi í cé kpɑɑsiɛ fei, woo kpɑ inɛi. Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì nɔ ì mɑ̀ ŋɑ iyi woo kpɑ inɛ ci yɑ nɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃. 16À mɑ̀ bɛi kubi í yɛ si nɑ iyi í jɔ̀ Kirisi í nɑ kuwɛɛɛ nɑ iri nwɑ. Nɑ nŋu, ɑwɑ mɔ kɑ nɑ kuwɛɛ nwɑ nɑ irii kpɑɑsi nwɑ ŋɑ. 17Bii inɛ gɔ í nɛ ɑmɑni si ɑndunyɑu ihɛ̃, nɔ í yɛ kpɑɑsiɛ í wɑ si ɑre nɔ í toɑɑ ɑnyi, bɛirei kubii Ilɑɑɔ̃ ɑ́ ce ku wɑ si inɛɛu bɛ. 18Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, i mɑɑ̀ jɔ̀ kɑ bi njɛ do ide ku fɔi gɛlɛ nŋu ɑkɑ̃, ɑmmɑ kɑ bi njɛ do ntɔ do si kuce. 19- 20Bii idɔ nwɑ wɑ yɛ tɑɑle nwɑ ɑɑ kɑ mɑ̀ iyi ɑ̀ jɛ ti ntɔ nɑ kookoosu jiidɑ ŋɑ iy ɑ̀ wɑɑ ce, nɔ lɑɑkɑi nwɑ ɑ́ mɑɑ sũi bi Ilɑɑɔ̃, domi ɑ̀ mɑ̀ iyi Ilɑɑɔ̃ í re idɔ nwɑ, í nɔ í mɑ̀ mii fei. 21Nɑ nŋu, iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, bii idɔ nwɑ kù wɑɑ yɛ tɑɑle nwɑ, ɑ̀ nɛ lɑɑkɑi ku sũ bi Ilɑɑɔ̃. 22Nɔ mii iyi ɑ̀ tɔɔɛ fei ɑ́ mu nwɑ wɑi, domi ɑ̀ wɑɑ jirimɑ woodɑɛ nɔ ɑ̀ wɑɑ ce mii iyi ɑ́ dɔ̃ɑɑ si. 23Woodɑɛu wee, kɑ dɑsi irii ɑmɑɛ Jesu Kirisi nɑɑnɛ, nɔ kɑ bi njɛ si bɛi í jilɛ nwɑ. 24Inɛ iyi wɑ jirimɑ woodɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ, í wɑ si Ilɑɑɔ̃i nɔ Ilɑɑɔ̃ mɔ í wɑ si lɑfɛ̃ɛ. Hundeɛ iyi í mu nwɑ, nŋui í jɔ̀ ɑ̀ mɑ̀ iyi í wɑ si wɑ. 


Zɑ̃ɑ 1 41Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, i mɑɑ̀ yɑ nɑɑnɛ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ ni ɑŋɑ ɑ̀ nɛ Hundei Ilɑɑɔ̃ fei, ɑmmɑ i cɔ yɑɑse nŋɑ mɑ̀ ɑ̀ jɛ ti Ilɑɑɔ̃ ntɔ ntɔ, domi wɑlii ilu ibo ŋɑ ɑ̀ wɑɑ kɔ̃i si ɑndunyɑu ihɛ̃. 2Yɑɑse bɛi ɑɑ yɔkɔ i mɑ̀ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ nɛ Hundei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ wee. Inɛ iyi í jɛsi iyi Jesu Kirisi í bɑɑ í jɛ ɑmɑnɛ do ntɔ fei, lɑfɛ̃ɛi í jɛ ti Ilɑɑɔ̃. 3Inɛ iyi kù jɛsi iyi Jesu í bɑɑ í jɛ ɑmɑnɛ do ntɔ, lɑfɛ̃ɛ kù jɛ ti Ilɑɑɔ̃, ti mbɛɛi Kirisii. Mbɛɛi Kirisiui ì gbɔ ɑ̀ ni wɑ nɑɑ ŋɑu, wee í to wɑ si ɑndunyɑ tɑ̃ mɔm. 4Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, ì jɛ ti Ilɑɑɔ̃ ŋɑ, ì nɔ ì kɑ̃miɑ wɑlii ilu ibo ŋɑu tɑ̃ ŋɑ, domi inɛ iyi í wɑ si ŋɛ í nɛ gbugbɑ̃ í re inɛ iyi í wɑ si ɑndunyɑu. 5Inɛ nŋu ŋɑ ti ɑndunyɑi ɑ̀ jɛ, ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ fɔ ide do bisii ɑndunyɑ, nɔ inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ gbɔ ide nŋɑ. 6Ammɑ ɑwɑ ti Ilɑɑɔ̃i ɑ̀ jɛ. Inɛ iyi í mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ fei i yɑ gbɔ ide nwɑi, ɑmmɑ inɛ iyi kù jɛ ti Ilɑɑɔ̃ ci yɑ gbɔ ide nwɑ. Si bɛɛbɛi ɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ wũɑ ntɔ do ibo. 7Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, i jɔ̀ kɑ bi njɛ, domi kubi wɑ nɑɑi hɑi bi Ilɑɑɔ̃. Inɛ iyi í nɛ kubi, lɑfɛ̃ɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃i, í nɔ í mɑ̀ Ilɑɑɔ̃. 8Inɛ iyi kù nɛ kubi, lɑfɛ̃ɛ kù mɑ̀ Ilɑɑɔ̃, domi Ilɑɑɔ̃i í jɛ kubi. 9I cɔ bɛi Ilɑɑɔ̃ í nyisi wɑ kubiɛ. Í bɛ ɑmɑ ɑkɑ̃ɛ wɑ si ɑndunyɑ ku bɑ kɑ bɑ kuwɛɛ nɑ iriɛ. 10Kù jɛ ɑwɑi ɑ̀ tɑko ɑ̀ bi Ilɑɑɔ̃ ɑmmɑ nŋui í bi wɑ, nɔ í bɛ ɑmɑɛ wɑ ku bɑ ku jɛ kuwee iyi ɑ́ kpɑ dulum du wɑ. 11Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, bii bɛɛbɛi Ilɑɑɔ̃ í bi wɑ, í sĩɑ ɑwɑ mɔ kɑ bi njɛ. 12Inɛ gɔ kù yɛ Ilɑɑɔ̃ ɑjɔ gɔ, ɑmmɑ bii ɑ̀ bi njɛ, Ilɑɑɔ̃ í wɑ si wɑ, nɔ kubiɛ ɑ́ kɔ̃ si idɔ nwɑ. 13A mɑ̀ iyi ɑ̀ wɑ siɛ nɔ nŋu tɑkɑɛ í wɑ si wɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ í mu nwɑ Hundeɛ. 14Awɑ mɔ ɑ̀ yɛ iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í bɛ ɑmɑɛ wɑ ku jɛ woo fɑɑbɑi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ, ɑ̀ nɔ ɑ̀ wɑɑ jɛ sɛɛdɑɛ. 15Inɛ iyi í jɛsi iyi Jesu í jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃, Ilɑɑɔ̃ í wɑ siɛ, nɔ lɑfɛ̃ɛ mɔ í wɑ si Ilɑɑɔ̃. 16Nɔ ɑwɑ ɑ̀ mɑ̀ kubi iyi Ilɑɑɔ̃ í bi wɑ, nɔ ɑ̀ dɑsi kubiu nɑɑnɛ. Ilɑɑɔ̃i í jɛ kubi. Inɛ iyi í nɛ kubi í wɑ si Ilɑɑɔ̃i, nɔ Ilɑɑɔ̃ mɔ í wɑ siɛ. 17Bɛɛbɛi kubiɛ í kɔ̃ si idɔ nwɑ, ku bɑ kɑ nɛ lɑɑkɑi ku sũ si ɑjɔi kiitiu, domi si bɛi Kirisi í yɛ, bɛɛbɛ mɔi ɑwɑ mɔ ɑ̀ yɛ si ɑndunyɑu. 18Njo kù wɑ si kubi, ɑmmɑ kubi iyi í kɔ̃ í yɑ lele njoi. Nɑ nŋu, inɛ iyi í nɛ njo, kubi ci yɑ kɔ̃ siɛ domi njoi ijuukpɑ̃i wɑ ce. 19Awɑ ɑ̀ nɛ kubi domi Ilɑɑɔ̃ í tɑko í bi wɑ. 20Bii inɛ gɔ í ni nŋu í bi Ilɑɑɔ̃ nɔ í cé kpɑɑsiɛ, ilu iboi, domi inɛ iyi kù bi kpɑɑsiɛ iyi wɑ yɛ, kɑɑ yɔkɔ ku bi Ilɑɑɔ̃ iyi kù wɑɑ yɛ. 21Kirisi í nɑ wɑ woodɑu ihɛ̃ í ni, inɛ iyi í bi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ bi kpɑɑsiɛ mɔ. 


Zɑ̃ɑ 1 51Inɛ iyi í dɑsi nɑɑnɛ iyi Jesui í jɛ Kirisi, lɑfɛ̃ɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃i, nɔ inɛ iyi í bi Bɑɑ í bi Amɑ mɔi. 2Bii ɑ̀ bi Ilɑɑɔ̃ nɔ ɑ̀ wɑɑ jirimɑ woodɑɛ, nŋui ɑ́ jɔ̀ kɑ mɑ̀ iyi ɑ̀ bi ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ mɔ. 3Ilɑɑɔ̃ ku bii í jɛ woodɑɛ ŋɑ ku jirimɑ. Woodɑɛ ŋɑu ɑ kù nɔ ɑ kù gɑɑbu. 4Ntɔ ntɔ, ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ bɑɑ yoomɑ fei í yɑ kɑ̃miɑ ɑndunyɑi. Nɑɑnɛ ku dɑsi nwɑi ɑ́ jɔ̀ kɑ kɑ̃miɑò ɑndunyɑ. 5Yooi í kɑ̃miɑ ɑndunyɑ bii kù jɛ inɛ iyi í dɑsi nɑɑnɛ iyi Jesu í jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃. 6Jesu Kirisii í jɛ inɛ iyi í nɑɑ do inyi do njɛ. Kù nɑɑ do inyi nŋu ɑkɑ̃, ɑmmɑ do njɛi ɑjɔ. Hundei Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ wɑ jɛ sɛɛdɑɛ, domi nŋui í jɛ ntɔ. 7Woo jɛ sɛɛdɑ ŋɑu ɑŋɑ mɛɛtɑi ɑ̀ wɛɛ. 8Aŋɑ wee, Hundei Ilɑɑɔ̃, do inyi, do njɛ. Aŋɑ mɛɛtɑ ŋɑu ɑ̀ ce ɑnu ɑkɑ̃. 9Awɑ, ɑ̀ yɑ kɑ jɛsi sɛɛdɑi ɑmɑnɛ ŋɑ, ɑmmɑ sɛɛdɑi Ilɑɑɔ̃ í lɑ í re bɛɛbɛ, nɔ nŋu mɔi í jɛ sɛɛdɑ iyi í jɛɑ ɑmɑɛ. 10Inɛ iyi í dɑsi ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ nɑɑnɛ, í nɛ sɛɛdɑu si idɔɛ. Inɛ iyi kù dɑsi nɑɑnɛ, í ce Ilɑɑɔ̃ ilu iboi, domi kù jɛsi sɛɛdɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í jɛɑ ɑmɑɛ. 11Sɛɛdɑu wee, Ilɑɑɔ̃ í mu nwɑ kuwɛɛ hɑi tɑ̃. Kuwɛɛu, í wɑ si ɑmɑɛ. 12Inɛ iyi í nɛ Amɑi Ilɑɑɔ̃, í nɛ kuwɛɛ. Inɛ iyi kù nɛ Amɑu kù nɛ kuwɛɛu. 13Ǹ kɔ nŋɛ iyi ihɛ̃ wɑi, iŋɛ iyi ì dɑsi irii ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ nɑɑnɛ, ku bɑ i mɑ̀ iyi ì nɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃ ŋɑ. 14À nɔ ɑ̀ nɛ nɑɑnɛ iyi bii ɑ̀ tɔɔɛ ngɔgɔ iyi í jɛ ti idɔɔbiɛ, ɑ́ gbɔ nwɑ. 15Nɔ si bɛi ɑ̀ mɑ̀ iyi wɑ gbɔ kutɔɔ nwɑ, ɑ̀ mɑ̀ kɑm kɑm iyi mii iyi ɑ̀ tɔɔɛ fei, tu wɑi tɑ̃. 16Bii inɛ gɔ í yɛ kpɑɑsiɛ wɑ ce dulum iyi kù jɛ ti iku, kú ce kutɔɔ nɔ Ilɑɑɔ̃ ɑ́ muɑɑ kuwɛɛ. Ammɑ dulum gɔ í wɛɛ iyi í yɑ bí iku. Ǹ kù ni inɛ gɔ ku ce kutɔɔ nɑ nŋu. 17Iyi kù jɛ dee dee fei dulum nii, ɑmmɑ kù jɛ fei ndɛɛi í jɛ ti iku. 18À mɑ̀ inɛ iyi í jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ fei ci yɑ ce dulum ku mɑɑ mɔsi, domi Amɑi Ilɑɑɔ̃ wɑ degbeɛ, nɔ Seetɑm, inɛ lɑɑlɔu, kɑɑ yɔkɔ ku ceɑɑ ngɔgɔ. 19À mɑ̀ iyi ɑ̀ jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ, nɔ ɑndunyɑu fei í wɑ si gbugbɑ̃i inɛ lɑɑlɔu. 20À nɔ ɑ̀ mɑ̀ iyi Amɑi Ilɑɑɔ̃ í nɑɑ, nɔ í mu nwɑ bisi kɑ mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ ilu ntɔu. Nɔ ɑ̀ wɛɛ do ilu ntɔu do sɑɑbui ɑmɑɛ Jesu Kirisi. Jesu Kirisiui í jɛ Ilɑɑɔ̃ ilu ntɔ, nɔ í jɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃. 21Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, i fɛò iwɛ̃ ku tɔɔ ŋɑ.

 http://www.bible.is/MKLSIM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário