segunda-feira, 2 de março de 2015

1 АХИЯ: Balkar

1 АХИЯ 11Жашау Сёзню юсюнден, башындан башлап болгъанны, бизни эшитгенибизни, кеси кёзлерибиз бла кёргенибизни, къарагъаныбызны эм бизни къолларыбыз тийип сезгенни билдиребиз. 2Жашау ачыкъ кёрюннгенди, биз аны кёрдюк эмда анга шагъатлыкъ этебиз. Атада болуп бизге кёрюннген ёмюрлюк Жашауну сизге билдиребиз. 3Сизни да бизни бла бирикмеклигигиз болур ючюн, биз кёргенибизни эм эшитгенибизни сизге билдиребиз. Бизни бирикмеклигибиз да Ата бла эм Аны Уланы Масих Исса блады. 4Сизни къууанчыгъыз толу болур ючюн, быланы сизге жазабыз. 5Сора ма, биз Андан эшитген эм сизге билдирген Хайыр Хапар: Аллах жарыкъды, Анда бир тюрлю къарангылыкъ жокъду. 6Бизни Аны бла бирикмеклигибиз барды деп айтып, къарангыда жюрюй эсег’а, биз ётюрюк айтабыз эм хакъ кертиге кёре жашамайбыз. 7Аны жарыкъда болгъаны кибик, жарыкъда жюрюй эсег’а, бир-бирибиз бла бирикмеклигибиз барды эм Аны Уланы Масих Иссаны къаны бизни хар гюняхдан тазалайды. 8Гюняхыбыз жокъду дей эсег’а, кесикесибизни алдайбыз эм бизде хакъ керти жокъду. 9Гюняхларыбызны айтып ачыкъ эте эсек а, сора, Ол ышаннгылы эм тюзлюклю болгъаны себепли, бизни гюняхларыбызны кечер эмда бизни хар тюрлю аманлыкъдан тазалар. 10Биз гюнях этмегенбиз дей эсег’а, сора Аны ётюрюкчю этебиз эм бизде Аны сёзю жокъду. 

1 АХИЯ 21Сабийлерим! Быланы сизге сиз гюнях этмез ючюн жазама; гюнях этген адам бар эсе уа, тюзлюклю Масих Исса Атаны аллында бизни Ёкюлюбюздю. 2Ол бизни гюняхларыбызны эм жаланда бизни гюняхларыбызны тюйюл, алай а битеу дунияны гюняхларын да кечдирген къурманды. 3Биз Аны таныгъаныбызны уа Аны фарызларын тутханыбыздан билебиз. 4«Мен Аны таныйма», – деп, алай а Аны фарызларын тутмагъан адам, ол ётюрюкчюдю эм анда хакъ керти жокъду; 5Аны сёзюн тутхан адамда уа Аллахны сюймеклиги керти тамам болгъанды: биз Анда болгъаныбызны уа, муну бла билебиз. 6„Жашауум Аллахдады“ деген адам Исса жюрюген жолда жюрюрге керекди. 7Сюйюлюннгенле! Сизге жангы фарыз жазмайма, алай а ауалдан сизде болгъан буруннгу фарызны жазама; буруннгу фарыз а ол сиз алгъындан эшитген сёздю. 8Алай а аны юсюне жангы фарыз да жазама сизге. Муну хакъ керти болгъаны Масихде да, сизде да кёрюнеди. Нек десегиз къарангылыкъ кетеди, керти жарыгъ’а энди жарыйды. 9Жарыкъдама деп айтып, къарындашын а кёрюп болмагъан адам энтда къарангылыкъдады. 10Къарындашын сюйген адам жарыкъда турады эм башхаланы абындырмайды. 11Къарындашын кёрюп болмагъан адам а къарангылыкъдады эм къарангыда жюрюйдю, къайры баргъанын да билмейди; нек десегиз къарангылыкъ аны кёзлерин сокъур этгенди. 12Сабийле, сизге жазама, нек десегиз Аны атыны хурметинден сизни гюняхларыгъыз кечилгендиле. 13Атала, сизге жазама, нек десегиз сиз башланнгандан бери Болуп Тургъанны таныгъансыз. Жашла, сизге жазама, нек десегиз сиз ибилисни хорлагъансыз. Балала, сизге жазама, нек десегиз сиз Атаны таныгъансыз. 14Атала, мен сизге жазгъанма, нек десегиз сиз башланнгандан бери Болуп Тургъанны таныгъансыз. Жашла, мен сизге жазгъанма, нек десегиз сиз кючлюсюз, Аллахны сёзю сизде жашайды, сиз ибилисни да хорлагъансыз. 15Бу дунияны да, бу дунияда болгъан затланы да сюймегиз, бу дунияны сюйген адамда Атаны сюймеклик жокъду. 16Нек десегиз битеу бу дунияда болгъан: гюняхлы табийгъатны талпыгъаны, кёзлени талпыгъаны эмда жашау ёхтемлик Атадан тюйюлдюле, алай а бу дуниядандыла. 17Бу дуния да, аны талпыгъаны да озуп кетеди, Аллахны буйругъун толтургъан а ёмюрде да жашайды. 18Балала! Ахыргъы заманды. Эмда Масиххе къаршчы келликди деп, сиз эшитгенигиз кибик, энди уа Масиххе къаршчыла кёп чыкъгъандыла. Ахыргъы заман болгъанын а биз андан билебиз. 19Ала бизден чыкъгъандыла, алай а бизникиле тюйюл эдиле; нек десегиз ала бизникиле болсала эди, бизни бла къалыр эдиле. Алай а аланы бизден чыкъгъанлары ала бири да бизни болмагъанын кёргюзтгенди. 20Алай а сиз Сыйлы Нюрден майланнгансыз эм нени да билесиз. 21Мен сизге сиз хакъ кертини билмейсиз деп жазмагъанма, алай а сиз аны билесиз, бир ётюрюк да хакъ кертиден болмагъанын билесиз деп жазгъанма. 22Иссаны Масих болгъанын къабыл этмей къойгъан адам ётюрюкчю тюйюл эсе, ётюрюкчю кимди? Атаны да, Уланын да къабыл этмеген Масиххе къаршчы олду. 23Уланын ачыкъ къабыл этмеген хар ким Атадан да къуруду, Уланын ачыкъ къабыл этген адамда уа Ата да барды. 24Алай бла, ауалдан эшитгенигиз сизде болуп турсун; ауалдан эшитгенигиз сизде болуп турса уа, сора сиз да Уланда эм Атада болуп турурсуз. 25Масихни ант сёз бла бизге берирге айтханы уа ёмюрлюк жашауду. 26Мен быланы сизни терилтгенле ючюн жазгъанма. 27Алай а, сиз Масихден алгъан майланыу сизде болуп турады эм сизни киши юйретир кереклигиз да жокъду; алай а сизни хар неге да юйретген ол майланыу жалгъан тюйюл, керти болгъаны себепли, ол сизни юйретгени кибик, Масихде болуп туругъуз. 28Энди уа, сабийле, Масихде туругъуз; Ол кёрюннген заманда, бизни таукеллигибиз болсун эм, Ол келгенде, Аны аллында айыплы болмайыкъ. 29Сиз Аны тюзлюклю болгъанын биле эсегиз, тюзлюк этген хар ким Андан туугъанын да билигиз. 

1 АХИЯ 31Къарачыгъыз, бизге Аллахны сабийлери аталыр ючюн, Ата бизни къалай бек сюйгенди! Керти да алайбыз. Дуния Аны танымагъаны себепли, бизни да танымайды. 2Сюйюлюннгенле! Биз энди Аллахны сабийлерибиз, алай а не боллугъубуз алыкъа ачыкъ болмагъанды. Масих ачылгъан заманда Аны кибик боллугъубузну билебиз анса; нек десегиз Аны болгъаны кибик кёрлюкбюз. 3Эм Масиххе бу ышаныуу болгъан хар адам, Масих таза болгъаны кибик, кесин тазалайды. 4Гюнях этген хар адам законсузлукъ этеди; гюнях законсузлукъду. 5Масих бизни гюняхларыбызны Кесини боюнуна алыр ючюн келгенин эм Анда гюнях болмагъанын сиз билесиз. 6Анда болуп тургъан адам гюнях этмейди; гюнях этиучю адам Аны кёрмегенди эм Аны танымагъанды. 7Сабийле! Сизни бир киши да терилтмесин. Масих тюзлюклю болгъаны кибик, тюзлюк этген адам да тюзлюклюдю. 8Гюнях этген адам ибилисденди; нек десегиз бек алгъа ибилис гюнях этгенди. Ол себепден а Аллахны Уланы ибилисни ишлерин бузар ючюн келгенди. 9Аллахдан туугъан адам гюнях этмейди, нек десегиз Аны урлугъу ол адамда болуп турады; Аллахдан туугъаны себепли ол гюнях этерге болаллыкъ тюйюлдю. 10Аллахны сабийлери эм ибилисни сабийлери былай таныладыла: тюзлюк этмеген эм кесини къарындашын сюймеген ким болсада Аллахдан тюйюлдю. 11Нек десегиз сиз алгъындан эшитген хапар ма буду: бир-бирибизни сюейик. 12Ибилисден болуп, кесини къарындашын ёлтюрген Къабил кибик болмайыкъ. Аны уа не ючюн ёлтюргенди? Кесини ишлери аман болгъаны ючюн, къарындашыны ишлери уа тюзлюклю болгъаны ючюн ёлтюргенди. 13Къарындашларым, дуния сизни кёрюп болмай эсе, мынга сейирсинмегиз. 14Биз, къарындашларыбызны сюйгенибиз ючюн, ёлюмден жашаугъа кёчгенибизни билебиз. Къарындашын сюймеген ёлюмде къалады. 15Кесини къарындашын сюймеген хар адам адам ёлтюрюучю мурдарды; адам ёлтюрюучюню уа кесинде болуп тургъан ёмюрлюк жашауу болмагъанын сиз а билесиз. 16Биз сюймекликни не болгъанын Масих бизни ючюн Кесини жанын бергенинден ангылайбыз. Биз да къарындашларыбыз ючюн жаныбызны аямазгъа керекбиз. 17Бу дунияда жетишимлиги болуп, кесини къарындашыны уа керекли болгъанын кёрюп, андан кесини жюрегин жапхан адамда уа Аллахны сюймеклиги къалай болур? 18Сабийлерим! Сёз бла неда тил бла тюйюл, алай а иш бла эм кертилик бла сюейик. 19Алай бла биз хакъ кертиден болгъаныбызны билебиз эм бизни жюрегибиз бизни терслей эсе да, Аллахны аллында жюреклерибизни ырахат этебиз. 20Нек десегиз Аллах бизни жюрегибизден уллуду эм барын да биледи. 21Сюйюлюннгенле! Бизни жюрегибиз бизни терслемей эсе, бизни Аллахха жууукълашыргъа таукеллигибиз барды 22Эм не тилесек да, Андан аллыкъбыз, нек десегиз Аны фарызларын тутабыз эмда Ол ыразы болгъан затланы этебиз. 23Аны фарызы уа буду: биз Аны Уланы Масих Иссаны атына ийнаныргъа эм, Ол бизге фарыз этгени кибик, бир-бирибизни сюергеди. 24Аллахны фарызларын тутхан адам, Аллахда жашайды, Аллах да ол адамда жашайды. Аллах бизде жашагъанын, Ол бизге берген Нюрден билебиз. 

1 АХИЯ 41Сюйюлюннгенле! Хар тюрлю нюрге ийнанып къалмагъыз, алай а нюрлени Аллахдан болгъанларын сынагъыз. Нек де сегиз дунияда кёп жалгъан файгъамбарла чыкъгъандыла. 2Аллахны Нюрюн былай билигиз: адам чархы бла келген Масих Иссаны ачыкъ къабыл этген нюр Аллахданды. 3Чархы бла келген Масих Иссаны ачыкъ къабыл этмеген нюр а Аллахдан тюйюлдю, алай а ол Масиххе къаршчыны нюрюдю. Сиз аны келлигин эшитгенсиз, ол а энди бу дуниядады. 4Сабийле! Сиз Аллахдансыз эм жалгъан файгъамбарланы хорлагъансыз; нек десегиз Ол сизде болгъан, бу дунияда болгъандан уллуду. 5Ала бу дуниядандыла, аны себепли бу дуния айтханча айтадыла, бу дуния да алагъа тынгылайды. 6Биз Аллахданбыз; Аллахны таныгъан бизге тынгылайды; Аллахдан болмагъан адам бизге тынгыламайды. Хакъ кертини Нюрюн эмда ажашыуну нюрюн а аны бла айырып таныйбыз. 7Сюйюлюннгенле! Бир-бирибизни сюейик; нек десегиз сюймеклик Аллахданды, сюймеклиги болгъан хар адам Аллахдан туугъанды эм Аллахны таныйды. 8Сюймеген адам, Аллахны танымайды, нек десегиз Аллах сюймекликди. 9Аллах бу дуниягъа Кесини жангыз Уланын, биз Аны юсю бла жашау алыр ючюн ийгени бла, Аллахны сюймеклиги бизге ачылгъанды. 10Аллахны биз сюймегенбиз, алай а бизни Ол сюйгенди эм бизни гюняхларыбызны кечдирген къурманнга Кесини Уланын ийгенди; сюймеклиг’а ма олду. 11Сюйюлюннгенле! Аллах бизни алай сюйген эсе, сора биз да бир-бирибизни сюерге керекбиз. 12Аллахны бир киши бир заманда кёрмегенди. Биз бир-бирибизни сюе эсег’а, сора Аллах бизде жашайды, Аны сюймеклиги да бизде толу барды. 13Биз Анда жашагъаныбызны, Ол да бизде жашагъанын, Ол бизге Кесини Нюрюнден бергени бла билебиз. 14Ата Уланын Къутхарыучу этип дуниягъа ийгенин биз кёргенбиз эм мынга шагъатлыкъ этебиз. 15Исса Аллахны Уланы болгъанын ким ачыкъ къабыл этсе, Аллах ол адамда, ол да Аллахда жашайды. 16Биз да Аллахны бизге болгъан сюймеклигин билгенбиз эм ол сюймекликге ийнаннганбыз. Аллах сюймекликди, сюймекликде жашагъан адам Аллахда жашайды, Аллах да ол адамда жашайды. 17Сюймеклик бизде алай толулукъгъа жетгенинден, бизни къыямат кюннге таукеллигибиз барды; нек десегиз Масих къалай эсе, биз да дунияда алайбыз. 18Сюймекликде къоркъуу жокъду, алай а толу сюймеклик къоркъууну къыстайды. Нек десегиз къоркъууда азап барды; къоркъгъан адам сюймекликден жетишимли тюйюлдю. 19Биз сюебиз, нек десегиз Аллах бизни алгъа сюйгенди. 20«Мен Аллахны сюеме», – деп кесини къарындашын а кёрюп болмагъан адам ётюрюкчюдю. Нек десегиз кесини кёре тургъан къарындашын сюймеген ол кеси кёрмеген Аллахны уа къалай сюяллыкъды? 21«Аллахны сюйген кесини къарындашын да сюйсюн» деген фарызны биз Масихден алгъанбыз.

1 АХИЯ 51Иссаны Масих болгъанына ийнаннган хар адам Аллахдан туугъанды. Туудургъанны сюйген хар адам Андан туугъанны да сюеди. 2Биз Аллахны сабийлерин сюйгенибизни уа, Аллахны сюйюп, Аны фарызларын тутханыбыздан билебиз. 3Нек десегиз биз Аны фарызларын тутсакъ, ол Аллахны сюймекликди. Аны фарызлары уа къыйын тюйюлдюле. 4Нек десегиз Аллахдан туугъан хар адам бу дунияны хорлайды. Бу дунияны хорлагъан бу хорлауубуз а бизни ийманыбызды. 5Исса Аллахны Уланы болгъанына ийнаннган адамдан башха ким хорлайды бу дунияны? 6Ол суу бла эм къан бла Келген Масих Иссады. Жангыз суу бла тюйюл, алай а суу бла эм къан бла келгенди. Анга шагъат лыкъ этген Нюрдю; нек десегиз Нюр хакъ кертиди. 7Нек десегиз кёкде шагъатлыкъ этгенле ючдюле: Ата, Сёз, Сыйлы Нюр. Быланы ючюсюню да болуму бирди. 8Жерде да шагъатлыкъ этгенле ючдюле: Нюр, суу, къан. Была ючюсю да бир затны юсюнден шагъатлыкъ этедиле. 9Биз адамны шагъатлыгъын къабыл эте эсек, Аллахны шагъатлыгъы уа андан уллуду; нек десегиз ол а Аллах Кесини Уланыны юсюнден этген шагъатлыкъды. 10Аллахны Уланына ийнаннганны кесини кесинде шагъатлыгъы барды. Аллахха ийнанмагъан, Аны ётюрюкчю сунады; нек десегиз Аллах Кесини Уланыны юсюнден этген шагъатлыкъгъа ийнанмагъанды. 11Бу шагъатлыкъ мындан болады: Аллах бизге ёмюрлюк жашау бергенди, бу жашау а Аны Уланындады. 12Аллахны Уланы анда бар болгъанны жашауу барды, Аллахны Уланы анда болмагъанны жашауу жокъду. 13Мен быланы сизге, Аллахны Уланыны атына ийнаннганлагъа, Аллахны Уланына ийнаныуугъуз бла, сизни ёмюрлюк жашауугъуз болгъанын сиз билир ючюн жазгъанма. 14Ма, бизни Аны аллында къаллай таукеллигибиз барды: Аны буйругъуна кёре, биз Андан не тилесек да, Ол бизге тынгылайды. 15Биз Андан не тилесек да, Ол бизге тынгылагъанын билгенибизге кёре уа, Андан тилегенлерибизни алгъаныбызны да билебиз. 16Къарындашы ёлюмге тийишли болмагъан гюнях этгенин кёрген адам, аны ючюн тилек этсин; Аллах да ёлюмге тийишли болмагъан гюнях этген къарындашха жашау берир. Барды ёлюмге тийишли гюнях, аны ючюн тилек этсин демейме. 17Хар тюрлю аман иш гюняхды, алай а ёлюмге тийишли болмагъан гюнях да барды. 18Аллахдан туугъан адам гюнях этмегенин биз билебиз; алай а Аллахдан туугъан Масих аны сакълайды, ибилис анга тиймейди. 19Биз Аллахдан болгъаныбызны эм битеу дуния ибилисни оноуунда тургъанын билебиз. 20Эмда Аллахны Уланы келип, биз хакъ керти Аллахны билир ючюн бизге акъыл бергенин билебиз. Биз хакъ керти Аллахдабыз эмда Аны Уланы Масих Иссадабыз. Ол а хакъ керти Аллахды эм ёмюрлюк жашауду. 21Сабийле! Кесигизни идолладан сакълагъыз. Амин.

 http://www.bible.is/KRCLIO/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário