terça-feira, 31 de março de 2015

1. Ivanova Poslanica: BOSNIAN


1

1 što je bilo od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o riječi života,
2 I život se javi, i vidjeli smo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji bijaše u Oca, i javi se nama;
3 Što smo vidjeli i čuli, javljamo i vama, da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednici s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
4 I ovo mi vama pišemo, da se radujete i radost naša bude potpuna.
5 I ovo je navještenje, koje smo čuli od njega i javljamo vama, da je Bog svjetlost, i tame u njemu nema nikakve.
6 Ako reknemo, da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
8 Ako reknemo, da grijeha nema, sami sebe varamo, i istine nema u nama.
9 Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.
10 Ako reknemo, da nijesmo sagriješili, gradimo ga lašcem, i riječ njegova nije u nama. 

2

 
1 Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.
2 I on je pomirna žrtva za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
3 I po tom razumijemo, da ga poznajemo, ako zapovijedi njegove držimo,
4 Tko govori: "Poznajem ga, a zapovijedi njegovih ne drži, lažac je, i u njemu istine nema.
5 A tko drži riječ njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena; po tom poznajemo, da smo u njemu.
6 Tko govori, da u njemu ostaje, i taj treba tako da hodi, kao što je on hodio.
7 Ljubljeni, ne pišem vam nove zapovijedi, nego zapovijed staru, koju imadoste od početka; stara zapovijed jest riječ, koju ste čuli.
8 Opet vam pišem novu zapovijed, koja je istinita u njemu i u vama, jer tama prolazi, i svjetlost istinito već svijetli,
9 Tko govori, da je u svjetlosti, a mrzi na svojega brata, još je uvijek u tami.
10 Tko ljubi brata svojega, u svijetlu ostaje, i u njemu nema ništa za razlog spoticanja.
11 A tko mrzi na svojega brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna jer mu tama zaslijepi oči.
12 Pišem vam, dječice, jer su vam oprošteni grijehi zbog imena njegova.
13 Pišem vam, oci, jer upoznaste onoga, koji je od početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste onoga, koji je zao. Pisah vam, djeco, jer upoznaste Oca.
14 Pisah vam, oci, jer upoznaste onoga, koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i riječ Božja u vama ostaje, i nadvladaste onoga, koji je zao.
15 Ne ljubite svijeta, ni što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, nema ljubavi Očeve u njemu.
16 Jer sve, što je u svijetu požuda je tijela, požuda očiju i oholost života, nije od Oca, nego od svijeta.
17 I svijet prolazi i požuda njegova; a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.
18 Dječice, posljednja je ura, i kao što ste čuli, da će doći antikrist, već sad mnogi antikristi ustadoše; po tom poznajemo, da je posljednja.
19 Od nas izađoše, ali nijesu bili od nas; jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; na njima se je imalo očitovati, da nijesu svi od nas.
20 Ali vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.
21 Ne pisah vam, kao da ne znate istine, nego jer je znate, i jer nikakva laž ne dolazi od istine.
22 Tko je inače lažljivac nego onaj, koji niječe, da je Isus Krist? Taj je antikrist, koji niječe Oca i Sina.
23 Kojigod niječe Sina, ni Oca nema, a koji priznaje Sina, priznaje i Oca.
24 Što ste čuli od početka, neka ostane u vama! Ako u vama ostane, što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
25 I ovo je obećanje, koje nam on obeća, život vječni.
26 Ovo vam pisah za one, koji vas zavode.
27 Što se vas tiče, to ostaje u vama pomazanje, koje primiste od njega, i ne treba da vas tko uči, nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu!
28 I sad, dječice, ostanite u njemu, da imamo pouzdanje, kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku.
29 Ako znate da je pravedan, znajte, da je svaki, koji čini pravdu, od njega rođen. 

3

1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: "Mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.
2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza, što ćemo biti, Znamo, da kad se pokaže, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti, kao što jest.
3 I svaki, koji ovu nadu ima u njega, čisti se, kao i on što je čist.
4 Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.
5 I znate, da se on javi, da oduzme grijehe naše; i grijeha u njemu nema.
6 Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.
7 Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko pravdu čini, pravedan je, kao što je on pravedan.
8 Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se javi Sin Božji, da razori djela đavolja.
9 Svaki, koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.
10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: "Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega.
11 Jer je ovo navještenje, koje ste čuli od početka, da ljubimo jedan drugoga.
12 Ne kao Kain, koji je bio od zloga i ubio brata svojega. A zašto ga je ubio? Jer su djela njegova bila zla, a brata mu pravedna,
13 Ne čudite se, braćo, ako svijet mrzi na vas!
14 Mi znamo, da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.
15 Svaki, koji mrzi na brata svojega, ubojica je, i znate, da ni jedan ubojica nema u sebi vječnoga života.
16 Po tom spoznasmo ljubav Božju, što on za nas život svoj položi; tako moramo i mi položiti život za braću.
17 Tko, ima blago svijeta i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega; kako ljubav Božja ostaje u njemu.
18 Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
19 Po tom poznajemo, da smo od istine, i možemo srce svoje pred njim umiriti.
20 Ako nas kori srce naše, Bog je veći od srca našega. On zna sve.
21 Ljubljeni, ako nas srce ne kori, imamo pouzdanje u Boga,
22 I štogod molimo, primamo od njega, jer zapovijedi njegove držimo i činimo, što je njemu ugodno.
23 A ovo je zapovijed njegova, da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da ljubimo jedan drugoga, kao što nam je dao zapovijed.
24 I tko drži zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i on u njemu; i po tom poznajemo, da ostaje u nama, po Duhu, kojega nam je dao. 

4

1 Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.
2 Po ovome poznajte Duha Božjega: "Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je;
3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.
4 Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći, koji je u vama, negoli koji je u svijetu.
5 Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.
6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas; tko nije od Boga, ne sluša nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude.
7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.
9 Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.
10 U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.
11 Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.
12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.
13 Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
14 I mi vidjesmo, i svjedočimo, da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta.
15 Tkogod prizna, da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
16 I mi upoznasmo i vjerovasmo ljubav, koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i koji ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.
17 U tom se ljubav Božja u nas usavršuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao što je on, i mi smo u svijetu ovom.
18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.
19 Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio.
20 Ako tko kaže: "Ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, lažac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, kojega ne vidi?
21 I ovu zapovijed imamo od njega: "Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega!


5

1 Svaki, koji vjeruje, da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki, koji ljubi onoga, koji je rodio, ljubi i onoga, koji je rođen od njega.
2 Po tom znamo, da ljubimo djecu Božju, ako Boga ljubimo i njegove zapovijedi držimo.
3 Jer je ovo ljubav Božja, da zapovijedi njegove držimo, i zapovijedi njegove nijesu teške.
4 Jer sve, što je rođeno od Boga, pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet, jest vjera naša.
5 Jer tko da pobijedi svijet, ako ne onaj, koji vjeruje, da je Isus Sin Božji?
6 Ovaj je, koji dođe vodom i krvlju i Duhom, Isus Krist, ne samo u vodi, nego u vodi i krvi; i Duh je, koji svjedoči, jer je Duh istina.
7 Jer su trojica, što svjedoče u nebu: "Otac, Riječ i Duh Sveti; i ova su trojica jedno,
8 I troje je, što svjedoči na zemlji: "Duh, i voda, i krv; i ovo je troje jedno.
9 Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće, jer je ovo svjedočanstvo Boga: "On je svjedočio za Sina svojega.
10 Tko vjeruje u Sina Božjega, ima svjedočanstvo Božje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne vjerova u svjedočanstvo, koje svjedoči Bog za Sina svojega.
11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.
14 I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što molimo po volji njegovoj.
15 I kad znamo, da nas usliši, štogod molimo, znamo, da primamo, što ga zamolismo.
16 Ako tko vidi brata svojega, gdje čini grijeh, što ne donosi smrti, neka moli, i dat će mu život. To vrijedi za one, koji ne čine grijeha, što donosi smrt. Ima grijeh, što donosi smrt; za tajne govorim, da moli.
17 Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh, što ne donosi smrti.
18 Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.
19 Znamo, da smo od Boga, a sav svijet leži u zlu,
20 Znamo, da je Sin Božji došao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i život vječni.
21 Dječice, čuvajte se od idola! Amen. 

 http://wwwyu.com/izrada/621jo001.htm

Nenhum comentário:

Postar um comentário