sexta-feira, 20 de março de 2015

1 Jɔ̀ɔ́n: Belleh

1 Jɔ̀ɔ́n 11Mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò e kàn wòíɔ̀ wɔ́ ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì, wɔ̀í wɔ́ dedí e dí tàodéè tɔide dùmàíì, àó wɔ wòíì èì nyìnì ya, a sà wɔ̀, à bòlò mùndí wɔ̀ì. 2Èé lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kàdí tolu nà sǐn dè, à sàdí wɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù à ka sɛlɛ tɛmùnù dè e kàn wɔ̀ a dè mùndí na sɛlɛ̀ siya e kàn wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúɔ̀ wɔ́ dedí Tedé Ŋgàla wɔi fandɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛdí è a sì wɔ̀. 3Wɔ̀lɔ́ á sàdí e dí, a nyìnì èì dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ à dè e na senù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve à na wo jòò à dè nù kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀ à Tedé Ŋgàla wò jòò à dè ve nù kɔlɛ̀n, e gbì wɔ Jííjíɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ì. 4À dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà kulu de tili dí tìti. 5Tedíì á nyìnìdí è Jisɛ̀ Kolàì nùù à dè e nà senù. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ tedíì nù wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dedí de mɔ̀lì mɔ̀líì. Feé wɔ́ dè kpindi èì va dè. 6À tɛmu má è à nɛ̀ à Ŋgàla wò jòò à nù kɔlɛ̀n de ya, ŋwɔnɔ̀ a dè nɔɔ̀ kpindíì nù namàì, a dè sɛlɛ siin nɛ̀, kɛní à dè duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò, nɛ̀ mùndí àì nà tàodéè nɛ̀nù dè mùnɛ̀ jɛ́ ŋgàmáà tɛmùì. 7Kɛ́ à nɛ̀ má nà tàodéè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ dè, à wɔ jòò à dè ve nu kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ Jíɔ̀ Jisɛ̀ wɔ tòyóè ka nà sɛlɛ siíìn gbǐn sɔlɔ̀ nàì. 8À tan má àì sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò de, kɛní à dè nà bului gbǐlàìnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má ŋgàmáà èì nà nùù dè. 9À kaja má nà sɛlɛ siíìn Ŋgàla wɔ̀ì, wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ tɛmu è, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ é dè a ŋgàma, wɔ te nà sɛlɛ siíìn gbǐn nu tǔn, wɔ sɔlɔ̀ nà sɛlɛ siíìn gbǐn nàì. 10À nɛ̀ má àì nɛ̀ sɛlɛ siìn gbǐn nɛ, kɛní à dè Ŋgàla duuli nyɔɔ jívàìnù nɛ̀ mùndí wɔ wòíì èì nà kulúì nù dè. 


1 Jɔ̀ɔ́n 21Mì biò nà, mà dè jàkùn wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná dè mi wóó. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nǎ sɛlɛ siìn nɛ̀. Kɛ́ na sún gbǐn nà nɛ̀ má sɛlɛ siìn, wòlù dè e dí wɔ́ ka Ŋgàla wɔ̀ì fɛlɛ̀ì nà ŋwùnù. Wòlu dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dè telembo nyɔɔ́ɔ̀. 2Ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ bulu bulúì wɔ ŋwùnù Ŋgàla ka nà sɛlɛ siìn nù tǔn te. Ŋgàla wɔ̀ɔ ka nɔɔ̀ nà kɔlɛ̀n nà sɛlɛ siíìn nù tǔn te, wɔ̀ kà tàode nu nyɔɔ́ò pɛ́ wo sɛlɛ siíìn nu tǔn te. 3À kìi má Ŋgàla wɔ kaɤáì eu jìjà a nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é tɛmùì, dɔ̀ɔ̀ gbɛ̀ ve e siyàì sì wɔ̀. 4Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ ka Ŋgàla wɔ kaɤáì eu kìi wɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ sì Ŋgàla, wòlu dɔɔ towóè wɔ̀ dè duuli nyɔ̀ɔ̀. Wɔ wòíì èì ŋgàma dè. 5Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka Ŋgàla wɔ wòíì eu jìjà kìi, Ŋgàla ka è nɛ̀ jàva tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ si wɔ kulúì nù. Yèlé à ka è sì à nɛ̀ à Ŋgàla wò jòò à dè nù kɔlɛ̀n. 6Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve nɛ̀ Ŋgàla sɔn wò dè nù kɔlɛ̀n, dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wɔ tàodéè nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ nɛdí wɔníì. 7Mì bàde kàíò, kaɤa wɔ̀lɔ́ má dè jàkúìn sàadanù na bò e kàìn, èì kaɤa dèèlè dè. Kɛ́ è dè kaɤa laà, ŋwɔnɔ̀ è nɔɔ̀ è dedí nà jɔ̀ɔ̀ e ku nyɔɔ sepáà nù. Kaɤa laáà èè dè tedí wɔ̀lɔ́ wɔ́ bidí e na se e ku nyɔɔ sepáà nù. 8Kɛ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ, wòi wɔ̀lɔ́ má dè e sàadanù na bò, è dè kaɤa dèèlè ŋwɔnɔ̀ wòlù ka e ŋgàmáà sa nà nùù e gbì Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kpindíì dè naà de tìnù, ŋwɔnɔ̀ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì è ja. 9Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù ŋwɔnɔ̀ wɔ jɛ wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, kɛní wɔ̀ dè nɛnɛ̀ kpindíì nù fáálíìn bɛ́ɛ́lɛ́. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvàì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ sún gbǐn èì e nɛ̀ì gbɛ̀ wɔ mɛni wɔ faàn sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù. 11Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà, wɔ̀ dè kpindíì nù. Wɔ̀ dè kpindíì nu namàìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kpindíì è wɔ sǐìn fulá ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì naà si feé wɔ́ bɛ̀àì ve. 12Mì kìo nà, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ̀ na sɛlɛ siíìn nu tǔn te ya Kolàì wɔ sɛlɛ ŋwùnù. 13Nàí ná dè wòlu laíò mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dedí Ŋgàla wɔi fandɛ̀ wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè. Na nyáŋgbáò, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na faàn è màluŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔu tì ya. 14Mì kìo nà, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì Tedé Ŋgàla. Na wóó kɔ̀mà téò, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dedí Ŋgàla wɔi fandɛ̀ wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè. Nyáŋgbáò, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na kulu kálí kálìì dè. Ŋgàla wɔ wòíì dè na kulúì nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ è nɛ ya na kelì màluŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀. 15Nàa jàvà tàodéè kpedeó na kève lɛ́ì jàvà é dè tàodéè nù. Nà jàvà má tàode wɔ̀lɔ́, kɛní nà dè e siyànù nà nɛ̀ nàì Tedé Ŋgàla jàvà. 16Lɛ wòló é dè tàodéè wɔ̀lɔ́ bèè èì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo. Lɛi dòò dè lɛ soo bi siìn, lɛ́ɛ̀ gbǐn wòlù ka è sa è jàvà sɛ̀lɛ̀, nɛ̀ mùndí tàode lɛíì ei jòŋga seli sɛ̀lɛ̀. Lɛi wòló wolo tàode wɔ̀lɔ́ nù. 17Tàode wɔ̀lɔ́ e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù wòlù ka e soò bàlà è dè ve naà de tì sɛlɛ̀ bu. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ ve wɔ tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ jàvàì, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè ve wɔ bèè. 18Mì kìo nà, tàode wɔ̀lɔ́ e de kala dúwáì dè ve dàìnù! Wò dí nà sɛlɛ̀ se ya e kàn Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towɔ́ɔ̀ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towóò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò dè naà e dí wo dè jòwò. Dɔɔ ŋwùnù à sì naà è à nɛ̀ tàodéè dè ve naà de kala sɛ̀lɛ̀ bu. 19Wòlu wòló wòó nà kagbóè nu wòlù dè, dɔɔ ŋwɔnɔ̀ wò woloó nà tidì. Èe deo má wò dè nà kagbóè nu wòlù kɛní wòo sìɤàìo nà tidì. Wò woloó nà tidì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù gbǐn sà èì ndè wò nɛ̀ wòì nà kagbóè nù dè. 20Kɛ́ Ŋgàla kwalió wɔi Nyináà nà jaindè Kolàì wɔ̀ faàìn nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sì sɛlɛ ŋgàmáà é kàìn wɔ̀. 21Jàkun wɔ̀lɔ́ má dè e sàadanù na bò èì de nàì sɛlɛ ŋgàmáà sì. Kɛ́ mà dè na kpiìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì è nà nɛ̀ duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ŋgàma nyɔɔ́ɔ̀ sɔn wo wòì èe dè nù kɔlɛ̀n. 22Wòo de naà duuli tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ yɛ? Duuli tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tɛmùì wɔ̀ nɛ̀ èì dí Jisɛ̀ dè Ŋgàla wɔ́ jì wɔ̀ì faàn kàlà. Wòlu dɔɔ towóè dè Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towò. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ Tedé Ŋgàla jàdè faàìn sa ya nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ sɔn. 23Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ sa ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jàdè faàìn, kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ bulúì pɛ́ jàdè faàìn sa ya. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dùmà ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jàdè faàìn wɔ̀ Tedé Ŋgàla pɛ́ jàdè faàìn dùmà ya. 24Tedíì wó sedí è nà e ku nyɔɔ sepáà nù, nà nyàŋgè e funai bulu kàí fɔ́ɔ́n na kulúì nù. Nà nyàŋgè má tedí dɔɔ funai na kulúì nù, nà Tedé Ŋgàla nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ jòò nà dè ve nu kɔlɛ̀n wɔ́. 25Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ bulu bulúì Kolàì wɔ́ nɛdí wɔ̀ nì ve è nà ku, èè dè wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 26Mà dè wòíì wòló sàadanù na bò e kàn wòló wó dè de kewunù wò gbǐlàì nà. 27Kɛ́ sɛlɛ̀ kànàì má nà, Ŋgàla wɔ̀ dí wɔi Nyináà nà jaindè kwali ya Kolàì wɔ saala nù. Ŋwɔnɔ̀ è dè má Ŋgàla Wɔi Nyináà dè nɔɔ̀ nà jaindè wɔ́, ě ŋwùwà ye wòlù jì mùndí wɔ gbì na sɛlɛ siyàì. Ŋgàla Wɔi Nyináà ka nà sɛlɛ̀ siya e kàn sɛlɛ̀ì gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn wɔ́ ka è wòlù siya è dè ŋgàma, wɔ̀ɔ siya duulì sɛ̀lɛ̀. Nà ŋwànì Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ sɛlɛ siyáà bu, nà Kolàì wò jòò nà sìɤàì nu kɔlɛn dèéè nù. 28Mì kìo nà, nà Kolàì wò jòò nà sìɤàì nu kɔlɛn dèéè nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve fe tòóè wɔ́ jì ve nà wúlú dè ve jìjà a dè wɔ bo bɛ̀, ǎ tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ wɔ bo bɛ ŋwùnù. 29Nà sì è nà nɛ̀ Kolàì wɔ̀ wò ka tan telembo nyɔɔ́ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà dè wòlù mu na sì è nà nɛ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí.


1 Jɔ̀ɔ́n 31Nà sà nɛ̀mu jɛ́ Tedé Ŋgàla wɔ́ jàvàì nà dí tìti. Ŋgàla jàvà nà dí tìti dɔɔ ŋwùnù wò ka nà jívàì wɔ wóó. Ŋwɔnɔ̀ ŋgàmáà bulu bulúì nù à dè wɔ wóó. Tàode wɔ̀lɔ́ nù nyɔɔ́ò wòì sì wó nɛ̀ à dè Ŋgàla wɔ wóó èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí Tedé Ŋgàla sì. 2Mì bàdè kàíò, à dè naà Ŋgàla wɔ wóó, kɛ́ àì nɛnɛ̀ è sì jɛ́ á dè de jìnù. Kɛ́ à sì è à nɛ̀ Kolàì jì má jèè, à dè ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à sà ve wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dè. 3Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn kului kàla wɔ̀lɔ́ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e kàn Kolàì, wɔ́ funàì Kolàì wɔ̀ ka wɔ faàìn sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ gbǐn nù sa, wɔ nɛ̀ wɔ tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì nɛdí wɔníì. 4Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ siìn nɛ̀ wɔ̀ dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀ Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ dè kaɤa nyùmà. 5Na bulúì nà sì è nà nɛ̀ Kolàì jidí wɔ̀ sa wòlíì gbǐn sɛlɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì è nà nɛ̀ sɛlɛ siìn èì dí wɔ̀ì dè. 6Dɔɔ ŋwùnù wòlù nɛ̀ má nɛ̀ Kolàì sɔn wò dè nù kɔlɛ̀n, wɔ̀ɔ ka sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kándàì ye. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè sɛlɛ siin nɛ̀nù nɔɔ̀ kéléŋ wɔ̀ì nɛ̀ Kolàì sa kpedeó wɔ kève wɔ si. 7Mì kìo nà, nàa nɛ̀ì wòlù èe gbǐlàì nà. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kpɛn ve sɛlɛ ŋgàma nɛ̀, e nyɔɔ́ɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Kolàì wɔ bulúì wɔ́ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. 8Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kándàì ve sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì, wɔ̀ dè nyina siíòn kadáà bèè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nyina siíòn kadáà nɛdí sɛlɛ siìn tàodéè tɔide dùmàíì. Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jidí tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ nyùmà nyina siíòn kadáà jòwò faáìn nù. 9Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè naà Ŋgàla wɔ jí wɔ̀ɔ ka sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kándàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ dè wɔ̀ jaindè. Wɔ̀ì sɛlɛ siin nɛ̀ sɛlɛ ei kándai kídí bi èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ Téɔ̀. 10Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ve è a sì Ŋgàla wɔ wóó nɛ̀ nyina siin kadáà wɔ wóó kɔya sɔn tidì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kándai ve sɛlɛ siin nɛ̀ì, wɔ jɛ mùndí wɔ̀ bàde wòlù fuyɔ́ɔ̀ kɛní wɔ̀ì Ŋgàla wɔ jí dè. 11E tɔide dùmàíì tedíì wó sedí è nà èè dè nà yá yiì jàvà. 12Àa na dè mùnɛ̀ Kiìn. Wɔ̀ dedí màlùŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀ bèè, wɔ java wɔ jèèkaláà Ebɛ̀. De ŋwùnù Kiìn javadí Ebɛ̀? Kiìn javadí Ebɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Kiìn wɔ nɛ̀lɛ́ì dedí siìn, kɛ́ Ebɛ̀ dedí telembo nyɔ̀ɔ̀. 13Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò jɛ má nà e dè na kului sǔlà sɛ̀lɛ̀. 14À sì naà è à nɛ̀ à falan jɔ̀ɔ̀ wolo ya a jì lɔ̀ɔn fɔŋwu bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à jàvà bíò. Wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì ve wòlù jàvà wɔ̀ sìɤàì ve falan jɔ̀ɔ̀. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jɛ ve wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè wòlu java nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì è nà nɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì èì wòlu java nyɔɔ ŋwùnù dè. 16Yèlé à gbɛ̀ wɔ̀lɔ́ sìì wó taìn jàvà, dɔ̀ɔ̀ èè dè Kolàì sadí wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu nà ŋwùnù. Dɔɔ ŋwùnù nà pɛ́ à yá nà lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu sa nà bàde wòlu fuyíì ŋwùnù. 17Wòlù gbǐn lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ sà wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ de bùlù bùlù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bàde dɔ̀ɔ̀ wɔi màa soò èì wɔ kulúì nù jì biyo bɛ́ɛ́lɛ́, jɛ naà wɔ̀ gbɛ̀ ve taìn jàvà dè wɔ kulúì nù Ŋgàla ŋwùnù? 18Mì kìo nà, àa na jàvà nɔɔ̀ nà bàdéò nà nùu wòíì nù. À nà jàvà wò bulu bulu nù, à siya wo jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nà kùlà kùláì nù. 19Nà kùlà kùlai wòló èè nɛ̀ ve è, a sì è à nɛ̀ à dè ŋgàmáà bèè, ŋwɔnɔ̀ à káli ve kulu à bɛ̀ má Ŋgàla kudè. 20Nà kulúì sa má nà nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, à sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì nà kulúì eu, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ sìì sɛlɛ́ì gbǐn. 21Mì bàde kàíò, nà kulúì èì má nà nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ sa, à káli ve kulu Ŋgàla sǐn ku. 22Ŋwɔnɔ̀ à bídè má wɔ̀ lɛ̀ gbǐn ŋwùnù wɔ̀ nì ve è nà ku èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à dè wɔ wòi nyìnìnù, a dè wɔ kului sɛ̀lɛ́ì gbǐn nɛ̀. 23Sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ jàvá á nɛ̀ è èè dè à funàì wɔ Jííjíɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì nɛ̀ mùndí à jàvà yiì mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì wɔ bulúì wɔ́ sedí è nà. 24Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kìi ve Ŋgàla wɔ kaɤáì eu, wɔ̀ dè ve e nyɔɔ́ɔ̀ jaindè e nyɔɔ́ɔ̀ dè wɔ̀ jaindè. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ á ka èì nde sa à nɛ̀ Ŋgàla dè nà jaindè? À ka è sì wɔi Nyináà saala nù wɔ́ kwalidí wɔ̀ nà jaindè.


1 Jɔ̀ɔ́n 41Mì bàde kàíò, nàa funàì wòlúò gbǐn wó dè tanù Ŋgàla Wɔi Nyináà dè wò jaindè. Kɛ́ nà sɛ wòì ndè nà sà è è dè má nyináà wɔ́ dè wò jaindè wɔ̀ wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, duuli kèlì nyɔ̀ɔ̀ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò ŋwàla ya wo dè siìn tàodéè nù. 2Yèlé nà sì ve Ŋgàla Wɔi Nyináà. Wɔ̀ wɔ̀ dè nyináà wɔ́ ka nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì jidí wòlu fuyó jɛ́ɛ̀ nù. 3Nyina wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì ve Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ kaja, wɔ̀ì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo. Nyina wɔ̀lɔ́ dè Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ ná nyìnìdí wɔ ji fǔn èì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè naà tàvi wɔ̀lɔ́ nù. 4Kɛ́ mì kìo nà, nà dè Ŋgàla wɔ wóó ŋwɔnɔ̀ na faàn è duuli kèlì nyɔɔ́ò wou tì ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Nyináà wɔ́ dè nà jaindè, wɔ faain nù kewu tì wɔ̀lɔ́ wɔu wɔ́ dè tàodéè nù. 5Wò dè tàodéè bèè, wò ka sɛlɛ tɛmu e kàn tàode lɛíì, ŋwɔnɔ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò ka nɔidè tuwa wou. 6À dè Ŋgàla wɔ bèè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sì Ŋgàla wɔ̀ ka nɔidè tuwa nàu. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì Ŋgàla wɔ bèè dè wɔ̌ nɔidè tuwa nàu. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ à ka ŋgàma wɔi Nyináà nɛ̀ duuli nyináà kɔya sɔn tidì sì. 7Mì bàde kàíò, à nà kewu dè à jàvà yiì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ jàvà sɛ̀lɛ̀ wolodí. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvà wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí nɛ̀ mùndí wɔ̀ sì Ŋgàla. 8Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà wɔ̀ì Ŋgàla sì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dè wòlu jàva Ŋgàla. 9Ŋgàla siyadí è wɔ̀ jàvà nà dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ tiyadí wɔ Jííjì kɔlɛ́ɔ̀n tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ sa nà sɛlɛ̀ nù wɔ faláàn saala nù. 10Wɔ̀lɔ́ èè nɛ̀ ve è à sì wɔ̀lɔ́ wó taìn jàvà. Wòì tan nà sepá à jàvàdí Ŋgàla, kɛ́ Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ jàvàdí nà dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tiyadí wɔ Jííjíɔ̀ wɔ falan nà sɛlɛ siíìn ŋwùnù. 11Mì bàde kàíò, nyɔìŋ Ŋgàla jàvàì nà, dɔɔ ŋwùnù nà pɛ́ à yá yiì jàvà. 12Wòlu sún gbǐn èì nɛ̀ Ŋgàla wɔu sǐn gbǐlà tàodè. Kɛ́ à jàvàì má yiì kɛní Ŋgàla dè nà jaindè, ŋwɔnɔ̀ wɔ jàváà é dè nà jaindè è dè ve mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùnwà é dè. 13Yèlé à ka è sì à nɛ̀ Ŋgàla dè nà jaindè nà pɛ́ a dè wɔ̀ jaindè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔi Nyináà nà jɔ̀ɔ̀ tù ya. 14Ŋwɔnɔ̀ à dí e dí sà ya, a se mùndí è wòlíì téŋ à nɛ̀ Tedé Ŋgàla tiyadí wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ dè tàode nu nyɔɔ́ò gbǐn wo Sɛlɛ nu Sa Nyɔ̀ɔ̀. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ tɛmu ve è gbani nù wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ̀ Jííjíɔ̀ kɛní Ŋgàla dè wɔ̀ jaindè, wɔ̀ pɛ́ wɔ dè Ŋgàla jaindè. 16À sì è, a funàì jàváà é dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ nà ŋwùnù. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ jàvà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè wɔ tàodéè nɛ̀nù jàvà nù, wɔ̀ dè Ŋgàla jaindè Ŋgàla dè wɔ̀ pɛ́ jaindè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dí wɔ wòlu jàváà nà. 17Wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá jàvà wɔ́ dè è wɔ dɔɔ de wúlúì nà jaindè èè dè a kálì kulu, nà wúlú mùndí jìjà sɛlɛ nu seli sànyáà nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà tàodéè á dè e nɛ̀nù è dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ wɔníì. 18Ŋwààmù gbǐn èì jàvà nù dè. Kɛ́ jàva bulu bulu ka ŋwààmù dè kɛn. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu ku sɛlɛ sa èè ka ŋwààmù nyìnì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka ŋwààmù, wɔ jàváà èì de mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá é dè. 19À jàvà Ŋgàla èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sepá wɔ̀ bùwàdí nà jàvà. 20Wòlù gbǐn tan má wɔ̀ jàvà Ŋgàla ŋwɔnɔ̀ wɔ jɛ wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, kɛní wɔ̀ dè duuli nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ́ dè sanù sànyà gbǐn nù wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ì dɔ̀ɔ̀ jàvà, jɛ́ naà wɔ̀ gbɛ̀ ve ŋgelè taìn wɔ̀ jàvà Ŋgàla ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì nɛ̀ wɔu sǐn gbǐlà gbǐn tàodè? 21Àa kaɤáà dè wɔ́ funà è na jɔ̀ɔ̀: Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tan ve wɔ̀ jàvà Ŋgàla wɔ̀ yá wɔ̀ bàdè wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà. 


1 Jɔ̀ɔ́n 51Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka è funàì è wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wòlúɔ̀ Ŋgàla kaladí Wɔ̀ faan, è nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvàì jí kɔ̀mà téɔ̀, wɔ̀ jàvà wɔ jíɔ̀ pɛ́. 2Yèlé à sì è à nɛ̀ à jàvà Ŋgàla wɔ wóó. Èè dè à jàvà Ŋgàla, a kìi wɔ kaɤáì eu jìjà. 3Jàváà é dè nà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla ŋwùnù, àa e nu saáì dè: kɛní à yá wɔ kaɤáì eu jìjà kìi. Ŋwɔnɔ̀ wɔ kaɤáì èì kewu kɛ́ɛ́lɛ́ nà ŋwùnù. 4Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ jí nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ tàodéè kelìì. Nà Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè gbɛ̀ e nɛ̀ì a kelì tàodéè. 5Wòo gbɛ̀ tàodéè kelìì yɛ? Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ tàodéè kelìì. 6Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ jidí. Kolàì jidí nímíì saala nù wɔ wúlú Ŋgàla nímí kwali nù, e kanàì dè wɔ tòyóè saala nù é dè wɔ faláàn. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ bulúì wɔ̀ tɛmu seele wòíì wɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ è dè ŋgàma, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla Wɔi Nyináà bulúì wɔ̀ wɔ̀ dè ŋgàmáà. 7Seeléò wò dè taàn. 8Wò wò dè, Ŋgàla Wɔi Nyináà, nímíì, nɛ̀ tòyóè. Ŋwɔnɔ̀ wo taan ŋgòlò kpɛ́lɛ́ wo wòíì dè nù kɔlɛ̀n. 9À gbɛ̀ wòlu fuyó seele wòíì jàdè faain dùmàì. Kɛ́ Ŋgàla wɔ seele wòíì ŋwɔmù nù e tì wòlu fuyó wɔni eu. Wɔ̀ dí seele wòi wɔ̀lɔ́ nì ya é kàìn wɔ Jííjíɔ̀. 10Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ sɛlɛ̀ ŋgàma júwàì, seele wòi wɔ̀lɔ́ dè wɔ kulúì nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Ŋgàla funàì kɛní wɔ̀ Ŋgàla duulì nyɔ̀ɔ̀ jívàì ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì nɛ̀ seele wòíì funàì Ŋgàla wɔ́ tɛmùì e kàn wɔ̀ Jííjíɔ̀. 11Ŋwɔnɔ̀ àa seele wòíì dè. Ŋgàla wɔ̀ nà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù ni ya. Ŋwɔnɔ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ è dè nà bèè wɔ Jííjíɔ̀ saala nù. 12Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Jííjíɔ̀ sɔn wó dè nu kɔlɛ̀n, lɔ̀ɔn fɔŋwù dè wɔ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Jííjíɔ̀ sɔn wòì nù kɔlɛ̀n de, lɔ̀ɔn fɔŋwù èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ de. 13Mà dè na bo jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na sì è nà nɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù dè nà jɔ̀ɔ̀, nàí ná funàì Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀. 14Wɔ̀lɔ́ ŋwùnù kulu kálì dè nà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla kudè. À funàì à nɛ̀ Ŋgàla ka nà wòì nyìnì è dè má à bídè má wɔ̀ lɛ sún gbǐn sɛlɛ̀ ŋwùnù, mùnɛ̀ jɛ́ wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè. 15Wɔ̀ ka nà wòì nyìnì fe tòóè gbǐn nɔɔ̀ á ka wɔ̀ sɔ̀. Èé á sì è à nɛ̀ wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma, à sì è bɛ́ɛ́lɛ́ à nɛ̀ wɔ̀ ka nà wɔ̀lɔ́ gbǐn nì á ka wɔ̀ sɔ̀ e ŋwùnù. 16Wòlu gbǐn sà má wɔ bíɔ̀ wɔ nɛ̀ sɛlɛ̀ siìn wɔ̀lɔ́ èì wɔ bo falan nyìnìì gbɛ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wɔ́ ni ve wɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù. Wɔ̀lɔ́ è dè wòló ŋwùnù wo sɛlɛ̀ siìn ka wo falan jà. Kɛ́ sɛlɛ̀ siìn dè e dí é ka falan nyìnì wòlu bò. Màì nɛ̀ nà sɔ̀ Ŋgàla dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù. 17Nɛ̀lɛ siìn gbǐn è dè sɛlɛ̀ siìn, kɛ́ sɛlɛ̀ siin dɛ̀ɛ̀ dè e dí èe ka falan nyìnì. 18À sì à nɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ̀ jí wɔ kándaíì sɛlɛ̀ siin nɛ̀ì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ ka wɔu jìjà kìi ŋwɔnɔ̀ màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̌ wɔ̀ì bòlò. 19À sì è à nɛ̀ à dè Ŋgàla wɔ̀ bèè, ŋwɔnɔ̀ tàodéè gbǐn kpóŋ dè màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ de kewúì jàdè. 20À sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ ja, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nà kulùì kàlàn ya, à sì ŋgàma Ŋgàláà. À nɛ̀ nà tàodéè à Ŋgàma Ŋgàláà jòò, e kanàì dè wɔ Jííjíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. Ŋgàma Ŋgàláà dè nì ŋwɔnɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè nì. 21Mi kìo nà, nàa mɛni na faàìn lɛ wùlɛ soolóò sɔ̀ sɛlɛ̀ nù.

  http://www.bible.is/BLHLBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário