domingo, 15 de março de 2015

1 JOHANNES: Batak Simalungun

1 JOHANNES 11Na dob adong humbani mulani, na dob binogeinami, na dob niidah ni matanami, na dob kinawahkonnami, anjaha na dob jinamah ni tangannami, ai ma pasal hata hagoluhan in. ( 2Na dob talar do hagoluhan in, anjaha domma iidah hanami in, gabe isaksihon anjaha ibaritahon hanami bani nasiam hagoluhan na sadokah ni dokahni in, na dob adong hinan i lobei ni Bapa in anjaha ipatalar do bannami.) 3Na niidahnami anjaha na binogeinami ai, in do ibaritahon hanami age bani nasiam, ase marparsaoran homa nasiam rap pakon hanami. Ia parsaoranta in, ai ma parsaoran pakon Bapa in ampa pakon Anakni Jesus Kristus. 4Anjaha isurathon hanami pe on bani nasiam, ase gok do malas ni uhurta. 5Anjaha on do barita, na dob binogeinami hum-Bani anjaha binaritahon bani nasiam: Panondang do Naibata, anjaha aha pe lang dong na golap ibagas Ia. 6Anggo ihatahon hita, domma saor hita hu Bani, hape mardalan hita ibagas na golap, parladung do hita ai, anjaha seng ihorjahon hita hasintongan in. 7Tapi, anggo marparlahou hita ibagas haliharon, songon Ia ibagas na lihar in, saor do hita samah hita, anjaha ipaborsih daroh ni Jesus, Anakni in do hita humbani sagala dousa. 8Anggo ihatahon hita, seng dong dousanta, ipaoto-oto hita do dirinta, anjaha seng ibagas hita hasintongan in. 9Anggo isopothon hita dousanta, hatengeran ni uhur anjaha bonar do Ia manasap dousanta ampa paborsih hita humbani haganup hagedukon. 10Anggo ihatahon hita, seng dong dousanta, parladung do Ia ibahen hita, anjaha seng ibagas hita hataNi. 


1 JOHANNES 21Nasiam anakku, husurathon do on bani nasiam, ase ulang mardousa nasiam. Anggo adong na mardousa, adong do sipangapiti banta bani Bapa in, in ma Jesus Kristus, Parpintor in. 2Ia do pardearan pasaloseihon sagala dousanta, tapi seng pitah dousanta, tapi dihut do dousa ni haganup dunia on. 3Hunjon do botohonta, na dob itanda hita Ia, anggo ihorjahon hita titahNi. 4Na manghatahon: Hutanda do Ia, tapi seng ihorjahon titahNi, parladung do ai, anjaha seng dong hasintongan in ibagas ia. 5Tapi na manramotkon hataNi, na dob tongon ma gok holong ni Naibata ibagas diriNi. Hunjin ma ibotoh hita, na dob ibagas Ia hita. 6Na mangkatahon, marianan ia ibagas Naibata, maningon iparlahouhon ma songon parlahouNi ai. 7Nasiam na hinaholongan, sedo titah na baru na husurat on bani nasiam, tapi titah na dob dokah do, na dob adong bani nasiam humbani mungkahni. Titah na dob dokah do hata na dob binogei nasiam. 8Sonai pe, titah na baru do na husurathon bani nasiam, anjaha sintong do in ibagas Kristus ampa ibagas nasiam, ai na salpu ma na golap in, anjaha domma marsinalsal Panondang na Sintong in. 9Halak na manghatahon, ibagas na lihar in ia, hape idomdomi hasomanni, ibagas na golap in ope tong ia. 10Halak, na mangkaholongi hasomanni, ai do na marianan ibagas na lihar in, seng parsangsian ia. 11Tapi halak na mardomdom ni uhur bani hasomanni, ibagas na golap do ai; mardalan ibagas na golap do ia ai, anjaha seng ibotoh na laho huja do ia, ai ipapitung na golap in do matani. 12Hubahen surat on bani nasiam, dakdanak, halani domma sasap dousa nasiam halani goranNi in. 13Hubahen surat on bani nasiam, bapa, halani domma itanda nasiam Ia, na adong humbani mulani in. Hubahen surat on hubani nasiam, anak garama, halani domma italuhon nasiam parjahat in. 14Hubahen surat ondi hubani nasiam dakdanak, halani domma itanda nasiam Bapa in. Domma hubahen surat ondi hubani nasiam, bapa, halani domma itanda nasiam Ia, na adong humbani mulani in. Domma hubahen surat ondi bani nasiam, anak garama, halani margogoh nasiam, anjaha marianan hata ni Naibata ibagas nasiam, anjaha halani domma italuhon nasiam parjahat in. 15Ulang ma haholongi nasiam dunia on, age na ibagas dunia on. Anggo ihaholongi halak dunia on, seng dong ibagas ia holong ni uhur ni Bapa in. 16Ai sagala na i dunia on, ai ma rosuh-rosuh ni daging, rosuh-rosuh ni mata ampa na mangenjengkon haadongan, seng humbani Bapa in ai, tapi humbani dunia on do. 17Anjaha na laho salpu do dunia on ampa rosuh-rosuhni, tapi sihorjahon rosuh ni Naibata, totap do ronsi sadokah ni dokahni. 18Nasiam dakdanak, panorang parpudi ma nuan; anjaha songon na dob ibogei nasiam, na roh ma Anti Kristus, anjaha sonari domma buei Anti Kristus; hunjin boi botohonta panorang parpudi ma nuan. 19Hun tongah-tongahta do harohan ni sidea, tapi seng hasomanta sidea; ambit hasomanta sidea, rap pakon hita ma sidea tongtong. Tapi maningon talar do, na so hasomanta sidea haganup. 20Anjaha na dob ni mininakan ni Napansing in do nasiam, anjaha haganup do nasiam mambotoh in. 21Hubahen pe surat hubani nasiam, sedo halani na so ibotoh nasiam hasintongan in, tapi halani domma ibotoh nasiam in, anjaha halani sagala ladung seng humbani hasintongan in. 22Ise do siparladung, anggo lang halak na marnalangkon, paboa sedo Kristus in Jesus? In ma Anti Kristus, na marnalangkon Bapa in ampa Anak in. 23Sagala na marnalangkon Anak in, seng adong bani Bapa in, halak na mangakui Anak in, adong do bani Bapa in. 24Totap ma marianan ibagas nasiam, na dob binogei nasiam humbani mulani in. Anggo totap marianan ibagas nasiam na binogei nasiam humbani mulani in, totap ma marianan age nasiam ibagas Anak in ampa ibagas Bapa in. 25Anjaha ia bagah-bagah, na pinarbagah-bagahNi ai banta, in ma hagoluhan na sadokah ni dokahni. 26Husurathon do on bani nasiam, ai ma pasal halak na pakahouhon nasiam. 27Anjaha pasal nasiam, marianan do totap ibagas nasiam pamminakion, na dob jinalo nasiam hum-Bani. Anjaha seng pala porlu bani nasiam, ase ajaran ni atap ise pe nasiam. Sintong do na niajarhon ni pamminakion in haganup bani nasiam, seng dong ladung ijin, anjaha songon na niajarhon ai bani nasiam, totap ma nasiam ibagas Ia. 28Ai pe, nasiam dakdanak, totap ma nasiam ibagas Ia, ase talarhonsi Ia marmalas ni uhur hita, ulang ma maila dompakSi bani parrohNi ai. 29Anggo ibotoh nasiam na pintor do Ia, botoh nasiam ma, paboa sagala na manghorjahon hapintoran, ai ma na dob tubuh hum-Bani. 


1 JOHANNES 31Tonggor nasiam ma banggal ni holong ni uhur na binere ni Bapa in banta, gabe targoran do hita anak ni Naibata, anjaha in do hita tongon. Halani ai, lang itanda dunia on hita, halani seng itanda Ia. 2Nasiam hinaholongan, anak ni Naibata do hita nuan, anjaha seng talar ope, barang na gabe aha do hita; tapi ibotoh hita do, anggo dob talar Ia, usih ma hita songonSi, ai idahonta ma Ia, sonaha Ia sasintongni. 3Anjaha ganup, na marpangarapan sonin Bani, ipapansing ma dirini, songon Ia na pansing ai. 4Ganup na manghorjahon dousa, panlanggar do ai homa bani titah, ai dousa, ai ma panlanggaron bani titah. 5Ibotoh nasiam do, laho mambuat dousanta do Ia ase roh; seng adong dousa ibagas Ia. 6Ganup na marianan ibagas Ia, seng mardousa; ganup sipardousa lape ongga iidah Ia, anjaha itanda pe lang Ia. 7Nasiam dakdanakku, ulang ma ipaoto-oto halak nasiam. Na manghorjahon hapintoran, ai do na pintor, songon Ia na pintor ai. 8Halak sihorjahon dousa ai ma humbani sibolis, ai humbani mulani do mardousa sibolis in. Halani on do ase ipatalar Anak ni Naibata, ai ma laho mansedahon horja ni sibolis. 9Ganup, na dob tubuh humbani Naibata, seng mardousa, ai marianan do totap bani bonih ni ai. Seng tarbahensi mardousa, ai na dob tubuh do ia humbani Naibata. 10Hunjon do boi tandaon anak ni Naibata pakon anak ni sibolis: Ganup na so manghorjahon hapintoran seng humbani Naibata ai, sonai homa na so marholong ni uhur bani hasomanni. 11Ai on do barita na binogei nasiam humbani mulani, ase marsihaholongan hita. 12Ulang ma songon si Kain, na roh humbani na jahat ai, gabe ibunuh anggini. Aha do halani ase ibunuh ia? Halani jahat horjani, tapi horja ni anggini ai pintor. 13Ulang ma longang uhur nasiam, sanina, anggo idomdomi dunia on nasiam. 14Ibotoh hita do, na dob mandipar hita hun hamateian hu hagoluhan, halani holong uhurta bani hasoman. Na so parholong ni uhur, marianan do totap ibagas hamateian. 15Barang ise na mardomdom bani hasomanni, sibunuh jolma do ai, anjaha ibotoh nasiam do, na so marianan totap hagoluhan na sadokah ni dokahni bani sagala sibunuh jolma. 16Hunjon do itanda hita holong ni uhur in, ai ma marhitei na binereni ai hosahNi manghophop hita. Hita pe patut do bereonta hosahta manghophop hasomanta. 17Anggo adong halak na bayak, anjaha iidah hurangan hasomanni, hape itutup labah ni uhurni dompaksi, ija ma boi totap marianan holong ni uhur ni Naibata ibagas ia? 18Nasiam dakdanakku, ulang ma hatanta pakon dilahta manghaholongi, tapi marhitei pambahenan ma ampa hasintongan. 19Hunjon ma botohonta, paboa humbani hasintongan hita, anjaha ipatenger hita uhurta i lobeini, 20sanggah na manosal uhurta ibagas: Banggalan do Naibata humbani uhurta anjaha ibotoh haganup. 21Nasiam hinaholongan, anggo seng isalahkon uhurta hita, marhinsah ni uhur do hita i lobei ni Naibata. 22Anjaha barang aha pe ipangindo hita, jaloonta do hum Bani, halani iramothon hita titahNi, anjaha ihorjahon hita rosuh ni uhurNi. 23Anjaha on do titahNi, ase porsaya hita bani Goran ni Anakni Jesus Kristus, anjaha marsihaholongan hita, songon na dob tinonahkonNi ai banta. 24Halak na manramotkon titahNi, ai do na marianan ibagas Ia, anjaha Naibata ibagas ia. Anjaha hunjon do ibotoh hita, na dob marianan Ia ibagas hita, ai ma humbani Tonduy in, na dob binereNi banta. 


1 JOHANNES 41Nasiam hinaholongan, ulang ma haganup tonduy haporsayai nasiam, tapi uji nasiam ma tonduy in, atap na humbani Naibata do in, ai domma buei nabi sipakulah-kulah roh hu dunia on. 2Hunjon ma tandaon nasiam Tonduy ni Naibata: Ganup tonduy, na mangakuhon, na dob roh Jesus Kristus ibagas daging, ai ma na humbani Naibata. 3Anjaha ganup tonduy, na so mangakui Jesus, seng humbani Naibata in. In ma tonduy ni Anti Kristus, na dob ibogei nasiam pasal parrohni, anjaha domma i dunia on Ia nuan. 4Nasiam dakdanakku, humbani Naibata do nasiam, anjaha domma italuhon nasiam sidea, ai banggalan do Ia na ibagas nasiam, humbani na ibagas dunia on. 5Hun dunia on do sidea, halani ai sahap parduniaon do sahap ni sidea, anjaha itangihon dunia on do sidea. 6Hita nani humbani Naibata do. Halak na mananda Naibata, ai do na manangihon hita, ise na so humbani Naibata, ai do na so manangihon hita. Hunjon do tandaonta Tonduy Hasintongan ampa tonduy sipaoto-oto. 7Nasiam hinaholongan, marsihaholongan ma hita, ai humbani Naibata do haholongan in, anjaha ganup na marholong ni uhur, ai ma na dob tubuh humbani Naibata anjaha itanda do Naibata. 8Halak na so marholong ni uhur, seng itanda Naibata; ai Naibata ai ma haholongon. 9Hunjon do gabe talar holong ni uhur ni Naibata banta, ai ma humbani na dob sinuruhni AnakNi na sasada in hu dunia on, ase manggoluh hita marhiteihonSi. 10Ibagas on do haholongan ai, ai ma, sedo hita na manghaholongi Naibata, tapi Ia do na mangkaholongi hita, anjaha isuruh do Anakni bahen pardearan pasaloseihon dousanta. 11Nasiam na hinaholongan, anggo sonin ma holong ni uhur ni Naibata banta, maningon do age hita marsihaholongan samah hita. 12Seng dong atap ise na ongga mangidah Naibata. Anggo marsihaholongan samah hita, marianan ma Naibata ibagas hita, anjaha gok ma holongNi in ibagas hita. 13Hunjon ma ibotoh hita, na marianan hita ibagas Ia, anjaha Ia ibagas hita, ai ma halani na dob binereNi ai banta humbani TonduyNi in. 14Domma iidah anjaha isaksihon hanami, paboa domma isuruh Bapa in Anakni, ai ma Sipaluah dunia on. 15Barang ise na mangakui, Jesus do Anak ni Naibata, totap ma marianan Naibata ibagas ia anjaha ia ibagas Naibata. 16Anjaha domma ibotoh anjaha ihaporsayai hita pasal holong ni uhur ni Naibata banta. Naibata do haholongan in, anjaha halak na totap ibagas holong, ai do na totap ibagas Naibata, anjaha Naibata ibagas ia. 17Ijai ma gok dear ni holong ai ibagas hita, pala marhinsah ni uhur hita bani ari paruhuman ai; ai songonSi sonai do homa hita i dunia on. 18Seng dong biar ibagas holong, tapi ipadaoh holong na dob gokan dear ai do biar, ai marisi uhum do biar, anjaha halak parbiar, seng gokan dear ibagas holong ni uhur. 19Maruhur holong ma hita, ai parlobei do Ia manghaholongi hita. 20Anggo adong halak na mangkatahon holong uhurni bani Naibata, hape idomdomi hasomanni, parladung do ai. Ai anggo seng ihaholongi hasomanni na niidahni, Naibata na so niidahni pe, seng boi haholonganni. 21On do titah, na ijalo hita hum-Bani: Na manghaholongi Naibata, maningon haholonganni do homa saninani. 


1 JOHANNES 51Ganup na porsaya, Jesus do Kristus, ai ma na dob tubuh humbani Naibata, anjaha ganup na manghaholongi Ia, na manubuhkonsi, holong do homa uhurNi bani halak, na dob tubuh hum-Bani. 2Hunjon do ibotoh hita, na dob holong uhurta bani anak ni Naibata, anggo holong uhurta bani Naibata anjaha ihorjahon hita titahNi. 3Ai on do holong ni uhur bani Naibata, anggo idalankon hita titahNi, anjaha seng borat titahNi in. 4Ai sagala na dob tubuh humbani Naibata, ai do na manaluhon dunia on. Haporsayaonta, in do na dob monang manaluhon dunia on. 5Ise do na manaluhon dunia on, anggo lang na porsaya, paboa Jesus do Anak ni Naibata? 6Ia do in, na dob roh marhitei bah pakon daroh, ai ma Jesus Kristus, seng pitah ibagas bah, tapi ibagas bah ampa daroh do. Anjaha Tonduy in do na manaksihon, ai Tonduy in do hasintongan. 7Ai tolu do na manaksihon, 8ai ma Tonduy in, bah in ampa daroh in, anjaha sada do na tolu in. 9Ia hasaksian humbani jolma ijalo hita do, tapi banggalan do hasaksian na humbani Naibata, ai hasaksian na humbani Naibata do on, na sinaksihonni pasal Anakni in. 10Na porsaya bani Anak ni Naibata, ijolom do hasaksian in. Na so porsaya bani Naibata, ibahen do Ia parladung, halani lang porsaya ia bani na sinaksihon ni Naibata pasal AnakNi in. 11Anjaha on do na sinaksihonni ai, ai ma, na dob ibere Naibata do banta hagoluhan na sadokah ni dokahni, anjaha ibagas AnakNi in do hagoluhan in. 12Simada Anak in, bani do hagoluhan in, na so simada Anak ni Naibata, seng bani hagoluhan in. 13Ase husurat on bani nasiam, na porsaya bani goran ni Anak ni Naibata, ai ma, ase ibotoh nasiam, na dob bani nasiam do hagoluhan na sadokah ni dokahni. 14Anjaha on do hinsah ni uhurta, na dong banta i lobeini: Anggo ipindo hita atap aha domu hubani rosuh ni uhurNi, itangihon do hita. 15Anjaha, anggo ibotoh hita, itangihon do hita pasal atap aha pe na pinindonta, jadi ibotoh hita ma, na tongon ma jumpah hita na pinindonta ai hum-Bani. 16Anggo, iidah sada halak hasomanni mardousa, na so marujung hu hamateian, martonggo ma ia, jadi bereonNi ma bani hagoluhan, ai ma bani sipardousa, na so marujung hu hamateian ai. Adong do dousa, na marujung hu hamateian, seng huhatahon, ase itonggohon anggo ai. 17Sagala hagedukon, dousa do ai, anjaha adong do dousa, na so marujung hu hamateian. 18Ibotoh hita do, na so mardousa sagala halak na dob tubuh humbani Naibata, tapi marsijoloman bani Naibata do halak, na dob tubuh hum-Bani, anjaha seng tarkahua parjahat in ia. 19Ibotoh hita, na humbani Naibata do hita, anjaha ganup dunia on ibagas kuasa ni hajahaton do. 20Tapi ibotoh hita do, na dob roh do Anak ni Naibata, anjaha ibere do uhur banta, ase itanda hita Ia na sintong in. Anjaha ibagas Ia na sintong in do hita, ibagas Anakni Jesus Kristus. Ia do Naibata na sintong in ampa hagoluhan na sadokah ni dokahni. 21Nasiam dakdanakku, jaga nasiam ma diri nasiam dompak sisombahon na lepak.

 http://www.bible.is/BTSLAI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário