domingo, 1 de março de 2015

1 YOHANES: Balinese

1 YOHANES 11Tiang nyuratang ring semeton indik Sabda Urip, sane sampun wenten saking pangawit. Tiang sampun miragi sabdane punika, samaliha tiang sampun manggihin antuk paningalan tiange. Sawiakti sampun tlehtehang tiang tur sampun usud tiang. 2Rikala witing uripe punika sampun katon, tiang sampun ngantenang witing uripe punika; punika awinan tiang maosang indik witing uripe punika tur nuturang ring semeton indik urip langgeng, sane wenten sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha sane sampun kasinahang ring tiang. 3Paindikan sane sampun kantenang tiang miwah piragi tiang, punika taler tuturang tiang ring semeton, mangdane semeton prasida sareng-sareng ring tiang sajeroning patunggilan ring Ida Sang Aji miwah sareng ring Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus. 4Tiang nyuratang paindikane puniki, mangda kaliangan tiange dados sampurna. 5Puniki orti sane sampun tampi tiang saking Putran Idane tur pidartayang tiang ring semeton, inggih punika: Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga galang, samaliha tan pisan wenten peteng sajeroning Ida. 6Duaning punika, yening iraga maosang mungguing iraga sajeroning Ida, nanging iraga urip sajeroning peteng, iraga mobab sajeroning bebaosan miwah laksanan iragane. 7Nanging yening iraga urip sajeroning galang, sakadi Ida wenten sajeroning galang, irika iraga matunggilan ring pantaran iragane, tur rah Ida Hyang Yesus, Putran Idane nyuciang iraga saking sakancan dosan iragane. 8Yening iraga maosang, mungguing iraga tan madue dosa, iraga ngapus dewek iraga niri tur tan wenten kasujatian sajeroning iraga. 9Nanging yening iraga mariangken dosa-dosan iragane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida pacang satia ring janjin Idane tur adil. Ida pacang ngampurayang dosa-dosan iragane tur nyuciang iraga saking saluiring kacorahan iragane. 10Yening iraga maosang, mungguing iraga tan naenin madosa, iraga nadosang Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga mobab tur sabdan Idane tan wenten malingga sajeroning iraga. 

1 YOHANES 21Inggih parasemeton, sane pinaka dados pianak tiange, tiang nyuratang indike puniki, mangdane semeton tan ngardi dosa; nanging yening wenten anak sane madosa, iraga madue juru baos sane adil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, inggih punika Ida Sang Kristus. 2Ida dados margi tur malantaran Ida dosa-dosan iragane kampurayang, samaliha boyaja dosa-dosan iragane kewanten, nanging taler dosa-dosan sakancan manusane. 3Yening iraga satinut ring pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun pasti iraga uning ring Ida. 4Yening wenten anak sane maosang, mungguing ipun uning ring Ida, nanging ipun tan satinut ring pituduh-pituduh Idane, anake punika mobab tur tan wenten kasujatian sajeroning ipun. 5Nanging sapasira jua sane ninutin sabdan Idane, astiti baktin anake punika pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sawiakti sampun kasampurnayang. Iraga yakti nyidayang tatas uning mungguing iraga yakti-yakti urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapuniki: 6"Sapasiraja maosang, mungguing ipun urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut urip sakadi Ida Hyang Yesus Kristus." 7Inggih parasawitran tiange, pituduh sane suratang tiang ring semeton, boyaja pituduh anyar; puniki pituduh sane lawas, sane sampun pirengang semeton saking pangawit. Pituduhe sane lawas tan lian wantah Orti Rahayu sane sampun pirengang semeton. 8Yadiastu asapunika, pituduh sane suratang tiang ring semeton puniki pituduh anyar, tur kasujatiannyane katon sajeroning Ida Sang Kristus miwah sajeroning semeton. Santukan petenge sedek lintang tur galang sane sujati sampun masinar. 9Sapasiraja sane maosang mungguing ipun wenten sajeroning galang, nanging ipun geting ring nyamanipune, anake punika wenten sajeroning peteng kantos rauh mangkin. 10Sapasiraja sane tresna asih ring nyamannyane, ipun wenten sajeroning galang, duaning punika ring sikianipune tan wenten paindikan sane ngawinang anak sane siosan madosa. 11Nanging sapasiraja sane geting ring nyamanipune, ipun wenten sajeroning peteng, ipun mamargi ring petenge, samaliha ipun tan uning ring tetujon pamarginipune, santukan petenge ngawinang ipun buta. 12Duh parasemeton sane pinaka dados pianak tiange, tiang nyurat ring semeton, santukan dosa-dosan semetone sampun kampurayang malantaran parab Ida Sang Kristus. 13Duh parabapa, tiang nyurat ring semeton, santukan semeton sampun pada uning ring Ida, sane sampun wenten saking pangawit. Tiang nyurat ring parasemeton, duh paratruna, santukan semeton sampun ngaonang I Jaat. 14Tiang nyurat ring cening, duh paraalit-alite, santukan cening pada uning ring Ida Sang Aji. Tiang nyurat ring parabapa, santukan semeton sampun pada uning ring Ida sane sampun wenten saking pangawit. Tiang nyurat ring semeton, paratruna, santukan semeton, pada siteng-siteng; sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning semeton tur semeton sampun ngaonang I Jaat. 15Sampunangja semeton nresnain jagate wiadin saluiring sane wenten ring jagate. Yening semeton nresnain jagate, semeton tan madue astiti bakti ring Ida Sang Aji. 16Saluiring paindikan sane dados dreben jagate, inggih punika saluiring paindikan sane kadotang antuk sikian iragane sane madosa, saluiring paindikan sane dot katonton miwah kadotang, samaliha saluiring paindikan sane kasumbungang antuk imanusa makasami, paindikane punika boyaja saking Ida Sang Aji kawitnyane, nanging saking jagate. 17Jagate miwah saluiring paindikan sane wenten ring jagate, sane kadotang antuk manusane, punika makasami pacang sirna, nanging anake sane ngamargiang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun urip salami-laminnya. 18Duh paracening tiange, pamuput jagate sampun nampek! Semeton sampun katuturin, mungguing satrun Ida Sang Kristus jagi rauh; tur sane mangkin akeh satrun Ida Sang Kristus sampun nyinahang dewekipune, duaning punika iraga uning, mungguing pamuput jagate sampun nampek. 19Anake punika boyaja dados roang iragane, duaning punika ipun sampun matilar saking pantaran iragane; yening ipun dados roang iragane, sinah ipun jaga sareng-sareng ring iraga. Nanging ipun sampun matilar, mangdane sinah, mungguing ipun nenten dados roang iragane. 20Ida Sang Kristus sampun maicayang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, duaning punika semeton sareng sami uning ring indik kasujatian. 21Tiang nyuratang ring semeton, boyaja malantaran semeton tan uning ring kasujatian. Tungkalikanipun, santukan semeton uning ring kasujatian, tur taler uning, mungguing tan wenten paindikan sane mobab sane kawitnyane saking kasujatian. 22Dadosipun, sapasirake sane mobab? Inggih punika anake sane maosang, mungguing Ida Hyang Yesus punika boya Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika. Anake punika dados satrun Ida Sang Kristus, ipun nulak Ida Sang Aji miwah Ida Sang Putra. 23Santukan sapasiraja nulak Ida Sang Putra, ipun taler nulak Ida Sang Aji; sapasiraja nampi Ida Sang Putra, ipun taler nampi Ida Aji. 24Punika awinanipun, pagehangja ngagem paindikan sane sampun pirengang semeton saking pangawit. Yening semeton ngagem paindikan sane sampun pirengang semeton saking pangawit, semeton pacang urip sajeroning patunggilan sareng ring Ida Sang Putra miwah Ida Sang Aji. 25Tur puniki paindikan sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Kristus, pacang paicayang Ida ring iraga, inggih punika urip langgeng. 26Tiang nyuratang ring semeton ngeniang indik anake sane ngusahayang jaga ngapus semeton. 27Nanging ngeniang indik semetone, Ida Sang Kristus sampun maicayang Roh Idane ring semeton. Sakantun Roh Idane manggeh sajeroning semeton, semeton tan mamuatang anak lianan buat ngurukang semeton. Santukan Roh Idane ngurukang semeton saluiring paindikan, samaliha paindikan sane urukang Ida punika paindikan sane sujati, boyaja sane bobab. Punika awinanipun tinutinja paurukan Roh Idane, tur pagehja sajeroning Roh Ida Sang Kristus. 28Duh paraalit-alit tiange, pagehja sajeroning Ida, mangdane iraga wanen, rikalaning Ida nyinahang raga tur iraga tan perlu kimud ring rahina rauh Idane. 29Semeton uning, mungguing Ida Sang Kristus maraga patut; punika awinan semeton patut uning, mungguing sakancan anake sane patut laksanannyane, ipun dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 


1 YOHANES 31Indayangja aksi, boyake kalangkung ageng sih pasuecan Ida Sang Aji marep ring iraga. Amunika ageng sih pasuecan Idane, kantos iraga kawastanin dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa; tur amun sujatinipun iraga dados paraputran Idane. Punika awinanipun jagate tan uning ring iraga, santukan jagate tan uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2Duh parasawitran tiange sane sayang, sane mangkin iraga dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging durungja janten, asapunapi jagi panados iragane ring benjang wekas. Nanging iraga uning, mungguing rikalaning Ida Sang Kristus nyinahang raga, iraga pacang dados pateh sakadi Ida, santukan iraga pacang ngantenang Ida sakadi kawentenan Idane sane sujati. 3Sakancan anake sane maderbe pangajap-ajap kadi asapuniki sajeroning Ida Sang Kristus, ipun tansah urip suci nirmala, sakadi Ida Sang Kristus maraga suci nirmala. 4Sapasiraja sane madosa, ipun iwang malantaran ipun nungkasin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa; santukan dosa punika sujatinipun tungkas ring pituduh. 5Semeton uning, mungguing Ida Sang Kristus nyinahang raga buat ngambil dosan manusane, samaliha sajeroning Ida tan wenten dosa. 6Punika awinanipun sakancan anake sane urip sajeroning Ida Sang Kristus, ipun tan kantun malih ngardi dosa; nanging sapasiraja sane tan usan-usan ngardi dosa, anake punika tan naenin ngatonang wiadin uning ring Ida. 7Duh paracening tiange. Sampunangja banggayanga wenten anak sane ngapus-apus semeton. Sapasiraja sane ngardi paindikan sane patut, ipun dados anak patut, sakadi Ida Sang Kristus maraga patut. 8Sapasiraja sane tan usan-usan ngardi dosa, ipun dados druen Ratun Setane, santukan Ratun Setane sampun madosa saking pangawit. Puniki sane dados awinanipun Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang raga, inggih punika buat masmi pakaryan Ratun Setane. 9Sapasiraja dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun usan ngardi dosa; santukan kawentenan Ida Sang Hyang Widi Wasa wenten sajeroning ipun; tur santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika dados Ajinipune, ipun tan mrasidayang malih ngardi dosa. 10Janten pisan binanipun anake sane dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa imbangang ring anake sane dados pianak Ratun Setan: anake sane ngardi paindikan sane tan patut wiadin sane tan tresna ring nyamanipune, anake punika boyaja putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11Sabda sane sampun pirengang semeton saking pangawit, inggih punika: iraga patut saling tresnain. 12Iraga tan patut sakadi Dane Kain, dane druen I Jaat, samaliha dane nyedayang semeton danene ngraga. Punapike awinanipun Dane Kain nyedayang semeton danene? Santukan sane kardi dane punika paindikan sane tan patut, nanging sane kakardi antuk semeton danene punika paindikan sane patut. 13Duaning asapunika, duh parasawitran tiange, sampunangja semeton tengkejut yening jagate puniki geting ring semeton. 14Iraga uning, mungguing iraga sampun ninggal sang pati tur sampun ngranjing sajeroning urip; iraga uning ring indike punika, santukan iraga tresna ring parasemeton iragane. Sapasiraja sane tan madue kapitresnan, ipun kantun sajeroning patine. 15Sapasiraja geting ring nyamanipune, ipun ngamademang nyamanipune; tur semeton sampun pada uning, mungguing anake sane ngamademang nyamanipune, ipun tan molih urip langgeng. 16Iraga uning indik kapitresnane punika kadi asapuniki: Ida Sang Kristus sampun maicayang urip Idane pabuat iraga. Punika awinanipun iraga taler patut nyerahang urip iragane pabuat parasemeton iragane. 17Yening wenten anak sugih tur manggihin nyamannyane kakirangan, nanging ipun raris dadi ati marep ring nyamannyane punika, sapunapi jagi antukipun maosang, mungguing manahipune astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? 18Duh parapianak tiange! Tan patut yening kapitresnan iragane wantah ring baos kewanten, nanging kapitresnane punika patut sujati, sane sinah sajeroning laksana. 19Malantaran punika iraga pacang uning mungguing iraga dados druen kasujatian. Malantaran punika manah iraga pacang pageh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Yening manah iragane ngiwangang iraga, iraga uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa agungan ring manah iraga, samaliha Ida wikan ring saluiring paindikan. 21Duaning punika, duh parasawitran tiange sane sayang, yening manah iragane nenten ngiwangang iraga, iraga pacang purun ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22Iraga nampi saking Ida saluiring sane tunas iraga, santukan iraga ninutin pituduh Idane tur nglaksanayang paindikan sane ledangin Ida. 23Pituduh Idane kadi asapuniki: mangda iraga pracaya ring parab Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus tur saling tresnain ring pantaran iragane, sakadi sane sampun kapituduhang antuk Ida Sang Kristus. 24Sapasiraja ninutin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning ipun. Sane mangkin iraga uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning iraga. Iraga uning ring indike punika malantaran Ida Sang Roh sane sampun paicayang Ida ring iraga. 


1 YOHANES 41Duh parasawitran tiange: sampunangja semeton pracaya ring sakancan anake sane maosang, mungguing ipun kalingganin antuk Ida Sang Roh, nanging pintoninja ipun, mangdane semeton prasida uning, punapike roh sane malingga sajeroning ipun punika kawitnyane saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan sampun akeh wenten nabi palsu nglelana milehan. 2Sapuniki caranipun semeton mrasidayang uning, punapike punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punapi nenten, inggih punika: anake sane maosang, mungguing Ida Sang Hyang Yesus Kristus rauh maraga manusa, anake punika kalingganin antuk Roh sane kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Nanging anake sane tan ngangkenin, indik Ida Hyang Yesus kadi asapunika, anake punika nenten kalingganin antuk Roh, sane kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun kalingganin antuk roh sane kawitnya saking satrun Ida Sang Kristus. Semeton sampun pada mirengang, mungguing satrun Idane punika pacang rauh tur sane mangkin ipun sampun wenten ring jagate. 4Nanging, duh parapianak tiange, semeton sampun dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha sampun ngaonang nabi-nabi palsune; santukan Ida Sang Roh, sane malingga sajeroning semeton, langkungan kawisesan Idane ring kawisesan roh anake sane dados druen jagate. 5Anake punika maosang paindikan jagate tur jagate miragiang baosipune, santukan ipun dados druen jagate. 6Nanging iraga dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasiraja uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika miragiang baos iragane; nanging anake sane tan dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan miragiang baos iragane. Malantaran puniki sida antuk iraga uning indik binanipun Roh sane sujati miwah roh sane tan sujati. 7Duh parasawitran tiange! Ngiring iraga saling tresnain ring pantaran iragane, santukan kapitresnane punika saking Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitipun. Anake sane madue kapitresnan, ipun dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha ipun uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8Sapasiraja sane tan madue kapitresnan, ipun tan uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga tresna asih. 9Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang tresna asih Idane ring iraga, kadi asapuniki: Ida sampun ngutus Putran Idane sane Tunggal ka jagate, mangdane iraga prasida muponin urip malantaran Ida. 10Tresna asihe punika kadi asapuniki: nentenja iraga sane sampun dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging Ida sane sampun tresna asih ring iraga tur Ida sampun ngutus Putran Idane, mangdane malantaran Ida dosa-dosan iragane kampurayang. 11Duh parasawitran tiange, yening kadi asapunika agengipun tresna asih Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga, iraga patut saling tresnain ring pantaran iragane. 12Tan wenten anak sane naenin ngantenang Ida Sang Hyang Widi Wasa; yening iraga saling tresnain ring pantaran iragane, Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga malingga sajeroning iraga, tur tresna asih Idane sida sampurna sajeroning iraga. 13Iraga nyidayang tatas uning, mungguing iraga urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa samaliha Ida malingga sajeroning iraga, santukan Ida sampun maicayang Roh Idane ring iraga. 14Samaliha iraga sampun ngantenang tur nuturang ring anake lianan, mungguing Ida Sang Aji sampun ngutus Putran Idane dados Sang Juru Rahayun jagate. 15Sapasiraja sane ngangkenin, mungguing Ida Hyang Yesus punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga malingga sajeroning anake punika, tur anake punika urip sajeroning Ida. 16Samaliha iraga sampun pada uning tur pracaya indik tresna asih Idane ring iraga. Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga tresna asih, sapasiraja sane urip sajeroning tresna asih, anake punika urip sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning ipun. 17Tresna asih Idane punika prasida sampurna sajeroning iraga, tetujonipun mangdane iraga prasida molih kawanenan ring Rahina Pangadilane; iraga pacang dados purun, santukan urip iragane ring jagate puniki pateh sakadi urip Ida Sang Kristus. 18Tan wenten jejeh sajeroning tresna asihe punika, tresna asihe sane sampurna ngicalang jejeh. Punika awinanipun tresna asihe punika tanja dados sampurna sajeroning anake sane jejeh, santukan jejehe punika madaging pasisip. 19Iraga madue kapitresnan, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa riinan tresna asih ring iraga. 20Yening wenten anak sane maosang, mungguing ipun dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ipun geting ring nyamannyane, anake punika mobab. Santukan tan prasida antukipun dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tan kantenang ipun, yening ipun tan tresna asih ring nyamanipune sane kantenang ipun. 21Pituduhe sane kapaicayang antuk Ida Sang Kristus ring iraga asapuniki: Sapasiraja dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut taler tresna asih ring nyamanipune. 


1 YOHANES 51Sapasiraja sane pracaya, mungguing Ida Sang Kristus punika, Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sapasiraja sane tresna asih ring salah tunggaling bapa, anake punika taler tresna asih ring pianak bapane punika. 2Iraga prasida uning, mungguing iraga tresna asih ring paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ninutin pituduh-pituduh Idane. 3Santukan iraga dreda bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa punika mapiteges, mungguing iraga ninutin pituduh-pituduh Idane. Tur pituduh-pituduh Idane punika nentenja abot pisan pabuat iraga, 4santukan sakancan putran Ida Sang Hyang Widi Wasa mrasidayang ngaonang jagate. Iraga prasida ngaonang jagate antuk kapracayan iragane. 5Sapasirake sane mrasidayang ngaonang jagate? Wantah anake sane pracaya, mungguing Ida Hyang Yesus punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6Ida Hyang Yesus Kristus punika Ida Sang Sane Rauh; Ida rauh kadulurin antuk toya panglukatan Idane miwah antuk rah sane medal duke Ida seda. Rauh Idane boyaja kadulurin antuk toya kewanten, nanging kadulurin antuk paindikan kekalih: inggih punika toya miwah rah. Roh Ida Sang Hyang Widi ngraga sane sampun ngicen kasaksian, mungguing paindikane punika sujati, santukan Roh Idane punika maraga kasujatian. 7Wenten saksi tetiga, 8inggih punika: Ida Sang Roh, toya miwah rah, samaliha kasaksian sang tiga punika saadung. 9Iraga pracaya ring kasaksian manusane; kasaksian Ida Sang Hyang Widi Wasa langkungan ring kasaksian manusane, tur kadi asapunika kasaksian Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik Putran Idane. 10Punika awinanipun, sapasiraja pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, kasaksian Idane punika wenten sajeroning manahipune; nanging sapasiraja sane tan pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sampun nadosang Ida Sang Hyang Widi Wasa mobab, santukan ipun tan pracaya ring sabdan Idane, sane sampun dados makasaksi ngeniang indik Putran Idane. 11Kasaksian punika kadi asapuniki: Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang urip langgeng ring iraga, tur uripe punika wenten sajeroning Putran Idane. 12Sapasiraja sane madue Ida Sang Putra anake punika muponin uripe punika; sapasira sane tan madue Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika tan muponin urip punika. 13Tiang nyuratang paindikane puniki ring semeton, mangdane semeton prasida uning, mungguing semeton muponin urip langgeng, inggih punika, semeton sane pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Iraga tan malih jejeh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan iraga pracaya, mungguing Ida miarsayang pinunas iragane, yening iraga nunas ring Ida paindikan sane manut ring pakarsan Idane. 15Ida miarsayang pinunas iragane, sabilang iraga mapinunas ring Ida; santukan iraga uning ring paindikane puniki sujati, iraga taler uning, mungguing Ida maicayang ring iraga paindikan sane tunas iraga ring Ida. 16Yening wenten anak sane manggihin nyamannyane ngae dosa sane tan ngawinang ipun padem, anake punika patut ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane jaga maicayang urip ring ipun. Indike puniki ngeniang indik anake sane dosannyane tan ngawinang ipun padem. Nanging wenten dosa sane ngawinang padem, tiang tanja maosang mangdane semeton ngastawayang indike punika. 17Sakancan laksanane sane iwang punika dosa, nanging wenten dosa sane tan ngawinang padem. 18Iraga uning, mungguing tan wenten putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane terus-tumerus ngardi dosa, santukan Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin ipun, samaliha I Jaat tan mrasidayang nyengkalen ipun. 19Iraga uning, mungguing iraga dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadiastun sakuub jagate kareh antuk I Jaat. 20Iraga uning, mungguing Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun rauh tur sampun maicayang kaweruh ring iraga, mangdane iraga prasida uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sujati. Urip iragane wenten sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sujati inggih punika sajeroning Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus. Ida Hyang Yesus punika maraga Widi sane sujati miwah urip langgeng sane sujati. 21Duh paracening tiange, edohangja ragan semetone saking sawatek dewa-dewane sane palsu.


 http://www.bible.is/BANIBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário