sexta-feira, 6 de março de 2015

1 YOHANES: Banggai

1 YOHANES 11Naiya suratnia antoko doiyamo bantilan mo beena tuboan, doiyamo bantilan mo daanomo salataa doi tumbe. Kami lapamo lengele, tukon kami kitayomo matanggami. Kami lapamo mbalenge, tukon lapamo kami taaniyo limanggami. 2Salataa tuboanoo inokitakonggon, kami kitayomo. Doiyamo kosababpo kami mebee kasaksian motuuk doi Yana. Kami basalitakene doi komuyu doi tuboanoo mobisa tukon posidutukon, mo daano polaing Tama, tukon mo lapamo inokitaikon doi kami. 3Oilamo komo lapamo kami kitayo tukon lengele, doiyamo koidan komai binasalitakon doi komuyu, sulano komuyu polaing kami malaing mopikikene kotuboan pomeenggonan tukon Tama tukon na Pau Yesus Kristus. 4Kami tulise naiya sulano konoanggita nalaba-laba tuuno. 5Naiyamo kobilita kami mo lengele luwedoi Na Pau tukon kami mo pelenggene doi komuyu; Mian Bisa madialan, tukon doi Yana akiyo kokalipookan. 6Kalu kita bantile baikon kita tubo pomeenggon tukon Yana, banggokai kita tubo doi kalipookan lalomo, maka kita bakala-kala doi bantilan-bantilan mau doi nda kokubai. 7Bai kalu kita tubo doi madialan lalomo bunomo lakon ko Mian Bisa daano doi madialan lalomo, maka kita tubo pokokonoi, pomeenggon doi meeng tukon bailon, tukon Yesus sauno, Na Pau, kumesiyo doi sasaibino konda lalim. 8Kalu kita bantile baikon kita akiyo konda lalim, kita kokoliiyo kobutonggita; tukon ko Mian Bisa akiyo doi noanggita lalomo. 9Bai kalu kita mangakukene konda lalim-lalim doi Mian Bisa, Yana naikon tapaatiyo kona toon tukon kubaiyo oila komo adil. Yana naikon ompuniyo konda lalim-lalim tukon kumesiyo kita doi sasaibino konda kokubai mo sala. 10Bai kalu kita bantile baikon kita akiyo konda lalim, kita aanggene naikon ko Mian Bisa kala-kala tukon kita aki nda mangabos Mian Bisa nabantilan doi noanggita. 

1 YOHANES 21Kulabuk-labuk! Yaku tulise naiya doi komuyu sulano komuyu inai pomokubai lalim. Bai kalu daano komo mokubai lalim, maka kita daano komeeng konda pombela, doiyamo Yesus Kristus mo adiloo; Yana naikon kabiyo kita doi Tama salaano. 2Tukon lolo doi Yesus Kristus doiyamo konda lalim-lalim inompuni. Tukon bolikon tolongo nda lalim-lalim, bai tukon lalim doi sasaibino kobanggapi koidan. 3Kalu kita taat doi Mian Bisa naparenta-parenta, doiya kotandano baikon kita tingoniiyo ko Mian Bisa. 4Mian mo bantile, "Yaku tingoniiyo ko Mian Bisa," bai aki nataat doi Mian Bisa naparenta-parenta, doiya mianoo kala-kala, tukon Mian Bisa akiyo doi noano lalomo. 5Bai mian mo taat doi Mian Bisa nabantilan, doiya mianoo mamaasikene ko Mian Bisa tutuuno. Doiyamo kopaloosano baikon kita tubo pomeenggon tukon Mian Bisa. 6Indee komiano mobantile yana tubo pomeenggon ko Mian Bisa, yana sio natubo loloiyo Kristus nalenggang. 7Utus-utus mo sineang! Yaku mo tulise naiya bolikon kai meeng koparenta mo boolu. Naiya parenta momalumbito mo lapamo pinolonggon doikoo salataa potambuunan momangangga doi Kristus; doiyamo bilita moluwedoi Mian Bisa mo lapamo komuyu lengele loolukoo. 8Mau nabuno doiya, parenta yaku mo tulise nia boolu koidan; sabab kona bisaan moola kinita doi Kristus butongo tukon doi butomuyu. Sabab kokalipookan tambuuno lapus tukon madialan mo bisa tambuuno montootilang. 9Mian mo bantile baikon yana daano doi madialan lalomo bai doiya mianoo daano mesikitine koutuso, doiya mianoo daano doi kalipookan lalomo polong budodoiya. 10Mian mo seseange koutuso, tubo doi madialan tobikon akiyo kolangge meeng doi yana naikon mokubaiyo mangaanikene mian bailon otuwong doi lalim lalomo. 11Bai komian mo mesikitene koutuso, daano doi kalipookan. Yana ampakon doi kalipookan lalomo, tukon aki natoiyo inaando kona tausan, sabab do kalipookanoo tealikene yana aki namoola monggita. 12Yaku batulis doikoo, Labuk-labuk, sabab kopoo lalim Kristus ompuniyomo. 13Yaku batulis doi komuyu, Tama-tama, sabab komuyu tingoniiyo Yana mo lapamo daano salataa doi tumbe-tumbeno. Yaku batulis doi komuyu, Kotabo-tabo, sabab komuyu lapamo lungguiyo ko Ibiliis. 14Yaku batulis doi komuyu, Labuk-labuk, sabab komuyu tingoniiyo ko Mian Bisa Tama. Yaku batulis doi komuyu, Tama-tama, sabab komuyu tingoniiyo ko Bantilan mo tausono daano salataa doi tumbe-tumbeno. Yaku batulis doi komuyu, Tabo-tabo, sabab komuyu bukuan. Mian Bisa nabantilan daano doi noamu lalomo, tukon komuyu lapamo lungguiyo ko Ibiliis. 15Inai poseange nadunia nia, kabai oilamo komo daano doi dunia lalomo. Kalu komuyu seange kodunia, komuyu akipo seange Tama. 16Sasaibino kolobo mo daano doi dunia nia lalomo -- mo minooton doi banggapi nalenggang mo baladosa, mo kinita maka minoomoti tukon mo bina-banggaakon -- sasaibino doiya langge-langge mo aki naluwe doi Tama, bai tolongo luwedoi dunia. 17Dunia tukon sasaibino kolobo doi lalomo banggapi momootiyo, sodo nalapus. Bai mian mo loloiyo ko Mian Bisa namongiasan, tataap tubo polong sidutu-posidutukon. 18Kulabuk-labuk, dunia napupusan loolanimo! Lapamo pinailukon doi komuyu loolukonoo baikon Kristus na Musu naikon lubat; tukon budodoiya lubato badaang komian mo musuiyo Kristus. Doiya kopaloosano baikon kodunia napupusan loolanimo. 19Kristus namusu-musudoo doiyamo mian-mian mo lapamo tinggale kita, sabab yanila kona bisaan tuuno bolikon nda mian. Kalu yanila nda mian, tantu yanila tataap polaing-laing kita. Bai yanila tinggale kita, sulano natontong tuuno baikon akiyo komeeng komian moluwedoi yanila mo bisa-bisa tongusokon doi nda agama. 20Bai komuyu lapamo mantarima Mian Bisa Na Roh Yesus Kristus mo kundongiikene komuyu tukon doiyamo kosababpo komuyu sasaibino toiyo kootunggul mo bisa. 21Jadi yaku tulise naiya doikoo bolikon kai komuyu akiyoon potingoniiyo kootunggul mo bisa, bai tobikon komuyu lapamo tingoniiyo, tukon komuyu koidan toiyo baikon akiyo kokala doi otungguloo mo bisa lalomo. 22Komo bakala-kala doiyamo mian mo bantile baikon Yesus bolikon Tomundo Pasalamat Mian Bisa mo paladandikene. Mianoo Kristus na Musu; yana aki naakuiyo Tama mau Na Pau. 23Mian mo aki naakuiyo Pau, koalatino aki natalimayo Tama koidan. Tukon mian mo akuiyo ko Pau, koalatino talimayo Tama koidan. 24Sabab doiya, bilita komuyu mo lapamo lengele salataa komuyu tumbe-tumbeno maangga siokai podagaiyo mono-monondok doi noamuyu. Kalu do bilitadoo komuyu palatikanggene mono-monondok, komuyu sidutu tubo pomeenggon tukon Pau maka Tama. 25Tukon naiyamodoo Kristus nadinondiikon doi kita: tuboan mobisa tukon posidutukon. 26Yaku tulise naiya doikoo doi mian-mian kaliangano mo kakaate kokoliiyo komuyu. 27Bai kokaliangano doi komuyu, Kristus lapamo kundongiikene Na Roh doikoo. Tukon kalu kona Rohdoo daanoon doikoo, aki napalaluu nadaano komian bailon mootunggule komuyu. Sabab Na Roh otunggule komuyu sasaibino kolangge kaliangano; tukon oila kona inotunggukonoo doiya bisa, aki nakala. Tobikon doiya, siokai komuyu molole doi oila do Rohdoo nainotunggulkon, tukon siokai komuyu potataap tubo pomeenggon tukon Kristus. 28Jadi, daku labuk-labuk, potataap tubo pomeenggon tukon Kristus, sulano kalu tempo Yana lubat, kita mangadap doi Yana tukon barani, tukon aki nda sapit sabab mammaa. 29Komuyu toiyomo baikon Kristus tubo loloiyo ko Mian Bisa namongiasan. Tobikon doiya komuyu sio potoiyo koidan baikon memeeng komian mo tubo loloiyo ko Mian Bisa namongiasan doiya Mian Bisa napau. 


1 YOHANES 31Pokitayo bulaando ko Mian Bisa naseangano kita, tobikon kita inakui buno napau-pau. Tukon takainomo kita daano Mian Bisa napau-pau. Doiyamo kosababpo dunia nia mo lokis aki natingoniiyo kita, sabab dunia aki natingoniiyo ko Mian Bisa. 2Utus-utus mo sineang! Kita budodoiya daano Mian Bisa napau-pau, bai konda ndondoong akiyoon natontong. Mau nda toiyomo baikon kalu Kristus lubat, kita naikon teali buno Yana, sabab kita naikon kitayo Yana doi nandondoong mo bisa tuuno. 3Sasaibino komian mo daano kona moinian nia motuuk doi Kristus, dagaiyo kobutongo sulano namoliyous tuuno, bilisii doi lalim bunomo lakon Kristus moliyous koidan. 4Komian mo mongkubai lalim, lupaiyo ko Mian Bisa naukum; sabab kolalim doiya meeng kopalanggaran motuuk doi Mian Bisa naukum. 5Komuyu toiyo baikon Kristus lubat sulano naapuse kobanggapi nalalim, tukon baikon akiyono kona lalim doi butongo. 6Sasaibino komian mo tubo pomeenggon tukon Kristus, aki nabangga-banggadudul mongkubai lalim. Komian mo bangga-banggadudul mongkubai lalim, aki namokita Kristus kabai natingoniiyo. 7Daku pau-pau, inai mosodiiyo mau indee miano komo atapayo komuyu. Mian mo kubaiyo ko Mian Bisa namongiasan doiya Mian Bisa napau bunomo Kristus Mian Bisa Napau. 8Bai komian mo bangga-banggadudul kubaiyo kolalim doiya Ibiliis napau, sabab Ibiliis baladosa salataa doi tumbeno. Tuuk naiyamo kona ko Mian Bisa Napau lubat, doiyamo sulano namanase ko Ibiliis nalimang. 9Mian mo lapamo teali Mian Bisa Napau, aki nabangga-banggadudul mongkubai lalim, sabab ko Mian Bisa nasifat susuungo daano doi Yana. Tukon doiyamo Mian Bisadoo Tamano, maka Yana aki momoola bangga-banggadudul mongkubai lalim. 10Naiyamo kona posasalaan ko Mian Bisa napau-pau tukon Ibiliis napau-pau; indee komiano komo aki nakubaiyo ko Mian Bisa namongiasan, kabai aki naseseange koutuso, yana bolikon Mian Bisa napau. 11Salataa doi tumbe lapamo pinolonggon naiya bilita nia doikoo: Kita sio ndaposeang meeng tukon bailon. 12Inaikai nda buno Kain, mo teali Ibiliis napau tukon akateyo kootuso susuungo. Oila kosababpo Kain moakateyo koutuso? Sabab kolangge-langge yana mo kubaiyo doiya sala, bai kolangge-langge utuso mo kubaiyo doiya kana. 13Tobikon doiya, Utus-utusonggu, inai pomasaingding kalu ko mian-mian nai dunia nia mosikitene komuyu. 14Kita toiyo baikon kita tobuato doi matean, tukon biyolo doi tuboan. Kita toiyo doiya, sabab kita mamaasikene sasaibino koutusonggita. Mian mo aki nameseang, koalatino daano matean mokuasaiyo. 15Mian mo mesikitene kokoutuso doiya pangakate, tukon komuyu toiyo baikon meeng komian momangakate aki namalaat tuboan mobisa tukon posidutukon. 16Tukon naiyamo kololoono kita moola toiyo koseangano kotulanggita: Kristus lapamo salakanggene kona tuboan tuuk doi kita. Tobikon doiya, kita koidan sio nda salakanggene konda tuboan tuuk doi utus-utusonggita! 17Kalu meeng komian mo lobian kona langge nakitayo koutuso moakiyo kona langge, bai aki nayase tulungiyo do utusodoo, bulaando do mianoo namoola bantile naikon yana seange ko Mian Bisa? 18Daku labuk-labuk! Inaikai nda tolongo meseang tukon babanggita kabai tolongo tukon bantilan. Siokai kita nda meseang tukon seang mo bisa, kita mookitakene tukon nda kokubai. 19Bunomo doiya kai kokokubaino kita motoiyo baikon kita tongusokon Mian Bisa napau-pau mo bisa, tukon konoanggita tanaang doi Mian Bisa salaano. 20Kita toiyo, baikon kalu konoanggita asalakene kita, ko Mian Bisa napotoi lobian babasal tukon noanggita napotoi, tukon baikon Yana toiyo sasaibino. 21Jadi, Utus-utusonggu mo kinilakon, kalu konoanggita aki naasaleke kita, kita moola mangadap doi Mian Bisa tukon keberanian. 22Tukon oila komo kita kabiyo doi Yana, kita malaat, sabab kita taat doi Naparenta-parenta tukon lakukene oila komo sanaanggene konoano. 23Komo Yana parentakene doi kita doiyamo: Kita sio nda anggayo Na Pau, doiyamo Yesus Kristus, tukon kita sio nda pomaasikon, pokakana Yesus Kristus mo lapamo palentakene doi kita. 24Sasaibino komian mo taat doi Mian Bisa Naparenta-parenta tubo pomeenggon tukon Mian Bisa, tukon ko Mian Bisa pomeenggon tukon yanila. Kita toiyo baikon ko Mian Bisa tubo pomeenggon tukon kita, sabab Yana lapamo beekene Na Roh doi kita. 


1 YOHANES 41Utus-utus mo kinilakon! Inaikai poanggayo doi sasaibino komian mo akuiyo daano ko Mian Bisa Na Roh, bai poujiyo loolukon yanila sulano potoiyo oilakai dorohdoo mo daano doi yanila luwedoi Mian Bisa kai aki. Sabab badaang konabi mokala mosasabulo doi yayaa. 2Buno naiya kona tealian komuyu toiyo oilakai doiya Mian Bisa Na Roh kai bolikon: Mian mo akuiyo baikon Yesus Kristus lubat doi dunia buno banggapi, doiya mianoo daano ko Roh mo lubat luwedoi Mian Bisa. 3Bai doi mian mo aki naakuiyo naiya langge nia kaliangano doi Yesus, aki nadaano ko Mian Bisa Na Roh. Mianoo daano koroh moluwedoi Kristus na Musu. Utus lapamo molongol baikon do rohdoo naikon lubat, tukon budodoiya yana daanomo doi dunia nia. 4Bai daku labuk-labuk, komuyu Mian Bisa namian. Komuyu lapamo lungguiyo konabi-nabi mokala-kala, sabab ko Roh mo daano doikoo lobian babasal kona kuasa tukon doi roh mo daano doi dunia nia namian. 5Nabi-nabi mokala-kaladoo basalitakene kolangge-langge kaliangano doi dunia nia, tukon dunia nia lengele yanila nabantilan, sabab yanila dunia namian. 6Bai kita daano Mian Bisa napau-pau; tukon mian mo tingoniiyo ko Mian Bisa, lengele konda bantilan. Mian mo bolikon Mian Bisa namian, aki namolongol nda bantilan. Bunomo doiya kona tealian kita momoola toiyo kona posasalaan ko Roh mo beena otunggul mo kana, tukon roh mo mangatapa. 7Utus-utus mo kinilakon! Maimo kita nda poseang meeng tukon bailon, sabab koseang luwedoi Mian Bisa. Mian mo meseseang, doiya Mian Bisa napau tukon yana toiyo ko Mian Bisa. 8Mian mo aki nameseang aki natingoniiyo ko Mian Bisa; sabab ko Mian Bisa doiyamo komaasi naluwean. 9Mian Bisa okitakene baikon Yana seseange kita tukon bintekene Na Pau momeeng doi dunia nia lalomo sulano kita malaat tuboan luwedoi Na Paudoo. 10Naiyamo do maasidoo: Bolikon kita komo lapamo mamaasikene ko Mian Bisa, bai Mian Bisa komo mamaasikene kita tukon bintekene Na Pau sulano luwedoi Yana kita malaat potolos doi nda lalim-lalim. 11Utus-utus mo kinilakon, kalu ko Mian Bisa bunomo doiya kona seangano kita, mau kita koidan sio nda pomamaasikon meeng tukon bailon. 12Akiyo komeeng komian mo sidutu kitayo ko Mian Bisa, bai kalu kita pomamaasikon, Mian Bisa pomeenggon tukon kita tukon kona maasi teali talakana tuuno doi butonggita. 13Tobikon doiya ko Mian Bisa lapamo beekene doi kita kona Roh, maka kita toiyo baikon kita lapamo tubo pomeenggon tukon Mian Bisa, tukon ko Mian Bisa tubo pomeenggon kita. 14Kami lapamo kitayo ko Mian Bisa Napau, tukon kami babilitakene baikon Yana Tamano sumboliiyo sulano nateali Tomundo Pasalamat naiya dunia nia. 15Indee komiano moakuiyo baikon Yesusoo Mian Bisa Napau, ko Mian Bisa tubo pomeenggon doiya mianoo, tukon do mianoo koidan tubo pomeenggon tukon Mian Bisa. 16Kita susuunggita toiyo tukon anggayo ko Mian Bisa namaasi doi kita. Do Mian Bisadoo maasi naluwean. Mian kona tuboan mo kinuasai maasi, mianoo pomeenggon tukon Mian Bisa, tukon Mian Bisa pomeenggon tukon Yana. 17Maasi tinealikon monondok doi butonggita lalomo, sulano kita nda malaat keberanian doi Pangadilan Oloyono. Kita naikon malaat keberanian sabab konda tuboan doi dunia nia buno pokakana Kristus natuboan. 18Mian mo lasaiyo ko Mian Bisa namaasi, aki natoiyo komatakutan; sabab komaasi mo talakana alapuse sasaibino kopalasaan matakutan. Jadi totingonii baikon kalu komian akiyoon nalasayo ko Mian Bisa namaasi motalakana kalu doiya mianoo matakut mosasalaane ko Oloyo Pangadilan. 19Kita meseseang, sabab ko Mian Bisa lapamo seange tumbe kita. 20Kalu meeng komian bantile, "Yaku seseange ko Mian Bisa," bai Yana aki naseange koutuso, doiya mianoo kala-kala. Sabab mian mo aki naseange koutuso mo kitayo, aki naminoolakon Mian Bisa moseseange mo aki nakitayo. 21Tobikon doiya, naiyamo koparenta Kristus mo beekene doi kita: Indee komiano momamaasikene ko Mian Bisa sio namamaasikene koutuso koidan. 

1 YOHANES 51Mian mo anggayo baikon Yesus Yana Tomundo Pasalamat Mian Bisa mo paladandikene, do mianoo daano Mian Bisa napau. Mian mo seseange kotamano, seange koidan kona paudoo. 2Tukon naiyamo kololoono kita toiyomo baikon seseange ko Mian Bisa napau-pau: Kita mamaasikene ko Mian Bisa tukon taat doi naparenta-parenta. 3Sabab, seangano ko Mian Bisa koalatino taat doi naparenta-parenta. Tukon kona parenta-parenta aki namotoong doi kita, 4sabab doi memeeng ko Mian Bisa napau moola lungguiyo nadunia nia mo lokis. Tukon kita lungguiyo nadunia nia tongo nda manaanggaan. 5Indee komiano komo moola lungguiyo nadunia nia? Tolongo mian mo anggayo baikon Yesus doiya Mian Bisa Napau. 6Yesus Kristus komo lubat doi dunia tukon paisu namansauan salani tukon kai sau moluwedoi namatean. Yana lubat aki natolongo paisu tolong, bai tukon paisu maka sau. Tukon Mian Bisa Na Roh susuungo beena katalangan baikon doiya bisa, sabab ko Roh aki nabiasa kala-kala. 7- 8Daano kotolu kosakisii: Mian Bisa Na Roh, paisu tukon sau -- kotolu-toluno mebee kasaksian mo pokakana. 9Kita anggayo nakasaksian doi banggapi, bai ko Mian Bisa nakasaksian lobian kona tutuuwan koidan. Tukon doiyamo kokasaksian Mian Bisa mo lapamo beekene doi Na Pau. 10Tobikon doiya, mian mo mangangga doi Mian Bisa Napau, lapamo talimayo do kasaksianoo doi noano lalomo; bai mian mo aki naanggayo ko Mian Bisa, yana aanggenemo naikon ko Mian Bisa kala-kala, sabab yana aki naanggayo oila ko Mian Bisa nabinantil motuuk doi Na Paudoo. 11Naiyamo do kasaksianoo: Mian Bisa lapamo beekene doi kita kotuboan mobisa tukon posidutukon, tukon kona Pau doiyamo kotuboan uuno. 12Mian mo bakoonggukene anggayo ko Mian Bisa Napau, bakoonggukene do tuboanoo; tukon mian mo aki bakoonggukene yana, aki namalaat do tuboanoo. 13Yaku batulis doi komuyu mo mangangga doi Mian Bisa Napau, sulano komuyu potoiyo baikon komuyu malaato tuboan mobisa tukon posidutukon. 14Tukon kita barani mangadap doi Mian Bisa, sabab kita anggayo Yana talimayo konda sambeang, kalu kita mangkabi oilamo kolobono mo pokokonoi tukon namongiasan. 15Sabab kita toiyo baikon Yana lengele kita kalu kita mangkabi oioila doi Yana, maka kita toiyo koidan baikon Yana beena doi kita oila konda kinabi doi Yana. 16Kalu komuyu kitayo komeeng kotulamuyu Salani miano mo kubaiyo kolalim sulano naaki natealikene do mianoo lapus kona tuboan mobisa tukon posidutukon, siokai komuyu posambeang doi Mian Bisa; tukon Mian Bisa naikon beekene do tuboanoo doi yana. Naiya pokokonoi tukon yanila kona pai lalim mo aki natealikene yanila lapus konapai tuboan. Bai daano kolalim mo mangaanikene do mianoo lapus kona tuboan. Doiya kokaliangano yaku aki kubantile baikon komuyu sio posambeanggene doi Mian Bisa. 17Sasaibino kokokubai mo sala doiya lalim, bai daano kolalim mo aki nakubaiyo teali lapus komian natuboan mobisa tukon posidutukon. 18Kita toiyo baikon sasaibino komian mo tealimo Mian Bisa napau-pau, aki nabangga-banggadudul kubaiyo kolalim, sabab ko Mian Bisa Napau totoliyo yana, tukon ko Ibiliis akiyo kona kubaiyano oioila doi yana. 19Kita toiyo baikon kita Mian Bisa namian, mau kai doi potikunggon kodunia nia Ibiliis kuasaiyomo. 20Kita toiyo baikon ko Mian Bisa Napau lapamo lubat tukon lapamo beena pangalatian doi kita, sulano kita nda toiyo ko Mian Bisa mo bisa. Kita tubo pomeenggon tukon Mian Bisa mo bisa tukon tubo pomeenggon kona Pau Yesus Kristus. Naiyamo ko Mian Bisa mo bisa, tukon naiyamo kotuboan mobisa tukon posidutukon. 21Daku labuk-labuk, dedeenggene kobutomu doi bapilogotan!
  http://www.bible.is/BGZLAI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário