quinta-feira, 5 de março de 2015

1 Zhaŋ: Bana

1 Zhaŋ 11Kwəmaˈ tsasli ŋwəy ghwəy dzəkəna kwəma ntsa nza slən tsa ci: «Kwəma Hyala», saˈ ɓaŋyki kpiy mbəzli. Ma kwəma va na: Maɗi Hyala ŋga shiy gwaˈa na, ghənzə tiɓa: Baˈa ghəy favə kwəma va ghəciə gəzə, ka nay ghəy lə mətsə ghəy gwaˈa. Əŋ na kataŋ na, a ghəy nay lə mətsə ghəy, lə ka dapəhwə ta lə divədiv ghəy! 2Ma ghala pətsa səkəs kwəmaˈ ɓaŋyki piy va kaa mbəzliə ta civa kaa mbəzli gwanashi na, a ghəy nata, Vatsəgha nzana mbay ghəy gəzə ŋwəy kwəma dzəkəna kwəma dza ɓə ŋwəy piy ndə kəɗima. Wəmaˈ nza ghala kwataŋata vəgha Hyala Didiə mə ghwəymə. Ma səkə Hyala citəmə nana. 3Sa nzanay: Shə nashə ghəy lə mtəsə ghəy ka favə shi ghəy lə sləmə ghəy! Na shə gəzə ŋwəy ghəy niə kwəmaˈ dzəkən shiə kwərakwə. A ghwəy mbə jikə ŋwəy lə ghəy ti shiə, mbə jikə tsa jikə ŋəy ghəy lə Dəŋ ŋwəmə Hyala mə-ghwəmə lə Zəghwə ci nja Yesəw Kiristew. 4Ma tsasli ghəy kwəmaˈ dzəkəna shəniə ŋgəŋwəy tsətsəy: War ta mbə nefer ghwəmə nza lə vəshiə pef pef pefə kwa jipe ghwəmə na. 5Ma kwəma gəzə ŋwəy ghəy nay: Kwəma favə ghəy va Yesəw Kiristew Zəghwə Hyala lə ghən tsa nzə na. Ma kə na: «Hyala na waŋ tsa pie! Kwəma kwəsliə kwəsliə na dzar kwa kaɓaka nzə ya jəw!;!» Kə. 6Əy, vatsəgha kiə: Baˈa pəghwəmə niə, mbəzli jikə jikə ni nza ghəy lə Hyala, pəghwəmə, dza ghwəlamə ghwəmə mbə məni kwəma dzar mbə kwəsliə kiy! Ava ghwəmə sla dzərvə ghalaɓa. Kwəma kataŋ na mbə kwəma ghwəmə ya jəw nzə tsəghaw. 7Ma baˈa pəghwəmə ka məni war kwəma təpətsa wa tsa, njasa nzana va, pətsa waŋ tsa Hyala kwərakwədy, yaˈ, ma tsəgha na: Kwəma kwətiŋ naˈ sa ghwəmə ka mbəzli jakə jakə ni liə ghalaɓa kiə. Ma nza miymiy Yesəw Kiristew Zəghwə nzə, yaɓam təmə kwəma jikir tsa tə ghwəmə gwaˈa kala rəɗa tar ghwəmə ghwəla kiə. 8Ma baˈa pəghwəmə niə: «Am! Kaˈ məni kwəma jikir na nza ghəy na ghəy ya jəw!» Pəghwəməy. Ava ghwəmə dzəmbəmə mbə sla dzərvə kaa ghən tsa ghwəmə ghalaɓa kiə. Gəzəkə kwəma kataŋ na ghwəmə tiə ya jəwəw. 9Ma baˈa pəghwəmə ka gəzə: «Tihwətihwə.» Kaˈ jikiriə nza ghəy!» Pəghwəmə, ghwazh ghwazh ghwazhə tə ŋgwəla kwa kwəma Hyalay: A Hyala dzaˈ pəlay kwəma jikir tsa mənti ghwəmə kwa hwər tsa nzə gwaˈa, ka məntəmə ka mbəzli ɗewɗew ni. Sanza Hyala na, a ghwəmə sənata ka ntsa slar tsa Ghənzə. (Kwəma zləɓati na na, ta məniva dza na tsəgha). 10War baˈa pəghwəmə niə: «Kaˈ məni kwəma jikr na nza ghəyiw!» Əghwəməy. Ma ghala ɓa na, Hyalaˈα na zhəghə ti ghwəmə ndə sla dzərvə kiə. Nahwəti naˈ tsavə ŋwəmə tiɓa mbə kwəma nzə tepə ghwəla kiw. 


1 Zhaŋ 21A ndərazhə ya, ma na kwəma tsasli ŋwəy ya na kwəma na tiy: Vantaˈ ghwəy dzaˈ məni kwəma jikr naˈ niya. Əy, ma ya mbə əmbəliti ndə mənti kwəma jikr na kiy: Sənayim: A ndə va ghwəmə ntsa slar tsa kala kwəza rəɗarəɗa na dzar kwa ya jəw nzə! Yesəw Kiristew! Ghəci na kwəsəkə tsa kwa jipie ghwəmə lə Dəŋ ŋwəmə tsa mə-ghwəmə. 2Sanzanay, Yesəw Kiristew lə ghən tsa ci slay na ghən tsa ci, mətiy, ka sa taˈ məndi Hyala liə, war tə ghwəmə. Ta mbə Hyala pəlata ŋwəmə kwəma jikir tsa məni ghwəmə. Nza war ta pəli kwəma jikir tsa ghwəmə gwaˈtsəgha naw. Əhəŋ, ta pəlaŋyki kwəma jikir tsa mbəzli tə hiɗi gwanashi Hyala, tiə na. 3Baˈa pəghwəmə ɗiəti fətiə ta məni kwəma gəzəkə Hyalay, ghalaɓa na, a ghwəmə ta sənay, mbəzliə sənata Hyala nza ghwəmə, pəghwəmə. 4Mbaˈa kə ndə niə: «E sənata Hyala.» Kə. Dzəghwa kala ɗiə fətiə ghəci ta kwəma gəzəkə Hyalay. Ndə dzərvə ndə gəməy na tsa va ndə! Kwəma kataŋ na mbə kwəma ci ya jəwəw. 5Ma ntsaˈ ɗanati fətiə ta məni kwəma gəzəkə Hyala na: Ghəciə na sa təhəta kwəma ɗiə ta Hyala pefə mbə nəf ciə. Ava səgha na kwəma sənay ghwəmə jikə tsa jikəm ghwəmə lə Hyala tiə. 6Əy, ma ntsaˈ gəzə: «Mbəzliə jikə shi nza ghəy lə Hyala.» Kə kiy. War njasa niy nza nzəy tsaˈ nzəyiy Yesəw tikə təɓə na ghəci nza kwərakwə. 7A madiga hira, ma kwəma tsasləgh ŋgwəy ya nay. Nza nja nahwəti kwəma ˈwarˈwar na, sa səkə ma ghwəy favəw. Əhəŋ. War kwəma mbəradzə ta na va tiɓa baˈa ghwəy favə na. Ma na kwəma tiɓa va gəzəkə va ta ghala mbəradzə ta gəzəyiy, kwəma nzana baˈa ghwəy səkə favə na. 8Əy, ma ya tsəgha nzə kiə. Ma kwəma tsasli ŋwəy ya na na. Nahwəti kwəma ˈwarˈwar na naˈ. A kwəma nzəy tsaˈ nzəyiy Yesəw Kiristew tikə, njasa niy nza na, lə tsa ghwəy nzəy sana kwərakwə njasa nza na: Citəpie kataŋ, njasa nza kwəma va, kwəma ˈwarˈwar na. Sanzana: Mbə ɓarvata kwəma mbə kwəsliə kwəsliə na kwa kwal, ma kwəma waŋ tsa kataŋ tsa na: Mbə mbərə ghəci nana gwaˈa. 9Mbaˈa kə ndə ni: «Ntsa mbə pətsa waŋ tsa nzə», kə. Dzəghwa, kala ɗiə kwəma niwəti ngwar-mbəghəy nəw ghəshi kwəma Hyala li shiə ghəciy. Sənay tsa va ndə na: «Ghwəlama nze mbə kwəsliə ra diə, səvəri ɗə jiw!» Kə. 10Ma ntsa nza ɗiə və ta nihwəti ngwar-mbəhiyiy. Ava ghəcia ntsa mbə waŋ pie. Ma tsa va ndə kiy, ka məni kwəma kwa gar tərambə tsahwəti zəmbəghey na dzəmbə kwəma jikir naw. 11Ma na natsaˈ ɗiə ma kwəma nihwəti ŋgwar-mbəghəy va na: Mbə vərɗiə na tsava ndə, ka dzaˈ war mbə kwəsliə tsəgha. Sənay ghəci ya kwa kwal tsa dza na kwa ghwəla, sa napəma na va kwəsliəw! 12Ma kwəma tsasli nahwətiwəy ya kwəma na tiy ndrazhə yay: Vasanza na, gwagwaˈa Hyala pəlay ŋwəy kwəma jikir tsa mənti ghwəy kwa-hwər nzə, war tə sləni mənti Yesəw Kiristew!. 13Ma tsasli ŋwəy ya kwərakwə ghwəy dəhi shi ndrazhəy: Sanzana, mbaˈa ghwəy sənata kwəma ntsaˈ nza tiɓa ghala kwataŋa ta. (Shiy ghwəla ta ngava). Ma tsasli ŋwəy ya ŋgəŋəwəy ghwəy gwəla ɓay: Tə sanzana, mbaˈa ghwəy təɗanakən bərci kaa kwəma Dəjaka tsa Hyala. 14Ma kwəma tsasli ŋwəy ya kwəma na ti ɓa ndərazhəy: Tə sanzana, baˈa ghwəy sənay Dəŋ ŋwəmə Hyala mə-ghwəmə. Ma tsasli ŋwəy ya ŋgəŋwəy ghwəy dəshiə ndrazhə ɓana: Tə sa sənay ghwəy ntsa nza tiɓa, kwataŋa ta ghala ghava shə tə hiɗi gwaˈa. Ma tsasli ŋwəy ya kwəma va ŋgəŋwəy ghwəy gwəla ɓana: Tə sanzana, mbaˈa ghwəy garə ŋwəy lə bərci tərəŋw, lə kwəma Hyala mbə nefer ghwəy pef pefə. Dzəghwa, baˈa ghwəy təɗanakən bərci kaa kwəma Ndəjaka tsa jikir kwəma tsa! 15Əntaˈ nzəghə ghəy səkwa ta kwəma tikə tə hiɗi niə ma, ya ka ndərəshiy ta shə tiə ma. Mbaˈa kə ndə niə: War yən nzəghəvə kwəma shə tikə tə hiɗi kəy: Ka nza ɗiə nza va tsava ndə ta kwəma Didiə tsa mə-ghwəməw. 16Ma na shə tikə tə hiɗiy: Mbəzli na, ka məni shiy war njasa ɗiə nəf tsa shi. Ka məni war mətsə ta mbə nzaˈ lə shə tə hiɗi və shi gwaˈwaˈa. Dza tap, mbə məni fəgə lə shə və hi, ya lə bərci və hi kiə tsəgha. Əy, ma shə tsəgha ni va gwaˈkiy: Tikə tə hiɗi niə tsahwəva kwəma gəla niva shiy kiə. Kwal tsa shiy səkə dzar kwa Dəŋ ŋwəmə Hyala mə-ghwəmə na ghəshi tepəw! 17Əy, ma kiə, ava hiɗi ta kəɗiə shi, lə shə tiva shə məni mbəzli mətsə ti shi gwaˈa kwərakwə ɓa. Əy, ma na ntsaˈ ɗiəti fətiə, ka məni kwəma war njasa ɗiə Hyala kiy: Ta nzaˈ dza piy tsa ci nza tə-ghwəməy ya hwəmɓa nzə. 18A ndərazhə ya, e gəza ŋwəy kwəmay, ava ndal tərməb kwəma vəci ŋgəzla-ghwəməw! Sanzanay: A ghwəy niy favə, ma kəməndi niy niəy: «Ma ghala pətsa dza vəci ŋəzla ghwəmə nza ndəkwəndəkwəy, ta səkə dza kaˈjaka Yesəw Kiristew dza ghalɓa!» Kəməndiə. Avanay sənzənəva kiy, kwal mbə kaˈ jaka Yesəw Kiristew tiɓa, sa səkə shi ghəshiəw. Ava vatsəgha sənay ghwəmə kiy: Gwaˈa na vəci va səkə ta nana kiə!» Pəghwəmə. 19Ma mbəzli kaˈ jaka Yesəw vay, mbə ghwəmə niy nza ghəshi, dzəghwa, kala niy nza ghəshi ka mbəzli lə ghwəmə kar kar ni kiə. Ma baˈa kə ghəshi niy nza ka mbəzli jakə jakə ni lə ghwəmə kar karəy, ka dza ghəshiə səvəri shi mbə ghwəmə zlamə nzaw. Ma kwəma zlay tsa zlay ŋwəmə ghəshi va na: Ta mbə citi kwəma nza tsaˈ kwama ghəshi, mbəzli mbə ghwəmə slar slar ghala nzata, na! 20Ma ghwəy ta na naa ghwəyiy: A Yesəw Kiristew fambə ŋwəy Saf tsa ci mbə nefer ghwəy, mbaˈa ghwəy sənata kwəma kataŋ na gwana ŋwəy. 21Ma tsasli ŋwəy ya kwəma njasa tsasli ŋwəy ya na naˈ, nza vasa sənata ma ghwəy kwəma kataŋ na vatsəgha naw! Əhəŋ, Sanzana, baˈa ghwəy sənata na kataŋ na va kwəma na, vatsəgha! Zhəni ɓay: A ghwəy sənay, ka mbə dzərvə zhəniə nzaˈ mbə kwəma kataŋ na ɓaw! 22Dzəghwa kiəy, ndə njaˈ na ndə dzərvə ka ghwəm nia? Ghəci na: Ya tsamaɓa ntsaˈ zləɓati ma nza tsa nza Yesəw ka tsa ghwənikə Hyala gwaˈa! Ava ya tsamaɓa ndə na ntsaˈ yiə ma zləɓa kwəma va tsəghay, ghəci na ndə jaka tsa kiə. Tsava ndə na: Zləɓavə kwəma Hyala Didiəw, aˈ zləɓati na Əghwə ciw, tsəgah na. 23Vasa nzana: Ya waɓa na ntsaˈ zləɓati ma kwəma Yesəw Əghwə Hyalay, ka mbə tsa va ndə zləɓavə na Dəy kwərakwə. Ma ntsa zləɓavə: «Zəghwə Hyala na Yesəw!» Kə na, ta mbə dza tsava ndə nza təpətsa kwətiŋ tsa lə Didiə kwərakwə ki, tsəgha. 24Vatsəgha kiə, ma təɓə na ghwəy məniyd: Ma kwəma kataŋ naˈ gha ghwəy va favə ghala kwataŋa ta nay Jihəvəmə garə ŋwəyəmə tiə lə bərci mbə nefer ghwəy. War mbaˈa pəghwəy kəsəvə, ka ndəghwəti kwəma ghaˈ gwhəy favə wəzə mbə nəf tsa ghwəyiy. Ghalaɓa na: Ta mbə dza ghwəy nza: mbəzli jikə jikə ni lə Yesəw Zəghwə Hyala, baˈa lə Dəy kwərakwə ɓa. Ta kwa ndiməndim ghwəy tsəgha. 25Sanzana tsəghaˈ kwəma gəzəkə ŋwəmə Yesəw. Ma kə: «Ta nda ŋwəy piy tsa dzaˈ kəɗima dze!» Kə. 26Ma kwəma njasa tsaslitə ŋwəy ya nay: Kwəma dzəkən kwəma mbəzliə ŋgəŋgəɗiə ŋwəy va, ta zamətə ŋwəy na sava, tsəgha! 27Əy, ma na ghwəy, na ghwəy tala kiy: A Yesəw Kiristew fambə ŋwəy Saf tsa ci Ɗewɗew tsa mbə nefer ghwəy gwaˈa. Masa nzana, mbaˈa Saf tsa Hyala mbə nefer ghwəy tsəgha kiy. Kwəma tsav ŋwəy tiɓa lə pəla tsahwəti ndə ɓəni ŋwəy kwəma ghwəlaw! Sanzanay, mbə ɓəni ŋwəy kwəma shə ɗiə Hyala na Saf tsa nzə ŋgəŋwəy nana gwaˈa! Ma kwəma niə ɓəni ŋwəy na va shiy na: Shə kataŋ niə na ghəshiə. Dzərvə dzar mbə shiə ya jəwəw. Vatsəgha kiə. Ɗaŋykim fətiə ŋgəci. Əwəm kwəma ci ŋgwəy na va, a ghwəy jikə ŋwəy mbə nzəy tsa ghwəy mbə nefer ghwəy, ghwəy lə Yesəw Kiristew! 28Ava na kataŋ naˈ nava ndrazhə ya, garə ŋwəyəməm tə kwəma jikə tsa jikə ŋwəy ghwəy lə Yesəw Kiristew tiə mbə nefer ghwəy wəzə! Vataˈ ghwəmə taˈ hazləni ta nza, fəca ka na səkə. Tap ghwəmə ka mbəmbə ta nza va haˈwə kwa kwəma ci kiə sa ka na səkəy. 29Əy, na ghwəy sənay kiy, Ntsa wəzə tsa na Yesəw Kiristew! Vatsəgha nza na kiə: Ma ntsa wəzə tsa tsəgha baˈa gwhəy sənay kiy: Zəghwə Hyala na, pəghwəy. 


1 Zhaŋ 31Aya! Nighətimə diə, njasa nza ɗiə tsa ɗiə təmə Dəŋ ŋwəmə Hyala mə-ghwəmə dik tsa ci! Pəwk lə ka harəm ghəci: «Ndərazhə ya!» Kə kaa ŋgəmə! E, ma na kwəgwaˈ nana: Ndərazhə ci nza ghwəmə nanzə na kataŋ na. Maˈ na kwəma sənata ma mbəzli tə hiɗi ni niə kwəma nza tsa nza ghwəmə ka ndərazhə Hyala vəy: Vasa sənata ma ghəshi Hyala, Dəŋ ŋwəmə tsa mə-ghwəmə ka ndərazhə ci kwərakwə na. 2A mbəzli ya niə wəzə ni. A nana diy, ndərazhə Hyala mənimə ghwəmə. Əy ma na kwa kwəma ta nza, nda njaˈ dza ghwəmə ta nza? Sənata nava ghwəmə diw. War səkəy ma Yesəw Kiristew na kataŋ na na: Tanza dza ghwəmə nza njasa dza nava nza ghalaɓa! Vasa dza naˈ nza, baˈa ghwəmə ta nay njasa dza paˈ ci nza ɗewɗew! 3Əy, ma ntsa mbə fə ghən: «ta nza ɗiya njasa dza Kiristew va nza kwərakwə!» Kə kiy, kərak, kə tsa va ndə sləy kwal tsa məni kwəma rəɗardəɗa na gwanata! Njasa nza Yesəw Kiristew va kala kətiva dzar vəgha kwəma rəɗarəɗa na, kwərakwə. 4Ma ya tsamaɓa ntsaˈ məni kwəma jikirkir na gwaˈay. Fətiə ɗiəma tsa va ndə ta nwə kwəma ipeə gəzəkə Hyala gwaˈa. Sanzana ma məni kwəma jikir na na: Kwəma ɗiə ma fətiə va Hyala na. 5Dza a ghwəy sənay kiy, war ta yaɓaməti kwəma jikir na mənəməniti ghwəmə səkəy Yesəw Kiristew tikə gwaˈtsəgha! Ma ghəci na naci na: Səkəˈ məniti kwəma jikir na, naci ya jəwəw! 6Vatsəgha na kiə: Ma ntsaˈ jikəy kwagwaˈ lə Yesəw Kiristew mbə nəf tsa ciy. Ka məni kwəma jikir naw. Əy, ma ntsa nza war mbə məni kwəma jikir na na. Aˈ, səkə tsava ndə nata kwəma Yesəw mbə nəf tsa ciw, sənay ghəci ya Yesəw tsava tala ɓaw! Ava tsəgha na. 7A ndərazhə ya, kadiwəmə e gəza ŋwəy kwəma: Əntaˈ məndi dza ŋgəɗiə təŋwəyiy: Ya waɓana ntsa mənti kwəma təɓəta gwaˈay, wa ntsa wəzə tsa na tsava ndə! Njasa nza Yesəw Kiristew va kwərakwə, Ntsa wəzə tsa! (E gəza ŋwəy!) 8Ma na ntsa nzəyiy war mbə məni kwəma jikir nay, tsa Ndəjaka tsa Hyala na tsa va ndə. Sanza Ndəjaka naci ghala kwataŋa ta na: War məni kwəma jikirkir na a na saci. Vatsəgha na kwəma səkəy Yesəw Zəghwə Hyala tiə tikə tə hiɗi, ta mbə zəməti kwəma sləni Ndəjaka gwaˈa. 9A ntsa məniy ka zəghwə Hyala slavər vay lə məni kwəma jikir na naci. Sanzana, lə bərci Saf tsa Hyala mbə ghəci nzəyiy, dzəghwa, Hyala lə ghən tsa nzə Dəy kiə. Vatsəgha, ka mbə ghəci zhəniə nza mbə məni kwəma jikir naw. 10Ma kwəma mbata ghwəmə təhəvər mbəzli nza ndərazhə Hyala lə ni Ndəjakay: War baˈa kə ndə kala ɗiə məni na wəzə na kwəma, lə kala ɗiə mətsə tsahwəti ndə ghəci ɓay. Ma tsava ndə na, məniy ka zəghwə Hyalaw. 11Ma kiy, avanta kwəma gha gwhəy favə ghala tə kwataŋa ta: Ɗiəm ghən tsa ghwəy kwa jipie ghwəy! Kə Yesəw. 12Ghwəmə na ghwəmə kiy, ka təɓə ghwəmə nza nja Kayənəw sa nəwvə na kwəma Ndəjaka tsa jikir kwəma tsa dza baˈa pəsləti zəmbəhəy yiw. Waˈ na kwəma pəsli nava ti kya? Sa nzanay: Kwəma sləni jikir na na ci sa məna. Maɗ zəmbəghəy na, ntsa wəzə tsa ghəci, vatsəgha. 13A ngwar-məhira, əntaˈ kwəma ɗiə tsa ɗiəma &M; tikə tə hiɗi nwə ma Hyala mətsə ghwəy məni ŋwəy nja maɗaŋa ma! (Əhən.) 14Sanzana, a ghwəmə na na ghwəməy, a ghwəmə sənay: Mbəzli məti məti ni, ghwəmə niy nza. Dzəghwa nana, baˈa ghwəmə səvərimə mbə məti kiə. Vawa sənata ghwəmə kwəma vatsəghay: Vasa nzana, ka ɗiə kwəma nihwəti ngwar-məhimə ghwəmə. Ma ntsaˈ ɗiəma kwəma mətsə zəmbəghəy vay. Ava ntsa mətiə məti tsaˈ tsa va ndə ghwəlay naci diə. 15Əy, maa ntsa ɗiəma mətsə zəmbəghəy kiy. Ava ndə bwəkwə-pə na tsava ndə. Əy, na ghwəy sənay kiy: War ɓara kə ndə ka ndə pəslipeə na. Ka kwəmavə piy tsa dza kəɗima tsa va ndəw, pəghwəy. 16Ma na kwəma citəmə kwəma ɗiə ghən njasa nzanay: Baˈa səkəy Yesəw Kiristew zlay ghən tsa ci, ka pəsləti məndi, war tə ghwəmə, sa ɗiətəmə na. Ava ghənzə na kwəma ci ŋgwəmə kwal tsa ɗiə, njasa ka ghwəmə ɗiə kwəma ngwar-məhimə liə kwərakwə. Ta mbə ghwəmə zləɓavə, ya war kwəma kwa mətiə mbə na, tə kwəma shiə. 17Nja ghənzə dza sənzənəva: Baˈa ntsa nza shiy və tərəŋw nay tsahwəti zəmbəghəy lə cicikwə shiy tiə tərəŋw. Dzəghwa na, kala zhaNdəsləkəmeyki hwər tsa ci tiə ya jəw, gar katay ghəci, na. Njanjaˈ ka tsa tsəgha tsa va ndə mbə ni na: «Mbə ɗiə kwəma Hyala nzə lə nəf tse gwaˈa!» Kə kya? Tiɓaw!) 18A ndərazhə ya, nay ghwəy na, masa nzana tsəghay: Əntaˈ məni kwəma ɗiə tsa gəzə ghwəmə ta nihwəti mbəzli dzaˈ kəray war lə miy lə miy gwaˈtsəgha ma! Əhəŋ! War məniy ghəci kwəma ɗiə tsa kataŋ kataŋ tsa wəzə. Sa ka na cikəvər vay tə ngwəla, lə məni kwəma məni ghwəmə. 19Ava ghənzəa kwəma dza ghwəmə sənay tiy, mbəzliə nəwvə kwəma kataŋ na nza ghəy pəghwəmə. Əy, ghənzə kwəma dzaˈ ɓə ŋwəmə bərci, dza ghwəmə mbə ndahwə nəf tsa ghwəmə ta garə kwa kwəma Hyala tiə kiə. 20Sanzana, ya ciə citəmə nəf tsa ghwəmə kwəma jikir tsa mənti ghwəməy, ka dzaˈhəer ghwəmə kwa kwəma Hyalaw. A ghwəmə sənay, a Hyala taŋəti bərci nefer ghwəmə tə sənata kwəma. Wəma tiɓa kala sənata gwaˈgwaˈaw. 21Ava tsəgha na nava kya madiga hira. Ma baˈa kə ka kataŋ kataŋ, kala səkə nəf tsa ghwəm citəm kwəma jikir tsa məni ghwəməy. Ma tsəgha na, nzaˈ nza nəf tsa ghwəm lə bərci tərəŋw. Ta mbay dza ghwəmə garəmə kwa kwəma Hyala ghalaɓa kala hazləni və tiɓa kiə. 22Ta mbay dza Hyala nda Ndəsləkəmewəmə, ya waɓa shə cəˈwə ghwəmə və gwaˈa kwərakwə kiə. Sanzana mbə ɗanta fətiə ghwəmə ta kwəma gəzəkə na gwaˈa, mbaˈa ghwəmə ka məni kwəma təɓanta ɓa. Tsəgha. 23Avanay tsaˈ na kwəma gəzəkə na, a ghwəmə məni: -Zləɓatiə yiəvə kwəma Yesəw Kiristew Zəghwə nzə. Lə ka ɗiə ghən tsa ghwəmə g, njasa gəzəkəmə Yesəw Kiristew va! Tsəgha. 24A ntsaˈ ɗanati fətiə ta kwəma gəzəkə Hyala gwaˈa jikə shi lə Hyala mbə nəf tsa ci. Tsəgha Hyala liə kwərakwə. Ma sənay ghwəmə kwəma nza tsa nza Hyala lə ghwəmə ti na: Sanzana baˈa famə ŋwəmə Saf tsa nzə Ɗewɗew tsa mbə nefer ghwəmə, ka ci ŋwəmə ghəci kiə, na 

1 Zhaŋ 41A madiga-hira, a niyay, əntaˈ ghwəy dza zləɓa kwəma ndə, ghəci ni: War səkəy ma na, ka gəzə: «Kwəma gəzə ŋwəy ya lə bərci ndara Saf tsa Hyala !» Kə ma! War gwhəy naghaməti wəzə, baˈa ghwəy sənay, niy nza kwəma civa ka saˈ səkə va Hyala kataŋ, na, naaˈ, kala tsəgah na? Ma ka nza ghwəy gha zləɓa. Va waˈ gəzə ŋwəy ya tsəghay, sanzana: Ɗaŋəshiə kaˈhyala kaˈdzərvə tsahəw shi nana dzəti hiɗi. 2Ma dza ghwəy mbay tihəvər hiy: Ya tsamaɓa ndə na ntsa dza ni: «A Yesəw Kiristew mənti ghən tsa ci ka ndə, baˈa səkəy tikə tə hiɗi!» Kəy. Ava ghəci na ntsa gəzə kwəma lə bərci səkə va Saf tsa Hyala . 3Ma ntsa sawa kwəma zhəghə tsa zhəghəy Yesəw Kiristew ti ka ndəngəri, səkəy tikə tə hiɗiy: Ma tsava ndə na, lə bərci Saf tsa Hyala gəzə na kwəmaw! Saf tsaˈ səkə va Ndəjaka tsa Yesəw Kiristew va na tsa va. Saˈ niy favə ghwəy va: «Ta səkə dza gəla ciə dza!» Kəməndi niy niə. Avaˈ ghəci na tsava kiə. Sa səkəy na dzəti hiɗi nana. 4Əy, ma na naa ghwəy tala kiy ndərazhə yay! Mbəzli α nza ghwəy! A ghwəy təɗana kən kaa kaˈhyala kaˈ dzərvə tə bərci. Sanzana bərci ɓa mbə Saf tsa Hyala mbə ghwəy kəna tsa shi saf tsa mbə hiə. 5Ma kaˈhyala kaˈ dzərvə vay Mbəzliə nəw kwəma tikə tə hiɗi na ghəshij masa nzana kwəma shə tikə tə hiɗi niə, na shi sa gəzə ghəshi kiy! Vatsəgha fə mbəzli tikə tə hiɗi ghən tərəŋw, ta fa kwəma gəzə ghəshi va kiə. 6Əy, ma ghwəmə kiə, na na ghwəmə: Ndərazhə Hyala gə ghwəmə. Vatsəgha, ma tsa sənay Hyala ndəy, ta mbə dza na favə kwəma gəzə ghwəmə. Ma na ntsa kamaˈ zəghwə Hyala na, ka fa kwəma g ya jəwəw! Ava tsəgha na kwəma dza ghwəmə mbay tihəvər kwəma mbəzliə gəzə kwəma lə Saf tsa Hyala Ɗewɗew tsa, lə niə gəzə kwəma mbəzliə lə saf tsa ndə dzərvə. 7A madiga-hira gwəre niə ɗiə, a niyay: Ɗiə pəghwəmə ɗiə ghən tsa g kwa jipie ghwəmə! Sanzanay tə ɗiə tsa va Hyala sənay ghwəmə kwəma ɗiə peə. Ntsa nza ɗiə və ta nihwəti mbəzliə n ntsa nza ka zəghwə Hyala, baˈa sənay Hyala kiə. 8Ma ntsa kama kwəma ɗiə və ta niwhəti mbəzliy, sənay Hyala tsəva ndə naciw. Sanzana waˈ gəzə ghwəm tsəgha na, ma Hyala lə tsa nzə ghən na: «Ɗiə peə!» na slən tsa nzə. 9Ma na kwəmaˈ ci təmə kwəma ɗiə tsa ɗiə təmə Hyala liə tərəŋwwəyiy: Tə sa ghwənikə vəmə na Zəghwə nzə səkə tikə tə hiɗi zəkwəti ghəci və. Ta mbə ghwəmə kwəmavə piy ndə kəɗiəma, tə kwəma ci. 10Avanay njasa nza kwəma ɗiə tsa Hyala gəzə ghwəm: Sa dza na baˈa ghwənikəmə Zəghwə nzə səkə tə ghwəmə, ta mbə ghwəmə kwəmavə kwəma pəli kwəma ghwəmə jikir na va. Aˈ nza va sa gha ghwəmə mananati kwəma ɗiə tsa ghəshi tiə ghala kwatanjasaa taw! War ghənzə gha na tarəvə mənti tsəgha. 11Vatsəgha na kiy madiga hiray: Masa nzana tsəghaˈ Hyala lə ghən tsa nzə məntəmə kwəma ɗiə kwərakwə kiy, ava tsəghaˈ təɓə na, ghwəmə ɗiə ghən tsa ghwəmə kwa jipie ghwəmə kwərakwə kiə! 12A ghwəmə sənay, ndə tiɓa baˈa səkəˈ nata Hyala njasa nza naw! Əy, ma ya tsəgah nzə na, ma ghwəmə ta na naa ghwəmə, war kama ghwəmə lə kwəma ɗiə ghən kwa jipie ghwəməy. War lə ghwəmə dza Hyala nza. Gahal ɓa kiə ka nza ɗiə tsa nzə va mbə ghwəmə məni shə ɗiə na mbə ghwəmə gwaˈ ta nza kiə. 13Sanzana baˈa Hyala fambə ŋwəmə Saf tsa nzə Ɗew&L;ɗew tsay. Vatsəgha sənay ghwəmə jikə tsa jikəmə ghwəmə liə kwəgwaˈ kwəgwaˈa kiə. Dzəghwa jikə jikə ghənzə Hyala va lə ghwəmə, kwərakwə ɓa. 14A ghəy nay lə mətsə ghəy, vatsəgha sla ghəy kaa mbəzli kwəma ghwəni tsa ghwənikə Hyala Didiə Zəghwə nzə səkə, ta mbəlaməti mbəzli tə hiɗi ghəciə. 15Ya tsamaɓa ndə na ntsa zləɓati kwəma nza tsa nza Yesəw Zəghwə Hyalay. Ava ghəshi lə tsava ndə nzəy Hyala, mbə dəvə Hyala ghəci ghalaɓa kwərakwə kiə. 16Ma na naa ghwəm na ghwəməy, a ghwəm sənay, baˈa ghwəmə yiəvə kwəma ɗiət sa ɗiə ŋwəmə Hyala. Waˈ, ɗiə na slən tsa Hyala! Vatsəgha, ma ntsa garəy tə məhi kwəma ɗiə ta nihwəti mbəzliy. A tsa va ndə jakə shi lə Hyala. 17War baˈa kə kwəma ɗiə tsa citəmə Hyala va mbə ghəra sləni njasa ɗiə na mbə nefer ghwəməy. War njasaˈ nza nzəy tsaˈ nzəyiy Yesəw Kiristew tikə tə hiɗi niy nza dza tsa ghwəmə nza ghalaɓa kwərakwə. Ka dzaˈ hazləni ghəramə kwa kwəma ci fəca dza na ɓasə ngwəvə dzəkəna mbəzli kiw. 18Ma ntsa lə kwəma ɗiə tsa Hyalay, ka nza hazləni mbə nəf tsa ci ya jəwəw! Vasanzana gwaˈgwaˈa ka ɗiə tsa Hyala kataŋ tsa ɓəkəvər hazləni mbə nəf ci. Ma baˈa kə ndə ka hazləniy. Kwəmavə ghəra sləni ɗiə tsa Hyala mbə nəf tsa va ndə njasa ɗiə naw, (ta kəsə dza ngwəvə.) Sanzana, tə kwəma hazləni səkə ngwəvə dzəkəna ndə. 19Ma na naa ghwəm na ghwəməy, lə ɗiə na va ghwəm ta nihwəti mbəzli lə Hyala gwaˈa. Sanzana baˈa Hyala gahˈ ɗiətəmə kwataŋa. 20Mbaˈa kə ndə niə: «Mbə ɗiə Hyala nəzə!» Kə. Dzəghwa kala ɗiə ma mətsə mbəzliə ghəciy. Dzervə slasla tsa va ndə! Ka ɗiə Hyalaw! Ya pəghwəyiy: Njaˈ ka na mbə ɗiəti Hyala na nzə, ghənzə sa səkə ma naˈ nata, kwaghwətsa ɗiə ma na kwəma mbəzli, ghəshi shiə nashi na kwa mətsə cia? (Tiɓaw!) 21Ma kə Yesəw naci, kaa kwəma gəzəkəmə nay: Ma ntsa niə, mbə ɗiə Hyala nzə kəy: «Ɗiə kə ɗiə kwəma nihwəti mbəzli kwərakwə!» Kə. 


1 Zhaŋ 51Ya tsamaɓa ndə na ntsa zləɓati mbə nəf tsa ci: «Yesəw na Kiristew tsa ghwənikə Hyala ta mbəlipeə!» Kəy. Zəghwə Hyala gə na. Əy, ma baˈa kə ndə ka ɗiə kwəma Dəy kiy: Ta ɗiə kwəma ngwa-məhiy dza na dza ghalaɓa kwərakwə. 2Ma dza ghwəmə sənay mbə ɗiə kwəma ndərazhə Hyala nza ghwəmə, pəghwəməy: War kama ghwəmə mbə ɗiə Hyala, ka ɗiə fətiə ta fə kwəma gəzəkə na dzəghwa na, gwaˈ mbə ɗiə shi nza ghwəmə. 3Ma kwəma ɗiə tsa ni ghwəm, a ghwəmə ɗiə Hyala pəghwəməy: Ghənzə na kwəma ɗiə fətiə ta kwəma gəzəkə na, ka məni ndə tsəgha gwaˈa. Tala ki na, mənta kwəma ɗanta fətiə kaa Hyala ta məni kwəma nzə gəzəkə na ka nahwəti kwəma shəndək ta na, pərta va ghwəm ɓaw! 4Sanzana, ya tsamaɓa ntsaˈ məniy ka zəghwə Hyala gwaˈay, ta mbay dza na wəshay bərci kwəma tə hiɗi niə. Vawa dza ghwəm mbay təɗanakən bərci kaa bərci kwəma tə hiɗiy: Lə bərci ndaŋwəm iə tsa yiəvə ghwəmə kwəma Yesəw liə mbə nəf tsa ghwəmə na. 5Sanzanay, waˈ tsahwəti ntsaˈ mbay təɗanakən bərci kaa kwəma tə hiɗi niə kya? Ghəciə tiɓa kala war ntsa zləɓatiə yiəvə mbə nəf ci: «Yesəw na Əghwə Hyala!» Kəw! 6Baˈa səkəy Yesəw Kiristew lə ghən tsa ci tə hiɗiə, baˈa piəshwəm yam Hyala. Dza na, ɓasl ɓasləy miymiy ciə ghala pəsli məndi. Nza war yam Hyala gwaˈtsəghaˈ, shə piəshwəm na tala ɓaw, əhən: Pieˈ pieshwəm yam Hyala, zhəniə ɓasl miymiy ci, mənti na! Dzəghwa Saf tsa Hyala Dewɗew tsa lə ghən ci, baˈa gəzəkə ŋəy kwəma va: «Kataŋ na tsəgha!› Kə. Əy, ma Saf tsa Hyala kiə. Ka sla dzərvə naci mbə kwəma ci ghala nza naw. 7Ava mahəkan na shiy garə shə kaˈ sla kwəma dzəkəna kwəma va, ma sənay ghwəmə kataŋ tsa nza na. (Ma shə vay:) 8Ana Saf tsa Hyala, lə yam, baˈa miy miy. Ma ghəshi mahəkana vashi na: Kwəma kwətiŋ na na sa shiə! 9Əhətim kiy, kar ghwəmə zləɓa kwəma nzaˈ, ndəngəriə gəzəkə shə nashə na, war zəməkə ma na nja-fəla nay ghwəy ɓay! Ghəci ndə naci diə. Əy, njaˈ bərkə ghwəy na Hyala na nzə kiə, ka ghwəmə zləɓama kiy? Ghənzə ghənzə Hyala lə ghən tsa nzə sla na kwəma va dzəkəna Zəghwə nzə kiə. 10Vatsəgha na, ya tsamaɓa ndə zləɓati ma na kwəma Zəghwə Hyalay. War ta zləɓavə kwəma va dza na dza: «Kataŋ na tsəgha sa!» Kə. Əy, ma ntsaˈ zləɓati ma yiə kwəma Hyala na, ka na dza baˈa fəy Hyala ka ndə dzərvə. Vasanzana kala zləɓa kwəma gəzəkə na dzəkəna Zəghwə nzə ghəci. 11Avanayəmə njasa gəzəkəm Hyala kwəma va: A kə: A Hyala nda ŋgwəmə kwəma piy ndə kəɗima, səkə dzar kwa Zəghwə nzə.» Kə. 12Ya wantsaˈ zləɓavə kwəma Zəghwə Hyala gwaˈay, a kwəmavə piy ndə kəɗima! Ma ntsaˈ zləɓatimay, ka kwəmavə tsavaw. 13Ma kwəma tsasli tə ŋwəy ya kwəma va tiə ŋgəŋwəy, ghwəy mbəzliə zləɓavə kwəma Zəghwə Hyala gwaˈay: Ta mbə ghwəy sənay kataŋ kataŋ piy ndə kəɗima tsa kwəmavə ghwəy na! 14Ma na kwəma kəŋəti ghwəmə ghən tsa ghwəmə dzəkəna Hyala tiy: Vasa sənay ghwəmə, war mbə fə ghən ghənzə tə ghwəmə, ta fa kwəma cəˈwə ghwəmə və gwaˈa, kama kwəma va geˈi njasa ɗiəti na. 15Mbaˈa pəghwəmə sənay, mbə fə ghən ghənzəta fa kwəma cəˈwə ghwəmə və gwaˈa tsəgha kiy. A ghwəmə sənay kwərakwə kiə ta nda njasawəmə dza na ya waɓa shə cəˈwə ghwəmə və gwaˈa. 16Mbaˈa kə ndə kəsay tsahwəti zəmbəghəy (kwa kwal Hyala) mbə məni kwəma jik naˈ dzaˈ kama gar mətiə ghəci vəy. Wəzə na ghəciə cəˈwə Hyala tiə. A Hyala dza ɓanavə piy ndə kəɗima kwərakwə kiə ghalaɓa kaa zəmbəghəy tsava. Ma kwəma cəˈwə gəzə vay, war va mbəzliə mənti jikir tsaˈ kama gar mtəiə ghəshi tiə, dza naa nza wəzə. 17A ghwəm sənay, kwəma rəɗarəɗa na məni məndi gwaˈay, kwəma jikir na na. Əy maˈ: Kar nihwəti kwamer jikir niə nza tiɓa na, kala gar mətiə ndə ti shiə. 18A ghwəmə sənayiy: Ndə tiɓa ya waɓa ci: Mbaˈa ghəci məniy ka zəghwə Hyala na, dza na mbalˈa nzəyiy war mbə məni kwəma jikir naw. Vasa ka na nza, war mbə ndəghwə ci Yesəw Zəghwə Hyala nza, ka mbay Ndəjaka kwəmavə kwal tsa kwəfaghayiw. 19A ghwəmə sənay na ghwəmə mbəzli Hyala nza ghwəmə. Ma niə tərmbə mbəzli tə hiɗi gwanashi na, niə Ndəjaka tsa Hyalaˈ niva. 20A ghwəmə sənay, a Yesəw Kiristew Zəghwə Hyala səkəy tikə tə hiɗi, dza na baˈa nda ŋwəmə sənata kwəma, ta mbə ghwəmə sənatga Hyala kataŋ na! Dzəghwa baˈa ghwəmə kwəmavə jikəmə lə Hyala kataŋ kataŋ na, tə mbərkə kwəma Əghwə nzə Yesəw Kiristew kiə. Ghəci sa nza ka Hyala kataŋ lə ghən tsa ci. Ghəci sa ɓə peə piy ndə kəɗima kwərakwə ɓa! Tsəgha. 21Zhəni ɓakiy ndərazhə yay: Mənim məhərəli tərəŋw, vantə ghwəy nəw kwəma ta-mbəri!
 
 http://www.bible.is/BCWWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário