sábado, 7 de março de 2015

Bira Wannis 1: Banna


Bira Wannis 11Birara yedayse dohon sadan imen Upsinsa yena woda thaape; ogono sadan imayno Upsino wonin qansonbee, wosa aapinkaar wonin haaponbee, wosa aaninkaar wonin kaamonbene. 2Ogono sadano may ko haapadhade. Wodiar koam haapidine; kona tarjooda tarje. Barjo Imbaabesana dohoono, wonaar haapadhoono, rooro wul lay dehen sadansa yena woda giye. 3Yedi pir wombesana kinka kalaa yenin doadettsi wonin haaponbee wonin qansonbeam yena woda giye. Kalaa wonin maatayno Barjo Imbaabee Naasa kintea Yesus Kiristoosbesanane. 4Wosa wozanin thoothoadettsi yena woda thaape. 5Kinin giyenam wonin qansonbee yenaar wonin giyen ergenbe "Barjo shaakane; hamin ko hannaar thipa kikal qolehe" hamaynone. 6"Barjobesana kinka kalaa maatinta wosa daane" hamaate thipante yaayayna wo hanna, buuda woda giye; goninam hayattone. 7Ko dahaannaar kidi shaakante kinin dahaadettsi wodiar shaakante yaayayna wo hanna, kinka kalaa maatinta wosa daane; pir Naasa kintea Yesus Kiristoossa zombhino seeson wulra woam koda gazinse. 8"Seeso wosa qolehe" wo hamidianna, woam woda tayse; gonnoar wosa iinte qolehe. 9Wosa seesonam wo buuthina, wosa seesonam wona garanabee seeso wulra woam gazinsanabe Barjo gon hamabee tipabene. 10"Seeso waadadhootone" wo hamidianna, Barjoam buuda giyea woda haye; kisa upsinoar wosa iinte qolehe. 

Bira Wannis 21Isa naanato, seeso yenin hayoamadettsi ogoam yena ida thaape. Hayyear seeso haydi ki hanna, Barjo Imbakal wona palimea daane; kidiar tipa maataa Yesus Kiristoosne. 2Kidiar wosa seesonam shiishana marsha machadhaane. Kisa machadhidino peen kodar dohon een wulsa seesonnane, wonnon seesonna bishtehe. 3Barjosa upsinam wo toolidianna, kiam wonin dhesonam ogoka woda dhese. 4"Inta kiam dhesidine" hamea Barjosa upsinamaar toolima kidi buuda eedine; gonnoar kisa iinte qolehe. 5Kisa upsinam toolea wul gon Barjosa nashimmakkono kanka thoothidine. Barjoka wonin dohonam ogoka woda dhese. 6"Barjoka i dahade" hamea eedi Kiristoosin dahaadettsi daa kiam koda zaske. 7Isa nashonato, inin yena thaapayno ena birara yedayse yekal dohoono gecchono upsinone, haali upsitehe. Ogono gecchono upsinoar yenin qansoono upsinone. 8Tapir Kiristoosbee yembesa iinte gon maaton upsi haali yena ida thaape. Harrna hambhidianna, thipano sagite ko dahade; gonin hammo shaakano taaki shaakite ko dahade. 9"Shaakante i dahade" hamada imbanaasaam jibbea ea ta koka yekka thipante ki dahade. 10Imbanaasaam nashea shaakante kida dee; kikal eedina goa maatea yer qolehe. 11Imbanaasaam jibbea ea thipante ki dahade; thipante kida yaaye; thipanin kisa aapin kaysonna yinin yivenamaar dhesehe. 12Naanato, yesa seesonam kisa naabenna hamayse ko shidhe hambhonna yena ida thaape. 13Imbanato, birara yedayse Dahaam yenin dhesonna yena ida thaape. Barshinato, Seethaanam yenin bashonna yena ida thaape. 14Naanato, Barjo Imbaam yenin dhesonna yena inta thaapidine. Imbanato, birara yedayse Dahaam yenin dhesonna yena inta thaapidine. Barshinato, kantanka yenin dohonnabee, Barjosa upsinoar yenka konin dohonnabee, Seethaanam yenin bashonnabe yena inta thaapidine. 15- 16Peen koam way peen kogayn yerinam nasheebhode. Peen kodar dohoono wul: Ogonoar waansa anngarmanbee, aapina agenbee, wodimmakkoka erimintanbe peen kodar konin dohonna, Barjo Imbakalanka konin maataamonna hayyear peen koam ki nashina Barjo Imbasa nashimmakkono kidar qolehe. 17Peenbee kosa anngarmanbe sagite ko dahade; Barjosa bhocchinam waadadhea ea rooro wul lay kida dee. 18Naanato, macchin savaatino konone. "Kiristoosam jibbea eedi niva ki nive" hambhenam yenin qansondettsi taar thoothina Kiristoosam jibbayna eena dhaabhidine. Ogo goynka macchin savaatino konin maatonam woda dhese. 19Kediar wosa shaarira ke utade; ko dahaannaar kedi wosa muldhanatehe. Wosa muldha yi dahaana, ini wombesana kinka wocchimbhayse keda dee; ko dahaannaar kedi wul wosa muldhana kenin maataamono konin dhesimoadettsi wosa shaarira ke utade. 20Gazaa Kiristoos yeam yisa Manpasinka ki qadhade; ogonante yedi wul goninam dheseeda dhese. 21Yena inin thaapayno goninam yenin dhesaamonnatehe, yenin dhesennane. Pir goninsa iinte buudan qolmonam dheseeda dhese. 22"Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoostehe" hamayse marimeakalanka buudan ea hayne? Barjo Imbabee Naasabeam marimea Kiristoosam jibbea agaa eane. 23Barjo Naasaam marimea wul Barjo Imbaar kikal qolehe; Barjo Naasaam gonne hamayse tiyea Barjo Imbaar kikal daane. 24Yedi birara yedayse yenin qansoono yenka wocchimbhayse ko dee. Birara yedayse yenin qansoono yenka wocchimbhayse dahaa ko hanna, yediar Barjo Imbabee Barjo Naasabeka yeda dee. 25Ogonoar Kiristoos yinti wona kinin imoono woylam yindar haydhayno rooro wul lay dehea sadane. 26Yeam taysota zagayna eenasa yena i thaapade. 27Yedi Kiristooskalanka yenin tiyoono Manpasino yekal konin dohonna, eedi hayyear yeam dhettsa zaskehe. Ko dahaannaar kisa Manpasino yer wul goynsa yeam konin dhettsendettsi, gon konin dohonna buuda konin dahaamonna, yeamaar konin dhettsondettsi Kiristooska dehee. 28Taar naanato, Kiristoosin may haapadhen wodanka kurtumbhima kisa birante wonin woyoadettsi kisa nivintankaar kisa birante wonin ooshimbhoamadettsi kanka dehee. 29Kidi tipa kinin dohonam ye dhesidianna, tipamonam hayea wul kikalanka kinin adhadhonam dhesee. 


Bira Wannis 31"Barjo naana" hamayse wonin eldhoadettsi Barjo Imbaa hamin dohon nashimmakkonam wona kinin imonam shedee! Wodi gon Barjo naanane. Ogo goynka peen kodar dohoono eeno Barjoam konin dhesaamonna woamaar dhesehe. 2Isa nashonato, keeda wodi Barjo naanane; os birante har wonin maatenam akar dhesadhadehe. Ko dahaannaar Kiristoosin niven wodanka, kisa dantanam wonin haapenna kidettsi wonin maatenam dhesooda dhese. 3Kiristoosdar qaabe hayea wul kidi gaza kinin dahaadettsi yiam kida gazinse. 4Seeson waadadhea wul Barjo yigginam kida kottse. Seeso waadiminta Barjo yigginam kottsinta hamintane. 5Kiristoos eensa seesonam shiishana kinin nivonam dheseeda dhese. Seeso kisa qolehe. 6Kiristooska dehea eedi wul seeso waadadhehe; seeson waadadhea eedi wul Kiristoosam haapadehe, pir dhesadehe. 7Naanato, hayyear yeam ko taysabhoode; Kiristoos tipa kinin dohondettsi, tipamonam waadadhea eedi tipane. 8Harrna hambhidianna, seeso waadadhea Seethaankalankane. Seethaan birara yedayse seeso kida waadadhe. Ogonante Barjo Naasayn nivoono Seethaansa waadimanam kaysanane. 9Barjokala adhadhaa wul seeso waadadhehe. Harrna hambhidianna, Barjosa dantano kisa iinte konin dohonnane; pir Barjokala kinin adhadhonna seeso waadadhana damehe. 10Tipamonam waadadhimabee imbanaasam nashima wulbe Barjokalankatehe. Barjo naanabee Seethaan naanabe ogoka keda dhesime. 11Birara yedayse yenin qansoono ergeno yinne: "Kinka kiam kiam wo nashe" hamaynone. 12Seethaansa muldha maataa, indanaasaam deesaa Qaaveeldettsi maata zaskehe. Harrna kiam ki deesaa? Kisa waadimano siya konin dohonnabee indanaasasa waadimano tipa konin dohonnabene. 13Imbanaanato, peen kodar dohoono eeno yeam konin jibbenka targadheebhode. 14Wodi imbanaanaam wonin nashonna, dembhira sadandar wonin sagonam dhesooda dhese. Nashimmakkoysa qolmaa dembhinte ki dahade. 15Imbanaasam jibbea wul eediam deesaane. Eediam deesaar rooro wul lay dehea sada kisa qolmonam dheseeda dhese. 16Kiristoos wona hamayse sadan yinnonam saskayse kinin imonna, nashimmakko har konin dohonam wodi dhesidine. Wodiar imbanaanana hamayse sadan wonnonam saskayse ima woam ko zaske. 17Ko dahaannaar peen kodar koymo yisa dahaa eedi gaalea imbanaasam shedayse kina ki burqadhaamma, Barjosa nashimmakkono kisa iinte hamin ko dee? 18Naanato, wosa nashimmakkono gonbee waadimabeka ko dee; apoka bish ko dahabhoode. 19- 20Wosa woylammoar wodar konin pirden wodanka, goninkalanka wonin dohonam ogo wosa nashimmakkonka woda dhese; kisa birantear wosa woylaminam woda ukunsise. Barjoar wosa woylamindara sagine; yer wulam dhesa ki dhese. 21Isa nashonato, wosa woylammo wodar ko pirdaamma Barjo birante ooshimbhe qolma woda dee. 22Barjosa upsinam toolaynabee kiam wozisenam waadadhaynabe wonin dohonna, wonin misken wulam kikalanka haapooda haape. 23Barjosa upsino Naasa kintea Yesus Kiristoosdar woylamin wonin qajoadettsibee kinin giyondettsi kinka kiam kiam wonin nashoadettsibene. 24Barjosa upsinam toolea kanka kida dee; Barjoar kanka kida dee. Barjo wonka kinin dohonam wonin dhesayno wona kinin imon Manpasinkane. 

Bira Wannis 41Isa nashonato, manpas wulam gonne hamayse tiyeebhode; ko dahaannaar manpasina Barjokala kenin dohonam way dahaamonam marmarayse shedee. Harrna hambhidianna, thoothina buudamoka "Wodi Barjokala qansayse eenna giyaynane" hamayna eena peen kodar dhaabhidine. 2Barjosa Manpasinam ogoka yeda dhese: "Yesus Kiristoos gon eedi maatayse ki nivade" hamayse tarjea manpas wul Barjokalankane. 3"Yesus Kiristoos gon eedi maatayse ki nivade" hamayse tarjima manpas wul Barjokalankatehe. Ogono manpasino Kiristoosam jibbea easa manpasne. Konin nivenam yedi qansidine; taar peen kodar daane. 4Naanato, yedi Barjokalankane; keamaar yedi bashidine. Harrna hambhidianna, yekal dohoono Manpasino peen kodar dohon manpasindara koda sage. 5Kedi peen korane; ogonante peen ko gaynam keda giye; peen kodar dohoono eeno kenin giyenam qansa ko qanse. 6Wodi Barjokalankane; Barjoam dhesea eedi wonin giyenam qansa ki qanse. Barjokalanka maataama wonin giyenam qansehe. Ogoka gonin Manpasinbee dhaddhisen manpasinbeam edayse woda dhese. 7Isa nashonato, nashimmakko Barjokala konin dohonna, pir nashea wul Barjokala kinin adhadhonnabee Barjoam kinin dhesennabe kinka kiam kiam wo nashe. 8Barjo nashimmakko kinin dohonna, eediam nashimina wul Barjoam dhesehe. 9Kanka sadaka wonin doadettsi Barjo Naasa yisa kalaam peen kodar ki nittsade; ogoka Barjosa nashimmakkono may wona ko haapadhade. 10Nashimmakko yinne: Barjo yinti woam kinin nashondettsi, wosa seesonamaar shiishea marsha machadhea kinin maatoadettsi yisa Naasaam ki nittsade; wodi Barjoam wonin nashondettsitehe. 11Isa nashonato, Barjo ogodettsi woam nashidi ki hanna, wodi pir kinka kiam kiam nasha woam ko zaske. 12Barjoam haapaa eedi kala hattear qolehe. Kinka kiam kiam wo nashina Barjo wonka kida dee; kisa nashimmakkonoar wonka gon thoothidine. 13Barjo yisa Manpasinam wona kinin imonna, kanka wonin dohonbee kidiar wonka kinin dohonbeam ogoka woda dhese. 14Wodiar Barjo Imbaa yisa Naasaam peen kodar dohon eenam Dhacchea ki maate kiam kinin yittsonam wodi haapidine; ogoam woda tarje. 15"Yesus Barjo Naasine" hamayse tarjea wul Barjo kanka kida dee, kidiar Barjoka kida dee. 16Wodiar wona dohon Barjosa nashimmakkonam dhesidine; ogoamaar gonne hamayse wodi tiydine. Barjo nashimmakkone. Nashimmakkokaar dehea eedi Barjoka kida dee, Barjoar kanka kida dee. 17Peen kodar wonin dahayno Kiristoosin dahaadettsi konin dohonna, pirdin rooroaka kurtumbhimina eena wo maate Barjosa nashimmakkono wonka thoothi koda dee. 18Nashimmakkosa iir kurtumbhe qolehe; harrna hambhidianna, gonin nashimmakkono kurtumbhenam bulate koda dhabe. Kurtumbhesa dhabi dohonna, kurtumbhea easa nashimmakkono gontehe. 19Barjo birayse woam kinin nashonna, wodiar kiam nashooda nashe. 20Hayyear "Barjoam nashayda nashe" hamada yimbanaasam jibbea ki hanna, kidi buuda eedine. Harrna hambhidianna, yinin haapea yimbanaasam nashima yinin haapima Barjoam hamin kida nashe? 21Barjoyn wona giyoono upsino yinne: "Barjoam nashea yimbanaasamaar ki nashe" hamaynone.
Bira Wannis 51"Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoosne" hamayse tiyea wul Barjokala ki adhadhade. Adhaam nashea wul kikalanka adhadhaa naasaam pir kida nashe. 2Barjoam wonin nashenkabee kisa upsinam wonin toolenkabe Barjo naanaam wonin nashenam ogoka woda dhese. 3Barjoam nashinta kisa upsinam toolinta hamintane. Kisa upsinoar dethatehe. 4Harrna hambhidianna, Barjokala adhadhaa wul peen koam kida bashe; peen koam wonin bashaynoar Kiristoosdar woylamin qajintakane. 5"Yesus Barjo Naasine" hamayse tiyeara ab peen koam bashea hayne? 6Kisa shiidhimenam eshkayno noqonbee kisa dembhinam eshkayno zombhinbeka nivaa agaa Yesus Kiristoosne. Noqonbee zombhinbeka ki nivade, noqonka bish nivadehe. Manpasinoar gon konin dohonna, ogoam tarjayno Manpasinone. 7Ogosa tarjayna makkam daane. 8Kedi makkammaar Manpasbee, noqobee, zombhibene; igina makkammasa tarjamono kalaane. 9Eenin imen tarjamonam tiyooda tiye; ko dahaannaar Barjosa tarjamono eensa tarjamondara saga ko sage. Barjo yisa Naasasa kinin imoono tarjamono konone. 10Barjo Naasadar woylamin qajea kisa woylaminte tarjamono ogono daane. Barjodar woylamin qajaama ea Barjo yisa Naasasa kinin tarjonam gonne hamayse kinin tiyaamonna, Barjoam buuda eedi haydine. 11Barjoyn tarjoono yinne: Barjo rooro wul lay dehen sadanam wona imidine; sadano ogonoar konin haapadhayno kisa Naasakane. 12Barjo Naasa yisa daha sada kisa daane; Barjo Naasa yisa qolma sada kisa qolehe. 13Rooro wul lay dehea sada yesa dohonam yenin dhesoadettsi Barjo Naasadar woylamin qajayna yena inta koam thaapidine. 14Yer wulam kinnon bhocchindettsi wo miskidianna, kinin qansenam dhesooda dhese; ogona kurtumbhe qolma kiam miskooda miske. 15Wonin misken wulam kinin qansenam wo dhesidianna, kikalanka wonin miskon wulam wonin tiyaadettsi woda payde. 16Eedi hayyear yimbanaasa dembhina yeskisimon seeso kinin hayenka haapidi ki hanna, kina Barjoam ki miske. Barjo kina sada kida ime. Ogono dembhina yeskisima seeso hayaa eanane. Dembhina yeskisayno seeso daane; ogodettsin seesonna ki miske hamattine. 17Siya waadima wul seesone. Ko dahaannaar dembhina yeskisima seeso daane. 18Barjokala adhadhaa wul seeso kinin waadadhiminam dhesooda dhese; Barjokala adhadhaa Yesus kiam kinin toolenna, Seethaan kiam kaamehe. 19Wodi Barjokalanka wonin dohonbee peendar dohoono eeno wul Seethaansa aaninte konin dohonbeam dhesooda dhese. 20Barjo Naasa kinin nivonbee gon maataa Barjoam wonin dhesoadettsi bhocchi wona kinin imonbeam dhesooda dhese. Wodiar gon maataa, Naasa kintea Yesus Kiristooska wo dahade. Kidi gon hama Barjobee rooro wul lay dehea sadabene. 21Naanato, aaninka ashkadhaana barjonana goodimadhenkalanka mete yesaam gishee.

  http://www.bible.is/AMFSIM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário