quarta-feira, 8 de abril de 2015

1, 2, 3 Jɔɔnn: TOGO

 1 Jɔɔnn 1
1.1 N sɔbin gbouŋ na ki teeni a man wanni wunba ki bi yiu Yennu Mɔb nba teen niib manfoa na poe. Yoo nba ki Yennu din tan naan durinya na, ŋaan sɔɔ ki Mɔb maŋ poŋ bee-e. Mɔmaan maŋ nba din sik tingbouŋ na ni yoo nba, ki ti gbiint u pinpauk, ki bia laatɔ nan ti ninbina ki goriiɔ, ki ti nii bia siitɔ, 1.2 ki u din fiit ki ti set lau, ki mɔɔntir li siara ki teeni ki jiin manfoor nba kaa gbennu na po. Manfoor maŋe din be ti Baa Yennu peŋ, ki ti Baa maŋ jiiu ki wannit. 1.3 Linba ki ti la ki bia gbate ki ti mɔɔntir ki teeni na, a yin fit taan nant mɔtaauk. Barmɔniie setik, ti mɔtaauk ni, ti taant nan ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa Masia, 1.4 ki ti loon ki ti kur n ŋamm la parpeenn bonchiann. Li paake teen ki n sɔbin teeni na. 1.5 Tɔn, barii nba ki ti din gbat ŋɔɔ Yiisa Masia boor ki mɔɔntir teeni na, li tee nnae: Yennu tee yentue, ki bunbɔnn kaa u ni. 1.6 Ki ti-i yaa timm nan Yennu mɔk mɔtaauk nan leeb, ŋaan ki bunbɔnn be ti ni, ŋann ti fa faake ti mɔi ni, ki ti toona set want nan ti fa faake. 1.7 Ŋaan li-i tee ki ti waa yentu sɔnu yoo kur, nan Yennu nba be yentu ni biaŋinba na, ŋann ti mɔk mɔtaauk nan ti leeb, ki u Bija Yiisa sɔme yentir ti para ni ki nyint biit kur. 1.8 Tɔn, ti-i yaa ti ki mɔk biit, ŋann ti kpann ti mɔŋe, ki barmɔnii kaa ti ni. 1.9 Ŋaan ti-i yɔɔ nyint ti toonbiit ki teen Yennu, tii mi nan u sii nyikit chabit ti toonbiit, ki bia yentir ti para ni ki nyint biit kur, kimaan u tee barmɔnii daanɔe ki bia tee popeendaanɔ. 1.10 Ti-i yaa ti ki tuun toonbiit, ŋann ti teenɔ faak daanɔe na, ki u maan maŋ kaa ti ni.
1 Jɔɔnn 2
2.1 N waas, n ki loon ki yii tuun toonbiiti. Li paake ki n sɔbin teeni na, ŋaan li-i tee ki sɔɔ tun toonbiit, ti mɔk sindantinnɔ ti Baa Yennu boor, ki ŋɔɔe tee Yiisa Masia, wunba tee popeendaanɔ na. 2.2 Waa din sik ki tan gaar ti paak ki kpo na, ŋɔɔe ji teen ti maruŋ Yennu boor ti toonbiit paak; ki u maruŋ maŋ ki tee timm Masiaweira kuukɔɔ toonbiit paak kaa, ŋaan li tee timm nan tingbouŋ na ŋaateeb kur toonbiit paake. 2.3 Ti-i dia Yennu sennii, ŋanne saa wann nan ti set miu, 2.4 ki li-i tee ki sɔɔ yet a "N miu," ŋaan bia ki dia u sennii, li yɔɔ tee faak daanɔe, ki barmɔnii kaa u ni. 2.5 Ki wunba dia ŋɔɔ Yennu maan, ŋɔɔe set loonɔ nan u yan kur. Ki jenna, daanɔ nba yaa u gaa nanɔ, see ki u binbeŋ tee nan Yiisa binbeŋ nba din tee biaŋinba na. Ŋanne ki u saa bann nan u set gaa nan Yennu. 2.7 N walonkai, maa sɔbin lomm sennu nba ki teeni na, li ki tee sennpaann kaa, ŋaan li tee sennu nba ki i din dɔŋ gbat ki li yukira na poe, ki sennkperu maŋe tee Yiisa maan nba ki i din gbat na. 2.8 Ŋaan mɔtana li bia daa tee nan sennpaann nae ki n sɔbin ki teeni, kimaan yoo lebitire, ki bunbɔnn yentir, ki niib nunii po yentir nan Yiisa barŋanii. Sennu nae ki Yiisa binbeŋ ni din want nan mɔnii, ki i binbeŋ na mun bia want nnae. 2.9 Li-i tee ki wunba yaa u be yentu ni ŋaan nƒn u naa bik, ŋann bunbɔnn lek daa be u ni; 2.10 ki daanɔ nba loon u naa bik, u be yentu na ni, li paak, siar kaa u ni ki saa te wun tun biiti. 2.11 Ŋaan wunba nƒn u naa bik, bunbɔnn be u ni, ki u benu ni mun bia bɔne, ki bunbɔnn maŋ dɔkin u numm powa, ki u ki laat waa saa siaminba po. 2.12 N waas, Yennu nyik chabi i biita, Yiisa Masia sann ni; li paake ki n sɔbin teeni na. 2.13 N chanbaanba, i mi Yiisa nba poŋ din yɔɔ be mɔkmɔk nan mɔkmɔk na; li paake ki n sɔbin teeni na. Naasimm, i nyann Sintaanii, bonbiiuk daanɔ nawa; li paake ki n sɔbin teeni na. 2.14 N waas, yaa mi ti Baa Yennu na, li paake ki n sɔbin teeni na. N chanbaanba, yaa mi Yiisa nba poŋ din yɔɔ be mɔkmɔk nan mɔkmɔk na, li paake ki n sɔbin teeni na. Naasimm, yaa mɔk paŋ, ki Yennu mɔmaan bia be i ni, ki i nyann Sintaanii, bonbiiuk daanɔ maŋ na, li paake ki n sɔbin teeni na. 2.15 I daa loon tingbouŋ na ŋaateeb sɔnu. I bia daa loon tingbouŋ na bona. Li-i tee ki sɔɔ loon tingbouŋ na ŋaateeb sɔnii, u ki loon ti Baa Yennu. 2.16 Niib mɔk niɔŋ nan bin tun bi mɔŋ loomm, ki bia nian bona nba ki bi laat na, ki bia mɔk parbifaant, ŋaan linba na kur lek tee tingbouŋ na ŋaateeb niɔŋo; li ki nyii ti Baa Yennu boor kaa. 2.17 Tingbouŋ na tan saa gbenn, ki tingbouŋ na ŋaateeb niɔŋ na mun bia saa gbenn, ŋaan wunba tuun Yennu yanbɔɔtoona, ŋɔɔe tan sii be mɔkmɔk nan mɔkmɔk. 2.18 N waas, durinya gbennu yoo baat. I poŋ mi gbat a Masia dataak na saa baar; ki mɔtana, Masia datai bonchiann poŋ baara, ŋanne te ki ti set bann nan durinya gbennu yoo baat. 2.19 Masia datai maŋ nyii ti nie; ŋaan bi ki tee ti yab kaa. Bi-i bonni tee ti yabie, timm nan ŋamme bo sii lakin be; ŋaan bi nyikita, ki li want nan bi kur ki tee ti yab setik nan mɔnii. 2.20 Yiisa Masia nba tee popeendaanɔ nae sikin u Seyeeŋ i paak, ki u te ki i kur mi wannu nba took. 2.21 Tɔn, li ki tee a i ki mi wannu nba took kaa ki n sɔbin ki teeni na, ŋaan yaa poŋ mi wannu maŋ na paake, ki bia mi nan faak wannu fɔk nan barmɔnii wannu na. 2.22 Ki ŋmee tee faak daanɔ? Li tee wunba yaa Yiisa ki tee Yennu Niganntɔɔ Masia, wunba ki u din tumɔ tingbouŋ na ni nae. Ŋɔɔe tee Yiisa dataak maŋ, ki y‡en ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa maŋ. 2.23 Daanɔ nba y‡en Yennu Bija Yiisa, ti Baa Yennu ki be nanɔ, ŋaan wunba piak ki yeen a u teen yada nan Yiisa tee Yennu Bijae, ti Baa Yennu be nanɔ. 2.24 Yaa din sint gbat Yiisa maan nba pinpiik ni na, yii dia nna man. Li-i tee ki i dia maan maŋ, i sii gaa nan ti Baa Yennu nan u Bija Yiisae, 2.25 ki mɔsonn nba ki u senn ki turit na tee manfoor nba kaa gbennue. 2.26 N sɔbin linba na ki teeni ki chekinti ki jiin niib nba yaa bin kpanni na poe; 2.27 ŋaan yimm ŋarin, Yiisa sikin u Seyeeŋ maŋ i paaka. Seyeeŋ maŋ nba biar be i ni na, i ji kii loon sɔɔ n wannii, kimaan Seyeeŋ maŋ mɔŋe wanti bont kur, ki u wannu maŋe tee barmɔnii wannu, ki ki tee faak wannu kaa. Li paak, i yɔɔ kii gaa nan Yiisa man, nan Seyeeŋ maŋ nba wanti biaŋinba na. 2.28 Tɔn, n waas, yii gaa nan Yiisa man. Li-i tee ki i yɔɔ gaa nanɔ-ie, ti sii mɔk parcheenn, ki kan di fei u boor yoo nba ki u tan saa jen na. 2.29 I mi nan Yiisa Masia tee popeendaanɔe; li paak, i mun bann nan binba kur tuun popeenn toona, bi mun tee Yennu waase.
1 Jɔɔnn 3
3.1 Lek gotir man lonbooru nba ki ti Baa Yennu mantik loont na. U lomm maŋ ji saa yabite, ki u teent u waas, ki ti set mun tee u waase. Ŋaan tingbouŋ na ŋaateeb ki mi taa tee nibooru nba, kimaan bi ki mi Yennu. 3.2 N walonkai, mɔtana ti tee Yennu waase, ŋaan li lek daa ki wann yent taa tan sii be biaŋinba. Ŋaan taa daa mi linbae na, a Yiisa-i taŋŋi jen, ti tan saa la waa set tee biaŋinbawa, li paak, ti tan saa kpint ki tee nan ŋɔɔ nae. 3.3 Ki bia jenna, binba kur daan u jenu maŋ po, ŋamme dia bi mɔŋ fanu, nan waa be fanu biaŋinba na. 3.4 Binba kur tuun biit, ŋamme biir Yennu sennu, kimaan toonbiit tumu biir Yennu sennue. 3.5 I mi nan Yiisa Masia din baar tingbouŋ na ni a wun nyinn niib biite; ki biit kaa u ni. 3.6 Ki wunba kur gaa nanɔ, u ki tuun biiti. Ŋaan wunba tuun biit, u daa ki bann Yiisa nba tee wunba, ki bia ki miu. 3.7 N waas, i daa saak sɔɔ n kpanniini: daanɔ nba tuun popeentoona, ŋɔɔe tee popeendaanɔ, nan Yiisa nba tee popeendaanɔ na. 3.8 Sintaanii poŋ tee biitdaanɔe piinu niwa nan mɔtana, ki daanɔ nba tuun biit, ŋɔɔe tee Sintaanii yɔɔ. Yennu Bija Yiisa baar a wun biir Sintaanii toonae. 3.9 Binba kur tee Yennu waas nyii bi Baa Yennue, ki ki tuun biiti. Bi ki fit tuun biiti, kimaan baa gaar bi Baa Yennu binbeŋ na paak. 3.10 Ŋaan binba kur ki tuun popeenn toona, bi ki tee Yennu waas kaa. Ki bia jenna, binba kur ki loon bi naa waas, bi ki tee Yennu waas kaa. Ŋanne want binba tee Yennu waas nan binba tee Sintaanii waas. 3.11 Yaa din dɔŋ gbat Yiisa maan nba pinpiik ni na tee nnae: a tii loon ti leeb. 3.12 Li ki ŋan ki tii be nan Keenn nba din be biaŋinba na; ŋɔɔ din tee bonbiiuk daanɔ Sintaanii yɔɔe, ki kpii u waarɔ. Bee paake ki u din kpiiu? Kimaan u waarɔ toona din ŋan, ŋaan ki u yar bi. 3.13 Tɔn, n naa waas, li-i tee ki tingbouŋ na ŋaateeb nami, i daa te ki li teei bakitnauŋu. 3.14 Taa loon ti naa waas na, ŋanne want nan ti nyii kuun paŋ ni, ki be manfoor nba kaa gbennu ni. Ŋaan daanɔ nba ki mɔk li lonbooru, ŋɔɔ ŋarin biar be kuun paŋ nie. 3.15 Ki jenna, wunba mun nƒn u naa bik, u tee nikpiiruko; ki i mi nan manfoor nba kaa gbennu kaa nikpiiruk ni. 3.16 Gotir man, Yiisa nba din gaar ti paak ki kpo nae wantit lomm nba tee biaŋinba; ki li mun kpaa talase ki tin chibin ti saaŋmanii ti naa waas paak. 3.17 Daanɔ nba mɔk ki li jaŋitɔ, ŋaan la ki u naa bik pɔt siar, ki u baka kaa u ni, Yennu lomm kaa daanɔ maŋ ni. 3.18 N waas, ti lomm maŋ daa be ti mɔi ni kuukɔɔ kaa; ŋaan kii tee barmɔnii lomm nba sommit niibe. 3.19 Li-i tee ki ti tuun nna, ŋanne ki ti saa bann nan ti waa barmɔnii wannu, ki bia sii mɔk parcheenn Yennu boor. 3.20 Li-i tee ki ti dudukit wantit nan ti mɔk biit, ŋaant man ki ti tiar nan Yennue chee ti dudukit ki bia mi barii kur. 3.21 Tɔn, n walonkai, ti dudukit-i kii wannit nan ti tun bonkpetiri, ŋann ti mɔk parcheenn Yennu boor. 3.22 Ki jenna, ti-i dia u sennii ki tuun linba pent u parie, ŋanne saa te ki u teent linba ki ti meiɔ. 3.23 Linba nae tee u sennu maŋ, a ti teen u Bija Yiisa Masia yada kii loon ti leeb nan waa sennit biaŋinba na. 3.24 Binba kur dia u sennii maŋ, ŋamme gaa nanɔ, ki u mun be bi ni. Ŋanne teen ki ti bann nan u yɔɔ be ti ni, kimaan u Seyeeŋ na be ti ni.
1 Jɔɔnn 4
4.1 N walonkai, i daa tee binba kur yaa bi mɔk Yennu Seyeeŋ na maan yada, ŋaan bikintib man, ki laan bi sei maŋ nyii Yennu boor amii lee, kimaan faak sɔkiniinba bonchiann nba kpann niib na poŋ baara, ki lin niib ni. 4.2 Wunba kur ki seek piak u ni, ki u yaa u teen yada a bi din mar Yiisa Masia nisaarike, ŋɔɔe mɔk Seek nba nyii Yennu peŋ. Li-i tee ki u yeen nna, ŋanne ki ti saa bann nan li tee Yennu Seyeeŋe. 4.3 Ŋaan wunba ki seek piak u ni, ki u yaa u ki teen yada nan bi mar Yiisa nisaarike, ŋɔɔe ki mɔk Yennu Seyeeŋi. Li seek tee Yiisa dataak na yare. Bi din poŋ beti nan Yiisa dataak maŋ saa baara, ki mɔtana u poŋ baar tingbouŋ na niwa. 4.4 N waas, yimm tee Yennu yabe, ki Yennu Seyeeŋ be i ni, ki mɔk paŋ ki gar Sintaanii nba be tingbouŋ na ni. Ŋanne te ki i nyann faak sɔkiniinba maŋ. 4.5 Ŋamme tee tingbouŋ na yab. Li paak te ki bi piak tingbouŋ na niɔŋ po, ki tingbouŋ na ŋaateeb fiin bi po. 4.6 Ŋaan timm ŋarin tee Yennu yabe; ki binba mi Yennu, ŋamme fiin ti maan ni. Ŋaan binba ki tee Yennu yabi, bi ki fiin ti po. Ŋanne te ki ti saa bann wunba mɔk Yennu Seyeeŋ nba want barmɔnii wannu, nan wunba mɔk Sintaanii seek nba want faak wannu na. 4.7 N walonkai, tii loon ti leeb man, kimaan lomm tee Yennu yare, ki binba mɔk lomm, ŋamme tee Yennu waas ki bia miu. 4.8 Yennu tee lomme, ki binba ki mɔk lommu, bi ki miu. 4.9 Yennu din sikin u Bijayemmir tingbouŋ na ni a tin la manfoor u paak, ki nae fiit wannit nan Yennu set loont. 4.10 Lomm nba set tee lomm nan barmɔnii ki tee timm kaa loon ŋɔɔ Yennu, ŋaan li tee ŋɔɔ Yennue din loont, ki sikin u Bija tingbouŋ na ni ki u gaar ti paak ki kpo, ki teen ti maruŋ ŋɔɔ Yennu boor, a tin la nyikin-chab ti biit paak. 4.11 N walonkai, Yennu nba loont biaŋinba na, li kpaa talas ki tii munii loon ti leeb nna. 4.12 Sɔɔ kaa ki mi la Yennu nan u ninbina, ŋaan ti-i loon ti leebie, Yennu sii yɔɔ be ti ni, ki ti sii mɔk lomm nba ki u teent na nan barmɔnii. 4.13 Ŋɔɔe bia sikin u Seyeeŋ ki turit, ŋanne te ki ti bann nan ti gaa nanɔ, ki u mun be ti ni. 4.14 Linba pukin biak, ti din laat u Bija, ki mɔtana ti mɔɔntir nan u Baa Yennue sikinɔ tingbouŋ na ni, a wuu tee tingbouŋ na ŋaateeb Tinntɔɔ. 4.15 Wunba yaa u teen yada nan Yiisa tee Yennu Bija, ŋɔɔe ki Yennu be u ni, ki u mun bia gaa nan Yennu. 4.16 Ki ti mɔŋ mɔŋ mun bann Yennu nba loont biaŋinba, ki bia teen yada nan u set loont. Yennu tee lomme, ki daanɔ nba yɔɔ mɔk lomm nna, ŋɔɔe gaa nan Yennu, ki Yennu mun be u ni. 4.17 Ki jenna, li-i tee ki ti waa lomm sɔnu nan barmɔnii, Yennu buut daar-i taŋŋi baar, ti kii mɔk jijeet, kimaan Yiisa binbeŋ nba tee biaŋinba na, ti binbeŋ mun tee nnae tingbouŋ na ni. 4.18 Ti-i mɔk lomm, jijeet sii kaa. Li-i tee ki lomm mantik be nan mɔnii mɔnii, jijeet kan la yaak kii be ti ni, kimaan tubdatu paake ki ti tuu jee. Li-i tee ki nirɔ mɔk jijeet, u ki mɔk lomm nan barmɔnii. 4.19 Yennue sint loonit; ŋanne teen ki ti mun mɔk lomm. 4.20 Daanɔ nba yaa u loon Yennu, ŋaan bia nƒn u naa bik, u tee faak daanɔe. Li-i tee ki u ki loon u naa bik nba ki u laatɔ nan u ninbina, nlee ki u sii fit loon Yennu nba ki u ki laatɔ nan u ninbina na? 4.21 Yiisa din senn sennu ki yet a wunba loon Yennu, see ki u loon u naa bik mun.
1 Jɔɔnn 5
5.1 Binba kur teen yada nan Yiisa tee Yennu Niganntɔɔ Masia na, li yabe tee Yennu waas. Ki daanɔ nba loon nirɔ, u bia sii loon nirɔ maŋ waase. 5.2 Li-i tee ki ti loon Yennu ki tuun linba ki u sennii want na, ŋanne saa te ki tin bann nan ti loon Yennu waas; 5.3 ki li-i biakii tee ki ti dia u sennu, ŋanne want nan ti loonɔ. Ki bia jenna, u sennu maŋ ki paari, 5.4 kimaan binba kur tee Yennu waas, ŋammii fit nyant tingbouŋ na ni jinjammii. Linba te ki ti nyant tingbouŋ na jinjammii na tee ti yada teenu nie. 5.5 Ki ŋmee sii nyant jinjammii maŋi? Wunba teen yada nan Yiisa tee Yennu Bija. 5.6 Ŋɔɔ Yiisa Masiae tee wunba din baar nan nyun nan sɔn; u din ki baar nan nyun kuukɔɔ kaa, ŋaan u din baar nan sɔn biak. Ki Yennu Seyeeŋ tee siaradaanɔ, kimaan Seyeeŋ maŋe tee barmɔnii daanɔ. 5.7 Tɔn, binba tee siaradamm maŋ tee bantaae; 5.8 ŋamme tee Yennu Seyeeŋ, nan nyun nan sɔn maŋ; ki bi bantaa na taan mɔyomm ki tee siara. 5.9 Nnae ki Yennu teen siara u Bija Yiisa po, ki u siara maŋ chee nirɔ yar. Ti-i tee nirɔ siara yadaie, ŋann ti saa teen Yennu siarae yada ki gar nirɔ yar. 5.10 Wunba teen Yennu Bija maŋ yada, ŋɔɔe mɔk Yennu siara maŋ u par ni; ki wunba ki teen u siara maŋ yada, u teenɔ faak daanɔe na, kimaan u ki teen yada nan siara nba ki Yennu teen u Bija po na tee mɔnii. 5.11 Yennu siara maŋ tee nnae: a u turit manfoor nba kaa gbennu, ki manfoor maŋ nyii u Bija Yiisa nie. 5.12 Wunba gaa nan Yennu Bija na, ŋɔɔe mɔk manfoor maŋ; ŋaan wunba ki gaa nan Yennu Bija maŋ-i, u ki mɔk li manfoori. 5.13 N sɔbin gbouŋ na ki teen yimm nba teen Yennu Bija yada nae, kimaan n loon ki i bann nan i mɔk manfoor nba kaa gbennu. 5.14 Tɔn, ti mei Yennu nan parcheenn, kimaan ti mi nan li-i tee ki ti meiɔ linba ki u loon wun turit na, tii mi nan u gaan ti miaru. 5.15 Ti-i mi nan u set gaan ti miaru, tin bann nan ti poŋ gaar linba ki ti miarɔ li po nawa. 5.16 Sɔɔ-i laat u naa bik ki u tuun biit nba kan baar nan kuumi, li daanɔ-ii mei Yennu u paak, ki Yennu n chab biitdaanɔ maŋ ki turɔ manfoor, kimaan u chabit binba tuun biit nba ki tee kuun yar ki teemm manfoa. Ŋaan toonbisiar be, ki tee kuun toonn. N ki yaa yii mei Yennu kii teen binba tuun biit maŋ booru kaa. 5.17 Toona kur nba ki ŋan lek tee biite, ŋaan toonbisai be ki kan baar nan kuumi. 5.18 Ki ti mi nan damm nba tee Yennu yab, bi ki tuun biiti, kimaan Yennu Bija Yiisa guub, ki bonbiiuk daanɔ Sintaanii kan fit teemm siari. 5.19 Ki ti bia mi nan timm Masiaweira tee Yennu yabe, ŋaan tingbouŋ na ŋaateeb kur nba ki tee Masiaweira na be Sintaanii nuu nie. 5.20 Ti mi nan Yennu Bija Yiisa din sik tingbouŋ na ni ki tan turit yan a tin bann barmɔnii Yennu. Taa gaa nan u Bija Yiisa Masia na paak, ŋanne bia te ki ti gaa nan u Baa Yennu; ki ŋɔɔe set tee barmɔnii Yennu, ki bia tee daanɔ nba teent manfoor nba kaa gbennu. 5.21 N waas, nyint i mɔŋ pata ni man.

2 Jɔɔnn 1
1.1 Min Jɔɔnn nba tee Masiaweira saakɔɔ nae sɔbin gbouŋ na ki teen fin n niipoo nba ki Yennu ganna na, nan a waas. N looni nan barmɔnii, ŋaan min kuukɔɔ kaa looniini. Binba kur saak Yennu barmɔnii wannu na mun bia looni nnae. 1.2 Min nan ŋamme looni, kimaan barmɔnii wannu be ti para ni ki sii yɔɔ be ti ni mɔkmɔk nan mɔkmɔk. 1.3 Ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa Masia sommir nan bi ninbatinu nan bi parmaasir sii be ti paak, nan taa waa barmɔnii wannu nan lomm sɔnu biaŋinba na. 1.4 N daan mɔk parpeenn bonchiann nan maa la a wasiat, ki bi waa barmɔnii wannu nba ki ti Baa Yennu sennit na. 1.5 N niipoo, n meia, ŋaant ki ti kur-ii loon ti naa waleeb. Linba na ki tee sennpaann kaa ki n sɔbani, ŋaan li tee sennu nba ki ti din dɔŋ gbat pinpiik niwa mɔkmɔk nan dinnae. 1.6 Ti-i yɔɔ saak Yennu sennu, ŋanne want nan ti loonɔ nan mɔnii, ki sennu maŋ nba ki ti din gbia pinpiik niwa mɔkmɔk nan dinna na, li sennu yaa tii waa lomm sɔnu. 1.7 Tɔn, kpinkpannii damm bonchiann poŋ yat saan lokir kur po tingbouŋ na niwa, binba yaa ŋamm ki teen yada a bi mar Yiisa ki u tee nisaarik na. Li nibooru tee kpinkpannii damme, ki bia tee Yiisa datai. 1.8 Li paak, i mi man kii tan kɔŋ linba ki i yiab li paak na, ki tan la i nyɔɔt kur Yennu boor. 1.9 Daansɔɔ nba ki gaan Yiisa Masia wannu bonŋann ŋaan pukii u mɔŋ yar, Yennu ki be nanɔ, ŋaan wunba saak wannu maŋ ki ki nyikiti, ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa Masia be u ni. 1.10 Li-i tee ki daanɔ nba baar i boor, ki ki want Yiisa Masia wannu nba tooki, i daa gaanɔ i ŋei ni, ki taan daa foontɔ gbaa, 1.11 kimaan wunba foontɔ, u mɔŋ taa daanɔ maŋ toonbiit poe na. 1.12 N mɔk mɔbona bonchiann ki loon ki n bo turi, ŋaan n ki loon ki n sɔb gbouŋ ni kaa ki turiini, n mɔk dindann nan n saa baar ki gɔni, ki tin pak nan leeb, ki li-i tun nna, li saa maŋit bonchiann. 1.13 A niipoo nba ki Yennu gannɔ na waas foonta.

3 Jɔɔnn 1
1.1 Min Jɔɔnn nba tee Masiaweira saakɔɔ nae sɔbin gbouŋ na ki teen n yɔɔk Gayus, fine ki n nian nan mɔnii. 1.2 N yɔɔk, n mei Yennu a paak a fii mɔk laafia, ki a bont kur n somm fanu nan a seek nba be fanu Yennu boor biaŋinba na. 1.3 N mɔk parpeenn bonchiann nan ti naa wasiat nba daan baar, ki tan betin faa waa Yennu barmɔnii wannu na biaŋinba, ki a benu nae bia want li sɔnu nan mɔnii. 1.4 Siar ki penn n par ki mantik baar maa gbat a n waas waa wannu nba took na. 1.5 N yɔɔk, faa sommit ti naa waas nan binba lek tee saamm na, a tuun linba ŋane. 1.6 Baa tuu baar Masiaweira lakinu ni yoo nba, bi tuu tiar a burchint maŋ po. Li paak, bi-i tuu kii baar a boor, ki a ŋammit bi sɔnii ki sommitibie, ŋann a tuun bonŋanne na. I diab bonŋann kimaan bi tee Yennu yabe. 1.7 Laa tee Yiisa sann paak nae ki bi lin mɔɔntir u maan maŋ, ŋaan ki gaan siar binba ki tee Masiaweira na boori. 1.8 Li paak, timm Masiaweira ŋarin, li kpaa talase nan tii gaan li nibooru saauŋ. Ŋanne saa te ki timm nan ŋamm-ii taa Yiisa barmɔnii na wannu mɔɔntii. 1.9 N poŋ mi sɔb barsai nna ki tur Masiaweira nba be a boor na, ŋaan ki Diotrefes y‡en n mɔb, kimaan u loon wun pur u mɔŋ nijaanne. 1.10 Li paak, mi-i taŋŋi baar, n saa fiit linba kur ki u tun, ki li tee bonbiir nan faak nba ki u pak biirit na. Ŋaan biit nba ki u tuun maŋ, li lek daa ki gboo u nummu. Ti naa waas nba tuu baar u boor na, u tuu ki gaanibi, ki damm nba tuu loon bin gaar ti naa waas maŋ saauŋ, u bia tuu ber nyinnib Masiaweira lakinu maŋ nie. 1.11 N yɔɔk, daa tokii sɔɔ toonbiiti, ŋaan kii tuun linba ŋan. Wunba tuun bonŋann, u tee Yennu yɔɔe; ŋaan wunba tuun toon-biit, u ki bann Yennu. 1.12 Sɔɔ kur piak Demetriuse; ki u benu nae want nan u waa barmɔnii wannu; ki ti mɔŋ mun piakɔ; ki a mi nan ti set tee barmɔnii damme. 1.13 N bia mɔk maan bonchiann ki loon ki n pak tura, ŋaan n ki loon ki n sɔbir gbouŋ ni kaa ki turani. 1.14 Ŋaan n mɔk dindann nan n saa baar ki la-a daa ŋanlelee na, ki tin pak nan leeb. 1.15 Parmaasir-ii be a paak. Ti yɔɔsinba foonta. Ti yɔɔsinba nba mun bia be a boor ni na, a foont bi kur yenɔ yenɔ. 

 http://gospelgo.com/f/moba_nt.htm#1%20John

Nenhum comentário:

Postar um comentário