sexta-feira, 17 de abril de 2015

1, 2, 3 Yәhya: Azerbaijan

1 Yәhya 1

1 Biz Hәyat Kәlamını elan edirik; bu hәmin Kәlamdır ki, başlanğıcdan var idi vә biz Onu eşitdik, gözlәrimizlә gördük, seyr etdik vә әllәrimizlә hiss etdik. 2 Hәyat zahir oldu, biz dә onu görüb şahidlik edirik vә Ata ilә birlikdә olub bizә zahir olan әbәdi hәyatı sizә elan edirik. 3 Biz sizә gördüyümüzü vә eşitdiyimizi elan edirik ki, sizin dә bizimlә şәrikliyiniz olsun; bizim şәrikliyimiz dә Ata vә Onun Oğlu İsa Mәsihlәdir. 4 Bunları biz yazırıq ki, sevincimiz kamil olsun. 5 Mәsihdәn eşitdiyimiz vә sizә elan etdiyimiz xәbәr budur ki, Allah nurdur vә Onda zәrrә qәdәr dә qaranlıq yoxdur. 6 Әgәr biz "Allahla şәrikliyimiz var" dediyimiz halda qaranlıqda gәziriksә, demәk, yalan danışırıq vә hәqiqәtә әmәl etmirik. 7 Amma O, nurda olduğu kimi biz dә nurda gәziriksә, onda bir-birimizlә şәrikliyimiz var vә Onun Oğlu İsanın qanı bizi hәr günahdan tәmizlәyir. 8 Әgәr günahsız olduğumuzu iddia ediriksә, özümüzü aldadırıq vә daxilimizdә hәqiqәt yoxdur. 9 Amma günahlarımızı etiraf ediriksә, Allah sadiq vә әdalәtli olduğu üçün günahlarımızı bağışlayacaq vә bizi hәr haqsızlıqdan tәmizlәyәcәk. 10 Әgәr günahkar olmadığımızı iddia ediriksә, onda Onu yalançı yerinә qoyuruq vә daxilimizdә Onun sözü olmur.
1 Yәhya 2
1 Övladlarım, bunları sizә yazıram ki, günah etmәyәsiniz. Әgәr kimsә günah etsә belә, Atanın hüzurunda Vәsatәtçimiz var; O, saleh olan İsa Mәsihdir. 2 O bizim günahlarımıza görә – tәkcә bizim günahlarımıza görә deyil, bütün dünyanın günahlarına görә kәffarә qurbanıdır. 3 Onu tanıdığımızı bundan bilirik ki, Onun әmrlәrinә riayәt edirik. 4 Kim "Onu tanıyıram" deyir, amma Onun әmrlәrinә riayәt etmirsә, yalançıdır vә onun daxilindә hәqiqәt yoxdur. 5 Lakin kim Onun sözünә riayәt edirsә, Allah mәhәbbәti onda, hәqiqәtәn, kamilliyә çatıb. Bundan bilirik ki, biz Allahdayıq. 6 Kim Onda qaldığını deyirsә, İsa Mәsihin hәyat sürdüyü kimi hәyat sürmәlidir. 7 Sevimlilәr, sizә yeni әmr yazmıram, әvvәldәn bәri malik olduğunuz qәdim bir әmri yazıram; qәdim әmr isә eşitdiyiniz sözdür. 8 Yenә dә sizә yeni bir әmr yazıram; bunun hәqiqi olduğu Mәsihdә vә sizdә görünür. Çünki qaranlıq keçir vә hәqiqi nur artıq parlayır. 9 Kim nurda olduğunu deyir, amma qardaşına nifrәt edirsә, hәlә dә qaranlıqdadır. 10 Qardaşını sevәn nurda qalır vә onda büdrәmә sәbәbi yoxdur. 11 Amma qardaşına nifrәt edәn qaranlıqdadır. O, qaranlıqda gәzir vә hara getdiyini bilmir, çünki qaranlıq onun gözlәrini kor edib. 12 Ey övladlar, sizә yazıram, çünki Onun adı naminә günahlarınız bağışlanıb. 13 Ey atalar, sizә yazıram, çünki başlanğıcdan bәri Var Olanı tanıyırsınız. Ey gәnclәr, sizә yazıram, çünki şәr olana qalib gәlmisiniz. 14 Ey uşaqlar, sizә yazdım, çünki Atanı tanıyırsınız. Ey atalar, sizә yazdım, çünki başlanğıcdan bәri Var Olanı tanıyırsınız. Ey gәnclәr, sizә yazdım, çünki güclüsünüz, Allahın kәlamı sizdә qalır, şәr olana da qalib gәlmisiniz. 15 Dünyanı vә dünyada olan şeylәri sevmәyin. Kim dünyanı sevirsә, onda Atadan olan mәhәbbәt yoxdur. 16 Çünki dünyada olan hәr şey – cismani ehtiraslar, acgözlük vә dünya malına görә tәkәbbür Atadan yox, dünyadan gәlir. 17 Dünya vә ondakı ehtiraslar keçib-gedir, amma Allahın iradәsinә әmәl edәn әbәdi qalır. 18 Ey uşaqlar, axır zamandır. Siz "Mәsih әleyhdarı" nın gәlәcәyini eşitmisiniz, indi dә çoxlu Mәsih әleyhdarı meydana çıxıb. Bundan bilirik ki, axır zamandır. 19 Onlar bizim aramızdan çıxdılar, amma bizә mәxsus deyildilәr. Әgәr bizә mәxsus olsaydılar, bizimlә qalardılar. Amma qalmadılar ki, heç birinin bizә mәxsus olmadığı aşkara çıxsın. 20 Lakin siz Müqәddәs Olandan bir mәsh almısınız vә hamınız biliklisiniz. 21 Mәn sizә hәqiqәti bilmәdiyiniz üçün deyil, onu bildiyiniz üçün yazdım; siz bunu da bilirsiniz ki, heç bir yalanın hәqiqәtlә әlaqәsi yoxdur. 22 Bәs yalançı kimdir? İsanın Mәsih olduğunu inkar edәn şәxs! O, Atanı vә Oğulu inkar edәn Mәsih әleyhdarıdır. 23 Oğulu inkar edәn hәr kәs Ataya da malik deyil, lakin Oğulu iqrar edәn kәs Ataya da malikdir. 24 Sizin әvvәldәn bәri eşitdiyiniz söz qoy sizdә qalsın. Әgәr әvvәldәn bәri eşitdiyiniz söz sizdә qalsa, siz dә Oğul vә Atada qalarsınız. 25 Onun bizә verdiyi vәd budur: әbәdi hәyat! 26 Bunları sizi aldatmaq istәyәnlәr barәsindә yazıram. 27 Sizә gәlincә, Ondan aldığınız mәsh daxilinizdә qalır vә ehtiyacınız yoxdur ki, kimsә sizә tәlim versin. Әksinә, Onun bu mәshi sizә hәr şey barәdә tәlim verir vә bu, yalan deyil, hәqiqәtdir. Ona görә dә sizә öyrәtdiyi kimi Onda qalın. 28 Belәliklә, ey övladlar, Onda qalın ki, O zahir olanda cәsarәtimiz olsun, Onun zühuru zamanı önündә utanmayaq. 29 Әgәr Onun saleh olduğunu bilirsinizsә, hәm dә bilin ki, saleh iş görәn hәr kәs Ondan doğulub.
1 Yәhya 3
1 Görün Ata bizә necә mәhәbbәt göstәrib ki, biz Allahın övladları adlanırıq! Doğrudan da, belәyik! Dünya Onu tanımadığına görә bizi dә tanımır. 2 Ey sevimlilәr, indi biz Allahın övladlarıyıq, amma nә olacağımız hәlә üzә çıxmayıb. Lakin bilirik ki, Mәsih zühur edәndә biz Ona bәnzәyәcәyik, çünki Onu olduğu kimi görәcәyik. 3 Ona bu cür ümid bağlayan hәr kәs O pak olduğu kimi özünü pak edir. 4 Günah edәn hәr kәs Qanunu da pozar, çünki günah Qanunu pozmaqdır. 5 Siz bilirsiniz ki, Mәsih günahları aradan qaldırmaq üçün zühur etdi. Onda günah yoxdur. 6 Onda qalan hәr kәs günahını davam etdirmәz. Günahını davam etdirәn hәr kәs nә Onu görüb, nә dә Onu tanıyır. 7 Ey övladlar, heç kәs sizi aldatmasın; saleh iş görәn şәxs Mәsihin saleh olduğu kimi salehdir. 8 Günahını davam etdirәn şәxs iblisdәndir, çünki iblis başlanğıcdan bәri günah edir. Allahın Oğlu buna görә zühur etdi ki, iblisin әmәllәrini puça çıxarsın. 9 Allahdan doğulan hәr kәs günahını davam etdirmәz, çünki Allahın toxumu onda qalır. O, günahını davam etdirә bilmәz, çünki Allahdan doğulub. 10 Kimin Allahın övladı, kiminsә iblisin övladı olması bundan aydın olur: saleh iş görmәyәn, hәmçinin qardaşını sevmәyәn hәr kәs Allahdan deyil. 11 Әvvәldәn bәri eşitdiyiniz xәbәr budur: bir-birimizi sevәk. 12 Şәrdәn olub qardaşını öldürәn Qabil kimi olmayaq. O, qardaşını niyә öldürdü? Ona görә ki öz әmәllәri şәr, qardaşının әmәllәri isә saleh idi. 13 Belәliklә, qardaşlar, dünya sizә nifrәt edirsә, heyrәt etmәyin. 14 Qardaşlarımızı sevdiyimizә görә biz bilirik ki, ölümdәn hәyata keçmişik. Sevmәyәnsә ölümdә qalır. 15 Qardaşına nifrәt edәn hәr kәs qatildir. Bildiyiniz kimi, heç bir qatil özündә qalan әbәdi hәyata malik deyil. 16 Mәhәbbәtin nә olduğunu bundan anladıq ki, Mәsih Öz canını bizim üçün fәda etdi. Biz dә öz canımızı qardaşlarımız üçün fәda etmәliyik. 17 Әgәr kimsә dünya malına sahib olarkәn qardaşını ehtiyac içindә görüb ona rәhmi gәlmirsә, Allah mәhәbbәti onda necә qala bilәr? 18 Ey övladlar, sözdә vә dildә deyil, әmәldә vә hәqiqәtdә sevәk. 19 Bununla hәqiqәtdәn olduğumuzu bilәcәyik vә ürәyimiz bizi mәhkum edirsә, ürәyimizi Allahın önündә sakitlәşdirәcәyik. Çünki Allah bizim ürәyimizdәn üstündür vә hәr şeyi bilir. 21 Ey sevimlilәr, әgәr ürәyimiz bizi mәhkum etmirsә, demәk, Allahın hüzurunda cәsarәtlә danışa bilәrik 22 vә Ondan nә dilәyiriksә, alırıq. Ona görә ki Onun әmrlәrinә riayәt edirik vә önündә Ona mәqbul olan işlәr görürük. 23 Onun әmri dә budur ki, biz Onun Oğlu İsa Mәsihin adına iman edәk vә Onun bizә әmr etdiyi kimi bir-birimizi sevәk. 24 Onun әmrlәrinә riayәt edәn şәxs Allahda, Allah da onda qalır. Onun bizdә qaldığını bu yolla, bizә verdiyi Ruh vasitәsilә bilirik.
1 Yәhya 4
1 Ey sevimlilәr, hәr ruha inanmayın; ruhların Allahdan olub-olmadığını bilmәk üçün onları sınaqdan keçirin. Çünki dünyada çoxlu yalançı peyğәmbәr meydana çıxıb. 2 Allahın Ruhunu bundan tanıya bilәrsiniz: İsa Mәsihin cismәn gәldiyini iqrar edәn hәr ruh Allahdandır, 3 İsanı iqrar etmәyәn hәr ruhsa Allahdan deyil. Bu, "Mәsih әleyhdarı" nın ruhudur ki, bu ruhun gәlәcәyini eşitmisiniz vә indi dә artıq dünyadadır. 4 Sizsә, ey övladlar, Allahdansınız vә yalançı peyğәmbәrlәrә qalib gәlmisiniz. Çünki sizdә olan Ruh dünyada olandan üstündür. 5 Onlar dünyadandır, buna görә dә dünyәvi mövqedәn danışırlar vә dünya onlara qulaq asır. 6 Bizsә Allahdanıq. Allahı tanıyan bizә qulaq asır, Allahdan olmayansa bizә qulaq asmır. Hәqiqәt ruhunu vә aldatma ruhunu bundan tanıyırıq. 7 Ey sevimlilәr, bir-birimizi sevәk, çünki mәhәbbәt Allahdandır. Sevәn hәr kәs dә Allahdan doğulub vә Allahı tanıyır. 8 Sevmәyәn kәs Allahı tanımır, çünki Allah mәhәbbәtdir. 9 Allahın bizә olan mәhәbbәti belә zahir oldu: Allah Öz vahid Oğlunu dünyaya göndәrdi ki, biz Onun vasitәsilә yaşayaq. 10 Mәhәbbәt bizim Allahı sevmәyimizlә bağlı deyil, bundan ibarәtdir: O bizi sevdi vә Öz Oğlunu bizim günahlarımıza görә kәffarә qurbanı olaraq göndәrdi. 11 Ey sevimlilәr, Allah bizi bu cür sevdiyi üçün biz dә gәrәk bir-birimizi sevәk. 12 Allahı heç kim heç zaman görmәyib. Әgәr biz bir-birimizi sevsәk, Allah bizdә qalır vә Onun mәhәbbәti bizdә kamil olur. 13 Bizim Onda, Onun da bizdә qaldığını bundan bilirik ki, O bizә Öz Ruhundan verib. 14 Biz görüb şahidlik edirik ki, Ata Oğlunu dünyanın Xilaskarı olaraq göndәrdi. 15 Kim iqrar edir ki, İsa Allahın Oğludur, Allah onda, o da Allahda qalır. 16 Biz Allahın bizә olan mәhәbbәtini anlayıb buna inandıq. Allah mәhәbbәtdir. Kim mәhәbbәtdә qalarsa, Allahda qalar, Allah da onda qalar. 17 Mәhәbbәt bizdә ona görә kamil oldu ki, qiyamәt günündә cәsarәtimiz olsun. Çünki Mәsih necәdirsә, biz dә bu dünyada elәyik. 18 Mәhәbbәtdә qorxu yoxdur, әksinә, kamil mәhәbbәt qorxunu qovar. Çünki qorxu cәzaya aiddir, qorxan insan mәhәbbәtdә kamil deyil. 19 Biz sevirik, çünki öncә O bizi sevdi. 20 Kim "mәn Allahı sevirәm" deyir, amma öz qardaşına nifrәt edirsә, yalançıdır. Axı gördüyü qardaşını sevmәyәn görmәdiyi Allahı sevә bilmәz. 21 Bizim Ondan aldığımız әmr budur ki, Allahı sevәn gәrәk öz qardaşını da sevsin.
1 Yәhya 5
1 İsanın Mәsih olduğuna inanan hәr kәs Allahdan doğulub. Doğanı sevәn ondan doğulanı da sevir. 2 Biz Allahın övladlarını sevdiyimizi bundan anlayırıq ki, Allahı sevib Onun әmrlәrinә әmәl edirik. 3 Çünki Allah mәhәbbәti Onun әmrlәrinә riayәt etmәyimizi tәlәb edir. Onun әmrlәri isә ağır deyil. 4 Çünki Allahdan doğulan hәr kәs dünyaya qalib gәlir. Bizә dünya üzәrindә zәfәr qazandıran öz imanımızdır. 5 Dünyaya qalib gәlәn kimdir? Әlbәttә ki, İsanın Allahın Oğlu olmasına inanan! 6 Su vә qanla gәlәn Şәxs hәmin İsa Mәsihdir. O yalnız su ilә deyil, su vә qanla gәldi. Buna şәhadәt edәn Ruhdur, çünki Ruh hәqiqәtdir. 7 Bәli, üç şahid var: 8 Ruh, su vә qan. Bunların üçü dә bir-birinә uyğun gәlir. 9 Biz insanların şәhadәtini qәbul edirik, amma Allahın şәhadәti bundan üstündür. Çünki bu, Allahın şәhadәtidir; O Öz Oğlu barәdә şәhadәt edib. 10 Allahın Oğluna iman edәn kәs öz daxilindә bu şәhadәtә malikdir. Amma Allaha inanmayan Onu yalançı yerinә qoyub. Çünki Allahın Öz Oğlu barәdә verdiyi şәhadәtә inanmayıb. 11 Bu şәhadәt ondan ibarәtdir ki, Allah bizә әbәdi hәyat verib vә bu hәyat Onun Oğlundadır. 12 Oğula malik olan şәxsin hәyatı var, Allahın Oğluna malik olmayan şәxsin isә hәyatı yoxdur. 13 Bunları sizә – Allahın Oğlunun adına iman edәnlәrә yazdım ki, әbәdi hәyata malik olduğunuzu bilәsiniz. 14 Biz Onun hüzurunda ona görә cәsarәtlә danışa bilirik ki, Onun iradәsinә uyğun nәsә dilәdikdә O bizi eşidir. 15 Bilirik ki, nә dilәyiriksә, O bizi eşidir; belәcә dә bilirik ki, Ondan dilәdiklәrimizi alırıq. 16 Әgәr bir kәs qardaşının ölümә aparmayan günah etdiyini görsә, qoy Allahdan onun sağ qalmasını dilәsin vә belәcә ona – ölümә aparmayan günah edәn kәsә hәyat versin. Ölümә aparan günah da var. Demirәm ki, bu barәdә Allahdan istәsin. 17 Hәr cür haqsızlıq günahdır, amma ölümә aparmayan günah da var. 18 Bilirik ki, Allahdan doğulan hәr kәs günahını davam etdirmәz. Әksinә, Allahdan doğulan Oğul onu qoruyur vә şәr olan ona toxuna bilmir. 19 Bilirik ki, biz Allahdanıq, amma bütün dünya şәr olanın hakimiyyәti altındadır. 20 Bunu da bilirik ki, Allahın Oğlu gәlib bizә Haqq Olanı tanımaq üçün dәrrakә verdi. Biz dә Haqq Olanda, Onun Oğlu İsa Mәsihdәyik. Hәqiqi Allah vә әbәdi hәyat Odur. 21 Ey övladlar, özünüzü bütlәrdәn qoruyun!

2 Yәhya 1
1 Mәn ağsaqqaldan hәqiqәtә görә sevdiyim seçilmiş xanıma vә onun övladlarına salam! Yalnız mәn deyil, hәqiqәti dәrk edәnlәrin hamısı sizi sevir. 2 Çünki hәqiqәt daxilimizdә qalır vә әbәdi olaraq bizimlә olacaq. 3 Ata Allahdan vә Atanın Oğlu İsa Mәsihdәn olan lütf, mәrhәmәt, sülh dә hәqiqәt vә mәhәbbәt әsasında bizimlә olacaq. 4 Sәnin övladlarının arasında Atadan aldığımız әmrә uyğun olaraq hәqiqәtә görә hәyat sürәnlәrә rast gәlәndә çox sevindim. 5 Ey xanım, indi dә sәndәn xahiş edirәm ki, bir-birimizi sevәk. Sәnә yazdığım yeni bir әmr deyil, әvvәldәn bәri malik olduğumuz әmrdir. 6 Mәhәbbәt Atanın әmrlәrinә görә hәyat sürmәyimizi tәlәb edir. Әvvәldәn bәri eşitdiyiniz kimi әmr budur; gәrәk bu әmrә görә hәyat sürәsiniz. 7 Çünki dünyada çoxlu yalançı meydana çıxıb ki, İsa Mәsihin cismәn gәldiyini iqrar etmir. Bunu edәn şәxs yalançı vә Mәsih әleyhdarıdır. 8 Özünüzü qoruyun ki, bizim çәkdiyimiz zәhmәti bada vermәyib tam mükafatı әldә edәsiniz. 9 Hәddi aşıb Mәsihin tәliminә sadiq qalmayan hәr kәs Allaha malik deyil, hәmin tәlimә sadiq qalan kәs isә hәm Ataya, hәm dә Oğula malikdir. 10 Әgәr bir kәs yanınıza gәlib sizә bu tәlimi öyrәtmәsә, onu qonaq qәbul etmәyin vә onunla salamlaşmayın. 11 Çünki onunla salamlaşan kәs onun şәr әmәllәrinә şәrik olur. 12 Sizә yazılası çox sözüm var, amma bunları kağız vә mürәkkәblә bildirmәk istәmәdim. Lakin ümid edirәm ki, özüm yanınıza gәlib sizinlә üz-üzә söhbәt edim vә belәcә sevincimiz tamam olsun. 13 Sәnin seçilmiş bacının övladları sәnә salam göndәrir.

3 Yәhya 1
1 Mәn ağsaqqaldan hәqiqәtә görә sevdiyim әziz Qaya salam! 2 Ey sevimli, dua edirәm ki, canın uğurlu olduğu kimi özün dә hәr cәhәtdәn uğurlu vә sağlam olasan. 3 Bәzi qardaşlar gәlib sәnin hәqiqәtә bağlılığına, yәni hәqiqәtә görә hәyat sürdüyünә şәhadәt edәndә mәn çox sevindim. 4 Mәnim üçün öz övladlarımın hәqiqәtә görә hәyat sürdüyünü eşitmәkdәn böyük sevinc ola bilmәz. 5 Ey sevimli, sәnә hәtta yad olduqları halda qardaşlara xidmәt etmәkdә sәdaqәt göstәrirsәn. 6 Onlar cәmiyyәtin qarşısında sәnin mәhәbbәtin barәdә şәhadәt ediblәr. Sәn onları Allaha layiq bir tәrzdә yola salarkәn yaxşı iş görәcәksәn. 7 Çünki onlar imansız olanlardan heç nә götürmәdәn Onun naminә yola çıxdılar. 8 Belәcә biz hәqiqәt işindә hәmkar olmaq üçün bu cür adamlara dayaq olmalıyıq. 9 Cәmiyyәtә bir şey yazdım, amma onların arasında başçılıq etmәyi sevәn Diotref bizim sәlahiyyәtimizi tanımır. 10 Buna görә dә mәn gәlәndә onun etdiyi әmәllәrlә bağlı mәsәlә qaldıracağam: o bizim barәmizdә pis sözlәrlә qeybәt edir, hәtta bununla kifayәtlәnmәyәrәk qardaşları özü qәbul etmir, qәbul etmәk istәyәnlәrә dә mane olur vә onları cәmiyyәtdәn qovur. 11 Ey sevimli, pislikdәn yox, yaxşılıqdan nümunә götür. Yaxşılıq edәn Allahdandır, pislik edәnsә Allahı görmәyib. 12 Hamı Dimitrinin yaxşı adam olduğuna şәhadәt edir, hәqiqәtin özü dә bunu tәsdiq edir. Biz dә buna şәhadәt edirik vә sәn dә bilirsәn ki, bizim şәhadәtimiz etibarlıdır. 13 Sәnә yazılası çox sözüm var, amma bunları sәnә qәlәm vә mürәkkәblә yazmaq istәmirәm. 14 Amma ümid edirәm ki, tezliklә sәni görәcәyәm vә sәninlә üz-üzә söhbәt edәcәyәm. 15 Sәnә sülh olsun. Dostlar sәnә salam göndәrir. Oradakı dostlara bir-bir salam söylә. 

 http://gospelgo.com/u/azeri_nt.htm#1%20John

Nenhum comentário:

Postar um comentário