sábado, 11 de abril de 2015

1, 2 Piita: Uganda


1 Piita 1
1.1 Min Piita nba tee Yiisa Masia toomii nae sɔbin gbouŋ na ki teen Masiaweira nba yat ki be Pontus nan Galasia nan Kapadosia nan Asia nan Bitinia tinii ni ki tee saamm na. 1.2 Ti Baa Yennu dɔŋ ganni ki mi nan i tan saa teen u niiba, ki u Seyeeŋ te ki i tee popeendamm, ki u ganni a yii saak Yiisa Masia mɔb, ki u wuur i para nan u sɔn. Yennu n sommi, ki bia turi parmaasir bonchiann. 1.3 Pakin Yennu nba tee ti Yomdaanɔ Yiisa Masia Baa na man, kimaan u tint ninbaauk bonchiann ki turit manfopaann Yiisa Masia kuun fiiru paak. Linba nae te ki ti mɔk dindann nan ti tan sii mɔk manfoor, 1.4 ki la linba tee Yennu waas yar, ki li sii be mɔkmɔk nan mɔkmɔk, ki kan biir, li fant bia kan siiri; ki li be Yendɔuŋ ni 1.5 ki guu yimm nba ki Yennu paŋ dia-i, i yada paak, a yin la i tinnu nyɔɔt nba teen siir ki saa nyi paanu dajoontii na. 1.6 Li paak, i mɔk parpeenn man; li-i lekii tee kii mɔk parbiir yoo waaminna mɔtana, yaa la biakbooru booru na paak, i mɔk parpeenn. 1.7 Biak maŋ bikii-i a lin laan i teen Masia yada fanuwa-a? Li tee nan baa tuu jii salima ki teen muu ni a bin la li ŋant nae. I yada teenu ŋan Yennu boor ki gar salima gbaa. I yada teenu-i ŋan, ŋanne saa te ki yin la paku nan dontir nan baakir yoo nba ki Yiisa Masia tan saa nyi paanu na. 1.8 I ki mi lau ŋaan loonɔ; i bia ki laatɔ mɔtana, ŋaan teenɔ yada, ki mɔk parpeenn bonchiann nba ki nirɔ kan fit wann laa tee biaŋinba. 1.9 Yaa teenɔ yada na paak, i la tinnuwa. 1.10 Tinnu nae ki sɔkiniinba din loon bin bann li paak nan ninmɔnn, ki sɔkint a yimme ki Yennu saa tini ninbaauk na. 1.11 Masia Seyeeŋ nba din be bi ni na din wannib a u tan saa di biak; ki li poorpo ki u bia tan saa la baakir bonchiann; ki bi koor a bin bann yoo nba ki li tan saa tun, ki bia loon bin bann laa tan saa tun biaŋinba. 1.12 Ki Yennu fiit wannib a bi ki sɔkint bi mɔŋ sommir paak kaa, ŋaan i sommir poe ki bi sɔkint. Yennu Seyeeŋ nba ki u din tumɔ a wun nyi Yendɔuŋ ni nae mun te ki binba mɔɔntir barŋanii na beeri barii maŋ. Linba nae ki malakanba mun loon bin bann li paak. 1.13 Li paak, yi teen i dudukit siir nan yan, ki soor i mɔŋ, kii mɔk dindann nan barmɔnii nan i saa di manu bonchiann yoo nba ki Yiisa Masia tan saa nyi paanu na. 1.14 I sak Yennu mɔb man, ki ji daa waa loonbiit nba ki i din waa yoo nba ki i din ki mi Yiisa Masia na. 1.15 Yennu nba yiini na tee Popeendaanɔe, li paak, i mun-ii tee popeendamm man, 1.16 kimaan li sɔb Yennu gbouŋ ni a "Yii tee popeendamm man, kimaan min Yennu tee Popeendaanɔe." 1.17 Li-i tee ki i mei Yennu, i yiu Baae; ŋɔɔe bu niib kur buut nan baa tun biaŋinba na, ki ningannii kaa; li paak, yoo nba kur ki i be tingbouŋ na ni, yii tiinɔ man. 1.18 I mi nan Yennu nba nyinni binbenbiiuk nba ki i din gaar i baanba boor na, u ki jii bont nba saa biir nan likirii na kaa ki pa, 1.19 ŋaan u jii Yiisa Masia sɔn nba ŋan gar likirii kure; ki li tee nan mannu pegann nba ki mɔk biit koo dɔk u paak na. 1.20 Yennu nba daa din ki nan durinya yoo nba na, ŋaan ki u poŋ gann Masia a wuu tee mannu maŋ, ki u tan nyii paanu dajoontii na ni ti paak. 1.21 U paake ki i teen Yennu yada; ŋɔɔe din fiinɔ kuun ni ki turɔ paŋ; li paake ki i mɔk yada nan dindann Yennu boor. 1.22 Yaa gaar Masia labaar nae ki i nyii biit ni, ki ji loon i naa waas nan barmɔnii; li paak, yii loon i leeb man nan i para kura. 1.23 I la manfopaanna; li manfoor ki nyii bonboorik nba kpenn ni kaa, ŋaan li nyii bonboorik nba ki kpenn na nie; Yennu maan nba mɔk manfoor ki sii be mɔkmɔk nan mɔkmɔk nae turi manfoor maŋ. 1.24 Li sɔb Yennu gbouŋ ni a: "Nisaarik kur tee nan mɔɔt nae, ki u fant tee nan mɔɔt puuk na. Mɔɔt jɔɔkit ki li puut suur baa, 1.25 ŋaan Yennu maan na ŋarin kaa gbennu." Maan maŋe tee barŋanii nba ki bi din mɔɔntir ki teeni na.
1 Piita 2
2.1 Li paak, yi nyik biit kur, nan faak kur, nan kpinkpannii, nan funfunn, nan sanjaauŋ. 2.2 I poŋ la nan ti Yomdaanɔ ŋane, li paak, yii loon Yennu mɔmaan man nan sanpantik nba loon biin biaŋinba na; kimaan maan maŋe saa te ki yin kpaat tinnu sɔnu ni. 2.4 Baat u boor man; ŋɔɔe tee manfoor tann nba ki niib y‡tɔ, ŋaan ki Yennu gannɔ ki u ŋan bonchiann na. 2.5 Ŋaant man ki Yennu n jii-i ki yi tee nan manfoor tana na ki wun maa ŋaak nba ki u Seyeeŋ sii be li ni; ki i sii tee Yennu mɔŋ mɔŋ toontunna kii tuun u toonn nan u Seyeeŋ paŋ, ki u saa gaar li toonn Yiisa Masia paake; 2.6 kimaan li sɔb Yennu gbouŋ ni a: "Gotir, n gann tann ki bir Sayɔnn doo ni, ki li tee lɔtik ni tann, ki bia ŋan bonchiann, ki wunba kur teenɔ yada, u kan di fei." 2.7 Yimm nba teenɔ yada na mi nan u ŋan bonchiann ki turi; ŋaan binba ki teenɔ yada na, bii mi nan li sɔb Yennu gbouŋ ni a: "Tann nba ki tanmaara y‡tir na, ŋanne set tee lɔtik ni tanŋann." 2.8 Li bia sɔb a: "Tann maŋe ki niib saa gbiat, tanpiiuk maŋe saa te ki niib n baa." Baa ki sak Yennu mɔmaan paake ki bi gbiatir nan waa din sennib biaŋinba na. 2.9 Ŋaan yimm ŋarin tee Yennu nigannkabe, ki bia tee u naan ni niib nba jiantirɔ, ki bia tee nibooru nba tee popeendamm, ki bia tee u tiɔŋ niib, ki yii mɔɔntir ŋɔɔ nba nyinni bunbɔnn ni, ki baar nani u bakitnauŋ yentu ni na burchintuk po. 2.10 Sianyoo i din ki tee Yennu niibi, ŋaan mɔtana i ji tee u niibe; sianyoo u din ki tini ninbaauku, ŋaan mɔtana u tini ninbaauka. 2.11 N naa walonkai, yaa tee saamm tingbouŋ na ni na, n kpaaniie a yi nyik gbanant loonbiit nba kɔn nan i sei na, 2.12 ŋaan kii be fanu tingbouŋ na niib sinsuuk ni, ki li-i tee ki bi sukii-i a i tee biitdamm, bin la i toonŋana ki dont Yennu, daar nba ki u tan saa baar na. 2.13 Ti Yomdaanɔ paak, yii saak man yentdamm mɔi; yii saak kpanbar nba tee yent kur daanɔ na mɔb; 2.14 ki waa senn sennu damm nba a bii daar binba tuun toonbiit na tuba, ŋaan kii piak binba tuun toonŋana na, yii saak bi mɔi man. 2.15 Kimaan Yennu loomm tee yii tuun toonŋanae ki gɔɔr jatit maan nba ki mɔk nyɔɔti. 2.16 I be yent-n-mɔŋ binbeŋ; ŋaan i daa dia i yent-n-mɔŋ binbeŋ maŋ ki li tee yaak ki i tuun toonbiiti, ŋaan kii mɔk Yennu daaba binbeŋ. 2.17 Yii teen sɔɔ kur baakir, kii loon Masiaweira, kii tiin Yennu, kii teen kpanbar maŋ baakir. 2.18 Yimm nba tee daaba na, yii saak i saakab mɔi kii teemm baakir, ki li daa tee niŋamm kuukɔɔ kaa, ŋaan nan nibiita. 2.19 Li-i tee ki a la tubdatu a toonŋana paak, ki dukii Yennu po ki di sukuru, ŋanne saa penn u par; 2.20 ŋaan fi-i tun biit ki bi dat a tubir, ki a gaar tubdatu na soon nna, nlee ki bi saa pakani? Ŋaan fi-i tun linba ŋan ki gaar tubdatu li paak soon nna, ŋanne saa penn Yennu par. 2.21 Yennu din yiinit a tii di biak, kimaan Masia tiɔŋ din dii biak ti paak, a tii gorii u binbeŋ kii waa u taabana. 2.22 U din ki tun biit gbaa; ki faak bia ki mi nyii u mɔb ni. 2.23 Baa din sukiiɔ, u din ki jiin sukiti; baa din dintɔ biak na, u ki jeen sɔɔ, ŋaan jii u mɔŋ ki teen Yennu nba bu niib buut barmɔnii na nuu ni. 2.24 Ŋɔɔ Masia mɔŋ mɔŋe din jii ti toonbiit u gbanant ni, ki bi kpaau dapunpunn paak, a tin nyi biit ni kii tee niŋamm. U daŋ paake ki i la laafia. 2.25 I din tuu tee nan pebotkai nae, ŋaan mɔtana i jen i kpaaritɔɔ, wunba guu i sei na boora.
1 Piita 3
3.1 Poob, sakin man i sɔrib mɔi, bi siab-i kii teen barŋanii na yada, ŋaan li pasiar i binbenŋaŋ paak, bi saa teen yadawa, ki li ki kpaa talas yin yet siar gbaa, 3.2 kimaan bi-i la nan yimm nba teen Yiisa yada na binbeŋ ŋani, bi mun saa teenɔ yadawa. 3.3 Poob, daa jikit i mɔŋ ki want i fant nan yuloru, koo salima tuliat, koo chinchenŋana gbabu kaa. 3.4 Ŋaant man ki i fant-ii tee para nba be soon nna nan ŋminŋminn; ŋanne tee fant nba kan biiri, ki bia ŋan bonchiann Yennu boor. 3.5 Yaayoo ni pooŋamm nba din teen Yennu yada na, nnae ki bi din faŋŋit bi mɔŋ, ki saak bi sɔrib mɔi. 3.6 Nnae ki Sara din saak u sɔrɔ Abraham mɔb ki yiu u yomdaanɔ. Li-i tee ki i tuun ki li ŋan, ki ki tiin siari, ŋann i tee Sara maŋ bonpoie. 3.7 Jab, i mun-ii be fanu man nan i poob, kii mi nan bi tee tariie i boor, kii teemm baakir, kimaan yimm nan ŋamm kur tan saa gaar Yennu piinŋann nba tee manfoor na; ŋanne saa te ki Yennu n gaar i miaru. 3.8 Linba biar tee nnae; i kur-ii mɔk dudukyenn man, ki i baka-ii be i leeb ni, kii mɔk lomm nan Masiaweira, kii tiin i leeb ninbaauk, kii sikint i mɔŋ. 3.9 I daa tuun biit ki jiint biit paaki, i bia daa sukii ki jiint wunba sukiini, ŋaan jiinɔ a "Yennu n teen piisin a paak," kimaan Yennu din yiini a yin gaar piisime. 3.10 Li sɔb Yennu gbouŋ ni a: "Wunba loon manfoor nba mɔk parpeenn, ki loon wun tan la daa nba ŋan, wun nyinn u mɔŋ barbiit nan faak maan ni, 3.11 ki nyik biit tumu, ŋaan kii tuun toonŋana, ki lon parmaasir sɔnu kii waa-r, 3.12 kimaan ti Yomdaanɔ kpaa u ninbina niŋamm paake, ki bia gbia bi miaru yoo kura; ŋaan kɔn nan toonbiit damm na." 3.13 Li-i tee ki i numm mɔn nan toonŋana tumu, sɔɔ be ki saa teeni siar-ii? 3.14 Li-i lekii tee ki i la tubdatu i toonŋana paak, parpeenn sii tee i yare; i daa tiin nisaarik, i bia daa te ki li daamiini. 3.15 Tinin ti Yomdaanɔ Masia i para ni; yoo kur, yi teen siir ki jiin wunba boi-i yaa mɔk dindann nba na po. 3.16 Yi gatɔ soon nna kii tiin Yennu, ki ŋaan ki i benu-ii ŋan, ki bi-i sukii-i yaa tuun toonŋana Masia paak na, bin di fei bi sukit maŋ ni. 3.17 Li-i tee Yennu loomm nan i di biak toonŋana paak, li chee yin di biak toonbiit paak; 3.18 kimaan Masia din gaar biitdamm kur paak ki kpo yomkɔɔe; niŋanɔ maŋe din gaar biitdamm paak ki kpo, a wun te tin saan Yennu boor. Bi din kpiiu, ŋaan ki u bia fiir kuun ni Yennu Seyeeŋ paŋ ni. 3.19 Li Seyeeŋ nie ki u din saan sei nba kɔɔ sarik kpeentiŋ na boor, ki saa pak Yennu maan ki turib; 3.20 ŋamme din tee niib nba ki sak Yennu mɔb yoo nba ki u din dii sukuru Nowa yoo na, yoo nba ki ŋɔɔ Nowa din ŋamm ŋarungbeŋŋir; ki niib banniin kuukɔɔ din kɔɔ ŋaruŋ maŋ ki tinn nyun ni na. 3.21 Nyun maŋe tee Yennu nyunwuru ninnauŋ nba tinnit mɔtana; li ki tee ti gbanant paak wuru kaa, ŋaan li tee taa mei Yennu a wun wuur ti para, Yiisa Masia kuunfiiru na paake. 3.22 U saan Yendɔuŋ nie ki be Yennu niidiitu po, ki malakanba nan sanpaapo yentdamm kur saak u mɔb.
1 Piita 4
4.1 Masia nba din dii biak ti paak na, i mun chee i para kii dukii nna, kimaan wunba dii gbanant paak biak, u nyii toonbiit tumu niwa. 4.2 Laa jii yoo na ki saa, i daa jikit i gbanant ki tuun nisaarik loonbiiti, ŋaan kii waa Yennu loomm. 4.3 Yoo nba gar, i din jii i yoo ki tuun toonbiit, i din tuun i mɔŋ loonbiite, ki nyu daan yib, ki di diina ki mɔk fuut, ki tikii leeb danyuboa, ki mann pata, ki tuun nan binba ki tee Masiaweira na nba loon biaŋinba na. 4.4 Ŋaan mɔtana, yaa ki waab ki tuun li toonbiit na, li bakitibe, ki bi ji biir i sana. 4.5 Ŋaan bi tan saa pak bi mɔŋ biit ki tur Yennu nba teen siir a wun bu footib nan kpeemm buut na. 4.6 Ŋanne teen ki Masia din pak barŋanii na ki tur binba kpo na gbaa; bi lek din kpo nan sɔɔ kur nba kpenn biaŋinba nae; ki u din pak barŋanii maŋe ki turib a bin la yaak kii mɔk manfoa bi sei ni, Yennu paak. 4.7 Bona kur gbennu ji ki fɔk; li paak, yi soor i mɔŋ kii sub ki fit kii mei Yennu. 4.8 Linba gar bont kur tee yii loon i leebe fanu, kimaan lomm dɔkint biit bonchiann. 4.9 I gaan leeb saauŋ ki daa burimi. 4.10 Sɔɔ kur nan waa gaar yan nba nyii Yennu boore, i diar fanu ki jii yan maŋ ki somm i leeb. 4.11 Wunba ki Yennu sennɔ a wuu mɔɔntir barŋanii na, wuu mɔɔntir linba ki Yennu teenɔ nae; wunba mun ki Yennu sennɔ a wuu sommit leeb, wuu sommitib nan u paŋ nba ki Yennu teenɔ na, ki Yennu n la paku bonsiar kur ni Yiisa Masia paak; ŋɔɔ Yennue yen paku nan paŋ kur mɔkmɔk nan mɔkmɔk. Mamɔmm. 4.12 N naa walonkai, yaa di biak nba bikii-i na, i daa te ki li bakitiri ki tee bonsaann i boori. 4.13 I-i di biak Masia paak na, yii mɔk parpeenn man, ki yoo nba ki u tan saa nyi paanu nan yentsaakar na, i saa la parpeenn bonchiann. 4.14 Bi-i sukii-i Masia sann paak, parpeenn tee i yare, kimaan Yennu Seyeeŋ nba mɔk paŋ bonchiann na be i ni. 4.15 Ŋaan sɔɔ biak dinu-i tee nikpinu koo nanyuk koo toonbiit tumu koo kpikpiruk toona paak, li ki ŋani; 4.16 fi-i di biak faa tee Masiaweirɔ na paak, a daa tiin fei, ŋaan dont Yennu, Masia sann paak. 4.17 Yoo baara ki Yennu saa piin ki bu niib buut; u saa bu u tiɔŋ niib buute sinsinn; ki li-i tee ki u bu timm nba tee u niib na buut sinsinn, ki binba ki sak u barŋanii na yar ji sii tee nlee? 4.18 Li sɔb Yennu gbouŋ ni a "Li-i paar ki niŋamm n tinn, ki biitdamm nan binba ki tiin Yennu na ji saa teen nlee ki tinni?" 4.19 Li paak, binba di biak Yennu loomm paak na, bii tuun toonŋana, ki jii bi mɔŋ ki pet bi nantɔɔ Yennu nba tee barmɔnii daanɔ na.
1 Piita 5
5.1 Yimm tɔɔndamm nba be Yiisaweira sinsuuk ni na, n kpaaniie, min nba mun tee tɔɔndaanɔ, ki n ninbinn din la Masia nba dii biak biaŋinba, ki n bia saa lakin di manu bonchiann nba tan saa nyi paanu na, 5.2 n kpaaniie, yii guu Yennu niib nba be i nuu ni na, ki li daa tee miar kaa, ŋaan kii tee i yanbɔɔte, Yennu nba loon biaŋinba; ki li bia daa tee likirii paaki; ŋaan tee i kpan koor a i tume. 5.3 Daa mantik dia niib nba ki Yennu turi na nan nimmɔnni, ŋaan te ki i binbenŋaŋ n wannib baa sii be biaŋinba. 5.4 Ki Masia nba tee yudamm kur yudaanɔ na-i taŋŋi jen, i saa la nyɔɔt nba kan biiri. 5.5 Nnae mun, yimm nba tee nipaauŋ, yii saak saakab mɔi; ki i kur-ii gaan leeb mɔi, ki teen tarii i leeb boa, kimaan li sɔb Yennu gbouŋ ni a "Ŋɔɔ Yennu y‡en karinbaandamme, ŋaan sommit binba sikint bi mɔŋ na." 5.6 Li paak, yi sikin i mɔŋ ki teen Yabint Yennu nuu ni, ki u saa donni yoo nba ki u loon. 5.7 Jiin man i daamii kur ki turɔ, kimaan u baka be i ni. 5.8 Yii dia i mɔŋ man, kii mi i dataak nba tee Sintaanii na po; u line nan yambɔr na, ki loon wun la sɔɔ ki soor. 5.9 Y‡tirɔ man, ŋaan teen Masia yada fanu, kimaan i mi nan Masiaweira leeb nba be tingbouŋ na ni mun di biak nan yaa di biaŋinba nae. 5.10 Ŋaan li-i tee ki i dii biak yoo waaminna, Yennu nba mɔk ninbatinu kur na saa ŋamm i binbeŋ, ki chee i para, ki turi paŋ; ŋɔɔe din yiini Masia paak a yii di u manu nba kaa gbennu na. 5.11 Ŋɔɔe mɔk paŋ kura mɔkmɔk nan mɔkmɔk. Mamɔmm. 5.12 Sailas nba ki n mi nan u tee Masiaweirɔ nan barmɔnii na, ŋɔɔe sommin ki n sɔb gbouŋ nba ki fɔk na a n chee i para, ki kpaani, nan ŋanne tee Yennu maan nan barmɔnii. Li paak, yii diar fanu man. 5.13 I leeb nba be Babilɔnn ki Yennu din gannib na foontii. N bija Mak mun foonti. 5.14 Yi foont i leeb nan lomm. Parmaasir-ii be yimm nba kur tee Masiaweira na paak.

2 Piita 1
1.1 Min Simonn Piita nba tee Yiisa Masia daabir nan u toomii nae sɔbin gbouŋ na ki teen binba teen Yiisa Masia nba tee ti Tinntɔɔ nan Yennu yada u burchint paak, nan taa mun teen yada biaŋinba na. 1.2 Yaa bann Yennu nan ti Yomdaanɔ Yiisa na, ninbatinu nan parmaasir n ŋamm pukin i paak. 1.3 Yennu paŋ yab bonchiann; ki u teent linba kur tee manfoor nan yentinu yar kimaan taa miu na paak; ŋɔɔe din yiinit u yentsaakar nan binbenŋaŋ ni. 1.4 Li paak, ki u senn mɔsonjaana nba ŋan bonchiann ki turit a tin nyi kuun nba be tingbouŋ na ni loonbiit paak na, ŋaan gaar u binbeŋ. 1.5 Linba na paak, yii yabir i mɔŋ ki pukin binbenŋaŋ i yada paak man; ki bia pukin Yennu bannu i binbenŋaŋ maŋ paak; 1.6 ki bia pukin mɔŋdianu i bannu maŋ paak; ki bia pukin gbankur i mɔŋdianu maŋ paak; ki bia pukin yentinu i gbankur maŋ paak; 1.7 ki bia pukin naataann i yentinu maŋ paak; ki bia pukin lomm i naataann maŋ paak. 1.8 I binbeŋ-i be nnaie, li saa te ki i ŋamii bant ti Yomdaanɔ Yiisa Masia yoo kur, kii mɔk nyɔɔt bonchiann ki turɔ. 1.9 Ŋaan nirɔ nba ki mɔk binbenbooru maŋi, li yɔɔ jɔɔne, ki poŋ tamm nan Yiisa din nyinn u toonbiit sianyoowa. 1.10 N naa waas, Yennue yiini ki ganni, li paak, yi ŋamm yabir i mɔŋ paak man, ki te ki lin set wann nan i tee u niibe. Li-i tee ki i tuun linba na, i kan mi baa; 1.11 ki Yennu saa te ki yin tan kɔɔ ti Yomdaanɔ Yiisa Masia nba tee ti Tinntɔɔ na naan ni; u naan maŋe yɔɔ be ki ki mɔk gbennu. 1.12 Li paak, n sii yɔɔ tiani labaar nae yoo kur; n lek mi nan i poŋ gbatira, ki mir fanu, ki diar chimm; 1.13 ŋaan n dukin nan li ŋan ki n ŋamm tiari, ki fiin i dudukit, maa daa be n manfoor ni na. 1.14 N mi nan li kan yukiri ki n saa nyi n gbanant ni nan ti Yomdaanɔ Yiisa Masia nba din betin na. 1.15 Li paake ki n yabir n mɔŋ ki sɔb gbouŋ na a lii tiani labaar na po yoo kur, n kuun poorpo. 1.16 Taa poŋ din beti nan ti Yomdaanɔ Yiisa Masia tee paŋ daanɔe, ki bia tan saa jen na, labaar maŋ ki tee faak kaa, li tee barmɔniie. Ti ninbinae din la waa mɔk paŋ biaŋinba. 1.17 Ki ti din be nanɔ yoo nba ki ti Baa Yennu turɔ baakir yentsaakar ni. Li yoo maŋe ki kunkɔr nyii ti yabint Yennu nba tee yentsaakar daanɔ na boor ki yet a, "N Bilonkakii na, wunba ki n numm gboou nae na." 1.18 Ti mɔŋ mɔŋ tubae din gbat kunkɔr maŋ ki li nyii Yendɔuŋ ni na. Li yooe ki ti din be nanɔ jɔɔr nba ki Yennu gannir na paak. 1.19 Ŋanne mantik kat wannit nan Yennu sɔkiniinba nba din pak Yiisa labaar nba na tee barmɔniie. Li ŋan ki yin gbiint baa din yet linba na fanu. Bi mɔbona maŋ tee nan fitir nba teen yentu bunbɔnn ni biaŋinba nae mɔkmɔk nan yoo nba ki Yiisa tan saa jen; ŋanne saa te ki i numm n yent fanu. 1.20 Ŋaan linba gar li kur tee nnae; yii tian man nan Yennu sɔkiniinba nba din sɔb Yennu gbouŋ ni barii nba na ki tee bi tiɔŋ mɔmaan kaa, 1.21 kimaan Yennu sɔkiniinba sɔɔ din ki mi dukin u mɔŋ loomm ni ki paki, ŋaan Yennu Seyeeŋe din wantib biaŋinba ki bi saa pak labaar nba nyii ŋɔɔ Yennu boor na.
2 Piita 2
2.1 Faak sɔkiniinba nba din be Juu teeb sinsuuk ni sianyoo biaŋinba na, nnae ki faak wannteeb mun bia sii be i sinsuuk ni, ki wanti faak wannu woonin ni, linba saa biiri. Bi saa y‡t ti Yomdaanɔ Yiisa, wunba din daab na gbaa; ki Yennu saa dat bi tuba yiama. 2.2 Niib bonchiann saa weib ki mun tuun bi mɔŋ loonbiit. Bi paak ki niib saa fiak barmɔnii sɔnu na. 2.3 Bi sii mɔk nianchiɔŋ, ki sii kpanni ki ŋmabi. Yoo nba din gar na Yennu poŋ din yet a bi tee biitdamme, ŋaan li kan yukir ki u saa dat bi tuba. 2.4 Malakanba nba din tun toonbiit na, Yennu din ki nyik bi tubdatu. U din jii jarite lorib ki lub muu nba kan mi kpeen na ni; muu maŋ be bootuk nba sumii ki bia bɔn bonchiann nie; bi sii be leŋe mɔkmɔk nan daar nba ki u tan saa bu bi buut. 2.5 Nnae biak, u din ki nyik yaayoo ni tingbouŋ niib na. U din te nyume dii tingbouŋ maŋ, ki kpii binba kur ki tiinɔ na, ŋaan tinn Nowa, wunba din mɔɔntir Yenweiu po, ki tinn u ŋaateeb banlore ki pukin. 2.6 Ŋɔɔ Yennu bia din biir doi nba tee Sodom nan Gomora na, ki te ki li dii muu ki kpant tanpent, ki doi maŋ ni niib kura kpo. Linba nae tee siara ki want biitdamm waa tan saa dat bi tuba biaŋinba. 2.7 U bia din tinn Lot, wunba din tee niŋanɔ na. Biitdamm nba din tuun bi gbanant loonbiit biaŋinba na, li din biir ŋɔɔ Lot par bonchiann. 2.8 Lot, jaŋanɔ maŋ, din be, ki laat bi toonbiit, ki gbia baa piak mɔbonbiit biaŋinba. Baa din tuun toonbiit yoo kur biaŋinba na, li din biir u par bonchiann, kimaan u din tee niŋanɔe. 2.9 Ti Yomdaanɔ Yennu mi biaŋinba ki u saa fat niib nba tiinɔ, ki nyinnib mukisuk ni, ŋaan dat biitdamm tuba mɔkmɔk nan daar nba ki u tan saa bu bi buut. 2.10 Niib nba waa bi gbanant loonbiit ki chomm, ki sian yudamm, Yennu tan saa dat li damm tuba ki gar waa tan saa dat nileeb tuba biaŋinbawa. Faak wannteeb nba be i sinsuuk ni na tee tubkangbatae, bi ki tiin sɔɔ. Bi sukii malakanbae ki ki mɔk jaŋmaanii. 2.11 Malakanba mɔk paŋ nan yiikoo ki gariba, ŋaan bi ki yeen biit ki sukiib Yennu boori. 2.12 Li nibooru ki mi malakanba nba be biaŋinba, ŋaan sukiib. Niib maŋ ki mɔk dudukiti; bi tuun linba ki bi loone, ki naan muuk ni bonkobibiit nba ki niib tuu soorib ki kpi na. Bi mɔŋ toonbiite saa mantik biirib; 2.13 bi toonbiit nyɔɔt sii tee biirue. Bi tuun bi gbanant loonbiit yeenin nie. Bi-i be i ni yoo nba, bi tee nan jakint nba tuu taab chinchenn paak biaŋinba nae. Bi-i di jeet nani yoo nba, ŋaan bi lek dukii bi toonbiit na poe. 2.14 Bi-i la poo, bi ki nyikit u bandakiri, ki bia kan nyik bi biiti. Bi kpann niib nba ki mi Yennu sɔnu fanu nae ki boontib. Bi para ni, bi tumii nianchiɔŋo, ki te ki Yennu mɔtomm be bi paak. 2.15 Bi ki saak ki waa sɔnu nba tooki, ŋaan tɔkii sɔnganu; bi waa Beor bija Balaam nba din waa sɔnu nba nae. U din loon toonbiit tumu nyɔɔte, 2.16 ki Yennu kpaanɔ u toonbiit paak, ki u boŋ pak nanɔ nan nisaarik kunkɔr ki kpaanɔ a wun nyik u waatuk toona maŋ. 2.17 Niib maŋ booru tee nan bunbunn nba kaa nyun nae; bi tee nan sayuŋ nba ki wouŋ tuu gaanɔ nae. Yennu tan saa jiib ki lub bunbɔnchiɔŋ ni, mɔkmɔk nan mɔkmɔk. 2.18 Bi piak karinbaanbarii nba ki mɔk nyɔɔte a bin kpann niib nba yiab bi mɔŋ a bin nyi biitdamm ni na, ki kpannib a bii tuun gbanant loonbiit nan bonchonchonsin, 2.19 ki beerib a bi tan saa la fat-n-mɔŋ, ŋaan ki bi mɔŋ tee biit daaba, kimaan bonsiar nba nyann nirɔ, li bont tuu te nirɔ maŋ be daabsin nie. 2.20 Niib nba din mi ti Yomdaanɔ Yiisa Masia, wunba tee ti Tinntɔɔ, ki poŋ din nyik biit nba be tingbouŋ na ni na, li biit maŋ-i taŋŋi jen ki nyannib, bi joontu sii bi ki gar bi pinpiik nba din tee biaŋinbawa. 2.21 Bi-i bonni kii mi popeenn binbeŋ, li bo sii sɔ nan baa bannir ŋaan ji ki sak barŋanii nba ki bi din gbat na. 2.22 Bi tuun ki gbeent barjokit nba yet biaŋinba nae a "Bɔke tuu ŋmat ki di u mɔŋ siit," ki "Doorik-i wur nyun ŋaan u tuu ŋmat ki gbar u mɔŋ bakire."
2 Piita 3
3.1 N naa walonkai, maa sɔbin gbouŋ nba ki teeni na ji pukii gbant ŋanlee-e na. Li gbant ŋanlee kur ni, n poŋ tiari bona na powa, maa n fiin i dudukŋant. 3.2 N loon ki yii tian mɔmaan nba ki Yennu sɔkiniinba din pak li po yaayoo ni na, kii biakii tian sennii nba ki ti Yomdaanɔ, wunba tee ti Tinntɔɔ din pak na, ki timm nba tee u toomiinba beti na. 3.3 Sinsinn, n loon ki yii tian nan nisiab nba waa bi para loonbiit tan sii be dajoontii ni, ki sarikiti, 3.4 ki yeen a, "Yiisa Masia nba din senn mɔsonn a u tan saa jen na, ŋɔɔ lia-a? Ti baanba nba kpowa nan dinna, bonsiar kur kpan tee nan laa poŋ din tee biaŋinba durinya pinpiik ni nae." 3.5 Li niib ki saak bin tiar nan Yennu din yet mɔmaame ki nan sanpaak nan tiŋ yaayoo ni; ki din nyinn tiŋ na nyun ni, ki te ki li be nyun na sinsuuk ni, 3.6 ki bia te ki nyun dii tingbouŋ maŋ ki li biir. 3.7 Ŋaan ŋɔɔ Yennu mɔmaame bia lek sii dia sanpaak nan tiŋ nba be mɔtana na mɔkmɔk nan yoo nba ki u tan saa te ki li kura n di muu, ki biir biitdamm, kimaan li daar u tan saa bu bi buut ki biiriba. 3.8 N naa walonkai, i daa tammit barii na po; Yennu boor ŋarin, dayennkɔɔ tee nan bina tusaa nae; ki bina tusaa mun tee nan dayennkɔɔ na. 3.9 Nisiab dukii a li yukir nan Yennu n tun mɔsonn nba ki u din senn nawa, ŋaan li ki tee nna; u mɔk sukurue nani; u ki loon sɔɔ n tan kɔɔ muu ni, u loon ki sɔɔ kur n nyik u biite ki tinn. 3.10 Ti Yomdaanɔ daar maŋ baaru tan sii tee nan nanyukɔɔ baaru nae. Li daar maŋ, sanpaapo saa gbenn nan fujaann; ki muu nba di bonchiann tan saa di sanpaapo bonsiar kur, ki tingbouŋ na nan bonsiar kur nba be leŋ tan saa di muue ki boont. 3.11 Ki bont na kur nba tan saa di muu nna na, i dukin li ŋan ki yii tee niboor bee mani? Li ŋan ki yii mɔk binbenyeeŋ, kii tiin Yennu, 3.12 kii guu Yennu daar maŋ, ki yabir i mɔŋ paak ki daar maŋ n baar yian. Li daare ki sanpaapo tan saa kab ki biir, ki muu na tonu saa nann sanpaapo bonnankaa. 3.13 Ŋaan ti guu yoo nba ki sanpaapo paann nan tinpaann tan sii be nan Yennu nba din senn mɔsonn nba nae, ki popeenn toona kuukɔɔ sii be leŋ. 3.14 N naa walonkai, yaa guu bona maŋ na paak, yi yabir i mɔŋ kii mɔk parmaasir, nan binbenyeeŋ, ki daa mɔk biit Yennu boori. 3.15 Ti Yomdaanɔ nba di sukuru ki daa ki jen na, u loon ki yin bann nan u teen niibe yaak a bin tinna ki wun jen. Ti naa bilonkak Pɔɔl mun daan sɔb gbounsiɔk ki turi ki beti linba nawa, nan Yennu nba turɔ yan ki u be biaŋinba na. 3.16 U gbant kur ni, u din sɔbin ki piak Yennu daar maŋ poe ki wanti li labaar. Labasia be u gbant na ni ki paar nan nirɔ n bann li paak, ki nisiab nba ki mɔk yan, ki bia ki mɔk baa see sian na, jikitir ki kpintir faake, nan baa tuu kpintir Yennu gbouŋ maŋ paak, bolia ni biaŋinba na. Linba na paake ki Yennu tan saa dat bi tuba. 3.17 N naa walonkai, i poŋ mi baa tee biaŋinba. Yimm nba waa barmɔnii na, yi bann i yan ni, ki daa waa biitdamm faak sɔnii na, ŋaan yabir ki daa baa. 3.18 Yi ŋamm gaar ti Yomdaanɔ Yiisa Masia nba tee ti Tinntɔɔ na sommir ki pukin man, kii tumii u mɔmaan na. Ŋɔɔe yen dontir mɔkmɔk nan mɔkmɔk. Mamɔmm. 

 http://gospelgo.com/f/moba_nt.htm#1%20Peter

Nenhum comentário:

Postar um comentário