sábado, 4 de abril de 2015

1, 2 Tesalonaika: TONGAN


1 Tesalonaika 1
1 TU KO KIMAUTOLU, ʻa Paula mo Siliveinusi mo Timōte, ko ʻemau tohi ki he siasi ko ia ʻo e kakai Tesalonaika, ʻa ia ʻoku ʻi he ʻOtua ko e Tamai, pea mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ʻOfa ke mou maʻu kelesi mo e fiemalie. 2 ʻOku mau fakafeta ʻi maʻu ai pe ki he ʻOtua koeʻuhi ko kimoutolu kotoa pe, ʻo mau takua kimoutolu 3 ʻi he emau ngaahi lotu; ko e ʻikai motu ʻemau manatu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua ko ʻetau Tamai ki he ngaūe ʻo hoʻomou tui, mo e fakafitefitaʻa ʻo hoʻomou ʻofa, mo e kikitaki ʻo hoʻomou ʻamanaki, ʻa e ʻamanaki ki hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi: 4 kaeʻumaʻa ko ʻemau ʻilo, siʻi kainga ʻofeina ʻe he ʻOtua, ko e kakai kimoutolu kuo fili moʻoni. 5 He talaʻehai naʻe hoko atu ʻemau Kosipeli ko e ngeʻesi lea pe, ka naʻe ō mo e malohi, pea o mo e Laumalie Maʻoniʻoni pea mo e loto (aʻetalaʻa. Seuke, ʻoku mou ʻilo ʻa e anga naʻa mau angaʻaki ʻi homou lotolotonga, 6 koeʻuhia ko kimoutolu. Kaeʻumaʻa foki, naʻa mou hoko ko e kau faʻifaʻitaki kiate kimautolu pea mo e ʻEiki; he neongo naʻe hoko ʻa e folofola mo e fuʻu mamahi, ka mou tali fiefia pe, ko e fiefia tupu ʻi he 7 Laumalie Maʻoniʻoni. Ko ia kuo mou hoko ai ko e fa ʻifaʻūakiʻanga kiate kinautolu kotoa pe ʻi Masitonia mo Akeia kuo lotu, 8 ʻIo, ko kimoutolu kuo ongo mei ai ʻa e folofola ʻa e ʻEiki ki Masitonia mo Akeia, ʻo ʻikai ngata ai, ka kuo pavake ʻa hoʻomou lo:u ki he potu kotoa pe, ʻo pehe ʻoku fai ki he ʻOtua. Ko ia ʻoku ʻikai te mau kei tala ha meʻa, he koeʻumaʻā; 9 he ʻoku fai ʻe he kakai homau ongoongoa — ʻa e anga o ʻemau hoko atu kiate kimoutolu; mo hoʻomou tafoki ki he ʻOtua; ʻo fulituʻa ki he ngaahi tamapua, ke hoko ko e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻOtua ʻoku moʻui mo moʻoni; 10 pea ke nofoʻaki tali ʻa e haʻu mei langi ʻa hono ʻAlo ne ne fokotuʻu mei he kau pekia, ʻio, ʻa Sisu ʻa ia ʻoku ne fakahaofi kitautolu mei he houhau ʻoku tuʻunuku mai.
1 Tesalonaika 2
1 SEUKE, ʻoku mou lāu ʻilo, kainga, ʻa e anga ʻo ʻemau hoko atu kiate kimoutolu; talaʻehai ko e meʻa maʻamaʻa. 2 Kaekehe, neongo kuo toki fakamamahi ʻi kimautolu mo ngaohikoviʻi ʻi Filipai, ʻa ia ʻoku mou ʻilo ki ai, ka ko e meʻa ʻi homau ʻOtua naʻa mau fai malohi ʻemau malangaʻaki ʻa e Kosipeli ʻa e ʻOtua kiate kimoutolu, neongo naʻe lahi ʻa e 3 faingataʻa. He ko ʻemau fai akonaki ʻoku ʻikai tupunga ʻi haʻamau hē, ʻumaʻā haʻamau tokanga taʻetāu, muʻa hake hāno fai fakahekeheke. 4 Ka ko e anga naʻa mau angaʻaki ʻi homau sivi ʻe he ʻOtua, pea lelei ai kiate ia ke tuku kiate kimautolu ʻa e Kosipeli, ko ia ia ʻoku mau lea ai ni: ʻoku ʻikai te mau fai ke malie ʻia ai ʻa e kakai, ka ko e ʻOtua, ʻa ia ʻoku ne sivi 5 homau loto. ʻIo, ʻanefē haʻamau fai ha lea ko e fakalai? ʻoku mou ʻilo pe; pea ʻanefe haʻamau fai ha meʻa ʻa ia ko e kofu pe ʻo haʻamau manumanu? ko e ʻOtua ē 6 ko e fakamoʻoni ki ai. Pea ʻanefe haʻamau tangi ke fakahikihiki ʻi ʻe he kakai, ʻe kimoutolu, pe ʻe ha kakai kehe? ka naʻe faingofua pe ʻemau fai fakaʻeiʻeiki, he ko e 7 kau Aposetolo ʻa Kalaisi. Kae kehe naʻa mau ʻi homou lotolotonga ʻo angalelei pe; hange tofu pe ha fefine toutama ʻa ia ʻoku ne 8 tauhi siʻene fanau aʻana, pehe ʻi heʻemau ʻofauʻuuʻu kiate kimoutolu naʻa mau fakaʻamu ke ʻatu, ʻo ʻikai ko e Kosipeli pe ʻa e ʻOtua, ka ko siʻemau moʻui foki — kae fēfē, he ne mou hoko ko homau 9 ʻofaʻanga. He ʻoku mou manatu, ʻe kainga, ʻemau fakaongosia mo ʻemau fakafitefitaʻa. Naʻa mau malangaʻaki ʻa e Kosipeli ʻa e ʻOtua kiate kimoutolu, ka mau ngaūe ʻi he ʻaho mo e po kiate kimautolu, ke ʻoua naʻa fakamafasia 10 hamou tokotaha. Ko kimoutoluʻa e fakamoʻoni, ʻio, mo e ʻOtua foki, ki he molumalu mo totonu mo taʻemele ʻemau fakafeangai kiate kimoutolu ʻa e kau lotu. 11 ʻA, ʻoku mou ʻilo pe, hange ko e fai ʻa ha tamai ki heʻene fanau aʻana, naʻe pehe ʻemau enginaki kimoutolu tāutaha, mo lotaki, 12 mo tapou, ke mou laka ʻo tāu mo e ʻOtua, ʻa ia ʻoku ne ui kimoutolu ke hu ki hono puleʻanga mo hono langilangi. 13 Ko ia ko kimautolu foki ʻoku mau fai taʻetuku ʻemau fakafeta ʻi ki he ʻOtua; koeʻuhi ʻi hoʻomou tali ʻa e folofola ongo telinga — ʻa ia naʻe fakafofonga ʻiate kimautolu, ka ko e meʻa ʻa e ʻOtua — fakafeta ʻi naʻe ʻikai ko e lea ʻa e tangata naʻa mou maʻu, ka ko e folofola ʻa e ʻOtua, he ko ia matē pe, pea ko e meʻa foki ʻoku ngāngāue ʻiate kimoutolu ʻoku 14 tui. He vakai, naʻa mou hoko, kainga, ko e kau faʻifaʻitaki ki he ngaahi siasi ʻa e ʻOtua, ʻa e ngaahi siasi ʻi Siutea ʻoku ʻia Kalaisi Sisu; he oku tatau homou tautekovia ʻe homou kakai, pea mo kinautolu ʻe 15 he kakai Siu. ʻA e faʻahinga naʻa nau fakapongi ʻa Sisu ko e ʻEiki, mo e kau Palofita, pea fakafeʻatungia kimautolu: pea ʻoku ʻikai te nau fai ha anga ʻoku malie ki he ʻOtua; pea ko e fakafili ki he kakai kotoa pe, heʻenau taʻofi ʻemau malanga 16 ki he Senitaile ke nau moʻui. ʻA, ko e fai ai pe ke fakakakato ʻenau ngaahi hia; ka kuo to kiate kinautolu ʻa e houhau ʻo liʻoa mai. 17 Pea ko kimautolu, kainga, ʻi homau vaetuʻua meiate kimoutolu; (ko ʻetau femātaaki pe naʻe vaetuʻua, kae maʻu pe ʻa e loto:) kuo teʻeki ke meimei houa, pea makehe atu ʻemau feinga ke tau toe femātaaki — ko e holi ka ko ha holi. 18 Ko ia naʻa mau tokanga ke ʻalu atu, ʻio, ʻe au Paula; ʻo ʻikai tuʻo taha pe, kae tuʻo ua: ka naʻe felei 19 homau hala ʻe Setane. He kofaʻa ia homau ʻamanakiʻanga, mo e fiefiaʻanga mo e palē te mau polepole ai ʻi he ʻao ʻo hotau ʻEiki ko Sisu, ʻo ka hamai? ʻikai ko kimoutolu 20 foki? ʻIo, ko kimoutolu ko homau fakalangilangi, mo homau fakafiefia.
1 Tesalonaika 3
1 KO ia ʻi he ʻikai te ma kei fakamaʻumaʻu, naʻa ma pehe, ʻe lelei muʻa ke tuku au tokotaha ʻi Atenisi; 2 kau fekau atu ʻa Timōte ko siʻi tokoua ʻomaua, pea ko e kau ngāue mo e ʻOtua ʻi he Kosipeli ʻo Kalaisi; koeʻuhi ke ne poupou kimoutolu, pea ke ne enginaki telia hoʻomou 3 lotu: ke ʻoua naʻa ue ʻi ha tokotaha ʻi he ngaahi mamahi ko ia. Seuke, ʻoku mou lāu ʻilo ko e meʻa ia ʻoku 4 tau nofo ki ai. He naʻa mo e taimi ko ia naʻa mau ʻiate kimoutolu ai, naʻa mau sinaki tala atu, ko hotau nafa ke fakamamahia — ʻaeā kuo hoko foki, pea kuo eʻa ni ia kiate 5 kimoutolu. Ko hono ʻuhinga ia naʻe ʻikai teu kei mafakamaʻumaʻu ʻe au foki, kau fekau atu ke u ʻilo ki hoʻomou lotu, naʻa ʻiloange kuo fai homou ʻahiʻahi ʻi ʻe he TokoTahaFakatauvele, pea hoko ʻemau ngangau ko e kulanoa. 6 Ka kuo toki lava mai ʻa Timōte meiate kimoutolu, pea kuo ne talanoalelei ʻia mai hoʻomou tui mo hoʻomou ʻofa; kae ʻumaʻā hoʻomou manatu ʻofa mai maʻu ai pe; mo hoʻomou holi ke sio kiate kimautolu, ʻo hange tofu pe ko ʻemau holi ke 7 mamata atu. Pea ʻi heʻemau fanongo ki he meʻa ko ia, kainga, neongo e fuʻu faingataʻa mo e mamahi naʻa mau ʻi ai, ka naʻa mau maʻu fiemalie ʻiate kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou tui. 8 Seuke, kuo mau moʻui leva ʻo kapau ʻoku mou 9 tuʻu maʻu ʻi he ʻEiki. ʻIo, ko e ha ha fakafeta ʻi te mau faʻa ʻatu ki lie ʻEiki koeʻuhi ko kimoutolu, ke hoa mo e fuʻu fiefia ʻoku mau fiefia ʻaki ʻi he ʻao ʻo homau ʻOtua, koeʻuhia 10 ko kimoutolu. Pea ʻoku makehe ange fau ʻemau lotu ʻi he po mo e ʻaho ke tau femātaaki, pea ke mau fakakakato ʻa e ngaahi meʻa ʻoku mou kei tomui ai ʻi he lotu. 11 Pea tauange mo e ʻAfio ʻa e ʻOtua ko ʻetau Tamai, mo hotau ʻEiki ko Sisu, ke ne fakaʻatā homau hala 12 kiate kimoutolu! Peaʻofa ke ngaohi kimoutolu ʻe he ʻEiki ke lahi mo hulu atu hoʻomou feʻofaʻaki, mo hoʻomou ʻofa ki he kakai kehe, ʻo hange ko e ʻofa ʻamautolu kiate 13 kimoutolu! Koeʻuhi ke ne fakatuʻumaʻu homou loto, ke taʻemele hono maʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua ko ʻetau Tamai, ʻo ka hoko mai hotau ʻEiki ko Sisu ʻoku haʻofia ia ʻe heʻene kau maʻoniʻoni kotoa pe.
1 Tesalonaika 4
1 PEA ko e meʻa ʻe taha, kainga, ʻoku mau kole kiate kimoutolu, mo enginaki ʻia Kalaisi Sisu, ko e ʻalunga naʻa mou maʻu meiate kimautolu ʻoku totonu ke fai ai hoʻomou laka ke hoifua ai ʻa e ʻOtua, ʻio, ko e ʻalunga ʻoku mou lolotonga laka ai ni, ke fakautuutu hoʻomou hulu atu ʻi he meʻa ko ia. 2 He ʻoku mou ʻilo ʻa e anga ʻo e ngaahi fekau naʻa mau atu kiate kimoutolu mei he ʻEiki ko Sisu. 3 He ko eni ʻa e finangalo ʻo e ʻOtua ko homou fakamaʻoniʻoni ʻi. ʻO pehe, ke mou fakaʻehiʻehi mei he feʻauaki. 4 Ke mou ʻilo taki taha ke maʻu hono hama oʻona ʻi he fai maʻoniʻoni mo e fakaalaala: ʻo ʻoua ʻe fai havala ʻo hange ko e Senitaile 5 taʻe ʻilo ʻOtua. Ke ʻoua, naʻa ai hamou toko taha te ne halalotoʻapi ki hono kainga, ʻo fai kākāʻi 6 he meʻa ni; koeʻuhi ko e ʻEiki ia ʻoku aʻana ʻa e ʻeke ki he alāmeʻa pehe kotoa pe, ʻo hange foki naʻa mau lea ai muʻa kiate kimoutolu, 7 mo fakamamafa ki ai. He talaʻehai naʻe ui kitaua ʻe he ʻOtua ki he taʻetāu, ka ke fai maʻoniʻoni. 8 Ko ia foki, ʻilonga ʻa ia ʻoku ne anga taʻetokaʻi, ʻoku ʻikai ko e tangata ʻoku ne taʻetokaʻi, ka ko e ʻOtua; ʻa ia kuo ne foaki foki maʻamoutolu hono Laumalie oʻona ʻio, ʻa e Laumalie Maʻoniʻoni. 9 Pea ko e meʻa ki he ʻofa ki he kainga lotu, ko e ʻumaʻā ʻemau tohi atu ai kiate kimoutolu, he ko e haʻa akonekina ʻe he ʻOtua kimoutolu ke feʻofaʻaki. 10 ʻIo, ʻoku mou fai ia foki ki he kainga kotoa 11 pe ʻoku ʻi Masitonia kātoa. Ka ʻoku mau enginaki atu, kainga, ke fakautuutu hoʻomou hulu atu ʻi he meʻa ko ia, pea ke mou kakapa ke mou moʻui haunoa, pea ke taki taha fai hono lakanga, pea ke mou ngaūeʻaki homou nima; ʻo hange ko ʻemau tuʻutuʻuni kiate kimoutolu. 12 Koeʻuhi ke tāu hoʻomou fakafeangai ki he kakai ʻo tuaʻā, pea ke ʻoua te mou moʻui falala ki ha taha. 13 Oku ʻikai te mau loto foki ke mou mūnoa, kainga, ʻi he meʻa ki he kakai kuo mohe; ke ʻoua te mou mamahi ʻo hange ko e kakai kehe, ʻa ia ʻoku ʻikai 14 haʻanau ʻamanaki. He kapau leva ʻoku tau tui ne pekia ʻa Sisu, pea toetuʻu, pehe foki ko e kakai naʻe fakamohe ko e meʻa ʻia Sisu, ʻe ʻomi kinautolu ʻe he ʻOtua fakataha mo ia. 15 He ko e meʻa ni ʻoku mau talaatu ko e folofola tonu ʻa e ʻEiki, Neongo kitaua ʻe tolonga ʻo aʻusia ʻa e hoko mai ʻa e ʻEiki, mole ke mamaʻo haʻatā muʻomuʻa ʻiate kinautolu kuo mohe. 16 Koeʻuhi ʻe haʻele mei he langi ʻa e ʻEiki ʻe ia, pea ai ha vakavakaō, ʻa e angi ʻa ha angelopule, mo e ifi ʻa e talupite ʻa e ʻOtua: pea ko e pekia ʻia Kalaisi ʻe tomuʻa 17 tuʻu: hili ia, ko kitaua kuo ta tolonga ʻo aʻusia, ʻe punakaki kitaua fakataha mo kinautolu ʻi he ngaahi ʻao ki he ʻatā, ke fakafetaulaki ki he ʻEiki: pea hili ia te taʻi he ʻEiki 18 maʻu ai pe. Ko ia ke mou fetokoniʻaki kimoutolu ʻaki ʻa e ngaahi lea ko eni.
1 Tesalonaika 5
1 PEA ko e meʻa ki he ngaahi taimi mo e ngaahi kuonga, kainga, ko e ʻumaʻā haʻamau tohi atu. 2 He ʻoku mou ʻilo kanokano, ko e hoko mai ʻa e ʻaho ʻo e ʻEiki ʻoku hange ko e haʻu ʻa e kaihaʻa ʻi he 3 po. Tokaange ha taimi ʻoku nau pehe, ʻOku tau lelei mo tuʻumalie, fakafokifa ʻoku tuʻu mai ʻa mala, ʻo hange ko e langa ki he fefine feitama: pea ʻe ʻikai ʻaupito te nau 4 hao. Ka talaʻehai ʻoku mou ʻi he poʻuli, kainga, ke moʻutāmakia kimoutolu ʻe he ʻaho ko ia, ʻo 5 hange ha kaihaʻa. He ko e fanau kimoutolu kotoa pe ʻa e maama, mo e fanau ʻa e ʻaho; ʻoku ʻikai ʻa e po kitaua, ʻumaʻā ʻa e poʻuli. 6 ʻAua; pea ke ʻoua te ta mohe ʻo hange ko e kakai kehe, ka ta ʻā pe 7 ʻo fakaʻehiʻehi mei he konā. He ko kinautolu ʻoku mohe ʻoku mohe ʻi he po; pea ko kinautolu ʻoku 8 konā ʻoku konā ʻi he po. Ka ko kitaua ko e kakai ʻo e ʻaho, ko ia ta fakaʻehiʻehi muʻa mei he konā: kaeʻumaʻa kuo ta ʻai ʻa e kofutau ko e tui mo e ʻofa, pea mo e ʻamanaki moʻui moʻota tatātau. 9 He naʻe ʻikai ke tuʻutuʻuni kitaua ʻe he ʻOtua ke houhau ʻia, ka ke lava ʻi mai ʻa e fakamoʻui ʻi hota ʻEiki ko 10 Sisu Kalaisi; ʻa ia naʻa ne pekia koeʻuhi ko kitaua, koeʻuhi, pe ʻoku ta ʻā pe ʻoku ta mohe, kehe ke ta fakataha ʻi he moʻui feangai mo ia. 11 Ko ia ke mou fetokoniʻaki kimoutolu, pea fefaiʻaki homou langa hake, hangeā foki ʻoku mou fai. 12 Pea ko eni ʻoku mau kole kiate kimoutolu, kainga, ke mou ʻilo ʻa kinautolu ʻoku fakafitefitaʻa ʻiate kimoutolu, pea ʻoku ʻanautolu homou pule ʻi ʻi he ʻEiki, mo homou 13 tākitala ʻi. Pea ke mou tokanga ʻofa ʻaupito ʻaupito kiate kinautolu, koeʻuhi ko siʻenau ngaūe. Mou fekoekoe ʻi. 14 Pea ko eni, kainga, ʻoku mau enginaki atu ke mou tākitala ʻi ʻa e kau maumau tuʻutuʻuni; lo taki ʻa e lotosi ʻi; poupou ʻa e vaivai; ke mou angamokomoko ki he kakai 15 kotoa pe. Vakai ke ʻoua naʻa ai ha taha ʻe totongi ʻa e kovi ʻa ha taha ʻaki ha kovi; kaekehe ke mou tuli ai pe ki he meʻa ʻoku lelei maʻa e taha, pea maʻa e kakai kotoa pe. 16 Fiefia maʻu ai pe. 17 Lotu taʻetuku. Fakafeta ʻi ʻi he 18 meʻa kotoa pe, he ko e tuʻutuʻuni ia ʻa e ʻOtua maʻamoutolu ʻia Kalaisi 19 Sisu. ʻOua ʻe fu ʻifu ʻi ʻa e Laumalie: 20 ʻoua ʻe taʻetokaʻi ʻa e ngaahi 21 malanga palofisai; ka mou sivi kotoa pe: ʻilonga pe ʻa e lelei, puke maʻu ia; ʻilonga ha meʻa ʻoku faʻahinga mo e kovi, fakaʻehiʻehi 22 mei ai. Pea ko e ʻAfio ʻa e ʻOtua, ʻa ia ʻoku aʻana ʻa e nonga, ʻofa ke ne fakamaʻoniʻoni ʻi fakaʻaufuli ʻa kimoutolu! 23 ʻio, ʻi he hoko mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻofa kuo haofaki homou laumalie, mo e loto, mo e sino, ʻo kakato mo taʻemele! 24 Ko ia ʻoku ne ui kimoutolu ki ai ko e Toko Taha ia ʻoku fai ki heʻene lea, pea te ne fai foki ʻa e meʻa ni. 25 Kainga, mou hufia kimautolu. 26 Mou fekita ki he kainga kotoa pe ʻaki ha ʻuma tapu. 27 Ko e ʻEiki e ʻoku ou fekau atu ai kiate kimoutolu, ke mou lau ʻa e ipiseli ni ki he kainga kotoa pe. 28 Ko e kelesi ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻofa ke ʻiate kimoutolu ia!
2 Tesalonaika 1
1 TU KO KIMAUTOLU, ʻa Paula mo Siliveinusi mo Timōte, ko ʻemau tohi ki he siasi ko ia ʻo e kakai Tesalonaika, ʻa ia ʻoku ʻi he ʻOtua ko ʻetau Tamai pea mo e ʻEiki ko 2 Sisu Kalaisi. ʻOfa ke mou maʻu kelesi mo e fiemalie mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai, mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 3 Kainga, ʻoku ha mai ko ʻemau ngaūe ke fai, ko e fakafeta ʻi maʻuai pe ki he ʻOtua koeʻuhi ko kimoutolu; ʻio, ko hono tāu ia, koeʻuhi ko e fuʻu tupulekina ʻo hoʻomou tui, pea mo e fakalahi ʻo hoʻomou ʻofa, ko e ʻofa ʻa e taha 4 ki he taha. Ko ia naʻa mo kimautolu ʻoku mau polepole ʻiate kimoutolu ʻi he ngaahi siasi ʻo e ʻOtua, koeʻuhi ko hoʻomou kitaki mo hoʻomou tui; neongo e ngaahi fuʻu fakatanga ʻomoutolu, mo e ngaahi mamahi ʻoku mou lolotonga 5 fetakai. ʻA ia ko e fakamoʻoni ʻoku ʻi ai ha fakamāu totonu ʻa e ʻOtua, ke faifai pea fakaha ai hoʻomou tāu mo e Puleʻanga ʻo e ʻOtua, ʻa ia foki ko e meʻa ʻoku 6 tautekovia ai kimoutolu. ʻO ka pau leva ʻoku meʻa ʻa e ʻOtua ʻoku totonu ke tongi mamahi kiate kinautolu ʻoku fakamamahi ʻi kimoutolu: 7 pea ke totongi kiate kimoutolu kuo fakamamahi ʻi ʻaki ha mālolo, ʻa ia te mou maʻu fakataha mo kimautolu, ʻo ka fakapū mai ʻa e ʻEiki ko Sisu mei he langi ʻi ha uloafi, pea haʻofia ʻe hono lahi ko e kau 8 angelo, heʻene fai sauni ki he kau taʻe ʻilo ʻOtua, pea ki he kau taʻetalangofua ki he Kosipeli ʻo hotau ʻEiki ko Sisu; 9 ko e faʻahinga ia te nau kai hono nunuʻa ko e fakaʻauha taʻengata, ʻo mamaʻo mo e fofonga ʻo e ʻEiki, pea mamaʻo mei 10 he langilangi o ʻene mafimafi; ʻi he ʻaho ko ia te ne hoko mai k; ha hono langilangi heʻene hoʻatā ʻi hono kau maʻoniʻoni, pea ha hono fakaofo heʻene hoʻatā ʻi he kakai naʻe tui: (ʻo hange pe ko hoʻomou tui ki he fakamatala naʻa mau fai atu.) 11 Pea ko eʻuhi ke lava ʻa e meʻa ko ia, ko ia ʻoku mau hfifia foki kimoutolu maʻu ai pe; koeʻuhi ke meʻa mo finangalo ʻe homau ʻOtua ʻoku mou tāu mo e lakanga ne ui kimoutolu ki ai: pea ke ʻilonga ha fakakaukau ʻo hoʻomou fiefaitotonu, pea ke ʻilonga ha feinga ʻo hoʻomou tui, ke ne fakaai ia 12 ke tuʻu kaukaua: kae faifai pea ha ʻa e langilangi ʻo e huafa ʻo hotau ʻEiki ko Sisu, heʻene hoʻatā ʻiate kimoutolu; pea ke ha homou langilangi heʻene hoʻatā ʻiate ia: ʻo fakatatau ki he kelesi ʻa hotau ʻOtua, mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi.
2 Tesalonaika 2
1 PEA ko e meʻa ki he hoko mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, mo hotau fakatahataha kiate ia, ʻoku 2 mau kole atu, kainga, ke ʻoua naʻa ue ʻingofua kimoutolu mei homou ʻalunga; kaeʻumaʻa ke ʻoua te mou puputuʻu ʻi ha palofisai, pea ʻi ha lea pe tohi, neongo te nau lau ʻoku meiate kimautolu ia; ʻo pehe kuo 3 hokosia ʻa e ʻaho ʻo e ʻEiki. Ke ʻoua naʻa fakahekea kimoutolu ʻe ha toko taha ʻi ha anga ʻe taha: he ʻoku ʻoua pe ia ke motuʻa hoko ʻa e fuʻu fakaholomui, pea mo e fakapū mai ʻo e tangata ko Malakilao, ko e fanautama ʻa Mala, 4 ko Fakafili; ʻa ia ʻilonga ha ʻOtua ʻoku lau ko e ʻOtua, pe ha meʻa ʻoku fai ki ai ʻa e lotu, pea ʻoku ne fakafekāke ʻi hake ki ai; ʻio, ʻoku ne matuʻaki hu ki he Potu Tapu ʻo e ʻOtua, ʻo ne nofo ai, ʻo 5 ne fakahāhā ia ko e ʻOtua. ʻOku ʻikai te mou manatu koā, naʻa ku tala ʻa e ngaahi meʻa ko ia ʻi heʻeku 6 ʻiate kimoutolu muʻa? Pea ko eni ʻoku mou ʻilo ʻa e meʻa ʻoku pukepuke hono fakapū, kaeʻoua ke 7 hoko hono kuonga totonu. He naʻa mo eni ʻoku ngāngāue hono misiteli ʻo e malakilao; ka ko e ʻoua pe ke hiki ʻa e toko taha ʻoku pukepuke, pea ʻe toki fakapū mai ʻa Malakilao: 8 ʻa ia ʻe tamateʻi ʻe he ʻEiki ko Sisu ʻaki ʻa e manava ʻo hono fofonga, pea fakaʻauha ʻaki ʻa e fotuaki o ʻene hoko 9 mai. Ka ko e hoko mai ʻo e toko taha ko ia ʻe fakatatau ki he faʻa ngaūe ʻa Setane, heʻene fai ʻaki ʻa e ngaahi faʻahinga mana kehekehe, mo e meʻa fakaʻilonga mo e meʻa fakaofo, ka ko e koto loi pe; 10 mo e fai ʻaki ʻa e faʻahinga fakahekeheke kotoa pe ki he kakai, ka ko e koto kākā: ʻio ʻo fai ki he kakai ʻoku fakatau ki mala, ko e totongi ʻo e ʻikai te nau tali ʻa e ʻofa ki he moʻoni ka nau moʻui ai. 11 Pea ko hono ō ia ʻo e fekau atu kiate kinautolu ʻe he ʻOtua ha feinga fakahe, koeʻuhi ke nau tui ki he 12 loi: kae faifai pea fakamāu ʻa kinautolu kotoa pe ʻoku ʻikai tui ki he moʻoni, ka ʻoku nau malie ʻia ʻi he meʻa ʻoku hala. 13 Ka ko kimautolu, ko ʻemau ngaūe ke fai, ko e fakafeta ʻi maʻuai pe ki he ʻOtua koeʻuhi ko kimoutolu, siʻi kainga ʻofe ʻina ʻe he ʻEiki, koeʻuhi ko e fili kimoutolu ʻe he ʻOtua mei he kamataʻanga, ke mou maʻu ʻa e fakamoʻui, ʻi he fakamaʻoniʻoni ʻi kimoutolu ʻe he Laumalie, pea ʻi hoʻomou 14 tui ki he moʻoni: ʻa ia naʻe ui kimoutolu ki ai ʻe heʻemau Kosipeli, ke mou lava ʻi ʻa e langilangi ʻo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 15 ʻAua; ko ia, kainga, ke mou tuʻu pe, pea puke ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni naʻa mou ako ai ʻi heʻemau ngaahi lea mo e tohi. 16 Pea ko e ʻAfio ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, mo e ʻOtua ko ʻetau Tamai, ʻa ia ne ne ʻofa ʻi kitautolu, mo ne tuku mai ha tokoni taʻengata mo ha ʻamanaki 17 lelei ʻi he fai fakakelesi — ʻofa ke ne tokoni ʻi hoʻomoutolu loto, pea ʻilonga haʻamou ngaūe lelei, pe lea, ʻofa ke ne poupou ai kimoutolu!
2 Tesalonaika 3
1 KO hono fakaʻosi ʻeni. Kainga, mou hufia kimautolu, koeʻuhia ke lele atu ʻa e folofola ʻa e ʻEiki, pea fakahikihiki ʻi, ʻo hange hono fai 2 ʻiate kimoutolu foki. Pea koeʻuhia ke fakahaofi kimautolu mei he kakai angakehe mo pauʻu: he 3 talaʻehai ʻoku lotu kotoa pe. Ka ko e ʻEiki ko e toko taha ia ʻoku fai ki heʻene lea, pea te ne poupou kimoutolu, 4 ʻo leʻohi mei he Fili. ʻIo, ʻoku mau falala ʻi he ʻEiki ʻoku mou fai, pea te mou fai, ʻa e ngaahi meʻa 5 ʻoku mau fekau atu. Pea ʻofa ke taki tonu ʻe he ʻEiki homou loto ki he ʻofa ʻa e ʻOtua, mo e kataki ʻa Kalaisi. 6 Pea ko eni, kainga, ʻoku mau fekau atu ʻi he huafa ʻo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ke ʻilonga ha kainga ʻe laka hala, ʻo makehe mo e tuʻutuʻuni naʻa nau maʻu meiate kimautolu, pea mou fakaʻehiʻehi mei ai. 7 He ʻoku mou lāu ʻilo ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mou fai ʻi hoʻomou faʻifaʻitaki kiate kimautolu. He talaʻehai naʻa mau laka hala ʻi heʻemau ʻiate 8 kimoutolu; ʻumaʻā haʻamau kai ma mofisi pe, kaekehe naʻa mau kai ʻi he ongosia mo e fitefitaʻa, he naʻa mau ngaūe ʻi he ʻaho mo e po ke oua naʻa mafasia 9 hamou toko taha. ʻOku ʻikai ko ʻeku pehe naʻe tapu, ka koeʻuhi ke mau hoko ko e taipe kiate kimoutolu ke mou faʻifaʻitaki mai. 10 Kae ʻumaʻā, lolotonga ʻemau ʻiate kimoutolu, ko eni ʻa e fekau naʻa mau tuku atu, Ka ʻikai fie ngaūe ha taha, pea ʻoua foki naʻa 11 ne kai. He ko eni kuo mau fanongo ʻoku ʻi ai hamou niʻihi ʻoku laka hala, ʻo ʻikai te nau momoʻi ngaūe maʻanautolu, ka 12 nau makakanoa. Ka ʻoku mau fekau mo enginaki ʻi he ʻEiki ko Sisu Kalaisi ki he ala kakai pehe, ke nau ngaūe haunoa ke kai siʻanau ma totonu. 13 Pea ko e meʻa kiate kimoutolu, kainga, ʻoua te mou fiu ʻi he fai 14 lelei. Pea ka ai ha taha ʻoku ʻikai ke talangofua ki heʻemau lea ʻi he ipiseli ni, ʻai ke ʻilonga ʻa e tangata ko ia, pea fakakehekehe mo ia mono fakamā ʻi. 15 Kae ʻoua ʻe lau ia ko e fili kae tākitala ʻi 16 ia hange ko e tokoua. Pea ko e ʻAfio ʻa e ʻEiki, ʻa ia ʻoku aʻana ʻa e nonga, ʻofa ke ne ʻatu ʻa e nonga ʻI he taimi kotoa pe mo e meʻa kotoa pe! ʻOfa ke ʻiate kimoutolu kotoa pe ʻa e ʻEiki! 17 Ko e fetapa ʻeni ʻoku fai ʻaki ʻa e nima oʻoku Paula; ʻa ia ko e fakaʻilonga ʻi heʻeku ipiseli kotoa pe: ko e anga ʻeni o ʻeku mata ʻi- 18 tohi. Ko e kelesi ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻofa ke ʻiate kimoutolu kotoa pe ia. 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#1%20Thessalonians

Nenhum comentário:

Postar um comentário