quarta-feira, 29 de abril de 2015

Hәvarilәrin Işlәri: Azerbaijan


Hәvarilәrin Işlәri 1
1 Ey Teofil, birinci yazılarım İsanın göyә qaldırıldığı günәdәk başladığı işlәr vә öyrәtmәyә başladığı tam tәlim barәsindәdir. 2 Göyә qaldırılmazdan әvvәl İsa seçdiyi hәvarilәrә Müqәddәs Ruh vasitәsilә әmrlәr verdi. 3 Ölüm әzabını çәkәndәn sonra hәvarilәrә çoxlu inandırıcı dәlillәrlә Özünü diri olaraq göstәrdi. O, qırx gün әrzindә onlara görünәrәk Allahın Padşahlığı barәdә danışırdı. 4 İsa onlarla duz-çörәk kәsәndә bu әmri verdi: "Yerusәlimdәn kәnara çıxmayın, Atanın verdiyi, Mәndәn eşitdiyiniz vәdin hәyata keçmәsini gözlәyin. 5 Belә ki Yәhya su ilә vәftiz edirdi, amma siz bir neçә gündәn sonra Müqәddәs Ruhla vәftiz olacaqsınız". 6 Hәvarilәr bir yerә toplaşanda İsadan soruşdular: "Ya Rәbb, İsraildә Padşahlığı indimi bәrpa edәcәksәn?" 7 İsa cavab verdi: "Atanın hökmü ilә tәyin olunan vaxtları vә tarixlәri bilmәk sizin işiniz deyil. 8 Amma Müqәddәs Ruh üzәrinizә enәndә siz qüvvә alacaqsınız vә Yerusәlimdә, bütün Yәhudeya vә Samariyada, hәmçinin yer üzünün qurtaracağınadәk hәr yerdә Mәnim şahidlәrim olacaqsınız". 9 İsa bunları deyәndәn sonra hәvarilәrin gözlәri qarşısında yuxarı qaldırıldı. Bir bulud İsanı götürüb onlardan gizlәdi. 10 İsa göyә qalxanda onlar sәmaya baxırdılar. Elә hәmin an ağ libaslı iki kişi onların yanında peyda olub 11 soruşdu: "Ey Qalileyalılar, niyә sәmaya baxa-baxa qalmısınız? Aranızdan götürülüb göyә qaldırılan İsanın aparıldığını necә gördünüzsә, elә dә qayıdacaq". 12 Bundan sonra hәvarilәr Zeytun dağı adlanan yerdәn Yerusәlimә endi. Bu dağ Yerusәlimin yaxınlığındadır, oraya olan mәsafә Şәnbә yolu qәdәrdir. 13 Onlar şәhәrә girib qaldıqları evin yuxarı otağına çıxdılar. Oradakılar bunlar idi: Peter, Yәhya, Yaqub, Andrey, Filip, Tomas, Bartalmay, Matta, Halfay oğlu Yaqub, Millәtçi Şimon vә Yaqub oğlu Yәhuda. 14 İsanın anası Mәryәmlә qardaşları vә başqa qadınlar da hәvarilәrlә birlikdә dayanmadan dua edirdi. 15 Hәmin günlәrdә tәxminәn yüz iyirmi bacı-qardaşdan ibarәt olan toplantı arasından Peter qalxıb dedi: 16 "Qardaşlar, İsanı tutanlara yol göstәrәn Yәhuda haqqında Müqәddәs Ruhun Davudun dili ilә әvvәlcәdәn dediyi Müqәddәs Yazı sözlәri yerinә yetmәlidir. 17 Yәhuda bizә qoşuldu, bu xidmәtdәn ona da pay düşdü. 18 Bu adam etdiyi haqsızlığın haqqına bir tarla satın aldı, sonra da oradan kәllәmayallaq aşıb qarnı yırtıldı vә bağırsaqları töküldü. 19 Bütün Yerusәlim әhalisi bunu eşitdi vә o yeri öz dillәrindә “Haqal-Dema”, yәni “Qan Tarlası” adlandırdı. 20 Axı Zәbur kitabında yazılıb: “Mәskәni viran olsun, Kimsәsiz, boş qalsın” vә “Vәzifәsini başqası tutsun”. 21 Buna görә dә Rәbb İsanın aramıza gәlib-getdiyi müddәt әrzindә, yәni Yәhyanın vәftizindәn başlayaraq Rәbb İsanın göyә qaldırıldığı günә qәdәr yanımızdakılardan bir kişi Onun dirilmәsinә bizimlә birgә şahid olmalıdır". 23 Belәliklә, iki nәfәri – Barsabba çağırılan, hәm dә Yust adlanan Yusifi vә Mattiyanı namizәd göstәrdilәr. 24 Sonra dua etdilәr: "Ya Rәbb, Sәn hamının ürәyindәn xәbәrdarsan. Bu iki nәfәrdәn birini seçib bizә göstәr ki, 25 qoy onlardan biri bu xidmәtә – hәvari vәzifәsinә keçsin. Çünki Yәhuda öz yerini tutsun deyә bu işi atdı". 26 Sonra püşk atdılar. Püşk Mattiyaya düşdü vә o, hәvari sırasına – on bir nәfәrin yanına keçdi.
Hәvarilәrin Işlәri 2
1 Әllinci Gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerә yığılmışdı. 2 Birdәn güclü külәk uğultusu kimi göydәn bir sәs gәlib onlar oturan evin hәr tәrәfini bürüdü. 3 Onlara göründü ki, nә isә alov kimi dillәrә parçalanaraq hәr birinin üstünә düşür. 4 Onların hamısı Müqәddәs Ruhla doldu vә Ruhun danışdırdığına görә başqa dillәrdә danışmağa başladılar. 5 Bu vaxt sәma altında mövcud olan bütün millәtlәr arasından gәlәn mömin Yәhudilәr Yerusәlimdә yaşayırdılar. 6 Bu sәs gәlәndә orada böyük izdiham toplandı. Hamı öz dilindә danışıldığını eşidәndә çaş-baş qaldı. 7 Mat qalaraq heyrәt içindә dedilәr: "Bu danışanların hamısı Qalileyalı deyilmi? 8 Bәs necә olur ki, biz hamımız öz ana dilimizi eşidirik? 9 Biz Parfiyalılar, Midiyalılar, Elamlılar, Mesopotamiyada, Yәhudeyada, Kappadokiyada, Pontda vә Asiya vilayәtindә, 10 Frigiyada, Pamfiliyada, Misirdә vә Liviyanın Kirenaya yaxın bölgәlәrindә yaşayanlar, Romada yaşayan 11 Yәhudilәr vә Yәhudi dinini qәbul edәnlәr, Kritlilәr, Әrәblәr eşidirik ki, onlar bizim dilimizdә Allahın әzәmәtli işlәrindәn danışır". 12 Hamı mat qalıb çaşqınlıq içindә bir-birindәn soruşurdu: "Bu nәdir?" 13 Bәzilәri dә rişxәndlә deyirdi: "Bunlar şirin şәrabdan sәrxoş olublar". 14 Peter On Bir hәvari ilә bәrabәr irәli çıxdı vә izdihama ucadan nida etdi: "Ey Yәhudilәr vә Yerusәlimin bütün sakinlәri, sizә bildirirәm, sözlәrimә qulaq asın. 15 Bu adamlar fikirlәşdiyiniz kimi sәrxoş deyil. Hәlә günün üçüncü saatıdır. 16 Bu gördüklәriniz Yoel peyğәmbәr vasitәsilә әvvәlcәdәn deyilәn hadisәdir. 17 Allah dedi ki, axır zamanda “Bütün bәşәr üzәrinә Ruhumdan tökәcәyәm. Oğullarınız vә qızlarınız peyğәmbәrlik edәcәk, Cavanlarınız görüntülәr, Ağsaqqallarınızsa röyalar görәcәk. 18 O günlәrdә qul vә qarabaşların üzәrinә dә Ruhumdan tökәcәyәm, Onlar da peyğәmbәrlik edәcәk. 19 Yuxarıda – göylәrdә xariqәlәr, Aşağıda – yerdә әlamәtlәr göstәrәcәyәm: Qan, alov vә tüstü buxarları görünәcәk. 20 Rәbbin möhtәşәm vә әzәmәtli günü gәlmәzdәn әvvәl Günәş qaranlığa vә ay qan rәnginә dönәcәk. 21 Rәbbin adını çağıran hәr kәs xilas olacaq”. 22 Ey İsraillilәr, bu sözlәrimә qulaq asın! Bildiyiniz kimi Allahın aranızda Nazaretli İsa vasitәsilә yaratdığı möcüzәlәr, xariqәlәr vә әlamәtlәr aydın göstәrdi ki, O, Allahdan gәlәn Şәxsdir. 23 Allahın әzәldәn bilib müәyyәn etdiyi mәqsәdә uyğun olaraq siz bu Şәxsi qanunsuzlara tәslim edib onların әli ilә çarmıxa mıxlatdıraraq öldürdünüz. 24 Allah isә ölüm әzablarını kәsәrәk Onu diriltdi. Çünki Onu ölüm tutub saxlaya bilmәzdi. 25 Davud da Onun barәsindә demişdi: “Rәbbә әbәdilik üz tutmuşam, Sağımda olduğu üçün sarsılmaram. 26 Elә bunun üçün qәlbim sevinir, dilim şad olur, Cismim belә, ümidlә yaşayır. 27 Çünki mәni ölülәr diyarına atmazsan, Mömin insanını çürümәyә qoymazsan. 28 Mәnә hәyat yolunu öyrәdirsәn, Hüzurunda mәnә doyunca sevinc verirsәn”. 29 Qardaşlar, sizә cәsarәtlә demәliyәm ki, doğrudan da, ulu babamız Davud ölüb vә dәfn olunub. Onun qәbri bu günә qәdәr buradadır. 30 Davud peyğәmbәr idi vә öz nәslindәn bir Nәfәri onun taxtına çıxarmaq üçün Allahın and içәrәk Davuda vәd etdiyini bilirdi. 31 Ona görә Mәsihin dirilmәsini әvvәlcәdәn görüb barәsindә demişdi ki, Allah Onu ölülәr diyarına atmaz, Cismini çürümәyә qoymaz. 32 Allah bu İsanı ölümdәn diriltdi vә hamımız buna şahid olduq. 33 Allah Onu ucaltdı vә sağ әlindә oturtdu. O, vәd edilәn Müqәddәs Ruhu Atadan götürüb sizin görüb-eşitdiyiniz kimi üstümüzә tökdü. 34 Davud özü göylәrә qalxmadı, amma belә dedi: “Rәbb mәnim Ağama dedi: 35 ‹Mәn düşmәnlәrini ayaqlarının altına kәtil kimi salanadәk Sağımda otur›”. 36 Ona görә dә qoy bütün İsrail xalqı möhkәm bilsin ki, Allah sizin çarmıxa çәkdiyiniz bu İsanı hәm Rәbb, hәm dә Mәsih tәyin etmişdir". 37 Bu sözlәr ona qulaq asanların ürәyinә ox kimi sancıldı. Onlar hәm Peterdәn, hәm dә o biri hәvarilәrdәn soruşdular: "Qardaşlar, bәs biz nә edәk?" 38 Peter onlara cavab verdi: "Tövbә edin, hamınız İsa Mәsihin adı ilә vәftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq vә bәxşiş olaraq Müqәddәs Ruhu alacaqsınız. 39 Çünki bu vәd siz, övladlarınız, uzaqdakıların hamısı – Allahımız Rәbbin çağırdığı hәr kәs üçündür". 40 Peter başqa çox söz deyib onlara xәbәrdarlıq etdi vә yalvardı: "Bu әyri nәsildәn xilas olun". 41 Onun sözünü qәbul edәnlәr vәftiz oldu. O gün üç min nәfәrә yaxın insan imanlılara qoşuldu. 42 Onlar da özlәrini hәvarilәrin tәliminә, hәr şeydә şәrik olmağa, birgә çörәk bölmәyә vә duaya hәsr etdilәr. 43 Bütün imanlıların ürәyinә qorxu düşdü. Hәvarilәr vasitәsilә çoxlu xariqәlәr vә әlamәtlәr göstәrilirdi. 44 İman edәnlәrin hamısı bir yerdә idi, bütün әmlaklarından da birgә istifadә edirdi. 45 Onlar mallarını, mülklәrini satıb pulu hәr kәsә ehtiyacına görә paylayırdılar; 46 hәr gün mәbәdә yığılmaqda davam edir, evlәrdә sevinә-sevinә, sәmimi qәlbdәn çörәk bölüb yeyirdilәr. 47 Onlar Allaha hәmd edir vә bütün xalq qarşısında lütf qazanırdı. Rәbb isә hәr gün insanları xilas edir vә imanlılara qoşurdu.
Hәvarilәrin Işlәri 3
1 Bir gün Peterlә Yәhya doqquzuncu saatda, dua vaxtı mәbәdә gedirdi. 2 Bu zaman anadangәlmә ayaqları şikәst olan bir kişi mәbәdin Gözәl adlı qapısına gәtirilirdi. Hәr gün bu adamı ona görә oraya gәtirәrdilәr ki, mәbәdә gәlib-gedәnlәrdәn dilәnәrәk nәzir alsın. 3 O, mәbәdә girәn Peterlә Yәhyanı görüb onlardan nәzir istәdi. 4 Peterlә Yәhya ona diqqәtlә baxdı. Peter ona dedi: "Bizә bax". 5 Bu kişi onlardan nә isә umaraq gözlәrini onların üzünә dikdi. 6 Peter ona dedi: "Nә qızılım, nә dә gümüşüm var ki, sәnә verim. Nәyim varsa, sәnә onu verirәm. Nazaretli İsa Mәsihin adı ilә qalx, gәz". 7 Sonra onu sağ әlindәn tutub qaldırdı. Bu kişinin topuqları vә ayaqları dәrhal qüvvәt aldı. 8 Atılaraq ayağa qalxdı vә yerimәyә başladı. Qaçıb tullana-tullana, Allaha hәmd edәrәk onlarla bәrabәr mәbәdә girdi. 9 Bütün xalq gördü ki, bu kişi yeriyir vә Allaha hәmd edir. 10 Onun mәbәdin Gözәl Qapısında oturub dilәnәn kişi olduğunu tanıyanda hamı ondakı dәyişikliyә mat qalıb heyrәtә düşdü. 11 Bu kişi Peterin vә Yәhyanın әlindәn yapışdı. Heyrәtә düşәn bütün xalq onlara tәrәf, Süleymanın eyvanı adlanan yerә qaçdı. 12 Bunu görәn Peter xalqa nida etdi: "Ey İsraillilәr, burada heyrәtamiz nә var ki? Niyә gözlәrinizi bizә dikib baxırsınız? Elә bil biz öz qüvvәmizlә, öz möminliyimizlә bu kişinin yerimәsinә sәbәb olmuşuq. 13 İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı vә Yaqubun Allahı, ata-babalarımızın Allahı Qulu İsanı izzәtlәndirib. Siz Onu sataraq Pilatın qarşısında rәdd etdiniz. Pilat Onu azad etmәk üçün qәrar vermişdi, 14 amma siz Müqәddәs vә Saleh Olanı rәdd edib bir qatilin azad edilmәsini istәdiniz. 15 Siz Hәyat Banisini öldürdünüz, amma Allah Onu ölülәr arasından diriltdi. Biz bunun şahidlәriyik. 16 Gördüyünüz vә tanıdığınız bu kişi İsanın adı sayәsindә, Onun adına olan imanla sağaldı. İsa vasitәsilә olan imanla bu kişi hamınızın gözü qarşısında tam şәfa tapdı. 17 İndi, ey qardaşlar, bilirәm ki, rәhbәrlәriniz kimi siz dә bunu bilmәdәn etmisiniz. 18 Amma Allah peyğәmbәrlәrin dili ilә Öz Mәsihinin әzab çәkmәsi barәdә әvvәlcәdәn bәyan etdiyini yerinә yetirdi. 19 Belәliklә, günahlarınız silinsin deyә tövbә edib Allaha tәrәf dönün ki, 20 Rәbbin hüzurunda rahatlıq vaxtı tapasınız vә O da sizin üçün әvvәlcәdәn tәyin olunan Mәsihi, yәni İsanı göndәrsin. 21 Çünki Allahın qәdimdәn bәri müqәddәs peyğәmbәrlәrinin dili ilә mәlum etdiyi kimi hәr şeyin yenidәn hazırlanacağı vaxtacan İsanın sәmada qalması lazımdır. 22 Musa belә demişdi: “Allahınız Rәbb sizin üçün öz soydaşlarınız içәrisindәn mәnim kimi bir peyğәmbәr yetirәcәk. Sizә nә söylәyәcәksә, ona qulaq asın”. 23 “Bu peyğәmbәrә qulaq asmayan hәr adam xalqı arasından ayrılıb mәhv edilәcәk”. 24 Şamueldәn başlayaraq bütün peyğәmbәrlәr bu günlәri elan etdilәr. 25 Siz dә peyğәmbәrlәrin varislәri, Allahın ata-babalarınızla kәsdiyi Әhdin varislәrisiniz. Allah İbrahimә demişdi: “Yer üzünün bütün tayfaları sәnin nәslinin vasitәsilә xeyir-dua alacaq”. 26 Allah hәr birinizi pis әmәllәrinizdәn döndәrmәk vә xeyir-dua vermәk üçün Öz Qulunu dirildәrәk әvvәlcә sizin yanınıza göndәrdi".
Hәvarilәrin Işlәri 4
1 Kahinlәr, mәbәd mühafizәçilәrinin başçısı vә sadukeylәr xalqa vәz edәn Peterlә Yәhyanın üstünә getdi. 2 Çünki bu hәvarilәrin xalqı öyrәtmәsinә, İsaya şamil edәrәk ölülәr arasından dirilmәni bәyan etmәsinә qıcıqlandılar. 3 Onları tutdular vә axşam olduğu üçün sabahkı günә qәdәr zindanda saxladılar. 4 Lakin onların sözünә qulaq asanlardan bir çoxu iman etdi. Belәliklә, iman edәn kişilәrin sayı beş minә qәdәr çatdı. 5 Ertәsi gün Yәhudilәrin rәhbәrlәri, ağsaqqalları vә ilahiyyatçıları Yerusәlimә toplaşdı. 6 Baş kahin Xanan, Qayafa, Yәhya, İsgәndәr vә baş kahinin nәslindәn olanların hamısı orada idi. 7 Peterlә Yәhyanı onların qarşısına gәtirib soruşdular: "Siz bunu hansı qüvvә ilә, kimin adı ilә edirsiniz?" 8 O zaman Peter Müqәddәs Ruhla dolub dedi: "Ey xalqın rәhbәrlәri vә ağsaqqalları! 9 Әgәr bu gün biz bir xәstәyә etdiyimiz yaxşılığa vә onun necә sağalmasına görә sorğu-suala çәkiliriksә, 10 hamınız, bütün İsrail xalqı bilsin ki, bu adam sizin çarmıxa çәkdiyiniz, lakin Allahın ölülәr arasından diriltdiyi Nazaretli İsa Mәsihin adı ilә qarşınızda sağlam durub. 11 Siz “bәnnaların rәdd etdiyi daş guşәdaşı olan” hәmin İsadır. 12 Ondan başqa heç kimdә xilas yoxdur. Çünki sәma altında biz insanlara verilәn başqa bir ad yoxdur ki, onun vasitәsilә xilas olaq". 13 Onlar Peter vә Yәhyanın cәsarәtini görәndә, onların savadsız, sadә insanlar olduğunu bilәndә heyrәtә düşdülәr, amma tanıdılar ki, onlar İsa ilә birgә olmuşdular. 14 Şәfa tapan adam Peter vә Yәhya ilә birgә onların gözlәri qarşısında durmuşdu, buna görә onların әleyhinә heç nә deyә bilmәdilәr. 15 Ali Şuranın üzvlәri onlara bayıra çıxmağı әmr edәndәn sonra aralarında müzakirәyә başlayıb 16 dedilәr: "Bu adamlara nә edәk? Bütün Yerusәlim әhalisinә aydın olub ki, bu adamların әli ilә әhәmiyyәtli bir әlamәt göstәrilib vә biz bunu dana bilmәrik. 17 Amma bu xәbәrin xalq arasında daha çox yayılmasının qarşısını almaq üçün onlara hәdә-qorxu gәlәk ki, bundan sonra bu Adı çәkib heç kimә heç nә demәsinlәr". 18 Belәcә onları çağırıb әmr verdilәr ki, İsanın adını bәyan etmәk vә bu adla hәr hansı bir tәlim öyrәtmәk qadağandır. 19 Lakin Peterlә Yәhya cavab verib dedi: "Özünüz qәrar verin, Allaha deyil, sizә qulaq asmaq Allahın gözündә nә qәdәr doğrudur? 20 Axı eşidib-gördüklәrimizi demәyә bilmәrik". 21 Ali Şuranın üzvlәri onlara cәza vermәk üçün imkan tapa bilmәdiklәrinә görә onları bir daha hәdәlәyәndәn sonra azadlığa buraxdılar. Çünki bütün xalq baş verәn hadisәyә görә Allahı izzәtlәndirdi. 22 Bu әlamәt vasitәsilә sağalan adamın qırxdan artıq yaşı var idi. 23 Azadlığa buraxılan Peter vә Yәhya öz yoldaşlarının yanına gәlib başçı kahinlәrlә ağsaqqalların sözlәrini onlara çatdırdı. 24 Yoldaşları bunu eşidәrkәn bir nәfәr kimi Allaha nida etdilәr: "Ey Pәrvәrdigarımız, yeri, göyü, dәnizi vә bunların içindәki hәr şeyi yaradan Sәnsәn. 25 Müqәddәs Ruh vasitәsilә Öz qulun atamız Davudun dili ilә belә dedin: “Nә üçün millәtlәr belә hirslәnir, Ümmәtlәr boş şeylәr düşünür? 26 Dünya şahları yığışır, Hökmdarlar Rәbbә vә Onun mәsh etdiyinә qarşı birlәşir”. 27 Hәqiqәtәn, Hirod vә Ponti Pilat başqa millәtlәr vә İsrail xalqı ilә birlikdә Sәnin mәsh etdiyin müqәddәs Qulun İsanın әleyhinә bu şәhәrdә toplaşdı ki, 28 Sәnin әvvәldәn qәrar verdiyin, Sәnin әlindә vә niyyәtindә olan şeylәri hәyata keçirsin. 29 İndi, ya Rәbb, onların etdiklәri hәdә-qorxuya bax! Biz qullarına güc ver ki, Sәnin sözlәrini tam cәsarәtlә yayaq. 30 Xәstәlәri sağaltmaq üçün әlini uzat vә müqәddәs Qulun İsanın adı ilә әlamәtlәr vә xariqәlәr göstәr". 31 Onlar dualarını qurtaran kimi toplandıqları yer lәrzәyә gәldi vә onların hamısı Müqәddәs Ruhla dolub Allahın kәlamını cәsarәtlә yaymağa başladı. 32 İmanlıların hamısı canbir qәlbdә idi. Heç kim öz әmlakına "bu mәnimdir" demir, bütün әmlaklarından birgә istifadә edirdi. 33 Hәvarilәr Rәbb İsanın dirilmәsi barәdә böyük qüvvә ilә şәhadәt edirdi vә hamısının üzәrinә bol-bol lütf ehsan olunurdu. 34 Onların arasında heç kim yoxsul deyildi. Çünki onların arasında torpaq vә ev sahibi olanlar mülkünü satıb pulunu gәtirәr, 35 hәvarilәrin ixtiyarına verәrdi. Bu da hәr kәsә ehtiyacına görә paylanardı. 36 Mәsәlәn, Kiprdә anadan olan, hәvarilәrin Barnaba adlandırdığı (mәnası) "Tәsәlli oğlu" Levili Yusif 37 sahib olduğu torpaq sahәsini sataraq pulunu gәtirib hәvarilәrin ixtiyarına verdi.
Hәvarilәrin Işlәri 5
1 Xananya adında bir kişi arvadı Sapfira ilә razılığa gәlib bir mülk satdı. 2 O, pulun bir hissәsini özünә götürüb qalan hissәsini hәvarilәrin ixtiyarına verdi. Arvadının da bu işdәn xәbәri var idi. 3 Peter ona dedi: "Xananya, niyә ürәyinә Şeytanı buraxıb Müqәddәs Ruha yalan söylәyәrәk torpağın pulunun bir hissәsini özünә götürdün? 4 Bu torpaq satılmamışdan әvvәl sәnin deyildimi? Sәn onu satandan sonra da pul sәnin ixtiyarında deyildimi? Bu nә niyyәtdir, ürәyindә tutmusan? Sәn insanlara deyil, Allaha yalan satdın". 5 Xananya bunları eşidәn kimi yerә yıxıldı vә canı çıxdı. Bunu eşidәn hәr kәsi böyük bir vahimә bürüdü. 6 Gәnclәr gәlib Xananyanın meyitini kәfәnә bürüdülәr vә aparıb dәfn etdilәr. 7 Bundan tәxminәn üç saat sonra Xananyanın arvadı içәri daxil oldu. Onun olub-keçәnlәrdәn heç bir xәbәri yox idi. 8 Peter ondan soruşdu: "Mәnә söylә, torpağı bu qiymәtәmi satdınız?" Qadın cavab verdi: "Bәli, o qiymәtә". 9 Peter ona dedi: "Niyә әlbir olub Rәbbin Ruhunu sınamaq istәdiniz? Budur, әrini dәfn edәnlәrin ayaq sәslәri qapı ağzındadır, indi dә sәni aparmağa gәlirlәr". 10 Qadın hәmin an Peterin ayaqları qarşısına yıxıldı vә canı çıxdı. İçәri daxil olan gәnclәr gördülәr ki, o da ölüb. Onlar onu götürüb әrinin yanında dәfn etdilәr. 11 Bütün imanlılar cәmiyyәtini vә bu hadisәni eşidәnlәrin hamısını böyük bir vahimә bürüdü. 12 Hәvarilәr vasitәsilә xalq arasında çox әlamәtlәr vә xariqәlәr göstәrilirdi. Bütün imanlılar Süleymanın eyvanına yığılardı. 13 Xalqın gözündә böyük nüfuz qazansalar da, kәnardan heç kim onlara qoşulmağa cürәt etmirdi. 14 Buna baxmayaraq, get-gedә daha çox qadın vә kişi Rәbbә iman gәtirirdi. 15 Buna görә dә Peter yoldan keçәndә heç olmasa kölgәsi xәstәlәrin üstünә düşsün deyә xalq öz xәstәlәrini döşәk vә çarpayı ilә birlikdә küçәlәrә çıxarıb qoyardı. 16 Yerusәlimin әtraf şәhәrlәrindә yaşayanlar da axın-axın gәlәr, öz xәstәlәrini vә natәmiz ruhdan әzab çәkәnlәri gәtirәrdi. Onların hamısı şәfa tapardı. 17 Bu, baş kahin vә yanındakıların hamısını, yәni sadukey tәriqәtinә mәnsub olanları hәrәkәtә gәtirdi, çünki qısqanclıqları aşıb-daşırdı. 18 Ona görә hәvarilәri tutub ümumi zindana atdılar. 19 Amma Rәbbin mәlәyi gecәnin bir vaxtında gәlib zindanın qapısını açdı, onları bayıra çıxarıb dedi: 20 "Gedin, mәbәddә durun vә camaata yeni hәyatla bağlı sözlәrin hamısını deyin". 21 Hәvarilәr bunu eşidәndә sәhәr tezdәn mәbәdә daxil olub tәlimlәrini öyrәtmәyә başladılar. Baş kahin vә yanındakılar gәlib Ali Şuranı – İsrailin bütün ağsaqqallar mәclisini çağırdı ki, bir yerә yığılsınlar. Onlar hәvarilәri gәtirtmәk üçün zindana mühafizәçilәri göndәrdi. 22 Lakin mühafizәçilәr gәlib zindanda hәvarilәri tapa bilmәdi vә geri qayıdıb belә xәbәr verdilәr: 23 "Gördük ki, zindan bağlıdır, tamamilә nәzarәt altındadır vә gözәtçilәr qapıda dayanıb. Amma qapıları açanda içәridә heç kimi tapa bilmәdik". 24 Bu sözlәri eşidәn mәbәd mühafizәçilәrinin başçısı ilә başçı kahinlәr "Bu işin sonu necә qurtaracaq?" deyә çaşıb-qaldılar. 25 Elә bu zaman kimsә onların yanına gәlib xәbәr verdi: "Baxın, zindana saldığınız adamlar mәbәddә dayanıb camaata tәlim öyrәdir". 26 Bu vaxt başçı ilә mühafizәçilәr gedib hәvarilәri gәtirdi. Xalqın onları daşqalaq etmәsindәn qorxduqları üçün güc tәtbiq etmәdilәr. 27 Onlar hәvarilәri Ali Şuranın qarşısına gәtirdilәr. Baş kahin onlardan soruşdu: 28 "Bu adla tәlim öyrәtmәyi sizә qәti qadağan etmәdikmi? Amma siz tәliminizi bütün Yerusәlimә yaydınız vә o Adamın qanını bizim boynumuza yüklәmәk istәyirsiniz". 29 Peter vә başqa hәvarilәr belә cavab verdi: "İnsana deyil, Allaha itaәt etmәk daha vacibdir. 30 Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çәkib öldürdüyünüz İsanı diriltdi. 31 İsrailә günahlarından tövbә vә bağışlanma imkanı vermәk üçün Allah Onu Bani vә Xilaskar olaraq Öz sağ tәrәfinә qaldırdı. 32 Bu şeylәr barәdә biz şahidik, Allahın Özünә itaәt edәnlәrә verdiyi Müqәddәs Ruh da şahiddir". 33 Onlar bunu eşidәndә çox qәzәblәndi vә hәvarilәri öldürmәk istәdilәr. 34 Lakin bütün xalqın hörmәtini qazanmış Qanun müәllimi olan Qamliel adlı bir farisey Ali Şurada ayağa qalxdı vә әmr etdi ki, bu adamları qısa müddәtә bayıra çıxarsınlar. 35 O, Ali Şuranın üzvlәrinә belә dedi: "Ey İsraillilәr, bu insanlara nә edәcәyiniz barәdә yaxşı-yaxşı fikirlәşin. 36 Bir qәdәr bundan әvvәl Tevda özü barәsindә yüksәk iddiada olaraq ortaya çıxdı vә ona tәxminәn dörd yüz nәfәr qoşuldu. Lakin bu kişi öldürüldü, bütün tәrәfdarları darmadağın edildi vә bu hәrәkat yatırıldı. 37 Sonra siyahıyaalma zamanı Qalileyalı Yәhuda ortaya çıxdı vә camaatı ardınca apardı. O da öldü vә tәrәfdarlarının hamısı darmadağın edildi. 38 İndiki iş barәsindә sizә onu deyirәm ki, bu adamlardan әl çәkin vә azad buraxın. Әgәr bu hәrәkat, bu iş insandandırsa, mәhv olub gedәcәk. 39 Yox, әgәr Allahdandırsa, bu adamların işini mәhv edә bilmәzsiniz. Allaha qarşı çıxanların vәziyyәtinә belә, düşә bilәrsiniz". Onlar Qamlielin sözünә baxdılar, 40 hәvarilәri içәri çağırıb qamçılatdılar vә әmr etdilәr ki, İsanın adını çәkәrәk heç nә danışmasınlar. Sonra onları azad etdilәr. 41 Hәvarilәr bu ad uğrunda tәhqirә layiq görüldüklәri üçün sevinәrәk Ali Şuranın önündәn ayrıldılar. 42 Onlar hәr gün mәbәddә vә evlәrdә tәlim öyrәtmәkdәn, İsanın Mәsih olması barәdә Müjdәni yaymaqdan әl çәkmәdilәr.
Hәvarilәrin Işlәri 6
1 O günlәrdә – şagirdlәrin çoxaldığı vaxtda yunanca danışan Yәhudilәr ibranicә danışan Yәhudilәrdәn şikayәt etmәyә başladı. Çünki gündәlik yardım paylananda onların dul qadınlarını nәzәrә almamışdılar. 2 Ona görә On İki hәvari bütün şagirdlәri bir yerә yığıb belә dedi: "Allahın kәlamını vәz etmәk işini atıb maddi işlәrlә mәşğul olmağımız düzgün deyil. 3 Ey qardaşlar, aranızda etibar qazanmış, Ruh vә hikmәtlә dolu olan yeddi kişi seçin ki, onları bu işә tәyin edәk. 4 Biz isә özümüzü duaya vә Allahın kәlamını yaymağa hәsr edәk". 5 Bu sözlәr bütün toplantının xoşuna gәldi. Stefanı, Filipi, Proxoru, Nikanoru, Timonu, Parmenanı vә Yәhudi dinini qәbul edәn Antakyalı Nikolanı seçdilәr. Stefan iman vә Müqәddәs Ruhla dolu bir kişi idi. 6 Bunları hәvarilәrin qarşısına çıxardılar. Hәvarilәr dә dua edib onların üzәrinә әl qoydular. 7 Allahın kәlamı yayılır, Yerusәlimdә şagirdlәrin sayı xeyli artır vә bir çox kahinlәr dә bu imana tabe olurdu. 8 Lütf vә qüvvә ilә dolu olan Stefan xalq arasında böyük xariqә vә әlamәtlәr göstәrirdi. 9 Belә olanda Azadlar Sinaqoqu adlanan sinaqoqun bәzi üzvlәri, Kirenalılardan, İsgәndәriyyәlilәrdәn, Kilikiyadan vә Asiya vilayәtindәn bәzi insanlar Stefana qarşı çıxıb onunla mübahisәyә başladı. 10 Amma Stefanın sözündәki hikmәtin vә Ruhun qarşısında dayana bilmәdilәr. 11 Onda bir neçә nәfәri şirniklәndirdilәr ki, belә desinlәr: "Bu adamın hәm Musaya, hәm dә Allaha qarşı küfr dolu sözlәr dediyini eşitmişik". 12 Belәliklә, xalqı, ağsaqqalları vә ilahiyyatçıları da tәşvişә saldılar. Stefanın üstünә gәlib onu tutdular vә Ali Şuranın qarşısına gәtirdilәr. 13 Gәtirdiklәri yalançı şahidlәr onun üzünә durub dedilәr: "Bu adam dayanmadan bu Müqәddәs mәkana vә Qanuna qarşı danışır. 14 “Nazaretli İsa bu mәkanı darmadağın edәcәk” vә Musadan bizә әmanәt qalan adәtlәri dәyişәcәk" dediyini özümüz eşitmişik. 15 Ali Şurada oturanların hamısı Stefana diqqәtlә baxanda gördü ki, onun üzü bir mәlәyin üzünә bәnzәyir.
Hәvarilәrin Işlәri 7
1 Baş kahin Stefandan soruşdu: "Bunlar doğrudurmu?" 2 Stefan belә cavab verdi: "Qardaşlar vә atalar, mәni dinlәyin! Atamız İbrahim hәlә Mesopotamiyada ikәn Xaranda mәskunlaşmazdan әvvәl izzәtli Allah ona göründü. 3 Ona belә dedi: “Öz torpağından, qohumlarının arasından çıx, sәnә göstәrәcәyim torpağa get”. 4 Buna görә İbrahim Xaldeylilәrin ölkәsini tәrk edib Xarana köçdü. Atasının ölümündәn sonra Allah onu oradan da götürüb sizin indi yaşadığınız bu ölkәyә gәtirdi. 5 Burada ona irs olaraq bir qarış belә, torpaq vermәdi. Amma İbrahimin o zaman hәlә övladı olmasa da, Allah bu torpağı mülk olaraq ona vә onun gәlәcәk nәslinә verәcәyini vәd etmişdi. 6 Allah ona belә dedi: “Nәslin yad ölkәdә qәrib olacaq, orada olan millәtә kölәlik edәcәk vә onlara dörd yüz il zülm edilәcәk”. 7 “Ancaq onların kölәlik edәcәklәri millәti Özüm cәzalandıracağam” dedi Allah, “bundan sonra oradan çıxacaqlar” vә “bu yerdә Mәnә ibadәt edәcәklәr”. 8 Sonra Allah onunla sünnәtlә bağlı Әhd kәsdi. Belәliklә dә, İbrahim İshaqın atası olarkәn onu sәkkiz günlük olanda sünnәt etdi. Bundan sonra İshaqdan Yaqub, Yaqubdan da on iki ulu babamız törәdi. 9 Bu ulu babalarımız paxıllıqdan Yusifi qul kimi Misirә satdı. Lakin Allah Yusifә yar idi. 10 Onu bütün әziyyәtlәrdәn qurtardı vә ona hikmәt verәrәk Misir hökmdarı fironun gözündә lütf qazandırdı. Firon onu Misirin vә öz sarayında olan bütün xalqın rәhbәri tәyin etdi. 11 Sonra bütün Misir vә Kәnan torpağı aclıq vә böyük әziyyәtlәrlә üzlәşdi. Bu ata-babalarımız yemәk tapa bilmәdi. 12 Yaqub eşidәndә ki, Misirdә taxıl var, bu ata-babalarımızı birinci dәfә oraya göndәrdi. 13 Onlar ikinci dәfә Misirә gәlәndә Yusif qardaşlarına özünü tanıtdı. Bununla da firon Yusifin ailәsi ilә tanış oldu. 14 Yusif atası Yaquba xәbәr göndәrib onunla birgә bütün qohumlarını – yetmiş beş nәfәri çağırtdırdı. 15 Belәliklә, Yaqub Misirә getdi. Özü ilә bu ata-babalarımız da orada öldü. 16 Onların cәsәdlәri sonradan Şekemә gәtirildi vә Şekemdә İbrahimin Xamor övladlarından bir neçә gümüşә satın aldığı qәbirdә dәfn olundu. 17 Allahın İbrahimә bәyan etdiyi vәdin hәyata keçdiyi vaxt yaxınlaşanda Misirdәki xalqımızın sayı bir xeyli çoxalmışdı. 18 Axırda Misirdә Yusifi tanımayan yeni bir padşah taxta çıxdı. 19 Bu adam soydaşlarımıza hiylә işlәtdi, zorakılıqla ata-babalarımızı mәcbur etdi ki, yeni doğulan körpәlәrini sağ qalmasın deyә bayıra atsınlar. 20 Bu dövrdә son dәrәcә gözәl bir körpә olan Musa doğuldu. O, üç ay atasının evindә bәslәndi. 21 Sonra o da bayıra atıldı. Onu fironun qızı tapıb özünә övlad etdi vә öz oğlu kimi böyütdü. 22 Musa Misirlilәrin bütün elmi biliklәrinә bağlı tәrbiyә alıb söz vә әmәlindә güclü bir şәxsiyyәt oldu. 23 Musa qırx yaşına çatanda ürәyindә soydaşları İsrail övladlarının vәziyyәtini yaxından bilmәk arzusu oyandı. 24 Onlardan birinin zәrәr çәkdiyini görәndә Musa onu müdafiә etdi. Zәrәr vuran Misirlini öldürәrәk әzilәn insanın intiqamını aldı. 25 O belә fikirlәşdi: “Soydaşlarım dәrk edәcәklәr ki, mәnim vasitәmlә Allah onları xilas edir”. Amma onlar bunu dәrk etmәdilәr. 26 Ertәsi gün Musa dalaşan iki İsraillini görәndә onları barışdırmaq istәdi vә dedi: “Ay kişilәr, siz soydaşsınız, niyә bir-birinizә zәrәr vurursunuz?” 27 Lakin soydaşına zәrәr vuran kişi Musanı itәlәyib dedi: “Sәni bizim üstümüzә kim başçı vә hakim qoyub? 28 Yoxsa dünәn Misirlini öldürdüyün kimi mәni dә öldürmәk fikrindәsәn?” 29 Bu sözә görә Musa qaçdı. O, Midyan torpağında, qürbәtdә yaşadı vә orada iki oğul atası oldu. 30 Qırx il keçәndәn sonra Musa Sina dağının yaxınlığındakı sәhrada olanda mәlәk ona bir kol arasından od-alov içәrisindә göründü. 31 Musa gördüklәrinә heyrәtlәndi. Baxmaq üçün oraya yaxınlaşanda Rәbbin sәsini eşitdi: 32 “Mәn ata-babalarının Allahı – İbrahimin, İshaqın vә Yaqubun Allahıyam”. Musa qorxusundan lәrzәyә gәlib baxmağa belә, cәsarәt etmәdi. 33 Rәbb ona dedi: “Ayaqlarından çarıqlarını çıxart, çünki durduğun yer müqәddәs torpaqdır. 34 Hәqiqәtәn, Mәn Misirdә olan xalqımın әziyyәtini gördüm, fәryadlarını eşitdim vә onları qurtarmaq üçün endim. İndi get, Mәn sәni Misirә göndәrirәm”. 35 Bu, hәmin Musadır ki, onu rәdd edib demişdilәr: “Sәni bizim üstümüzә kim başçı vә hakim qoyub?” Amma Allah Musanı bir kol arasında görünәn mәlәyin әli ilә başçı vә qurtarıcı olaraq göndәrdi. 36 O, xalqı Misirdәn çıxaran, hәm orada, hәm Qırmızı dәnizdә, hәm dә qırx il әrzindә sәhrada xariqә vә әlamәtlәr yaradan insan idi. 37 İsrail övladlarına “Allah mәni yetirdiyi kimi sizin üçün öz soydaşlarınız içәrisindәn bir peyğәmbәr yetirәcәk” deyәn bu Musadır. 38 Bu, hәmin adamdır ki, Sina dağında onunla danışan mәlәklә vә ata-babalarımızla birgә sәhradakı cәmiyyәtdә olmuşdu. O, canlı sözlәr almışdı ki, bizә versin. 39 Ata-babalarımızsa Musanın sözünә baxmaq istәmәdi, onu rәdd etdi vә Misirә qayıtmağı arzuladılar. 40 Haruna dedilәr: “Bizim üçün allahlar düzәlt ki, qabağımızca getsinlәr. Çünki bizi Misir torpağından çıxaran adamın – bu Musanın başına nә iş gәldiyini bilmirik!” 41 O günlәrdә dana şәklindә bir büt düzәldib ona qurban gәtirdilәr vә öz әllәri ilә düzәltdiklәri bu büt üçün şәnlik qurdular. 42 Buna görә Allah ata-babalarımızdan üz döndәrib onları tәrk etdi ki, sәma cisimlәrinә ibadәt etsinlәr. Peyğәmbәrlәrin kitabında da belә yazılıb: “Ey İsrail nәsli, Qırx il çöldә olanda Mәnә qurban vә tәqdimlәr gәtirmişdinizmi? 43 Sәcdә edәsiniz deyә düzәltdiyiniz Molekin çadırını, Tanrınız Refanın ulduz bütünü gәzdirdiniz. Elә buna görә dә sizi Babilin o tayına sürgünә aparacağam”. 44 Sәhrada ata-babalarınızın Şәhadәt çadırı var idi. Musa bunu onunla danışan Allahın әmr etdiyi kimi, gördüyü nümunәyә әsasәn düzәltmişdi. 45 Şәhadәt çadırını әvvәlki nәsildәn tәhvil alan ata-babalarımız Yeşuanın başçılığı ilә başqa millәtlәrin mülkünü әlә keçirәndә çadırı da özlәri ilә gәtirmişdilәr. Allah Özü millәtlәri ata-babalarımızın qarşısından qovdu. Şәhadәt çadırı Davudun dövrünә qәdәr qaldı. 46 Allahın lütfünü qazanan Davud yalvardı ki, Yaqubun nәsli üçün bir mәskәn qura bilsin. 47 Lakin Allaha ev tikәn Süleyman oldu. 48 Amma Haqq-Taala әllә tikilәn evlәrdә yaşamaz. Peyğәmbәrin dediyi kimi 49 Rәbb belә deyir: “Göylәr Mәnim taxtımdır, Yer ayaqlarımın altındakı kәtildir. Mәnim üçün nә cür ev tikәcәksiniz, Dincәlәcәyim yer harada olacaq? 50 Bütün bunları Mәnim әlim yaratmadımı?” 51 Ey dikbaş, hәm ürәklәri, hәm dә qulaqları “sünnәt” edilmәmiş insanlar, ata-babanız kimi siz dә hәmişә Müqәddәs Ruhun әleyhinә çıxırsınız. 52 Ata-babalarınızın tәqib etmәdiyi peyğәmbәr varmı? Onlar Saleh Olanın zühuru barәdә әvvәlcәdәn xәbәr verәnlәri belә, öldürdülәr. Sizsә bu Saleh Olana xәyanәt edәrәk Onu qәtlә yetirdiniz. 53 Mәlәklәr vasitәsilә verilәn Qanunu aldınız, lakin ona riayәt etmәdiniz". 54 Ali Şuranın üzvlәri bu sözlәri eşidәndә çox qәzәblәndilәr vә Stefana dişlәrini qıcıtdılar. 55 Müqәddәs Ruhla dolan Stefan isә gözlәrini göyә dikib Allahın ehtişamını vә Allahın sağında dayanan İsanı gördü. 56 O dedi: "Baxın, mәn göylәrin yarıldığını vә Bәşәr Oğlunun Allahın sağında dayandığını görürәm". 57 Onlar qulaqlarını tutub haray qopardılar vә hamısı birlikdә Stefanın üstünә hücum çәkdilәr. 58 Onu şәhәrdәn kәnara çıxarıb daşqalaq etdilәr. Stefanın әleyhinә şahidlik edәnlәr öz üst geyimlәrini Şaul adlı bir gәncin ayaqları altına qoydular. 59 Stefan üstünә yağan daşlar altında belә yalvarırdı: "Ya Rәbb İsa, ruhumu qәbul et". 60 Sonra diz çöküb bәrkdәn nida etdi: "Ya Rәbb, bunu onlara günah sayma". Bunu deyәndәn sonra gözlәrini bu hәyata yumdu.
Hәvarilәrin Işlәri 8
1 Stefanın qәtlindәn Şaul da razı qalmışdı. O gün Yerusәlimdә olan imanlılar cәmiyyәtinә qarşı güclü tәqib başladı. Hәvarilәrdәn başqa bütün imanlılar pәrәn-pәrәn düşüb Yәhudeya vә Samariyanın hәr tәrәfinә yayıldı. 2 Bәzi mömin kişilәr isә Stefanı dәfn etdi vә onun üçün dәrin hüznlә yas saxladılar. 3 Amma Şaul imanlılar cәmiyyәtini dağıtmağa başladı. Belә ki o, evdәn-evә gedәrәk qadın-kişi bilmәdәn imanlıları sürüyüb zindana salırdı. 4 Pәrәn-pәrәn düşәn imanlılar hәr yerdә Allahın kәlamını – Müjdәni yayırdı. 5 Filip dә Samariya şәhәrinә gәlib Mәsihi vәz edirdi. 6 Filipi eşidib göstәrdiyi әlamәtlәri görәn izdiham onun sözlәrinә birlikdә diqqәt yetirirdi. 7 Natәmiz ruha tutulan çox adamdan bu ruhlar bәrkdәn çığıraraq çıxır, çox iflic vә ayaqları şikәst olanlar şәfa tapırdı. 8 Ona görә bu şәhәrdә bol sevinc var idi. 9 Amma bu şәhәrdә bundan әvvәl cadugәrlik edәn vә Samariya millәtini mat qoyan Şimon adlı bir kişi var idi. O özünü böyük bir şәxsiyyәt kimi tәqdim edirdi. 10 Böyüklü-kiçikli hәr kәs ona diqqәtlә qulaq asır vә belә deyirdi: "Böyük adlanan Allahın qüvvәsi budur". 11 Onun cadugәrliyi hamını çoxdan mat qoymuşdu. Buna görә dә ona diqqәtlә qulaq asırdılar. 12 Amma Filip Allahın Padşahlığı vә İsa Mәsihin adı ilә bağlı Müjdәni yayanda sözlәrinә iman gәtirdilәr vә kişilәr dә, qadınlar da vәftiz oldular. 13 Şimon özü dә iman gәtirdi. Vәftiz olduqdan sonra Filipin yanından ayrılmadı. Göstәrilәn әlamәt vә möcüzәlәr Şimonu mat qoydu. 14 Yerusәlimdә qalan hәvarilәr Samariyalıların Allahın kәlamını qәbul etdiklәrini eşidәndә Peterlә Yәhyanı onların yanına göndәrdi. 15 Peterlә Yәhya oraya çatanda dua etdi ki, Samariyalı imanlılar Müqәddәs Ruhu alsın. 16 Çünki Ruh hәlә onların heç birinin üzәrinә enmәmişdi, sadәcә olaraq Rәbb İsanın adı ilә vәftiz olmuşdular. 17 Sonra Peterlә Yәhya әllәrini onların üstünә qoydu vә onlar Müqәddәs Ruhu aldılar. 18 Hәvarilәrin әl qoyması ilә Ruhun verildiyini görәn Şimon onlara pul tәklif edәrәk 19 dedi: "Mәnә dә belә bir sәlahiyyәt verin. Әlimi kimin üstünә qoysam, Müqәddәs Ruhu alsın". 20 Peter ona dedi: "Pulun da yox olsun, sәn dә! Ona görә ki sәn Allahın әnamını pulla әldә edә bilmәk xәyalına düşmüsәn. 21 Bu işdә sәnin nә haqqın var, nә payın. Çünki Allahın qarşısında ürәyin düz deyil. 22 Bu pisliyin üçün tövbә et, Rәbbә yalvar. Bәlkә ürәyinin bu niyyәti bağışlanar. 23 Görürәm ki, sәndә acı zәhәr var vә haqsızlığın әsirisәn". 24 Şimon ona cavab verdi: "Mәnim üçün Rәbbә siz yalvarın ki, dediklәrinizin heç biri mәnim başıma gәlmәsin". 25 Peterlә Yәhya şәhadәt edib Rәbbin kәlamını söylәyәndәn sonra Samariyalıların yaşadığı xeyli kәndlәrdә Müjdәni yaya-yaya Yerusәlimә qayıdırdılar. 26 Bu zaman Rәbbin bir mәlәyi Filipә belә dedi: "Dur, cәnuba tәrәf, Yerusәlimdәn Qәzzәyә düşәn yola – sәhra yoluna çıx". 27 Filip qalxıb getdi. Yolda Hәbәşli bir hәrәmağası ilә rastlaşdı. Bu, kandakinin, yәni Hәbәşlilәrin mәlәkәsinin vәzirlәrindәn biri idi. O, mәlәkәnin bütün xәzinәsinә cavabdeh idi. Yerusәlimә ibadәt etmәk üçün gәlmişdi. 28 Arabasına oturub geri qayıdarkәn Yeşaya peyğәmbәrin kitabını oxuyurdu. 29 Ruh Filipә dedi: "Get, bu arabaya çatıb yanında qal". 30 Filip qaça-qaça arabanın yanına gәldi vә eşitdi ki, hәrәmağası Yeşaya peyğәmbәrin kitabını oxuyur. Ondan soruşdu: "Görәsәn oxuduğunu başa düşürsәnmi?" 31 Hәrәmağası ona dedi: "Әgәr mәnә yol göstәrәn yoxdursa, bunu necә başa düşmәk olar?" Sonra Filipdәn xahiş etdi ki, arabaya minib onun yanında otursun. 32 O, Müqәddәs Yazılardan bu hissәni oxuyurdu: "Kәsilmәyә aparılan qoyun kimi, Qırxanların qabağında dilsiz quzu kimi Ağzını açmadı. 33 Alçaldığı zaman әdalәtdәn mәhrum oldu. Onun nәslini kim tәsvir edә bilәr? Onun hәyatı yer üzündәn götürülür". 34 Hәrәmağası Filipdәn soruşdu: "Xahiş edirәm, deyin, burada peyğәmbәr kimdәn bәhs edir, özündәn, yoxsa başqasından?" 35 Bundan sonra Filip sözә başlayıb danışdı vә Müqәddәs Yazıların bu hissәsindәn başlayıb İsa barәdә olan Müjdәni bәyan etdi. 36 Onlar yol gedә-gedә gәlib su olan yerә çatdılar. Hәrәmağası dedi: "Burada su var. Mәnim vәftiz olmağıma nә isә mane olurmu?" 37 Сонра жмр етди ки, араба дајансэн. Филип һжржмарасэ илж бирҝж суја ҝирди. Белжликлж, Филип һжржмарасэнэ вжфтиз етди. 38 Sonra әmr etdi ki, araba dayansın. Filip hәrәmağası ilә birgә suya girdi. Belәliklә, Filip hәrәmağasını vәftiz etdi. 39 Sudan çıxanda Rәbbin Ruhu Filipi götürüb oradan uzaqlaşdırdı. Filipi bir daha görmәyәn hәrәmağası sevinә-sevinә yoluna davam etdi. 40 Filip bir dә gördü ki, Aşdod şәhәrinә gәlib-çıxıb. O, Qeysәriyyәyә çatanacan bütün şәhәrlәri gәzib-dolaşaraq Müjdәni yaydı.
Hәvarilәrin Işlәri 9
1 Şaul Rәbbin şagirdlәrinә qarşı hәlә dә ölüm hәdәlәri yağdırırdı. Baş kahinin yanına gedib 2 ondan Dәmәşq sinaqoqlarına yazılan mәktublar istәdi ki, orada İsa yolunu tutan kişi vә qadınlardan kimi tapsa, әl-qolunu bağlayıb Yerusәlimә gәtirmәk üçün sәlahiyyәti olsun. 3 Dәmәşqә yollanıb oraya yaxınlaşanda birdәn göydәn gәlәn bir işıq onun әtrafında parladı. 4 Şaul yerә yıxıldı vә bir sәs eşitdi, ona deyirdi: "Şaul, Şaul, niyә Mәni tәqib edirsәn?" 5 Şaul ona dedi: "Ey Ağam, Sәn kimsәn?" O cavab verdi: "Mәn sәnin tәqib etdiyin İsayam. 6 Qalx ayağa, şәhәrә get vә nә etmәk lazımdırsa, sәnә deyilәcәk". 7 Şaulla birlikdә yola çıxan adamlar yerlәrindәcә susub qalmışdı. Sәsi eşitsәlәr dә, heç kimi görә bilmәdilәr. 8 Şaul yerdәn qalxdı, amma gözlәrini açanda heç nә görә bilmirdi. Sonra onun әlindәn tutub Dәmәşqә apardılar. 9 Üç gün әrzindә Şaulun gözlәri görmәdi vә o nә yedi, nә dә içdi. 10 Dәmәşqdә İsanın şagirdlәrindәn Xananya adlı bir nәfәr var idi. Rәbb görüntü vasitәsilә "Xananya!" deyә çağırdı. O cavab verdi: "Bәli, ya Rәbb!" 11 Rәbb ona dedi: "Qalx, “Düz Küçә” adlanan küçәyә get vә Yәhudanın evindә adı Şaul olan Tarsuslu bir adamı soruş. Hal-hazırda orada dua edir. 12 O, görüntüdә görüb ki, yanına Xananya adlı bir kişi gәlib onun üzәrinә әllәrini qoyur ki, gözlәri açılsın". 13 Xananya cavab verdi: "Ya Rәbb, bu kişi barәdә çoxlarından eşitmişәm ki, Yerusәlimdә Sәnin müqәddәslәrinә nә qәdәr pislik edib. 14 Burada Sәnin adını çәkәnlәrin hәr birinin әl-qolunu bağlamaq üçün başçı kahinlәrdәn sәlahiyyәt alıb". 15 Amma Rәbb ona dedi: "Get! Başqa millәtlәrә, padşahlara vә İsrail övladlarına Öz adımı bәyan elәmәk üçün bu adam seçdiyim alәtdir. 16 Mәnim adım uğrunda çәkәcәyi әzabın nә qәdәr böyük olduğunu ona göstәrәcәyәm". 17 Bundan sonra Xananya gedib hәmin evә girdi vә әllәrini Şaulun üstünә qoyub dedi: "Qardaşım Şaul, Rәbb, yәni bura gәlәrkәn yolda sәnә görünәn İsa mәni göndәrdi ki, sәnin gözlәrin açılsın vә Müqәddәs Ruhla dolasan". 18 O andaca Şaulun gözlәrindәn sanki pulcuqlar töküldü vә Şaul tәkrar görmәyә başladı. O qalxdı vә vәftiz oldu. 19 Sonra yemәk yeyib taqәtә gәldi. Bir neçә gün Şaul Dәmәşqdә olan şagirdlәrin yanında qaldı. 20 Dәrhal sinaqoqlarda İsanın Allahın Oğlu olduğunu vәz etmәyә başladı. 21 Onu eşidәnlәrin hamısı mat qalıb deyirdi: "Yerusәlimdә bu adı çәkәnlәri dağıdan adam bu deyilmi? Buraya belәlәrini әl-qolunu bağlayıb başçı kahinlәrin yanına aparmağa gәlmәmişdimi?" 22 Şaul isә gündәn-günә qüvvәtlәnirdi. İsanın Mәsih olmasına dair sübutlar göstәrmәklә Dәmәşqdә yaşayan Yәhudilәri çaş-baş saldı. 23 Aradan xeyli gün keçdi. Yәhudilәr Şaulu öldürmәk üçün sui-qәsd hazırladı. 24 Amma onların bu qәsdi haqqında xәbәr Şaula çatdı. Yәhudilәr onu öldürmәk üçün gecә-gündüz şәhәrin qapılarında pusqu qururdu. 25 Amma Şaulun şagirdlәri gecә olan kimi onu götürüb bir sәbәtin içinә qoyaraq şәhәr divarlarından aşağı endirdi. 26 Şaul Yerusәlimә çatanda oradakı şagirdlәrә qoşulmağa çalışdı, lakin onların hamısı Şauldan qorxur vә inanmırdılar ki, o, İsanın şagirdidir. 27 Amma Barnaba onu götürüb hәvarilәrin yanına apardı vә onlara açıqladı ki, Şaul yolla gedәndә Rәbbi necә görüb, Rәbb onunla necә danışıb, o, Dәmәşqdә İsanın adını necә cәsarәtlә bәyan edib. 28 Belәliklә, Şaul onların yanında qalıb Yerusәlimdә hәr yerә bir gedib-gәlir vә orada da Rәbbin adını cәsarәtlә bәyan edirdi. 29 O yunanca danışan Yәhudilәrlә söhbәt edәrәk mübahisә edirdi. Onlar isә Şaulu öldürmәk istәyirdi. 30 İmanlı bacı-qardaşlar isә bunu öyrәnәndә Şaulu Qeysәriyyәyә aparıb oradan Tarsusa göndәrdilәr. 31 Belәcә bütün Yәhudeya, Qalileya vә Samariyadakı imanlılar cәmiyyәti әmin-amanlığa çatdı. İnkişaf edәn vә Rәbb qorxusu içindә yaşayan cәmiyyәt Müqәddәs Ruhun ürәklәndirmәsi ilә sayca artırdı. 32 Bu zaman hәr yanı dolaşan Peter Lodda yaşayan müqәddәslәrin yanına gәldi. 33 Orada Eneya adlı bir nәfәrә baş çәkdi. Eneya iflic olmuşdu vә sәkkiz il idi ki, yataqda idi. 34 Peter ona dedi: "Eneya, İsa Mәsih sәni sağaldır. Qalx, yatağını yığışdır". Eneya dәrhal ayağa qalxdı. 35 Lod vә Şaronda yaşayanların hamısı bu adamı görüb Rәbbә tәrәf döndü. 36 Yafoda İsanın şagirdlәri arasında Tabita adlı bir qadın var idi. "Tabita""Ceyran" demәkdir. Bu qadın hәmişә xeyirxah işlәr görür vә yoxsullara kömәk edirdi. 37 Bu vaxtlarda o xәstәlәnib öldü. Onun meyitini yuyub yuxarı mәrtәbәdәki otağa qoydular. 38 Lod Yafoya yaxın idi, ona görә dә Peterin Lodda olduğunu eşidәn şagirdlәr iki kişini onun yanına göndәrdilәr vә onlar gәlib xahiş etdilәr: "Vaxt itirmәdәn yanımıza gәl". 39 Peter durub onlarla getdi. Yafoya çatanda onlar Peteri evin yuxarı mәrtәbәsinә çıxartdılar. Bütün dul qadınlar ağlaşa-ağlaşa Peterin yanına yığıldı vә Tabitanın onlarla birlikdә olanda tikdiyi köynәklәri, paltarları göstәrirdilәr. 40 Peter isә onların hamısını bayıra çıxartdı, sonra diz çöküb dua etdi. Bundan sonra isә ölüyә tәrәf dönüb dedi: "Tabita, qalx!" Qadın gözlәrini açıb Peteri görәn kimi dik oturdu. 41 Peter әlini uzadıb onu ayağa qaldırdı vә sonra müqәddәslәrlә dul qadınları çağırdı. Tabitanı sağ-salamat onların qarşısına çıxartdı. 42 Bu xәbәr bütün Yafoya yayıldı vә çox adam Rәbbә iman gәtirdi. 43 Peter isә xeyli gün Yafoda, Şimon adlı bir dabbağın evindә qaldı.
Hәvarilәrin Işlәri 10
1 Qeysәriyyәdә Korneli adlı bir nәfәr yaşayırdı. O, İtaliyalı adlı alayın yüzbaşılarından biri idi. 2 Hәm özü, hәm dә bütün külfәti mömin olub Allahdan qorxardı. O, xalqa çox nәzir-niyaz paylayar, daim Allaha dua edәrdi. 3 Bir gün tәxminәn doqquzuncu saat radәlәrindә görüntüdә aydın gördü ki, Allahın bir mәlәyi yanına gәlib onu çağırdı: "Ey Korneli!" 4 Korneli qorxa-qorxa ona baxıb dedi: "Nәdir, ey ağam?" Mәlәk ona dedi: "Duaların vә nәzir-niyazların xatirә tәqdimi kimi Allahın hüzurunda qәbul olundu. 5 İndi Yafoya adamlar göndәr, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. 6 O, dabbağ Şimonun dәniz kәnarındakı evindә qonaqdır". 7 Onunla danışan mәlәk gedәndәn sonra Korneli xidmәtçilәrindәn ikisini vә mühafizәçilәrindәn bir mömin әsgәri çağırtdırdı. 8 Onlara hәr şeyi danışdı vә sonra onları Yafoya göndәrdi. 9 Ertәsi gün tәxminәn altıncı saat radәlәrindә, onlar yolda olub şәhәrә yaxınlaşanda Peter dua etmәk üçün dama çıxdı. 10 O acıb yemәk istәyirdi. Yemәk hazırlanarkәn Peterin fikrini bir görüntü apardı. 11 O gördü ki, göy yarıldı, böyük mәlәfәyә bәnzәr bir şey dörd küncündәn asılaraq yerә endi. 12 Onun üstündә hәr cür dördayaqlılar, sürünәnlәr vә göydә uçan quşlar var idi. 13 Ona bir sәda gәldi: "Qalx, Peter, kәs vә ye!" 14 Peter Ona dedi: "Әsla, ya Rәbb! Mәn heç vaxt nә haram, nә dә murdar bir şey yemişәm". 15 Sәda ikinci dәfә yenә gәldi vә Peterә dedi: "Allahın halal dediyi şeylәrә sәn haram demә". 16 Bu, üç dәfә tәkrarlanandan sonra o şey dәrhal göyә çәkildi. 17 Peter bu görüntünün mәnası barәdә fikirlәri ilә çaşbaş qalanda Kornelinin göndәrdiyi adamlar Şimonun evini soruşurdular. Qapı ağzında dayanıb 18 bәrkdәn soruşdular: "Peter deyә çağırılan Şimon burada qalırmı?" 19 Bu zaman görüntü barәdә fikirlәşәn Peterә Ruh belә dedi: "Bax sәni üç kişi axtarır. 20 Dur, aşağı en vә heç tәrәddüd etmәdәn onlarla get. Çünki onları Mәn göndәrmişәm". 21 Peter aşağı enib hәmin adamlara dedi: "Axtardığınız adam mәnәm. Niyә gәlmisiniz?" 22 Onlar dedilәr: "Korneli adlı bir yüzbaşı var. O, saleh vә Allahdan qorxan kişidir; buna bütün Yәhudi millәti dә şahiddir. Müqәddәs bir mәlәk ona әmr etdi ki, sәni öz evinә çağırtdırsın vә deyәcәyin sözlәrә qulaq assın". 23 Bundan sonra Peter onları içәri dәvәt edib qonaq saxladı. Ertәsi gün Peter qalxıb onlarla yola çıxdı vә Yafodan olan bәzi qardaşlar da onlara qoşuldu. 24 Sonrakı gün Qeysәriyyәyә çatdı. Korneli öz qohumlarını vә yaxın dostlarını bir yerә yığıb onları gözlәyirdi. 25 Peter içәri girәndә Korneli ayağına düşüb ona sәcdә etdi. 26 Peter isә onu ayağa qaldıraraq dedi: "Qalx, mәn dә sәnin kimi insanam". 27 Peter Korneli ilә danışa-danışa içәri daxil olanda gördü ki, oraya xeyli adam yığılıb. 28 Onlara belә dedi: "Bilirsiniz ki, Yәhudilәrә hәr hansı bir yadelli ilә ünsiyyәt yaratmaq, onlara qonaq getmәk qadağandır. Amma insanları haram vә murdar saymamağı Allah mәnә göstәrdi. 29 Buna görә mәni çağıranda etiraz etmәdәn gәldim. Deyә bilәrsinizmi, mәni niyә çağırmısınız?" 30 Korneli cavab verdi: "Üç gün әvvәl elә bu vaxtlarda doqquzuncu saatın duasını edirdim ki, birdәn parlaq libaslı bir kişi qarşımda dayandı 31 vә dedi: “Ey Korneli, sәnin duaların eşidildi vә nәzir-niyazların Allah tәrәfindәn yada salındı. 32 İndi Yafoya adamlar göndәr, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. O, dabbağ Şimonun dәniz kәnarındakı evindә qonaqdır”. 33 Ona görә sәnin yanına adamlar göndәrdim vә sәn dә xeyirxahlıq göstәrәrәk gәldin. İndi hamımız Allahın önündәyik vә Rәbbin sәnә әmr etdiyi hәr sözә qulaq asmağa hazırıq". 34 Peter sözә başlayıb dedi: "İndi bildim ki, hәqiqәtәn, Allah tәrәfkeşlik etmir. 35 Milliyәtindәn asılı olmayaraq kim ki Ondan qorxub әmәlisaleh olarsa, Ona mәqbuldur. 36 O, İsrail övladlarına Öz kәlamını göndәrdi vә hamının Sahibi olan İsa Mәsih vasitәsilә barışdırma Müjdәsini yaydı. 37 Bilirsiniz ki, Yәhyanın vәftiz üçün çağırışından sonra Qalileyadan başlayaraq bütün Yәhudeyada nәlәr baş verdi. 38 Allah Nazaretli İsanı Müqәddәs Ruhla vә qüdrәtlә mәsh etdi. İsa xeyirxahlıq edәrәk hәr yanı gәzib iblisin tәzyiqinә mәruz qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah Ona yar idi. 39 Yәhudilәrin ölkәsindә vә Yerusәlimdә İsanın nәlәr etdiyinin şahidi olduq. Onu çarmıxa çәkib öldürdülәr. 40 Amma Allah Onu üçüncü gün diriltdi vә bütün xalqa deyil, Öz әvvәlcәdәn seçdiyi şahidlәrә – ölülәr arasından dirilmәsindәn sonra Onunla birlikdә yeyib-içәn bizlәrә aydın göstәrdi. 42 Bizә isә әmr verdi ki, “Allahın tәyin etdiyi ölülәrlә dirilәrin Hakimi Budur” deyә bunu xalqa şәhadәt etmәklә vәz edәk. 43 Onun barәsindә bütün peyğәmbәrlәr şәhadәt edir ki, Ona iman edәn hәr kәsin günahı Onun adı ilә bağışlanır". 44 Peter bu sözlәri deyirdi ki, Müqәddәs Ruh söhbәtә qulaq asan hәr kәsin üzәrinә endi. 45 Peterlә birlikdә gәlmiş sünnәtli imanlılar Müqәddәs Ruhun bәxşiş olaraq başqa millәtlәrin dә üstünә töküldüyünә mat qaldı; 46 onların başqa dillәrdә danışıb Allahı mәdh etdiyini eşitdilәr. Onda Peter belә dedi: 47 "Bu adamlar bizim kimi Müqәddәs Ruhu alıb. Bunların su ilә vәftiz olmalarına kim mane ola bilәr?" 48 Belәliklә, onların İsa Mәsihin adı ilә vәftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Peterdәn xahiş etdilәr ki, bir neçә gün onların yanında qalsın.
Hәvarilәrin Işlәri 11
1 Hәvarilәrlә bütün Yәhudeyadakı imanlı bacı-qardaşlar eşitdi ki, başqa millәtlәr dә Allahın kәlamını qәbul ediblәr. 2 Peter Yerusәlimә gәlәndә sünnәt tәrәfdarları onu tәnqid edәrәk 3 dedi: "Sәn sünnәtsizlәrin evinә gedib onlarla birgә yemәk yemisәn". 4 Peter sözә başlayıb onlara hәr şeyi bir-bir izah etdi: 5 "Mәn Yafo şәhәrindә dua edirdim. Birdәn fikrimi görüntü apardı. Gördüm ki, böyük mәlәfәyә bәnzәr bir şey dörd küncündәn asılaraq göydәn enib mәnim yanıma çatır. 6 Bu şeyә gözlәrimi dikib diqqәtlә baxdım. Gördüm ki, onun üstündә yer üzәrindә yaşayan dördayaqlılar, çöl heyvanları, sürünәnlәr vә göydә uçan quşlar var. 7 Sonra eşitdim ki, bir sәda mәnә deyir: “Qalx, Peter, kәs vә ye!” 8 Mәn dedim: “Әsla, ya Rәbb! Heç vaxt mәnim ağzıma nә haram, nә dә murdar bir şey dәyib”. 9 Yenә göydәn sәda gәldi: “Allahın halal dediyi şeylәrә sәn haram demә”. 10 Bu, üç dәfә tәkrarlanandan sonra hәr şey yenә göyә çәkildi. 11 Elә bu zaman Qeysәriyyәdәn mәnim yanıma göndәrilәn üç kişi qaldığımız evin qapısında dayandı. 12 Ruh mәnә dedi ki, tәrәddüd etmәdәn onlarla gedim. İmanlı qardaşlarımız olan bu altı nәfәr dә mәnә qoşulub hәmin kişinin evinә girdik. 13 Bu adam bizә nәql etdi ki, öz evindә dayanan mәlәk görüb. Mәlәk ona demişdi: “Yafoya adamlar göndәr, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. 14 Onun sәnә deyәcәyi sözlәrlә hәm sәn, hәm dә bütün külfәtin xilas olacaq”. 15 Mәn sözә başlayanda Müqәddәs Ruh başlanğıcda bizim üstümüzә endiyi kimi onların da üstünә endi. 16 Onda Rәbbin dediyi bu sözlәr yadıma düşdü: “Yәhya su ilә vәftiz etdi, amma siz Müqәddәs Ruhla vәftiz olacaqsınız”. 17 Belәliklә, Rәbb İsa Mәsihә iman edәn bizlәrә verdiyi eyni bәxşişi Allah onlara da veribsә, mәn kimәm ki, Allaha qarşı çıxam?" 18 Bu sözlәri eşidib hamı sakitlәşdi vә Allahı izzәtlәndirib dedi: "Demәli, Allah başqa millәtlәrә dә imkan yaratdı ki, tövbә edib hәyat tapsın". 19 Stefanın öldürülmәsi ilә başlanan tәqib nәticәsindә pәrәn-pәrәn düşәn imanlılar Finikiya, Kipr vә Antakyaya qәdәr getdi. Allahın kәlamını yalnız Yәhudilәrә dedilәr. 20 Amma onların arasından bәzi Kiprli vә Kirenalılar Antakyaya gedib yunanca danışanlarla da söhbәtә başladılar. Onlara Rәbb İsa ilә bağlı Müjdәni yayırdılar. 21 Rәbbin әli onların üzәrindә idi vә bunun nәticәsindә xeyli insan iman gәtirib Rәbbә tәrәf döndü. 22 Bunların xәbәri Yerusәlimdәki cәmiyyәtә çatdı vә Barnabanı Antakyaya göndәrdilәr. 23 O oraya çatanda Allahın lütfünün bәhrәsini görüb sevindi. O hamını hәvәslәndirirdi ki, cani-dildәn Rәbbә bağlı qalsınlar. 24 Çünki özü Müqәddәs Ruhla vә imanla dolu, xeyirxah bir kişi idi. Bunun nәticәsindә dә böyük bir kütlә Rәbbә iman gәtirdi. 25 Sonra Barnaba Tarsusa gedib Şaulu axtardı. 26 Onu tapan kimi Antakyaya gәtirdi. Bir il әrzindә oradakı imanlılar cәmiyyәtinә qoşulub bir yerdә yığılaraq böyük bir kütlәyә tәlim öyrәdirdi. Şagirdlәr ilk dәfә olaraq Antakyada mәsihçi adlandırıldı. 27 Elә hәmin günlәrdә Yerusәlimdәn Antakyaya bәzi peyğәmbәrlәr gәldi. 28 Bunlardan Aqab adlı biri durub Ruhun tәsiri ilә bütün dünyada böyük bir aclıq olacağını bildirdi. Bu aclıq Klavdinin hakimiyyәti dövrünә tәsadüf olundu. 29 Şagirdlәr qәrara aldı ki, hәr biri gücü çatan qәdәr Yәhudeyada yaşayan imanlı bacı-qardaşlarına yardım göndәrsin. 30 Bu qәrara әmәl edәrәk yardımları Barnaba vә Şaulun әli ilә cәmiyyәt ağsaqqallarına göndәrdilәr.
Hәvarilәrin Işlәri 12
1 O vaxtlar padşah Hirod cәmiyyәtin bәzi üzvlәrinә zülm etmәyә әl atdı. 2 Yәhyanın qardaşı Yaqubu qılıncdan keçirib edam etdirdi. 3 Bundan Yәhudilәrin razı qaldığını görüb üstәlik Peteri dә tutdurdu. Bunu Mayasız Çörәk bayramı vaxtında etdi. 4 O, Peteri yaxalatdırıb zindana saldırdı; onu hәr birindә dörd nәfәr olmaqla dörd әsgәri dәstәyә nәzarәt altında saxlanmaq üçün tәslim etdi. Niyyәtindә tutmuşdu ki, Pasxa bayramından sonra xalq qarşısında onun mәhkәmәsini keçirsin. 5 Peter buna görә zindanda saxlanırdı. Lakin imanlılar cәmiyyәti ciddi-cәhdlә onun üçün Allaha dua edirdi. 6 Peter Hirodun ona mәhkәmә quracağı günün әvvәlki gecәsi iki әsgәr arasında bir cüt zәncirә bağlanmış halda yatırdı. Qarovulçular da qapıda dayanıb zindanın tәhlükәsizliyini qoruyurdu. 7 Qәflәtәn Rәbbin bir mәlәyi göründü. Zindanın otağı işıqlandı. Mәlәk Peterin böyrünә vurub onu oyatdı vә dedi: "Tez ol, qalx". O andaca Peterin bilәklәrindәki zәncirlәr düşdü. 8 Mәlәk ona dedi: "Qurşağını bağla, çarığını geyin". Peter belә dә etdi. Mәlәk yenә dedi: "Üst paltarını geyin, ardımca gәl". 9 Peter onun ardınca düşәrәk bayıra çıxdı. Amma mәlәyin etdiyinin hәqiqi olduğunu başa düşmürdü, elә bilirdi ki, bir görüntü görür. 10 Birinci, ikinci qarovulçunun yanından keçәrәk şәhәrә açılan dәmir darvazaya çatdılar. Onların qarşısında darvaza öz-özünә açıldı. Onlar çıxıb küçә uzunu getdi. Birdәn mәlәk Peterdәn ayrıldı. 11 O andaca özünә gәlәn Peter dedi: "İndi әminliklә başa düşdüm ki, Rәbb Öz mәlәyini göndәrib mәni Hirodun әlindәn vә Yәhudi xalqının gözlәdiyi bütün bәlalardan qurtardı". 12 Peter bunları dәrk edәndә Mark adlanan Yәhyanın anası Mәryәmin evinә getdi. Orada xeyli adam yığılıb dua edirdi. 13 Peter hәyәt qapısını döymәyә başladı vә Roda adlı bir qarabaş eşidib qapıya getdi. 14 Qız Peteri sәsindәn tanıdı vә sevincindәn qapını belә, açmadan yenә evә qaçdı. Oradakılara xәbәr verdi ki, Peter qapıda dayanıb. 15 Onlar isә belә dedi: "Dәli olmusan?" Amma qız dediyinin üstündә durdu. Belә olanda dedilәr: "Yәqin onu qoruyan mәlәkdir". 16 Peter isә dayanmadan qapını döyürdü. Qapını açıb onu görәndә mat qaldılar. 17 Peter әli ilә susmaq işarәsi verәrәk Rәbbin onu necә zindandan çıxardığını nәql etdi. Sonra "bu xәbәri Yaquba vә o biri qardaşlara da çatdırın" deyәrәk onlardan ayrılıb başqa yerә getdi. 18 Sәhәr açılanda әsgәrlәri böyük bir vahimә bürüdü. Bir-birlәrindәn soruşdular: "Bәs Peter necә oldu?" 19 Hirod onu axtartdırdı. Tapa bilmәyәndә isә qarovulçuları sorğu-suala çәkdirәndәn sonra edam edilmәlәrinә әmr verdi. Bundan sonra Hirod Yәhudeyadan Qeysәriyyәyә yollandı vә orada qaldı. 20 Hirod Sur vә Sidon әhalisinә qarşı hiddәtindәn alışıb-yanırdı. Onlar birlikdә onun yanına gәlib sarayın mәişәt işlәri üzrә müdiri Blastı öz tәrәfinә çәkәrәk sülh istәdiklәrini bildirdilәr. Çünki onların ölkәsi padşahın ölkәsindәn gәlәn әrzaqdan asılı idi. 21 Tәyin olunan gündә şahlıq libasını geyәn Hirod hökm kürsüsünә oturaraq Sur vә Sidonlulara müraciәt etdi. 22 Camaat qışqırmağa başladı: "Bu bir insanın sәsi deyil, bir allahın sәsidir!" 23 O anda Rәbbin bir mәlәyi Hirodu vurdu. Çünki izzәti Allaha vermәdi. Onu daxildәn qurdlar yedi vә canı çıxdı. 24 Allahın kәlamı isә yayılırdı vә tәsiri artırdı. 25 Barnaba vә Şaul Yerusәlimdәki öz xidmәtlәrini yerinә yetirәndәn sonra Mark adlanan Yәhyanı özlәri ilә götürüb geri qayıtdı.
Hәvarilәrin Işlәri 13
1 Antakyadakı cәmiyyәtdә peyğәmbәrlәr vә müәllimlәr var idi: Barnaba, Niger adlanan Şimeon, Kirenalı Luki, hökmdar Hirodun süd qardaşı Menaxem vә Şaul. 2 Bu adamlar Rәbbә xidmәt edib oruc tutarkәn Müqәddәs Ruh onlara dedi: "Barnaba ilә Şaulu Mәnim tapşırdığım iş üçün ayırın". 3 Belәliklә, oruc tutub dua etdikdәn sonra Barnaba ilә Şaulun üzәrinә әllәrini qoydu vә onları yola saldılar. 4 Müqәddәs Ruhun әmri ilә yola çıxan Barnaba vә Şaul Selevkiyaya getdi vә oradan da gәmi ilә Kiprә getdi. 5 Salamisә çatanda Yәhudilәrin sinaqoqlarında Allahın kәlamını bәyan etmәyә başladılar. Yәhya isә onların kömәkçisi idi. 6 Adanı başdan-başa gәzәrәk Pafosa çatdılar. Orada Baryeşu adlı bir Yәhudi cadugәr vә yalançı peyğәmbәrә rast gәldilәr. 7 Baryeşu vali Sergi Paula yaxın adam idi. Ağıllı kişi olan vali Barnaba ilә Şaulu çağırtdırıb Allahın kәlamına qulaq asmaq istәdi. 8 Lakin adı cadugәr mәnasını verәn Elima, yәni Baryeşu buna qarşı çıxaraq valini imandan azdırmağa çalışırdı. 9 Lakin Müqәddәs Ruhla dolan Şaul, yәni Paul gözlәrini Elimaya dikib 10 dedi: "Ey iblis oğlu, ürәyin hәr cür hiylә vә fırıldaqla doludur. Ey salehliyә tamamilә düşmәn kәsilәn, Rәbbin haqq yolunu әyri qәlәmә vermәkdәn әl çәkmәyәcәksәnmi? 11 İndi isә bax, sәnin üstünә Rәbbin әli gәlir. Kor olacaqsan, bir müddәt gün işığı görmәyәcәksәn". O anda hәmin adamın üzәrinә bir duman, bir qaranlıq çökdü. Ora-bura gәzәrәk kimisә axtarırdı ki, onun әlindәn tutub yol göstәrsin. 12 Olanları görәn vali Rәbbin tәliminә tәәccüblәndi vә iman etdi. 13 Paulla yanındakılar Pafosdan yelkәn açıb Pamfiliya bölgәsindәki Perge şәhәrinә çatdı. Yәhya isә onlardan ayrılıb Yerusәlimә qayıtdı. 14 Onlar yollarına davam edib Pergedәn Pisidiyada olan Antakyaya çatdı. Şәnbә günü sinaqoqa girib oturdular. 15 Qanunun vә Peyğәmbәrlәrin yazılarının oxunmasından sonra sinaqoq rәislәri onları çağırtdırıb dedi: "Qardaşlar, xalqa ürәklәndirici müraciәtiniz varsa, buyurub deyin". 16 Paul ayağa qalxıb diqqәti cәlb etmәk üçün әlini qaldıraraq dedi: "Ey İsraillilәr vә Allahdan qorxanlar, qulaq asın. 17 Bu xalqın, yәni İsraillilәrin sәcdә etdiyi Allah bizim ata-babalarımızı seçdi vә Misirdә – qürbәt eldә yaşadıqları müddәt әrzindә onları böyük bir millәt etdi. Sonra әlini uzadıb onları Misirdәn çıxartdı. 18 Qırx ilә yaxın sәhrada qaldıqları müddәt әrzindә onlara dözdü. 19 Kәnan torpağında yaşayan yeddi millәti qırandan sonra bu millәtlәrin torpaqlarını irs olaraq İsrail xalqına verdi. 20 Bütün bunlar tәqribәn dörd yüz әlli ili әhatә etdi. Sonra Allah onlar üçün hakimlәr yetirdi. Bu, peyğәmbәr Şamuelin dövrünә qәdәr davam etdi. 21 Xalq padşah istәyәndә isә Allah Binyamin qәbilәsindәn olan Qiş oğlu Şaulu onlar üçün padşah tәyin etdi. O, qırx il padşahlıq etdi. 22 Onu aradan götürәndәn sonra Allah Davudu ucaldıb onların üzәrindә padşah etdi vә onun barәsindә şәhadәt etdi: “Öz ürәyimә yatan adam olaraq Yessey oğlu Davudu tapdım vә o Mәnim bütün istәdiklәrimi yerinә yetirәcәk”. 23 Allah Öz vәdinә sadiq qalıb bu adamın soyundan olan Xilaskar İsanı İsrailә göndәrdi. 24 İsanın gәlişindәn әvvәl Yәhya bütün İsrail xalqına vәz etmişdi ki, tövbә edib vәftiz olunsunlar. 25 Yәhya işini qurtararkәn dedi: “Mәni kim sayırsınız? O Şәxs mәn deyilәm. Mәndәn sonra O gәlir. Mәn Onun ayağındakı çarığını açmağa belә, layiq deyilәm”. 26 Qardaşlar, ey İbrahimin nәslinin övladları vә aranızda olan Allahdan qorxanlar, bu xilas sözü bizә göndәrilib. 27 Çünki Yerusәlim әhalisi vә onların rәhbәrlәri İsanı tanımadı. Belәliklә, Onu mühakimә etmәklә hәr Şәnbә günü oxunan peyğәmbәrlәrin sözünü yerinә yetirdilәr. 28 Onda ölümә layiq heç bir tәqsir tapmasalar da, Pilatdan Onun edam olunmasını tәlәb etdilәr. 29 Onun barәsindә yazılanların hamısını tam yerinә yetirәndәn sonra Onu çarmıxdan düşürüb qәbirә qoydular. 30 Lakin Allah Onu ölülәr arasından diriltdi. 31 İsa xeyli günlәr әrzindә daha әvvәl Qalileyadan Onunla Yerusәlimә gәlәnlәrә göründü. Bu adamlar indi Onun barәsindә xalq üçün şahiddir. 32 Biz indi sizә bu Müjdәni bәyan edirik: ata-babalarımıza verilәn vәd hәyata keçib, 33 Allah İsanı diriltmәklә bu vәdi onların övladları olan bizlәr üçün yerinә yetirib. İkinci mәzmurda belә yazılıb: “Sәn Mәnim Oğlumsan, Mәn bu gün Sәnә Ata oldum”. 34 Allah Onu ölülәr arasından dirildәrәk heç vaxt çürümәyә qoymayacaq. Ona görә demişdi: “Davuda vәd etdiyim sadiq mәhәbbәti sizә göstәrәcәyәm”. 35 Buna görә dә başqa yerdә belә deyir: “Mömin insanını çürümәyә qoymazsan”. 36 Davud öz müasirlәrinә Allahın iradәsinә müvafiq xidmәt edәndәn sonra vәfat etdi. O da ataları ilә uyudu vә cәsәdi çürüyüb-getdi. 37 Amma Allahın diriltdiyi İnsanın cismi çürümәdi. 38 Bununla da, ey qardaşlar, bilin ki, bu İnsan vasitәsilә günahların bağışlanması sizә elan edilir. Belә ki Musanın Qanununa görә saleh sayılmamanızın sәbәblәrinin heç birinә baxmayaraq, 39 iman edәn hәr kәs bu İnsanda saleh sayılacaq. 40 Ehtiyatlı olun ki, Peyğәmbәrlәrin dediklәri baş vermәsin: 41 “Baxın, siz ey xor baxanlar, Mat qalın vә yox olun. Sizin vaxtınızda elә işlәr görәcәyәm ki, Sizә danışsaydılar, inanmazdınız”". 42 Paulla Barnaba sinaqoqdan çıxarkәn camaat onlardan xahiş etdi ki, gәlәn Şәnbә günü yenә dә bu mövzudan danışsınlar. 43 Sinaqoqda olan camaat çıxıb gedәndәn sonra xeyli Yәhudi vә Yәhudi dinini qәbul edәn möminlәr Paul vә Barnabanın ardınca getdilәr. Onlar da bu adamlarla söhbәtlәr edir vә Allahın lütfündә dönmәz olsunlar deyә onlara öyüd-nәsihәt verirdilәr. 44 Növbәti Şәnbә Rәbbin kәlamına qulaq asmaq üçün demәk olar ki bütün şәhәr әhalisi toplaşmışdı. 45 İzdihamı görәn Yәhudilәri qısqanclıq bürüdü vә Paulun nitqinin әleyhinә qalxıb ona böhtan atdılar. 46 Paulla Barnaba isә cәsarәtlә dedi: "Allahın kәlamı әvvәlcә sizә bәyan olunmalı idi. Sizin ondan imtina etdiyiniz vә özünüzü әbәdi hәyata layiq görmәdiyiniz üçün biz indi başqa millәtlәrә üz tuturuq. 47 Çünki Rәbbin bizә әmri belә idi: “Sәni millәtlәrә nur etmişәm ki, Xilası dünyanın әn uzaq yerlәrinә yayasan”". 48 Başqa millәtlәrdәn olanlar bunu eşidәrkәn sevinirdilәr vә Rәbbin kәlamını izzәtlәndirirdilәr. Әbәdi hәyat üçün tәyin olunanların hamısı iman gәtirdi. 49 Belәliklә, Rәbbin kәlamı bütün bölgәyә yayıldı. 50 Amma Yәhudilәr hörmәtli, mömin qadınları vә şәhәrin nüfuzlu adamlarını tәşvişә saldılar. Onlar da Paulla Barnabanı tәqib edib o bölgәdәn qovdu. 51 Buna görә dә Paulla Barnaba ayaqlarının tozunu onların üstünә çırpıb Konyaya getdi. 52 Şagirdlәr isә sevinc vә Müqәddәs Ruhla doldular.
Hәvarilәrin Işlәri 14
1 Konyada Paulla Barnaba Yәhudilәrin sinaqoquna birlikdә daxil olub elә danışdılar ki, hәm Yәhudilәrdәn, hәm dә Yunanlardan ibarәt böyük kütlәni imana gәtirdilәr. 2 Amma inanmayan Yәhudilәr başqa millәtlәrdәn olanları qızışdıraraq onları imanlıların әleyhinә qaldırdılar. 3 Xeyli vaxt orada qalan Paulla Barnaba cәsarәtlә Rәbb haqqında danışırdı. Rәbb isә onlara әlamәt vә xariqә göstәrmәk gücünü vermәklә Öz lütfü barәdә kәlamı tәsdiqlәdi. 4 Amma şәhәr әhalisi iki hissәyә bölündü. Bәzilәri Yәhudilәrin, bәzilәri isә hәvarilәrin tәrәfini saxladı. 5 Yәhudilәrlә başqa millәtlәrdәn olanlar vә onların rәhbәrlәri hәvarilәri tәhqir edәrәk daşqalaq etmәk üçün bir sui-qәsd hazırladı. 6 Bundan xәbәr tutan bu hәvarilәr Likaoniyanın Listra ilә Derbe şәhәrlәrinә vә oranın әtraf yerlәrinә qaçdılar. 7 Orada da Müjdәni yaydılar. 8 Listrada ayaqlarından şikәst olan bir kişi var idi. Bu adam anadangәlmә әlil idi, heç vaxt yerimәmişdi. 9 O, Paulun dediklәrinә qulaq asırdı. Ona göz qoyan Paul gördü ki, sağalacağına imanı var. 10 Ona görә bәrkdәn dedi: "Qalx, ayaq üstә dur!" Bu adam yerindәn atılıb yerimәyә başladı. 11 Camaat Paulun etdiyini görәndә haray salıb Likaoniya dilindә dedi: "Tanrılar insan şәklindә yanımıza gәlib!" 12 Barnabaya Zevs, Paula isә aparıcı natiq olduğuna görә Hermes dedilәr. 13 Şәhәrin qarşısında yerlәşәn Zevs mәbәdinin kahini şәhәr darvazalarına buğalar vә çәlәnglәr gәtirdi. O, camaatla birgә qurban kәsmәk istәdi. 14 Amma hәvarilәr – Barnaba ilә Paul bunu eşidәn kimi paltarlarını cırdı vә izdihamın içinә girib haray çәkdi: 15 "Ay ağalar, niyә belә edirsiniz? Biz dә sizin kimi insanıq, eyni varlığıq. Sizә Müjdә gәtirmişik. Әl çәkin bu boş şeylәrdәn. Yeri, göyü, dәnizi vә bunların içindәki hәr şeyi yaradan, var olan Allaha tәrәf dönün. 16 O, әvvәlki nәsillәrin dövründә yaşayan bütün millәtlәrә öz yolları ilә getmәyә izin verdi. 17 Lakin yenә dә Özünü şahidsiz qoymadı. Sizә yaxşılıq edәrәk göydәn yağışlar yağdırır, cürbәcür mәhsullar yetişdirәn fәsillәr bәxş edir, sizi yemәklә doydurur vә ürәyinizi sevincә qәrq edir". 18 Bu sözlәrlә camaatın onlara qurban kәsmәsinin qarşısını bir çәtinliklә aldılar. 19 Antakya vә Konyadan bәzi Yәhudilәr gәlib xalqı öz tәrәfinә çәkәrәk Paulu daşqalaq etdilәr. Elә bildilәr ki, Paul ölüb, onu şәhәrdәn kәnara sürüdülәr. 20 Şagirdlәr әtrafına yığılanda isә Paul ayağa qalxıb şәhәrә qayıtdı. Ertәsi gün isә Barnaba ilә birlikdә Derbeyә getdi. 21 O şәhәrdә dә Müjdә yayıb xeyli şagird hazırladılar. Paulla Barnaba daha sonra Listraya, Konyaya vә Pisidiyada olan Antakyaya qayıtdı. 22 Şagirdlәri ruhәn möhkәmlәndirdilәr vә imanda dönmәz olsunlar deyә onları hәvәslәndirәrәk dedilәr: "Allahın Padşahlığına çox әziyyәtlәrdәn keçәrәk girmәliyik". 23 İmanlılar üçün hәr cәmiyyәtdә ağsaqqallar seçәrәk dua vә orucla onları inandıqları Rәbbә әmanәt etdilәr. 24 Pisidiya bölgәsindәn keçәrәk Pamfiliyaya gәldilәr. 25 Pergedә kәlamı yayandan sonra Antalyaya getdilәr. 26 Oradan gәmi ilә Suriyadakı Antakyaya qayıtdılar. Onların indi yerinә yetirdiklәri xidmәt üçün burada Allahın lütfünә әmanәt edilmişdilәr. 27 Oraya çatanda cәmiyyәti bir yerә yığıb Allahın onlar vasitәsilә nә etdiyini, başqa millәtlәrә iman qapısını necә açdığını söylәdilәr 28 vә şagirdlәrin yanında uzun müddәt qaldılar.
Hәvarilәrin Işlәri 15
1 Yәhudeyadan gәlәn bәzi adamlar Antakyadakı imanlı bacı-qardaşlara belә tәlim öyrәdirdi: "Әgәr siz Musanın qoyduğu adәtә görә sünnәt olmasanız, xilas ola bilmәzsiniz". 2 Paul vә Barnaba bu adamlarla çox çәkişib mübahisә etdi. Nәhayәt qәrara alındı ki, Paulla Barnaba digәr qardaşlardan bir neçәsini götürәrәk Yerusәlimә gedib bu sual әtrafında hәvarilәr vә ağsaqqallarla görüşsünlәr. 3 Belәliklә, cәmiyyәt tәrәfindәn göndәrilәnlәr Finikiya vә Samariya bölgәlәrindәn keçdilәr. Başqa millәtlәrin Allaha tәrәf necә dönmәlәrini xәbәr verә-verә oradakı bütün imanlı bacı-qardaşları çox sevindirdilәr. 4 Yerusәlimә çatanda oradakı imanlılar cәmiyyәti vә hәvarilәrlә ağsaqqallar onları yaxşı qarşıladılar. Allahın onlar vasitәsilә etdiyi hәr şeyi danışdılar. 5 Amma farisey tәriqәtindәn olmuş bәzi imanlılar qalxıb belә dedilәr: "Başqa millәtlәrdәn olanları sünnәt etmәk vә onlara Musanın Qanununa riayәt etmәlәrini әmr etmәk lazımdır". 6 Hәvarilәrlә ağsaqqallar bu mövzunun müzakirәsi üçün toplaşdılar. 7 Uzun-uzadı mübahisәlәrdәn sonra Peter ayağa qalxıb dedi: "Qardaşlar, bildiyiniz kimi Allah aranızdan çoxdan bәri mәni seçib ki, başqa millәtlәrdәn olanlar Müjdәni mәnim dilimdәn eşidib iman etsinlәr. 8 İnsanın ürәyindәn xәbәrdar olan Allah bizә verdiyi kimi Müqәddәs Ruhu onlara da vermәklә tәsdiq etdi ki, onları qәbul edir. 9 Onlarla bizim aramızda heç bir ayrı-seçkilik yaratmadı, imanları ilә onların da ürәklәrini tәmizlәdi. 10 Elә isә nә bizim, nә dә ata-babalarımızın gәzdirә bilmәdiyi boyunduruğu niyә bu şagirdlәrin boynuna yüklәyәrәk Allahı sınağa çәkirsiniz? 11 Әksinә, inanırıq ki, biz dә Rәbb İsanın lütfü ilә xilas oluruq, onlar da". 12 Onda bütün toplantı sakitlәşdi vә Barnaba ilә Paula qulaq asmağa başladılar. Barnaba ilә Paul Allahın onlar vasitәsilә başqa millәtlәr arasında göstәrdiyi әlamәt vә xariqәlәrin hamısını danışdı. 13 Onlar sözlәrini yekunlaşdırandan sonra Yaqub söz alıb dedi: "Qardaşlar, mәnә qulaq asın! 14 Allah başqa millәtlәrdәn Öz adı üçün bir xalq yaratmaq mәqsәdi ilә onlara ilk dәfә necә nәzәr salması barәdә Şimon izahat verdi. 15 Peyğәmbәrlәrin sözlәri bunu tәsdiqlәyir. Orada yazıldığı kimi: 16 “Bundan sonra qayıdacağam, Davudun yıxılan çadırını bәrpa edәcәyәm. Onun dağılan yerlәrini yenidәn tikәcәyәm, Onu әvvәlki halına salacağam, 17 Ona görә ki qalan insanlar – Mәnim adımla çağırılan bütün millәtlәr Rәbbi axtarsınlar. Bunları qәdimdәn bәri mәlum edәn Rәbb belә deyir”. 19 Belәliklә, bu qәrara gәlmişәm ki, başqa millәtlәrdәn Allaha tәrәf dönәnlәrә maneçilik törәtmәmәliyik. 20 Lakin onlara yazmalıyıq ki, bütlәrә tәqdim olunub murdarlanan qurbanların әtini, boğularaq öldürülәn heyvanların әtini vә qan yemәsinlәr; әxlaqsızlıqdan da özlәrini uzaq saxlasınlar. 21 Çünki qәdim nәsillәrin dövründәn bәri hәr şәhәrdә Musanın sözlәrini vәz edәnlәr var vә bu sözlәr hәr Şәnbә günü sinaqoqlarda oxunmaqdadır". 22 Buna görә bütün imanlılar cәmiyyәti ilә hәvarilәr vә ağsaqqallar razılığa gәldi ki, öz aralarından adamlar seçib Paul vә Barnaba ilә birlikdә Antakyaya göndәrsin. İmanlı bacı-qardaşlar arasında rәhbәrlik edәn Barsabba adlanan Yәhuda ilә Silanı seçdilәr. 23 Onların әlinә bu mәktubu verib göndәrdilәr: "İmanlı qardaşlarınız olan biz hәvarilәrlә ağsaqqallardan Antakya, Suriya vә Kilikiyada yaşayan, başqa millәtlәrdәn olan bacı-qardaşlara salam! 24 Eşitdik ki, bizlәrdәn bәzi adamlar yanınıza gәlib sözlәri ilә sizi lәrzәyә salaraq düşüncәlәrinizi qarışdırıblar. Lakin bunu onlara biz tapşırmamışdıq. 25 Ona görә dә aramızdan bәzi adamları seçib sevimli dostlarımız Barnaba vә Paulla bәrabәr sizin yanınıza göndәrmәyi yekdilliklә qәrara aldıq. 26 Hәr ikisi Rәbbimiz İsa Mәsihin adı uğrunda canını tәhlükәyә atıb. 27 Qәrarımıza müvafiq sizin yanınıza Yәhuda ilә Silanı göndәririk ki, eyni şeylәri sizә şifahi olaraq şәrh etsin. 28 Müqәddәs Ruh vә biz vacib olan bu qaydalardan başqa sizin üstünüzә heç nәyi yüklәmәmәyi lazım bildik: 29 Bütlәrә tәqdim olunan qurbanların әtini, boğularaq öldürülәn heyvanların әtini vә qan yemәyin; әxlaqsızlıqdan da özünüzü uzaq saxlayın. Bunlardan qaçsanız, düz edәrsiniz. Salamat qalın". 30 Belәliklә, adamlar yola düşüb Antakyaya getdi vә camaatı bir yerә yığıb mәktubu onlara verdi. 31 İmanlılar ucadan oxunan mәktubun ürәklәndirici sözlәrindәn sevindilәr. 32 İkisi dә peyğәmbәr olan Yәhuda vә Sila bir çox danışıqlar apararaq imanlı bacı-qardaşları ürәklәndirib ruhәn möhkәmlәndirdi. 33 Bir müddәt orada qalandan sonra onları göndәrәnlәrin yanına qayıtmaq üzrә bacı-qardaşlar tәrәfindәn әmin-arxayın yola salındılar. 34 Паулла Барнаба Антакјада галэб хејли баюга адамла бирликдж Ржббин кжламэнэ цјржджржк Мьжджни јајдэлар. 35 Paulla Barnaba Antakyada qalıb xeyli başqa adamla birlikdә Rәbbin kәlamını öyrәdәrәk Müjdәni yaydılar. 36 Bundan bir qәdәr sonra Paul Barnabaya dedi: "Rәbbin kәlamını elan etdiyimiz bütün şәhәrlәrә qayıdıb imanlı bacı-qardaşlara baş çәkәk, hal-әhval tutaq". 37 Barnaba istәdi ki, Mark adlanan Yәhyanı da aparsınlar. 38 Amma Paul Pamfiliyada onları atıb gedәn, onlarla birlikdә işini başa çatdırmayan adamı özlәri ilә götürmәyi mәslәhәt bilmәdi. 39 Onların arasında elә kәskin fikir ayrılığı oldu ki, bir-birlәrindәn ayrıldılar. Barnaba Markı götürüb Kiprә doğru yelkәn açdı. 40 Paul isә Silanı seçdi vә imanlı bacı-qardaşlar tәrәfindәn Rәbbin lütfünә әmanәt edilәndәn sonra yola çıxdı. 41 Onlar Suriya vә Kilikiyanı gәzib-dolaşdı vә cәmiyyәtlәri möhkәmlәndirdi.
Hәvarilәrin Işlәri 16
1 Paul Derbe vә Listraya gәldi. Listrada Timotey adlı bir İsa şagirdi var idi. Onun anası imanlı bir Yәhudi, atası isә Yunan idi. 2 Listra vә Konyadakı imanlı bacı-qardaşlar onun barәsindә xoş sözlәr deyirdi. 3 Timoteyi özü ilә aparmaq istәyәn Paul bu şәhәrlәrdәki Yәhudilәrә görә onu sünnәt etdi. Çünki hamı onun atasının Yunan olduğunu bilirdi. 4 Onlar şәhәrbәşәhәr gәzib-dolaşır, Yerusәlimdәki hәvarilәrlә ağsaqqalların qәrara aldığı qaydaları imanlılara deyir vә göstәrirdi ki, bunlara riayәt etsinlәr. 5 Belәliklә, cәmiyyәtlәr imanda güclәnir vә sayı günbәgün artırdı. 6 Müqәddәs Ruh onlara imkan vermәdi ki, Asiya vilayәtindә kәlamı yaysınlar. Ona görә dә onlar Frigiya vә Qalatiya әrazisini keçib getdi. 7 Misiya sәrhәdinә gәlәrkәn Bitinyaya getmәyә çalışdılar. Amma İsanın Ruhu onlara izin vermәdi. 8 Ona görә Misiyadan keçib Troasa getdilәr. 9 O gecә Paul bir görüntü gördü. Makedoniyalı bir nәfәr onun qarşısında durub yalvarırdı: "Makedoniyaya gәl vә bizә kömәk et!" 10 Paul bu görüntünü görәndәn sonra Makedoniyaya getmәk üçün dәrhal bir yol axtardıq. Bundan nәticә çıxartdıq ki, Allah bizi orada Müjdә yaymaq üçün çağırır. 11 Troasdan yelkәn açıb birbaşa Samotraki adasına vә ertәsi gün isә Neapolisә gәldik. 12 Oradan Filipiyә keçdik. Bura Makedoniya bölgәsindә әhәmiyyәtli bir şәhәrdir, әhalisi әsasәn Romalılardır. Bu şәhәrdә bir neçә gün qaldıq. 13 Şәnbә günü şәhәr darvazasından çıxıb çay kәnarına getdik. Elә bildik ki, Yәhudilәr adәtәn oraya dua etmәk üçün yığılır. Oturduq, oraya yığılan qadınlarla söhbәt etmәyә başladıq. 14 Bizә qulaq asanlar arasında Tiatira şәhәrindәn tünd qırmızı parça satan, Allaha mömin olan Lidiya adlı bir qadın var idi. Paulun sözlәrinә qulaq asmaq üçün Rәbb ona açıq ürәk vermişdi. 15 Lidiya ev әhli ilә bәrabәr vәftiz olunduqdan sonra bizi evinә dәvәt edib dedi: "Әgәr siz mәni Rәbbә sadiq bir insan kimi qәbul edirsinizsә, gәlin, mәnim evimdә qalın". O bizi buna razı etdi. 16 Bir gün biz dua yerinә gedәrkәn falçılıq ruhuna tutulan bir qarabaş qarşımıza çıxdı. Bu qız baxıcılıq edәrәk öz ağalarına nә qәdәr qazanc gәtirmişdi. 17 O, Paulun vә bizim ardımızca düşәrәk qışqıra-qışqıra deyirdi: "Bu adamlar Allah-Taalanın qullarıdır. Sizә xilas yolunu bildirirlәr". 18 Bunu günbәgün tәkrar etdi. Bu, Paulu çox bezdirdi. Nәhayәt, o çevrilib ruha dedi: "İsa Mәsihin adı ilә sәnә әmr edirәm, bu qızdan çıx!" Ruh dәrhal qızdan çıxdı. 19 Qızın ağaları görәndә ki bu qazancdan ümidlәri kәsildi, Paulla Silanı tutub bazar meydanına – rәhbәrlәrin qarşısına gәtirdilәr. 20 Onları hakimlәrin qarşısına çıxararaq dedilәr: "Bu adamlar Yәhudidir. Şәhәrimizә qarışıqlıq salıblar. 21 Biz Romalılara qәbulu vә icrası qadağan olunan adәtlәri yayırlar". 22 Xalq da Paulla Silanın әleyhinә çıxdı. Hakimlәr әmr verdi ki, onların әyinlәrindәki paltarları soyundurub dәyәnәklә döysünlәr. 23 Onlara çox zәrbә vurdular vә sonra zindana atdılar. Zindanın baş mühafizәçisinә әmr verdilәr ki, onları möhkәm nәzarәt altında saxlasınlar. 24 Bu әmri alan baş mühafizәçi onları zindanın xüsusi otağına aparıb ayaqlarını kündәyә saldı. 25 Gecә yarısına yaxın Paulla Sila dua edir vә Allaha ilahilәr oxuyurdu. Digәr mәhbuslar da onlara qulaq asırdılar. 26 Birdәn elә güclü zәlzәlә oldu ki, zindanın tәmәli belә, yerindәn oynadı. Bir andaca bütün qapılar açıldı, hamının zәncirlәri töküldü. 27 Baş mühafizәçi oyanıb zindanın qapılarını açıq görәndә qılıncını çәkib canına qәsd etmәk istәdi. Elә bildi ki, mәhbuslar qaçıb. 28 Amma Paul bәrkdәn qışqırıb dedi: "Canına qıyma, hamımız buradayıq!" 29 Baş mühafizәçi işıq gәtirdib içәri qaçdı. Titrәyә-titrәyә Paul vә Silanın qarşısında yerә düşdü. 30 Onları bayıra çıxararaq soruşdu: "Ağalar, xilas olmaq üçün nә etmәliyәm?" 31 Onlar dedi: "Rәbb İsaya iman et, sәn dә, ev әhlin dә xilas olarsınız". 32 Sonra hәm ona, hәm dә onun ev әhlinә Rәbbin kәlamını bildirdilәr. 33 Gecәnin bu vәdәsindә baş mühafizәçi onları götürüb yaralarını yudu. Sonra hәm özü, hәm dә ev әhli dәrhal vәftiz oldu. 34 Paulla Silanı evinә aparıb onlar üçün süfrә açdı. Allaha iman etdiklәrinә görә o vә bütün ev әhli şad oldular. 35 Sәhәr açılanda hakimlәr yasavullar göndәrib dedi: "Bu adamları azad et". 36 Baş mühafizәçi bu sözlәri Paula çatdırdı: "Hakimlәr xәbәr göndәrdi ki, siz azad edilәsiniz. İndi çıxın, arxayın gedin". 37 Amma Paul yasavullara belә dedi: "Roma vәtәndaşı ola-ola bizi mәhkәmәsiz hamının qarşısında döyüb zindana atdılar. İndi bizi gizli-gizli qovmaq istәyirlәrmi? Belә şey ola bilmәz! Özlәri gәlsin, bizi buradan çıxarsın!" 38 Yasavullar bu sözlәri hakimlәrә çatdırdılar. Hakimlәr Paulla Silanın Roma vәtәndaşı olduğunu eşidәndә qorxdular 39 vә gәlib onlardan üzr istәdilәr. Sonra onları bayıra çıxarıb xahiş etdilәr ki, şәhәrdәn çıxıb getsinlәr. 40 Paulla Sila zindandan çıxandan sonra Lidiyanın evinә getdilәr. İmanlı bacı-qardaşlarla görüşüb onları ruhlandırandan sonra yola düşüb getdilәr.
Hәvarilәrin Işlәri 17
1 Onlar Amfipolis vә Apolloniyadan keçәrәk Salonikә gәldi. Burada bir Yәhudi sinaqoqu var idi. 2 Paul adәtinә görә Yәhudilәrin yanına gedib üç Şәnbә dalbadal onlarla Müqәddәs Yazılar üstündә mübahisә etdi, 3 şәrh vә sübut göstәrdi ki, Mәsihin әzab çәkәrәk ölüb ölülәr arasından dirilmәsi lazım idi vә dedi: "Sizә elan etmәkdә olduğum bu İsa Mәsihdir!" 4 Yәhudilәrdәn bәzilәri, mömin Yunanların böyük bir hissәsi, bir çox nüfuzlu qadınlar buna әmin oldu vә Paulla Silaya qoşuldu. 5 Yәhudilәrin buna paxıllığı tutdu. Meydana yığılan camaatın içәrisindә olan bәzi şәr adamlardan bir izdiham toplayıb şәhәrdә qarışıqlıq saldılar. Paulla Silanı xalqın önünә çıxarmaq mәqsәdi ilә Yasonun evinә hücum etdilәr. 6 Onları tapmayanda Yasonla bәzi imanlı qardaşları sürüyә-sürüyә şәhәr başçılarının qarşısına gәtirib hay-küy saldılar: "Dünyaya çaxnaşma salan bu adamlar gәlib buraya da çıxdı. 7 Yason onları öz evinә qәbul edib. Bunların hamısı qeysәrin fәrmanlarının әksinә gedib deyir ki, İsa adlı başqa bir padşah var". 8 Bu sözlәri eşidәn izdiham vә şәhәr başçıları lәrzәyә düşdü. 9 Nәhayәt, başçılar tәminat alaraq Yason vә digәrlәrini azad etdi. 10 İmanlı bacı-qardaşlar isә gecә olan kimi Paulla Silanı dәrhal Veriya şәhәrinә göndәrdi. Onlar oraya çatarkәn Yәhudilәrin sinaqoquna getdilәr. 11 Veriyadakı Yәhudilәrsә Salonikdә olanlardan daha açıq fikirli idi. Kәlamı böyük hәvәslә qarşılayaraq hәr gün Müqәddәs Yazıları araşdırır, "Bu düzgün tәlimdirmi?" deyә yoxlayırdılar. 12 Belәliklә, onların arasından xeyli adam, hәmçinin çoxlu hörmәtli Yunan qadınları vә kişilәri iman etdi. 13 Lakin Salonikdәki Yәhudilәr Paulun Veriyada da Allahın kәlamını elan etdiyini bilәndә oraya getdilәr vә xalqı qızışdırıb lәrzәyә saldılar. 14 Bundan sonra imanlı bacı-qardaşlar Paulu dәrhal dәniz sahilinә gedәn yolla göndәrdilәr. Sila ilә Timotey isә Veriyada qaldı. 15 Paulu yola salanlar onu Afinaya qәdәr ötürdülәr. Sonra Paul onlara әmr verdi ki, geri qayıdıb Sila ilә Timoteyi tәcili surәtdә onun yanına göndәrsinlәr. 16 Onları Afinada gözlәyәn Paul gördü ki, şәhәr bütlәrlә doludur. Bundan ötrü onun ürәyi çox narahat oldu. 17 Buna görә sinaqoqda Yәhudilәrlә vә mömin Yunanlarla, hәr gün bazar meydanında rastlaşdığı insanlarla mübahisә edirdi. 18 Epikürçü vә Stoist fәlsәfi cәrәyanından olanların bәzilәri onunla mübahisәyә girişdi. Kimisi deyir: "Bu boşboğaz nә demәk istәyir?" Kimisi dә deyir: "Deyәsәn bu yad allahların tәbliğatçısıdır". Çünki Paul İsa vә dirilmә ilә bağlı Müjdәni yaymaqda idi. 19 Onlar Paulu götürüb Areopaq mәşvәrәtinә gәtirdilәr. Ondan soruşdular: "Sәnin yaydığın bu yeni tәlimin nә olduğunu bilmәk olarmı? 20 Çünki qulağımız öyrәşmәdiyi şeylәri bizә eşitdirirsәn. İndi bunların mәnasını bilmәk istәyirik". 21 Bütün Afinalılar vә şәhәrdәki yadellilәr vaxtlarını yalnız yeni fikirlәri söylәyәrәk vә qulaq asaraq keçirirdi. 22 Paul Areopaqın qarşısına çıxıb belә söylәdi: "Ey Afinalılar, sizin hәr cәhәtdәn çox pәrәstişkar olduğunuzu görürәm. 23 Belә ki mәn әtrafda gәzәndә sәcdәgahlarınıza diqqәtlә nәzәr salarkәn bir qurbangaha da rast gәldim ki, onun üstündә yazılmışdı: “Namәlum Allaha mәxsus”. Tanımadan ibadәt etdiyiniz bu Allahı sizә tanıtmaq istәyirәm. 24 Dünyanı vә onda mövcud olan hәr şeyi yaradan, yerin-göyün Sahibi olan Allah әllә tikilәn mәbәdlәrdә yaşamaz. 25 İnsan әli ilә edilәn xidmәtә Onun ehtiyacı yoxdur, çünki hәr kәsә hәyat, nәfәs vә hәr şeyi verәn Odur! 26 Allah bütün bәşәriyyәtin millәtlәrini bir insandan yaratdı ki, bütün yer üzәrindә yaşasınlar. Yaşamaq üçün onlara zaman vә mәkan tәyin etdi ki, 27 Onu axtarsınlar, yәni kor әllәrini sürtә-sürtә yol axtardığı kimi axtarıb Onu tapa bilsinlәr. Әslindә Allah heç birimizdәn uzaq deyil. 28 “Axı biz Onda yaşayırıq, hәrәkәt edirik, mövcuduq”. Bәzi şairlәrinizin dediyi kimi: “Biz dә Onun nәslindәnik”. 29 Demәk biz Allahın nәslindәn olduğumuza görә belә düşünmәk olmaz ki, İlahi Varlıq insan layihәsi vә istedadı ilә yaranan qızıl, gümüş vә yaxud daşdan düzәldilәn bir şeyә bәnzәyir. 30 Allah cәhalәt zamanlarında buna göz yumdu, amma indi hәr yerdә hamının tövbә etmәsini insanlara әmr edir. 31 Çünki Allah Öz seçdiyi Şәxs vasitәsilә dünyanı әdalәtlә mühakimә edәcәyi günü tәyin edib. Onu ölülәr arasından diriltmәklә hamının qarşısında bunu tәsdiq edib". 32 Ölülәrin dirilmәsi ilә bağlı sözlәri eşidәn kimi bәzilәri onu әlә saldı, kimisi dә belә dedi: "Bu barәdә sәndәn bir daha eşitmәk istәyirik". 33 Belәliklә, Paul onların arasından çıxıb getdi. 34 Bir neçә insan isә ona qoşulub iman gәtirdi. Bunların arasında Areopaq üzvü Dionis, Damaris adlı bir qadın vә başqaları da var idi.
Hәvarilәrin Işlәri 18
1 Bundan sonra Paul Afinadan çıxıb Korinfә getdi. 2 Orada Pontda doğulan Akila adlı bir Yәhudiyә rast gәldi. O, arvadı Priskila ilә birlikdә İtaliyadan yenicә gәlmişdi. Çünki Klavdi әmr vermişdi ki, Romada olan bütün Yәhudilәr oradan çıxsınlar. Paul onların yanına getdi. 3 Onların peşәsi çadırçılıq idi vә eyni peşә sahibi olan Paul buna görә onların yanında qalıb çalışdı. 4 Paul hәr Şәnbә günü sinaqoqda mübahisә edib hәm Yәhudilәri, hәm dә Yunanları inandırırdı. 5 Sila ilә Timotey Makedoniyadan gәlәn kimi Paul özünü tamamilә kәlama hәsr etdi vә Yәhudilәrә İsanın Mәsih olmasına dair şәhadәt edirdi. 6 Amma Yәhudilәr onun әleyhinә çıxaraq böhtan atmağa başlayan kimi Paul yaxasını çırpıb onlara dedi: "Qanınız öz başınıza dönsün, bu işdә tәmizәm. Bundan sonra mәn başqa millәtlәrdәn olanların yanına gedәcәyәm". 7 Paul oradan çıxdı, Allaha mömin olan Titi Yust adlı bir nәfәrin evinә getdi. Onun evi sinaqoqa bitişik idi. 8 Sinaqoq rәisi Krisp bütün ev әhli ilә birgә Rәbbә iman etdi. Korinflilәrin bir çoxu Paulu dinlәyәndә iman gәtirәrәk vәftiz oldu. 9 Bir gecә Rәbb görüntüdә Paula dedi: "Qorxma, danış, susma. 10 Bax Mәn sәninlәyәm, heç kimin sәnә pisliyi dәymәyәcәk, çünki bu şәhәrdә xalqım çoxdur". 11 Paul orada il yarım qaldı vә xalqa dayanmadan Allahın kәlamını öyrәtdi. 12 Axayya valisi Qalliyo olan zaman Yәhudilәr birlәşәrәk Paula hücum etdilәr vә onu valinin hökm kürsüsü qarşısına çıxartdılar. 13 Belә dedilәr: "Bu adam Allaha qeyri-qanuni şәkildә ibadәt etmәk üçün insanları tovlayır". 14 Paul danışmaq istәyirdi ki, Qalliyo Yәhudilәrә dedi: "Ey Yәhudilәr, әgәr ittihamınız bir haqsızlıq vә yaxud ağır cinayәt işinә görә olsaydı, sizi sәbirlә dinlәmәyi mәslәhәt bilәrdim. 15 Amma mәsәlәlәr bir tәlimlә, bәzi adlarla vә sizin qanununuzla bağlı olduğu üçün bu işi özünüz hәll edin. Mәn belә şeylәrә hakimlik etmәk istәmirәm". 16 Belәliklә, onları hökm kürsüsündәn qovdu. 17 Hamı sinaqoq rәisi Sosteni tutub hökm kürsüsünün qarşısında döydü. Qalliyo isә bu hadisәlәrә әhәmiyyәt vermәdi. 18 Paul Korinfdә olan imanlı bacı-qardaşların yanında xeyli gün qaldı vә sonra onlarla vidalaşıb Priskila vә Akila ilә birgә Suriyaya getmәk üçün yelkәn açdı. O, Kenxreya limanında saçını qırxdırmışdı, çünki bir әhd etmişdi. 19 Onlar Efesә çatanda Priskila ilә Akiladan ayrılaraq sinaqoqa girdi vә Yәhudilәrlә mübahisә etmәyә başladı. 20 Ondan xahiş edәndә ki burada daha bir müddәt qalsın, buna razı olmadı. 21 Amma onlarla vidalaşanda belә dedi: "Allah qoysa, yenә yanınıza gәlәcәyәm". Sonra Efesdәn yelkәn açıb getdi. 22 Qeysәriyyәyә çatandan sonra Yerusәlimә gedәrәk imanlılar cәmiyyәtinә baş çәkdi vә sonra oradan Antakyaya keçdi. 23 Bir müddәt orada qalandan sonra yola çıxdı. Qalatiya vә Frigiya bölgәlәrini gәzib dolaşaraq oradakı şagirdlәri ruhәn möhkәmlәndirdi. 24 Bu әrәfәlәrdә İsgәndәriyyәdә doğulmuş Apollo adlı bir Yәhudi Efesә gәldi. Onun yaxşı natiqliyi var idi vә Müqәddәs Yazıları çox yaxşı bilirdi, 25 Rәbb yolunda da tәhsil almışdı. O, ruhda alışıb-yanaraq danışır vә yalnız Yәhyanın vәftizindәn xәbәri olduğu halda İsa ilә bağlı hәqiqәtlәri doğru öyrәdirdi. 26 O, sinaqoqda cәsarәtlә danışmağa başladı. Ona qulaq asan Priskila ilә Akila onu yanlarına çәkib Allah yolu barәdә daha dәqiq izahat verdi. 27 Apollo Axayyaya getmәk istәyәndә bacı-qardaşlar onu hәvәslәndirdi vә oradakı şagirdlәrә mәktub yazdı ki, onu yaxşı qarşılasınlar. Apollo oraya çatanda Allahın lütfü ilә iman edәnlәrә çox kömәk etdi. 28 Belә ki Müqәddәs Yazılarla İsanın Mәsih olduğunu sübuta yetirәrәk Yәhudilәrin iddialarını açıq şәkildә vә güclü surәtdә inkar edirdi.
Hәvarilәrin Işlәri 19
1 Apollo Korinfdә olarkәn Paul daxili bölgәlәrdәn keçәrәk Efesә gәldi vә orada bir neçә şagirdlә rastlaşdı. 2 Onlara dedi: "İman etdiyiniz zaman Müqәddәs Ruhu aldınızmı?" Onlar dedi: "Müqәddәs Ruhun mövcudluğundan belә, xәbәrimiz yoxdur". 3 Paul onlardan soruşdu: "Elә isә nәyә әsasәn vәftiz oldunuz?" Onlar cavab verdi: "Yәhyanın vәftizinә әsasәn". 4 Paul dedi: "Yәhyanın etdiyi vәftiz tövbә ilә bağlı bir vәftiz idi. Xalqı özündәn sonra Gәlәnә, yәni İsaya iman etmәyә çağırdı". 5 Onlar bunu eşidәn kimi Rәbb İsanın adı ilә vәftiz oldu. 6 Paul әllәrini onların üzәrinә qoyanda Müqәddәs Ruh onların üzәrinә endi, başqa dillәrdә danışmağa vә peyğәmbәrlik etmәyә başladılar. 7 Onlar tәxminәn on iki kişi idi. 8 Sinaqoqa daxil olan Paul cәsarәtlә danışmağa başladı. Üç ay әrzindә onlarla mübahisәlәr aparır vә Allahın Padşahlığı barәdә onları inandırırdı. 9 Bәzilәri inadkar olub inanmaq istәmir vә xalqın qarşısında İsa yolunu pislәmәyә başlayırdı. Buna görә Paul onlardan ayrılıb şagirdlәrini dә götürüb apardı. O, Tiranın mühazirә otağında hәr gün mübahisәlәr edirdi. 10 Bu vәziyyәt iki il davam etdi. Nәhayәt, istәr Yәhudi, istәrsә dә Yunan – bütün Asiya vilayәti әhalisi Rәbbin kәlamını eşitdi. 11 Allah Paul vasitәsilә fövqәladә möcüzәlәr yaradırdı. 12 Belә ki Paulun bәdәninә toxunan dәsmallar vә belinә bağladığı önlüklәr belә, götürülüb xәstәlәrin üstünә qoyulanda insanların xәstәliklәri yox olur, şәr ruhlar çıxırdı. 13 Bәzi әtrafı gәzib-dolaşan Yәhudi cindarlar da şәr ruhlara әsir olanlara Rәbb İsanın adını çәkәrәk deyirdi: "Paulun vәz etdiyi İsanın adı ilә sizә әmr edirәm!" 14 Yәhudilәrin Skeva adlı başçı kahinin yeddi oğlu bu işlә mәşğul idi. 15 Bir dәfә şәr ruh onlara cavab verdi: "İsanı tanıyıram, Paul haqqında da hәr şey bilirәm. Bәs siz kimsiniz?" 16 Daxilindә şәr ruh olan adam onların üstünә hücum çәkdi, hamısını tәpiyinin altına salaraq mәğlub etdi. Belә ki onlar o evdәn lüt-üryan vә yaralı halda qaçdı. 17 Bu xәbәr Efesdә yaşayan bütün Yәhudilәrә vә Yunanlara çatdı. Hamısını bir vahimә bürüdü vә Rәbb İsanın adının nüfuzu böyüdü. 18 İman edәnlәrin çoxu gәlib öz әmәllәrini açıq etiraf edirdi. 19 Cadugәrliklә mәşğul olan bir dәstә insan da öz kitablarını yığıb hamının qarşısında yandırdı. Kitablarının qiymәti hesablananda mәlum oldu ki, әlli min gümüş pula bәrabәr idi. 20 Belәliklә, Rәbbin kәlamı qüdrәtlә böyüyüb tәsirini artırırdı. 21 Bunlar baş verәndәn sonra Paul qәrara gәldi ki, Makedoniya vә Axayyadan keçәrәk Yerusәlimә getsin. O dedi: "Oraya gedәndәn sonra gәrәk Romanı da görәm". 22 Xidmәtçilәrindәn ikisini – Timoteylә Erastı Makedoniyaya göndәrәrәk özü bir az Asiya vilayәtindә qaldı. 23 O әrәfәlәrdә İsa yolu ilә bağlı böyük bir qarışıqlıq yarandı. 24 Dimitri adlı bir zәrgәr gümüşdәn ilahә Artemidanın ev sәcdәgahlarını düzәldirdi vә sәnәtkarlara çoxlu gәlir gәtirirdi. 25 O, sәnәtkarları vә bu cür işlә mәşğul olanları bir yerә toplayıb belә dedi: "Ay kişilәr, bilirsiniz ki, gәlirimiz bu işdәn asılıdır. 26 Amma bu Paul “әl işi olan allahlar hәqiqi allahlar deyil” deyir. Yalnız Efesdә deyil, demәk olar ki, bütün Asiya vilayәtindә nә qәdәr insanı tovlayıb azdırdığını görmüsünüz vә eşitmisiniz. 27 Onda böyük bir tәhlükә ilә üzlәşirik. Bu hәm bizim sәnәtimizin nüfuzunu itirә bilәr, hәm dә ulu ilahә Artemidanın mәbәdini gözdәn sala bilәr. Bununla da bütün Asiya vilayәtinin vә bütün dünyanın ibadәt etdiyi Artemidanın ululuğu heçә çıxar". 28 Oradakılar bunu eşidәndә bәrk hiddәtlәndi vә qışqıra-qışqıra dedi: "Efes ilahәsi Artemida uludur!" 29 Şәhәr bir-birinә qarışdı. Xalq Paulun yol yoldaşları olan Makedoniyalı Qayla Aristarxı tutub sürüyәrәk birlikdә teatra doluşdu. 30 Paul istәdi ki, xalqın arasına girsin, amma şagirdlәr onu buraxmadı. 31 Hәtta Paulun dostları olan Asiya vilayәtinin sәdrlәrinin bәzilәri dә ona xәbәr göndәrib yalvardı ki, teatra ayaq basmasın. 32 Teatrdakı yığıncaqda alәm qarışmışdı, hәr ağızdan bir avaz gәlirdi. Onların çoxu isә bilmirdi ki, buraya nә üçün gәlib. 33 Yәhudilәr İsgәndәri qarşıya çıxaranda izdihamın içәrisindәn bәzilәri hadisәni onunla әlaqәlәndirdi. O isә xalqın diqqәtini cәmlәşdirmәk üçün әlini qaldırdı vә onların qarşısında özünü müdafiә etmәk istәdi. 34 Amma xalq onun Yәhudi olduğunu bilәndә bir sәslә iki saata yaxın "Efes ilahәsi Artemida uludur!" deyә qışqırışdı. 35 İzdihamı sakitlәşdirәn şәhәrin icra mәmuru dedi: "Ey Efeslilәr, kim bilmir ki, Efes şәhәri ulu Artemida mәbәdinin vә göydәn gәlәn heykәlinin keşikçisidir? 36 Bunları heç kim inkar edә bilmәz. Buna görә sakit olmanız vә fikirlәşmәdәn bir iş görmәmәyiniz lazımdır. 37 Buraya gәtirdiyiniz adamlar nә mәbәdimizi soydu, nә dә ilahәmizi söydü. 38 Әgәr Dimitri vә onun sәnәtkar dostlarının kimdәn şikayәti varsa, mәhkәmәlәr açıqdır, valilәr dә var. Qoy bir-birlәrini orada ittiham etsinlәr. 39 Sizin araşdıracağınız başqa hallar varsa, bunun da qanuni bir yığıncaqda hәll olması lazımdır. 40 Bugünkü hadisәlәrә görә üsyan qaldırdığımız üçün ittiham olunmaq tәhlükәsi qarşısındayıq. Bu sәbәbsiz iğtişaşa biz bәraәt qazandıra bilmәrik". 41 Bu sözlәri deyәrәk o, yığıncağı dağıtdı.
Hәvarilәrin Işlәri 20
1 Hay-küy sakitlәşәndәn sonra Paul şagirdlәri çağırıb ruhlandırdı. Sonra onlarla vidalaşaraq Makedoniyaya getmәk üçün yola çıxdı. 2 O tәrәflәri gәzib-dolaşaraq imanlılarla çoxlu söhbәtlәr aparıb onları ruhlandırandan sonra Yunanıstana getdi. 3 Orada üç ay qaldı vә dәniz yolu ilә Suriyaya getmәk istәyirdi ki, ona qarşı Yәhudilәrin hazırladığı sui-qәsdә görә Makedoniya yolu ilә qayıtmaq qәrarına gәldi. 4 Pir oğlu Veriyalı Sopater, Saloniklilәrdәn Aristarx vә Sekund, Derbeli Qay, Timotey, Asiyalılardan Tixik vә Trofim onu müşayiәt edirdi. 5 Bunlar bizdәn әvvәl gedib bizi Troasda gözlәdilәr. 6 Biz dә Mayasız Çörәk bayramından sonra Filipidәn dәniz yolu ilә beş günә Troasa gәlәrәk onlarla görüşdük. Orada yeddi gün qaldıq. 7 Hәftәnin ilk günündә çörәk bölmәk üçün bir yerә yığıldığımız zaman Paul camaatla söhbәt apardı. Ertәsi gün onlardan ayrılacaqdı, ona görә söhbәti gecә yarısına qәdәr davam etdirdi. 8 Toplandığımız yuxarı mәrtәbәdәki otaqda çoxlu çıraqlar yanırdı. 9 Eftik adlı bir yeniyetmә pәncәrәdә oturmuşdu. Paul söhbәti uzadanda Eftiki dәrin yuxu apardı. Yuxuya gedәn kimi o, üçüncü mәrtәbәdәn aşağı düşdü vә yerdәn onu qaldıranda o, ölü vәziyyәtindә idi. 10 Paul aşağı enib yeniyetmәnin üstünә әyildi vә onu qucaqlayaraq dedi: "Narahat olmayın, indi canı sağdır". 11 Tәkrar yuxarı qalxıb çörәk böldü vә yemәk yedi. Gün doğana qәdәr onlarla uzun-uzadı söhbәt aparandan sonra oradan ayrıldı. 12 Oğlanı sağ-salamat apardılar vә bu hadisәdәn çox ruhlandılar. 13 Biz irәli gedәrәk gәmiyә mindik vә Assosa tәrәf üzdük. Çünki Paulu oradan götürmәli idik. O, quru ilә getmәk istәdiyi üçün bunu belә nizamlamışdı. 14 O bizi Assosda qarşılayanda onu gәmiyә mindirdik vә Mitiliniyә gәldik. 15 Oradan da dәnizdәn üzәrәk sәhәri gün Xios adasının qarşısına vә bir gündәn sonra isә Samosa çatdıq. Ertәsi gün Miletә gәldik. 16 Çünki Paul Asiya vilayәtindә vaxt itirmәmәk üçün Efesi ötüb keçmәk qәrarına gәlmişdi. O tәlәsirdi ki, imkan tapıb Әllinci Gün bayramında Yerusәlimdә olsun. 17 Paul Miletdәn Efesә xәbәr göndәrәrәk cәmiyyәt ağsaqqallarını yanına çağırtdırdı. 18 Yanına gәlәndә onlara belә dedi: "Asiya vilayәtinә qәdәm basdığım birinci gündәn bәri sizinlә olduğum dövrdәn bu vaxta qәdәr özümü necә apardığım sizә mәlumdur. 19 Yәhudilәrin qәsd-qәrәzi vasitәsilә sınaqlardan keçәrkәn Rәbbә tam itaәtkarlıqla, göz yaşı içindә qulluq edirdim. 20 Xeyirli olan hәr şeyi sizә bәyan edәrәk istәr açıq, istәrsә dә evdәn-evә gәzib-dolaşaraq tәlim vermәkdәn çәkinmәdim. 21 Hәm Yәhudilәri, hәm dә Yunanları tövbә edib Allaha tәrәf dönmәyә vә Rәbbimiz İsaya iman gәtirmәyә çağırdım. 22 İndi dә Ruhun tәkidi ilә Yerusәlimә gedirәm vә orada başıma nә gәlәcәyini bilmirәm. 23 Lakin Müqәddәs Ruh hәr şәhәrdә xәbәrdarlıq edirdi ki, mәni zәncirlәr vә әziyyәtlәr gözlәyir. 24 Öz canıma heç әhәmiyyәt vermirәm, onu qiymәtlәndirmirәm. Mәnә kifayәtdir ki, yolumu – Rәbb İsanın mәnә tapşırdığı kimi Allahın lütfünü göstәrәn Müjdәni şәhadәtetmә xidmәtini başa çatdırım. 25 İndi aranızda dolaşıb Padşahlıq barәdә vәz etdiyim sizlәrdәn heç biriniz mәnim üzümü bir dә görmәyәcәk. 26 Ona görә bu gün bunu sizә bәyan etmәk istәyirәm ki, mәn tәmizәm, heç kimin qanına bais olmamışam. 27 Çünki mәn çәkinmәdәn Allahın bütün iradәsini sizә çatdırmışam. 28 Hәm özünüzә, hәm dә Müqәddәs Ruhun sizi nәzarәtçilәr tәyin etdiyi bütün sürüyә diqqәtlә baxın. Allahın Öz Oğlunun qanı bahasına әldә etdiyi bu cәmiyyәtini bәslәyin. 29 Bilirәm ki, mәn gedәndәn sonra sürüyә rәhm etmәyәn yırtıcı canavarlar aranıza soxulacaq. 30 Aranızdan tәhrif edilmiş sözlәr deyәn, şagirdlәri özlәrinin ardınca çәkmәk istәyәn adamlar çıxacaq. 31 Buna görә oyaq dayanın. Üç il boyu, fasilәsiz, gecә-gündüz göz yaşı tökәrәk hәr birinizә necә nәsihәt verdiyimi yada salın. 32 İndi isә mәn sizi Allaha vә Onun lütfü barәdәki kәlamına әmanәt edirәm. Bu kәlam sizi inkişaf etdirib tәqdis olunmuş bütün insanlar arasında irsә qovuşdurmağa qadirdir. 33 Mәn heç kimin nә qızılına, nә gümüşünә, nә dә pal-paltarına göz dikmişәm. 34 Siz dә bilirsiniz ki, bu әllәr hәm mәnim, hәm dә mәnimlә olanların ehtiyaclarını tәmin etdi. 35 Gördüyüm hәr işdә Rәbb İsanın “vermәk almaqdan daha çox bәxtiyarlıq gәtirәr” sözünü yaddan çıxarmayıb belә әmәk sәrf edәrәk zәiflәrә kömәk etmәyin vacibliyini sizә göstәrdim". 36 Paul bu sözlәri söylәyәndәn sonra diz çöküb onlarla birlikdә dua etdi. 37 Sonra hamısı ağlayaraq Paulun boynuna sarıldı vә onu öpdü. 38 Onlar әn çox "mәnim üzümü bir dә görmәyәcәksiniz" sözündәn kövrәldilәr. Sonra onu gәmiyә qәdәr yola saldılar.
Hәvarilәrin Işlәri 21
1 Onlardan ayrılıb dәnizә çıxanda birbaşa Kosa getdik, sәhәri gün isә Rodosa, oradan da Pataraya keçdik. 2 Finikiyaya gedәn bir gәmi tapdıq vә ona minib dәnizlә getdik. 3 Kipri gördük vә onun cәnubundan keçdik. Suriya istiqamәtinә getdik vә Sur şәhәrindә sahilә çıxdıq. Gәmi yükünü orada boşaltmalı idi. 4 Orada şagirdlәri axtarıb tapdıq vә yanlarında bir hәftә qaldıq. Şagirdlәr Ruhun tәsiri ilә Paula xәbәrdarlıq etdilәr ki, Yerusәlimә getmәsin. 5 Amma oradakı günlәrimiz başa çatanda bu şәhәrdәn çıxıb yolumuza davam etdik. İmanlıların hamısı öz arvad-uşaqları ilә bәrabәr bizi şәhәrin kәnarına qәdәr ötürdü vә sahildә diz çökәrәk dua etdik. 6 Bir-birimizlә vidalaşandan sonra biz gәmiyә mindik, onlar da evlәrinә qayıtdı. 7 Surdan dәniz sәyahәtimizә davam edәrәk Ptolemaisә gәldik vә orada imanlı bacı-qardaşlara baş çәkib bir gün yanlarında qaldıq. 8 Ertәsi gün onlardan ayrılıb Qeysәriyyәyә gәldik. Yeddi kömәkçidәn biri olan müjdәçi Filipin evinә gedib orada qaldıq. 9 Bu kişinin peyğәmbәrlik edәn dörd subay qızı var idi. 10 Oraya çatandan bir neçә gün sonra Yәhudeyadan Aqab adlı bir peyğәmbәr gәldi. 11 O bizә yaxınlaşıb Paulun kәmәrini götürüb bununla öz әllәrini vә ayaqlarını bağlayaraq dedi: "Müqәddәs Ruh belә deyir: “Yәhudilәr bu kәmәrin sahibini Yerusәlimdә belә bağlayıb başqa millәtlәrә tәslim edәcәk”". 12 Bu sözlәri eşidәndә hәm biz, hәm dә oranın sakinlәri Paula yalvardıq ki, Yerusәlimә getmәsin. 13 Buna cavab olaraq Paul belә dedi: "Nә olub? Niyә ağlayaraq ürәyimi sızladırsınız? Mәn Rәbb İsanın adı uğrunda Yerusәlimdә tәkcә әl-ayağımın bağlanmasına deyil, ölümә dә hazıram" 14 Paulu razı sala bilmәdikdә "Qoy Rәbbin iradәsi olsun!" deyәrәk susduq. 15 Bir müddәt keçәndәn sonra biz hazırlıq işlәrini görüb Yerusәlimә tәrәf getdik. 16 Qeysәriyyәdә yaşayan şagirdlәrin bәzisi dә bizimlә birgә gәldi. Onlar bizi ilk şagirdlәrdәn biri olan Kiprli Minasonun evinә apardı, çünki biz onların evindә qalacaqdıq. 17 Yerusәlimә çatanda imanlı bacı-qardaşlar bizi sevinclә qarşıladı. 18 Ertәsi gün Paulla birlikdә Yaqubu görmәyә getdik. Cәmiyyәt ağsaqqallarının hamısı oraya yığılmışdı. 19 Paul onlardan hal-әhval tutandan sonra öz xidmәti ilә әlaqәdar olaraq Allahın başqa millәtlәr arasında gördüyü işlәrdәn әtraflı mәlumat verdi. 20 Bunları eşidәndә Allahı izzәtlәndirdilәr. Paula dedilәr: "Görürsәnmi, qardaş, Yәhudilәr arasında on minlәrlә imanlı var vә hamısı Qanunun qeyrәtini çәkir. 21 Onlar sәnin barәndә xәbәr tutublar ki, başqa millәtlәr arasında yaşayan bütün Yәhudilәrә oğullarını sünnәt etmәyib adәt-әnәnәlәrimizә görә yaşamamağı vә Musadan dönmәyi öyrәdirsәn. 22 İndi nә edәk? Mütlәq sәnin bura gәldiyini eşidәcәklәr. 23 Ona görә sәnә dediklәrimizә әmәl et. Bizim aramızda әhd edәn dörd kişi var. 24 Bunları yanına al vә onlarla birgә paklanma mәrasiminә qoşul. Başlarını qırxdırmaq üçün qurban xәrclәrini sәn çәk. Bununla da hamı bilәcәk ki, sәnin haqqında eşitdiklәri әsassızdır, sәn dә Qanuna riayәt edirsәn. 25 Başqa millәtlәrdәn olan imanlılara gәlincә, biz qәrara alıb onlara mәktub vasitәsilә yazmışıq ki, bütlәrә tәqdim olunan qurbanların әtini, boğularaq öldürülәn heyvanların әtini vә qan yemәsinlәr, hәmçinin özlәrini әxlaqsızlıqdan saxlasınlar". 26 Bundan sonra Paul bu dörd kişini yanına alıb ertәsi gün onlarla bәrabәr özünü pak etdi. Sonra mәbәdә girәrәk paklanma dövrünün nә vaxt qurtaracağını, hәr birinin adına nә vaxt qurban tәqdim edilәcәyini elan etdi. 27 Yeddi günlük müddәt qurtarmaq üzrә Asiya vilayәtindәn olan Yәhudilәr Paulu mәbәddә görәndә bütün izdihamı tәşvişә salaraq onu yaxaladılar 28 vә qışqırdılar: "Ey İsraillilәr, kömәk edin! Hәr yerdә hәr kәsә xalqımıza, Qanuna vә bu Müqәddәs mәkana qarşı tәlim öyrәdәn adam budur. Hәmçinin mәbәdә bәzi Yunanları gәtirәrәk bu Müqәddәs mәkanı murdarladı". 29 Bu Yәhudilәr Efesli Trofimi әvvәllәr şәhәrdә Paulun yanında gördüklәri üçün elә bilirdilәr ki, onu Paul mәbәdә gәtirib. 30 Bütün şәhәr oyandı. Camaat hәr tәrәfdәn qaçıb-gәlәrәk Paulu tutub mәbәddәn bayıra sürüdü. Dәrhal mәbәd qapıları bağlandı. 31 Onlar Paulu öldürmәyә çalışırdı ki, bütün Yerusәlimin tәşvişә düşmәsi xәbәri Roma alayının minbaşısına çatdırıldı. 32 Minbaşı dәrhal yüzbaşılarla әsgәrlәri özü ilә götürәrәk izdiham olan yerә qaçdı. Minbaşı ilә әsgәrlәri görәn camaat Paulu döymәyi dayandırdı. 33 O zaman minbaşı yaxına gәlib Paulu tutdu vә әmr etdi ki, onu qoşa zәncirlә bağlasınlar. Sonra soruşdu: "Bu adam kimdir? Nә edib?" 34 İzdiham içindә hәr ağızdan bir avaz gәlir, qışqırışırdılar. Hay-küydәn minbaşı heç nә müәyyәnlәşdirә bilmәdi, ona görә Paulun qalaya aparılmasını әmr etdi. 35 Paul pillәkәndә olanda xalq elә qızışmışdı ki, әsgәrlәr onu әllәri üstündә aparmalı oldu. 36 Çünki izdiham onun ardınca düşüb qışqırırdı: "Öldürün onu!" 37 Paul qalaya gәtirilmәkdә ikәn o, minbaşıdan soruşdu: "Sәndәn bir söz soruşmaq olar?" Minbaşı dedi: "Sәn Yunan dilini bilirsәn? 38 Sәn bu yaxınlarda iğtişaş yaratmağa başlayan dörd min qatili sәhraya aparan Misirli deyilsәnmi?" 39 Paul dedi: "Mәn Yәhudiyәm, Kilikiyanın Tarsus şәhәrindәnәm, mәşhur bir şәhәrin vәtәndaşıyam. Rica edirәm, bu xalqa bir neçә söz demәyә izin ver". 40 Minbaşı icazә verәndәn sonra Paul pillәkәnlәrin üstünә çıxıb diqqәti cәlb etmәk üçün xalqa әli ilә işarә etdi. Dәrin sükut çökәndә İbrani dilindә danışmağa başlayaraq dedi:
Hәvarilәrin Işlәri 22
1 "Qardaşlar vә atalar, indi mәnim özümü müdafiәmә qulaq asın!" 2 Paulun onlarla ibranicә danışdığını eşidәndә daha dәrin sükut yarandı. Paul sözünә davam etdi: 3 "Mәn bir Yәhudiyәm, Kilikiyanın Tarsus şәhәrindә doğuldum. Bu Yerusәlim şәhәrindә isә böyüyәrәk Qamlielin yanında ata-babalarımızın Qanununa bağlı ciddi bir tәlim almışam. Hamınızın bu gün etdiyi kimi mәn dә Allah naminә qeyrәt çәkirdim. 4 İsa yolunda olanları ölüncәyә qәdәr tәqib edәrdim vә qadın-kişi bilmәdәn onların әl-qolunu bağlayıb zindana salardım. 5 Mәnim dediklәrim barәdә baş kahin vә bütün ağsaqqallar mәclisi dә şәhadәt edә bilәr. Hәtta mәn onlardan Dәmәşqdәki soydaşlarımıza yazılmış bir mәktub alaraq oradakı İsa yolunda olanların әl-qolunu bağlayıb cәzalandırmaq üçün Yerusәlimә gәtirmәyә gedirdim. 6 Mәn günortaya yaxın yolda, Dәmәşqә yaxınlaşmaqda ikәn birdәn-birә göydәn böyük bir işıq әtrafımda parladı. 7 Mәn yerә yıxıldım vә eşitdim ki, bir sәs mәnә belә deyir: “Şaul, Şaul, niyә Mәni tәqib edirsәn?” 8 Mәn soruşdum: “Ey Ağam, Sәn kimsәn?” Sәs mәnә dedi: “Mәn sәnin tәqib etdiyin Nazaretli İsayam”. 9 Yanımdakılar işığı görsәlәr dә, mәnimlә danışanın sәsini eşitmәdilәr. 10 Mәn dedim: “Ya Rәbb, mәn nә edim?” Rәbb mәnә dedi: “Qalx, Dәmәşqә get, icra etmәyin üçün tәyin edilәn hәr şey orada sәnә deyilәcәk”. 11 O işığın parlaqlığından gözlәrim tutuldu. Yanımda olanlar әllәrimdәn tutub mәni Dәmәşqә apardı. 12 Orada Xananya adlı bir mömin kişi var idi. Bu adam Qanuna әmәl edir vә o şәhәrdә yaşayan Yәhudilәr arasında hörmәt sahibi idi. 13 O mәnim yanıma gәlib dedi: “Qardaşım Şaul, qoy gözlәrin açılsın”. Dәrhal gözlәrim açıldı vә onu gördüm. 14 O mәnә dedi: “Ata-babalarımızın Allahı sәni seçdi ki, Onun iradәsini bilәsәn vә Saleh Olanı görüb ağzından bir sәs eşidәsәn. 15 Çünki görüb-eşitdiklәrini bütün insanlara yayaraq Onun üçün şәhadәt edәcәksәn. 16 İndi nә gözlәyirsәn? Qalx, vәftiz ol vә Onun adını çağıraraq günahlarını yu”. 17 Mәn Yerusәlimә qayıdıb mәbәddә dua etmәkdә idim ki, fikrimi bir görüntü apardı 18 vә Rәbbi gördüm. O mәnә dedi: “Tez ol, dәrhal Yerusәlimi tәrk et, çünki mәnim barәmdә etdiyin şәhadәti qәbul etmәyәcәklәr”. 19 Mәn dedim: “Ya Rәbb, bilirlәr ki, mәn sinaqoqdan-sinaqoqa gedәrәk Sәnә iman edәnlәri hәbs edir vә döyürdüm. 20 Hәtta Sәnin uğrunda şәhid olan Stefanın qanı tökülәndә mәn dә orada idim. Edilәnlәrә razı olub onu öldürәnlәrin üst geyimlәrini qoruyurdum”. 21 Rәbb dә mәnә dedi: “Get, Mәn sәni uzaqlara, başqa millәtlәrin yanına göndәrәcәyәm”". 22 Paula buraya qәdәr qulaq asanlar bu sözdәn sonra haray salıb dedilәr: "Belәsini yer üzündәn silib-atmaq lazımdır! O yaşamağa layiq deyil!" 23 Onlar belә hay-küy qopararaq paltarlarını yellәyib havaya toz qaldıranda 24 minbaşı әmr etdi ki, Paulu qalaya salsınlar. Onların niyә belә hay-küy qoparmalarının sәbәbini bilmәk üçün onu qamçılatmaqla sorğuya çәkmәk istәdi. 25 Onu qamçılatmaq üçün bağlayanda Paul orada dayanan yüzbaşıya dedi: "Mәhkum olmamış Roma vәtәndaşını qamçılatmağa icazәniz varmı?" 26 Yüzbaşı bunu eşidәn kimi minbaşının yanına gәlib xәbәr verәrәk dedi: "Nә edәcәksәn? Bu adam Roma vәtәndaşıdır". 27 Minbaşı Paulun yanına gәlib soruşdu: "De görәk, sәn Roma vәtәndaşısan?" Paul dedi: "Bәli". 28 Minbaşı cavabında "mәn nә qәdәr pula bu vәtәndaşlığı әldә etmişәm" dedi. Paul isә "amma mәn doğulandan Roma vәtәndaşıyam" dedi. 29 Onu sorğuya çәkmәk istәyәnlәr dәrhal onun yanından geri çәkildi. Minbaşı qollarını bağladığı Paulun Roma vәtәndaşı olduğunu öyrәnәrkәn qorxdu. 30 Minbaşı ertәsi gün Yәhudilәrin Paulu nәdә ittiham etdiklәrini dәqiq öyrәnmәk istәdi. Ona görә Paulu azad etdi. Minbaşı әmr verdi ki, başçı kahinlәrlә bütün Ali Şura toplaşsın. Sonra Paulu aşağı endirib onların qarşısına gәtirdi.
Hәvarilәrin Işlәri 23
1 Ali Şuranı diqqәtlә nәzәrdәn keçirәn Paul dedi: "Qardaşlar, mәn bu günәcәn Allahın qarşısında tәmiz vicdanla yaşamışam". 2 Baş kahin Xananya Paulun yanında duranlara әmr etdi ki, onun ağzından vursunlar. 3 Bundan sonra Paul ona dedi: "Ey üzü ağardılan divar, sәni Allah vuracaq! Hәm oturub Qanuna әsasәn mәni mühakimә edirsәn, hәm dә Qanunu pozaraq mәni döymәk üçün әmr verirsәn". 4 Yanında duranlar ona dedi: "Sәn Allahın baş kahinini söyürsәnmi?" 5 Paul dedi: "Qardaşlar, onun baş kahin olduğunu bilmirdim. Әlbәttә, “xalqın başçısı barәdә pis söz demә” deyә yazılıb". 6 Onların bir hissәsinin sadukey, digәr hissәsinin isә farisey olduğunu bilәn Paul Ali Şuraya nida etdi: "Ey qardaşlar, mәn farisey oğlu fariseyәm. Ölülәrin dirilmәsinә ümid bәslәdiyim üçün burada mühakimә olunuram". 7 Paulun bu sözündәn sonra fariseylәrlә sadukeylәr arasında çәkişmә başladı vә toplantı iki hissәyә ayrıldı. 8 Çünki sadukeylәr iddia edir ki, ölümdәn dirilmә, mәlәk vә ruh yoxdur. Әksinә, fariseylәr bunların hamısına inanır. 9 Toplantıda böyük bir hay-küy yarandı. Farisey tәrәfini tutan bәzi ilahiyyatçılar qalxıb dava yaradaraq belә deyirdi: "Bu adamda heç bir günah görmürük. Nә olsun ki, onunla bir ruh vә yaxud mәlәk danışıb." 10 Çәkişmә o qәdәr qızışdı ki, minbaşı onların Paulu parçalayacağından qorxdu. O, әsgәrlәrә әmr etdi ki, aşağı enib Paulu zorla onların arasından çıxararaq qalaya aparsınlar. 11 O gecә Rәbb Paulun yanında dayanıb dedi: "Cәsarәtli ol, Yerusәlimdә Mәnim haqqımda etdiyin şәhadәti Romada da etmәyin lazımdır". 12 Sәhәr açılanda Yәhudilәr öz aralarında Paula sui-qәsd hazırlayaraq and içdilәr: "Әgәr Paulu öldürmәmiş bir şey yeyib-içәriksә, lәnәtә gәlәk!" 13 Bu sui-qәsdә qoşulanların sayı qırxdan artıq idi. 14 Bu adamlar başçı kahinlәrlә ağsaqqalların yanına gәlib belә dedilәr: "Biz qәti and içmişik: “Әgәr Paulu öldürmәmiş bir şey yeyib-içәriksә, lәnәtә gәlәk!” 15 İndi siz Ali Şura ilә birgә guya Paulun işinә daha dәqiq baxmaq istәyәrәk minbaşıdan xahiş edin ki, onu yanınıza gәtirsin. Paul buraya gәlmәmiş biz onu öldürmәyә hazır olacağıq". 16 Lakin Paulun bacısı oğlu onların pusqu qurduğunu eşidib qalaya girdi vә Paula xәbәr verdi. 17 Paul yüzbaşılardan birini yanına çağırıb dedi: "Bu cavanı minbaşının yanına apar, ona çatdırılası bir xәbәri var". 18 Yüzbaşı cavanı götürüb minbaşının yanına apardı vә dedi: "Mәhbus Paul mәni çağırıb xahiş etdi ki, bu oğlanı sәnin yanına aparım. Sәnә bir sözü var". 19 Minbaşı cavanın әlindәn tutub bir tәrәfә çәkdi vә soruşdu: "Mәnә nә demәk istәyirsәn?" 20 Cavan dedi: "Yәhudilәr belә razılığa gәlib ki, guya Paulun işinә daha dәqiq baxmaq istәyirlәr, ona görә sabah sәndәn onun Ali Şuraya gәtirilmәsini xahiş edәcәklәr. 21 Amma sәn onların sözünә qulaq asma, çünki qırx nәfәrdәn artıq kişi “Әgәr Paulu öldürmәmiş bir şey yeyib-içәriksә, lәnәtә gәlәk!” deyә and içib pusquda gözlәyir. Onlar hazır dayanıb sәnin razılığını gözlәyir". 22 Minbaşı ona belә tapşırdı: "Bunları mәnә xәbәr verdiyini heç kimә demә". Sonra oğlanı evә göndәrdi. 23 Minbaşı yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıb belә dedi: "Gecәnin üçüncü saatı Qeysәriyyәyә getmәk üçün iki yüz piyada, yetmiş atlı vә iki yüz nizәçi hazırlayın. 24 Hәmçinin minmәk üçün heyvanlar gәtirin vә Paulu sağ-salamat vali Feliksә çatdırın". 25 Sonra bu cür mәktub yazdı: 26 "Möhtәrәm vali Feliksә Klavdi Lisiyadan salamlar! 27 Bu kişini Yәhudilәr tutub öldürmәk istәyirdi. Mәn bilәndә ki bu adam Roma vәtәndaşıdır, özümü yetirib әsgәrlәrlә onu xilas etdim. 28 Onu nәdә tәqsirlәndirmәlәrini bilmәk üçün Yәhudilәrin Ali Şurasının qarşısına çıxartdım. 29 Öyrәndim ki, onu özlәrinin Qanunu ilә bağlı mәsәlәlәrdә ittiham edirlәr, amma ona ölüm yaxud hәbsә layiq cәza vermәk üçün heç bir әsas yoxdur. 30 Mәnә çatdırılanda ki bu kişiyә qarşı bir sui-qәsd qurulub, dәrhal onu sәnin yanına göndәrdim. Onu ittiham edәnlәrin dә şikayәtlәrini sәnә bildirmәlәrini әmr etdim". 31 Әsgәrlәr onlara verilәn әmrә әmәl edәrәk gecә ikәn Paulu götürüb Antipatrisә apardılar. 32 Ertәsi gün atlıları Paulla birlikdә yollarına davam etmәk üçün ötürәndәn sonra qalaya qayıtdılar. 33 Atlılar Qeysәriyyәyә çatan kimi mәktubu valiyә verәndә Paulu da ona tәslim etdilәr. 34 Vali mәktubu oxuyandan sonra Paulun hansı vilayәtdәn olduğunu soruşdu. Öyrәnәndә ki o, Kilikiyadandır, 35 belә dedi: "Sәni ittiham edәnlәr gәlәndә sәnin işinә baxacağam". Bundan sonra әmr verdi ki, Paulu Hirod sarayında nәzarәt altında saxlasınlar.
Hәvarilәrin Işlәri 24
1 Bundan beş gün sonra baş kahin Xananya, bәzi ağsaqqallar vә Tertul adlı bir vәkil Qeysәriyyәyә gәlib Pauldan edilәn şikayәtlәri valiyә çatdırdı. 2 Paul çağırılanda Tertul onu ittiham etmәyә başladı: "Möhtәrәm Feliks, sәnin sayәndә uzun müddәtdir ki, әmin-amanlıq içindә yaşamaqdayıq. Sәnin uzaqgörәnliyinlә bu millәt üçün keçirdiyin islahatları 3 hәr yerdә, hәr zaman dәrin minnәtdarlıqla qәbul edirik. 4 Vaxtınızı çox almaq istәmirәm. Rica edirәm, lütfkarlığınla bizi bir qәdәr dinlә. 5 Bizim gәldiyimiz nәticәyә görә bu kişi dünyanın hәr yerindә olan Yәhudilәr arasında iğtişaşlar salan bir araqarışdırandır. O, Nәsrani tәriqәtinin başçılarındandır. 6 Bu insan hәtta mәbәdi murdarlamağa çalışdı, amma biz onu yaxaladıq. 7 Ону истинтаг етсжн, бьтьн бу иттиһамларэмэзэн дорру олдуруну цзьнджн цјржнж билжрсжн». 8 Onu istintaq etsәn, bütün bu ittihamlarımızın doğru olduğunu özündәn öyrәnә bilәrsәn". 9 Oradakı Yәhudilәr dә deyilәnlәrin doğru olduğunu tәsdiqlәyәrәk bu işә qoşuldu. 10 Vali Paula işarә verәndә o cavab verdi: "Bilirәm ki, sәn neçә illәrdir bu millәtin hakimisәn. Buna görә sәnin qarşında özümü müdafiә etmәyimә sevinirәm. 11 Sәn özün dә öyrәnә bilәrsәn ki, ibadәt etmәk mәqsәdi ilә Yerusәlimә gedişimdәn bu yana sadәcә on iki gün keçib. 12 Bu adamlardan heç biri görmәyib ki, mәn mәbәddә, sinaqoqlarda yaxud şәhәrin hansısa bir yerindә kiminlәsә mübahisә edim vә yaxud camaatı tәşvişә salım. 13 Bu anda mәnә qarşı etdiklәri ittihamları sәnin hüzurunda sübut edә bilmirlәr. 14 Lakin ata-babalarımızın Allahına onların tәriqәt adlandırdığı İsa yolunun ardıcılı olaraq ibadәt etdiyimi sәnin qarşında iqrar edirәm. Qanunda olan vә Peyğәmbәrlәrin kitablarında yazılan hәr şeyә inanıram. 15 Eyni ilә bu adamların qәbul etdiklәri kimi hәm saleh, hәm dә saleh olmayan insanların dirilәcәyinә dair Allaha ümid bәslәyirәm. 16 Bu mәqsәdlә mәn istәr Allah, istәrsә dә insanların qarşısında hәr zaman vicdanımın tәmiz olması üçün çalışıram. 17 Uzun illәrdәn sonra millәtimә yardım vә hәdiyyәlәr vermәk üçün Yerusәlimә gәldim. 18 Bununla mәşğul olarkәn mәni mәbәddә paklanmış olaraq tapdılar. Әtrafımda nә izdiham, nә dә hay-küy var idi. 19 Lakin Asiya vilayәtindәn bәzi Yәhudilәr orada idi. Onlar buraya – sәnin hüzuruna gәlmәli vә mәndәn şikayәtlәri varsa, ittihamlarını göstәrmәlidirlәr. 20 Yaxud özlәri desinlәr ki, Ali Şuranın qarşısında dayandığım vaxt hansı haqsızlığı üzә çıxartdılar. 21 Onların qarşısında dayananda nida edәrәk belә demişdim vә yalnız bunda mәnim haqsız olduğumu hesab edә bilәrlәr: “Bu gün mәn ölülәrin dirilmәsi mәsәlәsinә görә önünüzdә mühakimә olunuram”". 22 İsa yolu barәdә dәqiq mәlumatı olan Feliks bu işi tәxirә salıb dedi: "İşiniz barәdә minbaşı Lisiya gәlәndәn sonra qәrarımı verәcәyәm". 23 Oradakı yüzbaşıya әmr verdi ki, Paulu nәzarәt altında saxlasın, lakin sәrbәstlik versin vә ona xidmәt edәn dostlarına maneçilik yaratmasın. 24 Bir neçә gün keçәndәn sonra vali Feliks Yәhudi arvadı Drusilla ilә birlikdә gәlib Paulu çağırtdırdı vә onun Mәsih İsaya olan imanından danışdıqlarına qulaq asdı. 25 Paul salehlik, nәfsә hakim olma vә gәlәcәk mühakimәdәn söhbәt edәndә Feliks qorxuya düşdü vә dedi: "Bәsdir, indi get, imkan olanda yenә sәni çağırtdıracağam". 26 Digәr tәrәfdәn dә Pauldan rüşvәt umurdu. Ona görә tez-tez Paulu yanına çağırtdırır vә onunla söhbәt edirdi. 27 İki il keçәndәn sonra Feliks öz vәzifәsini Porki Festә tәhvil verdi. Feliks Yәhudilәrin rәğbәtini qazanmaq üçün Paulu hәbsdә qoyub getdi.
Hәvarilәrin Işlәri 25
1 Vilayәtә çatandan üç gün sonra Fest Qeysәriyyәdәn Yerusәlimә getdi. 2 Başçı kahinlәrlә Yәhudilәrin nüfuzlu adamları Paulla bağlı şikayәtlәrini ona açıqladı. 3 Onlara bir yaxşılıq etsin deyә Paulun Yerusәlimә gәtirilmәsini Festә yalvararaq xahiş etdilәr, çünki onu öldürmәk üçün yolda pusqu qururdular. 4 Fest cavab verdi: "Paul Qeysәriyyәdә hәbsdәdir vә tezliklә özüm dә oraya gedәcәyәm. 5 Aranızda sәlahiyyәti olanlar mәnimlә getsin vә әgәr bu kişi haqsızlıq edibsә, onu ittiham etsin". 6 Fest onların yanında sәkkiz ya on gündәn artıq qalmadı vә Qeysәriyyәyә qayıtdı. Ertәsi gün hökm kürsüsünә çıxıb Paulun gәtirilmәsini әmr etdi. 7 Paul girәndә Yerusәlimdәn gәlәn Yәhudilәr onun әtrafını bürüdü vә onun barәsindә dәlil-sübutsuz bir çox ağır ittihamlar irәli sürdülәr. 8 Paul "nә Yәhudilәrin Qanununa, nә mәbәdә, nә dә qeysәrә qarşı heç bir günah işlәtmәmişәm" deyәrәk özünü müdafiә etdi. 9 Yәhudilәrin rәğbәtini qazanmaq üçün Fest Paula belә cavab verdi: "Bu iş üzrә mәnim qarşımda mühakimәnin Yerusәlimdә olmasını istәyirsәnmi?" 10 Paul dedi: "Mәn qeysәrin hökm kürsüsünün qarşısında dayanmışam. Mәnim mәhkәmәm burada olmalıdır. Sәn özün dә yaxşı bilirsәn ki, Yәhudilәrә qarşı heç bir haqsızlıq etmәmişәm. 11 Әgәr haqsızlıq etmişәmsә, ölüm cәzasına layiq bir iş tutmuşamsa, ölümdәn qaçmıram. Yox, әgәr bunların ittihamları әsassızdırsa, mәni onların әlinә tәslim etmәk üçün heç kimin sәlahiyyәti yoxdur. Mәn qeysәrin mәhkәmәsinә müraciәt etmәk istәyirәm". 12 Fest öz mәslәhәt şurası ilә müşavirә keçirәndәn sonra cavab verdi: "Sәn qeysәrin mәhkәmәsinә müraciәt etmәk istәdiyin üçün qeysәrin yanına gedәcәksәn". 13 Bir neçә gündәn sonra padşah Aqrippa ilә Berniki Festi tәbrik etmәk üçün Qeysәriyyәyә gәldi. 14 Bir müddәt orada qaldılar. Fest bu әrәfәdә Paulun işini padşaha danışdı. O dedi: "Bir kişi var, Feliks onu mәhbus saxlayaraq gedib. 15 Yerusәlimdә olduğum әrәfәdә Yәhudilәrin başçı kahinlәri ilә ağsaqqalları onunla bağlı şikayәtlәrini açıqladı vә onu cәzalandırmağımı istәdi. 16 Mәn dedim ki, ittiham edilәn şәxsi ittihamçılarla üzlәşdirmәdәn, ona edilәn ittihamlara müdafiә imkanı vermәdәn, onlara tәslim etmәk Romalıların adәtinә xas deyil. 17 Onlar mәnimlә buraya toplananda heç bir vaxt itirmәdәn ertәsi gün hökm kürsüsünә çıxıb bu kişinin gәtirilmәsini әmr etdim. 18 Amma ittihamçılar qalxıb danışanda mәnim gözlәdiyim cinayәtlәrin heç biri ilә onu tәqsirlәndirmәdilәr. 19 Lakin onunla öz dinlәri barәdә bir neçә mәsәlә qaldırdılar. Bunlar ölmüş vә Paulun iddiasına görә sağ olan İsa adlı bir şәxslә bağlı mәsәlәlәrdir. 20 Bunları necә tәdqiq edәcәyimdәn şübhәlәndiyim üçün ondan soruşdum ki, Yerusәlimә gedib bu iş üçün orada mühakimә olmağa razıdır ya yox. 21 Amma Paul imperatorun mәhkәmәsinә müraciәt etmәk vә bu olana qәdәr hәbsdә qalmaq istәdi. Mәn dә onu qeysәrin yanına göndәrәcәyim zamanacan hәbsdә qalması barәdә әmr verdim". 22 Aqrippa Festә dedi: "Bu adama mәn dә qulaq asmaq istәyirәm". Fest dedi: "Sabah qulaq asarsan". 23 Ertәsi gün Aqrippa ilә Berniki tәntәnәli surәtdә gәlib minbaşılar vә şәhәrin nüfuzlu şәxslәri ilә birlikdә iclas otağına daxil oldu. Festin әmrinә әsasәn Paulu içәri gәtirdilәr. 24 Fest dedi: "Ey padşah Aqrippa vә burada bizimlә olan bütün cәnablar, istәr Yerusәlimdә, istәrsә dә burada, bütün Yәhudi xalqının şikayәt etdiyi bu insanı görürsünüzmü? “Bu adam daha yaşamamalıdır!” deyә Yәhudilәr hay-küy salırdı. 25 Amma mәn nәticәyә gәldim ki, bu adam ölümә layiq heç bir iş görmәyib. Lakin imperatorun mәhkәmәsinә müraciәt etmәk istәdiyinә görә onu göndәrmәk qәrarına gәldim. 26 Amma onun barәsindә qәti bir sözüm yoxdur ki, cәnabıma yazam. Ona görә dә onu sizin qarşınıza, xüsusәn, padşah Aqrippa, sәnin qarşına çıxarıram ki, bu işin istintaqından sonra yazmağa sözüm olsun. 27 Çünki bir mәhbusu imperatorun qarşısına göndәrәndә ona edilәn ittihamları göstәrmәmәk mәnә mәntiqsiz göründü".
Hәvarilәrin Işlәri 26
1 Aqrippa Paula dedi: "Özünü müdafiә edә bilәrsәn". Onda Paul әl hәrәkәti ilә özünü müdafiәyә başladı: 2 "Padşah Aqrippa, Yәhudilәrin mәni ittihamlandırdığı hәr şeyә görә bu gün sәnin hüzurunda özümü müdafiә edәcәyim üçün özümü xoşbәxt sayıram. 3 Çünki bütün Yәhudi adәt-әnәnәlәrinә vә mübahisәlәrinә yaxşı bәlәdsәn. Ona görә rica edirәm, mәnә sәbirlә qulaq as. 4 Bütün Yәhudilәr bilir ki, әzәldәn, lap cavanlığımdan bәri hәm öz elimdә, hәm dә Yerusәlimdә necә hәyat sürmüşәm. 5 Mәni әvvәldәn tanıyırlar, bilirlәr ki, keçmişdә dinimizin әn ciddi tәriqәti olan farisey tәriqәtinә necә bağlı yaşayırdım. İstәsәlәr, bu barәdә şәhadәt edә bilәrlәr. 6 İndi isә Allahın ata-babalarımıza verdiyi vәdin hәyata keçmәsinә ümid bağladığım üçün burada dayanıb mühakimә olunuram. 7 Xalqımızın on iki qәbilәsi dә gecә-gündüz Allaha sidq ürәkdәn ibadәt edә-edә hәmin şeyә ümid bәslәyir. Ey padşah, Yәhudilәr mәni bu ümidә görә ittiham edir. 8 Niyә Allahın ölülәri diriltmәsi aranızda inanılmaz bir şey sayılır? 9 Doğrusu, mәn buna әmin olmuşdum ki, Nazaretli İsanın adı әleyhinә әlimdәn gәlәni etmәliyәm. 10 Yerusәlimdә dә bunu edirdim. Başçı kahinlәrdәn aldığım sәlahiyyәtә әsasәn nә qәdәr müqәddәsi zindanlara saldırdım vә edam olunanda onların әleyhinә sәs verdim. 11 Bütün sinaqoqları gәzib-dolaşaraq onları tez-tez cәzalandırır vә öz etiqadlarına küfr etmәyә mәcbur edirdim. Mәn elә dәli olmuşdum ki, onları ölkә xaricindә olan şәhәrlәrdә belә, tәqib edirdim. 12 Bu iş üçün başçı kahinlәrdәn aldığım sәlahiyyәt vә tapşırıqla Dәmәşqә tәrәf yola çıxdım. 13 Ey padşah, günorta vaxtı yol gedirdim ki, göydәn mәni vә yoldaşlarımı hәr tәrәfdәn nurlandıran günәşdәn daha parlaq bir işıq gördüm. 14 Hamımız yerә yıxıldıq. Bir sәsin mәnә İbrani dilindә dediyini eşitdim: “Şaul, Şaul, niyә Mәni tәqib edirsәn? Bizin ucuna tәpik vurmaq sәnә zәrәr verәr”. 15 Mәn dedim: “Ey Ağam, Sәn kimsәn?” Rәbb cavab verdi: “Mәn sәnin tәqib etdiyin İsayam. 16 Qalx ayağa vә dur. Mәn ona görә sәnә göründüm ki, sәni xidmәtçi vә haqqımda gördüyün, sәnә göstәrәcәyim şeylәrin şahidi olmağa tәyin edim. 17 Sәni öz xalqından, hәm dә başqa millәtlәrin әlindәn qurtaracağam. Sәni o millәtlәrin yanına göndәrirәm ki, 18 onların gözlәrini açıb qaranlıqdan işığa, Şeytanın hakimiyyәtindәn Allaha tәrәf döndәrәsәn. Belә ki onlar günahlarının bağışlanmasına vә Mәnә iman etmәklә tәqdis olunanlar arasında irsә nail olsun”. 19 Buna görә mәn, ey padşah Aqrippa, bu sәmavi görüntüyә itaәtsizlik etmәdim. 20 Әvvәlcә Dәmәşqin, sonra Yerusәlimin vә bütün Yәhudeya bölgәsinin әhalisini, başqa millәtlәri dә tövbә edib Allaha tәrәf dönmәyә vә bu tövbәyә uyğun tәrzdә iş görmәyә çağırdım. 21 Yәhudilәr buna görә mәni mәbәddә tutub öldürmәyә cәhd göstәrirdilәr. 22 Amma bu günә qәdәr Allah mәnim dayağımda durdu vә bunun sayәsindә burada durub böyükdәn kiçiyә qәdәr hamıya şәhadәt edirәm. Mәnim dediklәrim peyğәmbәrlәrin vә Musanın әvvәlcәdәn xәbәr verdiyi hadisәlәrdәn başqa bir şey deyil. 23 Onlar bildirib ki, Mәsih әzab çәkәcәk vә ölümdәn dirilәnlәrin birincisi olacaq, hәm Öz xalqına, hәm dә başqa millәtlәrә nur doğduğunu elan edәcәk". 24 Paul özünü bu cür müdafiә edәndә Fest bәrkdәn dedi: "Paul, dәlilik edirsәn, çox oxumaqdan başın xarab olub". 25 Paul dedi: "Hörmәtli Fest, mәn dәlilik etmirәm, hәqiqәti vә ağla batan sözlәri danışıram. 26 Padşahın bu barәdә mәlumatı olduğu üçün onunla cәsarәtlә danışıram. Әminәm ki, olanların heç biri padşahın nәzәrindәn qaçmayıb. Çünki bu işlәr künc-bucaqda görülәn işlәr deyil. 27 Padşah Aqrippa, sәn peyğәmbәrlәrә inanırsanmı? Bilirәm ki, inanırsan". 28 Aqrippa Paula dedi: "Bu az müddәtdә mәni dә inandıraraq mәsihçi edәcәksәnmi?" 29 Paul dedi: "İstәr az, istәr çox müddәt olsun, Allahdan istәyirәm ki, tәkcә sәn yox, bu gün mәnә qulaq asan hәr bir adam bu zәncirlәrdәn başqa mәnim kimi olsun!" 30 Sonra padşah, vali, Berniki vә onlarla birlikdә oturanlar qalxdı. 31 Bayıra çıxanda aralarında belә danışdılar: "Bu adam ölümә yaxud hәbsә layiq bir şey etmir". 32 Aqrippa da Festә dedi: "Bu adam qeysәrin mәhkәmәsinә müraciәt etmәk istәmәsәydi, azad edilә bilәrdi".
Hәvarilәrin Işlәri 27
1 İtaliyaya doğru yelkәn açmağa qәrar verilәndә Paulu vә bәzi başqa mәhbusları İmperator alayından Yuli adlı bir yüzbaşıya tәhvil verdilәr. 2 Asiya vilayәtinin sahilindәki limanlara gedәn bir Edremit gәmisinә minәrәk dәnizlә getdik. Salonikdәn Makedoniyalı Aristarx da yanımızda idi. 3 Ertәsi gün Sidona çatdıq. Paulla dost kimi rәftar edәn Yuli ona izin verdi ki, lazımi kömәk almaq üçün dostlarının yanına getsin. 4 Oradan yenә dәnizlә getdik. Külәklәr bizә әks istiqamәtdә әsdiyi üçün Kipri külәk tutmayan tәrәfdәn keçdik. 5 Dәniz yolu ilә Kilikiya vә Pamfiliyanı keçib Likiyanın Mira şәhәrinә gәldik. 6 Yüzbaşı orada İtaliyaya gedәn bir İsgәndәriyyә gәmisi tapıb bizi o gәmiyә mindirdi. 7 Xeyli gün aşağı sürәtlә, çәtinliklә üzәrәk Knid şәhәrinin qarşısına çatdıq. Külәk bizә yol vermәdiyi üçün Salmoni burnundan dolanaraq Kritin külәk tutmayan tәrәfi ilә getdik. 8 Sahil boyunca çәtinliklә irәlilәyәrәk Laseya şәhәri yaxınlığındakı Gözәl Limanlar adlanan körfәzә gәlib-çatdıq. 9 Xeyli vaxt itirmişdik, hәtta oruc günü dә keçib-getmişdi. Artıq bu mövsümdә dәniz yolu ilә getmәk tәhlükәli idi. Odur ki, Paul onlara xәbәrdarlıq edәrәk 10 dedi: "Ağalar, görürәm ki, bu sәfәr yalnız yük vә gәmiyә deyil, canımıza da çox ziyan vә bәla gәtirәcәk". 11 Lakin yüzbaşı Paulun dediklәrini dinlәmәkdәnsә gәmi sükançısının vә sahibinin sözlәrinә uydu. 12 Liman qışlamaq üçün әlverişsiz idi. Buna görә gәmidәkilәrin әksәriyyәti oradan dәnizә çıxıb imkan olarsa, Finiksә çataraq qışı orada keçirmәk qәrarına gәldi; Finiks Kritdә olan, cәnub-qәrbә vә şimal-qәrbә baxan bir liman idi. 13 Cәnubdan zәif bir külәk әsmәyә başlayanda gözlәdiklәri anın gәldiyini zәnn edәrәk lövbәrlәri çıxartdılar. Krit sahili boyu üzәrәk irәlilәdilәr. 14 Amma çox keçmәdi ki, qurudan Evrakilon fırtınası qopdu. 15 Fırtınaya düşәn gәmi külәyә müqavimәt göstәrә bilmirdi, әlacsız qaldıq vә külәk bizi aparırdı. 16 Qavda adlı kiçik bir adanın külәk zәif tutan tәrәfinә düşәndә gәminin qayığını güclә qurtara bildik. 17 Qayığı yuxarı çәkәndәn sonra gәminin kәndirlәrini onun altından dolayıb bağlayaraq tәdbir gördülәr. Sirt körfәzindә saya oturmaqdan qorxub lәngәri aşağı saldılar vә gәmi sürüklәnmәyә başladı. 18 Fırtına bizi bir xeyli çalxaladı. Ertәsi gün gәminin yükünü atmağa başladılar. 19 Üçüncü gün isә öz әllәri ilә gәminin tәchizatını atdılar. 20 Günlәrlә nә günәş, nә dә ulduzlar göründü. Fırtına da o qәdәr şiddәtlә davam edirdi ki, artıq bundan xilas olmağa ümidimiz qalmamışdı. 21 Adamlar uzun müddәt yemәk yemәdikdә Paul ortada durub dedi: "Ağalar, gәrәk siz mәnә qulaq asıb Kritdәn çıxmayaydınız vә bu ziyana, bu bәlaya düşmәyәydiniz. 22 İndi sizә öyüd verәrәk deyirәm: ürәkli olun, çünki heç biriniz canını itirmәyәcәk, yalnız gәmi mәhv olacaq. 23 Çünki mәnsub olub ibadәt etdiyim Allahın bir mәlәyi bu gecә yanıma gәlib dedi: 24 “Qorxma, Paul, sәnin qeysәrin qarşısına çıxmağın lazımdır. Sәninlә birgә gәmidә olanların hamısını da Allah sәnә bağışladı”. 25 Ay ağalar, buna görә ürәkli olun! Allaha inandığıma görә bilirәm ki, hәr şey mәnә deyilәn kimi olacaq. 26 Amma bizә bir adaya düşmәk lazımdır". 27 On dördüncü gecә idi ki, biz İoniya dәnizindә sürüklәnirdik. Gecә yarısına yaxın gәmiçilәr hiss etdilәr ki, quruya yaxınlaşırlar. 28 Suyun dәrinliyini ölçәndә gördülәr ki, iyirmi qolacdır. Bir az gedәndәn sonra bir daha ölçdülәr vә gördülәr ki, on beş qolacdır. 29 Qayalığa çıxmaqdan qorxaraq gәminin dal tәrәfindәn dörd lövbәr atıb sabahın açılması üçün dua etdilәr. 30 Belә olanda gәmiçilәr qaçmağa çalışıb gәminin qabaq hissәsindәn lövbәrlәr salmaq bәhanәsi ilә qayığı dәnizә endirdilәr. 31 Amma Paul yüzbaşıya vә әsgәrlәrә dedi: "Bunlar gәmidә qalmasalar, siz xilas ola bilmәzsiniz". 32 Bundan sonra әsgәrlәr qayığın iplәrini kәsib onu dәnizә saldılar. 33 Dan yeri sökülәndә Paul hamıya yemәk yemәyi tәkid edәrәk dedi: "Bu gün on dörd gündür ki, nigarançılıq içindәsiniz vә heç nә yemәdiyinizә görә acsınız. 34 Bunun üçün sizdәn xahiş edirәm ki, yemәk yeyәsiniz. Bu, xilasınız üçün lazımdır. Heç birinizin başından bir tük belә, әskik olmayacaq". 35 Paul bunu deyәndәn sonra çörәk götürdü vә hamının qarşısında Allaha şükür edәrәk çörәyi bölüb yemәyә başladı. 36 Bundan hamı ürәklәnib yemәk yedi. 37 Gәmidә cәmi iki yüz yetmiş altı nәfәr idik. 38 Hamı doyandan sonra buğdanı dәnizә boşaldaraq gәmini yüngüllәşdirdilәr. 39 Hava işıqlananda gördüklәri qurunu tanıya bilmәdilәr. Amma qumsal sahili olan bir körfәz gördülәr. Qәrara aldılar ki, imkan varsa, gәmini orada oturtsunlar. 40 Lövbәrlәri kәsib dәnizdә qoydular. Eyni zamanda sükanları saxlayan kәndirlәri açıb qabaq yelkәni qaldıraraq qumsallığa tәrәf yönәldilәr. 41 Gәmi isә dayazlıqda qum üstündә oturdu. Gәminin başı quma batıb tәrpәnmәz oldu. Dal tәrәfi isә dalğaların zәrbәsindәn sınmağa başladı. 42 Әsgәrlәr mәhbusları öldürmәk istәyirdi ki, heç biri üzәrәk qaçmasın. 43 Amma Paulu xilas etmәk istәyәn yüzbaşı әsgәrlәri bu fikirdәn daşındırdı. Әmr etdi ki, әvvәlcә üzmәk bacaranlar dәnizә tullanıb üzsünlәr, 44 sonra dalda qalanlar ya taxtalar ya da gәminin başqa parçaları üzәrindә sahilә çıxsınlar. Belәliklә, hamısı sağ-salamat quruya çıxdı.
Hәvarilәrin Işlәri 28
1 Xilas olandan sonra öyrәndik ki, adanın adı Maltadır. 2 Oranın sakinlәri bizә gözlәnilmәz bir mehribanlıq göstәrdi. Hava yağışlı vә soyuq olduğu üçün ocaq qalayıb hamımızı hәrarәtlә qarşıladılar. 3 Paul bir dәstә çırpı götürüb ocağa atdı. O zaman istinin tәsirindәn bir gürzә çıxıb onun әlinә yapışdı. 4 Oranın sakinlәri Paulun әlinә ilanın yapışdığını görәndә bir-birinә dedilәr: "Demәk bu adam qatildir. Dәnizdәn xilas olsa da, әdalәt ilahәsi onu yaşamağa qoymur". 5 Amma Paul әlini silkәlәyib ilanı oda ataraq heç bir xәtәr görmәdi. 6 Camaat gözlәyirdi ki, Paulun bәdәni şişәcәk yaxud birdәn-birә yıxılıb ölәcәk. Amma çox gözlәdilәr, ona heç nә olmadığını görәndә fikirlәrini dәyişib dedilәr: "Bu bir allahdır". 7 O yerin yaxınlığında malikanә var idi ki, ora adanın baş mәmuru Publi adlı bir şәxsin idi. Bu adam bizi öz evindә qәbul etdi vә üç gün bizә mehribanlıqla qonaqpәrvәrlik göstәrdi. 8 O әrәfәdә Publinin atası qızdırma vә qanlı ishal üzündәn xәstә yatırdı. Paul xәstәnin yanına gәldi vә dua edәrәk әllәrini onun üzәrinә qoyub sağaltdı. 9 Bu hadisәdәn sonra adadakı qalan xәstәlәr dә gәlib şәfa tapdı. 10 Bizә çoxlu bәxşiş verәrәk şәrәflәndirdilәr. Biz dәnizә çıxanda isә bizә lazım olan şeylәri gәmiyә yüklәdilәr. 11 Üç aydan sonra qışı adada keçirmiş, başında Әkiz Tanrılar heykәlini gәzdirәn bir İsgәndәriyyә gәmisi ilә dәnizdәn yelkәn açdıq. 12 Sirakuza şәhәrinә çatıb üç gün orada qaldıq. 13 Oradan yolumuza davam edәrәk Regiuma gәldik. Ertәsi gün әsmәyә başlayan cәnub külәyinin kömәyi ilә iki günә Puteoliyә çatdıq. 14 Orada rastlaşdığımız imanlı bacı-qardaşlar bizdәn xahiş etdilәr ki, onların yanında bir hәftә qalaq. Sonra Romaya çatdıq. 15 Bizdәn xәbәr tutan Romadakı imanlı bacı-qardaşlar bizi qarşılamaq üçün Appi Bazarına vә Üç Mehmanxanaya qәdәr gәldilәr. Paul onları görәndә Allaha şükür edib ürәklәndi. 16 Romaya gәlәndә Paula izin verildi ki, bir әsgәrin nәzarәti altında tәk yaşasın. 17 Üç gün sonra Paul Yәhudilәrin orada olan başçılarını toplantıya dәvәt etdi. Onlar bir yerә yığılandan sonra Paul onlara belә dedi: "Soydaşlar, xalqımıza vә ata-babalarımızın adәt-әnәnәsinә zidd heç nә etmәdiyim halda Yerusәlimdә hәbs edilib Romalılara tәslim edildim. 18 Onlar mәni sorğu-suala çәkәndәn sonra azad etmәk istәdilәr. Çünki ölüm cәzasına layiq bir tәqsirim yox idi. 19 Amma Yәhudilәr buna qarşı çıxanda mәcbur olub qeysәrin mәhkәmәsinә müraciәt etmәk istәdim, lakin öz millәtimi heç nәdә ittihamlandırmaq istәmirdim. 20 Bu sәbәbdәn sizi buraya görüşüb söhbәt etmәk üçün çağırmışam. Axı mәn İsrailin ümidi uğrunda belә zәncirlәnmişәm". 21 Onlar Paula dedi: "Yәhudeyadan sәnin barәndә nә mәktub almışıq, nә dә buraya gәlәn soydaşlardan kimsә sәnin barәndә bizә xәbәr gәtirәrәk pis bir söz deyib. 22 Biz sәnin fikirlәrini sәnin özündәn eşitmәk istәyirik. Çünki hәr yerdә bu tәriqәtә qarşı çıxıldığını bilirik". 23 Bir gün tәyin edib, hәmin gün daha böyük kütlә ilә Paulun qaldığı yerә gәldilәr. Paul sәhәrdәn axşamacan Allahın Padşahlığından şәhadәt edәrәk onlara açıqlama verdi, hәm Musanın Qanunundan, hәm dә Peyğәmbәrlәrin yazdıqlarından onları İsaya inandırmağa çalışdı. 24 Bәzilәri onun sözlәrinә inandı, bәzilәri isә inanmadı. 25 Bir-birlәri ilә razılığa gәlmәyәndә Paulun bu son sözlәrinә qulaq asıb ayrıldılar: "Müqәddәs Ruh Yeşaya peyğәmbәrin vasitәsilә ata-babalarınıza bu gözәl sözü dedi: 26 “Get bu xalqa bunu çatdır: ‹Eşitdikcә eşidәcәksiniz, amma anlamayacaqsınız, Gördükcә görәcәksiniz, amma qanmayacaqsınız. 27 Çünki bu xalqın ürәyi kütlәşdi, Qulaqları ağır eşitdi, Gözlәrini yumdular ki, Gözlәri ilә görmәsinlәr, Qulaqları ilә eşitmәsinlәr, Ürәklәri ilә anlamasınlar Vә Mәnә sarı dönmәsinlәr ki, Mәn onlara şәfa verim›”. 28 İndi bilin ki, Allahın verdiyi bu xilas başqa millәtlәrә göndәrilib vә onlar buna qulaq asacaq". 29 Паул дьз ики ил кирајж тутдуру евдж галэб јанэна ҝжлжнлжрин һамэсэнэ гжбул едирди. 30 Paul düz iki il kirayә tutduğu evdә qalıb yanına gәlәnlәrin hamısını qәbul edirdi. 31 Heç bir maneә olmadan tam bir cәsarәtlә Allahın Padşahlığını vәz edir vә Rәbb İsa Mәsihlә bağlı hәqiqәtlәri öyrәdirdi. 

 http://gospelgo.com/u/azeri_nt.htm#Acts

Nenhum comentário:

Postar um comentário