quinta-feira, 30 de abril de 2015

Ibranilәrә: AzerbaijanIbranilәrә 1
1 Allah qәdim zamanlarda dәfәlәrlә vә müxtәlif yollarla әcdadlarımıza peyğәmbәrlәr vasitәsilә müraciәt etmişdi. 2 Amma bu axır zamanda O bizә Oğul vasitәsilә müraciәt etdi; Onu hәr şeyin varisi tәyin etmişdi vә Onun vasitәsilә kainatı yaratmışdı. 3 Oğul Allahın izzәtinin әksi vә mahiyyәtinin tam surәtidir. O hәr şeyi qüdrәtli kәlamı ilә saxlayır. O, günahlardan tәmizlәnmәni tәmin edәndәn sonra ucalarda möhtәşәm Allahın sağında oturdu. 4 Mәlәklәrdәn nә qәdәr üstün adı irs olaraq aldısa, o qәdәr onlardan üstün oldu. 5 Axı Allah mәlәklәrin hansına nә vaxtsa "Sәn Mәnim Oğlumsan, Mәn bu gün Sәnә Ata oldum" yaxud "Mәn Ona Ata, O isә Mәnә Oğul olacaq" demişdir? 6 Yenә dә Allah İlk Doğulanı dünyaya gәtirәndә deyir: "Allahın bütün mәlәklәri qoy Onun qarşısında sәcdә etsin". 7 Mәlәklәr barәsindә isә deyir: "Öz mәlәklәrini külәklәrә, Öz xidmәtçilәrini yanar oda döndәrir!" 8 Amma Oğul haqqında bunu deyir: "Ey Allah, taxtın әbәdilik, sonsuzadәk qalır, Sәnin şahlıq әsan insaf әsasıdır. 9 Salehliyi sevib qanunsuzluğa nifrәt etmisәn. Ona görә Allah, Sәnin Allahın Sevinc yağı ilә Yoldaşlarından çox Sәni mәsh edib". 10 Yenә deyir: "Ya Rәbb, Sәn yerin tәmәlini әzәldәn qurmusan, Göylәr Sәnin әllәrinin işidir! 11 Onlar yox olacaq, amma Sәn qalacaqsan, Hamısı paltar kimi köhnәlәcәk, 12 Onları geyim kimi bükәcәksәn, Onları paltar kimi dәyişdirәcәksәn. Amma Sәn dәyişmәzsәn, İllәrin tükәnmәzdir". 13 Lakin Allah mәlәklәrin hansına nә vaxtsa "Mәn düşmәnlәrini ayaqlarının altına kәtil kimi salanadәk Sağımda otur" demişdir? 14 Bütün mәlәklәr xilası irs olaraq alacaq şәxslәrә xidmәt etmәk üçün göndәrilәn xidmәtçi ruhlar deyilmi?
Ibranilәrә 2
1 Buna görә dә biz eşitdiklәrimizә daha da diqqәtli olmalıyıq ki, axın bizi aparmasın. 2 Çünki mәlәklәr vasitәsilә bәyan edilәn söz qüvvәyә mindi, hәr cür tәqsir vә itaәtsizliyә haqlı cәza verildisә, 3 bu cür böyük xilasa mәhәl qoymasaq, biz necә qurtula bilәrik? Bu xilas әvvәlcә Rәbb tәrәfindәn bildirildi vә Onu eşidәnlәr tәrәfindәn bizә tәsdiq olundu. 4 Allah da әlamәt, xariqәlәr, müxtәlif möcüzәlәr vә Öz iradәsinә uyğun olaraq payladığı Müqәddәs Ruhun әnamları ilә şәhadәt etdi. 5 Barәsindә danışdığımız gәlәcәk dünyanı Allah mәlәklәrә tabe etmәdi. 6 Lakin kimsә bir yerdә belә şәhadәt etdi: "İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsәn? Bәşәr oğlu kimdir ki, onun qayğısını çәkirsәn? 7 Onu mәlәklәrdәn az müddәt әrzindә aşağı tutdun, İzzәt vә әzәmәt tacını onun başına qoydun. 8 Hәr şeyi onun ayağının altına qoyub tabe etdin". Allah hәr şeyi insana tabe etdiyinә görә ona tabe olmamış heç nә qoymadı. Lakin indi biz hәr şeyin ona tabe olduğunu hәlә görmürük. 9 Amma Allahın lütfü ilә hәr kәsin uğrunda ölmәk üçün mәlәklәrdәn az müddәt әrzindә aşağı tutulmuş Şәxsi, yәni İsanı görürük. Çәkdiyi ölüm әzabına görә Onun başına izzәt vә әzәmәt tacı qoyuldu. 10 Hәr şey Allah üçün vә Allah vasitәsilә mövcuddur. Bir çox övladı izzәtә çatdırmaq üçün onların xilasının Banisini әzablar vasitәsilә kamil etmәsi Allaha münasib idi. 11 Çünki tәqdis edәn Şәxsin vә tәqdis olunanların hamısının Atası eynidir. Bu sәbәbdәn İsa onları qardaş çağırmaqdan utanmayıb deyir: 12 "İsmini qardaşlarıma elan edәcәyәm, Toplantı arasında Sәnә hәmd söylәyәcәyәm". 13 Yenә dә deyir: "Mәn Ona güvәnәcәyәm" vә yenә "Budur, Mәn vә Allahın Mәnә verdiyi övladlar". 14 Bu sәbәbdәn bu övladlar tәrkibcә qan vә әtdәn yarandıqlarına görә İsa Özü dә onların insan tәbiәtinә şәrik oldu ki, ölüm üzәrindә hakimiyyәt sahibi olanı, yәni iblisi Öz ölümü vasitәsilә tәsirsiz hala gәtirsin 15 vә ölüm qorxusuna görә ömürlәri boyu әsarәtdә olanların hamısını azad etsin. 16 Şübhәsiz, O, mәlәklәrә deyil, İbrahim nәslinә yardım edәr. 17 Buna görә dә O hәr cәhәtdәn qardaşlarına bәnzәr olmalı idi; belә ki Allaha xidmәtindә mәrhәmәtli vә sadiq Baş Kahin olub xalqının günahları üçün kәffarә edә bilsin. 18 Çünki Özü sınağa çәkilib әzab çәkdiyi üçün sınağa çәkilәnlәrә kömәk edә bilәr.
Ibranilәrә 3
1 Bu sәbәbә görә, ey sәmavi çağırışa ortaq olan müqәddәs qardaşlar, әqidәmizin Elçisi vә Baş Kahini İsa haqqında düşünün. 2 İsa Onu tәyin edәn Kәsә sadiq qaldı; necә ki Musa da Allahın bütün evindә Ona sadiq qaldı. 3 Evin bәnnası evdәn daha çox hörmәt qazandığı kimi İsa da Musadan daha böyük izzәtә layiq görüldü. 4 Çünki hәr evin bir bәnnası var, hәr şeyin bәnnası isә Allahdır. 5 Musa gәlәcәkdә deyilәcәk sözlәrә şәhadәt etmәk üçün Allahın bütün evindә bir xidmәtçi kimi sadiq qaldı. 6 Amma Mәsih Onun evi üzәrindә Oğul olaraq sadiqdir. Әgәr biz cәsarәtimizi vә fәxr etdiyimiz ümidi qoruyub saxlasaq, Onun evi bizik. 7 Buna görә Müqәddәs Ruhun dediyi kimi: "Bu gün әgәr Onun sәsini eşitsәniz, 8 Qoy ürәklәriniz üsyan vaxtı olduğu kimi, Sәhradakı sınaq günündә olduğu kimi inadkar olmasın. 9 Orada atalarınız Mәni sınadılar, Qırx il әmәllәrimi görәrәk Mәni yoxladılar. 10 Buna görә o nәsildәn zәhlәm getdi. Dedim: “Onlar hәmişә ürәklәrindә azır, Yollarımı tanımırlar”. 11 Buna görә qәzәblәnib and içmişәm: “Onlar Mәnim rahatlıq diyarıma girmәyәcәklәr”". 12 Ey qardaşlar, diqqәtli olun ki, sizlәrdәn heç birinizdә var olan Allahdan uzaqlaşan şәr vә imansız ürәk olmasın. 13 Amma "bu gün" adlanan hәr gün bir-birinizi ürәklәndirin ki, heç biriniz günahın aldadıcılığı ilә inadkar olmasın. 14 Çünki әvvәldәn bizdә olan etimadı sonadәk möhkәm saxlasaq, Mәsihlә ortaq olarıq. 15 Necә ki deyilmişdir: "Bu gün әgәr Onun sәsini eşitsәniz, Qoy ürәklәriniz üsyan vaxtı olduğu kimi inadkar olmasın". 16 Bәs eşidib üsyan edәnlәr kimdir? Musanın başçılığı ilә Misirdәn çıxanların hamısı deyilmi? 17 Allah qırx il kimә qәzәblәnirdi? Günaha batmış, meyitlәri çöldә sәrilәnlәrә deyilmi? 18 Bәs O kimlәrә and içdi ki, Onun rahatlıq diyarına girmәyәcәklәr? Mәgәr itaәt etmәyәnlәrә deyil? 19 Belәliklә, görürük ki, onlar imansızlığına görә oraya girә bilmәdilәr.
Ibranilәrә 4
1 Belәliklә, Allahın rahatlıq diyarına girmәk vәdi hәlә dә qüvvәdә olarkәn hәr birinizin bundan mәhrum olmasından qorxaq. 2 Çünki Misirdәn çıxanlar kimi biz dә Müjdә aldıq. Amma onların eşitdiyi kәlam onlara xeyir gәtirmәdi, çünki bu kәlama qulaq asanların imanına şәrik olmadılar. 3 Biz iman etmişlәrsә rahatlıq diyarına girmәkdәyik, necә ki Allah demişdir: "Buna görә qәzәblәnib and içmişәm: “Onlar Mәnim rahatlıq diyarıma girmәyәcәklәr”". Halbuki Onun işlәri dünya yaranandan bәri tamamlanmışdır. 4 Çünki bir yerdә yeddinci gün barәsindә belә deyib: "Allah bütün gördüyü işlәrdәn ayrılıb yeddinci gün istirahәt etdi". 5 Bu barәdә yenә deyib: "Onlar Mәnim rahatlıq diyarıma girmәyәcәklәr". 6 Belәliklә, bәzilәrinә o rahatlıq diyarına girmәk üçün, şübhәsiz ki, imkan qalır. Lakin Müjdәni әvvәlcәdәn eşidәnlәr itaәtsizliyә görә ora girә bilmәdilәr. 7 Bu sәbәbә görә Allah xeyli vaxt keçәndәn sonra Davud vasitәsilә "bu gün" deyәrәk tәkrar müәyyәn bir gün tәyin edir, necә ki әvvәlcә deyilmişdir: "Bu gün әgәr Onun sәsini eşitsәniz, Qoy ürәklәriniz inadkar olmasın". 8 Çünki Yeşua onlara rahatlıq diyarı versәydi, Allah bundan sonra başqa bir gün barәsindә danışmazdı. 9 Belәcә Allahın xalqı üçün hәlә dә bir istirahәt qalır. 10 Allah Öz işlәrini qurtarıb Şәnbә günü istirahәt etdiyi kimi Onun rahatlıq diyarına girәn dә öz işlәrini qurtarıb istirahәt etdi. 11 Buna görә dә bu rahatlıq diyarına girmәyә çalışaq ki, heç kәs eyni itaәtsizlik nümunәsinә әmәl edib yıxılmasın. 12 Allahın kәlamı canlı vә tәsirlidir, hәr ikiağızlı qılıncdan da itidir, canla ruhu, oynaqlarla iliyi bir-birindәn ayıraraq keçir, ürәyin fikir vә niyyәtlәrini ayırd edir. 13 Allahdan gizli heç nә yoxdur. Lakin Onun gözlәri qarşısında hәr şey çılpaq vә açıq-aşkardır. Biz Ona hesabat verәcәyik. 14 Belәliklә, Allahın Oğlu İsa göylәrdәn keçәn böyük Baş Kahinimiz olduğuna görә әqidәmizi möhkәm tutaq. 15 Çünki bizim Baş Kahinimiz belә deyil ki, zәifliklәrimizdә bizim halımıza acıya bilmәsin. Әksinә, hәr cәhәtdәn bizim kimi sınağa çәkilmiş, lakin günah etmәmişdir. 16 Buna görә dә lütfkar Allahın taxtına cәsarәtlә yaxınlaşaq ki, vaxtında kömәyә nail olmaq üçün mәrhәmәt alıb lütf tapaq.
Ibranilәrә 5
1 İnsanlar arasından seçilәn hәr baş kahin günahlardan ötrü tәqdim vә qurbanlar vermәk, Allahla bağlı olan işlәrdә insanları tәmsil etmәk üçün tәyin edilir. 2 Cahillәrlә vә yolunu azmışlarla hәlim davrana bilir, çünki özü dә zәifliyә mәruzdur. 3 Buna görә o, xalqın günahları üçün olduğu kimi öz günahları üçün dә qurbanlar tәqdim etmәlidir. 4 Heç kәs bu şәrәfә öz-özünә nail olmur, ancaq Harun kimi Allah tәrәfindәn çağırılanda nail olur. 5 Elәcә dә Mәsih dә Baş Kahin olmaq üçün Öz-Özünü izzәtlәndirmәdi, Ona "Sәn Mәnim oğlumsan, Mәn bu gün Sәnә Ata oldum" deyәn Allah Onu izzәtlәndirdi. 6 Digәr yerdә isә O belә deyir: "Sәn Melkisedeq vәzifәli әbәdi bir Kahinsәn". 7 Mәsih yer üzündә cisimdә olduğu günlәrdә Onu ölümdәn qurtarmağa qadir olan Allaha böyük fәryad vә göz yaşları ilә dua edib yalvardı vә möminliyinә görә eşidildi. 8 O, Oğul olduğu halda çәkdiyi әzablarla itaәtli olmağı öyrәndi. 9 Kamilliyә çatandan sonra Ona itaәt edәnlәrin hamısı üçün әbәdi xilas qaynağı oldu 10 vә Allah tәrәfindәn Melkisedeq vәzifәli Baş Kahin tәyin edildi. 11 Bu mövzuda deyilәsi sözümüz çoxdur, amma bunları izah etmәk çәtindir. Çünki sizin qulağınız ağır eşidir. 12 Siz artıq müәllim olmalı idiniz; amma kimsәnin sizә tәkrarәn Allahın kәlamının ibtidai tәlimlәrini öyrәtmәsinә hәlә dә möhtacsınız. Siz bәrk yemәyә yox, südә möhtac olmusunuz. 13 Südlә bәslәnәn hәr kәs körpә olduğu üçün salehlik barәsindә olan kәlamda tәcrübәsizdir. 14 Bәrk yemәk isә yetkinlәr, yәni duyğularını xeyirlә şәri ayırd etmәkdәn ötrü hәssas edәnlәr üçündür.
Ibranilәrә 6
1 Bunun üçün Mәsih barәsindәki ibtidai tәlimi geridә buraxıb kamilliyә doğru irәlilәyәk. Ölüm gәtirәn әmәllәrdәn tövbә edib Allaha iman etmәnin tәmәlini, 2 vәftizlәr, әl qoyub tәqdis etmә, ölülәrin dirilmәsi vә әbәdi mәhkәmә haqqındakı tәlimin әsasını yenidәn qurmayaq. 3 Allah izin verәrsә, bunlara da әmәl edәcәyik. 4 Bir dәfә nurlanmış, sәmavi әnamdan dadmış vә Müqәddәs Ruha şәrik olmuş, 5 Allahın xoş kәlamını vә gәlәcәk dövrün qüvvәlәrini dadmış olduqları halda 6 imandan dönәnlәri yenidәn tövbә edәcәk vәziyyәtinә gәtirmәk mümkün deyil. Çünki özlәri Allahın Oğlunu yenidәn çarmıxa çәkib rüsvay edirlәr. 7 Dәfәlәrlә üstünә yağan yağışı içәn vә kimlәr üçün işlәnirsә, onlara faydalı bitkilәr yetişdirәn torpaq Allahdan xeyir-bәrәkәt alır. 8 Tikan vә qanqal yetişdirәn torpaq isә yararsız vә lәnәtә yaxındır, onun sonu yanmaqdır. 9 Lakin, ey sevimlilәr, biz bu cür danışsaq belә, әminik ki, vәziyyәtiniz daha yaxşıdır vә xilasa malik olursunuz. 10 Axı Allah әdalәtsiz deyil ki, әmәlinizi vә Onun adı ilә müqәddәslәrә әvvәldәn vә indi dә xidmәt etmәklә göstәrdiyiniz mәhәbbәti unutsun. 11 Ümidin verdiyi tam etimada nail olmaq üçün axıra qәdәr hәr birinizin eyni sәyi göstәrmәyinizi arzulayırıq ki, 12 siz tәnbәl olmayasınız, amma vәd olunan şeylәri iman vә sәbirlә irs alanlardan nümunә götürәsiniz. 13 Allah İbrahimә vәd verdiyi vaxt adına and içmәk üçün Özündәn üstün birinin olmadığına görә Öz varlığına and içәrәk dedi: 14 "Sәnә mütlәq xeyir-dua verәcәyәm vә nәslini çoxaldacağam". 15 Belәliklә, İbrahim sәbirlә gözlәyәrәk vәdә nail oldu. 16 İnsanlar özlәrindәn daha üstün olanın adına and içirlәr vә sözlәrini tәsdiq edәn and hәr iddiaya son qoyur. 17 Elәcә dә Allah vәdin varislәrinә iradәsinin dәyişmәzliyini daha açıq-aşkar etmәk istәyәrәk öz vәdini andla tәsdiqlәdi. 18 Belә ki qarşımıza qoyulan ümidә bağlanmaq üçün Allaha sığınan bizlәr Allahın bunlarda yalan danışması qeyri-mümkün olduğuna görә iki dәyişilmәz şeydә – Onun vәd vә andında böyük tәsәlliyә malik olaq. 19 Can lövbәrimiz kimi möhkәm vә sarsılmaz olan bu ümid mәbәdin pәrdәsinin arxasındakı iç otağa daxil olur. 20 İsa ilk olaraq bizim uğrumuzda oraya daxil oldu; O, Melkisedeq vәzifәli әbәdi Baş Kahin olmuşdu.
Ibranilәrә 7
1 Bu Melkisedeq Salem padşahı vә Allah-Taalanın kahini idi. Padşahları mәğlub edib geri qayıdan İbrahimin pişvazına çıxdı vә ona xeyir-dua verdi. 2 İbrahim dә ona hәr şeyin onda bir hissәsini verdi. Melkisedeq әn әvvәl öz adının mәnasına görә salehlik padşahıdır, sonra isә Salem padşahı, yәni sülh padşahıdır. 3 O, atasız, anasız olub nәsil şәcәrәsi yoxdur. Nә günlәrinin başlanğıcı, nә dә hәyatının sonu var. Lakin Allahın Oğluna bәnzәdilmiş әbәdi kahin olaraq qalır. 4 Baxın bu adam necә böyükdür ki, ulu babamız İbrahim belә qәnimәtlәrinin onda bir hissәsini ona verdi. 5 Levi oğullarından kahinlik vәzifәsini alanlar, Qanuna görә xalqdan, yәni İbrahim nәslindәn olduqları halda, öz qardaşlarından onda bir hissәni almaq әmrinә malikdirlәr. 6 Amma onların nәslindәn olmayan Melkisedeq İbrahimdәn onda bir hissәni aldı vә vәdlәrә malik olana xeyir-dua verdi. 7 Şübhәsiz ki, böyük özündәn kiçiyә xeyir-dua verәr. 8 Burada onda bir hissәni ölümlü insanlar alır, orada isә yaşadığına dair şәhadәtә malik olan bir nәfәr alır. 9 Demәk olar ki, onda bir hissәni alan Levi dә İbrahim vasitәsilә onda bir hissәni vermişdi. 10 Çünki Melkisedeq İbrahimin pişvazına çıxanda Levi hәlә әcdadının belindә idi. 11 Belәliklә, әgәr kamillik Levililәrin kahinliyi vasitәsilә әldә edilsәydi – çünki xalq bu kahinliyә әsasәn Qanunu alıb – Harun vәzifәli deyil, Melkisedeq vәzifәli başqa bir kahinin tәyin edilmәsi barәdә danışmağa daha nә ehtiyac vardı? 12 Çünki kahinlik dәyişilәndә Qanunun da dәyişilmәsinә ehtiyac var. 13 Haqqında bu sözlәr deyilәn Adam başqa bir qәbilәyә mәnsubdur vә bu qәbilәdәn heç kәs qurbangahda xidmәt etmәmişdir. 14 Axı Rәbbimizin Yәhuda qәbilәsindәn törәmәsi mәlumdur. Musa bu qәbilә barәsindә kahinlәrә aid bir söz demәmişdi. 15 Melkisedeqә bәnzәr başqa bir Kahinin tәyin edilmәsi bunu daha da aydın göstәrir. 16 O, Qanunun cismani kahinlik әmrinә görә deyil, tükәnmәz hәyat qüdrәtinә görә Kahin oldu. 17 Çünki "Sәn Melkisedeq vәzifәli әbәdi bir Kahinsәn" deyә şәhadәt olunur. 18 Bundan әvvәlki әmr zәif vә yararsız olduğuna görә lәğv olunur. 19 Çünki Qanun heç bir şeyi kamillәşdirmәyib. Bunun yerinә bizi Allaha yaxınlaşdıran daha gözәl ümid verilir. 20 Bu kahinlik isә andsız olmadı. O biri kahinlәr andsız kahin oldu. 21 Lakin İsa Ona "Rәbb and içdi, qәrarını dәyişmәz: “Sәn әbәdi bir Kahinsәn”" deyәn Allah vasitәsilә andla kahin oldu. 22 Buna görә İsa daha yaxşı Әhdin zәmanәtçisi oldu. 23 Bununla belә, hәmin kahinlәrin sayı çox idi, çünki ölüm onların vәzifәdә qalmasına mane olurdu. 24 Lakin İsa әbәdi yaşadığı üçün daimi kahinliyә malikdir. 25 Buna görә O Özü vasitәsilә Allaha yaxınlaşanları tam xilas etmәyә qadirdir. Çünki O onlar üçün vәsatәtçilik etmәkdәn ötrü hәmişә yaşayır. 26 Hәqiqәtәn, bizә belә bir Baş Kahinin olması münasibdir ki, O, müqәddәs, günahsız, lәkәsiz, günahkarlardan ayrılmış, göylәrdәn daha ucalara qaldırılmış olsun. 27 O başqa baş kahinlәr kimi әvvәlcә öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hәr gün qurban tәqdim etmәk mәcburiyyәtindә deyil. Çünki Özünü qurban vermәklә bunu birdәfәlik etdi. 28 Qanun zәifliklәri olan insanları baş kahin tәyin edir. Lakin Qanundan sonra verilmiş and sözü әbәdi olaraq kamillәşdirilmiş Oğulu tәyin etdi.
Ibranilәrә 8
1 Deyilәnlәrin әsası isә budur: bizim elә bir Baş Kahinimiz var ki, göylәrdәki möhtәşәm Allahın taxtının sağında oturub. 2 O, Müqәddәs mәkanda vә insanın deyil, Rәbbin qurduğu hәqiqi çadırda xidmәt edir. 3 Hәr baş kahin tәqdim vә qurban gәtirmәk üçün tәyin olunur. Buna görә bizim dә Baş Kahinimizin tәqdim etmәk üçün nәyisә olmalıdır. 4 Әgәr Özü yer üzündә olsaydı, әsla Kahin olmazdı. Çünki Qanuna әsasәn tәqdim gәtirәnlәr var. 5 Onlar göylәrdәkilәrin tәsviri vә kölgәsi olan yerdә ibadәt edir, necә ki Musa İbadәt çadırını qurmaq üzrә olanda Allah onu xәbәrdar etmişdi: "Dağda sәnә göstәrilәn nümunәyә görә bunların hamısını ehtiyatla düzәlt". 6 Amma indi İsa daha yaxşı vәdlәr üzәrindә qurulmuş daha yaxşı bir Әhdin Vasitәçisi olduğu qәdәr üstün bir xidmәtә nail oldu. 7 Әgәr ilk Әhd qüsursuz olsaydı, ikinci Әhdә sәbәb axtarılmazdı. 8 Çünki Allah Öz xalqını tәqsirkar çıxararaq deyir: "Rәbb bәyan edir: “İsrail xalqı vә Yәhuda xalqı ilә Yeni bir Әhd bağlayacağım günlәr yaxınlaşır. 9 Bu Әhd Atalarını Misir torpağından çıxartmaq üçün Әllәrindәn tutduğum gün Onlarla bağladığım әhdә bәnzәmәyәcәk. Çünki onlar әhdimә sadiq qalmadılar, Mәn dә onlardan üz döndәrdim” Rәbb belә bәyan edir. 10 “O günlәrdәn sonra İsrail xalqı ilә Bağlayacağım Әhd belәdir” Rәbb bәyan edir, “Qanunlarımı onların zehinlәrinә qoyub Ürәklәrinә yazacağam. Mәn onların Allahı, Onlar da Mәnim xalqım olacaq. 11 Bir kәs öz hәmvәtәnini yaxud qardaşını ‹Rәbbi tanı› deyib öyrәtmәyәcәk. Çünki böyükdәn kiçiyә qәdәr hamı Mәni tanıyacaq. 12 Çünki tәqsirlәrinә qarşı mәrhәmәtli olacağam, Günahlarını daha yada salmayacağam”". 13 Allah "Yeni Әhd" demәklә birincisinin köhnә olduğunu göstәrir. Köhnәlәn vә yaşa dolansa çox keçmәdәn yox olur.
Ibranilәrә 9
1 Birinci Әhdin dә ibadәt barәsindәki qaydaları vә dünyәvi Müqәddәs mәkanı var idi. 2 Bir çadır qurulmuşdu. Müqәddәs yer adlanan ilk bölmәdә çıraqdan, masa vә tәqdis çörәklәri var idi. 3 İkinci pәrdә arxasında isә Әn Müqәddәs yer adlanan bir bölmә var idi. 4 Burada qızıl buxur qurbangahı ilә hәr tәrәfdәn qızılla örtülmüş Әhd sandığı var idi. Sandığın içindә manna ilә dolu qızıl qab, Harunun tumurcuqlamış әsası vә Әhd lövhәlәri var idi. 5 Sandığın üzәrindә isә kәffarә qapağına kölgә salan izzәtli keruvlar var idi. Lakin bunlar barәsindә indi әtraflı danışa bilmirik. 6 Bu şeylәr belә qurulduqdan sonra kahinlәr hәmişә çadırın ilk bölmәsinә daxil olub ibadәti aparırlar. 7 İkinci bölmәsinә isә yalnız baş kahin daxil ola bilәr. O da özü üçün vә xalqın bilmәdәn işlәtdiyi günahlar üçün orada tәqdim etdiyi qurban qanı olmadan o yerә daxil ola bilmәz. 8 Müqәddәs Ruh bununla göstәrir ki, çadırın ilk bölmәsi durduqca Әn Müqәddәs yerә gedәn yol hәlә aşkar olmamışdır. 9 Bu çadır indiki vaxt üçün bir misaldır. Bu sәbәbdәn ibadәt edәnin vicdanını kamillәşdirә bilmәyәn tәqdimlәr vә qurbanlar verilir. 10 Bunlar ancaq yemәk, içmәk vә cürbәcür yuyunma tәrzlәri ilә, yәni hәr şeyin nizama salınacağı vaxtadәk qüvvәdә olub cismani işlәrә mәxsus olan qaydalarla әlaqәdardır. 11 Lakin Mәsih indi gәlәn nemәtlәrin Baş Kahini olaraq gәldi. İnsan әli ilә qurulmamış, yәni bu yaradılışdan olmayan daha böyük vә daha mükәmmәl çadırdan keçib 12 tәkәlәrlә danaların qanı ilә yox, Öz qanı ilә Әn Müqәddәs yerә birdәfәlik daxil oldu; әbәdi satınalınmanı tәmin etdi. 13 Çünki әgәr tәkәlәrlә buğaların qanı vә düyәnin külünün murdar olanların üstünә sәpilmәsi onları tәqdis edib cismәn tәmizlәyirsә, 14 demәli, әbәdi Ruh vasitәsilә Özünü qüsursuz olaraq Allaha tәqdim etmiş Mәsihin qanı var olan Allaha ibadәt edә bilmәmiz üçün vicdanımızı ölüm gәtirәn әmәllәrdәn nә qәdәr çox tәmizlәyәcәk! 15 Buna görә dә çağırılmışların vәd edilәn әbәdi irsi alması üçün Mәsih Yeni Әhdin Vasitәçisidir. Çünki O, Birinci Әhd zamanı etdiklәri tәqsirlәrdәn onları satın almaq üçün ölmüşdü. 16 Bir vәsiyyәtnamә varsa, vәsiyyәt edәnin ölümünü sübut etmәk lazımdır. 17 Çünki vәsiyyәtnamә ancaq ölümdәn sonra qüvvәyә minir. Vәsiyyәt edәn sağ olanda vәsiyyәtnamәnin heç bir qüvvәsi yoxdur. 18 Bu sәbәbә görә Birinci Әhd dә qan axıdılmadan qüvvәyә minmәdi. 19 Musa Qanunun hәr әmrini bütün xalqın önündә bәyan edәndәn sonra su, al rәngli yun vә züfa otu ilә dana vә tәkәlәrin qanını götürüb hәm kitabın özünә, hәm dә bütün xalqın üzәrinә sәpәrәk dedi: 20 "Budur Allahın sizә әmr etdiyi Әhdin qanı". 21 Eyni tәrzdә çadır vә bütün xidmәt әşyalarının üzәrinә qan sәpdi. 22 Demәk olar ki, Qanuna görә hәr bir şey qanla tәmizlәnir vә qan axıdılmadan bağışlanma olmur. 23 Belәliklә, göylәrdәkilәrin tәsvirlәrini bu qurbanlarla, göylәrdәkilәri isә bunlardan daha yaxşı qurbanlarla tәmizlәmәk lazım idi. 24 Mәsih әsl Müqәddәs mәkanın nümunәsi olub insan әli ilә qurulan Müqәddәs mәkana deyil, göyün özünә daxil oldu ki, indi bizim üçün Allahın hüzurunda zahir olsun. 25 Baş kahin hәr il özünün olmayan qanla Әn Müqәddәs yerә girәr. Amma Mәsih Özünü dәfәlәrlә tәqdim etmәk üçün göyә girmәdi. 26 Elә olsaydı, O, dünya yaranandan bәri dәfәlәrlә әzab çәkmәli olardı. İndi isә dövrlәrin sonunda, O Özünü qurban vermәklә günahı aradan qaldırmaq üçün bir dәfә zühur etdi. 27 Necә müәyyәn edilmişdir ki, insanlar bir dәfә ölüb ondan sonra mühakimә olunsunlar, 28 elәcә dә Mәsih bir çoxlarının günahını Öz üzәrinә götürmәk üçün bir dәfә tәqdim edilmişdir vә ikinci dәfә günahın öhdәsindәn gәlmәk üçün deyil, xilas gәtirmәk üçün Onu gözlәyәnlәrә zühur edәcәk.
Ibranilәrә 10
1 Qanunda gәlәcәk nemәtlәrin әsli deyil, kölgәsi vardır. Buna görә dә Qanun ildәn-ilә daimi bir surәtdә tәqdim olunan eyni qurbanlar vasitәsilә Allaha yaxınlaşanları әsla kamil edә bilmәz. 2 Әks tәqdirdә, bu qurbanların tәqdim olunmasına son qoyulardı. Çünki ibadәt edәnlәr birdәfәlik tәmizlәnәndәn sonra artıq günahlarına görә vicdan әzabı çәkmәzdilәr. 3 Amma bu qurbanlar vasitәsilә insanlar ildәn-ilә günahlarını yadlarına salır. 4 Çünki buğaların vә tәkәlәrin qanı ilә günahları aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür. 5 Buna görә Mәsih dünyaya gәlәndә deyir: "Qurban vә tәqdim istәmәdin, Amma Mәnә bir bәdәn hazırladın. 6 Yandırma qurbanı, günah qurbanından xoşun gәlmәdi. 7 O zaman dedim: “Budur, gәlmişәm, Kitab tumarında Mәnim haqqımda yazılıb. Ay Allah, Sәnin iradәni yerinә yetirim”". 8 Mәsih әvvәl dedi: "Qurban, tәqdim, yandırma qurbanı vә günah qurbanı istәmәdin, Bunlardan xoşun gәlmәdi". Bunlar hamısı Qanuna görә tәqdim olunur. 9 Sonra dedi: "Budur, gәlmişәm, Sәnin iradәni yerinә yetirim". Yәni, Mәsih ikinci Әhdi qüvvәyә mindirmәk üçün birincisini lәğv edir. 10 Bu iradәyә әsasәn biz İsa Mәsihin bәdәninin birdәfәlik tәqdim olunmasına görә tәqdis olunduq. 11 Hәr bir kahin hәr gün xidmәtini icra edәrәk әsla günahları aradan qaldıra bilmәyәn eyni qurbanları dәfәlәrlә tәqdim edir. 12 Amma Mәsih günahlar üçün yalnız bir qurban tәqdim edәndәn sonra әbәdi olaraq Allahın sağında oturdu. 13 O vaxtdan bәri O, düşmәnlәrinin Onun ayaqları altına kәtil kimi salınmasını gözlәyir. 14 Çünki O yalnız bir tәqdim vasitәsilә tәqdis olunmaqda olanları hәmişәlik kamillәşdirdi. 15 Müqәddәs Ruh da bu haqda bizә şәhadәt edir. Çünki әvvәl deyir: 16 "“O günlәrdәn sonra Onlarla bağlayacağım Әhd belәdir” Rәbb bәyan edir, “Qanunlarımı onların ürәyinә qoyub Zehinlәrinә yazacağam”". 17 Sonra deyir: "Günahlarını vә qanunsuzluqlarını yada salmayacağam". 18 Günahların bağışlanması olanda isә artıq günah üçün tәqdim etmә yoxdur. 19 Belәliklә, ey qardaşlar, İsanın qanı sayәsindә Әn Müqәddәs yerә daxil olmağa cәsarәtimiz çatır. 20 O bizә pәrdәdәn, yәni Öz cismindәn keçәn yeni vә canlı bir yol açmışdır. 21 Hәm dә O, Allahın evi üçün cavabdeh olan böyük bir Kahinimizdir. 22 Ona görә ürәklәrimiz pis vicdandan paklanmış, bәdәnlәrimiz dә tәmiz su ilә yuyulmuş halda imanın tam etimadı ilә, sәmimi qәlblә Allaha yaxınlaşaq. 23 Ümid verәn әqidәdәn möhkәm tutaq, çünki vәd verәn Allah sadiqdir. 24 Bir-birimizi mәhәbbәtә vә xeyirxah әmәllәr etmәk üçün necә hәvәslәndirmәk haqqında fikirlәşәk. 25 Bәzi adamların vәrdiş etdiyi kimi birgә yığışmağımızı tәrk etmәyәk. Lakin qiyamәt gününün yaxınlaşdığını gördükcә bir-birimizi daha çox ruhlandıraq. 26 Hәqiqәti dәrk edib qәbul edәndәn sonra qәsdәn günah etmәkdә davam etsәk, artıq günah üçün qurban qalmır. 27 Lakin mühakimәnin vә Allahın düşmәnlәrini yandırıb-yaxan şiddәtli alovun dәhşәtlә gözlәnmәsi qalır. 28 Musanın Qanununu heç sayan adam iki yaxud üç şahidin sözü ilә rәhm edilmәdәn öldürülür. 29 Әgәr bir nәfәr Allahın Oğlunu tapdalayaraq tәqdis edildiyi Әhdin qanını adi bir şey sayıb Allahın lütfkar Ruhunu tәhqir edәrsә, sizcә bundan nә qәdәr ağır cәzaya layiq sayılacaq? 30 Çünki "Qisas Mәnimdir, әvәzini Mәn verәcәyәm" vә yenә dә "Rәbb Öz xalqını mühakimә edәcәk" deyәni tanıyırıq. 31 Var olan Allahın әlinә düşmәk dәhşәtdir! 32 Siz әvvәlki günlәri xatırlayın. O vaxt Allahın nuru üzәrinizә saçandan sonra әzablı, böyük mübarizәyә tab gәtirdiniz. 33 Bәzәn tәhqir vә әziyyәtlәrә uğrayıb tamaşaya qoyuldunuz, bәzәnsә eyni rәftara mәruz qalanların dәrdinә şәrik oldunuz. 34 Hәm dә siz mәhbusların çәkdiyi әzablara şәrik oldunuz, özünüzün daha yaxşı vә daimi malınız olduğunu bilәrәk әmlakınızın talan edilmәsini sevinclә qәbul etdiniz. 35 Buna görә cәsarәtinizi itirmәyin, bu cәsarәtә görә mükafatınız böyükdür. 36 Çünki Allahın iradәsini yerinә yetirib vәd olunan şeyi almaq üçün sizin tab gәtirmәyә ehtiyacınız var. 37 Çünki "Bir az müddәtdәn sonra Gәlәn gәlәcәk, gecikmәyәcәk. 38 Amma saleh adamım imanla yaşayacaq. Әgәr geri çәkilsә, ondan razı qalmayacağam". 39 Bizsә geri çәkilib hәlak olanlardan deyilik; iman edib canlarının xilasına nail olanlardanıq.
Ibranilәrә 11
1 İman ümid edilәnlәrә etibar etmәk, görünmәyәn şeylәrә әmin olmaqdır. 2 Әcdadlarımız imanları üçün müsbәt şәhadәt aldılar. 3 İman vasitәsilә dәrk edirik ki, kainat Allahın kәlamı ilә yarandı, belәcә dә görünәn şeylәr görünmәyәnlәrdәn törәdi. 4 İman vasitәsilә Habil Allaha Qabildәn daha yaxşı bir qurban tәqdim etdi. Bunun vasitәsilә saleh olduğu tәsdiq olundu, çünki Allah onun tәqdimlәri barәdә şәhadәt etdi. Habil ölmüş olduğu halda iman vasitәsilә hәlә dә danışır. 5 Xanok ölümü görmәsin deyә iman vasitәsilә dünyadan götürüldü. Onu tapa bilmәdilәr, çünki Allah onu dünyadan götürmüşdü. Götürülmәzdәn әvvәl o, şәhadәt almışdı ki, Allahı razı salıb. 6 İman olmadan Allahı razı salmaq qeyri-mümkündür. Çünki Allaha yaxınlaşan şәxs inanmalıdır ki, O var vә Onu axtaranlara mükafat verir. 7 Nuh hәlә gözә görünmәyәn şeylәr barәsindә edilәn xәbәrdarlığa iman vasitәsilә ciddi yanaşaraq öz ev әhlinin xilası üçün gәmi düzәltdi. O, iman vasitәsilә dünyanı mәhkum etdi vә imana görә olan salehliyi irs olaraq aldı. 8 İbrahim çağırılanda iman vasitәsilә itaәtli olub irs alacağı torpağa getdi. O hara getdiyini bilmәyәrәk yola çıxdı. 9 İman vasitәsilә vәd edilmiş ölkәdә bir qәrib kimi mәskunlaşdı. O eyni vәdin hәmvarislәri olan İshaq vә Yaqubla birlikdә çadırlarda yaşadı. 10 Çünki İbrahim memarı vә banisi Allah olan bünövrәli şәhәri gözlәyirdi. 11 Sara özü sonsuz vә yaşı ötmüş olduğu halda iman vasitәsilә nәsil yaratmaq üçün güc aldı, çünki vәd Edәni sadiq saydı. 12 Buna görә dә bir kişidәn, artıq ölüdәn fәrqlәnmәyәn birindәn sayca göydәki ulduzlar qәdәr, dәniz kәnarındakı qum kimi saysız-hesabsız nәsil törәdi. 13 Bunların hamısı imanlı olaraq öldü. Vәd edilәn şeylәrә nail olmadılar, amma bunları uzaqdan görüb salamladılar vә özlәrinin yer üzündә yad vә qәrib olduqlarını iqrar etdilәr. 14 Axı belә sözlәri deyәnlәr bir vәtәn axtardıqlarını göstәrirlәr. 15 Әgәr onlar çıxdıqları ölkә barәsindә düşünsәydilәr, qayıtmağa imkanları olardı. 16 Amma әslindә onlar daha yaxşı bir ölkәni, yәni sәmavi vәtәni arzu edirdilәr. Buna görә Allah Özünü onların Allahı adlandırmaqdan utanmır, çünki O onlar üçün şәhәr hazırlamışdır. 17 İbrahim sınağa çәkildiyi vaxt iman vasitәsilә İshaqı qurban olaraq tәqdim etdi. Vәdlәrә nail olmuş İbrahim bircә oğlunu qurban vermәk niyyәtindә idi. 18 Halbuki ona "İshaqdan törәyәnlәr sәnin nәslin adlanacaq" deyilmişdi. 19 O, Allahı onu ölülәr arasından diriltmәyә qadir saydı. Buna görә dә mәcazi mәnada İshaqı ölümdәn geri aldı. 20 İman vasitәsilә İshaq gәlәcәk hadisәlәrlә әlaqәdar Yaquba vә Esava xeyir-dua verdi. 21 Yaqub ölәrkәn Yusifin hәr iki oğluna iman vasitәsilә xeyir-dua verdi vә öz dәyәnәyinin başına söykәnib Allaha sәcdә etdi. 22 Yusif dә ölәrkәn İsrail övladlarının Misirdәn çıxacaqları haqqında iman vasitәsilә söz söylәyәrәk öz sümüklәri barәsindә әmr verdi. 23 Musa doğulanda anası vә atası iman vasitәsilә onu üç ay gizlәtdilәr. Çünki onlar uşağın gözәl olduğunu görüb padşahın fәrmanından qorxmadılar. 24 Musa böyüyәndәn sonra firon qızının oğlu adlanmaqdan iman vasitәsilә imtina etdi. 25 Günahdan müvәqqәti zövq almaqdansa Allahın xalqı ilә birlikdә әzab çәkmәyi üstün tutdu. 26 Mәsih naminә çәkdiyi tәhqiri Misir xәzinәlәrindәn daha böyük var-dövlәt saydı, çünki alacağı mükafata gözünü dikmişdi. 27 İman vasitәsilә padşahın qәzәbindәn qorxmayıb Misirdәn çıxdı, çünki o, gözә Görünmәyәni sanki görmüş kimi möhkәm dayandı. 28 İman vasitәsilә Musa Pasxa qurbanının kәsilmәsini vә onun qanının çilәnmәsini hәyata keçirtdi ki, ilk doğulanları öldürәn mәhvedici mәlәk İsraillilәrә toxunmasın. 29 İman vasitәsilә İsraillilәr Qırmızı dәnizi qurudan keçәn kimi keçdilәr. Misirlilәr dә bunu etmәyә cәhd etdilәr, amma boğuldular. 30 İman vasitәsilә İsraillilәr yeddi gün Yerixonun әtrafında gәzdikdәn sonra onun divarları yıxıldı. 31 İman vasitәsilә fahişә Raxav casusları dostcasına qarşıladığı üçün itaәtli olmayanlarla birgә hәlak olmadı. 32 Daha nә deyә bilәrәm? Gideon, Baraq, Şimşon, İftah, Davud, Şamuel vә başqa peyğәmbәrlәr barәsindә danışsam, vaxtım çatmaz. 33 İman vasitәsilә onlar padşahlıqları mәğlub etdilәr, әdalәti icra etdilәr, vәdlәrә nail oldular, aslanların ağızlarını bağladılar, 34 şiddәtli alovu söndürdülәr, qılıncın ağzından qaçdılar, zәiflikdәn qüvvәtlәndilәr, döyüşdә güclü oldular, yadellilәrin ordularını qovdular. 35 Qadınlar öz ölülәrini dirilmiş geri aldılar. Bәzilәri işgәncә çәkәndә qurtulmaqdan imtina etdilәr ki, dirilib daha yaxşı hәyata nail olsunlar; 36 digәrlәri dә tәhqir olunub döyüldülәr, habelә zәncirlәrә vә hәbslәrә mәruz qaldılar; 37 onlar daşqalaq edildilәr, mişarlanıb bölündülәr, qılıncdan keçirilib öldürüldülәr. Bәzilәri isә qoyun dәrisinә vә keçi gönünә bürünәrәk gәzib-dolaşdılar, yoxsulluğa, әzab-әziyyәtә mәruz qaldılar. 38 Dünya onlara layiq deyildi. Onlar sәhralarda, dağlarda, mağaralarda vә yeraltı oyuqlarda dolaşıb gәzdilәr. 39 Onların hamısı iman vasitәsilә müsbәt şәhadәt aldı, amma vәd edilәnә nail olmadılar. 40 Çünki Allah bizim üçün daha yaxşı şey hazırlamışdır ki, onlar bizsiz kamilliyә çatmasın.
Ibranilәrә 12
1 Buna görә bu qәdәr böyük şahidlәr buludu ilә әhatә olunduğumuz üçün biz hәr bir yükü vә bizi asanlıqla çaşdıran günahı tәrk edib qarşımızdakı yarışda dözümlә qaçaq. 2 Gözümüzü imanımızın Banisi vә Kamillәşdiricisi olan İsaya dikәk. O, qarşısına qoyulan sevincә görә rüsvayçılığı heç sayıb çarmıxa çәkilmәyә tab gәtirdi vә Allahın taxtının sağında oturdu. 3 Günahkarlardan Ona qarşı olan bu qәdәr düşmәnçiliyә dözәn Şәxs barәsindә düşünün ki, yorulub ruhdan düşmәyәsiniz. 4 Günaha qarşı etdiyiniz mübarizәdә hәlә qan tökülәcәk qәdәr möhkәm durmamısınız. 5 Sizә oğul deyib verilәn bu nәsihәti unutdunuz: "Oğlum, Rәbbin verdiyi tәrbiyәyә xor baxma, Onun mәzәmmәtindәn ruhdan düşmә. 6 Çünki Rәbb sevdiyini tәrbiyәlәndirәr, Qәbul etdiyi hәr oğulu döyәr". 7 Tәrbiyәyә tab gәtirin. Allah sizinlә övladları kimi rәftar edir. Elә bir oğul varmı atası onu tәrbiyәlәndirmәsin? 8 Hәr kәs üçün ümumi olan tәrbiyәdәn mәhrum olsanız, demәli, siz oğul yox, qeyri-qanuni övladsınız. 9 Hәm dә әgәr bizi tәrbiyәlәndirәn cismani atalarımıza hörmәt ediriksә, ruhani Ataya daha çox tabe olaraq yaşamalı deyilikmi? 10 Atalarımız bizi qısa bir müddәtә öz dәrk etdiklәri kimi tәrbiyәlәndirdilәr. Amma Allah Onun müqәddәsliyinә ortaq olaq deyә bizi xeyrimiz üçün tәrbiyәlәndirir. 11 Hәr tәrbiyә isә indiki vaxt sevinc deyil, kәdәr verәn bir şey kimi görünür, amma sonradan bu yolda yetişdirilәnlәrә salehliyin dinclik sәmәrәsini hasil edir. 12 Buna görә yorğun әllәrinizi qaldırın vә zәiflәnmiş dizlәrinizi güclәndirin. 13 Ayaqlarınız üçün düz yollar seçin ki, axsaq bәdәn üzvlәriniz yerindәn çıxmasın, әksinә sağalsın. 14 Hamı ilә birlikdә sülh içindә yaşamağa vә müqәddәs olmağa can atın, çünki müqәddәsliyә nail olmadan heç kim Rәbbi görmәyәcәk. 15 Diqqәt edin ki, heç kim Allahın lütfündәn mәhrum olmasın, aranızda bir acı kök böyüyüb әziyyәt vermәsin vә bununla bir çoxlarını murdar etmәsin. 16 Qoy heç kim әxlaqsız vә yaxud Esav kimi allahsız olmasın. O, bir qab xörәyә görә öz ilk oğulluq haqqını satdı. 17 Bilirsiniz ki, bundan sonra da o, xeyir-duanı irs olaraq almaq istәyirdi, lakin rәdd olundu. Xeyir-duanı göz yaşları ilә axtardısa da, atasının fikrini dәyişmәyә qadir olmadı. 18 Siz toxunula bilәn, odla yanan bir şeyә, qaranlığa, zülmәtә, qasırğaya, 19 şeypur gurultusuna vә kәlam söylәyәn sәsә yaxınlaşmadınız; o sәsi eşidәnlәr onlara daha bir söz deyilmәsin deyә yalvardılar. 20 Çünki "әgәr dağa bir heyvan belә, toxunsa, o, daşqalaq edilsin" әmrinә tab gәtirә bilmәzdilәr. 21 Bu mәnzәrә o qәdәr qorxunc idi ki, Musa "mәn qorxu vә lәrzә içindәyәm" dedi. 22 Lakin siz Sion dağına, var olan Allahın şәhәrinә – sәmavi Yerusәlimә, saysız-hesabsız mәlәklәrә, 23 göylәrdә adları qeyd edilmiş ilk doğulanların ümumi mәclisinә vә cәmiyyәtinә, hamının Hakimi olan Allaha, kamala çatmış salehlәrin ruhlarına, 24 Yeni Әhdin Vasitәçisi olan İsaya vә Habilin qanından daha üstün söz deyәn sәpilmiş qana yaxınlaşdınız. 25 Bunu Deyәni rәdd etmәyәsiniz deyә diqqәtli olun. Çünki әgәr yer üzündә xәbәrdarlıq edәni rәdd edәnlәr cәzadan qaça bilmәdilәrsә, biz göylәrdәn xәbәrdarlıq Edәndәn üz döndәrsәk, cәzadan qaça bilmәyәcәyimiz daha çox yәqindir. 26 O vaxt Onun sәsi yeri sarsıtdı. Amma indi "Mәn bir dәfә dә yalnız yeri yox, göyü dә lәrzәyә gәtirәcәyәm" deyә vәd etmişdir. 27 "Bir dәfә dә"sözü bunu göstәrir: sarsıla bilәn, yәni yaradılmış şeylәr aradan qaldırılacaq ki, sarsıla bilmәyәnlәr daim var olsun. 28 Buna görә sarsılmaz Padşahlığa nail olduğumuz üçün minnәtdar olaq; belә ki möminlik vә ehtiramla Allaha mәqbul tәrzdә Ona ibadәt edәk. 29 Çünki Allahımız yandırıb-yaxan alovdur.
Ibranilәrә 13
1 Aranızda daimi qardaşlıq sevgisi olsun. 2 Qonaqpәrvәr olmağı da unutmayın, çünki belә davranan bәzilәri bilmәdәn mәlәklәrә qonaqpәrvәrlik göstәrmişlәr. 3 Özünüzü hәbsdә olanların yerinә qoyaraq onları yada salın. Әzab-әziyyәt içindә olanları da elә xatırlayın ki, sanki özünüz onlarla birgә әzab-әziyyәt çәkirsiniz. 4 Qoy hәr kәs nikaha hörmәtlә yanaşsın. Qoy әr-arvad yatağı murdarlanmasın. Çünki Allah әxlaqsızları vә zinakarları mühakimә edәcәk. 5 Hәyatınız pulpәrәstlikdәn azad olsun, nәyiniz varsa, ona qane olun. Çünki Allah Özü demişdir: "Sәni heç vaxt atmaram, sәni heç vaxt tәrk etmәrәm". 6 Buna görә biz arxayınlıqla deyirik: "Rәbb mәnә yardım edәndir, heç qorxmaram. İnsan mәnә nә edә bilәr?" 7 Allahın kәlamını sizә danışan rәhbәrlәrinizi yada salın. Onların hәyat tәrzinin nәticәsinә baxıb imanlarını nümunә olaraq götürün. 8 İsa Mәsih dünәn, bu gün vә әbәdi olaraq eynidir. 9 Müxtәlif vә yad tәlimlәrlә yoldan azmayın, çünki ürәk yemәklәrlә deyil, Allahın lütfü ilә qüvvәtlәnsә, yaxşıdır. Bu cür yemәk qaydalarına riayәt edәnlәr bir xeyir görmәdilәr. 10 Bizim bir qurbangahımız var ki, ibadәt çadırında xidmәt edәnlәrin ondan yemәyә icazәsi yoxdur. 11 Çünki baş kahin günah qurbanı olan heyvanların qanını Müqәddәs yerә gәtirir, cәsәdlәri isә düşәrgәnin kәnarında yandırılır. 12 Bunun kimi İsa da Öz qanı ilә xalqı tәqdis etmәk üçün şәhәr darvazasının kәnarında әzab çәkdi. 13 Buna görә Onun gördüyü tәhqiri daşıyaraq düşәrgәnin kәnarına çıxıb Onun yanına gedәk. 14 Çünki burada daimi şәhәrimiz yoxdur, amma biz gәlәcәk şәhәri axtarırıq. 15 Onda İsa vasitәsilә hәmişә Allaha hәmd qurbanını, yәni Onun adını iqrar edәnlәrin dilinin bәhrәsi olan sözlәri tәqdim edәk. 16 Xeyirxahlıq etmәyi vә varınızı başqaları ilә bölüşmәyi unutmayın, çünki Allah bu cür qurbanlardan razı qalır. 17 Öz rәhbәrlәrinizә itaәtli olun vә onlara tabe olun. Axı onlar hәr vaxt hәyatınız üçün qayğı çәkir, çünki hesabat verәcәklәr. Qoy onlar bunu sevinclә etsin, ah-zarla etmәsinlәr, çünki bu sizә fayda vermәz. 18 Bizim üçün dua edin. Biz әminik ki, vicdanımız tәmizdir vә hәr cәhәtcә yaxşı hәyat tәrzi sürmәyә can atırıq. 19 Yanınıza tez qayıtmağım üçün dua etmәnizi xüsusilә xahiş edirәm. 20 Sülh qaynağı olan Allah – qoyunların böyük Çobanı olan Rәbbimiz İsanı әbәdi Әhdin qanı ilә ölülәr arasından dirildәn Allah 21 sizi hәr cür yaxşı şeylә tәmin etsin ki, İsa Mәsih vasitәsilә Özünә xoş olanı bizdә icra etsin vә siz Onun iradәsini hәyata keçirәsiniz. İsa Mәsihә әbәdi izzәt olsun! Amin. 22 Qardaşlar, sizdәn xahiş edirәm, bu öyüd-nәsihәt sözünü dözümlә qәbul edin, çünki sizә qısaca yazdım. 23 Xәbәriniz olsun ki, qardaşımız Timotey azadlığa buraxılmışdır. Әgәr tezliklә yanıma gәlәrsә, onunla birlikdә sizi görәcәyәm. 24 Bütün rәhbәrlәrinizi vә müqәddәslәrin hamısını salamlayın. İtaliyadan olanlar sizә salam göndәrirlәr. 25 Hamınıza lütf olsun! 

  http://gospelgo.com/u/azeri_nt.htm#Hebrews

Nenhum comentário:

Postar um comentário