quarta-feira, 1 de abril de 2015

KALETIA: TONGAN


Kaletia 1
1 TU KO KIMAUTOLU — ʻa Paula ko ha aposetolo, (ka naʻe ʻikai tupu ʻeku lakanga mei ha tuʻunga tangata, ʻumaʻā hano ʻomi ʻe ha tangata, ka naʻe ʻomi ʻe Sisu Kalaisi, pea mo e ʻOtua ko e Tamai, ʻa ia naʻa ne fokotuʻu ia mei he pekia;) 2 pea mo e kainga lotu kotoa pe ʻoku fononga mo au — ko ʻemau tohi ki 3 he ngaahi siasi ʻo Kaletia. ʻOfa ke mou maʻu kelesi mo e fiemalie mei he ʻOtua ko e Tamai, mo hotau 4 ʻEiki ko Sisu Kalaisi; ʻa ʻEne ʻAfio naʻa ne foaki ia ʻe ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi angahala, ke ne fakahaofi kitautolu mei he nofo kovi ʻoku lolotonga ni: ʻo fakatatau ki he finangalo ʻo e ʻOtua ko ʻetau Tamai. 5 Ke ʻo ʻEne ʻAfio ʻa e kololia ʻo lauikuonga pea taʻengata! Emeni. 6 ʻOku te ofo ʻi he vave pehe fau hoʻomou kamata tafoki meiate ia naʻa ne fakaului kimoutolu ʻaki ʻa e kelesi ʻa Kalaisi, ʻo mou hiki ki ha 7 kosipeli kehe. ʻA ia ʻoku ʻikai ko ha kosipeli; kehe ʻoku ai ha niʻihi ʻoku ue ʻi kimoutolu, mo nau feinga ke liliu ʻa e Kosipeli ʻo Kalaisi. 8 Ka neongo ko kimautolu, pe ko ha angelo mei Langi, ka ʻo kapau te ne malangaʻaki ha kosipeli ʻoku makehe atu mo ia naʻa mau malangaʻaki atu, ke ne hoko ko e malaʻia. 9 Hangē ko ʻemau lea muʻa, ko ia ʻoku ou toe tala ni, Kapau ʻe malangaʻaki atu ʻe ha taha ha kosipeli ʻoku makehe atu mo ia naʻa mou maʻu, ke ne hoko ko e 10 malaʻia. He ko e fe ʻeni ʻoku ou fai ke loto mai? ʻa e kakai, pe ko e ʻOtua? pe ko ʻeku feinga ʻeni ke malie ʻia ʻa e kakai? ka ne u kei fai ke malie ʻia ʻa e kakai ʻiate au, pehe ʻoku ʻikai te u nofo ni ko ha popula ʻa Kalaisi. 11 Pea ko eni, kainga, ʻoku ou fakamahino atu, ko e kosipeli ne malangaʻaki ʻe au, ʻoku ʻikai ko ha 12 meʻa fakaetangata ia. He ko ʻete maʻu ia foki ʻe kita, talaʻehai ko e maʻu mei ha tangata, pe ʻi heʻete ako, ka ko e fakaha mei he taʻehamai ʻe Sisu Kalaisi. 13 He naʻa mou fanongo ki heʻeku toʻonga muʻa ʻi he lotu fakaSiu; ʻa e makehe atu oʻeku fakatanga ʻi ʻa e siasi ʻa e 14 ʻOtua, mo ʻeku laiki ia: mo ʻeku ʻamo atu ʻi he tokolahi ʻo hoku kakai naʻe toʻumeʻa mo au ʻi he lotu fakaSiu, ʻo u hulu atu ʻi he mamahi ʻi ʻo e ngaahi tuʻutuʻuni naʻe tukufakaholo mei heʻeku ngaahi 15 kui. Ka ko e ʻOtua, ʻa ia naʻa ne polo ʻi au mei he mānava oʻeku faʻe, 16 mo ne ui au ʻaki ʻene kelesi, ʻi he ʻiloange naʻa ne finangalo ke faka ʻilo mei he taʻehamai ʻa hono ʻAlo ʻi hoku loto, koeʻuhi ke u ongoongoa ai pe ia ʻi he lotolotonga ʻo e Senitaile; ko e meʻa naʻaku fai leva naʻe ʻikai te u huhū ki ha kakano mo 17 toto, ʻumaʻā haʻaku ʻalu hake ki Selusalema kiate kinautolu naʻe tomuʻa aposetolo ʻiate au, ka te ʻalu pe mei he potu ko ia ki Alepea, pea u toe foki mei ai ki Tamasikusi. 18 Pea naʻe toki hili ʻa e taʻu ʻe tolu, pea u ʻalu hake ki Selusalema ke aʻahi kia Kifasi; pea u nofo mo ia ʻo 19 ʻaho hongofulu ma nima. Ka naʻe ʻikai te ma feʻiloaki mo ha taha kehe ʻo e kau Aposetolo, ko Semisi 20 pe ko e tokoua ʻo e ʻEiki. Pea ko e ngaahi meʻa ʻoku ou tohi atu, ko e ʻOtua e, ʻoku ʻikai ko ʻeku loi. 21 Hili ia naʻa ku ʻalu ki he ngaahi 22 feituʻu ʻo Silia mo Silisia: pea u nofo ai pe, ʻo ʻikai ʻiloa hoku mata ni ʻe he ngaahi siasi ʻo Siutea naʻe Kalisitiani: 23 ka naʻe ngata pe ʻi heʻenau faʻa maʻu talanoa, Tokua, ko ia naʻa ne fakatanga muʻa kiate kitautolu, ʻoku ne malangaʻaki ʻeni ʻa e 24 lotu naʻa ne motuʻa laiki. Pea nau fakahikihiki ʻi ʻa e ʻOtua heʻene lia ʻiate au.
Kaletia 2
1 PEA ʻi heʻene ʻosi ai pe ʻa e taʻu ʻe hongofulu ma fa, pea u toe ʻalu hake ki Selusalema fakataha mo Panepasa: pea u ʻalu mo au ʻa 2 Taitusi foki. Pea ko ʻeku ʻalu ko ia naʻe ʻi he funga ʻo ha fekau mei he taʻehamai. Pea naʻa ku fakapa kiate kinautolu ʻi he kosipeli ʻoku ou malangaʻaki ni ki he Senitaile, kae fakaekimautolu pe mo e kan tuʻukimuʻa, naʻa ʻiloange ʻe iku noa ʻa e lele ʻoku ou fai, pe ko ia kuo u fai. 3 Ka naʻa mo Taitusi, ʻa ia naʻe ʻalu mo au, neongo ko e Kalisi, ka naʻe 4 ʻikai kouna ke ne kamu: ka koeʻuhi pe ko e kau lotu loi kuo moulu mai, ʻa e faʻahinga naʻa nau totolo mai ke mataki ʻi ʻa e tauʻatāina ʻoku tau maʻu ʻia Kalaisi Sisu, ka nau fai ke 5 fakapopula ʻi ʻaupito kitautolu: ʻa ia naʻe ʻikai te mau momoʻi ʻuinua ki ai ʻi ha houa ʻe taha, ke fai ʻa e fakavaivai naʻa nau tangi ki ai; koeʻuhi ke nofo maʻu kiate kimoutolu ʻa e 6 totonu ʻo e Kosipeli. Ka ko e meʻa kiate kinautolu ʻoku lau ko ha meʻa, (ko ia ai pe pe naʻa nau fefe ʻi muʻa, ko e ha ia kiate au? talaʻehai ʻoku filifilimanako ʻe he Otua ki he tangata:) seuke, naʻe ʻikai ʻomi ha meʻa kiate au ʻe he kau tuʻukimuʻa 7 na. Kae kehe, i heʻenau vakai kuo tuʻanaki au, ʻo tuku mai ʻa e kosipeli maʻa e taʻekamu, ʻo hangeā kia 8 Pita maʻa e kamu; (he ko ia naʻa ne tokoni maʻa Pita ke ne lava ʻene ngaūe fakaaposetōlo ki he haʻa Kamu, naʻa ne tokoni foki maʻaku ke u lava ʻeku ngaūe ki he Senitaile:) 9 ʻio, ko Semisi mo Kifasi mo Sione, ʻa ia ʻoku lau ko e ngaahi pou, ʻi heʻenau vakai ʻa e kelesi kuo tuku mai kiate au, naʻa nau tuku mai kiate au mo Panepasa ʻa e nima toʻomataʻu ʻo e kautaha, koeʻuhi ke ʻamaua ʻa e ngaūe ki he Senitaile, kae ʻanautolu ʻa e fai ki he haʻa 10 Kamu. Ngata pe, naʻa nau kole ke ma manatua ʻa e kau masiva; ʻa ia foki ko e meʻa pe naʻa ku matuʻaki loto ke fai. 11 Pea ʻi he hoko mai ʻa Kifasi ki Aniteoke, naʻa ku tuʻu ke taʻofi tonu kiate ia; he naʻe mahino ʻene hala. 12 Koeʻuhi ʻi he teʻeki ke hoko hifo ha niʻihi meia Semisi, naʻa ne keinanga fakataha mo e Senitaile: ka ʻi heʻenau hoko hifo leva, naʻa ne kamata fakaʻehiʻehi ʻo nofo kehe, heʻene manavahe telia, ʻa haʻa 13 kamu. Pea fai mālualoi mo ia ʻa hono toe ʻo e kau Siu: ko ia naʻa mo Panepasa naʻe ʻauhia ʻi he mālualoi 14 ʻanautolu. Ka ʻi heʻeku vakai ʻoku ʻikai ke huʻufa tonu ʻenau laka ki he moʻoni ʻo e Kosipeli, ko ia naʻa ku lea kia Kifasi ʻi he ʻao ʻonautolū kotoa, ʻo pehe, Kapau ʻoku ke moʻui fakaSenitaile, ʻo ʻikai fakaSiu, ʻa koe ko e Siu, pea fakafefe ai hoʻo tohoaki ʻa e 15 Senitaile ke fai fakaSiu? Neongo ko e tupu Siu kitaua, ʻo ʻikai ko e 16 ongo angahala mei he Senitaile, ka ʻi heʻeta ʻilo ʻoku ʻikai fakatonuhia ha tangata mei he ngaahi ngaūe fakaLao, kae ngata pe ʻi he tui kia Sisu Kalaisi, ko ia, ko kitaua foki naʻa ta tui kia Kalaisi Sisu, koeʻuhi ke ta maʻu fakatonuhia mei he tui kia Kalaisi, ʻo ʻikai mei he ngaahi ngaūe fakaLao: koeʻuhi ko e meʻa ki he ngaahi ngaūe fakaLao, ʻe tuʻu mola ai ʻa e kakano kotoa pe, ʻo ʻikai hanau fakatonuhia mei ai. 17 Pea kapau, lolotonga ʻeta nofo ke maʻu tonuhia he tuʻu ʻia Kalaisi, fakafokifa kuo ha ko e ongo angahala foki kitaua, pea ta kuo hoko ʻa Kalaisi ko e tokoni ʻo angahala, ʻikai ko ia? Mole ke mamaʻo ha 18 meʻa pehe! Seuke, kapau kuo te holoki ha ngaahi meʻa, ka te hanga ʻo toe langa hake ʻa e ngaahi meʻa pe ko ia, ta ʻoku ou fakamoʻoni ʻe au ko e fai hala au. 19 He ko kita, ko e meʻa ʻi he Lao naʻa te mate ki he Lao; koeʻuhi ke u 20 moʻui ki he ʻOtua. Kuo tutuki au ki he Kolosi mo Kalaisi: pea ko ʻeku moʻui ʻoku fai, ʻoku ʻikai kei ko au, ka ko e moʻui ʻoku fai ʻe Kalaisi ʻiate au: ʻio, ko e moʻui ʻoku ou fai ʻeni ʻi he kakano ko e moʻui ʻi he tui, ko e tui ki he ʻAlo ʻo e ʻOtua, ʻa ia naʻa ne ʻofeina au, mo ne foaki ia ʻe ia ke pekia koeʻuhi ko 21 au. ʻOku ʻikai te te fakataʻeʻaonga ʻe kita ʻa e kelesi ʻa e ʻOtua: he kapau ʻoku fou mei he Lao ʻa e maʻoniʻoni, pea ta naʻe pekia ʻa Kalaisi taʻe hano ʻuhinga.
Kaletia 3
1 ʻA e kau Kaletia taʻeloto, ko hai kuo ne fakamatavalea ʻi kimoutolu? ʻakimoutolu naʻe fehangahangai tonu mo homou mata ʻa Sisu Kalaisi, hono fakaʻaliʻali ʻo hono kalusefai. 2 Ko e meʻa pe ʻeni ʻoku ou fie ʻilo meiate kimoutolu, Pe naʻa mou maʻu ʻa e Laumalie mei he ngaahi ngaūe fakaLao, pe mei he 3 malangaʻaki ʻo e tui? ʻOku pehe fau hoʻomou taʻeloto? hili hoʻomou kamata ʻi he Laumalie, ʻoku mou nofo ʻeni koā ke fakakakato mei he kakano? 4 Ne mou kataki koā ʻa e ngaahi fuʻu mamahi ko ia ko e meʻa ke taʻeʻaonga? ʻo 5 kapau moʻoni kuo taʻeʻaonga. Pea ko eni, ko ia ʻoku ne tuku kiate kimoutolu ʻa e Laumalie, mo ne fakatupu ʻiate kimoutolu ʻa e mafai mana, ʻoku tefito ʻene fai ki he ngaahi ngaūe fakaLao, pe ki he 6 malangaʻaki ʻo e tui? ʻA, ʻoku hange pe ko e folofola, Naʻe tui ʻa Epalahame ki he ʻOtua, pea naʻe lau 7 ia maʻane maʻoniʻoni. Ko ia ʻoku mou vakai mei ai, ʻilonga akinautolu ʻoku ʻi he tui, ko kinautolu 8 ia ʻa e hako ʻo Epalahame. Pea ko e Tohitapu, ʻi heʻene vakai mamaʻo ʻi muʻa ʻa e fakatonuhia ʻe he ʻOtua ʻa e Senitaile mei he tui pe, ko ia naʻa ne malangaʻaki ʻa e kosipeli ʻi muʻa kia Epalahame, ʻo pehe, ʻE monuʻia ʻiate 9 koe ʻa e faʻahinga kotoa pe. Ko ia ko kinautolu ʻoku ʻi he tui, te nau monuʻia fakataha mo siʻi tui ko Epalahame. 10 Seuke, ʻilonga kinautolu ʻoku tefito ki he ngaahi ngaūe fakaLao, te nau moʻulaloa ki ha mala: he kuo tohi, ʻOku malaʻia ʻa e tangata kotoa pe ʻoku ʻikai ke nofoʻaki fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pe kuo tohi ʻi 11 he Tohi Lao. Pea ko eni, ko e pehe ʻoku ʻikai fakatonuhia ha toko taha ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua heʻene tuʻunga ki he Lao, ʻoku mahino ia mei he folofola ni, Ko e maʻoniʻoni te ne 12 moʻui mei he tui. Ka koe Laoʻoku ʻikai tefito ki he tui: ka ʻoku pehe ʻe he Folofola, Ko ia kuo ne fai ʻa e ngaahi meʻa ko ia te ne moʻui ai. 13 Ne huhu ʻi kitautolu ʻe Kalaisi mei he malaʻia fakaLao, heʻene hoko ko e koto malaʻia koeʻuhi ko kitautolu; (he kuo tohi, ʻilonga ʻa ia ʻoku tautau ʻi ha ʻakau ko e 14 malaʻia ia:) koeʻuhi ke hoko ki he Senitaile ʻia Sisu Kalaisi ʻa e tapuaki ʻa Epalahame; ka tau maʻu ʻi heʻetau tui ʻa e talaʻofa, ko e Laumalie. 15 Kainga, kau lea fakaetangata: Neongo ko e fuakava ʻa ha tangata, ka ʻo kapau kuo fakapapau ia., talaʻehai ʻoku tamateʻi ia ʻe ha 16 taha, pe fakalahi. Pea ko eni, naʻe fai ʻa e ngaahi talaʻofa maʻa Epalahame mo hono hako. ʻOku ʻikai te ne pehe, Pea mo ho ngaahi hako, ʻo hange ko haʻane lau ki ha tokolahi; ka hange ko ʻene lau ki ha toko taha pe, ʻo pehe, Pea mo ho hako: ʻa ia ko Kalaisi. 17 Pea ko eni ia ʻa e meʻa ʻoku ou lau ki ai, ko e Fuakava ʻa ia kuo loa hono fakapapau ʻe he ʻOtua, ʻe ʻikai lava ʻe he Lao ke vete ia, ʻo fakakaʻanga ʻa e Talaʻofa: he naʻe ki mui ʻene hoko aʻana, kuo hili ʻa e taʻu ʻe fangeau ma tolungofulu. 18 He kapau naʻe tefito ki he Lao ʻa e maʻu ʻo e tofiʻa, ta ʻoku ʻikai tefito ki he Talaʻofa: ka naʻe to ia kia Epalahame ko e meʻaʻofa ʻa e ʻOtua, koeʻuhi ko e Talaʻofa. 19 Pea kapau ko ia, pea ko e ha ai ʻa e Lao? ʻA, naʻe kanoni ʻaki ia koeʻulii ko e ngaahi fai hala, kaeʻoua ke hoko mai ʻa e hako ne fai ki ai ʻa e talaʻofa; pea naʻe talafono ʻaki ʻe ha kau angelo, ʻo fakafai ʻi 20 ha fakalaloa. Pea ko eni, ko ha fakalaloa ʻoku ʻikai ko ha meʻa ʻo ha faʻahi taha: ka ko e ʻOtua ʻoku taha tofu pe. 21 Pea kapau ko ia, pea ʻoku fepaki koā ʻa e Lao mo e ngaahi talaʻofa ʻa e ʻOtua, ʻo? Mole ke mamaʻo! seuke ka ne ʻomi ha lao ʻa ia te ne lava ke fakamoʻui ʻa e mate, pehe ʻe tefito moʻoni ʻa e fakatonuhia ki he 22 Lao. Kae kehe naʻe loki ʻe he Folofola ʻa e meʻa kotoa pe ke moʻulaloa ki he angahala, koeʻuhi ke foaki ʻa e talaʻofa ki he kakai tui, koeʻuhi pe ko e tui kia 23 Sisu Kalaisi. Ka ʻi he teʻeki ke hoko mai ʻa e tui, naʻe tauhi pilisone kitaua ʻi he pule ʻa Lao, ʻo loki ki he tui naʻe ene ke faka-ʻilo mei he taʻehamai. 24 Pea ta ko e Lao ko hota fakaleʻo maʻa Kalaisi, kae fakatonuhia kitaua 25 mei he tui. Ka ʻi he hoko mai ko eni ʻa e tui, pea ʻoku ʻikai te ta kei fāiekina ki ha fakaleʻo. 26 Seuke ko e ngaahi Foha ʻo e ʻOtua ʻakimoutolu kotoa pe, ko e meʻa ʻi he tui ʻoku fai kia Kalaisi Sisu. 27 ʻIo, ʻilonga kimoutolu naʻe papitaiso kia Kalaisi, naʻa mou kofuʻaki ai ʻa Kalaisi. 28 ʻOku ʻikai ai ha Siu pe ha Kalisi, ʻoku ʻikai ai ha popula pe ha tauʻatāina, ʻoku ʻikai ai ke tangata mo fefine: he ko kimoutolu katokātoa ko e toko taha tofu pe ʻia Kalaisi Sisu. 29 Pea kapau ko e konga ʻo Kalaisi ʻakimoutolu, pea ta ko e hako ʻo Epalahame ʻa kimoutolu, ko e ngaahi ʻea ʻo fakatatau ki he Talaʻofa.
Kaletia 4
1 PEA ko eni, ʻoku te pehe, Lolotonga ʻoku tamasiʻi ʻa e ʻea, oku ʻikai siʻi te ne fai kehekehe mo ha popula, neongo ko e ʻeiki ia ʻoku aʻana ʻa e meʻa kotoa pe: 2 kae kehe ʻoku ne moʻulaloa ki ha niʻihi ʻoku tauhi ia, mo ha niʻihi ʻoku tauhi ʻene koʻ.oa; kaeʻoua ke hokosia ʻa e taimi ne kotofa ʻe heʻene ʻeiki. 3 Pehe mo kitaua; lolotonga naʻa ta tamaiki, naʻa ta moʻulaloa ki he ngaahi elemeniti ʻo e lotu, ʻa ia ʻoku fakamaama, ʻo ta 4 popula pe. Ka ʻi he hokosia leva ʻa e fakakakato ʻo e taimi, naʻe fekau atu ʻe he ʻOtua hono ʻAlo oʻona, ʻa ia ne tupu mei ha fefine, mo tupu ko e moʻulaloa ki he 5 Lao; koeʻuhia ke ne huhu ʻi ʻa kinautolu ʻoku moʻulaloa ki lie Lao, ka 6 tau maʻu ʻa e ohi. Pea koeʻuhia ko e ngaahi foha ʻa kimoutolu, ko ia naʻe fekau atu ʻe he ʻOtua ki hotau loto ʻa e Laumalie ʻo hono ʻAlo, ʻoku ne kalanga, Apa, 7 Tamai. Ko ia ʻoku ʻikai te ke kei ko ha popula, ka ko ha foha: pea kapau ko ha foha, pea ta ko ha ʻea, ko e meʻa ʻi he ʻOtua. 8 Ka ko eni, ko e taimi muʻa, naʻa mou ngaūe ki ha niʻihi naʻe ʻikai ko e ngaahi ʻotua moʻoni, ko e ʻikai 9 te mou ʻilo ki he ʻOtua. Ka ʻi onoponi, kuo hili hoʻomou ʻilo ʻa e ʻOtua, kaeʻumaʻa homou ʻiloa ʻe he ʻOtua, pea ʻoku fakafefe hoʻomou toe tafoki ki he ngaahi elemeniti vaivai mo masiva ko ia, ʻa ia ʻoku mou tangi ni ke ngaūe ki ai, ʻo toe fai mei he kamataʻanga? 10 ʻOku mou tauhi ha ngaahi ʻaho. mo ha ngaahi mahina, mo ha ngaahi 11 faʻahitaʻu mo ha ngaahi taʻu. ʻA, ʻoku ou manavahe kiate kimoutolu, naʻa kuo taʻeʻaonga ʻeku fakaongosia ne fai maʻamoutolu. 12 Kainga, ʻoku ou kole atu ke mou hoko ʻo hange ko au, he naʻa ku hoko foki ʻo hange ko kimoutolu. 13 Talaʻehai naʻa mou momoʻi fai ha kovi kiate au: ka ʻoku mou ʻilo naʻa ku fuofua malangaʻaki ʻa e Kosipeli kiate kimoutolu koeʻuhi ko ha vaivai naʻe hoko ki 14 hoku kakano. Pea ko e meʻa naʻe tuʻu ʻi hoku kakano, ʻa ia naʻe ngali ko ha tukiaʻanga kiate kimoutolu, naʻe ʻikai te mou fakataʻetaʻetokanga ai, ʻumaʻā haʻamou palakū ʻia ai; kae kehe naʻa mou tali au ʻo hange ko ha angelo ʻa e ʻOtua, pe 15 ko Sisu Kalaisi. Pea ko e fē ʻeni hoʻomou lau monū naʻe fai? he ʻoku ou fakamoʻoni atu, ka ne lava, pehe ne mou kape ʻi homou 16 mata ʻo ʻomi moʻoku. Pea ta kuo u hoko ko homou fili ʻa pe, 17 heʻeku lea ʻasi? ʻA, ko, ʻenau mamahi ʻi kimoutolu ʻoku ʻikai lelei: kaekehe ko honau loto ke vaheʻi kimoutolu, ka mou 18 toki mamahi ʻi kinautolu. Ka ko e meʻa lelei ke mamahi ʻi ai pe kimoutolu ʻe ha niʻihi, ʻi ha meʻa ʻoku lelei, ʻo ʻikai ngata pe ʻi heʻeta 19 feangai mo au. Si ʻeku fanu valevale, ʻa kimoutolu ʻoku ou toe langa ʻeni ʻi homou faʻeleʻi, kaeʻoua ke kakato ʻa Kalaisi ʻiate kimoutolu, 20 ʻa, ʻoku te ʻamusiaange ʻe kita ʻoku ta feangai ʻeni, kau liliu ʻa e anga o ʻeku lea: he ʻoku ou puputuʻu koeʻuhi ko kimoutolu. 21 Tala mai, ʻa kimoutolu kuo mou loto ke moʻulaloa ki he Lao, ʻoku ʻikai te mou tokanga ʻi koā ʻa e 22 Lao? He kuo tohi ai, Tokua naʻe maʻu ʻe Epalahame ha ongo foha ʻe toko ua; ko e taha ko e tama ʻa e kaunanga, ko e taha ko e tama ʻa e 23 fefine tauʻatāina. Ka ko e tama ʻa e kaunanga naʻe tupu fakaekakano, ka ko e tama ʻa e fefine tauʻatāina 24 naʻe fou fakapalomesi mai. Ko e faʻahinga meʻa pehe ʻoku fai fakatātā: he ko e ongo fefine ko ia, ko e ongo Fuakava; ko e taha ʻoku mei he moʻunga ko Sainai, pea ʻoku fanau kakai ke popula: ko Hekaa ia. 25 Ka ko e Hekaa ko ia ko e moʻunga ko Sainai ʻi Alepea: pea ʻoku hoa ia mo e Selusalema ʻo onoponi, he ʻoku nofo popula ia mo ʻene fanau. 26 Ka ko e Selusalema mei ʻolunga ʻoku tauʻatāina ia: pea ko ia ia ʻa e 27 faʻe ʻatāutolu. He kuo tohi, Fiefia, siʻi paʻa ʻoku ʻikai ke fanau, Hiki tuē mo kalanga, siʻi taʻelangā! He ʻe tokolahi pe ha fanau ʻa siʻi liʻekina, ʻO hulu atu ʻi he fefine ʻoku ʻi ai ʻa e tangata. 28 Pea ko eni, ko kimoutolu, kainga, ko e fānau ʻa Palomesi, ʻo hange ko 29 Aisake. Kae hange tofu pe ko ia ʻi muʻa, ʻa e fakatanga ʻi ʻe ia naʻe tupu fakaekakano ʻa ia naʻe tupu fakalaumālie, ʻoku pehe pe foki mo 30 ia ʻi onoponi. Ka ko e ha ʻa e lau ʻa e Tohi? ʻA ʻeni, Kapusi ʻa e kaunanga mo ʻene tama; he ʻe ʻikai ʻaupito kaungāea ʻa e tama ʻa kaunanga mo e tama ʻa tauʻatāina. 31 Ko ia, kainga, ʻoku ʻikai ko e fanau ʻa kaunangaʻa kitaua, ka ko e fanau ʻa tauʻatāina.
Kaletia 5
1 KO e tauʻatāina koā naʻe fakatauʻatāina kitaua ki ai ʻe Kalaisi? pe ʻi mou tuʻu maʻu ai, pea ʻoua te mou to e moʻua ʻi he ioke fakapopula. 2 Vakai mai: ko Paula au ʻoku ou tala atu, Kapau te mou fai ʻaki ʻa e kamu, ʻe ʻikai momoʻi ʻaonga ʻa Kalaisi kiate kimoutolu. 3 ʻIo, ʻoku ou toe fakapapau atu ki he tangata taki taha ʻoku tuku ʻeni ke nau fai hono kamu, ʻoku ne moʻua leva ke fai hono kotoa 4 ʻo e Lao. Kuo motuhi leva kimoutolu meia Kalaisi, ʻa e faʻahinga na ʻoku nofo ke tonuhia mei he Lao: ʻio, kuo fakaheeʻi kimoutolu meia Kelesi. 5 He ko kimautolu, ko e meʻa ʻi he Laumalie, pea koeʻuhi ko ʻemau tui, ʻoku mau talitali ʻaki ʻa e ʻamanaki ki he 6 fakatonuhia. He ʻi he tuʻu ʻia Kalaisi Sisu, ʻoku ʻikai mamafa haʻate kamu pe taʻekamu, ka ko ha tui pe ʻoku ngaūe fou ʻi he ofa. 7 ʻA, ne malo hoʻomou lele. Kohai tū ne taʻofi kimoutolu mei 8 he talangofua ki he totonu? Ko homou fakaloto ʻi ko ia, ʻoku ʻikai fou meiate ia ʻoku fai homou 9 fakaului. Ka lave ha meʻi levani ki ha takaonga ma, ta kuo levani 10 hono kotoa. ʻOku ʻi ai ʻeku falala aʻaku kiate kimoutolu ʻi he ʻEiki, ʻe ʻikai momoʻi fou kehe homou loto: ka ko ia ʻoku ne fakatupu maveuveu ʻiate kimoutolu te ne fua hono tautea, neongo pe ko hai ia. 11 Ka ko e meʻa kiate au, kainga; ka ne moʻoni ʻoku ou kei malangaʻaki ʻa e kamu, pea ko e ha ai hoku fakatanga ʻi ʻoku fai? he ka ne u fai pehe, pehe kuo ʻosi ʻa e fehiʻanekina ʻo e 12 Kolosi. Ko hoku loto ki he kakai ʻoku fakaangatuʻu kimoutolu, Taumaiā ke nau fai atu ʻo tuʻusi ʻaupito! 13 Seuke, naʻe ui kimoutolu, kainga, ke mou tauʻatāina; kae ʻoua pe ʻe ʻiku hoʻomou tauʻatāina ko ha ava ki he kakano; ka ko e meʻa ʻi hoʻomou ʻofa ke mou nofo fetamaioʻeikiʻaki. 14 He ʻoku ʻosiki ʻa e Lao kotoa ʻi ha fo ʻi lea; ʻa ʻeni, Te ke ʻofa ki ho kaungaʻapi ʻo hange ko 15 hoʻo ʻofa kiate koe. Ka ʻo kapau te mou feʻuʻusi mo fekainaki, vakai naʻa ʻiloange te mou fetamateʻaki kimoutolu. 16 Pea ko ʻeku lea ʻeni, Mou fou ʻi he Laumalie, pea ʻe ʻikai ai te mou momoʻi fakaai ʻa e holi ʻa 17 Kakano. He ʻoku holituʻu ʻa Kakano ʻo fakafepaki ki he Laumalie; pea pehe mo e Laumalie kia Kakano: he ʻoku na fetaʻofiʻaki ʻa e ongo mea ko ia, koeʻuhi ka ai ha meʻa ʻoku mou loto ke 18 fai, pea ʻoua te mou fai ia. Ka ʻo kapau ʻoku takiekinai kimoutolu ʻe he Laumalie, ta ʻoku ʻikai te mou moʻulaloa ki he Lao. 19 Pea ko eni, ʻoku matuʻaki eʻa ʻa e ngaahi ngaūe ʻa Kakano, ʻo pehe, Ko e feʻauaki, ko e angaʻuli, ko e 20 pauʻu, ko e tauhiaitoli, ko e fai tuki, ko e fetāufehiʻaʻaki, ko e fetuʻusi, ko e meheka, ko e fe ʻite ʻitani, ko e fakafelaulauhi, ko e fakavahavahaʻa, ko e fakafaʻafaʻahi, 21 ko e femehekaʻaki, ko e fefakapongaki, ko e faʻa konā, ko e faʻa kai, mo e ngaahi alāmeʻa pehe: ʻa ia ʻoku ou sinaki tala atu, ʻo hange ko ʻeku lea muʻa, ko e kakai fai meʻa pehe, ʻe ʻikai hanau tofiʻa ʻi 22 he puleʻanga ʻo e ʻOtua. Ka ko e fua ʻo e Laumalie, ko e ʻofa, ko e fiefia, ko e melino, ko e angamokomoko, ko e angaʻofa, ko e angatonu, 23 ko e angafalala, ko e angakataki, ko e angafakamaʻumaʻu: ʻoku ʻikai ha lao ke taʻofi ʻa e ngaahi meʻa pehe. 24 Pea ko kinautolu ʻoku o Kalaisi Sisu, naʻa nau tutuki ki he Kolosi ʻa e kakano mo hono ngaahi oʻi mo e 25 holi. Kapau ko e Laumalie ʻoku tau moʻui ai, tau laka foki ʻi he 26 Laumalie. ʻOua naʻa tau hiki ki he fieongoongo, ʻo fepolepolei mo femehekaʻaki.
Kaletia 6
1 KAINGA, neongo pe ʻe puke nima ha taha lolotonga ʻene fai ha kovi; ka ko kimoutolu, ʻa e kau fakalaumālie, mou faitoʻo ki ha taha pehe ʻo angafakaalaala; pea ke vakai kiate koe naʻa ʻiloange ʻe 2 ʻahiʻahi ʻi mo koe foki. Mou fetoutou fefuaʻaki homou ngaahi mafaisiaʻanga: pea ʻi hoʻomou fai pehē, kuo mou ʻosiki ʻeiupito ʻa e lao ʻa Kalaisi. 3 Seuke, kapau ʻoku ʻafungi ʻe ha taha ko ha meʻa ia, ʻosi ʻoku ʻikai ko ha momoʻi meʻa ia, ʻoku fakahala ʻi ia ʻe hono loto. 4 Ka ke taki taha sivi ʻene ngaūe aʻana; pea te ne toki fakafuofuaʻaki ia pe hono polepoleʻanga, ʻo ʻikai ʻaki ha taha kehe: 5 koeʻuhi kuo pau ke taki taha fua ʻene kāvenga aʻana. 6 Pea ko eni, ko ia ʻoku akonekina ʻi he Folofola, ke ne tuku kiate ia ʻoku faiako ke ʻinasi ʻi heʻene 7 koloa kotoa. ʻOua naʻa tuku ke fakahala ʻi kimoutolu: talaʻehai ʻoku ala paʻusi ʻi ʻa e ʻOtua; he ʻilonga pe meʻa ʻoku to ʻe ha tangata, ko ia ia 8 te ne utu foki. He ko ia ʻoku ne to ʻi hono kakano, te ne utu mei he kakano ʻa e ʻauha: ka ko ia ʻoku ne to ʻi he laumalie, te ne utu mei he 9 laumalie ʻa e moʻui taʻengata. Ka ʻoua naʻa ta fiu ʻi he failelei, he te ta utu ʻi hono faʻahitaʻu, ʻo kapau ʻe 10 ʻikai te ta vaivai. Pea kapau ko ia, pea lolotonga ʻoku ta faingamalie ta ngaūe ʻaonga ki he kakai kotoa pe: kae lahi pe kiate kinautolu ʻoku ʻi he famili ʻo e lotu. 11 Vakai ʻete tohi mata lalahi maʻamoutolu ʻaki hoku nima oʻoku. 12 ʻilonga ʻa kinautolu ʻoku tangi ke ha matamatalelei ʻi tuʻa sino, ko kinautolu ia ʻoku kouna kimoutolu ke mou kamu: ka ko hono ʻuhinga pe, ke ʻoua naʻa fakatanga ʻi kinautolu, koeʻuhi ko e Kolosi ʻo Kalaisi. 13 He naʻa mo e faʻahinga kamu na, talaʻehai ʻoku nau tauhi ʻa e Lao ʻe kinautolu: ka ʻoku nau tangi ke mou kamu, koeʻuhi ke nau tuʻunga ʻi homou kakano haʻanau polepole. 14 Ka ko au, mole ke mamaʻo haʻaku polepole, ka ʻi he Kolosi ʻo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻa ia kuo kalusefai ai ʻa mamani kiate 15 au, mo au ki mamani. He talaʻehai ko ha meʻa ʻa e kamu, pe ko ha meʻa ʻa e taʻekamu, ka ko e 16 fakatupufoʻou pe. Pea ʻilonga kinautolu te nau fai ʻenau laka ki he fua ko eni, ʻofa ke hifo kiate kinautolu ʻa e fiemalie moe meesi, pea pehe foki ki he haʻa Isileli fakaʻOtua! 17 Hili ʻeni, ke ʻoua naʻa fakangangau ʻi au ʻe ha taha: he ko au ʻoku te ʻalu mo kita ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo Sisu, kuo taʻi hoku sino. 18 Ko e kelesi ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻofa, kainga, ke ʻi homou laumalie ia! Emeni. 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#Galatians

Nenhum comentário:

Postar um comentário