sexta-feira, 3 de abril de 2015

KOLOSE: TONGAN


Kolose 1
1 TU KO KIMAUA — ʻa Paula ko e aposetolo ʻa Kalaisi Sisu ʻi he tuʻutuʻuni ʻa e ʻOtua, mo siʻi kainga ko Timōte — ko ʻema tohi ki he kakai lotu ʻi Kolose, ko e kau tui ʻoku kainga ʻia Kalaisi. 2 ʻOfa ke mou maʻu kelesi mo e nemalie mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai. 3 Ko e fakafeta ʻi pe kuo ma fai ki he ʻOtua, ko e Tamai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, mo e hutia 4 maʻu pe kimoutolu, talu ʻema fanongo ki hoʻomou tui kia Kalaisi Sisu, pea mo hoʻomou ʻofa tauhi maʻu ki he kau lotu kotoa pe; 5 ʻa ia ʻoku tupu mei hoʻomou ʻamanaki ki he meʻa kuo tuku tauhi maʻamoutolu ʻi Hevani: ʻa ia ne mou fanongo muʻa ki ai ʻi he malangaʻaki ʻo e akoneiki 6 mei he Kosipeli: ʻa e Kosipeli naʻe aʻu atu, pea ʻoku nofo mo kimoutolu, ʻo hange foki ʻene ʻi mamani kātoa, ʻo ne fakatupu fua mo mafola, ʻo hange foki ʻene fai ʻiate kimoutolu, talu e ʻaho ne mou fanongo ki hono tala ʻo e kelesi ʻa e ʻOtua, mo ongona, ʻi 7 hono anga totonu: ʻa ē ne mou ako ʻia Epafasi, ko siʻoma kaunga tamaioʻeiki ʻofeina ʻomaua, pea ko e faifekau ʻa Kalaisi kei lototō 8 kiate kimaua; pea ko ia foki naʻa ne fakaha mai hoʻomou ʻofa ʻi he Laumalie. 9 Ko ia ko kimaua foki, talu e ʻaho naʻa ma fanongo ki ai, ʻoku ʻikai tuku ʻema hufia kimoutolu, mo ʻema kolenga ke mou potopoto ʻi ʻi he ʻilo ki hono finangalo, ko e meʻa ʻi he poto kehekehe mo e ʻilo kehekehe ʻoku mei he Laumalie; 10 koeʻuhi ke tau hoʻomou laka pea mo e ʻEiki, ʻo huʻu ki he meʻa kotoa pe te ne hoifua ai; ʻo mou fakatupu fua, ko e ngaahi ngaūe lelei kehekehe; mo mou tupulekina ko e meʻa 11 ʻi he ʻilo ki he ʻOtua; kuo fakamalohi kimoutolu ʻaki ʻa e mafai kotoa pe, ʻo tāu mo e mafimafi ʻo ʻene ʻAfio langilangi ʻia, ke mou lava ai ke kataki fiefia ʻa e meʻa kotoa pe 12 mo e kakai kotoa pe; mo mou fakafeta ʻi ki he Tamai, ʻa ia naʻa ne ngaohi kimoutolu ke mou tāu ke ʻinasi ʻi he tofiʻa ko ia ʻo e kau maʻoniʻoni ʻa ia ʻoku ʻi he maama — 13 ʻa ʻene ʻAfio naʻa ne hamusi kitautolu mei he pule ʻa Poʻuli, mo ne hiki kitautolu ki he puleʻanga ʻo 14 hono ʻAlo ʻOfaʻanga: pea ʻi heʻetau tuʻu ʻiate ia kuo tau maʻu ʻa e huhu ʻi, ko e fakamolemole ʻetau ngaahi 15 angahala; ʻa ia ko e Imisi ia ʻo e ʻOtua ko e Taʻehamai, ko e ʻUluaki ia naʻe fakatupu, ko e Ktmuʻa ʻi he 16 meʻa kotoa pe kuo ngaohi: koeʻuhi naʻe tefito kiate ia ʻa e ngaohi ʻo e meʻa kotoa pe, ʻa e meʻa ʻi he langi mo e meʻa ʻi mamani, ʻa e meʻa hamai mo e meʻa taʻehamai, neongo ko ha faʻahinga maʻu taloni, pe ko ha faʻahinga houʻeiki, pe ko ha faʻahinga pule, pe ko ha faʻahinga 17 maʻu tuʻunga; ʻio, kuo ngaohi ʻa e meʻa kotoa pe ʻiate ia pea maʻana, pea ko e muʻa ʻa ʻEne ʻAfio kae kimui ʻa e meʻa kotoa pe, pea ʻoku femaʻumaʻutaki ʻiate ia ʻa e meʻa 18 kotoa pe: pea ko ʻEne ʻAfio ko e ʻUlu ʻo e Sino ko ia ko e Siasi; he ko e Kamata ia, ko e ʻUluaki naʻe fakatupu mei he kau Pekia; koeʻuhi ke ne hoko ʻi he mea kotoa pe 19 ko e Tuʻukimuʻa. He naʻe finangalo ʻa Katokātoa ke fale ʻi he ʻEne 20 ʻAfio; pea ko e meʻa ʻiate ia ke toe fakalelei ʻa e meʻa kotoa pe ki he ʻEne ʻAfio; ʻio, hili ʻene fai ʻa e fakamelino ʻaki ʻae taʻatāʻa ʻi he Kolosi oʻona, pea ke fakalelei ʻiate ia ʻa e ngaahi meʻa kotoa pe, pe ʻoku ʻi Mamani pe ʻoku ʻi Langi. 21 Pea ko kimoutolu foki naʻe fakahe ʻi muʻa, pea mou nofo ko e ngaahi fili ʻi loto, ʻo hā ʻi hoʻomou ngaahi ngaūe naʻe kovi; ka ʻi he taimi ni kuo ne fakalelei kimoutolu ʻaki ʻa 22 e pekia ʻa hono sino kakano, koeʻuhi ke ne ʻatu kimoutolu ʻoku mou maʻoniʻoni mo taʻemele mo taʻelau ʻi ʻi 23 heʻene ʻafio hifo. Kehe ʻo kapau te mou nofo maʻu ʻi he lotu, kuo pulusi ki he tuʻunga, mo maʻumaʻuluta, pea taʻemahiki mei he ʻamanaki fakakosipeli; ʻa e kosipeli ko ia ʻa ia naʻa mou fanongo ki ai, ʻa ia ne malangaʻaki ki he meʻa moʻui kotoa pe ʻi he lalo langi, ʻa ia naʻa ku hoko, ʻa au Paula, ko hono faifekau. 24 Ko e meʻa ʻoku ou fai ʻi he taimi ni, ko e fiefia ʻi heʻeku ngaahi mamahi koeʻuhi ko kimoutolu, ʻou fai ʻi hoku kakano ni ʻa e fakakakato ʻo e ngaahi mamahi ʻa Kalaisi ʻoku toe ke fai koeʻuhi 25 ko hono sino ko e siasi: ʻa ia naʻa ku hoko au ko e faifekau ki ai, ke fai ʻa e lakanga naʻe tuku kiate au maʻamoutolu, ʻa ia ko e setuata ʻa e ʻOtua, ke ʻosiki ʻa e Folofola ʻa e ʻOtua 26 — ʻa e misiteli ko ia ne fufū ʻi he ngaahi kuonga mo e ngaahi toʻutangata kuo hili, ka kuo fakaeʻa ʻeni ki hono kakai tapu: 27 ʻa ia naʻe finangalo ʻa e ʻOtua ke faka ʻilo kiate kinautolu hono lahi faufau ʻo e langilangi ʻia ʻo e misiteli ko ia ʻi he lotolotonga ʻo e Senitaile; ʻa ia ko eni, Ko ʻe ʻiate kimoutolu ʻa Kalaisi, ko e fakaʻamanaki ki he langilangi ʻia. 28 ʻA ia ʻoku mau ongoongoa, heʻemau valoki ʻa e tangata kotoa pe, mo ʻakonekina ʻa e tangata kotoa pe, ʻaki ʻa e faʻahinga poto kotoa pe; koeʻuhi ke mau ʻatu ʻa e tangata kotoa pe kuo haohaoa ʻia Kalaisi 29 Sisu. Pea ʻoku te fai ke ongosia I foki kita, ʻi he fefaʻuhi ke lava ʻa e meʻa ko ia; ʻo tāu mo e ivi ʻo ʻEne ʻAfio ʻoku ngaūe ʻi hoku loto, ʻo fuʻu malohi.
Kolose 2
1 HE ʻoku ou loto ke mou meaʻi ʻa e fuʻu lahi ʻo e fefaʻuhi ʻoku ou fai koeʻuhi ko kimoutolu, mo e kainga ʻi Leotisia, ʻio, ʻa kimoutolu kotoa pe kuo teʻeki ke mamata 2 ki hoku mata fakasino; ʻa ʻeku feinga ke fiemalie homou loto, he fetuʻutuʻutaki kimoutolu, ko e meʻa ʻi hoʻomou feʻofoʻofani, pea koeʻuhi ke mou ʻosiki ʻa e fuʻu koloa ko ia, ko e ʻilo fakapapau mo e ʻilo kanokano, ʻio, ʻa e ʻilo fakaʻaufuli ki he misiteli fakaʻotua, 3 ʻa ia ko Kalaisi: _ʻa ia ʻoku faʻoaki ai hono katokātoa ʻo e koloa poto mo e koloa ʻilo, ʻo fufū pe. 4 ʻOku ou lea pehe, koeʻuhi ke ʻoua naʻa fakahala ʻi kimoutolu ʻe ha taha, ʻi haʻane lea fakaoleole. 5 He neongo ʻoku ou mamaʻo moʻoni fakasino, ka ʻoku ou ʻiate kimoutolu ʻi loto, ʻou fiefia pe, mo tokanga ʻi ʻa e māu ʻo hoʻomou nofo, mo e aka taumamaʻo ʻo hoʻomou tui kia Kalaisi. 6 Ko ia ko e meʻa ʻi hoʻomou maʻu ʻa Kalaisi Sisu ko e ʻEiki, pea 7 mou fou ʻiate ia pe: ko e kakai kuo aka ʻiate ia, pea ʻoku langa hake ʻiate ia, pea ʻoku fakaʻaʻau ke kaukaua ʻi he lotu, ʻi hono anga naʻe akonekina ai kimoutolu, ʻo mou tupulekina ai, pea ō mo ia ʻa e faʻa fakafeta ʻi. 8 Mou vakai naʻa faifai pea ai ha taha, te ne fai ʻaki ʻene poto fiefilosefa, ʻa ia ko e koto muna mo e kākā, ʻo ne holataki kimoutolu ʻi he ʻalunga ʻo e ngaahi tuʻutuʻuni fakaeonoʻaho ʻa e kakai, ʻio, ʻi he ʻalunga ʻo e ngaahi elemeniti ʻo e lotu ʻa ia ʻoku fakamaama, ʻo ʻikai ʻi he ʻalunga fakaKalaisi. 9 Koeʻuhi ʻoku fale ʻi he ʻEne ʻAfio hono katokātoa ʻo e ʻOtua, ʻo nofo 10 sino; pea kuo mou ʻosi fonu ʻi hoʻomou tuʻu ʻiate ia, ʻa ʻEne ʻAfio ʻa ia ko e ʻulu ʻo e faʻahinga pule mo maʻutuʻunga kotoa pe:. 11 Pea naʻe kamu foki ʻa kimoutolu ʻiate ia, ko ha kamu taʻe fai ʻe ha nima, ko e hu ʻihu ʻi ʻo e sino kakano ʻia, ko e kamu ʻoku ʻa Kalaisi: 12 ʻa ia naʻe fai ʻi homou kaungatelio mo ia ʻi he papitaiso, pea "i he meʻa ko ia naʻe kaunga fokotuʻu kimoutolu mo ia, ko e meʻa ʻi hoʻomou tui ki he ngaūe ʻa e ʻOtua, ʻa ʻene fokotuʻu ia mei he pekia. 13 Ko kimoutolu foki, lolotonga naʻa mou mate ʻi hoʻomou ngaahi faihala, pea ʻi hoʻomou taʻekamu, ʻa ē ko hoʻomou kei kakano ʻia, naʻa ne kaunga-fokotuʻu hake kimoutolu mo ia, hili ʻene fakamolemole 14 ʻetau ngaahi faihala kotoa pe. ʻIo, hili ʻene tamateʻi ʻa e tohi ne fakamoʻua kitautolu ʻaki hono ngaalii tuʻutuʻuni, ʻa e tohi ko ia nae tuʻu ko hotau fili: ʻio kuo ne ʻave ʻa e tohi mo ʻene punufuʻu mai, he naʻa 15 ne tukifaʻo ia ki hono Kolosi; mo ne hu ʻihu ʻi meiate ia ʻa e kau pule mo e kau maʻutuʻunga, ʻo ne matuʻaki fakaʻaliʻali kinautolu, heʻene sipikaki kinautolu ʻi Heʻene ʻAfio. 16 Ko ia ke ʻoua naʻa ai ha taha te ne anga ʻi kimoutolu ʻi ha kai pe ha inu, pe ʻi ha meʻa hange ko ha kātoanga, pe ha fakamahinafoʻou, pe ha sapate: 17 he ko e ngaahi meʻa ko ia ko ha ʻatā pe ʻo ha ngaahi meʻa ka hoko, ka ko e sino ʻo e ngaahi meʻa ko ia ʻoku tefito kia 18 Kalaisi. Pea ke ʻoua naʻa fakahala ʻi kimoutolu ʻe ha taha ke mole homou palē, heʻene loto ke fou ʻi he "fakavaivai" tokua, mo e lotu ki ha kau angelo, heʻene ʻeke noa pe ki he ngaahi meʻa tokua "kuo ne sio ki ai", kuo fakafuofuolahi ia ko e meʻa ʻi hono ʻ"atamai" tokua, (ʻa e ʻatāmai ʻo hono 19 kakano;) ka ko e taha ʻoku ʻikai kuku ki he ʻUlu, ʻa ia ʻoku ma.ʻu tokoni mei ai, pea ʻoku femaʻumaʻutaki mei ai, ʻa e sino kotoa, ko e meʻa ʻi he ngaahi hokotanga hui mo e ngaahi uoua, ʻo ne tupu ai, ko e tupu fakaʻotua. 20 ʻE, kapau leva naʻa mou kaunga pekia mo Kalaisi, ʻo ʻatāʻatā ai mei he ngaahi elemeniti ʻo e lotu ʻa ia ʻoku fakamaama, ko e ha ʻoku mou fai ʻo hange ʻoku mou kei moʻui fakamaama, ʻo kataki ke tuʻutuʻunia kimoutolu ʻi he falengā tuʻutuʻuni mo akonaki ʻa e tangata; 21 ʻo pehe, ʻOua ʻe ala ki ai, ʻumaʻa ha kamata, ʻio, pe momoʻi lave ki ai 22 — ʻosi ko e ngaahi meʻa ia kotoa pe ʻoku nofo ke ʻauha ʻi hono kai 23 — ʻa ia ko e faʻahinga tuʻutuʻuni ʻoku matamata poto moʻoni ko e ʻi ai ha fakalahi o ʻete lotu, mo ha fuʻu fakavaivai, mo e taʻemaemaeʻekina hoto sino; ka ʻoku ʻikai ko e ʻi ai haʻane momoʻi ʻaonga ke taʻofi ʻa e fai ke topono ʻa e kakano.
Kolose 3
1 PEA kapau leva naʻe kaungafokotuʻu kimoutolu mo Kalaisi, pea mou ngaūe ki he ngaahi meʻa ʻo ʻolunga, ʻa e potu ʻoku ʻi ai ʻa Kalaisi, heʻene ʻAfio mei he toʻomataʻu ʻo e ʻOtua. 2 Ke huʻu hoʻomou tokanga ki he ngaahi meʻa ʻo ʻolunga, ʻo ʻikai ki he 3 ngaahi meʻa ʻoku ʻi mamani: he kuo mou pekia, pea ko hoʻomou moʻui ʻoku fufū fakataha mo Kalaisi ʻi he 4 ʻOtua. Pea ka ʻiloange ʻe fakaha mai ʻa Kalaisi, ʻa ia ko ʻetau moʻui, pea ʻe toki fakaha ʻa kimoutolu foki fakataha mo ia ʻi he langilangi ʻia. 5 Ko ia mou ʻai ke mate leva homou ngaahi kupu ʻoku ʻi mamani, ko e feʻauaki, angaʻuli, havala, holi pango; kaeʻumaʻa ʻa e manumanu, ʻa ia ko e tauhi aitoli 6 tofu pe ia: he ko e ngaahi meʻa ko ia ʻoku hoko mei ai ʻa e houhau ʻa e 7 ʻOtua. Ko e ngaahi meʻa ko ia naʻe fou ai ʻa kimoutolu ʻi muʻa, lolotonga naʻa mou kei moʻui ki he 8 ngaahi meʻa ko ia. Ka i he taimi ni ke mou tuku ʻe kimoutolu foki ʻa e meʻa pehe kotoa pe, ʻa e ʻita, ʻa e lili, ʻa e lotokovi; taʻofi homou ngutu mei he lau ʻikovi mo e kape. 9 ʻOua ʻe loi ʻi hoʻomou feangai, he kuo mou hu ʻihu ʻi ʻa e motuʻa tangata, mo ʻene ngaahi falengā ngaūe; 10 pea kuo mo ʻai ʻa e tangata foʻou, ʻa ia ʻoku fai ai pe hono fakafoʻou ʻi he imisi ʻo ʻEne ʻAfio naʻa ne ngaohi ia, ke ne hokosi ʻa e ʻilo kanokano: 11 pea ko e tuʻu ko ia ʻoku ʻikai ai ke Kalisi mo Siu, ke kamu mo taʻekamu, ke papeliane, Sitia, popula, tauʻatāina: ka kuo hoko ia kotoa ko Kalaisi pe, pea ko Kalaisi ʻoku ʻi ai taki taha. 12 Ko ia ke mou fai ʻo tāu mo e kau fili ʻe he ʻOtua, ʻa ia ʻoku tapu mo ʻofeina ʻo mou ʻai; ʻa e fatu ʻoku langaʻi he fai meesi mo e angaʻofa mo e fakaʻakiʻakimui mo e angakataki mo e angamokomoko; 13 pea ka ai ha taha ʻoku ne kovi ʻia ʻi ha taha ʻi ha meʻa, ke mou fekatakiʻaki pe mo fefakamolemoleʻaki; ʻio, ʻo hange foki ne fakamolemole kimoutolu ʻe he ʻEiki, ke pehe pe mo kimoutolu. 14 Pea mou kofutuʻaʻaki ʻa e ngaahi meʻa ko ia kātoa ʻa e ʻofa, ʻa ia ko e fakamaʻu ʻo e haohaoa. 15 Pea tuku ʻa e fakamelino ʻa Kalaisi ke fakamāu ʻi homou loto, ʻa ia foki naʻe fakaului kimoutolu ke lava ʻi hoʻomou sino taha: kaeʻumaʻa ke mou hoko ko e kau 16 fai fakafeta ʻi. Ke matuʻaki nofo ʻia kimoutolu ʻe he folofola ʻa Kalaisi, ʻo tuʻu ʻi he faʻahinga poto kotoa pe: ʻo mou fefaiʻaki homou akonekina mo e valoki ʻaki ʻa e ngaahi Same, mo e ngaahi himi, mo e ngaahi hiva fakalaumālie, ʻo fai fakakelesi pe, mo mou hiva ʻi homou loto ki he ʻEiki. 17 Pea neongo pe ko e ha ha meʻa te mou fai, ha lea pe ha ngaūe, mou fai kotoa pe ʻi he huafa ʻo e ʻEiki ko Sisu, mo mou fakafeta ʻi ʻiate ia ki he ʻOtua ko e Tamai. 18 ʻA e kau fefine, mou anganofo ki homou ngaahi husepaniti, ʻa ia naʻe tāu leva ke mou fai he ko e kakai lotu. 19 ʻA e kau tangata, mou ʻofa ki homou ngaahi uaifi, ʻo ʻoua ʻe kona homou loto kiate kinautolu. 20 ʻA e fanau, mou talangofua ki hoʻomou matuʻa ʻi he meʻa kotoa pe, he ko e meʻa fakaʻofoʻofa ia ʻi he lotu. 21 ʻA e ngaahi tamai, ʻoua te mou fakahohaʻasi hoʻomou fanau, naʻa faifai pea nau loto kina. 22 ʻA e kau tamaioʻeiki, mou talangofua ki hoʻomou ngaahi ʻeiki fakasino ʻi he meʻa kotoa pe; ʻo ʻikai ʻi he fai fakamamata, ʻo hange ko ha kakai kimoutolu ʻoku fai ke malie ʻia ʻa e tangata pe, ka mou fai lototō pe, telia ʻa e ʻEiki. 23 ʻilonga ha meʻa te mou fai, ngaūe fie ngaūe ki ai, he ko e ngaūe ki he 24 ʻEiki, ʻo ʻikai ki he kakai: ʻo mou ʻilo, ko e ʻEiki ia te mou maʻu mei ai ʻa e totongi totonu, ko e maʻu tofiʻa. Ko e ʻEiki ko Kalaisi ia ʻoku mou nofo tamaioʻeiki ki ai. 25 Seuke, ʻilonga ʻa ia te ne ngaūe taʻetotonu te ne maʻu ʻa e totongi o ʻene ngaūe taʻetotonu naʻe fai: pea talaʻehai ʻoku ʻi ai ha filifilimanako. 26 ʻA e ngaahi ʻEiki, mou fai hoʻomou ngaūe foki, ʻo ʻatu ki hoʻomou kau tamaioʻeiki ʻa e meʻa ʻoku totonu mo tāu, ko hoʻomou ʻilo ʻoku ʻi ai hamou ʻEiki foki ʻi Langi.
Kolose 4
1 MOU fakaʻutumauku hoʻomou hu; pea mou ʻā ʻi hono fai, pea fai mo 2 e fakafeta ʻi. Pea ʻoua naʻa ngalo ke hufia kimautolu foki, koeʻuhi ke fakaava mai ʻe he ʻOtua ha matapa 3 moʻo e folofola, ke mau tala ʻa e misiteli ʻo Kalaisi, ʻa ia ʻoku ou nofo 4 ha ʻisia ai foki: ʻio, koeʻuhi ke u lea fakahāʻaki ʻa e meʻa ko ia, ʻa ia ʻoku tāu mo kita ke fai. 5 Ke fakapotopoto hoʻomou fakafeangai ki he kakai ʻo tuaʻā, ʻo lamalama ke ngaūeʻaki ʻa e faingamalie. 6 Ke kelesi ʻia ai pe hoʻomou lea ki ai, mo fakaifo ʻaki ha masima, ʻo mou ʻilo ʻa e anga ʻo e tali ʻoku totonu ke fai kiate kinautolu taki taha. 7 Ko e meʻa ki heʻete ngaahi meʻa, ʻe fakaha atu ʻe Tikiko, ko siʻi kainga ʻofeina, mo e tokoni lototō, mo e kaungātamaioʻeiki mo au ʻi 8 he ngaūe ʻa e ʻEiki. ʻA ia kuo u fekau tonu atu ki he meʻa ko ia, ke mou ʻilo ʻema ngaahi meʻa, pea ke ne 9 fakafiemalie homou loto. Te na ō mo Onesema foki, ko siʻi kainga lototō mo ʻofeina, ʻa ia foki ʻoku mei homou feituʻu. ʻE aʻau atu ʻe kinaua ʻa e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻi heni. 10 ʻOku ʻofa atu ʻa Alisitako, ʻa ia ʻoku nofo pilisone mo au, pea mo Maʻake, ko e tamaʻamehekitanga ʻo Panepasa: ʻa ia kuo mou maʻu tuʻutuʻuni ki ai; (kapau te ne aʻu atu kiate kimoutolu, mou tali lelei 11 ia:) kaeʻumaʻa ʻa Sisu ʻa ia ʻoku hingoa ko Siusitasa. Ko kinautolu pe ʻo e haʻa kamu ʻoku kau mo au ʻi he ngaūe maʻa e Puleʻanga ʻo e ʻOtua: ko e tuʻungameʻa ia kuo fakafiemalie kiate au. 12 ʻOku ʻofa atu ʻa Epafasi, ko e tamaioʻeiki ʻa Kalaisi Sisu mei homou feituʻu; ʻa ia ʻoku ne fai fefaʻuhi ai pe ʻi heʻene ngaahi hu koeʻuhi ko kimoutolu, ko e kole ke mou tuʻu maʻu ʻi he tuʻutuʻuni kotoa pe ʻa e ʻOtua, kuo mou fakamotuʻatāngata mo ʻilo ʻilopau. 13 Seuke, ʻoku ou fakamoʻoni kiate ia, ʻoku lahi ʻene feinga koeʻuhi ko kimoutolu, mo e kainga ʻi Leotisia mo Hailapoli. 14 ʻOku ʻofa atu ʻa Luke ko siʻi faitoʻo, pea mo 15 Timasi. Mou tala ʻeku ʻofa ki he kainga lotu ʻi Leotisia, kaeʻumaʻa ʻa Nimifa mo e siasi ʻi hono ʻapi. 16 Pea ka ʻosi leva ʻa e lau ʻo e ipiseli ni kiate kimoutolu, pea tuku ke lau ia ʻi he siasi ʻo e kakai Leotisia, pea ke mou lau foki ʻa e ipiseli mei Leotisia. 17 Pea ke mou lea kia Akipo, ʻo pehe, Tokanga ki he lakanga kuo ke maʻu ʻi he ngaūe ʻa e ʻEiki, ke ke ʻosiki ia. 18 Ko e fetapa ʻeni ʻoku fai ʻaki ʻa e nima oʻoku Paula, Manatu ʻi siʻoku ngaahi ha ʻi. Ke nofo mo kimoutolu ʻa e kelesi. 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#Colossians

Nenhum comentário:

Postar um comentário