quinta-feira, 9 de abril de 2015

Luk: Uganda


Luk 1
1.1 Chanbaa Teofilus: N loon ki a bann nan maan nba ki bi poŋ daan wanna na, li tee barmɔnii mɔniie. Li piinu ni, nisiab din la linba piin ki teen ti leeb sinsuuk ni na, nan bi ninbina. Ŋamme tee binba din mɔɔntir maan maŋ, ki niib bonchiann kot bi mɔŋ paak ki sɔb linba ki bi wannib na. Li paak, n mɔŋ mɔŋ boi ki fiitir boŋŋann ki la nan li bonsiar kur nba tee biaŋinba li piinu ni, nan laa saa biaŋinba, ki n dukin nan li ŋan nan ki n sɔb ki lii tɔɔk sɔnu, ki tura. 1.5 Yoo nba ki Herod din tee Judea tiŋ batsaakɔɔ na, ki Yennu manntɔsɔɔ be ki u sann tee Sekaria, ki u tee manntɔɔ Abija paabu ni nirɔ, ki u ŋaapoo tee manntɔɔ Arɔnn yaaboonn, ki u sann tee Elisabef. 1.6 Bi banlee maŋ binbeŋ din ŋan Yennu boor, ki bi sak u wannu nan sennu kur nyiknyik; 1.7 ŋaan bi din ki mɔk biki, kimaan Elisabef din tee pookammatire, ki bi kur bia poŋ kpet nan matuka. 1.8 Ŋanne dasiar ki Sekaria toontunyoo tan baar u paabu ni, ki u din tan yaa wun tun u toonn ki tur Yennu nan waa tuu tuun ki teenɔ biaŋinba na. 1.9 Li yoo na ki bi tɔ naatɔɔt nan bi mannteeb kaar nba tee biaŋinba, a bin gann wunba sii kɔɔ Yennu ŋaak na ni kii wubint bonnunubit. Baa tɔ, ki Sekaria dii. Li paak ki u tan saan kɔɔ ŋaak maŋ ni, 1.10 ŋaan ki nibur na kur biar see nanyer ki mei Yennu, yoo nba ki u daa wubint bonnunubit na. 1.11 Li yooe ki Yennu malaka dɔkit Sekaria paak, ki set bonnunubit binbintir na diitu po. 1.12 Sekaria nba din tan lau yoo nba, ki u yan put ŋmat, ki jaŋmaanii soorɔ. 1.13 Ki malaka maŋ betɔ a, "Sekaria, daa tiin jaŋmaanii. Yennu poŋ gbat a miaruwa, ki a ŋaapoo Elisabef tan saa mar bonjak ki tura, ki a saa pur u sann Jɔɔnn. 1.14 Ki li tan saa maŋa ki a par n penn, ki niib bonchiann para mun tan saa penn u maaru maŋ paak. 1.15 U tan sii tee nijaanne Yennu tɔɔnn, ki bia tan kii nyu dabooru kur. U tan saa gbee nan Yennu Seyeeŋ u matuk yooewa. 1.16 U tan saa te ki Israel teeb bonchiann n jen bi Yomdaanɔ Yennu boor. 1.17 U sii mɔk Yennu Seyeeŋ nan paŋ, nan Yennu sɔkinii Elaija nba din mɔk biaŋinba na, ki tan saa dɔŋ liit ti Yomdaanɔ, ki tunn mɔtana nigbouŋ na yan, ki bin gaar bi yeejamm danbont, ki bia tunn mɔy‡tdamm yan ki bin bann yentinbinbeŋ, ki u bia tan saa te ki niib n teen siir kii guu bi Yomdaanɔ." 1.18 Ki Sekaria bet malaka maŋ a, "N saa teen nlee ki bann nan linba na tee mɔnii? Kimaan n kpeta, ki n ŋaapoo mun bia kpeta." 1.19 Ki malaka maŋ jiinɔ a, "Mine tee Gabriel wunba kar Yennu tɔɔnn na; ki u tumin a boor, a n tan pak nana ki wanna barŋanii na. 1.20 Ŋaan a saa muu ki kii fit piaki nan li yoo nba tan saa baar ki lin teen mɔnii, kimaan a ki teen n maan nba saa teen mɔnii na yada." 1.21 Tɔn, niib nba biar see nanyer ki guu Sekaria na, li din bakitib kimaan waa yukir Yennu jiantu ŋasaakak ni biaŋinba na. 1.22 Waa ji din tan nyii yoo nba, u din ki fit piaki, ki bi ji din bann nan u la yirintue Yennu jiantu ŋasaakak na ni; ki u ji piak muutir ki labin nii ki teemm. 1.23 Yoo nba ki u toona din tan gbenn Yennu jiantu ŋasaakak ni na, ki u kun ŋaak ni. 1.24 Li poorpoe ki u ŋaapoo Elisabef din soor poor, ŋaan bɔrii u mɔŋ ŋaak ni tatata nan ŋmaarii ŋaŋŋmu, 1.25 ki din tan yet u mɔŋ a, "Linba nae ki Yennu tun turin ki tinin ninbaauk ki nyinnin fei ni." 1.26 Tɔn, Elisabef poor sooru ŋmaarii ŋanloob nie, ki Yennu tun u malaka Gabriel a wun saan doo nba be Galilii tiŋ ni, ki bi yi doo maŋ Nasaref na, 1.27 ki saa pak tur sapaammunn nba ki u sann tee Meeri na. Sapaamɔ maŋ din tee jasɔɔ sarkpeŋe, ki u sann tee Joosef. Joosef din tee Kpanbar Defid yaaboonne. 1.28 Ki malaka na tan baar Meeri boor ki yetɔ a, "N foonta. Yennu par mei a paak, ki u bia be nana." 1.29 Waa yet biaŋinba na, ki Meeri yan ji put ki saa baa nɔɔk ni, ki u ji dukii maan maŋ paak. 1.30 Ki malaka na bia betɔ a, "Meeri, daa tiin jaŋmaanii, kimaan Yennu par mei a paak. 1.31 A tan saa soor poor ki mar bonjak, ki tan saa pur u sann Yiisa. 1.32 U tan sii tee nijaanne, ki bi yiu Yabint Yennu Bija. Ti Yomdaanɔ Yennu saa te ki wun di u yeeja Defid naan, 1.33 ki u sii tee Jakɔb yaaboona ni kpanbar mɔkmɔk nan mɔkmɔk, ki u naan bia kan mi gbenni." 1.34 Ŋanne ki Meeri boi malaka maŋ, "N daa tee sapaam-munne, ki nlee ki n saa soor poori?" 1.35 Ki malaka na yetɔ a, "Yennu Seyeeŋ saa sik a ni, ki Yabint Yennu paŋ n bakin a paak; li paak, bik nba ki a tan saa marɔ maŋ sii tee popeendaanɔe, ki bi yiu Yennu Bija. 1.36 Ŋaan bant nan a niipoo Elisabef, wunba kpeta na, mɔtana u soor poora ki saa mar bonjak, u ŋmaarii ŋanloobu na, ŋɔɔ nba ki bi din yiu pookammatir na; 1.37 kimaan siar kaa ki Yennu kan fit tumi." 1.38 Ki Meeri betɔ a, "Tɔn, n tee Yennu daabire. Ŋaant ki lin teen nan faa betin biaŋinba na." Ki malaka na ji yaat nyikɔ. 1.39 Li poorpo ki Meeri fiir yiama ki saan kunkona nba be Juda tingbouŋ ni na po, ki saa baar dosau ni, 1.40 ki kɔɔ Sekaria ŋaak ki foont Elisabef. 1.41 Yoo nba ki Elisabef gbat Meeri foontii na, ki bik nba daa be Elisabef poor ni na ji kpir kutib. Li yoo na ki Yennu Seyeeŋ gbee Elisabef, 1.42 ki u yikin sanpaapowa a, "Wuya, wuya, Yennu piisin be a paak ki gar pooleeb kura, ki u piisin bia be bik nba be a poor ni na paak. 1.43 Li teenin nlee na ki n Yomdaanɔ naa tan baar n boori? 1.44 Maa gbat a foontii yoo nba, ki bik nba be n poor ni na ji kutib nan parpeenn. 1.45 Fin nba teen yada nan Yennu maan nba ki u pak tura na tan saa teen mɔnii, parpeenn tee a yare." 1.46 Ŋanne ki Meeri ji din yet a "N piak Yennu n par ni, 1.47 ki mɔk parpeenn, Yennu nba tee n Tinntɔɔ na paak, 1.48 kimaan u tin min nba tee u sapaandaabir na ninbaauk, ŋaan ki n poŋ ki tee siari. Laa jii dinna ki saa, nigbouŋ kur tan sii yeen a n tee parpeenn daanɔe, 1.49 kimaan paŋ daanɔ Yennu tun toonjaana ki turin, ki u sann tee kasii. 1.50 U bia mɔk ninbatinu nan nigbouŋ kur nba tiinɔ. 1.51 U tant u nuu ki tun paŋ toona, ki yat karinbaandamm ki biir bi lora, 1.52 ki liat kpanbara, ŋaan donn tatimm, 1.53 ki gboon komma jeŋant, ŋaan te ki mɔkita ŋmat niikoonii. 1.54 Waa din senn mɔsonn ki tur ti yeejamm Israel teeb nba tee u toontunna na, u tian li po ki sommitib. 1.55 U bia tian ki tiin Abraham nan u yaaboona ninbaauk mɔkmɔk nan mɔkmɔk." 1.56 Tɔn, li din teen nan ŋmaarii ŋantaa na ki Meeri daa be Elisabef boor, ki tan ŋmat kun. 1.57 Li poorpoe ki Elisabef matuk yoo tan baar, ki u mar bonjak. 1.58 Ki bi ŋakpiasinba nan u ninjamm din gbat biaŋinba ki Yennu tinɔ ninbaauk bonchiann na, ki bi kur ji din mɔk parpeenn nanɔ. 1.59 Tɔn, ki li daa ŋanniin daare ki bi baar a bin pot bik maŋ punn, ki loon bin jii u baa sann ki purɔ; 1.60 ŋaan ki u naa gatib a, "Aaii, u sanne tee Jɔɔnn." 1.61 Ki bi yetɔ a, "Ŋaak na ni, sɔɔ sann ki yi Jɔɔnni." 1.62 Ŋanne ki bi pak muutir nan bik maŋ baa, a bin boi ki laan u loon bii yi u bik maŋ sann bee; 1.63 ki u wann muutir ni a bin jii dapɔk turɔ. Baa jii ki turɔ ki u sɔb a, "Bik maŋ sanne tee Jɔɔnn." Ki li ji bakit bi kura. 1.64 Li taakpaak ni ki Sekaria muut ki ji piin maan paku ki piak Yennu. 1.65 Ki jaŋmaanii soor bi doo niib kura. Ki labaar na mɔɔnt yat digbana kur nba be Judea kunkona paak, 1.66 ki li tur binba kur gbat nna maŋ dudukit, ki bi boi bi leeb a, "Bik na tan sii tee niboor bee na?" kimaan bi poŋ la nan Yennu paŋ be nanɔ. 1.67 Li yoo na ki Yennu Seyeeŋ din gbee Jɔɔnn baa Sekaria, ki u sɔkint Yennu maan ki yet a: 1.68 "Ŋaant man ki tin pak timm Israel teeb Yomdaanɔ Yennu, kimaan u baar a wun somm u niib ki fat ŋaabe. 1.69 U turit Tinntɔɔ wunba mɔk paŋ ki tee Yennu toontunnɔ Defid yaaboonn. 1.70 Yaayoo ni Yennu din pak nan u popeenn sɔkiniinba ki turit, 1.71 ki yet a u tan saa nyinnit ti datai nii ni, ki bia tan saa nyinnit binba kur namit na nii ni. 1.72 U bia yet a u sii mɔk ninbatinu nan ti yeejamm, ki kan mi tamm u popeenn mɔsonn 1.73 nba ki u din senn ki tur ti yeeja Abraham na. 1.74 U din senn a u saa nyinnit ti datai nii ni, ki tin fit jiantɔ ki jaŋmaanii daa mɔkiti, 1.75 ki ti sii tee popeendamm nan burchimm u boor nan ti manfoa gbennu. 1.76 N bik, bi tan sii yia 'Yabint Yennu sɔkiniie.' A saa gar Yennu tɔɔnne ki saa ŋamm u sɔnii ki turɔ, 1.77 ki wann u niib ki bin bann nan u tan saa tinnib yoo nba ki u nyik chab bi biit na. 1.78 Barmɔniie, Yennu mɔk ninbatinu nan burchint, ki ti tinnu daar maŋ tan sii tee nan yondoor nae, 1.79 ki li tan saa yent sanpaapo ki tur binba be kuun bunbɔnn ni na; ki li bia tan saa yent ti taa ni ki tin tɔkin parmaasir sɔnjouk na." 1.80 Li poorpoe ki bik maŋ din tan kpaatir ki pukii nan Yennu bannu, ki kɔɔ muuk ki saa be tatata nan yoo nba tan baar nan wun dɔkit Israel teeb paak.
Luk 2
2.1 Li yoo na ki kpanbara yudaanɔ Ɔgustus tur mɔb u yent ni a bin sɔb sɔɔ kur sann nikant ni. 2.2 Ŋanne tee sinsinn nikant sɔbu, ki Kirinius tee Siria tiŋ yudaanɔ li yoo. 2.3 Li paak, sɔɔ kur din kun u doo ni a bin saa sɔb u sann, 2.4 ki Joosef mun din nyii Nasaref nba be Galilii tingbouŋ ni na, ki saan Judea tingbouŋ ni, ki kun kpanbar Defid doo ni, ki bi yi doo maŋ Betlehem; kimaan u din tee Defid yaaboonne. 2.5 Li paak, ki u kpen a bin sɔb ŋɔɔ nan u sarkpeŋ Meeri sana; li yoo, ki Meeri mɔk poor. 2.6 Baa din daa be Betlehem na, ki Meeri maaru yoo tan jaŋ, 2.7 ki u mar bonjabik, u sapaammar, ki jii tana ki bobinɔ, ki birɔ bonkobit burgbetir ni, kimaan saamm diiuk ji din ki mɔk yiar nba ki bi saa dɔɔri. 2.8 Pekpaarii mun din be doo maŋ ni ki kpaar pei nyiɔk muuk ni. 2.9 Ki Yennu malaka tan dɔkit bi paak, ki Yennu yentsaakar yent lintib. Ki jaŋmaanii nan waat soorib bonchiann. 2.10 Ŋaan ki malaka na betib a, "Daa tiin jaŋmaanii man, kimaan n baar nan barŋaniie maa n wanni, linba saa tur niib kur parpeenn. 2.11 Dinna nyiɔk na bi mar i Tinntɔɔ, wunba tee Yennu Niganntɔɔ Masia na. Bi marɔ Defid doo nie. 2.12 I saa la sanpantik na boob tana ki dɔɔ bonkobit burgbetir ni; linba nae sii tee nyinn ki turi." 2.13 Li yoo na ki Yendɔuŋ ni malakanba bonchiann dɔkit ki pukin malaka na po, ki piak Yennu ki yiin a: 2.14 "Dont Yennu sann sanpaapo man; parmaasir-ii be u nigannkab paak, tingbouŋ na ni." 2.15 Ki malakanba na tan nyik pekpaarii na, ŋaan ŋmat doo Yendɔuŋ ni. Ki bi yet bi leeb a, "Ŋaant man ki tin saan Betlehem ki saa got linba tun, ki ti Yomdaanɔ Yennu betit na." 2.16 Ŋanne ki bi fiir saan yian yian ki saa baar ki la Meeri nan Joosef; ki sanpantik maŋ dɔɔ bonkobit burgbetir ni. 2.17 Baa baar lau yoo nba ki bi mɔɔnt linba ki malaka na betib ki jiin bik maŋ po. 2.18 Ki binba gbat pekpaarii na nba mɔɔnt linba na, ki li bakit bi kur. 2.19 Ŋaan Meeri din tian linba tun na kur, ki dukii li po u par ni bonchiann. 2.20 Li poorpoe ki pekpaarii na ŋmat bi pei boor muuk na ni. Baa saa na, ki bi piak dont Yennu sann, linba kur ki bi gbat ki la na paak; ki li set tee nan malaka nba betib biaŋinba na. 2.21 U maaru daa ŋanniin nie ki bi din pot u punn ki pur u sann Yiisa, sann nba ki malaka din pur ŋaan ki u poor daa ki soor. 2.22 Tɔn, li din tan jaŋ nan Joosef nan Meeri n tun nan Moses sennu nba wann biaŋinba, ki mann maruŋ ki ŋamm bi mɔŋ Yennu boor na. Ŋanne ki bi ji din jii bik na ki saan nanɔ Jerusalem, a bin saa jiiu ki tur Yennu, 2.23 nan laa sɔb Yennu sennu ni na a, "Bikperik kur nba tee bonjak sii tee Yennu yɔɔe." 2.24 Ki bi bia mann maruŋ nan Yennu nba din senn biaŋinba na a, "Bin lon lanjerii banlee koo ŋmanbira banlee ki mann." 2.25 Li yoo na ki jasɔɔ nna be Jerusalem, ki u sann tee Simeonn. U din tee burchimɔ nan yentinnɔe, ki Yennu Seyeeŋ be u ni, ki u guu yoo nba ki Yennu tan saa tinn Israel teeb. 2.26 Yennu Seyeeŋ maŋ poŋ din fiit ki wannɔ a u kan kpo see ki u tan la Yennu Niganntɔɔ Masia, wunba ki u din senn mɔsonn a u saa tumɔ na. 2.27 Li yoo na ki Yennu Seyeeŋ maŋ te ki Simeonn kɔɔ Yennu jiantu ŋasaakak ni, ki saa la Yiisa baa nan u naa ki bi baar nanɔ a bin teenɔ nan sennu nba wann biaŋinba na. 2.28 Ki Simeonn gaar bik maŋ ŋaan pak Yennu ki yet a: 2.29 "N Yomdaanɔ, min nba tee a daabir na, ŋaant ki n saan nan parmaasir nan faa poŋ din betin biaŋinba na, 2.30 kimaan n mɔŋ mɔŋ ninbinn la Tinntɔɔ nba ki a tumɔ nawa, 2.31 wunba ki a gann sennɔ ki tur nibooru kura. 2.32 U sii tee yentu ki fiit a sɔnu ki wann binba ki tee Israel teeb na, ki bia baar nan dontir ki tur a niib Israel teeb." 2.33 Tɔn, Simeonn nba pakib ki jiin bik maŋ po biaŋinba na, ki li bakit bik na baa nan u naa bonchiann. 2.34 Ki Simeonn miar Yennu mɔsoŋŋann bi paak, ŋaan bet bik na naa Meeri a, "Nnara, Yennu nyinn bik na ki sennɔ a Israel teeb bonchiann n baa yann u paak; ki leeb bonchiann mun bia tan saa tinn u paake. Ŋɔɔe tan sii tee nyinn nba ki niib bonchiann saa pak ki biir na; 2.35 linba na saa te ki bi woonin ni dudukit n nyi paanu. Ŋaan bonsiar tan saa tun ki biir a mɔŋ mɔŋ par bonchiann." 2.36 Tɔn, ki Yennu sɔkiniilɔɔ mun be leŋ ki tee poo, ki u sann tee Anna, wunba tee Fanuel bik, ki bia tee Aser booru ni nirɔ, ki din tee pookperchianwoŋ, wunba din yoo bina ŋanlore, 2.37 ki u sɔrɔ kpo ŋaan nyikɔ pakɔɔk ki u ji tee binpiinniin nan ŋanna; ŋaan u din tuu ki nak Yennu jiantu ŋasaakak na ni yonnu nan nyiɔk, ki jiantir Yennu ki lorin mɔb ki meiɔ. 2.38 Li yoo na ki u baar ki lab ki teen Yennu niipoouk, ki din piak bik na po ki teen binba kur din guu yoo nba ki Yennu yaa wun tinn Jerusalem teeb na. 2.39 Ki Joosef nan Meeri nba din tun gbenn Yennu sennu nba wann biaŋinba na, li yoo ki bi ŋmat kun Nasaref nba be Galilii tiŋ ni na. 2.40 Ki bik na tan kpaat nan paŋ nan subinii bonchiann, ki Yennu par mei u paak. 2.41 Tɔn, binn kur ki Yiisa baa nan u naa tuu saan Jerusalem ki saa di yukitgar tiaru jaamm. 2.42 Yoo nba ki Yiisa din tan baar binpiik nan ŋanlee na, ki bi saan a bin saa di jaamm maŋ nan biaŋinba ki bi tuu tee na. 2.43 Jaamm daa maŋ nba din tan gbenn yoo nba, ki bi ji piin kunu, ŋaan Yiisa biar be Jerusalem, ki u damm ki mi nan u biari. 2.44 Bi din dukii a u be nibur na nie, ki bi somm daar maŋ kur; ŋanne ki bi ji loonɔ bi niib ni nan bi leeb ni, 2.45 ŋaan ki ki lau. Ki bi din ŋmat saan Jerusalem ki saa loonɔ leŋ. 2.46 Daa ŋantaa daar ki bi tan lau Yennu jiantu ŋasaakak ni, ki u lakin kar nan wannteeb yudamm ki gbiintir bi maan ŋaan bia boib buboit. 2.47 Ki binba kur gbiintirɔ na, ki li bakitib nan waa teen biaŋinba ki mɔk bannu ki piak ki jiintib na. 2.48 Ki u baa nan u naa nba lau leŋ na, ki li bakitib bonchiann; ki u naa ji boiɔ a, "N bik, bee ki a teent nna? A ki mi a min nan a baa la parbiir hei ki loomani?" 2.49 Ki u jiin ki boib a, "Bee ki i loonimi? I ki mi nan n saa fabir kii be n Baa toona nie-e?" 2.50 Ŋaan bi din ki bann u maan maŋ paaki. 2.51 Ŋanne ki bi din ŋmat nan Yiisa ki sik Nasaref, ki u saak bi mɔb. Ki u naa tian linba tun na kur u par ni. 2.52 Ki Yiisa kpaatir ki pukii nan subinii, ki Yennu nan nisaarii para mei u paak.
Luk 3
3.1 Yoo nba ki kpanbara yudaanɔ Taiberias din dii naan bina piik nan ŋaŋŋmu, ki Ponsius Pailat mun tee Judea yudaanɔ, ki Herod mun tee Galilii batsaakɔɔ na, ki u waarɔ Filip mun tee Iturea nan Trakonitis batsaakɔɔ, ki Laisanias tee Abilene batsaakɔɔ, 3.2 ki Annas nan Kayafas mun tee Yennu jiantu yudamm, li yoo na ki Yennu jii u maan ki tur Jɔɔnn nba tee Sekaria bija na; ki u din be muuk ni. 3.3 Ŋanne ki Jɔɔnn din lin Jɔɔdann mɔkir po kur, ki mɔɔntir ki teen niib a bin nyik bi toonbiit ki wun wurib Yennu nyunwuru, ki Yennu n nyik chabib. 3.4 Linba na tee nan Yennu sɔkinii Aisaya nba din sɔb Yennu gbouŋ ni biaŋinba nae a; "Nisɔɔ be muuk ni ki hoot ki yaa 'Ŋammit man ti Yomdaanɔ baaru sɔnu ki turɔ, ki ŋamm u sɔnii ki lii took. 3.5 Baat kur saa gbee ki naa; ki jɔɔt nan kunkona kur saa bit ki naa. Sɔnu nba ŋmar siaminba kur, li saa sont fanu; sɔnboota saa piin ki lat naa, 3.6 ki tingbouŋ niib kur saa la biaŋinba ki Yennu saa tinnib.'" 3.7 Ŋann maŋe ki niib bonchiann din baar Jɔɔnn boor a wun wurib Yennu nyunwuru; ki u betib a, "Yimm waalabirii na! Ŋmee kpaani a i tin nyi Yennu wutoor nba yaa lin baar i paak na ni? 3.8 Yii tuun man linba saa wann nan i set nyik i toonbiita. I daa daan i para ni nan Abraham tee i yeeja. N beerie, Yennu saa fit fiin tana nba na ki lin kpant Abraham yaaboona. 3.9 Pajar poŋ teen siira a wun chɔɔ tiinii; ki tiik nba kur ki loon lɔɔnŋana, bi saa chɔɔre ki lu muu ni." 3.10 Ki nibur maŋ din boiɔ a, "Ki ti ji saa teen nlee?" 3.11 Ki u jiin a, "Wunba mɔk liata ŋanlee, see ki u paat yenn ki tur wunba ki mɔki, ki wunba mɔk jeet, wun wat tur wunba ki mɔki." 3.12 Ŋanne ki lampogaartesiab mun baar a wun wurib Yennu nyunwuru, ŋaan boiɔ a, "Chanbaa, timm saa teen nlee?" 3.13 Ki u betib a, "I daa gaan likirii ki gaar baa senni biaŋinba na." 3.14 Ki kunkɔnkɔnna mun baar ki tan boiɔ a, "Ki timm muni, ti saa teen nlee?" Ki u betib a, "I daa mukisir sɔɔ ki gaan siari, koo ki fa faak niib po; i numm n gboo i paauk nba ki i gaan na." 3.15 Tɔn, ki niib ji piin ki dukii dudukit bi para ni ki mɔk dindann Jɔɔnn po, a li pasiar u sii tee Yennu Niganntɔɔ Masiae. 3.16 Li yoo maŋ ki Jɔɔnn bet bi kur a, "Min ŋarin wuuri nyume, ŋaan wunba cheen baat. N ki ŋan nan ki n lot u taasaŋmii. Ŋɔɔe saa jii Yennu Seyeeŋ nan muu ki wuur i para. 3.17 U dia dilenn ŋmanii a wun lenn boŋŋann, ki nyinn dibin ki wuun u bɔɔr ni, ŋaan joo fouŋ na muu nba kan mi kpeeni." 3.18 Jɔɔnn nba din mɔɔntir barŋanii maŋ ki teen niib na, u din pak pinpakbooru booru ki kpaamm. 3.19 U bia din kpaan batsaakɔɔ Herod, kimaan u din fat u mɔŋ waarɔ ŋaapoo Herodias ki kɔɔnɔ, ki bia tun toonbiit bonchiann. 3.20 Li poorpoe ki u tan kɔɔn Jɔɔnn dansarik, ki li mantik tee bonbiir. 3.21 Yoo nba ki Jɔɔnn din wur niib na kur Yennu nyunwuru na, ki Yiisa tan baar u boor ki u wur u mun Yennu nyunwuru. Leŋ maŋe ki Yiisa mei Yennu, ki sanpaapo tan loot, 3.22 ki Yennu Seyeeŋ sik u paak nan gbanant nba naan nan ŋmann na, ki kunkɔr nyii sanpaapo ki yet a, "Fine tee n Bilonkak; fine ki n numm gboo." 3.23 Yoo nba ki Yiisa din piin Yennu toonn na, ki u tee nan bina piintaa na. Niib din mi a u tee Joosef bijae; ki Joosef baa tee Heli, 3.24 ki Heli baa tee Matat, ki Matat baa tee Liifai, ki Liifai baa tee Melki, ki Melki baa tee Jannai, ki Jannai baa tee Joosef, 3.25 ki Joosef baa tee Matatias, ki Matatias baa tee Amos, ki Amos baa tee Nahum, ki Nahum baa tee Esli, ki Esli baa tee Nagai, 3.26 ki Nagai baa tee Maat, ki Maat baa tee Matatias, ki Matatias baa tee Semeinn, ki Semeinn baa tee Josek, ki Josek baa tee Joda, 3.27 ki Joda baa tee Joanann, ki Joanann baa tee Resa, ki Resa baa tee Serubabel, ki Serubabel baa tee Sealtiel, ki Sealtiel baa tee Neri, 3.28 ki Neri baa tee Melki, ki Melki baa tee Adi, ki Adi baa tee Kosam, ki Kosam baa tee Elmadam, ki Elmadam baa tee Er, 3.29 ki Er baa tee Joosua, ki Joosua baa tee Elieser, ki Elieser baa tee Jorim, ki Jorim baa tee Matat, ki Matat baa tee Liifai, 3.30 ki Liifai baa tee Simeonn, ki Simeonn baa tee Juda, ki Juda baa tee Joosef, ki Joosef baa tee Joonam, ki Joonam baa tee Elayakim, 3.31 ki Elayakim baa tee Melea, ki Melea baa tee Menna, ki Menna baa tee Matata, ki Matata baa tee Natann, ki Natann baa tee Defid, 3.32 ki Defid baa tee Jese, ki Jese baa tee Obed, ki Obed baa tee Boas, ki Boas baa tee Sela, ki Sela baa tee Nasonn, 3.33 ki Nasonn baa tee Aminadab, ki Aminadab baa tee Adminn, ki Adminn baa tee Arni, ki Arni baa tee Hesronn, ki Hesronn baa tee Peres, ki Peres baa tee Juda, 3.34 ki Juda baa tee Jakɔb, ki Jakɔb baa tee Aisak, ki Aisak baa tan tee Abraham, ki Abraham baa tee Tera, ki Tera baa tee Nahor, 3.35 ki Nahor baa tee Serug, ki Serug baa tee Reu, ki Reu baa tee Peleg, ki Peleg baa tee Eber, ki Eber baa tee Sela, 3.36 ki Sela baa tee Kainann ki Kainann baa tee Afaksad, ki Afaksad baa tee Sem, ki Sem baa tee Nowa, ki Nowa baa tee Lamek, 3.37 ki Lamek baa tee Metusela, ki Metusela baa tee Enok, ki Enok baa tee Jared, ki Jared baa tee Mahalaleel, ki Mahalaleel baa tee Kainann 3.38 ki Kainann baa tee Enos, ki Enos baa tee Sef, ki Sef baa tee Adam, ki Adam baa tee Yennu.
Luk 4
4.1 Li yoo na ki Yiisa nyii Jɔɔdann mɔkir po, ki gbee nan Yennu Seyeeŋ, ki Seyeeŋ maŋ te ki u kɔɔ muuk ni, 4.2 ki be leŋ ki Sintaanii saa jammɔ daa piinna. Ki u ki dii siar yoo maŋ ni; ki kon ji din tan soorɔ. 4.3 Ki Sintaanii yetɔ a, "Li-i tee ki a set tee Yennu Bijaie, fan yet tann na ki lin kpant jeet." 4.4 Ki Yiisa yetɔ a, "Li sɔb Yennu gbouŋ ni a, 'Jeet kuukɔɔ kaa te ki nirɔ be.'" 4.5 Li poorpoe ki Sintaanii ji jiiu ki doo nanɔ sanpaapo ki saa wannɔ tingbouŋ na yent kur li tonton na, 4.6 ŋaan betɔ a, "N bo saa tura paŋ nan mɔkint na kur. Bi din tur mine paŋ nan mɔkint maŋ, ki n mun saa fit tur wunba ki n loon. Li-i tee ki a bo saa gbaan ki jiantin, li kur bo sii tee a yare." 4.8 Ki Yiisa betɔ a, "Li sɔb Yennu gbouŋ ni a, 'Nirɔ-ii jiantir u Yomdaanɔ Yennu kuukɔɔe, kii bia kii waa ŋɔɔ kuukɔɔ."' 4.9 Ŋanne ki Sintaanii bia jiiu ki saan nanɔ Jerusalem, ki saa doo nanɔ Yennu jiantu ŋasaakak mɔpinyerik paak, ŋaan betɔ a, "Li-i tee ki a set tee Yennu Bijaie, fan yukir mɔb nna na, 4.10 kimaan li sɔb Yennu gbouŋ ni a, 'U saa te ki u malakanba-ii guua fanu.' 4.11 Li bia sɔb a, 'Bi sii dia-a nan bi nii ki a taar kan gbiat tann gbaa ki la daŋi.'" 4.12 Ki Yiisa yetɔ a, "Yennu gbouŋ bia yet a, 'Sɔɔ daa bikii u Yomdaanɔ Yennu.'" 4.13 Sintaanii nba jamm Yiisa ki tan goo na, ki u daa nyikɔ. 4.14 Yiisa din gbee nan Yennu Seyeeŋ paŋ, ki tan ŋmat saan Galilii. Ki bi mɔɔnt u labaar ki li yat tiŋ maŋ kur po. 4.15 U din wantib Yennu maan bi Yennu jiantu diit ni; ki niib kur piakɔ. 4.16 Li poorpoe ki Yiisa din saan Nasaref, siaminba ki u din tan ŋmant nirɔ na. Ki foon daar ki u tan kɔɔ Yennu jiantu diiuk ni nan waa poŋ din tuu kɔɔ biaŋinba na, ki tan fiir a wun karin Yennu gbouŋ. 4.17 Ki bi jii gbouŋ nba ki Yennu sɔkinii Aisaya din sɔb na ki turɔ; ki u pint gbouŋ na ki la siaminba ki li sɔb ki yet a: 4.18 "Yennu Seek be n ni, ki u gannin a n mɔɔnt barŋanii ki tur tatimm. U tumin a n tan bet yommii a n saa nyinnib yann, ki bia bet jɔɔnii ki bin nyɔɔnt, ki bia fat binba be biak ni ki lub yann, 4.19 ki bia mɔɔnt a li jaŋ nan Yennu n tinn u niiba." 4.20 Yiisa nba karin gbenn yoo nba ki u pin gbouŋ na ki jiin tur Yennu jiantu diiuk toontunnɔ, ŋaan kar. Ki niib kur nba be diiuk na ni ji goriiɔ. 4.21 Ki u piin piak ki teemm a, "Maan nba ki n karin Yennu gbouŋ ni na, li teen barmɔnii dinna, yoo nba ki li baa i tuba ni na." 4.22 Ki bi kur ji piakɔ; ki li bakitib nan mamamm nba ki u pak na, ki bi ji boi bi leeb a, "Joosef bija na kaa na-a?" 4.23 Li yoo na ki u betib a, "N kan biris nan i tan saa betin barjouk nae a, 'Fin tebtɔɔ, tebin a mɔŋ mɔŋ,' ki bia tan saa betin a n tun bakitnauŋ toonjaana n mɔŋ doo ni nan biaŋinba ki i gbat ki n tun Kapenaum na. 4.24 Barmɔniie ki n beeri na, niib kan gaar Yennu sɔkinii u mɔŋ mɔŋ doo ni. 4.25 Barmɔniie, pakɔi bonchiann din be Israel tiŋ ni, yoo nba ki Elaija daa din be na. Li yoo maŋ, saak din ki baa bina ŋantaa nan ŋmaarii ŋanloob, ki kon din tan baa bonchiann tiŋ maŋ kur ni, 4.26 ŋaan Yennu din ki tun Elaija sɔɔ boor faba tiŋ maŋ ni; u din tumɔ pakɔɔk nba din be Sarefaf doo nba be Saidonn tiŋ ni na boore. 4.27 Yoo nba ki Elaisa daa din be na, gbaata bonchiann din be Israel tiŋ ni, ŋaan bi sɔɔ din ki la laafia tiŋ maŋ ni; Neemann nba din tee Siria jɔɔ na, ŋɔɔ kuukɔɔe din la laafia." 4.28 Ki niib kur nba be Yennu jiantu diiuk maŋ ni nba gbat Yiisa maan maŋ na, ki bi ji donn wutoa u paak, 4.29 ki fiir ber nyinnɔ doo na ni, ki saa donnɔ kunkonn nba ki bi maa bi doo na paak a bin lu-u baauk ni, 4.30 ŋaan ki u buut bi ni ki yaat. 4.31 Li poorpo ki Yiisa sik Kapenaum nba be Galilii tiŋ ni na. Foon daar ki u kɔɔ Yennu jiantu diiuk ni ki want niib Yennu maan; 4.32 ki u wannu maŋ bakitib bonchiann, kimaan u maan na din mɔk paŋ. 4.33 Ki jasɔɔ nba ki narinbiiuk be u ni na din be Yennu jiantu diiuk na ni ki tian sanpaapo a 4.34 "Fin Yiisa nba tee Nasaref nirɔ na, timm nan fin, nlee mantiki? A baar a a tan biirite-e? N mi faa tee wunba; a tee Yennu popeendaanɔ nae." 4.35 Ki Yiisa kpaan narinbiiuk maŋ a, "Ŋminin fuut, ŋaan nyi jɔɔ na ni." Ki narinbiiuk na lu jɔɔ na tiŋ ni bi sinsuuk ni, ŋaan nyii u ni; waa lek lu-u tiŋ ni na, ŋaan u ki paanɔ daŋi. 4.36 Ki li teen sɔɔ kur yaarlituk, ki bi boi bi leeb a "Mɔbonboor bee na? U mɔk yiikoo nan paŋ ki teen narinbiit mɔb, ki bi nyi niib ni." 4.37 Li paak, ki bi din mɔɔnt Yiisa sann tiŋ maŋ kur po. 4.38 Li yoo na ki Yiisa nyii Yennu jiantu diiuk na ni ki saan Simonn ŋaak, ki saa la Simonn dianpook yiar yiaru nba paar, ki bi fabin tur Yiisa ki jiin poo na po. 4.39 Ki Yiisa baar ki set waa dɔɔ siaminba na, ŋaan tur yiaru na mɔb, ki li gbenn; ki poo na fiir yiama ki teemm saauŋ. 4.40 Yoo nba ki yonnu din tan baa na, ki binba kur mɔk baatib bi ŋei ni na jiib ki baar namm Yiisa boor; ki bi yiar yiarbooru booru. Ki u yii u nii baatib na kur paak ki te ki bi la laafia. 4.41 U bia din te ki narinbiit nyii niib bonchiann ni. Baa nyi yoo nba ki bi tian sanpaapo a, "A tee Yennu Bijae." Ŋaan ki u din ki sak ki bi pak jiki, kimaan bi mi nan u tee Yennu Niganntɔɔ Masiae. 4.42 Laa din yent ki Yiisa nyii doo na ni ki saan muuk ni; ki niib na din tan lin loonɔ ki saa lau. Baa lau yoo nba ki bi ji gɔɔrɔ a u daa yaatir ŋaan nyikitibi. 4.43 Ki u betib a "See ki n saan digbanlia biak kii saki mɔɔntir barŋanii nba jiin Yennu naan po, kimaan li paake te ki Yennu tumin." 4.44 Ŋanne ki u lin Judea digbana ki kɔɔ Yennu jiantu diit ni ki want niib barii maŋ.
Luk 5
5.1 Dasiar ki Yiisa din saan see Genesaret mɔkgbeŋŋir paak ki want niib Yennu maan; ki nibur tut baat a bin gbiint u maan maŋ. 5.2 Ki burgbeta ŋanlee be mɔkgbeŋŋir maŋ gbingbann, ki jansoor teeb nyikir ŋaan chat saan a bin wuur bi janlaant. Yiisa nba din la burgbeta maŋ yoo nba, 5.3 ki u kɔɔ Simonn yar ni, ŋaan betɔ a wun chatir waan ki sikin nyun ni. Waa chat sikin na, ki Yiisa kar burgbetir maŋ ni, ŋaan want nibur na Yennu maan. 5.4 Waa din wann niib ki gbenn yoo nba ki u bet Simonn a "Jirin nyun sunsuŋ po ki lu i janlaant ki soor janii." 5.5 Ŋaan ki Simonn jiin a, "Chanbaa, wonn nyiɔk munna tin won yabir a ti soor janii, ŋaan ki fit soor siari. Tɔn, faa pak linba na, ŋann n saa lu ki got." 5.6 Ki Simonn nan u leeb na ji lu bi janlaant na ki soor janii bonchiann; ki bi janlaant ji yaa lin pat. 5.7 Li paak, ki bi kabint bi leeb nba be burgbetleer na ni a bin baar ki sommib. Baa baar yoo nba ki bi donn janii ki tan gbeen bi burgbeta ŋanlee na kur, ki li din kpiak ki ji yaa lin kpii nyun ni. 5.8 Ki Simonn Piita nba la linba tun na, ki u gbaan Yiisa tɔɔnn ŋaan yetɔ a "N Yomdaanɔ, n tee biitdaanɔe. N ki ŋan nan ki n nakinani. Nyikimin ŋaan kii saa," 5.9 kimaan baa soor janii bonchiann biaŋinba na, ki li bakit Simonn Piita nan u naasinyɔɔsinba na kur, 5.10 nan u leeb, Jeems nan Jɔɔnn nba din tee Sebedii waas na. Ki Yiisa bet Simonn a "Daa tiin jaŋmaanii. Laa jii dinna ki saa, a saa saan kii daak niib kii baat namm n boor." 5.11 Ŋanne ki bi ji din tut bi burgbeta maŋ ki donn gbingbann, ki nyik bi bont kur leŋ ŋaan waa Yiisa. 5.12 Sianyoo ki Yiisa din be dosau nna ni, ki gbaatir be leŋ ki yiaru na be u paak bonchiann. Waa din tan la Yiisa yoo nba, ki u baar ki fabin u tɔɔnn ki miarɔ a "N Yomdaanɔ, li-i tee ki a loon, a saa fit te ki n ŋaauk na n gbenna." 5.13 Ki Yiisa tant nuu ki siiu, ki yetɔ a "N loon nna. A ŋaauk maŋ n gbenn." Li taakpaak ni ki u ŋaauk na set gbenn. 5.14 Ŋaan ki Yiisa kpaanɔ a "Daa piak sɔɔ barii na. I saa Yennu manntɔɔ boor ki jii a mɔŋ ki wannɔ, ki bia mann maruŋ ki tur Yennu nan Moses nba din senn ki jiin gbaata laafia lanu po na, ki sɔɔ kur n bann nan a ŋaauk maŋ set gbenna." 5.15 Barmɔnii, Yiisa sann set din doo bonchiann ki gar sinsinn yoo na, ki nibur din lakin u boor a bin gbiint u maan, ki baatib nba be leŋ na bia loon bii laat paaku. 5.16 Ŋaan u din tuu yɔɔ nyie ki saa muuk ni ki mei Yennu. 5.17 Sianyoo ki Farisiinba nan sennu wannteeb mun din nyii Galilii doi kur ni, nan Judea doi kur ni, nan Jerusalem doo ni, ki baar Yiisa boor. Li daar ki Yiisa want niib Yennu maan ŋasiak nna diiuk ni, ki Farisiinba nan sennu wannteeb maŋ kar leŋ, ki Yennu paŋ din be Yiisa ni a wun te ki niib n paak. 5.18 Ki nisiab tan baat ki jii baatɔɔ liaŋ paak, wunba ki u gbanant kpowa, ki bi koor a bin kɔɔ nanɔ diiuk maŋ ni ki birɔ Yiisa tɔɔnn, 5.19 ŋaan bi din ki la yiar nba saa kɔɔ, kimaan niib din yabit bonchiann. Li paak ki bi jiiu ki doo nanɔ diiuk na yur a paak, ki chɔɔ loot ki sikinɔ nan liaŋ na ki tan birɔ Yiisa tɔɔnn, niib na sinsuuk ni. 5.20 Yiisa nba la baa teenɔ yada biaŋinba na, ki u bet jɔɔ na a "N yɔɔk, n nyik chab a biita." 5.21 Ki sennu wannteeb nan Farisiinba na ji dukii bi para ni a "Nilanɔpoe mun piak nna ki yekint u mɔŋ nan Yennu? Ŋmee saa fit nyik chab nirɔ biiti, ki li ki tee Yennu kuukɔɔ kaa?" 5.22 Yiisa ŋarin din mi baa dukii biaŋinba, ki u boib a "Bee ki i dukii nna? 5.23 Maa yet baatɔɔ na a 'N nyik chab a biit,' koo maa saa yetɔ a 'Fiit kii somm na,' maan munlee na lannpoe paari? 5.24 N ji saa wanni nan min nisaarik Bik mɔk yiikoo tingbouŋ na ni ki saa nyik chab niib bi biit." Ŋanne ki u jiant bet jɔɔ nba ki u gbanant kpo na a "Fini, fiit ki jii a liaŋ kii kun a ŋaak ni." 5.25 Li taakpaak ni ki jɔɔ maŋ fiir set bi numm po, ki jii u liaŋ maŋ, ki kun; waa saa na ki u piak dontir Yennu. 5.26 Ki li bakit bi kura, ki jaŋmaanii bia soorib; ki bi piak dont Yennu ki yeen a "Dinna ti jia la durinya." 5.27 Li poorpoe ki Yiisa din nyii ŋaak maŋ ni ki saa, ki saa la lampogaartɔɔ, ki u sann tee Liifai, ki u kar u toonn paak lampogaar diiuk ni; ki Yiisa betɔ a "Fiit kii waan." 5.28 Ki u nyik bont kur ŋaan fiir ki waau. 5.29 Ŋanne ki u tan teen jaangbeŋŋir u ŋaak ni ki tur Yiisa; ki lampogaarteeb nan niib bonchiann din baar ki lakin dii namm. 5.30 Ki Farisiinba siab nan sennu wannteeb nba tee Farisiinba na baar ki burin nan Yiisa poorpoweiteeb a, "Bee ki i di ki nyu nan lampogaarteeb nan biitdammi?" 5.31 Ki Yiisa jiant ki gatib a "Binba mɔk laafia ki loon tebtɔɔ; binba yiar, ŋamme loon. 5.32 N ki baar a n yiin popeenn damm kaa, ŋaan n baar maa n bet biitdamme a bin nyik bi toonbiit." 5.33 Ŋanne ki nisiab din yet Yiisa a "Jɔɔnn poorpoweiteeb yɔɔ lorin mɔi ki mei Yennu, ki Farisiinba poorpoweiteeb mun bia tee nna, ŋaan a poorpoweiteeb ŋarin di ki nyu." 5.34 Ki u boib a, "Poochiann-i be, sɔɔ saa fit ki te ki saamm n lor mɔi yoo nba ki pooyookir sɔrɔ daa be bi boor ni nawa-a? Aaii. 5.35 Ŋaan yoo baat ki bi tan saa nyinn pooyookir sɔrɔ na bi boor; li yooe ki bi saa lor mɔi." 5.36 Yiisa din yimm barjouk biak a "Sɔɔ kan pat tapaann chabir ki lik takperi. Li-i tee ki u teen nnaie, u saa biir tapaann maŋe, ŋaan chabpaann nan takper maŋ bia lek kii jami. 5.37 Nnae mun ki sɔɔ kan jii dapaanin ki liak dalenkper ni. Li-i tee ki u teen nnaie, dapaanin na-i mɔ yoo nba, li saa yeer dalenkper nae, ki daan maŋ n mɔɔn yann. 5.38 See ki a jii dapaanin ki liak linlenpaann ni. 5.39 Tɔn, li-i tee ki wunba nyu dakperiie, u-i la dapaanin, u ki faatiri; u saa yet a 'Dakpere man.'"
Luk 6
6.1 Tɔn, foon dasiar ki Yiisa nan u poorpoweiteeb din gaar dii kpaab ni, ki u poorpoweiteeb na din somm kɔnii dikara ki pinii ŋman. 6.2 Ki Farisiinba siab boib a "Bee ki i tuun linba ki ti sennu want nan ti daa tuun foon daari?" 6.3 Ki Yiisa jiin ki boib a "I ki mi karin Yennu gbouŋ ni Defid nba din tun biaŋinba na-a? Kon nba din mɔk ŋɔɔ nan u jɔɔmu na, 6.4 ki u din kɔɔ Yennu ŋaak ni ki saa jii Yennu boroboro ki ŋman, ki bia tur u jɔɔmu na, ŋaan sennu na din ki chab nan sɔɔ n di boroboro maŋ see mannteeb kuukɔɔ." 6.5 Ki Yiisa bia betib a "Min nisaarik Bike yen foon daar." 6.6 Foon daleer ki Yiisa kɔɔ Yennu jiantu diiuk ni ki wann niib Yennu maan, ki jasɔɔ be leŋ ki u niidiitu kpo. 6.7 Ki sennu wannteeb nan Farisiinba siab mun din be leŋ, ki gorii Yiisa a bin laan u saa turɔ laafia foon daarii, kimaan bi din loon bin la linba ki bi saa biirɔe. 6.8 Ŋaan Yiisa din mi bi dudukit ni, ki bet jɔɔ nba ki u nuu kpo na a "Fiit ki set tɔɔnn po." Ki jɔɔ maŋ fiir set. 6.9 Ki Yiisa yetib a "N yaa n boi-ie ki laan ti sennu sak nan ti somm niib foon daar koo ti biiribi? Ti fat niib lu koo ti kpibi?" 6.10 Ŋanne ki u got lint niib maŋ kura ŋaan bet nuukpeenn daanɔ na a, "Tantir a nuu maŋ." Ki u tant, ki li la paŋ. 6.11 Ki sennu wannteeb nan Farisiinba na ji din yaa bin put nan wutoa, ki ji piin ki piak beer leeb baa saa teen Yiisa biaŋinba. 6.12 Li daa nba tan gar ki Yiisa doo kunkonn paak a wun saa miar Yennu, ki din saa mei Yennu nyiɔk nan laa tan yent. 6.13 Ki sanyiɔk ni ki u yiin u poorpoweiteeb ki tan gann piik nan banlee ki yib toomiinba. 6.14 U din gann Simonn (wunba ki u din purɔ Piita na) nan Simonn waarɔ Andru, nan Jeems nan Jɔɔnn, nan Filip nan Batolomiu, 6.15 nan Matiu nan Tomas, nan Jeems nba din tee Alfeus bija na, nan Simonn (wunba ki bi din yiu Nikakitik na), 6.16 nan Judas nba din tee Jeems bija na, nan Judas Iskariot (wunba din tan nyii Yiisa poor na). 6.17 Yiisa nba din nyii kunkonn na paak ki sik namm yoo nba, ki u saan set paanu ni; ki u poorpojɔɔmu lakin bonchiann; ki niib bonchiann mun dɔŋ nyii Judea nan Jerusalem ki pukin Taya nan Saidonn doi kur nba kpia mɔkgbeŋŋir na, 6.18 ki baar a bin gbiint u maan, ki bia loon wun te ki bin paak. Binba ki narinbiit daamiib na mun din baar ki u te ki bi paak. 6.19 Ki sɔɔ kur nba yiar loon bin sii Yiisa, kimaan paŋ din nyi u nie ki te ki bi kur paakit. 6.20 Li yoo na ki Yiisa got u poorpoweiteeb ŋaan yet a "Yimm tatimm, parpeenn tee i yare, kimaan Yennu naan tee i yare. 6.21 Yimm nba ki kon mɔki mɔtana, parpeenn tee i yare, kimaan i tan saa gboowa. Yimm nba mɔ mɔtana, parpeenn tee i yare, kimaan i tan sii laae. 6.22 "Niib-i nami ki bɔkitiri, ki sukii-i ki biir i sana, kimaan yaa waa min nisaarik Bik na paak, parpeenn tee i yare. 6.23 Yii mɔk parpeenn kii kpamm, kimaan i nyɔɔt tan sii yab Yendɔuŋ ni; bi yeejamm mun din tee Yennu sɔkiniinba na nnae. 6.24 "Yimm mɔkita, li sii bi i paak, kimaan i dɔŋ la i yanbɔɔta. 6.25 "Yimm nba gboo mɔtana, li sii bi i paak, kimaan kon tan saa gbatiiwa. "Yimm nba laa mɔtana, li sii bi i paak, kimaan i tan sii fabin ki mɔ. 6.26 "Yimm nba ki niib kur piaki, li sii bi i paak; bi yeejamm mun din piak faak sɔkiniinba na nnae. 6.27 "Yimm nba gbiintir n maan na, n beerie, yii mɔk lomm nan i datai, kii tuun linba ŋan kii teen binba nami na. 6.28 Binba porintirii mɔpora, yin jiimm a 'Yennu mɔsoŋŋann-ii be i paak.' Binba sarikiti, yii mei Yennu kii teemm. 6.29 Wunba peba tanpak, fan ŋmant leer po mun ki wun peb. Wunba jii a chinchenn, fan sak ki wun gaar a soot pukin. 6.30 Wunba kur miara siar, fan turɔ. Wunba fat a bona, a ji daa waa gaani. 6.31 Biaŋinba ki i loon niib-ii tuun kii teeni na, i mun-ii tuun nna kii teen i leeb. 6.32 "Li-i tee ki i loon binba looni na kuukɔɔie, nlee ki Yennu saa pukiniini? Biitdamm mun loon binba loomm na gbaa. 6.33 Li-i tee ki i tuun linba ŋan ki teen binba tuun linba ŋan ki teeni na, nlee ki Yennu saa pukiniini? Biitdamm mun tuun linba na gbaa. 6.34 Li-i tee ki i kpentir ki teen binba ki i daan nan i tan saa gaar, nlee ki Yennu saa pukiniini? Biitdamm mun kpentir nnae, ki teen bi leeb ki bia tuu tan gaar bi bont biaŋ. 6.35 "Li paak, yii mɔk lomm nan i datai man, kii tuun linba ŋan kii teemm. Li-i tee ki i kpent nirɔ ki li yukir, yaa daa biir i para li paaki, kimaan i nyɔɔt tan sii yab, ki i bia tan sii tee Yabint Yennu waas, kimaan ŋɔɔe tuun linba ŋan ki teen binba ki teenɔ niipoouk, nan binba tee biitdamm na. 6.36 Yii mɔk ninbatinu man nan i Baa Yennu nba mɔk ninbatinu biaŋinba na. 6.37 "I daa bu leeb buuti, ki Yennu kan bu i buuti. Daa piak biir nirɔ ki gbentɔ, ki Yennu kan biir ki gbennini. Nyikin chab niib ki Yennu saa nyik chabii mun. 6.38 Yii teen niib, ki Yennu mun sii teenii. Li sii tee nan Yennu nba saa jii u ŋmanbaŋ ki chaat dii, ki lin tan gbee nan mɔgbana ki wun ji dinn ki lin tan gbee ki saa mɔ, ki jii turi biaŋinba ki i saa fit dia nae. Yaa jikit ŋmanbaŋ ki chaatir bont biaŋinba ki teen niib na, Yennu mun saa chaat nnae ki turi." 6.39 Li poorpo ki Yiisa yimm barjouk na a, "Jɔɔŋ kan fit daar u lɔɔ. Bi kur saa baa bootuk nie. 6.40 Tumiitɔɔ ki gar u wanntɔɔ; ki tumiitɔɔ-i bann gbenn, ŋaan ŋɔɔ nan u wanntɔɔ sii jame. 6.41 "Bee ki a laat mɔɔnu nba be a lɔɔ ninbinn ni, ŋaan ki ki la jaantarik nba be a mɔŋ mɔŋ ninbinn ni na? 6.42 Nlee ki a saa bet a lɔɔ a 'N yɔɔk, ŋaant ki n nyinn mɔɔnu nba be a ninbinn ni na,' ŋaan ki ki laat jaantarik nba be a mɔŋ ninbinn ni na? Fin kpinkpannii daanɔ na, nyint jaantarik nba be a ninbinn ni na sinsinn, ki ji fit la fanu ki nyinn mɔɔnu nba be a lɔɔ ninbinn ni na. 6.43 "Tiŋaŋ kan lon lɔɔnbiiti, ki tikpeeuŋ mun kan lon lɔɔnŋana. 6.44 Tiik lɔɔna nie ki bi bantɔ. Bi ki pɔ kinkana kunkoŋ paak ki bia ki pɔ gaa jagotuk paaki. 6.45 Niŋanɔe tuun toonŋana, kimaan u par ni ŋan; ki nibiiuk mun tuun toonbiit, kimaan u par ni bi. Linba be nirɔ par ni, ŋanne ki u piak. 6.46 "Bee ki i yin i Yomdaanɔ ŋaan ki tuun maa loon biaŋinba? 6.47 Wunba kur baat n boor ki gbiintir n maan ki saak ki tuun li biaŋ, n saa wanni waa naan wunba; 6.48 u naan jɔɔ nba din maa u ŋaak nae. Sinsinn u din gbiir fiakir ki li suŋ, ki saa tuu tanpiiuk, ki u ji fɔkin fiakir maŋ li paak. Li poorpo ki saak tan baa bonchiann, ki kpenu gbee ki nyummɔnn doo ki yir ŋaak maŋ, ŋaan ki li ki baa, kimaan u din maar boŋŋanne. 6.49 Ŋaan wunba gbiintir n maan ŋaan y‡t li weiu, u naan nan jɔɔ nba mun din maa u ŋaak tanbiinii ni, ŋaan ki ki gbiir fiakir nae, ki nyum-mɔnn din tan gbee ki saa doo ki yir ŋaak maŋ, ki li baa yiama. Bia ninbɔŋe na jiaki!"
Luk 7
7.1 Yiisa nba din wann niib bont kur ki gbenn na, ki u ji gar saan Kapenaum. 7.2 Ki Rom tiŋ kunkɔnkɔnna yudaansɔɔ be leŋ ki mɔk u daabilonkak, ki yiaru soorɔ ki u per kuuma. 7.3 Li yoo maŋ ki kunkɔnkɔnna yudaanɔ na gbat Yiisa po ki tun Juu teeb saakab u boor a bin saan ki saa barimɔ ki wun baar ki tan te ki u daabir na n paak. 7.4 Ki bi saan Yiisa boor ki saa barimɔ bonchiann ki yetɔ a, "Jɔɔ maŋ jaŋ nan fan sommɔwa, 7.5 kimaan u loon ti niib. U bia maa Yennu jiantu diiuk ki turita gbaa." 7.6 Ŋanne ki Yiisa din weib saan. Waa saa per ŋaak maŋ yoo nba, ki kunkɔnkɔnna yudaanɔ maŋ tun u yɔɔsinba ki betib a bin yet Yiisa a, "N Yomdaanɔ, daa bakint a mɔŋ ki baati, kimaan n ki ŋan nan fan baar kɔɔ n ŋaak ni. 7.7 N bia ki ŋan nan ki n nakin a boori. Ŋaan pakin mɔbonne, ki n daabir n la laafia, 7.8 kimaan n mɔk binba garin ki yenin, ki n mun dia kunkɔnkɔnna ki yemm, ki fit tian yenɔ paak a, 'Baat,' ki u baat; ki tian lɔɔ paak a 'Saant,' ki u saa; ki bia te ki n daabir tuun maa loon biaŋinba." 7.9 Yiisa nba din gbat linba na, ki li yaar litɔ, ki u jiant ki got nibur nba waa u poorpo na ki betib a "N beerie, n daa ki mi la sɔɔ ki u teenin yada na booru yimm Israel teeb booru ni gbaa." 7.10 Li yoo maŋe ki kunkɔnkɔnna yudaanɔ maŋ yɔɔsinba na ŋmat ki saan u ŋaak ni ki saa baar sɔɔ daabir maŋ paaka. 7.11 Li din yente ki Yiisa saa doo nba ki bi yi Neenn na, ki u poorpoweiteeb nan nibur waau. 7.12 Waa din saa baar doo maŋ tammɔb ni yoo nba, ki u la ki niib bonchiann nyii doo maŋ ni ki jii kuun a bin saan pii. Kpeemɔ maŋ naa din tee pakɔɔke; ŋɔɔe tee u bijayemmir. 7.13 Yiisa nba la pakɔɔk na, ki ninbaauk soorɔ, ki u yetɔ a "Daa mɔ," 7.14 ŋaan saan sii kuun na liaŋ, ki binba jiiu na set. Ki Yiisa yet a "Ŋaajɔɔ, fiit." 7.15 Ki kpeemɔ maŋ manfoor jen, ki u fiir ki kar ki piin piak. Ki Yiisa jiiu ki kubin u naa. 7.16 Ki jaŋmaanii ji soor niib nba be leŋ na kur, ki bi din dont Yennu sann ki yeen leeb a "Yennu sɔkiniijaann be ti sinsuuk ni;" ki bia yeen bi leeb a "Yennue sik a wun somm u niib." 7.17 Yiisa labaar na din yat Judea tiŋ nan digbankpinii nba kpia leŋ maŋ kur. 7.18 Li poorpoe ki Jɔɔnn nba wuur niib Yennu nyunwuru na poorpoweiteeb din saan ki saa betɔ li labaar kur; ki u tan yiin u poorpoweiteeb banlee, 7.19 ki tumm Yiisa boor, a bin saa boiɔ a "Fine tee wunba yaa wun tan baar na, koo tii daa kii guu sɔɔ?" 7.20 Ki bi din saan Yiisa peŋ ki saa betɔ a "Jɔɔnn nba wuur niib Yennu nyunwuru nae tunt a peŋ a ti tan boia ki laan fine tee wunba yaa wun tan baar na koo tii daa kii guu sɔɔ?" 7.21 Li yoo maŋe na ki Yiisa din te ki baatib nan yiarpaarii damm bonchiann paak, ki u bia nyinn narinbiit siab ni, ki nyɔɔnt jɔɔnii bonchiann; 7.22 ki u ji bet Jɔɔnn toomii na a, "Yii ŋmat man ki saa bet Jɔɔnn linba ki i la ki bia gbat na; a i la ki jɔɔnii nyɔɔntir, ki wɔbii taa naatir ki bi somm, ki gbaata ŋaat gbent, ki tuukpaa ji gbia, ki kpeemm fi kuun ni, ki talasdamm gbiintir barŋanii na mɔɔntii. 7.23 Parpeenn be wunba ki birisin na paak." 7.24 Jɔɔnn toomiinba nba din ŋmat na poorpoe ki Yiisa ji piin ki boi niib maŋ buboit ki jiin Jɔɔnn po a "Yaa daan saan Jɔɔnn peŋ muuk ni na, i daan dukii a i saa la bee? I daan mi a i saa la muuk nba ki wouŋ damm nae-e? 7.25 I mantik jia daan saan a i saa la bee? Nirɔ ki u lia taŋantii? Niib nba lia taŋant ki be bi yama ni na, be kpanbara ŋei nie. 7.26 Tɔn, wantin man nibooru nba ki i daan saan muuk na ni a i saa la. I daan dukin nan i saa la Yennu sɔkinii? Barmɔniie ki n beeri na, Jɔɔnn ŋarin gar sɔkiniiwa. 7.27 U poe ki li sɔb Yennu gbouŋ ni a, 'N saa tun n toomu ki wun liit a tɔɔnn po, ki ŋamm a baaru sɔnu'" 7.28 Ki Yiisa bia yetib a "N beerie, bi daa ki mi mar sɔɔ ki u chee Jɔɔnni, ŋaan wunba joont tarik Yennu naan ni chee Jɔɔnn." 7.29 Ki niib kur nan lampogaarteeb din sak a Yennu ŋan, kimaan bi din gbat Jɔɔnn mɔɔntii, ki te ki u wurib Yennu nyunwuru, 7.30 ŋaan ki Farisiinba nan sennu wannteeb na ki gaar linba ki Yennu lor turib na, kimaan bi din ki sak a Jɔɔnn n wurib Yennu nyunwuru. 7.31 Ki Yiisa bia yetib a "Yimm mɔtana nigbouŋ na, n saa bikini nan bee na? N taan mi i tee niboor bee na? 7.32 I naan nan waas nba tuu tikir kar daak ni ki tian leeb paak nae a 'Ti peeb yerii ki teeni, ŋaan ki i ki waa. Ti mɔ kpemɔnii ki teeni, ŋaan ki i ki fabini.' 7.33 Yimm mɔtana nigbouŋ na naan waas maŋe, kimaan Jɔɔnn din baar ki ki di jemɔnti, ki bia ki nyu daamii, ki i yaa u waate; 7.34 ki min nisaarik Bik mun tan baar ki di ki nyu, ki i bia yaa 'Gotir man, u tee podaanɔ nan danyuuruko; ki bia tee lampogaarteeb nan biitdamm yɔɔk.' 7.35 Tɔn, binba gaar Yennu bannu nae want nan li tee barmɔnii." 7.36 Farisiisɔɔ din be, ki tan yiin Yiisa a wun baar ki di jeet u ŋaak ni; ki Yiisa saan jɔɔ maŋ ŋaak, ki bi saa lakin kar ki dii. 7.37 Poosɔɔ mun din be doo maŋ ni ki tee bonchonchonn; waa tan gbat a Yiisa di jeet ŋaak maŋ ni na, ki u baar nan salenŋann nba gbee nan tulaarii, 7.38 ki din set Yiisa poor po, u taa boor, ŋaan mɔ; ki u ninnyuut baa Yiisa taa paak ki tan matik; ki u din jii u yut ki fian Yiisa taa, ki barin pit, ki tan but tulaarii na u taa paak. 7.39 Ki Farisii nirɔ nba yiin Yiisa na nba la linba na, ki u dukin u par ni a "Jɔɔ na-i bonni tee Yennu sɔkiniie nan barmɔnii, u bo saa bann poo nba siinɔ na nba tee wunbae. U bo saa bann nan u tee biitdaanɔe." 7.40 Ŋanne ki Yiisa yet Farisii maŋ a "Simonn, n mɔk mɔbonsiar ki yaa n beta." Ki Simonn jiin a, "Wanntɔɔ, betirin." 7.41 Ki Yiisa yetɔ a "Jab banlee din be ki mɔk likkpent-tɔɔ pann. Yenɔ din mɔk u pann salimpeena kobii ŋaŋŋmu, ki lɔɔ na mun mɔk u pann salimpeena b piiŋŋmu. 7.42 Bi banlee maŋ sɔɔ din ki fit pa. Ŋanne ki u chab bi kura a bii saa. Tɔn, i dukii nan ŋmee mantik sii loon likkpent-tɔɔ maŋi?" 7.43 Ki Simonn jiin a, "N dukin nan li sii tee wunba pann yab ki u chabɔ nae." Ki Yiisa yetɔ a "A mɔk mɔnii," 7.44 ki din jiant got poo na, ŋaan bet Simonn a, "A la poo na-a? N kɔɔ a ŋaak nna, ki a ki turin nyun ki n wuur n taapant, ŋaan poo na ŋarin wuur n taapant nan u ninnyuut, ki bia jii u yut ki fiarin. 7.45 Fin ŋarin ki barpitimi, ŋaan ŋɔɔ ŋarin bo ki nyik n taabarimu maa baar yoo nbawa nan mɔtana. 7.46 A bia lek ki sɔɔr n yut kpami, ŋaan poo maŋ bia jii tulaarii ki sɔɔr n taapanta. 7.47 N beerae, n nyik u biit nba yab ki chabɔwa, li paake ki u mantik loonin. Ŋaan wunba ki n nyik chab u biit waaminna, u mun loonin waaminnae." 7.48 Ŋanne Yiisa jiant ki yet poo na a "N nyik a biit ki chabawa." 7.49 Ki niib nba kar ki di na ji piin boi bi leeb a "Wuya, ŋmapoe saa fit nyik chab nirɔ biiti?" 7.50 Ki Yiisa bet poo na a, "Faa teenin yada na, a la tinnuwa. Li paak, i saa nan parmaasir."
Luk 8
8.1 Li poorpoe ki Yiisa din lin digbansaakara ni nan digbanbis ni, ki mɔɔntir Yennu naan baaru po, ki u poorpoweiteeb piik nan banlee na waau. 8.2 Poob nba ki u din nyinn narinbiit bi ni, ki bia te ki bi yiarii gbenn na mun din be leŋ maŋ ki waau. Yenɔ din tee Meeri (wunba ki bi din yiu Magdaliinn na). Ŋɔɔe tee wunba ki Yiisa din nyinn narinbiit banlore u ni na; 8.3 ki leeb mun tee Chusa ŋaapoo Joana (Chusa din tee Herod ŋaatoontunna saakɔɔe), nan Susanna, nan pooleeb bonchiann. Ki bi kur din jikit bi mɔŋ mɔŋ bona ki teen Yiisa, ki sommit ŋɔɔ nan u poorpoweiteeb na. 8.4 Niib lek din nyi digbana ki baat Yiisa boor, ki nibur din lakin, ki Yiisa yimm barjouk a: 8.5 "Jasɔɔ din doo kpaab a wun saa bur dii. Waa din buur yoo nba, ki bonboorii na yenninba yat baa sanjouk ni; ki niib gaar ŋmaat li paak, ki nɔɔnii bia tɔkii ki di. 8.6 Ki leer mun baa tanpuut paak. Bonboorii maŋ nba din tan pia yoo nba, ki li kpo, kimaan li din ki baa maatuk ni. 8.7 Ki leer mun baa kunkonii jiina ni, ki tan lakin pia ki kpaat namm, ŋaan ki kunkonii na ŋmabirir. 8.8 Ŋaan ki leer mun baa tinŋaŋ ni, ki pia kpaat boŋŋann, ki tan nan nyik nyik nyik." Yiisa nba yimm barjouk maŋ ki gbenn na, ki u yet a "Wunba mɔk tuba ki saa gbat, wun gbiint." 8.9 Li poorpoe ki u poorpoweiteeb na boiɔ a "Barjouk na paakii?" 8.10 Ki u jiin ki betib a "Yimm ŋarin, Yennu chab a yin bann woonin ni barii ki jiin u naan po, ŋaan nileeb ŋarin, u yiimm barjokite, a bin got ŋaan daa laati, ki bia gbiint, ŋaan daa bant li paaki." 8.11 "Barjouk na paak tee nnae: Bonboorii nae tee Yennu maan. 8.12 Ki linba baa sanjouk ni na naan niib nba ki n maan kɔɔ bi tuba ni, ŋaan ki Sintaanii baar ki nyinnir bi para ni, a bi ji daa tee-n yada ki laat tinnu na. 8.13 Ki linba mun baa tanpuut paak na naan binba gbat n maan nan parpeenn, ŋaan ki li daa ki sik bi para ni fanu, ki bi tuu teenin yada yoo waaminna, ŋaan yoo nba ki jinjammii baarib, bi tuu y‡t n weiue. 8.14 Ki linba mun baa kunkonii ni na naan binba gbat n maan maŋ, ŋaan binbeŋ na daamii nan mɔkint lomm nan nianbiiuk nba be tingbouŋ na ni tuu nyakin maan maŋ bi para ni, ki lin ŋakit. 8.15 Ki linba mun baa tinŋaŋ ni na ŋarin naan nan popeendamm nba gbat n maan maŋ, ki bi para ni be fanu, ki bi dia maan na kenken, ki bia mɔk sukuru, ki nan boŋŋann nae. 8.16 "Sɔɔ kan joo fitir ŋaan likin ŋmaŋ li paaki, koo ki gurir gado lɔuŋ ni. See ki u jiir tɔɔn bont nba fɔk paak, ki lin yent, ki niib-i jikii kɔɔ yoo nba, bii laat yentu na. 8.17 Barii nba kur woo, see ki li tan woot nyii paanu; ki linba mun liik, see ki li likit. 8.18 "Li paak, i mi man yaa gbiintir Yennu maan biaŋinba. Tɔn, wunba gbat ki gaar boŋŋann, u saa ŋamm gaar ki pukin, ŋaan wunba ki gbiintir, u saa kɔŋ linba ki u dukii a u mɔk na gbaa." 8.19 Li yoo na ki Yiisa naa nan u waarii baar, ŋaan ki ki fit la sɔnu nba ki bi saa nakinɔ, kimaan niib din yabita. 8.20 Ki sɔɔ tan betɔ a "A naa nan a waarii be nanyer po ki loon bin la-a." 8.21 Ŋanne ki u yetib a "Binba gbia Yennu maan ki saak ki bia tuun li biaŋ, ŋamme tee n naa nan n waarii." 8.22 Dasiar ki Yiisa nan u poorpoweiteeb din kɔɔ burgbetir ni; ki u betib a, "Ŋaant man ki tin poot mɔkgbeŋŋir na gbingbanleer po." Ki bi piin saanu. 8.23 Baa saa yoo nba ki Yiisa dɔɔr gɔɔn. Ki wounpaaruk tan fikit ki da mɔkgbeŋŋir maŋ paak, ki nyunpana pir ki kɔɔ burgbetir na ni ki tan yaa lin gbee, ki bi ji kɔɔ ninbɔŋ ni. 8.24 Ki u poorpoweiteeb baar ki fiintɔ ki yi a "Chanbaa, chanbaa, ti be kuun nie." Ki u fiir ki tian wouŋ nan nyunpana na paak a bin ŋmin, ki li ji din maak ki ŋmin soon. 8.25 Ki u jiant boi u poorpoweiteeb na a, "I ki teenin yada-a?" Ki jaŋmaanii din soorib, ki li bia yaar litib, ki bi boi bi leeb a "Jaboor bee na? Ki u yeen ki wouŋ nan nyunpana saak u mɔbu." 8.26 Ki bi tan baar Gerasa tiŋ ni, ki set, ŋaan ki Galilii tiŋ biar pootir po. 8.27 Ki Yiisa nba nyii burgbetir na ni, ki Gerasa jasɔɔ chetɔ; ki narinbiit be jɔɔ maŋ ni; ki u din ki lia siar ki li yukir hei. U bia din ki saak kaar ŋaak ni, ŋaan dɔɔ kaat ni. 8.28 Yoo kur narinbiit maŋ din tuu fiir u nie, ki u doo ni teeb din tuu guu-u, ki baan u nii nan u taa jarit, ŋaan wun yan jarit na; ki narinbiit maŋ beerɔ ki kɔɔntɔ muuk. Waa din la Yiisa yoo nba, ki u yikin sanpaapowa, ŋaan gbaan Yiisa tɔɔnn ki tian yet a "Yiisa, wunba tee Yabint Yennu Bija, min nan fin, nlee mantiki? N barimae, a daa mukisirimi." U din yet nna kimaan Yiisa poŋ yakii nan narinbiiuk na a wun nyi jɔɔ na ni. 8.30 Ki Yiisa boiɔ a, "A sannii?" Ki u jiin a "N sann tee bure;" li paak tee narinbiit bonchianne be u ni. 8.31 Li yoo na ki narinbiit maŋ ji din barin Yiisa a u daa te ki bi saa bootsunsuŋ na ni. 8.32 Doorii bonchiann din be kunkonn na paak ki di; ki narinbiit na barin Yiisa a wun chabib ki bin saan kɔɔ doorii maŋ ni; ki Yiisa chabib sɔnu. 8.33 Ŋanne ki narinbiit na nyii jɔɔ na ni ki saan kɔɔ doorii na ni; ki doorii na kur tin burburbur, ki nyii kunkonn na paak, ki sik ki saa baa mɔkgbeŋŋir na ni, ki dii nyun. 8.34 Dookpaarii na nba din la linba teen maŋ, ki bi chiar li yoo na, ki saan mɔɔnt li labaar doo ni nan kpaant ni. 8.35 Ki niib baar a bin la linba tun na, ki baar Yiisa boor, ki sɔɔ jɔɔ nba ki narinbiit poŋ nyii u ni na kar Yiisa boor ki mɔk laafia nan u dudukit kura fanu, ki ji lia tiat; ki jaŋmaanii soor niib na. 8.36 Ki binba lar nan bi nunii na betib biaŋinba ki Yiisa te ki jɔɔ na paak. 8.37 Ŋanne ki Gerasa tiŋ ni niib kur baar Yiisa boor ki barimɔ a wun seet kii saa, kimaan jaŋmaanii soorib hei. Ki Yiisa ji kɔɔ burgbetir na ni a wun ŋmat; 8.38 ŋaan waa din yaa wun ŋmat yoo nba na, ki jɔɔ nba ki narinbiit nyii u ni na barimɔ ki yeen a "Ŋaant ki min nan fin n lakin saan." Ki Yiisa te ki u nyik ŋaan betɔ a, 8.39 "I ŋmat kii kun a ŋaak ni ki saa mɔɔnt toonjaann nba ki Yennu tun ki tura na." Ki u ŋmat ki lin doo na kur po ki mɔɔntir toonjaann nba ki Yiisa tun ki turɔ na. 8.40 Yoo nba ki Yiisa din ŋmat ki saa poot mɔkgbeŋŋir na, ki sɔɔ ki nibur tookitɔ nan parpeenn, kimaan bi kur poŋ din guu u baarue. 8.41 Jasɔɔ nna din be leŋ ki bi yiu Jairus; ki u tee Yennu jiantu diiuk saakɔɔ; ki u tan baar ki gbaan Yiisa tɔɔnn ki barimɔ a wun baar u ŋaak ni, 8.42 kimaan u bonpoyemmir nba tee bina piik nan ŋanlee bik nae yiar, ki per kuuma. Ŋanne ki ŋɔɔ nan Yiisa din saan. Yiisa nba din saa na ki nibur na mun waau ki gbin muk ki tutɔ. 8.43 Ki poosɔɔ nna mun be leŋ, ki tee wunba siik fabouŋ ki tan jaŋ bina piik nan ŋanlee, ki u din tan yat u bont kur ki tur tebteeb, ŋaan bi sɔɔ din ki fit tebɔ ki u paaki; 8.44 ki u tan baar Yiisa poor po ki sii u liatir mɔgbann. Li taakpaak ni, ki u fabouŋ na ji jit. 8.45 Ki Yiisa boi a "Ŋmee siimi?" Ki sɔɔ kur nba be leŋ na yeen a "Min kaa, min kaa." Ki Piita tan boiɔ a "Chanbaa, a ki la nibur nba mukii?" 8.46 Ŋaan ki Yiisa yet a "Sɔɔ siima, kimaan n bann nan paŋ nyii n niwa." 8.47 Ŋanne ki poo na ji bann nan u kan fit bɔr u mɔŋ Yiisa boori, ki ji din nyii paanu ki jekir, ki tan gbaan Yiisa tɔɔnn, ŋaan yetɔ sɔɔ kur numm ni linba paak ki u siiu, nan biaŋinba ki u paak yiama. 8.48 Ki Yiisa betɔ a, "N niipoo, faa teenin yada na paake ki a la laafia. I saa nan parmaasir." 8.49 Yoo nba ki Yiisa daa din see ki piak na, ki toomu nyii saakɔɔ maŋ ŋaak ni ki baar yet a "A bonpobik na taan kpowa; ki a ji daa bakint Wanntɔɔ." 8.50 Ki Yiisa gbat nna maŋ ki jiant bet saakɔɔ na a "Daa tiin jaŋmaanii; teent yada kuukɔɔ, ki u saa la laafia." 8.51 Yiisa nba baar kɔɔ ŋaak maŋ ni yoo nba, ki u la nibur be leŋ ki bui kpemɔnii ki fabin bik maŋ paak; ki Yiisa betib a "I daa mɔ man; bik na ki kpo kaa, u gɔɔnte." Ŋaan ki bi laau, kimaan bi mi nan bik na poŋ kpowa. Li yoo na ki u ki sak ki sɔɔ n weiɔ ki kɔɔ kpediiuk na ni, see Piita nan Jɔɔnn nan Jeems ki pukin bik na baa nan u naa. 8.54 Ki Yiisa soor bik na nuu ŋaan yiin a "N bik, fiit." 8.55 Ki u jen u manfoor ni ki fiir yiama. Ki li ji bakit u baa nan u naa bonchiann. Ki Yiisa betib a bin tur bik na jeet ki wun di; ŋaan bia kpaamm a bii mi ki bin bet sɔɔ linba tun na.
Luk 9
9.1 Li poorpo ki Yiisa din tan yiin u poorpoweiteeb piik nan banlee na ki lakimm, ki turib yiikoo nan paŋ nba ki bi sii nyint narinbiit kur, ki bia te ki baatib paakit, 9.2 ki ji yetib a bin yat kii lin kii mɔɔntir Yennu naan po, ki bia te ki baatib-ii paakit; 9.3 ŋaan betib a "I daa jikit siar ki saa nanni; i daa dia patii, koo miat-kɔra, koo jeet, koo likirii, koo liata ŋanlelee. 9.4 Ŋaak nba ki i saa kɔɔ, yin biar leŋ nan yaa tan saa nyi doo maŋ ni. 9.5 Siaminba kur ki niib ki tooki nan parpeenni, yoo nba ki i nyi doo maŋ ni, yin pit i taapant ni tant bir li doo ni, ki lin wannib nan bi mɔk biit." 9.6 Ŋanne ki u poorpoweiteeb na nyii lin digbanbis kur ni ki mɔɔntir Yennu barŋanii, ki bia te ki baatib paakit siar kur po. 9.7 Ki Galilii batsaakɔɔ Herod tan gbat linba tun na kur, ki li ŋmat u yan, kimaan siab din yaa Jɔɔnne fiir kuun ni, 9.8 ki leeb yaa yaayoo ni sɔkinii Elaijae dɔkit, ki leeb mun yaa yaayoo ni sɔkiniinba yenɔe fiir kuun ni; 9.9 ki Herod yet a "N daan te ki bi pot Jɔɔnn yura, ŋaan ŋmee ki n gbia u po na muni?" Ki u ji din koor li yoo na a wun la Yiisa. 9.10 Li poorpoe ki toomiinba maŋ tan jen ki bet Yiisa linba ki bi saan tun. Ki u ji din jiib ki bi saan dosau nba ki bi yi Befsaida, bi kuukɔɔ. 9.11 Nibur na nba din gbat nna maŋ, ki bi wei Yiisa ki saan. Waa la ki bi baat yoo nba ki u tookib nan parpeenn, ki wannib Yennu naan po, ki bia te ki binba loon laafia na paak. 9.12 Yoo nba ki yonnu din tan maakit na, ki u poorpoweiteeb piik nan banlee na baar u boor ki yetɔ a "Ŋaant ki nibur na n saan digbanbis nan kpaant nba kpia na ni ki la jeet nan dindɔɔboa, kimaan nna na tee muuk nie." 9.13 Ki u jiin a, "I mɔŋ n turib jeet ki bin di." Ki bi yetɔ a "Ti ki mɔk siar ki pukin boroboro kuna ŋaŋŋmu nan janii ŋanlee na po, nɔkira ki ti saan saa daa jeet ki tan dinn nibur na kur." 9.14 (Jab nba din be leŋ na teen nan tusaa ŋaŋŋmu nawa.) Ki u bet u poorpoweiteeb na a, "Ŋaant ki niib na n bɔkit kar piiŋŋmuŋmu." 9.15 Ki u poorpoweiteeb te ki bi kur bɔkit kar kar. 9.16 Ki u jii boroboro kuna ŋaŋŋmu nan janii ŋanlee na, ki yaat got sanpaapo, ki tur Yennu niipoouk jeet na paak, ki ji ŋmit ŋmit ki tur u poorpoweiteeb na a bii toor nibur na. 9.17 Ki bi kur dii ki gboo. Ki u poorpoweiteeb lakin jeet nba ki niib na dii ki tan tenn na, ki li gbee kpanchubit piik nan ŋanlee. 9.18 Sianyoo ki Yiisa din mei Yennu u kuukɔɔ, ki u poorpo-weiteeb tan baar u boor li yoo na; ki u boib a "Nibur na yaa n tee ŋmee?" 9.19 Ki bi jiin a, "Siab yaa a tee Jɔɔnn nba din wuur niib Yennu nyunwuru nae, ki leeb yaa a tee Elaijae, ki siab mun yaa yaayoo ni sɔkiniinba yenɔe fiir kuun ni." 9.20 Ki u boib a "Ki yimm ŋarin yaa n tee ŋmee?" Ki Piita jiinɔ a, "Fine tee Masia, wunba ki Yennu gannɔ na." 9.21 Ŋanne ki Yiisa kpaamm nan ninmɔnn a bi daa beer sɔɔ labaar maŋi, 9.22 ki bia yetib a "Li kpaa talas nan min nisaarik Bik n di biak bonchiann; ki ti tiŋ ni saakab nan Yennu mannteeb yudamm nan sennu wannteeb saa y‡tin, ki bia kpima, ŋaan li daa ŋantaa daar, Yennu saa fiinin kuun ni." 9.23 Ŋanne ki u yet bi kur a "Wunba-i loon wun wein, see ki u likin u saaŋmaŋ ki jii u kuun dapunpunn daar kur kii waa-n. 9.24 Wunba ki saak wun jii u manfoor ki turin, ŋɔɔe tan saa kɔŋ u manfoor, ŋaan wunba likin u saaŋmaŋ n paak, ŋɔɔe tan saa la u manfoor nan barmɔnii. 9.25 Nirɔ-i la tingbouŋ na mɔkint kur, ŋaan biir u mɔŋ binbeŋ ki kɔŋ u manfoor, nyɔlantpoe ki u saa la? 9.26 Wunba tiin fei ki jiin min nan n wannu na po, min nisaarik Bik-i taŋŋi jen nan n paŋ, nan n Baa Yennu paŋ, nan u malakanba paŋ, li yoo maŋ n tan saa tin fei nan man jii li daanɔ ki pukin n niib niwa. 9.27 Barmɔniie ki n beeri na, siab be nna ki kan kpo see ki bi tan la Yennu naan baaru yoo." 9.28 Waa din pak nna ki gbenn maŋ, li poorpoe ki li teen nan daa ŋanniin na, ki u jii Piita nan Jɔɔnn nan Jeems, ki doo namm kunkonn paak a wun saa miar Yennu. 9.29 Waa din mei Yennu na ki u numm po tan kpint, ki u tiat penn ki nyirik. 9.30 Li yoo na ki jab banlee nna lekit leŋ, ki bi tiat nan bi gbanant nyirii. Jab maŋ din tee Moses nan Elaijae; 9.31 ki bi piak nan Yiisa ki jiin u kuun po, nan biaŋinba ki u saa kpo Jerusalem ki tun Yennu loomm na. 9.32 Ŋaan gɔɔn din soor Piita nan u leeb bonchiann, ki bi gɔɔn ki tan yerik ki fiir, ki la ki yentsaakar yent ki lint Yiisa, ki bia la jab banlee nba din see u boor na. 9.33 Jab maŋ nba din tan nyikit Yiisa na, ki Piita yetɔ a "Chanbaa, li ŋan nan taa be nna na. Ti saa faa lanbont ŋantaae, ki yenn-ii tee a yar, ki leer-ii tee Moses yar, ki leer mun-ii tee Elaija yar." Piita nba din piak linba maŋ, u kpan din gbia a u piake. 9.34 Waa din daa piak nna maŋ, ki sanpagbann dɔkit ki piimm, ki jaŋmaanii soor u poorpoweiteeb na nan sanpagbann nba dɔkit ki piimm na. 9.35 Ki bi gbat kunkɔr sanpagbann na ni, ki li yet a "N Bija nba ki n gannɔe na. Gbiintir u mɔb man." 9.36 Kunkɔr na nba din pak gbenn yoo nba, ki bi ji la Yiisa kɔɔe biar see. Li poorpoe ki bi ji din biar ŋmin ki jiin baa la linba na po, ki ki kumii sɔɔ labaar maŋ, ki li yoo tan gar. 9.37 Li din tan yent ki Yiisa nan u poorpoweiteeb nyii kunkonn na paak ki sik, ki nibur tookɔ. 9.38 Jasɔɔ din be nibur na ni, ki tian yiin Yiisa a "Wanntɔɔ, n barimae, tan gotir n bija na; kimaan ŋɔɔe kpan tee n biyemmir, 9.39 ki narinbiiuk tuu fiir u ni ki te wun yikin ki baa gbitgbiir ki tabit, ki mɔsankunkouŋ nyi u mɔb ni, ki li ŋammit fi u ni ki gbiau ki tuu tan barikɔ waaminna, ŋaan ki ki nyikitɔ. 9.40 Ki n barin a poorpoweiteeb a bin nyinnɔ, ki bi gbar." 9.41 Ki Yiisa yetib a "Yimm mɔtana niib nba kaa yada, ki bia ki waa Yennu fanu na, n saa yukir nani nlee ki di sukuru nani mantiki?" Ki u bia bet jɔɔ maŋ a "Baat nan a bija maŋ." 9.42 Ki bik na nba baat Yiisa boor yoo nba ki narinbiiuk na libirɔ nan tiŋ gbakit, ki u dɔɔ tabit. Li yoo maŋe ki Yiisa tian narinbiiuk na paak, ki te ki bik na paak, ki u jiiu ki tur u baa. 9.43 Ŋanne ki li yaar lit niib na kur nan Yennu paŋ nba yab biaŋinba. Li daa din bakit nibur nae nan waa tuun linba kur na, ki Yiisa ŋmat bet u poorpoweiteeb na a, 9.44 "Lootir i tuba man ki gbat linba ki n yaa n paki na fanu; bi tan saa jii min nisaarik Bik ki kubin niib nuu ni." 9.45 Ŋaan bi lek din ki bann li paaki, kimaan Yennu din dɔkin bi yame a bi daa banti; ki bi bia tiin jaŋmaanii nan bin boiɔ li maan paak. 9.46 Li poorpoe ki mɔniɔk tan baar u poorpoweiteeb na sinsuuk ni, ki bi nɔi ki yaa "Ŋmee tee nijaann ti sinsuuk ni na?" 9.47 Ki Yiisa bann baa dukii biaŋinba. Ŋanne ki u jii bik nna ki senn u numm ni, 9.48 ŋaan betib a "Wunba gaar bik nba na n sann paak, u gaar mine; ki wunba mun sak ki gaarin, u gaar wunba tumin nae mun; ŋaan wunba mun tee tarik i ni, ŋɔɔe tee nijaann ki gar i kura." 9.49 Ŋanne ki Jɔɔnn betɔ a "Chanbaa, ti daan la jasɔɔ ki u taan a sann ki nyint narinbiit niib ni, ki ti betɔ a wun nyik, kimaan u ki tee ti ni yenɔ." 9.50 Ki Yiisa betɔ a, "I daa beerɔ mani, kimaan wunba kur ki kɔn nanii, u see i poore." 9.51 Tɔn, yoo nba din tan per nan Yiisa n do Yendɔuŋ ni na, ki u faa par ki soor sɔnu a wun saan Jerusalem, 9.52 ŋaan tur mɔb a bin gar ki saa yet a u be sɔnu, ki bin teen siir ki sɔɔ ki u baar, ki bi dɔŋ gar ki saa baar Samaria teeb digbanbik nna ni; 9.53 ki leŋ niib na ki sak u baaru maŋi, kimaan bi din mi nan u saa Jerusaleme. 9.54 Ki u poorpoweiteeb Jeems nan Jɔɔnn nba gbat nna maŋ, ki bi boiɔ a "Ti Yomdaanɔ, a loon ki ti te ki muu n nyi sanpaapo ki sik di biiribii?" 9.55 Ki Yiisa jiant ki gaar jat bi paak a bin nyika. 9.56 Ki bi nyik, ŋaan saan digbanleer ni. 9.57 Yoo nba ki bi din saa na ki jasɔɔ tan yet Yiisa a "N saa weia siaminba kur ki a saa." 9.58 Ki Yiisa yetɔ a "Lunlona mɔk fɔrii, ki nɔɔnii mun bia mɔk tiat, ŋaan min nisaarik Bik ki mɔk dindɔɔboori." 9.59 Ki u bia tan yet jalɔɔ a "I waa-n." Ki jɔɔ maŋ betɔ a "N Yomdaanɔ, ŋaant ki n saan ki pii n baa sinsinna." 9.60 Ki Yiisa betɔ a, "Ŋaant ki kpeemm-ii c pii bi kpeenleeb. Fin, i saawa kii sakii mɔɔntir Yennu naan po kii teen niib." 9.61 Ki lɔɔ mun yetɔ a "N Yomdaanɔ, n saa weiawa, ŋaan ŋaant ki n kun ki saa chab n ŋaateeb sinsinna ki fit lian weia." 9.62 Ki Yiisa betɔ a "Sɔɔ kan fit dia naasɔk ki ko, ŋaan gorii poor po. Li-i tee wunba gorii nna maŋ, u ki ŋan wun teen Yennu naan toontunnɔ."
Luk 10
10.1 Li poorpoe ki ti Yomdaanɔ Yiisa ŋamm gann jaleeb piinlore nan banlee ki yaa wun tumm banlelee ki bin dɔŋ gar doi ni, siaminba po kur ki u saa baar. 10.2 Ŋanne ki u betib a "Dii na beer ki yaba, ŋaan ki dijaara waar. Li paak, yii mei man dii na daanɔ ki wun ŋamm pukin dijaara, ki te ki bin jaan dii maŋ. 10.3 I saa man. Gotir, n tuumiie, ki i sii tee nan pebis na kinkata sinsuuk ni. 10.4 Ŋaan i daa jikit likbɔɔrii koo miat-ŋmanii koo taasaati. I bia daa see sɔnu ni ki foont sɔɔ. 10.5 Ŋaan ŋaak nbae ni ki i saa kɔɔ, yin dɔŋ yet a 'Parmaasir-ii be ŋaak na niib paak.' 10.6 Ki ŋaadaanɔ maŋ-i loon parmaasir, u saa gaara. Li-i kii tee nna, parmaasir maŋ bia saa jen i paaka. 10.7 Li-i tee ki i kɔɔ ŋaak nbae ni, yii be leŋ kii di kii nyu linba ki bi teeni, kimaan toontunnɔ ŋan ki wun gaar u paauko. I daa lin lɔɔn ŋei ki dɔɔ. 10.8 Li-i tee ki i baar doo nbae ni ki bi tooki nan parpeenn, ki turi jeet nba, yin di; 10.9 ŋaan bia te ki baatib n paak doo maŋ ni, kii beer niib maŋ a 'Yennu naan nakiniiwa.' 10.10 Li-i tee ki i baar doo nbae ni, ki niib na ki gaarii, yin nyi set sɔnii ni ŋaan kii yeen a 10.11 'Ti taa nba tab i doo na tanbiinii nba na, ti pit ŋanne ki lubin ki chabitii. I mi man nan Yennu naan poŋ baar ki nakiniiwa.' 10.12 N beerie nan buut daar, doo maŋ niib tubdatu tan saa gar Sodom teeb yara." 10.13 "Li sii bi yimm Korasinn teeb paak; li sii bi yimm Befsaida teeb mun yaa paak; kimaan mi-i bonni tun bakitnauŋ toonjaana Taya nan Saidonn doi ni nan maa daan tun i doi ni na, bi bo saa nyik bi toonbiite yiama, ki puk bi mɔŋ tanpent ki ŋak faauk ki lin wann nan bi dii sindanta. 10.14 Daar nba ki Yennu tan saa bu niib buut na, i tubdatu tan saa gar Taya nan Saidonn teeb yarawa. 10.15 Yimm Kapenaum teeb, Yennu saa donni sanpaapo wa-a? Aaii, u tan saa sikini kpeen tiŋe." 10.16 Li yoo na ki u bet u poorpoweiteeb a "Wunba gbia i maan, u gbia n maame; ŋaan wunba y‡ti, u y‡t mine; ki wunba y‡t min, u y‡t Yennu nba tumin nae mun biak." 10.17 Ŋanne ki jab piinlore nan banlee na din tan jen nan parpeenn ki betɔ a "Ti Yomdaanɔ, a sann paŋ nie ki narinbiit gbaa saak ti mɔi." 10.18 Ki u betib a "N la Sintaanii nyii sanpaapo nan sanyikintii na ki tan baa. 10.19 Gbiintir man, n poŋ turi yiikoo nba ki i sii ŋmaat wai nan nanii paak, kii nyant i dataak Sintaanii paŋ kur; ki siar kan teenii. 10.20 Ŋaan i daa mɔk parpeenn nan narinbiit nba saak i mɔi na paaki, ŋaan kii jikii mɔk parpeenn man nan baa poŋ sɔb i sana Yendɔuŋ ni na paak." 10.21 Li yoo maŋ ki Yennu Seyeeŋ te ki Yiisa mɔk parpeenn hei, ki ji yet a "N Baa Yennu, wunba tee sanpaapo nan tingbouŋ na Yomdaanɔ, n piaka, kimaan a bɔr labaar maŋ subindamm nan bannteeb, ŋaan fiit wann waase; kimaan nnae ki a loon ki tun, ki li mana." 10.22 Ki Yiisa ŋamm yet a "N Baa Yennue wannin barii na kura; ki sɔɔ ki mi maa tee wunba see n Baa maŋ, ŋaan sɔɔ mun bia ki mi n Baa maŋ nba tee wunba, see min u Bija na, nan binba ki n loon ki fiitir wantib na." 10.23 Li yoo na ki Yiisa ji ŋmat got u poorpoweiteeb ŋaan bɔr betib a, "Parpeenn tee i yare, kimaan i ninbina nba laat linba na. 10.24 N beerie nan Yennu sɔkiniinba nan kpanbara bonchiann din loon bin la linba ki i laat na, ŋaan ki la, ki bia din loon bin gbat labaar nba ki i gbia na, ŋaan ki gbati." 10.25 Li poorpo ki sennu wanntɔsɔɔ din fiir ki set ki loon wun bikin Yiisa, ki boiɔ a "Wanntɔɔ, n saa teen nlee ki la manfoor nba kaa gbennu?" 10.26 Ki Yiisa jiin ki boiɔ a "Li sɔb nlee Yennu sennu gbouŋ ni? A karin ki laat nlee?" 10.27 Ki jɔɔ na jiin a "I loon a Yomdaanɔ Yennu; kii mantik kii loonɔ nan a par kur, kii bia kii loonɔ nan a seek kur, nan a paŋ kur, nan a dudukit kur, kii bia kii loon a lɔɔ nan faa loon a mɔŋ biaŋinba na." 10.28 Ki Yiisa yetɔ a "A jiinu na ŋan. I tuun nna ki tan la manfoor maŋ." 10.29 Ŋaan ki sennu wanntɔɔ na lek loon wun wann nan u ki mɔk biiti ki jiin sennu na po, ki boi Yiisa a "Tɔn, ki ŋmee tee n lɔɔ?" 10.30 Ki Yiisa jiinɔ a, "Jasɔɔ din nyii Jerusalem ki siik Jeriko; ki fatiteeb tan pikinɔ ki liat u tiat ki fat, ki boou bonchiann, ki tan tenn u kuun darik darik nna, ŋaan nyikɔ. 10.31 Li poor po ki Yennu manntɔɔ nna mun tɔk li sɔnu ki siik ki tan la jɔɔ na dɔɔ, ki u lɔk gar ŋaan nyikɔ. 10.32 Ŋanne na biak, ki Liifai jasɔɔ mun din baat ki tan la jɔɔ maŋ ki bia lɔk ki gar ŋaan nyikɔ. 10.33 Ki Samaria jasɔɔ mun tɔk li sɔnu ki baat ki tan dɔkit jɔɔ maŋ paak ki lau, ki ninbaauk soorɔ bonchiann, 10.34 ki u baar ki jii kpan nan daan ki wuur u fiat na ŋaan fin tana, ki jiiu paan u boŋ paak, ki saan nanɔ saamm ŋaak ni ki saa gotɔ. 10.35 Laa din tan yent yoo nba ki u jii salimpeena d ŋanlee ki tur wunba gorii saamm ŋaak na, ŋaan betɔ a, 'I gorii jɔɔ na, ki mi-i taŋŋi jen daar nba, n saa pa-a linba ki a dinnɔ ki pukin na paak.'" 10.36 Yiisa nba pak nna ki gbenn, ki u boi sennu wanntɔɔ na a "Jab bantaa na ni, ŋmee want nan u tee wunba ki fatiteeb fatɔ na lɔɔ? A dukii nlee?" 10.37 Ki u jiin a "Wunba tinɔ ninbaauk na." Ki Yiisa yetɔ a "Tɔn, i saa kii tuun li biaŋ mun." 10.38 Li poorpoe ki Yiisa nan u poorpoweiteeb din saa bi sɔnu, ki saa baar digbanbik nna ni; ki poosɔɔ be leŋ ki bi yiu Maata, ki u din gaar Yiisa nan parpeenn u ŋaak ni. 10.39 U din mɔk u niipowaarik ki u sann tee Meeri; ki Meeri maŋ baar ki tan kar tiŋ ni, ki nakin Yiisa taa po ki gbiintir u maan. 10.40 Ŋaan ki Maata mun gbaa nan saauŋ kur kur, ki tan baar bet Yiisa a "N Yomdaanɔ, maa gbaa nan saauŋ, n kuukɔɔ, ŋaan ki n niipoo ki sommitin na, a baka kaa li po-o? Betirɔ ki wun baar ki tan sommin." 10.41 Ki Yiisa jiinɔ a "Maata, n mi nan a gbaa nan bona bon-chiann, ki li mukisaa ki biir a par, 10.42 ŋaan bonyennkɔɔe kpaa talas. Meeri ŋarin gann linba ŋane, ki sɔɔ kan nyinnir u ni."
Luk 11
11.1 Yiisa din be siarpo ki mei Yennu. Waa miar gbenn yoo nba, ki u poorpoweiteeb yenɔ tan betɔ a, "Ti Yomdaanɔ, wantit taa sii mei Yennu biaŋinba nan Jɔɔnn nba din wann u poorpoweiteeb na." 11.2 Ki Yiisa betib a "Yaa sii mei Yennu biaŋinbae na: Ti Baa, ŋaant ki a sann n la baakir. Ŋaant ki a naan n baar. 11.3 Luunt dinna mann. 11.4 Nyikin chab ti biit nan taa mun nyikit ki chabit binba tuumit biit biaŋinba na. A daa te ki ti kɔɔ jinjammii ni." 11.5 Li yoo maŋ ki Yiisa bia betib a "Li-i tee ki saamɔ baar a ŋaak ni nyiɔk, ki a ki mɔk jeet ki saa turɔ, ŋaan ki a mun mɔk a yɔɔk ki saan u ŋaak ni tansuunii, ki betɔ a wun kpenta boroboro kuna ŋantaa, a ki saamɔ baar a ŋaak ni; a yɔɔk sii be u diiuk ni ŋaan beta a 'Daa mukisimi; n poŋ kpar gann na; min nan n waas bia dɔɔra; n kan fit fiir turani.' 11.8 Barmɔnii, u kan sak fiir ki tura jeet maŋ, a faa tee u yɔɔk na paaki; ŋaan li-i tee ki a ki tiin fei ki bia meiɔ, see ki u tan tat fiir ki tura biaŋinba ki a loon. 11.9 "Li paak, n beeriie, miat Yennu man, ki u saa turi; lomin man, ki i saa lawa; kpaan gann man, ki u saa loot ki turi; 11.10 kimaan wunba kur mei Yennu, u gaane; ki wunba mun loon, u laate; ki wunba kpaan gann, bi lootir teenɔ. 11.11 Yimm baanba, i ŋmee ki u bija saa miarɔ jaŋ ki wun jii waauk ki turɔ? 11.12 koo ŋmee ki u saa miarɔ jenn ki wun jii naŋ ki turɔ? 11.13 Ki li-i tee yimm nba tee biitdamm na mi biaŋinba ki i saa tur i waas bonŋana, i Baa Yennu nba be sanpaapo na mantik kan jii u Seyeeŋ maŋ ki tur binba meiɔ li po na-a?" 11.14 Tɔn, jɔɔ nba ki narinbiiuk teenɔ muuk na din be leŋ. Ki Yiisa nyinn narinbiiuk maŋ jɔɔ na ni; ki u muut, ki ji fit piak. Ki li bakit nibur na bonchiann. 11.15 Ŋaan ki yemm din yet a "Narinbiit bat Beelsebule e teen Yiisa yiikoo a wuu nyint narin-biit niib ni." 11.16 Ŋaan ki yemm mun din loon ki bin bikin Yiisa, ki yaa wun tun nyinn ki lin wann nan Yennu set mi u po. 11.17 Ki Yiisa bann baa dukii linba, ki betib a "Naan niib-i ŋmat ki kɔn tookit bi leebi, bi naan maŋ saa biira; ki ŋaak niib-i munii ŋmat kɔn nan leebi, li kan seti. 11.18 Nnae mun biak, li-i tee ki Sintaanii yent bɔkitir u mɔŋ ki kɔn nan leeb, nlee ki li saa seti? 11.19 I yaa Beelsebule teenin yiikoo a mii nyint narinbiit niib ni; ki yimm muni, ŋmee chab i niib a bii nyint narinbiiti? I mɔŋ niib maŋ toonae want nan i ki mɔk mɔni. 11.20 Tɔn, min ŋarin, Yennu paŋ nie ki n nyint narinbiit niib ni; ŋanne mun bia want nan Yennu naan poŋ baar i boor niwa. 11.21 "Jawakitir nba teen siir nan u jatiat ki guu u ŋaak, sɔɔ kan fit fat u siari, 11.22 ŋaan u paarɔ mun-i taŋŋi pikinɔ ki paakɔ, u saa fat u jatiat nba ki u maa li paak nae, ki bia jii u mɔkint na ki tor niib. 11.23 "Wunba ki see n poor, u kɔn nanime; ki wunba mun ki tikii niib ki teenimi, u yatibe. 11.24 "Li-i tee ki narinbiiuk tan nyii nirɔ ni, u tuu yeeke ki lin mɔkooŋ ni, ki loon foonboor, ŋaan ki ki laati; li paak, u tuu tan yet u mɔŋe a 'N saa ŋmat saan ŋaak nba ni ki n daan nyii na nie;' 11.25 wu ji kii ŋmat baari, wun la ki bi piar ki ŋamma, 11.26 u ji saa ŋmat nyie ki saa yiin narinbileeb banlore nba bi ki cheeu, ki baar namm, ki bin kɔɔ ki lakin be; ki nirɔ maŋ binbeŋ ji sii bi bonchiann ki gar waa tuu be sinsinn biaŋinba na." 11.27 Yiisa nba din daa yeen nna maŋ, ki poosɔɔ nna be nibur na ni ki yet sanpaapowa a "Poo nba mara ki mɔɔna na, parpeenn tee u yare." 11.28 Ki Yiisa jiinɔ a, "Binba gbia Yennu maan ki saakir na, ŋamme ki parpeenn tee bi yar." 11.29 Nibur nba din gbin Yiisa boor yoo nba na, ki u yetib a "Mɔtana nigbouŋ na tee biitdamme, kimaan bi loon bin la nyinn, ŋaan n kan mi wannib nyinsiari; Joona nyinbooru na kuukɔɔe ki n saa wannib. 11.30 Biaŋinba ki Joona din tee nyinn ki kpaan Ninefa teeb na, li biaŋe mun ki min nisaarik Bik saa teen nyinn ki kpaan mɔtana nigbouŋ na. 11.31 Buut daar, poobat nba din nyii diitu po na tan saa set wann nan mɔtana nigbouŋ na mɔk biit, kimaan u din nyii digban-banfɔkirewa ki tan baar a wun gbiint Bat Solomonn yanfoon na pinpauk; ki gotir manii, wunba chee Solomonn be nna. 11.32 Buut daar, Ninefa teeb tan saa set wann nan mɔtana nigbouŋ na mɔk biit, kimaan Joona nba din mɔɔnt Yennu maan ki turib na, bi din nyik bi biite; ki gotir manii, wunba chee Joona be nna." 11.33 "Sɔɔ kan joo fitir ŋaan jii ki teen woonin ni, koo ki likin ŋmaŋ li paaki. See ki u jiir ki tɔɔn bont nba fɔk paak ki lin yent, ki niib-i jikii kɔɔ yoo nba, bii laat yentu na. 11.34 A ninbinae tee a gbanant fitir; a ninbina-i ŋani, a gbanant kur sii mɔk yentue; ŋaan a ninbina-i kii ŋani, a gbanant kur sii bɔne. 11.35 I mi man ki yentu nba be i ni na daa tee bunbɔnni. 11.36 Tɔn, a gbanant kur-i yeen boŋŋann ki siar po ki bɔni, li sii yeene ki nyirii pirpirpir, ki naan fitir nba yeen ki teena yeenŋanu na." 11.37 Yoo nba ki Yiisa pak gbenn na, ki Farisiisɔɔ betɔ a wun weiɔ ki bin saa di jeet. Ki u din wei saan ki saa kɔɔ ki kar a wun di. 11.38 Ki li teen Farisii nirɔ na bakitnauŋ nan Yiisa nba ki niti ŋaan yaa wun di maŋ. 11.39 Ki ti Yomdaanɔ Yiisa yetɔ a "Yimm Farisiinba, i sokii ŋmanii nan senii poorpo kuukɔɔe; ŋaan ki i para ni gbee nan fatu nan bonbiir. 11.40 Yimm jatit na! Yennu nba din nan nanyer po na, ŋɔɔ kaa din nan nɔɔk ni-i? 11.41 Turin talasdamm linba be i ŋmanii ni nan i senii ni, ki i nanyer po nan nɔɔk ni kur sii yeen. 11.42 "Yimm Farisiinba, li sii bi turi. I jikit baarii nan nanjoi nan li bonlia piik nɔɔk ni yennkɔɔ, ki teen Yennu, ŋƒan bakin buut bunu nba took, ki bia ki loon Yennu. Linba na nbae ŋan ki yii tuun, ki daa nyikit yenninba tumu. 11.43 "Yimm Farisiinba, li sii bi turi, kimaan i loon nijaana kaanii boa Yennu jiantu diit ni, ki bia loon niib-ii foonti baakir foontii dai ni. 11.44 Li sii bi turi. I tee nan kaat nba ki niib tuu somm li paak ŋaan ki laat nae." 11.45 Ŋanne ki sennu wanntɔyenɔ betɔ a, "Wanntɔɔ, faa yet nna na, ŋann a sukiite na mun." 11.46 Ki Yiisa yetɔ a "Yimm sennu wannteeb, li sii bi turi mun, kimaan i jint niib jik-kpiata nba paar nan bin jii, ŋaan i mɔŋ ki saak ki yii siin jika maŋ kii sommitibi. 11.47 Li sii bi turi, kimaan i maa sɔkiniinba kaat ki sent boŋŋann; ŋamm maŋe tee sɔkiniinba nba ki i yeejamm din kpiib na. 11.48 Yaa tuun nna na, ŋanne want niib nan i set sak i yeejamm nba din tun biaŋinba nawa. Ŋamme din kpii sɔkiniinba maŋ, ŋaan ki i mun saan ki maa bi kaat na. 11.49 Li paak, ki Yandaanɔ Yennu yet a 'N saa tun sɔkiniinba nan toomiinba bi boor; ki bi saa kpi siab ŋaan mukis leeb,' 11.50 a mɔtana nigbouŋ n tan la tubdatu sɔkiniinba kur kpinu na paak. Kpinu maŋ din piin durinya namu yooewa, 11.51 baa din kpii Abel yoo nba na, ki li jii tan baar Sekaria kpinu, wunba ki bi din kpiiu Yennu mannu binbintir nan jiantu ŋasaakak sinsuuk ni na. N beeri barmɔniie, mɔtana nigbouŋ na tan saa la tubdatu sɔkiniinba kur kpinu na paaka. 11.52 "Yimm sennu wannteeb, li sii bi turi, kimaan i dɔkin Yennu maan, a niib daa bant li paak. I mɔŋ y‡t li bannue, ki bia dɔk binba koor a bin bannir na." 11.53 Yiisa nba seet leŋ na, ki sennu wannteeb nan Farisiinba wutoa ji doo bonchiann, ki bi ji piin boiɔ buboit ki jiin labaar bonchiann po, 11.54 ki lek koor a bin la u mɔbonkpetir ki fit biirɔ.
Luk 12
12.1 Li yoo maŋ ki niib tusaa tusaa din muk lakin leeb, ki tan ŋmaat leeb taagbina, ki Yiisa din pak nan u poorpoweiteeb sinsinn ki yaa, "I mi man Farisiinba binbeŋ po, kimaan bi tee kpinkpannii damme. 12.2 Barsai kaa ki dɔɔk ki tan kan nyi paanu; siar mun ki be woonin ni ki bi tan kan banniri. 12.3 Li paak, labaar nba ki i pak woonin ni, ŋaan see ki li tan nyii paanu; linba ki i lek lɔkin diit ni gbaa, ŋaan li tan saa woot ki nyiwa." 12.4 "N yɔɔsinba, gbiintir, i daa tiin niib jaŋmaanii man, kimaan bi saa fit kpi i gbanant kuukɔɔe; ŋaan i kuun poorpo bi ji kan fit teeni siari. 12.5 N yaa n wannii wunba ki i sii tiinɔe. Tinin Yennu, wunba saa fit kpi ki bia mɔk yiikoo nba saa lui muu nba kan mi kpeen na ni. N beerie, tinin ŋɔɔe man." 12.6 "Bi kɔi jinjera baŋŋmu kobu kuukɔɔe, ŋaan Yennu ki mi tamm nan bi yenɔkɔɔwa po. 12.7 Yennu mi i yura paak yut kann gbaa. Li paak, i daa tiin jaŋmaanii, kimaan i mɔk nyɔɔt ki gar jinjera bonchiann. 12.8 "Wunba nyint u mɔŋ paanu niib boor nan u tee n weirɔe, min nisaarik Bik mun tan saa nyinnɔ paanu Yennu malakanba boor, 12.9 ŋaan wunba yaa u ki tee n weirɔ, niib ni, min nisaarik Bik mun tan saa yet a n ki miu, Yennu malakanba boor. 12.10 "Wunba pak mɔbonn ki biir min nisaarik Bik, Yennu saa fit nyik chabɔ; ŋaan wunba sukii Yennu Seyeeŋ, Yennu kan nyik chab li daanɔ. 12.11 "Bi-i soori ki baar nani Yennu jiantu diit ni, koo kpanbara boor, koo tiŋ yudamm boor, i daa te ki li daamii-i nan yaa saa pak jiin biaŋinba, koo yaa saa pak linba, 12.12 kimaan li yooe ki Yennu Seyeeŋ saa wanni biaŋinba ki i saa pak." 12.13 Li yoo maŋ ki jasɔɔ be nibur na ni ki yet Yiisa a "Wanntɔɔ, betir n yɔɔrɔ na ki wun bɔkit ti baa faar ki turin." 12.14 Ki Yiisa yetɔ a "Li ki lami nan ki n teen i barbuurɔ ki bɔkit i faar ki turi." 12.15 Ŋanne ki Yiisa ŋamm pak nibur na a "I mi man mɔkint lonchiɔŋ po. Mɔkint bonchiann kaa saa te ki nirɔ-ii mɔk manfoori." 12.16 Ŋanne ki u yimm barjouk na a, "Mɔkitsɔɔ din be ki mɔk kpaab, ki u kpaab na teenɔ jeet bonchiann; 12.17 ki u tan dukin dudukit a 'N saa teen nlee, kimaan n ki mɔk yiar nba ki n ji saa teen n jeet na kur leŋi.' 12.18 Li poor po ki u yet a, 'N saa teen nnae; n saa yeer n bɔkpera nae ŋaan ŋamm maa bɔsaakara. Leŋe ki n ji saa teen n dii nan n bonkokoot kura; 12.19 ki n ji saa yet n mɔŋ a: N mɔk jeet nba saa jaŋin nan bina bonchiann; n ji sii foie ki di ki nyu ki mɔk parpeenn.' 12.20 Ŋanne ki Yennu yetɔ a, 'Jajatuk na! Nyiɔk na, a manfoor saa kat. Ki laan a mɔkint nba ki a mɔk na, ŋmee saa yenti?' 12.21 "Tɔn, wunba kur tikii mɔkint ki teen u mɔŋ, ŋaan ki mɔk mɔkint Yennu boori, u mun tee nan jajatuk na nae." 12.22 Ŋanne ki Yiisa yet u poorpoweiteeb a, "Li paak ki n beeri, i daa te ki li mukisi i binbeŋ po nan yaa saa di linba, ki bia daa te ki li mukisi i gbanant po nan yaa saa lia linba, 12.23 kimaan manfoor gar jeeta, ki gbanant mun gar tiata. 12.24 Gotir nɔɔnii: Bi ki buur jeeti; ki bia ki jaami; ki bia ki mɔk dii naapaat koo suka, ŋaan Yennu dintib; i ki mɔk nyɔɔt bonchiann ki gar nɔɔnii-i? 12.25 I ŋmee saa fit fɔkin u manfoor u dudukit nba mukisɔ na paaki? 12.26 Yaa ki fit tun bonbik na, bee ki li sii damii-i nan bongbeŋŋir tumu? 12.27 Gotir man puuk nan li ŋant. Bi ki tuun toona koo ki luu bi mɔŋ chinchena; ŋaan n beeriie, kpanbar Solomonn nba lek din mɔk taŋant biaŋinba, u din ki mi lia tiat ki li ŋan nan puuk na gbaa. 12.28 Mɔɔt nba be dinna, ŋaan wonn na ki bi joo muuwa, Yennu nba faŋŋitir biaŋinba na, u kan lannini-i? Yimm yadkan-pɔɔna damm na! 12.29 "I daa gbaa nan yaa saa di linba koo yaa saa nyu linba, ki bia daa mukis i dudukit, 12.30 kimaan nibooru kur nba be tingbouŋ na ni tuu mukis bi dudukit linba na paake. Ŋaan yimm ŋarin, i Baa Yennu poŋ mi nan i loon linba na. 12.31 Li paak, ŋaant ki i baka-ii be Yennu naan ni, ki u saa jii bona nba na ki turi. 12.32 "Yimm n niib nba ki yab na, i daa tiin jaŋmaanii, kimaan i Baa Yennue yaa wun turi naan maŋ, ki bia mɔk parpeenn nan waa saa turi na paak. 12.33 Li paak, kɔin i bona nba ki i mɔk ki jii li likirii ki tur talasdamm, ki i tan saa la mɔkint nba ki mɔk gbennu. Mɔkint maŋ sii be Yendɔuŋ ni, ki kan wati, kimaan nanyukɔɔ kan kpian leŋi, ki bonŋmiŋmabit bia kan ŋmamiri. 12.34 Siaminba ki a mɔkint be na, a dudukit mun be leŋe. 12.35 "Teent siir man ki daa yokitir i tiati, ki ŋaan ki i fita-ii di, 12.36 kii tee nan niib nba tuu guu bi chanbaa nba saa nyi poochiann ki kpent, ki tan baar yiin, ki bin loot yiama na. 12.37 Daaba nba ki bi chanbaa kpen ki lab ki bi guu u kpenu, parpeenn tee bi yare. Barmɔniie ki n beeri na, bi chanbaa na saa te ki u daaba n kar ki wun baar nan jeet ki turib ki bin di. 12.38 Li-i tee ki bi chanbaa tan kpen tansuunii koo kojomɔɔk, ki la ki bi guu-u, parpeenn sii tee daaba maŋ yare. 12.39 "Nnara, li-i tee ki ŋaadaanɔ poŋ mi yoo nba ki nanyukɔɔ saa baarie, u kan ŋaan ki wun baar kɔɔ; u sii guue. 12.40 Yimm mun-ii teen siir kii guu, kimaan min nisaarik Bik tan saa jen yoo nba ki i ki daane." 12.41 Ŋanne ki Piita boi Yiisa a "N Yomdaanɔ, a yiin timme barjouk na amii sɔɔ kure?" 12.42 Ki Yiisa jiinɔ a, "Daabilanɔe tee yandaanɔ ki tuun u chanbaa nba wantɔ biaŋinba? Ŋɔɔe tee wunba ki u chanbaa saa teenɔ daabiyudaanɔ ki wuu gorii daaba kur nba be u ŋaak ni, kii teemm mann yoo nba jaŋ. 12.43 Li-i tee ki u chanbaa tan kpen ki la ki u tuun nna, parpeenn sii tee daabir maŋ yare. 12.44 Barmɔniie ki n beeri na, ŋaadaanɔ maŋ saa jii u mɔkint kur ki teen daabir maŋ nuu nie a wuu goriir. 12.45 Ŋaan li-i tee ki daabir maŋ yet u mɔŋ a u chanbaa kan jen yiami, ki ji piin boo daabilia na, li jab nan poob, ki bia di ki nyu daan ki yib, 12.46 u chanbaa tan saa jen daar nba nan yoo nba ki daabir maŋ ki daan nan u saa jene, ki dat u tubir bonbiir, ki teenɔ nan waa tuu teen mɔy‡tdamm biaŋinba na. 12.47 "Daabir-i mi linba ki u chanbaa loon wun tun, ŋaan ki teen u mɔŋ siiri, ki bia ki tumi, bi saa boou kpaasir bonchiann. 12.48 Daabir-i kii mi linba ki u chanbaa loon wun tun, ki kpet tun bonkpetir nba jaŋ nan boot, bi saa boou waaminnae ŋaan ŋaau. "Wunba ki bi turɔ ki li yab, ŋɔɔe ki bi tan saa boi gaar linba yab; ŋaan wunba ki bi turɔ ki li yab bonchiann na ŋɔɔe ki bi tan saa boi ki gaar bonchiann mun. 12.49 "N baar maa n lu muue tingbouŋ na ni, ŋaan n summan ki li poŋ yinna. 12.50 Bi saa te ki n sik nyun yiaka, ki lin turin parbiir bonchiann mɔkmɔk nan laa tan saa tun ki gbenn. 12.51 I dukii nan n baar nan parmaasire tingbouŋ na ni-i? Aaii. N beerie, n baar nan bɔkitue. 12.52 Laa jii dinna ki saa, niib baŋŋmu tan sii be ŋaak ni, ki tan saa bɔkit; ki bantaa sii biir banlee, ki banlee na mun biir bantaa maŋ. 12.53 Baanba tan sii biir bi waas, ki waas mun biir bi baanba; ki naanba tan sii biir bi bonpoi, ki bonpoi mun biir bi naanba; ki siponaanba tan sii biir bi sipoi, ki sipoi na mun biir bi siponaanba." 12.54 Li yoo maŋ ki Yiisa pak tur nibur na a, "Yoo nba ki i tuu tan la sanpagbant do poorpo na, i tuu yete yiama a saak saa baawa, wun set tan baa. 12.55 Yoo nba ki i laat niigaŋ po wouŋ da, i tuu yaa naauk sii be, ki lin set tan toŋ. 12.56 Yimm kpinkpannii damm na, i fit bukitir saak nan naauk baaru yoo, ŋaan bee teen ki i kan fit bann mɔtana yoo na paaki? 12.57 "Bee teen ki i kan fit dukin i mɔŋ ki bu linba took ki turiini? 12.58 Li-i tee ki fin nan sɔɔ mɔk maan kii saa nan maan maŋ bat boor, yaa daa be sɔnu paak ki saa na, li bo ŋan ki i kot ki ŋamm maan maŋ. Li-i kii tee nnai kaa, u saa dat baar nana barbuurɔ boor, ki barbuurɔ na mun saa jiia ki teena dansarguutɔɔ nuu ni, ki dansarguutɔɔ na mun saa kɔɔna dansarik. 12.59 N beerie, bi kan mi ŋaa-ani, see ki a tan pa likirii nba ki bi jiiara na kur, nan jinjema kan tenni."
Luk 13
13.1 Li yoo na ki nisiab baar ki yet Yiisa ki jiin Galilii teeb kpinu po, binba ki Pailat f din kpiib yoo nba ki bi mann maruŋ ki teen Yennu na. 13.2 Ki Yiisa boib a, "Galilii teeb nba la biak maŋ biaŋinba na, i dukii a bi mantik din tee biitdamm ki gar bi leeb kure? 13.3 Aaii; ŋaan n beerie, li-i tee ki i ki nyik i toonbiiti, i kur mun tan saa kpo nnae. 13.4 Dɔnfoouk nba din be Sailoam ki tan baa ki nyak niib piik nan banniin ki kpiib na, i dukii a niib maŋ din jia mantik tee biitdamm ki gar leeb nba kur be Jerusalem nae? 13.5 Aaii; ŋaan n beerie, li-i tee ki i ki nyik i toonbiit, i kur mun tan saa kpo nnae." 13.6 Ŋanne ki Yiisa yimm barjouk a, "Jasɔɔ din wuu tilontik u kpaab ni, ki tan baar a wun pɔɔr lɔɔna, ŋaan ki la siari. 13.7 Ŋanne ki u bet u kpaguurɔ na a 'Nnara, bina ŋantaae na ki n yɔɔ baat tiik na boor maa n tuu pɔɔr lɔɔna, ŋaan ki laat siari. Chɔɔmɔ lu. Bee ki li sii see biir tiŋ yanni?' 13.8 Ki u kpaguurɔ na yetɔ a, 'Chanbaa, daa nyikin binn na, ki n gbiir li nyakir ni ki pii lulin, 13.9 ki tin got laan li saa lon lɔɔna binn po-o? Li-i tee ki li ki loniie, fan ji ŋaan bin chɔɔu.'" 13.10 Foon dasiar ki Yiisa din want niib Yennu maan, Yennu jiantu diiuk ni; 13.11 ki poosɔɔ be diiuk maŋ ni, ki narinbiiuk be u ni, ki teenɔ yiaru binpiik nan ŋanniin, ki ji tan teenɔ waagorik, ki u ki fit naatir faba. 13.12 Yiisa nba tan lau, ki u yiinɔ a wun baar, ki yetɔ a "A yiaru maŋ ŋaawa," 13.13 ŋaan jii u nii ki yii poo maŋ paak. Li taakpaak ni ki u fiir set naat u mɔŋ ki ji piak Yennu. 13.14 Ŋanne ki Yennu jiantu diiuk yudaanɔ wutoor doo, kimaan Yiisa nba te ki nirɔ paak foon daar na paak; ki u bet niib na a "Daa ŋanloobe ki ti tuu sii tuun toonn. I tuu baar li daa ni kii laat laafia, ŋaan i daa baat foon daar ki loon laafia." 13.15 Ki Yiisa betɔ a "Yimm kpinkpannii damm na, i kur tuu lootir i nei nan bonii bonkobloi ni ki saa namm ki nyuntib foon daa. 13.16 Ki poo na nba tee Abraham yaaboonn na, ŋɔɔe ki Sintaanii teenɔ yommik binpiik nan ŋanniin, li ki jaŋ nan n nyinnɔ yommsin ni foon daarii?" 13.17 Yiisa nba pak linba na yoo nba, ki u datai na kur ji dii fei; ki nibur na ji din mɔk parpeenn nan waa tuun bakitnauŋ toona nba na kur. 13.18 Li poorpo ki Yiisa boi niib maŋ a, "N saa bikin Yennu naan nan lannpoe? Koo ki nannir nan bia? 13.19 Li naan nan kanpɔtik binn nba ki nirɔ tuu jii ki bur u kpaab ni, ki lin kpaat ki teen tiik, ki nɔɔnii baat ki tia tiat li yiinii paak nae." 13.20 Ki Yiisa bia ŋamm boib a, "N saa bikin Yennu naan nan lannpoe? 13.21 Yennu naan tee nan datiŋ nba ki poo tuu jii ki ŋmat nan boroboro yon nba yab, ki lin tan miik ki ji fuut do nae." 13.22 Yoo nba ki Yiisa din be sɔnu paak ki saa Jerusalem na, u din gaar digbangbeŋŋa nan digbanbis ni, ki want niib Yennu maan; 13.23 ki sɔɔ tan boiɔ a, "Chanbaa, niib nba tan saa la tinnu na, bi tan sii tee waaminna koo bi sii yaba?" Ki u yetib a 13.24 "See ki i mukis i mɔŋ ki yebin kɔɔ tammɔ-yebik na ni. N beerie, niib bonchiann tan sii loon bin kɔɔ leŋ, ŋaan gbar kɔɔnu. 13.25 Ŋaadaanɔ-i taŋŋi fiir ki loon tammɔb na, ŋaan ki i biar see nanyer po, ki kpaan tammɔb ki yi ki yaa, 'Chanbaa, lootir turit,' ŋaan li yoo, u tan saa jiini a, 'N ki miini; i nyii lee?' 13.26 Ki i tan saa jiinɔ a, 'Ti din tuu di ki nyu nana; ki a wantit Yennu maan ti doi ni.' 13.27 Ki u bia saa jiin ki beti a 'N ki mi yaa nyii siami, yimm biitdamm na kur, seetir nna man.' 13.28 Ki u tan saa jii-i ki lui nanyer; ŋaan ki i gorii Abraham nan Aisak nan Jakɔb nan sɔkiniinba kura, ki bi be Yennu naan ni; ŋaan ki i sii mɔ fabin ki ŋman nyana. 13.29 Niib tan saa nyi yondo po nan yonbaa po nan diitu po nan gaŋ po, ki tan kɔɔ Yennu naan ni ki kar ki di jeet. 13.30 Nisiab nba joont tan saa saan liik, ki siab nba mun dɔŋ liik na tan saa joont." 13.31 Li yoo na ki Farisiinba siab baar Yiisa boor ki yetɔ a, "See ki a nyii nna ki saan siar po, kimaan Herod loon wun kpiae." 13.32 Ki Yiisa betib a "Ŋɔɔ woŋ nanaat, i saa man, ki saa yetɔ a 'Gotir, dinna nan wonne ki n sii beer narinbiit niib ni ŋaan bia te ki bii paakit, ki daa ŋantaa daar n saa gbenn n toonn.' 13.33 Laa jii dinna nan wonn ki saa, see ki n lek fabir somm n somma. Bi kan kpi Yennu sɔkinii siar po, li-i kii tee Jerusalemi kaa. 13.34 "Jerusalem teeb, nbaayoo-o, yimm nba kpi Yennu sɔk-iniinba, ki bia jaat u toomiinba nba ki u tumm i boor ni na tana, bikinu taar muŋŋae ki n gbaa maa n lakini yomm, nan korik nba tuu lakin u kobis u kpinkpant ni na, ki i ki saki. 13.35 Gotir man, Yennu nyik i jiantu ŋaak nawa. N beerie, laa nyii dinna ki saa, i ji kan mi lan ki saa tuu daar nba ki i tan saa yet a 'Yennu mɔsoŋŋann-ii be wunba baat Yennu sann ni na paak.'"
Luk 14
14.1 Tɔn, foon dasiar ki Yiisa din tan kɔɔ Farisiinba yudaansɔɔ ŋaak, a wun di jeet; ki binba be leŋ maŋ diisirɔ. 14.2 Li yoo na ki baatsɔɔ baar u tɔɔnn, wunba ki bonwuunkar wuunɔ. 14.3 Ŋanne ki Yiisa boi sennu wannteeb nan Farisiinba maŋ a "Ti sennu sak a nirɔ n te ki baatɔɔ n paak foon daarii?" 14.4 Ki bi ŋmina. Ki Yiisa gaar baatɔɔ maŋ ki te ki u paak. Li poorpo ki u chabɔ a u saa; 14.5 ŋaan betib a "I yenɔ-i mɔk boŋ koo naab ki u tan baa bunbunn ni foon daar, u kan donnɔ foon daar maŋii?" 14.6 Ki bi ki fit jiinɔ siari. 14.7 Li yoo na ki Yiisa la binba tikir na loon bin gann yudamm kaanii boor ki kar. Li paak, ki u yimm barjouk na a 14.8 "Bi-i yiina poochiann ki a baar, faa daa kaar yudamm kaanii boori, li pasiar bi poŋ bo yiin sɔɔewa, wunba cheea, 14.9 ki yiintɔɔ maŋ saa baar a boor ki tan yeta a, 'Fiit ŋaan turɔ kaanu.' Li yoo na, ki fan ji di fei ki fiir ki saan kar kpiŋ. 14.10 Tɔn, bi-i yiina poochiann ki a baar, fan kar kpiŋ; ki yiintɔɔ n tan fit baar ki yiina a, 'N yɔɔk, baat ki tan kar yudamm kaanii boor.' Li yoo na ki a saa la baakir a leeb boor. 14.11 Kimaan wunba kur dont u mɔŋ, Yennu tan saa sikinɔ; ŋaan wunba sikint u mɔŋ, Yennu tan saa donnɔ." 14.12 Ŋanne ki Yiisa bia yet wunba yiinɔ na a "Li-i tee ki a yiin jaamm, faa daa yi a yɔɔsinba koo a yɔɔrib koo a ninjamm koo a mɔkitleebi, kimaan ŋamm tan saa jiinawa, ki a gaar a pann. 14.13 Li-i tee ki a yiin jaamue, fan yiin talasdamm nan wɔbii nan dianii nan jɔɔnii, 14.14 ki Yennu saa pukina, kimaan bi kan fit jiina baa dii linba na. Yennue tan saa jiina daar nba ki burchimm tan saa fiir kuun ni na." 14.15 Binba din di nan Yiisa na yenɔ nba gbat linba ki Yiisa pak na, ki u yetɔ a "Binba tan saa di jaamm Yendɔuŋ naan ni na, parpeenn tee bi yare." 14.16 Ki Yiisa yetɔ a "Jasɔɔ din be ki tan yaa wun di u jaangbeŋŋir, ki poi niib bonchiann. 14.17 Jaamm na yoo nba tan baar, ki u tun u daabir a wun yiin niib nba ki u daan poib na, ki jeet na kur teen siira. 14.18 Ki bi kur piin ki loon sɔnu nba ki bi saa y‡t saanu: Ki sinsinn yɔɔ na bet daabir na a, 'N daa kpapaaŋ. Li paak, chabimin ki n saan saa got;' 14.19 ki lɔɔ na betɔ a 'N daa naakookii piik; li paak, chabimin ki n saan bikimm;' 14.20 ki lɔɔ na mun bia betɔ a 'N daa yonn poopaaŋe, li paake ki n kan fit baari.' 14.21 Ŋanne ki daabir maŋ ŋmat ki saa bet u yomdaanɔ linba na kur. Ki u yomdaanɔ na wutoor doo bonchiann, ki u bet daabir na a, 'Nyimin ki saan doo ni yian yian, ki saa got sɔnii ni, ki yiin talasdamm nan wɔbii nan dianii nan jɔɔnii ki jen namm na.' 14.22 Li poorpoe ki u daabir na saan ki jen yet a 'Chanbaa, n tun faa yet linba nawa, ŋaan ki yiar bia tenn.' 14.23 Ŋanne ki u yomdaanɔ na yetɔ a, 'Nyimin biak ki saan digbankpinii ki saa got pana paak nan sanjobis ni, ki te niib n baar, ki n ŋaak na n gbee. 14.24 Ŋaan binba ki n daan yiimm ki bi y‡t baaru na, bi sɔɔ poŋ kan lemm n jaamm jeet na kaawa.'" 14.25 Sianyoo ki nibur waa Yiisa; ki u tan jiant yetib a 14.26 "Wunba loon wuu be nanin, see ki u loonin ki gar waa loon u baa, nan u naa, nan u poo, nan u waas, nan u yɔɔrib, nan u waarii, nan u mɔŋ manfoor biaŋinba na. Li-i kii tee nnai kaa, u kan fit teen n poorpoweitɔɔ. 14.27 Wunba ki likin u saaŋmaŋ ki jii u kuun dapunpunn ki waami, u kan fit teen n poorpoweitɔɔ. 14.28 "Wunba loon wun maa dɔuŋ, see ki u kar sinsinn, ki dukin waa saa teen biaŋinba ki soor li mɔb, ki laan u likirii saa jaŋ koo li kan jaŋi; 14.29 kimaan li-i kii jaŋi, ŋaan ki u fɔkin fiakir ki tan ki fit kaar maaru maŋi, ki niib tan la nan u ki fit kaar dɔuŋ maŋi, bi ji sii laaue ki sarikitɔ. 14.30 Bi ji sii yeen a 'Jɔɔ na daan fɔkin u dɔuŋ ŋaan tan gbar kaaruwa.' 14.31 "Kpanbar-i mɔk niib tusaa piinlee ki saan namm a wun took u kpanbar lɔɔ nan u niib tuspiik mun, nlee ki kpanbar nba mɔk niib tuspiik na saa teeni? See ki u kar sinsinn ki dukin ki bann baa saa jaŋ nan baa kan jaŋ nan u tooku. 14.32 Bi-i kii jaŋie, see ki u tun toomii ki bi ŋak faauk, waa daa be banfɔkira na. 14.33 "Tɔn, nirɔ-i kii nyik u mɔkint kuri, u kan fit teen n poorpoweitɔɔ. 14.34 "Yaarin man; ŋaan li manu-i taŋŋi saat, nlee ki li ji sii mani? 14.35 Li lek kii ŋan ki a jiir ki pak kpaab ni, ki bia ki ŋan ki a pukin lulin po. See ki a lu. Wunba mɔk tuba, wun gbiint."
Luk 15
15.1 Sianyoo ki lampogaarteeb nan biitdamm bonchiann din baat Yiisa boor ki gbiintir u maan; 15.2 ki Farisiinba nan sennu wannteeb burin ki yeen a "Jɔɔ na gaan biitdamm ki bia di namm." 15.3 Li paak, ki Yiisa yimm barjouk na a 15.4 "I yenɔ-i mɔk pei kobik, ki yenɔ tan boti, u saa teen nlee? See ki u nyik pei piinyia nan banyia na muuk ni, ŋaan saan lon peeuk nba bot na nan waa tan saa lau. 15.5 Wuu lau yoo nba ki u ji mɔk parpeenn. Li yoo wun jiiu ki bukɔ bɔpiat paak 15.6 ki kun ŋaak ni, ki yiin u yɔɔsinba nan ŋakpiasinba ki lakimm ki yet a, 'Yii mɔk parpeenn man, kimaan n la n pebotikauk nawa.' 15.7 "Ŋanne mun ki n beeri, biitdaanyenɔ-i nyik u biit, par-peenn sii be Yendɔuŋ ni ki jiin li daanɔ po, ki gar laa sii be biaŋinba niburchimm piinyia nan banyia nba li ji ki kpaa talas bin lebit na po. 15.8 "Ki poo mun-i mɔk likbina piik, ki yenn tan boti, u saa teen nlee? See ki u joo fitir ki piar u diiuk, ki lon fanu nan waa tan saa lar. 15.9 Wuu jiki lar yoo nba, wun yiin u yɔɔsinba nan u ŋakpias nba ki lakimm ki yet a 'Yii mɔk parpeenn man, kimaan n laa n likbinn nawa.' 15.10 "Ŋanne mun ki n beeri, li-i tee ki biitdaanyenɔ nyik u biit, Yennu malakanba sii mɔk parpeenn ki jiin u po." 15.11 Ŋanne ki Yiisa ŋamm yet a "Jasɔɔ din mɔk bonjai banlee, 15.12 ki waarɔ po tan yet u baa a 'N baa, n loon ki a jii faar nba ki n tan saa gaar nae ki turin.' Ŋanne ki u baa bɔkit faar maŋ ki turɔ. 15.13 Li ki yukiri ki waarɔ po na jii u mɔkint kur ki yaat saan digbann banfɔkira. 15.14 Waa saa be doo na ni ki u teen yana yana ki biir u likirii kur. Waa gbenn likirii na yoo nba, ki kon baa tiŋ maŋ ni bonchiann, ki gbatɔɔ hei. 15.15 Ŋanne ki u ji saan be jasɔɔ ŋaak doo maŋ ni, ki u tuumɔ u kpaab ni ki u dint u doorii. 15.16 Ki u tuu loon wun di doorii jeet na; ŋaan ki sɔɔ ki teenɔ jesiati. 15.17 Li poorpo ki u yan jen, ki u yet a 'N baa toontunna kura laat jeet di ki li jaŋitib, ki bia tent, ŋaan ki n tan kpenn kon nna na. 15.18 Laa ji be na, n saa kun n baa boore ki saa yetɔ a, Chanbaa, n tun bonbiir ki biir Yennu nanawa. 15.19 N ji ki ŋan nan ki a yiinin a bija. Teentin a toontunna na yenɔ.' 15.20 Ŋanne ki u ji fiir ki ŋmat kun u baa boor. "Yoo nba ki u daa be banfɔkir ki kpent na, ki u baa lau; ki ninbaauk soorɔ bonchiann, ki u chiar ki baar soor u bɔpiat ki puur wɔbɔ. 15.21 Ŋanne ki bik na yet a, 'N baa, n tun bonbiir ki biir Yennu nanawa. N ji ki ŋan nan ki a yiinin a bija.' 15.22 Ŋaan ki u baa yet u daaba na a, 'Teent yiama ki jii chinchenŋann na, nan baŋ, nan taasaat, ki gbabinɔ, ki bia pirimɔ baŋ nan taasaat na, 15.23 ŋaan kii saa man ki saa soor naajakpammir na ki tan kpiu ki tin teen jaamm. 15.24 N tuu mi a n bija na kpoe, ŋaan ki u be; ki bia mi a u bote, ŋaan ki u tan jenna.' Ŋanne ki bi ji piin bi jaamm dinu nan parpeenn. 15.25 "Li yoo na ki u bijakper na daa be kpaab ni, ki ji tan kpent ki per ŋaak ki gbat fuut, ki jeruk jerin ki siak waa. 15.26 Ki u yiin u baa toontunyenɔ ki tan boiɔ a, 'Bee fuute fu ŋaak ni na?' 15.27 Ki toontunnɔ na yetɔ a 'A waarɔ nae kpen, ki a baa te ki bi kpii naajakpammir, kimaan u jen nan laafiae.' 15.28 Ŋanne ki u yɔɔrɔ maŋ wutoor ji doo hei, ki u y‡t ŋaak na ni kɔɔnu. Ki u baa nyii ki barimɔ a wun baar kɔɔ. 15.29 Ŋaan ki u yet u baa a, 'Nnara, mine tuuma bina bonchiann. N bia ki mi y‡t a mɔbu, ŋaan a poŋ taan ki mi turin buuk ki n kpii ki yiin n yɔɔsinba, ki ti dii ki mɔk parpeenni. 15.30 A bija nae biir a faar kur, ki wei poob. Waa tan jen yoo nba, ki a bia kpii naajakpammir ki turɔ.' 15.31 Ki u baa yetɔ a 'N bik, fin ŋarin poŋ tuu be nanin yoo kure; ki linba kur ki n mɔk, li tuu tee a yare. 15.32 Li poŋ ŋan nan tin teen jaamm kii mɔk parpeenn, kimaan n tuu mia a waarɔ na kpoe, ŋaan ki u be; ki bia mi a u bote, ŋaan ki u tan jenna.'"
Luk 16
16.1 Ki Yiisa yet u poorpoweiteeb a "Mɔkitsɔɔ din be ki mɔk u toona saakɔɔ, ki bi din tan kumii mɔkitɔɔ na a u toona saakɔɔ na biir u likirii nan u bona. 16.2 Ŋanne ki mɔkitɔɔ na yiinɔ ki tan boiɔ a, 'Bee teen ki n gbia a po nna? A ji kan mi teen n toona saakɔɔ. I saa ki sɔb faa mɔk n bona nba ki tan turin.' 16.3 Ki toona saakɔɔ maŋ tan dukin dudukit a 'N chanbaa yaa wun berin u toonn nie na. N saa teen nlee? N ki mɔk paŋ nba saa ko, ki n bia tiin fei nan mii mei. 16.4 N mi maa saa teen biaŋinba ki niib n gaarin bi ŋei ni yoo nba ki n chanbaa nyikin ki gbenn na.' 16.5 Ŋanne ki u yiin u chanbaa pandamm na kur yenɔ yenɔ; ki boi sinsinn yɔɔ a, 'A mɔk n chanbaa pann yiŋŋae?' 16.6 Ki u jiin a, 'Kpasirii kobike.' Ki u betɔ a, 'Jiin kadaauk ki saan kar yian ki sɔb kpasirii piiŋŋmu.' 16.7 Ki u bia yiin lɔɔ ki tan boiɔ a, 'Fini, yiŋŋae ki a mɔk n chanbaa panni?' Ki u jiinɔ a 'Dii bootii kobike.' Ki u yetɔ a 'Jiin kadaauk ki sɔb dii bootii piinniin.' 16.8 Tɔn, yoo nba ki u chanbaa na gbat u toona saakɔɔ fobdiirɔ na nba tun biaŋinba na, ki u pakɔ, a u tun nan yame." Ki Yiisa ŋamm yetib a "Binba waa tingbouŋ na sɔnue mɔk yan bi mɔŋ niib sinsuuk ni ki gar binba waa yentu sɔnu na. 16.9 Mine beeri na, yii dia tingbouŋ na likirii kii sommit niib; ki likirii na-i taŋŋi gbenn yoo nba, Yennu saa gaari Yendɔuŋ ni, ŋei nba sii yɔɔ be na ni. 16.10 Wunba tuun toonbik fanu, u bia saa tun toongbeŋŋir fanue. Wunba di fobit nan likmintik, u bia saa di fobit nnae nan likchiɔŋ. 16.11 Li-i tee ki a di fobit tingbouŋ na ni, Yennu saa jii sanpaapo mɔkint ki teen a nuu ni wa-a? 16.12 Li-i tee ki a di leeb yar fobit, ŋmee saa tura a yari? 16.13 "Tɔn, daabir kan fit tun ki tur chanbaanba banlee. U sii nan yenɔe ŋaan loon lɔɔ; koo u sii chɔrin yenɔe ŋaan sian lɔɔ na. A kan fit waa Yennu ki bia waa likirii." 16.14 Yoo nba ki Farisiinba gbat linba na, ki bi ji daan Yiisa nyatuk, kimaan bi din tee liklonnae. 16.15 Ki Yiisa yetib a "Yimm nba want i mɔŋ nan i tee niburchimme na, ŋaan Yennu mi i para ni. Linba ki nirɔ dukii nan li tee bonjaanne ŋaan li ki mɔk nyɔɔt Yennu boor. 16.16 "Moses sennu nan Yennu sɔkiniinba sɔbu din mɔk paŋ mɔkmɔk nan Jɔɔnn nba din tan baar. Laa nyii Jɔɔnn baaru yoowa, ki bi mɔɔntir Yennu barŋanii ki jiin Yennu naan po, ki sɔɔ kur mukis u mɔŋ a wun kɔɔ Yennu naan maŋ ni. 16.17 Sanpaak nan tiŋ tan saa gbenn ŋaan Yennu sennu nan bonmintika kan gbenne. 16.18 "Wunba y‡t u ŋaapoo ŋaan kɔɔn pooganɔ, ŋanne tee bonchonchontoonn; ki wunba mun kɔɔn poo nba ki u sɔrɔ y‡tɔ na, u mun bia tee bonchonchonne." 16.19 Ki Yiisa bia yetib a "Mɔkitsɔɔ din be, ki daaryeejaŋaakur ki u lia taŋant, ki be u yama ni nan parpeenn. 16.20 Ki talasdaansɔɔ mun din be, ki u sann tee Lasarus, ki u mɔk fiat hei. Ki bi tuu baar nanɔ ki wun kar mɔkitɔɔ na ŋaatammɔb ni, 16.21 ki tuu loon wun di mɔkitɔɔ na jebura nba baa na; ki bɔi tuu baar gbaa ki lenii u fiat na. 16.22 "Li poorpoe ki talasdaanɔ na tan kpo, ki Yennu malaka-nba jiiu ki saan nanɔ Abraham boor Yendɔuŋ ni. Ki mɔkitɔɔ na mun tan kpo, ki bi piiu; 16.23 ki u be kpeentiŋ biak boor, ki li din mukisɔ bonchiann. Ki u tan yƒat got ki la Abraham banfɔkira, nan Lasarus ki u be Abraham boor. 16.24 Ŋanne ki mɔkitɔɔ na yikin ki yet a, 'Chanbaa Abraham, tinimin ninbaauk, ki tun Lasarus ki wun pak u niibir nyun ni, ki tan teen n jerinn paak ki lin maak, kimaan n di biake muu ni na.' 16.25 Ki Abraham yetɔ a 'N bik, tiat faa tuu be a manfoor ni na, a tuu mɔk bonŋŋanae, ŋaan Lasarus mun mɔk bonbiit. Mɔtana u be u yama nie nna na, ŋaan fine ji be biak ni na. 16.26 Ki linba pukin, Yennu bir bootsunsuŋ timm nan fin sinsuuk ni, ki sɔɔ kan fit nyi ki lɔɔr saan a boor ni, ki sɔɔ mun kan fit nyi a boor ki lɔɔr ti boor ni na.' 16.27 Ŋanne ki mɔkitɔɔ na yetɔ a 'Chanbaa, li-i tee nnaie, n barimae, tumin Lasarus n baa ŋaak, 16.28 ki wun saan kpaan n waarii baŋŋmu nba biar na, ki bi ji tan daa baat biak boor na ni.' 16.29 Ki Abraham yetɔ a 'A waarii mɔk Moses nan Yennu sɔkiniinba gbouŋ. Bin gbiint li maan.' 16.30 Ki mɔkitɔɔ na yetɔ a 'Chanbaa Abraham, aaii, nna kan saki; sɔɔ-i fiir kuun ni ki saan bi boori, ŋanne ki bi saa nyik bi biit.' 16.31 Ki Abraham yetɔ a 'Bi-i kii gbiint Moses nan Yennu sɔkiniinba maan, nirɔ-i lekii fiir kuun ni gbaa, ŋaan bi kan sak u mɔbi.'"
Luk 17
17.1 Li yoo maŋ ki Yiisa yet u poorpoweiteeb a "I daa dukii nan jinjammii kan baari; ŋaan li sii bi ki teen wunba te jinjammii baat niib paak na. 17.2 Bi-i bonni jii naar ki lann u turu ni ki lu-u mɔkir ni, li bo sii sɔ nan wun te waas na yenɔkɔɔ n tun toonbiit. 17.3 Soot i mɔŋ! "A naa bik-i tun bonbiir, fan kpaanɔ; ki li-i tee ki u yaa u biira, fan nyik u biit ki chabɔ. 17.4 Li-i tee ki u tun ki biira taar munlore daar nɔɔk ni, ŋaan tuu baar a boor ni taar munlore ki yaa u biira, fan nyik chabɔ." 17.5 Li yoo maŋ ki Yiisa toomiinba yetɔ a "Pukint ti yada." 17.6 Ki u yetib a, "Li-i tee ki i bo mɔk yada ki li yab ki baar nan kanpɔtik binn na, i bo tuu saa fit yet kpiik na a, 'Ŋabit ki saan wuu mɔkgbeŋŋir ni,' ki kpiik maŋ saa sak i mɔb ki set ŋabir. 17.7 "Tɔn, i yenɔ-i mɔk daabir ki u ko tammɔnn koo ki kpaar pei, ki daabir na-i nyii kpaab ki kpen ŋaak ni, a kan yetɔ a 'Baat yian ki tan kar ki di jeeti.' 17.8 See ki a betɔ a 'Liatir a kpakoliata ki bir, ŋaan lia tayeenii, ki teen jeet ki sennin ki n baar na ki di ki nyu. Li poorpo ki a mun di ki nyu.' 17.9 Chanbaa maŋ saa tur u daabir na niipoouk kimaan waa sak u mɔb na paaka? Aaii. 17.10 Li mun bia tee nnae i boor. Yoo nba ki i tun toonn nba ki Yennu turi na ki gbenn, yin yet a 'Ti tee daabiyoonae. Ti kpan tuu tun linba ki ti bo saa tun na kɔɔe.'" 17.11 Yiisa nba din saa Jerusalem yoo nba na, ki u gar Samaria nan Galilii sinsuuk ni, 17.12 ki tan baar digbansiar; ki gbaata piik chetɔ leŋ, ki set banfɔkira, 17.13 ŋaan yikin sanpaapo ki yeen a "Chanbaa Yiisa, tinimit ninbaauk." 17.14 Yiisa nba lab yoo nba ki u yetib a, "I saa man Yennu mannteeb boor ki bin bikini got." Ki bi ŋmat saa Yennu mannteeb boor; ki bi ŋaat maŋ ji saa gbenn sɔnu ni. 17.15 Ki bi yenɔ nba bann nan u ŋaauk gbenn na, ki u ŋmat Yiisa peŋ ki saa pak Yennu nan kunkɔsaakar, 17.16 ŋaan baar gbaan funfabir Yiisa tɔɔnn ki turɔ niipoouk; jɔɔ maŋ din tee Samaria nirɔe. 17.17 Ki Yiisa boi a "Niib piik kaa bo la laafia-a? Ŋaan niib banyia na be lia? 17.18 Bi sɔɔ ki jen a bin tur Yennu niipoouk see boorganu na kɔɔe-e?" 17.19 Ŋaan bet jɔɔ maŋ a "Fiit kii saa. Faa teenin yada na paake te ki a la laafia." 17.20 Tɔn, ki Farisiinba na boi Yiisa a, "Yennu naan saa baar nlee yooe?" Ŋanne ki u betib a "Li ki tee i saa got la Yennu naan nba saa baar biaŋinba kaa. 17.21 Sɔɔ kan yet a 'Gotir, ŋanne na,' amii 'Li be nawa,' kimaan Yennu naan na be i ni." 17.22 Ŋanne ki u bet u poorpoweiteeb na a, "Yoo baat ki i tan sii summan ki i la min nisaarik Bik baaru, ŋaan kan la. 17.23 Bi tan saa beti a, 'Gotir, u be leŋ,' koo 'Gotir, u be nna na.' I daa saa gorii, ki bia daa waabi; 17.24 kimaan min nisaarik Bik baaru tan sii tee nan sanyikintii nba tuu nyikint ki yent sanpaapo kur nae. 17.25 Ŋaan sinsinn n tan saa di biak bonchiann; ki mɔtana nigbouŋ na bia tan saa y‡tin. 17.26 Nowa yoo nba din tee biaŋinba na, li mun bia tan sii tee nnae min nisaarik Bik baaru yoo. 17.27 Nowa yoo, bi din di jeet ki nyu, ki kɔɔnt poob, ki jikit bi waas ki teemm jab, ki tan tuu daar nba ki Nowa kɔɔ ŋarungbeŋŋir ni ŋaan nyikib; ki nyunchiɔŋ baar ki dii bi kur. 17.28 Lot yoo mun bia din tee nnae; ki bi di ki nyu, ki daa bona ki kɔi bonkukɔit, ki buur tan, ki maa ŋei; 17.29 ŋaan daar nba ki Lot din nyii Sodom, ki sarwuutaa nan muu nyii sanpaapo ki tan baa ki dii bi kur. 17.30 Daar nba ki min nisaarik Bik tan saa dɔkit, li mun tan sii tee nnae. 17.31 "Li daar maŋ, jɔɔ nba be ŋaak yur g paak, u daa siik ki kɔɔ u diiuk ni a wun jii u bona; ki wunba mun bia be kpaab ni, u daa ŋmat jikin siari. 17.32 Tiat Lot ŋaapoo h labaar na po. 17.33 Tɔn, wunba ki sak wun likin u saaŋmaŋ n paak, u tan saa kɔŋ u manfoor; ŋaan wunba likin u saaŋmaŋ n paak, ŋɔɔe tan saa la barmɔnii manfoor. 17.34 N beerie, yoo nba ki n saa baar na, niib banlee tan sii dɔɔ dɔɔnu ni, ki n tan saa jii yenɔ ŋaan nyik lɔɔ. 17.35 Poob banlee tan sii be ki naan dii, ki n tan saa jii yenɔ ŋaan nyik lɔɔ. 17.36 Jab banlee mun tan sii be kpaab ni, ki n tan saa jii yenɔ ŋaan nyik lɔɔ." 17.37 Ki u poorpoweiteeb na boiɔ a "Ti Yomdaanɔ, lee?" Ki u jiin a, "Siaminba ki pɔit be, leŋe juut tikii."
Luk 18
18.1 Li yoo na ki Yiisa yimm barjouk a wun wannib nan li ŋan ki bii mei Yennu yoo kura, ki daa mɔk kpinkpangbatuku, ki betib a 18.2 "Barbuurɔ din be dosau nna ni, ki ki tiin Yennu ki boi wun baakit nirɔ. 18.3 Pakɔɔk mun din be doo maŋ ni ki din tuu yɔɔ baat u boor yoo kur ki yeenɔ a 'Bumin n maan na ki turin ki n nyi nirɔ nba mukisirin na nuu ni.' 18.4 Ŋaan ki barbuurɔ na tuu y‡t. Li poorpo ki u tan dukin a, 'N poŋ taan ki tiin Yennu, ki bia ki baakit nirɔ gbaa, 18.5 ŋaan pakɔɔk na daamii paak, n saa tat bu u maan maŋe ki turɔ, nna-i kaa, u baaru saa turin bakinta.'" 18.6 Ki Yiisa ŋamm yetib a "Gbiintir barbutouŋ na nba dukin biaŋinba. 18.7 Waa yaa u saa turɔ mɔnii na, ki Yennu nigannteeb nba meiɔ yonnu nan nyiɔk na, ŋɔɔ Yennu kan bu ki turibii? U saa taantira? 18.8 N beerie, u saa bu ki turibe yian yian. Ŋaan min nisaarik Bik-i baar yoo nba, n saa la niib nba teenin yadawa-a?" 18.9 Ŋanne ki Yiisa yin barjouk na ki tur binba dukii boŋŋann bi mɔŋ paak, ŋaan sian bi leeb na a: 18.10 "Jab banlee din saan kɔɔ Yennu jiantu ŋasaakak ni a bin miar Yennu, ki yenɔ tee Farisii nirɔ, ki lɔɔ mun tee lampogaartɔɔ. 18.11 Ki Farisii nirɔ na set ŋaan miar u mɔŋ dudukit ni ki yet a, 'Yennu, n teena niipoouk, kimaan n ki tee biitdaanɔ nan leeb na. N ki tee ninfɔkdaanɔ, ki bia ki di fobiti, ki bia ki tee joonbaaruku. Niipoouk nan maa ki tee nan lampogaartɔɔ na na. 18.12 N lorin mɔb taar munlee daa ŋanlore nɔɔk ni; maa tuu la linba, n bia teena yennkɔɔ piik nɔɔk ni.' 18.13 Ki lampogaartɔɔ na ŋarin set dannuwa, ki ki loon wun yaat got sanpaapo, ŋaan pak yur ki yet a 'Yennu, tinimin ninbaauk, kimaan n tee biitdaanɔe.'" 18.14 Ki Yiisa ŋamm yetib a "N beerie, lampogaartɔɔ nae, li ki tee Farisii nirɔ na kaa, waa din tan kun, Yennu din gaar u miaru ki turɔ mɔnii; kimaan wunba kur dont u mɔŋ, Yennu saa sikinɔ; ŋaan wunba mun sikint u mɔŋ, Yennu tan saa donnɔ." 18.15 Tɔn, nisiab din baat nan bi waas Yiisa boor, a wun yii u nii bi paak, ŋaan ki u poorpoweiteeb nba la ki bi baat nan waas maŋ na, ki bi tian bi paak. 18.16 Ŋaan ki Yiisa yiin waas maŋ a bii baat u boor na, ki yet u poorpoweiteeb na a "Ŋaant ki waas maŋ-ii baat n boor na man, ki daa tiammi, kimaan bi boorue yen Yennu naan. 18.17 Barmɔniie ki n beeri na, wunba ki gaar Yennu naan na, nan u tee bik na, u kan mi kɔɔ li ni faba." 18.18 Li yoo na ki yudaansɔɔ baar Yiisa boor ki tan boiɔ a, "Wanntɔŋanɔ, n saa teen nlee ki la manfoor nba kaa gbennu?" 18.19 Ki Yiisa ŋmat boiɔ a, "Bee ki a yin niŋanɔ? Niŋansɔɔ kaa see Yennu kuukɔɔ. 18.20 A poŋ mi Yennu sennu. Ŋanne tee: Daa tuun bonchonchontoona, daa kpi nirɔ, daa jaami, daa tee faak siara, i baakit a baa nan a naa." 18.21 Ki jɔɔ maŋ jiinɔ a, "N poŋ sak linba na kur n bisin niewa." 18.22 Yiisa nba gbat u jiinu na ki u betɔ a "Bonyennkɔɔe pɔta; kɔin linba kur ki a mɔk ki jii li likirii ki tur talasdamm, ki a tan saa la mɔkint Yendɔuŋ ni, ki jenna kii waan." 18.23 Waa gbat linba na ki u par ji biir, kimaan u din mɔk mɔkint bonchiann. 18.24 Yiisa nba bann nan u la parbiir na, ki u yet a "Li paar nan mɔkita n kɔɔ Yennu naan ni. 18.25 Li mantik paar nan mɔkitɔɔ n kɔɔ Yennu naan ni nan laagumii nba kan fit kɔɔ kparpeenu miar ni biaŋinba nae." 18.26 Niib na nba gbat waa piak biaŋinba na ki bi boiɔ a, "Li-i tee nna-ie, ŋmee ji saa fit la tinnu?" 18.27 Ki u betib a, "Linba ki nirɔ kan fit tumi, ŋaan Yennu saa fit tuma." 18.28 Ki Piita yetɔ a, "Gotir, timm ŋarin nyik linba ki ti mɔk nae ŋaan waa-a." 18.29 Ki Yiisa betib a, "Barmɔniie ki n beeri, wunba kur nyik u ŋaak, koo u baa, koo u naa, koo u poo, koo u waas, koo u yɔɔrib, koo u waarii Yennu naan paaki, 18.30 u saa la li booru tingbouŋ na ni, ki lin gar waa nyik linba na; ki yoo nba baat na, u bia tan saa la manfoor nba kaa gbennu." 18.31 Li yoo na ki Yiisa yiin u poorpoweiteeb na ki nyii namm kpiŋ ki saa betib a "Gotir man, ti saa Jerusaleme, leŋe ki bi saa teen min nisaarik Bik linba kur ki Yennu sɔkiniinba din sɔb ki jiin n po na, 18.32 kimaan bi tan saa soorin ki teenin binba ki tee Juu teeb na nuu ni, ki bi tan saa daanin nyatuk ki sukiin ki siin mɔsant n paak, 18.33 ki boon kpaasir, ki bia tan kpin; ŋaan daa ŋantaa daar ki n saa fiir kuun ni." 18.34 Ŋaan u poorpoweiteeb na din ki bann barii na paaki, kimaan Yennu dɔkin bi yama. Ŋanne din te ki bi ki bann linba ki u piak na paaki. 18.35 Yiisa nba din tan per Jeriko na, ki jɔɔnsɔɔ kar sanjokpiŋ, ki mei, 18.36 ki tan gbat ki nibur gaar, ki u boi a "Bee tee?" 18.37 Ki bi betɔ a "Yiisa nba tee Nasaref nirɔ nae gaar." 18.38 Ki u yikin sanpaapowa a "Yiisa, Defid yaaboonn, tinimin ninbaauk." 18.39 Ki sɔnliita na tian u paak a wun ŋmin; ŋaan ki u bia ŋamii yikin sanpaapowa a "Defid yaaboonn, tinimin ninbaauk." 18.40 Ki Yiisa set, ŋaan betib a bin dat jɔɔŋ maŋ ki baar nanɔ u boor. Waa baar kpian Yiisa yoo nba ki Yiisa boiɔ a 18.41 "A loon ki n tun bee ki turani?" Ki u jiin a, "N Yomdaanɔ, n loon ki a nyɔɔnt n ninbinae." 18.42 Ki Yiisa betɔ a "Nyɔɔntir! Faa teenin yada nae te ki a ninbina na la laafia." 18.43 Li taakpaak ni ki u ninbina nyɔɔnt ki u ji laat, ki waa Yiisa ki saa ki dontir Yennu sann. Yoo nba ki niib na la nna maŋ, ki bi kura ji piak Yennu.
Luk 19
19.1 Li poorpoe ki Yiisa din baar Jeriko ki gaar. 19.2 Ki jasɔɔ be leŋ maŋ ki tee lampogaarteeb yudaanɔ, ki u sann tee Sakeus; ki u mɔk mɔkint bonchiann. 19.3 Ki u din koor a wun la Yiisa nba tee wunba, ŋaan ki fit lau. Niib din yabit nan wun lauwa, kimaan u din tee jajinjiŋe. 19.4 Li paak ki u chiar ki gar tɔɔnn po ki saa doo sinsabik a wun la Yiisa, kimaan u yaa wun gar leŋe. 19.5 Yiisa nba tan baar sinsabik maŋ boor, ki u yaat gotɔ ki yetɔ a "Sakeus, kakitir ki sik na. See ki n dii a ŋaak ni dinna." 19.6 Ki Sakeus kakit sik yiama ki foontɔ nan parpeenn, ki bi tɔk saan u ŋaak ni. 19.7 Niib na nba din la linba na ki bi ji burin ki yeen a "Jɔɔ na saan kɔɔ biitdaanɔ ŋaak nie." 19.8 Li poorpo ki Sakeus fiir set ki yet Yiisa a, "N Yomdaanɔ, gotir, n saa bɔkit n mɔkint kur ki tur talasdamm na, ki wunba ki n mi diiu fobit, n saa jiinɔ taar munna." 19.9 Ki Yiisa yetɔ a "Tinnu baar ŋaak na niib paak dinnawa, kimaan jɔɔ na mun tee Abraham yaaboonne. 19.10 Min nisaarik Bik baar a n lon binba bot nae ki lab ki tinnib." 19.11 Ŋanne ki Yiisa yin niib nba gbiintir maan maŋ na barjouk, kimaan bi dukii a Yiisa nba per Jerusalem na, li paak Yennu naan saa baar yiame. 19.12 Ki u yetib a, "Nijaansɔɔ din be ki tan nyii saan digbann banfɔkira, a bin dinnɔ naan, li poorpo ki wun jen kpen ŋaak ni. 19.13 Waa daa din ki saan yoo nba na, ki u yiin u daaba piik ki turib salinkuna i yenn yenn, ki betib a, 'I saa man kii kpentir kpinkpouŋ nan likirii maŋ nan maa tan saa jen.' 19.14 Ŋaan ki u doo ni niib na namɔ. Waa saan yoo nba ki bi tun toomii kpanbar na boor, a bi ki sak ki jɔɔ na n teen bi bati. 19.15 "Tɔn, ki nijaann na saan ki saa dii naan maŋ ki jen. Waa jen yoo nba, ki u te ki bi yiin u daaba nba ki u daan turib likirii na, a u loon wun bann nyɔɔt nba ki bi la likirii nba ki u daan turib na ni. 19.16 Ki sinsinn yɔɔ na baar u boor ki tan yetɔ a 'Chanbaa, salinkunn nba ki a daan turin na, n kpent kpinkpouŋ ki la salinkuna piik.' 19.17 Ki u yomdaanɔ na yetɔ a 'N faan, a tee daabiŋanɔe. Faa fit dia bonmintik fanu biaŋinba na, li paak, n saa tura doi piik yudant.' 19.18 Ki wunba mun paa u paak na baar u yomdaanɔ na boor ki tan yetɔ a 'Chanbaa, salinkunn nba ki a daan turin na, n kpent kpinkpouŋ ki la salinkuna ŋaŋŋmue.' 19.19 Ki u yomdaanɔ na yetɔ a 'N saa tura doi ŋaŋŋmu yudante.' 19.20 "Ki lɔɔ mun bia baar ki tan yetɔ a 'Chanbaa, gotir a salinkunn nae na. N daan gbin n ninfiaŋ nie ki bɔr, 19.21 kimaan n tiina a tonu na paake. A tuu jikit linba ki tee a yar, ki bia jaan linba ki a ki buri.' 19.22 Ki u yomdaanɔ na yetɔ a 'Fin daabibiiuk na, n saa jii a mɔŋ mɔŋ mɔmaame ki pak gbenna. A poŋ mi nan n tuu tee nitouŋo, ki tuu jikit linba ki tee n yar, ki bia jaan linba ki n ki buri. 19.23 Bee teen ki a ki kpent niib n likirii maŋ, ki bin tan paanin nyɔɔti? Maa bo tan jen na, n bo saa la n likirii nyɔɔta,' 19.24 ŋaan yet binba see leŋ na a 'Gaat salinkunn maŋ u nuu ni, ki tur wunba mɔk salinkuna piik na.' 19.25 Ki bi betɔ a 'Chanbaa, u poŋ mɔk salinkuna piik.' 19.26 Ki u jiimm a 'N beerie, wunba mɔk bona, bi saa pukinɔ; ŋaan wunba kɔŋ bont, bi bia saa tont bonmintik nba ki u mɔk nae. 19.27 Tɔn, n datai na nba ki loon ki n teen bi bat na, ŋann baat namm nna na ki tan kpib n numm nna.'" 19.28 Yiisa nba pak ki gbenn na ki u gar bi tɔɔnn, ki bi saa Jerusalem. 19.29 Ki bi tan per Befej nan Betani doi nba kpia kunkonn nba ki bi yir Olif Tiinii kunkonn na; ki Yiisa tun u poorpoweiteeb na banlee, 19.30 ki betib a "Yi saa digbanbik nba be i tɔɔnn po na ni. I-i saki baar, i saa la bonjak lor, ki sɔɔ daa ki mi jakɔ. Yin lotɔ ki baar nanɔ; 19.31 ki wunbai boi-i a 'Bee teen ki i lotɔ?' yin betɔ a 'Ti Yomdaanɔe loonɔ.'" 19.32 Ki bi saan la bont kur nan Yiisa nba pakib biaŋinba na. 19.33 Baa saan ki saa lot boŋ maŋ yoo nba ki bondamm lab ki boib a "Bee ki i lot boŋ maŋi?" 19.34 Ki bi jiin a, "Ti Yomdaanɔe loonɔ," 19.35 ŋaan dat boŋ maŋ ki baar nanɔ Yiisa boor. Ki u poorpoweiteeb jii bi liant, ki paan boŋ na paak ki jakin Yiisa. 19.36 Waa jak boŋ na yoo nba ki nisiab jikit bi chinchena nan bi liata ki lat sɔnu ni. 19.37 Waa tan per Jerusalem ki baar sɔnsinsikir nba nyi Olif Tiinii kunkonn paak na, leŋe ki u poorpojɔɔmu na bonchiann piin ki piak Yennu nan kpianpaarii nan parpeenn, kimaan baa din la bakitnauŋ toonjaana nba kur ki Yiisa tun na; ki bi yeen a 19.38 "Yennu mɔsoŋŋann be kpanbar nba baat Yennu sann ni na paak. Parmaasir be Yendɔuŋ ni; i dontir Yennu sann sanpaapo man." 19.39 Ŋanne ki Farisiinba siab nba be nibur na ni yet Yiisa a, "Wanntɔɔ, betir a poorpojɔɔmu na ki bin ŋmin." 19.40 Ki Yiisa yetib a "N beeriie, niib maŋ-i ŋmin, ŋaan tana gbaa sii yikin piak Yennue." 19.41 Waa din per Jerusalem na ki u gotir ki mɔ doo na teeb paak, 19.42 ki yet a "Li-i bonni tee ki i bann parmaasir sɔnu dinna, li bo sii ŋan turi. Ŋaan mɔtana li liir i yan, ki i ki fit banni. 19.43 Yoo baat ki i datai tan saa baar, ki maa joonjouk ki lint i doo ki loon i paak lokir kur po, 19.44 ki libit i kur nan tiŋ ki kpi-i perrr. Bi tan saa biir i ŋei maŋe chain, ki tangbiinn gbaa kan tenni. Mukisuk na kur tan saa tun, kimaan yaa ki bann Yennu tinnu yoo na paak." 19.45 Li poorpoe ki Yiisa saan kɔɔ Yennu jiantu ŋasaakak ni, ki ber binba kɔi bonkobit na, ki nyinnib, 19.46 ŋaan yetib a "Li sɔb Yennu gbouŋ ni a 'N ŋaak sii tee Yenmiaru ŋaake,' ŋaan yimme kpintir ki teen fatiteeb kinkar boor." 19.47 Tɔn, daar kur ki Yiisa be Yennu jiantu ŋasaakak ni ki want niib Yennu maan. Ki Yennu jiantu yudamm nan sennu wannteeb nan tiŋ maŋ yudamm loon bin kpiu, 19.48 ŋaan ki fit la sɔnu nba ki bi saa kpiu, kimaan niib na kur din chaa tubae ki gbiin u maan.
Luk 20
20.1 Dasiar Yiisa nba be Yennu jiantu ŋasaakak ni ki mɔɔntir Yennu barŋanii ki want niib li paak na, ki Yennu jiantu yudamm nan sennu wannteeb nan saakab baar u boor 20.2 ki tan yetɔ a "Betirit, ŋmee yiikoo nie ki a tuun linba na? Ŋmee chaba yiikoo maŋi?" 20.3 Ki u jiin a "N mun mɔk buboit ki saa boi-i. Betirin man, 20.4 Jɔɔnn nba daan wuur niib Yennu nyunwuru na, Yennue daan chabɔ li yiikoo amii nisaarike?" 20.5 Ki bi ŋmant faa leeb labaar ki yeen a "Ti-i yet a Yennue chabɔ li yiikoo, u saa boit a bee teen ki ti ki teenɔ yada. 20.6 Ki ti-i biakii yet a nisaariie chabɔ, niib na kur saa jaatit tanawa, kimaan bi teen yada nan Jɔɔnn din tee Yennu sɔkiniie." 20.7 Li paak, ki bi yet Yiisa a bi ki mi u yiikoo nba nyii siami. 20.8 Ki Yiisa betib a "Tɔn, n mun kan beti wunba chabin yiikoo ki n tuun linba na." 20.9 Li yoo na ki Yiisa yin niib na barjouk a, "Jasɔɔ din wuu tilontii u kpaab ni, ŋaan jii kpaab na ki teen toontunna nii ni a bii gorii, ki tan yaat saan siar po ki saa yukir. 20.10 Ki punpɔɔr yoo tan baar ki u tun u daabir a wun saan toontunna na boor ki bin turɔ tilɔɔna na waan. Ki toontunna na saa boo daabir na ki jiinɔ yann. 20.11 Ŋanne ki u bia tun daabilɔɔ; ki toontunna na bia saa boou ki dinnɔ fei ki bia jiinɔ yann. 20.12 Ki kpadaanɔ maŋ bia tun daabilɔɔ; ki bi saa paan ŋɔɔ daŋ ki jiiu lu. 20.13 Ŋanne ki kpadaanɔ na yet a 'N saa teen nlee na? Laa ji be na, n saa tun n mɔŋ mɔŋ bilonkake. Ŋɔɔ ŋarin, li pasiar bi saa turɔ baakira.' 20.14 Ŋaan toontunna na nba din tun ninbinn ki la u bik na baat na, ki bi bet bi leeb a 'Kpadaanɔ maŋ fadiirɔe na. Ŋaant tin kpiu man, ki u faar maŋ n ji teen ti yar.' 20.15 Ki bi soorɔ ki nyii nanɔ kpaab na kpiŋ ki saa kpiiu. "Tɔn, toontunna maŋ nba tun biaŋinba na, kpadaanɔ na saa teemm nlee? 20.16 U saa baar ki kpibe, ŋaan bia jii kpaab maŋ ki tur siab." Niib maŋ nba gbat linba na ki bi yet a "Yennu n bɔr ŋann." 20.17 Ki Yiisa gotib ŋaan yet a "Li sɔb Yennu gbouŋ ni a 'Tann nba ki tanmaara y‡tir na, ŋanne din set tee lɔtik ni tanŋann.' Maan maŋ paak tee bee? 20.18 Tɔn, wunba kur baa tann maŋ paak saa but bute; ŋaan tann maŋ-i baa wunba paak, see ki li nannɔ buk buk nan yon na." 20.19 Ki sennu wannteeb nan Yennu jiantu yudamm bann nan Yiisa nba yin barjouk nba na saan gaan bi paake; li paak, ki bi ji din koor a bin soorɔ li tonton na, ŋaan tiin niib na jaŋmaanii. 20.20 Li paak, ki bi ji waa pikiiɔ, ŋaan bia tun pikiiteeb nba kpann a bi tee popeendamme, a bin la u mɔbonkpetir, ki fit soorɔ ki teenɔ tiŋ yudaanɔ nuu ni. 20.21 Ki pikiiteeb maŋ tan baar bet Yiisa a "Wanntɔɔ, ti mi nan faa yeen linba ki bia want na ŋan. A bia ki tee lukitindaanɔ, ŋaan fine bia want Yennu sɔnu nan barmɔnii. 20.22 Tɔn, ti sennu chabit nan tii pa lampo kii teen Rom tiŋ kpan-bar Siisa amii ti daa pa?" 20.23 Ki Yiisa bann ser nba ki bi tee na, ki yetib a, 20.24 "Wantin likirib. Tɔn, ki ŋmee naauŋ nan sanne be likirib na paaki?" Ki bi yetɔ a "Kpanbar Siisa yare." 20.25 Ki Yiisa betib a "Tɔn, yii yenn-ii pa kii teen Siisa linba tee u yar, ŋaan mun-ii pa kii teen Yennu linba tee Yennu yar." 20.26 Ki pikiiteeb na lek ki la u mɔbonkpetir niib na tɔɔnni; Yiisa jiinu maŋ teemm yaarlituko, ki bi ji ŋmin. 20.27 Ki Sajusiinba siab baar Yiisa boor, ŋamme din tuu yaa niib tan kan fiir kuun ni na. Bi din betɔ a, 20.28 "Wanntɔɔ, Moses din sɔb sennu ki yet a 'Nirɔ-i kɔɔn u poo ki ki mar waas ŋaan kpo, li ŋan ki u naabik n faar pakɔɔk na ki mar waas ki tur kpeemɔ na.' 20.29 Tɔn, jab banlore din be ki tee naanɔɔk, ki saakɔɔ po tan kɔɔn poo, ki ki mar waasi, ŋaan kpo; 20.30 ki wunba mun paa u paak na faar poo maŋ, ki mun bia ki mari, ŋaan kpo; 20.31 ki binba biar na kura tan faar poo na ki ki mari ŋaan mun tan kpo. 20.32 Li poor po ki poo maŋ mun tan kpo. 20.33 Ki laa ji be na, kuun fiiru daari, bi ŋmee tan sii yen poo maŋi? kimaan bi banlore na kur kɔɔnɔwa." 20.34 Ki Yiisa yetib a "Tingbouŋ na ŋaateeb kɔɔnt poob ki bia teen bi waas jab, 20.35 ŋaan binba ŋan nan kuun fiiru ki tan saa fiir kii be durinya paann ni na, tan kii kɔɔnt poobi, bi bia kii teen bi waas jabi, 20.36 kimaan bi ji kan mi kpo; bi sii tee nan malakanba nae, ki bia tee Yennu waas, kimaan bi fiir kuun niwa. 20.37 Tɔn, Mosese mun din poŋ wann nan kpeemm tan saa fiir kuun niwa. Moses nba din sɔb ki jiin jagotuk po na, u din yi Yennu a, 'Abraham Yennu, nan Aisak Yennu, nan Jakɔb Yennu.' 20.38 Niib maŋ nba din kpowa na, ŋaan bi bia lek daa fo, kimaan Yennu ki tee kpeemm Yennu kaa, u tee footib Yennue, kimaan u tɔɔnn, bi kur tee footibe." 20.39 Ŋanne ki sennu wanntesiab yet Yiisa a "Wanntɔɔ, a jiin boŋŋanna." 20.40 Ki bi ji din jee nan bin boi Yiisa buboisiat. 20.41 Ŋanne ki Yiisa boib a "Nlee ki bi yeen a Yennu Niganntɔɔ Masia tee Defid yaaboonni? 20.42 Kimaan Yennu gbouŋ ni ki Defid mɔŋ mɔŋ sɔb yanii gbouŋ ni a 'Yennu yet n Yomdaanɔ a: Karin n niidiitu po 20.43 mɔkmɔk nan maa tan saa jii a datai ki teemm a taakpakta.' 20.44 Defid nba din yiin Masia a 'Yomdaanɔ' na, nlee ki Masia tee ŋɔɔ Defid yaaboonni?" 20.45 Niib na kur numm ni ki Yiisa din yet u poorpoweiteeb a 20.46 "Soot i mɔŋ man nan sennu wannteeb; ŋamme loon bii lia liatbaant, kii lin kii somm, ki bia gaan burchinfoontii dai ni; bi-i kɔɔ Yennu jiantu diit ni, bi loon bii kaar nijaana kaanii nie; bi-i saan jaamm ni, bi bia loon yudamm kinkaanii boae; 20.47 ŋamme bia di pakɔi fobit; ŋaan ji tuu jenna ki mei Yennu ki yukii ki kpann a bi tee yentinnae. Bi tubdatu tan sii bi bonchiann."
Luk 21
21.1 Ŋanne ki Yiisa got lint ki la mɔkita kpeent likirii Yennu piinii lakir ni; 21.2 ki u bia la pakɔtalasdaanɔ mun kpeen likbina ŋanlee Yennu piinii lakir na ni. 21.3 Ki Yiisa yet a "Barmɔniie ki n beeri na, pakɔtalasdaanɔ na kpeen ki gar sɔɔ kura, 21.4 kimaan bi kur paat bi likchiant na nie, ŋaan pakɔtalasdaanɔ na kpan jii linba ki u yaa wun di na kure ki kpeen." 21.5 Ŋanne ki siab din piak Yennu jiantu ŋasaakak na po, ki yeen baa faŋŋir nan tanŋana nan piini nba ki bi tur Yennu na biaŋinba. Ki Yiisa yetib a 21.6 "Yaa laat linba kur na, ŋaan yoo baat ki bi tan saa tut li kur ki lu tiŋ ni, ki li tanyennkɔɔ kan tenn ki paa leer paaki." 21.7 Waa pak nna maŋe ki bi boiɔ a "Wanntɔɔ, bee yooe ki linba na tan sii tee? ki li nyinn bia tan sii tee nlee, li-i yaa lin teeni?" 21.8 Ki u yetib a "I mi man ki bi tan saa kpanni. Niib bonchiann tan saa jii n sann ki yeen a 'Mine tee Masia,' koo 'Masia yent yoo pera.' Li nibooru, i daa waabi. 21.9 I saa gbat tɔbii nan kunkɔna po, ŋaan i daa te ki li mɔki jaŋmaansooruku, kimaan li kpaa talas nan linba na kur n tun sinsinna, ŋaan li kan wann nan durinya gbennu baat li tonton na." 21.10 Ki u ŋamm yetib a "Nibooru nan nibooru tan saa kɔn nan leeb, ki kpanbar nan kpanbar mun tan saa took ki kɔn nan leeb. 21.11 Tiŋ jijekjaana nan nikuuk nan kon tan saa baa tingbouŋ na lokir kur po boor boor. Niib bia tan sii laat linba sii mɔkib jaŋmaansooruk, nan nyinsaakara, sanpaapo. 21.12 Ŋaan linba na kur kan teen daann kaawa, ki bi saa soori ki dinni biak, ki kubini Yennu jiantu diit yudamm nii ni, ki kɔɔni dansarii; ki bi tan saa saan nani kpanbara nan tiŋ yudamm boor ki bin bu i buut, kimaan yaa waan na paak. 21.13 Ŋanne tan saa te ki i la yaak nba saa pak n po ki turib. 21.14 Li paak, i tan soor i mɔŋ man ki daa te ki li daamii nan yaa saa pak jiin biaŋinba buut maŋ yoo, 21.15 kimaan li yooe ki n saa turi yan nan mɔbona nba ki i tan saa pak, ki i datai kan fit nyann i mɔbona koo ki nɔini. 21.16 Ŋaan i baanba nan i naanba, nan i yɔɔrib nan i waarii nan i ŋaateeb nan i yɔɔsinba mɔŋ tan saa nyi i poor ki fikisiri; ki bi tan saa kpi i siab. 21.17 Ki sɔɔ kur tan sii nami, kimaan yaa waa-n na paak. 21.18 Ŋaan i yut yennkɔɔ gbaa kan guti. 21.19 I-i kii nyik n weiu, i tan saa la manfoor nba kaa gbennuwa. 21.20 "Ŋaan yoo nba ki i tan la kunkɔnkɔnna lint Jerusalem, yin bann nan li yaa lin biire na. 21.21 Li yoo maŋ, binba tan be Judea tiŋ ni, bin chiar ki do kunkona; ki binba mun be Jerusalem, bin nyi ki yaat; ki binba mun be digbankpinii-kpinii na ji daa baat doo maŋ ni, 21.22 kimaan li yoo tan sii tee tubdatu yooe. Linba na kur tan saa teen nan laa sɔb Yennu gbouŋ ni biaŋinba nae. 21.23 Yoo maŋ ni, li tan sii bi ki teen podamm nan binba dia walai, kimaan biak bonchiann tan saa baar tiŋ na paak, ki Yennu wutoor tan saa do niib maŋ paak. 21.24 Ki kunkɔnkɔnna tan saa baar ki kpi bi siab nan jukbanjai, ki bia tan saa soor siab ki saan namm tinii kur po, ki teemm daaba. Ki binba ki tee Juu teeb na tan saa yent Jerusalem mɔkmɔk nan bi yoo nba tan saa gbenn. 21.25 "Nyina tan sii be yonnu ni nan ŋmaarik ni nan ŋmaabira ni. Ki tingbouŋ na ni mun, parbiir tan saa baar digbana ni, ki jaŋmaanii bia tan sii be, kimaan mɔkgbeŋŋir nyunpana nba tan sii fu bonchiann na paak. 21.26 Ki linba be sanpaapo kur tan saa damm ki ŋmat, li paak ki jaŋmaanii tan saa jek niib, yoo nba ki bi guu linba yaa lin tan baar tingbouŋ na ni. 21.27 Li yooe ki bi tan saa la ki min nisaarik Bik dɔkit sanpagbouŋ ni ki baat nan panchiɔŋ nan yentsaakar. 21.28 Ki linba na nba-i tan piin teenu, yii mɔk parcheenn kimaan i tinnu yoo pera." 21.29 Ŋanne ki Yiisa yimm barjouk a "Gotir sinsabik nan tiinii kur. 21.30 Yaa tuu la ki tiinii maŋ faat bintir, i ji tuu bann nan siɔk pere na. 21.31 Nnae mun biak, yoo nba ki i tan laat ki linba na nba kur tuun, yin bann nan Yennu naan pera. 21.32 "Barmɔniie ki n beeri na, mɔtana nigbouŋ na kan kpo ki gbenn kaawa ki linba na kur n tumi. 21.33 Sanpaak nan tiŋ tan saa gara, ŋaan n maan ŋarin kan mi gari. 21.34 "I mi man ki daa te binbeŋ na daamii-i, nan dayibu nan li yiaru boontii, ki n baaru daar tan saa kpir baar, 21.35 ki daar maŋ tan saa nyak niib kur nba be tingbouŋ na ni nan tanbar nae. 21.36 Yii guu man kii mei Yennu yoo kur ki wun turi paŋ nba saa te ki i nyann bikinu kur nba tan saa baar na, ki bia set min nisaarik Bik tɔɔnn." 21.37 Tɔn, yonnu nie ki Yiisa din be Yennu jiantu ŋasaakak ni ki want niib Yennu maan, ki din tuu tan saan nyiɔk ki saa be kunkonn nba ki bi yir Olif Tiinii kunkonn na paak; 21.38 ŋaan sanyiɔk ni ki niib kur baat u boor Yennu jiantu ŋasaakak ni ki gbiintir u maan.
Luk 22
22.1 Yoo nba din tan per nan bin teen jaamm ki ŋman boroboro nba kaa datiŋ, ki bi yi jaamm maŋ yukitgar j tiaru jaamm na, 22.2 ki Yennu jiantu yudamm nan sennu wannteeb din koor a bin la sɔnu nba ki bi saa kpi Yiisa, ŋaan tiin niib na jaŋmaanii. 22.3 Li yoo na ki Sintaanii kɔɔ Judas, wunba ki bi yiu Iskariot ki u bia tee Yiisa poorpoweiteeb piik nan banlee na yenɔ. 22.4 Ki ŋɔɔ Judas saan ki saa pak nan Yennu jiantu yudamm nan bi kunkɔnkɔnna yudamm biaŋinba ki u saa wannib ki bin soor Yiisa. 22.5 Ki bi ji mɔk parpeenn ki sak nan bi saa pa Judas likirii. 22.6 Ki u sak bi lor maŋ ki ji piin loon sɔnu nba ki u saa jii Yiisa ki kubin bi nuu ni yoo nba ki niib na kaa. 22.7 Boroboro nba kaa datiŋ na jaamm daar nba ki bi yaa bin kpi pegana ki teen yukitgar tiaru jaamm jeet na, 22.8 ki Yiisa tun Piita nan Jɔɔnn doo na ni, ki betib a, "I saa man ki saa teen yukitgar tiaru jeet na siir ki tin di." 22.9 Ki bi boiɔ a "Lee ki a loon tin saan teen siiri?" 22.10 Ki u betib a "Yoo nba ki i baat doo na ni, i saa la jasɔɔ ki u jii nyunsɔɔr. Yii waau nan ŋaak nba ki u saa kɔɔ; 22.11 yin bet li ŋaak daanɔ a 'Wanntɔɔ na yaa ti boia a saamm diiuk nba ki ŋɔɔ nan u poorpoweiteeb yaa bin kɔɔ di yukitgar tiaru jaamm jeet na be lee?' 22.12 Ki u saa wanni ditɔɔtuk nba yab ki poŋ teen siira; ki yin teen jeet maŋ leŋ." 22.13 Ki bi din saan ki set saa la bont kur nan Yiisa nba betib biaŋinba na; ki bi ji teen jaamm maŋ jeet siir. 22.14 Jaamm na jeet dinu yoo nba tan baar, ki Yiisa kar a wun di; ki u toomiinba piik nan banlee na mun kar a bin di nanɔ. 22.15 Ki u yetib a "Li mantik want n par ni nan min nan yimm n lakin di yukitgar tiaru jaamm jeet daannewa ki biak n lian baarin. 22.16 N beerie, n ji kan mi ki di jaamm na mɔkmɔk nan yoo nba ki barmɔnii jaamm na tan saa teen Yennu naan ni." 22.17 Ŋanne ki u jii nyunnyuŋmaŋ nan tilɔɔna nyun, ki tur Yennu niipoouk, ŋaan yetib a "Gaat na man ki chent i leeb ki nyu. 22.18 N beerie nan laa jii dinna ki saa, n ji kan mi nyu tilɔɔna nyun na, see ki Yennu naan tan baar." 22.19 Ŋanne ki u jii boroboro ki tur Yennu niipoouk, ki ŋmit ŋmit ki turib ŋaan yetib a "Linba nae tee n gbanant ki n yaa n jii chab i paak. Yii yɔɔ kii tee nna kii tian n po." 22.20 Dinu na poorpoe ki u bia jii nyunnyuŋmaŋ na nan tilɔɔna nyun na, ki yetib a "Tilɔɔna nyun na tee Yennu mɔlorpaanne, linba ki n lor nan n sɔn, ki li nyii i tinnu paak. 22.21 "Gotir man, wunba yaa wun nyi n poore na, ŋɔɔe kar ki di nanin na. 22.22 Min nisaarik Bik set saa kpo nan Yennu nba senn biaŋinba nae, ŋaan bonbiir sii be wunba yaa wun nyi n poor na paak." 22.23 Ki bi ji din piin ki boi bi leeb a, "Ti ŋmapoe yaa wun tun linba na?" 22.24 Li yooe ki mɔniɔk baar u poorpoweiteeb maŋ sinsuuk ni, ki bi nɔi ki yeen a lamme chee leebi. 22.25 Ki Yiisa yetib a "Tingbouŋ na ŋaateeb kpanbara dia bi niib nan nimmɔnne, ki niib bia yi bi yudamm 'bi sommteeb,' 22.26 ŋaan yimm ŋarin, li ki tee nna. Wunba tee nijaann i ni, see ki u teen nan tarik na; ki yudaanɔ mun n teen nan daabir na. 22.27 Tɔn, ŋmee tee nijaann ki gar lɔɔ, wunba di jeet, koo wunba teene? Li ki tee wunba di na kaa-a? Ŋaan min ŋarin be i sinsuuk ni nan toontunnɔ nae. 22.28 "Yimm poŋ be nanin n jinjammii ni yoo kur. 22.29 N Baa Yennu nba gannin ki dinnin naan biaŋinba na, nnae mun ki n yaa n ganni 22.30 ki yin di ki nyu nanin n naan ni, ki i tan saa kar naangbant paak ki bu Israel teeb booru piik nan banlee na buut." 22.31 Ki Yiisa yet Simonn Piita a "Simonn, Simonn, gbiintir, Sintaanii barin a wun la yaak nba ki u saa bikin i kur, ki lenni nan dii nba ki bi tuu lenn fouŋ ni na, ki laan i tee dii amii fouŋo. 22.32 Ŋaan fin Simonn, mine miar Yennu a paak, maa a yada daa baa; ki yoo nba ki a ji jen n boor ni, a tot a naa waas." 22.33 Ki Piita jiin a, "N Yomdaanɔ, li-i lekii tee dansarik koo kuumie, n teen siira nan min nan fin n saan." 22.34 Ki Yiisa betɔ a "Piita, n beerae, nyiɔk na kojouk daa kan bui kaawa ki a saa nɔi taar muntaa a a ki mimi." 22.35 Ŋanne ki Yiisa boib a "Maa din tumi doi ni, ki i ki dia likbɔɔrii nan kaliit nan taasaat na, i din kɔŋ siari?" Ki bi jiin a, "Aaii." 22.36 Ki u yetib a "Mɔtana, wunba mɔk likbɔɔrik koo kaliiuk, wun jiir; ki wunba mun ki mɔk jukbanjiak, wun kɔi u liatir ki daa. 22.37 Mine beeri na, li sɔb Yennu gbouŋ ni a 'Bi teenɔ nan baa tee mɔy‡tdamm biaŋinba nae.' Ki bi set saa teenin nnae, kimaan linba kur ki bi sɔb ki jiin n po Yennu gbouŋ ni na, li set saa tuma." 22.38 Ki bi yetɔ a "Ti Yomdaanɔ, gotir, jukbanjai ŋanlee-e na." Ki u yetib a "Ŋaant man." 22.39 Ŋanne ki u nyii leŋ ki saan Olif Tiinii kunkonn paak, nan waa poŋ tuu tee biaŋinba na, ki u poorpoweiteeb weiɔ saan. 22.40 Waa saa baar leŋ ki u betib a "I mei Yennu man ki i tan daa kɔɔ jinjammii ni." 22.41 Ŋanne ki u chat bi boor ki saan nan faa tuu jaa tann ki lin fɔkit biaŋinba na, ki saa gbaan tiŋ ni ki miar Yennu, 22.42 ki yet a "N Baa, li-i tee a loomm, daa ŋaant ki n kɔɔ bonbiir nba baat n paak na ni; ŋaan ŋaant ki a loommo n tun, ki li daa tee n loommu." 22.43 Ki malaka nyii sanpaapo ki dɔkit u paak ki totɔ. 22.44 U din dii biak bonchiann ki miar Yennu nan u yaak kur, ki naauk tan pu ki toot ki naan sɔn. 22.45 Ki u tan fiir Yenmiaru ni ki ŋmat u poorpoweiteeb na boor, ki saa la ki bi gɔɔnt, kimaan parbiir nba baŋŋib na paak. 22.46 Ki u boib a "Bee teen ki i gɔɔnti? Fiit kii mei Yennu man ki i tan daa kɔɔ jinjammii ni." 22.47 Waa din daa piak namm na, ki u la ki nibur baat. Ki Judas nba tee u poorpoweiteeb piik nan banlee na yenɔ, gar bi tɔɔnn, ki tan baar Yiisa boor a wun mɔɔt u tankpinn. 22.48 Ki Yiisa boiɔ a "Judas, a mɔɔtir n tankpinn a a nyi min nisaarik Bik poore-e?" 22.49 Li yoo na ki u poorpoweiteeb na la linba yaa lin teen na, ki boi Yiisa a "Ti Yomdaanɔ, ti kɔn namm nan jukbanjai-ii?" 22.50 Ŋaan ki bi yenɔ taan kakit chɔɔ Yennu jiantu yudaanɔ daabir niidiitu po tubir ki pot. 22.51 Ki Yiisa betib a "Nyikin man," ŋaan jiin tubir maŋ ki tabin li biaŋ. 22.52 Ŋanne ki Yiisa boi Yennu jiantu yudamm nan bi kunkɔn-kɔnna yudamm nan saakab nba baar a bin soorɔ na a "N tee fatitɔɔe ki i baar nan jukbanjai nan gbajara-a? 22.53 N poŋ tuu yɔɔ be nani daar kur Yennu jiantu ŋasaakak ni, ŋaan ki i ki somi. Tɔn, ŋaan yoo na lek tee yimm nan bunbɔnn paŋ daanɔ yare." 22.54 Li yoo na ki bi ji din soor Yiisa ki saan nanɔ Yennu jiantu yudaanɔ ŋaak ni; ki Piita ji saa waa u poorpo banfɔkira. 22.55 Ŋaak maŋ ni, niib din joo muu dindounsinsuuk ni ki kar linta, ki Piita tan kɔɔ ki kar pukimm. 22.56 Waa kar leŋ, ki bonpotoontunyenɔ lau muu yentu ni, ki gotɔ sirrr, ki tan yet a "Jɔɔ na tuu be nanɔ." 22.57 Ki Piita yetɔ a "Bonpobik, n ki miu." 22.58 Laa yann waaminna, ki jasɔɔ mun lau ki yetɔ a "Fini, a tee u poorpoweiteeb yenɔe." Ki Piita yetɔ a "Jɔɔ na, kai, li ki tee min kaa." 22.59 Laa bia yann waaminna, ki jalɔɔ nna mun bia yet a "Yaunwa, barmɔniie, jɔɔ na tuu be nanɔ, kimaan u mun bia tee Galilii nirɔe." 22.60 Ki Piita jiinɔ a, "Jɔɔ na, min taan ki mi linba ki a yeen na kaawa." Waa daa piak nae ki kojouk fan bui li tonton na. 22.61 Ki Yiisa jiant got Piita; ki Piita ji tiar ŋɔɔ Yiisa mɔbona na, waa yet biaŋinba a "Nyiɔk na kojouk daa kan bui kaawa ki a saa nɔi taar muntaa a a ki mimi." 22.62 Ki Piita ji nyii nanyer ki saa bui fabin bonchiann. 22.63 Li poorpoe ki Yiisa guuteeb na daanɔ nyatuk ki boou, 22.64 ki jii chinchenn ki bobin u numm po ŋaan faau ki bia yeenɔ a, "Bukitir wunba faa-a na." 22.65 Ki bi pak biir u sann bonchiann ki sukiiɔ. 22.66 Laa yent sanyiɔk ni ki Juu teeb saakab nan Yennu jiantu yudamm nan sennu wannteeb taan kar bi yudamm tituk kaanu; ki guuteeb na baar nan Yiisa bi boor. 22.67 Ki bi betɔ a "Fi-i setikii tee Yennu Niganntɔɔ Masiaie, fan betit." Ki u jiin a, "Mi-i beti, ŋaan i poŋ kan teenin yada gbaa, 22.68 ki mi-i munii biakii boi-i buboit, i kan sak jiin n buboit maŋi. 22.69 Li kan yukirii ki min nisaarik Bik sii kar Yabint Yennu niidiitu po." 22.70 Ki bi kura boiɔ a, "Ki ŋann fine tee Yennu Bija-a?" Ki u jiinib a, "Nan yaa kpan yaa na." 22.71 Ki bi yet bi leeb a "Ti poŋ ji loon siaradamm bia poe na? kimaan ti gbat u mɔŋ mɔmaama."
Luk 23
23.1 Ŋanne ki niib na kura fiir jii Yiisa ki saan nanɔ Pailat k boor. 23.2 Leŋe ki bi ji din piin ki want u biit ki yeen a "Ti la nirɔ na ki u biir ti niib ki yaa bi daa pa lampo ki teen Kpanbar Siisa, ki yeen a ŋɔɔe tee Yennu Niganntɔɔ Masia, ki bia tee kpanbar." 23.3 Ki Pailat boiɔ a "Fine tee Juu teeb kpanbar na-a?" Ki u jiin ki yet a "Fine yaa." 23.4 Ki Pailat yet Yennu jiantu yudamm nan nibur na a, "N ki la jɔɔ na biit-i." 23.5 Ki niib na bia yakii nan Pailat ki yeen a "U want niib wannu nba te ki bi fiir jirjir. U din piin ki want Galilii niibe ki tan saan Judea doi ni kura nan waa tan baar nna na." 23.6 Pailat nba gbat nna na ki u boib a "Jɔɔ na tee Galilii nirɔe-e?" 23.7 Waa bann nan Yiisa nyii Galilii tiŋ nba ki Bat Herod yen na, ki u ŋaan ki bi saan nanɔ Herod boor, kimaan ŋɔɔ Herod mun din be Jerusalem li yoo. 23.8 Herod poŋ din tuu gbia Yiisa po, ki loon wun lau ki li yukira. Waa din tan la Yiisa yoo nba ki u ji mɔk parpeenn bonchiann, ki loon Yiisa n tun bakitnauŋ toonn ki wun la. 23.9 Li paak, ki u boi Yiisa buboit bonchiann; ŋaan ki u ki jiinɔ siari. 23.10 Yennu jiantu yudamm nan sennu wannteeb mun din see leŋ ki piak nan paŋ ki biir Yiisa. 23.11 Ki Herod nan u kunkɔnkɔnna ji sian Yiisa ki daanɔ nyatuk, ki tan gbabinɔ chinchenŋann ki jiinɔ Pailat boor. 23.12 Li daar maŋ ki Pailat nan Herod soor leeb yɔɔs, ŋaan bi din tuu tee dataie. 23.13 Ki Pailat yiin Yennu jiantu yudamm nan Juu teeb yudamm nan nileeb 23.14 ki tan yetib a "I baar nan nirɔ na ki yaa u kpann niibe. Gotir, n bu u buut i numm ni nae, ki ki la u biit nba ki i yaa u tun maŋi. 23.15 Herod mun bia ki la u biiti. Li paake ki u jiintɔ ki teent na. I lawa-a? Jɔɔ na ki tun bisiat ki li jaŋ nan kuumi. 23.16 Ŋann amii n saa boou kpaasire, ki ŋaau ki wu saa." 23.17 Binn kur yukitgar tiaru jaamm yoo, Pailat din tuu fabir ki nyinn dansarkɔɔrɔe ki ŋaan ki wun saan yann. 23.18 Ki nibur na din tian sanpaapo ki yeen a "Kpin jɔɔ na. Nyint Barabas ki ŋaau." 23.19 (Barabas mɔyetuk nba ki u din mɔk doo na ni nan u nikpinu na paake ki bi din kɔɔnɔ dansarik.) 23.20 Ŋaan ki Pailat bia lek loon wun nyinn Yiisa ki ŋaau, li paak ki u bia ŋamm pak nan nibur na; 23.21 ki niib na mun bia tian sanpaapo ki jiint Pailat a "Kpaamɔ dapunpunn paak! Kpaamɔ dapunpunn paak!" 23.22 Ki Pailat boib taar muntaa ni a, "Bee paake? U biit mantik tee lannpoe? N ki la linba ki u tun ki li jaŋ nan kuumi. Ŋannamii n saa boou kpaasire, ki ŋaau ki wu saa." 23.23 Ŋaan ki niib na bia lek tian tintianii a wun kpaa Yiisa ki tabinɔ dapunpunn paak; ki bi tintianii maŋ tan nyann Pailat. 23.24 Ki Pailat ji chab a baa loon biaŋinba na lin tun nna, 23.25 ki nyinn jɔɔ nba ki bi loon wun ŋaau na, wunba ki bi din kɔɔnɔ dansarik kimaan u mɔy‡tuk nan u nikpinu paak na, ŋaan chabib Yiisa nan baa loon lin teen biaŋinba maŋ. 23.26 Li yoo na ki kunkɔnkɔnna jii Yiisa ki saa nanɔ, ki saa took jasɔɔ ki u sann tee Simonn, wunba din tee Sairene jɔɔ, ki u nyii digbankpiŋ nna ni ki baat Jerusalem; ki bi soorɔ ki jii Yiisa dapunpunn na ki bukinɔ ki u waa Yiisa poor. 23.27 Ki nibur din waa Yiisa ki bi tɔk saa. Bi ni maŋ poosiab din waa ki bui fabin u paak. 23.28 Ki Yiisa tan jiant bi paak ki yetib a "Jerusalem poob, i daa bui n paaki, ŋaan kii bui i mɔŋ nan i waas paak. 23.29 Gotir, yoo baat ki niib tan sii yeen a 'Pookammata nba ki mar waas ki mɔɔmm biiri, ŋamme mɔk parpeenn.' 23.30 Li yoo maŋe ki niib tan sii yeen jɔɔt nan kunkona a 'Baan ti paak ki piint!' 23.31 Muu-i di tana, ki dagbira jikii?" 23.32 Ŋanne ki bi ji din jii doyeerteeb banlee ki pukin Yiisa paak a bin kpib. 23.33 Baa din baar siaminba ki bi yi Yukpabuk na, leŋe ki bi kpaa Yiisa ki tabinɔ dapunpunn paak, ki bia kpaa doyeerteeb banlee na dapunpuna paak, ki yenɔ be Yiisa niidiitu po, ki lɔɔ na mun be u niigaŋ po. 23.34 Ki Yiisa yet a, "N Baa Yennu, nyikin chab niib na, kimaan bi ki bann baa tuun linba na paaki." Ki bi din chent u tiat ŋaan tɔ naatɔɔt a bin la wunba saa di linba. 23.35 Ki niib na see ki gorii; ŋaan ki Juu teeb yudamm na daanɔ nyatuk ki yeen a "U tuu tint leeb; li-i tee ki u set tee Yennu Niganntɔɔ Masia naie, wun tinn u mɔŋ." 23.36 Ki kunkɔnkɔnna na bia daanɔ nyatuk, ki tan baar nan damiituk ki teenɔ, 23.37 ŋaan yaa "Li-i tee ki a set tee Juu teeb kpanbarie, fan tinn a mɔŋ." 23.38 Bi bia din sɔb sɔbinii ki tabin dapunpunn na yur paak, ki li yet a "Juu teeb kpanbare na." 23.39 Li yoo na ki doyeerteeb nba taab na yenɔ sukii Yiisa ki yaa "A ki tee Masia kaa-a? Tint a mɔŋ ŋaan mun tinnit." 23.40 Ki lɔɔ na tiau ki yet a "A ki tiin Yennu-u? kimaan fin nan ŋɔɔ be tubdatyennkɔɔ nie na. 23.41 Timm ŋarin ŋan nan li tubdatu, kimaan bi jiintit pankpera nba ki ti tuu tuun nae; ŋaan jɔɔ na ŋarin ki tun bisiati," 23.42 ŋaan bet Yiisa a "Yiisa, yoo nba ki a dii a naan, a tan tiar n po." 23.43 Ki Yiisa betɔ a "Barmɔniie ki n beera na, dinna min nan fin sii be Paradais l ni." 23.44 Li din tee yensuuk nie, ki yonnu ji dɔkin, ki tingbouŋ na kur ji bɔnn mɔkmɔk nan yenlekir, kut muntaa yoo. 23.45 Ki chinchenn nba din tuu jɔɔn ki puun Yennu jiantu diiuk sinsuuk ni na ji soor bɔkit taar munlee. 23.46 Ki Yiisa tan yikin sanpaapo ki yet a "N Baa Yennu, n jikit n seek ki tee a nuu ni." U yet nnae ŋaan ji kpo. 23.47 Ki kunkɔnkɔnna yudaanɔ nba la linba teen na, ki u pak Yennu ki yet a "Barmɔniie, jɔɔ na set tee popeendaanɔe." 23.48 Ki nibur nba lakin leŋ a bin la linba tee na, din la linba tun na, ki ji ŋmat kun nan parbiir ki pakin yura. 23.49 Ki u yɔɔsinba kur nan poob nba nyii Galilii nanɔ din be leŋ ki see banfɔkira ŋaan gorii linba tuun. 23.50 Jasɔɔ din be ki u sann tee Joosef, ki u nyii Juu teeb doo nba ki bi yir Arimatea na, ki din tee niŋanɔ nba tee burchimɔ, ki guu Yennu naan baaru. U din tee Juu teeb yudaanyenɔe, ŋaan u din ki sak nan Juu teeb yudaanleeb lora nan bi toona nba ki bi tuun teen Yiisa na. 23.52 Ki jɔɔ maŋ saan Pailat boor ki saa miarɔ a wun turɔ Yiisa gbanant; ki u chabɔ. 23.53 Ŋanne ki u saan kpaat gbanant na dapunpunn na paak, ki jiiu ki pɔbinɔ katiŋ ni, ki piiu kapaauŋ ni, linba ki bi poŋ din jiar tanpiiuk lokir ni na, ki bi din daa ki pii sɔɔ kaauk maŋ ni. 23.54 Li din tee daar nba ki bi tee siir foon daar paake, ki foon daar na piint. 23.55 Ki poob nba nyii Galilii ki waa Yiisa na din wei Joosef, ki saa la Yiisa kaauk nan baa piiu biaŋinba. 23.56 Ŋanne ki bi ji din ŋmat kun ŋaak ni, ki saa teen siir ki ŋamm kpanunubit nan tulaarii. Ki foon daar ki bi din foi nan Yennu sennu nba want biaŋinba na.
Luk 24
24.1 Lasir daar sanyafaar, ki poob maŋ nyii saan kaauk na boor nan bi kpanunubit nan tulaarii nba ki bi poŋ ŋamm na. 24.2 Baa baar leŋ ki bi la ki katangbeŋŋir na nyakit kaauk na mɔb paaka, ki birint ki saa dɔɔ. 24.3 Ki bi kɔɔ kaauk maŋ ni ki ki la Yiisa gbanant, 24.4 ki ji biar see jiiaa. Li taakpaak ni ki jab banlee dɔkit set ki lia liatnyinyira; 24.5 ki li teen poob na jaŋmaansooruk, ki bi gbaan tiŋ ni. Ki jab na boib a "Bee ki i loon footɔ kpeemm ni? 24.6 U kaa nna. U fiira. Tiat man waa daa yeti biaŋinba, yoo nba ki u daan be Galilii na, 24.7 a bi tan saa soor ŋɔɔ nisaarik Bik ki jiiu teen biitdamm nuu ni ki bin kpaau tabin dapunpunn paak, ŋaan u tan saa fiir kuun ni daa ŋantaa daar." 24.8 Ŋanne ki poob na ji tiar u maan maŋ, 24.9 ki ji seet kaauk na boor ki ŋmat kun, ki saa yet linba kur tun, ki tur u poorpo-weiteeb piik nan yenɔkɔɔ na, nan binba be leŋ na kura. 24.10 Poob maŋ sanae din tee Meeri Magdaliinn, nan Joana, nan Meeri nba din tee Jeems naa na; ki pooleeb pukin bi po ki be namm. 24.11 Ŋamme din bet Yiisa toomiinba barii maŋ; ki toomiinba na ŋarin dukii nan li tee poob maame, ki bi ki teemm yada. 24.12 Ŋaan ki Piita ŋarin fiir chiar saan kaauk na boor, ki saa tibin ki got ki la katiŋ na dɔɔ li kuukɔɔ; ki u ji ŋmat kun ŋaak ni nan yaarlituk, linba tun maŋ paak. 24.13 Li daar maŋe ki bi ni banlee din saa digbanbik nba ki bi yi Emmaus na. Leŋ nan Jerusalem din tee nan maar ŋanlore nae. 24.14 Ki bi din somm piak nan leeb ki jiin linba kur tun na po. 24.15 Baa piak ki faa labaar nan leeb yoo nba na, ki Yiisa mɔŋ nakimm ki lakin tɔk namm; 24.16 ŋaan ki li liirib ki bi ki bannɔ. 24.17 Ki u boib a "I somm piak bee?" Ki bi set nan ninbiik. 24.18 Ŋanne ki bi yenɔ, wunba sann yi Kleopas na boiɔ a "A kuukɔɔe tee saamɔ nba be Jerusalem, ki tan ki gbat linba tun leŋ daa ŋanlelee na-a?" 24.19 Ki u boib a "Lannpoe?" Ki bi yetɔ a "Ki jiin Nasaref nirɔ Yiisa na po; jɔɔ na daan tee Yennu sɔkiniie, ki tun toonjaana; ki u maan bia daan mɔk paŋ; ki u pent Yennu nan niib kur para. 24.20 Ki ti yudamm nan Yennu jiantu yudamm jiiu ki teenɔ barbuurɔ nuu ni a wun bu u buut, ki yet a u ŋan nan kuume; ki bi tan kpaau dapunpunn paak. 24.21 Ti tuu daan nan ŋɔɔe tan saa nyinn timm Israel teeb ti datai nuu ni; ŋaan dinna tee daa ŋantaae na laa tun. 24.22 Ŋanne biak, ki ti ni poosiab pakit u po ki li yaar litit, kimaan baa saan kaauk maŋ boor saanyafaar na, 24.23 bi saa ki la u gbananti. Baa jen yoo nba ki bi betit a ŋamm saa la Yennu malakanba nan bi numm; ki malakanba maŋ yetib a Yiisa jen u manfoor niwa. 24.24 Ŋanne ki ti siab tan saan kaauk maŋ boor, ki saa la nan poob nba dɔŋ betit biaŋinba na, ŋaan bi ki la Yiisa." 24.25 Ki ŋɔɔ Yiisa betib a "Bee yankpeensime ki i mantik mɔki, ki mei nan yin teen sɔkiniinba maan kur yada. 24.26 Li kpaa talase nan Yennu Niganntɔɔ Masia n di biak maŋ, ki tan la baakir." 24.27 Ŋanne ki u wantib u barii nba sɔb Yennu gbouŋ ni na kur paak, ki piin Moses sɔbu ni ki saan tuu sɔkiniinba kura sɔbu ni. 24.28 Tɔn, ki bi tan per digbanbik nba ki bi saa na; ki Yiisa teen nan u gaare na. 24.29 Ki bi gɔɔrɔ a "Biat nant nna, kimaan yonnu baawa ki li ji bɔnte." Li paak ki u ji kɔɔ namm ki biar bi boor. 24.30 Ki u tan kar a wun di namm; ŋanne ki u jii boroboro na ki tur Yennu niipoouk ŋaan bɔkit ki turib. 24.31 Li yoo na ki bi numm po ji yent ki bi bannɔ. Li taakpaak ni ki u lir bot. 24.32 Ki bi ji beer leeb a "Waa bo piak nant sɔnu ni ki wantit linba sɔb Yennu gbouŋ ni paak na, li bo ki tee nan muu na kaa ti para ni-i?" 24.33 Li taakpaak ni ki bi fiir ŋmat Jerusalem, ki saa la u poorpoweiteeb piik nan yenɔ na nan siab, ki bi lakin leeb. 24.34 Ŋanne ki u poorpoweiteeb na betib a "Ti Yomdaanɔ set fiire nan barmɔnii. U dɔkit Simonn paaka." 24.35 Ki niib banlee na mun betib linba teen sɔnu ni, nan waa tan bɔkit boroboro yoo nba ki bi bannɔ. 24.36 Baa beerib linba na, li taakpaak ni ki Yiisa set bi sinsuuk ni ki yetib a, "Parmaasir-ii be i paak." 24.37 Ki jijekit nan jaŋmaanii kɔɔb hei, kimaan bi mi a bi la siarabonfuntikare. 24.38 Ŋanne ki u boib a, "Bee ki i yan puti? Bee ki birsuk be i ni? 24.39 Gotir n nii nan n taa man, ki bann nan li set tee mine. Siiminki bann nan mine. Bonfuntikar ki mɔk gbanant nan kpaba, nan yaa la kin mɔk biaŋinba na." 24.40 Waa yet nna maŋ ki u wannib u nii nan u taa. 24.41 Ŋaan ki bi para penn paak ki bi ki teen yada nan li teeŋɔɔe; ki li yaar litib. Ki u boib a, "I mɔk jesiat nna-a?" 24.42 Ki bi jii janpurikir bonjinn ki turɔ; 24.43 ki u gaar ŋman bi numm ni. 24.44 Ŋanne ki u betib a "Ii tian man n mɔmaan nba ki n daan wantimaa daan be i boor yoo nba na, a n barii kur nba sɔb Moses sennu ni,nan Yennu sɔkiniinba sɔbu ni, nan Yennu gbouŋ nba ki bi yi yanii nani kpaa talas nan li kur n tan tun ki gbeen." 24.45 Ŋanne ki u ji yênt bi numm, a bin bann linba sɔb Yennu gbouŋni na paak, 24.46 ki yetib a "Li sɔb a Yennu Niganntɔɔ Masia saa di biak kikpo, ki tan fiir kuun ni daa ŋantaa daar; 24.47 a bin saan ki mɔɔnt u sann ni, a niibi-i nyik bi biit, Yennusaa nyik chabib; a bin piin mɔɔnt barii maŋ ki tur Jerusalem teeb,ki bia mɔɔnt tur nibooru kur." 24.48 Ki u betib a "Yimme tee linba na siara damm. 24.49 Nnara, mine yaa n tan turi n Baa Yennu Seyeeŋ nba ki u sennmɔsonn a u saa turi na. Ii daa biar kii be Jerusalem na mɔkmɔk nanyoo nba ki Yennu Seyeeŋ maŋ saa nyi sanpaapo ki sik i paak ki turipaŋ na." 24.50 Ŋanne ki Yiisa nyii namm doo maŋ ni ki saan per Betani. Leŋeki u saa donn u nii sanpaapo ki teen piisin bi paak. 24.51 Waa teen piisin bi paak yoo nba, ki u nyikib ŋaan doo Yendɔuŋni. 24.52 Ki bi ji jiantɔ ki tan ŋmat Jerusalem nan parpeenn bonchiann, 24.53 ki ji din be Yenjiantu ŋasaakak ni yoo kura, ki piak dont Yennusann. 

  http://gospelgo.com/f/moba_nt.htm#Luke

Nenhum comentário:

Postar um comentário