quarta-feira, 8 de abril de 2015

Malakai: Tongan


Malakai 1
1 KO e folofola ʻa Sihova: ko e kāvenga ʻa Isileli mei he Taʻehamai naʻe fakafai ʻia Malakai. 2 Kuo u ʻofa ʻi kimoutolu — ko e folofola ia ʻa Sihova. Ka ʻoku mou lau, Kuo ke ʻofa ʻi kimautolu ʻi he ha? ʻIkai ko Isoa ko e 3 tokoua ʻo Sekope? — ko Sihova ia mei he Taʻehamai — ka naʻa ku ʻofa kia Sekope; ka ko Isoa naʻa ku fehiʻa ki ai, ʻou ngaohi hono ngaahi moʻunga ko e lala, pea ko hono tofiʻa naʻa ku tuku ki he fanga 4 siakali ʻo e toafa. Tokua ʻoku lau ʻe Itomi, Kuo havehave kitautolu, ka te tau foki, ʻo toe langa ʻa e ngaahi potu kuo ʻauha. Ko e folofola eni ʻa Sihova Sapaoti, ʻE langa nai ʻe he faʻahinga ko ia, ka ko au te u holoki: pea ʻe ui kinautolu ʻe he kakai ko Feituʻu Pauʻu, ko e kakai ʻoku houhau taʻengata ki ai ʻa 5 Sihova. Pea ʻe sio ki ai homou mata, pea ko kimoutolu te mou lau, ʻo pehe, Kuo fotu ʻa Sihova mei he kauʻa ʻo Isileli. 6 Ko e anga ʻo e foha ke fakaʻapaʻapa ki heʻene tamai, mo e tamaioʻeiki ki hono ʻeiki. Pea kapau ko e tamai au, kofaʻa hoku fakaʻapaʻapa ʻia? pea kapau ko e fuʻu ʻeiki au, kofaʻa hoku manavahē ʻia? — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti kiate kimoutolu, ʻa e kau taulaʻeiki ʻoku va ʻingaʻaki hoku hingoa. Ka ʻoku mou pehe, Kuo mau va ʻingaʻaki ho huafa ʻi he ha? Ko hoʻomou ʻatu ʻi he olita ʻa e 7 meʻakai kuo melē. Ka mou lau ai pe, Kuo mau ʻuli ʻi koe ʻi lie ha? ʻi hoʻomou taku ko e tepile ʻo Sihova ko e meʻa ʻe ala va ʻingaʻaki. 8 Pea ka mou ka ʻatu ki he feilaulau ha manu ʻoku kui, tokua ʻoku ʻikai ke kovi! pea kapau ʻoku mou ʻatu ʻa e ketu, pe ko e mahaki ʻia, tokua ʻoku ʻikai hano kovi! ʻA, ʻave ia ki ho kovana; te ne hoifua ai kiate koe? pe tali hoʻo mea? — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. 9 Fea ko eni, fai muʻa ke fakamokomoko ʻa e fofonga ʻo Ela, ke ne ʻaloʻofa mai kiate kitautolu: ʻosi ko homou nima ʻoku mei ai ʻa e ngaahi meʻa na. Te ne hangai fofonga mai koā ki ha niʻihi, koeʻuhi ko kimoutolu? — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. 10 Taumaiā ʻoku ai hamou taha te ne tapuni ʻa e ngaahi matapa na, ke ʻoua naʻa tutu taeʻaonga hoku olita. ʻOku ʻikai te u momoʻi manako kiate kimoutolu — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti — pea ʻe ʻikai te u tali ʻa e feilaulau mei homou nima. 11 Talaatu, mei he hopoʻangalaʻa ʻo aʻu ki hono toʻanga, ʻoku fotu hoku hingoa ʻi he ngaahi puleanga, pea ʻi he potu kotoa pe ʻoku ʻatu ʻa e inisenisi ki hoku hingoa, mo e feilaulau maʻa: he fotu hoku hingoa ʻi he ngaahi puleʻanga — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. 12 Ka ko kimoutolu ʻoku mou toʻo hono tapu ʻi hoʻomou pehe, Ko e tepile ʻo Atonai ʻoku va ʻingaʻaki, pea ko e meʻa ʻoku hiki mei ai, ʻa hono 13 meʻakai, hono siaʻa! ʻOku mou pehe foki, "ʻA, ko e meʻa fakakina"; pea ʻoku mou kisu ki ai — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti — pea kuo mou ʻomi ʻa e meʻa kuo faʻao, ʻa e meʻa ʻoku ketu, mo e meʻa ʻoku mahaki, ʻo mou feilaulauʻaki ia: te u tali koā ha meʻa pehe mei homou nima? — ko Sihova ia. 14 Talaatu, ʻoku malaʻia ha taha ʻoku fai kākā: lolotonga ʻoku ai ha manu tangata ʻi heʻene takanga, ka ʻoku ne fai ʻene tukumoʻui, mo feilaulauʻaki ha meʻa mousaʻa kia Atonai: "he ko e tuʻi lahi au" — ko Sihova Sapaoti ia — "pea ko hoku hingoa ʻoku manavahē ʻia ʻi he ngaahi puleʻanga."
Malakai 2
1 PEA ko eni, ko e tuʻutuʻuni ni ʻoku kau kiate kimoutolu, ʻa e kau 2 taulaʻeiki. Kapau ʻe ʻikai te mou fakaongo, pea kapau ʻe ʻikai te mou ʻai ki homou loto, ke fakalangilangi ʻi hoku hingoa — ko Sihova Sapaoti eni — te u tuku atu kiate kimoutolu ʻa e mala, pea te u fakamalaʻia hoʻomou ngaahi tapuaki; ʻio, kuo ʻosi ʻeku fakamalaʻia ia, koeʻuhi ʻoku ʻikai te mou momo ʻi 3 ʻai ki homou loto. Ko au eni te u tukitala ʻi ʻa e pulopula, koeʻuhi ko kimoutolu, pea te u pani kinohaʻa homou mata, ʻa e kinohaʻa ʻo hoʻomou ngaahi kātoanga; pea ʻe ʻave kimoutolu ki he potu ʻoku ʻi ai 4 ia. Pea te mou toki ʻilo kuo u tuku atu ʻa e tuʻutuʻuni ko eni kiate kimoutolu, koeʻuhi ke hoko ia ko ʻeku kovinanite mo Livai — ko Siho- 5 va Sapaoti ia. Ko ʻeku kovinanite naʻe fai mo ia ko e koto moʻui mo e melino; pea naʻa ku ʻange kinaua kiate ia ke ō mo e ʻapasia, pea naʻa ne ʻapasia kiate au, ʻo ne ongoʻi 6 mamafa hoku hingoa. Ko e lao moʻonia naʻe ʻi hono ngutu, pea naʻe ʻikai ʻilo ha kovi ʻi hono loungutu: naʻa ne takaua mo au ʻi he melino mo e anga totonu, pea ne fakatafoki ʻa e toko lahi mei he kovi. 7 He ko e tāu ʻo e ngutu ʻo e taulaʻeiki ke tauhi ʻa e ʻilo, pea ke ʻeke ʻe he kakai ʻa e lao mei hono fofonga: he ko e faifekau ia ʻa Sihova 8 Sapaoti. Ka ko kimoutolu kuo mou hiki mei he hala: kuo mou fakahumu ha tokolahi ʻaki ʻa e lao; kuo mou fakakaʻanga ʻa e kovinanite ʻo Livai — ko e folofola ia ʻa 9 Sihova Sapaoti. Ko ia ko au foki ʻoku ou ngaohi kimoutolu ko e faʻahinga ʻoku taʻetokaʻi, mo maʻulalo ʻi he kakai kotoa, ko e tuha ʻo e ʻikai te mou tauhi hoku ngaahi ʻalunga, ka mou humataniu ʻi he lao. 10 ʻIkai ʻoku taha pe ʻa e tamai ʻatāutolu? ʻikai ko e taha ʻi ʻOtua naʻe ngaohi kitautolu? ko e ha ʻoku tau kākāʻi ai taki taha hono tokoua, he ngaohi ko e meʻa noa ʻa e kovinanite ʻa hotau tupuʻanga? 11 Kuo fai kākā ʻa Siuta, pea ʻoku ai ʻa e meʻa fakalielia ʻoku fai ʻi Isileli, pea ʻi Selusalema; he kuo maumauʻi ʻe Siuta ʻa e tapuhā ʻo Sihova, ʻa e meʻa ʻoku ʻofa ki ai ʻe heʻene ʻAfio, pea kuo ne mali mo 12 ha ʻofefine ʻo ha ʻotua muli. ʻE tuʻusi ʻe Sihova ʻa e tangata ʻoku fai pehe, ʻa e oʻi mo e tali, mei he ngaahi teniti ʻo Sekope, mo ia foki ʻoku ʻatu ha feilaulau kia Sihova 13 Sapaoti. Mo e toe meʻa ko eni kuo mou fai: hoʻomou pani ʻa e olita ʻo Sihova ʻaki ʻa e lo ʻimata, ʻaki ʻa e tangi mo e mapuhoi, ʻa eā ʻoku ʻikai te ne kei hangai fofonga ai ki he feilaulau, pe tali fie tali mei homou nima. Ka ʻoku mou pehe, 14 Koeʻuhi ko e ha? Koeʻuhi ko e fakamoʻoni ʻa Sihova ʻi he vahaʻa oʻou mo e uaifi ʻo hoʻo talavou, ʻa ia kuo ke fai kākā ki ai; ka ko ho kaumeʻa ia, pea ko e uaifi naʻa ke 15 fuakava ki ai. Pea ʻikai naʻa ne ngaohi ha toko taha tofu pe? Ka naʻe toe ʻi heʻene ʻAfio ʻa e laumalie. Pea ko e ha naʻe toko taha ai pe? ko ʻene feinga ke ai ha hako faka-Otua. Ko ia mou lama homou laumalie, ke ʻoua naʻa ai ha kaka ʻe fai ki he uaifi ʻo hoʻo talavou. 16 He ʻoku fehiʻa ʻa ʻene ʻAfio ki he vete — ko e folofola ia ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli. Seuke ʻoku ne paniʻaki hono kofu ʻa e fakamalohi — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti — ko ia mou lama homou laumalie, ʻo ʻoua ʻe fai kaka. 17 Kuo mou fakakinaʻa Sihovaʻaki hoʻomou lau. Ka ʻoku mou pehe, Kuo mau fakakina ia ʻi he ha? ʻi hoʻomou pehe, " ʻilonga ha taha ʻoku faikovi, ʻoku hoifua ai ʻa e finangalo ʻo Sihova; ʻio ko kinautolu ia ʻene manako;" mo e lau ko eni, "Ko e fe tu ʻa e ʻOtua ʻo e fakamaau? "
Malakai 3
1 VAKAI, ʻoku ou tuku atu ʻeku talafekau ke ne teuteu ʻa e hala ʻi hoku ʻao: pea ko e ʻEiki ʻoku mou kumi ki ai te ne haʻu fakafokifa pe ki hono temipale; ʻio, ʻa e Angelo ʻo e Kovinanite, ʻa ia ʻoku mou laulea ki ai; vakai ʻoku haʻele mai ia — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. 2 Ka ko hai te ne matuʻuaki ʻa e ʻaho o ʻene haʻele mai? pea ko hai te ne mātuʻu ʻo ka ha mai ia? he ʻoku ne hange ko e afi ʻo e sivi siliva, pe 3 hange ko e sopu ʻa e fōkofu. Pea te ne nofo ko e sivi mo fakamaʻa siliva tofu pe, pea te ne fakamaʻa ʻa haʻa Livai, pea te ne toʻo mei ai ʻa e ʻuli, hange ko e koula mo e siliva; pea te nau toki hoko ko e kau ʻatu feilaulau kia Sihova ʻi he maʻoni- 4 ʻoni. Pea ʻe toki ifo kia Sihova ʻa e feilaulau ʻa Siuta mo Selusalema, hange ko e muʻaki taimi, ʻio, hange 5 ko e ngaahi taʻu ʻo onoʻaho. Pea te u fakaofiofi kiate kimoutolu ke fai ʻa e fakamaau; pea te u hopo vave mo e kau faituki, mo e kau tonoʻunoho, mo e kau fuakava loi; mo kinautolu ʻoku angakovi ʻi ʻa e totongi ʻa e ngaūe no, ʻoku nau fakamalohia ʻa e uitou, mo e tamaimate, mo piko ʻi ʻa e totonu ʻa e ʻaunofo, ʻo ʻikai te nau manavahe kiate Au — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. 6 He ko Sihova au, ʻoku ʻikai te u liliu: ko hono ʻuhinga ia ʻo e ʻikai te mou ʻauha, siʻi hako ʻo Sekope. 7 Talu e taimi ʻo hoʻomou ngaahi kui mo hoʻomou afe mei heʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, ʻo ikai te mou tauhi ki ai. Foki mai kiate au, pea te u foki kiate kimoutolu — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. Ka ʻoku mou pehe, Ko ʻemau foki ʻi he 8 ha? ʻE fai kākā ha tangata ki he ʻOtua? ka ko kimoutolu ʻoku mou kākāʻi au. Pea ʻoku mou pehe, Ko ʻemau kākāʻi ʻa e ʻAfiona ʻi he ha? ʻi he tukuhauhongofulu mo e 9 ngaahi meʻa kuo hapai. Kuo hoko ʻa e mala kiate kimoutolu; ka ʻoku fai ai pe hoʻomou kākāʻi au, ʻa e 10 puleʻanga kotoa. Mou ʻomi hono kotoa ʻo e tukuhauhongofulu ki he fale koloa, ke ai ha meʻa ke mama ʻi hoku fale, pea mou sivi au muʻa ʻaki ʻa e meʻa ko ia — ko Sihova Sapaoti ia — pe ʻikai te u tāngaki maʻamoutolu ʻa e ngaahi katupa ʻo e langi, ʻo vakili ʻa e tapuaki kiate kimoutolu, kaeʻoua 11 ke ʻikai hao. Pea te u ʻitangi ʻa e tamakeina koeʻuhi ko kimoutolu, pea ʻe ʻikai te ne fakakaʻanga ʻa e fua ʻo homou kelekele, pea ʻe ʻikai kauloʻa hoʻomou vaine ʻi he vao — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti — 12 pea ko e ngaahi puleʻanga kotoa te nau lau kimoutolu ko e monuʻia: talaatu te mou hoko ko e fonua mana ʻia — ko Sihova Sapaoti ia. 13 Ko hoʻomou lea kiate au ʻoku fefeka — ko Sihova ia. Ka ʻoku mou pehe, Ko e ha ʻemau ngaahi lau 14 ʻoku tau kovi ki he ʻAfiona? ʻA, ʻoku mou lau, Ko e ngaūe ki he ʻOtua ko e kulanoa: he ko e ha kuo tau maʻu ʻi he tauhi hono fatongia, mo ʻetau taka hange ha fai putu ʻi 15 he ʻao ʻo Sihova Sapaoti? Ko hono ʻatunga ē ko kitautolu ʻoku tau tuku ko e pauʻu ʻoku monuʻia: ʻio, ko kinautolu ʻoku nofo ke faikovi ʻa ia ʻoku langa hake; ʻio, ko kinautolu ʻoku alaʻaki ki he ʻOtua ʻa ia ʻoku fakahaofi. 16 Toki fealeleaʻaki ʻa kinautolu naʻe ʻapasia kia Sihova: pea naʻe tokanga ki ai ʻa Sihova, ʻo ne fakafanongo, pea naʻe fai ʻa e tohi fakamanatu ke feʻao mo ia, koeʻuhi ko e kakai ʻoku ʻapasia kia Sihova, 17 mo tokaʻi hono huafa. Pea te nau hoko ʻi he ʻaho ʻoku ou kotofa — ko e folofola eni ʻa Sihova Sapaoti — ko ʻeku koloa kanokato; pea te u maemaeʻekina kinautolu hange ko e maemaeʻekina ʻe ha tangata hono 18 foha ʻoku ngaūe kiate ia. Pea te mou toe sio ki he fai kehe kehe ʻa e maʻoniʻoni mo e angahala, ʻa e faikehekehe ʻa e taha ʻoku ngaūe ki he ʻOtua mo ia ʻoku ʻikai ke ngaūe ki ai.
Malakai 4
1 HE vakai, ʻoku hoko mai ʻa e aho ko ē ʻoku ne ulo hange ha ngotoʻumu: pea ʻiloange ko e kau pauʻu, mo e kau nofo ke faikovi, te nau hoko ko e veve, pea tutu kinautolu ʻe he ʻaho ʻoku haʻu — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. Seuke, ʻe ʻikai te ne tuku kiate kinautolu ha 2 aka pe ha vaʻa. Ka ʻe hopo ʻa e Laʻa ʻo e Totonu kiate kimoutolu ʻoku ʻapasia ki hoku hingoa, pea ʻoku ai ha faitoʻo ʻi hono ngaahi huelo: toki ʻalu atu kimoutolu, ʻo hopo fano, ʻo hange ko e fanga pulu mui mei he ʻa 3 fafanga. Pea te mou malaki ʻa e kau angahala: seuke, te nau hoko ko e efuefu pe ʻi homou lalo vaʻe, ʻi he ʻaho ʻoku ou kotofa — ko e folofola ia ʻa Sihova Sapaoti. 4 Manatu ki he Lao ʻa Mosese ko ʻeku Sevaniti ʻa ia naʻa ku tuʻutuʻuni kiate ia ʻi Holepi, ke hilifaki ki Isileli kātoa, ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi kupu ʻi konisitutone. 5 Ko au eni ʻoku ou te u fekau atu ʻa e palofita ko Ilaisia ʻi he teʻeki ke hoko ʻa e ʻAho ʻo Sihova, ʻa e ʻaho 6 lahi mo fakalilifu. Pea te ne fakafoki mai ʻa e loto ʻo e matuʻa ki he fanau, mo e loto ʻo e fanau ki heʻenau matuʻa; naʻa ʻiloange te u haʻu, ʻo taaʻi ʻa e fonua ʻaki ʻa e mala. 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#Malachi

Nenhum comentário:

Postar um comentário