segunda-feira, 27 de abril de 2015

MARK: AZERBAIJAN


Mark 1
1 Allahın Oğlu İsa Mәsihin Müjdәsinin başlanğıcı. 2 Yeşaya peyğәmbәrin kitabında belә yazılıb: "Budur, Sәnin önündә Öz elçimi göndәrirәm. O Sәnin yolunu hazırlayacaq. 3 Sәhrada nida edәnin sәsi gәlir: “Rәbbin yolunu hazırlayın, Onun keçәcәyi yerlәri düz edin”". 4 Yazıldığı kimi vәftiz edәn Yәhya çöldә meydana çıxdı. O, insanların öz günahlarının bağışlanması üçün tövbә edib vәftiz olunmasını vәz edirdi. 5 Bütün Yәhudeya diyarından olanlar vә Yerusәlim sakinlәrinin hamısı onun yanına gәlirdi. Onlar günahlarını etiraf edәrәk onun tәrәfindәn İordan çayında vәftiz olunurdu. 6 Yәhya dәvә yunundan paltar geymiş, belinә dәri qurşaq bağlamışdı, çәyirtkә vә çöl balı yeyirdi. 7 Yәhya belә vәz edirdi: "Mәndәn sonra mәndәn daha Qüdrәtlisi gәlir. Mәn әyilib Onun çarıqlarının bağını açmağa belә, layiq deyilәm. 8 Mәn sizi su ilә vәftiz etdim, amma O sizi Müqәddәs Ruhla vәftiz edәcәk". 9 O günlәrdә İsa Qalileyanın Nazaret şәhәrindәn gәlib Yәhya tәrәfindәn İordan çayında vәftiz olundu. 10 İsa sudan çıxan kimi göylәrin yarıldığını vә Ruhun göyәrçin kimi Öz üzәrinә endiyini gördü. 11 Göylәrdәn bir sәda gәldi: "Sәn Mәnim sevimli Oğlumsan, Sәndәn razıyam". 12 Ruh dәrhal İsanı sәhraya çәkib-apardı. 13 O, sәhrada qırx gün qaldı vә bu müddәt әrzindә Şeytan tәrәfindәn sınağa çәkilirdi. İsa vәhşi heyvanlar arasında idi vә mәlәklәr Ona xidmәt edirdi. 14 Yәhya hәbs olunandan sonra İsa Qalileyaya gәlib Allahın Müjdәsini vәz edirdi: 15 "Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbә edin vә Müjdәyә inanın". 16 İsa Qalileya gölünün sahilindәn keçәrkәn suya tor atan Şimonu vә qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. 17 İsa onlara dedi: "Ardımca gәlin, Mәn sizi elә balıqçı edәcәyәm ki, insan tutacaqsınız". 18 Onlar dәrhal torları kәnara atıb Onun ardınca getdilәr. 19 İsa bir az irәli gedib Zavday oğlu Yaqubu vә qardaşı Yәhyanı gördü. Onlar qayıqda torlarını düzәldirdi. 20 İsa dәrhal onları çağırdı. Onlar da qayıqdakı ataları Zavdayı vә muzdlu işçilәri qoyub Onun ardınca getdi. 21 Onlar Kefernahuma gәldilәr. Şәnbә günü İsa sinaqoqa girib tәlim öyrәtmәyә başladı. 22 Onun tәliminә tәәccüblәnirdilәr, çünki onlara ilahiyyatçılar kimi deyil, sәlahiyyәt sahibi kimi tәlim öyrәdirdi. 23 Hәmin vaxt onların sinaqoqunda natәmiz ruha tutulmuş bir nәfәr var idi. O çığırdı: 24 "Ey Nazaretli İsa, bizdәn nә istәyirsәn? Bizi mәhv etmәyәmi gәlmisәn? Mәn bilirәm Sәn Kimsәn: Allahın Müqәddәsisәn!" 25 Amma İsa ona qadağan edib dedi: "Sus vә bu adamdan çıx!" 26 Natәmiz ruh bu adamı sarsıdıb bәrkdәn çığıraraq ondan çıxdı. 27 Hamını heyrәt bürüdü vә bir-birindәn soruşdu: "Bu nәdir? Sәlahiyyәtli yeni bir tәlimdir! O, natәmiz ruhlara belә, әmr edir vә bunlar da Ona itaәt edirlәr". 28 İsa haqqında xәbәr dәrhal Qalileya bölgәsinin hәr tәrәfinә yayıldı. 29 Onlar sinaqoqdan çıxan kimi Yaqub vә Yәhya ilә birgә Şimon vә Andreyin evinә getdilәr. 30 Şimonun qayınanası qızdırma içindә yatırdı. Bunu dәrhal İsaya xәbәr verdilәr. 31 İsa xәstәnin yanına gәlib әlindәn tutaraq onu qaldırdı vә qadının qızdırması düşdü. Qadın onlara xidmәt etmәyә başladı. 32 Axşam gün batanda bütün xәstәlәri vә cinә tutulmuşları İsanın yanına gәtirdilәr. 33 Bütün şәhәr әhalisi qapının yanına yığıldı. 34 İsa müxtәlif xәstәliyә tutulan çox adama şәfa verdi vә bir çox cinlәri qovdu. Amma cinlәrә danışmağa izin vermәdi, çünki onlar İsanın Kim olduğunu bilirdilәr. 35 Sәhәr alaqaranlıqda İsa qalxıb evdәn çıxdı vә kimsәsiz bir yerә gedib orada dua etdi. 36 Şimon vә onun yanındakılar İsanın ardınca düşdülәr. 37 Onu tapıb dedilәr: "Hamı Sәni axtarır". 38 İsa onlara dedi: "Gәlin başqa yerlәrә – әtrafdakı şәhәrlәrә gedәk vә orada da vәz edim, çünki Mәn bunun üçün gәlmişәm". 39 Belәliklә, İsa onların sinaqoqlarında vәz edәrәk vә cinlәri qovaraq bütün Qalileyanı gәzib-dolaşdı. 40 Bir gün cüzamlı bir adam İsanın yanına gәldi vә diz çöküb yalvardı: "Әgәr istәsәn, mәni pak edә bilәrsәn". 41 İsanın ona rәhmi gәldi. Әlini uzadıb ona toxundu vә dedi: "İstәyirәm, pak ol!" 42 Dәrhal bu adam cüzamdan sağalıb pak oldu, 43 İsa o an onu yola salıb ciddi tapşıraraq 44 belә dedi: "Bax heç kәsә bir söz demә, lakin get, özünü kahinә göstәr. Hәr kәsә şәhadәt olsun deyә sәnin cüzamdan paklandığın üçün Musanın buyurduğu tәqdimlәri apar". 45 Lakin o çıxıb bu sözü vәz edәrәk hәr yanda yaymağa başladı. Ona görә dә İsa artıq heç bir şәhәrә açıq girә bilmirdi, ancaq kәnarda, kimsәsiz yerlәrdә qalır vә adamlar hәr tәrәfdәn Onun yanına gәlirdi.
Mark 2
1 Bir neçә gün sonra İsa yenә Kefernahuma gәlәndә Onun evdә olma xәbәri yayıldı. 2 O qәdәr çox adam yığıldı ki, qapının yanında durmağa belә, artıq yer qalmamışdı. İsa onlara kәlamı vәz edirdi. 3 Adamlar dörd nәfәrin daşıdığı bir iflici Onun yanına gәtirdilәr. 4 Amma böyük izdihama görә onu İsaya yaxın gәtirә bilmәdilәr. Ona görә dә İsa olan evin damını söküb yer açandan sonra iflici yatdığı döşәklә birgә aşağı endirdilәr. 5 İsa onların imanını görәndә iflic olan adama dedi: "Oğlum, günahların bağışlandı". 6 Lakin orada oturan bәzi ilahiyyatçılar ürәklәrindә belә düşündülәr: 7 "Bu Adam niyә belә danışır? Bu ki küfrdür! Tәk Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilәr?" 8 İsa dәrhal onların ürәyindә nә fikirlәşdiyini ruhәn dәrk edib dedi: "Niyә ürәyinizdә belә düşünürsünüz? 9 Bax hansı daha asandır? İflicә “günahların bağışlandı” demәkmi, yoxsa “Qalx, döşәyini götür vә yeri!” demәk? 10 Lakin siz bilin ki, Bәşәr Oğlunun yer üzündә günahları bağışlamaq sәlahiyyәti var" vә iflicә dedi: 11 "Sәnә deyirәm, qalx, döşәyini götür vә evinә get!" 12 Xәstә qalxdı vә dәrhal döşәyini götürәrәk hamının qarşısında çıxıb getdi. Hamı mat qaldı vә Allahı izzәtlәndirib dedi: "Biz heç vaxt belә şey görmәmişik". 13 İsa yenә gölün sahilinә çıxdı. Bütün izdiham Onun yanına toplaşdı vә O, camaata tәlim öyrәdirdi. 14 Yolu keçәndә vergi yığılan yerdә oturan Halfay oğlu Levini görüb ona dedi: "Ardımca gәl". O da durub İsanın ardınca getdi. 15 İsa Levinin evindә süfrәyә oturanda bir çox vergiyığanlarla günahkarlar gәlib Onunla vә şagirdlәri ilә birgә oturdular. Çünki İsanın ardınca gedәnlәr çox idi. 16 Fariseylәrdәn olan ilahiyyatçılar İsanın günahkarlar vә vergiyığanlarla birgә yemәk yediyini görüb Onun şagirdlәrinә dedilәr: "O niyә vergiyığanlar vә günahkarlarla birgә yemәk yeyir?" 17 İsa bunu eşidәndә onlara dedi: "Sağlamların deyil, xәstәlәrin hәkimә ehtiyacı var. Mәn salehlәri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gәlmişәm". 18 Yәhyanın şagirdlәri vә fariseylәr oruc tuturdular. Bәzi adamlar İsanın yanına gәlib soruşdular: "Nә üçün Yәhyanın şagirdlәri vә fariseylәrin şagirdlәri oruc tutur, amma Sәnin şagirdlәrin oruc tutmur?" 19 İsa onlara cavab verdi: "Bәy yanlarında olanda sağdışı vә soldışı oruc tutarmı? Nә qәdәr ki bәy onların yanındadır, onlar oruc tutmazlar. 20 Lakin bәyin onların arasından aparılacağı günlәr gәlәcәk vә o zaman oruc tutacaqlar. 21 Heç kim köhnә paltara tәzә parçadan yamaq vurmaz. Yoxsa tәzә yamaq köhnә paltardan qopar vә yırtıq daha pis olar. 22 Heç kim tәzә şәrabı köhnә tuluqlara doldurmaz. Yoxsa şәrab tuluqları partladar, hәm şәrab, hәm dә tuluqlar zay olar. Tәzә şәrab tәzә tuluqlara doldurulmalıdır". 23 Bir Şәnbә günü İsa taxıl zәmilәri arasından keçirdi. Şagirdlәri yoldan keçәrkәn sünbüllәri qırmağa başladılar. 24 Fariseylәr Ona dedilәr: "Bәs niyә onlar Şәnbә günü qadağan olunan işlәri görürlәr?" 25 İsa onlara dedi: "Davud vә yanındakılar ac vә möhtac olanda nә etdiklәrini heç oxumamısınızmı? 26 O, baş kahin Evyatarın dövründә Allahın evinә girdi; kahinlәrdәn başqa heç kәsә yemәyә icazә verilmәyәn tәqdis çörәklәrini yedi, yanındakılara da verdi". 27 Sonra İsa onlara dedi: "İnsan Şәnbә günü üçün deyil, Şәnbә günü insan üçün yaradılıb. 28 Bax Bәşәr Oğlu Şәnbә gününün dә Sahibidir".
Mark 3
1 İsa yenә dә sinaqoqa girdi. Orada әli qurumuş bir adam var idi. 2 Bәzi adamlar İsanı ittiham etmәk mәqsәdi ilә Ona göz qoyurdular ki, görsünlәr, bu adama Şәnbә günü şәfa verәcәk ya yox. 3 İsa әli qurumuş adama dedi: "Qabağa çıx!" 4 Sonra İsa onlara dedi: "Hansına icazә var, Şәnbә günü yaxşılıq, yoxsa pislik etmәyә, kiminsә canını xilas etmәyә, yoxsa öldürmәyә?" Onlar isә susurdu. 5 İsa әtrafındakılara qәzәblә baxdı vә onların inadkar ürәkli olduqlarına görә kәdәrlәnib o adama dedi: "Әlini uzat!" O, әlini uzatdı vә әli әvvәlki halına qayıtdı. 6 Fariseylәr çıxıb İsanı necә mәhv etmәk barәdә dәrhal hirodçularla mәslәhәtlәşdilәr. 7 İsa şagirdlәri ilә birgә gölün bir tәrәfinә çәkildi. Onun ardınca isә Qalileyadan böyük izdiham gәldi. 8 İsanın etdiklәrini eşidәndә Onun yanına Yәhudeyadan, Yerusәlimdәn, İdumeyadan, İordan çayının o biri tayından, Sur vә Sidon bölgәsindәn çoxlu adam gәldi. 9 İsa izdiham Onu sıxışdırmasın deyә şagirdlәrindәn xahiş etdi ki, Onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. 10 Çünki O, çox adama şәfa vermişdi. Buna görә bütün xәstәlәr Ona toxunmaq üçün can atırdılar. 11 Natәmiz ruhlar İsanı görәndә önündә yerә sәrilib ucadan çığırırdılar: "Sәn Allahın Oğlusan!" 12 Lakin İsa onlara qadağan etdi ki, Onun kim olduğunu demәsinlәr. 13 İsa dağa çıxaraq Özü istәdiyi adamları yanına çağırdı vә onlar yanına gәldilәr. 14 İsa on iki nәfәri hәvari adlandıraraq tәyin etdi ki, bu adamlar Onun yanında olsun, hәm dә onları vәz etmәyә göndәrsin, 15 hәmçinin cinlәri qovmaq sәlahiyyәtinә malik olsunlar. 16 Belәliklә, İsa bu on iki nәfәri tәyin etdi: Peter adlandırdığı Şimon, 17 Bene-Rageş, yәni "İldırım oğulları"adlandırdığı Zavday oğlu Yaqub vә Yaqubun qardaşı Yәhya, 18 Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, Tadday, Kәnançı Şimon 19 vә İsaya xәyanәt edәn Yәhuda İskaryot. 20 Sonra İsa evә getdi. Yenә dә izdiham yığıldığına görә onlar yemәyә belә, imkan tapa bilmәdilәr. 21 İsanın ailә üzvlәri bu barәdә eşidәndә Onu aparmağa gәldilәr. Çünki fikirlәşirdilәr ki, O, ağlını itirib. 22 Yerusәlimdәn gәlәn ilahiyyatçılar isә deyirdi: "O, Baal-Zevula tutulub, cinlәrin başçısının gücü ilә cinlәri qovur". 23 İsa ilahiyyatçıları yanına çağırıb onlarla bu barәdә mәsәllәrlә danışdı: "Şeytan Şeytanı necә qova bilәr? 24 Әgәr bir padşahlıq öz daxilindәn bölünübsә, davam gәtirmәz. 25 Әgәr bir ev öz daxilindәn bölünübsә, davam gәtirmәz. 26 Şeytan da özünә qarşı qalxıb öz-özünә bölünübsә, davam gәtirmәz, yalnız axırı çatar. 27 Heç kim güclü adamın evinә girib әvvәlcә onun әl-qolunu bağlamadan onun malını qarәt edә bilmәz. Gәrәk o adamın әvvәlcә әl-qolunu bağlasın, sonra evini qarәt etsin. 28 Sizә doğrusunu deyirәm: bütün günahlar vә nә qәdәr küfr söylәnәrsә, bәşәr övladlarına bağışlanacaq. 29 Lakin kim Müqәddәs Ruha küfr edәrsә, heç vaxt bağışlanmayacaq vә günahı boynunda әbәdi qalacaq". 30 İsa bunu "Onda natәmiz ruh var" dediklәrinә görә söylәdi. 31 İsanın anası vә qardaşları gәldi. Onlar bayırda durdular vә İsanın yanına xәbәr göndәrib Onu çağırdılar. 32 Bir kütlә adam İsanın әtrafında oturmuşdu. Ona xәbәr verdilәr: "Budur, anan vә bacı-qardaşların bayırda durub Sәni istәyirlәr". 33 İsa onlara cavab verdi: "Mәnim anam vә qardaşlarım kimdir?" 34 Sonra әtrafında oturanlara baxaraq dedi: "Mәnim anam vә qardaşlarım bunlardır. 35 Çünki kim Allahın iradәsini yerinә yetirirsә, Mәnim qardaşım, bacım vә anam odur".
Mark 4
1 İsa gölün sahilindә yenә xalqa tәlim öyrәtmәyә başladı. Yanına elә böyük izdiham toplaşdı ki, Özü bir qayığa minib gölün içәrisindә oturdu. Bütün izdiham isә gölün sahilindә dayanmışdı. 2 İsa onlara mәsәllәrlә bir çox şey öyrәdәrәk Öz tәlimindә belә dedi: 3 "Qulaq asın: bir әkinçi toxum sәpmәyә çıxdı. 4 Sәpin zamanı toxumlardan bәzisi yol kәnarına düşdü vә quşlar gәlib onları dәnlәdi. 5 Bәzisi torpağı çox olmayan daş-kәsәkli yerә düşdü. Torpağı dәrin olmadığına görә tez cücәrdilәr. 6 Lakin günәş doğanda qarsalandı vә kökü olmadığına görә qurudu. 7 Bәzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu vә bu toxumlar bar vermәdi. 8 Başqaları isә münbit torpağa düşdü. Ona görә dә böyüyüb artdı vә bәzisi otuz, bәzisi altmış, bәzisi dә yüz qat sәmәrә verdi". 9 Daha sonra İsa dedi: "Eşitmәyә qulağı olan eşitsin!" 10 İsa tәk qalanda On İki şagird vә әtrafında olanlar mәsәllәrin izahını soruşdular. 11 O onlara dedi: "Allahın Padşahlığının sirri sizә açılmışdır, amma kәnarda olanlara hәr şey mәsәllәrlә deyilir. 12 Belә ki “Gördükcә görsünlәr, amma qanmasınlar, Eşitdikcә eşitsinlәr, amma anlamasınlar, Yoxsa onlar dönüb bağışlanar”". 13 İsa onlara dedi: "Siz bu mәsәli anlamırsınızmı? Bәs bütün mәsәllәri necә başa düşәcәksiniz? 14 Әkinçi Allahın kәlamını әkir. 15 Daxilinә kәlam әkilәn bәzi insanlar yol kәnarına düşәn toxumlara bәnzәyir. Bunlar kәlamı eşidәndә dәrhal Şeytan gәlib әkilәn kәlamı götürüb aparır. 16 Daş-kәsәkli yerlәrә sәpilәn bunlardır: kәlamı eşidәndә dәrhal sevinclә qәbul edirlәr. 17 Lakin onlarda kök olmadığına görә dözümlәri az olur, kәlama görә әziyyәt vә tәqibә mәruz qalan kimi yıxılırlar. 18 Tikanlar arasına sәpilәn başqaları isә bunlardır: kәlamı eşidirlәr, 19 lakin bu dövrün qayğıları, var-dövlәtin aldadıcılığı vә başqa şeylәrә olan ehtiraslar araya girib kәlamı boğur vә kәlam barsız olur. 20 Münbit torpağa sәpilәnlәrsә bunlardır: onlar kәlamı eşidib qәbul edir, bәzisi otuz, bәzisi altmış, bәzisi isә yüz qat sәmәrә verir". 21 İsa onlara dedi: "Çırağı qabın yaxud yatağın altına qoymaq üçünmü gәtirirsiniz? O, çıraqdana qoymaq üçün deyilmi? 22 Elә gizli bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmasın vә elә örtülü bir şey yoxdur ki, aydın olmasın. 23 Eşitmәyә qulağı olan eşitsin!" 24 İsa yenә onlara dedi: "Eşitdiyinizә diqqәt edin: hansı ölçü ilә ölçsәniz, sizin üçün dә eyni ölçü ilә ölçülәcәk vә daha artıq verilәcәk. 25 Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox verilәcәk. Amma kimin yoxudursa, әlindә olan da ondan alınacaq". 26 Sonra İsa dedi: "Allahın Padşahlığı torpağa toxum sәpәn әkinçiyә bәnzәyir. 27 O, gecә yatır, gündüz qalxır. Toxum cücәrib boy atır, amma әkinçi bunun necә baş verdiyini bilmir. 28 Torpaq özü bar gәtirir. Әvvәl cücәrti çıxır, sonra sünbül, daha sonra sünbülün dәnlәri irilәşib yetişir. 29 Mәhsul yetişәndә әkinçi dәrhal oraq vurur, çünki biçin vaxtı gәlmişdir". 30 Sonra İsa belә dedi: "Allahın Padşahlığını nәyә bәnzәdәk? Onu hansı mәsәllә göstәrәk? 31 O, xardal toxumuna bәnzәyir ki, yer üzündә torpağa әkilәn toxumların әn kiçiyi olsa da, 32 әkilәndәn sonra böyüyüb bütün bostan bitkilәrindәn hündür olur. O qәdәr böyük qol-budaq atır ki, göydә uçan quşlar onun kölgәsindә yuva qura bilәr". 33 İsa xalqın başa düşәcәyi dәrәcәdә buna bәnzәr çoxlu mәsәllәrlә kәlam söylәyirdi; 34 onlara mәsәlsiz söz demәzdi. Amma Öz şagirdlәri ilә tәk qalanda hәr şeyi izah edirdi. 35 Hәmin gün axşam düşәndә İsa şagirdlәrinә dedi: "Gәlin o biri sahilә keçәk". 36 Şagirdlәr camaatdan ayrılaraq İsanı mindiyi qayıqla birgә apardılar; onun yanında başqa qayıqlar da var idi. 37 Bu vaxt böyük bir tufan qopdu. Dalğalar qayığa elә hücum çәkdi ki, su artıq onun içinә doldu. 38 İsa qayığın arxa tәrәfindә başını yastığa qoyub yatırdı. Şagirdlәr Onu oyadaraq dedilәr: "Müәllim! Axı biz hәlak oluruq! Bu Sәni narahat etmirmi?" 39 İsa durub külәyә qadağan etdi vә gölә dedi: "Sus, sakit ol!" Külәk dayandı vә dәrin sükut çökdü. 40 İsa onlara dedi: "Niyә qorxursunuz? Hәlә imanınız yoxdurmu?" 41 Onlar dәhşәtә düşüb bir-birindәn soruşdular: "Bu Adam kimdir ki, külәk dә, göl dә Ona itaәt edir?"
Mark 5
1 Onlar gölün o biri sahilindә yerlәşәn Gerasalıların diyarına getdilәr. 2 İsa qayıqdan düşәn kimi qәbir mağaralarından natәmiz ruha tutulmuş bir adam Onunla qarşılaşdı. 3 O, mağaralarda yaşayırdı vә heç kim onu hәtta zәncirlәyәrәk saxlaya bilmirdi. 4 Neçә dәfә ona buxov, zәncir vurmuşdular, lakin o, zәncirlәri qırmış, buxovları parçalamışdı. Heç kәsin onu sakit etmәyә gücü çatmırdı. 5 Hәmişә, gecә-gündüz qәbiristanlıqda, dağlarda çığırır vә özünü daşlarla yaralayırdı. 6 O, İsanı uzaqdan görәndә qaçıb Ona sәcdә qıldı, 7 bәrkdәn çığıraraq dedi: "Ey İsa, Allah-Taalanın Oğlu, mәndәn nә istәyirsәn? Sәni and verirәm Allaha, mәnә iztirab vermә!" 8 Çünki İsa ona demişdi: "Ey natәmiz ruh, bu adamdan çıx!" 9 Sonra İsa ondan soruşdu: "Sәnin adın nәdir?" O cavab verdi: "Mәnim adım Qoşundur, çünki biz çoxuq". 10 Ruhları bu diyardan qovmasın deyә o, İsaya çox yalvardı. 11 Orada – dağın yamacında böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. 12 Natәmiz ruhlar İsaya yalvardılar: "Bizi donuzlara göndәr ki, onların içinә girәk". 13 İsa onlara izin verdi. Natәmiz ruhlar adamdan çıxıb donuzların içinә girdi. İki minәdәk sürü dә uçurumdan aşağı, gölә atılıb orada boğuldu. 14 Donuz otaranlar qaçıb bu xәbәri şәhәr vә kәndlәrdә yaydılar. Camaat nә baş verdiyinә tamaşa etmәyә gәldi. 15 Onlar İsanın yanına gәldilәr, әvvәlcә bir qoşun cinә tutulmuş adamın geyinmiş vә ağıllanmış oturduğunu görüb qorxuya düşdülәr. 16 Hadisәni görәnlәr cinә tutulmuş adamın başına gәlәnlәr vә donuzlar haqqında camaata söylәdilәr. 17 İsaya yalvarmağa başladılar ki, onların bölgәsindәn çıxsın. 18 İsa qayığa minәndә әvvәlcә cinә tutulmuş adam Ona yalvardı ki, İsanın yanında qalsın. 19 İsa ona izin vermәdi, amma dedi: "Evinә, qohum-әqrәbanın yanına get, Rәbbin sәnә etdiyi hәr şeyi vә sәnә necә mәrhәmәt göstәrdiyini onlara danış". 20 Bu adam da gedib İsanın ona etdiyi hәr şeyi Dekapolis bölgәsindә yaymağa başladı vә hamı heyrәtlәndi. 21 İsa yenә qayıqla o biri sahilә keçәndә yanına böyük bir izdiham yığıldı. O, gölün sahilindә idi. 22 Sinaqoq rәislәrindәn Yair adlı bir adam gәlib İsanı görәndә ayaqlarına düşdü. 23 Ona çox yalvarıb dedi: "Qızcığazım can üstündәdir. Gәl әllәrini onun üstünә qoy ki, sağalıb yaşasın". 24 İsa da onunla birlikdә getdi. Ardınca böyük bir izdiham gedәrәk hәr tәrәfdәn Onu sıxışdırırdı. 25 Orada on iki il qanaxma xәstәliyinә tutulan bir qadın var idi. 26 O, neçә hәkimin әlindәn xeyli әzab çәkmiş, bütün varını buna sәrf etsә dә, vәziyyәti yaxşılaşmamış, daha da pislәşmişdi. 27 Bu qadın İsa haqqında eşidib izdihamın içindәn keçәrәk Onun arxasından gәldi vә Onun paltarına toxundu. 28 Çünki bu cür düşünürdü: "Heç olmasa paltarına toxunsam, sağalaram". 29 Dәrhal onun qanaxması kәsildi vә bildi ki, bәdәnindәki xәstәlikdәn sağaldı. 30 İsa dәrhal bildi ki, Ondan bir qüvvәt çıxdı vә izdihamın içindә dönüb soruşdu: "Paltarıma toxunan kim idi?" 31 Şagirdlәri Ona cavab verdilәr: "Görürsәn ki, izdiham Sәni sıxışdırır. Necә soruşa bilәrsәn ki, Mәnә toxunan kim idi?" 32 Bunu edәni görmәk üçün İsa әtrafa baxdı. 33 Qadın isә özünә nә olduğunu bildi. Qorxudan titrәyәrәk gәlib İsanın ayağına düşdü vә bütün hәqiqәti Ona söylәdi. 34 İsa da ona dedi: "Qızım, imanın sәni xilas etdi. Arxayın get vә xәstәliyindәn sağal". 35 İsa hәlә danışırdı ki, sinaqoq rәisinin evindәn adamlar gәlib dedi: "Qızın öldü. Daha Müәllimi niyә narahat edirsәn?" 36 Lakin İsa bu sözә mәhәl qoymayaraq sinaqoq rәisinә dedi: "Qorxma, yalnız iman et!" 37 O, Peter, Yaqub vә Yaqubun qardaşı Yәhyadan başqa heç kimi ardınca gәlmәyә qoymadı. 38 Onlar sinaqoq rәisinin evinә gәlәndә İsa çox hay-küy, ağlaşıb nalә çәkәnlәr gördü. 39 İsa içәri girәndә onlara dedi: "Niyә hay-küy salıb ağlaşırsınız? Uşaq ölmәyib, sadәcә olaraq yatıb". 40 Onlar İsaya güldülәr. Belә olanda İsa hamını bayıra çıxarandan sonra uşağın ata vә anasını, Özü ilә gәlәnlәri götürüb uşaq olan yerә girdi. 41 İsa uşağın әlindәn tutub dedi: "Talita qum!" Bunun mәnası belәdir: "Qızcığaz, sәnә deyirәm: qalx!" 42 On iki yaşlı qız dәrhal qalxıb gәzmәyә başladı. O an oradakılar tamamilә mat qaldı. 43 İsa onlara qadağan etdi ki, bunu heç kәs bilmәsin vә sonra dedi ki, qıza yemәk versinlәr.
Mark 6
1 İsa oradan ayrılıb doğma yurduna gәldi. Şagirdlәri dә Onun ardınca gәlirdi. 2 Şәnbә günü olanda O, sinaqoqda tәlim öyrәtmәyә başladı. Onu dinlәyәn adamların çoxu tәәccüblәnәrәk dedi: "Bu Adamda belә şeylәr haradandır? Bu necә hikmәtdir Ona verilib? Bu cür möcüzәlәr Onun әlindәn necә gәlir? 3 Bu Adam hәmin dülgәr deyilmi? Mәryәmin oğlu, Yaqubun, Yusifin, Yәhudanın vә Şimonun qardaşı deyilmi? Onun bacıları burada – bizim aramızda yaşamırmı?" Onların İsaya acığı tutdu. 4 İsa onlara dedi: "Bir peyğәmbәrә öz yurdundan, qohum-әqrәbaları arasından vә öz evindәn başqa heç bir yerdә xor baxmazlar". 5 Orada heç bir möcüzә yarada bilmәdi, yalnız bir neçә xәstәnin üzәrinә әl qoyub şәfa verdi. 6 İsa onların imansızlığına heyrәt edirdi. Sonra әtraf kәndlәrdә tәlim öyrәdәrәk oraları gәzib-dolaşdı. 7 İsa On İki şagirdi yanına çağırıb onları iki-iki göndәrmәyә başladı vә onlara natәmiz ruhlar üzәrindә sәlahiyyәt verdi. 8 Onlara tapşırdı ki, yol üçün әsadan başqa heç nә – nә çörәk, nә torba, nә dә qurşaqlarında pul götürsünlәr, 9 ayaqlarına sәndәl geysәlәr dә, әyinlәrinә iki köynәk geyinmәsinlәr. 10 İsa onlara dedi: "Harada bir evә girsәniz, çıxanacan orada qalın. 11 Harada sizi qәbul etmәyib sizә qulaq asmaq istәmәzlәrsә, oradan ayrılarkәn onlara qarşı şәhadәt olsun deyә ayaqlarınızın tozunu çırpın". 12 Onlar da yola düşdülәr vә vәz edәrәk insanları tövbәyә çağırdılar. 13 Çoxlu cin çıxartdılar, yağla mәsh edәrәk çox xәstәyә şәfa verdilәr. 14 Padşah Hirod da olanları eşitdi, çünki İsanın adı tanınırdı. Adamlar deyirdilәr: "Vәftiz edәn Yәhya ölülәr arasından dirilib. Buna görә dә O, möcüzәlәr yaradır". 15 Digәrlәri isә deyirdi: "Bu, İlyasdır". Bәzilәri dә deyirdi: "Keçmişdәki peyğәmbәrlәrdәn birinә oxşar bir peyğәmbәrdir". 16 Amma Hirod bunu eşidәndә dedi: "Bu, boynunu vurdurduğum Yәhyadır, dirilib!" 17 Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiyaya görә Yәhyanı tutduraraq qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. Çünki Hirod Hirodiyanı özünә arvad olaraq almışdı 18 vә Yәhya Hiroda demişdi: "Qardaşının arvadını almaq sәnә qadağandır". 19 Hirodiya Yәhyaya qarşı kin saxlayıb onu öldürmәk niyyәtinә düşmüşdü, amma bunu edә bilmirdi. 20 Çünki Hirod Yәhyanın saleh vә müqәddәs bir adam olduğunu bildiyinә görә ondan qorxub onu qoruyurdu. Hirod ona qulaq asanda çaşqınlığa düşdü, buna baxmayaraq onu hәvәslә dinlәyirdi. 21 Bir gün Hirodiyanın әlinә yaxşı bir fürsәt düşdü. Hirod ad günündә әyanlarına, minbaşılar vә Qalileyanın nüfuzlu şәxslәrinә ziyafәt verdi. 22 Ziyafәt zamanı Hirodiyanın qızı içәri daxil olub rәqs etdi. Bu, Hirodun vә qonaqlarının xoşuna gәldi. Padşah qıza dedi: "Ürәyin istәyәni mәndәn dilә, mәn dә sәnә verim". 23 Sonra möhkәm and içәrәk yenә dedi: "Mәndәn hәr nә istәsәn, hәtta padşahlığımın yarısını belә, istәsәn, sәnә verәcәyәm". 24 Qız isә çıxıb anasından soruşdu: "Mәn nә istәmәliyәm?" O cavab verdi: "Vәftiz edәn Yәhyanın başını". 25 Qız o saat padşahın yanına qaçdı vә öz istәyini dedi: "İstәyirәm ki, Vәftizçi Yәhyanın başını dәrhal bir sini içindә mәnә verәsәn". 26 Padşahı dәrin kәdәr bürüdü, amma içdiyi andlara vә qonaqlara görә qızın sözünü yerә salmaq istәmәdi. 27 Padşah dәrhal bir cәllad göndәrib Yәhyanın başını gәtirmәyi әmr etdi. Cәllad gedib zindanda Yәhyanın boynunu vurdu 28 vә onun başını bir sini içindә gәtirib qıza verdi. Qız da onu anasına verdi. 29 Yәhyanın şagirdlәri isә bunu eşidәndә gәlib onun cәsәdini götürdü vә qәbirә qoydular. 30 Hәvarilәr İsanın yanına yığıldı vә gördüklәri işlәr, öyrәtdiklәri tәlim haqqında Ona nәql etdilәr. 31 İsa onlara dedi: "Gәlin kimsәsiz yerdә bir az dincәlin". Çünki gәlib-gedәn çox olduğundan yemәk yemәyә belә, vaxt tapmırdılar. 32 Onlar da ayrılıb qayığa minәrәk tәkbaşına kimsәsiz bir yerә getdilәr. 33 Gedәrkәn camaat onları gördü vә çoxu tanıdı; bütün şәhәrlәrdәn axışıb piyada getdilәr, onlardan qabaq oraya çatdılar. 34 İsa sahilә düşәndә böyük bir izdiham gördü vә onlara rәhmi gәldi. Çünki onlar çobansız qoyunlara bәnzәyirdi. İsa onlara çox şeylәr haqqında tәlim öyrәtmәyә başladı. 35 Vaxt keçirdi. Şagirdlәri gәlib İsaya dedilәr: "Bura çöllükdür, artıq gecdir. 36 Camaatı burax, qoy gedib әtrafdakı kәnd vә obalardan özlәrinә bir şey alıb yesin". 37 Amma İsa onlara cavab verdi: "Onlara yemәyi siz verin". Şagirdlәr İsaya dedi: "Bәlkә gedib iki yüz dinarlıq çörәk alaq vә onlara verәk ki, yesinlәr?" 38 Amma İsa onlara dedi: "Gedin baxın, neçә çörәyiniz var?" Onlar da baxıb dedilәr: "Beş çörәk vә iki balığımız var". 39 İsa onlara әmr etdi ki, camaatı dәstә-dәstә göy otların üstündә oturtsunlar. 40 Camaat yüz-yüz, әlli-әlli dәstә şәklindә oturdular. 41 İsa beş çörәyi vә iki balığı götürüb göyә baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörәyi bölüb şagirdlәrinә verdi ki, camaata paylasınlar. İki balığı da hamıya bölüşdürdü. 42 Hamı yeyib-doydu. 43 Artıq qalan çörәk vә balıq hissәlәrini yığdılar, on iki zәnbil doldu. 44 Çörәklәri yeyәn kişilәrin sayı beş min nәfәr idi. 45 Bundan dәrhal sonra İsa camaatı evlәrinә göndәrәrkәn şagirdlәrinә dә qayığa minib Özündәn әvvәl o biri sahilә – Bet-Saydaya keçmәlәrini mәcbur etdi. 46 İsa camaatı yola salandan sonra dua etmәk üçün dağa çıxdı. 47 Axşam olanda qayıq gölün ortasında idi. Amma İsa quruda tәk dayanmışdı. 48 O gördü ki, şagirdlәri güclә avar çәkir, çünki külәk onlara qarşı әsirdi. Gecәnin dördüncü növbәsi İsa gölün üstü ilә yeriyәrәk onların yanına gәldi vә onları keçmәk istәdi. 49 Şagirdlәr isә İsanın gölün üstü ilә yeridiyini görәndә Onu bir kabus bilib qışqırdılar. 50 Çünki hamı Onu görüb lәrzәyә düşmüşdü. Lakin bu anda İsa onlara müraciәt edib dedi: "Cәsarәtli olun, Mәnәm, qorxmayın!" 51 Qayığa minib onlara qoşuldu. Külәk dә sakitlәşdi. Hamı tamamilә mat qaldı. 52 Çünki inadkar ürәkli olduqlarına görә çörәklә bağlı işi hәlә dә başa düşmәmişdilәr. 53 İsa vә şagirdlәr gölü keçib Ginesar sahilinә çatdılar vә qayığı bağladılar. 54 Onlar qayıqdan düşәn kimi camaat İsanı tanıdı 55 vә qaçıb әtraf yerlәri gәzib-dolaşdılar. İsanın harada olduğunu eşidәndә xәstәlәri yataqlar üstündә oraya gәtirmәyә başladılar. 56 İsanın getdiyi hәr yerdә – kәndlәrdә, şәhәrlәrdә, obalarda xәstәlәri gәtirib meydanlara qoyurdular. Xәstәlәr heç olmasa İsanın paltarının әtәyinә toxunmaq üçün yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağalırdı.
Mark 7
1 Fariseylәr vә Yerusәlimdәn gәlәn bәzi ilahiyyatçılar İsanın yanına yığıldılar. 2 Onlar gördülәr ki, İsanın şagirdlәrindәn bәzisi murdar әllәrlә, yәni әllәrini yumamış çörәk yeyirlәr. 3 Fariseylәr vә bütün Yәhudilәr ağsaqqallardan qalan adәt-әnәnәyә әmәl edәrәk әllәrini yaxşı-yaxşı yumadan yemәk yemәzlәr. 4 Onlar bazardan gәlәndә yuyunmadan heç nә yemәzlәr. Hәmçinin bir sıra başqa adәt-әnәnәlәrә dә әmәl edәrlәr. Belә ki onlar kasaları, dolçaları, tunc qazanları vә yataqları yuyub paklayarlar. 5 Fariseylәr vә ilahiyyatçılar İsadan soruşdular: "Nә üçün şagirdlәrin ağsaqqallardan qalan adәt-әnәnәyә görә yaşamayaraq murdar әllәrlә çörәk yeyirlәr?" 6 İsa onlara dedi: "Yeşaya peyğәmbәr siz ikiüzlülәr üçün nә yaxşı söylәyib! Yazıldığı kimi: “Bu xalq dodaqları ilә Mәnә hörmәt edir, Amma qәlblәri Mәndәn uzaqdır. 7 Boş yerә Mәnә sәcdә edirlәr, İnsan әmrlәrindәn çıxardıqları tәlimlәri öyrәdirlәr”. 8 Siz Allahın әmrini atıb insan adәt-әnәnәsini tutursunuz". 9 Sonra İsa onlara dedi: "Öz adәt-әnәnәnizi bәrqәrar etmәk üçün Allahın әmrini kәnara atmağı necә dә yaxşı bacarırsınız! 10 Çünki Musa belә әmr etdi: “Ata-anana hörmәt et” vә “Atasını yaxud anasını söyәn adam öldürülmәlidir”. 11 Siz isә deyirsiniz: “Bir adam atasına yaxud anasına ‹mәndәn umduğun yardım qurban oldu›, yәni ‹Allaha hәsr olundu› desә”, 12 onda hәmin adama izin vermirsiniz ki, ata-anasına yardım etsin. 13 Bununla da siz nәsildәn-nәslә ötürdüyünüz adәt-әnәnәnizlә Allahın kәlamını heç edirsiniz. Axı buna bәnzәr çox işlәr görürsünüz". 14 İsa yenә camaatı yanına çağırıb onlara dedi: "Hamınız Mәnә qulaq asın vә dәrk edin. 15 Kәnardan insanın daxilinә girәn heç bir şey insanı murdar edә bilmәz. Amma insanı murdar edәn şeylәr daxilindәn çıxanlardır." 16 Эса ҹамаатдан ајрэлэб евж ҝжлжндж юаҝирдлжри бу мжсжл баржсиндж Ондан соруюду. 17 İsa camaatdan ayrılıb evә gәlәndә şagirdlәri bu mәsәl barәsindә Ondan soruşdu. 18 İsa onlara cavab verdi: "Siz dә hәlә dәrk etmәmisiniz? Başa düşmürsünüz ki, kәnardan insanın daxilinә girәn hәr bir şey insanı murdar edә bilmәz? 19 Çünki daxil olan şeylәr onun ürәyinә deyil, qarnına gedir vә ifraz olunur". İsa bununla bütün yemәklәrin tәmiz olduğunu bәyan etdi. 20 İsa sözünә davam etdi: "İnsanı murdar edәn insandan çıxandır. 21 Çünki insanların daxilindәn, ürәyindәn pis fikirlәr, cinsi әxlaqsızlıq, oğurluq, qatillik, 22 zinakarlıq, tamahkarlıq, şәr әmәllәr, hiylә, pozğunluq, paxıllıq, küfr, lovğalıq vә ağılsızlıq çıxar. 23 Bütün bu pis işlәr insan daxilindәn çıxıb onu murdar edir". 24 İsa oradan ayrılıb Sur bölgәsinә getdi. O bir evә girdi vә istәmәdi ki, harada olduğunu bilәn olsun. Amma bunu gizlәdә bilmәdi. 25 Bir qadının kiçikyaşlı qızı natәmiz ruha tutulmuşdu. Qadın İsa haqqında xәbәr tutan kimi gәlib Onun ayaqlarına düşdü. 26 Bu qadın Suriya Finikiyasında doğulmuş bir Yunan idi. O, İsaya yalvardı ki, qızından cini çıxartsın. 27 İsa ona dedi: "Qoy әvvәl uşaqlar doysun, çünki uşaqların çörәyini götürüb itlәrә atmaq düzgün olmaz". 28 Qadın isә Ona cavab verdi: "Ya Rәbb, axı itlәr dә uşaqların süfrә altına tökdüyü qırıntılardan yeyir". 29 İsa qadına dedi: "Get, sәnin bu sözünә görә cin qızını tәrk etdi". 30 Qadın evinә gәlәndә gördü ki, qızı yatağında uzanıb vә cin ondan çıxıb. 31 İsa yenә Sur bölgәsindәn çıxdı, Sidonu keçdi vә Dekapolis bölgәsindәn keçәrәk Qalileya gölünә çatdı. 32 Bir kar vә pәltәk adamı İsanın yanına gәtirdilәr vә yalvardılar ki, әlini onun üzәrinә qoysun. 33 İsa hәmin adamı camaatdan ayırıb başqa bir yerә apardı vә barmaqlarını bu adamın qulaqlarına qoydu, tüpürüb onun dilinә toxundu. 34 Göyә baxdı, ah çәkәrәk ona dedi: "Effata!", yәni "Açıl!" 35 O anda bu adamın hәm qulaqları açıldı, hәm dә dilinin bağlılığı düşdü vә o aydın danışmağa başladı. 36 İsa bunu görәnlәrә qadağan etdi ki, bu barәdә heç kimә heç nә demәsinlәr. Lakin nә qәdәr çox qadağan etsә dә, o qәdәr çox xәbәr yaydılar. 37 Hamı hәdsiz tәәccüblәnәrәk dedi: "Hәr işin öhdәsindәn yaxşı gәlir: hәm karların qulağını, hәm dә lalların dilini açır".
Mark 8
1 O günlәr yenә böyük izdiham toplaşdı. Onların yemәklәri olmadığı üçün İsa şagirdlәri yanına çağırıb dedi: 2 "Bu camaata yazığım gәlir, çünki üç gündür ki, yanımdadırlar vә yemәyә heç nәlәri yoxdur. 3 Әgәr onları evlәrinә ac yola salsam, yolda taqәtdәn düşәrlәr. Onların bәzisi uzaqdan gәlib". 4 Şagirdlәri Ona cavab verdilәr: "Kimsә bu çöllükdә haradan çörәk tapa bilәr ki, bu qәdәr insanı doydursun?" 5 İsa onlardan soruşdu: "Neçә çörәyiniz var?" Onlar dedilәr: "Yeddi". 6 Onda İsa camaata әmr etdi ki, yerә otursunlar. Yeddi çörәyi götürdü vә şükür edәrәk bölüb paylamaq üçün şagirdlәrinә verdi. Şagirdlәr dә camaata payladı. 7 Onların bir neçә kiçik balığı da var idi vә İsa şükür duası edәndәn sonra bunları da paylamağı әmr etdi. 8 Camaat yeyib-doydu. Artıq qalan hissәlәri yığdılar, yeddi sәbәt doldu. 9 Orada dörd minә yaxın adam var idi. İsa onları yola saldı. 10 O, şagirdlәri ilә birlikdә dәrhal qayığa minib Dalmanuta bölgәsinә getdi. 11 Fariseylәr İsanın yanına gәlib onunla mübahisә etmәyә başladı. Onu sınamaq üçün istәdilәr ki, göydәn gәlәn bir әlamәt göstәrsin. 12 O, ürәyindә dәrin bir ah çәkib dedi: "Niyә bu nәsil әlamәt axtarır? Sizә doğrusunu deyirәm: bu nәslә heç bir әlamәt verilmәyәcәk". 13 Sonra onları tәrk edib yenә qayığa mindi vә o biri sahilә tәrәf üzdü. 14 Şagirdlәri çörәk götürmәyi yaddan çıxarmışdılar. Qayıqda onların yalnız bir dәnә çörәyi var idi. 15 İsa onlara xәbәrdarlıq edәrәk dedi: "Ehtiyatlı olun, fariseylәrin mayasından vә Hirodun mayasından özünüzü gözlәyin". 16 Şagirdlәr isә öz aralarında danışıb deyirdilәr: "Bunu çörәyimiz olmadığı üçün deyir". 17 İsa bunu bilәrәk onlara dedi: "Nә üçün çörәyinizin yoxluğundan danışırsınız? Hәlә dәrk etmirsinizmi, başa düşmürsünüzmü? Niyә ürәyiniz inadkardır? 18 Gözlәriniz ola-ola görmürsünüzmü? Qulaqlarınız ola-ola eşitmirsinizmi? Mәgәr yadınızdan çıxıb? 19 Mәn beş çörәyi beş min nәfәrin arasında bölüb paylayanda yemәk tikәlәrindәn neçә zәnbil doldurdunuz?" Onlar dedilәr: "On iki". 20 "Yeddi çörәyi dörd min nәfәrin arasında bölüb paylayanda çörәk tikәlәrindәn neçә sәbәt doldurdunuz?" Onlar dedilәr: "Yeddi". 21 İsa onlara dedi: "Hәlә başa düşmәmisinizmi?" 22 Onlar Bet-Saydaya gәldilәr. Bәzi adamlar İsanın yanına bir kor adam gәtirdilәr vә İsa bu adama toxunsun deyә Ona yalvardılar. 23 İsa korun әlindәn tutub kәnddәn kәnara apardı. Sonra onun gözlәrinә tüpürüb әllәrini onun üzәrinә qoydu vә soruşdu: "Bir şey görürsәnmi?" 24 Kor yuxarı baxıb dedi: "Adamlar görürәm, ağaclara oxşayır, amma yeriyirlәr". 25 Onda İsa әllәrini yenidәn bu adamın gözlәrinin üstünә qoydu. Kor adam gözlәrini açıb baxdı. O şәfa tapdı vә hәr şeyi aydın görmәyә başladı. 26 İsa onu evinә göndәrdi vә dedi: "Kәndә belә, girmә". 27 İsa şagirdlәri ilә birgә Filip Qeysәriyyәsinin kәndlәrinә tәrәf yollandı. Yolda şagirdlәrindәn soruşdu: "Adamların dediyinә görә Mәn kimәm?" 28 Şagirdlәri Ona belә cavab verdilәr: "Bәzilәri Vәftizçi Yәhya, başqaları İlyas, digәrlәri isә deyirlәr ki, peyğәmbәrlәrdәn birisәn". 29 İsa onlardan soruşdu: "Bәs siz nә deyirsiniz? Sizcә Mәn kimәm?" Peter Ona cavab verdi: "Sәn Mәsihsәn". 30 İsa şagirdlәrinә qadağan etdi ki, Onun haqqında heç kәsә danışmasınlar. 31 İsa onlara tәlim öyrәtmәyә başladı: "Bәşәr Oğlu çox әzab çәkmәli, ağsaqqallar, başçı kahinlәr vә ilahiyyatçılar tәrәfindәn rәdd olunmalı, öldürülmәli vә üç gündәn sonra dirilmәlidir". 32 İsa bu sözlәri aydın deyirdi. Peter isә Onu bir kәnara çәkib etiraz etmәyә başladı. 33 Amma İsa dönüb şagirdlәrinә baxdı vә Peterә etiraz etdi: "Çәkil qarşımdan, Şeytan! Sәn Allahın işlәri haqqında deyil, insan әmәllәri barәsindә fikirlәşirsәn". 34 İsa şagirdlәri ilә birgә camaatı da yanına çağırıb belә dedi: "Әgәr bir kәs Mәnim ardımca gәlmәk istәyirsә, özündәn imtina etsin vә çarmıxını götürüb ardımca gәlsin. 35 Kim canını xilas etmәk istәyirsә, onu itirәcәk, amma kim Mәnimlә Müjdә uğrunda canını itirirsә, onu xilas edәcәk. 36 İnsana bütün dünyanı qazanıb canını itirmәyinin nә xeyri var? 37 İnsan öz canının әvәzinә nә verә bilәr? 38 Bu vәfasız vә günahkar nәsil arasında kim Mәndәn vә Mәnim sözlәrimdәn utanarsa, Bәşәr Oğlu da Atasının izzәti içindә müqәddәs mәlәklәrlә birgә gәlәndә o adamdan utanacaq".
Mark 9
1 İsa onlara dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: burada duranlardan bәzisi Allahın Padşahlığının qüdrәtli gәlişini görmәdәn ölmәyәcәk". 2 Altı gündәn sonra İsa Özü ilә yalnız Peter, Yaqub vә Yәhyanı götürüb hündür bir dağa çıxdı. Onların qarşısında görünüşü dәyişdi. 3 Onun libası göz qamaşdırıcı ağ rәng aldı. Yer üzündә heç bir paltar tәmizlәyәn onu belә ağ edә bilmәzdi. 4 O an İlyas vә Musa onlara göründü. Onlar İsa ilә söhbәt edirdi. 5 Peter sözә başlayıb İsaya dedi: "Rabbi! Nә yaxşı ki biz buradayıq. Gәl üç çardaq quraq, biri Sәnin, biri Musa, biri dә İlyas üçün". 6 O bilmirdi ki, nә desin, çünki onları dәhşәt bürümüşdü. 7 Bu zaman bir bulud onların üzәrinә kölgә saldı. Buluddan bir sәs gәldi: "Bu Mәnim sevimli Oğlumdur, Ona qulaq asın!" 8 Birdәn әtrafa baxanda artıq yanlarında İsadan başqa kimsәni görmәdilәr. 9 Dağdan enәrkәn İsa şagirdlәrinә qadağan etdi ki, Bәşәr Oğlu ölülәr arasından dirilәnә qәdәr orada gördüklәrini heç kimә demәsinlәr. 10 Onlar da bu sözü ürәklәrindә saxladılar, amma bir-birlәrindәn soruşdular ki, ölülәr arasından dirilmәk nә demәkdir. 11 Ondan soruşdular: "Elә isә niyә ilahiyyatçılar deyirlәr ki, әvvәlcә İlyas gәlmәlidir?" 12 İsa onlara belә dedi: "Düzdür, әvvәlcә İlyas gәlib hәr şeyi yoluna qoymalıdır. Bәs Bәşәr Oğlu barәsindә nә üçün yazılıb ki, O, çox әzab çәkib alçaldılmalıdır? 13 Lakin sizә deyirәm: artıq İlyas gәldi vә haqqında yazıldığı kimi, nә istәdilәrsә, onun başına gәtirdilәr". 14 Onlar şagirdlәrin yanına gәlәndә böyük bir izdihamın toplaşdığını vә bir neçә ilahiyyatçının onlarla mübahisә etdiyini gördülәr. 15 İsanı görәn kimi bütün izdihamı heyrәt bürüdü vә Onun qarşısına qaçıb salamladı. 16 İsa onlardan soruşdu: "Onlarla nә barәdә mübahisә edirsiniz?" 17 Camaat arasından biri Ona cavab verdi: "Müәllim! Mәn Sәnin yanına lallıq ruhuna tutulmuş oğlumu gәtirmişәm. 18 Ruh onu harada tutursa, yerә çırpır, uşağın ağzı köpüklәnir, dişlәrini qıcıdır vә qıclaşır. Şagirdlәrindәn xahiş etdim ki, bu ruhu qovsunlar, amma bacarmadılar". 19 İsa isә cavabında onlara dedi: "Ey imansız nәsil! Nә vaxta qәdәr sizinlә qalacağam? Nә vaxta qәdәr sizә dözәcәyәm? Uşağı yanıma gәtirin!" 20 Uşağı Onun yanına gәtirdilәr vә İsanı görәn kimi ruh dәrhal uşağı sarsıtdı. Uşaq yerә yıxılıb yuvarlanırdı vә ağzından köpük daşırdı. 21 İsa onun atasından soruşdu: "Bu uşaq nә vaxtdan belә hala düşüb?" Uşağın atası dedi: "Körpәlikdәn bәri. 22 Bu ruh onu hәlak etmәk üçün dәfәlәrlә oda vә suya atıb. Amma bacarırsansa, bizә kömәk et, bizә rәhmin gәlsin!" 23 İsa ona dedi: "“Bacarırsansa” nә sözdür? İman edәn üçün hәr şey mümkündür!" 24 Uşağın atası dәrhal fәryad qopararaq dedi: "İman edirәm, kömәk et ki, imansızlığım yox olsun!" 25 İsa camaatın qaçıb gәldiyini görәndә natәmiz ruha qadağan edib dedi: "Ey lallıq vә karlıq ruhu, Mәn sәnә әmr edirәm, bu uşağın içindәn çıx vә bir daha ora girmә!" 26 Ruh çığırıb uşağı sarsıdaraq çıxdı. Uşaq ölü kimi düşdü vә çoxları dedi: "O öldü!" 27 Lakin İsa uşağın әlindәn tutub qaldırdı vә o, ayağa qalxdı. 28 İsa evә girәndәn sonra şagirdlәri tәklikdә Ondan soruşdu: "Bәs nә üçün biz o ruhu qova bilmәdik?" 29 İsa onlara cavab verdi: "Bu cür ruhlar yalnız dua ilә çıxa bilәr". 30 Onlar oranı tәrk edib Qalileyadan keçirdi. İsa istәmirdi ki, kimsә bundan xәbәr tutsun. 31 Çünki şagirdlәrinә tәlim öyrәdirdi. Onlara belә deyirdi: "Bәşәr Oğlu insan әllәrinә tәslim edilәcәk vә Onu öldürәcәklәr. Öldürüldükdәn üç gün sonra O dirilәcәk". 32 Lakin şagirdlәr bu sözü başa düşmәdilәr vә Ondan soruşmaqdan da qorxurdular. 33 Onlar Kefernahuma gәldilәr. İsa evdә olanda şagirdlәrdәn soruşdu: "Yol boyu nә barәdә mübahisә edirdiniz?" 34 Heç kim dillәnmәdi, çünki yol boyu öz aralarında kimin әn böyük olması barәdә mübahisә etmişdilәr. 35 İsa oturub On İki şagirdi yanına çağıraraq dedi: "Әgәr bir kәs birinci olmaq istәyirsә, hamıdan axırıncı vә hamının xidmәtçisi olsun". 36 O bir balaca uşağı götürüb şagirdlәrin arasına qoydu vә sonra uşağı qucağına alıb onlara dedi: 37 "Kim Mәnim adımla belә uşaqlardan birini qәbul edәrsә, Mәni qәbul edәr. Kim Mәni qәbul edәrsә, Mәni yox, Mәni Göndәrәni qәbul edәr". 38 Yәhya Ona dedi: "Müәllim, biz Sәnin adınla cinlәri qovan bir nәfәri gördük, amma bizim ardımızca gәlmәdiyinә görә ona mane olduq". 39 İsa onlara dedi: "Ona mane olmayın! Elә bir adam yoxdur ki, Mәnim adımla möcüzә göstәrsin vә sonra Mәni pislәsin. 40 Çünki әleyhimizә olmayan bizim tәrәfimizdәdir. 41 Mәsihә mәxsus olduğunuz üçün kim sizә bir kasa su içirdәrsә, sizә doğrusunu deyirәm: mükafatsız qalmayacaq. 42 Kim Mәnә iman edәn bu kiçiklәrdәn birini pis yola çәkәrsә, öz boynuna böyük bir dәyirman daşı asıb dәnizә atılmaq onun üçün daha yaxşı olar. 43 Әgәr әlin sәni pis yola çәkәrsә, onu kәs. Sәnin әbәdi hәyata şikәst olaraq daxil olmağın iki әllә cәhәnnәmә, sönmәz oda düşmәyindәn yaxşıdır. 44 Жҝжр ајарэн сжни пис јола зжкжрсж, ону кжс. Сжнин жбжди һжјата топал олараг дахил олмарэн ики ајагла ҹжһжннжмж атэлмарэндан јахюэдэр. 45 Әgәr ayağın sәni pis yola çәkәrsә, onu kәs. Sәnin әbәdi hәyata topal olaraq daxil olmağın iki ayaqla cәhәnnәmә atılmağından yaxşıdır. 46 47 Әgәr gözün sәni pis yola çәkәrsә, onu çıxart. Sәnin tәk gözlә Allahın Padşahlığına daxil olmağın iki gözlә cәhәnnәmә atılmağından yaxşıdır. 48 Oradakıları gәmirәn qurd ölmür vә oranın yanar odu sönmür. 49 Çünki hamı odla duzlanacaq. 50 Duz yaxşı şeydir, amma әgәr duz dadsız olarsa, ona nә ilә dad vermәk olar? Qoy sizdә duz vә aranızda da sülh olsun".
Mark 10
1 İsa oradan ayrılıb Yәhudeya bölgәsinә vә İordan çayının o biri tayına getdi. Yenә çoxlu adam Onun başına yığıldı vә O, adәtinә görә yenidәn tәlim öyrәtmәyә başladı. 2 Bәzi fariseylәr İsanın yanına gәlib Onu sınamaq üçün belә bir sual verdilәr: "Kişinin öz arvadını boşamağa icazәsi varmı?" 3 İsa onlara cavab verdi: "Musa sizә nә әmr etdi?" 4 Onlar dedi: "Musa kişiyә talaq kağızını yazıb arvadını boşamağa icazә verdi". 5 İsa da onlara belә dedi: "O bu әmri ürәyinizin inadkar olduğuna görә yazdı. 6 Allah yaradılışın başlanğıcından “Onları kişi vә qadın olaraq yaratdı”. 7 “Buna görә dә kişi ata-anasını tәrk edib arvadına qovuşacaq 8 vә ikisi bir bәdәn olacaq”. Artıq onlar iki deyil, bir bәdәndir. 9 Buna görә dә qoy Allahın birlәşdirdiyini insan ayırmasın". 10 Onlar evdә olarkәn şagirdlәr İsaya bu barәdә yenә sual verdilәr. 11 İsa onlara belә cavab verdi: "Arvadını boşayıb başqası ilә evlәnәn kәs arvadına münasibәtdә zina edir. 12 Әrindәn boşanıb başqasına gedәn qadın da zina edir". 13 Adamlar uşaqları İsanın yanına gәtirirdilәr ki, İsa onlara toxunsun. Şagirdlәr isә onlara qadağan etdilәr. 14 Bunu görәn İsa acıqlanaraq onlara dedi: "Uşaqları buraxın, qoy Mәnim yanıma gәlsinlәr! Onlara mane olmayın! Çünki Allahın Padşahlığı belәlәrinә mәxsusdur. 15 Sizә doğrusunu deyirәm: kim Allahın Padşahlığını bir uşaq kimi qәbul etmәsә, oraya әsla daxil ola bilmәz". 16 Sonra uşaqları qucaqlayıb әllәrini onların üzәrinә qoydu vә xeyir-dua verdi. 17 İsa yola çıxarkәn bir nәfәr qaça-qaça Onun yanına gәldi. Onun qarşısında diz çökәrәk soruşdu: "Ey yaxşı Müәllim, mәn nә etmәliyәm ki, әbәdi hәyatı irs olaraq alım?" 18 İsa ona dedi: "Mәnә niyә yaxşı deyirsәn? Tәk Allahdan başqa yaxşısı yoxdur. 19 Onun әmrlәrini bilirsәn: “Qәtl etmә. Zina etmә. Oğurluq etmә. Yalandan şahidlik etmә. Kimisә aldatma. Ata-anana hörmәt et”". 20 Bu adam isә İsaya dedi: "Müәllim, bunların hamısına gәncliyimdәn bәri riayәt edirәm". 21 İsa ona mәhәbbәtlә baxaraq dedi: "Sәnin bir şeyin çatışmır: get nәyin varsa, satıb yoxsullara payla. Onda göydә xәzinәn olacaq. Sonra qayıt, Mәnim ardımca gәl". 22 Bunu eşidәn adam pәrt oldu. Kәdәrlәnib getdi, çünki var-dövlәti çox idi. 23 İsa әtrafındakılara baxdı vә şagirdlәrinә dedi: "Var-dövlәti olanların Allahın Padşahlığına daxil olması nә qәdәr çәtindir!" 24 Onun sözlәrindәn şagirdlәri heyrәt bürüdü. Amma İsa yenә onlara cavab verib dedi: "Övladlarım, Allahın Padşahlığına daxil olmaq nә qәdәr çәtindir! 25 Dәvәnin iynә gözündәn keçmәsi varlı adamın Allahın Padşahlığına daxil olmasından asandır". 26 Onlar daha da tәәccüblәnәrәk bir-birlәrinә dedilәr: "Elә isә, kim xilas ola bilәr?" 27 İsa onlara baxıb dedi: "Bu, insanlar üçün qeyri-mümkündür, amma Allah üçün yox. Çünki Allah üçün hәr şey mümkündür". 28 Peter Ona belә demәyә başladı: "Bax biz hәr şeyi qoyub Sәnin ardınca gәlmişik". 29 İsa cavab verdi: "Sizә doğrusunu deyirәm: Mәnimlә Müjdә uğrunda ya evini ya qardaşlarını ya bacılarını ya anasını ya atasını ya uşaqlarını vә yaxud tarlalarını atan elә bir kәs yoxdur ki, 30 indi bu dövrdә çәkdiyi әzab-әziyyәtlә birgә bundan yüz qat artıq evlәr, qardaşlar, bacılar, analar, uşaqlar, tarlalar, gәlәcәk dövrdә isә әbәdi hәyat almasın. 31 Amma birinci olanların çoxu axırıncı, axırıncı olanlar isә birinci olacaq". 32 Onlar yola çıxıb Yerusәlimә gedirdilәr. İsa onların qabağında gedirdi. Şagirdlәri isә heyrәt bürümüşdü, Onun ardınca gәlәnlәr qorxu içindә idi. İsa On İki şagirdi yenә bir tәrәfә çәkib başına gәlәcәk hadisәlәr barәdә danışmağa başladı: 33 "Bax Yerusәlimә qalxırıq, Bәşәr Oğlu başçı kahinlәrә vә ilahiyyatçılara tәslim olunacaq. Onu ölümә mәhkum edib başqa millәtlәrә tәslim edәcәklәr. 34 Onlar Bәşәr Oğlunu әlә salacaq, Ona tüpürәcәk vә qamçılayıb öldürәcәklәr. O, üç gündәn sonra dirilәcәk". 35 Zavdayın oğulları Yaqub vә Yәhya Ona yaxınlaşıb dedilәr: "Müәllim, istәyirik ki, dilәdiyimizi bizim üçün edәsәn". 36 İsa onlardan soruşdu: "Nә istәyirsiniz, sizin üçün edim?" 37 Onlar İsaya dedi: "Sәn izzәtlәnәndә qoy birimiz sağında, o birimiz solunda oturaq". 38 Amma İsa onlara dedi: "Nә dilәdiyinizi özünüz dә bilmirsiniz. Mәnim içdiyim kasadan siz dә içә bilәrsinizmi? Mәnim vәftiz olduğum kimi siz dә vәftiz ola bilәrsinizmi?" 39 Onlar dedilәr: "Bilәrik". İsa onlara dedi: "Mәnim içdiyim kasadan siz dә içәcәksiniz, Mәnim vәftiz olduğum kimi siz dә vәftiz olacaqsınız. 40 Amma sağımda vә yaxud solumda oturmağa izin vermәk Mәndәn asılı deyil. Ora kimlәr üçün hazırlanıbsa, onlara verilәcәk". 41 Bunu eşidәn on şagirdin Yaqubla Yәhyaya acığı tutmağa başladı. 42 Onda İsa şagirdlәri yanına çağırıb dedi: "Bilirsiniz ki, millәtlәrin rәhbәri sayılanlar onların üzәrindә hökmranlıq, әyanları da onlara ağalıq edir. 43 Sizin aranızda isә qoy belә olmasın. Sizlәrdәn böyük olmaq istәyәn xidmәtçiniz olsun. 44 Aranızda birinci olmaq istәyәn hamının qulu olsun. 45 Çünki Bәşәr Oğlu gәlmәdi ki, Ona xidmәt etsinlәr, gәldi ki, Özü xidmәt etsin vә çoxlarını satın almaq üçün Öz canını fidyә versin". 46 Sonra onlar Yerixoya gәldilәr. İsa şagirdlәri ilә birgә böyük izdihamla Yerixodan çıxanda Timay oğlu Bartimay adlı bir kor dilәnçi yol kәnarında oturmuşdu. 47 Nazaretli İsanın orada olduğunu eşitdikdә "Ey Davud Oğlu İsa! Mәnә rәhm elә!" deyә bağırmağa başladı. 48 Çox adam isә ona qadağan edib susdurmaq istәdisә dә, o "Ey Davud Oğlu! Mәnә rәhm elә!" deyә daha ucadan bağırdı. 49 İsa dayanıb dedi: "Onu çağırın". Onlar bu kor adamı çağıraraq dedilәr: "Cәsarәtli ol, qalx, O sәni çağırır". 50 O, üst paltarını üstündәn atdı vә yerindәn sıçrayaraq İsanın yanına gәldi. 51 İsa ondan soruşdu: "Nә istәyirsәn, sәnin üçün edim?" Kor adam Ona dedi: "Rabbuni, gözlәrim açılsın". 52 İsa ona dedi: "Get, imanın sәni xilas etdi". Hәmin an bu adamın gözlәri açıldı vә o da İsanın ardınca getdi.
Mark 11
1 Onlar Yerusәlimә yaxınlaşarkәn Zeytun dağının yamacındakı Bet-Faqe ilә Bet-Anyaya gәldiklәri zaman İsa şagirdlәrindәn ikisini göndәrәrәk 2 onlara dedi: "Qarşınızdakı kәndә gedin. Oraya girәn kimi hәlә heç kәsin minmәdiyi, bağlanmış bir sıpa tapacaqsınız. Onu açıb buraya gәtirin. 3 Kim sizdәn soruşsa: “Bunu nә üçün edirsiniz?”, ona “bu sıpa Rәbbә lazımdır, tezliklә yerinә qaytaracaq” deyin". 4 Onlar getdilәr. Küçәdә bir evin qapısının kәnarına bağlanmış sıpa tapıb onu açdılar. 5 Orada duran bәzi adamlar onlardan soruşdu: "Nә edirsiniz? Bu sıpanı nә üçün açırsınız?" 6 Şagirdlәr İsanın dediklәrini onlara tәkrarlayanda o adamlar şagirdlәrә imkan verdi. 7 Onlar sıpanı İsanın yanına gәtirdilәr vә öz paltarlarını sıpanın üstünә sәrdilәr. İsa sıpanın belinә mindi. 8 Bir çoxu paltarlarını, bәzisi dә әtrafdakı ağaclardan kәsdiklәri budaqları yola döşәdi. 9 İsanın önündә gedәnlәr vә ardınca gәlәnlәr belә nida edirdi: "Hosanna! Rәbbin ismi ilә Gәlәnә alqış olsun! 10 Atamız Davudun gәlәn Padşahlığı xeyir-dualı olsun! Әn ucalarda hosanna!" 11 İsa Yerusәlimә daxil olub mәbәdә girdi. O hәr şeyә nәzәr saldı. Sonra On İki şagirdlә bәrabәr Bet-Anyaya getdi, çünki artıq gec idi. 12 Ertәsi gün onlar Bet-Anyadan çıxdılar. O zaman İsa acmışdı. 13 Uzaqda yarpaqlı bir әncir ağacı gördü vә ağaca yaxınlaşdı ki, bәlkә onda meyvә tapar. Amma onun yanına gәlәndә ağacda yarpaqdan başqa bir şey tapmadı, çünki әncirin bar mövsümü deyildi. 14 Onda İsa ağaca dedi: "Qoy sәndәn bir daha heç kәs meyvә yemәsin!" Bunu şagirdlәri dә eşitdi. 15 Onlar Yerusәlimә gәldilәr. İsa mәbәdә girib orada alver edәnlәri qovmağa başladı. Sәrrafların masalarını vә göyәrçin satanların kürsülәrini çevirdi, 16 heç kimi yük daşıyaraq mәbәd hәyәtlәrindәn keçmәyә qoymadı. 17 Onlara tәlim öyrәdәrәk dedi: "Mәgәr yazılmayıb ki, “Mәnim evim bütün xalqlar üçün Dua evi adlandırılacaq”? Amma siz onu “quldur yuvasına” çevirmisiniz!" 18 Bunu eşidәn başçı kahinlәr vә ilahiyyatçılar İsanı öldürmәk üçün yol axtarırdılar. Çünki bütün xalq Onun tәliminә tәәccüblәndiyi üçün Ondan qorxurdular. 19 Axşam olanda İsa vә şagirdlәri şәhәrdәn kәnara çıxdı. 20 Sәhәr erkәn onlar әncir ağacının yanından keçәndә gördülәr ki, ağac kökündәn quruyub. 21 Hadisәni xatırlayan Peter İsaya dedi: "Rabbi, bax lәnәtlәdiyin әncir ağacı quruyub". 22 İsa cavab verib onlara dedi: "Allaha imanınız olsun. 23 Sizә doğrusunu deyirәm: kim bu dağa “Qalx, dәnizә atıl!” deyәrsә vә ürәyindә şübhә etmәdәn dediyinin olacağına inanarsa, onun üçün edilәcәk. 24 Buna görә sizә deyirәm: dua edib hәr nә dilәsәniz, inanın ki, artıq almısınız vә istәdiyiniz sizin üçün edilәcәk. 25 Durub dua edәndә kimdәn narazılığınız varsa, bağışlayın ki, göylәrdә olan Atanız da tәqsirlәrinizi bağışlasın". 26 Онлар јенж Јерусжлимж ҝжлдилжр. Эса мжбжддж ҝжзжн заман баюзэ каһинлжр, илаһијјатзэлар вж арсаггаллар Она јахэнлаюэб 27 Onlar yenә Yerusәlimә gәldilәr. İsa mәbәddә gәzәn zaman başçı kahinlәr, ilahiyyatçılar vә ağsaqqallar Ona yaxınlaşıb 28 dedilәr: "Sәn bu işlәri hansı sәlahiyyәtlә edirsәn? Bu işlәri görmәk üçün Sәnә bu sәlahiyyәti kim verib?" 29 İsa onlara belә cavab verdi: "Mәn dә sizә bir sual verәcәyәm; ona cavab versәniz, Mәn dә bunları hansı sәlahiyyәtlә etdiyimi sizә deyәrәm. 30 Yәhyanın vәftizi göydәn idimi, yoxsa insanlardan? Mәnә cavab verin". 31 Onlar isә aralarında müzakirә edәrәk belә dedilәr: "Әgәr desәk “göydәn”, “Bәs nә üçün ona inanmadınız?” deyәcәk. 32 Amma desәk “insanlardan”?" O zaman xalqdan qorxurdular, çünki hamı Yәhyanı hәqiqi peyğәmbәr sayırdı. 33 Cavabında İsaya dedilәr: "Bilmirik". İsa da onlara dedi: "Bunları hansı sәlahiyyәtlә etdiyimi Mәn dә sizә demirәm".
Mark 12
1 İsa mәsәllәr söylәyib onlarla danışmağa başladı: "Bir adam üzüm bağı saldı, oranın әtrafına çәpәr çәkdi. İçindә yer qazaraq üzümsıxan düzәltdi, nәzarәt qüllәsi tikdi. Sonra isә bağı bağbanlara icarәyә verәrәk başqa ölkәyә getdi. 2 Mәhsul vaxtı çatanda bağbanların yanına bir qul göndәrdi ki, üzüm bağının mәhsulundan bir qәdәrini onlardan alsın. 3 Lakin bağbanlar qulu tutub döydülәr vә әliboş geri qaytardılar. 4 Bağ sahibi onların yanına yenә başqa bir qul göndәrdi. Onun da başını vurub yardılar vә biabır etdilәr. 5 Başqasını göndәrdi, onu isә öldürdülәr. O, çox adam göndәrdi, onlardan bәzisini döydülәr, bәzisini isә öldürdülәr. 6 Yanında ancaq bir nәfәr qalmışdı ki, bu da onun sevimli oğlu idi. “Oğluma hörmәt edәrlәr” deyәrәk axırda onu onların yanına göndәrdi. 7 Bağbanlar isә bir-birlәrinә dedilәr: “Varis budur. Gәlin onu öldürәk, onda miras bizә qalacaq”. 8 Belәcә onu tutub öldürdülәr vә bağdan kәnara atdılar. 9 Belәliklә, bağ sahibi nә edәcәk? Gәlib bağbanları hәlak edәcәk vә bağı başqalarına verәcәk. 10 Mәgәr siz bu Müqәddәs Yazını oxumamısınız? “Bәnnaların rәdd etdiyi daş Guşәdaşı olub. 11 Bu, Rәbbin işi idi, Gözümüzdә xariqәli bir işdir”". 12 Yәhudi rәhbәrlәri başa düşdülәr ki, İsa bu mәsәli onlar barәdә söylәdi. Ona görә dә İsanı tutmaq üçün yol axtarırdılar, lakin camaatdan qorxdular. Belәcә Onu tәrk edib getdilәr. 13 Sonra İsanı dediyi sözlәrlә tәlәyә salmaq üçün fariseylәrdәn vә hirodçulardan bәzisini Onun yanına göndәrdilәr. 14 Onlar gәlib İsaya dedilәr: "Müәllim, biz bilirik ki, Sәn etibarlı adamsan vә heç kimә tәrәfkeşlik etmirsәn. Çünki insanlar arasında fәrq qoymursan vә Allahın yolunu hәqiqәtә görә öyrәdirsәn. Bizim üçün qeysәrә vergi vermәyә icazә var ya yox? Biz vergi verәk ya yox?" 15 Onların ikiüzlülüyünü bilәn İsa dedi: "Mәni niyә sınağa çәkirsiniz? Mәnә bir dinar gәtirin, baxım". 16 Onlar da gәtirdilәr. İsa soruşdu: "Sikkәnin üstündәki bu tәsvir vә yazı kimindir?" Ona dedilәr: "Qeysәrin". 17 İsa onlara dedi: "Elә isә, qeysәrin haqqını qeysәrә, Allahın haqqını Allaha verin". Onlar İsanın sözlәrinә heyrәtlәndilәr. 18 Dirilmәnin olmadığını iddia edәn bәzi sadukeylәr İsanın yanına gәlib soruşdular: 19 "Müәllim, Musa bizim üçün belә yazmışdır: “Әgәr bir adamın qardaşı ölsә, arvadı dul qalsa, amma övladı olmazsa, o biri qardaş bu dul arvadı alıb ölәn qardaşın nәslini davam etdirsin”. 20 Yeddi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı, amma övladı olmadan öldü. 21 Bu arvadı ikinci qardaş aldı, o da özündәn sonra övlad qoymadan öldü, üçüncüsü dә, 22 hәtta yeddincisinә qәdәr belә etdi, amma övladı olmadan öldü. Hamısından sonra bu qadın da öldü. 23 Qiyamәt günündә, ölülәr dirilәndә bu qadın onlardan hansının arvadı olacaq? Çünki yeddi qardaşın yeddisi dә bu qadını almışdı". 24 İsa onlara belә cavab verdi: "Nә Müqәddәs Yazıları, nә dә Allahın qüdrәtini bilirsiniz. Yanılmanıza sәbәb bu deyilmi? 25 İnsanlar ölülәr arasından dirilәndә nә evlәnir, nә dә әrә gedirlәr. Ancaq sәmadakı mәlәklәr kimi olurlar. 26 Bәs ölülәrin dirildiyinә gәlincә, Musanın kitabındakı kolla bağlı әhvalatda Allahın necә ona “Mәn İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı vә Yaqubun Allahıyam” dediyini oxumamısınızmı? 27 Allah ölülәrin deyil, dirilәrin Allahıdır. Belәliklә, siz çox yanılırsınız". 28 İlahiyyatçılardan biri gәlib onların mübahisәlәrinә qulaq asdı vә İsanın onlara yaxşı cavab verdiyini görüb Ondan soruşdu: "Әmrlәrin әn әsası hansıdır?" 29 İsa cavab verdi: "Әmrlәrin әn әsası budur: “Dinlә, ey İsrail! Allahımız Rәbb yeganә Rәbdir. 30 Allahın Rәbbi bütün qәlbinlә, bütün varlığınla, bütün düşüncәnlә vә bütün gücünlә sev”. 31 İkincisi dә budur: “Qonşunu özün kimi sev”. Bunlardan böyük әmr yoxdur". 32 İlahiyyatçı Ona dedi: "Müәllim, Sәn nә yaxşı dedin, hәqiqәti söylәdin. Allah yeganәdir, Ondan başqası yoxdur. 33 Onu bütün qәlbinlә, bütün ağlınla vә bütün gücünlә sevmәk, qonşunu da özün kimi sevmәk yandırma qurbanlarının vә başqa qurbanların hamısından daha vacibdir". 34 Dәrrakәli cavab verdiyini görәn İsa ona dedi: "Sәn Allahın Padşahlığından uzaq deyilsәn". Bundan sonra heç kim İsadan bir şey soruşmağa cәsarәt etmәdi. 35 İsa mәbәddә tәlim öyrәdәrәk belә sual verdi: "Niyә ilahiyyatçılar Mәsih Davudun Oğludur deyirlәr? 36 Davud özü Müqәddәs Ruh vasitәsilә “Rәbb mәnim Ağama dedi: ‹Mәn düşmәnlәrini ayaqlarının altına salanadәk Sağımda otur›” deyib. 37 Davud özü Ona “Ağa” deyә müraciәt edir. O necә Davudun oğlu ola bilәr?" Böyük izdiham sevinclә Ona qulaq asırdı. 38 İsa tәlim öyrәdәrәk dedi: "İlahiyyatçılardan özünüzü qoruyun. Onlar uzun paltarlarda gәzmәyi, bazar meydanlarında salam almağı, 39 sinaqoqlarda baş kürsülәri, ziyafәtlәrdә yuxarı başı tutmağı xoşlayarlar. 40 Onlar dul qadınların evlәrini yeyib-dağıdar vә özlәrini göstәrmәk üçün uzun-uzadı dua edәrlәr. Bu adamların cәzası daha ağır olacaq". 41 İsa mәbәdin ianә qutusunun qarşısında oturub xalqın oraya necә pul atmasına baxırdı. Bir çox varlı adamlar oraya böyük mәblәğdә pul atırdılar. 42 Bir kasıb dul qadın da gәlib bir kodrant mәblәğindә iki lepton pul atdı. 43 İsa şagirdlәrini yanına çağırıb onlara dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: bu kasıb dul qadın ianә qutusuna hamıdan çox pul atdı. 44 Çünki onların hamısı varlarının artıqlığından verdi, bu qadın isә kasıblığına baxmayaraq, dolanmaq üçün әlindә nә varsa, hamısını verdi".
Mark 13
1 İsa mәbәddәn çıxarkәn şagirdlәrindәn biri Ona dedi: "Müәllim, bax nә gözәl daşlar, nә gözәl binalardır!" 2 İsa ona dedi: "Bu böyük binaları görürsәnmi? Onların daşı daş üstündә qalmayacaq, hamısı yerlә yeksan olacaq". 3 İsa mәbәdlә üzbәüz olan Zeytun dağında oturanda Peter, Yaqub, Yәhya vә Andrey Ondan ayrılıqda soruşdu: 4 "Bizә söylә, bu dediklәrin nә vaxt baş verәcәk? Bunların hamısı başa çatmaq üzrә olanda hansı әlamәtlәr olacaq?" 5 İsa onlara cavab vermәyә başladı: "Ehtiyatlı olun, qoy sizi heç kim aldatmasın. 6 Mәnim adımla çox adam gәlib “mәn Oyam” deyәrәk çoxlarını aldadacaq. 7 Müharibәlәr vә müharibә xәbәrlәri eşidәndә tәlaşa düşmәyin. Bunlar baş vermәlidir, amma bu hәlә hәr şeyin axırı deyil. 8 Çünki millәt millәtә, padşahlıq padşahlığa qarşı çıxacaq. Yerbәyer zәlzәlәlәr vә aclıq olacaq. Bunlar sanki doğuş ağrılarının başlanğıcıdır. 9 Amma siz ehtiyatlı olun. Adamlar sizi mәhkәmәlәrә çәkәcәk, sinaqoqlarda döyәcәklәr. Onlara şәhadәt etmәk üçün siz Mәnә görә valilәrin vә padşahların qarşısında duracaqsınız. 10 Әvvәlcә bütün millәtlәrә Müjdә vәz olunmalıdır. 11 Sizi aparıb mәhkәmәyә çәkәndә nә deyәcәyiniz barәdә qabaqcadan qayğı çәkmәyin, amma hәmin vaxt sizә nә bildirilәrsә, onu danışın. Çünki danışan siz yox, Müqәddәs Ruhdur. 12 Qardaş qardaşı, ata övladını ölümә tәslim edәcәk. Övladlar ata-anasına qarşı çıxıb onları edam etdirәcәk. 13 Mәnim adıma görә hamı sizә nifrәt edәcәk. Amma axıracan dözәn xilas olacaq. 14 Viranәlik gәtirәn iyrәnc şeyin heç olmamalı yerdә qoyulduğunu gördüyünüz zaman – qoy oxuyan bunu anlasın – Yәhudeyada olanlar dağlara qaçsın. 15 Damda olan evindәn nә isә götürmәk üçün aşağı enib evinә girmәsin. 16 Tarlada olan üst paltarını götürmәk üçün geri qayıtmasın. 17 Hәmin günlәr hamilәlәrin vә körpә әmizdirәnlәrin vay halına! 18 Dua edin ki, bu hadisә qış fәslindә baş vermәsin. 19 Çünki o günlәrdә elә bir әzab-әziyyәt olacaq ki, Allahın yaratdığı bu kainatın başlanğıcından indiyә qәdәr belәsi olmayıb vә heç dә olmayacaq. 20 Әgәr Rәbb o günlәri qısaltmasaydı, heç bir insan xilas ola bilmәzdi. Amma Rәbb seçilmişlәrә – Öz seçdiyi insanlara görә o günlәri qısaldıb. 21 O zaman әgәr kimsә sizә desә ki, “bax, Mәsih buradadır” yaxud da “bax oradadır”, inanmayın. 22 Çünki yalançı mәsihlәr vә yalançı peyğәmbәrlәr törәyәcәk. Onlar әlamәtlәr vә xariqәlәr göstәrәcәklәr ki, imkan taparlarsa, seçilmişlәri dә aldatsınlar. 23 Amma siz ehtiyatlı olun! Bax Mәn sizә hәr şeyi әvvәlcәdәn söylәmişәm. 24 Amma o günlәrdә, o әzab-әziyyәtdәn sonra Günәş tutulacaq, Ay nurunu saçmayacaq, 25 Ulduzlar göydәn tökülәcәk, Sәma cisimlәri lәrzәyә gәlәcәk. 26 O zaman onlar Bәşәr Oğlunun buludlar içindә böyük qüdrәt vә izzәtlә gәldiyini görәcәk. 27 Onda Bәşәr Oğlu mәlәklәrini göndәrәcәk vә yer üzünün ucundan göyün ucuna qәdәr dörd külәk istiqamәtindәn Öz seçdiklәrini toplayacaq. 28 Әncir ağacından ibrәt alın: onun budağı cücәrib yarpaqlananda bilirsiniz ki, yay fәsli artıq yaxındır. 29 Elәcә siz dә bu şeylәrin baş verdiyini görәndә bilin ki, Bәşәr Oğlu yaxındadır, lap qapılardadır. 30 Sizә doğrusunu deyirәm: bu nәsil ömrünü sona çatdırmazdan әvvәl bütün bunlar baş verәcәk. 31 Yer vә göy keçib gedәcәk, amma Mәnim sözlәrim әsla keçib getmәyәcәk. 32 Lakin o günü vә o saatı nә sәmadakı mәlәklәr, nә dә Oğul bilir. Atadan başqa heç kim bilmir. 33 Ehtiyatlı olun, oyaq olun. Çünki bilmirsiniz ki, o an nә vaxt gәlәcәk. 34 Bu, sәyahәtә çıxan bir adama bәnzәyir. Evindәn ayrılarkәn qullarına sәlahiyyәt verir vә hәrәsinә bir iş tapşırır. Qapı nәzarәtçisinә dә әmr edir ki, oyaq olsun. 35 Ona görә dә oyaq olun. Çünki ev sahibinin nә vaxt – axşammı, gecә yarısımı, xoruz banlayandamı yaxud sübh tezdәnmi gәlәcәyini bilmirsiniz. 36 Qoy o qәfil gәlib sizi yatan görmәsin. 37 Sizә söylәdiklәrimi hamıya deyirәm, oyaq olun!"
Mark 14
1 Pasxa vә Mayasız Çörәk bayramına iki gün qalmışdı. Başçı kahinlәr vә ilahiyyatçılar İsanı hiylә ilә tutub öldürmәk üçün bir yol axtarırdılar. 2 Onlar deyirdilәr: "Bunu bayramda etmәyәk, yoxsa xalq arasında qarışıqlıq düşәr". 3 İsa Bet-Anyada cüzamlı Şimonun evindә süfrәyә oturanda bir qadın Onun yanına gәldi vә qadının әlindә içindә çox bahalı xalis nard yağı olan ağ mәrmәr qab var idi. Qadın qabı sındıraraq yağı İsanın başına tökdü. 4 Bәzilәri acıqlanıb bir-birlәrinә dedilәr: "Bu әtir niyә boş yerә israf olunur? 5 Axı bu әtiri üç yüz dinardan artıq qiymәtә satıb pulunu yoxsullara vermәk olardı". Onlar qadını danladılar. 6 Lakin İsa dedi: "Qadını rahat buraxın. Niyә onu incidirsiniz? O Mәnim üçün gözәl bir iş gördü. 7 Yoxsullar hәmişә sizin yanınızdadır, istәdiyiniz vaxt onlara kömәk edә bilәrsiniz. Mәn isә hәmişә yanınızda olmayacağam. 8 Qadın bacardığını etdi. Mәnim bәdәnimә dәfn üçün әvvәlcәdәn yağ çәkdi. 9 Sizә doğrusunu deyirәm: dünyanın hansı yerindә Müjdә vәz edilәrsә, bu qadının etdiyi bu iş dә danışılacaq ki, o yada salınsın". 10 O zaman On İki şagirddәn biri olan Yәhuda İskaryot İsanı başçı kahinlәrә tәslim etmәk niyyәti ilә onların yanına getdi. 11 Başçı kahinlәr bunu eşidәrkәn sevindilәr vә Yәhudaya pul verәcәklәrini vәd etdilәr. O da İsanı tәslim etmәk üçün fürsәt axtarmağa başladı. 12 Pasxa quzusu qurban kәsildiyi Mayasız Çörәk bayramının ilk günü şagirdlәri İsadan soruşdular: "Sәnin Pasxa yemәyin üçün haraya gedib hazırlıq görmәyimizi istәyirsәn?" 13 İsa da şagirdlәrindәn ikisini göndәrdi vә dedi: "Şәhәrә girin, orada qarşınıza sәhәnglә su daşıyan bir nәfәr çıxacaq. Onun ardınca gedin. 14 O hansı evә girәrsә, oranın sahibinә deyin: “Müәllim deyir: ‹Şagirdlәrimlә birgә Pasxa yemәyini yeyәcәyim qonaq otağım haradadır?›” 15 Ev sahibi sizә yuxarı mәrtәbәdә döşәnib hazırlanmış böyük bir otaq göstәrәcәk. Orada bizim üçün hazırlıq işlәri görün". 16 Şagirdlәr yola çıxıb şәhәrә getdilәr. Hәr şeyin Onun dediyi kimi olduğunu gördülәr vә Pasxa yemәyi üçün hazırlıq etdilәr. 17 Axşam düşәndә İsa On İki şagirdi ilә birlikdә gәldi. 18 Onlar süfrәyә oturub yemәk yeyәrkәn İsa dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: sizlәrdәn biri – Mәnimlә yemәk yeyәn biri Mәnә xәyanәt edәcәk". 19 Onlar kәdәrlәnmәyә başladılar vә bir-bir Ondan soruşdular: "Mәn deyilәm ki?" 20 İsa onlara dedi: "Siz On İki nәfәrdәn biridir. Mәnimlә birlikdә çörәyini qaba batıran odur. 21 Bәşәr Oğlu Özü barәsindә yazıldığı kimi gedir. Amma vay o adamın halına ki, Bәşәr Oğluna xәyanәt edir! O adam heç doğulmasaydı, onun üçün daha yaxşı olardı". 22 Onlar yeyәndә İsa çörәk götürdü, şükür duası edib onu böldü vә şagirdlәrә verәrәk dedi: "Alın! Bu Mәnim bәdәnimdir". 23 Sonra bir kasa götürdü vә şükür edib onu da şagirdlәrә verdi vә hamısı oradan içdi. 24 İsa onlara dedi: "Bu, Әhdin bağlanması üçün çoxları uğrunda axıdılan Mәnim qanımdır. 25 Sizә doğrusunu deyirәm: Allahın Padşahlığında tәzәsini içәcәyim günә qәdәr üzüm ağacının mәhsulundan әsla içmәyәcәyәm". 26 Onlar ilahi oxuyandan sonra çıxdılar vә Zeytun dağına tәrәf getdilәr. 27 İsa şagirdlәrinә dedi: "Hamınız Mәni atıb gedәcәksiniz, çünki belә yazılıb: “Çobanı vuracağam, Qoyunlar pәrәn-pәrәn olacaq”. 28 Amma Mәn dirilәndәn sonra sizdәn qabaq Qalileyaya gedәcәyәm". 29 Peter Ona dedi: "Hamı Sәni atıb getsә dә, mәn belә etmәyәcәyәm". 30 İsa ona dedi: "Sәnә doğrusunu deyirәm: bu gün, bu gecә xoruz iki dәfә banlamazdan әvvәl sәn Mәni üç dәfә inkar edәcәksәn". 31 Amma Peter daha qәtiyyәtlә danışdı: "Әgәr Sәninlә birlikdә ölmәyim lazım olsa belә, Sәni әsla inkar etmәyәcәyәm". Bütün şagirdlәr dә belә dedilәr. 32 Sonra Getsemani adlanan bir yerә gәldilәr. İsa şagirdlәrinә dedi: "Mәn dua edәrkәn siz burada oturub-qalın". 33 O, Peteri, Yaqubu vә Yәhyanı Özü ilә apardı. Özündә bir hәyәcan vә narahatlıq hiss etmәyә başladı. 34 Onlara belә dedi: "Ürәyimi elә dәrin kәdәr bürüyüb, az qalır ki, ölüm. Burada qalın vә oyaq olun". 35 İsa bir qәdәr irәli getdi vә üzüstә yerә qapanıb dua etdi ki, mümkündürsә, bu an Ondan yan keçsin. 36 O belә dedi: "Abba – Ata, Sәnin üçün hәr şey mümkündür. Bu kasanı Mәndәn uzaqlaşdır. Amma Mәnim yox, Sәnin iradәn olsun". 37 İsa şagirdlәrin yanına qayıdıb gördü ki, onlar yatıb. O, Peteri sәslәdi: "Şimon, yatmısan? Mәgәr bir saat oyaq qala bilmәzdinmi? 38 Oyaq durub dua edin ki, sınağa düşmәyәsiniz. Ruh hәvәsli, cisim isә gücsüzdür". 39 İsa yenә oradan uzaqlaşdı vә eyni sözlәri tәkrar edәrәk dua etdi. 40 Qayıdanda gördü ki, onlar yenә yatıb. Çünki onların gözlәri yumulurdu. Bilmәdilәr ki, İsaya nә desinlәr. 41 İsa üçüncü dәfә onların yanına qayıdıb dedi: "Hәlә dә yatıb dincәlirsiniz? Bәsdir! Vaxt yetişdi! Budur, Bәşәr Oğlu günahkarların әlinә tәslim olunur. 42 Qalxın gedәk. Budur, Mәnә xәyanәt edәn gәlir!" 43 İsa hәlә danışarkәn On İki şagirddәn biri olan Yәhuda gәlib çıxdı. Onun yanında başçı kahinlәrin, ilahiyyatçıların vә ağsaqqalların göndәrdiyi әli qılınclı vә dәyәnәkli bir dәstә adam var idi. 44 İsaya xәyanәt edәn Yәhuda onlara işarә ilә bildirib demişdi: "Kimi öpsәm, İsa Odur. Onu tutub möhkәm nәzarәt altında aparın". 45 O anda İsaya yaxınlaşıb "Rabbi!" deyәrәk Onu öpdü. 46 Yanındakı adamlar әl atıb İsanı tutdular. 47 İsanın yanındakılardan biri qılınc çәkdi vә baş kahinin qulunu vurub qulağını qopartdı. 48 İsa onlara dedi: "Nә üçün quldur üstünә gәlәn kimi qılınc vә dәyәnәklәrlә Mәni tutmağa gәlmisiniz? 49 Hәr gün mәbәddә sizin yan-yörәnizdә tәlim verirdim, heç Mәni tutmadınız. Amma qoy Müqәddәs Yazılar yerinә yetsin". 50 Onda hamı İsanı atıb qaçdı. 51 Çılpaq bәdәnini kәtan örtüklә bürüyәn bir gәnc İsanın ardınca gedirdi. Әsgәrlәr onu yaxaladılar. 52 Amma o, kәtan örtükdәn sıyrılıb çılpaq qaçdı. 53 İsanı baş kahinin yanına gәtirdilәr. Başçı kahinlәrin hamısı, ağsaqqallar vә ilahiyyatçılar da oraya toplaşdı. 54 Peter uzaqdan baş kahinin hәyәtinә qәdәr İsanın ardınca gedirdi. O, mühafizәçilәrlә birgә hәyәtdә, tonqalın әtrafında oturub qızınırdı. 55 Başçı kahinlәr vә Ali Şuranın hamısı İsanı edam etmәk üçün Onun әleyhinә şahidlik ifadәsi axtarırdılar, amma tapa bilmirdilәr. 56 Çoxları Onun әleyhinә yalançı şahidlik etdi, lakin ifadәlәri bir-birinә uyğun gәlmirdi. 57 Bәzilәri qalxıb Onun әleyhinә yalançı şahidlik edәrәk dedilәr: 58 "Biz Onun belә dediyini eşitdik: “Mәn әl ilә qurulan bu mәbәdi dağıdıb üç gün әrzindә әl ilә qurulmayan başqa bir mәbәd tikәcәyәm”". 59 Amma onların da ifadәlәri bir-birinә uyğun gәlmirdi. 60 Baş kahin toplantı arasından ayağa qalxıb İsadan soruşdu: "Sәnin heç cavabın yoxdur? Onlar Sәnin әleyhinә bu nә ifadәdir verirlәr?" 61 Amma İsa susmaqda davam etdi, heç cavab vermәdi. Baş kahin yenә Ondan soruşdu: "Xeyir-dua Sahibi Olanın Oğlu Mәsih Sәnsәnmi?" 62 İsa ona dedi: "Mәnәm! Siz Bәşәr Oğlunun Qüdrәtli Olanın sağında oturduğunu vә göyün buludları ilә gәldiyini görәcәksiniz". 63 Onda baş kahin әynindәki paltarını cırıb dedi: "Artıq şahidlәrә nә ehtiyacımız var? 64 Siz Onun küfr söylәdiyini eşitdiniz! Bәs buna nә deyirsiniz?" Onların hamısı İsa üçün hökm verdilәr ki, O, ölüm cәzasına layiqdir. 65 Bәzilәri Onun üstünә tüpürmәyә, Onun gözlәrini bağlayaraq yumruq vurmağa başladı vә dedilәr: "Peyğәmbәrlik elә görәk!" Mühafizәçilәr dә tutub Ona şillә vurdular. 66 Peter aşağıda, hәyәtdә ikәn baş kahinin qarabaşlarından biri gәldi. 67 Qızınmaqda olan Peteri görәn kimi onu diqqәtlә süzüb dedi: "Sәn dә Nazaretli İsa ilә birlikdә idin". 68 Amma Peter bunu inkar edәrәk dedi: "Bilmirәm vә başa düşmürәm, sәn nә danışırsan". O, bayır qapının önünә çıxdı vә bu anda xoruz banladı. 69 Qarabaş Peteri görәndә yenә yanındakılara demәyә başladı: "Bu da onlardandır". 70 Peter yenә inkar etdi. Bir az sonra orada duranlar yenә ona dedi: "Doğrudan da, sәn onlardansan, çünki Qalileyalısan". 71 Peter isә özünü qarğıyıb and içәrәk dedi: "Dediyiniz o Adamı tanımıram". 72 Hәmin anda xoruz ikinci dәfә banladı. Peter İsanın "xoruz iki dәfә banlamazdan әvvәl sәn Mәni üç dәfә inkar edәcәksәn" dediyi sözü yadına saldı. Ona görә ağlamağa başladı.
Mark 15
1 Sәhәr erkәn başçı kahinlәr, ağsaqqallar, ilahiyyatçılar vә Ali Şuranın hamısı dәrhal mәşvәrәt edәndәn sonra İsanın әl-qolunu bağlayaraq Pilatın yanına aparıb ona tәslim etdilәr. 2 Pilat Ondan "Yәhudilәrin Padşahı Sәnsәnmi?" deyә soruşdu. İsa cavabında ona dedi: "Sәnin dediyin kimidir". 3 Başçı kahinlәr Onu çox şeydә ittiham edirdilәr. 4 Pilat Ondan yenә soruşdu: "Heç cavab vermәyәcәksәnmi? Gör Sәni nә qәdәr ittiham edirlәr!" 5 Amma İsa yenә dә ona cavab vermәdi. Pilat buna heyrәtlәndi. 6 Hәr Pasxa bayramında Pilat xalqın xahişi ilә bir mәhbusu azad edәrdi. 7 Üsyan zamanı adam öldürәn üsyançılarla birlikdә Barabba adlı bir nәfәr dә hәbs olunmuşdu. 8 Xalq Pilatın yanına çıxıb ondan xahiş etmәyә başladılar ki, hәmişәki kimi onların istәyini yerinә yetirsin. 9 Pilat onlara cavab verәrәk dedi: "İstәyirsiniz, sizin üçün Yәhudilәrin Padşahını azad edim?" 10 Çünki bilirdi ki, başçı kahinlәr İsanı paxıllıqdan tәslim etmişdilәr. 11 Ancaq başçı kahinlәr xalqı qızışdırdılar ki, İsanın yox, Barabbanın azad olmasını xahiş etsinlәr. 12 Pilat yenә onlardan soruşaraq dedi: "Bәs nә istәyirsiniz? Yәhudilәrin Padşahı dediyiniz bu Adama nә edim?" 13 "Onu çarmıxa çәk!" deyә yenә bağırdılar. 14 Pilat "Axı O nә pislik edib?" deyә soruşdu. Onlar isә "Onu çarmıxa çәk!" deyә daha ucadan bağırdılar. 15 Xalqı razı salmaq istәyәn Pilat onlar üçün Barabbanı azad etdi. İsanı isә qamçılatdıqdan sonra çarmıxa çәkilmәyә tәslim etdi. 16 Әsgәrlәr İsanı hәyәtdәn içәriyә, yәni vali sarayına apardılar. Bütün alayı topladılar. 17 Ona tünd qırmızı bir xalat geyindirdilәr vә tikanlardan bir tac hörüb başına qoydular. 18 "Yәhudilәrin Padşahı sağ olsun!" deyәrәk İsanı salamlamağa başladılar. 19 Sonra qamışla Onun başına vurub ona tüpürdülәr vә önündә diz çökәrәk sәcdә qıldılar. 20 Onu әlә salandan sonra tünd qırmızı xalatı әynindәn çıxarıb Öz paltarlarını geyindirdilәr. Sonra Onu çarmıxa çәkmәk üçün bayıra apardılar. 21 O vaxt Şimon adlı Kirenalı bir nәfәr kәnd yerindәn gәlib oradan keçirdi. O, İsgәndәr vә Rufusun atasıdır. Onu İsanın çarmıxını daşımağa mәcbur etdilәr. 22 İsanı Qolqota adlanan yerә gәtirdilәr. "Qolqota""Kәllә yeri"demәkdir. 23 Ona mirra ilә qarışıq şәrab vermәk istәdilәr, amma O imtina etdi. 24 İsanı çarmıxa çәkdilәr. Paltarlarını isә "kimә nә düşdü-düşdü" deyә püşk ataraq aralarında bölüşdürdülәr. 25 Üçüncü saat idi ki, İsanı çarmıxa çәkdilәr. 26 Onun üzәrindә ittihamını göstәrәn belә yazı var idi: "Yәhudilәrin Padşahı". 27 Onunla birlikdә biri sağında, biri dә solunda iki qulduru da çarmıxa çәkdilәr. 28 Ҝжлиб-кезжнлжр баюларэнэ јэрралајэб Она бцһтан атараг «Нж олду, еј мжбжди дарэдэб ьз ҝьндж тикжн! 29 Gәlib-keçәnlәr başlarını yırğalayıb Ona böhtan ataraq "Nә oldu, ey mәbәdi dağıdıb üç gündә tikәn! 30 İndi Özünü xilas et vә çarmıxdan düş!" deyirdilәr. 31 Başçı kahinlәr dә ilahiyyatçılarla birgә eyni şәkildә İsanı әlә salaraq bir-birlәrinә deyirdilәr: "Başqalarını xilas edirdi, amma Özünü xilas edә bilmir! 32 İsrailin Padşahı Mәsih qoy indi çarmıxdan düşsün ki, biz dә görüb iman edәk". İsa ilә birlikdә çarmıxa çәkilәnlәr dә Onu tәhqir edirdilәr. 33 Altıncı saatdan doqquzuncu saata qәdәr bütün yer üzünә qaranlıq çökdü. 34 Doqquzuncu saatda İsa uca sәslә nida edәrәk dedi: "Elohi, Elohi, lema şavaqtani?" Bu "Ey Allahım, Allahım, niyә Mәni tәrk etdin?" demәkdir. 35 Orada dayananların bәzisi bunu eşidәrkәn dedilәr: "Baxın, İlyası çağırır". 36 Bir nәfәr qaçıb bir süngәri şәrab sirkәsi ilә doldurdu vә bir qamışın ucuna keçirәrәk İsaya verdi ki, içsin vә dedi: "Onu rahat buraxın, görәk İlyas gәlib Onu çarmıxdan düşürәcәkmi?" 37 İsa uca sәslә qışqırıb axır nәfәsini verdi. 38 O anda mәbәdin pәrdәsi yuxarıdan aşağıya qәdәr iki yerә parçalandı. 39 İsanın qarşısında duran yüzbaşı Onun axır nәfәsini belә verdiyini gördükdә "doğrudan da, bu Adam Allahın Oğlu idi" dedi. 40 Olub-keçәnlәrә uzaqdan baxan qadınlar da var idi. Mәcdәlli Mәryәm, kiçik Yaqubun vә Yusifin anası Mәryәmlә Şalomit dә onların arasında idi. 41 İsa hәlә Qalileyada olanda bu qadınlar Onun ardınca getmiş vә Ona xidmәt etmişdilәr. Onunla birgә Yerusәlimә gәlәn xeyli qadın da orada idi. 42 O gün Hazırlıq günü, yәni Şәnbәdәn әvvәlki gün idi. Artıq axşam düşәndә 43 Ali Şuranın hörmәtli üzvlәrindәn biri olan, Allahın Padşahlığını gözlәyәn Arimateyalı Yusif gәldi. O cәsarәt edib Pilatın yanına getdi vә İsanın cәsәdini istәdi. 44 Pilat İsanın belә tez ölmәsinә heyrәt etdi vә yüzbaşını yanına çağırıb soruşdu: "O çoxdanmı ölüb?" 45 Yüzbaşıdan vәziyyәti öyrәnәndәn sonra cәsәdi Yusifә verdi. 46 Yusif kәfәn aldı, cәsәdi çarmıxdan endirib kәfәnә bükdü vә qayada qazılmış qәbirә qoydu. O, qәbirin ağzına bir daş yuvarladı. 47 Mәcdәlli Mәryәm vә Yusifin anası Mәryәm baxıb cәsәdin hara qoyulduğunu gördülәr.
Mark 16
1 Şәnbә günü keçәndәn sonra Mәcdәlli Mәryәm, Yaqubun anası Mәryәm vә Şalomit әtirlәr aldılar ki, gedib İsanın cәsәdinә çәksinlәr. 2 Hәftәnin ilk günü sәhәr tezdәn, günәş doğanda onlar qәbirin yanına gәldilәr. 3 Onlar bir-birlәrinә deyirdilәr: "Görәsәn qәbirin ağzındakı daşı bizim üçün kim kәnara yuvarlayacaq?" 4 Başlarını qaldırıb baxanda gördülәr ki, daş kәnara yuvarlanıb. Bu daş nәhәng idi. 5 Qәbirә girib sağ tәrәfdә ağ xalat geyinmiş bir gәncin oturduğunu gördülәr vә heyrәtә gәldilәr. 6 Bu şәxs onlara dedi: "Siz heyrәtlәnmәyin! Çarmıxa çәkilmiş Nazaretli İsanı axtarırsınız. O dirilmişdir! Burada yoxdur. Bax bu Onu qoyduqları yerdir. 7 İndi isә gedin, Onun şagirdlәrinә vә Peterә belә söylәyin: “İsa Qalileyaya sizdәn qabaq gedir. Sizә dediyi kimi Onu orada görәcәksiniz”". 8 Qadınlar qәbirdәn çıxıb qaçdılar. Onları bir lәrzә bürümüşdü, mat qalmışdılar. Qorxularından heç kimә bir söz demirdilәr. 9 İsa hәftәnin birinci günü sәhәr tezdәn dirilәndәn sonra әvvәlcә yeddi cin qovduğu Mәcdәlli Mәryәmә göründü. 10 Mәryәm gedib İsanın yanında olub, indi isә yas tutaraq ağlayanlara xәbәr verdi. 11 Amma onlar İsanın diri olduğunu vә Mәryәmә göründüyünü eşidәrkәn inanmadılar. 12 Bundan sonra İsa kәnd yerinә gedәn yoldan keçәn onlardan ikisinә başqa surәtdә göründü. 13 Onlar geri qayıdıb o birilәrinә xәbәr verdilәr, amma o birilәri dә bunlara inanmadılar. 14 Nәhayәt, İsa süfrәyә oturan On Bir şagirdә göründü; onları imansızlıqlarına vә ürәklәrinin inadkar olduqlarına görә mәzәmmәt etdi, çünki Onun diri olduğunu görәnlәrә inanmamışdılar. 15 İsa şagirdlәrinә dedi: "Dünyanın hәr tәrәfinә gedin, bütün yaradılışa Müjdәni vәz edin. 16 İman edib vәftiz olan kәs xilas olacaq, iman etmәyәn isә mәhkum olacaq. 17 İman edәnlәri isә bu әlamәtlәr müşayiәt edәcәk: Mәnim adımla cinlәri qovacaqlar, yeni dillәrdә danışacaqlar, 18 ilanları әllәri ilә götürәcәklәr, öldürücü zәhәr içsәlәr belә, onlara tәsir etmәyәcәk, әllәrini xәstәlәrin üzәrinә qoyacaq vә onlar şәfa tapacaq". 19 Belәcә Rәbb İsa onlarla danışandan sonra göyә qaldırıldı vә Allahın sağında oturdu. 20 Şagirdlәr isә gedib hәr yerdә Müjdәni vәz etdilәr. Rәbb onlarla birgә işlәyirdi, onları müşayiәt edәn әlamәtlәrlә kәlamı tәsdiqlәyirdi. 

  http://gospelgo.com/u/azeri_nt.htm#Mark

Nenhum comentário:

Postar um comentário