domingo, 26 de abril de 2015

MATTA: AZERBAIJAN


Matta 1
1 Davudun Oğlu, İbrahimin dә Oğlu olan İsa Mәsihin nәsil şәcәrәsi: 2 İbrahimdәn İshaq törәdi. İshaqdan Yaqub törәdi. Yaqubdan Yәhuda vә onun qardaşları törәdi. 3 Yәhudadan Tamarın doğduğu Peres vә Zerah törәdi. Peresdәn Xesron törәdi. Xesrondan Ram törәdi. 4 Ramdan Amminadav törәdi. Amminadavdan Naxşon törәdi. Naxşondan Salmon törәdi. 5 Salmondan Raxavın doğduğu Boaz törәdi. Boazdan Rutun doğduğu Oved törәdi. Oveddәn Yessey törәdi. 6 Yesseydәn padşah Davud törәdi. Davuddan Uriyanın arvadının doğduğu Süleyman törәdi. 7 Süleymandan Rexavam törәdi. Rexavamdan Aviya törәdi. Aviyadan Asa törәdi. 8 Asadan Yehoşafat törәdi. Yehoşafatdan Yehoram törәdi. Yehoramdan Uzziya törәdi. 9 Uzziyadan Yotam törәdi. Yotamdan Axaz törәdi. Axazdan Xizqiya törәdi. 10 Xizqiyadan Menaşşe törәdi. Menaşşedәn Amon törәdi. Amondan Yoşiya törәdi. 11 Babil sürgünü zamanı Yoşiyadan Yekonya vә onun qardaşları törәdi. 12 Babil sürgünündәn sonra Yekonyadan Şealtiel törәdi. Şealtieldәn Zerubbabil törәdi. 13 Zerubbabildәn Avihud törәdi. Avihuddan Elyaqim törәdi. Elyaqimdәn Azur törәdi. 14 Azurdan Sadoq törәdi. Sadoqdan Yaxin törәdi. Yaxindәn Elihud törәdi. 15 Elihuddan Eleazar törәdi. Eleazardan Mattan törәdi. Mattandan Yaqub törәdi. 16 Yaqubdan Mәryәmin әri Yusif törәdi. Mәryәmdәn dә Mәsih adlanan İsa doğuldu. 17 Belәliklә, İbrahimdәn Davuda qәdәr olan bütün nәsillәr on dörd nәsildir, Davuddan Babil sürgününә qәdәr on dörd nәsildir, Babil sürgünündәn Mәsihә qәdәr dә on dörd nәsildir. 18 İsa Mәsihin doğulması belә oldu. Anası Mәryәm Yusifә nişanlanmışdı. Amma birlikdә olmalarından әvvәl Mәryәmin Müqәddәs Ruhdan hamilә olduğu aşkar oldu. 19 Onun nişanlısı Yusif saleh bir adam idi vә Mәryәmi camaat arasında rüsvay etmәk istәmәyәrәk gizlicә boşamaq niyyәtinә düşdü. 20 Amma belә düşündüyü halda Rәbbin bir mәlәyi röyada ona görünüb dedi: "Davud oğlu Yusif! Mәryәmi özünә arvad etmәkdәn qorxma, çünki onun bәtnindәki körpә Müqәddәs Ruhdandır. 21 Mәryәm bir Oğul doğacaq vә Onun adını qoy, çünki O Öz xalqını günahlarından xilas edәcәk". 22 Bütün bunlar Rәbbin peyğәmbәr vasitәsilә söylәdiyi bu söz yerinә yetsin deyә baş verdi: 23 "Budur, bakirә qız hamilә olub Oğlan doğacaq, adını İmmanuel qoyacaqlar". "İmmanuel""Allah bizimlәdir" demәkdir. 24 Yusif yuxudan oyananda Rәbbin mәlәyinin buyurduğu kimi etdi vә arvadını qәbul etdi. 25 Amma Mәryәm bir Oğul doğana qәdәr Yusif onunla yaxınlıq etmәdi. Doğulan Körpәnin adını İsa qoydu.
Matta 2
1 İsa padşah Hirodun dövründә Yәhudeyanın Bet-Lexem şәhәrindә anadan olduqda müdrik adamlar şәrqdәn Yerusәlimә gәlib 2 dedilәr: "Yәhudilәrin anadan olmuş Padşahı haradadır? " "Şәrqdә Onun ulduzunu gördük vә Ona sәcdә qılmağa gәldik". 3 Padşah Hirod bunu eşitdikdә özü vә bütün Yerusәlim xalqı tәlaşa düşdü. 4 Hirod xalqın bütün başçı kahinlәrini vә ilahiyyatçılarını toplayaraq onlardan Mәsihin harada doğulduğunu soruşdu. 5 "Yәhudeyanın Bet-Lexem şәhәrindә" dedilәr. "Çünki peyğәmbәr vasitәsilә belә yazılıb: 6 “Ey Yәhuda torpağındakı Bet-Lexem, sәn Yәhuda hökmdarları arasında әn kiçik deyilsәn, Çünki xalqım İsrailә çoban olan Hökmdar sәndәn çıxacaq”". 7 Onda Hirod müdrik adamları gizlicә çağırıb onlardan ulduzun göründüyü dәqiq vaxtı öyrәndi. 8 "Gedin, Körpәni diqqәtlә axtarın, tapan kimi mәnә xәbәr verin ki, mәn dә gedib Ona sәcdә qılım" deyәrәk onları Bet-Lexemә göndәrdi. 9 Onlar padşahı dinlәdikdәn sonra yola düşdülәr. O vaxt şәrqdә gördüklәri ulduz onlara yol göstәrirdi. O, Körpәnin olduğu yerin üzәrinә çatdıqda dayandı. 10 Onlar ulduzu gördüklәri vaxt lap çox sevindilәr. 11 Evә girib Körpәni anası Mәryәmlә birlikdә gördülәr vә yerә qapanaraq Ona sәcdә qıldılar. Xәzinәlәrini açıb Ona hәdiyyәlәri – qızıl, kündür vә mirranı tәqdim etdilәr. 12 Sonra röyada Hirodun yanına qayıtmamaq üçün xәbәrdarlıq aldıqlarına görә başqa yolla öz ölkәlәrinә getdilәr. 13 Müdrik adamlar yola düşәndәn sonra Rәbbin bir mәlәyi Yusifә röyada görünәrәk dedi: "Qalx, Körpә ilә anasını götür, Misirә qaç. Mәn sәnә xәbәr verәnә qәdәr orada qal. Çünki Hirod Körpәni öldürmәk üçün axtarmağa başlayır". 14 Belәliklә, Yusif qalxdı, hәmin gecә Körpә ilә anasını götürüb Misirә yollandı. 15 Hirod ölәnә qәdәr orada qaldı. Bu, Rәbbin peyğәmbәr vasitәsilә söylәdiyi söz yerinә yetsin deyә baş verdi: "Öz Oğlumu Misirdәn çağırdım". 16 Hirod müdrik adamlar tәrәfindәn axmaq yerinә qoyulduğunu görәndә çox hiddәtlәndi. O, müdrik adamlardan öyrәndiyi vaxta görә Bet-Lexem vә onun әtrafında yaşayan iki vә iki yaşdan aşağı körpә oğlan uşaqlarını öldürtdü. 17 Belәliklә, Yeremya peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn bu söz yerinә yetdi: 18 "Ramada bir sәs eşidildi, Ağlaşma vә böyük fәryad sәslәri! Rәhilә uşaqları üçün ağlayır, Tәsәlli istәmir. Çünki onlar daha yoxdur". 19 Hirod ölәndәn sonra Rәbbin bir mәlәyi Misirdә Yusifә röyada görünüb 20 dedi: "Qalx, Körpә ilә anasını götür, İsrail ölkәsinә qayıt. Çünki Körpәnin canını almaq istәyәnlәr öldü". 21 Yusif qalxdı, Körpә ilә anasını götürüb İsrail ölkәsinә qayıtdı. 22 Amma Arxelanın öz atası Hirodun yerinә Yәhudeya padşahı olduğunu eşidәndә oraya getmәyә qorxdu. Röyada xәbәrdarlıq alaraq Qalileya bölgәsinә getdi. 23 Gәlib Nazaret deyilәn şәhәrdә mәskәn saldı. Bu, peyğәmbәrlәr vasitәsilә söylәnәn "Ona Nazaretli deyilәcәk" sözü yerinә yetsin deyә baş verdi.
Matta 3
1 O günlәrdә Vәftizçi Yәhya Yәhudeya çölündә vәz edәrәk meydana çıxdı. 2 O belә deyirdi: "Tövbә edin! Çünki Sәmavi Padşahlıq yaxınlaşıb". 3 Bu o adamdır ki, Yeşaya peyğәmbәr onun barәsindә belә demişdi: "Sәhrada nida edәnin sәsi gәlir: “Rәbbin yolunu hazırlayın, Onun keçәcәyi yerlәri düz edin”". 4 Yәhya dәvә yunundan paltar geymiş, belinә dәri qurşaq bağlamışdı, yemәyi çәyirtkә vә çöl balı idi. 5 Yerusәlim sakinlәri, bütün Yәhudeya diyarından olanlar vә İordan әtrafında yaşayanlar Yәhyanın yanına gәlirdi. 6 Onlar günahlarını etiraf edәrәk onun tәrәfindәn İordan çayında vәftiz olunurdu. 7 Fariseylәr vә sadukeylәrdәn çoxunun vәftiz olmaq üçün onun yanına gәldiyini görәn Yәhya onlara belә dedi: "Ey gürzәlәr nәsli! Üzәrinizә gәlәn qәzәbdәn canınızı qurtarmağı sizin beyninizә kim yeridib? 8 İndi isә tövbәyә layiq bәhrә verin. 9 Ürәyinizdә “atamız İbrahimdir” deyә düşünmәyin. Mәn sizә deyirәm: Allah bu daşlardan İbrahimә övlad yaratmağa qadirdir. 10 Artıq balta ağacların dibindә yatır. Belәliklә, yaxşı bәhrә vermәyәn hәr ağac kәsilir vә oda atılır. 11 Mәn sizi tövbәniz üçün su ilә vәftiz edirәm, amma mәndәn sonra Gәlәn mәndәn daha qüdrәtlidir. Mәn Onun çarıqlarını daşımağa belә, layiq deyilәm. O sizi Müqәddәs Ruhla vә odla vәftiz edәcәk. 12 Onun kürәyi әlindәdir vә xırmanını sovuracaq, Öz taxılını anbara toplayacaq. Külәşi isә sönmәz odda yandıracaq". 13 O vaxt İsa Yәhya tәrәfindәn vәftiz olmaq üçün Qalileyadan İordan çayına, Yәhyanın yanına gәldi. 14 Yәhya Ona mane olmaq istәyәrәk dedi: "Sәn Mәni vәftiz etmәlisәn, Sәn niyә mәnim yanıma gәlirsәn?" 15 İsa ona cavab verdi: "Hәlәlik buna razı ol. Çünki biz salehlik işini belәcә yerinә yetirmәliyik". Onda Yәhya razı oldu. 16 İsa vәftiz olunan kimi sudan çıxdı. O vaxt göylәr yarıldı vә Allahın Ruhunun göyәrçin kimi endiyini vә Öz üzәrinә qonduğunu gördü. 17 Göylәrdәn bir sәda gәldi: "Bu Mәnim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam".
Matta 4
1 Bundan sonra İsa iblis tәrәfindәn sınağa çәkilmәk üçün Ruh tәrәfindәn sәhraya aparıldı. 2 İsa qırx gün-qırx gecә oruc tutandan sonra acdı. 3 O zaman sınağaçәkәn yaxınlaşıb Ona dedi: "Әgәr Sәn Allahın Oğlusansa, bu daşlara әmr et ki, çörәyә dönsün". 4 İsa ona belә cavab verdi: "“İnsan yalnız çörәklә deyil, Allahın ağzından çıxan hәr kәlmә ilә yaşayar” deyә yazılmışdır". 5 Sonra iblis Onu müqәddәs şәhәrә gәtirdi vә mәbәdin qüllәsinә qoyub 6 dedi: "Әgәr Sәn Allahın Oğlusansa, Özünü aşağı at. Axı “Allah Sәnә görә mәlәklәrinә әmr edәr ki, Sәni әllәri üstündә aparsınlar, Ayağın bir daşa dәymәsin” deyә yazılmışdır". 7 İsa ona dedi: "“Allahın Rәbbi sınama” deyә dә yazılmışdır". 8 İblis yenә İsanı çox yüksәk bir dağa çıxartdı. Ona dünyanın bütün padşahlıqlarını vә şan-şöhrәtini göstәrib dedi: 9 "Әgәr Sәn yerә qapanıb mәnә sәcdә etsәn, bütün bu şeylәri Sәnә verәcәyәm". 10 İsa dedi: "Rәdd ol, Şeytan! “Allahın Rәbbә sәcdә et vә yalnız Ona ibadәt et” deyә yazılmışdır". 11 Bundan sonra iblis İsanı tәrk etdi vә mәlәklәr gәlib Ona xidmәt edirdi. 12 İsa Yәhyanın hәbs olunduğunu eşitdikdә Qalileyaya qayıtdı. 13 Nazaretdәn çıxıb Zevulun vә Naftali bölgәsindә, Qalileya gölü kәnarında yerlәşәn Kefernahumda mәskәn saldı. 14 Bu, Yeşaya peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn hәmin söz yerinә yetsin deyә baş verdi: 15 "Zevulun vә Naftali bölgәlәri, Dәnizkәnarı yol, İordan çayının o biri tayı, Müxtәlif millәtlәr yaşayan Qalileya – 16 Zülmәtdә yaşayan xalq Möhtәşәm bir işıq gördü. Ölüm kölgәsi diyarında mәskunlaşanların üzәrinә Nur doğdu". 17 O vaxtdan İsa vәz edib belә demәyә başladı: "Tövbә edin! Çünki Sәmavi Padşahlıq yaxınlaşıb". 18 İsa Qalileya gölünün sahilindә gәzәrkәn suya tor atan iki qardaşı – Peter adlanan Şimonu vә qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. 19 İsa onlara dedi: "Ardımca gәlin, Mәn sizi elә balıqçı edәcәyәm ki, insan tutacaqsınız". 20 Onlar dәrhal torları kәnara atıb Onun ardınca getdilәr. 21 İsa oradan irәli gedib başqa iki qardaşı – Zavday oğlu Yaqubu vә qardaşı Yәhyanı gördü. Onlar ataları Zavdayla birlikdә qayıqda torlarını düzәldirdi. İsa onları çağırdı. 22 Onlar da dәrhal qayığı vә atalarını qoyub Onun ardınca getdi. 23 İsa bütün Qalileyanı gәzir, onların sinaqoqlarında öyrәdir, Sәmavi Padşahlığın Müjdәsini vәz edir, xalq arasında hәr cür xәstәliyә vә hәr cür naxoşluğa şәfa verirdi. 24 Onun haqqındakı xәbәr bütün Suriyaya yayıldı. Ona görә dә İsanın yanına hәr cür xәstәlik vә iztirab çәkәnlәri, cinlәrә tutulmuşları, epileptiklәri vә ifliclәri gәtirdilәr. O da onlara şәfa verdi. 25 Qalileyadan, Dekapolis bölgәsindәn, Yerusәlimdәn, Yәhudeyadan vә İordan çayının o biri tayından böyük izdihamlar İsanın ardınca gedirdi.
Matta 5
1 İsa izdihamı görüb dağa çıxdı. Oturan kimi şagirdlәri Onun yanına gәldi. 2 İsa danışmağa başlayıb onları öyrәdәrәk dedi: 3 "Nә bәxtiyardır ruhәn yoxsullar! Çünki Sәmavi Padşahlıq onlarındır. 4 Nә bәxtiyardır yaslı olanlar! Çünki onlar tәsәlli tapacaq. 5 Nә bәxtiyardır hәlimlәr! Çünki onlar yer üzünü irs alacaq. 6 Nә bәxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar! Çünki onlar doyacaq. 7 Nә bәxtiyardır mәrhәmәtli olanlar! Çünki onlara mәrhәmәt edilәcәk. 8 Nә bәxtiyardır ürәyi tәmiz olanlar! Çünki onlar Allahı görәcәk. 9 Nә bәxtiyardır sülhyaradanlar! Çünki onlar Allahın övladları adlanacaq. 10 Nә bәxtiyardır salehlik uğrunda tәqib edilәnlәr! Çünki Sәmavi Padşahlıq onlarındır. 11 İnsanlar Mәnә görә sizi tәhqir edib tәqib edәndә, yalan söylәyib sizә hәr cür böhtan atanda siz nә bәxtiyarsınız! 12 Sevinin vә şadlanın! Çünki göylәrdә mükafatınız böyükdür. Axı sizdәn qabaq gәlәn peyğәmbәrlәri dә belә tәqib ediblәr. 13 Siz yer üzünün duzusunuz. Amma duz öz dadını itirәrsә, nә ilә duzlanar? Artıq çölә atılıb insanlar tәrәfindәn tapdalanmaqdan başqa bir şeyә yaramaz. 14 Siz dünyanın nurusunuz. Dağın zirvәsindә qurulan şәhәr gizli qala bilmәz. 15 Heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz. Әksinә, çıraqdana qoyar ki, evdәkilәrin hamısını işıqlandırsın. 16 Elәcә dә sizin nurunuz insanların qarşısında elә parlasın ki, xeyirxah işlәrinizi görüb göylәrdә olan Atanızı izzәtlәndirsinlәr. 17 Sanmayın ki, Mәn Qanun vә Peyğәmbәrlәrin sözlәrini lәğv etmәk üçün gәldim. Mәn onları lәğv etmәk üçün yox, yerinә yetirmәk üçün gәldim. 18 Sizә doğrusunu deyirәm: göy vә yer keçib getmәdәn, hәr şey icra olmadan Qanundan әn kiçik bir hәrf vә ya bir nöqtә belә, yox olmayacaq. 19 Belәliklә, bu әmrlәrdәn әn kiçiyindәn birini kim pozarsa vә başqalarına da bu cür öyrәdәrsә, Sәmavi Padşahlıqda әn kiçik sayılacaq. Amma kim bu әmrlәri yerinә yetirәr vә başqalarına da öyrәdәrsә, Sәmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq. 20 Sizә bunu deyirәm: әgәr sizin salehliyiniz ilahiyyatçılarla fariseylәrin salehliyindәn artıq olmasa, Sәmavi Padşahlığa әsla girә bilmәzsiniz. 21 Siz qәdim zamanlarda adamlara “Qәtl etmә, kim qәtl edәrsә, mühakimәyә mәruz qalacaq” deyildiyini eşitmisiniz. 22 Mәnsә sizә deyirәm ki, qardaşına hirslәnәn hәr kәs mühakimәyә mәruz qalacaq. Kim qardaşına “axmaq” deyәrsә, Ali Şuranın hökmünә mәruz qalacaq. Kim qardaşına “sәfeh” deyәrsә, cәhәnnәm oduna mәruz qalacaq. 23 Buna görә dә qurbangah qarşısına qurbanını gәtirdiyin zaman yadına düşsә ki, qardaşının sәnә qarşı bir şikayәti var, 24 qurbanını qurbangahın qarşısında qoy, get, әvvәlcә qardaşınla barış vә ondan sonra gәl, qurbanını tәqdim et. 25 Sәni ittiham edәnlә yolda ikәn tez razılaş ki, o sәni hakimә, hakim dә sәni mühafizәçiyә vermәsin vә zindana atılmayasan. 26 Sәnә doğrusunu deyirәm: axırıncı qәpik-quruşunu vermәyincә oradan әsla çıxmayacaqsan. 27 “Zina etmә” deyildiyini eşitmisiniz. 28 Mәnsә sizә deyirәm ki, qadına şәhvәtlә baxan hәr adam artıq ürәyindә onunla zina etmiş olur. 29 Әgәr sağ gözün sәni pis yola çәkәrsә, onu çıxar at. Çünki sәnin üçün bәdәn üzvlәrindәn birinin mәhv olması bütün bәdәninin cәhәnnәmә atılmasından yaxşıdır. 30 Әgәr sağ әlin sәni pis yola çәkәrsә, onu kәs at. Çünki sәnin üçün bәdәn üzvlәrindәn birinin mәhv olması bütün bәdәninin cәhәnnәmә düşmәsindәn yaxşıdır. 31 “Kim arvadını boşayarsa, ona talaq kağızı versin” deyilmişdir. 32 Mәnsә sizә deyirәm ki, cinsi әxlaqsızlıqdan başqa bir sәbәbә görә arvadını boşayan hәr kәs onu zinaya sövq edir. Boşanmış qadınla evlәnәn dә zina edir. 33 Yenә qәdim zamanlarda adamlara “Yalandan and içmә, amma andlarını Rәbbin önündә yerinә yetir” deyildiyini eşitmisiniz. 34 Mәnsә sizә deyirәm ki, heç and içmә, nә göyә, çünki o, Allahın taxtıdır; 35 nә yerә, çünki yer Onun ayaqlarının altındakı kәtildir; nә dә Yerusәlimә, çünki ora böyük Padşahın şәhәridir. 36 Başına da and içmә, çünki sәn hәtta bir dәnә saçı belә, ağ vә ya qara edә bilmәzsәn. 37 Ancaq sözünüzdә “bәli”niz bәli, “xeyr”iniz xeyr olsun. Bundan qalanı şәr olandandır. 38 “Göz әvәzinә göz, diş әvәzinә diş” deyildiyini eşitmisiniz. 39 Mәnsә sizә deyirәm ki, pis adama qarşı durma. Әksinә, sağ üzünә şillә vurana o birini dә çevir. 40 Sәni mәhkәmәyә verib köynәyini götürmәk istәyәnә üst paltarını da ver. 41 Kim sәni min addım yol getmәyә mәcbur edirsә, sәn onunla iki min addım yol get. 42 Sәndәn bir şey dilәyәnә ver, sәndәn borc istәyәni geri qaytarma. 43 “Qonşunu sev vә düşmәninә nifrәt et” deyildiyini eşitmisiniz. 44 Mәnsә sizә deyirәm ki, düşmәnlәrinizi sevin, sizi tәqib edәnlәr üçün dua edin. 45 Belә ki siz göylәrdә olan Atanızın övladları olasınız. Çünki O, günәşini hәm pislәrin, hәm yaxşıların üzәrinә doğurur, yağışını da hәm salehlәrin, hәm dә saleh olmayanların üzәrinә yağdırır. 46 Әgәr sizi sevәnlәri sevirsinizsә, nә mükafatınız olacaq? Vergiyığanlar da belә etmirmi? 47 Әgәr yalnız qardaşlarınızı salamlayırsınızsa, başqalarından artıq nә etmiş olursunuz? Bütpәrәstlәr dә belә etmirmi? 48 Ona görә dә Sәmavi Atanız kamil olduğu kimi siz dә kamil olun.
Matta 6
1 Ehtiyatlı olun, siz saleh iş görәndә bunu insanların önündә, onlara göstәrmәk üçün etmәyin. Yoxsa göylәrdә olan Atanızdan mükafat almazsınız. 2 Ona görә dә sәdәqә verdiyin zaman önündә şeypur sәsi ilә car çәkmә. Çünki ikiüzlülәr adamlar onları izzәtlәndirsin deyә sinaqoqlarda vә küçәlәrdә belә edirlәr. Sizә doğrusunu deyirәm: onlar mükafatlarını alıblar. 3 Amma sәn sәdәqә verdiyin zaman sol әlin sağ әlinin nә etdiyini bilmәsin. 4 Belә ki verdiyin sәdәqә gizli qalsın. Gizlindә olanı görәn Atan sәni mükafatlandıracaq. 5 Dua etdiyiniz zaman da ikiüzlülәr kimi olmayın. Çünki belәlәri adamlar onları görsün deyә sinaqoqlarda vә küçә tinlәrindә durub dua etmәyi sevirlәr. Sizә doğrusunu deyirәm: onlar mükafatlarını alıblar. 6 Amma sәn dua etdiyin zaman öz otağına gir vә qapını örtüb gizlindә olan Atana dua et. Gizlindә olanı görәn Atan sәni mükafatlandıracaq. 7 Dua edәndә bütpәrәstlәr kimi boşboğazlıq etmәyin. Çünki onlar düşünür ki, çox söz söylәmәklә eşidilәcәklәr. 8 Siz onlara bәnzәmәyin! Çünki Atanız nәlәrә ehtiyacınız olduğunu siz Ondan dilәmәzdәn әvvәl bilir. 9 Buna görә siz belә dua edin: “Göylәrdә olan Atamız, Adın müqәddәs tutulsun, 10 Padşahlığın gәlsin, Göydә olduğu kimi Yerdә dә Sәnin iradәn olsun. 11 Gündәlik çörәyimizi bizә bu gün ver. 12 Bizә borclu olanları bağışladığımız kimi Bizim borclarımızı da bağışla. 13 Bizi sınağa çәkmә, Lakin bizi şәrdәn xilas et. Çünki padşahlıq, qüdrәt vә izzәt Әbәdi olaraq Sәnindir. Amin.” 14 Әgәr başqa insanların tәqsirlәrini bağışlasanız, Sәmavi Atanız da sizi bağışlayar. 15 Amma siz başqa insanları bağışlamasanız, Atanız da sizin tәqsirlәrinizi bağışlamaz. 16 Oruc tutduğunuz zaman ikiüzlülәr kimi qaşqabaqlı gәzmәyin. Onlar oruc tutduqlarını insanlara göstәrmәk üçün üzlәrini tutqun hala salırlar. Sizә doğrusunu deyirәm: onlar mükafatlarını alıblar. 17 Amma sәn oruc tutanda başına yağ çәk vә üzünü yu. 18 Belә ki insanlara deyil, gizlindә olan Atana oruclu görünәsәn. Gizlindә olanı görәn Atan sәni mükafatlandıracaq. 19 Yer üzündә özünüzә xәzinәlәr yığmayın. Orada güvә vә pas onları mәhv edәr ya da oğrular girib oğurlayar. 20 Bunun yerinә özünüzә göydә xәzinәlәr yığın. Orada nә güvә, nә pas onları mәhv edәr, nә dә oğrular girib oğurlayar. 21 Çünki xәzinәn haradadırsa, ürәyin dә orada olacaq. 22 Bәdәnin çırağı gözdür. Әgәr gözün sağlam olarsa, bütün bәdәnin dә nurlu olacaq. 23 Yox, әgәr gözün zәif görәrsә, bütün bәdәnin qaranlıq olacaq. Әgәr sәndәki “nur” qaranlıqdırsa, zülmәt nә qәdәr böyükdür! 24 Heç kim iki ağaya qulluq edә bilmәz. Çünki ya birinә nifrәt edib o birisini sevәcәk ya da birinә bağlı qalıb o birisinә isә xor baxacaq. Siz hәm Allaha, hәm dә sәrvәtә qulluq edә bilmәzsiniz. 25 Buna görә sizә deyirәm: “Nә yeyәcәyik?” vә ya “Nә içәcәyik?” deyә canınız üçün, “Nә geyinәcәyik?” deyә bәdәniniz üçün qayğı çәkmәyin. Can yemәkdәn, bәdәn isә geyinmәkdәn daha vacib deyilmi? 26 Göydә uçan quşlara baxın: onlar nә әkir, nә biçir, nә dә anbarlarda saxlayır. Amma Sәmavi Atanız onları yedizdirir. Siz onlardan daha qiymәtli deyilsinizmi? 27 Hansı biriniz qayğı çәkmәklә ömrünü bir anlıq belә, uzada bilәr? 28 Nәyә görә geyim üçün qayğı çәkirsiniz? Görün çöl zanbaqları necә böyüyür: onlar nә zәhmәt çәkir, nә dә ip әyirir. 29 Lakin sizә bunu deyirәm ki, bütün cah-calalı içindә olan Süleyman belә, bunlardan biri kimi geyinmәmişdi. 30 Ey imanı az olanlar, bu gün olub sabah ocağa atılan çöl otunu Allah belә geyindirirsә, sizi geyindirәcәyi daha da yәqin deyilmi? 31 Belәliklә, “Nә yeyәcәyik?”, “Nә içәcәyik?” vә ya “Nә geyәcәyik?” deyә qayğı çәkmәyin. 32 Çünki bütpәrәstlәr bütün bu şeylәri axtarırlar. Doğrudan da, Sәmavi Atanız bütün bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir. 33 Ona görә dә siz әvvәlcә Allahın Padşahlığını vә Onun salehliyini axtarın. Onda bunların hamısı sizә әlavә olaraq verilәcәk. 34 Belәliklә, sabahın qayğısını çәkmәyin. Çünki sabahkı gün özü üçün qayğı çәkәcәk. Hәr günün öz yamanlığı kifayәtdir!
Matta 7
1 Mühakimә etmәyin ki, siz dә mühakimә olunmayasınız. 2 Çünki hansı hökmlә mühakimә etsәniz, onunla da mühakimә olunacaqsınız. Siz hansı ölçü ilә ölçsәniz, sizin üçün dә eyni ölçü ilә ölçülәcәk. 3 Sәn nә üçün qardaşının gözündә çöpü görürsәn, amma öz gözündәki tiri seçmirsәn? 4 Öz gözündә tir ola-ola qardaşına necә deyә bilәrsәn: “Qoy gözündәki çöpü çıxarım!” 5 Ey ikiüzlü, әvvәlcә öz gözündәn tiri çıxar, onda aydın görәrsәn ki, qardaşının gözündәki çöpü necә çıxarmaq olar. 6 Müqәddәs olanı itlәrә vermәyin vә mirvarilәrinizi donuzlara atmayın; yoxsa bunları ayaqları ilә tapdalayarlar vә dönüb sizi parçalayarlar. 7 Dilәyin, sizә verilәcәk, axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün vә sizә açılacaq. 8 Çünki hәr dilәyәn alar, axtaran tapar, qapı döyәnә açılar. 9 Aranızdan kimsә oğlu ondan çörәk dilәsә, ona daş verәrmi? 10 Ya da balıq dilәsә, ona ilan verәrmi? 11 Belәliklә, siz pis olduğunuz halda öz övladlarınıza yaxşı hәdiyyәlәr vermәyi bilirsinizsә, göylәrdә olan Atanızın Ondan dilәyәnlәrә gözәl hәdiyyәlәr verәcәyi nә qәdәr yәqindir! 12 İnsanların sizinlә necә rәftar etmәsini istәyirsinizsә, siz dә onlarla elә rәftar edin. Çünki Qanun vә Peyğәmbәrlәrin söylәdiyi dә elә budur. 13 Dar qapıdan girin. Çünki hәlaka aparan qapı geniş vә yolu enlidir. Bu qapıdan girәnlәr çoxdur. 14 Amma hәyata aparan qapı dar vә yolu ensizdir, onu tapanlar azdır. 15 Yalançı peyğәmbәrlәrdәn özünüzü gözlәyin! Onlar yanınıza quzu cildindә gәlәrlәr, amma daxilәn yırtıcı qurddurlar. 16 Onları bәhrәlәrindәn tanıyacaqsınız. Qaratikandan üzüm yaxud qanqaldan әncir yığılarmı? 17 Belәcә dә hәr yaxşı ağac yaxşı bәhrә, pis ağac isә pis bәhrә verәr. 18 Yaxşı ağac pis bәhrә verә bilmәz, pis ağac da yaxşı bәhrә verә bilmәz. 19 Yaxşı bәhrә vermәyәn hәr ağac kәsilәr vә oda atılar. 20 Belәliklә, yalançı peyğәmbәrlәri bәhrәlәrindәn tanıyacaqsınız. 21 Mәnә “ya Rәbb, ya Rәbb” deyәn hәr kәs Sәmavi Padşahlığa girmәyәcәk; lakin göylәrdә olan Atamın iradәsini yerinә yetirәn oraya girәcәk. 22 O gün bir çoxları Mәnә deyәcәk: “Ya Rәbb, ya Rәbb, biz Sәnin adınla peyğәmbәrlik etmirdikmi? Sәnin adınla cinlәri qovmurduqmu? Sәnin adınla bir çox möcüzәlәr yaratmırdıqmı?” 23 Onda Mәn onlara bәyan edәcәyәm: “Ey qanunsuzluq edәnlәr, Mәn sizi heç vaxt tanımamışam, Mәndәn uzaq olun!” 24 Belәliklә, bu sözlәrimi eşidib onlara әmәl edәn hәr kәs öz evini qaya üzәrindә quran ağıllı adama bәnzәyir. 25 Yağış yağar, sellәr gәlәr, yellәr әsәr vә o evә hücum edәr. Amma ev uçmaz, çünki tәmәli qaya üzәrindә qurulub. 26 Bu sözlәrimi eşidib onlara әmәl etmәyәn hәr kәs isә öz evini qum üzәrindә tikәn ağılsız adama bәnzәyir. 27 Yağış yağar, sellәr gәlәr, yellәr әsәr vә o evә hücum edәr. Ev uçar vә onun yıxılması bir müsibәt olar". 28 İsa bu sözlәri bitirәndә xalq Onun tәliminә tәәccüblәndi, 29 çünki onlara öz ilahiyyatçıları kimi deyil, sәlahiyyәt sahibi kimi tәlim öyrәdirdi.
Matta 8
1 İsa dağdan endiyi zaman böyük bir izdiham Onun ardınca getdi. 2 Bu zaman cüzamlı bir adam yaxınlaşıb "ya Rәbb, әgәr istәsәn, mәni pak edә bilәrsәn" deyәrәk Ona sәcdә qıldı. 3 İsa әlini uzadıb ona toxundu vә dedi: "İstәyirәm, pak ol!" Dәrhal bu adam cüzamdan pak oldu. 4 İsa ona dedi: "Bax heç kәsә bir söz demә, lakin get, özünü kahinә göstәr. Hәr kәsә şәhadәt olsun deyә Musanın buyurduğu tәqdimi apar". 5 İsa Kefernahuma girәrkәn bir yüzbaşı Ona yaxınlaşıb yalvardı: 6 "Ya Rәbb, xidmәtçim iflic olub evdә yatır, çox iztirab çәkir". 7 İsa ona dedi: "Mәn gәlib ona şәfa verәcәyәm". 8 Yüzbaşı cavab verәrәk dedi: "Ya Rәbb, mәn layiq deyilәm ki, Sәn mәnim evimә girәsәn. Ancaq bir söz söylә, onda xidmәtçim sağalacaq. 9 Çünki mәn dә tabeçilik altında olan bir adamam, mәnim dә tabeçiliyimdә әsgәrlәr var. Birinә “Get!” deyirәm, o gedir, digәrinә isә “Gәl!” deyirәm, o da gәlir. Quluma “Bunu et!” deyirәm, o da edir". 10 Bunu eşidәn İsa heyrәt etdi. O ardınca gәlәn xalqa dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: İsraildә heç kimdә belә böyük iman görmәdim. 11 Sizә deyirәm ki, şәrqdәn vә qәrbdәn bir çoxu gәlәcәk vә Sәmavi Padşahlıqda İbrahimlә, İshaqla vә Yaqubla bir süfrәyә oturacaq. 12 Amma bu padşahlığın әsl övladları isә qaranlıq çölә atılacaq. Orada ağlaşma vә diş qıcırtısı olacaq". 13 Sonra İsa yüzbaşıya dedi: "Get, qoy sәnin imanına görә olsun". Xidmәtçisi dә o saat sağaldı. 14 İsa Peterin evinә gәldi. Onun qayınanasının qızdırma içindә yatdığını gördü. 15 İsa onun әlinә toxundu vә qadının qızdırması düşdü. Qadın qalxıb İsaya xidmәt etmәyә başladı. 16 Axşam olduqda isә cinә tutulmuş bir çox adamı İsanın yanına gәtirdilәr. O, sözlә ruhları çıxartdı vә xәstәlәrin hamısına şәfa verdi. 17 Bu, Yeşaya peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn bu sözlәr yerinә yetsin deyә baş verdi: "Bizim xәstәliklәrimizi O çәkdi, Naxoşluqlarımızı Öz üzәrinә götürdü". 18 İsa әtrafında izdihamı gördükdә әmr verdi ki, o biri sahilә keçsin. 19 Bu zaman bir ilahiyyatçı Ona yaxınlaşıb dedi: "Müәllim! Sәn hara getsәn, Sәnin ardınca gedәcәyәm". 20 İsa ona dedi: "Tülkülәrin dә yuvası, göydә uçan quşların da yuvası var. Amma Bәşәr Oğlunun başını qoymağa belә, yeri yoxdur". 21 Şagirdlәrindәn bir başqası İsaya dedi: "Ya Rәbb, mәnә icazә ver, әvvәlcә gedim, atamı dәfn edim". 22 İsa ona dedi: "Ardımca gәl. Qoy ölülәr öz ölülәrini dәfn etsin". 23 İsa qayığa mindiyi zaman şagirdlәri dә Onun ardınca getdi. 24 Göldә elә böyük tufan qopdu ki, qayıq dalğalarla örtüldü. Amma İsa yatırdı. 25 Şagirdlәr yaxınlaşıb İsanı oyadaraq dedilәr: "Ya Rәbb, bizi xilas et, biz hәlak oluruq!" 26 İsa onlara "Ey imanı az olanlar, niyә qorxursunuz?" dedi. Sonra durub külәklәrә vә gölә qadağan etdi, onda dәrin sükut çökdü. 27 Onlar heyrәt içindә qalıb dedilәr: "Bu necә bir Adamdır ki, külәklәr dә, göl dә Ona itaәt edir?" 28 İsa o biri sahildә yerlәşәn Qadaralıların diyarına gәldiyi zaman qәbir mağaralarından çıxan cinә tutulmuş iki nәfәr Onunla qarşılaşdı. Onlar elә tәhlükәli idi ki, heç kim o yoldan keçә bilmirdi. 29 Budur, onlar bağırdılar: "Ey Allahın Oğlu, bizdәn nә istәyirsәn? Buraya vaxtından әvvәl bizә iztirab vermәyәmi gәlmisәn?" 30 Onlardan uzaqda böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. 31 Cinlәr İsaya yalvardılar: "Bizi qovacaqsansa, bu donuz sürüsünә göndәr". 32 İsa onlara "Gedin!" dedi. Cinlәr dә adamlardan çıxıb donuzların içinә girdi. Belәliklә, bütün sürü uçurumdan aşağı, gölә atılıb suda boğuldu. 33 Donuz otaranlar isә qaçdılar, şәhәrә gәlib hәr şeyi vә cinә tutulmuş adamların başına gәlәn әhvalatı xәbәr verdilәr. 34 Bundan sonra bütün şәhәr әhalisi İsanı qarşılamağa çıxdı. İsanı görәndә Ona yalvardılar ki, onların bölgәsindәn çıxsın.
Matta 9
1 İsa qayığa minәrәk gölü keçdi vә Öz şәhәrinә gәldi. 2 Onun yanına yataqda yatan bir iflic adamı gәtirdilәr. İsa onların imanını görәndә iflic olan adama dedi: "Cәsarәtli ol, oğlum, günahların bağışlandı". 3 Onda bәzi ilahiyyatçılar öz-özünә dedilәr: "Bu Adam küfr danışır". 4 Onların nә düşündüklәrini görәrәk İsa dedi: "Niyә ürәyinizdә pis şeylәr fikirlәşirsiniz? 5 Bax hansı daha asandır? “Günahların bağışlandı” demәkmi, yoxsa “Qalx, yeri!” demәk? 6 Lakin siz bilin ki, Bәşәr Oğlunun yer üzündә günahları bağışlamaq sәlahiyyәti var" vә o vaxt iflicә dedi: "Qalx, yatağını götür vә evinә get!" 7 Xәstә qalxıb evinә getdi. 8 Xalq bunu gördükdә qorxdu vә insanlara bu cür sәlahiyyәt verәn Allahı izzәtlәndirdi. 9 İsa oradan keçәndә vergi yığılan yerdә oturan Matta adlı bir adamı görüb ona dedi: "Ardımca gәl". O da durub İsanın ardınca getdi. 10 İsa evdә süfrәyә oturanda bir çox vergiyığanlarla günahkarlar gәlib Onunla vә şagirdlәri ilә birgә oturdular. 11 Fariseylәr bunu gördükdә Onun şagirdlәrinә dedilәr: "Niyә Müәlliminiz vergiyığanlar vә günahkarlarla birgә yemәk yeyir?" 12 Amma İsa bunu eşidәndә dedi: "Sağlamların deyil, xәstәlәrin hәkimә ehtiyacı var. 13 Gedin vә “Mәn qurban deyil, mәrhәmәt istәyirәm” sözünün mәnasını öyrәnin. Çünki Mәn salehlәri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gәlmişәm". 14 O zaman Yәhyanın şagirdlәri İsanın yanına gәlib dedilәr: "Nә üçün biz vә fariseylәr çox oruc tuturuq, amma Sәnin şagirdlәrin oruc tutmur?" 15 İsa onlara cavab verdi: "Bәy yanlarında olanda sağdışı vә soldışı yas tuta bilәrmi? Lakin bәyin onların arasından aparılacağı günlәr gәlәcәk vә o zaman oruc tutacaqlar. 16 Heç kim köhnә paltara tәzә parçadan yamaq vurmaz. Çünki tәzә yamaq köhnә paltardan qopar vә yırtıq daha pis olar. 17 Elәcә dә tәzә şәrabı köhnә tuluqlara doldurmazlar. Yoxsa tuluqlar partlayar, şәrab tökülәr, tuluqlar da zay olar. Tәzә şәrab tәzә tuluqlara doldurular; onda hәr ikisi qorunar". 18 Bu şeylәri onlara söylәyәrkәn bir rәis gәldi vә Ona sәcdә qılaraq dedi: "Qızım indi ölür, amma gәlib әlini onun üstünә qoysan, yaşayacaq". 19 İsa qalxıb şagirdlәri ilә onun ardınca getdi. 20 Hәmin vaxt on iki il qanaxma xәstәliyinә tutulan bir qadın İsanın arxasından gәlib Onun paltarının әtәyinә toxundu. 21 Çünki öz-özünә deyirdi: "Heç olmasa paltarına toxunsam, sağalaram". 22 İsa da dönüb onu görәrәk dedi: "Cәsarәtli ol, qızım, imanın sәni xilas etdi". Qadın o saat sağaldı. 23 İsa rәisin evinә gәlәndә tütәk çalanları vә qarışıqlıq salan izdihamı gördü 24 vә dedi: "Çәkilin buradan, çünki qız ölmәyib, sadәcә olaraq yatıb". Onlar İsaya güldülәr. 25 Amma camaat çölә çıxarılanda İsa içәri girdi vә qızın әlindәn tutdu; qız da ayağa qalxdı. 26 Bu xәbәr o torpağın hәr tәrәfinә yayıldı. 27 İsa oradan keçәrkәn iki kor adam Onun ardınca gәlәrәk qışqırırdı: "Ey Davud Oğlu! Bizә rәhm elә!" 28 Evә girdikdә korlar Onun yanına gәldilәr. İsa onlara dedi: "Bunu etmәyә qadir olduğuma inanırsınızmı?" Kor adamlar Ona dedilәr: "Bәli, ya Rәbb". 29 O zaman İsa onların gözlәrinә toxunaraq dedi: "Sizә imanınıza görә olsun". 30 Onların gözlәri açıldı. İsa "baxın heç kim bu barәdә bilmәsin" deyә onlara ciddi tapşırdı. 31 Onlar isә çıxıb Onun haqqındakı xәbәri o torpağın hәr tәrәfinә yaydılar. 32 Onlar çıxarkәn cinә tutulmuş lal bir adamı İsanın yanına gәtirdilәr. 33 Cin qovulandan sonra lal danışmağa başladı. Xalq heyrәtlәnәrәk dedi: "İsraildә heç vaxt belә bir şey baş vermәmişdi". 34 Lakin fariseylәr deyirdilәr: "O, cinlәrin başçısının gücü ilә cinlәri qovur". 35 İsa bütün şәhәr vә kәndlәri gәzib-dolaşaraq onların sinaqoqlarında tәlim öyrәdir, Sәmavi Padşahlığın Müjdәsini vәz edir, hәr cür xәstәliyә vә hәr cür naxoşluğa şәfa verirdi. 36 Lakin izdihamı görәndә İsanın onlara rәhmi gәldi, çünki çobansız qoyunlar kimi taqәtsiz vә çarәsiz idilәr. 37 O zaman İsa şagirdlәrinә dedi: "Mәhsul çoxdur, işçilәrsә azdır. 38 Buna görә dә mәhsulun Sahibinә yalvarın ki, Öz mәhsulunu yığmaq üçün işçilәr göndәrsin".
Matta 10
1 İsa On İki şagirdini yanına çağırıb onlara natәmiz ruhlar üzәrindә sәlahiyyәt verdi ki, onları qovsunlar, hәr cür xәstәliyә vә hәr cür naxoşluğa şәfa versinlәr. 2 Bu On İki hәvarinin adları belәdir: birincisi Peter adlanan Şimon vә onun qardaşı Andrey, Zavday oğlu Yaqub vә qardaşı Yәhya, 3 Filip vә Bartalmay, Tomas vә vergiyığan Matta, Halfay oğlu Yaqub vә Tadday, 4 Kәnançı Şimon vә İsaya xәyanәt edәn Yәhuda İskaryot. 5 İsa hәmin on iki nәfәri belә әmrlә göndәrdi: "Başqa millәtlәrin arasına getmәyin vә Samariyalıların heç bir şәhәrinә girmәyin, 6 amma İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına gedin. 7 Getdiyiniz yerlәrdә “Sәmavi Padşahlıq yaxınlaşıb” deyә vәz edin. 8 Xәstәlәrә şәfa verin, ölülәri dirildin, cüzamlıları pak edin, cinlәri çıxarın. Müftә aldınız, müftә verin. 9 Qurşağınızda nә qızıl, nә gümüş, nә dә mis götürün. 10 Yol üçün nә torba, nә iki köynәk, nә çarıq, nә dә әsa götürün. Çünki işçi öz azuqәsinә layiqdir. 11 Hansı şәhәrә ya kәndә girsәniz, orada lәyaqәtli kimdirsә, axtarın vә yola çıxanacan onun evindә qalın. 12 O evә girәrkәn ev sakinlәrini salamlayın. 13 Әgәr ev layiqdirsә, әmin-amanlığınız onun üzәrinә gәlsin; layiq deyilsә, әmin-amanlığınız özünüzә qayıtsın. 14 Kim sizi qәbul etmәyib sözlәrinizi dinlәmәzsә, o evdәn vә ya şәhәrdәn çıxarkәn ayaqlarınızın tozunu çırpın. 15 Sizә doğrusunu deyirәm: qiyamәt günü Sodom vә Homorra diyarının halı o şәhәrin halından daha asan olacaq. 16 Budur, sizi qurdlar arasına quzular kimi göndәrirәm. Ona görә dә ilan kimi müdrik vә göyәrçin kimi mәsum olun. 17 İnsanlardan özünüzü gözlәyin. Çünki onlar sizi mәhkәmәlәrә çәkәcәk, sinaqoqlarında qamçılayacaqlar. 18 Onlara vә millәtlәrә şәhadәt etmәk üçün siz Mәnә görә valilәrin vә padşahların qarşısına aparılacaqsınız. 19 Onlar sizi tәslim edәndә necә vә ya nә deyәcәyiniz barәdә qayğı çәkmәyin. Nә deyәcәyiniz hәmin vaxt sizә bildirilәcәk, 20 çünki danışan siz yox, sizdә danışan Atanızın Ruhudur. 21 Qardaş qardaşı, ata övladını ölümә tәslim edәcәk. Övladlar ata-anasına qarşı çıxıb onları edam etdirәcәk. 22 Mәnim adıma görә hamı sizә nifrәt edәcәk. Amma axıracan dözәn xilas olacaq. 23 Sizi bir şәhәrdә tәqib edәndә başqasına qaçın. Çünki sizә doğrusunu deyirәm: siz İsrail şәhәrlәrini dolaşıb-qurtarmamış Bәşәr Oğlu gәlәcәk. 24 Şagird müәllimindәn, qul da ağasından üstün deyil. 25 Şagirdin öz müәllimi, qulun isә öz ağası kimi olması ona kifayәtdir. Әgәr ev sahibinә Baal-Zevul dedilәrsә, onun ailә üzvlәrinә bundan nә qәdәr artıq deyәcәklәr! 26 Belәliklә, onlardan qorxmayın. Çünki elә örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmayacaq vә elә gizli bir şey yoxdur ki, bilinmәyәcәk. 27 Sizә qaranlıqda dediklәrimi gün işığında söylәyin vә qulağınıza pıçıldananı damlardan bәyan edin. 28 Bәdәni öldürüb canı öldürә bilmәyәnlәrdәn qorxmayın. Hәm canı, hәm bәdәni cәhәnnәmdә mәhv edә bilәn Allahdan qorxun. 29 İki sәrçә bir qara pula satılmırmı? Onlardan biri belә, Atanızın izni olmadan yerә düşmәz. 30 Sizin başınızdakı saçlar belә, sayılıb. 31 Ona görә dә qorxmayın, siz saysız-hesabsız sәrçәdәn daha dәyәrlisiniz. 32 İnsanlar qarşısında Mәni iqrar edәn hәr kәsi Mәn dә göylәrdә olan Atamın qarşısında iqrar edәcәyәm. 33 Amma kim insanlar qarşısında Mәni inkar etsә, Mәn dә onu göylәrdә olan Atamın qarşısında inkar edәcәyәm. 34 Düşünmәyin ki, yer üzünә sülh gәtirmәyә gәlmişәm. Mәn sülh deyil, qılınc gәtirmәyә gәlmişәm. 35 Çünki Mәn oğulu atasından, qızı anasından, gәlini dә qayınanasından ayırmağa gәlmişәm. 36 “İnsanın düşmәni öz ev әhli olacaq”. 37 Atasını ya anasını Mәndәn artıq sevәn kәs Mәnә layiq deyil. Oğlunu ya qızını Mәndәn artıq sevәn dә Mәnә layiq deyil. 38 Çarmıxını götürüb ardımca gәlmәyәn kәs dә Mәnә layiq deyil. 39 Canını qoruyan kәs onu itirәcәk, Mәnim uğrumda canını itirәnsә onu qoruyacaq. 40 Sizi qәbul edәn kәs Mәni qәbul edәr. Mәni qәbul edәn dә Mәni Göndәrәni qәbul edәr. 41 Peyğәmbәri peyğәmbәr olduğu üçün qәbul edәn kәs peyğәmbәrә layiq bir mükafat alacaq. Salehi saleh olduğu üçün qәbul edәn dә salehә layiq bir mükafat alacaq. 42 Kim bu kiçiklәrdәn birinә şagird olduğu üçün hәtta bir kasa soyuq su içirdәrsә, sizә doğrusunu deyirәm: mükafatsız qalmayacaq".
Matta 11
1 İsa On İki şagirdinә nәsihәt verib qurtarandan sonra öyrәdәrәk vәz etmәk üçün onların şәhәrlәrinә getdi. 2 Yәhya isә Mәsihin işlәrini zindanda eşidәrәk öz şagirdlәrini göndәrib 3 Ondan soruşdu: "Gәlmәli Olan Sәnsәnmi, yoxsa başqasını gözlәyәk?" 4 İsa onlara belә cavab verdi: "Gedin, eşidib gördüklәrinizi Yәhyaya bildirin: 5 korlar görür, axsaqlar yeriyir, cüzamlılar pak olur, karlar eşidir, ölülәr dirilir vә yoxsullara Müjdә yayılır. 6 Kim Mәnә görә büdrәmәsә, nә bәxtiyardır!" 7 Onlar gedәrkәn İsa camaata Yәhya haqqında danışmağa başladı: "Çölә nәyә baxmağa getmişdiniz? Külәyin sarsıtdığı qamışamı? 8 Bәs onda nәyә baxmağa getmişdiniz? Nәfis toxunmuş paltar geymiş bir adamamı? Amma nәfis toxunmuş paltar geyәnlәr padşahların saraylarında qalır. 9 Bәs onda nәyә baxmağa getmişdiniz? Bir peyğәmbәrәmi? Bәli, sizә deyirәm, hәtta peyğәmbәrdәn dә üstün birinә. 10 Bu o adamdır ki, onun haqqında yazılıb: “Budur, Sәnin önündә Öz elçimi göndәrirәm, O Sәnin qabağında yolunu hazırlayacaq”. 11 Sizә doğrusunu deyirәm: qadından doğulanlar arasında Vәftizçi Yәhyadan daha üstün olan meydana çıxmayıb. Amma Sәmavi Padşahlıqda әn kiçik olan ondan üstündür. 12 Vәftizçi Yәhyanın günlәrindәn indiyә qәdәr Sәmavi Padşahlıq zorla alınır vә zor işlәdәnlәr onu әlә keçirir. 13 Çünki bütün Peyğәmbәrlәr vә Qanun Yәhyaya qәdәr peyğәmbәrlik etdi. 14 Әgәr onu qәbul etmәk istәyirsinizsә, gәlmәli olan İlyas odur. 15 Qulağı olan eşitsin! 16 Bәs bu nәsli nәyә bәnzәdim? O, bazar meydanlarında oturan vә “Biz sizә tütәk çaldıq, siz isә oynamadınız. Biz mәrsiyәlәr oxuduq, siz isә matәm tutmadınız” deyib başqalarını sәslәyәn uşaqlara bәnzәyir. 18 Çünki Yәhya gәldikdә nә çörәk yeyir, nә şәrab içirdi vә onlar deyirlәr: “O, cinә tutulmuşdur”. 19 Bәşәr Oğlu gәldikdә yeyib-içdi vә onlar deyirlәr: “Bu qarınqulu vә әyyaş adama baxın! Vergiyığanlara vә günahkarlara dost oldu!” Amma hikmәt öz әmәllәri ilә tәsdiq olunur". 20 Onda İsa bir çox möcüzәlәr göstәrdiyi şәhәrlәri tövbә etmәdiklәri üçün mәzәmmәt etmәyә başladı. 21 "Vay halına, ey Korazin! Vay halına, ey Bet-Sayda! Sizdә baş vermiş möcüzәlәr Sur vә Sidonda olsaydı, onlar çoxdan çul geyinib külün üstündә oturaraq tövbә edәrdilәr. 22 Amma sizә deyirәm: qiyamәt günü Sur vә Sidonun halı sizinkindәn daha asan olacaq. 23 Sәn, ey Kefernahum, göyә qәdәr ucalacaqsanmı? Ölülәr diyarına qәdәr enәcәksәn. Çünki sәndә baş vermiş möcüzәlәr Sodomda olsaydı, o bu günә qәdәr durardı. 24 Ancaq Mәn sizә deyirәm: qiyamәt günü Sodom diyarının halı sәninkindәn daha asan olacaq". 25 O vaxt İsa davam edәrәk dedi: "Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Sәndәn razıyam ki, bu şeylәri müdrik vә dәrrakәli adamlardan gizlәdib körpәlәrә agah etdin. 26 Bәli, Ata! Çünki bu Sәnin xoş niyyәtin idi. 27 Atam tәrәfindәn hәr şey Mәnim ixtiyarıma verildi. Oğulu Atadan başqa heç kәs tanımaz. Atanı da Oğuldan vә Oğulun agah etmәk istәdiyi şәxsdәn başqa heç kәs tanımaz. 28 Ey bütün yorğunlar vә yüklәri ağır olanlar, Mәnim yanıma gәlin, Mәn sizә rahatlıq verәrәm. 29 Mәnim boyunduruğumu üzәrinizә götürün vә Mәndәn öyrәnin. Çünki Mәn hәlim vә qәlbәn itaәtkaram. Bununla canınıza rahatlıq taparsınız. 30 Çünki mәnim boyunduruğum rahat vә yüküm yüngüldür".
Matta 12
1 O vaxtlar İsa bir Şәnbә günü taxıl zәmilәri arasından keçirdi. Şagirdlәri ac idi vә sünbüllәri qırıb yemәyә başladılar. 2 Fariseylәr bunu görüb Ona dedilәr: "Budur, şagirdlәrin Şәnbә günü qadağan olunan işlәri görürlәr". 3 İsa onlara dedi: "Davud vә yanındakılar ac olanda nә etdiklәrini oxumamısınızmı? 4 O, Allahın evinә girdi; ona vә yanındakılara deyil, yalnız kahinlәrә yemәyә icazә verilәn tәqdis çörәklәrini yedilәr. 5 Elәcә dә Qanunda oxumamısınız ki, kahinlәr mәbәddә Şәnbәni pozurlar, lakin tәqsirsiz sayılırlar? 6 Amma sizә deyirәm ki, mәbәddәn daha üstün Olan buradadır. 7 Әgәr siz “Mәn qurban deyil, mәrhәmәt istәyirәm” sözünün mәnasını bilsәydiniz, tәqsirsizlәri mәhkum etmәzdiniz. 8 Ona görә ki Bәşәr Oğlu Şәnbә gününün Sahibidir". 9 İsa oradan ayrılıb onların sinaqoquna girdi. 10 Budur, orada әli qurumuş bir adam var idi. Bәzi adamlar İsanı ittiham etmәk mәqsәdi ilә "Şәnbә günü şәfa vermәyә icazә varmı?" deyә soruşdular. 11 İsa onlara belә cavab verdi: "Hansınızın bir qoyunu olarsa vә qoyun Şәnbә günü çuxura düşәrsә, onu tutub çıxartmaz? 12 İnsan qoyundan nә qәdәr dәyәrlidir! Belәliklә, Şәnbә günü xeyirxah iş görmәyә icazә var". 13 Sonra İsa adama dedi: "Әlini uzat!" O, әlini uzatdı vә әli әvvәlki halına qayıdıb o biri әli kimi sağlam oldu. 14 Fariseylәr çıxıb İsanı necә mәhv etmәk barәdә mәslәhәtlәşdilәr. 15 İsa bunu bilib oradan uzaqlaşdı. Böyük bir izdiham Onun ardınca getdi vә İsa onların hamısına şәfa verdi. 16 Amma onlara qadağan etdi ki, Onun kim olduğunu demәsinlәr. 17 Bu, Yeşaya peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn hәmin söz yerinә yetsin deyә baş verdi: 18 "Budur, Mәnim seçdiyim Qulum! Mәnә sevimlidir, könlüm Ondan razıdır. Mәn Öz Ruhumu Onun üzәrinә qoyacağam. O, millәtlәrә әdalәt elan edәcәk. 19 O nә mübahisә, nә dә fәryad edәcәk. Küçәlәrdә heç kim Onun sәsini eşitmәyәcәk. 20 Әdalәti zәfәrә çatdırana qәdәr Әzilmiş qamışı qırmayacaq, Tüstülәnәn piltәni söndürmәyәcәk. 21 Millәtlәr Onun adına ümid bağlayacaq". 22 Ondan sonra İsanın yanına cinә tutulmuş kor vә lal bir adamı gәtirdilәr. İsa ona şәfa verdi. Belәcә o danışmağa vә görmәyә başladı. 23 Bütün xalq "Bu, Davudun Oğlu deyilmi?" deyә mat qaldı. 24 Lakin fariseylәr bunu eşitdikdә dedilәr: "Bu Adam ancaq cinlәrin başçısı Baal-Zevulun gücü ilә cinlәri qovur". 25 Fariseylәrin nә düşündüklәrini bilәn İsa onlara dedi: "Öz daxilindәn bölünmüş hәr padşahlıq viran qalar vә öz daxilindәn bölünmüş hәr şәhәr yaxud ev davam gәtirmәz. 26 Әgәr Şeytan Şeytanı qovarsa, özü daxilindәn bölünmüş olur. Bu vәziyyәtdә onun padşahlığı necә davam gәtirәr? 27 Әgәr Mәn cinlәri Baal-Zevulun gücü ilә qovuramsa, bәs sizin adamlarınız kimin gücü ilә qovur? Buna görә dә onlar sizin hakimlәriniz olacaq. 28 Lakin Mәn cinlәri Allahın Ruhu ilә qovuramsa, demәli, Allahın Padşahlığı üzәrinizә gәlib. 29 Bir kimsә güclü adamın evinә girib әvvәlcә onun әl-qolunu bağlamadan onun malını necә qarәt edә bilәr? Gәrәk o adamın әvvәlcә әl-qolunu bağlasın, sonra evini qarәt etsin. 30 Mәnimlә olmayan Mәnә qarşıdır vә Mәnimlә yığmayan dağıdır. 31 Buna görә sizә deyirәm: hәr bir günah vә hәr bir küfr insanlara bağışlanacaq; amma Ruha qarşı küfr bağışlanmayacaq. 32 Kim Bәşәr Oğluna qarşı söz söylәrsә, bağışlanacaq; amma kim Müqәddәs Ruha qarşı söylәrsә, nә bu dövrdә bağışlanacaq, nә dә gәlәcәk dövrdә. 33 Ya ağaca yaxşı, bәhrәsinә dә yaxşı deyin yaxud ağaca pis, bәhrәsinә dә pis deyin; çünki ağac bәhrәsindәn tanınır. 34 Ey gürzәlәr nәsli, siz pis olduğunuz halda necә yaxşı şeylәr söylәyә bilәrsiniz? Çünki ürәk doluluğundan ağız danışar. 35 Yaxşı adam yaxşılıq xәzinәsindәn yaxşı şeylәr çıxarır, pis adam isә pislik xәzinәsindәn pis şeylәr çıxarır. 36 Mәn sizә deyirәm: insanlar söylәdiklәri hәr boş söz üçün qiyamәt günü hesab verәcәklәr. 37 Çünki öz sözlәrinә görә haqq qazanacaqsan vә öz sözlәrinә görә mәhkum olunacaqsan". 38 O zaman bәzi ilahiyyatçılar vә fariseylәr İsaya dedilәr: "Müәllim, Sәndәn bir әlamәt görmәk istәyirik". 39 İsa onlara belә cavab verdi: "Pis vә vәfasız nәsil bir әlamәt axtarır. Amma ona Yunus peyğәmbәrin әlamәtindәn başqa heç bir әlamәt verilmәyәcәk. 40 Çünki Yunus üç gün-üç gecә nәhәng balığın qarnında necә qalmışdısa, Bәşәr Oğlu da üç gün-üç gecә yerin bağrında elә qalacaq. 41 Nineva xalqı qiyamәt günündә bu nәsillә birgә qalxıb onu mәhkum edәcәk. Çünki onlar Yunusun vәzinә görә tövbә etmişdilәr. Budur, Yunusdan daha böyük Olan buradadır. 42 Cәnub mәlәkәsi qiyamәt günündә bu nәsillә birgә qalxıb onu mәhkum edәcәk. Çünki mәlәkә Süleymanın hikmәtli sözlәrini dinlәmәk üçün yer üzünün ucqarlarından gәlmişdi. Budur, Süleymandan daha böyük Olan buradadır. 43 Natәmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlәrdә dolaşar, rahatlıq axtarar, lakin tapmaz. 44 O zaman deyәr: “Çıxdığım evә dönüm”. Evә qayıdanda onu boş, süpürülmüş vә sәliqә-sahman içindә görәr. 45 Bu vaxt o gedib özündәn daha betәr yeddi başqa ruhu özü ilә götürәr. Onlar da oraya girib mәskunlaşar. Onda bu adamın axırı әvvәlkindәn daha pis olar. Bu pis nәslin dә başına belә iş gәlәcәk". 46 İsa camaatla söhbәt edәndә anası vә qardaşları bayırda durub Onunla danışmaq istәyirdilәr. 47 Bir nәfәr İsaya dedi: "Budur, anan vә qardaşların bayırda durub Sәninlә danışmaq istәyirlәr". 48 İsa isә bu sözü söylәyәnә cavab verib dedi: "Mәnim anam vә qardaşlarım kimlәrdir?" 49 Әlini şagirdlәrinә doğru uzadaraq dedi: "Mәnim anam vә qardaşlarım bunlardır. 50 Çünki kim göylәrdә olan Atamın iradәsini yerinә yetirirsә, Mәnim qardaşım, bacım vә anam odur".
Matta 13
1 O gün İsa evdәn çıxdı vә gedib göl kәnarında oturdu. 2 Yanına elә böyük izdiham toplaşdı ki, Özü bir qayığa minib oturdu vә bütün izdiham sahildә durdu. 3 İsa onlara mәsәllәrlә bir çox şey öyrәdәrәk dedi: "Bir әkinçi toxum sәpmәyә çıxdı. 4 Sәpin zamanı toxumlardan bәzisi yol kәnarına düşdü vә quşlar gәlib onları dәnlәdi. 5 Bәzisi torpağı çox olmayan daş-kәsәkli yerlәrә düşdü. Torpağı dәrin olmadığına görә tez cücәrdilәr. 6 Lakin günәş doğanda qarsalandı vә kökü olmadığına görә qurudu. 7 Bәzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu. 8 Başqaları isә münbit torpağa düşdü. Bәzisi yüz, bәzisi altmış, bәzisi otuz qat sәmәrә verdi. 9 Qulağı olan eşitsin!" 10 Şagirdlәr İsaya yaxınlaşıb dedilәr: "Nә üçün onlara mәsәllәrlә danışırsan?" 11 O isә onlara belә cavab verdi: "Sәmavi Padşahlığın sirlәrini bilmә qabiliyyәti sizә verilmişdir, lakin onlara verilmәmişdir. 12 Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox verilәcәk vә o, bolluq içindә olacaq. Amma kimin yoxudursa, әlindә olan da ondan alınacaq. 13 Mәnim onlarla mәsәllәrlә danışmağımın mәqsәdi budur ki, “gördüklәri halda görmәzlәr, eşitdiklәri halda eşitmәzlәr vә anlamazlar”. 14 Yeşaya peyğәmbәrin onlar üçün dediyi bu sözlәr yerinә yetir: “Eşitdikcә eşidәcәksiniz, amma anlamayacaqsınız, Gördükcә görәcәksiniz, amma qanmayacaqsınız. 15 Çünki bu xalqın ürәyi kütlәşdi, Qulaqları ağır eşitdi, Gözlәrini yumdular ki, Gözlәri ilә görmәsinlәr, Qulaqları ilә eşitmәsinlәr, Ürәklәri ilә anlamasınlar Vә Mәnә sarı dönmәsinlәr ki, Mәn onlara şәfa verim”. 16 Amma sizin gözlәriniz nә bәxtiyardır, çünki görürlәr vә qulaqlarınız nә bәxtiyardır, çünki eşidirlәr! 17 Sizә doğrusunu deyirәm: bir çox peyğәmbәrlәr vә saleh adamlar sizin gördüklәrinizi görmәyi arzuladılar, amma görmәdilәr, eşitdiklәrinizi eşitmәyi arzuladılar, amma eşitmәdilәr. 18 İndi әkinçi barәdә mәsәlin izahını dinlәyin: 19 kim Sәmavi Padşahlıqla bağlı kәlamı eşidib anlamırsa, şәr olan gәlib onun ürәyindә sәpilmiş olanı oğurlayır. Yol kәnarına sәpilәn toxum budur. 20 Daş-kәsәkli yerlәrә sәpilәn isә kәlamı eşidir vә dәrhal sevinclә qәbul edir. 21 Lakin onda kök olmadığına görә dözümü az olur, kәlama görә әziyyәt vә tәqibә mәruz qalan kimi yıxılır. 22 Tikanlar arasına sәpilәn odur ki, kәlamı eşidir, lakin bu dövrün qayğıları vә var-dövlәtin aldadıcılığı kәlamı boğur vә kәlam barsız olur. 23 Münbit torpağa sәpilәnsә odur ki, kәlamı eşidir, anlayır vә doğrudan da, sәmәrә – bәzisi yüz, bәzisi altmış, bәzisi otuz qat sәmәrә verir". 24 İsa onlara başqa bir mәsәl dә çәkdi: "Sәmavi Padşahlıq tarlasına yaxşı toxum sәpmiş bir adama bәnzәyir. 25 Adamlar yatanda onun düşmәni gәlib buğdaların arasına dәlicә sәpib getdi. 26 Buğda böyüyüb bәhrә verәndә dәlicәlәr dә göründü. 27 Ev sahibinin qulları gәlib ona belә dedilәr: “Ağa, sәn tarlana yaxşı toxum sәpmәdinmi? Bәs bu dәlicә haradan әmәlә gәldi?” 28 O isә qullara dedi: “Bunu düşmәn etmişdir”. Qullar da ona dedilәr: “İstәyirsәnmi gedib onları çıxaraq?” 29 O dedi: “Yox, çünki dәlicәlәri çıxararkәn onlarla birgә buğdanı da qopararsınız. 30 Qoy biçinә qәdәr hәr ikisi birlikdә böyüsün. Biçin vaxtı mәn biçinçilәrә deyәcәyәm: ‹Әvvәlcә dәlicәlәri toplayın vә yandırmaq üçün onlardan dәrz bağlayın, buğdanı isә anbarlarıma toplayın›”". 31 İsa onlara başqa bir mәsәl dә danışaraq dedi: "Sәmavi Padşahlıq bir adamın götürüb öz tarlasında sәpdiyi xardal toxumuna bәnzәyir. 32 Xardal toxumu bütün toxumların әn kiçiyi olsa da, böyüdükdә bütün bostan bitkilәrindәn hündür, lap ağac boyda olur. Belә ki göydә uçan quşlar gәlib onun budaqlarında yuva qurur". 33 İsa onlara başqa bir mәsәl dә söylәdi: "Sәmavi Padşahlıq xәmir mayasına bәnzәyir. Qadın onu götürüb üç kisә una qarışdırıb bütün xәmir acıyanadәk saxlayır". 34 İsa bütün bu şeylәri xalqa mәsәllәrlә söylәyirdi vә onlara mәsәlsiz heç bir şey söylәmәzdi ki, 35 peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn bu söz yerinә yetsin: "Ağzımı mәsәllәrlә açacağam, Dünya yaranandan bәri Gizli qalan şeylәri bәyan edәcәyәm". 36 O zaman İsa xalqdan ayrılıb evә girdi. Şagirdlәri Onun yanına gәlib dedilәr: "Tarladakı dәlicәlәr mәsәlini bizә izah et". 37 Cavabında İsa dedi: "Yaxşı toxumu sәpәn Bәşәr Oğludur. 38 Tarla isә dünyadır. Yaxşı toxum Padşahlığın övladlarıdır. Dәlicә isә şәr olanın övladlarıdır. 39 Dәlicәlәri sәpmiş olan düşmәn iblisdir. Biçin dövrün sonudur vә biçinçilәr isә mәlәklәrdir. 40 Dәlicәlәr toplanıb alovla yandırıldığı kimi bu dövrün sonunda da belә olacaq. 41 Bәşәr Oğlu mәlәklәrini göndәrәcәk, onlar da pis yola çәkәn bütün şeylәri vә qanunsuzluq edәnlәri Onun Padşahlığından toplayacaq 42 vә onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma vә diş qıcırtısı olacaq. 43 O zaman salehlәr Atalarının Padşahlığında günәş kimi parlayacaqlar. Qulağı olan eşitsin! 44 Sәmavi Padşahlıq tarlada gizlәdilәn bir dәfinәyә bәnzәyir. Tapan adam onu gizlәtdi, sevinclә gedib bütün varını satdı vә o tarlanı satın aldı. 45 Yenә Sәmavi Padşahlıq gözәl mirvarilәr axtaran bir tacirә bәnzәyir. 46 O, çox dәyәrli olan bir mirvari tapanda gedib bütün varını satdı vә onu satın aldı. 47 Yenә Sәmavi Padşahlıq dәnizә atılan vә hәr cür balıq tutan bir tora bәnzәyir. 48 Tor dolduğu zaman onu sahilә çәkdilәr vә oturub yaxşılarını qablara yığdılar, pislәri isә kәnara atdılar. 49 Bu dövrün sonunda da belә olacaq. Mәlәklәr gәlib pislәri salehlәrin arasından kәnar edәcәklәr. 50 Sonra onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma vә diş qıcırtısı olacaq". 51 İsa "Bütün bunları anladınızmı?" deyә soruşdu. Onlar İsaya "bәli, ya Rәbb" dedilәr. 52 İsa da onlara dedi: "Ona görә dә Sәmavi Padşahlıq üçün şagirdlik etmiş hәr ilahiyyatçı xәzinәsindәn tәzә vә köhnә şeylәr çıxaran ev sahibinә bәnzәyir". 53 İsa bu mәsәllәri bitirәndәn sonra oradan ayrıldı. 54 Öz doğma yurduna gәlәrәk oradakı sinaqoqda xalqı öyrәtmәyә başladı. Camaat tәәccüblәnәrәk dedi: "Bu Adamda belә hikmәt, belә möcüzәlәr yaradan qüvvә haradandır? 55 Bu, dülgәrin Oğlu deyilmi? Anasının adı Mәryәm deyilmi? Yaqub, Yusif, Şimon vә Yәhuda Onun qardaşları deyilmi? 56 Bütün bacıları aramızda yaşamırmı? Bәs onda bu Adam üçün bütün bu şeylәr haradandır?" 57 Onların İsaya acığı tutdu. Amma İsa onlara dedi: "Bir peyğәmbәrә öz yurdundan vә öz evindәn başqa heç bir yerdә xor baxmazlar". 58 İsa onların imansızlığı üzündәn orada çox möcüzә yaratmadı.
Matta 14
1 O vaxt İsa barәdә olan xәbәrlәri hökmdar Hirod eşitdi. 2 Nökәrlәrinә dedi: "Bu, Vәftizçi Yәhyadır. O, ölülәr arasından dirilib. Buna görә dә O, möcüzәlәr yaradır". 3 Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiyaya görә Yәhyanı tutduraraq qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. 4 Çünki Yәhya Hiroda demişdi: "Hirodiyanı almaq sәnә qadağandır". 5 Hirod Yәhyanı öldürmәk istәyirdi, amma camaatdan qorxurdu. Çünki camaat Yәhyanı peyğәmbәr sayırdı. 6 Hirodun ad günü qeyd edilәndә Hirodiyanın qızı ortaya çıxıb rәqs etmәyә başladı. Bu, Hirodun xoşuna gәldi. 7 O and içib bәyan etdi ki, qız nә istәsә, ona verәcәk. 8 Qız isә anasının tәhriki ilә dedi: "Vәftizçi Yәhyanın başını burada bir sini içindә mәnә ver". 9 Padşahı kәdәr bürüdü, amma içdiyi andlara vә qonaqlara görә әmr etdi ki, ona istәdiyini versinlәr. 10 Belәliklә, zindanda Yәhyanın boynunu vurdurdu. 11 Onun başı bir sini içindә gәtirilib qıza verildi. Qız da anasına apardı. 12 Yәhyanın şagirdlәri gәlib onun cәsәdini götürdülәr. Onu basdırdılar vә gәlib İsaya bu barәdә xәbәr verdilәr. 13 İsa bunu eşidib qayığa minәrәk tәkbaşına oradan kimsәsiz bir yerә çәkildi. Bunu eşidәn camaat şәhәrlәrdәn piyada Onun ardınca getdi. 14 İsa sahilә düşәndә böyük bir izdiham gördü, onlara rәhmi gәldi vә xәstәlәrinә şәfa verdi. 15 Axşama yaxın şagirdlәr Onun yanına gәlib dedilәr: "Bura çöllükdür, vaxt da gecdir. Camaatı burax, qoy gedib kәndlәrdәn özlәrinә yemәk alsın". 16 Amma İsa onlara dedi: "Getmәklәrinә ehtiyac yoxdur. Onlara yemәyi siz verin". 17 Şagirdlәr İsaya dedilәr: "Burada beş çörәk vә iki balıqdan başqa bir şeyimiz yoxdur". 18 İsa "onları buraya, Mәnә gәtirin" dedi. 19 Camaata әmr etdi ki, otların üstündә otursunlar. İsa beş çörәyi vә iki balığı götürüb göyә baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörәyi bölüb şagirdlәrә verdi. Şagirdlәr dә camaata payladı. 20 Hamı yeyib-doydu. Artıq qalan hissәlәrdәn on iki dolu zәnbil yığdılar. 21 Yemәk yeyәn adamların sayı qadınlar vә uşaqlardan başqa, beş min nәfәrә yaxın idi. 22 Bundan dәrhal sonra İsa camaatı evlәrinә göndәrәrkәn şagirdlәrinә dә qayığa minib Özündәn әvvәl o biri sahilә keçmәlәrini mәcbur etdi. 23 İsa camaatı göndәrәndәn sonra dua etmәk üçün tәk-tәnha dağa çıxdı. Axşam olanda orada tәk idi. 24 Qayıq isә artıq qurudan çox stadi uzaqda idi vә külәk onlara qarşı olduğundan dalğalar qayığa zәrbәlәr endirirdi. 25 Gecәnin dördüncü növbәsi İsa gölün üstü ilә yeriyәrәk onların yanına gәldi. 26 Şagirdlәr isә İsanın gölün üstü ilә yeridiyini görәndә "Bu bir kabusdur!" deyәrәk lәrzәyә düşdülәr vә qorxudan qışqırdılar. 27 Lakin bu anda İsa onlara müraciәt edib dedi: "Cәsarәtli olun, Mәnәm, qorxmayın!" 28 Peter cavabında Ona dedi: "Ya Rәbb, әgәr Sәnsәnsә, mәnә әmr et ki, suların üstü ilә yanına gәlim". 29 İsa "Gәl!" dedi. Peter dә qayıqdan çıxıb suların üstü ilә yeridi vә İsaya tәrәf getdi. 30 Amma külәyin güclü әsdiyini görәndә qorxdu vә batmağa başladı. "Ya Rәbb, mәni xilas et!" deyә qışqırdı. 31 İsa o anda әlini uzadıb onu tutdu vә dedi: "Ey imanı az olan adam, nә üçün şübhә etdin?" 32 Onlar qayığa mindiklәri zaman külәk sakitlәşdi. 33 Qayıqda olanlar "Doğrudan da, Sәn Allahın Oğlusan!" deyә Ona sәcdә qıldılar. 34 İsa vә şagirdlәr gölü keçib Ginesar sahilinә çatdılar. 35 O yerin adamları İsanı tanıdıqları zaman әtrafdakı hәr yerә xәbәr yaydılar. Bütün xәstәlәri Onun yanına gәtirdilәr. 36 Xәstәlәr heç olmasa İsanın paltarının әtәyinә toxunmaq üçün yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağaldı.
Matta 15
1 Onda Yerusәlimdәn fariseylәr vә ilahiyyatçılar İsanın yanına gәlib dedilәr: 2 "Nә üçün şagirdlәrin ağsaqqallardan qalan adәt-әnәnәni pozur vә çörәk yediklәri zaman әllәrini yumurlar?" 3 İsa cavabında onlara dedi: "Bәs siz nә üçün öz adәt-әnәnәniz naminә Allahın әmrini pozursunuz? 4 Çünki Allah belә әmr etdi: “Ata-anana hörmәt et” vә “Atasını yaxud anasını söyәn adam öldürülmәlidir”. 5 Siz isә deyirsiniz: “Kim atasına yaxud anasına ‹mәndәn umduğun yardım Allaha hәsr olundu› desә, 6 onda atasına hörmәt etmәyә bilәr”. Belәliklә, siz öz adәt-әnәnәniz naminә Allahın kәlamını heç edirsiniz. 7 Ey ikiüzlülәr! Yeşaya peyğәmbәr sizin üçün nә yaxşı söylәyib! O demişdir: 8 “Bu xalq dodaqları ilә Mәnә hörmәt edir, Amma qәlblәri Mәndәn uzaqdır. 9 Boş yerә Mәnә sәcdә edirlәr, İnsan әmrlәrindәn çıxardıqları tәlimlәri öyrәdirlәr”". 10 İsa camaatı yanına çağırıb onlara dedi: "Qulaq asın vә dәrk edin. 11 Ağıza daxil olan şey insanı murdar etmәz, amma insanı murdar edәn ağızdan çıxan şeydir". 12 O zaman şagirdlәr gәlib Ona dedilәr: "Bilirsәnmi fariseylәr bu sözü eşitdikdә incidilәr". 13 Amma İsa cavab verib dedi: "Sәmavi Atamın әkmәdiyi hәr bitki kökündәn qoparılacaq. 14 Onları buraxın. Onlar korların kor rәhbәrlәridir. Әgәr kor koru aparsa, ikisi dә çuxura düşәr". 15 Peter Ona cavab verәrәk dedi: "Bu mәsәli bizә izah et". 16 İsa dedi: "Siz dә hәlә dәrk etmәmisiniz? 17 Başa düşmürsünüz ki, ağıza girәn hәr şey qarına gedir vә ifraz olunur? 18 Ağızdan çıxan şeylәr isә ürәkdәn çıxar, bunlar da insanı murdar edәr. 19 Çünki ürәkdәn pis fikirlәr, qatillik, zinakarlıq, cinsi әxlaqsızlıq, oğurluq, yalançı şahidlik vә küfr çıxar. 20 İnsanı murdar edәn şeylәr bunlardır. Yuyulmamış әllәrlә yemәk isә insanı murdar etmәz". 21 İsa oradan çıxıb Sur vә Sidon bölgәlәrinә çәkildi. 22 Budur, Kәnanlı bir qadın o diyardan çıxıb "ya Rәbb, ey Davud Oğlu, mәnә rәhm elә. Qızım ağır bir halda cinә tutulmuşdur" deyә çığırırdı. 23 İsa cavabında ona bir söz belә, demәdi. Şagirdlәri yaxınlaşıb "onu burax, çünki arxamızca çığırır" deyәrәk İsaya yalvardılar. 24 Amma İsa cavab verib dedi: "Mәn yalnız İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına göndәrilmişәm". 25 Qadın isә yaxınlaşdı vә Ona sәcdә qılıb dedi: "Ya Rәbb, mәnә imdad et". 26 İsa cavab verib dedi: "Uşaqların çörәyini götürüb itlәrә atmaq düzgün olmaz". 27 Qadın dedi: "Haqlısan, ya Rәbb! Amma itlәr dә sahiblәrinin süfrәsindәn düşәn qırıntılardan yeyir". 28 O zaman İsa cavab verib qadına dedi: "Ey qadın! İmanın böyükdür; sәnә istәdiyin kimi olsun". Onun qızı o saatda sağaldı. 29 İsa oradan çıxıb Qalileya gölünün sahilindәn keçdi vә dağın başına çıxıb orada oturdu. 30 Onun yanına böyük bir izdiham gәldi vә özlәri ilә birlikdә topallar, korlar, şikәstlәr, lallar vә daha başqa bir çoxunu gәtirdilәr. Onları İsanın ayaqları yanına qoydular vә İsa onlara şәfa verdi. 31 Xalq görәndә ki lallar danışır, şikәstlәr sağalır, topallar yeriyir vә korlar görür, heyrәtlәndi vә İsrailin Allahını izzәtlәndirdi. 32 İsa şagirdlәrini yanına çağırıb dedi: "Bu camaata yazığım gәlir, çünki üç gündür ki, yanımdadırlar vә yemәyә heç nәlәri yoxdur. Onları evlәrinә ac yola salmaq istәmirәm ki, yolda taqәtdәn düşmәsinlәr". 33 Şagirdlәr Ona dedilәr: "Bu çöllükdә bu qәdәr camaatı doydurmaq üçün çörәyi haradan tapaq?" 34 İsa onlardan soruşdu: "Neçә çörәyiniz var?" Onlar dedilәr: "Yeddi vә bir az da kiçik balığımız var". 35 Onda İsa camaata әmr etdi ki, yerә otursunlar. 36 Yeddi çörәklә balıqları götürdü vә şükür edәrәk bölüb şagirdlәrә, şagirdlәr dә camaata verdi. 37 Hamı yeyib-doydu. Artıq qalan hissәlәri yığdılar, yeddi sәbәt doldu. 38 Yemәk yeyәn adamların sayı isә qadınlar vә uşaqlardan başqa, dörd min nәfәr idi. 39 İsa camaatı buraxıb qayığa minәrәk Mәcdәl bölgәsinә getdi.
Matta 16
1 Fariseylәr vә sadukeylәr yaxınlaşıb İsanı sınamaq üçün xahiş etdilәr ki, onlara göydәn gәlәn bir әlamәt göstәrsin. 2 Amma İsa onlara cavab verdi: "Axşam olanda siz deyirsiniz: “Hava yaxşı olacaq, çünki göy qırmızıdır”, 3 sәhәr çağı “bu gün fırtına qopacaq, çünki göy qırmızıdır, tutqundur” deyirsiniz. Göyün görünüşünü seçә bilirsiniz, ancaq zamanın әlamәtlәrini seçә bilmirsiniz? 4 Pis vә vәfasız nәsil bir әlamәt axtarır. Amma ona Yunusun әlamәtindәn başqa heç bir әlamәt verilmәyәcәk". İsa onları tәrk edib getdi. 5 Şagirdlәr o taya keçәndә çörәk götürmәyi yaddan çıxarmışdılar. 6 İsa onlara dedi: "Ehtiyatlı olun! Fariseylәrin vә sadukeylәrin mayasından özünüzü gözlәyin". 7 Şagirdlәr isә öz aralarında danışıb deyirdilәr: "Bunu çörәk götürmәdiyimiz üçün deyir". 8 İsa bunu bilәrәk dedi: "Ey imanı az olanlar! Nә üçün çörәyinizin yoxluğundan danışırsınız? 9 Hәlә dәrk etmirsinizmi? Beş min nәfәr üçün beş çörәyi vә neçә zәnbil yığdığınızı xatırlamırsınızmı? 10 Dörd min nәfәr üçün yeddi çörәyi vә neçә sәbәt yığdığınızı da xatırlamırsınızmı? 11 Necә anlaya bilmirsiniz ki, Mәn sizinlә danışanda çörәyi nәzәrdә tutmamışdım? Fariseylәrin vә sadukeylәrin mayasından özünüzü gözlәyin". 12 O zaman onlar anladılar ki, İsa çörәk mayasından yox, fariseylәrin vә sadukeylәrin tәlimindәn qorunmağı nәzәrdә tutmuşdu. 13 İsa Filip Qeysәriyyәsi bölgәsinә gәldiyi zaman Öz şagirdlәrindәn soruşdu: "Adamların dediyinә görә Bәşәr Oğlu kimdir?" 14 Onlar da dedilәr: "Bәzilәri Vәftizçi Yәhya, başqaları İlyas, digәrlәri isә deyirlәr ki, Yeremya yaxud peyğәmbәrlәrdәn biridir". 15 İsa onlara dedi: "Bәs siz nә deyirsiniz? Sizcә Mәn kimәm?" 16 Şimon Peter cavab verdi: "Sәn var olan Allahın Oğlu Mәsihsәn". 17 İsa ona cavab verib dedi: "Nә bәxtiyarsan, ey Yunus oğlu Şimon! Çünki bunu sәnә bildirәn әt vә qan deyil, göylәrdә olan Atamdır. 18 Mәn sәnә deyirәm ki, sәn Petersәn vә Mәn cәmiyyәtimi bu Qayanın üzәrindә quracağam. Ölülәr diyarının qapıları ona qalib gәlә bilmәyәcәk. 19 Sәmavi Padşahlığın açarlarını sәnә verәcәyәm. Yer üzündә bağlayacağın hәr şey göylәrdә bağlanmış olacaq vә yer üzündә açacağın hәr şey göylәrdә açılmış olacaq". 20 Bu sözlәrdәn sonra İsa şagirdlәrә qadağan etdi ki, Onun Mәsih olduğunu heç kәsә danışmasınlar. 21 Bundan sonra İsa şagirdlәrinә danışmağa başladı ki, Özü Yerusәlimә getmәli, ağsaqqallar, başçı kahinlәr vә ilahiyyatçılar tәrәfindәn çox әzab çәkmәli, öldürülmәli vә üçüncü gün dirilmәlidir. 22 Peter Onu bir kәnara çәkib etiraz etmәyә başladı: "Ya Rәbb, Özünә yazığın gәlsin! Bu әsla Sәnin başına gәlmәyәcәk!" 23 Amma İsa dönüb Peterә dedi: "Çәkil qarşımdan, Şeytan! Sәn Mәnә mane olursan. Sәn Allahın işlәri haqqında deyil, insan әmәllәri barәsindә fikirlәşirsәn". 24 Sonra İsa şagirdlәrinә dedi: "Әgәr bir kәs Mәnim ardımca gәlmәk istәyirsә, özündәn imtina etsin vә çarmıxını götürüb ardımca gәlsin. 25 Kim canını xilas etmәk istәyirsә, onu itirәcәk, amma kim Mәnә görә canını itirirsә, onu qoruyacaq. 26 İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirәrsә, ona nә xeyri var? Yaxud insan öz canının әvәzinә nә verә bilәr? 27 Çünki Bәşәr Oğlu Atasının izzәti içindә Öz mәlәklәri ilә gәlәcәk vә o zaman hәr kәsә öz әmәlinә görә әvәzini verәcәk. 28 Sizә doğrusunu deyirәm: burada duranlardan bәzisi Bәşәr Oğlunun Padşahlığı ilә gәldiyini görmәdәn ölmәyәcәk".
Matta 17
1 Altı gündәn sonra İsa Özü ilә yalnız Peter, Yaqub vә qardaşı Yәhyanı götürüb hündür bir dağa çıxdı. 2 Onların qarşısında görünüşü dәyişdi. Üzü günәş kimi parladı vә libası işıq kimi ağ oldu. 3 O an Musa vә İlyas onlara göründü. Onlar İsa ilә söhbәt edirdi. 4 Peter sözә başlayıb İsaya dedi: "Ya Rәbb! Nә yaxşı ki biz buradayıq. Әgәr istәyirsәnsә, burada üç çardaq qurum – biri Sәnin, biri Musa, biri dә İlyas üçün". 5 Peter hәlә danışan zaman parlaq bir bulud onların üzәrinә kölgә saldı. Budur, buluddan bir sәs gәldi: "Bu Mәnim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam, Ona qulaq asın!" 6 Şagirdlәr bunu eşidәndә üzüstә yerә qapandılar vә onları böyük dәhşәt bürüdü. 7 İsa gәlib onlara toxunaraq "Qalxın, qorxmayın!" dedi. 8 Onlar da başını qaldıranda İsadan başqa kimsәni görmәdilәr. 9 Dağdan enәrkәn İsa şagirdlәrinә әmr etdi: "Bәşәr Oğlu ölülәr arasından dirilәnә qәdәr gördüyünüzü heç kimә söylәmәyin". 10 Şagirdlәr Ondan soruşdu: "Elә isә, niyә ilahiyyatçılar deyirlәr ki, әvvәlcә İlyas gәlmәlidir?" 11 İsa onlara cavab verdi: "Düzdür, İlyas gәlib hәr şeyi yoluna qoymalıdır. 12 Lakin sizә deyirәm: artıq İlyas gәldi vә onu tanımadılar, lakin nә istәdilәrsә, onun başına gәtirdilәr. Eyni cür Bәşәr Oğlu da onların әlindәn әzab çәkәcәk". 13 Şagirdlәr o zaman başa düşdülәr ki, İsa onlara bu sözlәri Vәftizçi Yәhya haqqında söylәyirdi. 14 Onlar xalqın yanına gәlәndә bir adam gәlib İsanın qarşısında diz çökәrәk dedi: 15 "Ya Rәbb! Oğluma rәhm elә, çünki o, epileptikdir vә çox әzab çәkir. Tez-tez gah oda, gah da suya düşür. 16 Onu Sәnin şagirdlәrinin yanına gәtirdim, lakin ona şәfa verә bilmәdilәr". 17 İsa cavab verәrәk dedi: "Ey imansız vә yolunu azmış nәsil! Nә vaxta qәdәr sizinlә olacağam? Nә vaxta qәdәr sizә dözәcәyәm? Uşağı buraya, yanıma gәtirin". 18 İsa cinә qadağan etdi vә cin uşaqdan çıxdı. Oğlan o saatda şәfa tapdı. 19 O zaman şagirdlәr İsaya tәklikdә yaxınlaşıb dedilәr: "Nә üçün biz o ruhu qova bilmәdik?" 20 İsa da onlara dedi: "İmanınız az olduğu üçün. Çünki sizә doğrusunu deyirәm: bir xardal toxumu qәdәr imanınız olarsa vә siz bu dağa “buradan oraya köç” desәniz, o köçәr vә sizin üçün mümkün olmayan heç bir şey olmaz". 21 Галилејада јэрэларкжн Эса юаҝирдлжрж деди: «Бжюжр Орлу инсан жллжринж тжслим едилжҹжк 22 Qalileyada yığılarkәn İsa şagirdlәrә dedi: "Bәşәr Oğlu insan әllәrinә tәslim edilәcәk 23 vә Onu öldürәcәklәr, amma O, üçüncü gün dirilәcәk". Onlar çox kәdәrlәndilәr. 24 Kefernahuma gәldiklәri zaman mәbәd vergisini yığanlar Peterә yaxınlaşıb dedilәr: "Sizin Müәlliminiz vergi ödәmirmi?" 25 Peter "ödәyir" dedi. Evә gәlәndә İsa onu qabaqlayaraq dedi: "Şimon! Sәn necә düşünürsәn? Yerin hökmdarları gömrük vә yaxud vergini kimdәn alırlar? Öz övladlarındanmı, yoxsa kәnar adamlardan?" 26 Peter Ona "kәnar adamlardan" söylәdikdә İsa ona dedi: "Belә isә, övladlar sәrbәstdir. 27 Lakin bu adamları incitmәyәk deyә gölә get, tilov at vә tilova düşәn ilk balığı götür. Onun ağzını açanda bir gümüş pul tapacaqsan. Onu götür, hәm Mәnim, hәm dә öz әvәzinә ver".
Matta 18
1 Hәmin vaxt şagirdlәr İsanın yanına gәlib dedilәr: "Sәmavi Padşahlıqda әn böyük kimdir?" 2 İsa yanına bir balaca uşaq çağırıb onu şagirdlәrin arasına qoydu. 3 O dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: әgәr siz yolunuzdan dönüb uşaqlar kimi olmasanız, Sәmavi Padşahlığa әsla daxil ola bilmәzsiniz. 4 Belәliklә, kim bu uşaq kimi özünü aşağı tutarsa, Sәmavi Padşahlıqda әn böyük odur. 5 Kim Mәnim adımla belә bir uşağı qәbul edәrsә, Mәni qәbul edәr. 6 Amma kim Mәnә iman edәn bu kiçiklәrdәn birini pis yola çәkәrsә, öz boynuna böyük bir dәyirman daşı asıb dәnizin dibinә atılaraq boğulmaq onun üçün daha yaxşı olar. 7 İnsanları pis yola çәkәn şeylәr üçün vay bu dünyanın halına! Belә şeylәrin gәlmәsi qarşısıalınmazdır, amma vay o adamın halına ki, bunlar onun vasitәsilә gәlir! 8 Әgәr әlin vә ya ayağın sәni pis yola çәkәrsә, onu kәs at. Sәnin әbәdi hәyata şikәst vә ya topal daxil olmağın iki әl vә iki ayaqla әbәdi oda atılmağından yaxşıdır. 9 Әgәr gözün sәni pis yola çәkәrsә, onu çıxart at. Sәnin tәk gözlә әbәdi hәyata daxil olmağın iki gözlә cәhәnnәm oduna atılmağından yaxşıdır. 10 Bu kiçiklәrdәn birinә belә, xor baxmaqdan çәkinin. Çünki sizә deyirәm: onların sәmadakı mәlәklәri göylәrdә olan Atamın üzünü daima görür. 11 Сиз неҹж дејирсиниз? Бир адамэн јьз гојуну варса вж онлардан бири јолуну азарса, дохсан доггузуну дарларда гојуб јолуну азан гојуну ахтармара ҝетмжзми? 12 Siz necә deyirsiniz? Bir adamın yüz qoyunu varsa vә onlardan biri yolunu azarsa, doxsan doqquzunu dağlarda qoyub yolunu azan qoyunu axtarmağa getmәzmi? 13 Sizә doğrusunu deyirәm: әgәr onu tapa bilәrsә, yolunu azmayan doxsan doqquz qoyun üçün sevindiyindәn artıq onun üçün sevinәr. 14 Belәcә bu kiçiklәrdәn birinin belә, hәlak olması göylәrdә olan Atanızın iradәsi deyil. 15 Әgәr qardaşın sәnә qarşı günah işlәdәrsә, get, onun günahını ona göstәr. Qoy hәr şey yalnız ikinizin arasında qalsın. O sәnә qulaq asarsa, qardaşını qazandın. 16 Amma qulaq asmazsa, özünlә bir vә ya iki nәfәr götür ki, “Hәr iddia iki yaxud üç şahidin sözü ilә tәsdiq edilsin”. 17 Әgәr o bu adamların da sözünә qulaq asmaq istәmәsә, vәziyyәti imanlılar cәmiyyәtinә bildir. Әgәr cәmiyyәtin dә sözünә qulaq asmaq istәmәsә, onu bir bütpәrәst vә vergiyığan hesab et. 18 Sizә doğrusunu deyirәm: yer üzündә bağlayacağınız hәr şey göydә bağlanmış olacaq vә yer üzündә açacağınız hәr şey göydә açılmış olacaq. 19 Yenә sizә doğrusunu deyirәm: yer üzündә sizlәrdәn iki nәfәr dilәyәcәklәri hәr hansı bir şey üçün razılığa gәlәrsә, göylәrdә olan Atam onların istәklәrini yerinә yetirәcәk. 20 Çünki harada iki vә ya üç nәfәr Mәnim adımla yığılarsa, Mәn dә orada, onların arasındayam". 21 O zaman Peter gәlib İsaya dedi: "Ya Rәbb! Qardaşım mәnә qarşı günah işlәdәrsә, neçә dәfә mәn onu bağışlamalıyam? Yeddi dәfәmi?" 22 İsa ona dedi: "Sәnә deyirәm: yeddi dәfә yox, yetmiş dәfә yeddi. 23 Ona görә dә Sәmavi Padşahlıq öz qulları ilә hesablaşmaq istәyәn bir padşaha bәnzәyir. 24 Hesablaşmağa başladığı zaman onun yanına on min talant borcu olan biri gәtirildi. 25 Amma onun ödәmәyә bir şeyi olmadığı üçün ağası әmr etdi ki, özü, arvadı, uşaqları vә bütün malı satılaraq borcunu ödәsin. 26 Elә bu vaxt qul yerә qapanıb ona sәcdә edәrәk dedi: “Sәbir et! Mәn hamısını ödәyәcәyәm”. 27 Ağasının o qula rәhmi gәldi, onu buraxdı vә borcunu bağışladı. 28 Amma o qul kәnara çıxıb ona yüz dinar borclu olan bir yoldaşını tapdı. Onu yaxaladı vә “Borcunu ödә!” deyәrәk boğmağa başladı. 29 Yoldaşı yerә qapanıb ona “sәbir et, borcunu ödәyәcәyәm” deyә yalvardı. 30 O isә istәmәdi. Gedib borcunu ödәyәnә qәdәr onu zindana saldırdı. 31 Ağanın digәr qulları baş verәn hadisәni görәndә çox kәdәrlәndilәr vә gedib bütün olanı ağalarına nәql etdilәr. 32 Onda ağa o qulu yanına çağırıb dedi: “Ey pis qul, bütün o borcu sәnә bağışladım, çünki mәnә yalvardın. 33 Mәn sәnә mәrhәmәt etdiyim kimi sәn dә yoldaşına mәrhәmәt etmәli deyildinmi?” 34 Ağası qәzәblәnib bütün borcunu ödәyәnә qәdәr onu işgәncә verәnlәrә tәslim etdi. 35 Hәr biriniz qardaşlarınızı ürәkdәn bağışlamasanız, Sәmavi Atam da sizә elә edәr".
Matta 19
1 İsa söhbәtini bitirdikdәn sonra Qalileyadan çıxıb Yәhudeyanın İordan çayının o biri tayında yerlәşәn bölgәsinә getdi. 2 Böyük bir izdiham Onun ardınca gәldi. İsa orada onlara şәfa verdi. 3 Bәzi fariseylәr İsanın yanına gәlib Onu sınamaq üçün belә bir sual verdilәr: "İnsanın arvadını hәr sәbәbә görә boşamağa icazәsi varmı?" 4 İsa cavab verib dedi: "Oxumamısınız ki, Yaradan başlanğıcdan “Onları kişi vә qadın olaraq yaratdı” vә dedi: 5 “Buna görә dә kişi ata-anasını tәrk edib arvadına qovuşacaq vә ikisi bir bәdәn olacaq”? 6 Artıq onlar iki deyil, bir bәdәndir. Buna görә dә qoy Allahın birlәşdirdiyini insan ayırmasın". 7 Fariseylәr İsaya belә dedilәr: "Onda Musa nә üçün bir talaq kağızı verәrәk arvadını boşamağı әmr etdi?" 8 İsa onlara dedi: "Ürәyinizin inadkar olduğuna görә Musa arvadlarınızı boşamağınıza icazә verdi. Amma başlanğıcdan belә deyildi. 9 Mәnsә sizә deyirәm ki, cinsi әxlaqsızlıqdan başqa bir sәbәbә görә arvadını boşayıb başqası ilә evlәnәn kәs zina edir". 10 Şagirdlәri İsaya dedilәr: "Әgәr әrlә arvad arasındakı münasibәt belә isә, demәli, evlәnmәmәk daha yaxşıdır". 11 Amma İsa onlara dedi: "Hәr adam bu sözü qәbul edә bilmәz, ancaq bu qabiliyyәtin verildiyi adamlar qәbul edә bilәr. 12 Çünki elәlәri var ki, anadangәlmә xәdimdir, elәlәri var ki, insanlar tәrәfindәn xәdim ediliblәr, elәlәri dә var ki, Sәmavi Padşahlıq uğrunda özünü xәdim sayırlar. Bunu qәbul edә bilәn qәbul etsin". 13 O zaman uşaqlar İsanın yanına gәtirildi ki, İsa onların üzәrinә әllәrini qoyub dua etsin. Şagirdlәr isә onlara qadağan etdilәr. 14 Amma İsa dedi: "Uşaqları buraxın, qoy Mәnim yanıma gәlsinlәr! Onlara mane olmayın! Çünki Sәmavi Padşahlıq belәlәrinә mәxsusdur". 15 İsa onların üzәrinә әllәrini qoyub oradan getdi. 16 Bir adam İsanın yanına gәlib dedi: "Müәllim, mәn nә yaxşılıq etmәliyәm ki, әbәdi hәyata malik olum?" 17 İsa ona dedi: "Nә üçün Mәndәn yaxşılıq barәsindә soruşursan? Yaxşı olan tәk Biri vardır. Әgәr sәn әbәdi hәyata qovuşmaq istәyirsәnsә, Onun әmrlәrinә riayәt et". 18 O adam İsadan "Hansı әmrlәrә?" deyә soruşdu. İsa da dedi: "“Qәtl etmә. Zina etmә. Oğurluq etmә. Yalandan şahidlik etmә. 19 Ata-anana hörmәt et”. Hәmçinin “qonşunu özün kimi sev”". 20 Cavan adam İsaya dedi: "Bunların hamısına riayәt etmişәm, daha nәyim çatışmır?" 21 İsa ona dedi: "Әgәr kamil olmaq istәyirsәnsә, get әmlakını satıb yoxsullara payla. Onda göylәrdә xәzinәn olacaq. Sonra qayıt, Mәnim ardımca gәl". 22 Lakin cavan adam bu sözü eşitdikdә kәdәrlәnib getdi, çünki var-dövlәti çox idi. 23 İsa şagirdlәrinә dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: varlı adamın Sәmavi Padşahlığa daxil olması çәtindir. 24 Yenә sizә deyirәm ki, dәvәnin iynә gözündәn keçmәsi varlı adamın Allahın Padşahlığına daxil olmasından asandır". 25 Bunu eşidәn şagirdlәr çox tәәccüblәnәrәk dedilәr: "Elә isә, kim xilas ola bilәr?" 26 İsa onlara baxıb dedi: "Bu, insanlar üçün qeyri-mümkündür, amma Allah üçün hәr şey mümkündür". 27 Bundan sonra Peter cavab verәrәk Ona dedi: "Bax biz hәr şeyi qoyub Sәnin ardınca gәlmişik, әvәzindә nәyimiz olacaq?" 28 İsa onlara dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: hәr şey yenilәşәndә, Bәşәr Oğlu izzәtli taxtına oturanda Mәnim ardımca gәlәn sizlәr dә İsrailin on iki qәbilәsinә hökm etmәk üçün on iki taxt üzәrindә oturacaqsınız. 29 Mәnim adım uğrunda ya evlәrini ya qardaşlarını ya bacılarını ya atasını ya anasını ya uşaqlarını vә yaxud tarlalarını atan hәr kәs bundan yüz dәfә artıq alacaq vә әbәdi hәyatı da irs olaraq alacaq. 30 Amma birinci olanların çoxu axırıncı, axırıncı olanlar isә birinci olacaq.
Matta 20
1 Sәmavi Padşahlıq sәhәr erkәn durub öz üzüm bağı üçün işçi tutmağa çıxan ev sahibinә bәnzәyir. 2 O, işçilәrlә günü bir dinara razılaşıb onları üzüm bağına göndәrdi. 3 Üçüncü saat radәlәrindә çıxıb meydanda işsiz durmuş adamları gördü. 4 Onlara da dedi: “Siz dә üzüm bağına gedin vә haqqınızı düz verәrәm”. 5 Onlar da bağa getdilәr. Altıncı vә doqquzuncu saat radәlәrindә yenә çıxıb belә etdi. 6 On birinci saat radәlәrindә çıxdı vә orada duran başqalarını tapıb onlara dedi: “Nә üçün bütün günü burada işsiz durursunuz?” 7 “Çünki heç kim bizә iş vermәdi” dedilәr. Onlara “siz dә üzüm bağına gedin” dedi. 8 Axşam olanda bağ sahibi öz nәzarәtçisinә dedi: “İşçilәri çağır vә axırıncılardan başlayaraq birincilәrә kimi muzdlarını ver”. 9 On birinci saat radәlәrindә işә gәlәnlәr adambaşına bir dinar aldılar. 10 Birinci gәlәnlәr isә daha çox alacaqlarını düşündülәr, lakin onlar da adambaşına bir dinar aldılar. 11 Pullarını aldıqları zaman ev sahibinә şikayәt edәrәk dedilәr: 12 “Bu әn axırıncılar cәmi bir saat işlәdilәr vә sәn onları günün ağırlığını vә qızmar istisini çәkәn bizlәrlә bir tutdun”. 13 O isә onlardan birinә cavab verib dedi: “Dostum, axı mәn sәnә haqsızlıq etmәdim, sәn mәnimlә bir dinara razılaşmadınmı? 14 Haqqını al, get! Axırıncıya da sәnә verdiyim qәdәr vermәk istәyirәm. 15 Öz pulumla istәdiyimi etmәyә ixtiyarım yoxdurmu? Sәn mәnim comәrdliyimә qısqanırsan?” 16 Belәcә dә axırıncılar birinci, birincilәr isә axırıncı olacaq". 17 İsa Yerusәlimә gedәrkәn yolda On İki şagirdi kәnara çağırıb ayrıca onlara dedi: 18 "Bax Yerusәlimә qalxırıq, Bәşәr Oğlu başçı kahinlәrә vә ilahiyyatçılara tәslim olunacaq. Onu ölümә mәhkum edәcәklәr; 19 әlә salaraq qamçılayıb çarmıxa çәksinlәr deyә başqa millәtlәrә tәslim edәcәklәr. O, üçüncü gün dirilәcәk". 20 O zaman Zavday oğullarının anası oğulları ilә birlikdә İsaya yaxınlaşıb sәcdә qılaraq Ondan nә isә dilәdi. 21 İsa qadından "Sәn nә istәyirsәn?" deyә soruşdu. Qadın Ona dedi: "Әmr et ki, mәnim bu iki oğlum Sәnin Padşahlığında biri sağında, biri solunda otursun". 22 Amma İsa cavab verib dedi: "Nә dilәdiyinizi özünüz dә bilmirsiniz. Mәnim içәcәyim kasadan siz dә içә bilәrsinizmi?" Onlar dedilәr: "Bilәrik". 23 İsa onlara dedi: "Mәnim içәcәyim kasadan içәcәksiniz. Amma sağımda vә yaxud solumda oturmağa izin vermәk Mәndәn asılı deyil. Atam oranı kimlәr üçün hazırlayıbsa, onlara verilәcәk". 24 Bunu eşidәn on şagirdin iki qardaşa acığı tutdu. 25 İsa şagirdlәri yanına çağırıb dedi: "Bilirsiniz ki, millәtlәrin rәhbәrlәri onların üzәrindә hökmranlıq, әyanları da onlara ağalıq edir. 26 Sizin aranızda isә qoy belә olmasın. Sizlәrdәn böyük olmaq istәyәn xidmәtçiniz olsun. 27 Aranızda kim birinci olmaq istәsә, başqalarının qulu olsun. 28 Belәcә Bәşәr Oğlu gәlmәdi ki, Ona xidmәt etsinlәr, gәldi ki, Özü xidmәt etsin vә çoxlarını satın almaq üçün Öz canını fidyә versin". 29 İsa şagirdlәri ilә Yerixodan çıxarkәn böyük bir izdiham Onun ardınca getdi. 30 Yol kәnarında oturan iki kor adam İsanın oradan keçdiyini eşitdikdә "Ya Rәbb, ey Davud Oğlu! Bizә rәhm elә!" deyә bağırdı. 31 Camaat onlara qadağan edib susdurmaq istәdisә dә, onlar "Ya Rәbb, ey Davud Oğlu! Bizә rәhm elә!" deyә daha ucadan bağırdılar. 32 İsa dayanıb onları çağırdı vә onlardan soruşdu: "Nә istәyirsiniz, sizin üçün edim?" 33 Onlar dedilәr: "Ya Rәbb, gözlәrimiz açılsın". 34 İsanın onlara rәhmi gәldi, gözlәrinә toxundu. Hәmin an onların gözlәri açıldı vә İsanın ardınca getdilәr.
Matta 21
1 Yerusәlimә yaxınlaşıb Zeytun dağının yamacındakı Bet-Faqeyә gәldiklәri zaman İsa iki şagirdi göndәrәrәk 2 onlara dedi: "Qarşınızdakı kәndә gedin. Dәrhal orada bağlanmış bir eşşәklә bir sıpa tapacaqsınız. Onları açıb Mәnә gәtirin. 3 Kim sizә bir şey desә, ona “bunlar Rәbbә lazımdır, tezliklә onları geri göndәrәcәk” deyәrsiniz". 4 Bunlar da peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn bu söz yerinә yetsin deyә baş verdi: 5 "Sion qızına deyin ki, “Bax Padşahın sәnә tәrәf gәlir; O itaәtkardır vә bir eşşәyә – Eşşәyin balası olan sıpaya minib gәlir”". 6 Şagirdlәr gedib İsanın әmr etdiyi kimi etdilәr. 7 Eşşәklә sıpanı gәtirib üzәrlәrinә paltarlarını qoydular vә İsa sıpanın belinә mindi. 8 Camaatın çoxu öz paltarlarını yola sәrdi. Bәzisi dә ağaclardan budaqlar kәsib yola döşәdi. 9 İsanın önündә gedәn vә ardınca gәlәn xalq belә nida edirdi: "Davud Oğluna hosanna! Rәbbin ismi ilә Gәlәnә alqış olsun! Әn ucalarda hosanna!" 10 İsa Yerusәlimә daxil olanda bütün şәhәr "Bu Kimdir?" deyәrәk sarsıldı. 11 Camaat isә deyirdi: "Bu, Qalileyanın Nazaret şәhәrindәn olan İsa Peyğәmbәrdir". 12 İsa mәbәdә girib orada alver edәnlәrin hamısını qovdu. Sәrrafların masalarını vә göyәrçin satanların kürsülәrini çevirdi. 13 Onlara belә dedi: "“Mәnim evim dua evi adlandırılacaq” deyә yazılıb. Amma siz onu “quldur yuvasına” çevirmisiniz!" 14 İsa mәbәddә Onun yanına gәlәn korlara vә axsaqlara şәfa verdi. 15 Lakin başçı kahinlәr vә ilahiyyatçılar Onun etdiyi heyrәtamiz işlәri vә mәbәddә "Davud Oğluna hosanna!" deyә bağıran uşaqları gördükdә acıqlandılar 16 vә Ona dedilәr: "Bunların nә söylәdiyini eşidirsәnmi?" İsa da onlara dedi: "Bәli. “Körpәlәrin vә çağaların ağzından Kamil hәmd aldın” sözünü heç oxumamısınızmı?" 17 İsa onları tәrk edib şәhәrdәn çıxdı. Bet-Anyaya gedib orada gecәlәdi. 18 Sәhәri gün İsa şәhәrә qayıdanda acmışdı. 19 Yol kәnarında bir әncir ağacı gördü vә ona yaxınlaşdı. Amma ağacda yarpaqdan başqa bir şey tapmadı. İsa ona dedi: "Qoy bir daha sәnin meyvәn çıxmasın". Әncir ağacı o anda qurudu. 20 Şagirdlәr bunu gördükdә "Әncir ağacı bir anda necә qurudu?" deyәrәk heyrәtlәndilәr. 21 İsa cavab verib onlara dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: әgәr imanınız olub şübhә etmәsәniz, nәinki әncir ağacının başına gәtirilәn şeyi edәrsiniz, hәtta bu dağa “Qalx, dәnizә atıl!” desәniz, elә dә olacaq. 22 İmanla dua edәrәk hәr nә dilәsәniz, alacaqsınız". 23 İsa mәbәdә gәlib tәlim öyrәdәrkәn başçı kahinlәr vә xalqın ağsaqqalları Ona yaxınlaşıb dedilәr: "Sәn bu işlәri hansı sәlahiyyәtlә edirsәn? Sәnә bu sәlahiyyәti kim verib?" 24 İsa onlara belә cavab verdi: "Mәn dә sizә bir sual verәcәyәm; onu Mәnә desәniz, Mәn dә bunları hansı sәlahiyyәtlә etdiyimi sizә deyәrәm. 25 Yәhyanın vәftizi haradan idi? Göydәnmi, yoxsa insanlardan?" Onlar isә aralarında müzakirә edәrәk belә dedilәr: "Әgәr desәk “göydәn”, “Bәs nә üçün ona inanmadınız?” deyәcәk. 26 Amma desәk “insanlardan”, camaatdan qorxuruq, çünki hamı Yәhyanı peyğәmbәr sayır". 27 Cavabında İsaya dedilәr: "Bilmirik". İsa da onlara dedi: "Bunları hansı sәlahiyyәtlә etdiyimi Mәn dә sizә demirәm. 28 Bәs siz necә düşünürsünüz? Bir adamın iki oğlu vardı. Gәlib birincisinә “oğlum, bu gün get üzüm bağımda işlә” dedi. 29 O da cavab verib “istәmirәm” dedi. Lakin sonra peşman olub getdi. 30 Adam ikincisinә yaxınlaşıb yenә eyni sözü söylәdi. O cavab verib “Gedirәm, ağam!” dedi, amma getmәdi. 31 Bu iki nәfәrdәn hansı atasının istәyini yerinә yetirdi?" Onlar "birincisi" dedilәr. İsa onlara dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: vergiyığanlar vә fahişәlәr Allahın Padşahlığına sizdәn qabaq girirlәr. 32 Çünki Yәhya sizin yanınıza salehlik yolunu göstәrmәyә gәldi. Siz isә ona inanmadınız, amma vergiyığanlar vә fahişәlәr ona inandılar. Siz bunu gördükdәn sonra da peşman olub ona inanmadınız. 33 Başqa bir mәsәli dinlәyin: Ev sahibi olan bir adam var idi. Üzüm bağı saldı, oranın әtrafına çәpәr çәkdi. İçindә yer qazaraq üzümsıxan düzәltdi, nәzarәt qüllәsi tikdi. Sonra isә bağı bağbanlara icarәyә verәrәk başqa ölkәyә getdi. 34 Mәhsul vaxtı çatanda mәhsulunu almaq üçün qullarını bağbanların yanına göndәrdi. 35 Lakin bağbanlar onun qullarını tutub kimini döydülәr, kimini öldürdülәr, kimini dә daşqalaq elәdilәr. 36 Bağ sahibi yenә әvvәlkindәn daha çox başqa qullar göndәrdi. Bağbanlar onlarla da әvvәlki kimi etdilәr. 37 “Oğluma hörmәt edәrlәr” deyәrәk axırda öz oğlunu onların yanına göndәrdi. 38 Bağbanlar isә oğulu görәndә öz aralarında dedilәr: “Varis budur. Gәlin onu öldürәk vә miras bizә qalsın”. 39 Belәcә onu tutub bağdan kәnara çıxararaq öldürdülәr. 40 Belәliklә, bağın sahibi gәldikdә bu bağbanlara nә edәcәk?" 41 Onlar İsaya dedilәr: "Bu xainlәri dәhşәtli şәkildә hәlak edәcәk, üzüm bağını isә başqa bağbanlara icarәyә verәcәk ki, onlar mәhsulu öz vaxtında ona versinlәr". 42 İsa onlara dedi: "Mәgәr siz Müqәddәs Yazılarda bunu heç oxumamısınızmı? “Bәnnaların rәdd etdiyi daş Guşәdaşı olub. Bu, Rәbbin işi idi, Gözümüzdә xariqәli bir işdir”. 43 Buna görә sizә deyirәm: Allahın Padşahlığı sizdәn alınıb onun mәhsullarını yetişdirәcәk bir millәtә verilәcәk. 44 Bu daşın üstünә yıxılan kәs parçalanacaq, daş isә kimin üzәrinә düşәrsә, onu әzәcәk". 45 Başçı kahinlәr vә fariseylәr Onun mәsәllәrini eşitdikdә bu sözlәri onlar üçün dediyini başa düşdülәr. 46 Ona görә dә Onu tutmaq üçün yol axtarırdılar, lakin camaatdan qorxdular, çünki camaat İsanı peyğәmbәr hesab edirdi.
Matta 22
1 İsa yenә onlara mәsәllәrlә xitab edәrәk dedi: 2 "Sәmavi Padşahlıq oğluna toy ziyafәti verәn bir padşaha bәnzәyir. 3 O, toy ziyafәtinә dәvәt olunanları çağırmaq üçün qullarını göndәrdi. Lakin onlar gәlmәk istәmәdi. 4 Bir daha başqa qulları göndәrәrәk onlara dedi: “Dәvәt olunanlara deyin ki, budur, mәn ziyafәtimi hazırladım, öküzlәrim vә bәslәnmiş heyvanlarım kәsilib, hәr şey hazırdır, toy ziyafәtinә gәlin!” 5 Amma dәvәt olunanlar etinasızlıq göstәrәrәk kimi tarlasına, kimi ticarәtinә getdi. 6 O birilәri isә onun qullarını tutub tәhqir etdilәr vә öldürdülәr. 7 Padşah bundan xәbәr tutaraq qәzәblәndi. Öz qoşunlarını göndәrib o qatillәri mәhv etdi, şәhәrlәrini isә yandırdı. 8 Onda qullarına dedi: “Toy ziyafәti hazırdır, fәqәt dәvәt olunanlar buna layiq deyil. 9 Belәliklә, yolayrıclarına gedin vә kimi tapsanız, toy ziyafәtinә dәvәt edin”. 10 Hәmin qullar yollara çıxdılar. Pis-yaxşı kimi tapdılarsa, hamısını topladılar. Toy mәclisi qonaqlarla doldu. 11 Padşah qonaqlara baxmaq üçün girdikdә orada toy libası geymәmiş bir nәfәri gördü, 12 ona dedi: “Dostum! Sәn toy libası geymәmiş buraya necә girdin?” O isә susdu. 13 O zaman padşah xidmәtçilәrә dedi: “Onun әllәrini, ayaqlarını bağlayın vә qaranlıq çölә atın! Orada ağlaşma vә diş qıcırtısı olacaq”. 14 Çünki dәvәt edilmiş çox, seçilmiş isә azdır". 15 O zaman fariseylәr gedib mәslәhәtlәşirdilәr ki, Onu söz üstündә necә tutsunlar. 16 Onlar hirodçularla birgә öz şagirdlәrini İsanın yanına göndәrib dedilәr: "Müәllim, biz bilirik ki, Sәn etibarlı adamsan, Allahın yolunu hәqiqәtә görә öyrәdirsәn vә heç kimә tәrәfkeşlik etmirsәn. Çünki insanlar arasında fәrq qoymursan. 17 İndi bizә de görәk, Sәncә bizim üçün qeysәrә vergi vermәyә icazә var ya yox?" 18 Amma İsa onların pis niyyәtini bilәrәk dedi: "Ey ikiüzlülәr, Mәni niyә sınağa çәkirsiniz? 19 Vergi verdiyiniz sikkәni Mәnә göstәrin". Onlar da Ona bir dinar gәtirdilәr. 20 İsa onlara dedi: "Sikkәnin üstündәki bu tәsvir vә yazı kimindir?" 21 Ona dedilәr: "Qeysәrin". O vaxt İsa onlara dedi: "Elә isә, qeysәrin haqqını qeysәrә, Allahın haqqını Allaha verin". 22 Bunu eşitdiklәri zaman heyrәtlәndilәr vә İsanı tәrk edib getdilәr. 23 Hәmin gün dirilmәnin olmadığını iddia edәn bәzi sadukeylәr İsanın yanına gәlib soruşdular: 24 "Müәllim, Musa belә demişdir: “Әgәr bir adam övladsız ölsә, qardaşı onun dul qalmış arvadını alıb ölәn qardaşın nәslini davam etdirsin”. 25 Aramızda yeddi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı vә öldü. Uşağı olmadığından arvadı ilә qardaşı evlәndi. 26 İkincisi vә üçüncüsü, hәtta yeddincisinә qәdәr elәcә öldü. 27 Hamısından sonra bu qadın da öldü. 28 İndi ölülәr dirilәndә bu qadın o yeddi nәfәrdәn hansının arvadı olacaq? Çünki hamısı bu qadını almışdı". 29 İsa cavab verib onlara dedi: "Müqәddәs Yazıları vә Allahın qüdrәtini bilmәdiyinizә görә yanılırsınız. 30 Ona görә ki ölülәr dirilәndә insanlar nә evlәnir, nә dә әrә gedirlәr. Ancaq sәmadakı mәlәklәr kimi olurlar. 31 Bәs ölülәrin dirilmәsinә gәlincә, Allah tәrәfindәn sizә “Mәn İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı vә Yaqubun Allahıyam” deyә söylәnәn sözü oxumamısınızmı? Allah ölülәrin deyil, dirilәrin Allahıdır". 33 Bunları eşidәn camaat Onun tәliminә tәәccüblәnirdi. 34 Fariseylәr İsanın sadukeylәri susdurduğunu eşidәndә bir yerә toplaşdılar. 35 Onlardan biri olan qanunşünas İsanı sınamaq mәqsәdi ilә Ondan bunu soruşdu: 36 "Müәllim, Qanunda әn böyük әmr hansıdır?" 37 İsa ona dedi: "“Allahın Rәbbi bütün qәlbinlә, bütün varlığınla vә bütün düşüncәnlә sev”. 38 Bu, böyük vә әsas әmrdir. 39 Buna bәnzәyәn ikincisi budur: “Qonşunu özün kimi sev”. 40 Bütün Qanun vә Peyğәmbәrlәrin sözlәri bu iki әmrә әsaslanır". 41 Fariseylәr toplaşdıqda İsa onlardan bunu soruşdu: 42 "Mәsih haqqında nә düşünürsünüz? O kimin Oğludur?" Onlar da İsaya "Davudun Oğlu" dedilәr. 43 İsa onlara dedi: "Elә isә, nә üçün Davud Ruh vasitәsilә Ona “Ağa” deyә müraciәt edir? 44 “Rәbb mәnim Ağama dedi: ‹Mәn düşmәnlәrini ayaqlarının altına salanadәk Sağımda otur›” deyib. 45 Әgәr Davud Ona “Ağa” deyә müraciәt edirsә, O necә Davudun oğlu ola bilәr?" 46 Bunun cavabında İsaya kimsә bir söz deyә bilmәdi. O gündәn sonra artıq heç kim Ondan bir şey soruşmağa cәsarәt etmәdi.
Matta 23
1 Bundan sonra İsa camaata vә şagirdlәrinә müraciәt edib 2 dedi: "İlahiyyatçılar vә fariseylәr Musanın kürsüsündә oturmuşlar. 3 Buna görә dә sizә әmr etdiklәri hәr şeyә riayәt vә әmәl edin. Amma onların etdiklәrini etmәyin, çünki söylәyәrlәr, amma riayәt etmәzlәr. 4 Ağır vә çәtin daşına bilәn yüklәri bağlayıb insanların çiyninә yüklәyәrlәr, özlәri isә bu yüklәri daşımaq üçün barmaqlarını belә, tәrpәtmәk istәmәzlәr. 5 Onlar öz әmәllәrinin hamısını insanlar görsün deyә edәrlәr. Çünki onlar dua qutucuqlarını genişlәndirib geyimlәrinin qotazlarını uzadarlar. 6 Ziyafәtlәrdә yuxarı başı vә sinaqoqlarda baş kürsülәri tutmağı, 7 bazar meydanlarında salam almağı, insanların onlara “Rabbi!” deyә xitab etmәsini sevәrlәr. 8 Amma kimsә sizi “Rabbi” deyә çağırmasın. Çünki sizin bir Müәlliminiz var. Siz hamınız isә qardaşsınız. 9 Yer üzündә kimsәyә “ata” demәyin. Çünki bir Atanız var, O da Sәmavi Atadır. 10 Kimsә sizә “rәhbәr” demәsin. Çünki bir Rәhbәriniz var, O da Mәsihdir. 11 Aranızda әn böyük olan xidmәtçiniz olsun. 12 Kim özünü yüksәldәrsә, aşağı tutulacaq vә kim özünü aşağı tutarsa, yüksәldilәcәk. 13 Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar vә fariseylәr – ikiüzlülәr! Çünki siz Sәmavi Padşahlığı insanların üzünә qapayırsınız. Nә özünüz girirsiniz, nә dә girmәk istәyәnlәri buraxırsınız. 14 Вај һалэнэза, еј илаһијјатзэлар вж фарисејлжр – икиьзльлжр! Зьнки сиз джнизи вж гуруну долаюэрсэнэз ки, бир нжфжри динж ҝжтиржсиниз. Динж ҝжтирдикдж исж ону цзьньзджн икигат артэг ҹжһжннжмлик едирсиниз. 15 Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar vә fariseylәr – ikiüzlülәr! Çünki siz dәnizi vә qurunu dolaşırsınız ki, bir nәfәri dinә gәtirәsiniz. Dinә gәtirdikdә isә onu özünüzdәn ikiqat artıq cәhәnnәmlik edirsiniz. 16 Vay halınıza, ey kor rәhbәrlәr! Deyirsiniz ki, “kim mәbәdә and içirsә, әhәmiyyәtli bir şey deyil, lakin kim mәbәdin qızılına and içirsә, öz andına borcludur”. 17 Ey ağılsızlar vә korlar! Hansı daha böyükdür? Qızılmı, yoxsa qızılı tәqdis edәn mәbәdmi? 18 Yenә dә deyirsiniz ki, “kim qurbangaha and içirsә, әhәmiyyәtli bir şey deyil; lakin qurbangah üzәrindәki qurbana and içәn öz andını yerinә yetirmәlidir”. 19 Ey korlar! Hansı daha böyükdür? Qurbanmı, yoxsa qurbanı tәqdis edәn qurbangahmı? 20 Belәliklә, qurbangaha and içәn kәs ona vә onun üstündә olan bütün şeylәrә and içir. 21 Mәbәdә and içәn kәs ona vә içindә Yaşayana and içir. 22 Göyә and içәn kәs dә Allahın taxtına vә taxtda Oturana and içir. 23 Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar vә fariseylәr – ikiüzlülәr! Çünki siz nanә, şüyüd vә zirәnin onda birini verirsiniz, lakin Qanunun daha vacib işlәrini, әdalәti, mәrhәmәti vә imanı atırsınız. Amma onda birini vermәklә yanaşı bunları da yerinә yetirmәli idiniz. 24 Ey kor rәhbәr! Ağcaqanadı süzgәclә çıxarır, dәvәni isә udursunuz! 25 Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar vә fariseylәr – ikiüzlülәr! Çünki siz kasanın vә boşqabın bayır tәrәfini tәmizlәyirsiniz, lakin onların daxili soyğunçuluq vә pozğunluqla doludur. 26 Sәn, ey kor farisey! Әvvәlcә kasanın daxilini tәmizlә ki, bayır tәrәfi dә tәmiz olsun! 27 Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar vә fariseylәr – ikiüzlülәr! Çünki siz ağardılmış mәqbәrәlәrә bәnzәyirsiniz: onların bayır tәrәfi gözәl görünür, daxili isә ölü sümüklәri vә hәr cür murdarlıqla doludur. 28 Siz dә zahirәn insanlara saleh görünürsünüz, daxilәn isә ikiüzlülük vә qanunsuzluqla dolusunuz. 29 Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar vә fariseylәr – ikiüzlülәr! Çünki siz peyğәmbәrlәrә mәqbәrәlәr tikirsiniz, salehlәrin abidәlәrini bәzәyirsiniz. 30 “Biz ata-babalarımızın yaşadığı günlәrdә yaşasaydıq, peyğәmbәrlәrin qanını tökmәkdә onlarla şәrik olmazdıq” deyirsiniz. 31 Belәliklә, peyğәmbәrlәri öldürәnlәrin övladları olduğunuza özünüz şәhadәt edirsiniz. 32 Elә isә, ata-babalarınızın başladığı işi başa çatdırın! 33 Siz ey ilanlar, gürzәlәr nәsli! Cәhәnnәmә mәhkum edilmәkdәn necә qaçacaqsınız? 34 Ona görә dә Mәn sizә peyğәmbәrlәr, müdrik adamlar vә ilahiyyatçılar göndәrirәm. Siz onlardan bәzisini öldürәcәk vә çarmıxa çәkәcәksiniz. Bәzisini sinaqoqlarınızda qamçılayacaq vә şәhәrdәn şәhәrә qovacaqsınız. 35 Belә ki saleh olan Habilin qanından tutmuş mәbәdlә qurbangahın arasında öldürdüyünüz Berekya oğlu Zәkәriyyәnin qanına qәdәr yer üzündә tökülәn bütün saleh adamların qanı üçün mәsuliyyәt daşıyasınız. 36 Sizә doğrusunu deyirәm: bütün bu şeylәr üçün bu nәsil mәsuliyyәt daşıyacaq. 37 Ey Yerusәlim, Yerusәlim! Peyğәmbәrlәri öldürәn vә ora göndәrilәnlәri daşqalaq edәn şәhәr! Toyuq cücәlәrini qanadları altına yığan kimi Mәn dә dәfәlәrlә sәnin övladlarını yığmaq istәdim, siz isә istәmәdiniz! 38 Baxın, eviniz viran qalır. 39 Çünki Mәn sizә bunu deyirәm: “Rәbbin ismi ilә Gәlәnә alqış olsun!” deyәnә qәdәr Mәni bir daha görmәyәcәksiniz".
Matta 24
1 İsa mәbәddәn çıxıb gedәrkәn şagirdlәri mәbәdin binalarını Ona göstәrmәk üçün yanına gәldilәr. 2 İsa onlara cavab verib dedi: "Bütün bunları görürsünüzmü? Sizә doğrusunu deyirәm: onların daşı daş üstündә qalmayacaq, hamısı yerlә yeksan olacaq". 3 İsa Zeytun dağında oturanda şagirdlәr ayrılıqda Onun yanına gәlib dedilәr: "Bizә söylә, bu dediklәrin nә vaxt baş verәcәk? Sәnin zühurun vә dövrün sonuna hansı әlamәtlәr olacaq?" 4 İsa onlara cavab verib dedi: "Ehtiyatlı olun, qoy sizi heç kim aldatmasın. 5 Çünki Mәnim adımla çox adam gәlib “Mәsih mәnәm” deyәrәk çoxlarını aldadacaq. 6 Siz müharibәlәr vә müharibә xәbәrlәri eşidәcәksiniz. Amma tәlaşa düşmәyin. Bunlar baş vermәlidir, amma bu hәlә hәr şeyin axırı deyil. 7 Çünki millәt millәtә, padşahlıq padşahlığa qarşı çıxacaq. Yerbәyer aclıq vә zәlzәlәlәr olacaq. 8 Bütün bunlar sanki doğuş ağrılarının başlanğıcıdır. 9 O zaman sizi әziyyәtә tәslim edib öldürәcәklәr. Mәnim adıma görә bütün millәtlәr sizә nifrәt edәcәk. 10 Onda bir çoxu imandan büdrәyәrәk bir-birini tәslim edәcәk vә bir-birinә nifrәt edәcәk. 11 Bir çox yalançı peyğәmbәr törәyib çox adamı aldadacaq. 12 Qanunsuzluq çoxaldığı üçün bir çoxunun mәhәbbәti soyuyacaq. 13 Amma axıracan dözәn xilas olacaq. 14 Sәmavi Padşahlığın bu Müjdәsi bütün millәtlәrә şәhadәt olmaq üçün bütün dünyada vәz edilәcәk. O zaman hәr şeyin axırı gәlәcәk. 15 Belәliklә, Daniel peyğәmbәrin bәhs etdiyi viranәlik gәtirәn iyrәnc şeyin Müqәddәs mәkanda qoyulduğunu gördüyünüz zaman – qoy oxuyan bunu anlasın – 16 Yәhudeyada olanlar dağlara qaçsın. 17 Damda olan evindәki әşyaları götürmәk üçün aşağı enmәsin. 18 Tarlada olan üst paltarını götürmәk üçün geri qayıtmasın. 19 Hәmin günlәr hamilәlәrin vә körpә әmizdirәnlәrin vay halına! 20 Dua edin ki, qaçmağınız qış fәslindә vә ya Şәnbә günündә baş vermәsin. 21 Çünki o vaxt elә dәhşәtli әzab-әziyyәt olacaq ki, dünyanın başlanğıcından indiyә qәdәr belәsi olmayıb vә heç olmayacaq. 22 Әgәr o günlәr qısaldılmasaydı, heç bir insan xilas ola bilmәzdi. Amma seçilmişlәrә görә o günlәr qısaldılacaq. 23 O zaman әgәr kimsә sizә desә ki, “bax, Mәsih buradadır” yaxud da “oradadır”, inanmayın. 24 Çünki yalançı mәsihlәr vә yalançı peyğәmbәrlәr törәyәcәk. Onlar böyük әlamәtlәr vә xariqәlәr göstәrәcәklәr ki, imkan taparlarsa, seçilmişlәri dә aldatsınlar. 25 Bax Mәn sizә әvvәlcәdәn söylәmişәm. 26 Ona görә sizә “bax, O çöldәdir” desәlәr dә, çıxmayın. “Bax, O daxili otaqlardadır” desәlәr dә, inanmayın. 27 Çünki şimşәk şәrqdә çaxıb qәrbdә belә, göründüyü kimi Bәşәr Oğlunun zühuru da elә olacaq. 28 Leş haradadırsa, kәrkәslәr dә orada toplaşar. 29 Amma o günlәrin әzab-әziyyәtindәn dәrhal sonra Günәş tutulacaq, Ay nurunu saçmayacaq, Ulduzlar göydәn tökülәcәk, Sәma cisimlәri lәrzәyә gәlәcәk. 30 O zaman Bәşәr Oğlunun әlamәti göydә görünәcәk. O vaxt yer üzünün bütün tayfaları şivәn qaldıracaq vә Bәşәr Oğlunun göyün buludları üzәrindә qüdrәt vә böyük izzәtlә gәldiyini görәcәk. 31 O, mәlәklәrini uca şeypur sәsi ilә göndәrәcәk. Mәlәklәr dә göylәrin bir ucundan o biri ucuna qәdәr dörd külәk istiqamәtindәn Onun seçdiklәrini toplayacaq. 32 Әncir ağacından ibrәt alın: onun budağı cücәrib yarpaqlananda bilirsiniz ki, yay fәsli artıq yaxındır. 33 Elәcә siz dә bütün bu şeylәri görәndә bilin ki, Bәşәr Oğlu yaxındadır, lap qapılardadır. 34 Sizә doğrusunu deyirәm: bu nәsil ömrünü sona çatdırmazdan әvvәl bütün bunlar baş verәcәk. 35 Yer vә göy keçib gedәcәk, amma Mәnim sözlәrim әsla keçib getmәyәcәk. 36 Lakin o günü vә o saatı nә göylәrin mәlәklәri, nә dә Oğul bilir. Atadan başqa heç kim bilmir. 37 Nuhun günlәri necә idisә, Bәşәr Oğlunun zühuru da elә olacaq. 38 Daşqından әvvәlki hәmin günlәrdә, Nuhun gәmiyә girdiyi günә qәdәr insanlar yeyib-içir, evlәnir, әrә gedirdi. 39 Daşqın gәlib hamısını aparana qәdәr bixәbәr idilәr. Bәşәr Oğlunun zühuru da belә olacaq. 40 O zaman tarladakı iki nәfәrdәn biri götürülәcәk, o birisi isә qalacaq. 41 Dәyirmanda dәn üyüdәn iki qadından biri götürülәcәk, o birisi isә qalacaq. 42 Ona görә dә oyaq olun. Çünki Rәbbinizin hansı gün gәlәcәyini bilmirsiniz. 43 Amma bunu bilin ki, әgәr evin yiyәsi oğrunun gecә hansı saatda gәlәcәyini bilsәydi, oyaq qalıb evinin yarılmasına imkan vermәzdi. 44 Buna görә siz dә hazır olun, çünki Bәşәr Oğlu gözlәmәdiyiniz vaxt gәlәcәk. 45 Vaxtlı-vaxtında onlara yemәk vermәk üçün ağasının öz nökәrlәri üzәrinә qoyduğu sadiq vә ağıllı qul kimdir? 46 Nә bәxtiyardır o qul ki, ağası evinә qayıdanda onu iş başında görür! 47 Sizә doğrusunu deyirәm: ağası bu qula bütün әmlakı üzәrindә idarәçiliyi tapşıracaq. 48 Amma hәmin qul pis olub ürәyindә “ağam gec gәlәcәk” deyәrsә, 49 öz yoldaşlarını döymәyә vә әyyaşlarla yeyib-içmәyә başlayarsa, 50 o qulun ağası onun gözlәmәdiyi gün vә ağlına gәlmәdiyi vaxt gәlәcәk, 51 ona ağır cәza verәcәk vә onu ikiüzlülәrlә bir yerdә saxlayacaq. Orada ağlaşma vә diş qıcırtısı olacaq.
Matta 25
1 O zaman Sәmavi Padşahlıq çıraqlarını götürüb bәyin qarşısına çıxan on qıza bәnzәyәcәk. 2 Onlardan beşi ağıllı, beşi isә ağılsız idi. 3 Ağılsızlar özlәri ilә çıraqlarını götürmüşdü, amma yağ götürmәmişdi. 4 Ağıllılar isә çıraqları ilә birgә qablarda yağ da götürmüşdü. 5 Lakin bәy gecikdiyindәn hamısını yuxu basdı vә onlar yatdı. 6 Amma gecә yarısı bir qışqırıq qopdu: “Budur, bәy gәlir, onu qarşılamağa çıxın!” 7 O zaman o qızların hamısı durub öz çıraqlarını düzәltdilәr. 8 Ağılsızlar ağıllılara dedi: “Yağınızdan bizә dә verin, çünki çıraqlarımız sönür”. 9 Ağıllılar isә cavab verib dedilәr: “Belә olmasın ki, yağ nә bizә çatsın, nә sizә. Yaxşısı budur ki, gedib satıcılardan alasınız”. 10 Onlar yağ satın almağa getdiklәri zaman bәy gәldi. Hazır olanlar onunla toy mәclisinә girdilәr vә qapı bağlandı. 11 O biri qızlar da sonradan gәlib “Ağa! Ağa! Qapını bizә aç!” dedilәr. 12 O isә cavab verib dedi: “Sizә doğrusunu deyirәm: sizi tanımıram”. 13 Belәliklә, oyaq olun. Çünki siz nә günü, nә dә saatı bilirsiniz. 14 Sәmavi Padşahlıq sәyahәtә çıxan bir adama bәnzәyir. O, qullarını çağırıb әmlakını onlara әmanәt etdi. 15 O hәr birinә öz qabiliyyәtinә görә – birinә beş, birinә iki, birinә dә bir talant verdi vә yola düşdü. 16 Beş talant alan dәrhal gedib bunları sәrmayәyә qoydu, daha beş talant qazandı. 17 İki talant alan da belәcә daha iki talant qazandı. 18 Bir talant alan isә gedib torpağı qazdı vә ağasının pulunu gizlәtdi. 19 Uzun zamandan sonra hәmin qulların ağası gәldi vә onlardan hesabat tәlәb etdi. 20 Beş talant alan gәlib daha beş talant gәtirәrәk dedi: “Ağa, sәn mәnә beş talant әmanәt etdin. Budur, mәn daha beş talant qazandım”. 21 Ağası ona dedi: “Afәrin, yaxşı vә sadiq qulum! Sәn xırda işlәrdә sadiq oldun, sәni böyük işlәr üzәrinә qoyacağam. Ağanın sevincinә şәrik ol!” 22 İki talant alan da gәlib dedi: “Ağa, mәnә iki talant әmanәt etdin. Budur, mәn daha iki talant qazandım”. 23 Ağası ona dedi: “Afәrin, yaxşı vә sadiq qulum! Sәn xırda işlәrdә sadiq oldun, sәni böyük işlәr üzәrinә qoyacağam. Ağanın sevincinә şәrik ol!” 24 Bir talant alan da gәlib dedi: “Ağa, sәnin sәrt bir adam olduğunu bilirdim. Әkmәdiyin yerdәn biçәrsәn, sәpmәdiyin yerdәn yığarsan. 25 Ona görә qorxdum, gedib sәnin talantını torpaqda gizlәtdim. Buyur, öz malını geri götür!” 26 Ağası isә cavab verib ona dedi: “Pis vә tәnbәl qul! Mәnim әkmәdiyim yerdәn biçdiyimi vә sәpmәdiyim yerdәn yığdığımı bilirdinmi? 27 Onda gәrәk mәnim pulumu sәrraflara verәydin ki, mәn qayıdanda onu faizlә geri alım. 28 İndi әlindәki talantı ondan alın vә on talantı olana verin! 29 Çünki kimin varıdırsa, daha çox verilәcәk vә o, bolluq içindә olacaq, kimin yoxudursa, әlindә olan da ondan alınacaq. 30 Yaramaz qulu isә qaranlıq çölә atın. Orada ağlaşma vә diş qıcırtısı olacaq”. 31 Bәşәr Oğlu bütün mәlәklәrlә birlikdә izzәti ilә gәlәn zaman Öz izzәtli taxtına oturacaq. 32 Bütün millәtlәr Onun önündә toplaşacaq, O da qoyunları keçilәrdәn ayıran bir çoban kimi onları bir-birindәn ayıracaq. 33 Qoyunları sağına, keçilәri isә soluna qoyacaq. 34 O zaman Padşah sağındakılara deyәcәk: “Ey sizlәr, Atamın xeyir-dua verdiyi adamlar! Gәlin, dünya yaranandan bәri sizin üçün hazırlanmış olan Padşahlığı irs alın. 35 Çünki ac idim, Mәnә yemәk verdiniz; susamışdım, Mәnә su verdiniz; qәrib idim, Mәni qәbul etdiniz; 36 çılpaq idim, Mәni geyindirdiniz; xәstә idim, qayğımı çәkdiniz; zindanda idim, yanıma gәldiniz”. 37 Onda salehlәr Ona cavab verib deyәcәklәr: “Ya Rәbb, biz Sәni nә vaxt ac görüb yemәk verdik vә ya susamış görüb su verdik? 38 Nә vaxt Sәni qәrib görüb qәbul etdik vә ya çılpaq görüb geyindirdik? 39 Nә vaxt Sәni xәstә vә ya zindanda görüb yanına gәldik?” 40 Padşah da cavab verib onlara deyәcәk: “Sizә doğrusunu deyirәm: siz bu әn kiçik qardaşlarımdan birinә etdiyinizi Mәnә etmiş oldunuz”. 41 O zaman solundakılara deyәcәk: “Ey lәnәtә gәlmişlәr, çәkilin önümdәn! İblis ilә onun mәlәklәrinә hazırlanmış olan әbәdi oda yollanın! 42 Çünki ac idim, Mәnә yemәk vermәdiniz; susamışdım, Mәnә su vermәdiniz; 43 qәrib idim, Mәni qәbul etmәdiniz; çılpaq idim, Mәni geyindirmәdiniz; xәstә vә zindanda idim, qayğımı çәkmәdiniz”. 44 Onda onlar da cavab verib deyәcәklәr: “Ya Rәbb, Sәni nә vaxt ac, susamış, qәrib, çılpaq, xәstә vә yaxud zindanda gördük ki, Sәnә xidmәt etmәdik?” 45 O zaman onlara cavab verib deyәcәk: “Sizә doğrusunu deyirәm: siz bu әn kiçiklәrdәn birinә etmәdiyinizi Mәnә etmәmiş oldunuz”. 46 Bunlar әbәdi әzaba, salehlәr isә әbәdi hәyata gedәcәk".
Matta 26
1 İsa bütün bu sözlәri bitirәndәn sonra şagirdlәrinә dedi: 2 "İki gün sonra Pasxa bayramı olacağını bilirsiniz. Bәşәr Oğlu çarmıxa çәkilmәk üçün tәslim edilәcәk". 3 O zaman başçı kahinlәr vә xalqın ağsaqqalları Qayafa adlı baş kahinin hәyәtinә toplaşdılar. 4 İsanı hiylә ilә tutub öldürmәk üçün sui-qәsd hazırladılar. 5 Amma deyirdilәr: "Bunu bayramda etmәyәk, yoxsa xalq arasında qarışıqlıq düşәr". 6 İsa Bet-Anyada cüzamlı Şimonun evindә ikәn 7 bir qadın Onun yanına gәldi vә qadının әlindә içindә çox bahalı әtirli yağ olan ağ mәrmәr qab var idi. İsa süfrәyә oturanda qadın yağı Onun başına tökdü. 8 Şagirdlәr bunu gördükdә acıqlanıb dedilәr: "Bu israfçılıq nә üçündür? 9 Axı bu әtiri baha qiymәtә satıb pulunu yoxsullara vermәk olardı". 10 Lakin İsa bunu bilәrәk dedi: "Niyә qadını incidirsiniz? O Mәnim üçün gözәl bir iş gördü. 11 Yoxsullar hәmişә sizin yanınızdadır, Mәn isә hәmişә yanınızda olmayacağam. 12 Qadın bu әtiri Mәnim bәdәnimә tökmәklә Mәni dәfn üçün hazırladı. 13 Sizә doğrusunu deyirәm: dünyanın hansı yerindә Müjdә vәz edilәrsә, bu qadının etdiyi iş dә danışılacaq ki, o yada salınsın". 14 O zaman On İki şagirddәn Yәhuda İskaryot adlı biri başçı kahinlәrin yanına gedib dedi: 15 "Onu sizә tәslim etsәm, mәnә nә verәrsiniz?" Onlar da Yәhudaya otuz gümüş tәklif etdilәr. 16 O vaxtdan Yәhuda İsanı tәslim etmәk üçün fürsәt axtarmağa başladı. 17 Mayasız Çörәk bayramının ilk günü şagirdlәr İsanın yanına gәlib dedilәr: "Sәnin Pasxa yemәyin üçün harada hazırlıq görmәyimizi istәyirsәn?" 18 O da cavab verdi: "Şәhәrә girib filankәsin yanına gedin vә ona deyin: “Müәllim deyir: ‹Vaxtım yaxınlaşdı, şagirdlәrimlә birgә Pasxanı sәnin evindә keçirәcәyәm›”". 19 Şagirdlәr İsanın әmrini yerinә yetirәrәk Pasxa yemәyi üçün hazırlıq etdilәr. 20 Axşam düşәndә İsa On İki şagirdi ilә birgә süfrәyә oturdu. 21 Onlar yemәk yeyәrkәn İsa dedi: "Sizә doğrusunu deyirәm: sizlәrdәn biri Mәnә xәyanәt edәcәk". 22 Onlar çox kәdәrlәnәrәk bir-bir Ondan soruşdular: "Ya Rәbb, mәn deyilәm ki?" 23 O cavab verib dedi: "Mәnimlә birlikdә әlini qaba batıran Mәnә xәyanәt edәcәk. 24 Bәşәr Oğlu Özü barәsindә yazıldığı kimi gedir. Amma vay o adamın halına ki, Bәşәr Oğluna xәyanәt edir! O adam heç doğulmasaydı, onun üçün daha yaxşı olardı". 25 Ona xәyanәt edәn Yәhuda "Rabbi, mәn deyilәm ki?" deyә soruşdu. İsa da ona "sәn dediyin kimidir" dedi. 26 Onlar yeyәndә İsa çörәk götürdü, şükür duası edib onu böldü vә şagirdlәrә verәrәk dedi: "Alın, yeyin! Bu Mәnim bәdәnimdir". 27 Sonra bir kasa götürdü vә şükür edib onu da şagirdlәrә verәrәk dedi: "Bundan hamınız için! 28 Çünki bu, Әhdin bağlanması vә günahların bağışlanması üçün çoxları uğrunda axıdılan Mәnim qanımdır. 29 Mәn sizә deyirәm: Atamın Padşahlığında sizinlә birlikdә tәzәsini içәcәyim günә qәdәr üzüm ağacının bu mәhsulundan әsla içmәyәcәyәm". 30 Onlar ilahi oxuyandan sonra çıxdılar vә Zeytun dağına tәrәf getdilәr. 31 Onda İsa şagirdlәrinә dedi: "Bu gecә hamınız Mәni atıb gedәcәksiniz, çünki belә yazılıb: “Çobanı vuracağam, Sürünün qoyunları pәrәn-pәrәn olacaq”. 32 Amma Mәn dirilәndәn sonra sizdәn qabaq Qalileyaya gedәcәyәm". 33 Peter Ona cavab verib dedi: "Hamı Sәni atıb getsә dә, mәn әsla atıb getmәyәcәyәm". 34 İsa ona dedi: "Sәnә doğrusunu deyirәm: bu gecә xoruz banlamazdan әvvәl sәn Mәni üç dәfә inkar edәcәksәn". 35 Peter Ona dedi: "Әgәr Sәninlә birlikdә ölmәyim lazım olsa belә, Sәni әsla inkar etmәyәcәyәm". Bütün şagirdlәr dә belә dedilәr. 36 Sonra İsa şagirdlәrlә birlikdә Getsemani adlanan bir yerә gәldi vә onlara dedi: "Mәn oraya gedib dua edәrkәn siz burada oturub-qalın". 37 O, Peter ilә Zavdayın iki oğlunu Özü ilә apardı. Özündә bir kәdәr vә narahatlıq hiss etmәyә başladı. 38 Onlara belә dedi: "Ürәyimi elә dәrin kәdәr bürüyüb, az qalır ki, ölüm. Burada qalın vә Mәnimlә birlikdә oyaq olun". 39 İsa bir qәdәr irәli getdi vә üzüstә yerә qapanıb dua etdi: "Ey Atam, mümkündürsә, qoy bu kasa Mәndәn yan keçsin. Amma Mәnim yox, Sәnin iradәn olsun". 40 İsa şagirdlәrin yanına qayıdıb gördü ki, onlar yatıb. O, Peteri sәslәdi: "Mәgәr Mәnimlә birlikdә bir saat oyaq qala bilmәzdinizmi? 41 Oyaq durub dua edin ki, sınağa düşmәyәsiniz. Ruh hәvәsli, cisim isә gücsüzdür". 42 İsa yenә ikinci dәfә uzaqlaşdı vә dua etdi: "Ey Atam, әgәr Mәn içmәdәn bu kasanın keçmәsi mümkün deyilsә, qoy Sәnin iradәn olsun". 43 İsa qayıdanda gördü ki, onlar yenә yatıb. Çünki onların gözlәri yumulurdu. 44 Onları tәrk edib tәkrarәn uzaqlaşdı, yenә eyni sözlәrlә üçüncü dәfә dua etdi. 45 Sonra İsa şagirdlәrin yanına qayıdıb onlara dedi: "Hәlә dә yatıb dincәlirsiniz? Budur, vaxt yaxınlaşıb vә Bәşәr Oğlu günahkarların әlinә tәslim olunur. 46 Qalxın gedәk. Budur, Mәnә xәyanәt edәn gәlir!" 47 İsa hәlә danışarkәn On İki şagirddәn biri olan Yәhuda gәldi. Onun yanında başçı kahinlәrin vә xalqın ağsaqqallarının göndәrdiyi әli qılınclı vә dәyәnәkli böyük bir dәstә adam var idi. 48 İsaya xәyanәt edәn Yәhuda onlara işarә ilә bildirib demişdi: "Kimi öpsәm, İsa Odur, Onu tutun". 49 O anda İsaya yaxınlaşıb "Salam, Rabbi!" deyәrәk Onu öpdü. 50 İsa da ona "Dostum, nә üçün gәlmisәn?" dedi. Elә bu vaxt İsaya yaxınlaşıb әl ataraq Onu tutdular. 51 Budur, İsa ilә birlikdә olanlardan biri әl atıb qılıncını çәkdi vә baş kahinin qulunu vurub qulağını qopartdı. 52 İsa ona dedi: "Qılıncını yerinә qoy, çünki qılınc çәkәnlәrin hamısı qılıncla mәhv olacaq. 53 Yoxsa elә düşünürsәn ki, Atamdan yardım istәyә bilmәrәm? İstәsәm, dәrhal Mәnә on iki legiondan artıq mәlәk göndәrәr. 54 “Bunların olması gәrәkdir” deyәn Müqәddәs Yazılar onda bәs necә yerinә yetәrdi?" 55 Hәmin vaxt İsa camaata dedi: "Nә üçün quldur üstünә gәlәn kimi qılınc vә dәyәnәklәrlә Mәni tutmağa gәlmisiniz? Hәr gün mәbәddә oturub tәlim verirdim, heç Mәni tutmadınız. 56 Amma bunların hamısı peyğәmbәrlәrin Yazıları yerinә yetsin deyә baş verdi". Onda bütün şagirdlәr İsanı atıb qaçdılar. 57 İsanı hәbs edәnlәr Onu baş kahin Qayafanın yanına gәtirdilәr. İlahiyyatçılar vә ağsaqqallar da oraya toplaşdı. 58 Peter uzaqdan baş kahinin hәyәtinә qәdәr İsanın ardınca gedirdi, sonu görmәk üçün içәri girib mühafizәçilәrlә birgә oturdu. 59 Başçı kahinlәr vә Ali Şuranın hamısı İsanı edam etmәk üçün Onun әleyhinә yalançı şahidlik ifadәsi axtarırdılar. 60 Çoxlu yalançı şahid gәldi, lakin yenә dә axtardıqlarını tapmadılar. Axırda iki şahid gәlib 61 dedi: "Bu Adam dedi: “Mәn Allahın mәbәdini dağıdıb üç gün әrzindә tikә bilәrәm”". 62 Baş kahin ayağa qalxıb İsaya dedi: "Sәnin heç cavabın yoxdur? Onlar Sәnin әleyhinә bu nә ifadәdir verirlәr?" 63 Amma İsa susmaqda davam etdi. Baş kahin isә Ona dedi: "Sәni var olan Allaha and etdirirәm, bizә de, Allahın Oğlu Mәsih Sәnsәnmi?" 64 İsa da ona dedi: "Sәnin dediyin kimidir. Hәtta sizә deyirәm: bundan sonra Bәşәr Oğlunun Qüdrәtli Olanın sağında oturduğunu vә göyün buludları üzәrindә gәldiyini görәcәksiniz". 65 Onda baş kahin әynindәki paltarını cırıb dedi: "O, Allaha küfr etdi! Artıq şahidlәrә nә ehtiyacımız var? Elә indi Onun küfr söylәdiyini eşitdiniz! 66 Bәs buna nә deyirsiniz?" Onlar cavab verib dedilәr: "O, ölüm cәzasına layiqdir". 67 Elә bu vaxt İsanın üzünә tüpürüb yumruq vurdular. Bәzilәri dә Ona şillә vuraraq 68 dedi: "Ey Mәsih, bizә peyğәmbәrlik elә görәk, Sәni vuran kimdir?" 69 Peter isә bayırda, hәyәtdә oturmuşdu. Bir qarabaş ona yaxınlaşıb dedi: "Sәn dә Qalileyalı İsa ilә birlikdә idin". 70 Amma Peter hamının qarşısında inkar edәrәk dedi: "Bilmirәm, sәn nә danışırsan". 71 Sonra darvazaya çıxanda başqa bir qarabaş onu görüb oradakılara dedi: "Bu adam Nazaretli İsa ilә birlikdә idi". 72 Peter yenә inkar edib and içdi: "Mәn o Adamı tanımıram". 73 Bir az sonra orada duranlar gәlib Peterә dedilәr: "Doğrudan da, sәn dә onlardansan, çünki nitqin sәni ifşa edir". 74 Peter özünü qarğıyıb and içәrәk dedi: "O Adamı tanımıram". Hәmin anda xoruz banladı. 75 Peter İsanın "xoruz banlamazdan әvvәl sәn Mәni üç dәfә inkar edәcәksәn" dediyi sözü yadına saldı. Ona görә oradan çıxıb hönkür-hönkür ağladı.
Matta 27
1 Sәhәr açılanda bütün başçı kahinlәrlә xalqın ağsaqqalları İsanı edam etmәk üçün mәşvәrәt etdilәr. 2 İsanın әl-qolunu bağlayaraq vali Pilatın yanına aparıb ona tәslim etdilәr. 3 O zaman İsaya xәyanәt edәn Yәhuda Onun mәhkum edildiyini görәndә peşman oldu. Otuz gümüşü başçı kahinlәrә vә ağsaqqallara geri gәtirib 4 "mәn tәqsirsiz qanı tәslim etmәklә günah işlәtdim" dedi. Onlar isә ona "Bundan bizә nә? Özün bilәrsәn" dedilәr. 5 Yәhuda gümüş pulları mәbәdin içinә atıb oradan çıxdı, gedib özünü asdı. 6 Başçı kahinlәr gümüş pulları götürüb dedilәr: "Madam ki qan bahasıdır, bu gümüş pulları mәbәdin xәzinәsinә qoymağa icazәmiz yoxdur". 7 Öz aralarında mәşvәrәt keçirәrәk o pulla yadellilәri dәfn etmәk üçün dulusçunun tarlasını satın aldılar. 8 Buna görә o tarlaya bu günә qәdәr "Qan Tarlası"deyilir. 9 Belәcә Yeremya peyğәmbәr vasitәsilә söylәnәn bu söz yerinә yetdi: "İsrail övladlarının qiymәtlәndirdiyi Adamın dәyәrini – otuz gümüşü aldılar 10 vә Rәbbin mәnә buyurduğu kimi dulusçunun tarlası üçün verdilәr". 11 İsa valinin önündә durmuşdu. Vali Ondan "Yәhudilәrin Padşahı Sәnsәnmi?" deyә soruşdu. İsa da ona dedi: "Sәnin dediyin kimidir". 12 Başçı kahinlәr vә ağsaqqallar Onu ittiham etdiklәri vaxt İsa heç bir cavab vermәdi. 13 Onda Pilat Ona dedi: "Sәnin әleyhinә edilәn bu qәdәr şәhadәti eşitmirsәnmi?" 14 İsa onun heç bir sözünә cavab vermәdi. Vali buna çox heyrәtlәndi. 15 Hәr Pasxa bayramında valinin xalqın istәdiyi bir mәhbusu azad etmәsi adәt idi. 16 O günlәrdә Barabba adlı mәşhur bir mәhbus hәbsdә saxlanılırdı. 17 Belәliklә, onlar bir yerә toplaşdıqları vaxt Pilat onlara "Sizin üçün kimi azad etmәyimi istәyirsiniz? Barabbanı, yoxsa Mәsih deyilәn İsanı?" deyә soruşdu. 18 Çünki bilirdi ki, onlar İsanı paxıllıqdan tәslim etmişdilәr. 19 Pilat hökm kürsüsündә oturarkәn arvadı "o saleh Adamla sәnin bir işin olmasın, çünki bu gün röyada Ona görә çox әzablar çәkdim" deyә xәbәr göndәrdi. 20 Başçı kahinlәr vә ağsaqqallar isә xalqı tәhrik edirdilәr ki, Barabbanın azad olmasını, İsanın isә ölümünü istәsinlәr. 21 Vali onlardan soruşdu: "İkisindәn hansını sizin üçün azad etmәyimi istәyirsiniz?" Onlar da "Barabbanı" dedilәr. 22 Pilat onlara "Elә isә Mәsih deyilәn İsaya nә edim?" dedi. Onların hamısı "Çarmıxa çәkilsin!" dedilәr. 23 Vali "Axı O nә pislik edib?" deyә soruşdu. Onlar isә "Çarmıxa çәkilsin!" deyә daha ucadan bağırdılar. 24 Pilat әlindәn heç bir şeyin gәlmәdiyini vә әksinә, iğtişaşın güclәndiyini görәrәk su götürüb xalqın önündә әllәrini yudu vә belә dedi: "Mәn bu Adamın qanı üçün tәqsirkar deyilәm, qoy sizin boynunuzda qalsın". 25 Bütün xalq cavab verib dedi: "Onun qanının mәsuliyyәti bizim vә övladlarımızın üzәrinә olsun!" 26 Onda Pilat onlar üçün Barabbanı azad etdi. İsanı isә qamçılatdıqdan sonra çarmıxa çәkilmәyә tәslim etdi. 27 Sonra valinin әsgәrlәri İsanı vali sarayına apardılar. Bütün alayı Onun başına topladılar. 28 Onu soyundurub al rәngli xalat geyindirdilәr. 29 Tikanlardan bir tac hörüb başına qoydular, sağ әlinә dә bir qamış verdilәr. Önündә diz çöküb "Yәhudilәrin Padşahı sağ olsun!" deyәrәk Onu әlә saldılar. 30 Ona tüpürdülәr, qamışı götürüb başına vurdular. 31 Onu әlә salandan sonra xalatı әynindәn çıxarıb Öz paltarını geyindirdilәr. Sonra Onu çarmıxa çәkmәyә apardılar. 32 Bayıra çıxanda Şimon adlı Kirenalı bir adamla rastlaşdılar. Onu İsanın çarmıxını daşımağa mәcbur etdilәr. 33 Qolqota, yәni "Kәllә yeri"adlanan yerә gәlәndә 34 Ona içmәyә ödlә qarışıq şәrab verdilәr. İsa onu daddıqda içmәk istәmәdi. 35 Әsgәrlәr Onu çarmıxa çәkdi vә püşk ataraq paltarlarını aralarında bölüşdürdülәr. 36 Sonra orada oturub Onun keşiyini çәkdilәr. 37 Başı üzәrinә "Yәhudilәrin Padşahı İsa budur"ittihamını yazıb qoydular. 38 O zaman İsa ilә birlikdә biri sağında, biri dә solunda iki quldur da çarmıxa çәkildi. 39 Gәlib-keçәnlәr başlarını yırğalayıb Ona böhtan ataraq 40 "Ey mәbәdi dağıdıb üç gündә tikәn! Әgәr Allahın Oğlusansa, Özünü xilas et vә çarmıxdan düş!" deyirdilәr. 41 Başçı kahinlәr dә ilahiyyatçılar vә ağsaqqallarla birgә eyni şәkildә İsanı әlә salaraq deyirdilәr: 42 "Başqalarını xilas edirdi, amma Özünü isә xilas edә bilmir! İsrailin Padşahıdır, qoy indi çarmıxdan düşsün vә biz dә Ona iman edәk. 43 Allaha güvәnirdi. Allah Onu sevirsә, qoy indi xilas etsin! Çünki “Mәn Allahın Oğluyam” dedi". 44 İsa ilә birlikdә çarmıxa çәkilәn quldurlar da Onu tәhqir edirdilәr. 45 Altıncı saatdan doqquzuncu saata qәdәr bütün yer üzünә qaranlıq çökdü. 46 Doqquzuncu saata yaxın İsa uca sәslә nida edәrәk dedi: "Eli, Eli, lema şavaqtani?" Bu "Ey Allahım, Allahım, niyә Mәni tәrk etdin?" demәkdir. 47 Orada dayananların bәzisi bunu eşidәrkәn dedilәr: "Bu Adam İlyası çağırır". 48 Aralarından biri dәrhal qaçıb bir süngәr gәtirdi, şәrab sirkәsinә batırıb bir qamışın ucuna keçirәrәk İsaya verdi ki, içsin. 49 O birilәri isә dedilәr: "Onu rahat burax, görәk İlyas gәlib Onu xilas edәcәkmi?" 50 İsa yenә uca sәslә qışqırıb ruhunu tapşırdı. 51 O anda mәbәdin pәrdәsi yuxarıdan aşağıya qәdәr iki yerә parçalandı. Yer sarsıldı, qayalar yarıldı. 52 Qәbirlәr açıldı, vәfat etmiş bir çox müqәddәsin cәsәdi dirildi. 53 Onlar İsanın dirilmәsindәn sonra qәbirlәrdәn çıxıb müqәddәs şәhәrә girdilәr vә bir çox insana göründülәr. 54 İsaya nәzarәt edәn yüzbaşı vә onunla birlikdә olan әsgәrlәr zәlzәlәni vә baş verәn şeylәri gördükdә "doğrudan da, bu Adam Allahın Oğlu idi" deyәrәk dәhşәtә düşdülәr. 55 Orada olub-keçәnlәrә uzaqdan baxan bir çox qadın var idi ki, xidmәt etmәk üçün Qalileyadan İsanın ardınca gәlmişdilәr. 56 Mәcdәlli Mәryәm, Yaqub ilә Yusifin anası Mәryәm vә Zavdayın oğullarının anası da onların arasında idi. 57 Axşam düşәndә İsanın şagirdi olmuş varlı bir adam – Yusif adlı bir Arimateyalı gәldi. 58 O, Pilatın yanına gedib İsanın cәsәdini istәdi. Pilat da cәsәdin ona verilmәsini әmr etdi. 59 Yusif cәsәdi alıb tәmiz bir kәfәnә bükdü. 60 Onu qaya içindә qazdığı öz yeni qәbrinә qoydu vә qәbirin ağzına bir iri daş yuvarlayıb getdi. 61 Mәcdәlli Mәryәm vә o biri Mәryәm orada, qәbirin qarşısında oturmuşdular. 62 Ertәsi gün, yәni Hazırlıq günündәn sonrakı gün başçı kahinlәrlә fariseylәr Pilatın yanına toplaşıb 63 dedilәr: "Ağa, biz xatırlayırıq ki, o yalançı hәlә sağ ikәn “üç gün sonra dirilәcәyәm” demişdi. 64 Ona görә dә әmr et ki, üçüncü günә qәdәr qәbirin tәhlükәsizliyi qorunsun. Yoxsa şagirdlәri gәlib Onu oğurlayarlar vә xalqa “O, ölülәr arasından dirildi” deyәrlәr. Axırıncı yalan birincisindәn daha pis olar". 65 Pilat onlara dedi: "Bir dәstә keşikçi götürün, gedin, bacardığınız kimi qәbirin tәhlükәsizliyini qoruyun". 66 Onlar gedib qәbirin qarşısında keşikçi dәstәsi qoydular vә qәbir daşına möhür basdılar. Belәliklә, qәbirin tәhlükәsizliyi qorundu.
Matta 28
1 Şәnbә günü keçәndәn sonra, hәftәnin ilk günü sәhәr dan yeri ağaranda Mәcdәlli Mәryәm vә o biri Mәryәm qәbiri görmәyә gәldilәr. 2 Budur, böyük bir zәlzәlә oldu. Çünki Rәbbin bir mәlәyi göydәn enib gәlәrәk daşı bir tәrәfә yuvarladı vә üzәrindә oturdu. 3 Onun görünüşü şimşәk kimi, paltarı isә qar kimi ağ idi. 4 Keşikçilәr qorxudan titrәyib ölü kimi oldular. 5 Mәlәk qadınlara müraciәt edәrәk dedi: "Siz qorxmayın! Çarmıxa çәkilmiş İsanı axtardığınızı bilirәm. 6 O burada yoxdur, dediyi kimi dirilmişdir! Gәlin, Onun yatdığı yeri görün. 7 Tez gedin, Onun şagirdlәrinә belә söylәyin: “İsa ölülәr arasından dirildi. Qalileyaya sizdәn qabaq gedir. Onu orada görәcәksiniz”. Budur, mәn sizә xәbәr verdim". 8 Qadınlar qorxu vә böyük sevinclә dәrhal qәbirdәn çıxdılar. Onun şagirdlәrinә xәbәr vermәyә qaçdılar. 9 Amma budur, İsa "Sizә salam!" deyә onların qarşısına çıxdı. Onlar da yaxınlaşıb İsanın ayaqlarına sarılaraq Ona sәcdә qıldılar. 10 İsa onlara dedi: "Qorxmayın! Gedin, qardaşlarıma xәbәr verin ki, Qalileyaya getsinlәr. Mәni orada görәcәklәr". 11 Qadınlar hәlә yolda ikәn keşikçilәrdәn bәzisi şәhәrә gәlib baş verәn bütün şeylәri başçı kahinlәrә bildirdilәr. 12 Onlar ağsaqqallarla toplaşıb mәşvәrәt keçirdikdәn sonra әsgәrlәrә çoxlu pul verib dedilәr: 13 "Deyәrsiniz ki, şagirdlәri gecә biz yatanda gәlib Onu oğurlayıblar. 14 Әgәr bu xәbәr valinin qulağına gedib çatsa, biz onu inandırarıq, sizi dә bәladan qurtararıq". 15 Belәliklә, әsgәrlәr pulu alıb tapşırıldığı kimi etdilәr. Bu söz bu günә kimi Yәhudilәr arasında yayılmışdır. 16 On Bir şagird Qalileyaya, İsanın onlara tәyin etdiyi dağa getdi. 17 İsanı gördükdә Ona sәcdә qıldılar. Bәzisi isә şübhә etdi. 18 İsa yaxınlaşıb onlara dedi: "Göydә vә yer üzündә bütün sәlahiyyәt Mәnә verilmişdir. 19 Belәliklә, gedin, bütün millәtlәri Mәnim şagirdim edin; onları Ata, Oğul vә Müqәddәs Ruh adı ilә vәftiz edin; 20 sizә әmr etdiyim hәr şeyә riayәt etmәyi onlara öyrәdin. Budur, Mәn dövrün sonuna qәdәr hәr gün sizinlәyәm". 

 http://gospelgo.com/u/azeri_nt.htm#Matthew

Nenhum comentário:

Postar um comentário