terça-feira, 7 de abril de 2015

Palovepi: Tongan


Palovepi 1
1 KO e ngaahi palovepi ʻa Solomone, Ko e ʻAlo Isileli. ʻo Tevita, ko e Tuʻi 2 Ko e meʻa ke ʻilo poto ai mo e akonaki; Ke sivi ʻa e ngaahi lea ʻuhinga: 3 Ko e meʻa ke maʻu ai ʻa e akonaki fakapoto, ʻA e totonu, mo e fakakonisitutone, mo e tāu: 4 Ko e meʻa ke ʻatu fakapotopoto kiate kinautolu ʻoku hehemangofua, ʻA e ʻilo ʻilo mo e fakakaukau ki he talavou: 5 Ke fanongo ʻa e poto, pea fakalahi ʻene meʻa ʻoku maʻu; Pea ke maʻu ʻuta lelei mei ai ʻe he loto mātala: 6 Ko e meʻa ke fakaʻuhinga ai ʻa e palovepi mo e fakatātā; ʻA e tala ʻa e kau poto, mo ʻenau ngaahi tupuʻa. 7 Ko e ʻapasia kia Sihova ko e ʻuluaki meʻa ia ʻi he ʻilo: Ko e poto mo e ako, ko e vale pe ʻoku taʻetokaʻi ia. 8 Tama, fanongo ki he akonaki ʻa hoʻo tamai, Pea ʻouae hiki mei he ngaahi tala ʻa hoʻo faʻe. 9 He ko e palē fakaʻofoʻofa ia ki ho ʻulu, Mo e ngaahi kahoa ki ho kia. 10 Tama, kapau ʻe fakaloto ʻi koe ʻe ha kau angahala, ʻOua te ke loto ki ai. 11 Kapau te nau pehe, Haʻuā ke tau kau, Tau fai ʻetau fononga ta, Tau toka malumu ki ha taha ʻOku falala vale ki heʻene taʻe kau ʻi ha meʻa; 12 Te tau folo moʻui kinautolu hange ko Hetesi, ʻO folo fua, ʻo hange ha hifo ki tanuʻanga; 13 ʻOku mau maʻu ʻa e koloa mahuʻinga kehekehe, Kuo mau fakafonu vete homau ngaahi fale; 14 Te ke kau ʻi he talotalo, ʻo ʻinasi fakataha mo kimautolu; Te tau kato taha kotoa pe. 15 Tama, ʻoua te ke fou ʻi he hala mo kinautolu; Taʻofi ho vaʻe mei honau founga: 16 He ʻoku lele honau vaʻe ki he kovi, ʻO fakavave ke lilingi toto. 17 Seuke, ʻoku taeʻaonga ʻa e fola kupenga Ki ha manu kapakau ʻoku sio ki ai: 18 Ka ko kinautolu ʻoku nau fai ha fononga taaʻi ʻonautolū, ʻOku nau toka malumu ki ʻanautolu moʻui. 19 Ko e nanunga ia ʻo ia fuape ʻoku faʻao koloa; ʻOku ʻave ai ʻa e moʻui ʻa e kakai ʻoku maʻu. 20 ʻOku kalanga ʻa Poto ʻi hala: ʻOku ne haʻaki hono leʻo ʻi he ngaahi malaʻe; 21 ʻi he fakamaʻungatuʻu ʻo e ngaahi hala kakai, ʻi he huʻangaʻo e ngaahi matanikolo, ʻIo, ʻi kolo ʻoku ne fai atu ʻene ngaahi lea: 22 ʻA e kau hehemangofua, ko futu hoʻomou manako ki he anga ko ia? Pea nofo ʻa e kau manuki ki he fai manuki, Pea fehiʻa ʻa e kau sesele ke ʻilo ha meʻa? 23 Mou tafoki, ʻo tali ʻeku akonaki atu: Eni, te u hua ʻi kiate kimoutolu hoku laumalie, Te u faka ʻilo atu ʻeku ngaahi tala. 24 Ko e meʻa ʻi heʻeku ui atu, ka mou tekaki. Kuo u mafao atu hoku nima, Kae ʻikai ha taha ʻe tokanga; 25 Pea kuo mou tuku ke teka tuʻa ʻa ʻeku faʻa fale ʻi kimoutolu, Pea ʻikai te mou tali ʻeku akonaki atu: 26 Ko au foki te u kata ʻi hoʻomou tuʻutamaki, Fakama ʻitoʻa he to mai hoʻomou manavahe; 27 ʻi he to mai hoʻomou manavahe hange ha haʻahaa ʻi matangi, Mo e hoko mai hoʻomou tuʻutamaki hange ha ʻahiohio; ʻA e to kiate kimoutolu ʻa e faingataʻa mo e mamahi. 28 Te nau toki ui kiate au, Kae ʻikai te u tali; Te nau ʻa hengihengi hoku kumi, Kae ʻikai te nau maʻu au: 29 Ko e tuha ia o ʻenau fehiʻa ke ʻilo ha meʻa, Mo e ʻikai te nau fili ʻa e ʻapasia kia Sihova: 30 Naʻe ʻikai te nau tali ʻeku faʻa fale ʻi kinautolu; Naʻa nau taʻetokaʻi ʻeku ngaahi akonaki naʻe fai: 31 Ko ia ai te nau kai ʻa e fua ʻo honau ʻalunga, Pea te nau makona ʻi he ngaahi fakakaukau ʻanautolu. 32 He ko e foki atu ʻa e hehemangofua te ne fakapoongi kinautolu, Pea ko e falala noa ʻa e kau vale te nau ʻauha ai. 33 Ka ko ia ʻoku fakaongo kiate au Te ne nofo nonga, Pea te ne ʻatā mei he manavahe ki he kovi.
Palovepi 2
1 ʻAMA, kapau te ke tali ʻeku ngaahi lea, ʻO tuku tauhi mo koe ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni; 2 ʻO ke tuku ai ho telinga ke fanongo ki he poto, Mo ofe ʻi ho loto kia Fakahinohino; 3 Kaeʻumaʻa, kapau te ke ui ʻa Tlomeʻa, Pea haʻaki ho leʻo kia Fakahinohino; 4 Kapau te ke haʻao ia hange ha haʻao siliva, Pea hakule ki ai hange ko hoʻo fai ki ha koloa fufū: 5 Te ke toki lave ʻi ʻa e ʻapasia kia Sihova, Pea maʻu ʻa e ʻilo ʻi ʻo e ʻOtua. 6 He ʻoku foaki poto ʻe Sihova; ʻOku mei hono fofonga ʻa e ʻilo mo e fakahinohino. 7 ʻOku ne tuku tauhi maʻa e angatonu ha tokoni, Ha fakaū kiate kinautolu ʻoku fou totonu; 8 Ke ne leʻohi ʻa e ngaahi ʻalunga fakakonisitutone, Mo tauhi ʻa e hala oʻ ene kau lotu. 9 ʻE toki mahino kiate koe ʻa e totonu mo e fakakonisitutone; ʻA e tāu, ʻa e founga kotoa pe oku lelei. 10 He hu ʻa e poto ki ho loto, Pea felatani ʻa e ʻilo mo ho laumalie; 11 ʻE fai ho fakalekesi ʻe Fakakaukau, ʻE leʻohi koe ʻe Fakahinohino: 12 Kae fakahaofi koe mei he hala kovi Mei he kakai ʻoku mio ʻi lau; 13 ʻA e kakai ʻoku liʻaki ʻa e ngaahi ʻalunga totonu, Pea foua ʻa e ngaahi hala ʻoku poʻuli; 14 ʻA e faʻahinga ʻoku fiefia ke fai kovi, Mo tomeʻe ʻi he mamio ʻa e tangata kovi, 15 ʻA ia ʻoku piko honau ngaahi ʻalunga, Pea hanga kehe honau ngaahi lakaʻanga: 16 Ke fakahaofi koe mei he fefine fakaʻuha, Mei he fefine muli ʻoku lea fakaoleole; 17 ʻA ia ʻoku ne liʻaki hono ʻofaʻanga muʻa, Pea ngalo ai ʻa e kovinanite ʻo hono ʻOtua. 18 He ʻoku hifo hono fale ki he mate, Mo hono ngaahi hala ki he kau tanu. 19 ʻilonga ha hu ki ai ʻoku ʻikai te nau foki, Pea ʻoku ʻikai te nau aʻusia ʻa e ngaahi hala ʻo e moʻui. 20 Koeʻuhia ke ke haʻelea ʻa e hala ʻo e kakai lelei, ʻO taʻofi ki he ngaahi ʻalunga ʻo e kau maʻoniʻoni. 21 He ko e kau angatonu te nau nofo ʻia ʻa e fonua, Pea ko e haohaoa te ne ʻi ai ai pe. 22 Ka ko e kakai kovi ʻe tuʻusi mei he fonua, ʻIo, ko kinautolu ʻoku fai kākā ʻe taʻaki mei ai.
Palovepi 3
1 TAMA, ʻoua ʻe ngalo ʻeku akonaki; Kae tauhi ʻe ho loto ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni: 2 He fakalahi ai ki he meʻa ʻoku ke maʻu ʻAki ʻa e nofo fuoloa, mo e ngaahi taʻu moʻui, mo e tuʻumalie. 3 Ke ʻoua mahuʻi meiate koe ʻa e angaʻofa mo e fai moʻoni: Ha ʻi kinaua ki ho kia; Tohi kinaua ki he tohiʻanga ʻo ho loto: 4 Ko ia te ke maʻu ai ʻa e ʻofa mo e ongoongolelei ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua mo e tangata. 5 Falala ki he ʻEiki ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto, ʻO ʻouae fāki ki ho poto oʻou: 6 Ke ke fakaongo kiate ia ʻi ho hala kotoa pe, Pea ʻe fakatonutonu ʻe ia ho ngaahi ʻalunga. 7 ʻOua te ke lau ʻe koe ʻoku ke poto: Ke ke ʻapasia kia Sihova, pea afe mei he kovi: 8 Ko e faitoʻo leva ia ki ho pito, Mo e ngako ki ho ngaahi hui. 9 Fai ha fakaʻapaʻapa ki he ʻEiki ʻaki hoʻo koloa, Mo e meʻa mei he polopolo ʻo ho fua kotoa pe: 10 Ko ia ʻe fonu ai ho ngaahi feleoko ʻi he mahu, Pea ʻe puna ʻa e uaine foʻou mei ho tataʻoʻanga. 11 Tama, ʻoua te ke va ʻingaʻaki ho ako ʻoku fai ʻe he ʻEiki; Pea ʻoua te ke kina ʻi ho tautea ʻe ia: 12 He ko ia ʻoku ʻofa ki ai ʻa e ʻEiki ʻa ia ʻoku ne kinisi; ʻIo, hange ko e fai ʻe ha tamai ki hono foha pele. 13 Monu ʻiaā ka ko e tangata kuo ne ʻilo ʻa poto, Mo e tangata kuo ne maʻu mai ʻa e mafaike ʻilo; 14 He ʻoku leleiange ʻa e ʻalu holo hono fakatau ʻi he siliva, Pea ko e fua ʻoku te maʻu ai, ʻi he koula moʻonia. 15 ʻOku ne mahuʻinga ange ʻi he makakula koloa; Pea neongo pe ko e ha ho manako ʻe ʻikai ala fakatatau ki ai. 16 ʻOku ne toʻo ʻi hono toʻomataʻu ʻa e moʻui fuoloa; Pea ʻi hono toʻohema ʻa e koloa mo e ongoongo. 17 Ko hono ngaahi hala ko e koto malie, Pea ko e koto melino hono ngaahi afenga kotoa pe. 18 Ko e ʻakauʻo emoʻui ia kiate kinautolu ʻoku puke ia: Pea ʻoku monuʻia ʻa kinautolu ʻoku kuku ki ai. 19 Ko poto naʻe langa ai ʻe Sihova ʻa e fonua; Naʻa ne fokotuʻu ʻa e langi ʻaki ʻa e mafaikesivi. 20 Ko ʻene ʻilo naʻe fakapa ai ʻa e ngaahi matavai ʻo e moana, Pea ʻoku tulutā hifo ai ʻa e hahau mei he ngaahi ʻao. 21 Tama, ʻoua naʻa puli kinaua mei ho mata; Tauhi ʻa Tokoni mo Fakakaukau; 22 Ko e moʻui leva ia ki ho laumalie, Mo e teunga ki ho kia. 23 Te ke toki ʻalu nonga pe ʻi ho hala, Pea ʻe ʻikai tukia ho vaʻe. 24 ʻOka ke ka tokoto, ʻe ʻikai te ke manavahe: lo, te ke tokoto, pea holo hoʻo mohe. 25 ʻOua te ke manavahe ki ha hoko fokifa ha fakailifia, Pe ʻi he to mai ha haʻahaa ʻi matangi ʻa ha kau angahala: 26 He ko Sihova leva ho falalaʻanga, Pea te ne tauhi ho vaʻe ke ʻoua naʻa moʻua. 27 ʻOua te ke taʻofi ha lelei meiate kinautolu ʻoku ʻonautolū ia, ʻOsi ʻoku mafai ʻe ho nima ke fai. 28 ʻOua te ke pehe kiate ia ʻoku mo alea, ʻ"Alu, ka ke toki haʻu, Pea apongipongi te u ʻatu;" ʻOsi ʻoku ke lolotonga maʻu. 29 ʻOua te ke fakakaukau ʻi ha kovi ke fai ki ho kaungaʻapi, ʻOsi ʻoku ne nofoʻaki koe. 30 ʻOua te ke fakakikihi tuʻungaʻa pe mo ha tangata, ʻO kapau kuo ʻikai te ne fai ha kovi kiate koe. 31 ʻOua te ke fakaʻamua ha tangata fai fakamalohi, Pea ʻoua te ke fili ha taha ʻo hono ngaahi founga. 32 He ko e tangata angapiko ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova: Ka ko e kau angatonu ʻoku nau talanoa fafale mo ia. 33 Ko e mala ʻa Sihova ʻoku ʻi he fale ʻo e kau angahala Ka ʻoku ne tapuakiʻi ʻa e nofoʻanga ʻo e fai totonu. 34 Ka fai mai ʻani kata kakae, ʻE kata kakae atu mo ia: Ka ko siʻi angavaivai ʻoku ne tali ʻofa ki ai. 35 ʻE to ki he kau poto honau tofiʻa ko e ongoongo: Ka ko e kau vale ko honau ʻinasi muʻa ko e ma.
Palovepi 4
1 KAU tama, fanongo ki he akonaki ʻoku ʻatu fakatamai, Pea tokanga mai ke mou maʻu poto: 2 He ko e koloa lelei ʻoku ou ʻatu; ʻOua te mou hiki mei heʻeku fale ʻi. 3 He ko e taha au naʻe lotoʻaki ʻe heʻeku tamai, Fakalekesi ʻe heʻeku faʻe ko ʻene meʻa pe taha. Pea ne akonaki au, 4 ʻO ne pehe mai: Ke puke maʻu ʻeku ngaahi lea ʻe he loto; Tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni ka ke moʻui: 5 Fakatau maʻau ʻa e poto, Fakatau maʻau ʻa e mafaike ʻilo: ʻOua ʻe ngalo, Pea ʻoua ʻe afe mei he lea ʻoku ou puʻaki. 6 ʻOuae liʻaki ʻa e taha ko ia, pea te ne tauhi koe; Ke ke ʻofa kiate ia, pea te ne lehilehi ʻi koe. 7 Ko e kamata ke poto ʻaʻeni: Fakatau maʻau ʻa e poto: ʻIo, neongo ʻoku ke totongi ʻaki ʻa e meʻa kotoa kuo ke lava, Fakatau ʻa e mafaike ʻilo. 8 Fakahikihiki ʻi ia, pea te ne hiki koe ki ʻolunga: Te ne fakapale ʻi koe, ʻo kapau te ke faʻofua kiate ia. 9 Te ne ʻai ki ho ʻulu ha palē te ke fakaʻofoʻofa ai: Te ne hilifaki hao kalauni matamatalelei. 10 Fanongo mai, tama, ʻo tali ʻeku ngaahi lea; Pea fakalahi ai ʻa e ngaahi taʻu ʻo hoʻo moʻui. 11 Kuo u ako koe ʻi he hala ki he poto; Kuo u taki koe ʻi he ngaahi ʻalunga ʻo e totonu. 12 ʻOka ke ka laka atu, ʻe ʻikai te ke fakaveʻeveʻetuia: Pea kapau te ke lele, ʻe ʻikai te ke humu. 13 Pukenima ʻa e akonaki; ʻOua ʻe tukuange: Tauhi ke maʻu; He ko hoʻo moʻui ia, 14 ʻOua ʻe hu ki he hala ʻo e kau angahala, Pea ʻoua ʻe alu ʻi he founga ʻo e kakai kovi. 15 Taʻofi mei ai, ʻOua ʻe tuʻu ai; Afe mei ai, Pea laka atu ki ko. 16 He ko e faʻahinga ko ē ʻoku ʻikai te nau mamohe, ʻOka kuo teʻeki fai ha kovi; ʻIo, ʻoku mole ʻenau mohe, ʻOka kuo teʻeki ke nau fakahinga ha niʻihi. 17 He ko ʻenau meʻakai ʻoku maʻu ʻi he fai kovi pe, Pea nau toki inu ʻa e kava ʻoku maʻu mei he fakamalohi. 18 He ko e ʻalunga ʻo haʻa faitotonu ʻoku hange ko e maama hengihengi, ʻA e fakautuutu ʻene maama ʻo aʻu ki he hoʻatā malie. 19 Ko e hala ʻo e kau angahala ko e koto poʻuli lolo: ʻOku ʻikai te nau ʻilo ʻa e meʻa ʻoku nau humu ai. 20 Tama, tokanga ki heʻeku ngaahi lea; Fokotuʻu telinga mai ki he meʻa ʻoku ou lau. 21 ʻOua naʻa puli ia mei ho mata; Tauhi ia ʻi ho loto ʻi loto. 22 He ko e moʻuiʻanga ʻo kinautolu kuo nau maʻu ia, ʻIo, ko e meʻa faitoʻo te ne falute hoto sino kotoa. 23 ʻi he meʻa kotoa ʻoku ke tauhi, muʻomuʻa ʻa e lama ʻo ho loto, He ʻoku founga mei ai ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻasi ʻi he moʻui. 24 Ko e ngutu mamio, tuku ia; Pea fakamamaʻo mei he loungutu feafeʻaki. 25 Ko e meʻa ki ho mata, ke sio fakahangatonu muʻa, Pea fakamamaʻu ho laumata ki he meʻa ʻoku ke hanga ki ai. 26 Fakatokalelei ʻa e hala ʻoku ʻalu ai ho vaʻe, Pea fakatotonu ho ngaahi ʻalunga kotoa pe. 27 ʻOua ʻe afe ki he toʻomataʻu pe ko e toʻohema: Taʻaki ho vaʻe mei he kovi.
Palovepi 5
1 TAMA, tokanga ki he poto kuo u aʻu ki ai; Fokotuʻu telinga mai ki he meʻa kuo u ʻilo: 2 Koeʻuhia ke ke tauhi ʻa e ngaahi fakakaukau; Pea ke lama ʻe ho ngutu ke ʻatu pe ʻa e meʻa ʻoku ke ʻilo. 3 He ko e ngutu ʻo e paʻumutu ʻoku toi mei ai ʻa e honi, Seuke, ko hono meʻa fakalea ʻoku momole ange ʻi he lolo; 4 Ka ko hono fakaiku ʻoku ifo kovi hange ko e teve, Masila hange ha heleta matafuhifuhi. 5 Ko e vaʻe ʻo e fefine ko ia ʻoku hifo ai pe kia Mate; Ko ʻene taulaka ʻoku fakahangatonu ki Lolofonua. 6 Ko e fefine ko ia — ko loto ke ne hae atu ke maʻu ʻa e hala ʻo e moʻui: ʻOku fepikopikoaki ʻene ʻalu ki he meʻa ʻoku ʻikai te ne ʻilo ki ai 7 Pea ko eni, kau tama, fanongo mai; Pea ʻoua ʻe afe mei he lea ʻoku ou puʻaki. 8 Leʻei ho hala ke mamaʻo mei he fefine ko ia, Pea ʻoua te ke ofi ki hono matafale. 9 Naʻa ʻiloange te ke tuku ke mole ho tangata ki ha niʻihi kehe, Mo e fuʻu konga ʻo hoʻo moʻui ki he faʻahinga fekai. 10 Naʻa ʻiloange ʻe moumoua ha kau muli ʻi he koloa aʻau; Pea hu ʻa e fua ʻo hoʻo ongosia ki he fale ʻo ha kehe; 11 Pea ʻe iku pe ki hoʻo nofo toʻe, Kuo kaʻanga ho kakano mo ho sino kotoa. 12 Pea ke pehe, Ko e ha ai naʻa ku fehiʻa ki he akonaki, Pea fakasikaka ʻi ʻe hoku loto ʻa e fakapoto; 13 Pea naʻe ʻikai te u tokanga ki he leʻo ʻo e kakai naʻe ako mai, Pea naʻe ʻikai te u fokotuʻu telinga ki hoku kau tiuta? 14 Naʻe ʻikai mei ai ha kovi te u taʻe fai ʻI he lotolotonga ʻo e kakai mo e fakataha. 15 Maʻu ho vai inu mei ho lepa pe oʻou, Mo hoʻo holi vai tufu ke lahi, mei hoʻou pe vai. 16 Ke tangikafa ho fauniteni ki malaʻe, Kae ʻi ai ʻani manga ʻivai ʻi he ngaahi hala. 17 Ke aʻau pe tafataha, ʻO ʻoua ʻe kau ai hani muli. 18 Ke monuʻia ho ʻanavai; Pea ke maʻu fiefia mei ho uaifi fakatalavou. 19 Ko siʻi tia lotoʻaki! Mo siʻi kaseli hoihoifua! Ke ke topono ai pe ʻi hono ongo huhu; Ke ke toʻoa ai pe ʻi heʻene veveho mai. 20 He ko e ha ai, tama, ke ke toʻoa ha fefine muli, Mo pikitai ki he fatafata ʻo ha kehe? 21 He ʻoku feʻao mo Sihova ʻa e ngaahi ʻalunga ʻo e tangata, Pea ʻoku ne hae atu ki hono ngaahi founga kotoa. 22 Ko e angahala ko ia ʻoku po ia ʻi he ngaahi kovi aʻana, Pea te ne moʻu ha ʻia ʻi he ngaahi kafa oʻene ngaahi angahala. 23 Ko e toko taha ko ia te ne mate ko e masiva kinisi; ʻIo, ʻi he lahi oʻene vale te ne moʻu hēa pe.
Palovepi 6
1 TAMA, kapau kuo ke hoko ko e talifaki maʻa ho kaungaʻapi, Kuo ke ʻatu ho nima maʻa ha kehe, 2 Ta kuo ke fihia ʻi he ngaahi lea ʻa ho ngutu, Ta kuo kafai koe ʻi he ngaahi lea ʻa ho ngutu. 3 Si! fai eni, tama, ʻo fakahaofi koe, He kuo ke hu ki he ʻaofinima ʻo ho kaungaʻapi: ʻAlu fakavave, pea kole taʻotaʻo ki ho kaungaʻapi. 4 ʻOua ʻe tuku ho mata ke mohe, Pe ko ho laumata ke tule. 5 Fai ke ke hao; Hange ha kaseli naʻe puke, Pe ha manupuna kuo puke ʻe he hilimanu. 6 ʻAlu ki he lo, ʻa e makau na; Siofi hono ngaahi alunga, ka ke maʻu poto: 7 ʻA ia ʻoku ʻikai hano angi, Hano ofisa, Pe pule, 8 Tokonaki pe ia ʻene meʻakai ʻi he faʻahitaʻu mafana, Pea kuo ne tanaki ʻi he taimi ututaʻu ʻene meʻa tokoni. 9 ʻA e makau na, ʻe ngata ʻafe hoʻo tokoto na? ʻAfe te ke tuʻu mei hoʻo mohe? 10 "Kau mohe siʻi atu pe Kau kiʻi kemo hifo muʻa, Haʻaku kiʻi mohe fehulunaki" — 11 Ta ʻe hoko kiate koe ʻa e masiva hange ko e papani, Mo e fusimoʻomo hange ha tangata toʻo mahafu! 12 Si! ko e tangata fakapileali e, Ko e siana kovi — ʻOku faivaʻaki ʻa e ngutu piko ʻi; 13 ʻOku talanoa kakamo, ʻOku talanoa tuvaʻe, ʻOku talanoa tutuhu. 14 Ko e meʻa ʻi hono loto ko e makaka, ʻOku ne nofo he taimi kotoa pe, ʻo faʻu kovi ke fai; ʻOku ne humaki atu ni ke. 15 Ko ia tuaiekemo kuo aʻu atu hono nunuʻa, Fokifa kuo fakaʻauha, ʻo ʻikai hano faitoʻo. 16 Tu ʻoku ai ha ono ʻi meʻa ʻoku fehiʻa ki ai ʻa Sihova — ʻisa! ko e fitu ʻoku fakaliliʻa ki ai hono finangalo: 17 Ko e matahihiki, Ko e ʻelelo loi, Mo e nima ʻoku lingi toto taʻehalaia; 18 Ko e loto ʻoku faʻu fakakaukau kovi, Ko e vaʻe ʻoku lele fakavave ki he faikovi, 19 Ko e fakamoʻoni kākā ʻoku hoʻaki loi; Mo ia ʻoku humaki kē ke maumau ʻa e va ʻo e kainga. 20 Tama, ke ke tauhi ʻa e fekau ʻa hoʻo tamai. Pea ʻoua ʻe keu ʻi ʻa e lea ʻa hoʻo faʻe: 21 Ha ʻi kinaua ki ho loto maʻuaipe, Takai kinaua ʻi ho kia. 22 ʻi hoʻo ʻalu fano, te ne taki tonu koe; I hoʻo tokoto, te ne leʻohi koe; Pea ʻi hoʻo ʻa, te ne talanoa mo koe. 23 He ko e fekau ko ia ko e tuhulu; Pea ko e lea ko ia ko e maama; Pea ko e ngaahi tautea ako ko e hala ki he moʻui: 24 Ke taʻofi koe mei he fefine kovi, Mei he fakaoleole ʻa e ʻelelo kehe. 25 ʻOua ʻe holi ho loto ki hono hoihoifua; Pea ʻoua naʻa pukea koe ʻe hono laumata. 26 He ko e ʻatunga ʻo e fai mo e paʻumutu, Kuo aʻu ha tangata ki ha momo ʻi pisikete: Pea ko e fefine fakaʻulia ʻOku ne tuli ke po ha laumalie mahuʻinga. 27 ʻE hikofi koā ʻe ha tangata ha afi, ʻo ʻai ki hono fatafata, ʻO ʻikai mofla hono kofu 1 28 ʻE lava ʻe ha tangata ke haʻele ʻi he funga maka afu, ʻO ʻikai vela hono vaʻe? 29 Pehe ko e ʻalu ha taha ki he uaifi ʻo hono kaungaʻapi — ʻE ʻikai taʻe tautea ha taha ʻoku ala ki he fefine pehe. 30 ʻOku ʻikai te tau lau ko e kua ha taha kaihaʻa, ʻO kapau ko ʻene fai ke fakaili ʻene moʻui hongea; 31 Kaeʻumaʻa ka maʻu, te ne totongi lo fitu nai; ʻIo, ʻo ʻatu ʻa e koloa kotoa ʻo hono fale. 32 Ko ia ʻoku tono ʻi ha fefine ko e taha masiva ʻatāmai; Ko e fakapoongi oʻota — ha taha ʻoku fai pehe. 33 Ko e meʻa ʻoku ne maʻu ko e loholoho mo e ma; Pea ko hono lau ʻi ʻe ʻikai mate. 34 He ko e fuaʻa ko e tata ʻa ha mafi; Pea ʻe ʻikai te ne fakaʻatu ʻi ʻi he ʻaho ʻo e sauni. 35 Neongo pe ko e ha ʻa e holo te ke ʻatu, ʻe ʻikai te ne tokanga ki ai, Pea neongo hoʻo fakalahi tala meʻa ʻofa fufū, kae ʻikai tali.
Palovepi 7
1 TAMA, tauhi ʻeku ngaahi lea; Pea ko ʻeku ngaahi fekau, faʻo ki he kanokato ke feʻao mo koe. 2 Tauhi ʻeku ngaahi fekau, pea te ke moʻui; ʻIo, tauhi ʻeku lao ʻo hange ko ho tama ʻimata. 3 Takai ia ki ho ngaahi tuhu; Tohi ia ʻi he tohiʻanga ʻo ho loto. 4 Lea kia Poto, Ko hoku tokoua koe; Pea ui ʻa Mafaike ʻilo, Ko siʻoku kaumeʻa. 5 Ke tauhi koe mei he fefine fakaʻuha, Mei he fefine muli ʻoku lea fakaoleole. 6 He naʻa ku tuʻu ʻi he katupa ʻo hoku fale, Pea u fakasio ki tuʻa ʻi he lulu vangavanga; 7 Pea u ʻilo ha tuʻunga hehemangofua, ʻO u vakai ʻi he kau tama ha talavou masiva ʻatāmai. 8 ʻOku ne ʻeveʻeva ʻi he hala ofi ki he tuliki ʻo e fale ʻo e fefine, ʻO ne fou ai pe ʻi he halaki hono fale; 9 ʻi he ataata, ʻi he poʻuli mai ʻa e ʻaho, ʻI he tuʻuapo mo e kaupoʻuli. 10 Pea ta ko e fefine ena ʻoku fakafetaulaki mai kiate ia, Kuo teu hange ha paʻumutu, pea ko e koto taulama hono loto. 11 Ko e angamaveu ia mo lomingataʻa; Ko loto ke pa ki lalo hono vaʻe ʻi hono fale oʻona: 12 ʻiloange pe kuo ne ʻi matafale, ʻiloange kuo ne ʻi ha taha ʻo e ngaahi hala. Pea ko e tuliki fe ʻoku ʻikai te ne toka tataʻo ai. 13 Pea puke ʻe ia ʻa e siana, ʻo ʻumaki ai, ʻO ne fakamatafeka ʻo lea kiate ia: 14 "Kuo ʻiate au ʻani feilaulau fakaʻosi; Ko e ʻaho ni kuo u fakaʻosi ʻeku tukumoʻui; 15 Ko hono ʻuhinga ia oʻeku hu ki tuʻa ke fakafetaulaki atu, Ko ʻeku haʻao siʻo mata, Pea ta kuo u maʻu koe. 16 Kuo u teu hoku longa ʻaki ʻa e meʻa fakamolū, ʻA e ʻufiʻufi pulepule, ʻa e siti mei Isipite; 17 Kuo u afuhi ʻaki hoku mohenga ʻA e kaloni muia, alosi, mo e sinamoni. 18 Haʻuange, ke ta inu fakaputa ʻa ʻofa, ʻO aʻu ki he maʻa ʻa e ʻaho; Pea ta fai ʻofa ke topono. 19 He ʻoku ʻikai ʻi ʻapi ʻa e tangataʻeiki, ʻOku ʻalu ʻene fononga ki he potu mamaʻo: 20 Kuo ʻalu mo ia ha kato paʻanga; Te ne toki foki ki ʻapi ʻoka kātoa ʻa e mahina." 21 Naʻa ne oloa ia ʻi he lahi o ʻene lau, ʻOku ne fauna ia ʻaki ʻa e lau ʻa hono ngutu. 22 Ko e kemo kuo ne muimui atu, ʻO hange ko e ʻalu ʻa ha pulu ki he fale tamate manu, Pe hange ha kuli ki he tautea ʻo e vale, 23 Hange ko e fakavave ʻa e manupuna ki he hele ʻO ʻikai ʻilo ko e meʻa ki heʻene moʻui, Kaeʻoua ke ʻasi ʻa e ngahau ʻi hono ʻate. 24 Pea ko eni, kau tama, fanongo kiate au, Pea tokanga ki he ngaahi lea ʻoku ou puʻaki. 25 ʻOua ʻe afe ho loto ki he ʻalunga ʻo e fefine ko ē, Pea ʻoua te ke hē ʻi hono ngaahi lakaʻanga. 26 He ʻoku tokolahi ʻa e kafo heʻene tulaki; Pea ka lau fakataha ʻa e kakai kuo ne fakapoongi ko e fuʻu hosite. 27 Ko hono fale ko e koto hala ki Vanu, ʻOku nau hifo kotoa pe ki he ngaahi loki ʻo Mate.
Palovepi 8
1 ʻIKAI ʻoku kalanga ʻa Poto, Pea tuku hake ʻe ʻAtamai hono leʻo? 2 ʻi he funga ʻo e ngaahi malele ki hala lahi, ʻI he loto hala kehekehe, Kuo ne tuʻu atu; 3 ʻi he tafaʻaki matanikolo, ʻI he potu ʻoku ʻalu ai ki tuaʻa, Pea ʻi he huʻanga mai ki kolo, ʻOku fai ʻene fanongonongo. 4 ʻOku ou ui kiate kimoutolu, houʻeiki: Pea ʻoku fai ʻeku lea ki he kainanga ʻo e fonua. 5 ʻA e kau hehemangofua, mou ʻilo pe ko e ha ʻa e fakapotopoto; Pea ko e kau sesele, ke mou ʻilo ʻa e anga ʻo e ʻatāmai. 6 Fanongo, he te u aʻau ʻa e ngaahi meʻa fakaʻeiʻeiki; Pea ko e mafaʻa hoku ngutu ko e koto totonu ia. 7 He ko e meʻa ʻoku tōto mai mei hoku ʻoʻao ʻingutu ko e moʻoni pe; Pea ʻoku fakaliliʻa ʻe hoku loungutu ki he meʻa hala. 8 ʻOku fou i totonu ʻaengaahi lea ʻoku ou puʻaki; ʻOku ʻikai ha meʻa ʻi ai ʻoku mio ʻi pe fakakehe: 9 Ko e koto ʻauʻautotonu ʻi he vakai ʻa e kau poto, Pea toka totonu ki he kakai kuo aʻusia ʻa e ʻilo, 10 Toʻo ʻeku akonaki, kae tuku ʻa e siliva; ʻIo, toʻo muʻa ʻa e ʻilo ʻi he koula kuo sivi. 11 He ʻoku lelei hake ʻa e poto ʻi he makakula koloa; Pea neongo pe ko e ha ho manako ʻe ʻikai ala fakatatau ki ai. 12 Ko au Poto ʻoku ou fale ʻaki ʻa e fakapotopoto, Pea ko e ʻilo fakakaukau ko hoku faiva ia. 13 Ko e ʻapasia kia Sihova ko e fehiʻa ki he kovi; Ko e lotohiki mo e fieʻeiki, Mo e ʻalunga kovi, Pea mo e ngutu mamio ʻoku ou fehiʻa ki ai. 14 ʻOku aʻaku ʻa e fale ʻi, Mo e tuʻutuʻuni poto; Ko Tio au, ʻOku aʻaku ʻa Ivi. 15 ʻOku tuʻi ʻa e ngaahi tuʻi ko au, Pea fai ʻe he ngaahi kovana ʻenau pule totonu; 16 ʻOku pule ʻa e kau pule mo e houʻeiki ko au, ʻA e kau fakamaau kotoa pe ʻo mamani. 17 ʻOku ou ʻofa kiate kinautolu ʻoku ʻofa kiate au; Pea ko kinautolu ʻoku kumi hengihengi kiate au te nau maʻu au. 18 Ko e koloa mo e ongoongo ʻoku feʻao mo au, Ko e koloa tukufakaholo mo e ʻatu hono tāu; 19 ʻOku lelei ʻeku fuaʻi he koula kuo sivi mo fakamaʻa; Mo e foha hoku taʻu ʻi he siliva fungani. 20 Ko e hala ʻo e faitotonu ʻoku ou haʻele ai, Ko e loto hala ʻo e fakakonisitutone; 21 Ke ʻange ha tofiʻa moʻoni kiate kinautolu ʻoku ʻofa kiate au, Pea ke fakafonu ʻenau falekoloa. 22 Naʻe maʻu au ʻe Sihova ko e kamata o ʻene fai atu, Ko e muʻaki o ʻene ngaahi ngaūe talu mei tuai. 23 Naʻe fokotuʻu au talu itaniti, Talu ʻa e kamataʻanga, Talu e ngaahi muʻaki taimi ʻo mamani. 24 ʻi he teʻeki ai ha ngaahi loloto, naʻe fanauʻi au, ʻi he teʻeki ai ha ngaahi fauniteni fonu vai, 25 Teʻeki ke tanu ʻuhu ʻi ʻa e ngaahi moʻunga, Ki muʻa atu ʻi he ngaahi maʻolunga naʻe fanauʻi au: 26 Kuo ʻikai te ne ngaohi ʻa e fonua, Mo e ngaahi feituʻu ʻi tuʻa, Mo e ʻuluaki ʻo e ngaahi funga ʻo mamani. 27 ʻi heʻene teu ʻa e ngaahi langi naʻa ku ʻi ai: ʻI heʻene ʻai ha aku ki he funga ʻo e loloto; 28 ʻi heʻene ʻai ke maʻu ʻa e ʻatānoa mei ʻolunga; He taimi naʻe fai malohi ai ʻa e ngaahi fauniteni ʻo e loloto: 29 ʻi heʻene ʻai ki he oseni ʻene tuʻutuʻuni, Pea ki he tahi, ke ʻoua te nau laka ʻi he meʻa kuo ne fekau. ʻI heʻene ange ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo mamani, 30 Ko e taimi ko ia naʻa ku ʻi hono tafaʻaki, Ko e tufunga lahi, ʻO u hakailangitau he ʻaho kotoa pe; ʻO u fiefia ʻi hono ʻao he taimi kotoa pe; 31 ʻO u lata ki he ngaahi potuʻo hono mamani naʻe nofoʻanga kakai; ʻIo, ko ʻeku neka naʻe ʻi he hako ʻo Atama. 32 Pea ko eni, kau tama, mou fanongo kiate au: He monuʻiaā ka ko kinautolu ʻoku tauhi hoku ngaahi ʻalunga. 33 Tali ʻa e akonaki, ka mou poto; Pea ʻoua ʻe hiki mei ai. 34 Monu ʻiaā ka ko e tangata ʻoku fanongo kiate au, He leʻo hoku ngaaiū matapa he ʻaho hokohoko, Nofoʻaki tali ʻi he ngaahi pou ʻo hoku matafale. 35 He ka taʻimalie ha taha, ʻo maʻu au, ʻOku ne maʻu moʻui Pea kuo ne lavengamalie ʻi he ʻofa mei a Sihova; 36 Ka ko ia ʻoku ne tovale mo au, Ko e tamakitangata ʻoku ne fai; Ko ia fua pe ʻoku fehiʻa kiate au ʻOku ne ʻofa ki he mate.
Palovepi 9
1 KO Poto kuo ne langa hono fale, Kuo ne ta hono ngaahi pou ke fitu: 2 Kuo ne fai ʻene tamate manu; Kuo hu ʻi ʻene kava; Seuke kuo ne teuteu ʻene tepile. 3 Kuo ne fekau atu ʻene kau taʻahine; ʻOku ne tala kātoanga ʻe ia, ʻEne tuʻu ʻi he ngaahi matanga ʻo e kolo: 4 "Ilonga ha taʻefievale Ke afe mai ki heni." Ko e meʻa ki he masiva ʻatāmai ko ʻene lea ki ai ʻoku pehe, 5 "Mou omi,ʻo kaiʻeku meʻakai, ʻO inu ʻa e kava kuo u hu ʻi. 6 Tuku hoʻomou pehe, ʻa e kau hehemangofua, ka mou moʻui, Pea mou fai atu ʻi he hala ʻo e ʻilo." 7 Ko ia ʻoku ne akonaki ʻi ha taha ʻoku manuki, Ko ʻene kole pe ha taukae maʻana. Pea ko ia ʻoku ne valoki ʻi ha pauʻu, Talu ai ʻene melē. 8 ʻOua ʻe valoki ʻi ha taha manuki, Naʻa ne fehiʻa kiate koe: Valoki ʻi ha taha poto, Pea te ne ʻofa kiate koe. 9 ʻAtu ha poto ki ha taha ʻoku poto, Pea ʻe fakautuutu ʻene poto. Fakahinohino ha meʻa ki ha taha faitotonu, Pea ʻe fakalahi ai ki he meʻa ʻoku ne maʻu. 10 Ko e kamataʻanga ʻo e poto ko e ʻapasia kia Sihova: Pea ko e ʻilo ʻi ʻo e Tapuhā ko e maʻu ʻatāmai ia. 11 He ko e meʻa ʻiate au ʻe fakalahi ho ngaahi ʻaho, Pea fangani ʻa e ngaahi taʻu ʻo hoʻo moʻui. 12 Kapau ʻoku ke poto, ko e poto maʻau; Pea kapau ʻoku ke va ʻingaʻaki, ko koe pe ʻe to ki ai. 13 Ko e fefine ko Vale ʻoku angamaveu; Ko e koto hehemangofua ia, ʻO tae ʻilo ha meʻa. 14 Nofo pe ia ʻi hono matafale, I ha nofoʻa ʻi he ngaahi potu maʻolunga ʻo e kolo, 15 Ke ui kiate kinautolu ʻoku lakaange, A kinautolu naʻe mei fou totonu pe ʻi honau hala: 16 "Ilonga ha taʻefievale, Ke afe mai ki heni." Pea ko e meʻa ki he masiva ʻatāmai ko ʻene lea ki ai ʻoku pehe, 17 "Oku melieʻa e vai kaihaʻa, Pea ʻoku vovo ʻa e meʻa ʻoku kai lami ʻi." 18 Ka koloto ke ne ʻilo koni ʻangaʻanga hena; Pea ko ʻene kau fakaafe ʻoku ʻi he takele ʻo Hetesi.
Palovepi 10
1 Koni Palovepi ʻa Solomone KO e foha poto ko e fiefiaʻanga o ʻene tamai: Ka ko e tama vale ko e fakamamahi oʻene faʻe. 2 Ko ha fuʻu koloa angahala kae ʻikai ʻaonga: Ka ko e fai totonu ʻoku ne fakahaofi mei he mate. 3 ʻE ʻikai tuku ʻe Sihova ke hongea ʻa e moʻui ʻa e faitotonu: Ka ko e holi ʻa e kau angahala ʻoku ne fakateka atu. 4 ʻOku hoko ko e masiva, ʻa ia ʻoku nima fakapikopiko: Pea ko e nima tutui ʻoku fakatupu koloa. 5 Ko ia ʻoku tanaki ʻi he faʻahitaʻu mafana ko e tama poto ia: Ko ia ʻoku mohe fakaloleʻa ʻi he ututaʻu ko e tama fakatupu ma. 6 Ko e ngaahi tapuaki ʻa e faitotonu ʻoku to pe ki hoʻona tumuʻaki: Ka ko e ngutu ʻo e angahala ʻoku tapuni ʻe heʻenau fakamalohi. 7 ʻOku langa fakamalo ʻa e manatu ki ha taha faitotonu: Ka ko e hingoa ʻo e angahala ʻe ʻeho. 8 Ko e loto poto ʻoku ne tali enginaki: Ka ko e ngutu vale te ne to foʻohake. 9 Ko ia ʻoku laka totonu ʻoku laka malu: Ka ko ia ʻoku mamio hono ngaahi ʻalunga, ʻe ʻiloa pe. 10 Ko ia ʻoku talanoa kakamo ʻoku ne fakatupu ha ʻu mamahi: Ka ko ia ʻoku valoki fakaha, ʻoku ne fakatupu melino. 11 Ko e ngutu ʻo e faitotonu ko e matavai moʻui: Ka ko e meʻa ʻoku puʻaki ʻe he angahala ko e kofu ʻo e fakamalohi. 12 Ko e taufehiʻa ʻoku fakatupu kē: Ka ko e ʻofa ʻoku ne fakakofu ʻa e faʻahinga angahala kotoa pe. 13 ʻE maʻu ha poto ʻi he ngutu ʻo e loto mātala: Kae maʻu ha uipi ki he tuʻa ʻo e masiva poto. 14 Ko e kau poto ʻoku nau faʻoaki ʻilo: Ka ko e ngutu ʻo e vale, ko e tuʻutamaki ʻoku panaki ai pe. 15 Ko e koloa ʻa e koloa ʻia ko hono kolo malohi ia: Ko e tuʻutamakiʻanga ʻo e masiva ko ʻene masiva. 16 Ko e totongi ʻa e faitotonu ʻoku ngaūe ki he moʻui: Ko e koloa ʻoku hu mai ki he pauʻu ʻoku ngaūe ki he angahala. 17 ʻOku ne ʻi he hala ki he moʻui ʻa ia ʻoku ne tali hapo ʻa e akonaki ʻoku fai: Ko e hiki e ʻa e Sepi-Ka ko ia ʻoku liʻaki ʻa e fakapoto ʻoku ne he. 18 Ko ia ʻoku ne ʻufiʻufi ʻene fehiʻa ko e ngutu kākā pe: Pea ko ia te ne lau fola ha fakakovi ko e vale ia. 19 Ka lahi ha lea ʻe ʻikai hala ha angahala: Ka ko ia ʻoku fakamaʻumaʻu hono loungutu ko e poto ia, 20 Ko e ʻelelo ʻo e faitotonu ko e siliva fungani: Ko e loto ʻo e kau angahala ko e ʻatā ʻi meʻa. 21 Ko e ngutu ʻo e faitotonu ʻoku ʻaonga ki he tokolahi: Ka ʻoku pekia ʻa e kau vale ko ʻenau masiva poto. 22 Ko e tapuaki ʻa Sihova, ko ia ia ʻoku fakakoloa: Pea ʻoku ʻikai te ne ʻatu mo ia ha mamahi. 23 Ko e meʻa fakafiefia ki he vale ke feia he angahala: ʻOku pehe ʻa e poto ki he tangata maʻu ʻatāmai. 24 Ko e meʻa ʻoku manavahe ki ai ʻa e angahala ko ia ʻe hoko mai: Pea ko e manako ʻa e faitotonu ʻe ʻange ki ai. 25 Ka mole atu ʻa e afā kuo ʻikai ʻa e angahala: Ka ko e faitotonu ko e fale tuʻumaʻu ai pe. 26 Hange ko e vinika ki he nifo, Pea hange ko e ʻahu ki he mata, ʻOku pehe ʻa e makau kiate kinautolu naʻe fekau ia. 27 Ko e ʻapasia kia Sihova ko e meʻa fakalahi ʻaho: Ka e kosi ʻa e taʻu ʻo e kau angahala. 28 Ko e fakatuʻa ʻa e faitotonu ko e koto fiefia: Ka ko e ʻamanaki ʻa e angahala ʻe ʻauha. 29 Ko e ʻalunga ʻo Sihova ko e kolotau ki he haohaoa, Ka ko e tuʻutamakiʻanga ki he kau faikovi. 30 ʻOku taʻemaue ʻi ʻa e faitotonu, ʻo taʻengata: Ka ko e kau angahala ʻe ʻikai te nau nofo ʻi he fonua. 31 Ko e ngutu ʻo e faitotonu ʻoku talamuka mai ko e poto: Ka ko e ʻelelo mamio ʻe taʻaki. 32 Ko e ngutu ʻo e faitotonu ʻoku ne ʻilo ʻa e meʻa ʻe tau lelei: Ka ko e meʻa ʻoku puʻaki ʻe he angahala ko e koto mamio.
Palovepi 11
1 KO e meʻafua kākā ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova: Ka ko e meʻafakamamafa ʻoku kakato, ko hono mamana ia. 2 Ka kuo haʻu ʻa Fielahi, ʻe haʻu ai mo Ma: Ka ko e angavaivai ʻoku ai ʻene poto. 3 Ko e totonu ʻa e angatonu te ne fakahinohino honau hala: Ka ko e taʻe maʻu totonu ʻa e kakai kovi ʻoku nau ʻauha ai. 4 ʻOku ʻikai ʻaonga ʻa e koloa ʻi he ʻaho ʻo e houhau: Ka ko e faitotonu ʻoku ne fakahaofi kita mei he mate. 5 Ko e faitotonu ʻa e tangata lelei ʻe hangamalie ai hono hala: Ka ko e faikovi ʻa e tangata kovi ʻa ia ʻoku ne humu ai. 6 Ko e faitotonu ʻa e angatonu te ne hao ai: Ka ko e manumanu ʻa e kākā ʻoku po ai kinautolu. 7 ʻi he pekia ʻa e tangata angahala ʻoku ʻauha ai ʻene ʻamanaki: ʻIo, ne ongo koe gu lahi, ka ʻe ʻauha pe ʻenau fakatuʻa. 8 ʻOku fakahaofi siʻi faitotonu mei he ʻefihia: Kae haʻu ʻa e angahala, ʻo fetongi ia. 9 Ko e momoleʻolunga ʻoku ne teu ʻaki hono ngutu ha luo ki hono kaungaʻapi: Ka ko e ʻilo ʻilo ʻa e faitotonu ʻoku ne hao ai. 10 Ka tuʻumalie ʻa e faitotonu, pea fiefia ʻa e kolo: Pea ka ʻauha ʻa e angahala, ʻoku ai ha mavava. 11 ʻOku hakeaki ʻi ha kolo ʻi he tapuaki ʻa e faitotonu: Ka ʻoku maumauʻi he meʻa ʻoku puʻaki ʻe he angahala. 12 Ko ia ʻoku manuki ʻi hono kaungaʻapi ko e taha masiva ʻatāmai ia: Ka ko e tangata poto te ne fakalongope. 13 Ko ia ʻoku ʻalu fano mo e lau, ʻoku ne tatala ai pe ʻena alea fufū: Ka ko e laumalie tonunga ʻoku ne fufū ai pe ʻa e meʻa. 14 ʻOku tuʻutamaki ha kakai ko e masiva ʻuta: Ka ʻoka tokolahi ʻa e kau fale ʻi, ʻe ai ha tuʻumalie. 15 ʻE kovi — ka ko ha kovi — ʻa ia ʻoku hoko ko e talifaki maʻa ha kehe: Ka ko ia ʻoku fehiʻa ki he ʻatu nima, ʻoku nofo nonga. 16 Ko e fefine kakato ʻoku ne maʻu tokangaʻekina: Hange ko e maʻu koloa ʻe he kau fai malohi. 17 Ko e tangata ʻofa ʻoku ʻaonga ʻene ʻofa kiate ia: Ka ko e tangata fakamamahi ʻoku ʻasi ʻene fakamamahi ʻi hono kakano oʻona. 18 Ko e angahala ʻoku ne maʻu ʻi heʻene ngaūe ha ʻatā ʻi totongi: Ka ko ia ʻoku tūtū ʻi ʻa e totonu te ne maʻu ʻa e totongi moʻoni. 19 Ko e faitotonu moʻoni ko e meʻa ʻoku iku ki he moʻui: Ka ko ia ʻoku toupili ki he kovi, ko hono ʻatunga ai pe ke mate. 20 ʻOku fakaliliʻa ʻa Sihova ki he haʻa loto mamio: Ka ko hono mamana ʻakinautolu ʻoku tonusika honau ʻalunga. 21 Kuo mole ha taimi mo ha taimi kae ʻikai ʻalu taʻetautea ha kovi: Ka ko e hako ʻo e faitotonu ʻe hao. 22 Ko e mama koula ʻi he ihu ʻo ha puaka, Ko e fefine hoihoifua ia ʻoku ʻikai ke ʻilo ki he tāu. 23 Ko e fakaʻamu ʻa e faitotonu ʻoku ngata ʻi he meʻa ʻoku lelei: Ko e ʻamanaki ʻa e angahala ko e koto ʻafungi. 24 ʻOku ai ha taha ʻoku nima homo, Kae fakautuutu ai pe ʻene koloa: Pea ʻoku ai ha taha ʻoku angakovi ʻi ʻene meʻa, Kae masiva ai. 25 Ko e loto faʻa tapuaki ʻe ngaʻeke: Pea ko ia ʻoku fakaviviku ngoue kehe ʻe fakaviviku haʻana foki. 26 Ko ia ʻoku ne taʻofi ʻa e mahoaʻa, ʻe kape ki ai ʻa e kakai: Kae hili ʻa e tapuaki ki he ʻulu ʻo ia ʻoku ne fakatau atu. 27 Ko ia ʻoku tutui ki he lelei te ne ʻeke pe ko e ha ʻa e manako: Pea ko ia ʻoku kumi ki he kovi ʻe aʻu ia ki ai. 28 Ko ia ʻoku falala ki heʻene koloa, ko ia ia ʻe to: Ka ko e faitotonu ʻe talamuka hange ko e vaʻa. 29 Ko ia ʻoku ne fakamamahi hono fale oʻona, Ko e ʻinasi te ne maʻu ko e matangi pe: Pea ko e vale ʻe tamaioʻeiki Ki he loto poto. 30 Ko e fua ʻa haʻa faitotonu ko e ʻakau ʻo e moʻui: Pea ko ia ʻoku poto, ʻoku ne po laumalie. 31 Vakai, naʻa mo e faitotonu te ne maʻu totongi ʻi mamani: Kae huanoa ʻa e faikovi mo e angahala.
Palovepi 12
1 KO ia ʻoku manako ki he poto ʻoku ne manako ki he ako fakapoto: Ka ko ia ʻoku fehiʻa ki he valoki ko e fakamanu ia. 2 Ko e tangata lelei ʻoku ne touia he ʻofa mamana ʻa Sihova: Ka ko e tangata puleaki, ʻe fakahalaia ʻe Heʻene ʻAfio. 3 ʻE ʻikai kau ʻa e angahala ʻa ha tangata ke ne mātuʻu ai: Ka ko e aka ʻo e faitotonu ʻe taʻemaue ʻi. 4 Ko e uaifi fita ko e kalauni ki hono husepaniti: Ka ko e uaifi fakafofongavale ʻi ko e popo ʻoku totolo ʻi hoto ngaahi hui. 5 Ko e ngaahi fakakaukau ʻa e faitotonu ʻoku hoa mo e lao: Ka ko e ngaahi fifili ʻa e angahala ko e koto fiemuʻa pe. 6 Ko e ngaahi lea ʻa e angahala ʻoku toka tataʻo ke fai ha fakapo: Ka ko e meʻa ʻoku puʻaki ʻe he angatonu, ʻe kau ke fakahaofi. 7 ʻOku mafuli ʻa e angahala, pea talu ai pe. Ka ko e fale ʻo e faitotonu ʻe tuʻu. 8 ʻE fakamālō ʻi ha tangata ʻo fakatatau ki he maama ʻo hono ʻatāmai: Ka ko e loto piko ko hono o ē ko e manukia. 9 ʻOku lelei ha taha maʻulalo. ka ʻoku ai ʻene taha ngaūe, Ta Meʻa ʻoku ne taku ko e ʻeiki, ka ʻoku masiva meʻatokoni. 10 ʻOku ongoʻi ʻe he faitotonu ʻa e loto o ʻene manu: Kae ngaūe ʻa e fatu ʻo e angahala ko e fie sio mamahi. 11 Ko ia ʻoku ngoueʻi hono kelekele ʻe mohu meʻakai: Ka ko ia ʻoku tuli ai pe ki he muna, ko e taha masiva loto. 12 ʻOku manumanu ʻa e angahala ki he aʻalu ʻa e kakai kovi: Ka ko e aka ʻo e faitotonu ʻoku laku atu pe. 13 ʻi he faihala ʻa e ngutu ʻoku ai ha hele kovi: Kae hao ʻa e faitotonu mei he ʻefihia. 14 Ko e fua ʻo e lea ʻa ha matapule ʻa ia ʻoku ne topono ai ʻi he lelei: Pea ko e fitaʻa ʻo e nima ʻo ha tangata, ʻoku fakafoki kiate ia. 15 Ko e ʻalunga ʻo vale ʻoku totonu ʻi heʻene vakai aʻana: Ka ʻoku tali fale ʻi ʻa e tama.poto. 16 Ka ʻitengia ha vale, te ne tuku ke ha leva ʻene mamahi: Ka ko e tama ula te ne fufū hono ngaohikovia. 17 Ko ia ʻoku ne hoʻaki ʻa e moʻoni te ne aʻau ʻa e totonu: Ka ko ia ʻoku fakamoʻoni loi, ʻoku ne aʻau ʻa e kākā. 18 ʻOku ai ha taha ko ʻene faʻa lau ʻoku hange ko e hokohokai ha heleta: Ka ko e ʻelelo ʻo e poto ko e meʻa faitoʻo. 19 Ko e tuʻu ʻa e ngutu lea moʻoni ʻe taʻengata: Ka ko e ʻelelo loi ʻe ʻoua pe ke u kemo 20 Ko e kākā: ʻoku ʻi he loto ʻo ia ʻoku fili ha kovi ke fai ki ha taha, Ka ko e fiefia ʻoku ʻiate ia ʻoku tuʻutuʻuni ke fai ha ʻofa. 21 ʻOku ʻikai to ki he faitotonu ha momoʻi tuʻutamaki: Ka ko e kau angahala ʻoku fonu ʻi he kovi. 22 Ko e ngutu loi ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova: Ka ʻilonga ha fai moʻoni ko hono mamana ia. 23 Ko e tama ula ʻoku ne kofukofu ʻene poto: Ka ko e loto sesele ʻoku vale aʻau. 24 Ko e nima tutui ʻe pule: Ka ko e nima fakapikopiko ʻe tali fatongia. 25 Ka hu ʻa e hohaʻa ki he loto ʻo ha tangata, ʻoku ne peluki ʻi ia: Ka ʻoku fakafiefia ʻi ʻe ha lea lelei. 26 ʻOku hoko ʻa e faitotonu ko e takimuʻa ki he kakai ʻoku nau feangai: Ka ko e ʻalunga ʻo e angahala ko e meʻa fakahē. 27 Ko e fakapikopiko ʻe ʻikai te ne tunu ʻene aʻalu: Ka ko e koloa mahuʻinga ki ha tangata ʻa e anga vivili. 28 ʻOku nofo ʻi he hala ʻo e faitotonu ʻa e moʻui: Pea ko e fou atu ʻi he ʻalunga ko ia ʻoku ʻikai ha mate.
Palovepi 13
1 KO e tama poto ʻoku ne tokanga ki he akonaki fakapoto ʻa ʻene tamai; Ka ko e tama kakae ʻoku ʻikai te ne tokanga ki he valoki ʻoku fai. 2 Ko e fua ʻo e lea ʻa ha matapule ʻa ia ʻoku ne kai meʻa lelei ai ʻe ia; Kae kai fakamalohi ʻe he uho ʻo e kākā. 3 Ko ia ʻoku ne lama hono ngutu ʻoku ne malu ʻi ʻene moʻui: Ka ko e ngutu mafaʻa ko e tuʻutamakiʻanga kia kita. 4 Ko e koto holinoa ʻa e moʻui ʻa e makau: Ka ko e moʻui ʻa e nima tutui ʻoku ngeʻengeʻe. 5 ʻOku fehiʻa ʻa e faitotonu ki he lea loi: Kae fai ʻe angahala ʻene fakamaa ʻi mo fakaongokovi. 6 Ko e faitotonu ʻoku ne malu ʻi ʻa e laka haohaoa: Ka ko e faikovi ʻoku ne fulihi ʻa e laka hala. 7 ʻOku ai ha taha ʻoku taku ko e koloa ʻia, Ka ʻoku hala ʻatā: ʻOku ai ha taha ʻoku taku ko e masiva, Ka ʻoku lahi ʻene koloa. 8 ʻOku pu ʻia ʻa e matapule ko ē ke ʻomi ʻene koloa ko e tongi moʻui: Ka ko siʻi masiva ʻoku ʻikai ongo mai ki ai ha meʻa pehe. 9 Ko e maamalaʻa ʻa e faitotonu ʻoku ulo fiefie ulo: Ka ko e mamatutu ʻa e angahala ʻoku meʻa mo mate. 10 Ko e fielahi ko hono fua ko e kē pe: Ka ko e fua ʻoku maʻu ʻe he kau tali fale ʻi ko e poto. 11 Ko e koloa ʻoku maʻu mei he ʻatā ʻi muna ʻoku mingi ai pe: Ka ko ia ʻeku fakalahi koloa ʻaki ʻene ala, ʻe tupu pe. 12 Ko e ʻamanaki fuoloa ʻoku fakatutue loto: Ka ko e holi kuo lava, ko e ʻakau ʻo e moʻui tofu pe. 13 Ko ia ʻoku taʻetokaʻi ha folofola ka ʻoku ne moʻu ha ʻia ai: Ka ko ia ʻoku ʻapasia ki he fekau ko ia ʻe maʻu totongi. 14 Ko e akonaki ʻa e punake ko e fauniteni ʻo e moʻui: Ke te hao ai mei he ngaahi tauhele ʻa mate. 15 Ko e poto ʻiloanga ʻoku ne fakatupu ʻofeina: Ka ko e hala ʻo e kovi ʻi loto ko e koto ngaohaʻa. 16 ʻilonga ha fakapoto ʻoku ne ngaūe atu, ko e poto ai pe: Ka ko e sesele ʻoku ne folahi ʻene vale. 17 Ko e talafekau angahala ʻoku ne to ki ha tuʻutamaki: Ka ko e talafekau tonunga ko e vai kauʻaki. 18 Ko e masiva mo e ma ko e ʻinasi ia ʻo e toko taha ʻoku tekeʻi akonaki: Ka ko ia ʻoku tokanga ki he fakapoto ʻe fakahikihiki ʻi. 19 Ko e holi kuo lava ʻoku melie kia kita: Ko ia ʻoku fehiʻa ʻa e kau sesele ke afe mei he kovi. 20 Ko ia ʻoku fafale ki he kau poto, te ne hoko ko e poto: Ka ko ia ʻoku kaumeʻa mo e sesele ʻe hoko ko e lusa. 21 ʻOku tuli ʻa e kovi ki he kau angahala: Ka ko e lelei ʻa e totongi ʻa e faitotonu. 22 Ko e tangata lelei ʻoku aʻu ʻene tuku koloa ki he makapuna: Pea ko e koloa ʻa e angahala ʻoku tuku tauhi maʻae faitotonu. 23 ʻOku lahi ʻa e meʻakai ʻi he kelekele foʻou ʻo e masiva: Ka ʻoku ai ha meʻa ʻoku mole ko e taʻe fai ki he konisitutone. 24 Ko ia ʻoku ne angakovi ʻi ʻa e meʻa kinisi ʻoku ne fehiʻa ki heʻene tamasiʻi: Ka ko ia ʻoku ne ʻofa ki ai ʻoku ne tautea kei siʻi. 25 Ko e faitotonu ʻoku ne kai ke topono hono loto: Ka ko e kete ʻo e angahala ʻe ʻalefa.
Palovepi 14
1 KO e poto ha fefine ʻoku kau ke maʻumaʻuluta ai hono fale: Ka ko ʻene vale ʻoku hange ko ʻene ala ki ai ke hae. 2 Ko ia ʻoku fou ʻi hono totonu oʻona ko e taha ia ʻoku ʻapasia kia Sihova: Ka ko ia ʻoku afe mei hono ʻalunga, ʻoku ne taʻetokaʻi ʻa ʻEne ʻAfio. 3 ʻOku heke mai mei he ngutu ʻo e vale ha vaʻa fielahi: Ka ko e loungutu ʻo e poto ʻoku ne taʻofi kinautolu mei ha meʻa pehe. 4 Ka ʻikai ha fanga pulu ʻe maʻa ʻa e potu fafanga: Kae lahi ʻa e meʻa ʻoku tupu mei he ivi ʻo e manu toho palau. 5 Ko e fakamoʻoni tonunga ʻoku ʻikai te ne loi: Ka ʻoku hoʻaki loi ʻa e fakamoʻoni kākā. 6 Ko e kumi ʻa e kakae ki he poto ʻoku ʻikai ke siaʻa: Ka ʻoku maʻungofua ʻa e ʻilo ki he mafakakaukau. 7 ʻAlu ʻo feangai mo ha tangata vale: Kae ʻikai ʻaupito te ke ʻilo ha to mei hono loungutu ha poto. 8 Ko e poto ʻa e fakapotopoto ʻaʻeni, ke ʻai ke mahino hono hala: Ka ko e vale ʻa e kau vale ke fai fakakākā. 9 Ko e feilaulau totongi ʻa e vale ʻoku ne tuhu kakae ki ai: Ka ko e kau faitotonu ʻoku feluteni honau va. 10 Ko ʻete mamahi ʻoku ʻilo pe ʻe hoto loto oʻota: Pea ʻoku ʻikai ha taha ʻe felavei mo au heʻeku fiefia. 11 Ko e fale ʻo e angahala ʻe fakaʻauha: Ka ko e teniti ʻo e faitotonu ʻe tuʻu mo e lau. 12 ʻOku ai ha hala ʻoku ha matamata totonu ki he tangata: Ka ʻoku tuʻulu atu ki he ngaahi hala ʻoku fakatau ki he mate. 13 Naʻa mo e lolotonga ʻete kata, ka ʻoku teteve hoto loto: Pea ko e ikuanga ʻo ē — ʻo e fiefia — ko e mamahi. 14 Ko e holomui loto ʻe faifai pea ne makona ʻi heʻene faliunga: Pea ʻe makona ʻa e tangata lelei meiate ia pe. 15 Ko e hehemangofua ʻoku ne tui ki he lea kotoa: Ka ko e fakapotopoto ʻoku ne fakakaukau ʻene laka. 16 Ko e tangata poto ʻoku ne manavahe, ʻo afe mei he kovi: Ka ko e vale ʻoku ʻai ʻene faka ʻita, ʻo ʻalu taʻetokanga. 17 Ko e tangata mafanangofua ʻoku fai ʻa e meʻa ʻoku ngali vale; Ka ko e tangata puleaki ʻoku fehiʻanekina. 18 Ko e hehemangofua ʻe to honau tofiʻa ko e vale: Ka ko e kau fakapotopoto ʻe ai honau kalauni ko e ʻilomeʻa. 19 ʻOku tulolo ʻa e kovi ʻi he ʻao ʻo e kakai lelei: Mo e kau angahala ʻi he matanikolo ʻo e faitotonu. 20 Ko siʻi masiva, naʻa mo hono kaungaʻapi ʻoku ne fehiʻa ki ai: Ka ʻoku toko lahi ʻa e fafale ʻo e koloa ʻia. 21 Ko ia ʻoku ne taʻetokaʻi hono kaungaʻapi ʻoku ne angahala: Ka ko ia ʻoku ʻofa ki he masiva ko e koto monuʻia pe ia. 22 ʻIkai te nau ʻalu he ʻakinautolu ʻoku fakakaukau ha kovi ke fai? Kae to ha ʻofa mo e fai moʻoni kiate kinautolu ʻoku fakakaukau ʻi ha lelei. 23 ʻi he fakaongosia kotoa ʻoku ai hano fua: Ka ko e lau ʻa e ngutu, ʻoku iku pe ki he fakamasiva. 24 Ko e kalauni ki he kau poto ʻa ʻenau koloa: Ko e vale ʻa e kau vale ko e vale ai pe. 25 ʻOku fakahaofi moʻui ʻe ha fakamoʻoni tonunga: Ka ko ia ʻoku hoʻaki loi ko e koto kākā. 26 ʻOku ō mo e ʻapasia kia Sihova ʻa e falala malohi: Pea ko e fanau ʻa ha taha pehe, ʻoku ai hanau paletuʻa. 27 Ko e ʻapasia kia Sihova ko ha fauniteni ia ʻo e moʻui, Ke te hao ai mei he ngaahi tauhele ʻa mate. 28 Ko e langilangi ʻo e tuʻi ʻoku tuʻu ʻi he toko lahi ʻo e kakai: Pea ko e luku ʻa e kakai ko e mole hono ngeia. 29 Ko ia ʻoku fakatotoka ki he ʻita ko e tama ʻatāmai lahi: Ka ko ia ʻoku loto ʻoho, ko hono ʻinasi muʻa ko e vale. 30 Ko e loto ʻoku toka ko e moʻuiʻanga ʻo e sino kotoa: Ka ko e meheka, ko e popo tofu pe ʻoku totolo ʻi hoku ngaahi hui. 31 Ko ia ʻoku ne taʻomi siʻi masiva ʻOku ne talakaa ʻi ʻa e ʻAfio naʻe ngaohi ia: Ka ko ia ʻoku fai ʻofa ki he fusimoʻomo ʻOku ne fakaongolelei ʻa ʻEne ʻAfio. 32 ʻi he hoko mai ʻene tuʻutamaki ʻoku mafuli ʻa e angahala Ka ko e faitotonu ʻoku ai ha paletuʻa ʻi heʻene pekia. 33 Ka maʻu ha poto ʻe ha tangata ʻatāmai, ʻOku nofo nonga ia i hono loto: Ka ʻoka hu ha meʻa pehe ki ha vale, ʻOku ne fie ʻiloa leva. 34 Ko e faitotonu ʻoku ne hakeaki ʻi ha puleʻanga: Ka ko e faihala ko e maʻanga ʻo ha kakai. 35 ʻOku ʻofeina ʻe he tuʻi ha tamaioʻeiki ʻoku fai fakapotopoto: Ka ʻoku to hono houhau kiate ia ʻoku fakatupu ma.
Palovepi 15
1 KO e tali malū ʻoku lolou ai ʻa e houhau: Ka ko e lea masila ʻoku ne langaʻi ʻa e ʻita. 2 Ko e ʻelelo ʻo e poto ʻoku ne aʻau lelei ʻa e meʻa ʻoku ne ʻilo: Ka ko e ngutu ʻo e vale ʻoku ne huhua atu ʻene sesele. 3 Ko e ongo fo ʻi fofonga ʻo Sihova ʻoku ʻi he potu kotoa pe: He taulama ʻo e lelei mo e kovi. 4 Ko e ʻelelo lea malū ko e ʻakau ʻo e moʻui tofu pe: Ka ʻoka ʻi ai ha mamio, ʻoku lavea ai ʻa e laumalie. 5 Ko e vale ia ʻoku na taʻetokaʻi ʻa e akonaki fakapoto ʻa ʻene tamai: Ka ko ia ʻoku ne tokanga ki ha valoki, ʻoku ne fai fakapotopoto. 6 Ko e fale ʻo e faitotonu ko e fuʻu feleoko: Ka ʻi he koloa hu maʻu ʻa e angahala, ʻoku ʻi ai ha mamahiʻanga. 7 Ko e loungutu ʻo e poto ʻoku nau laku atu ʻa e meʻa kuo ʻilo: Ka ko e loto ʻo e vale ʻa e meʻa ʻoku ʻikai pau. 8 Ko e feilaulau ʻani angahala ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova: Ka ko e lotu ʻani faitotonu ko hono mamana ia. 9 ʻOku fakaliliʻa ʻa Sihova ki he ʻalunga ʻo e angahala: Ka ʻoku ne ʻofa kiate ia ʻoku haʻao ki he totonu. 10 ʻOku ai ha tautea kovi maʻana ʻoku liʻaki ʻa e Hala: ʻilonga ʻa ia ʻoku fehiʻa ki he valoki te ne mate. 11 Naʻa mo Hetesi mo Apatoni ka ʻoku na tekefili ʻi he ʻao ʻo Sihova; Kae huanoa ʻa e ngaahi loto ʻo e hako ʻi tangata. 12 Ko e tama kakae ʻoku ʻikai te ne manako ke valoki ia ʻe ha taha: ʻOku ʻikai te ne fafale ki he kau poto. 13 ʻOku tupu mei he loto fiefia ʻa e fofonga malimali: Pea ʻoku o mo e mamahi ʻa e loto ʻo e laumalie maumau. 14 Ko e loto ʻo e tangata ʻatāmai ʻoku ne kumi ki he poto: Ka ko e ngutu ʻo e vale ʻoku ne meʻakai ʻaki ʻa e vale pe. 15 Ko e ʻaho kotoa pe ʻo siʻi taʻaliekina ʻoku kovi: Ka ko ia ʻoku fakatuʻalelei ʻoku ne kai kātoanga maʻu pe. 16 ʻOku ngutuhuaange ha kiʻi meʻa ʻoku maʻu mo e ʻapasia kia Sihova, ʻI ha fuʻu koloa ʻoku o mo e maveuveu. 17 ʻOku lelei ha ʻumu lu ʻoku kiki ʻaki ʻa e ʻofa, ʻI ha pulu fafanga ʻoku ʻomi mo e fehiʻa. 18 ʻOtu fakalanga kē ʻa e tangata loto ʻita: Ka ko ia ʻoku fakatotoka ki he ʻita ʻoku ne fakaleleia. 19 Ko e hala ʻo e makau ʻoku hange ʻoku fele ʻi ʻaki ʻa e ʻakau talatala: Ka ko e hala ʻo e faitotonu ko e hala tanu. 20 Ko e foha poto ko e fiefiaʻanga o ʻene tamai: Ka ko haʻa vale ʻoku ne va ʻingaʻaki ʻene faʻe. 21 Ko e fai vale ko e meʻa fakafiefia ki he masiva ʻatāmai: Ka ko e tangata poto ʻoku ne ʻalu fakatotonu atu. 22 ʻOku maumau fakakaukau ʻa e ʻikai fai ha alea: Ka ʻoku tuʻu ʻo ka tokolahi ʻa e fale ʻi. 23 Ka lava ʻe ha tangata ha tali ʻoku feunga, ʻoku ai ʻene fiefia: ʻIo, ko e lea ʻoku fai ʻi hono taimi totonu, hono ʻikai lelei. 24 Ko e hala ʻo e moʻui ki he tangata fakapotopoto ko e hala fakatahakehake: Ko ʻene fie hao mei Hetesi mo e ʻalu hifo. 25 Ko e fale ʻo e fielahi ʻoku taʻaki ʻe Sihova: Ka ʻoku ne vili hifo ʻa e kauʻa ʻo siʻi uitou. 26 Ko e ngaahi fakakaukau kovi ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova: Ka ʻoku maʻa ʻi hono ʻao ʻa e ngahi Ieaʻofa. 27 Ko ia ʻoku faʻao koloa ʻoku ne fakamamahi hono fale oʻona: Ka ko ia ʻoku fehiʻa ki he totongi fufū te ne moʻui. 28 Ko e loto ʻo e faitotonu ʻoku ne fakakaukau ha tali lelei: Ka ko e ngutu ʻo e angahala ʻoku ne puʻaki atu ʻani kovi. 29 ʻOku mamaʻo ʻa Sihova mei he kau angahala: Ka ko e lotu ʻo e faitotonu ʻoku ne ongoʻi. 30 Ko e fauloulo ʻa e mata ʻoku ne langa ʻa e fiefia ʻi he loto. Ko ʻete ongona ha ongoongolelei ʻoku ne fakamomona ʻa e hui. 31 Ko e telinga ʻoku tali ʻa e valoki fakamoʻui Te ne ʻapitanga ʻi he lotolotonga ʻo e kau poto. 32 Ko ia ʻoku ne tekeʻi ʻa e akonaki fakapoto ʻoku ne va ʻingaʻaki hono laumalie: Ka ko ia ʻoku tali valoki, ʻoku ne maʻu poto ai. 33 Ko e ʻapasia kia Sihova ko e fakatonutonu ʻo e poto: Pea ko e angavaivai ko e fakamelomelo ʻo e hakeaki ʻi.
Palovepi 16
1 KO hono teuteu ʻi he loto ʻoku ʻa e tangata: Ka ko hono aʻau ʻe he ʻelelo ʻoku meia Sihova ia. 2 Ko e ʻalunga kotoa ʻo e tangata ʻoku tafesino ʻivai ʻi heʻene vakai aʻana: Ka ʻoku hanga ʻa Sihova, ʻo fua ʻa e ngaahi laumalie. 3 Tekaki kia Sihova ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ke fai: Pea ʻe fakaai hoʻo ngaahi fakakaukau. 4 Kuo ngaohi ʻe Sihova ʻa e meʻa kotoa pe ke hoa mo hono nafa: ʻIo, ko e kau angahala foki ki he ʻaho ʻo e kovi. 5 ʻOku fakaliliʻa ʻa Sihova kiate kinautolu fua pe ʻoku loto afungi: Kuo mole ha taimi mo ha taimi kae ʻikai alu taʻetautea. 6 ʻi he ʻofa mo e fai tonunga ʻoku ai ha fakamolemole ʻo e angahala: Pea ʻi he ʻapasia kia Sihova ʻoku ai ha hao mei he kovi. 7 Ka hoifua kia Sihova ʻa e ngaahi ʻalunga ʻo ha tangata: Naʻa mo hono ngaahi fili ʻoku Ne ʻai ke nau melino mo ia. 8 ʻOku lelei ha kiʻi meʻa ʻoku maʻu totonu: ʻI he hu mai ha fuʻu meʻa taʻe hoa mo e konisitutone. 9 Ko e loto ʻo e tangata ʻoku ne sivi ʻa e hala te ne fou ai: Ka ko Sihova ʻoku ne fakaʻuli ʻene ʻalu. 10 Ko e meʻa ʻoku to mei he fofonga ʻo e tuʻi ko e folofola: Ka fai ʻe ia ha fakamaau, ʻoku ʻikai totonu ke fakamanimo haʻāna lea. 11 Ko e meʻa fua puaka mo e meʻa fua lafalafa, Kapau ʻoku na fai ki he lao ko e meʻa ʻa Sihova ia: Ko e meʻa fakamamafa kotoa ʻi he kato ko ʻene ngaūe. 12 Ko e meʻa ke fakaliliʻa ki ai ʻa e ngaahi tuʻi ko e angahala: He ko e fai totonu ʻoku maʻumaʻuluta ai ʻa e taloni. 13 Ko e mamana ʻo e ngaahi tuʻi ko e ngutu maʻoniʻoni: Pea ʻoku ʻofeina ʻa ia ʻoku lea totonu. 14 Ko e houhau ʻa e tuʻi ʻoku hange ko e taufetuli mai ʻa e tala mate: Ka ko e tangata poto te ne fakamokomoko ia. 15 Ko e fofonga malimali mai ʻa e tu ʻi ko e koto moʻui ia: Pea ko ʻene hoifua mai ʻoku hange ko e to ʻa e ʻao fakalave ki he taʻu. 16 Ko e maʻu mai ha poto, hono ʻikai ngutuhuaange ia ʻi he maʻu ha koula? Pea ko e aʻusia ʻa e ʻilo ko e meʻa ke te fili muʻa ki ai ʻi he siliva? 17 Ko e hala puleʻanga ʻo e kakai totonu ko e fakaʻehiʻehi mei he kovi: Ko ia ʻoku lama hono hala ʻoku ne malu ʻi ʻene moʻui. 18 Ko e fieʻeiki ko e fakamelomelo ʻo e have ʻi: Pea ko e angahiki ko e fakamelomelo ʻo e hinga. 19 ʻOku ngutuhuaange ke te angamalu, ʻo nofo mo e kau maʻulalo, ʻi haʻate tufa vete ʻi he haʻohaʻonga ʻo e kau fielahi. 20 Ko ia ʻoku ne tokanga ki he folofola te ne ʻilo ha lelei: Pea ko ia ʻoku falala kia Sihova ko e toki monuʻia ia. 21 ʻE ui ai pe ko e poto ʻa e tangata ʻoku ʻilo meʻa ʻe hono ʻatāmai: Ka ʻoku tokaʻi ʻa e meʻa ʻoku te maʻu ko e lea lelei. 22 Ko e ʻilomeʻa ko e fauniteni ʻo e moʻui kiate ia ʻoku ne maʻu; Ka ko e tautea ʻo e vale ko ʻenau vale. 23 Ko e ʻatāmai ʻo e poto ʻoku ne fakapoto hono ngutu: Pea ko e meʻa ʻoku ne maʻu ʻe aʻu ki hono loungutu. 24 Ko e ngaahi lea ʻofa koni honi tafe: ʻOku melie ki he loto, pea ko e faitoʻo ki hoto ngaahi hui. 25 ʻOku ai ha hala ʻoku ha matamata totonu ki ha tangata, Ka ʻoku tuʻulu atu ki he ngaahi hala ʻoku fakatau ki he mate. 26 Ko e fiekaia ʻa e tangata ngaūe ʻoku tokoni ki heʻene ngaūe: He ʻoku mateka atu ia ʻe hono ngutu. 27 Ko e tangata fakapileali ʻoku ne keli ha kovi: Pea hange ʻoku ai ha afi kakaha ʻi hono loungutu. 28 Ko e tangata makaka ʻoku ne humaki atu ni kē: Pea ko e tama ʻave lau te ne lava ke veteki ha kaumeʻa fetohotohoi. 29 Ko e tangata angamalohi ʻoku ne taki he hono kaungaʻapi: ʻO ne ʻave ia ʻi ha hala ʻoku ʻikai lelei. 30 Ka kakamo hono mata ko ʻene fakakaukau ha kākā: Ka lalamu hono ngutu kuo ne lava ha kovi. 31 Ko e ʻuluhina ko e kalauni matamatalelei ʻOku maʻu ʻi he hala ʻo e faitotonu. 32 Ko ia ʻoku fakatotoka ki he ʻita ʻoku lelei hake ʻi ha fuʻu mafi: Pea ko ia ʻoku pule ʻi hono loto ʻi ha taha ʻoku hamu ha kolo. 33 ʻOku ʻai ʻa e talotalo ki he kona: Ka ko hono tonu ʻoku mei a Sihova ʻatāʻatā.
Palovepi 17
1 ʻOKU ngutuhuaange ha konga ma ʻoku hamu, ʻO kiki melino: ʻi he fale ʻoku fonu ʻi he feiʻumu kinamanu, Kae kē. 2 Ko e tamaioʻeiki poto te ne pule ki he foha fakatupu ma; Pea te ne nofo mo e famili he tufa ʻo e tofiʻa. 3 Ko e kulo maʻae siliva, Pea ko e fonise maʻae koula, Ka ko e sivi loto ko Sihova ia. 4 Ko e tangata kovi ia ʻoku fokotuʻu telinga ki he ngutu lau lea kovi: Ko e koto kākā ia ʻoku fakafanongo ki he ʻelelo maumau. 5 Ko ia ʻoku katakakae ki he masiva, ʻOku ne talakaa ʻi ʻa e ʻAfio naʻa ne ngaohi ia: Pea ko ia ʻoku fiefia ʻi he hoko mai ha tuʻutamaki, ʻE ʻikai ʻalu taʻe tautea. 6 Ko e auau ʻa e makapuna ko e kalauni ʻo e matuʻa: Pea ko e langilangi ʻo e fanau ʻa ʻenau matuʻa. 7 ʻOku ʻikai hoa mo e vale ʻa e lea fakamatapule: Kae huanoa ʻa e taʻehoa mo e ʻeiki ʻa e lea loi. 8 Ko e meaʻofa ko e maka mana he vakai ʻa e tangata ʻoku aʻana: ʻilonga ha potu te ne hanga ki ai te ne tuʻumalie. 9 ʻOku ʻufiʻufi angahala ʻe ia ʻoku ne mamahi ʻi ʻa e feʻofoʻofani; Ka ko ia ʻoku ne toutou langaki ha meʻa, ʻoku ne lava ke veteki ʻa e kaumeʻa fetohotohoi. 10 Ko e valoki ʻo ha tangata poto ʻoku oʻo. ʻO lahi ʻi ha teau ʻi loholoho ki ha vale. 11 Ko e angatuʻu ʻoku ne kumi pe ki he kovi: Ko ia ʻe tuku atu ki ai ha talafekau ongongataʻa. 12 ʻOku lelei ange ke te fetaulaki mo ha pea kuo mole hono ʻuhiki, ʻi he fetaulaki mo ha vale kuo hako ʻene vale. 13 Ko ia ʻoku ne totongi ʻa e lelei ʻaki ʻa e kovi, ʻE ʻikai mahuʻi ʻa e kovi mei hono fale. 14 Ko e kamata ʻo ha kē ʻoku hange ko ʻete foa ha punupunu ʻo ha fuʻu vai, Ko ia ke ke ʻatā mai koe ʻi he teʻeki ke aʻu ki he feinaʻaki. 15 Ko ia ʻoku ne fakatonuhia ʻi ʻa e angahala, Mo ia ʻoku ne fakahalaia ʻi ʻa e faitotonu, ʻOku fakaliliʻa ʻa Sihova kiate kinaua ʻosi pe. 16 Ko e ha e ʻa e paʻanga ʻi he nima ʻo e vale, Ko ʻene ʻalu ke fakatau ha poto ʻosi ʻoku ʻikai hano ʻatāmai? 17 Ko e kaumeʻa ʻoku ne ʻofa ʻi he taimi kotoa pe; Pea ko hoto moʻoni naʻe fanauʻi maʻa ha faingataʻa. 18 Ko e tangata masiva ʻatāmai ia ʻoku ʻatu hono nima, ʻO ne hoko ko e talifaki ki ha taha kehe. 19 Ko ia ʻoku ne manako ki he kē ʻoku ne manako ki he angahala: Pea ko ia ʻoku ne tangi ke matapa maʻolunga, ʻoku ne kumi ki he lusa. 20 Ko e loto mamio ʻoku ʻikai te ne maʻu ha lelei; Pea ko ia ʻoku piko ʻi meʻa ʻaki hono ʻelelo, te ne to ki he tuʻutamaki. 21 Ko ia ʻoku ne fakatupu ha sesele ko hono mamahiʻanga ia, Pea ʻoku ʻikai ha fiefia ʻa e tamai ʻa ha vale. 22 Ko e loto fiefia ko e faitoʻo lelei: Ka ko e laumalie maumau ʻoku ne fakamaha ʻa e ivi. 23 ʻOku tali ʻe he tangata kovi ʻa e paʻanga ʻoku toʻo fufū mei he kona, Ke leʻei ʻa e ngaahi ʻalunga ʻo e fakamaau. 24 Ko e tangata ʻatāmai ʻoku ne siofi ʻa e poto: Ka ko e mata ʻo e vale ʻoku ʻi he ngataʻanga ʻo mamani. 25 Ko e tama vale ko e mamahiʻanga oʻene tamai: Pea ko e koto fifisi kiate ia naʻe faʻeleʻi ia. 26 Ka tautea foki ha faitotonu, ʻoku ʻikai lelei; Ke loholoho ʻi ʻa e anga fakaʻeiʻeiki koeʻuhi ko e meʻa ʻoku totonu. 27 Ko ia ʻoku ne fakamaʻumaʻu ʻene lea ko e potopoto ʻi ia: Pea ko ia ʻoku lotomaʻu ko e ʻatāmai moʻoni ia. 28 Naʻa mo e vale, ka fakalongo ʻoku lau ko e poto: Ka tapuni hono ngutu ʻoku tuku ko e tama ʻatāmai.
Palovepi 18
1 KO e tangata mavahe ʻoku ne nofoʻaki kumi ʻa e holi aʻana: Neongo pe ko e ha ha fale ʻi ʻe fai, te ne ina ki ai. 2 ʻOku ʻikai ko e manako ʻa e vale ki he poto moʻoni, Ka koeʻuhi pe ke fufuke hono ʻatāmai. 3 Ka haʻu ʻa e angahala, ʻe haʻu ai foki ʻa e manukia: Pea o leva mo e taʻetokaʻi ʻa e tautekovia. 4 Ko e ngaahi lea ʻoku to mei he ngutu ʻo ha tangata ko e vai misiteli pe: Ko e matavai ʻo e poto ko e vaitafe ʻoku mahua atu. 5 ʻOku ʻikai lelei ke tokaʻi ʻa e fofonga ʻo e angahala: ʻO fakahalaia ʻa e faitotonu ʻi he fakamaau. 6 Ko e loungutu ʻo e vale ʻoku hanga ʻo kau ʻi he kē, lo, ko hono ngutu ʻoku ne ui mai ʻa e loholoho. 7 Ko e ngutu ʻo e sesele ko hono tuʻutamakiʻanga: Pea ko hono loungutu ko e hele ʻo hono laumalie. 8 Ko e ngaahi lea ʻa e tama ʻave lau ʻoku hange ko e ngaahi maʻanga ngako, Pea ko e faʻahinga ko ia ʻoku ʻalu hifo ki he loto he loto kete. 9 Talaatu ko ia ʻoku ngaūe fakamuomuʻa nima ʻi hono lakanga, Ko e tokoua ia ʻo e tangata ʻoku nofo ki he maumau meʻa. 10 Ko e huafa ʻo Sihova ko e taua malohi: ʻOku lele ki ai ʻa e faitotonu ʻo ne malu ai. 11 Ko e koloa ʻa e koloa ʻia ko hono kolo malohi ia; Pea ʻi heʻene lau aʻana ko e fuʻu ʻa maʻolunga. 12 ʻi he panaki ʻa e have ʻi, ʻoku ʻafungi ʻa e loto ʻo e tangata: Pea ko e angavaivai ko e fakamelomelo ʻo e hakeaki ʻi. 13 Ko ia ʻoku fai ʻene tali ʻi he teʻeki ke ne fanongo, ʻOku hoko ko e fakaʻilonga o ʻene vale mo e meʻa fakama. 14 Ko e laumalie fakatangata ʻo ha matapule ʻoku ne matuʻuaki ʻene mahaki: Ka ko e laumalie maumau ko hai ʻe puke hake ʻa e meʻa fakafafine ko ia? 15 Ko e loto ʻo e tangata ʻatāmai ʻoku ne maʻu mai ʻa e ʻilo: Pea ko e telinga ʻo e kau poto ʻoku kumi ai pe ki he ʻilo. 16 Ko e meaʻofa ʻa e tangata ʻoku fakaʻatā hono hala, ʻO taki ia ki he ʻao ʻo haʻa maʻolunga. 17 Ko ia ʻoku fua lea ʻi he fakamaau ʻoku ngali totonu: Haʻu leva ʻa e taha, ʻo sivi hakili ia. 18 ʻOku fakangata kē ʻe he fai talotalo, ʻO ne vaea ha ongo mafi. 19 Ko e kainga kuo te hia ki ai, ʻoku faingataʻa ange ʻi ha kolo malohi, Pea ko e ala kē pehē ʻoku hange ko e songo ʻo ha palasi. 20 Ko e fua ʻo e lea ʻa ha matapule ʻa ia ʻoku topono ai hono kete; Ko e fua ʻo hono loungutu ʻoku ne makona ai. 21 Ko e mate mo e moʻui ʻoku puke ʻe he ʻelelo: Pea ko ia ʻoku mamafa ki ai te ne kai hono fua. 22 Ko ia ʻoku ne maʻu uaifi ʻoku ne maʻu ha monu: Pea kuo ne lave ha ʻofa meia Sihova. 23 Ko e lea ʻa siʻi masiva ko e koto fakakolekole; Ka ko e koloa ʻia ʻoku ne tali fefeka. 24 Ko ia ʻoku tokolahi hono kau feʻiloaki ko hono ʻatunga pe ʻene lusa: Ka ʻoku ai ha ʻofaʻanga ʻoku maʻu ange ʻene piki ʻi hoto moʻoni.
Palovepi 19
1 ʻOKU ngutuhua ʻange ha masiva K ʻoku tauhi hono ʻalunga totonu. ʻI ha matapule ngutu mamio, pea ko e vale foki. 2 Talaatu ʻoku ʻikai lelei ke masiva ʻilo ʻa e finangalo; Pea ko ia ʻoku leleʻaki ʻe hono vaʻe, ʻoku fai hala. 3 Ko e vale ʻa e tangata ʻoku fulihi hono hala: Ka ʻoku hanu hono loto kia Sihova. 4 Ko e maʻu koloa ʻoku fakalahi ai hoto ngaahi kaumeʻa: Ka ko siʻi masiva, naʻa mo hono kaumeʻa pe taha ʻoku fakamavahe mei ai. 5 Ko e fakamoʻoni loi ʻe ʻikai ʻalu taʻetautea: Pea ko ia ʻoku hoʻaki loi ʻe ʻikai hao. 6 ʻE ʻomi holo ʻe he tokolahi ki he houʻeiki: Pea ʻoku fakaholo mai kotoa pe ki he nima homo ke kaumeʻa. 7 ʻOku fehiʻanekina ʻa e masiva ʻe hono kainga kotoa: Kae huanoa ʻa e mavahe meiate ia kotoa hono kau feʻiloaki. 8 Ko ia ʻoku ne maʻu mai ʻa e poto, ʻoku ne ʻofa ki heʻene moʻui; Pea ko ia ʻoku ne tauhi ʻa e ʻilomeʻa, ko hono ʻatunga e ʻene moʻua ha monū. 9 Ko e fakamoʻoni loi ʻe ʻikai ʻalu taʻetautea; Pea ko ia ʻoku ne hoʻaki loi ʻe ʻauha. 10 ʻOku ʻikai hoa mo e vale ʻa e nofo fakausousa: Huanoa ke pule ha tamaioʻeiki ki he houʻeiki. 11 Ko e fakapotopoto ʻa ha tangata ʻa ia ʻoku ne fakatotoka ai ki he ʻita: Pea ko ʻene lakai ha angahala ko hono langilangi ia. 12 Ko e mamahi ʻa ha tuʻi ʻoku hange ko e ngungulu ʻa ha laione: Ka ko ʻene hangai ʻofa, ʻoku hange ko e to ʻa e hahau ki he louʻakau. 13 Ko e foha vale ko e lusaʻanga o ʻene tamai: Pea ko e faʻa kē ʻa hoto uaifi, ʻoku hange ko e patato maʻu pe ha matatulutulu. 14 Ko e fale mo e koloa ko e meʻa tuku fakaholoholo mei he matuʻa: Ka ko e uaifi fakapotopoto ko e meʻa meia Sihova ia. 15 Ko e anga fakapikopiko ko hono ʻatunga ai pe ʻa e mohe fakaloleʻa: Pea ko e loto makau ʻe hongea. 16 Ko ia ʻoku ne tauhi ʻa e fekau ʻoku ne tauhi ai ʻene moʻui: Ko ia ʻoku va ʻingaʻaki hono ʻalunga, te ne mate. 17 Ko e tali ʻa e no ʻa Sihova ʻa ʻete fai ʻofa ki he masiva: Pea te ne totongi kiate ia ʻa e meʻa ʻoku ne fai. 18 Ako fakapoto ho foha, he ʻoku ai ha ʻamanaki: Pea ʻoua naʻa pau ho loto ke tamateʻi ia. 19 Ko e tangata ʻita kakaha te ne fua hono tautea: He kapau te ke ala ke taʻofi ko hono fakaʻasili ia. 20 Tokanga ki ho fale ʻi, pea tali akonaki: Koeʻuhi ke ke poto ʻi ho ngaahi ʻaho ʻamui. 21 ʻOku lahi ʻa e ngaahi fakakaukau ʻi he loto ʻo e tangata: Ka ko e fale ʻi ʻa Sihova, ko ia ia ʻe tuʻu. 22 Ko e fakaʻamu ʻa ha tangata ko ʻene ʻofa ia: Pea ʻoku ngutuhuaange ha tangata masiva ʻi he tangata loi. 23 Ko e ʻapasia kia Sihova ʻoku ngaūe ki he moʻui: Pea ʻoku te mohe makona ai taʻe aʻahi mai ha kovi. 24 Kuo velo ʻe he makau na hono nima ki he tisi: Talaatu ʻe ʻikai te ne ongosia hiki ia ki hono ngutu. 25 Uipi ʻi ʻa e tama kakae, pea ʻe loto poto ai ʻa e hehemangofua: Pea akonaki ʻi ha tangata ʻatāmai, pea te ne maʻu ha poto. 26 Ko ia ʻoku ne fakamalohi ʻi ʻene tamai, mo kapusi ʻene faʻe, Ko e tama ia ʻoku ne fakatupu ʻa e ma mo e ongoongokovi. 27 Tama, tuku hoʻo fanongo ako, Ko hoʻo fai pe ke afe mei he ngaahi lea fakapoto. 28 Ko e fakamoʻoni fakapileali ʻoku ne manuki ʻi ʻa e meʻa fakalao: Pea ko e ngutu ʻo e angahala ʻoku ne folofua ʻa e kovi. 29 ʻOku teu ʻani tautea maʻae kau manuki, Mo e loholoho ki he tuʻa ʻo e kau vale.
Palovepi 20
1 KO uaine ko e tama taʻemalu ʻia, Ko kava malohi ko e tama maveuveu; ʻilonga ha taha ʻoku holi ai ʻoku ʻikai ko e poto. 2 Ko e ngeia ʻo ha tuʻi ʻoku hange ko e ngungulu ʻa ha laione: Ko ia ʻoku ne ue ʻi ia ʻoku ne hia ki heʻene moʻui aʻana. 3 Ko e meʻa ngali tangata ke te fakaʻehiʻehi mei he kē: Ka ʻilonga ha vale pea vehi ki ai. 4 Ko e makau ʻoku ʻikai te ne fai ʻene keli koeʻuhi ko e ʻalotamaki: Ka hoko ʻa e ututaʻu, te ne fiua ʻeke kae ʻikai. 5 Ko e tuʻutuʻuni ʻi he loto ʻo e tangata ko e vai tuʻu fufū: Ka ko e tama ʻilo ʻilo te ne lava ke fusi hake. 6 Ko e toko lahi ʻoku lau taki taha, ʻoku ʻofa tokua: Ka ko e fai moʻoni ʻe ʻilo ʻe hai? 7 Ko ia ʻoku ne tauhi hono ʻalunga haohaoa koeʻuhi ko e totonu, Ko e koto monuʻia ʻene fanau ʻamui. 8 Ko e tuʻi ʻi heʻene ʻafioʻi hono taloni fakamaau, ʻOku ne veteki ʻa e kovi kotoa ʻaki hono fotunga. 9 Ko hai te ne pehe, Kuo u ngaohi hoku loto ke maʻa, Kuo u ʻatā mei heʻeku angahala? 10 Ko e meʻa fakamamafa ʻoku fai kehekehe, Mo e fua lolo ʻoku fai kehekehe, ʻOku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova fakatouʻosi. 11 Naʻa mo e tamasiʻi, ʻoku mahino ia mei heʻene faianga ʻOku maʻa koā ʻene ngaūe? ʻOku totonu? 12 Ko e telinga ʻoku fanongo, Mo e mata ʻoku sio, Ko Sihova kuo ne ngaohi kinaua ʻosi pe. 13 ʻOua ʻe ʻofa ki he mohe, naʻa ke hoko ko e masiva; ʻĀʻā muʻa, ka ke mohu meʻakai. 14 "Meʻa kovi, meʻa kovi" — ko ʻene lau ia teʻeki fakatau; Ka ʻoka mahuʻi atu, ʻoku ne toki pole. 15 ʻOku ai ʻa e koula, Pea lahi ʻa e makakula koloa; Ka ko e teunga mahuʻinga ko e loungutu poto. 16 Toʻo hono kofu, he naʻa ne hoko ko e talifaki ʻo e kehe na; ʻIo, puke ʻa e tangata foki, ko ʻene talifaki ha kau muli. 17 ʻOku vovo ki he tangata ʻa e meʻakai maʻu kākā; Kae iku pe ki he fonu teteve hono ngutu. 18 ʻOku tuʻu ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ko e pou ʻe he fale ʻi: Pea hili fakakaukau lelei, fai ha tau. 19 Ko ia ʻoku ʻalu fano mo e lau, ʻoku ne tatala ha meʻa fufū. ʻOua naʻa femili mo ha taha ʻoku ngutu lau. 20 Ko ia ʻoku kape ki heʻene tamai pe ki heʻene faʻe, ʻE tamateʻi ʻene maama ʻihepoʻuliʻo e tuʻuapō. 21 Ko e tofiʻa ʻoku fakavave kovi hono maʻu ʻi he kamataʻanga, Kae ʻikai monuʻia hono ngataʻanga. 22 ʻOua te ke pehe, Te u sauni ʻe au ʻa e kovi; Tatali kia Sihova pea te ne fakamoʻui koe. 23 Ko e meʻa fakamamafa ʻoku fai kehekehe, ʻOku fakaliliʻa ki ai ʻa Sihova; Pea ko e meʻafua kākā ʻOku ʻikai lelei. 24 ʻOku meia ʻa Sihova ʻa e laka ʻa ha tangata malohi; Pea ko e tangata noa te ne ʻilo fefe hono ʻalunga? 25 Ko e meʻa fakaʻefihia ki he tangata ke ʻioho, "Kopano!" Pea hili ʻene tukumoʻui, pea toki nofo ke sivi. 26 Ko e tuʻi poto te ne fakamavahe ʻa e angahala, ʻO ne toe ʻomi ʻa e meʻaʻauʻau kiate kinautolu. 27 Ko e laumalie ʻo e tangata ko e maama ʻa Sihova, ʻOku ne hakule ʻa e ngaahi leke ʻi he loto ʻi loto kete. 28 Ko e fai ʻofa mo mēsi ʻoku na leʻohi ʻa e tu ʻi; Pea ʻoku ne pouʻaki hono taloni ʻa e ofa. 29 Ko e langilangi ʻo e fatutangata ʻa honau ivi; Pea ko e teunga ʻo haʻa matuʻa ko e ʻulu hina. 30 Ko e tafa ʻoku oʻo ne ʻasi ʻi he kovi: Pehe ʻa e loholoho ʻoku ʻasi ʻi he loto ʻi loto.
Palovepi 21
1 KO e koto vaitaki ʻa e loto ʻo e tuʻi he ala ki ai ʻa Sihova: ʻOku ne fakatafe ki he meʻa kotoa ʻoku ne finangalo ki ai. 2 Ko e ʻalunga kotoa ʻo e tangata ʻoku totonu ʻi he vakai aʻana: Ka ʻoku hanga ʻa Sihova ʻo fua ʻa e ngaahi loto. 3 Ko e faitotonu mo e fakakonisitutone, ʻOku lelei hake ia kia Sihova ʻi he feilaulau. 4 Ko e mata hihiki, Mo e loto fielahi, Naʻa mo e tuvao ʻa e angahala ʻoku hala. 5 Ko e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e faʻa ngaūe ʻoku iku pe ki he maʻu ha meʻa: Ka ko e fakavave kovi ko hono o pe ko e masiva. 6 Ko e maʻu ha ngaahi fokotuʻunga koloa ʻaki ʻa e ʻelelo loi Ko e muna hahamolofia ʻa e kau fie mate. 7 Ko e fakamalohi ʻa e kau angahala ʻoku ne ʻave kinautolu: He naʻa nau fakafisi ke fai fakakonisitutone. 8 ʻOku pikopiko ʻa e ʻalunga ʻo e tangata angahala ʻia: Ka ko e maʻa, ʻoku tonusika ʻene faianga. 9 ʻOku ngutuhuaange ke te nofo ʻi ha tuliki ʻo ha tuʻafale, ʻi heʻete ʻapitanga mo e fefine faʻa kē. 10 Ko e loto ʻo e angahala ʻoku ne havala ki he kovi: Naʻa mo hono kaungaʻapi ʻe ʻikai te ne mata mamae ki ai. 11 Ka tautea ha tama kakae, ʻoku maʻu poto ai ʻa e hehemangofua: Pea ka ako ʻi ha poto, ʻoku ne maʻu ʻilo ʻe ia. 12 ʻOku ai ha Toko Taha Faitotonu ʻoku siofi ʻa e fale ʻo e angahala: ʻOku ne fakatuʻulu ʻa e angahala ki he kovi. 13 Ko ia ʻoku ne tapuni hono telinga ki he kole ʻa e masiva, ʻE tangi mo ia foki, kae ʻikai ongoʻi ʻe ha taha. 14 Ko e meaʻofa ʻoku tālalo hono ʻatu ʻoku ne tamateʻi ʻa e ʻita, Pea ko e paʻanga ʻoku ʻai fufū ki he konā, ʻoku ne taʻofi ʻa e houhau lahi. 15 Ko e meʻa fakafiefia ki he angatonu ke fai ki he konisitutone: Ka ko e meʻa fakatuʻutamaki ia kiate ia ʻoku fai kovi. 16 Ko ia ʻoku he mei he hala ʻoku mahino Te ne toki maʻu hono maloloʻanga ʻi he fakataha ʻa haʻa tano. 17 Ko ia ʻoku ne manako ki he so, te ne hoko ko e masiva: Pea ko ia ʻoku manako ki he uaine mo e lolo, ʻe ʻikai te ne koloa ʻia. 18 ʻE huhu ʻi ʻa e tangata maʻoniʻoni ʻaki ʻa e angahala: Pea ko e kākā ʻe ʻave, ʻo fetongi ʻaki ʻa e faitotonu. 19 ʻOku ngutuhuaange ʻete nofo ʻi ha potu lala, ʻi heʻete nofo mo ha fefine faʻa kē, ʻo kai mamahi. 20 Ko e koloa mahuʻinga mo e lolo ʻoku ʻi he nofoʻanga ʻo e poto; Kae folofua ia ʻe ha vale fuʻu. 21 Ko ia ʻoku ne mamahi ʻi ʻa e faitotonu mo e fai ʻofa, Ko e meʻa te ne maʻu ko e moʻui mo e totonu mo e ongoongo. 22 ʻOku kapa ʻe he poto ʻa e kolo ʻo haʻa man, ʻO ne holoki ʻa e malohinga naʻa nau falala ki ai. 23 Ko ia ʻoku lama hono ngutu mo hono ʻelelo ʻOku fakahaofi ʻene moʻui mei ha ʻu mamahi. 24 ʻOku tau ʻai ʻa e hingoa ko e kakae Ki he tangata fakamofutofuta, ʻA e tangata fakapupula; ʻEne fai meʻa he ʻafungi oʻene mofuta. 25 Ko e havala ʻa e makau ko hono mateʻanga ia, He ʻoku fakafisi hono nima ke ngaūe. 26 Ko Meʻa ʻoku ne holi mai ē he ʻaho kotoa pe; Ka ko siʻi faitotonu ʻoku ne foaki pe ʻo ʻikai taʻofi. 27 Ko e feilaulau ʻani angahala ʻoku fai ki ai ha fakaliliʻa: Kae huanoa ʻo kapau ʻoku ʻomi mo e fakakaukau kākā. 28 Ko e fakamoʻoni ʻoku ʻatu ha koto loi ʻe ʻauha: Ka ko ia naʻa ne fanongo tonu, ʻoku ne lea ki he kahaʻu. 29 Ko e tangata angahala ʻoku ne ʻai ke ha malohi hono fotunga, Ka ko e angatonu ʻoku ʻai ʻe ia ke maʻu hono ngaahi ʻalunga. 30 ʻOku ʻikai ha poto, pea ʻoku ʻikai ha ʻilo, Pea ʻoku ʻikai ha fakakaukau ʻe fai mo Sihova. 31 ʻOku teu ha hosi ki he ʻaho ʻo e tau: Ka ko e tuʻumalie ʻoku meia Sihova ia.
Palovepi 22
1 KO e ongoongolelei ko e meʻa ia ke fili muʻa ki ai ʻi he koloa lahi: Pea ʻoku ngutuhuaange ke te ʻofeina ʻi ha siliva mo ha koula. 2 ʻOku femili ʻa e koloa ʻia mo e masiva: Ko Sihova ai pe naʻa ne ngaohi honau kotoa. 3 Ko e fakapotopoto ʻoku ne sio ki he kovi, ʻo ne toi: Ka ko e hehemangofua ʻoku nau laka atu pe, ʻo moʻua ai. 4 ʻOku tataʻo mai ki he angamalu ʻa e ʻapasia kia Sihova: Haʻu ai mo e koloa mo e ongoongo mo e moʻui. 5 Koni talatala, koni tauhele, ʻOku fele ʻi ʻaki ʻa e hala ʻo e mamio: Ko ia ʻoku ne tokanga ki hono laumalie Te ne fakamamaʻo mei ai. 6 ʻAtu ako ki ha tamasiʻi, ʻo tāu mo hono ʻalunga, Talaatu ʻo ka ne ka motuʻa ʻe ʻikai te ne hiki mei ai. 7 Ko e koloa ʻia ʻoku ne pule ki he masiva; Pea ko ia kuo ne fai ha no, ʻoku ne tamaioʻeiki ki he tangata kuo tali ʻa e no. 8 Ko ia ʻoku ne tūtū ʻi ʻa e kākā ʻoku ne utu ʻa e kovi: Pea ko e tokotoko naʻa ne pehe ʻe fakaai ʻaki ʻene ʻita, ʻe mole. 9 Ko e fofonga ʻofa ko eni ia ʻe fai tapuekina; He ʻoku ne foaki mei heʻene meʻakai ki he masiva. 10 Kapusi ʻa e tama kakae, pea ʻe hu mo ia ki tuʻa ʻa e kē: Pea ʻe ngata ʻa e fakakikihi mo e fakama. 11 Ko ia ʻoku mamahi ʻi ʻa e loto maʻa, mo e lea lelei, ʻE kaumeʻa ʻaki ia ʻe he tuʻi. 12 Ko e fofonga ʻo Sihova ʻoku ne tauhi ʻa e ʻilo: Ka ne fulihi ʻa e lea ʻa e kākā. 13 Ko e lea ʻa e makau ʻoku pehe, "Tokua ʻoku takatuʻa ha laione!" ʻA, ʻe fakapoongi au ʻi ha halaʻo e kolo!" 14 Ko e ngutu ʻo e kau fefine muli ko e luoto loloto: ʻilonga ha malaʻia meia Sihova te ne to ki ai. 15 ʻOku tāvani ʻa e vale ʻi he loto ʻo ha tamasiʻi: Ko e ʻakau ako te ne vaea ke mavahe. 16 Ko ia ʻoku ne fakamalohia ʻa e masiva Ke fakalahi ki heʻene koloa, Mo ia ʻoku foaki ki he koloa ʻia, ʻOku ne fai pe hono fakamasiva. 17 Fokotuʻu telinga mai ʻo ongoʻi e lea ʻani punake, ʻO fakatokoto ho loto ki he meʻa kuo u ʻilo; 18 He te nau melie ʻo kapau te ke tauhi ʻi loto, Kapau te nau nofo ai pe ʻi ho ngutu foki. 19 Koeʻuhia ke tuʻu hoʻo falala kia Sihova; Ko ia ai kuo u faka ʻilo ʻa e ngaahi meʻa ni kiate koe he ʻaho ni: ʻIo, kiate koe. 20 Hono ʻikai kuo u tohi maʻau ha ngaahi meʻa fungani, Ko e koto fale ʻi mo e poto? 21 Ke u faka ʻilo kiate koe ʻA e meʻa ʻoku fuaʻaki ʻa e ngaahi lea ʻo e moʻui; Ka ke foki mo koe kiate kinautolu naʻe fekau atu koe ʻA e ngaahi lea ʻa ia ko e moʻoni ʻatā. 22 ʻOua te ke fakamalohia ha masiva koeʻuhi ko e masiva, Pea oua te ke laiki ʻa e vaivai ʻi he matanikolo; 23 He ko Sihova te ne tuʻu maʻanau taukapo, Pea te ne faʻao meʻa meiate kinautolu ʻoku faʻao mei he faahinga ko ē, ʻO kanoni ʻaki ʻenau moʻui. 24 ʻOua te ke kaumeʻa mo ia ʻoku faʻa ʻita; Pea oua ʻe ō mo e tangata tafulu: 25 Naʻa ʻiloange te ke ako hono ngaahi ʻalunga, ʻO ke maʻu ai ha hele ki ho laumalie. 26 ʻOua te ke ului ki he faahinga ʻoku ʻatu nima, ʻA kinautolu ʻoku hoko ko e talifaki ʻo e ngaahi moʻua: 27 Koeʻumaʻa ke nau ʻave ʻa e mohenga ʻoku ke lolotonga tokoto ai, Ko e ʻikai haʻo meʻa ke totongi ʻaki. 28 Oua te ke hiki ʻa e kauʻa tupuʻa, ʻA ia naʻe fokotuʻu ʻe ho tupuʻanga. 29 ʻOku ke vakai ha tangata ʻoku nimenima he fai hono lakanga? Te ne taka he ʻao ʻo e ngaahi tu ʻi; ʻE ʻikai te ne taka he ʻao ʻo e kakai tae ʻiloa.
Palovepi 23
1 KAPAU ko hoʻo nofo ke keinanga mo ha pule, Ke ke matuʻaki tokanga kiate ia ʻoku mo taumafa: 2 ʻIo, naʻa ke mei ʻai ha hele ki ho kia, Kapau ko e tangata uʻakai koe. 3 ʻOua te ke havala ki heʻene ngaahi maʻanga ngako, He ko e meʻakai kākā. 4 ʻOua te ke fakaongosia ke maʻu koloa; Tuku hoʻo feinga poto ko ia; 5 He te ke lava ke kilo puna ki ai, he ʻoku ʻikai? He ʻoku matuʻaki ʻai kapakau ia, Hange ha ikale ʻoku puna ki he ʻatā. 6 Oua te ke kai ʻa e meʻakai ʻa ha taha sio kovi, Pea ʻoua te ke havala ki heʻene ngaahi maʻanga ngako; 7 ʻE hange ha taha ʻoku fai fika ʻi hono loto. Ko hono anga ia: "Kai mo inu" — ko ʻene lea ia kiate koe, Ka ko hono loto ʻoku ʻikai ʻiate koe. 8 Ko e momoʻi meʻa ne ke kai kuo ke mei luaʻaki; Pea ke maumauʻia he ngaahi lea veveho ne ke fai. 9 ʻOua te ke lea tonu hifo ki ha vale; He te ne manuki ʻi ʻa e poto ʻo hoʻo lau. 10 ʻOua te ke hiki ʻa e kauʻa tupuʻa; Pea ʻoua ʻe huki he ngaahi kongavao ʻo e tamaimate: 11 He ko honau koeli ko e man; Pea ko ia ia te ne hopo mo koe ko honau taukapo. 12 Taki mai ho loto ki he tautea, Mo ho telinga ke tali ʻa e ngaahi lea faka ʻilo. 13 ʻOua te ke taʻofi ʻa e tautea mei he tamasiʻi: Kapau te ke taaʻi ia ʻaki ʻa e akau, ʻe ʻikai te ne mate. 14 Ko koe te ke taaʻi iaʻaki "a e ʻakau, Ka ko hoʻo fakahao ia ʻene moʻui mei he Vanu. 15 Tama, kapau ʻe faifai pea poto ho loto, Ko hoʻoku ni loto pe ʻe fiefia: 16 Pea ʻe meʻe hopohopo hoku kofuua, ʻO ka ʻai mai ʻe ho ngutu ʻa e ngaahi lea totonu. 17 ʻOua naʻa fakaʻamua ʻe ho loto ki he kau angahala: Ka ke feinga ʻi ʻa e ʻapasia kia Sihova he ʻaho kotoa pe 18 He ʻoku ai ʻa e ʻAmui; Pea ʻe ʻikai tuʻusi hoʻo ʻamanaki. 19 Tama, tokanga ʻekoe ke ke poto, Fakatotonu ho loto ʻi he Hala. 20 ʻOua te ke ului ki he kau kai kava; ʻA e faʻahinga ʻoku hulu ʻenau kai kanomate. 21 ʻE hoko ko e fusimoʻomo ʻa e inu mo e kai fakaputa. Pea ʻe iku ki he kofu mahaehae ʻa e faʻa mohe. 22 Tokanga ki hoʻo tamai, he ko eni ia naʻe fakatupu koe, Pea ʻoua te ke taʻetokaʻi ʻoka motuʻa hoʻo faʻe. 23 Fakatau mai ʻa e moʻonia, Pea ʻoua ʻe fakatau atu; ʻA e poto mo e akonaki mo e ʻilo. 24 ʻE matuʻaki tomeʻe ʻa e tamai ʻa ha tangata faitotonu: Pea ko ia kuo ne fakatupu ha poto, te ne fiefia ʻiate ia. 25 ʻOfa ke fiefia hoʻo tamai mo hoʻo faʻe, ʻIo, ke tomeʻe ʻa ia naʻa ne faʻeleʻi koe. 26 Tama, tuku mai ho loto, Pea ke fakaʻofoʻofa ʻia ʻi hoku ngaahi ʻalunga: 27 He ko e luoto loloto ʻa e paʻumutu; Pea ko e fefine kehe ko e luo pokosi ʻi. 28 Talaatu ʻoku ne toi hange ha kaihaʻa, Pea ʻoku ne fakatokolahi ʻa e kau kākāʻi he nofo. 29 Ko hai ʻoku ʻoiaue? Ko hai ʻoku "Fakapo"? Ko hai ʻoku faʻa kē? Ko hai ʻoku laungatuʻu? Ko hai ʻoku kafo tuungaʻa pe? Ko hai kuo kula hono mata? 30 ʻA kinautolu ʻoku nofo fuoloa ʻo inu uaine; ʻA kinautolu ʻoku ʻalu fano ke ʻahiʻahi ʻa e uaine hu ʻi kehekehe. 31 ʻOua te ke sio ki he uaine Heʻene fakakulokula mai, ʻEne hoʻatā mei he ipu, Siʻene momole hifo: 32 Ko hono ʻikuʻanga ʻoku ne uʻu hange ha ngata, Pea huhu hange ha kelasa. 33 ʻE sio ho mata ki he ngaahi meʻa kehe, Pea ʻe aʻau ʻe ho loto ʻa e ngaahi meʻa fakaʻulia. 34 Pea te ke hange ha taha ʻoku tokoto ʻi loto tahi, Pe ha taha ʻoku tokoto he funga sila. 35 "Kuo nau taaʻi au, Ka naʻe ʻikai te u lavea ai; Kuo nau tenge au, Ka naʻe ʻikai te u ʻilo; ʻAfē te u ʻa? Kau toe kumi ki ai ā."
Palovepi 24
1 ʻOUA naʻa meheka ki he kakai kovi, Pea ʻoua naʻa ke holi ke fafale kiate kinautolu: 2 He ko e fakamalohi pe ʻoku fakakaukau ki ai honau loto, Pea ko e pauʻu pe ʻoku leaʻaki ʻe honau loungutu. 3 Ko e poto pe ʻoku langa ai ha fale; Pea ko e fai fakapotopoto ʻa ia ʻoku tuʻumaʻu ai: 4 Pea ko e ʻilo ʻoku fakafonu ai ʻa e ngaahi loki ʻi he koloa kehekehe ʻoku mahuʻinga mo masani. 5 Ko e toʻa ʻoku poto ko e malohi moʻoni ia; Pea ko e tangata ʻilomeʻa ʻoku tokaʻi ai hono ivi; 6 He hili ʻa e ngaahi fakakaukau lelei te ke fai ʻa e tau Pea ʻi he lahi ʻa e fale ʻi ʻoku ai ha tuʻumalie. 7 Ko e ngaahi faʻahinga poto ko e ʻu feokula ia ki he vale: Ko hono ō ia ʻoku ʻikai te ne mafaʻa hono ngutu ʻi he matanikolo. 8 Ko ia ʻoku fakakaukau ke fai ha kovi, ʻOku ui ia ko e tangata puleaki. 9 Ko e angahala ko e fakakaukau koto vale: Pea ko e tama taukae ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻa e nofo. 10 Naʻa ke vaivai koā ʻi he ʻaho ʻo e faingataʻa, Ta ʻoku fakangatangata pe ho ivi. 11 Fakahaofi ʻa kinautolu ʻoku ʻave ke mate, Pea ʻoku ʻalu tetetete pe ke tamateʻi; Tauange mo koe ke ke taʻofi. 12 Kapau te ke lea mai, "Si, naʻe ʻikai te mau ʻilo ʻoku pehe:" ʻA, ko ia ʻoku ne fua ʻa e ngaahi loto ʻIkai ʻe mahino kiate ia? Pea ko ia ʻoku ne tauhi ho laumalie ʻIkai ʻoku ne ʻilo pe? Pea ʻikai te ne fakafoki ki he tangata ʻA e meʻa kuo ne fai? 13 Tama, ke ke kai honi, he ʻoku sai, Pea ʻoku melie ki ho ʻoʻao ʻingutu ʻa e honi ʻoku tafe noa mai; 14 Ke pehe haʻo ongoʻi ʻa e poto ki ho laumalie: Ka ʻiloange ʻoku ke maʻu ia, ʻoku ai ʻa e ʻAmui, Pea ʻe ʻikai tuʻusi hoʻo ʻamanaki. 15 Siana angahala, ʻoua ʻe tokamalumu ki he nofoʻanga ʻo e faitotonu: ʻOua ʻe vete ʻa e potu ʻoku ne tokoto ai; 16 He tuʻo fitu ʻa e to ki lalo ʻa e faitotonu, Ka ne tuʻu pe: Ka ʻoka hoko ha tuʻutamaki ki he kau angahala, Pea nau mafuli ai. 17 ʻOua te ke fiefia ʻi he toka ho fili, Pea ʻoua naʻa tomeʻe ho loto ʻi heʻene mafuli: 18 Naʻa sio ki ai ʻa Sihova, pea tau kovi ki hono finangalo, ʻO ne leʻei hono houhau meiate ia. 19 ʻOua te ke haʻaki hohaʻa koeuhi ko e kau faihala: ʻOua te ke meheka koeʻuhi ko e kau angahala: 20 He ʻoku ʻikai ha ʻAmui ki he kakai kovi; Ko e maama ʻa e kau angahala ʻe meʻa mo mate. 21 ʻApasia kia Sihova, tama, pea ki he tu ʻi; ʻOua te ke felavei mo kinautolu ʻoku feʻaluaki: 22 He hoko fakafokifa ʻenau tuʻutamaki; Pea ko e fakangata honau taʻu ʻoku ʻilo ʻehai? 23 Ko eni foki ʻoku ʻa e kau punake. Ko e humataniu ʻi he fakamaau ʻoku ʻikai lelei. 24 Ko ia ʻoku ne pehe ki he hia, "Tonuhia koe," ʻE kape ʻi ia ʻe he ngaahi kakai, ʻe va ʻingaʻaki ia ʻe he ngaahi faʻahinga. 25 Ka ko kinautolu ʻoku tautea ʻa e faahinga ko ē, te nau sai; Pea ʻe hoko kiate kinautolu ha tapuaki lahi. 26 Ko ia ʻoku fai ha tali ʻoku tonusika, Ko e taha ia ʻoku ʻuma ki ho ngutu. 27 Tokonaki hoʻo ngaūe ʻi tuʻa, Pea teuteu maʻau ʻi he vao; Hili ia pea ke nofo ke langa hao fale. 28 ʻOua te ke hoko ko e fakamoʻoni tuʻungaʻa ki ho kaungaʻapi; He te ke fai kākā koā ʻaki ho ngutu? 29 ʻOua te ke pehe, "Hange ko ʻene fai kiate au ʻe pehe ʻeku fai kiate ia; Te u fakafoki ki he tangata, ʻo tāu mo e meʻa naʻa ne fai." 30 Ne u lakaange ʻi he vao ʻo e matapule makau, ʻIo, ʻi he tuʻa ngouevaine ʻa e tangata masiva loto; 31 Pea ta kuo ʻalu hake ʻa e vao ʻo ʻosi, Kuo faliki ʻaki ʻa e talatala, Pea ko hono ʻamaka kuo holo. 32 Pea u tuʻu ʻo sio, ʻO ʻave ki ai hoku loto: Naʻa ku siofi, Naʻa ku maʻu akonaki mei ai. 33 "Kau mohe siʻi atu pe, Kau kiʻi kemo hifo muʻa, Haʻaku kiʻi mohe fehulunaki." — 34 Ta ʻe hoko kiate koe ha masiva hange ha papani; Mo e fusimoʻomo hange ha tangata toʻo mahafu.
Palovepi 25
1 KO eni foki ʻani palovepi ʻa Solomone, ʻA ia naʻe hiki ʻe he kau tangata ʻa Hesekaia ko e Tuʻi Siuta. 2 Ko e langilangi ʻo e ʻOtua ke fufū meʻa: Kako e langilangi ʻo e ngaahi tuʻi ke hakule meʻa. 3 Ko e langi, ko ʻene maʻolunga. Pea ko mamani, ko ʻene taumamaʻo, Mo e finangalo ʻo e ngaahi tuʻi — koe taʻemahakulea ia. 4 ʻAve ʻa e efe mei he siliva, Pea ʻe ʻalu atu mei ai ha ipu ki he tufunga: 5 ʻAve ʻa e angahala mei he ʻao ʻo e tu ʻi, Pea ʻe tuʻu hono taloni ʻi he fai totonu. 6 ʻOua ʻe fai hange ko ha ʻeiki ʻi he ʻao ʻo e tuʻi, Pea ʻoua ʻe tuʻu ʻi he potu ʻo haʻa maʻolunga; 7 He ʻoku ngutuhuaange ke nau pehe mai kiate koe, "Maʻumaʻu hake," ʻi hao tuku ki lalo ʻi ha ʻeiki, ʻA ia naʻa ke kilo ki ai ʻanenai. 8 Oua ʻe ʻalu fakavave ke hopo mo ha taha, Naʻa iku ki he meʻa ni, "Ko e ha ʻau ʻe fai? " "O ka fakamaa ʻi koe ʻe he toko taha ko ē. 9 Ka ai haʻamo fakakikihi mo ha taha, fai pe, Kae ʻoua ʻe fakaha ai ʻa e meʻa ne tala fufū ʻe ha taha kehe: 10 Naʻa fakaongokovi ʻi koe ʻe ia ʻoku fanongo, Pea ʻikai toe foki mai ho ongoongolelei. 11 Koni apele koula ʻi he ainga siliva, Ko e lea ia ʻoku tautaungamalie hono leaʻaki. 12 Ko e hau koula, Mo e kahoa koula tongi, Ko e malanga poto ia mo e telinga ʻoku fanongo. 13 Ko e fakamokomoko ʻaki ʻa e sinou ʻI he taimi ututaʻu, Ko e tuha ia ʻo e talafekau tonunga Ki he kakai naʻe fekau ia: He ʻoku ne fakamanava hake hono houʻeiki. 14 Ko e loa mo e matangi, kae ʻikai ʻuha, Ko e tangata ia ʻoku polepole heʻene foaki loi. 15 Ko e fakamaʻumaʻu ʻete ʻita ʻE fakaloto ʻi ai ʻa e angi; Pea ʻoku fesi hui ʻE he ʻelelo molū. 16 Kuo ke ʻilo ha honi? kai pe ke feʻunga mo koe; Naʻa ke pahia ai, ʻo ke luaʻaki. 17 Fakasiʻisiʻi ki he tuʻu ho vaʻe ki he fale ʻo ho kaumeʻa; Naʻa faifai pea ne pahia ʻiate koe, ʻo fehiʻa. 18 Ha kolo mo ha heleta mo ha ngahau masila, Ko e tangata ia ʻo ka tuʻu ko e fakamoʻoni loi ki hono kaungaʻapi. 19 Ko e nifio kuo hele, Mo e vaʻe kuo heu, Ko e falala ia ki he kākāʻi he ʻaho ʻo e faingataʻa. 20 Ko e toʻo hoto kote he ʻaho momoko, Ko e lingi ʻa e vinika ki he sota, Ko e tuha ia ʻo e hiva ʻani hiva ki he loto kovi. 21 Kapau ʻoku fiekaia ho fili, Fafanga ia; Kapau ʻoku ne fieinua, ʻAnge hano inu: 22 He ko hoʻo fai pehe, Te ke fokotuʻu ai ʻa e ngahi malala ʻi afi ki hono ʻulu; Pea ko Sihova te ne totongi ai kiate koe. 23 Ko e matangi tokelau ʻoku ne fakatupu ʻuha; Pehe ʻa e fofonga mamahi ʻe ha ʻelelo lau fufū. 24 ʻOku ngutuhuaange ʻete nofo ʻi ha tuliki ʻo ha tuʻa fale, ʻi heʻete ʻapitanga mo ha fefine faʻa 25 Ko e vai momoko Ki ha taha mate he fieinu, Ko e tuha ia ʻo e ongoongolelei mei ha fonua mamaʻo. 26 Ko e matavai kuo kele ʻi, Mo e fauniteni kuo maumau, Ko e faitotonu ia kuo uesia ʻi he ʻao ʻo e angahala. 27 Ko e kai honi lahi ʻoku ʻikai lelei: 28 Ko e kolo kuo holo, ʻo ʻikai kei ai hano ʻa, Ko e tangata ia ʻoku ʻikai mapuke hono loto.
Palovepi 26
1 HANGE ha sinou ʻi he faʻahitaʻu mafana, Mo ha ʻuha ʻi he ututaʻu, Pehe ʻene taʻehoa mo ha vale ke maʻu hingoa. 2 Hange ha misi kuo seseʻe, Hange ha pekepeka ʻoku siutaka, Pehe ko e tuki tuʻungaʻa ʻe foki kiate kita. 3 Ko e uipi ki he hoosi, Ko e piti ki he asi, Mo e loholoho ki he tuʻa ʻo e vale. 4 ʻOua te ke tali ha vale ʻo tatau mo ʻene vale, Naʻa ke tatau mo ia ʻakoe foki. 5 Tali ha vale ʻo tatau mo ʻene vale, Naʻa ne poto ʻi heʻene vakai aʻana. 6 ʻOku ne tuʻusi hono vaʻe, ʻOku ne inu mamahi, Ha taha ʻoku fakafai ʻi ha vale ʻene fekau. 7 Hange ʻoku taupe ʻa e ongo vaʻe ʻo e heke, ʻOku pehe ʻa e palovepi ʻi he ngutu o e vale. 8 Hange ko ʻete ʻai ha makakoloa ʻi ha makata, ʻOku pehe ʻete ʻai ʻi ha vale ha hingoa fakanofo. 9 Ko e vaʻa talatala ʻoku hiki ʻe he nima ʻo e tangata kona, 10 Ko e tuha ia ʻo ha palovepi ʻi he ngutu ʻo e vale. 11 Hange ha kuli ʻoku foki ki heʻene lua, ʻOku pehe ʻa e toe fai ʻe he vale ʻene vale. 12 Ko hoʻo ʻilo leva ha tangata ʻoku poto ʻi heʻene vakai aʻana, Te tau ʻamanaki ki ha vale ʻi he toko taha ko ia. 13 Ko e lea ʻa e makau ʻoku pehe, "Tokua ʻoku ai ha manufekai ʻi he hala; ʻOku taka ha laione ʻi kolo!" 14 Hange ko e fefokiaki ʻa e matapa ʻi he hinisi, ʻOku pehe ʻa e makau ʻi hono mohenga. 15 Kuo velo ʻe he makau na hono nima ki he tisi; ʻE taiki ʻene toe hiki ia ki hono ngutu. 16 ʻOku poto hake ʻa e makau ʻi heʻene vakai aʻana ʻi ha toko fitu ʻoku lava ha tali malie. 17 Ko e puke ha telinga ʻo ha kuli, Ko e tuha ia ʻo ha tangata fononga ʻOku ne hanga ʻo kaunoa ʻi ha kē. 18 Hange ha faha ʻoku li fano ni potu ʻi afi, Koni ngahau, Mo e meʻa ke mate ai; 19 Ko e tatau tofu pe ia ʻo e tangata ʻoku ne kākāʻi hono kaungaʻapi, ʻO ne toki pehe, "Ikai ko ʻeku va ʻinga pe?" 20 ʻi he ʻosi ʻa e fefie ʻoku mate ʻa e afi, Pea ʻi he ʻikai ha ʻave lau ʻoku tuku ʻa e kē. 21 Hange ha makafefie ʻoku hunuaki ʻaki ha malala, Pea hange ha vaʻakau ʻoku fetolonaki mo ha potu ʻi afi. ʻOku pehe ha tangata angakē, ʻene tafunaki ʻa e vakovi. 22 Ko e ngaahi lea ʻa e tama ʻave lau ʻOku hange ko e ngaahi maʻanga ngako: Pea ko e faʻahinga ko ia ʻoku ʻalu hifo Ki he loto he loto ʻi kete. 23 Ko e efe ʻi siliva ʻoku pani ʻaki ʻa e ipuʻumea, Ko e ngutu mafana ia mo e loto kovi. 24 Ko ia ʻoku fehiʻa, ʻOku ne ha matamatakehe ʻi hono ngutu, Ka ʻi loto ʻoku ne fai ha puleaki. 25 Kapau te ne ʻai hono leʻo ke ngali ʻofa mai, ʻOua te ke tui kiate ia; He ʻoku ai ha fituʻi fakalielia ʻi hono loto na: 26 Te ne ʻufiʻufi nai ʻene fehiʻa ʻaki ha fuʻu kākā, Kae tatala hono kovi ʻi he fakataha. 27 Ko ia te ne keli ha luo te ne to ki ai ʻe ia; Pea ko ia ʻoku ne fakateka hake ha maka, ʻe foki pe kiate ia. 28 Ko e ʻelelo loi ʻoku fehiʻa kiate kinautolu ʻoku lavea ai; Pea ko e ngutu fakaheke ʻoku fakatupu tokilalo.
Palovepi 27
1 ʻOUA te ke polepole ha meʻa te ke fai ʻapongipongi; He ʻoku ʻikai te ke ʻilo pe ko e ha ʻe fanauʻi ʻe he ʻaho. 2 Tuku ke viki koe ʻe ha taha kehe, ʻO ʻikai ko ho ngutu oʻou; ʻE ha sola, ʻo ʻikai ko ho loungutu oʻou. 3 Mamafa ʻa maka, Mo ʻikai avangi ʻa ʻoneʻone; Ka ko e tafue ʻa e vale ʻoku mamafa ange ʻiate kinaua ʻosi pe. 4 Ko e tafulu ko e tama fekai, Pea ko e ʻita ko e vai fa; Ka ko e fuaʻa, ʻe matuʻuaki ʻe hai? 5 ʻOku ngutuhuaange ha valoki ʻoku eʻa, ʻI ha ʻoia ʻoku fūfunaki. 6 Ko e ngaahi kafo mei hoto kaumeʻa ko e ʻofa moʻoni ia: Ka ko e ngaahi ʻuma ʻa hoto fili ko e fokotuʻuniu pe. 7 Ko ia kuo makona te ne mala ʻi he honi lelei: Ka ko e ʻalefa, ʻoku ʻikai ha kona ka ʻoku melie kiate ia. 8 Hange ha manupuna ʻoku heva ai pe mei hono pununga, ʻOku pehe ʻa e tangata ʻoku heva mei hono potu totonu. 9 Ko e tākai mo e fakakakala ko e meʻa fakafiefia ki he loto, Ka ʻoku melie ange ha kaumeʻa ʻi he ʻakau nanamu. 10 Ko e kaumeʻa oʻou mo hoʻo tamai, ʻoua ʻe liʻaki; Pea ʻi he taimi ʻo hoʻo tuʻutamaki, ʻoua ʻalu ki he fale ʻo ho kainga: ʻOku ngutuhuaange ha taha nofo ofi, ʻi ha kainga ʻoku mamaʻo. 11 Tama, ke ke hoko ko e poto, kae fiefia hoku loto; Pea ai ʻeku tali ke fai kiate ia ʻoku ngaohi au 12 Ko e fakapoto — sio ki he kovi — toi: Ko e hehemangofua — laka atu — moʻua ai. 13 Toʻo hono kofu, he naʻa ne hoko ko e talifaki ʻo e kehe na; ʻIo, puke ʻa e tangata foki, ko ʻene talifaki ha fefine muli. 14 Ko ia ʻoku ne langa hengihengi atu, ʻO fai leʻo lahi ʻene talamonu ki hono kaumeʻa, ʻE tatau ki hē mo haʻane tala mala. 15 Ko e patato maʻu pe ha. mata ʻi tutulu ʻi ha ʻaho ʻuha, Pea ko e fefine faʻa kē ʻoku na tatau: 16 Ko ia ʻoku fai ke fakapulou ia ʻoku ne fakapulou ʻa e matangi, Pea ʻoku fepaki hono toʻomataʻu mo ha koto lolo pe. 17 ʻOku fakamasila ʻa e aione ʻaki ʻa e aione: Pehe ʻoku fakamasila ha tangata he feangai mo ha taha kehe. 18 Ko ia ʻoku ne tauhi ʻa e fuʻu fiki Te ne kai hono fua; Pea ko ia ʻoku ne mamahi ʻi hono ʻeiki ʻE fakalangilangi ʻi ia. 19 Hange ko e maʻali mai hoto mata ʻi heʻete sio ki ha vai, Pehe ʻoku maʻali mai hoto loto ʻete sio ki ha tangata kehe. 20 Talaʻehai ʻoku makona ʻa Hetesi mo Apatoni; Pehe ʻoku ʻikai makona ʻa e mata ʻo e tangata. 21 Ko e kulo maʻa e siliva, Pea ko e fonise maʻa e koula; Ke pehe ʻa e tangata ki he ngutu ʻo ia ʻoku fakamalo mai. 22 Neongo hoʻo tuki ha vale ʻaki ha hamala ʻI he kumete fakataha mo e koane, ʻE ʻikai mahuʻi meiate ia ʻene vale. 23 Ke ke matuʻaki tokanga ki he anga ʻo hoʻo fanga sipi mo kosi; Ngaue ho loto ke ai ha monumanu: 24 He ʻoku ʻikai tolonga ʻo taʻengata ʻa e koloa, Pea he ʻoku aʻu ʻa e kalauni ki he toʻutangata mo e toʻutangata? 25 Kuo ʻosi fetuku ʻa e musie tauʻaki, Pea kuo fisiki mai ʻa e mohuku, Pea kuo faoʻaki ʻa e meʻakaiʻamanu mei moʻunga, 26 Toki ai ha fanga lami moʻao kofu, Pea maʻu mei he fanga kosi ʻa e totongi ʻo ha tofiʻa; 27 Pea lahi ʻa e huʻa kosi ki ho tauhi, Ke tauhi ʻaki ho fale, pea ke moʻui ʻaki hoʻo kau kaunanga.
Palovepi 28
1 ʻOKU hola ʻa e angahala neongo V/ ʻoku ʻikai ha tuli: Kae lotolahi ʻa e faitotonu hange ha laione. 2 Ko e meʻa ʻi he angahala ʻa ha fonua ʻoku tokolahi hono pule: Ka ai ha tangata fakapotopoto ʻoku ʻilomeʻa, ʻe tolonga ʻene tuʻu. 3 Ko e toʻa masiva ʻoku ne fakamalohia ʻa e maʻulalo, Ko e lovai ia ʻoku to; pea uoke, ʻoku ʻikai ha meʻakai. 4 Ko kinautolu ʻoku liʻaki ʻa e lao ʻoku nau maloʻia ʻi he kau angahala: Ka ko kinautolu ʻoku nau tauhi ʻa e lao, ʻoku nau tau mo kinautolu. 5 Ko e kakai kovi, ʻoku ʻikai mahino kiate kinautolu ʻa e totonu fakalao: Ka ko kinautolu ʻoku haʻao kia Sihova, ʻoku mahino kiate kinautolu hono kotoa. 6 ʻOku ngutuhuaange ha masiva ʻoku tauhi hono ʻalunga totonu ʻi ha mamio ʻoku halaua neongo ko ha koloa ʻia. 7 Ko ia ʻoku ne tauhi ʻa e lao ko e foha poto; Pea ko ia ʻoku ʻalu fakataha mo e kai halafaki, ʻoku ne fakamaa ʻi ʻene tamai. 8 Ko ia ʻoku ne fakalahi ʻene koloa ʻi he ʻeke toloi, mo e tangi hulu, Ko ʻene tanaki ia maʻa ha taha ʻoku ʻofa ki he maʻulalo. 9 Ko ia ʻoku si telinga ke ʻoua te ne fanongo ki he lao, Naʻa mo ʻene lotu ʻe fai ha fakaliliʻa ki ai. 10 Ko ia ʻoku ne takihee ʻi ʻa e totonu ki he hala kovi, Te ne to ʻe ia ki he luoto aʻana; Pea ko e haohaoa te nau tofiaʻaki ʻa e lelei. 11 Ko e matapule koloa ʻia ʻoku ne poto nai ʻi he vakai aʻana: Ka ko siʻi masiva ʻoku poto ʻoku ne sivi hakili ia. 12 ʻOka hiki mavava ʻa e faitotonu, oku lahi ʻa e teu kuo ʻai: Ka ʻi he hopo hake ʻa e angahala, ʻoku toi ʻa e kakai. 13 Ko ia ʻoku ʻufiʻufi ʻene ngaahi angahala, ʻe ʻikai te ne tuʻumalie: Ka ko ia ʻoku ne vete mo siʻaki, ʻe fai ha mēsi ki ai. 14 Monu ʻiaā ka ko e tangata ʻoku manavahe tuʻu: Ka ko ia ʻoku fakafefeka hono loto, te ne to ki he kovi. 15 Ko e laione ngungulu, Pe ko e pea aʻalu, Ko e pule angahala ia ki ha kakai masiva. 16 Eni, ʻeiki masiva he ngaahi faʻahinga poto, Kae mohu he fainga fakamalohi; Ko ia ʻoku fehiʻa ki he maʻu paʻanga hala Te ne tolonga fuoloa. 17 Ko e tangata ʻoku kavenga ʻia ʻi he toto ʻo ha taha, Ko e Vanu ia ʻoku ne hola ki ai: ʻOua ʻe taʻofi. 18 Ko ia ʻoku laka haohaoa ʻe fakamoʻui: Ka ko ia ʻoku fakamamio, ʻo halaua, te ne to fakafokifa. 19 Ko ia ʻoku ngoueʻi hono kelekele ʻe mohu meʻakai: Ka ko ia ʻoku tuli ai pe ki he muna, ʻe mohu masiva. 20 Ko e tangata tonunga ʻe fai tapuekina: Ka ko ia ʻoku fakavave ke koloa ʻia, ʻe ʻikai ʻalu taʻetautea. 21 Ko e filifilimanako ʻoku ʻikai lelei, Seuke, naʻa mo ha mafi te na fai angahala ai, Koeʻuhi ko ha momoʻi meʻakai. 22 Ko ia ʻoku sio kovi ko ʻene fie koloa ʻia vave nai, ʻOsi ʻoku ʻikai te ne ʻilo ʻe hoko kiate ia ʻa e masiva. 23 Ko ia ʻoku ne valoki ha tangata te ne ʻofeina ʻamui, ʻO lahi ʻiate ia naʻe lea fakalai. 24 Ko ia te ne kaihaʻa mei heʻene tamai, pe ko ʻene faʻe, ʻO lau "ʻOku ʻikai ko e angahala," Ko e kaumeʻa ia ʻo e tangata maumau meʻa. 25 Ko e tangata manumanu ʻoku ne fakalanga kē: Ka ko ia ʻoku falala kia Sihova ʻe ngeʻengeʻe. 26 Ko ia ʻoku falala ki hono ʻatāmai oʻona ko ia ʻa e vale: Ka ko ia ʻoku fou ʻi he poto, ʻe hao ʻa e toko taha ko ia. 27 Ko ia ʻoku ne foaki ki he masiva ʻe ʻikai te ne fusimoʻomo: Ka ko ia ʻoku pulou hono mata, ʻe mohu vangia. 28 Ka hopo hake ʻa e angahala ʻoku toi ʻa e kakai: Ka ʻoka nau ka mole, ʻoku fakatokolahi ʻa e failelei.
Palovepi 29
1 KO e tangata faʻa valokia ʻoku fakakekeva hono kia, Fokifa ʻoku fakaʻauha ʻo ʻikai hano faitoʻo. 2 Ka tokolahi ʻa e faitotonu ʻoku fiefia ʻa e kakai: Ka ʻoka pule ʻa e angahala, ʻoku laungatuʻu ʻa e kakai. 3 Ko e tangata ʻoku ʻofa ki he poto ko e fiefiaʻanga oʻene tamai: Ka ko ia ʻoku ō mo e kau paʻ umutu, ʻoku ne maumau koloa. 4 Ko e tuʻi ʻoku fai fakakonisitutone ʻOku ne ngaohi hono fonua ke tuʻu: Ka ko ia ʻoku ne fangaui ʻa e tukuhau. ʻOku ne laiki ia. 5 Ko e tangata malohi ʻoku lea fakaoleole ki hono kaungaʻapi, Ko ʻene fola pe ha kupenga ki hono vaʻe. 6 ʻi he angahala ʻa e tangata kovi ʻoku ʻi ai ha tauhele: Ka ko e faitotonu ʻoku ne mavava mo fiefia. 7 ʻOku ʻongo ʻi ʻe he failelei ʻa e totonu ʻa e masiva: Ka ko e tangata angahala, talaʻehai ʻoku ne maongo. 8 ʻOku ifi ke ulo ʻa e kolo ʻe he kau siana taeʻapasia: Ka ʻoku taofi ʻa e ʻita ʻe he kau poto. 9 Naʻe tala hopo ha tangata poto ki ha tangata vale; Pea ne lili, pea ne kata, ka naʻe ʻikai tuku. 10 Ko e kau siana fakapo ʻoku nau fehiʻa ki he haohaoa; Pea ko e meʻa ki he angatonu — ʻoku nau kumi ki he moʻui ʻa ha taha pehe. 11 ʻOku aʻau ki tuʻa ʻe he vale ʻene ʻita kotoa: Ka ko e poto ʻoku ne taofi haʻāna mei loki, ʻo fakamomoko ki ai. 12 Ko e pule ʻoku fakaongo ki he lea kākā, ʻOku angahala kotoa ʻa e kakai ʻoku tauhi kiate ia. 13 ʻOku femili mo e masiva ʻa e ʻeke toloi mamafa: Ko Sihova aipe ʻoku maʻu mama mei ai ʻa e mata ʻo kinaua ʻosi pe. 14 Ko e tuʻi ʻoku fai moʻoni ʻa e fakamaau ʻo e masiva, Ko hono taloni ʻe tuʻu ʻo taʻengata 15 Ko e ʻakau mo e valoki ʻoku nau ʻatu poto: Ka ko e tamasiʻi ʻoku tukuange noa ʻoku ne fakamaa ʻi ʻene faʻe. 16 Ka fakatokolahi ʻa e angahala, ʻe fakautuutu ʻa e kovi: Ka ʻe sio ʻe he faitotunu ki heʻenau to. 17 Tautea ho foha, pea te ne hoko ko ho nongaʻanga; ʻIo, te ne taufetuku fiemalie ki hoʻo moʻui. 18 ʻi he ʻikai ha palofisai ʻoku taʻemapule ʻi ʻa e kakai: Ka ko ia ʻoku tauhi ʻa e lao ko e monuʻia ia. 19 ʻOku ʻikai matautea ha tamaioʻeiki ʻi ha lea pe: He neongo ʻoku ʻuhinga kiate ia, kae ʻikai te ne tali fai. 20 Ko hoʻo ʻilo leva ha tangata ʻoku lea ʻoho, Te tau ʻamanaki ki ha vale ʻi he toko taha ko ia. 21 Ko ia ʻoku fakapelepele ʻi ʻene tamaioʻeiki mei heʻene siʻi, ʻE iku pe ki heʻene kau he famili. 22 ʻOku fakalanga kē ʻa e tangata loto ʻita; Pea ʻoku mohu angahala ʻa e tangata tafulu. 23 Ko e angahiki ʻa e tangata te ne fakatokilalo ia: Ka ko e loto ʻoku angalalo ʻe maʻu fakahikihiki ʻi. 24 Ko ia ʻoku ne kau mo ha kaihaʻa ʻoku ne fehia ki heʻene moʻui, ʻEne fanongo ki he talamala kae ʻikai lea. 25 Ko e ilifia ki ha tangata, ʻoku te moʻua ai ʻi ha tauhele: Ka ko ia ʻoku tuʻu ʻene falala kia Sihova, ʻe malu ʻi. 26 Ko e tokolahi te nau fai ha meʻa ke ʻofeina ʻe he pule: Ka ʻoku meia Sihova ʻa e fakamaaʻui ʻo ha tangata. 27 Ko e faitotonu ʻoku ne fakaliliʻa ki he faihala: Pea ko e angahala ʻoku ne fakaliliʻa ki he fou totonu.
Palovepi 30
1 (Ko e ngaahi lea ʻa ʻAuka foha ʻo Iake ko e Masa) FOLOFOLA ʻa e man, Kuo u ongosia ʻi he fai, ʻe ʻOtua, ʻE ʻOtua, kuo u ongosia ʻi he fai, Pea kuo u tuku. 2 Ta ko e fakamanu kita, ʻo ʻikai ko e maama, Pea ʻoku ʻikai ʻiate au ʻa e atamai ʻo e tangata: 3 Pea naʻe ʻikai te u ako ʻa e poto, Ke u aʻusia ʻa e ʻilo ʻi ʻo e Tapuhā. 4 Ko hai kuo ʻalu hake ki he langi ʻo ʻalu hifo? Ko hai kuo kuku ʻa e matangi ʻi hono ongo nima? Ko hai kuo lokuloku ʻa e vai ʻi ha kofu? Ko hai kuo hunukiʻaengaahingataʻanga ʻo mamani? Ko hai hono huafa, Pea ko hai ʻa e huafa ʻo honoʻAlo, ʻO kapau ʻoku ke ʻilo ki ai? 5 Ko e folofola kotoa ʻa Eloha kuo ʻosiʻa sivi; Ko e fakaū ia kiate kinautolu kuo hufanga kiate ia. 6 ʻOua te ke fakalahi ki heʻene ngaahi lea; Naʻa ne fakamaau ʻikoe.peake ha ko e loi. 7 Ko e ua ʻi meʻa kuo u kole mei he ʻAfiona; ʻOua ʻe fakafisi hono ʻomi teʻeki te u mate: 8 Ko e muna mo e lea loi fakamamaʻo meiate au: ʻOua ʻe tuku ke u masiva pe koloa ʻia; Fafangaʻaki au ʻa e meʻakai ʻo hoku ʻinasi; 9 Naʻa ʻiloange te u fuʻu makona, ʻo u fakaʻotuamate ʻi ʻa e ʻAfiona; ʻO u pehe, "Ko hai ʻa Sihova?" Pea naʻa ʻiloange te u masiva, ʻo kaihaʻa; Pea u talakaa ʻi ʻa e huafa ʻo hoku ʻOtua. 10 ʻOua ʻe lau ʻikovi ʻa e tamaioʻeiki ko hono ʻeiki; Naʻa ne talatuki ʻi koe, pea ke fua hono moʻua. 11 ʻA e nofo — ʻOku kape ki heʻenau tamai, Pea ʻoku ʻikai ke talamonu ki he faʻe! 12 ʻA e nofo — ʻOku maʻa ʻi he vakai ʻanautolu, Ka ʻoku teʻeki ke fufulu ʻenau ʻuli! 13 ʻA e nofo — Hono ʻikai matahihiki, Mo tuʻamata mafeʻu! 14 ʻA e nofo — Nifo heleta, Pea hange ha hele masila ʻa e kaungao, Ke keina ʻo ʻosi ʻa e masiva mei he fonua, Pea ke ʻosi ʻa e fusimoʻomo mei he kakai! 15 ʻOku maʻu ʻe he aluka ha ʻofefine ʻe toko ua — "Tuku mai," "Tuku mai" — ʻOku ai ha meʻa ʻe tolu ʻoku ʻikai fiu — ʻisa, ko e fa ʻoku ʻikai ke pehe, "Maʻua:" 16 Ko Hetesi; mo e mānava ʻoku paʻa; Ko e fonua ʻoku ʻikai ke fiu ʻi he vai: Ko e afi foki ʻoku ʻikai ke pehe, "Maʻuā." 17 Ko e mata ʻoku luki ki heʻene tamai, Pea ʻoku ne maa ʻi ʻa e talangofua ki heʻene faʻe; ʻE kape ʻi ʻa e mata ko ia ʻe he fanga leveni ʻo e teleʻa. Pea keina ia ʻe he ikale mui. 18 ʻOku ai ʻa e meʻa ʻe tolu ʻoku ou ofo ʻia ai — ʻisa, ko e fa ʻoku ʻikai te u ʻilo ʻi: 19 Ko e ʻalunga ʻo e ʻikale ʻi he ʻatā; Ko e ʻalunga ʻo e ngata ʻi he funga maka; Ko e ʻalunga ʻo e vaka ʻi he moana; Pea mo e ʻalunga ʻo ha fuʻu tangata mo ha finemui. 20 ʻOku pehe ʻa e ʻalunga ʻo e fefine tonotangata: ʻOku ne kai, pea holoholo hono ngutu, ʻO ne pehe, Talaʻehai ʻoku ai ha kovi kuo u fai. 21 ʻOku ai ʻa e meʻa ʻe tolu ʻoku kulukia ai ʻa e fonua hono fua — ʻisa, ko e fa ʻoku ʻikai te ne matuʻuaki: 22 Ko e tamaioʻeiki kuo hoko ʻo tu ʻi; Mo e vale kuo mohu meʻakai; 23 Ko e fefine fehiʻanekina ʻoka ʻiloange ʻoku ne maʻu husepaniti; Mo ha kaunanga kuo ne fetongi ʻa e ma ʻitaki. 24 ʻOku ai ha faa ʻi meʻa ʻoku matamata iki ʻi mamani, Ka ko e faʻahinga poto he poto ange fau: 25 Ko e lo — ko e faʻahinga kakai ʻoku ʻikai malohi, Ka ʻoku nau tokonaki ʻi he faʻahitaʻu mafana ʻenau meʻakai. 26 Ko e safana — ko e kakai ʻoku ʻikai ke kaukaua, Ka ʻoku nau ʻai ʻi he makatuʻu honau fale. 27 ʻOku ʻikai maʻu tuʻi ʻe he heʻe, Ka ʻoku nau ʻalu atu fakataha fakavahenga tau. 28 Ko e pili — ʻoku ke lava ke puke ʻaki ho nima, Ka ʻoku ne ʻi he palasi ʻo e ngaahi tuʻi. 29 ʻOku ai ha meʻa ʻe tolu ʻoku omooma ʻenau laka — ʻisa, ko e fa ʻoku ʻalu fakatūtū: 30 Ko e laione — Ko e helo ʻo e fanga manu, Pea ʻoku ʻikai te ne papae ki ha taha; 31 Ko e moataʻane mo ʻene kau I fefine; Pea ko e kosi tangata; Pea mo e tuʻi ʻoku fotu ʻi hono kakai. 32 Kapau kuo ke fai vale ʻi hoʻo fakahikihiki ʻi koe, Pea kapau kuo ke fai he puleaki, ʻAi ho nima ki ho ngutu: 33 He ko e ngaohi ʻo e huʻakau ʻe iku ko e pota, Pea ko e ngaohi ʻo e ihu ʻe iku ki ha toto, Pea ko e ngaohi ʻo e fotunga ʻe iku ki he kē.
Palovepi 31
1 KO E ngaahi lea ʻa Lemiueli ko e Tuʻi Masa: Ko e meʻa naʻe akonekina ia ʻe heʻene faʻe. 2 Ko e ha ʻeku lea ʻe fai, ngaʻatā? ʻIo, ko e ha, na ʻi tama ʻa hoku mānava? Ko e ha fua, tama ne u tukumoʻui ai? 3 ʻOua ʻe ʻatu ho ivi ki he kau fefine, Pe leʻei ho ngaahi founga ki he faʻahinga fakakaʻanga tuʻi. 4 ʻE Lemiueli, ʻoku ʻikai maʻa e ngahi tu ʻi — ʻOku ʻikai maʻae ngahi tuʻi ke inu uaine; Pe ko e kau pule ke fakakikava: 5 Naʻa inu ia, ʻo ngalo ʻa e meʻa kuo tuʻutuʻuni; ʻO leʻei ʻa e totonu ʻo siʻi haʻa masiva. 6 ʻAtu ʻa e kava malohi kiate ia ʻoku tei mate, Mo e uaine kiate kinautolu ʻoku kona honau loto; 7 Ke ne inu, ʻo ngalo ai ʻene masiva, ʻO ʻikai kei manatu ʻene tuʻutamaki. 8 Toʻo ho fofonga maʻae faʻahinga taʻemālea; Maʻae totonu ʻo e fanau ʻa e kakai ʻoku mole atu. 9 Toʻo ho fofonga, fakamaau totonu: Pea taukapo ʻi ʻa e maʻulalo mo e fusimoʻomo. 10 Ko e uaifi fita ko hai te ne maʻu? He ko hono mahuʻinga ʻoku hulu ʻi he makakula koloa. 11 ʻOku falala kiate ia ʻa e loto ʻo hono husepaniti, Pea ʻi he taufaʻao ke maʻu koloa, ʻe ʻikai te ne masiva. 12 Ko e lelei te ne fai maʻana, ʻo ʻikai ko e kovi, ʻi he ngaahi ʻaho kotoa o ʻene moʻui. 13 ʻOku ne kumi fulufulu ʻi sipi, mo e falakesi; ʻO ne ngaohi ia ʻaki ha nima fie ngaūe. 14 Ko e vakafakatau tofu pe ia ʻEne ʻomi ʻene meʻakai mei he mamaʻo. 15 ʻOku ne tuʻu hake foki kei poʻuli, ʻO tufa meʻakai ki hono famili, Mo e ʻinasi ki heʻene kau fefine. 16 ʻOku ne fakakaukau ki ha konga vao, ʻo fakatau ia: Ko e paʻanga ʻoku hu mai ʻi he ngaūe ʻa hono nima ʻOku to ʻaki ha ngouevaine. 17 Ko hono noʻo vala ko e fai malohi, Pea ʻoku ne fakafefeka hono nima. 18 ʻOku ne sivi, ta kuo fua lelei ʻene fakatau: Talu ai ʻoku ʻikai mate ʻene maama ʻi he po. 19 Ala ʻe hono nima ko ēki he tuʻunga amo; Puke ʻe hono louhi ʻi ko ē ʻa e misini filofilo. 20 Ko e louhi ʻi ai pe ko ia ʻoku ne humaki atu ki he maʻulalo, Pea ko e nima ai pe ko ia ʻoku ne alaʻaki ki he masiva. 21 ʻOku ʻikai te ne manavahe ki he sinou Telia hono famili; He ʻoku kofu hono famili kotoa ʻAki ʻa e meʻa kulokula. 22 ʻOku ne ngaohi meʻa fakamolu maʻana, ʻA e tupenu hina mo e kulapoʻupoʻuli moano kofu. 23 Ko e tangata ʻiloa hono husepaniti ʻi he matanikolo, ʻi heʻene nofo mo e matuʻa ʻo e fonua. 24 ʻOku ne ngaohi tupenu sote, ʻo fakatau, Pea ʻoku ne ʻatu noʻo ki he kau Finisia. 25 Ko hono vala takai ko e moʻumoʻua mo e tuʻunga maʻolunga. Pea ʻoku ne kata ki he ʻaho ʻamui. 26 Ko e toʻo hono ngutu ko e koto poto; Pea naʻe nofo ʻa e lao ʻofa ʻi hono funga ʻelelo. 27 ʻOku ne lama ʻa e ngaahi ʻalunga ʻo hono famili; Pea ʻoku ʻikai te ne kai ʻa e meʻakai ʻa e fakapikopiko. 28 ʻOku tuʻu hake ʻene fanau, o nau tala monū ki ai: Ko hono husepaniti foki, ʻo ne fakamalo kiate ia, ʻo pehe, 29 "ʻOku tokolahi ʻa e ngaahi ʻofefine kuo fai fita; Ka ko koe kuo ke hulu ʻiate kinautolu kotoa." 30 Ko e matamatalelei ko e meʻa ʻe ʻikai ala falala ki ai, Pea ko e hoihoifua ko e meʻa hamolofia: Ko e fefine ʻoku apasia kia Sihova, Ko eni ia ʻe fakamaloʻia. 31 Tuku hano ʻinasi mei he fua ʻo hono nima, Pea ke ne maʻu fakamalo ʻi he ngaahi matanikolo, ʻi he ngaahi meʻa kuo ne fai. 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#Proverbs

Nenhum comentário:

Postar um comentário