quinta-feira, 2 de abril de 2015

SAME: TONGAN


Same 1
1 MONUʻIAA, ka ko e tangata ko ē Kuo ʻikai fou ʻi he fakakaukau ʻa e fakaʻotuamate, Pe tuʻu ʻi he hala ʻo e kau faikovi, Pe nofo ʻi he nofoʻanga ʻo haʻa manuki: 2 Ka ko e Lao ʻo Sihova ʻa ʻene manako, To ʻi he lao oʻona ʻoku ne fakalaulauloto ʻaho mo e po. 3 Te ne hange ia ha ʻakau kuo to ki he ngaahi manga ʻi vai, ʻA ia ʻoku ne fuaʻi hono toʻukai, Ko hono lau foki ʻoku ʻikai mae; Pea neongo pe ko e ha ʻoku ne fai ʻoku ne monuʻia pe. 4 ʻOku ʻikai ke pehe ʻa e fakaʻotuamate, ʻoku ʻikai; Ka ʻoku nau hange ko e kafukafu ʻoku vūingia ʻi he matangi. 5 Ko hono o ia ʻe ʻikai tuʻu ʻa e fakaʻotuamate ʻi he fakamāu, Pe ko e kau faikovi ʻi he fakataha ʻo e fai totonu: 6 He ʻoku tokanga ʻi ʻe Sihova "a e hala ʻo siʻi fai totonu na, Ka ko e hala ʻo e kau faikovi ʻe ʻauha.
Same 2
1 KO e ha kuo futefute ai ʻa e ngaahi kakai, Pea ʻoku fakakaukau munoa ʻa e ngaahi matakali? 2 He tuʻu mai ʻa e ngaahi tuʻi ʻo mamani, Pea fakatahataha ʻa e houʻeiki Ke puleaki ʻi ʻa Sihova, Pea mo e pani aʻana: 3 "Tau motuhi ʻa e ngaahi ha ʻi ʻanaua, ʻO liʻaki meiate kitautolu ʻena ngaahi kafa." 4 Kata pe ia ʻoku ʻafioʻi langi, Manukia kinautolu ʻe Atonai. 5 Toki folofola ia ki ai ʻi heʻene ʻita, Pea ʻi heʻene houhau ʻoku ne ʻai ke nau ilifia: 6 "Ka kuo u fakanofo ʻeku tuʻi aʻaku, ʻi funga Saione ko ʻeku moʻunga tapu." 7 Kau aʻau muʻa ʻa e fekau; Ne folofola ʻa Sihova kiate au, "Ko hoku Foha koe, Ko e ʻaho ni kuo u fakatupu koe. 8 Kole mai pea u ʻatu moʻo tofiʻa ʻa e ngaahi kakai, Mo e ngaahi ngataʻanga ʻo mamani moʻo ʻinasi. 9 Te ke laiki kinautolu ʻaki ʻa e sepita ukamea Te ke have ʻi kinautolu hange ha ipu ʻumea." 10 Pea ko eni, ʻa e ngaahi tuʻi, mou poto muʻa; Tali akonaki, ʻa e kau fakamāu ʻo e fonua. 11 Tauhi ʻa Sihova mo e manavahe, ʻO fiefia tetetete pe. 12 ʻUma ki he ʻAlo naʻa ne ʻita, Pea mou ʻauha ʻi he hala: He ko e kemo kuo kohu hake ʻene ʻita. Ha monuʻia ka ko e kakai kuo hufanga kiate ia!
Same 3
1 (Ko e Same ʻa Tevita ʻi heʻene hola mei hono foha ko Apisalome.) ʻEIKI, hono ʻikai tokolahi hoku ngaahi fili! Tokolahi ʻa e kakai ʻoku tuʻu mai! 2 Tokolahi ʻoku lea ki hoku laumalie ni, ʻE ʻikai hano tokoni meia Elohimi! (Sila.) 3 Ka ko koe, ʻEiki, ko e fakaū ʻo takatakai au; Ko hoku langilangi mo e hikiʻanga ʻo hoku ʻulu. 4 Ko hoku leʻo ni ʻoku ou tangi ʻaki kia Sihova, Pea ʻoku ne tali au mei hono moʻunga tapu na. (Sila.) 5 Ne u tokoto hifo, pea u mohe — ʻa au! Naʻa ku ʻa hake, he ko Sihova ʻoku ne fakaʻolunga au. 6 ʻE ʻikai te u manavahe ki ha mano ʻi kakai, Neongo ʻenau kapui au takatakai. 7 ʻE Sihova, ke ke tuʻu hake; Tokoni mai, hoku ʻOtua e! He kuo ke taaʻi kouʻahe hoku fili fuape; Kuo ke laiki ʻa e nifo ʻo e fakaʻotuamate. 8 ʻOku ʻa e ʻEiki ke tokoni: Ke hifo ki ho kakai ʻa hoʻo tapuaki! (Sila.)
Same 4
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ngaahi meʻa helefilo. Ko e Same ʻa Tevita.) KAU ka tangi atu ke ke tali au, ʻA e ʻOtua o ʻeku totonu! ʻi heʻeku ʻefihia naʻa ke fakaʻatā au: Afeitaulalo mai ʻo ongoʻi ʻeku lotu. 2 Haʻa matapule, ko futufutunga ʻA e liliu hoku langilangi ko e fakama! Ko futu hoʻomou ʻofa ki he muna, Mo kumi ki he kakā! (Sila.) 3 Ka mou ʻilo kuo vaheʻi moʻona ʻe Sihova ʻene ʻofeina; ʻOku ongoʻi ʻe Sihova ʻo kau ka tangi kiate ia. 4 Mou tetetete, ʻo ʻouae faihala. Fakalaulauloto ʻi homou mohenga, ʻouae lea. (Sila.) 5 ʻAtu ʻa e ngaahi feilaulau fakatonuhia, Pea tuʻu hoʻomou falala kia Sihova. 6 ʻOku lau ʻe he tokolahi, Ko hai te ne faka ʻilo mai he lelei? Hiki hake mai koe, ʻe Sihova, ʻA e maama ʻo ho fofonga! 7 Kuo ke ʻai ki hoku loto ha fiefia ʻOku lahi ʻi heʻenau ongoʻi na, ʻI he taimi naʻe fuʻu tupulekina ʻA ʻenau uite mo e kava. 8 Kuo lelei, kau tokoto hifo pea u mohe leva; He ko koe, ʻEiki, ʻoku ke feʻunga toko taha mo ʻeku nofo nonga.
Same 5
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ng. mimiha. Ko e Same ʻa Tevita.) HANGAI fofonga, ʻEiki, ki he ngaahi lea ni aʻaku; Tokanga ʻi ʻeku muhumuhu. 2 Ofe ʻi ho fofonga ki he leʻo o ʻeku tautapa, ʻE hoku Tuʻi mo hoku ʻOtua; He ʻoku ou hu ki he ʻAfiona. 3 ʻEiki, te ke fanongo ki hoku leʻo ʻi he pongipongi; Pongipongi te u fokotuʻu atu ia mo talitali. 4 He talaʻehai ko e ʻOtua koe ʻoku ke manako ki he angahala; ʻE ʻikai ʻaunofo ha kovi ki he ʻAfiona. 5 ʻE ʻikai mātuʻu ʻa e kau sesele ʻi ho ʻao; ʻOku ke fehiʻa ki he kau maumau lao. 6 Ko kinautolu ʻoku lea loi ʻoku ke fakaʻauha; ʻOku fakaliliʻa ʻe Sihova ki he tangata fakapo mo kākā. 7 Ka ko au — ʻi he lahi ʻo hoʻo ʻaloʻofa te u hu ki ho fale; Te u punou ʻo hanga ki ho temipale tapu ʻi he manavahe. 8 ʻE Sihova tataki au ʻi hoʻo totonu, Koeʻuhi ko e kakai ʻoku tokamalumu kiate au, Fakatokalelei ʻi hoku ʻao ʻa e hala oʻou, 9 He ʻoku ʻikai ha meʻa ʻi honau ngutu ʻe pau: Ko honau loto ko e vanu; Ko honau kia ko e fonualoto kuo toʻo, Ka nau ʻai ke molemole honau ʻelelo. 10 ʻE ʻOtua, ke ke fakahalaia kinautolu; Tuku ke nau hinga ʻi heʻenau ngaahi fakakaukau: Teke ʻi kinautolu ʻi he lahi o ʻenau faihala, He kuo nau angatuʻu ki he ʻAfiona. 11 Ka, ke fiefia ʻakinautolu kotoa Kuo hufanga ki he ʻAfiona; Ke nau mavava ʻo lauikuonga: To ke taukapo ʻi kinautolu ʻe he ʻAfiona, Pea ke viki ʻiate koe ʻa e kau ʻofa ki ho huafa. 12 He ko koe, ʻEiki, ʻoku ke tapuakiʻi ʻa e angatonu, ʻOku ke kapui ʻaki hoʻo ʻofa ʻo hange ha fuʻu fakaū.
Same 6
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ngaahi meʻa helefilo. Maʻae laulalo. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻEIKI, ʻoua te ke valoki au ʻi hoʻo ʻita, Pea ʻoua te ke tautea au ʻi hoʻo fuʻu tuputamaki na. 2 ʻOfa mai, ʻEiki, he kuo u vaivai: Sihova, faitoʻo mai; he ʻoku ngatata hoku ngaahi hui. 3 ʻOku matuʻaki takatuʻu foki ʻeku moʻui e: Ka ko koe, ʻEiki, ʻafe —? 4 Foki mai, ʻEiki, ʻo hamusi ʻeku moʻui: Fakamoʻui au koeʻuhi ko hoʻo anga fakaʻatu ʻi. 5 He talaʻehai ʻoku ʻi ai ha manatu kiate koe ʻi he mate: Ko hai ʻe fai ʻi Hetesi ha fakafeta ʻi kiate koe? 6 ʻOku ou ongosia ʻi heʻeku tautoʻe; Ko hoku mohenga ʻoku tete ʻi he po kotoa pe: ʻOku ngaunu hoku tokotoʻanga ʻi hoku lo ʻimata. 7 ʻOku ʻosiʻosi hoku fo ʻi mata ʻi he hohaʻa: ʻOku matuʻaki luku ia ʻi he ngaūe ʻa hoku fuʻu kau fakatanga. 8 Hiki meiate au, ʻa e kau faikovi: He kuo ongoʻi ʻe Sihova ʻa e leʻo o eku tangi. 9 Kuo ongoʻi ʻe Sihova ʻeku hu; ʻE tali ʻe Sihova ʻeku lotu. 10 ʻE ma hoku ngaahi fili fuape, ʻo nau matuʻaki hohaʻa: Te nau foki atu, pea ʻiloange te nau ma.
Same 7
1 (Ko e Same fakalotomanafa ʻa Tevita, ʻa ia naʻa ne hivaʻaki kia Sihova koeʻuhi ko e ngaahi lea ʻa Kusa ko e tama Penisimani.) ʻE SIHOVA ko hoku ʻOtua, ko koe kuo u hufanga ki ai: Fakamoʻui au meiate kinautolu kotoa pe ʻoku tuli mai, Pea ke hamusi au. 2 Telia naʻa ne hae hange ha laione ʻeku moʻui, Fakaikiiki pe, ko e ʻikai ha hamusi. 3 ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, Kapau kuo u fai ʻa e meʻa ni; Kapau ʻoku ʻi ai ha kovi ʻi hoku nima ni; 4 Kapau naʻa ma valelei mo ha taha, kau ngaohikovia; (ʻA, naʻa ku tukuange ha taha kuo filiʻaki au taʻe hano ʻuhinga:) 5 Ke toki tuli hoku laumalie ʻe he fili, ʻo maʻu; To ke ne malaki ʻeku moʻui ki he kelekele. Pea ngaohi hoku langilangi ke nofo ʻi he efu. (Sila.) 6 Tuʻu hake, ʻe Sihova, ʻi hoʻo lili, Fakamaʻolunga koe telia ʻa e fai fielahi ʻa hoku ngaahi fili; ʻIo, ke ke ʻā maʻaku; Kuo ke tuʻutuʻuni ʻa e fakamāu. 7 Pea tuku ʻa e fakataha ʻa e ngaahi kakai ke kapui ʻa e ʻAfiona; Pea ʻi honau funga ke ke foki ki ho potu maʻolunga. 8 Oku fai ʻe Sihova ʻa e fakamāu ki he ngaahi kakai!" Fakamāu kita, ʻEiki; Kae fai kiate au ʻo fakatatau ki heʻeku totonu mo ʻeku maʻoniʻoni. 9 Fakangatangata ā ʻa e kovi ʻo e kau faikovi; Ka ke fokotuʻu maʻu ʻa e maʻoniʻoni: He ko ia ʻoku sivi ʻa e ngaahi loto mo e ngaahi kofuua Ko e ʻOtua Faitotonu ia. 10 Ko hoku pa ʻoku ʻi he ʻOtua, ʻA ia ʻoku ne fakahaofi ʻa e lotototonua. 11 Ko e Fakamāu Faitotonu ʻa e ʻOtua, To ko e ʻOtua ʻoku houhau ʻi he ngaahi ʻaho kotoa. 12 Kapau ʻe ikai fai ha liliu, te ne fakaʻalo ʻene heleta; Kuo ne teke ʻene kaufana, ʻo ʻosi teuteua. 13 Iʻo kuo ne teuteu ʻa e ngaahi meʻa tamate ki he toko taha ko ia; ʻOku ne ngaohi ʻene ngaahi ngahau ke vela. 14 Vakai! ʻoku ne faʻeleʻi a e kovi! Iʻo naʻa ne feitama ʻi he fakamamahi, ʻo ne fanauʻi ʻa e loi! 15 Naʻa ne keli ha luo, pea fakalekeleke foki: Pea kuo ne to ki he luo ne ne ngaohi. 16 ʻE foki ki hono ʻulu oʻona ʻa ʻene fakamamahi, Pea to ʻene fakamalohi ki hoʻona tumuʻaki. I 17 ʻE, ke u fakafeta ʻi kia Sihova ke hoa mo ʻene faitotonu: Kau hiva fakamalo ki he huafa ʻo e ʻEiki Taupotu.
Same 8
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e FakaKati. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻE Sihova, ko homau ʻEiki, Hono ʻikai fungani ho huafa ʻi mamani! ʻA ia kuo ke fakaheka ho teunga ki he ngaahi langi, 2 Ka ko e ngutu ʻo e tamaiki mo e kei huhu Kuo ke tuʻunga ki ai ha ngu, Koeʻuhi ko ho kau fakamamahi, Ke ke fakasilongo ʻi ʻa e fili mo e fakafasifasi. 3 Kau ka vakai ho ngaahi langi na, Ko e ngaūe ʻa ho louhi ʻinima, ʻA e mahina mo e ngaahi fetuʻu, ʻA ia kuo ke fokotuʻu; 4 Ko e ha ʻa e tangata ke ke manatu ai kiate ia? Mo e hako ʻo Atama, ʻoku ke aʻahi ai ia? 5 Pea kuo ke fakatoesi ʻi pe ke ne ʻotua, Pea ʻoku ke fakakalauni ʻaki ʻa e langilangi mo e fakaʻapaʻapa ʻia. 6 ʻOkuke ʻangeke ne pule ki he ngaahi ngaūe ʻa ho nima: Kuo ke tuku ki hono lalo vaʻe ʻa e meʻa kotoa; 7 ʻA e sipi mo e pulu, honau kotoa, ʻIo, mo e fanga manu foki ʻo e vao na; 8 ʻA e manupuna ʻo e ʻatā, mo e ika ʻo e tahi, He ʻalu ʻi he ngaahi hala ʻo ngātai. 9 ʻE Sihova, ko homau ʻEiki, Hono ʻikai fungani ho huafa ʻi mamani!
Same 9
1 (Ki he Bule ʻo e Hiva. Ke fai ʻaki ʻa e fasi ko Matemaʻaeʻalo. Ko e Same ʻa Tevita.) TE u fakamalo kia Sihova ʻaki hoku loto kotoa; Te u aʻau kotoa hoʻo ngaahi ngaūe mana. 2 Te u fiefia mo hakailangitau ʻi he ʻAfiona: Te u hivaʻaki, Elioni, ho huafa. 3 He foki hoku ngaahi fili, ʻo situʻa; Nau humu pea mole ʻi he ha ho fofonga. 4 He kuo ke taukapo ʻi hoku fakamauʻi mo ʻeku totonu; Kuo ke nofo ʻi he taloni ko e Fakamāu Faitotonu. 5 Kuo ke valoki ʻi ʻa e ngaahi kakai, kuo ke fakaʻauha ʻa e angahala: Kuo ke tamateʻi honau hingoa ʻo lauikuonga pea taʻengata. 6 Ko e fili! — kuo tuʻusi kinautolu; ko e koto lusa maʻuaipe; Pea ko e ngaahi kolo naʻa ke fulihi, naʻa mo e manatu ki ai kuo mole 7 Ka ʻoku ʻafio aipe ʻa e ʻEiki, Kuo ne teuteu ki he fakamāu ʻa hono taloni. 8 Pea te ne fai ʻe ia ʻa e fakamāu ʻo mamani ke ʻauʻautotonu, Te ne pule ʻi ʻa e ngaahi kakai, ʻo ʻatu hono tāu. 9 Ka ʻe hoko ʻa Sihova ko e kolo moʻunga maʻa siʻi have ʻi: Ko e hufanga ki he ngaahi taimi ʻefiʻefi. 10 Pea ʻe falala kiate koe ʻa haʻa maheni ki ho huafa; He talaʻehai kuo ke liʻaki, ʻe Sihova, ʻa e kau kumi ki he ʻAfiona. 11 Hiva himi kia Sihova ʻoku ʻafioʻi Saione: Faka ʻilo ki he ngaahi kakai ʻene ngaahi ngaūe. 12 He ʻi heʻene ʻeke toto ʻoku ne manatu ʻa e faʻahinga ko ia: ʻOku ʻikai ngalo ʻa e tangi ʻa siʻi ngaohia. 13 ʻAloʻofa mai, ʻEiki; Meʻa ki hoku ngaohi ʻe he kakai ʻoku fehiʻa mai, ʻA e ʻAfiona ʻoku ke hapai hake ʻA au mei he matapa ʻo mate; 14 Koeʻuhi ke u aʻau kotoa ho fakamalo ʻI he ngaahi matanikolo ʻo e taʻahine Saione, Te u tomeʻe ʻi hoʻo fakamoʻui. 15 Kuo to ʻa e hiteni ʻi he luo naʻa nau ngaohi: Ko e kupenga naʻa nau tau, ko honau vaʻe kuo moʻua ai. 16 ʻOku fakaha ia ʻe Sihova, ʻoku ne fakamāu ʻo ʻosi: Ko e ngaūe ʻa hono ʻaofinima ʻoku ne moʻua ai ʻa e tangata kovi. (Hikaione. Sila.) 17 ʻE foki ʻa e kau angakovi ki Lolofonua, ʻA e kakai kotoa ʻoku fakangalongalo ʻi ʻa e ʻOtua. 18 He ʻe ʻikai ngalo maʻu a ipe ʻa e kau masiva, ʻE ʻikai mate taʻengata ʻa e ʻamanaki ʻa siʻi ngaohikovia. 19 Tuʻu mai, Sihova, mo e fiemalohi ʻa e tangata meʻa vaivai: Tuku ke fai ki ho ʻao ʻa e fakamāu ʻo e ngaahi kakai. 20 ʻAi, ʻEiki, ke nau manavahe fuʻu: Ke ʻilo ʻe he ngaahi kakai ko e faʻahinga vaivai ʻa kinautolu. (Sila.)
Same 10
1 KO e ha ʻoku ke fakamamaʻo ai, ʻEiki? Ko e ha ʻoku ke hanga kehe ai ʻi he taimi ʻefiʻefi? 2 ʻi he fielahi ʻa e angakovi kuo mohongia ʻa siʻi ngaohia; Kuo nau moʻua ʻi he ng. fakakaukau kuo puleaki ʻi ʻe he faʻahinga na. 3 He ko e holi ʻo hono loto, ko e polepoleʻanga ia ʻo e angakovi; Pea kuo ne fakamalo kiate ia ʻoku maʻu meʻa ʻi he fakamalohi: ʻOku ne mā ʻimoaʻaki ʻa e ʻEiki. 4 Ko e angakoviko ʻene matahiki ʻoku lea, "ʻE ʻikai te ne ʻeke ʻa e meʻa: ʻOku ʻikai ha ʻOtua" — Ko e lau ia ʻa ʻene ngaahi fakakaukau kotoa. 5 ʻOku malohi ai pe ʻene ngaahi laka; ʻOku maʻolunga hoʻo ngaahi fakamāu, ʻo mamaʻo mei hono mata: Ko e meʻa ki hono ngaahi fili ʻoku ne ifi ʻi kinautolu kotoa. 6 ʻOku ne pehe ʻi hono loto, "E ʻikai maue ʻi kita: ʻE ʻikai te u to ki ha kovi ʻi ha toʻutangata mo ha toʻutangata." 7 ʻOku fonu hono ngutu ʻi he tuki, mo e kākā, mo e fakaehaua; Ko e fakamamahi mo e pauʻu ʻoku ʻi hono lalo ʻelelo na. 8 ʻOku ne nofo ʻi he ngaahi toitoiʻanga ʻo e ngaahi vilisi; ʻOku ne tamateʻi ʻa e taʻehalaia ʻi he ngaahi potu ʻoku puli: Ko hono mata ʻoku lamalama fufū ki he vaivai. 9 Hange ha laione ʻi hono vao pehe ʻene toitoi ʻi hono toitoiʻanga; ʻOku ne toi pe ke po ʻa e taʻaliekina: ʻOku ne maʻu ʻa e taʻaliekina he haʻo ʻaki hono kupenga. 10 Ko ia kuo laiki ia pea hinga, Pea ʻoku to ʻa siʻi kau vaivai ʻi he ngaahi fuʻu mahafu aʻana. 11 ʻOku ne pehe ʻi hono loto, "Kuo ngalo ʻi he ʻOtua: Kuo ne hanga kehe; ʻe ʻikai te ne sio ki ai ʻo taʻengata." 12 ʻEiki, tuʻu hake; ʻe ʻOtua, ofa ho nima: ʻOua naʻa ngalo ʻa e ngaohikovia! 13 Ko e pehe koā ke ma ʻimoaʻaki ʻe he angakovi ʻa e ʻOtua! Ke ne pehe ʻi hono loto, "E ʻikai te ke ʻekeia"! 14 Kuo ke sio ki ai; he ʻoku vakai ʻi ʻe he ʻAfiona ʻa e ongosia mo e hohaʻa; Koeʻuhi ke ala ki ai ho nima: ʻOku tuku ʻe he vaivai ʻenau meʻa kiate koe, He ko koe aipe ʻa e tokoni ʻo e tamaimate. 15 Laiki ʻekoe ʻa e nima ʻo e faihala: Pea ko e meʻa ki he tangata kovi, ʻeke ʻene fai hala, Kaeʻoua ke ʻikai kei ʻilo ha meʻa. 16 ʻOku Tuʻi ʻa Sihova ʻo lauikuonga pea taʻengata: Kuo ʻauha ʻa e hiteni mei hono fonua. 17 Ko e holi ʻa e ngaohikovia kuo ke ongo ʻi, ʻe Sihova, ʻOku ke poupou honau loto; ʻoku ke fakatokanga ʻi ho fofonga: 18 Ka ke fai fakamāu maʻae tamaimate mo siʻi havehave, Kae ʻoua naʻa toe fakailifia mai ʻe ha meʻa vaivai ʻa ia ko e kelekele pe.
Same 11
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa Tevita.) KUO u maʻu hufanga ʻi he ʻEiki: Fefe hoʻomou lau ki heʻeku moʻui, "Hola ki homou moʻunga, ʻa e fanga misi: 2 He vakai ko e angakovi ʻoku nau teke kaufana, Kuo nau fakaʻatā ʻenau ngahau ʻi he uka, Ke fana poʻuli ki he lotototonua. 3 Ka tulaki ʻa e ngaahi pou, Ko e ha ʻe fai ʻe he angatonu? " 4 Ko Sihova ʻi hono Temipale tapu na, Ko Sihova ʻoku ʻi langi ʻi hono ʻafioʻanga; ʻOku vakai ʻi ʻe hono fo ʻi fofonga, ʻOku sivi ʻe hono lau ʻifofonga ʻa e hako ʻi tangata. 5 ʻOku sivi ʻe Sihova ʻa e maʻoniʻoni: Ka ko e angakovi, mo e ʻofa ki he fakamalohi, ʻOku fehiʻa ki ai ʻene moʻui. 6 Ke ne fakaʻuha muʻa ki he angakovi ʻa e malala ʻi afi mo e sulifa; Ko e ʻinasi o ʻenau ipu ko e matangi vela. 7 He ko e faitotonu ʻa Sihova; Ko e meʻa totonu ʻoku ne manakoa: Ko e angatonu te nau mata hono fofonga.
Same 12
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Maʻa e Laulalo. Ko e Same ʻa Tevita) TOKONI mai, ʻEiki, he kuo ʻautalua ʻa e fakaʻotua: Kuo mei ʻosi mei he hako ʻi tangata ʻa e faʻahinga tonunga. 2 Ko e kākā ʻoku nau leaʻaki, ʻa e tangata mo hono kaungaʻapi: Ko e loungutu momoleʻolunga mo e lotolōua ʻoku nau faiʻaki. 3 Ke fakaʻauha mai ʻe he ʻEiki ʻa e ngaahi loungutu momoleʻolunga, ʻA e ʻelelo ʻoku lea fakamofutofuta: 4 ʻA ia ko ʻenau lea ʻoku fai, "Ko homau ʻelelo te mau malohi ai; Te mau faʻiteliha he faiʻaki homau loungutu: Ko hai ʻa e ʻeiki kiate kimautolu? " 5 "Koeʻuhi ko e tuʻutamaki ʻo e fakamalohia, Koeʻuhi ko e toʻe ʻa siʻi masiva, Ko ia te u toki tuʻu ai eni (ko Sihova ia ʻoku folofola mai); Te u ʻai ia ki he tuʻumalie ʻoku ne holi ki ai." 6 Ko e folofola ʻa Sihova ko e ngaahi lea ʻasinisini; Ko e siliva kuo fakamaʻa ʻi he fonise ʻi he kelekele, kuo tuʻo fitu hono sivi. 7 Ko koe te ke fakalekesi kinautolu, ʻe Sihova, Te ke tauhi kinautolu mei he toʻutangata ni ʻo taʻengata. 8 ʻOku takanoa ʻa e kakai hia ʻO ka hakeaki ʻi ʻi he kakai ʻa e koto fakalielia.
Same 13
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻEIKI, ʻe ngata ʻafe hoʻo fakangaloʻi au? ʻe fai ʻo taʻengata? ʻE ngata ʻafe hoʻo hanga kehe mei a kita? 2 ʻE ngata ʻafe ʻa e kumi fakakaukau ʻa hoku laumalie, Kae fonu mamahi ʻa hoku loto ʻi he ʻaho kotoa pe? Ko e fakapupula ʻa hoku ngaalii fili ʻe ngata ʻafe? 3 Hanga mai, tali au, ʻEiki ko hoku ʻOtua e! Fakamāma hoku mata naʻa ku mohe ʻi he mate. 4 Naʻa pehe ʻe hoku fili, "Kuo u lava ʻi ia." Hakahaka hoku kau fakamamahi ʻi hoku ue ʻia. 5 Ka ko au kuo u falala ki hoʻo mēsi; ʻE fiefia hoku loto ʻi hoʻo fakamoʻui. 6 Kau hiva muʻa kia Sihova; He kuo ne ʻofa ʻi kita.
Same 14
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa Tevita.) KUO pehe ʻe he vale ʻi hono loto, "Oku ʻikai ha ʻOtua." Kuo nau fakakaʻanga, kuo nau fakalielia ʻi ʻenau ngaahi toʻonga; ʻOku ʻikai ha fai lelei ʻe toko taha. 2 Ne ʻafio hifo mei langi ʻa Sihova ki he hako ʻi tangata, Ke vakai pe ʻoku fakapotopoto ha taha, Pe ai ha taha ʻoku kumi ki he ʻOtua. 3 Kuo nau afe kotoa, Kuo nau hoko ko e koto fakalielia; ʻOku ʻikai ha taha ʻoku failelei, ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha. 4 ʻOku ʻikai haʻanau ʻilo koā, ʻa e kau faikovi? ʻA kinautolu ʻoku keina hoku kakai ʻo hange ha kai meʻakai, Ka ko Sihova ʻoku ʻikai te nau lotu ki ai. 5 ʻi he potu ko ia naʻa nau moʻu manavahea; He ʻoku lotolotoi ʻI haʻa faitotonu ʻa e ʻOtua. 6 Te mou fakamā ʻi nai ʻa e fakakaukau ʻa siʻi ngaohikovia, Ka ko Sihova ai pe hono hufanga. 7 Taumaiā ke ʻomi mei Saione ʻa e fakamoʻui ʻo Isileli! Ka fakafoki ʻe Sihova ʻa e popula ʻo hono kakai, Toki hakahaka ai ʻa Sekope; toki nekeneka ai ʻa Isileli.
Same 15
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) ʻE SIHOVA, ko hai ʻe ʻāunofo ʻi he teniti oʻou? Ko hai ʻe maʻu nofoʻanga ʻi ho moʻunga tapu? 2 Ko ia ʻoku ne foua ʻa e haohaoa, mo feia ʻa e totonu, Pea ko e moʻoni ʻo hono loto ʻoku ne aʻau. 3 Ko ia ʻoku ʻikai ʻi hono ʻelelo ʻa e lau ʻikovi, Kuo ʻikai te ne fai kovi ki hono feʻiloaki, Pea kuo ʻikai te ne tufi hake ha lau ki hono kaungaʻapi. 4 Ha taha ʻoku ha maʻamaʻa ki ai ʻa e tangata mousaʻa; Ka ʻoku ne tokaʻi kinautolu ʻoku ʻapasia kia Sihova. Ha taha ʻoku ne fai ha fuakava ʻo iku ki haʻane kovi, Ka ʻoku ʻikai te ne mio ʻi. 5 Ha taha ʻoku ʻikai ke ʻeke toloi ʻi haʻane tali no paʻanga, Pe kuo ne tali ha koloa ke fakahalaia ʻi ʻa siʻi ʻatāʻatā. ʻE ʻikai ue ʻi ha taha pehe ʻo taʻengata.
Same 16
1 (Ko ha Same Koula ʻa Tevita.) KE ke tauhi au, ʻe ʻOtua; He kuo u hufanga ki he ʻAfiona. 2 Kuo ke lea kia Sihova, ʻe hoku laumalie, "Ko hoku ʻEiki koe; ʻOku ʻikai haʻaku lelei ʻo mamaʻo mo koe." 3 Naʻa ke pehe ki he kau maʻoniʻoni ʻoku ʻi mamani, "Ko ʻeni ia ʻa e kakai fungani, Ko ʻeku manako ʻoku kātoa ki ai." 4 "Ko ʻenau mamahi ʻe fakautuutu Kuo nau fetongi ʻaki ha foʻou. ʻE ʻikai te u lilingi ʻa e kava toto ʻia ʻo ʻenau ngaahi feilaulau, Pea ko honau ngaahi hingoa ʻe ʻikai puʻaki ʻe hoku loungutu." 5 Ko hoku ʻinasi ʻi he tofiʻa, mo e ʻinasi o ʻeku ipu ʻa Sihova; ʻOku ke pukepuke hoku koloa. 6 Kuo falo kiate au ʻa e ngaahi afo ʻi he ngaahi potu ʻoku sai: Iʻo ʻoku fakaʻofoʻofa kiate au ʻa e tofiʻa ni. 7 Te u fakafeta ʻi kia Sihova ʻa ia kuo ne fale ʻi kita: Seuke, ʻi he ngaahi po ʻoku ako mai hoku ngaahi kofuua. 8 Kuo u ʻai ʻa Sihova ʻi hoku ʻao maʻu pē; Ko e meʻa ʻi heʻene ʻi hoku toʻomataʻu ko ia ai ʻe ʻikai te u ngaūe. 9 Ko ia kuo neka ai ʻa hoku loto, Pea vikiviki ʻa hoku ʻelelo; Kaeʻumaʻa ʻe nofo falala foki ʻa hoku kakano. 10 He talaʻehai te ke liʻaki ʻa hoku laumalie ki Lolofonua; ʻE ʻikai te ke tuku ʻa hoʻo Pele ke sio ki he ʻauha. 11 Te ke faka ʻilo kiate au ʻa e hala ki he moʻui na: ʻOku feʻao mo koe ʻa e fonu fiefia; Ko ngaahi malie ʻoku ʻi ho toʻomataʻu na, ʻo taʻengata.
Same 17
1 (Ko e Lotu ʻa Tevita.) ʻEIKI, ke ke ongoʻi ʻa e totonu, fofonga ki heʻeku tautapa; He talaʻehai ʻoku ʻalu atu mei he ngutu kākā. 2 Ke ʻalu atu mei ho fofonga hoku fakamāu; Ko ho ongo fo ʻi fofonga na ʻoku na vakai ʻa e totonu. 3 Kuo ke ʻeke hoku loto; Kuo ke aʻahi mai ʻi he po; Kuo ke sivi mai kae ʻikai ʻilo ha efe ʻiate au. Kuo ai koā haʻaku fakakaukau kovi? ʻe ʻikai ʻalu atu ʻi hoku ngutu. 4 Ka lau ki he tauʻaki tangata, Ko e meʻa ʻi he ngaahi lea ʻa ho fofonga Ko au kuo u fakaʻehiʻehi Mei he ʻalunga ʻo e fakamalohi. 5 Ko e taʻofituʻu ʻeku laka ki ho topuvaʻe, Ko e meʻa ia kuo ʻikai humu ai ʻeku haʻele. 6 Ko au kuo u tautapa atu ki he ʻAfiona; He ʻoku ke tali au, ʻe ʻOtua: Ke ke ofe ʻi ho fofonga kiate au, ʻO tokanga ki heʻeku lau. 7 Fai ʻa e ngaahi ʻofa ʻilonga, ʻAkoe ʻoku ke malu ʻi ʻa e kau hufanga Mei he kau mākeke hake ki ho nima toʻomataʻu na. 8 Ke ke tauhi au ʻo hange ha tamaimata Fufū au ʻi he malu ʻo ho kapakau na. 9 Koeʻuhi ko e kau kovi ʻoku laiki au, ʻA hoku ngaahi fili fitaʻa ʻoku ʻakolo ʻi au. 10 Ko honau ngako ʻoku nau ʻopo ai; Ko honau ngutu ʻoku lea fielahi. 11 ʻOku mau laka ki hē; kuo ʻosi ʻenau kapui mai: ʻOku fakamamaʻu ʻenau sio ke tulaki. 12 Hange tofu pe ha laione ʻoku holi ke haea, Pe ha laione mui ʻoku tokotoaki ʻi he toitoiʻanga. 13 Tuʻu hake muʻa, ʻe Sihova, Fakafetaulaki kiate ia: Tulaki pe ʻena Fakahaofi ʻeku moʻui mei he kakai kovi ʻaki hoʻo heleta. 14 Iʻo mei he kau siana na ʻaki ho nima, ʻEiki, Mei he kau siana fakaetaimi ʻOku nau tofiʻa ʻaki ʻa e moʻui ni, Pea ʻoku ke fakafonu honau mānava ʻaki hoʻo tokonaki. ʻOku nau topono (tokua) ʻi he maʻu fanau tangata, Pea ʻoku nau tuku ki heʻenau tamaiki ʻenau toenga koloa. 15 Ka ko au — kau mamata muʻa ki ho fofonga ʻi he maʻoniʻoni: Kau topono muʻa ʻi haʻaku ʻā hake ʻi hoʻo ha totonu mai.
Same 18
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa Tevita ko e Tamaioʻeiki ʻa Sihova, pea naʻa ne fai ki he ʻEiki ʻo e ngaahi lea ʻo e taʻanga ni ʻi he ʻaho naʻe fakahaofi ai ia ʻe Sihova mei he nima ʻo hono fili fuape, kaeʻumaʻa mei he nima ʻo Saula; pea ne lau ʻo pehe;) 2 ʻOKU ou hauʻalofa ʻia ki he ʻAfiona, ʻA hoku malohinga ko Sihova. 2Ko hoku moʻunga ʻa Sihova, mo ʻeku kolo, mo hoku haoʻanga; Ko hoku ʻOtua ko hoku makatuʻu ia, ʻa ia ʻoku fai ki ai ʻeku hufanga: Ko ʻeku pa, mo hoku nifo fakamoʻui: ko hoku fuʻu taua. 3 Koe Fakamaloʻia ʻoku fai ki ai ʻa ʻeku tautapa, ʻa e ʻEiki: Ko ia ai ʻoku fakahaofi au mei hoku ngaahi fili. 4 Naʻe haʻo au ʻe he ngahi kafa ʻa Mate; Ko e ngaahi vaifa ʻo e pauʻu naʻe fakatupu ʻeku manavahe. 5 Naʻe takai au ʻe he ngahi kafa ʻa Hetesi: Ko e ngaahi tauhele ʻa Mate naʻe fakafetaulaki mai. 6 ʻi he faʻaki mai ʻa e faingataʻa naʻa ku tautapa kia Sihova, Iʻo naʻa ku kavekalanga ki hoku ʻOtua — Naʻa ne ongona hoku leʻo mei hono temipale na: To naʻe aʻu ki hono ʻao ʻeku kalanga — naʻe tau ki hono fofonga. 7 Gaūe ai leva mo ngalulu ʻa e fonua, Pea ngatōtō ʻa e ngaahi tefito ʻi moʻunga; To nau ngaūeue, he kuo ne ʻita. 8 Naʻe ʻalu hake ha kohu mei hono ihu, Pea keina atu ʻe ha afi mei hono ngutu: Naʻe tutu ʻaki hāni maka ʻafu. 9 Naʻa ne ofe ʻi foki ʻa e langi, ʻo ne haʻanu hifo, Pea naʻe ʻi hono lalo vaʻe ʻa e ʻao fatu. 10 Pea ne heka selupimi, ʻo ne puna mai: To naʻa ne tatele ʻaki ʻa e kapakau ʻo e matangi. 11 Naʻa ne ngaohi ʻa e fakapoʻuli ko hono potu lilo, ko hono teniti takatakai; Ko e fakapoʻuli ʻo e ʻaovai, ko e ngaahi ʻao matolu ʻo langi 12 Mei he mama naʻe muʻomuʻa ʻiate ia Naʻe ʻasi mai ʻi hono ngaahi ʻao matolu na ʻA e ʻuhamaka mo e maka kuo vela. 13 Naʻe mana foki ʻi he langi ʻa Sihova; Pea ʻai atu ʻe Elioni ʻene lea: ʻUhamaka ai mo e maka vela. 14 Pea ne ʻai atu ʻene ngaahi ngahau, ʻo veteki kinautolu; Mo e ngaahi ʻuhila lahi, ʻo nuiki kinautolu. 15 Toki ha ai ʻa e ngaahi kilisivai, Pea tatala ʻa e takele ʻo mamani, ʻi hoʻo fai hoʻo valoki, ʻe Sihova, ʻI he māfulu ʻa e manava ʻo ho fofonga. 16 Naʻa ne mafao hifo mei ʻolunga, ʻo puke mai: Pea ne toho au meihe ngaahi vailahi. 17 Naʻa ne fakahaofi au mei hoku fili fuʻu mamalu Iʻo meiate kinautolu naʻe fehiʻa kiate au, He naʻa nau malohi fau. 18 Naʻa nau fakafetaulaki mai ʻi he taimi o eku ʻefituʻua; Ka naʻe ʻi ai ʻa Sihova mōku paletuʻa. 19 Pea naʻa ne fakahu mai au ki he potu ʻatā fau; Naʻa ne huhu ʻi au, koeʻuhia naʻa ne mamana kiate au. 20 Kuo fai ʻe Sihova kiate au ke hoa mo e totonu oʻeku faianga; Kuo ne totongi kiate au ʻo tāu mo e maʻa ʻo hoku nima. 21 He kuo u tauhi ʻa e ngaahi ʻalunga ʻo Sihova, Pea kuo teʻeki te u hiki kovi mei hoku ʻOtua. 22 He ko ʻene konisitutone kotoa naʻe feangai mo au, Peako ʻene ngaahi lao — ʻoku ʻikai te u tekeʻi atu. 23 Kuo taʻemele foki ʻeku fakafeʻao kiate ia, Pea kuo u mataʻofi au mei haʻaku ni hia. 24 Ko ia kuo totongi mai ʻe Sihova ke hoa mo e totonu o eku faianga Ke tuha mo e maʻa ʻa hoku nima ʻi heʻene vakai aʻana. 25 ʻi he fai mo e kakai lelei te ke takataka failelei; ʻI he fai mo ha fita taʻemele te ke takataka taʻemele; 26 ʻi he fai mo e haʻa taʻefioa te ke takataka taʻefioa; Pea ka fai mo ha faʻahinga mamio te ke tauʻaki fangatua. 27 He ko koe ʻoku ke fakamoʻui haʻa taʻaliekina; Ka ko e matahihiki ʻoku fakatokilalo ʻi ʻe he ʻAfiona. 28 He ko koe ʻoku ke fakaulo ʻeku mama: ʻOku huluhulu ʻeku poʻuli ʻe Sihova ko hoku ʻOtua. 29 Seuke te u ʻohofia ha kongakau ʻi he ʻAfiona; Te u hopokia ha puke ʻi he kau ʻa hoku ʻOtua. 30 Ko e meʻa ki he ʻOtua — ko hono ʻalunga ʻoku haohaoa: Ko e folofola ʻa e ʻEiki kuo ʻosiʻasivi ia; Ko e fakaū ia ki he kakai ʻoku hufanga kiate ia. 31 He ko hai ha ʻOtua, ʻo ka tuku ʻa Sihova? Pea ko hai ha moʻunga, ʻo ka ne taʻoua hotau ʻOtua? 32 ʻA e ʻOtua ʻoku ne ʻomi ivi mōku noʻovala, ʻO ne ngaohi hoku ʻalunga ke haohaoa. 33 ʻA ia ʻoku ne ngaohi hoku vaʻe ke hange ko e motuʻa tia: ʻO ne ʻai ke u mātuʻu ʻi hoku ngaahi potu maʻolunga, 34 ʻA ia ʻoku ne ako ki he tau ʻa hoku ʻuluʻulunima; Ko ia ai ʻoku mateke ʻe hoku ongo nima ni ha kaufana ukamea. 35 Pea kuo ke ʻomi kiate au ho pā fakamoʻui: Pea ko ho nima toʻomataʻu kuo ne poupou mai, Pea ko hoʻo fakaalaala kuo u hoko ai ʻo fuʻu lahi. 36 Kuo ke fakalaulahi ʻa e potu ʻoku ou laka ai, Ko ia kuo ʻikai ke fengataliaki ai ʻa hoku tunga ʻivaʻe ni. 37 Naʻa ku tuli hoku ngaahi fili, ʻo u maʻu foki: Pea naʻe ʻikai te u liu mai kaeʻoua ke nau ʻosi. 38 Naʻe pehe ʻeku taaʻi kinautolu, naʻe ʻikai te nau lava ke tuʻu hake; Kuo nau to ki hoku lalo vaʻe. 39 He naʻa ke noʻo ʻaki au ʻa e malohi ki he tau: Ko e kakai naʻe tuʻu mai kuo ke lolo ki lalo ʻiate au. 40 Ko hoku ngaahi fili foki naʻa ke ʻai ke nau situʻa, Pea ko kinautolu naʻe fehiʻa kiate au naʻa ku fakaʻauha. 41 Naʻa nau tautapa ka naʻe ʻikai ha tokoni; Naʻa nau fai kia Sihova, ka naʻe ʻikai te ne tali. 42 Pea u toki momosi kinautolu ke ʻave ʻe he matangi ʻo hange ko e efu: Ke hange ko e pela ʻo e hala ʻi heʻeku hakaluku. 43 Kuo ke fakahaofi au mei he ngaahi fakafekākei ʻa e kakai; Kuo ke ngaohi au ko e ʻulu ki he tukui puleʻanga muli: ʻOku nofo kiate au ha kakai ʻoku ʻikai te u ʻilo ʻi. 44 ʻi he ongoongo atu au ki honau telinga naʻa nau tali leva ʻeku fekau: Ko e hako ʻi kehe naʻa nau fakamalua kiate au. 45 Ko e hako ʻi kehe naʻa nau vaivai maha, Naʻa nau haʻu tetetete pe mei honau talitauʻanga. 46 ʻOku moʻui ʻa Sihova; Pea ʻoku fakamaloʻia hoku moʻunga; Pea ʻoku hakeaki ʻi hoku ʻOtua fakamoʻuiʻanga. 47 ʻA e ʻOtua ʻoku ne fai sauni maʻaku, Mo ne fakamoʻulaloa kakai kiate au. 48 ʻA ia ʻoku ne fakamoʻui au mei hoku ngaahi fili: ʻIo, ʻoku ke fakamaʻolunga au ʻi he kakai ʻoku tuʻu mai. Kuo ke hamusi au mei he tangata fakamalohi. 49 Ko ia ai, ʻe Sihova, Te u fakafeta ʻi ki he ʻAfiona, I ʻI he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga: Iʻo te u hiva fakamalo ki ho huafa. 50 ʻA e ʻAfiona ʻoku ne fakatoʻomataʻu ʻa e fakamoʻui oʻene tu ʻi; Pea ʻoku ne fai ʻofa ki heʻene pani, Kia Tevita mo e hako oʻona, ʻE fai pe ʻo lauikuonga.
Same 19
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) KO e ngaahi langi ʻoku nau tala ʻa e naunau ʻia ʻo e ʻOtua; Pea ʻoku fakaha ʻe he ʻatā ʻa e ngaūe ʻa hono nima. 2 Ko e ʻaho koē ʻoku ne puʻaki talanoa ki he ʻaho ko ē: Pea ko e po ko ē oku ne fanafana meʻa ki he po ko ē. 3 Oku ʻikai huaʻaki ha leʻo, ʻoku ʻikai ha ngāhi kupu ʻi lea, Ko honau leʻo ʻoku taʻe fanongoa. 4 ʻOku ʻasi atu ʻi he fonua kotoa ʻenau ʻotu tohi; Pea aʻu ʻenau ngaahi lea ki he ngataʻanga ʻo mamani. Ko e teniti maʻa e laʻa kuo ne fokotuʻu ai; 5 Pea ʻoku hangē ia ko ha ʻeiki taane ʻene haʻu mei hono loki; ʻOku ne fiefia ʻo hangē ha teu pue ʻa ha tangata malohi. 6 Mei he taupotu ʻo langi ʻoku fai ʻene ʻalu atu ʻana, Pea ʻoku aʻu ʻene takai ki he taupotu ʻe taha, Pea ʻoku ʻikai ha meʻa ʻe lilo ʻi hono mafana. 7 Ko e lao ʻa Sihova ʻoku haohaoa, ʻoku fakafoki ai ʻa e laumalie; Ko e fakamoʻoni ʻa Sihova ʻoku pau, ʻoku fakapoto ai siʻi taʻe fie vale. 8 Ko e ngaahi enginaki ʻa Sihova ʻoku totonu, ʻoku fakatupu loto fiefia: Ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻoku tafesino ʻivai, ʻoku fakamaama ai ʻa e mata. 9 Ko e ngeia ʻo Sihova ʻoku maʻa, ʻoku tuʻumaʻu ʻo taʻengata; Ko e ngaahi fakamāu ʻa Sihova ko e fo ʻi moʻoni; ko e koto totonu ʻatāʻatā 10 Meʻa mahuʻinga ange ia ʻi he koula, ʻio ha koula lelei mo lahi; Meʻa melie ange ʻi he honi, ʻio ʻa e honi ʻoku to ʻi noa mai. 11 Kaeʻumaʻa ʻoku hinoi ʻi ai hoʻo tamaioʻeiki, Pea ʻi hono tauhi ʻoku iku ai ki ha fuʻu totongi. 12 Ko e meʻa ki haʻate ngaahi hē — kohai te ne faʻa ʻilo? Ke ke lau au ʻoku ou ʻatā ʻi he ngaahi meʻa lilo. 13 Taʻofi foki hoʻo tamaioʻeiki mei he ngaahi angahala ʻoku fai pauʻu: Ke ʻoua naʻa nau pule ʻi au: Te u toki haohaoa ai, ʻO ʻatāʻatā mei he angahala lahi. 14 ʻE Sihova, ke hoko lelei ki ho ʻao ʻA e ngaahi lea ʻa hoku ngutu ni, Mo e fakakaukau ʻa hoku loto, ʻA e ʻAfiona ko hoku Moʻunga mo hoku Koeli!
Same 20
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same a Tevita.) KE tali mai koe ʻe Sihova ʻi he ʻaho ʻo e faingataʻa; Ke hoko ʻa e haufa ʻo e ʻOtua ʻo Sekope ko ho kolo maʻolunga; 2 Ke fekau atu hao tokoni mei he fale tapu, To ke haʻu mei Saione ho poupou; 3 Ke ne manatu kotoa hoʻo ngaahi feilaulau, Mo finangalo lelei ki hoʻo ngaahi feilaulau tutu. (Sila.) 4 Ko e ngaahi holi ʻa ho loto ke ne ʻatu ki he ʻAfiona, Mo fakahoko hoʻo ngaahi fakakaukau kotoa. 5 Te mau toki mavava ʻi hoʻo ikuna, Pea ʻi he huafa ʻo homau ʻOtua te mau fokotuʻu fuka; Ke fakaai maiʻe Sihova hoʻo ngaahi kole kotoa! 6 Ko eni kuo u ʻilo ni Kuo fakamoʻui ʻe Sihova ʻene pani; Te ne tali ia mei hono langi tapu ʻAki ʻa e ivi fakamoʻui ʻo hono nima toʻomataʻu. 7 ʻOku pole saliōte niʻihi, Pea pole hosi niʻihi; Ka ko kitautolu ni ʻe ngata ʻi he Huafa ʻo Sihova ko hotau ʻOtua. 8 Kuo mapelu mo to ʻa kinautolu; Ka ko kitautolu kuo tau tuʻu, ʻo matuʻaki mātuʻu. 9 ʻEiki, fakatuʻumalie ʻa e Tuʻi! Ka mau ka tangi atu, tali mai!
Same 21
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) EIKI, ʻe fiefia ʻa e tuʻi ʻi ho ivi tokoni; Pea hono nifi ʻene tomeʻe ʻi hoʻo fakamoui! 2 Ko e fakaʻamu ʻa hono loto kuo ke ʻange kiate ia, Pea ko e kole ʻa hono loungutu naʻe ʻikai te ke fakafisinga. (Sila.) 3 Pea ʻoku ke fakafetaulaki kiate ia mo e ngaahi tapuaki, ʻa ia ko e koto lelei; ʻOku ke ʻai ki hono fofonga ha kalauni koula kuo sivi. 4 Naʻa ne kole moʻui mei he ʻAfiona — Naʻa ke ʻange kiate ia; Ko e moʻui maʻu ai pe ʻo lauikuonga. 5 ʻOku lahi hono ongoongo ʻi hoʻo fakamoʻui: ʻOku ke ʻai kiate ʻia ʻa e ngeia mo e langilangi. 6 He ʻoku ke ngaohi ia ko e koto monuʻia ʻo lauikuonga: ʻOku ke fakafiefia ia ʻaki ʻa e fiefia ʻoku feʻao mo e ʻAfiona. 7 He ʻoku falala ʻa e tuʻi kia Sihova, Pea ʻi he ʻofa ʻa Elioni ʻe ikai ue ʻi ia. 8 ʻE taea ʻe ho nima ho ngaahi fili fuape: Ko ho toʻomataʻu te ne tatae ʻa e kakai ʻoku fehiʻa kiate koe. 9 Te ke fai kiate kinautolu ʻo hange ha ngotoʻumu kakaha ʻi he taimi ʻo hoʻo fakafulofula. ʻE fongia kinautolu ʻe Sihova ʻi heʻene tuputamaki, Pea ʻe keina kinautolu ʻe ha afi. 10 Te ke fakaʻauha mei mamani honau fua, Mo ʻenau fanau mei he hako ʻi tangata. 11 Naʻa nau teuaki kiate koe ha kovi: Naʻa nau fakakaukau ʻi ha meʻa naʻe ʻikai te nau lava ke fakaʻosi. 12 He te ke ngaohi kinautolu ke nau situʻa, Te ke fakaʻatā ki honau mata a hoʻo ngaahi uka. 13 ʻEiki, ke maʻolunga ai pe hoʻo mafimafi: Ka mau hiva mo fakamalo ʻi hoʻ:o ngaūe tuʻutai.
Same 22
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke faiʻaki ʻa e fasi ko e " Tia ʻo e Pongipongi." Ko e Same ʻa Tevita.) EHOKU ʻOtua, ʻe hoku ʻOtua, ko e ha kuo ke liʻaki ai au? ʻO fakamamaʻo mei hoku tokoni; mei he leʻo o ʻeku kavekalanga atu? 2 ʻE hoku ʻOtua, ʻoku ou tangi ʻaho, ka ʻoku ʻikai haʻo tali; Pea u fai poʻuli, ʻo ʻikai te u tuku ha taimi. 3 Ka ʻoku ke maʻoniʻoni, ʻA e ʻAfiona ʻoku ke nofo ʻia ʻa e ngaahi fakamalo ʻa Isileli. 4 Naʻe falal a ʻemau ngaahi tamai kiate koe: Naʻa nau falala, pea naʻa ke fakamoʻui pe. 5 Ko koe naʻe fai ki ai ʻenau kalanga, pea nau ʻatā: Ko koe naʻe fai ki ai ʻenau falala, pea naʻe ʻikai te nau ma. 6 Ka ko au ko e kelemutu ʻo ʻikai ko e tangata; Ko e manukiʻanga ʻo e kakai, pea taʻetokaʻi ʻe he fonua. 7 ʻilonga ha taha ʻoku sio mai ʻoku ne luma kiate au: ʻOku nau fakatotao honau ngutu, ʻoku nau kalokalo ʻa e ʻulu, 8 "Tekaki kia Sihova — Ke ne fakahaofi ia; Ke ne hamusi ia, he ko hono mamana." 9 Kae fefe, he ko koe naʻa ke toʻo au mei he mānava; ʻi heʻeku ʻi he huhu ʻo eku faʻe naʻa ke ngaohi au ke u falala. 10 Naʻe li atu au mei he mānava ko hoʻo kāvenga pe: Ko hoku Otua ai pe koe mei he fatu o ʻeku faʻe. 11 ʻOua te ke mamaʻo meiate au, he ko e faingataʻa ʻoku ofi; Pea ʻoku ʻikai ha tokoni. 12 Naʻe kapui au ʻe he fanga pulu toko lahi; Naʻe haʻo au ʻe he haʻa kaukaua ʻo Pesani. 13 ʻOku nau fakamanga honau ngutu kiate au, Ko e laione tofu pe ʻoku kokohi mo kalou. 14 Kuo u malingi hange ha vai, Pea ʻoku ngatōto hoku ngaahi hui: Kuo hange ha uakisi hoku loto ia, Kuo vaia ʻi hoku loto toʻotoʻonga. 15 Kuo maha hoku ivi ʻo hange ko ha konga ipukelekele; Pea ʻoku piki hoku ʻelelo ki hoku kaungao e; Pea te ke ʻai au ki he efu ʻo e mate. 16 He ʻoku kapui au ʻe he fanga kuli: Kuo haʻo au ʻe he fakataha ʻo e kau faikovi; Kuo haʻo au ʻe he fakataha ʻo e kau faikovi; Ko hoku nima mo hoku vaʻe naʻa nau vili. 17 ʻOku ou malau hoku ngaahi hui kotoa; ʻOku sio fakamamaʻu ʻe kinautolu na, ʻOku nau siofia kita. 18 ʻOku nau tufa fakaekinautolu hoku ʻu kofu, Pea ko hoku sote ʻoku nau talotalo ki hano maʻu 19 Kae ʻoua te ke mamaʻo koe, ʻEiki: ʻE hoku Malohinga, vave mai ke tokoni. 20 Hamusi mei he heleta ʻeku moʻui; Siʻeku meʻa pe taha mei he faʻiteliha ʻa e kuli. 21 Fakahaofi au mei he ngutu ʻo e laione, Pea mei he nifo ʻo e fanga pufaloe — Ta kuo ke tali pe! 22 Ko ia ai te u aʻau ho hingoa ki hoku kainga: Te u fakamalo kiate koe ʻi he lotolotonga ʻo e fakataha. 23 "A e kau ʻapasia kia Sihova, mou fakamalo kiate ia: ʻA e hako fulipe ʻo Sekope, mou fakahikihiki ʻi ia; ʻIo, pea mou ʻapasia kiate ia, ʻa haʻa Isileli kotoa. 24 He naʻe ʻikai te ne taʻetokaʻi, pea naʻe ʻikai te ne fakaliliʻa He mamahi ʻa siʻi fakamalohia; Pea naʻe ʻikai te ne hanga kehe meiate ia; Pea ʻi heʻene tangi ange naʻa ne talia." 25 Ko ʻeku fakamalo ʻi he fakataha lahi ʻoku mei he ʻAfiona: Te u fai ʻeku tukumoʻui ʻi he ʻao ʻo e kakai ʻoku lotu kiate ia 26 ʻE kai ʻe siʻi taʻaliekina, ʻo makona: ʻE fakamalo kia Sihova ʻe haʻa kumi kiate ia. Ke moʻui homou loto ʻo taʻengata! 27 ʻE manatu mo tafoki ki he ʻEiki ʻA e ngaahi ngataʻanga ʻo mamani: Pea ʻe hu ʻi he ʻao ʻo e ʻAfiona ʻA e matakali fulipe ʻo e tukui puleʻanga. 28 He ko e pule ʻoku ʻia Sihova; Pea ʻoku na tāfataha ʻi he ngaahi puleʻanga. 29 ʻE kai mo lotu ʻa e faʻahinga sino ʻo mamani: Ko kinautolu kuo mei ʻalu hifo ki he efu te nau tuʻulutui ki ai, Mo ia ʻoku ʻikai lava ke taʻofi hono laumalie ke moʻui. 30 ʻE ai ha hako te nau tauhi ki ai; Pea ʻe fakaha ki he toʻutangata ko ē ʻa e meʻa ʻoku kau kia Atonai 31 Te nau haʻu ʻo fakaha ʻene maʻoniʻoni; Te nau tala ki ha kakai ka toki fanauʻi, "Kuo ne fai."
Same 23
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) KO hoku tauhi ʻa Sihova; ʻE ʻE ʻikai te u masiva. 2 ʻOku ne fakatokoto au he ngaahi toafa lau mukomuka; ʻOku ne taki au ki he ngaahi vai fakanonga. 3 Ko hoku laumalie ʻoku ne fakafoki: ʻOku ne taki au ʻi he ngaahi hala ʻo e maʻoniʻoni; Ko hono ʻuhinga e Ke hono haufa pe. 4 ʻIo, neongo ʻete ʻalu pe ʻI he teleʻa ʻoku maluʻaki ai ʻa Mate, ʻE ʻikai te u manavahe ki ha kovi; He ko koe ʻoku ma feohi: Ko ʻsiʻo tokotoko mo ʻakau, ʻOku na fakafiemalie ʻi au. 5 ʻOku ke teuteu maiʻ i hoku ʻao ha tepile, Ka ko hoku ngaahi fili ʻoku sio mei hē: Kuo ke pani lolo hoku ʻulu; ʻOku fonu mahuohua a ʻeku ipu. 6 Ta ʻe toupili mai ʻa e lelei mo e ʻaloʻofa ʻi hoku ngaahi ʻaho kotoa; Pea ko ʻeku nofo ʻi he fale ʻo Sihova ʻE fai pe ʻo lauikuonga.
Same 24
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) ʻOKU ʻo Sihova ʻa e fonua, mo e meʻa ʻoku ʻi ai: ʻA mamani mo e kau nofo ki ai. 2 He ko ia ia naʻa ne langaʻi he ngaahi funga tahi, ʻIo, ko e ngaahi funga ʻau ʻoku ne fokotuʻu maʻu ai. 3 Ko hai ʻe hake ki he moʻunga ʻo Sihova? ʻIo, ko hai ʻe tuʻu ʻi hono potu tapu na? 4 Ko ia ʻoku nima maʻa mo loto ʻatāʻatā; Kuo ʻikai te ne tuku hono laumalie ki he muna, Pea kuo ʻikai te ne fuakava ki he kākā. 5 ʻE maʻu ʻe ia ha tapuaki meia Sihova, To ko e maʻoniʻoni mei he ʻOtua ko hono Fakamoʻuiʻanga. 6 Ko ena ia ʻa e toʻutangata ʻoku huhū kiate la, ʻOku kumi, ʻe ʻOtua ʻo Sekope, ki ho fofonga. (Sila.) 7 A e ngaahi matapa, mou hiki homou ʻulu na; To mou mahiki, ʻa e ngaahi matapa tupuʻa: Kae hu atu ʻa e Tuʻi Langilangi ki hena. 8 Ko hai tū ʻa e Tuʻi Langilangi? Ko Sihova, ko e toʻa mo e mafi; Ko Sihova, ko e toʻa ʻi he fepaki. 9 ʻA e ngaahi matapa, mo u hiki homou ʻulu na; ʻIo, mou mahiki, ʻa e ngaahi matapa tupuʻa: Kae hu ʻa e Tuʻi Langilangi ki hena! 10 Ko hai ia koā ʻa e Tuʻi Langilangi? Ko Sihova Sapaoti, Ko ia ia ʻa e Tuʻi Langilangi. (Sila.)
Same 25
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita.) ʻE SIHOVA, ʻOku ou hapai hake Hoku laumalie kiate koe. 2 ʻE ʻOtua, kuo u falala ki he ʻAfiona; Ke ʻouaā naʻa ku ma: ʻOua ʻe pole ʻiate au hoku ngaahi fili na. 3 ʻAua! ko e kau matatali ki he ʻAfiona ʻe ʻikai fakamā; ʻE fakamā pe ʻakinautolu ʻoku fai kākā tuʻungaʻa. 4 ʻEiki, faka ʻilo mai ho ngaahi founga; Ako kiate au ho ngaahi ʻalunga. 5 Tataki au ʻi hoʻo moʻoni, pea ako kita: He ko koe hoku ʻOtua Fakamoʻuiʻanga; Ko koe ʻoku ou ʻamanaki ki ai he ʻaho kotoa. 6 Manatu, ʻEiki, ki hoʻo fakaʻatu ʻi mo e fai ʻofa; He ʻoku talu mei tuai ia. 7 Ko e ngaahi hia o ʻete talavou, mo ʻeku ngaahi angahala, ʻoua e manatua: Ko hoʻo manatu mai ke tāu mo hoʻo ʻofa, Koeʻuhia, ʻEiki, ko e lelei ʻo e ʻAfiona. 8 ʻOku lelei mo angatonu ʻa Sihova, Ko ia ai ʻoku ne hulu ʻa e hala ki he kau hē na. 9 Ko e angavaivai te ne tataki ʻi he meʻa ʻoku ngofua: Iʻo ko e angavaivai te ne ako ki ai hono hala oʻona. 10 Ko e ngaahi hala kotoa ʻo e ʻEiki ko e koto ʻofa mo e moʻoni Kiate kinautolu ʻoku tauhi ʻene fuakava, mo ʻene ngaahi fakamoʻoni. 11 Koeʻuhi ko ho huafa, ʻEiki — Pe ʻi fakamolemole ʻa ʻeku kovi, he ko e meʻa lahi. 12 Ko e fe ia ʻa e tangata ʻoku ʻapasia ki he ʻEiki? Te ne hulu ia ki he hala ʻe fili ki ai. 13 ʻE ʻapitanga ʻi he monū hono loto; Pea ʻe maʻu ʻa e fonua ʻe hono hako. 14 Ko e talanoa fufū mo Sihova ʻoku maʻa e kakai ʻoku ʻapasia kiate ia, Pea ko ʻene fuakava, ko fakahinohino meʻa. 15 ʻOku hanga maʻu pe hoku mata kia Sihova; He ko ia ia te ne fakahao mai hoku vaʻe mei he kupenga. 16 Hanga kiate au, pea ke ʻaloʻofa mai, He kuo u toko taha, pea tuʻutamaki. 17 Ko e ʻefihia hoku loto ke ke fakaʻatāʻatā; Pea fakahao mai au mei hoku ngaahi faingataʻa. 18 Meʻa mai ki heʻeku mamahi, mo ʻeku ongosia; Pea ʻave kotoa ʻeku ngaahi hia. 19 Meʻa ki hoku ngaahi fili he ʻoku nau tokolahi; Pea ko ʻenau fehiʻa kiate au ko e fehiʻa fakafasifasi. 20 Tauhi ʻeku moʻui, ʻo hamusi kita; Ke ʻoua naʻa ku ma, he kuo u hufanga ki he ʻAfiona. 21 Ke maleʻohi au ʻe he haohaoa mo e loto totonua; He ʻoku ou nofo ʻo sio ki he ʻAfiona. 22 Vete ʻa Isileli, ʻOtua e Mei heʻene mamahi fua pe.
Same 26
1 (Ko e meʻa Tevita.) FAKAMĀUʻI au, ʻEiki, he kuo u fou heʻeku haohaoa: Pea kuo u falala kia Sihova taʻe ha talaʻa. 2 Fisifisi au, ʻEiki, pea ke fakaʻatā au; Sivi ʻaki ʻa e afi hoku kofuua, mo hoku mafu. 3 He ko hoʻo ʻofa ʻoku ma feʻao; Pea ʻoku fou ʻi hoʻo fai moʻoni ʻeku felemofafo. 4 Kuo ʻikai te u nofo mo e kakai mūnoa; Pea ʻe ʻikai te u hu mo e faʻahinga ʻai puloa. 5 Ko e fakataha ʻa e kau faikovi ʻoku ou fehiʻa ki ai, Pea ʻe ʻikai te u nofo mo haʻa fakapileali. 6 Te u fanofano hoku nima ʻi he taʻe halaia; Kau ʻalu takai, ʻEiki, ki ho olita: 7 Ke u kau ʻi he lea fakamalo, Mo aʻau hoʻo ngaahi ngaūe fakaofo. 8 ʻEiki, ʻoku ou ʻofa ki he nofoʻanga ko ho fale na, Mo e potu ʻoku tapanekale ai ho Sikaina. 9 ʻOua ʻe hiko hoku laumalie mo e kau angahala, Pe ko ʻeku moʻui mo e kau tangata toto ʻia: 10 ʻA ia ʻoku ʻi honau nima ha meʻa ke fai, Pea kuo fonu honau toʻomataʻu ʻi he paʻanga lavaki. 11 Ka ko au te u fou atu ʻi heʻeku haohaoa ni: ʻE, fakaʻatā au, pea ke ʻofa mai. 12 ʻOku tuʻu hoku vaʻe ʻi ha tokalelei: ʻi ha ngaahi kau hiva te u fai ʻeku fakafeta ʻi ki he ʻEiki.
Same 27
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita.) KO Sihova ʻa hoku mama mo hoku fakamoʻui; Te u manavahe kia hai? Ko Sihova ʻa e kolo o ʻeku moʻui; Ko hai te u teteki ki ai? 2 ʻi he ʻunu kiate au ha kau faikovi Ke kai hoku kakano, ʻA e fai mai hoku kau fakamamahi mo hoku ngaahi fili, Naʻa nau humu pea to. 3 Neongo ʻe nofo ʻi mai ha kongakau, Ko hoku loto ʻe ʻikai manavahe: Neongo ʻe tuʻu kiate au ʻa e tau, Naʻa mo ia te u falala pe. 4 Kuo u kole meia Sihova ha meʻa pe taha, Ko ia pe te u kumi ki ai; Ke u nofo ʻi he fale ʻo Sihova ʻI he ʻaho kotoa o ʻeku moʻui, Ke siofi ʻa e fakaʻofoʻofa ʻo e ʻEiki, Mo fakalaulauloto ʻi hono palasi. 5 He te ne fufū au ʻi hono malu ʻi he ʻaho ʻo e kovi: Te ne ʻufiʻufi ʻi he toitoiʻanga ʻo hono teniti; Ko e maka te ne hiki au ki ai. 6 Pea ko eni te u hiki hoku ʻulu ki hoku ngaahi fili ʻoku kapui kita; Pea te u feia ʻi hono teniti ʻani feilaulau mavava; Te u hiva mo ta haape kia Sihova. 7 Fanongo, ʻEiki, hoku leʻo ʻi heʻeku tautapa atu: Pea ke ʻofa mai ʻo tali au. 8 Naʻa ke pehe koā, "Mou kumi ki hoku fotunga"? Naʻe tali atu hoku loto, "Ko ho fofonga, ʻEiki, te u kumia." 9 ʻOua te ke fufū ho fofonga meia kita; ʻOua te ke tekeʻi hoʻo tamaioʻeiki ʻi he ʻita: Ko hoku tokoni ʻa e ʻAfiona ʻi muʻa; ʻOua e tukuange au, pea ʻoua ʻe liekina, ʻE hoku ʻOtua Fakamoʻuiʻanga. 10 Neongo e liʻaki au ʻe heʻeku tamai mo ʻeku faʻe, ʻE fakahoko au ʻe Sihova kiate ia pe. 11 Huluhulu au ʻi ho hala, ʻEiki, Pea tataki au ʻi he hala tokalelei, Telia ʻa e kakai ʻoku tokamalumu mai. 12 ʻOua ʻe tukuange au ke fai ʻa e loto ʻo hoku ngaahi fili: He kuo tuʻu kiate au ʻa e kau fakamoʻoni loi, Mo e faʻahinga ʻoku ho ʻaki ʻa e fakamalohi. 13 Ka ne taeʻoua ʻeku tui Ke mamata ki he lelei ʻo Sihova ʻi he fonua ʻo e moʻui — 14 Nofo, ʻo sio ki he ʻEiki: Fakatoʻotoʻa, pea ke tanaki ʻe ho loto ha ivi; Talaatu, nofo ʻo sio ki he ʻEiki.
Same 28
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita.) ʻEIKI, ʻoku ou tautapa ki he ʻAfiona; ʻE hoku makatuʻu, oua te ke fakaongonoa: Naʻa ʻiloange ʻi hoʻo fakalongo, Pea u hange ko kinautolu ʻoku ʻalu hifo ki he luo. 2 Ongo ʻi ʻa e leʻo oʻ eku tautapa, ʻo kau ka kaila atu, ʻO kau ka hiki hoku nima ki ho loto tatau tapu. 3 ʻOua ʻe toho au mo e kau angahala, Mo e faʻahinga fai meʻa pango; ʻA kinautolu ʻoku veveho ki honau kaungameʻa, Ka ko e kovi ʻoku ʻi honau loto. 4 ʻAnge kiate kinautolu ke tau mo ʻenau ngaūe na, Pea ke tatau mo e kovi o ʻenau faiʻanga: ʻAnge kiate kinautolu ke tau mo e ngaūe ʻa honau nima; Fakafoki kiate kinautolu honau tuha. 5 Ko e meʻa ʻi he ʻikai te nau tokanga ʻi ʻa e ngaahi ngaūe ʻa Sihova, Pe ko e fitaʻa ʻa hono nima, Ko ia te ne holoki kinautolu ʻo ʻikai langa. 6 Malo mo Sihova, He kuo ne fanongoa ʻa e leʻo o ʻeku tautapa. 7 Ko Sihova ʻa hoku malohinga mo fakaū; Naʻe falala ki ai ʻa hoku loto, pea kuo tokonia au: Ko ia ʻoku meʻe hopohopo hoku loto; Pea te u fai ʻaki ʻeku hiva ni hono fakamalo. 8 Ko Sihova ko e malohinga ʻo heno kakai, Ko e hufanga fakamoʻui ia ki heʻene pani. 9 Fakamoʻui ho kakai, pea tapuakiʻi ho tofiʻa: ʻIo, fafanga kinautolu, ʻo fua ke taʻengata.
Same 29
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) TUKU kia Sihova, hako ʻo Ela, Tuku kia Sihova ʻa e kololia mo e malohinga. 2 Tuku kia Sihova ʻa e kololia ʻo hono huafa; Hu kia Sihova ʻi he teunga tapuhā. 3 Ko e leʻo ʻo Sihova ē ʻi he ngaahi funga vai na: Ko Ela langilangi ʻoku mana, Ko Sihova ē ʻi he funga vai kafakafa. 4 Ko e leʻo ʻo Sihova ʻoku haʻaki mai; Ko e leʻo ʻo Sihova ʻoku fakangeigei. 5 Ko e leʻo ʻo Sihova ē ʻoku laiki ʻa e ngaahi sita; ʻIo, ʻoku laiki ʻa e ngaahi sita ʻo Lepanoni ʻe Sihova. 6 Pea ʻoku ne fakahopo kinautolu ʻo hange ha kafi; ʻA Lepanoni mo Silioni ʻo hange ha pufaloe mui. 7 Ko e leʻo ʻo Sihova ʻoku fahi mai ʻAni uloʻi afi. 8 Ko e leʻo ʻo Sihova ē ʻoku ne lulu ʻa e toafa; Ko e Toafa ʻo Ketesi ʻoku lulu ʻe Sihova. 9 Ko e leʻo ʻo Sihova ʻoku ne fakafaʻeleʻi ʻa e fanga tia, Pea ne tuʻulu ʻa e vao tātā: Pea ʻi hono temipale ʻoku haʻaki mai kotoa, "Kololia!" 10 Naʻe ʻi hono taloni ʻa Sihova ʻi he Lomaki; Pea ko Sihova ʻoku ʻafio ni ko e Tuʻi laui itaniti. 11 Ko Sihova te ne foaki ivi ki hono kakai; Ko Sihova te ne ʻatu ki hono kakai ʻa e melino monau tapuaki.
Same 30
1 (Ko e Same ʻa Tevita; ko e hiva hūfi fale.) TE u fakahikihiki ʻi koe, ʻEiki; He kuo ke fusi hake au, Pea naʻe ʻikai te ke tuku hoku ngaahi fili Ke luki ʻiate au. 2 ʻEiki, ko hoku ʻOtua, ne u tautapa atu, Pea ne ke faitoʻo au. 3 ʻEiki, kuo ke fakahaʻele hake hoku laumalie mei Hetesi; Meiate kinautolu ʻoku hifo ki he luo, kuo ke ui mai ʻeku moʻui. 4 Hiva same kia Sihova, ʻa ʻene kau lotu, Fakamaloʻia hono ongoongo toputapu. 5 He ko e kemo ʻa e fuoloa o ʻene tuputamaki; Ka ko ʻene ʻofa ʻoku lau moʻui: ʻE haʻu efiafi nai ʻa tangi ke tau mohe, Kae pongipongi leva — ko e mavava ē! 6 Ka ko au — ʻi heʻeku tuʻumalie naʻa ku lea, ʻE ʻikai ue ʻi au ʻo taʻengata. 7 ʻi hoʻo ʻofa, ʻe Sihova, Naʻa ke ngaohi hoku moʻunga ke kaukaua: Naʻa ke fufū ho fofonga; Naʻa ku puputuʻu leva. 8 Ko koe, ʻEiki, naʻa ku tautapa ki ai: Pea u fai ʻeku hu kia Atonai: 9 "Ko e ha ha koloa ʻe maʻu mei hoku toto? Mei haʻaku ʻalu hifo ki, he Luo? ʻE ʻatu ʻe he efu ha fakafeta ʻi? Te ne fakaha koā hoʻo fai moʻoni? " 10 Fanongo, ʻEiki, pea ke ʻofa mai: ʻE Sihova, hoko koe ko hoku tokoni. 11 Kuo ke liliu ʻeku tangilaulau ko e meʻa ke u meʻe ai; Kuo ke vete hoku tauangaʻa, ʻo noʻo ʻaki ʻa e fiefia lahi: 12 Koeʻuhia ke hiva ki he ʻAfiona ʻE hoku langilangi, ʻo ʻoua tukua. ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, Te u fakafeta ʻi kia koe ʻo taʻengata.
Same 31
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻEIKI, kuo u hufanga ki he ʻAfiona: ʻOua te ke tuku au ke u ma ʻo taʻengata: Ka ʻi hoʻo totonu ke ke fakahaofi kita. 2 Fakaongo hifo ho fofonga; Vave mai ke hamusi kita: Ke ke hoko kiate au ko hoku fale toinga, Ko e koto fale tau ke fakahaofi kita. 3 He ko hoku moʻunga mo ʻeku holo ʻa e ʻAliona; Pea te ke tauhi mo taki au koeʻuhi ko ho huafa. 4 Hu ʻihu ʻi au mei he kupenga na Kuo nau tuʻu fufū kia kita; He ko koe ko hoku haoʻanga. 5 ʻOku ou tuku hoku laumalie ki ho nima: Kuo ke huhu ʻi au, Sihova, ʻa e ʻOtua Moʻoniā. 6 ʻOku ou fehiʻa kiate kinautolu ʻoku tauhi ʻa e ngaahi muna launoa: Ka ko au ʻoku ou falala kia Sihova. 7 Kau hakahaka mo fakafiefia ʻi hoʻo meesi: He kuo ke hanga ki heʻeku tuʻutamaki; Kuo ke ʻilo ʻa e ngaahi faingataʻa o ʻeku moʻui: 8 Pea kuo ʻikai te ke loki au ki he nima ʻo e fili; Kuo ke fokutuʻu hoku vaʻe ki ha potu fālahi. 9 ʻOfa mai, ʻEiki, he ʻoku ʻiate au ha faingataʻa: Kuo ʻosiʻosi hoku mata ʻi he hohaʻa; Pehē hoku loto mo hoku manava. 10 Kuo ʻosi ʻeku moʻui ʻi he fakamamahi, Mo hoku ngaahi taʻu ʻi he mapuhoi: Kuo kaʻanga hoku ivi, pea ʻosiʻosi hoku hui Koeʻuhi ko ʻeku kovi. 11 Ko e meʻa ʻi hoku ʻu fili kuo u hoko ko e ʻitaʻanga, Pea ko e kāvenga ki hoku kau nofoʻanga, Pea ki hoku kau feʻiloaki ko e ilifiaʻanga: Ka sio ha taha kiate au ʻi he hala, pea hola. 12 Kuo ngalo au hange ha pekia, mei he ʻatāmai: Kuo u hange ha ipu liʻaki. 13 He ne u fanongo ki he muhumuhu ʻa e tokolahi — Ko e ilifia naʻe takatakai — ʻEnau puleaki ʻi fakataha mai, Naʻa nau fakakaukau ke ʻave ʻeku moʻui. 14 Ka ko au kuo u falala kiate koe, ʻe Sihova: Ne u pehe, Ko hoku ʻOtua ʻa e ʻAfiona. 15 Ko hoku ngaahi taimi ʻoku ʻi ho nima: Hamusi au mei he nima ʻo hoku ngaahi fili, mo hoku kau fakatanga. 16 Ke fakaulo mai ho fofonga ki hoʻo tamaioʻeiki: Fakamoʻui au ʻi hoʻo mesi. 17 ʻEiki, ʻoua naʻa tuku au ke u ma; He kuo u tautapa ki he ʻAfiona: Ko e kau angahala pe ʻe ma; Te nau fakalongo pe ʻi lolofonua. 18 Ke noa ʻa e loungutu loi, ʻOku lau ʻi taʻemalu ʻia ʻa e maʻoniʻoni, He fielahi mo e taʻetokaʻi. 19 Hono ʻikai lahi hoʻo koto lelei na, ʻA ia kuo ke faʻo maʻa e kau ʻapasia ki he ʻAfiona, Pea ʻoku ke fai maʻanautolu ʻoku unga ki he ʻAfiona ʻi he ʻao ʻo e hako ʻi tangata! 20 ʻOku ke ʻufiʻufi kinautolu ʻi he toitoiʻanga ʻo ho fotunga mei he ngaahi faʻahi ʻa e kakai; ʻOku ke fufū kinautolu ʻi ho malu mei he ngaahi ʻelelo felauʻaki. 21 Ke mālō ʻia muʻa ʻa Sihova: ʻEne fakatoʻomataʻu ʻene ʻofa; Kuo u ʻi ha kolo pa. 22 Ka ko au — ne u lau ʻi heʻeku hohaʻa, Kuo tuʻusi au mei he vakai ʻa ho fofonga: Ka ta naʻa ke ongoʻi ʻa e leʻo o ʻeku tautapa ʻI heʻeku tangi tokoni ki he ʻAfiona. 23 ʻE, mou ʻofa kia Sihova, ʻene kau lotu na: ʻOku lehilehi ʻi ʻe Sihova ʻene kau tonunga. Ka ki he fielahi ʻoku ne totongi ʻaufua. 24 Mou lototoʻa, ʻo tuʻu kalikali, ʻA haʻa tatali ki he ʻEiki.
Same 32
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita. Ko e Hivaako.) MONUʻIAA ka ko e toko taha Kuo fakamolemole ʻene talangataʻa, Kuo ʻufiʻufi ʻene faihala. 2 Monu ʻiaā ka ko e tangata ʻOku ʻikai lau hia ki ai ʻe Sihova, Pea ʻi hono laumalie ʻoku ʻikai ha kākā. 3 Lototonga ʻeku fakalongo pe, Ko hoku ngaahi hui naʻe ʻaufoē, Pea ʻosi ʻa e ʻaho mo ʻeku toʻe. 4 He ko e ʻaho mo e po naʻe mamafa mai ho nima: Naʻa ku mahahuʻa hange ha meʻa ʻi he laʻalaʻa. (Sila.) 5 Naʻa ku fakamoʻoni ki he ʻAfiona ʻeku hia, Pea naʻe ʻikai te u fufū ʻeku angahala: Naʻa ku pehe, Te u vete ki he ʻEiki ʻeku ngaahi talangataʻa; Pea naʻa ke tamateʻi ʻa e moʻua o ʻeku angahala. (Sila.) 6 Ko ia ai ko e kau lotu fuape Te nau hu ki he ʻAfiona ha taimi ta ʻimalie: Talaatu ka fa ʻani vai kafakafa, ʻE ʻikai tatae kiate ia. 7 Ko koe hoku toitoiʻanga; Te ke lehilehi ʻi au mei he ʻefihia; Te ke tuku ke ongo mai takatakai ʻA e mavava fakahaofi. (Sila.) 8 Te u akonaki ʻi koe mo hulu ki he hala te ke foua: Te u fale ʻi koe ʻaki ʻeku hila. 9 ʻOua te ke hange koe hoosi pe miuli, ʻOku ʻikai hanau ʻatāmai: ʻOku teu ʻaki ʻa e piti mo e noʻo ke puke, Naʻa ʻikai fie ofi kia koe. 10 ʻOku lahi ʻa e ngaahi mamahi ongo ʻe hoko ki he talangataʻa: Ka ko ia ʻoku falala ki he ʻEiki ʻe kapui ia ʻe he ʻofa. 11 Mou fiefia ʻi he ʻEiki ʻa e kau maʻoniʻoni, pea hakahaka; ʻIo, mou mavava kotoa ʻa e kau lotototonua.
Same 33
1 MAVAVA ʻi he ʻEiki, ʻa e kau maʻoniʻoni: Ko e meʻa tuʻutai ki he angatonu ʻa e fakafeta ʻi. 2 Fai ʻaki ʻa e haape hoʻomou fakamalo kia Sihova: ʻAki ʻa e helefilo tuʻo hongofulu, ta ki he ʻAfiona. 3 Hiva kiate ia ʻaki ʻa e hiva foʻou; Ta ke malie, pea ʻai ke ongo atu. 4 He ko e totonu ʻa e folofola ʻa e ʻEiki; Pea ko ʻene ngaahi ngaūe ʻoku fai ʻi moʻoni. 5 ʻOku ne manako ki he totonu, mo e fakamāu lelei: ʻOku fonu ʻa mamani ʻi he ʻofa ʻa e ʻEiki. 6 Naʻe ngaohi ʻa e ngaahi langi ʻaki ʻa e folofola ʻa Sihova; ʻIo, ko honau hosite kotoa ʻaki ʻa e manava ʻo hono fofonga. 7 ʻOku ne fokotuʻu ʻesi ʻa e tahi: ʻOku ne faʻoaki feleoko ʻa ngatai. 8 Ke manavahe ʻa e fonua kotoa kia Sihova: Ke teki ʻiate ia ʻa e nofo mamani kotoa. 9 He naʻe folofola ia, pea ʻi ai leva; Naʻa ne fekau, pea maʻumaʻuluta. 10 Ko Sihova ʻoku ne fakaiku noa ʻa e tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi puleʻanga: Ko e fakakaukau ʻa e ngaahi kakai ʻoku ne taʻofia. 11 Ko e tuʻutuʻuni ʻa Sihova ʻe tuʻu ʻo taʻengata, Ko e ngaahi fakakaukau ʻa hono finangalo ʻe laui toʻutangata. 12 Monu ʻiaā ka ko e puleʻanga ʻoku ʻotuaʻaki ʻa Sihova; ʻA e kakai kuo ne fili mono tofiʻa. 13 ʻOku hila hifo mei langi ʻa Sihova; ʻOku ne māta ʻi ʻa e hako ʻi tangata kotoa; 14 Mei hono potu ʻafioʻanga ʻoku ne fakasio mai Ki he nofo kotoa ʻi mamani; 15 ʻA ʻEne ʻAfio ʻoku ne ngaohi tāutaha ʻa honau loto kotoa pe, ʻA ʻEne ʻAfio ʻoku ne sivi ʻenau ngaahi ngaūe. 16 ʻOku ʻikai ha tuʻi ʻe tuʻumalie ko e tokolahi hono kakai: ʻOku ʻikai hao ha toʻa ko e lahi hono ivi. 17 Ko e launoa ʻa e hōsi ke fakahaofi kita: ʻIo, neongo hono ngu lahi ʻe ʻikai te ne holataki taha. 18 Vakai ʻoku hila ʻa e fofonga ʻo Sihova kiate kinautolu ʻoku ʻapasia kiate ia, Ki haʻa matatali ki heʻene ʻofa; 19 Ke hamusi honau laumalie mei he mate, Pea ke fakamoʻui kinautolu mei he honge. 20 Kuo nofoʻaki tali hotau laumalie kia Sihova: Ko hotau tokoni ia mo hotau pa. 21 Seuke, ʻe fiefia hotau loto ʻi he ʻAfiona, He kuo tau falala ki hono huafa tapuhā. 22 ʻEiki, ke ha kiate kimautolu hoʻo ʻofa, ʻO tāu mo ʻemau tatali ki he ʻAfiona.
Same 34
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita ʻi heʻene liliu hono anga ʻi he ʻao ʻo Apimeleki ʻa ia naʻa ne kapusi ia, pea ne ʻalu.) KE u fakafeta ʻi kia Sihova ʻI he taimi kotoa pe: Ko hono fakamalo ʻe ʻi hoku ngutu maʻu pe. 2 ʻE polepole hoku laumalie ʻia Sihova: ʻE fanongo ki ai ʻa e kau tuʻutamaki, pea te nau fiefia. 3 Mou kau mo au ke viki ʻa Sihova, Pea tau hakeaki ʻi hono huafa fakataha. 4 Naʻa ku haʻao ki he ʻEiki, pea ne talia; Pea ne hamusi au mei heʻeku ʻu ilifia. 5 Naʻa nau hanga kiate ia, pea nau maama leva: Pea naʻe ʻikai peko honau mata. 6 Siʻi tuʻutamaki ko ē naʻe tautapa, pea naʻe ongoʻi ʻe Sihova, Pea ne fakahaofi mei hono faingataʻa kotoa. 7 ʻOku ʻapitanga ʻa e angelo ʻa Sihova takatakai ki heʻene kau ʻapasia, Ke fai honau fakahaofia. 8 Mou kamata ki he ʻEiki, ʻo ilo ʻoku sai: Monu ʻiaā ka ko e toʻa ʻoku hufanga ki ai. 9 Mou ʻapasia kia Sihova ʻa e kau lotu aʻana: He ʻoku ʻikai, ha masiva ʻa e kau ʻapasia kiate ia. 10 ʻOku ʻalefa pe ʻa e fanga laione talavou, mo nau fiekakai: Ka ko haʻa kumi ki he ʻEiki ʻe ʻikai te nau masiva ha meʻa ʻe taha ʻoku lelei. 11 Haʻuā, fanau, ʻo fanongo mai: Kau ako kiate kimoutolu ʻa e ʻapasia ki he ʻEiki. 12 Ko hai tu ha tangata ʻoku fie moʻui? ʻOku manako ʻaho lahi ke ne sio ki ha lelei 1 13 Lama ho ʻelelo mei he kovi, Mo ho loungutu mei he lea loi. 14 Afe mei he kovi, ʻo fai lelei; Kumi ki he melino, ʻo tuli ki ai. 15 Ko e fofonga ʻo Sihova ʻoku lalama ki he kau maʻoniʻoni, Pea ʻoku ne fakaongo ke maʻu ʻenau tangi. 16 Ko e fotunga ʻo e ʻEiki ʻoku feʻao mo e kau faikovi, Ke ʻtuʻusi ʻa e manatu ki ai ʻa mamani. 17 Naʻe tangi hake ʻa e faʻahinga ko ē, pea fanongo ʻe Sihova, ʻO ne hamusi mei honau faingataʻa kotoa. 18 He ko e loto lavea ʻoku ofi ki ai ʻa e ʻEiki, Pea ʻoku ne fakamoʻui ʻakinautolu ʻoku laumalie mafesi. 19 Ko e angatonu ʻoku lahi ʻene ngaahi mamahi: Ka ʻoku hamusi ia mei ai kotoa ʻe he ʻEiki. 20 ʻOku ne tauhi hono ngaahi hui kotoa: ʻOku ʻikai fasi hanau taha. 21 ʻE tamateʻi ʻa e angahala ʻe he kovi: Pea ko kinautolu ʻoku fehiʻa ki he kau angatonu ʻe taute ʻi. 22 ʻOku huhu ʻi ʻe he ʻEiki ʻa e moʻui ʻa e kau tamaioʻeiki aʻana: Pea ʻilonga ha falala kiate ia ʻe ʻikai fakahalaia.
Same 35
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita.) FEKUKI, ʻEiki, mo kinautolu ʻoku fekuki mo au: Tau ʻi ʻa kinautolu ʻoku tau ʻi au. 2 Toʻo ʻa e pa mo e fakaū, Pea ke tuʻu ke tokoni au. 3 Unuhi ʻa e tao, ʻo songo ʻa e hala Kiate kinautolu ʻoku tuli kita: Lea ki hoku laumalie, "Ko au ho moʻuiʻanga." 4 ʻOfa ke ma mo laea ʻa kinautolu ʻoku tuli ki heʻeku moʻui: Pea ko kinautolu ʻoku feinga kovi kiate au ʻofa ke fakafoki ki mui kinautolu, ʻo fakapuputuʻui. 5 Ke nau hange ko e kafukafu ʻi he ʻao ʻo e matangi, Pea fakateka ʻe he angelo ʻa e ʻEiki. 6 Ke fakapoʻuli mo heheke ʻaupito honau hala, Pea tuli kinautolu ʻe he angelo ʻa Sihova. 7 He kuo nau fakamohe kupenga kiate au taʻe hano ʻuhinga, Taʻe hano ʻuhinga ʻenau keli luo ke maʻu kita. 8 Ke moʻutamakia ia ʻe he fakaʻauha; Pea ko e kupenga kuo ne fakamohe ʻofa ke tau ai ia: ʻIo, ʻofa ke ne to ʻi he fakaʻauha pe ko ia. 9 Toki hakahaka hoku laumalie ʻi he ʻEiki: ʻO tomeʻe ʻi heʻene fakamoʻui. 10 Ko hoku hui kotoa ʻe lea, "ʻEiki, ko hai ʻoku tatau mo e ʻAfiona, Hoʻo huhu ʻi ʻa e tōkilalo meiate ia ʻoku malohiange, ʻlo, ʻa e tokilalo mo e masiva meiate ia ʻoku fai hono vete? " 11 ʻOku tuʻu hake ʻani fakamoʻoni fakamalohi; ʻOku nau ʻeke mai ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai te u ʻilo ʻi. 12 ʻOku nau totongi ʻeku lelei ʻaki ʻa e kovi pe, ʻOku hange ha toenga mate hoku laumalie. 13 Ka ko au — naʻa ku ʻai tauangaʻa ʻi heʻenau mahaki ʻia: Naʻa ku fakavaivaiʻi hoku laumalie aki ʻa e fiekaia; Pea ko ʻeku lotu — a! ke foki mai ā kia kita! 14 Naʻa ku fai ʻo hange ko ha kaumeʻa pe tokoua moʻoni: Hange ha taha ʻoku tengihia ʻene faʻe naʻe pehe ʻeku mapelu ʻo tangi. 15 Ka ʻi heʻeku humu ʻaku naʻa nau fiefia, ʻo fakataha leva: Naʻa nau fakataha ke ngaohia kita, ʻO nau ta mai taʻe te u ʻiloa; Naʻa nau hae au ʻo ʻikai tukua: 16 Naʻa nau fingofingo mai ʻi he lotolotonga ʻo e kau taʻelotu, Naʻa nau ʻutaki kaunifo kiate au. 17 ʻE Atonai, ko futu hoʻo moʻusioa pe! Fakafoki muʻa mei heʻenau koto fakaʻauha na ʻa hoku laumalie, ʻAʻeku meʻa pe taha mei he fanga laione. 18 Kau fakafeta ʻi atu ʻi he fakataha lahi: Te u fakamālo ki he ʻAfiona ʻi he lotolotonga ʻo ha fuʻu kakai. 19 Ko kinautolu ʻoku fakafili mai koeʻuhi ko ha loi, ke ʻoua te nau fakama ʻitoʻa: Pea ko kinautolu ʻoku fehiʻa mai tuʻungaʻa pe, ke ʻoua te nau fakahilehila. 20 He talaʻehai ko e melino ʻoku nau leaʻaki: ka ʻoku nau fakakaukau lea kākā, Ke kovi ʻa e kakai ʻoku nofo nonga ʻi he fonua. 21 Iʻo naʻa nau fakamanga honau ngutu kia kita; Naʻa nau pehe, Malie, malie, ʻa e sio ki ai hotau mata. 22 Kuo ke sio mo koe, ʻEiki; ʻoua te ke fakalongo: Atonai e, ʻoua te ke nofo mamaʻo. 23 O ʻio ʻi, pea ke ʻa ke fakamāu ʻi kita; ʻE hoku ʻOtua mo hoku ʻEiki, ʻā ke tokanga ʻi ʻeku meʻa. 24 Fakamāu au ʻo tāu mo hoʻo fai totonu, ʻe Sihova ko hoku ʻOtua; ʻO ʻoua ʻe luki kiate au ʻa kinautolu na. 25 Ke ʻoua te nau pehe ʻi honau loto, Malie, ko hotau loto ia: Ke ʻoua te nau pehe, Kuo tau folo ia. 26 Ke mā mo puputuʻu ʻa kinautolu ʻoku fiefia ʻi heʻeku ʻi he kovi: Ke nau ʻai ʻa e ma mo e laea ʻa kinautolu ʻoku mata hihiki. 27 Ke tuē mo mavava ʻakinautolu ʻoku tangane ʻia ʻi heʻeku fai totonu; ʻIo, ke nau lau maʻu pe, Malo mo e ʻEiki, ʻEne lotoʻaki ʻa e tuʻumalie o ʻene sevaniti. 28 Pea ko hoʻo maʻoni oni ʻe aʻau ʻe hoku ʻelelo, Mo ho fakamalo ʻi he kotoa ʻo e ʻaho.
Same 36
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa Tevita ko e sevaniti ʻa Sihova.) ʻOKU ai ha sikaina ʻo maumau lao ʻOku nofo ʻi he angahila, ʻi hono tefito ʻi loto; ʻOku ʻikai ha manavahe ki he ʻOtua Ke fai ha taʻofi mei muʻa. 2 Koeʻuhi kuo ne ʻai ke ha molemole ia ʻi heʻene vakai, ʻi he mei ʻilo ʻene angahala ʻo ne fehiʻa ki ai. 3 Ko e lau ʻa hono ngutu ko e kovi mo e kākā: Ko e fakapotopoto mo e fai lelei kuo tuku ia. 4 Ko ha kovi pe ʻoku ne fakakaukau ʻi ʻi hono mohenga; Ko e hala ʻoku ʻikai lelei ʻoku ne hanga ʻo foua; ʻOku ʻikai te ne fakaliliʻa ki he meʻa hala. 5 ʻE Sihova, ʻokuʻasi ʻihengaahilangi ʻa hoʻo ʻaloʻofa; ʻOku aʻu hoʻofai moʻoni kihengaahi ʻao na. 6 ʻOku hange ko e ngaahi moʻunga ʻa ʻOtua ʻa hoʻo fai totonu; Ko hoʻo ngaahi fakamāu ko ha moana hauhau: ʻE ʻEiki, kuo ke fakamoʻui mai ʻa e tangata mo e manu. 7 Hono ʻikai mahuʻinga hoʻo ʻofa, ʻe ʻOtua! Ko ia ko e fanau ʻa e kakai ʻoku hufanga ki he malu ʻo ho kapakau na. 8 ʻOku nau fuʻu makona ʻi he ngako ʻo ho fale; Pea ʻoku ke fakainu kinautolu ki he vaitafe ʻo ho ngaahi malie. 9 He ko e matavai ʻo e moʻui ʻoku ʻi he ʻAfiona: ʻi hoʻo mama te mau sio mama. 10 Ke holo ange muʻa hoʻo ʻofa ki haʻa ʻilo ki he ʻAfiona; Mo hoʻo fai totonu ki haʻa lotototonuā. 11 ʻOua naʻa tuʻu kiate au ʻa e vaʻe ʻoku laukau, Pea ko e nima ʻo haʻa faikovi, ke ʻoua te ne fakahē ʻi au. 12 Ko e ha kuo to ʻa e kau ngaūe hala: Kuo haʻaki kinautolu, pea ʻoku ʻikai te nau lava ke langa.
Same 37
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) ʻOUA te ke haʻaki hohaʻa koeʻuhi ko e kau faihala, ʻOua te ke meheka koeʻuhi ko e kakai ʻoku ngaūe kākā. 2 He vave honau tuʻusi hange ko e musie, Pea hange ko e mohuku mata ʻenau mae. 3 Falala koe kia Sihova, ʻo fai lelei, Nofo ʻi he fonua, ʻo kai taʻe teki. 4 Tuʻu foki ʻi he ʻEiki hoʻo manako, Pea te ne ʻatu ʻa e ngaahi kole ʻa ho loto. 5 Tekaki kia Sihova ho ʻalunga; Iʻo falala ki ai, pea te ne fai ʻe ia. 6 Iʻo, te ne fakahopo hake hoʻo maʻoniʻoni hange ko e mama, Mo e hā ho tonuhia ʻo hange ko e hoʻatā. 7 Nofo fakalongo koe ki he ʻEiki, ʻo tatali kiate ia: ʻOua te ke haʻaki hohaʻa koeʻuhi ko ha taha ʻoku taka monuʻia. Ha tangata ʻoku puleaki ʻi meʻa ʻo lava. 8 Maʻuā ʻa e mamahi, pea tukuange ʻa e ʻita: ʻOua ʻe haʻaki hohaʻa; ʻe iku kovi pe ia. 9 He ko e kau taʻe fai totonu ʻe tuʻusi ia: Ka ko haʻa matatali kia Sihova Ko kinautolu ʻe to ki ai ʻa e fonua. 10 Iʻo ʻoku toe siʻi pea mole ʻa ia ʻoku fai kovi; To te ke hakule ʻa e potu naʻe ʻi ai, ka ʻoku ʻikai. 11 Ka ʻe maʻu ʻa e fonua ʻe he faʻa kataki; Pea te nau fefiefia ʻi ʻi he melino lahi. 12 Ko faikovi ʻoku ne puleaki ʻi meʻa ki he maʻoniʻoni, Pea ʻoku ne ʻutaki kaunifo ki ai. 13 ʻE, ʻoku kata kiate ia ʻe Atonai: He ʻoku ne vakai hono ʻaho ʻoku ʻunuʻunu mai. 14 Ko kau faikovi kuo nau unuhi ʻa e heleta, Kuo nau teke foki ʻenau kaufana, Ke tulaki ʻa e taʻaliekina mo e masiva, Ke tamateʻi ʻa kinautolu ʻoku totonu ʻenau laka. 15 ʻE ulu ʻenau heleta ki hoʻonautolū pe fatafata, Pea ʻe mafesi ʻenau kaufana. 16 ʻOku lelei ʻa e kiʻi meʻa ʻa siʻi maʻoniʻoni ʻI he fuʻu koloa ʻa e tokolahi faikovi. 17 He mafesi ʻa e nima ʻo e kau faikovi; Ka ʻoku poupou ai pe ʻe Sihova ʻae maʻoniʻoni. 18 ʻOku ʻilo ʻi ʻe Sihovaʻa e ngaahiʻaho ʻo e kau haohaoa, Pea ko honau tofiʻa ʻe tuʻu ʻo ta1 ʻengata. 19 ʻI he taimi kovi ʻe ʻikai te nau ʻ ʻamanaki noa, i Pea ʻi he ngaahi ʻaho kovi te nau makona. 20 He ko e kau faikovi ʻe ʻauha, Pea ko e ngaahi fili ʻo Sihova ʻe ] hange ko e teunga ʻo e toafa: Te nau mole, te nau mole ʻi he kohu na. 21 ʻOku no ʻe he faikovi, ʻo ʻikai totongi; Ka ʻoku ʻofa ʻo fai ha foaki ʻe ma ʻoniʻoni. I 22 He ko haʻa tapuekina meiate ia te nau maʻu ʻa e fonua, Ka ko haʻa malaʻia meiate ia ʻe motuhia. 23 ʻOku meia Sihova ʻa e maʻu ʻo e 1 laka ʻa e tangata; Pea ʻoku ne ʻofa ki hono ʻaluʻanga. 24 Neongo te ne humu ʻe ʻikai te ne lafalafa: He ʻoku pukepuke ʻe Sihova hono nima. 25 Naʻa ku talavou, pea kuo u motuʻa ni: Ka kuo teʻeki te u mamata ki ha maʻoniʻoni kuo liʻaki, Pe ko hono hako ʻoku nofo ke kole meʻakai; 26 Ko e kotoa ʻo e ʻaho ʻoku ne nofo ke tali no; Pea ʻoku fai tapuekina ʻa hono hako. 27 Hiki mei he kovi ʻo fai lelei; Pea ʻe taʻengata hoʻo nofo ai. 28 He ʻoku manako ʻe Sihova ki he fakatonutonu meʻa, Pea ʻe ʻikai te ne liʻaki hono ʻofaʻanga; ʻE tauhi kinautolu ʻo taʻengata: Kae motuhi ʻa e hako ʻo e faihala. 29 Ko haʻa fai totonu te nau maʻu ʻa e fonua, Pea te nau nofo ai ʻo tuputupuʻa. 30 Ko e ngutu ʻo fai totonu ʻoku ne puʻaki meʻa poto, Pea ko e meʻa kuo ʻosiʻa sivi ʻoku talanoa ki ai ʻa hono ʻelelo. 31 ʻOku ʻi hono loto ʻa e lao ʻo hono ʻOtua: ʻOku ʻikai haʻane laka ʻe hekea. 32 ʻOku tokamalumu ʻe he angakovi ki he fai lelei, ʻO ne kumi tuʻunga ki hano tamateʻi. 33 ʻE ʻikai liʻaki ia ʻe Sihova ki hono nima, Pea ʻi hono fakamāu ʻe ʻikai te ne fakahalaia. 34 Talitali kia Sihova, pea tauhi hono ʻalunga, Pea te ne hakeaki ʻi koe ke maʻu ʻa e fonua: Ka hoko ʻa e motuhi ʻo haʻa faikovi te ke mātā ia. 35 Kuo u mamata ki ha tangata ko e manavaheʻia, Pea holofa hange ha ʻakau moʻui kuo teʻeki ue ʻia. 36 Faifai pea ʻaluange ai ha taha — uoke! kuo ʻikai; Pea u kumikumi kiate ia kae ʻikai ha mai. 37 Tokanga ʻi ʻa siʻi haohaoa, pea vakavakai ʻa maʻoniʻoni e: He ko e ʻamui ʻo e tangata ko ia ko e koto tuʻumalie. 38 Ka ko e kau faihala ʻe fakaʻauha fakataha: Ko e ʻamui ʻo e kau faihala ʻe motuhia. 39 Ka ko e fakamoʻui ʻo e faitotonu ʻoku meia Sihova, Ko honau hufanga ia ʻi he taimi faingataʻa. 40 Iʻo ʻoku tokoni ʻi kinautolu ʻe Sihova mo fakahaofi: ʻOku ne fakahaofi kinautolu mei he kau faihala, mo ne fakamoʻui, Koeuhi ʻoku ʻiate ia ʻenau tui.
Same 38
1 (Ko e Same ʻa Tevita: ko e meʻa fakamanatu.) ʻEIKI, ʻoua te ke valoki au ʻi hoʻo houhau; Pea ʻoua naʻa fai ʻi he tuputamaki hoʻo tautea au. 2 He ko hoʻo ngaahi ngahau ʻoku oʻo ʻia kita, Pea ʻoku moia au ʻe ho nima. 3 ʻOku ʻikai ha ʻila ʻe toe ʻi hoku kakano, koeʻuhi ko hoʻo mamahi na; ʻOku ʻikai ha moʻui ʻi hoku ngaahi hui koeʻuhi ko ʻeku hia. 4 He ko ʻeku ngaahi kovi kuo nau lomaki ʻi hoku ʻulu: Hange ha kāvenga mamafa kuo nau taʻomi au. 5 Ko hoku ngaahi kafo ʻoku namuaʻa, ʻo pala pe, Ko e ʻatunga o ʻeku vale. 6 Kuo kulukia au: ʻoku ou fuʻu hanoku pe; Hangē ha tengihia ʻeku ʻalu maʻu pē. 7 He ko e koto vela hoku kongaloto: Pea ʻoku ʻikai ha ʻila ʻe toe ʻi hoku kakano. 8 Ko e koto ʻangaʻanga pe au, ko e koto laiki: Ne u kaila ʻi he toʻe ʻa hoku ʻatāmai: 9 ʻE Atonai, ʻoku feʻao mo koe ʻeku fuʻu holi; Pea ʻoku ʻikai puli mei he ʻAfiona ʻeku mapuhoi. 10 ʻOku tatū hoku mafu, Kuo liʻaki au ʻe hoku ngu: ʻIo, naʻa mo e mama ʻo hoku mata ʻoku ʻikai kei ʻiate au. 11 Ko hoku ngaahi ʻofaʻanga mo kaumeʻa, ʻOku nau fakaʻehiʻehi mei hoku mala: ʻOku fakamamaʻo mo hoku kainga. 12 Pea ko kinautolu ʻoku kumi ki heʻeku moʻui ʻoku nau fanga tauhele, Pea ko kinautolu ʻoku feinga haku kovi ʻoku nau lau fakapo ai pe, Pea nau fakakaukau kākāʻi he ʻaho kotoa pe. 13 Ka ko au naʻa ku hange ha tuli ʻeku taʻe ongona: ʻO u hange ha noa ʻoku ʻikai mafaʻa hono fofonga. 14 Iʻo naʻa ku hange ha tangata ʻoku taʻetokanga, Ha taha ʻoku ʻikai haʻane fakamatala. 15 Hekokoe,Sihova,naʻakutuʻakiai: Ko koe te ke tali maʻaku, ʻe hoku ʻOtua ko Atonai. 16 He naʻa ku pehe — Naʻa ai haʻaku meʻa ke nau kakae, Naʻa nau hikisia ʻi he heke hoku vaʻe. 17 He ko au ʻoku ou meimei humu ai pe, Pea ko hoku hukia ʻoku feʻao mo au maʻu pe. 18 He naʻe pau ke u fakaha ʻeku kovi; Ko ʻeku hia ʻoku ou vaivai ai. 19 Pea ko hoku ngaahi fili ʻoku mʻoui, pea ʻoku nau malohi; Pea ko kinautolu ʻoku fehiʻa tuʻungaʻa pe kiate au ʻoku tokolahi. 20 Ko honau anga foki ke totongi ʻa e lelei ʻaki ʻa e kovi. Ko ia ʻi heʻeku tuli ki he lelei naʻa nau fai hoku talatalaaki. 21 ʻOua te ke liʻaki au, ʻe Sihova: ʻOua te ke hiki ʻo mamaʻo meiate au, ʻe hoku ʻOtua. 22 Vave mai ke tokonia, ʻE Atonai ko hoku fakamoʻuiʻanga.
Same 39
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Maʻa Situtuni. Ko e Same ʻa Tevita.) NAʻA ku pehe, Te u vakai hoku ngaahi ʻalunga, ʻo leʻo, Naʻa fai angahala ʻe hoku ʻelelo: Te u tauhi ʻaki ha fakaniupapua hoku ngutu, Lolotonga ʻoku ʻi hoku ʻao ʻa e kau pauʻu. 2 Ne u longo ʻi he fakavaivai, Pea u taʻofi ʻeku lea neongo ne u kovi ai; Pea ko hoku mamahi loto naʻe uhu ai. 3 Naʻa ku ongoʻi hifo kuo mafana hoku loto; ʻi heʻeku fifili, ʻiloange ko e afi naʻe ulo: Toki lea ʻa hoku ʻelelo. 4 ʻEiki, faka ʻilo kiate au hoku ngataʻanga, Mo e fua hoku taimi pe ko e ha; Ke u ʻilo hono ʻikai ko e ʻaunga kita. 5 Ta ʻoku ke fua lau ʻinima pe hoku taimi; Pea ko ʻeku moʻui kotoa ko e fo ʻi noa ʻi hoʻo vakai: ʻA, neongo ko e tangata ʻoku tuʻumalie taha, Ta ko e koto ʻahu pe ʻatāʻatā. 6 ʻA, ʻoku ʻalu holo ʻa e tangata ko e fuʻu ʻatā pe: ʻA, ʻoku nau taʻe manofo ke maʻu ha kohu pe: Fai ai pe ʻene fokotuʻutuʻu, Kae ʻikai ʻilo pe ko hai te ne faluku. 7 Pea ko eni ʻe Atonai, ko ʻeku toe tatali ki he ha? Ko ʻeku tuʻa ʻoku ʻi he ʻAfiona. 8 Hamusi au mei heʻeku angahala fuape: ʻOua ʻe ngaohi au ko e lumaʻanga ʻo e vale. 9 Naʻa ku longomate pe ā; Naʻe ʻikai te u mafaʻa hoku ngutu ke lea; He ko koe ne ke fai ʻa e meʻa. 10 Leʻei hoʻo ta meiate kita: Kuo u tei ʻosi ʻi he mamafa mai ho nima. 11 ʻO ka ke ka akonaki ʻa e tangata, ʻAki ʻa e ngaahi tautea ʻi heʻene angahala, ʻOku ke ngaohi hono fakaʻofoʻofa ke luku Hange ha ane ʻi ha kofu: Ta ko e tangata fuape ko e koto kohu. (Sila.) 12 Fanongo ki heʻeku lotu, ʻe Sihova, Pea fakaongo hifo ki heʻeku tautapa; ʻOua te ke fakalongo ʻi hoʻo vakai hoku lo ʻimata: He ko e muli au ʻoku nonofo mo e ʻAfiona, Ko e ʻaunofo hange ko ʻeku ngaahi kui kotoa. 13 Hanga kehe meiate au ke u fakamanava hake Teʻeki te u lakaange ʻo mole.
Same 40
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) NAʻA ku tatali fietatali kia Sihova; Pea ne meʻa mai, ʻo ongona ʻeku tautapa. 2 Pea ne ʻohake au mei he lepa uʻulu, Mei he kele pela; ʻO ne ʻai hoku vaʻe ki ha makatuʻu, Mo ʻai ke maʻu ʻeku laka. 3 Pea kuo ne ʻai ki hoku ngutu ha hiva foʻou, Ko e fakamalo ki he ʻOtua ʻotautolu: ʻE sio ki ai ha tokolahi, ʻo nau ʻapasia, Pea ʻe tuʻu ʻenau falala kia Sihova. 4 Monu ʻiaā ka ko e tangata, Kuo tuʻu ʻia Sihova ʻene falala, ʻO ʻikai ke hanga ki he kau fakamofutofuta, Pe ki he faʻahinga ʻoku tafoki kākā. 5 ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, Kuo ke fakalahi hoʻo ngaahi ngaūe mana, Mo hoʻo ngaahi fakakaukau maʻa homau faʻahinga: ʻOku ʻikai lava hono faʻu hokohoko atu; Ka ne u fie fakaha mo aʻau ʻOku nau hulu ʻi heʻeku mafai ke lau. 6 Ko e tamate manu mo e meʻaʻofa, ʻOku ʻikai te ke manakoa — Kuo ke foa telinga moʻoku — Ko e feilaulaumoifua mo angahala, ʻOku ʻikai te ke tala ke ʻatu. 7 Pea u toki pehe, "Ko au eni kuo u haʻu — " ʻI he takainga tohi kuo tohi moʻoku — 8 "ʻE hoku ʻOtua, ʻoku ou manako Ke u fai hoʻou finangalo; Pea ʻoku ʻi hoku loto fatu hoʻo lao. 9 Kuo u ongoongolelei mai ki he fakataha lahi ʻa e maʻoniʻoni." Seuke, ko hoku ngutu ē ʻe ʻikai te u taʻofi, ʻE Sihova, ʻoku ke ʻafioʻi. 10 Kuo ʻikai te u fufū ʻi hoku loto hoʻo fai totonu; Ko hoʻo fai moʻoni mo hoʻo fakamoʻui kuo u aʻau: Naʻe ʻikai te u fakapuli mei he fuʻu fakataha ʻA e ʻofa mo e moʻoni ʻa e ʻAfiona. 11 Talaʻehai te ke taʻofi, ʻe Sihova, Hoʻo fakaʻatu ʻi kita: ʻOfa ke malu ʻi ai pe kita ʻA e ʻofa mo e moʻoni ʻa e ʻAfiona. 12 He ʻoku kapui au ʻe he ngaahi kovi ʻoku ʻikai lava hono lau, ʻOku loki au ʻe heʻeku ngaahi hia, ʻo ʻikai te u masio atu; ʻOku hulu ʻi hoku tuʻoni louʻulu hono lau, Pea kuo mole hoku loto ʻiate au. 13 Fai ho tau, ʻEiki, ʻo hamusi kita: ʻEiki, vave mai ke tokonia. 14 Ke nau ma mo kula fakataha, ʻA kinautolu ʻoku kumi ʻeku moʻui ke fakaʻauha: Ke nau hola vale ʻo ongoongokovi, ʻA haʻa fiefia ʻi heʻeku tuʻutamaki. 15 Ko e ʻatunga o ʻenau ma ke nau moʻutafuʻua ʻA kinautolu ʻoku pehe mai, "Maitoʻa! Maitoʻa!" 16 Ke fiefia ʻi he ʻAfiona mo hakailangitau ʻA ia fuape ʻoku vivili atu: Ke lavaki lau ʻa e kau ʻofa ki hoʻo fakamoʻui na, " ʻE, ke hakeaki ʻi ʻa e ʻAfiona." 17 Ko au eni ko e faiekina mo tuʻutamaki; Ka ʻoku tukulotoa au ʻe Atonai: Ko hoku tokoni mo huhu ʻi ʻa e ʻAfiona; ʻE hoku ʻOtua, ʻoua te ke fakatotoka.
Same 41
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) MONUʻIAA ka ko ia ʻoku ne tokaʻi ʻa e tuʻutamaki: Ka hoko ʻa e ʻaho kovi ʻe fakahaofi ia ʻe he ʻEiki. 2 ʻE tauhi ʻe Sihova mo fakamoʻui, Te ne monuʻia ʻi mamani, Pea ʻe ʻikai te ke tuku ke faʻiteliha ai hono ngaahi fili. 3 Ko Sihova te ne poupou ia ʻi lie tokaʻanga, heʻene ngaluvai: ʻOku ke fakalelei hono mohenga kotoa heʻene mahaki. 4 Ko au naʻa ku pehe, Aloʻofa mai, ʻe Sihova: Faitoʻo hoku laumalie, he kuo u angahala ki he ʻAfiona. 5 Ko hoku ngaahi fili ʻoku nau fakaʻamu kovi mai, "ʻAfē te ne mate, pea mole ʻa e manatu ki ai? " 6 Pea ka haʻu ia hoku aʻahi ʻoku ne lau loi; Ko hono loto ʻoku ne tufi ʻa e kovi: ʻOku ne ʻalu ki tuʻa, ʻo lea ki ai. 7 ʻOku nau fakataha hoku vangi, ʻoku nau fefanafanahi: ʻA kinautolu kotoa ʻoku fehiʻa mai: ʻOku nau puleaki ʻi au ke fai mai ha kovi. 8 "Kuo pau kuo hua ʻi kiate ia ha mahaki fakalielia, Pea ʻe ʻikai te ne tuʻu mei heʻene tokoto ko ia." 9 Ko hoku kaumeʻa fafale foki, ʻA ia naʻa ku falala ki ai, Ha taha naʻe kai ʻa e ma aʻaku, Kuo ne hiki hono mui vaʻe kiate au. 10 Ka ko koe, ʻEiki, ke ʻaloʻofa mai, ʻo fokotuʻu au; Kau fai ha sauni kiate kinautolu. 11 Ko e meʻa ko ia ʻoku ou ʻilo ai hoʻo kei manako mai, He ʻoku ʻikai mavava ʻiate au hoku fili. 12 ʻIo, ko au ʻoku ke pukepuke ʻi heʻeku haohaoa, Pea ʻoku ke ʻai ke u feʻao maʻu mo koe, ʻo taʻengata. 13 Ke malō ʻia ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli Mei itaniti ki itaniti. Emeni mo Emeni.
KO HONO UA ʻO E PUKA
Same 42
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Hivaako ʻa Haʻa Kola.) HANGE ha tia ʻoku holi ki ha tafenga ʻoku vai, Pehe ʻa e holi ʻa hoku laumalie ki he ʻAfiona, Elohimi. 2 ʻOku fie inu hoku laumalie kia Elohimi, Ki ha ʻOtua moʻui: ʻAfē te u hoko atu, ʻo ha ʻi he ʻao ʻo Elohimi? 3 ʻAho mo e po ʻoku ou meʻakai ʻaki hoku lo ʻimata, Ko e ʻosi ʻa e ʻaho mo ʻenau lau mai, "Komaʻa ho ʻOtua?" 4 Kau manatu muʻa ʻa e ngaahi meʻa ni, ʻO u lilingi ʻe au kiate au ʻa e meʻa ʻoku ou lotoʻaki — Heʻeku laka atu ʻi he pupunga kakai, Heʻeku tepitepi tāimuʻa ki he fale ʻo Elohimi, ʻA e hiki mavava mo e fakafeta ʻi, He fai kātoanga ʻa e fuʻu kakai. 5 ʻE hoku laumalie, ko e ha ʻoku ke fie mapelu ai? Pea ko hoʻo lilingi mai hoʻo hohaʻa koeʻumaʻaki? Tatali koe kia Elohimi: He kuo pau ke hoko hano taimi Te u fai ʻeku fakafeta ʻi kiate ia, Ko hoku fakahangahake mo hoku ʻOtua. 6 ʻE hoku ʻOtua, ʻoku mapelu hoku laumalie, ʻo moia mai: Ko ia ʻoku ou manatua koe mei he fonua ʻo Sioatani, ʻIo, mei ongo Heamoni na, Mei he moʻunga ko Ki ʻimeʻa. 7 Ko e longoaʻa ʻo ho ngaahi vaitō ʻOku hange ko e fetaliaki ha ongo loloto: Kuo laka kotoa ʻi hoku ʻulu Ho ngaahi fasi mo e ngalu. 8 Ka ʻi he ʻaho ʻe fekau mai ʻe Sihova ʻene ʻofa fakaʻatu ʻi, Pea ʻe ʻiate au ʻene hiva poʻuli, Ko e lotu ki he ʻOtua o ʻeku moʻui. 9 Te u pehe kia Ela ko ʻeku makatuʻu, Ko e ha kuo ke fakangalongalo ʻi ai au? Ko e ha ʻoku ou ʻalu ai hange ha tengihia, Koeʻuhi ko e fakamalohi ʻa e fili na? 10 ʻOku hange ha laiki hoku ngaahihui. ʻA e fai ʻe hoku ngaahi fili ʻa hoku paetaku ʻi; Kuo ʻosi ʻa e ʻaho mo e lau mai ʻa kinautolu na, "Komaʻa ho ʻOtua?" 11 ʻE hoku laumalie, ko e ha ʻoku ke fie mapelu ai? Pea ko hoʻo lilingi mai hoʻo hohaʻa koeʻumaʻaki? Tatali koe kia Elohimi: He kuo pau ke hoko hano taimi Te u fai ʻeku fakafeta ʻi kiate ia, Ko hoku fakahangahake mo hoku ʻOtua.
Same 43
1 FAI hoku fakamaua ʻe ʻOtua; Pea taukapo ʻi ʻeku meʻa mo e puleʻanga taʻeʻofa: Hamusi au mei he tangata mamio mo kākā. 2 He ko koe ko hoku ʻOtua malohinga; Ko e ha kuo ke liʻaki ai kita? Ko e ha ʻoku ou ʻalu fano ai hange ha tengihia Koeʻuhi ko e fakamalohi ʻa e fili na? 3 Ko hoʻo mama mo hoʻo moʻoni, ʻe, fekau mai muʻa; Ke taki au ʻe kinaua: ʻO ʻave au ki ho moʻunga tapu na, Ki he ngaahi tapanekale ʻo e ʻAfiona. 4 Kau aʻu atu ki he olita ʻo e ʻOtua, Kia Ela ko e fiefia o ʻeku nekeneka: ʻO u hiva fakafeta ʻi ʻi he haape ki he ʻAfiona, ʻE Elohimi, ko hoku ʻOtua. 5 ʻE hoku laumalie, ko e ha ʻoku ke fie mapelu ai? Pea ko hoʻo lilingi mai hoʻo hohaʻa koeʻumaʻaki? Tatali koe kia Elohimi: He kuo pau ke hoko hano taimi Te u fai ʻeku fakafeta ʻi kiate ia, Ko hoku fakahangahake mo hoku ʻOtua.
Same 44
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa Haʻa Kola. Ko e Hivaako.) ʻE ʻOTUA, kuo ongo ki homau telinga, Kuo aʻau mai ʻe homau tupu ʻanga, ʻA e ngaūe naʻa ke feia ʻi honau kuonga, ʻi he ngaahi taimi fuoloa. 2 ʻA e ʻAfiona, ko ho nima ʻo u naʻe hu ʻihu ʻi ʻani puleʻanga, Kae fakalanga mai ʻo to ʻa kinautolu na; Naʻa ke laiki ʻani faʻahinga, ka ke ʻai kinautolu ke mafola. 3 He talaʻehai ko ʻenau heleta naʻa nau maʻu ai ʻa e fonua, Pe ko honau nima naʻa nau lava ai ke ikuna: Ka ko ho nima toʻomataʻu ia, mo ho malohi, mo e maama ʻa ho fofonga, Koeʻuhi naʻe toka kiate kinautolu hoʻo ʻofa. 4 Ko koe ia hoku tuʻi, ʻe ʻOtua: Ke ke tuʻutuʻuni maʻa Sekope ha ngaahi ikuna. 5 Ko e ʻAfiona te mau tui ʻi ai homau ngaahi fili: Ko ho huafa te mau malaki ai kinautolu ʻoku tuʻu mai. 6 He talaʻehai ʻoku ou falala ki heʻeku kaufana, Pea ʻe ʻikai te u ikuna ko ʻeku heleta. 7 Ka kuo ke ʻomi ke mau ikuna homau ngaahi fili, Pea kuo ke fakamaa ʻi kinautoluʻoku fehiʻa mai. 8 Ko Elohimi kuo mau polepole ai ʻi he ʻaho kotoa, Pea ko ho huafa te mau fakafeta ʻi ki ai ʻo taʻengata. (Sila.) 9 Ka kuo ke tekaki kimautolu, ʻo tuku ke mau ma; Pea ʻoku ʻikai te ke haʻele mo homau ngaahi vahenga. 10 ʻOku ke fakasituʻa kimautolu ki he fili: Pea ʻoku vete noa kimautolu ʻe he faʻahinga ʻoku fehiʻa mai. 11 Kuo ke tuku ke mau hange ko ha fanga sipi ʻoku meakaiʻaki; Pea kuo ke tulaki kimautolu ki he ngaahi kakai. 12 ʻOku ke fakatau ho kakai ki ha momo ʻi totongi, Pea talaʻehai ʻoku ke moʻumoʻua ʻi he meʻa oku ʻomi. 13 ʻOku ke tuʻutuʻuni kimautolu ko e maʻanga ʻo e nofo fonua ni, Ko e lumamova ʻingaʻanga ʻo e fonua takatakai. 14 ʻOku ke tuku kinautolu ko e taungaleaʻanga ʻo e ngaahi puleʻanga, Ko e meʻa ke kaloʻulu ai ʻani faʻahinga. 15 ʻOku feʻao mo au ʻeku fo ʻi ʻi he ʻaho kotoa, Pea ʻoku pulonga mai ʻa e ma hoku mata, 16 Ko e ongo mai ʻa e lea ʻa e manuki mo e talakā, Ko e hanga mai ʻa e fili mo e lama. 17 Ko e hoko mai ʻa e meʻa ni kotoa Ka talaʻehai naʻa mau fakangalo ʻi ʻa e ʻAfiona, Pe ne mau kākāʻi hoʻo fuakava. 18 Ko homau loto naʻe ʻikai situʻa, Pea ko ʻemau laka naʻe ʻikai afe mei ho ʻalunga; 19 ʻA ē ā kuo ke laiki kimautolu ʻi he potu ʻo e siakali, Pea ko e ʻatā ʻo e mate kuo ke ʻufiʻufiʻaki. 20 Ka ne mau fakangalo ʻi ʻa e huafa ʻo e ʻOtua ʻomautolu, Mo mafao homau nima ki ha ʻotua foʻou, 21 ʻIkai ʻe hakule ia ʻe Elohimi? He ʻoku ne ʻafioʻi ʻa e meʻa ʻoku tukuloto ʻi. 22 He ko e meʻa ʻi he ʻAfiona ʻoku fai ʻi he ʻaho kotoa homau have ʻi, ʻOku lau kimautolu ko e fanga sipi pe ke tamateʻi. 23 Ofo! ko e ha ʻoku ke mohe ai, ʻe Atonai? Meʻa hake, ʻoua naʻa fai ʻo taʻengata hoʻo liʻaki. 24 Ko e ha ʻoku hanga kehe ai ʻa e ʻAfiona? Ko e ha ʻoku māngalo ai homau ngaohikoviʻi mo fakamoʻulaloa? 25 Pea ʻoku mapelu ki he efu homau laumalie: ʻOku piki ki he kelekele homau kete. 26 Tuʻu koe mo homau tuʻotuʻa, Pea huhu ʻi kimautolu koeʻuhi ko hoʻo ʻofa.
Same 45
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ki he fasi ko Koni Lile. Ko e meʻa ʻa haʻa Kola. Ko e Himi fakaako. KoeHivalauʻofa.) ʻAKU kukuta hoku loto ke mahua — Talaatu ko e meʻa ʻoku sai — Ko eni kuo u lea, Ko ʻeku taʻanga ʻoku kau ki he tu ʻi: Ko hoku ʻelelo ko e peni tofu pe ʻa e tangata poto ʻi he tohi. 2 ʻOku fakaʻofoʻofa ange ʻi he hako ʻo e tangata siʻo ngaohi; Ko siʻo loungutu ʻoku vailolo ʻi: Ta ʻoku taʻengata ho monuʻia mei a Elohimi. 3 Siʻi helo, noʻo tenga hoʻo heleta, Ho langilangi mo fakangeingei na; 4 Pea ʻi ho fakangeingei ke ʻasi atu hoʻo heka na, Ke taukapo ʻi ʻa e moʻoni mo e totonu ʻoku taʻomia: Ka ke ʻilo meʻi ho toʻomataʻu ʻa e meʻa fakailina. 5 Ko hoʻo ngaahi ngahau ʻoku masila — To ʻani kakai, ʻo ke moe ʻia — ʻOku nau ʻasi ʻi he mafu ʻo e ngaahi fili ʻo e ʻafiona. 6 Ko ho taloni, ʻe ʻOtua, ʻOku lauikuonga pea taʻengata: Ko e sepita ʻo faitotonu ko ha sepita ia ʻa ho puleʻanga. 7 ʻOku ke manako ki he totonu, pea ʻoku ke fehiʻa ki he hala; Ko ia ai ko e ʻOtua, ʻio, ko ho ʻOtua, Kuo ne pani ʻaki koe ʻa e lolo ʻo e fiefia, ʻO lahi hake ʻi ho ngaahi kaumeʻa. 8 Ko ho kofu kotoa pe ko e koto muia mo alosi mo kasia; ʻOku fakafiefia ʻi ʻeni meʻa hiva mei he ngaahi palasi lei na. 9 Koni ʻofefine ʻoni tuʻi ʻoku ʻi ho kau ʻofaʻanga: Ko e ma ʻitaki ē ʻoku tuʻu mai ʻi ho toʻomatau kuo kofuʻaki ʻa koula mei Ofela. 10 Fanongo mai, ngaʻatā, ʻo vakai; ʻIo, ke ke fokotuʻu telinga mai, Pea ke ngalo ʻiate koe ho kakai, ʻIo, mo e ʻapi ʻo hoʻo tamai; 11 Kae manako ʻa e tuʻi ʻi ho hoihoifua: He ko ho ʻeiki ia; pea te ke hu kiate ia. 12 Pea naʻa mo e taʻahine Taia te ne haʻu mo e meaʻofa; ʻIo, ko e kakai koloa ʻia taha te nau ngaūe ke momole ho fofonga. 13 Ko e koto langilangi ʻa e ʻofefine ʻo e tuʻi, ʻo fai ki loto, He lalanga hono kofu ʻaki ʻa e koula filo. ʻE fola ha fala faka ʻingo ʻingo ʻi hono ʻave ki he ʻafio: 14 Ko e kau taʻahine ʻoku muimui atu ko hono takanga, Ko e ʻomi ai pe ki he ʻafiona. 15 ʻE taki atu kinautolu mo e fuʻu fiefia mo e mavava: Te nau hu ki he palasi ʻo e ʻafiona. 16 ʻE fetongi hoʻo ngaahi tamai ʻe ho ngaahi foha, Te ke fakanofo kinautolu ko e houʻeiki ʻi he ngaahi feituʻu kotoa. 17 Kau ʻai ke manatua ho huafa ʻI he toʻutangata mo e toʻutangata: Ko ia ai ʻe tuku ho kololia e he ngaahi faʻahinga, ʻO lauikuonga pea taʻengata.
Same 46
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Maʻa Haʻa Kola. Ke fai ʻe he kau taʻahine. Ko e Hiva.) KO E hufanga ʻa e ʻOtua kiate kitautolu, mo ha malohi, Ko e tokoni ʻi he mamahi matuʻaki ofi. 2 Ko ia ai ʻe ʻikai te tau manavahe neongo ʻe liliu ʻa mamani, Pea hiki ʻa e ngaahi moʻunga ki loto tahi; 3 Neongo e uʻulu mo hou hono ngaahi peau na, Mo tetetete ʻa e ngaahi moʻunga ʻi heʻene fakapupula. (Sila.) 4 ʻOku ai ha vaitafe, pea ko hono ngaahi manga ʻi vai ʻOku maʻu fiefia ai ʻa e kolo ʻa Elohimi, ʻIo, ʻa e potu tapu ko e nofoʻanga ʻo Elioni. 5 ʻOku ʻi kolo ʻa Elohimi, ʻe ikai faʻa uea; ʻE tokoni ki ai ʻo Elohimi ʻo ka ʻaho leva 6 Naʻe uʻulu ʻa e ngaahi kakai; naʻe hiki ʻa e ngaahi puleʻanga; Naʻa ne ʻai atu hono leʻo; naʻe vai ʻa e fonua. 7 Ko Sihova Sapaoti ʻoku ʻiate kitaua, Ko e ʻOtua ʻo Sekope ko hota moʻunga. (Sila.) 8 Haʻu ʻo mamata ki he ngaahi ngaūe ʻa Sihova, Hono kuo ne fai meʻa fakailifia ʻi he fonua! 9 ʻOku ne lolololo ʻa e ngaahi tau ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo mamani, ʻOku ne fesi ʻi kaufana, mo tuʻutuʻu tao, mo tutu saliōte ʻi he afi. 10 "Mou tuku, ʻo ʻilo ko au Elohimi, Te u hilio ʻi he ngaahi kakai, te u hilio ʻi mamani." 11 Ko Sihova Sapaoti ʻoku ʻiate kitaua, Ko e ʻOtua ʻo Sekope ko hota moʻunga! (Sila.)
Same 47
1 (Afi he Pule ʻo e Hiva. Ko meʻa ʻa haʻa Kola. Ko e Same.) PASIPASI nima, ʻa e ngaahi kakai na; Haʻaki kia Elohimi ʻa e hiva fieiia. 2 He ko e taupotu ʻa Sihova, ko e mana vaheʻia: Ko e tuʻi lahi ʻo mamani kātoa. 3 ʻOku ne fakavaivai kiate kitautolu ʻani puleʻanga, He ʻoku ne tuku ki hotau lalo vaʻe ha ngaahi faʻahinga. 4 ʻOku ne fili ke ʻotautolu pe ʻa. e tofiʻa ni, ʻA e puleʻanga ni ʻo Sekope — heʻene peleʻaki. (Sila.) 5 Kuo haʻele hake ʻa e ʻOtua mo e hiki tue, ʻIo, ʻa Sihova mo e ifi talupite. 6 Hiva fakamalo ki he ʻOtua, hiva fakamalo; Hiva fakamalo ki hotau tuʻi, hiva fakamalo. 7 He ko e ʻOtua ko e tuʻi fakaleveleva ʻo mamani: Faʻu hiva fungani, ʻo hiva ki ai. 8 Kuo tuʻi ʻa e ʻOtua ki he ngaahi puleʻanga: Kuo ʻafio ʻa e ʻOtua ʻi hono taloni tapuhā. 9 Ko e houʻeiki ʻo e ngaahi kakai kuo fakataha mai e Ke hoko ko e kakai ʻa e ʻOtua ʻo Epalahame: Seuke ko e ngaahi fakau ʻo mamani ʻoku ʻa e ʻOtua; Kuo mahiki ia ke fuʻu maʻolunga.
Same 48
1 (Ko e Hivasāme maʻa haʻa Kola.) ʻAKU lahi ʻa Sihova, pea ke lahi V/ hono fakamālō ʻia, ʻI he kolo ʻo hotau ʻOtua, ʻi hono moʻunga tapuhā. 2 ʻA Moʻunga Saione, fakaʻofoʻofa ʻene fotu na! Fakaholo mamataʻanga ʻo mamani kātoa! Siʻi tuliki tokelau, Siʻi kolo ʻo e Tuʻi Levu! 3 Ko e ʻOtua ʻi hono ngaahi palasi oʻona Kuo ha mai ko e fuʻu taua. 4 He vakai naʻe fetautaulaki mai ʻa e ngaahi tuʻi na, Naʻa nau laka mai fakataha. 5 ʻE, ʻoku nau sio ki ai, pea nau tuʻu leva; ʻOku nau ʻohovale, ʻoku nau moʻu tafuʻua. 6 Kuo puke kinautolu ai ʻi he tete; Mo e holi hange ha taha ke faʻele. 7 ʻOku ke laiki vaka Tasisi e ʻAki ʻa e matangi hahake. 8 Hange ko ʻetau fanongo, kuo pehe ʻetau siofi ʻi he kolo ʻo Sihova Sapaoti, ʻi he kolo ʻo hota ʻOtua ni: Ta ʻe fokotuʻu ia ʻe he ʻOtua Ke tuʻu maʻu ʻo taʻengata. (Sila.) 9 Kuo mau fili lea ke feʻunga Mo hoʻo ʻofa, ʻe ʻOtua, ʻI heʻemau nofo ʻi ho fale tapuhā. 10 Hange ko ho huafa, Elohimi, Ke pehe ho fakamaloʻia, ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo mamani: ʻOku fonu ʻi he fai totonu ʻA ho nima toʻomataʻu. 11 ʻA Moʻunga Saione, fakafiefia, Hakahaka, kau taʻahine Siuta, Koeʻuhi ko e ngaahi fakamāu ʻa e ʻAfiona. 12 Foli ʻa Saione, ʻo fakatakamilo ʻa tuʻa: Lau hono ngaahi taua. 13 Ako ke maʻu loto hono puke, Sio fakafo ʻimeʻa ki hono ngaahi palasi e; Koeʻuhi ke ke fakamatala fakaʻaufuli Ki ha toʻutangata ʻe hoko ʻamui. 14 He ko e anga ia ʻo Elohimi ko hotau ʻOtua, ʻO lauikuonga pea taʻengata: Te ne taki kitautolu e Ke fehalaaki mo e mate.
Same 49
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa haʻa Kola. Ko e Same.) FANONGO ki he meʻa ni, ʻa e ngaahi kakai; Fokotuʻu telinga mai, ʻa e nofo taimi: 2 ʻA haʻa maʻulalo mo haʻa maʻolunga fakatouʻosi. ʻA e koloa ʻia mo e masiva foki. 3 ʻE aʻau ʻe hoku ngutu ha koto poto; Pea ko e koto maama ʻa ʻeku fakalaulauloto. 4 Te u tuku atu hoku telinga ke maʻu ha palovepi: Te u fakamatala ʻi he haape ʻeku misiteli. 5 ʻi he ngaahi ʻaho ʻo e kovi koeʻumaʻa ʻeku manavahe, ʻO ka kapui au ʻe he kākā ʻo hoku kau hakivaʻe? 6 Ko e faʻahinga ʻoku falala ki heʻenau koloa, Mo pole ʻi he lahi o ʻenau ngaʻotoʻota; 7 Talaʻehai ʻoku lava ʻe ha taha ke huhu ʻi ha taha, Pe ke ʻange kia Elohimi hano tatala: 8 (To ko e huhu ʻi honau laumalie ʻoku fuʻu mamafa, Pea kuo pau ke tuku ai pe ʻo taʻengata:) 9 Ko e pehe ke ne moʻui atu ʻo lauikuonga, ʻO ʻoua te ne sio ki faʻitoka. 10 He kuo pau ke ne sio He mate ʻa e kau poto, Te nau ʻauha fakataha mo e vale mo e angafakamanu, ʻO liʻaki ʻenau koloa ke maʻu ha niʻihi atu. 11 ʻOku nau tui loto ʻe tuʻu honau ngaahi fale ʻo taʻengata, ʻA honau ngaahi nofoʻanga ki he toʻutangata mo e toʻutangata; ʻOku nau ui honau ngaahi ʻapi ʻaki honau huafa. 12 Ka naʻa mo e tangata langilangi ʻia ʻoku ʻikai kakato hono fo ʻi po, Ka ʻoku na tatau mo e fanga manu ʻoku mate longo. 13 Ko hono ʻalunga e ʻo e haʻa falala kia kita, Neongo ʻe malie ʻia ʻa e kakai ʻi heʻenau lea hili ʻenau pekia. (Sila.) 14 Hange ha fanga sipi ʻe fakahu ki Hetesi; Ko Mate honau tauhi: ʻE fakaehaua kinautolu ʻe he angatonu ʻi he hoko ʻa e pongipongi; Pea ko honau imisi ʻe tuku ke keina ʻe Hetesi, Kaeʻoua ke ʻikai toe ha meʻa ke ne fale ai. 15 Ka ko e ʻOtua te ne huhu ʻi hoku laumalie ni Mei he nima ʻo Hetesi: He te ne ʻave au. (Sila.) 16 Ka fakaaʻau ʻo koloa ʻia ha taha ʻoua manavahe, ʻi he hulu ʻa e naunau ʻia hono fale: 17 He talaʻehai te ne ʻave ha meʻa ʻi heʻene pekia; Talaʻehai ʻe hifo mo ia ʻene naunau ʻia. 18 Ka ko hono laumalie — neongo naʻa ne lau monū ki ai ʻi heʻene moʻui Pea ʻi hoʻo fai lelei maʻau kuo pau ho sani ʻe he kakai — 19 Te ne ʻalu ki he toʻutangata ʻo hono tupuʻanga; ʻA ia ʻoku ʻikai te nau sio ki he mama ʻo taʻengata. 20 Ko e tangata ʻoku langilangi ʻia kae ʻikai poto, ʻOku hange ko e fanga manu ʻoku mate longo.
Same 50
1 (Ko e Same ʻa Esafe.) KO ELA ELOHIMI SIHOVA kuo ne folofola, Pea kuo ne ui ʻa mamani mei he hopoʻanga laʻa ʻo aʻu ki hono toʻanga. 2 Mei Saione, ko e fungani ʻi he fakaʻofoʻofa, Kuo malama mai ʻa e ʻOtua. 3 ʻOku haʻele mai hotau ʻOtua e, Pea talaʻehai te ne fakalongo pe: ʻOku muʻomuʻa ʻiate ia ha afi fakaʻauha, Pea takatakai ki ai ha fuʻu afā. 4 ʻOku ne ui mai ʻa e ngaahi langi mei ʻolunga, pea mo mamani, Ki he fakamaau ʻo hono kakai. 5 "Mou fakataha mai, hoku ʻofaʻanga, kiate au; Haʻa fai kovinanite mo au ʻi he funga ʻo e feilaulau." 6 (ʻIo, kuo toka tala ʻe he langi hono pau ke totonu; He ko Elohimi ia ʻe fai ʻa e fakamāu.) (Sila.) 7 Fanongo mai kau lea, ʻe hoku kakai; Isileli e, kau fai ha talatalaaki: Ko ho Otua au, ʻa Elohimi. 8 ʻOku ʻikai ko hoʻomou ngaahi feilaulau ʻoku ou hopo ai mo koe; Seuke, ko hoʻo ngaahi feilaulaumoifua ʻoku ʻi hoku ʻao maʻupe. 9 Talaʻehai ʻoku ou fie toʻo ha pulu mei ho ʻapi na, Pe ha ngaahi kosi tangata mei ho ngaahi lotoʻā. 10 He ko e manu ʻo e vao ʻoku aʻaku kotoa pe, ʻA e manu ʻoku kaikai ʻi he moʻunga laui afe. 11 ʻOku ou ʻilo ʻa e manupuna kotoa ʻo e ngaahi moʻunga, Pea ʻoku ʻiate au ʻa e meʻa ʻoku ngaūe ʻi he toafa. 12 Ka ne u fiekaia ʻe ʻikai te u tala atu: He ʻoku aʻaku ʻa mamani mo hono mahu. 13 He te u kai koā ʻa e kakano ʻoni pulu kafakafa, Pe inu ʻa e toto ʻoni kosi tangata? 14 Feilaulau kia Elohimi ʻaki ʻa e fakafeta ʻi; Pea fakaai kia Elioni hoʻo ngaahi tukumoʻui: 15 Pea ʻi he ʻaho faingataʻa tautapa kiate au; Te u hamusi koe, pea te ke fakalangilangi ʻi au. 16 Ka ki he angahala ʻoku folofola mai ʻa Elohimi, Ko e ha ʻau ʻoku ke lau fola ai ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni, Pea ko ʻeku kovinanite ʻoku ke ngutu ʻaki? 17 ʻOsi ʻoku ke fehiʻa koe ki he akonekina, Pea ko ʻeku ngaahi lea ʻoku ke si ki ho tuʻa. 18 Ko hoʻo sio leva ki ha kaihaʻa pea mo felatani, Pea ke meʻatāha mo e kau feʻauaki. 19 Kuo ke tukuange ho ngutu ke taka he kovi, Pea ko ho ʻelelo ʻoku ne fatu loi. 20 ʻOku ke nofo ni ʻo lau ʻi ho tokoua e, Pea ke ʻai tukiaʻanga ki he tama ʻa hoʻo faʻe. 21 Ko e ngaahi meʻa pehe naʻa ke fai, pea u fakalongope, Naʻa ke lau ʻoku ou tatau matē mo koe: Kau valoki koe muʻa, ʻO ʻai hokohoko ke ke mata. 22 ʻA e kau fakangalo ʻi ʻOtua, fakakaukau muʻa ki he meʻa ni, Naʻa ku hae kimoutolu, ʻo ʻikai ha taha ʻe haofaki: 23 Ko ia ʻoku ne feilaulau ʻaki ʻa e fakafeta ʻi, ʻOku ne fai moʻoni hoku fakalangilangi ʻi, Pea ʻoku ne tofa ʻa e hala ke u fakaha ki ai, ʻA e fakamoʻui ʻa Elohimi.
Same 51
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita ʻi he ʻalu kiate ia ʻa e palofita ko Netane, hili ʻene ʻalu kia Patisepa.) KE ke mēsi kiate au, ʻe ʻOtua, He ko ho tau ʻa e manavaʻofa: Ke ke tamateʻi ʻeku ngaahi angahala Ke hoa mo e lahi ʻo hoʻo ʻaloʻofa. 2 Ke ke matuʻaki fo au mei heʻeku hia, Pea ʻai ke u maʻa mei heʻeku angahala. 3 He ʻoku ou ʻilo ʻi ʻeku talangataʻa, Pea ʻoku ma feʻao maʻu pe mo ʻeku angahala. 4 Ko koe — ko koe pe kuo u angahala ki ai: Pea kuo u fai ʻa e meʻa ʻoku kovi ʻi hoʻo vakai: Koeʻuhi ke ha hoʻo tonuhia ʻo ka ke ka lea, Pea ke ʻatāʻatā ʻo ka ke ka fakamauā. 5 Vakai naʻe fanauʻi au mo e hia; ʻlo naʻe tu ʻitu ʻia ʻeku faʻe ʻiate au ko e meʻa angahala. 6 Vakai ʻoku ke manako ki he fai moʻoni ʻi he feituʻu lotoloto: Pea ʻi he potu fufū te ke ngaohi au ke u ʻilo ʻa e poto. 7 Ke ke fakamaʻa ʻi isope au, pea te u maʻa: Fo au, pea te u hinehinaange he sinou. 8 Tuku ke u fanongo ki he fakafiefia mo e mavava, Kae meʻe ʻa e ngaahi hui kuo ke fakavolu. 9 Hanga kehe mei heʻekungaahi angahala, Pea tamateʻi ʻeku hia kotoa. 10 Fakatupu ʻiate au ha loto maʻa, ʻe ʻOtua; ʻO toe langaʻi ʻi loto ha laumalie totonua. 11 ʻOuae kapusi au mei he feʻao mo koe; Pea ko ho laumalie tapu ʻoua te ke ʻave. 12 Koe fiefia ʻo hoʻo fakamoʻui ke ke fakafoki kia kita. Kae poupou au ʻe ha laumalie tauʻatāina. 13 Te u toki ako ho ngaahi hala ki he kau talangataʻa; Pea ʻe foki kiate koe ʻani kau angahala. 14 Fakahaofi au mei he halaia toto, ʻe Elohimi ko hoku ʻOtua fakamoʻuiʻanga, Kae fakahikihiki ʻi ʻe hoku ʻelelo hoʻo fakatonuhia. 15 Atonai ʻe ko hoku loungutu ke ke toʻo, Kae aʻau ʻe hoku ngutu ho fakamalo. 16 He ʻoku ʻikai te ke tangi ki he feilaulau, Ka ne pehe te u ʻatu: Naʻa mo e feilaulau moifua ʻOku ʻikai te ke manakoa. 17 Ko e feilaulau ki he ʻOtua ko e laumalie lavea: Ko e loto lavea mo mafesifesi ʻe ʻikai taʻe tokaʻi ʻe he ʻAfiona. 18 Ke ke finangalo ke fai lelei ki Saione: Langa ʻa e ngaahi ʻa ʻo Selusalema e. 19 Te ke toki fiemaʻu ʻa e feilaulau fakatonuhia, ʻAni feilaulaututu mo moifua: Te nau toki feia pulu ʻi ho olita.
Same 52
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Hivaako ʻa Tevita: ʻi he haʻu ʻo e Itomi ko Toeki, ʻo fakaha kia Saula, ʻo pehē, "Ne haʻu ʻa Tevita ki he fale ʻo AhimilekL") KO e ha ʻoku ke polepole ʻi he kovi kuo fai — ʻa e toʻa! Ko e ʻofa ʻa Ela ʻoku tolonga. 2 ʻA e manako kākā, ko ho ʻelelo ʻoku fakakaukau fakapo, ʻO hange ha tele kuo fakaʻalo. 3 ʻOku ke ʻofa lahi ki he kovi ʻi he lelei; Pea ki he loi ʻi he lea maʻoniʻoni. (Sila.) 4 ʻA e ʻelelo kākā, Ko hoʻo manako ai pe ʻaelau fakaʻauha. 5 Ko Ela foki te ne laiki koe ʻe taʻe hili; Te ne puke koe ʻo hamusi mei ho teniti, Pea te ne taʻaki fuʻu mei he fonua ʻo e moʻui. (Sila.) 6 Pea ʻe sio ki ai ʻa e kau angatonu, pea te nau ʻapasia, Pea te nau kata manuki ki he toko taha ko ia, 7 "Aua! ta ko e toʻa ia naʻe ʻikai hufanga ʻaki ʻa e ʻOtua, Ka ne falala ki he lahi o ʻene koloa, ʻO ne taʻemangoi ʻi he fai ʻene havala." 8 Ka ko au te u ʻi he fale ʻo e ʻOtua, ʻO hange ha fuʻu olive laumata. Te u falala ki he ʻofa ʻa e ʻOtua, ʻO lauikuonga pea tuputupuʻa. 9 Te u fakafeta ʻi kiate koe ʻo ta engata, Koeʻuhi ko hoʻo fai ʻa e meʻa ko ia: Pea te u tatali ki ho huafa he ʻoku lelei ia, ʻi he ʻao ʻo ho kau ʻofeina.
Same 53
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai ʻaki a e fasi fakaminu. Ko e Hivaako ʻa Tevita.) ʻAKU pehē ʻe he vale ʻi hono loto, "Oku ʻikai ha ʻOtua." Kuo nau fakakaʻanga, pea nau fakalielia ʻi he kovi honau toʻonga; ʻOku ʻikai ha fai lelei ʻe toko taha. 2 Ne ʻafio hifo mei langi ʻa Elohimi ki he hako ʻo e tangata, Ke vakai pe ʻoku fakapotopoto ha taha, Pe ai ha taha ʻoku kumi ki he ʻOtua. 3 Kuo nau holomui taki taha; Kuo nau hoko ko e koto fakalielia; ʻOku ʻikai ha taha ʻoku fai lelei, ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha. 4 ʻOku ʻikai haʻanau ʻilo koā, ʻa e fai kovi? ʻAkinautolu ʻoku keina hoku kakai hange ha kai meʻakai, Ka ko Elohimi ʻoku ʻikai te nau lotu ki ai. 5 ʻi he potu ko ia naʻa nau moʻu manavahea, Ka naʻe ʻikai hano ʻuhinga o ʻenau ilifia: He kuo tufaki ʻe Elohimi ʻa e hui ʻo ia ʻoku hanga tau mai, Kuo ke fakamaa ʻi kinautolu he kuo liʻaki kinautolu ʻe Elohimi. 6 Taumaiā ke ʻomi mei Saione ʻa e fakamoʻui ʻo Isileli! Ka fakafoki ʻa e popula ʻo hono kakai ʻe Elohimi, Toki hakahaka ʻa Sekope, toki nekeneka ai ʻa Isileli.
Same 54
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ngaahi meʻa helefilo. Ko e Hivaako ʻa Tevita. Ko e taimi naʻe ʻalu hake ai ʻa e kau Sifi, ʻo nau pehe kia Saula, ʻ"Ikai ʻoku toi ʻa Tevita ʻi homau feituʻu?") ELOHIMI, ke ke fakamoʻui au ʻo tāu mo ho huafa, Pea fakamāu ʻeku meʻa ʻo tāu mo ho toʻa. 2 Elohimi, fanongo ki heʻeku lotu; Ofe ʻi ho fofonga ki he lea ʻa hoku ngutu. 3 He kuo tuʻu kiate au ha fanga muli, Pea ko e kau fakamalohi kuo tuli ki heʻeku moʻui; Kuo ʻikai te nau tuku ʻi honau ʻao ʻa Elohimi. (Sila.) 4 Vakai, ko Elohimi hoku tokoni; Ko Atonai ko e paletuʻa oʻeku moʻui. 5 Te ne fakafoki ki hoku ngaahi fili ʻenau kovi: ʻE, fakaʻauha kinautolu ʻo tāu mo hoʻo moʻoni. 6 Te u fai fiefai ha feilaulau ki he ʻAfiona: Te u fakafeta ʻi ki ho huafa, ʻe Sihova; he ʻoku lelei ia. 7 He kuo ne hamusi au mei he kotoa o ʻeku mamahi; Pea kuo sioa ʻe hoku mata ʻa hoku ngaahi fili.
Same 55
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ngaahi meʻa helefilo. Ko e Hivaako ʻa Tevita.) FANONGO, Elohimi, ki heʻeku lotu; Pea ʻoua te ke hanga kehe mei heʻeku ngaahi hu. 2 Tokanga kiate au, ʻo tali mai: ʻOku ʻou hohaʻa tuʻu ʻi heʻeku mamahi, ʻO ʻikai mataʻofi ʻeku toʻe tangi; 3 Koeʻuhi ko e lea ʻa e fili, Koeʻuhi ko e loki au ʻe he kakai kovi; He ʻoku nau langaʻi ha kovi ke pa ʻiate au, Pea ʻi heʻenau ʻita ʻoku nau fakatanga ʻi au. 4 ʻOku ou langa loto pe: Pea kuo to kiate au ʻa e ngeia ʻo e mate. 5 Ko e manavahe mo e tetetete kuo aʻu kiate au, ʻo hu; Kuo taʻomi au ʻe he fakalilifu. 6 Pea u toki pehe, Taumaiā ke u kapakau hange ha lupe! Kau toki puna atu ʻo nofo nonga pe. 7 ʻA, ʻe mamaʻo atu ʻeku hola, Pea te u malolo ʻi he lala. (Sila.) 8 Te u kumi vave haku hufanga Mei he matangi taka mo e afā. 9 Fakaiku noa, Atonai e: ʻAi ke nau lea kehekehe, He kuo ʻilo ʻi he kolo ʻa e fakamalohi mo e ke. 10 ʻOku na taka ʻi he funga ʻa ʻi he ʻaho mo e po: Pea ko e pauʻu mo e fakamamahi ʻoku nofo mei loto. 11 ʻOku lotolotoi ai ʻa e uʻunoa: ʻOku ʻikai hiki mei hono malaʻe ʻa e ngaūe fefeka mo e kākā. 12 He talaʻehai ko ha fili ʻoku taukae ʻi kita; Ka ne pehe te u ala kataki ʻi: Talaʻehai ko e taha ʻi he faʻahinga ʻoku fehiʻa mai, ʻa ia ʻoku fakapupula; Pehe te u fufū au mei ai: 13 Ka ko koe pe, ko e tangata ʻi hoku laine; Ko hoku takanga, mo hoku kaumeʻa fafale. 14 Naʻe malie ʻema faʻa talanoa fakaʻekimaua, Pea ma hoa ʻi he fononga tapu ʻi he ʻalu ki he fale ʻo e ʻOtua. 15 ʻOfa ke moʻutamakia kinautolu ʻe he mate, Ke nau ʻalu hifo ki lolofonua ʻoku nau moʻui pe: He ko e kovi ʻoku ʻi honau nofoʻanga, ʻo lotolotoi pe. 16 Ka ko au ʻoku ou tautapa ki he ʻOtua; Pea ʻoku fakamoʻui au ʻe Sihova. 17 Efiafi, pongipongi, mo hoʻatā, ʻoku ou tala ʻeku mamahi, mo toʻe tangi; Pea kuo ongo atu ʻeku lea ki ai. 18 ʻOku ne fakahaofi ʻaupito ʻeku moʻui mei he tau naʻe fai mai: He ko e kakai naʻe fai mo au ko e meʻa tokolahi. 19 ʻE ongoʻi ʻe he ʻOtua, pea te ne fakavaivai ʻa kinautolu na, (Sila.) He ʻoku ne ʻafio ai pe talu mei muʻa. ʻIo, ʻa kinautolu ʻoku ʻikai hanau taufetongi, Pea ʻoku ʻikai te nau ʻapasia kia Elohimi. 20 Kuo ala hono nima kiate kinautolu naʻe melino mo ia Kuo ne maumauʻi ʻene fuakava. 21 ʻOku momole hono ngutu, ko e koto totokaʻi huʻakau, Ka ko e meʻa ʻoku ʻi hono loto ko e tau: ʻOku fakamalūlūange ʻi he lolo ʻene ngaahi lea, ʻOsi ko e ngaahi hele ia ʻoku hiki ta. 22 Li hoʻo kāvenga kia Sihova, He te ne poupou koe ʻe ia: ʻE ʻikai te ne tuku ʻa e maʻoniʻoni ke ue ʻia ʻo taʻengata. 23 Ka ko koe, Elohimi, te ke ʻohifo kinautolu ki he luo fakaʻauha. Ko e kau tangata toto ʻia mo kākā, ʻE ʻosi ʻenau moʻui teʻeki vaeua; Ka ko au te u falala ki he ʻAfiona.
Same 56
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai ʻaki ʻa e fasi "Ko e Lupe noa ʻi he ngaahi potu mamaʻo." Ko e Same Koula ʻa Tevita: ʻi he taimi naʻe puke ia ʻe he kau Filisitia ʻi Kati.) ʻOFA mai, Elohimi, he ʻoku fie folo au ʻe he tangata: Ko e ʻaho kotoa ʻoku nau tau ʻi au, ʻo fakamalohia. 2 ʻOku fie folo auʻe hoku ngaahi fili ʻi he ngaahi ʻaho kotoa: He ʻoku toko lahi ʻoku fai tau mai, ʻo ta mei ʻolunga. 3 Ko e taimi o ʻeku ilifia, Te u falala ki he ʻAfiona. 4 Ta Elohimi te u polepole ʻi heʻene folofola: Ta Elohimi te u falala ʻo ʻikai te u ilifia; ʻE lava ha meʻa koā kiate au ʻe haʻa kakano ʻatā? 5 Ko e ʻaho kotoa ʻoku nau nofo ko e piko ʻi ʻeku fai: Ko ʻenau ngaahi fakakaukau kiate au, ha meʻa pe ke u kovi ai. 6 Oku nau fakataha — Ko e malumu ʻoku nau tuku ai — Ko hoku topuvaʻe ʻoku lama ʻe kinautolu na, Hange ai pe ʻenau feinga ʻi ʻeku moʻui. 7 Te nau hao koa ʻi he funga o ʻenau kovi? ʻE ʻOtua, ke ke hifo ki lalo ʻa e fuʻu kakai na ʻi hoʻo tuputamaki. 8 Ko ʻeku ʻaunoa ni ʻoku fakalau ʻe he ʻAfiona — ʻE, ke ke ʻai hoku lo ʻimata ki hoʻo hina na — ʻIkai ʻoku tuʻu ʻi hoʻo tohi na? 9 Toki fakafoki ki mui ai hoku ngaahi fili, ʻo kau ka tautapa atu: Kehe ko e meʻa ni ʻoku ou ʻilo ki ai: ʻoku kau ʻa e ʻOtua maʻaku. 10 Ta Elohimi ʻoku ou polepole ʻi he folofola Ta Sihova ʻoku ou polepole ʻi he folofola. 11 Ta Elohimi ʻoku ou falala, ʻo ʻikai te u ilifia; Ko e ha ʻe lava kiate au ʻe ha tangata? 12 ʻOku ʻiate au ʻa e ngaahi tukumoʻui naʻa ku fai atu, Elohimi: Te u fakaai ki heʻAfionaʻeku ngaahi fakafeta ʻi. 13 He kuo ke hamusi hoku laumalie mei he mate: ʻikai te ke tauhi mei he hinga hoku vaʻe? Ke u taka ʻi he ʻao ʻo Elohimi ʻi he maama ʻo e moʻui.
Same 57
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ki he fasi ko ʻ"Oua ʻe fakaʻauha." Ko e Same Koula ʻa Tevita ʻi heʻene mei he ʻao ʻo Saula ʻi he ʻana.) ʻOFA mai, ʻofa mai, Elohimi e; He kuo hufanga atu hoku laumalie: ʻIo, te u hufanga ki he malu ʻo ho kapakau na, Kae ʻoua ke tolona ʻa e fakaʻauha. 2 Te u tautapa ki he ʻOtua Taupotu; Kia Ela ʻoku taukapo ʻi au. 3 Te ne fekau mei langi ke fakamoʻui au, — Manuki e ʻa ia ʻoku fie folo au — (Sila.) ʻE fekau ʻe he ʻOtua ʻene ongo meʻa ʻOfa mo Totonu. 4 ʻOku lotolotoi ʻi ha fanga laione ʻeku moʻui; Kuo pau ke u tokoto mo ha faʻahinga ʻoku ina, ko e hako ʻo houʻeiki, Ko e tao mo e ngahau honau nifo, Pea ko e heleta masila honau ʻelelo. 5 ʻAi ke ke maʻolunga ʻi he ngaahi langi, ʻe ʻOtua: Mo ho kololia ʻi mamani kotoa. 6 Naʻa nau teu ha kupenga ki heʻeku ʻalu; Ne ne ofe ʻi hoku laumalie ke tau: Naʻa nau keli ha luo mei muʻa; Kae kokolo ai ʻa kinautolu na. (Sila.) 7 Kuo pau hoku loto, ʻe ʻOtua, kuo pau hoku loto Te u hiva mo fai fakamalo. 8 ʻA, hoku kololia e; ʻA, helefilo mo e haape: Ko au te u fafangu ʻa e ata kei mohe. 9 Te u fakafeta ʻi kiate koe, ʻe Atonai, ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi kakai: Te u hiva fakamalo ki he ʻAfiona ʻI he lotolotonga ʻo e ngaahi faʻahinga. 10 He ʻoku aʻu ki he langi hoʻo ʻaloʻofa, Pea ko ho totonukihengaahiʻaona. ʻAi ke ke maʻolunga ʻi he ngaahi langi, ʻe ʻOtua; Ho kololia ʻi mamani kotoa.
Same 58
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ki he fasi ko "Oua ʻe fakaʻauha." Ko e Sāme-Koula ʻa Tevita.) HONO moʻoni hoʻomou leaʻaki ʻa e totonu, haʻa ʻOtua? Hako ʻo houʻeiki, ʻoku mou fai maʻoniʻoni koa hoʻomou fakamāu? 2 ʻA, ʻi homou loto ʻoku mou ngaūe ʻi ʻa e kovi; Pea ʻi he fonua ʻoku mou fakamamafa ʻa e meʻafua ʻaki homou nima malohi. 3 ʻOku kamata ʻa e afe ʻa e kau angahala ʻi he manava: Talu honau fanauʻi mo e hē, ʻo leaʻaki ʻa e kākā. 4 ʻOku ʻi ai ʻenau meʻa kona tatau matē mo e kona ʻo e ngata: Tatau mo e ata tuli ʻoku ne tapuni hono telinga; 5 ʻA ia ʻoku ʻikai ke tokanga ki he leʻo ʻo e kau maki, Pe ki he fakalalata manu, neongo e fuʻu poto ʻene fai. 6 Fesi honau nifo ʻi honau ngutu, ʻe ʻOtua: Taʻaki fuʻu ʻa e nifo ngao ʻo e fanga laione mui, e Sihova. 7 Ke nau mole hange ha vai ʻoku tafe atu: Ka fana, ke hange kuo tuʻusi ʻa e mui ngahau. 8 Ke ne hange ha sineili ʻoku maha hono huhuʻa ʻi he tafe hono hala: Ke hange ko e tama to ʻa ha fefine; ke hange ko ha kakai kuo teʻeki sio ki he laʻa. 9 Teʻeki ongoʻi ʻe hoʻomou ngaahi kulo ʻa e ʻakau fefie talatala, Pe mata pe mōmoa kuo vilingia leva. 10 Toki fiefia ʻa e maʻoniʻoni he kuo ne mata ʻa e sauni: Te ne unu hono vaʻe ʻi he toto ʻo e kakai kovi. 11 Ko ia ʻe lau ʻe he kakai, "Ta ʻoku ai ha totongi ʻa e maʻoniʻoni: Ta ʻoku ai ha ʻOtua ʻoku fai fakamaau ʻi mamani."
Same 59
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ki he fasi ko "Oua ʻe fakaʻauha." Ko e SameKoula ʻa Tevita ʻi he taimi naʻe fekau ai ʻe Saula ke lama ʻa e fale ke tamateʻi ia.) ʻE HOKU ʻOtua, hamusi au mei hoku ngaahi fili: Hiki ki ʻolunga meiate kinautolu ʻoku tuʻu mai. 2 Hamusi au mei he kakai ʻoku moʻui ʻaki ʻa e angahala, Pea fakahaofi au mei he kau siana toto ʻia. 3 He vakai kuo nau puleaki ʻi ʻeku moʻui; ʻOku nau fakataha ke fai meʻa kiate au ko e koto malohi; Ka talaʻehai ko haʻaku ngaūe kovi kuo fai, pe ko haʻaku angahala, ʻEiki. 4 Taʻe haʻaku kovi ʻoku nau felelei ke fakate mai: Ke ke ʻa ke fakafetaulaki kiate au, ʻo vakai. 5 ʻIo, ko koe, Sihova Elohimi Sapaoti ʻa e ʻOtua ʻo Isileli, O ʻi ke aʻahi kotoa ʻa e hiteni: ʻOua te ke mamaeʻi ha toko taha ʻi he kau kovi ʻoku lavaki. (Sila.) 6 ʻOku nau foki efiafi, ʻOku nau kalou hange ha kuli, ʻOku nau foli takai ki he kolo ni. 7 ʻOi! ʻa e puʻaki ʻe honau ngutu na; Ta ko honau loungutu ko e ʻainga heleta: "Ko ia ai pe, he ko hai ʻoku ongona?" 8 Ka ko koe, ʻEiki, ʻoku ke kata kiate kinautolu na; ʻOku ke manukia ʻa e hiteni kotoa. 9 ʻE hoku malohinga, ko koe te u tauhi ki ai: He ko hoku taua ʻa Elohimi. 10 Ko hoku ʻOtua te ne fakafetaulaki kiate au mo ʻene mēsi: ʻE tuku ʻe Elohimi ke u sioa hoku ngaahi fili. 11 ʻOua ʻe tamateʻi kinautolu, Naʻa ngalo ʻa e meʻa ʻi he kakai oʻoku: Fai ʻaki ho ivi ke nau ʻaunoa, pea toki tulaki kinautolu, ʻE Atonai ko homau fakaū. 12 ʻOku angahala tuʻu honau ngutu ʻi he meʻa ʻoku to mai, Ko ia tuku ke puke kinautolu ʻi heʻenau fielahi, Pea koeʻuhi ko e kape mo e loi ʻoku nau leaʻaki. 13 Fakaʻauha kinautolu ʻi hoʻo tuputamaki, Fakaʻauha ke ʻoua te nau toe ʻi ai: Ke nau ʻilo ʻoku pule ʻi Sekope ʻa Elohimi, ʻO fai atu ki he ngataʻanga ʻo mamani. (Sila.) 14 Pea te nau foki efiafi, Te nau kalou hange ha kuli, Pea te nau foli takai ki he kolo ni. 15 Te nau holi fano he kumi kai ʻa kinautolu na; Ka ʻikai maʻu te nau mohe fiekaia. 16 Ka ko au te u hivaʻaki ho ivi; Pea te u kalangaʻaki hoʻo ʻofa ʻi he pongipongi: He ko e fuʻu taua koe kiate au, Mo e hufanga ʻi he ʻaho naʻa ku faingataʻaia ai fau. 17 ʻE hoku malohinga, ko koe te u ta haape ki ai: He ko hoku taua ʻa Elohimi Ko e ʻOtua o ʻeku mēsi.
Same 60
1 Ki he Pule ʻo e Hiva. Ki he fasi ko "Lile fakamoʻoni." Ko e SameKoula ʻa Tevita ki he ako. Feʻunga mo ʻene fekuki mo SiliaMesopotemia, pea mo SiliaSopa, pea foki ʻa Sioape ʻo taaʻi ʻa Itomi ʻi Teleʻa Masima, ko e toko tahamano ma ua afe) ʻE ʻOTUA, kuo ke liʻaki kimautolu, kuo ke ʻai ke mau havehave; Kuo ke houhau mai; ʻe, ʻai ke mau manava hake. 2 Naʻa ke tuku ʻa e fonua ke ngalulu; naʻa ke ʻai ke mafahi: Fakamaʻopo hono ngaahi mafahi, he naʻe fengataliaki. 3 Kuo ke tuku hoʻo kakai ke ʻilo meʻa fefeka: Kuo ke fakainu kimautolu ʻaki ha uaine ʻa ia ko e koto tasipa. 4 Kuo ke ʻange ki ho kakai lotu ha fuka, Ke nau hola tokua mei he kaufana! (Sila.) 5 Koeʻuhi ko hoʻo pele ke hamusi, Fakatoʻomataʻu mai hoʻo fakamoʻui, Pea tali kimautolu ni. 6 ʻOku ai ha folofola ʻa Elohimi, Naʻe faiʻaki ʻene maʻoniʻoni, ʻAua, te u fakamofuta muʻa: Ko Sikemi te u vetea, Pea ko e teleʻa ʻo Sukoti te u tufa. 7 ʻOku oʻoku ʻa Kiliati e, Pea oʻoku mo Manase; Pea ko Ifalemi ko e tauhi hoku ʻulu ia; Ko Siuta hoku sepita. 8 Ko Moape hoku ipu kaukauʻanga; Ko Itomi te u li ki ai hoku teka: Pe ʻi fakaulu mai ʻa Filisitia. 9 Ko hai ʻe taki au ki he kolo ʻa ʻi? Ko hai naʻe ʻave au ki Itomi? 10 ʻIkai ko koe, Elohimi, ne ke liʻaki kimautolu? ʻA e Elohimi ʻoku ʻikai ke haʻele mo ʻemau ngaahi kongakau. 11 ʻOmi tokoni mo tali ʻa e fili: He ko e tokoni ʻa e tangata ko e koto ngeʻesi. 12 Te tau fai fita ʻia Elohimi: He ko ia ia te ne malaki hotau ngaahi fili.
Same 61
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai ʻaki ʻa e meʻa helefilo. Ko e meʻa ʻa Tevita.) ELOHIMI e, ongoʻi ʻeku tangi atu; Tokanga ʻi muʻa ʻeku lotu. 2 Ko e ngataʻanga ʻo mamani e ʻOku ou tautapa mei ai kiate koe, He pongia hoku loto e: Ko e makatuʻu ʻoku maʻolunga fau Te ke taki ki ai au. 3 He ko hoku hufanga ko e he taimi kuo hili, Ko e taua malohi he ʻao ʻo e fili. 4 Kau ʻaunofo ki ho tapanekale ʻo lauikuonga: Kau ʻaunofo ki he toitoiʻanga ho kapakau na. (Sila.) 5 He ko koe, Elohimi, Kuo ke ongona ʻeku ngaahi tukumoʻui: Kuo ke tuʻutuʻuni mai ʻa e tofiʻa ʻO haʻa ʻapasia ki ho huafa. 6 Ko e moʻui ʻa e tuʻi te ke fakatolonga: ʻA hono ngaahi taʻu ke laui toʻutangata. 7 Te ne ʻafioʻi he ʻao ʻo e ʻOtua ʻo taʻengata: Ke ke tuʻutuʻuni ʻa ʻOfa mo Moʻoni ke lehilehi ʻi ia. 8 Ko ia ai te u hiva ʻaki ho huafa maʻu pe, ʻO u fakaai ʻeku ngaahi tukumoʻui hokohoko ʻaho pe.
Same 62
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai faka-Situtuni. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻA! ko e ʻOtua pe ʻoku nofoʻaki tali ki ai hoku laumalie: Ko hoku fakamoʻui ʻoku meiate ia pe. 2 Ko ia pe hoku makatuʻu mo fakamoʻuiʻanga: Ko hoku fuʻu taua foki ia; ʻe ʻikai loko mauea kita. 3 ʻE tuku ʻafe hoʻomou lolofi mai ki ha fo ʻi tangata, Hoʻomou fuʻu kau ke laiki ia — Tokua ko e ʻa maka ʻoku matule, ko e ʻa ʻoku toe siʻi ke hinga. 4 ʻA! ko e meʻa pe ʻoku alea ki ai ʻa kinautolu na, Ke tulaki ia mei hono tuʻunga maʻolunga; Ko ʻenau manako ʻa e loi: Ko ngutu ʻoku tapuaki, ka ko loto ʻoku tuki. (Sila.) 5 ʻA! ko e ʻOtua pe ke ke nofoʻaki tali ki ai, ʻe hoku laumalie: He ko ʻeku ʻamanaki ʻoku meiate ia pe. 6 Ko ia pe hoku makatuʻu mo fakamoʻuiʻanga: Ko hoku fuʻu taua foki; ʻe ʻikai mauea kita. 7 ʻOku hili kia Elohimi hoku fakamoʻui mo hoku langilangi: Ko hoku makatuʻumalohinga mo hoku hufanga ʻoku ʻia Elohimi. 8 Falala kiate ia he taimi kotoa; ʻA e kakai, mou lilingi homou loto ʻi hono ʻao na: Ko e ʻOtua ko e hufanga moʻotaua. (Sila.) 9 Ta ko e kohu pe ʻa lāuvale, Pea ko haʻa maʻolunga ko e muna pe; Ka ʻai ki he fuatautau oku nau ʻalu hake: Ko e koto kohu ʻa kinautolu fuape. 10 ʻOua te mou falala ki hoʻomou fakamalohi na, Pea ʻoua te mou pupula ʻi ha koloa maʻu kākā: Ka tupu ʻa e koloa ʻo lahi, ʻOua naʻa tuku homou loto ki ai. 11 Ko e meʻa ʻe taha ne folofola ʻaki ʻe he ʻOtua, Kuo u fanongo ki he meʻa ni ʻe ua; Ko e malohi ko e meʻa ʻa e ʻOtua: 12 Pea ʻoku ʻa e ʻAfiona ʻa e mēsi, Atonai e; He ʻoku totongi ʻe he ʻAfiona ki he tangata fuape, ʻO fakatatau ki heʻene ngaūe.
Same 63
1 (Ko e Same ʻa Tevita; ko e taimi naʻa ne ʻi he Toafa ʻo Siuta.) ELOHIMI e, ko koe hoku ʻOtua; Talu ai ʻeku hakule ki he ʻAfiona. ʻOku fie inu ki he ʻAfiona hoku laumalie ni, ʻOku vaivai he holi atu hoku kakano ni, ʻI he fonua mōmoa mo fieinu he honge vai. 2 Kuo pehe ʻeku fakasio ʻi he fale tapu Ke māta ʻi ʻa e ivi mo e kololia oʻou. 3 ʻOku mahuʻinga ange hoʻo ʻofa ʻi he moʻui ni, Ko ia ai ʻe fakamalo ki he ʻAfiona ʻe hoku ngutu ni. 4 Pehe ʻeku fakafeta ʻi atu lolotonga ʻeku moʻui: ʻi he huaʻaki ho huafa te u hiki hoku nima ni. 5 Ko hoku laumalie ʻe topono Hange kuo kai meʻa ngako mo lolo; Pea mavava hoku ngutu he fakamalo. 6 Kau ka manatu kiate koe ʻi hoku mohenga, ʻOku ʻosi ʻa e po mo ʻeku fakalaulauloto ki he ʻAfiona. 7 He kuo ke hoko ko e tokoni kiate au, Pea te u mavava ʻi he malu ʻo ho kapakau. 8 Ko hoku laumalie kuo ne molomolmuivaʻe atu, Pea pukepuke au ʻe ho nima toʻomataʻu. 9 Ka ko kinautolu ʻoku tuli ʻeku moʻui ke ʻauha Te nau ʻalu ki Lolofonua. 10 ʻE liʻaki kinautolu ki he ivi ʻo e heleta, Ko e ʻinasi ʻo e fanga siakali honau ikuʻanga. 11 Ka ko e tuʻi te ne viki ʻi he ʻOtua: ʻE pole ʻa e kakai ʻoku fuakava ʻiate ia; Kae tapuni ʻa e ngutu ʻo haʻa lea kākā.
Same 64
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) ONGO ʻi, Elohimi, hoku leʻo ʻi heʻeku mamahi: Lehilehi ʻi ʻeku moʻui mei he ngeia ʻo e fili. 2 Fufū au mei he fakataha fakalilolilo ʻa e kau maumau lao; Mei he fononga pauʻu ʻa e kau fai meʻa pango: 3 ʻA ia kuo nau fakaʻalo honau ʻelelo hange ha heleta, Kuo nau fakaʻatā ʻenau ngahau ko e lea kona: 4 Ke fana mei honau toitoiʻanga ki he kakai lelei: ʻiloange kuo nau fana, ʻo ʻikai teki. 5 ʻOku nau fepukenimaʻaki ke tuʻu kaukaua ʻenau lea kovi; ʻOku nau faʻufaʻufono ʻa e teu fufū ʻenau hele kamosi; ʻOku nau pehe, Ko hai tu ʻe sio mai? 6 ʻOku nau tufi ʻa e ngaahi kovi ke maʻu ha meʻa; Ko e fakakaukau kuo nau fakakaukau ʻi ʻoku nau ta tā ke haohaoa: Pea ʻoku taumamaʻo honau loto mo e ʻatāmai taki taha. 7 Ka kuo fana ha ngahau kiate kinautolu ʻe he ʻOtua; ʻiloange ne hoko mai honau lavea. 8 Pea kuo ne fakahumu kinautolu: ko honau ʻelelo naʻa nau tuʻutamaki ai: Kalo ʻulu kotoa ʻa e kau sio ki ai. 9 Pea kuo manavahe ʻa e kakai kotoa; Pea kuo nau fakamatala ʻa e ngaūe ʻa e ʻOtua; Pea kuo nau fakalaulauloto ki heʻene faiʻanga. 10 Ko siʻi maʻoniʻoni te ne fiefia ʻia Sihova, Pea te ne hufanga kiate ia; Pea ʻe polepole ʻa e kau angatonu kotoa.
Same 65
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita. Ko e taʻanga.) ʻAKU nofoʻaki tali atu ʻa e faka malo ʻi Saione, ʻe ʻOtua: Pea ʻe fakaai ʻa e tukumoʻui ki he ʻAfiona. 2 Ko e tali lotu ʻa e ʻAfiona, Ko ia ʻe alu atu ai kiate koe ʻa e kakano kotoa. 3 Kuo haʻaki au ʻe he ngaahi kovi: Ko e me ʻa ki heʻetau ngaahi hia ko e ʻAfiona kuo ne ʻufiʻufi. 4 Monu ʻiaā ka ko e toko taha kuo ke filia, ʻO ke fakaofi mai ke nofo ho ngaahi lotoʻā: ʻE, tau topono muʻa he lelei ʻo ho fale, ʻA e meʻa tapu ʻo ho temipale. 5 Meʻa fakailifia kae tefito ki hoʻo fai totonu ʻOku ke tali ʻaki kimautolu, ʻA e ʻOtua ko homau moʻuiʻanga; ʻA e paletuʻa ʻo e ngaahi ngataʻanga ʻo e fonua, Mo e tahi ʻo e kakai mamaʻo na: 6 ʻA e ʻAfio ʻoku ne ʻai maʻu ʻa e ngaahi moʻunga ʻaki hono ivi; Hono kuo noʻo ʻaki ʻa e malohi: 7 Ko e uʻulu ʻo e ngaahi tahi ʻoku ne fakanonga, Ko e uʻulu o ʻenau peau na, Iʻo ʻa e longoaʻa ʻo e ngaahi faʻahinga. 8 Ko ia ai ʻoku manavaheʻi ho ngaahi fakaʻilonga ʻA e nofo ʻi he ngaahi ngataʻanga na: ʻOku ke ʻai ke hiki mavava ʻA e hopo mo toʻanga laʻa. 9 Kuo ke aʻahi ʻa e fonua, ʻOku ke ʻai ke fonu mahua; ʻOku ke fuʻu fakakoloa lahi, ʻAki ʻa e tafengavai ʻa Elohimi, ʻA ia ko e fuʻufuʻunga vai; ʻOku ke teu ʻenau uite, Hoʻo teu pehe ʻa e kelekele. 10 ʻOku ke matuʻaki fakavai ʻa e ngaahi potu ʻoku keli, Pea ko e ngaahi kauefu ʻoku ke fakatokalelei; ʻOku ke fakamoluʻaki ʻa e toutou ʻuha, ʻOku ke tapuaki ʻene tupu na. 11 Ko e koto ʻofa ʻa e taʻu ni, Pea kuo ke toe fakakalauni; Pea ko ho haʻeleʻanga ʻoku fetafei ʻi he ngako ʻo e meʻa lelei. 12 ʻOku fetafei ai he kaikaiʻanga he toafa, Pea ʻoku noʻo fiefia ʻa e ngaahi moʻunga. 13 Hange kuo kofu sipi ʻa e fangamanuʻanga; Hange kuo pulupulu uite ʻa e ngaahi lautoka: ʻOku nau veipa ʻi he mavava, ʻA, ʻoku nau matuʻaki hiva.
Same 66
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Hivasāme.) MAVAVA ki he ʻOtua, ʻa Maama kātoa: 2 Hivaʻaki ʻa e ongoongo ʻo hono hingoa: Fakalangilangi ʻi hono fakamaloa. 3 Fakatau folofola kia Elohimi, ʻo pehe, Hono ʻikai ngei hoʻo ngaahi ngaūe! Ko e meʻa ʻi he lahi ʻo ho ivi ʻE fakavaivai kiate koe ʻe ho ngaahi fili. 4 ʻE punou kiate koe ʻa mamani kotoa, Pea te nau hiva ki he ʻAfiona: Te nau hivaʻaki ho hingoa. (Sila.) 5 Mou omi ʻo vakai ʻa e ngaahi ngaūe ʻa e ʻOtua; ʻOku fakailifia ʻene toʻonga ki he hako ʻo Atama. 6 Naʻa ne liliu ʻa e tahi ko e kelekele: ʻi he vaitafe naʻa nau ʻalu ʻaki honau vaʻe: Tau viki kiate ia ʻi he potu ko ē. 7 He pule taʻengata ia ʻi heʻene mafimafi; Ko hono ongo fo ʻi fofonga ʻoku na vakai ʻi ʻa e ngaahi kakai: Ko e meʻa ki he kau angatuʻu, Ke ʻoua te nau hiki honau ʻulu. (Sila.) 8 Mou fakafeta ʻi ki homau Otua, ʻa e ngaahi kakai na, Pea ʻai ke maongo ʻa e leʻo ʻoku fakamalo kiate ia: 9 ʻA ia ʻoku taʻofi ki he moʻui hotau laumalie, ʻO ʻikai te ne tuku homau vaʻe ke ngaūe. 10 He kuo ke ʻahiʻahi ʻi kimautolu, ʻe ʻOtua: Kuo ke sivi kimautolu ʻo hange ko e sivi ʻo e siliva. 11 Naʻa ke fakahu kimautolu ki he kupenga: Naʻa ke ʻai ki homau tuʻa ha fuʻu kāvenga. 12 Naʻa ke tuku ha kakai ke fakateka atu ʻEnau saliōte ʻi homau funga ʻulu; Naʻa mau ʻalu ʻi he afi mo e vai: Ka naʻa ke fakahao mai kimautolu ki he potu mahu lahi. 13 Te u hu ki ho fale mo e ngaahi feilaulau tutu, Te u fai kiate koe ʻeku tukumoʻui, 14 ʻA ia naʻe puʻaki ʻe hoku loungutu, ʻO leaʻaki ʻe hoku ngutu ʻi he falala mai ʻa e mamahi. 15 Te u kumi manu ngako ki he feilaulau tutu, ʻO ʻoatu mo e kohu ʻo e fanga sipi tangata: Te u fai ʻaki ʻa e fanga pulu, ʻO ʻai moni kosi tangata. (Sila.) 16 Hau ʻo fanongo, ʻa e kau ʻapasia kia Elohimi, Kau aʻua ʻa e ngaahi meʻa kuo ne fai maʻa hoku laumalie ni. 17 Ko ia ia naʻe tautapa ki ai hoku leʻo, Pea ko hono fakamalo naʻe nofo ʻi hoku lalo ʻelelo. 18 Ka ne u moʻusioa ha kovi ʻi hoku ʻatāmai, ʻE ʻikai ongoʻi au ʻe Atonai. 19 Ka ko eni kuo ongoʻi ʻe he ʻOtua; Kuo ne fofonga ki he leʻo oʻeku hufia. 20 Malo muʻa mo e ʻOtua, ʻa ia naʻe ʻikai te ne taʻofia ʻA e lotu naʻa ku fai ki he ʻAfiona, Pe ko e ō mo au ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Same 67
1 (Ki he pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ngaahi meʻa helefilo. Ko e Same hiva.) KE ʻaloʻofa mai ʻa e ʻOtua, ʻo fai homau tapuekina; Pea fakaulo mai hono fofonga ʻi homau lotolotonga: (Sila.) 2 Kae ʻilo ho hala ʻe mamani, Mo hoʻo fakamoʻui ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi kakai. 3 Ke fakamalo ʻa e kakai kiate koe, Elohimi, To ke fakamalo kotoa kiate koe ʻe he ngaahi kakai. 4 ʻE, ke fiefia ʻa e ngaahi puleʻanga mo hakailangitau: He te ke fakamāu ʻa e ngaahi kakai ʻi he totonu, Pea ko e ngaahi kakai ʻo mamani, te ke taki kinautolu. (Sila.) 5 Ke fakamālS ʻa e ngaahi kakai kiate koe, Elohimi; Iʻo ke fakamalo kotoa kiate koe ʻe he ngaahi kakai. 6 Kuo foaki ʻe he kelekele hono fua: ʻE tapuakiʻi kitaulolu ʻe Elohimi ko hotau ʻOtua. 7 ʻE tapuakiʻi kitaulolu ʻe Elohimi, Pea ʻe ʻapasia kiate ia ʻa e ngaahi ngataʻanga ʻo mamani.
Same 68
1 (Ki he pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita. Ko e taʻanga.) KE maʻamaʻa hake ʻa Elohimi, Kae movetevete hono ngaahi fili; Pea feholaki mei hono fofonga, ʻA kinautolu ʻoku fehiʻa kiate ia. 2 Hange ko e tolona ʻa e kohu Ke pehe hoʻo tolona kinautolu: Hange ko e vai ʻa e uakisi he ofi ki ai ʻa e afi, Ke pehe ʻa e ʻauha ʻa e kau angahala ʻi he ʻao ʻo e fotu ʻa Elohimi. 3 Kā ke fiefia ʻa haʻa maʻoniʻoni, Ke nau hakahaka he fotu mai ʻa Elohimi; Iʻo ke nau tomeʻe he fiefia lahi. 4 Hiva ki he ʻOtua, Ta haape ki hono huafa: Tanu ha hala kiate ia ʻoku meʻa mai he Saliōte ʻi he ngaahi fonua māmate. Ko IAA hono huafa: Pea mou hakahaka heʻene fotu mai na. 5 Ko e tamai ki he tamai mate, mo e fakamāu ʻoku tokanga ki he fefine uitou; Ko e ʻOtua ia ʻi hono ʻafioʻanga toputapu. 6 ʻOku ʻai ʻe he ʻOtua ʻa e teka noa ke nofo fale, ʻOku ne tukuange ʻa e ha ʻisia ke tuʻumalie; Ngata pe ʻi he angatuʻu ʻoku nau nofo ai pe ʻi he fonua māmate. 7 ʻE Elohimi, ʻi hoʻo meʻa atu ʻi he ʻao ho kakai na, ʻi hoʻo haʻele atu he potu lala; (Sila.) 8 Naʻe tekelili ʻa e fonua, naʻe tutulu foki ʻa e langi ʻi he ʻao ʻo Elohimi; To ʻa Sainai na ʻi he ʻao ʻo Elohimi ko e ʻOtua ʻo Isileli. 9 Naʻa ke taufu ʻi ho tofiʻa ʻaki ha vai lahi, ʻOtua e, Pea ʻi heʻene ngaluvai naʻa ke fokotuʻu hake. 10 Ko hoʻo takanga naʻe nofo ʻi ai: ʻi hoʻo angalelei, Elohimi, naʻa ke teuteu maʻa siʻi tuʻutamaki. 11 ʻOmai ʻa e tala ʻe AtonaiKo e kau fefine tala ongoongo lelei ko e hosite lahi. 12 "Oku hola, ʻoku hola ʻani tu ʻi hosite: Pea ko siʻi nofo ʻapi ʻoku tufa ʻa e vete. 13 Ko hoʻomou takoto he ngaahi lotoʻā sipi na, Ka ko e kapakau ʻi lupe e ʻoku ʻufiʻufi siliva, Pea ko e fulufulu ʻoku felofelo he pani koula!" 14 ʻi he nuiki ʻe Satai ʻa e ngaahi tu ʻi hena Naʻe hange kuo to ʻa e sinou ʻi Salamona. 15 Ko ha moʻunga ʻo Elohimi ʻa Moʻunga Pesani; Ko ha moʻunga tumutumua ʻa Moʻunga Pesani. 16 Ko e ha ʻoku mou mata meheka ai, ʻa e ngaahi moʻunga tumutumua, Ki he moʻunga kuo fili ʻe Elohimi mono nofoʻanga? ʻA, ʻe ʻafio ai ʻa Sihova ʻo taʻengata. 17 Ko e tau saliōte ʻa Elohimi ko e mano ʻe ua, Ko e ngaahi laui afe ia: ʻOku ʻi honau lotolotonga ʻa Atonai: Kuo ne haʻele ki he potu tapu mei Sainai. 18 Kuo ke haʻele ki ʻolunga, Kuo ke taki popula ha koto popula, Kuo ke tali meaʻofa mei he tangata; ʻIo, mei he angatuʻu foki Mo ʻafio ai ʻa IAA ELOHIMI. 19 Malo mo Atonai muʻa ʻOku ne fua kāvenga maʻatāutolu he ʻaho kotoa; Iʻo ʻa Ela ko hotau fakamoʻuiʻanga. (Sila.) 20 Ko e nofo ʻa Ela kiate kitaua, Ko e ʻOtua mohu fakamoʻuiʻanga; Pea naʻa mo e mate ʻoku maʻu ʻe Sihova Atonai ʻAni haoʻanga mei ai. 21 Ka ʻe ʻai ʻe Elohimi ki hono ngaahi fili ha fuʻu tofikulu, ʻO taaʻi ʻa e fanga ʻolungaʻo iaʻoku fai atu ʻene pauʻu. 22 Folofola mai ʻa Atonai, Neongo ʻoku nau ʻi Pesani te u ʻomai, Te u ʻomi mei he ngaahi loloto ʻo e tahi. 23 Koeʻuhia ke ke kaukau ho vaʻe ʻi he toto: Ko hoʻo fanga kuli foki, ke ʻinasi ʻi he fili honau ʻelelo. 24 Kuo nau faʻa māta ʻi hoʻo haʻele, ʻe ʻOtua; ʻA e faʻa haʻele ʻa hoku ʻOtua, ko hoku Tuʻi, ki he fale tapuhā. 25 Ko e hiva e naʻe muoʻmuʻa, Hoko ai ʻani ta meʻalea, ʻAlu ʻi toʻohema mo toʻomataʻu Kau finemui mo e lali fangufangu. 26 "Mou fakamalo kia Elohimi, ʻa e ngaahi fakataha kakai, Iʻo kia Atonai, haʻa tupu mei he matavai ko Isileli." 27 Ko ena ʻa kiʻi Penisimani ko honau angi; ʻA e houʻeiki ʻo Siuta ʻene fetuʻani; ʻA e houʻeiki Sepuloni, ʻa e houʻeiki Nafitalai. 28 "Kuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtua ha ivi moʻou." "Poupou, ʻe ʻOtua mei ho temipale ʻa e meʻa kuo ke fai maʻamautolu." 29 Ke ʻohake ʻe he ngaahi tuʻi ki Selusalema ʻAni holo ki he ʻAfiona. 30 Ko e manu ʻo e kaho ke ke valoki pe, Honau takanga pulu e, Mo e fanga kafi ko lauvale: Ko e kau lotoʻaki ʻa e siliva, ke ke malaki, Ko e ngaahi faʻahinga pole tau, ke ke veteki. 31 ʻE haʻu mei Isipite ʻa haʻa fangatuʻu na, Ko Itiopea te ne vave ʻaki mai hono nima ki he ʻOtua. 32 Hiva kia Elohimi ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo mamani; Ta haape muʻa kia Atonai. 33 ʻEne ʻAfio ʻoku saliōte ʻaki ʻa e langi ʻo e muʻaki langi — (Sila.) ʻUoi! ʻoku ne haʻaki mai hono leʻo, hono ko e leʻo mafimafi! 34 Pe ʻi tuku ʻa e maiTmafi kia Elohimi, ʻA ia ʻoku ʻi funga Isileli hono langilangi, Pea ʻoku ʻi he ngaahi ʻao hono mafimafi. 35 "ʻOku fakalilifu mai ho ngaahi fale tapu, ʻe Elohimi, ʻA e ʻAfiona ko e ʻOtua ʻo Isileli: ʻOku ne ʻange malohi mo e koto ngu ki ke kakai. Ke maloʻia ʻa Elohimi."
Same 69
1 (Ki he Pule ʻo e hiva. Ki he fasi ko "Koni lile." Ko e meʻa ʻa Tevita.) FAKAHAOFI au, Elohimi; He kuo aʻu ʻa e vai ki heʻeku moʻui. 2 Kuo u ngalo ʻi ha kele ʻo ha fuʻu vanu, Pea ʻoku ʻikai ha tuʻunga kiate au: Kuo u aʻu ki ha tokanga vai lahi, Pea kuo fa ʻa e teleʻa, ʻo lomekina mai. 3 Kuo u ongosia he tautapa atu; kuo mōmoa hoku kia: Kuo ʻosiʻosi hoku mata ʻi he fakasio atu ki hoku ʻOtua. 4 Ko kinautolu ʻoku fehiʻa tuʻungaʻa pe kiate au ʻOku tokolahi ʻi hoku tuʻonilouʻulu: ʻOku kaukaua hoku kau fakaʻauha, ʻa hoku ngaahi fili lau loi: Ko ia ai ko e meʻa naʻe ʻikai te u kaihaʻasi kuo pau ke u fakafoki. 5 ʻOku ke meaʻi ʻeku vale, ʻe ʻOtua; Pea ko ʻeku halaia ʻoku ʻikai ke puli ki he ʻAfiona. 6 Ke ʻoua ʻe ma ʻiate au ʻa kinautolu ʻoku tatali atu, ʻE Atonai Sihova Sapaoti: Ke ʻoua naʻa puputuʻu koeʻuhi ko au Haʻa kumi ki ke ʻAfiona, ko e ʻOtua ʻo Isileli. 7 Naʻa ku kataki ʻa e taukae koeʻuhi ko e ʻAfiona; Naʻe pulonga hoku mata ʻi he ma. 8 ʻOku lau au ʻe hoku ngaahi tokoua ko e kehe; Kuo u hoko ko e muli ki he fanau ʻa ʻeku faʻe. 9 He ko e mamahi ʻi ʻo ho fale kuo kai ʻo ʻosi au; Ko e ngaahi manuki ʻa e kakai ʻoku manuki koe kuo to kiate au. 10 Pea u tangi — ʻaukai hoku laumalie — Kae hoko ia mōku manuki pe, 11 Pea naʻa ku ʻai ki hoku kakano ʻa e tauangaʻa, Kau hoko pe ko honau fainga kananga. 12 Ko e talanoa ʻa e nofo he matanikolo ʻoku kau kia kita; Mo e ngaahi taʻanga ʻa e kau inukava. 13 Ka ko au ʻoku fai atu ʻeku hu, Sihova e, ʻi ha taimi tuʻutuʻumalie: ʻE ʻOtua, ʻi he lahi ʻo hoʻo mēsi, Ke ke tali au ʻaki ʻa e moʻoni ʻo hoʻo fakamoʻui. 14 Hamusi au mei he pelepela, ke ʻoua naʻa ku ngalo ai: Ke fai hoku fakahaofi meiate kinautolu ʻoku fehiʻa mai. Pea mei he ngaahi tokanga vai. 15 ʻOua ʻe tuku ʻa e vaifa ke lomaki ʻi au, Pea ke ʻoua ʻe fongia au ʻe he vanu; Pea ke ʻoua naʻa tapuni mai ʻe he luo hono ngutu. 16 Tali au, ʻEiki; he ʻoku angalelei hoʻo mēsi: Hanga mai ʻo tāu mo e lahi ʻo hoʻo fakaʻatu ʻi. 17 ʻIo, ʻoua ʻe hanga kehe mei hoʻo tamaioʻeiki; He ʻoku ou ʻefihia: vave mai hoku tali. 18 Fakaofi mai ki hoku laumalie; huhu ʻi: Vete ange au telia hoku ngaahi fili. 19 ʻOku ke ʻilo pe hoku manuki, mo fakamā, mo taukae: ʻOku feʻao mo e ʻAfiona hoku fili fuape. 20 Kuo havehave hoku loto ʻi he manuki; pea u vaivai: Pea naʻa ku ʻamanaki ki ha fakalelu, kae ʻikai; Pea ki ʻani fakafiemalie, kae ʻikai ʻiloa mai. 21 Naʻa nau ʻomi ʻahu maʻaku meʻakai; Pea heʻeku fie inu ko e vinika naʻa nau fakainu ʻaki. 22 ʻA, ke hoko honau keinangaʻanga ko e hele puna, lolotonga ʻoku nau kei nofo.ai; Pea ka ai haʻanau fuʻu nonga kae tauhele ʻaki. 23 Ke fakapoʻuli honau mata ʻo ʻoua ʻe sio; Pea ʻai ke fevaleaki maʻu pe honau kongaloto. 24 Ke hua ʻi kiate kinautolu hoʻo tautea, Pea ke tuli ʻo maʻu kinautolu ʻe he kakaha ʻo hoʻo ʻita. 25 Ke hoko honau ʻapitanga ko e koto liʻaki: Ke ʻoua naʻa nofo ha taha ʻi honau teniti. 26 He ko ia kuo ke taaʻi ʻoku nau toe haʻao; Pea ʻoku nau lau fakalautelau ʻa e mamahi ʻo hoʻo kau kafo. 27 Tuku ke fakalahi ʻenau kovi: Pea ke ʻoua te nau aʻusia ʻao maʻoniʻoni. 28 Ke tamateʻi kinautolu mei he tohi ʻo e moʻui, ʻO ʻoua ʻe tohi kinautolu ʻi he kau maʻoniʻoni. 29 Ka ko au ʻoku ou vaivai mo mamahi: Kae tuku, Elohimi, ke hakeaki ʻi au ʻe hoʻo fakamoʻui. 30 Te u fakamaloʻia ʻa e huafa ʻo Elohimi ʻaki ha hiva, Pea ko e fakafeta ʻi te u hakeaki ʻiaiia. 31 ʻE ʻangeʻange kia Sihova ha pulumokau ʻi ha meʻa pehe, Ha pulu ʻoku nifo ʻia mo vaʻe mavahe vahe. 32 Kuo mamata ki ai ʻa siʻi taʻaliekina, ʻo nau fiefia: Ke moʻui homou loto, haʻa kumi ki he ʻOtua. 33 He ʻoku ongoʻi ʻe Sihova ʻa e kau masiva, Pea ʻoku ʻikai te ne taʻe tokaʻi ʻene kau popula. 34 Fakamalo kiate ia ʻa langi mo mamani, ʻA e ngaahi tahi mo e meʻa kotoa ʻoku ngaūe ai. 35 He fakamoʻui ʻa Saione ʻe he ʻOtua, ʻO langa ʻa e ngaahi kolo ʻo Siuta; Pea te nau nofo ai, ʻo maʻu monau tofiʻa. 36 Pea ʻe maʻu ia ʻe he hako oʻene kau tamaioʻeiki; Pea ko e kau ʻofa ki hono huafa te nau nofo ki ai.
Same 70
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa Tevita. Ko e meʻa fakamanatu.) ELOHIMI e, vave ke hamu kita; Sihova e, vave mai ke tokonia. 2 Ke ma mo kula ʻa kinautolu ʻoku kumi ʻeku moʻui: Ke nau hola vale ʻo ongoongo kovi, Haʻa fiefia heʻeku tuʻutamaki. 3 Ke nau foki ko e ʻatunga ʻenau ma, ʻA kinautolu ʻoku pehe mai, Maitoʻa! Maitoʻa! 4 Ke fiefia ʻi he ʻAfiona, mo hakailangitau, ʻA ia fuape ʻoku vivili atu; Ke lavaki lau ʻa e kau ʻofa ki hoʻo fakamamoʻui na, ʻ"E, ke hakeaki ʻi ʻa e ʻOtua!" 5 Ko au eni ko e faiekina mo e tuʻutamaki; Elohimi e, ke ke vave mai: Ko hoku tokoni mo huhu ʻi ʻa e ʻAfiona; ʻE Sihova, ʻoua naʻa ke fakatotoka.
Same 71
1 ʻEIKI, kuo u hufanga ki he ʻAfiona: ʻOua ʻe tuku au ke u ma ʻo taʻengata. 2 Ka ʻi hoʻo totonu ke ke hamusi au, mo fakahaofi: Fakaongo ho fofonga kiate au, ʻo fakamoʻui. 3 Ke ke hoko kiate au ko hoku fale toinga, Ke u hu ki ai ʻI he taimi kotoa: Kuo ke fai tuʻutuʻuni ke fakahaofi kita; He ko ʻeku moʻunga mo ʻeku kolo ʻa e ʻAfiona. 4 ʻE hoku ʻOtua, huhu ʻi au mei he nima ʻo e angahala, Mei hoku puke ʻe he angakovi mo taeʻofa. 5 Pea ko koe, Atonai Sihova, ʻoku tuʻu ai ʻeku ʻamanaki: Ko hoku falalaʻanga talu ʻeku kei siʻi. 6 Talu hoku fanauʻi mo ʻeku tuʻu ko e pou ʻe he ʻAfiona pe: Ko koe ia naʻe toʻo au mei he fatu o ʻeku faʻe: Ko ʻeku hiva ʻaki koe ʻe fai maʻu pe. 7 Kuo u hoko tokua ko e ofoʻanga ki he tokolahi; Ka ko koe ko hoku hufanga malohi. 8 ʻE puta hoku ngutu ʻi ho fakamalo. Mo ho fakalangilangi ʻi ʻo ʻosi ʻa e ʻaho 9 ʻOua ʻe tukuange au ʻi he taimi o ʻeku luku; ʻOua ʻe liʻaki au ʻoka ʻosi hoku ngu. 10 He ʻoku lau kiate au hoku ngaahi fili, Pea ʻoku lea fakataha ʻa kinautolu ʻoku vakai ʻi ʻeku moʻui, 11 Heʻenau pehe, Kuo liʻaki ia ʻe Elohimi: Tuli ʻo maʻu, he ʻoku ʻikai taha ke hamusi. 12 ʻOua te ke fakamamaʻo, Elohimi; ʻE ʻOtua, vave mai mōku tokoni. 13 Ke ma muʻa, ʻio, ke ʻauha ʻa kinau tolu ʻoku fakafili ki heʻeku moʻui; Ke kofu ʻaki ʻa e manuki mo e taukae ʻa kinautolu ʻoku oʻi haʻaku kovi. 14 Ka ko au te u ʻamanaki ai pe; Pea ʻe fakautuutu ʻeku fakamālō kiate koe. 15 ʻE aʻau ʻe hoku ngutu hoʻo ngaahi fai maʻoniʻoni, ʻE ʻosi ʻa e ʻaho mo ʻeku lau hoʻo ngaahi fakamoʻui; He ʻoku ʻikai te u ʻilo hono tanaki. 16 Ko e ngaahi ngaūe kafakafa ʻa Atonai Sihova te u haʻu mo au: Ko hoʻo ngaahi fai maʻoniʻoni aʻau pe te u lau. 17 ʻE ʻOtua, kuo ke ako ʻi au talu ʻeku si ʻi; Pea kuo u fakaha hoʻo ngaahi ngaūe fakaofo ʻo aʻu ki he taimi ni. 18 Pea ʻoua foki, Elohimi, te ke liʻaki kita, ʻI he to mai ʻa e motuʻa mo e ʻuluhina; ʻOua ke u fakaha ki he toʻutangata ʻe taha hoʻo mafimafi, Mo ho ivi ki he fuʻu fononga ʻoku laka mai. 19 Ko hoʻo maʻoniʻoni foki, ʻe ʻOtua, ko e koto maʻolunga; Hono kuo fai meʻa lalahi ʻe he ʻAfiona: Ko hai ʻoku tāu mo koe, ʻe ʻOtua? 20 ʻA e ʻAfiona ne ke tuku ke mau ongo ʻi ʻA e ngaahi faingataʻa lahi mo kovi, Te ke toe fakamoʻui mai kimautolu, ʻO toe ʻohake mei Lolofonua Taupotu. 21 Ke ke fakamaʻolunga au, Pea tafoki mai, ʻo fai ha fakalelu. 22 Ko au foki te u fai ʻaki ʻa e meʻa helefilo ho fakafeta ʻia, ʻIo, hoʻo fai moʻoni, ʻe hoku ʻOtua: Te u ta haape ko ho hiva ʻi, ʻA e ʻAfiona ko e tapuhā ʻo Isileli. 23 ʻE fiefia hoku loungutu e ʻO kau ka hiva same kiate koe; ʻUmaʻa ʻa e meʻa kuo ke huhu ʻi, ʻa hoku laumalie. 24 ʻE talanoa foki hoʻo fai totonu ʻe hoku ʻelelo Ke ʻosi mai ʻa e ʻaho; He kuo ma — he kuo puputuʻu ʻA kinautolu ʻoku oʻi ha kovi kiate au.
Same 72
1 (Ko e meʻa ʻa Solomone.) ʻE ELOHIMI, foaki ki he tuʻi ho halanga fakamāu, ʻIo, ki he ʻalo ʻo e motuʻa tuʻi, hoʻo fai totunu. 2 Ke ne fakatonutonu maʻoniʻoni ʻa e ngaahi meʻa ʻa ho kakai, Mo fai fakakonisitutone maʻa ho kakai vaivai. 3 Ke fakatupu lelei maʻa e kakai ʻa e ngaahi moʻunga lalahi, Pehe mo e ngaahi moʻunga siʻi, ka ʻi he funga ʻo e maʻoniʻoni. 4 Ko e kakai ngaohikivia te ne tau kapo ʻi, Ko haʻa masiva te ne fakahaofi, Kae laiki ʻa ia ʻoku fai fakamalohi. 5 Ka nau ʻapasia kiate koe lolotonga ʻoku tuʻu ʻa e laʻa, Pea ʻi he mata ʻo e mahina, ʻo laui toʻutangata. 6 Te ne hange ko e hifo ha ʻuha ki he musie kuo ta: Hange he mahua ʻa e lovai ki he fonua. 7 Ke toʻulu ʻa e maʻoniʻoni ʻi hono kuonga; Pea ke leta ʻa e melino, kae ʻoua ke ngata ʻa e mahina. 8 Ke ne pule foki mei tahi ki tahi, Pea mei he Vaitafe ki he ngataʻanga ʻo mamani. 9 Ko e nofo toafa ʻe punou ʻi hono ʻao; Pea ko hono ngaahi fili ʻe kai efu ʻaki honau ʻelelo. 10 Ko e ngaahi tuʻi ʻo Tasisi mo e ʻotu motu te nau tuku meaʻofa: Ko e ngaahi tuʻi ʻo Sipa mo Sapa te nau ʻomi koloa. 11 Iʻo ʻe hu kiate ia ʻa e tuʻi kotoa pe: ʻE tauhi ia ʻe he puleʻanga fulipe. 12 He ʻoku ne fakahaofi ʻa e masiva ʻo ka tangi; Ko e vaivai foki mo ia ʻoku ʻikai hano tokoni. 13 Ko e tuʻutamaki mo e masiva ʻoku ne fakaʻatu ʻi, Pea ko e ngaahi laumalie ʻo e masiva ʻoku ne fakamoʻui. 14 ʻOku ne huhu ʻi honau laumalie mei he maumau mo e fakamalohi, Pea ʻoku mahuʻinga honau toto ʻi heʻene vakai: 15 Ko ia te nau moʻui, ʻo ʻange ki ai ha koula Sipa: Pea ʻe fai maʻu pe hono hufekina; Te nau fakamalo ki ai ʻi he ʻaho kotoa. 16 Ke mafola mai ʻa e koane ʻi he fonua. Pea lea hange ko Lepanoni hono fuaʻi he funga moʻunga: Pea ke nau fisiki mai mei he kolo hange ko e mohuku ʻo e fonua. 17 Ke taʻengata hono huafa; Ke huli hono huafa lolotonga ʻoku hanga mai ʻa e laʻa; Ke lau ʻe he kakai ʻoku nau monuʻia ʻiate ia; Ke tuku monū ki ai ʻa e ngaahi puleʻanga. 18 Malo, Sihova Elohimi, ko e ʻOtua ʻo Isileli! ʻA ia toko taha ʻoku fai meʻa fakaofo lahi: 19 Ke maloʻia ʻo taʻengata hono huafa langilangi ʻia: Pea ke fonu ʻa mamani kātoa ʻi hono kololia! Emeni mo Emeni! 20 Ngata ʻa e ngaahi lotu e ʻA Tevita foha ʻo Sese.
Same 73
1 (Ko e Same ʻa Esafe.) TA ko e koto lelei ʻa e toʻonga ʻa e ʻOtua ki Isileli, Kiate kinautolu ʻoku maʻa honau ʻatāmai. 2 Ka ko au naʻe toe siʻi ke humu hoku vaʻe; Ko ʻeku laka naʻe meimei ko e koto tatele. 3 He naʻa ku meheka ki he kau fakamalohi, ʻEku sio ki he tuʻumalie ʻa e haʻa fai kovi. 4 He hange ʻoku ʻikai ke ha ʻisia kinautolu: Pea ʻoku fefeka ai pe honau ngu. 5 ʻOku ʻikai te nau moʻua ʻi he ongosia ʻo haʻa vaivai; Pea ʻoku ʻikai ke te ʻia kinautolu ʻo hange ko haʻa malohi. 6 Ko ia ai ʻoku nau kahoa ʻaki ʻa e fielahi; ʻOku nau kofu ʻaki ʻa e fakamalohi. 7 Ko honau mata kuo poko he fuʻu sino: ʻOku pa ki tuʻa ʻa e fuʻu fakakaukau ʻa honau loto. 8 ʻOku nau mata hihiki, ʻoku nau lea kovi, ʻOku nau futa ʻaki ʻenau maʻolunga he lau fakamalohi: 9 Kuo nau ʻai honau ngutu ʻi he langi, Pea haʻele atu honau ʻelelo ʻi mamani. 10 Ko ia ai ʻoku tafoki hono kakai ʻo muimui ki ai: Ko ʻenau fie inu ha vai lahi. 11 Pea ʻoku nau lau, "O ʻilo fēfē ʻa Ela? Pea ko Elioni, ʻoku ne meaʻi koā? 12 Vakai ko e kau angahala kinautolu na, Ka ʻoku nau tuʻumalie ai pe, ʻo fakalahi koloa." 13 Ta ko e kulanoa ʻeku toutou tafi hoku loto ke maʻa, Mo ʻeku fanofano hoku nima ʻi he taʻe angahala; 14 He ʻoku fai hoku taaʻi ʻi he ʻaho kotoa, Pea ko e pongipongi fulipe ʻoku fai hoku tautea. 15 Ka ne u tuʻutuʻuni ke pehe ʻeku lau, Ta te u fai hala ki he toʻutangata ʻo hoʻo fanau. 16 Pea kau ka fakalaulauloto ke ʻilo hono ʻuhinga, Ko e kāvenga leva ki hoku mata. 17 Kaeʻoua kuo u hu ki he ngaahi potu tapu ʻo Ela, ʻO sio ki honau ikuʻanga. 18 Ta ʻoku ke ʻai kinautolu ki he ngaahi potu ʻoku hekengofua: ʻOku ke tulaki kinautolu ki he fuʻu ʻauha. 19 Hono ko e kemo kuo nau hoko ko e koto lusa! Kuo kai ʻo ʻosi kinautolu ʻe he ʻu ilifia. 20 Hange ha misi ʻo ka ʻā ha taha, Pehe, ʻe Atonai, ʻi hoʻo ofo hake na, Te ke taʻetokaʻi kinautolu he ko e ʻatā ʻi meʻa. 21 He ko hoku loto naʻe toka kona, Pea ko hoku kofuua naʻe hange kuo hoka: 22 Iʻo kuo pehe ʻeku vale mo masiva ʻilo; Ne u hoko ko e manu tofu pe ʻi ho ʻao. 23 Ka ko e ko au ko ia ʻoku ta feʻao maʻu: Kuo ke puke hoku toʻomataʻu. 24 Te ke fale ʻi au, ʻo taki hala, Pea hili ia te ke tali fakahu au ki he kololia. 25 Ko hai mo koe ʻoku ou maʻu ʻi langi? Pea ʻoku ʻikai haʻaku toe manako ʻi mamani. 26 Ko hoku kakano mo hoku loto kuo ʻautalua; Ka ko e ʻOtua ʻa e malohinga ʻo hoku loto, mo hoku tofiʻa ʻo taʻengata. 27 He vakai ʻe mole ʻa kinautolu ʻoku fakamamaʻo meiate koe: Kuo ke fakaʻauha ʻakinautolu ʻoku kumi husepaniti kehe. 28 Ka ʻoku lelei kiate au ke fakaofiofi ki he ʻOtua: Kuo tuʻu ʻeku hufanga ʻia Atonai Sihova, Ke u aʻau hoʻo ngaahi ngaūe kotoa.
Same 74
1 (Ko e Hivaako ʻa Esafe.) KO e ha kuo ke liʻaki ai kimautolu ʻo taʻengata, Elohimi? Ko e ha ʻoku kohu ai ho tuputamaki ki he sipi ʻoku ke tauhi? 2 Manatu ki ho siasi kuo ke fakatau talu mei tuai, Naʻa ke huhu ʻi moʻao matakali ke ke tofiʻa ʻaki; ʻA moʻunga Saione naʻa ke ʻafio ai. 3 Ke tooma hoʻo laka Ki he ʻu havehave kuo tuku ai pe ke ʻauha: Ko e meʻa kotoa ʻi he fale tapu Kuo hanga ʻe he fili ʻo maumau. 4 Kuo kalou ho ngaahi fili ʻi ho lotoʻā; Kuo nau fokotuʻu ʻenau ngaahi fuka mo fakaʻilonga. 5 Ko e ino toki ʻoku fai na Te ke pehe ko e ta ʻo ha vao tātā. 6 Pea ko eni hono fuʻu teuteu kotoa ʻOku nau hae ʻaki ʻa e toki mo e hamala. 7 Kuo nau li ha afi ki ho fale tapu; Kuo nau ʻai ki he kelekele, ʻo toʻo ʻa e molumalu ʻO e ʻafioʻanga ʻo e huafa oʻou. 8 Naʻa nau pehe ʻi honau loto, Tau hiki mo e faliki kinautolu na Kuo nau tutu kotoa ʻa e ngaahi feingalotu ʻo e ʻOtua ʻi he fonua. 9 Ko hotau ngaahi fakaʻilonga ʻoku ʻikai ha: ʻOku ʻikai kei ai ha palofita; Pea ʻoku ʻikai hatau toko taha ʻOku ne ʻilo pe fēfē hono fuoloa. 10 ʻE fefe hono fuoloa, Elohimi, A e taukae ʻa e kau fakamamahi? ʻE fai ʻe he fili ʻo taʻengata ʻEne talakā ʻi ho huafa? 11 Ko e ha kuo ke ʻai kona ai ho nima, ho toʻomatau na? Toʻo mai ʻo fai ʻa e fakaʻauha. 12 Ka ko hoku tuʻi ʻa Elohimi talu mei tuai, ʻO fai holo ʻene fakahaofi ʻi mamani. 13 Naʻa ke vaeua ʻa e tahi ʻaki ho mafimafi: Naʻa ke have ʻi ʻa e ngaahi ʻulu ʻi tanini ni ka nau tē he funga vai. 14 Naʻa ke laiki ʻe koe ʻa e ngaahi ʻulu ʻi levaiatani, ʻO ke tuku ki he faʻahinga nofo he ngaahi lala ke meʻakai ʻaki. 15 Naʻa ke foa ʻe koe ha matavai, pea vaitafe leva: Naʻa ke fakamatuʻu ʻani vaitafe ʻoku ʻikai maha. 16 ʻOku aʻau ʻa e ʻaho, ko e po foki ko hoʻo ngaūe: Ka ai ha maamaʻanga, ʻumaʻa ʻa e laʻa, ko hoʻo fokotuʻu pe. 17 Ko koe kuo ke fokotuʻu ʻa e ngaahi vahevahe ʻo mamani: Ko e faʻahitaʻu mafana mo momoko hoʻo ngaohi. 18 Manatu ki he meʻa ni; Kuo fai ʻe he fili ʻa e taukae ʻo Sihova Pea kuo fai ʻe ha kakai vale ʻa e talaka ʻi ʻo ho huafa. 19 ʻOua ʻe tukuange hoʻo kulukulu ki he manu fekai: ʻOua naʻa ngalo ʻo taʻengata ʻa e moʻui ʻa hoʻo kau tuʻutamaki. 20 Hanga muʻa ki he kovinanite: He ko e ngaahi lala fakapoʻuli ʻo e fonua ko e koto nofoʻanga ʻo e kau fakamalohi pe. 21 Ke ʻoua naʻa foki laea ʻa siʻi laikina: Tuku ke fakamaloʻia ho huafa ʻe si ʻi tuʻutamaki mo masiva. 22 Tuʻu, Elohimi, taukapo ʻi haʻau meʻa: Manatu ki ho taukae ʻi ʻe he vale ʻi he ʻaho kotoa. 23 ʻOua naʻa ngalo ʻa e leʻo ho kau fakamamahi e: ʻA e longoaʻa ʻo e kakai ʻoku tuʻu ki he ʻAfiona, ʻa ia ʻoku ʻalu hake ai pe.
Same 75
1 (Ki he Pule ʻo Hiva. Ki he fasi ko "ʻOua ʻe fakaʻauha." Ko e Same ʻa Esafe. Ko e taʻanga.ʻ) OKU mau fakafeta ʻi kiate koe, Elohimi, ʻoku mau fakafeta ʻi He ko ho huafa ʻoku ofi mai: ʻOku toutou tala ia ʻe hoʻo ngaahi ngaūe tuʻutai. 2 "Ka aʻu ki hoku nima ʻa e taimi kuo kotofa, Te u fakamāu totonu ʻa e meʻa. 3 He ngali mokulu koā ʻa mamani mo hono nofo ʻona — ʻA, ko au naʻa ku fokotuʻu hono pou, ʻo u fua ke feʻunga." (Sila.) 4 Kuo u pehe ki he fakamalohi, ʻOua te mou fakamalohi Pea ki he kau angahala, ʻOua te mou nifo hihiki: 5 ʻOua ʻe hiki homou nifo ki ʻolunga; ʻOua ʻe lea mei he kia fiematamuʻa. 6 He ʻoku ʻikai ke haʻu mei he hopoʻanga laʻa pe mei hono toʻanga, ʻIo, ʻoku ʻikai haʻu hoto hiki mei he toafa. 7 He ko eni ia ʻa e fakamāu, ʻa Elohimi: Ko e taha ko ē ʻoku ne hifo, ko e taha ko ē ʻoku ne hiki. 8 He ʻoku ʻi ai ha ipu ʻi he nima ʻo Sihova, Pea ʻoku sovinivini hono uaine he fonua ʻi he meʻa fakakakala; Pea ʻoku ne fakatau mei ai ʻe ia: Tala atu ko hono efe oʻona Ko e kau angahala ʻo mamani te nau tatau, ʻo inumia. 9 Ka ko au te u fakaha maʻu pe; Te u hiva same ki he ʻOtua ʻo Sekope. 10 Pea ko e ngaahi nifo ʻo e kau angahala te u paki; Ka ko e nifo ʻo e kau maʻoniʻoni ʻe mahiki.
Same 76
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai mo e ngaahi meʻa helefilo. Ko e Same ʻa Esafe. Ko e taʻanga.) KUO ʻiloa ʻi Siuta ʻa Elohimi: ʻOku maʻolunga hono huafa ʻi Isileli. 2 Pea ʻoku ʻi Salema hono toiʻanga, Pea ʻi Saione hono ʻana. 3 Ko e potu ko ia naʻa ne laiki ai ʻa e ngaahi ngahau; ʻA e pa, mo e heleta, mo e ʻu mahafu. (Sila.) 4 ʻOku ke ha ngingila mo tuʻutai Mei he ngaahi moʻunga na ʻoku ke hahalu ai. 5 Ko e kau toʻa teteʻe kuo nau tuku kinautolu ke vetea, Kuo nau fakatuletule moheā, Pea ko e fuʻu faʻahinga kaukaua kuo fevaleaki honau nima. 6 Naʻa ke valoki leva, ʻe ʻOtua ʻo Sekope, Pea ko e saliōte mo e hoosi naʻe mapeʻe, ʻo mohe mate. 7 Ko koe, ko koe pe ʻa Manavahē ʻia: Pea ko hai ʻe mātuʻu ʻi ho ʻao ʻo ka ʻiloange kuo ke ʻita? 8 Naʻa ke tala mei langi ʻa e fakamēiu ke ongona; Manavahe leva ʻa mamani ʻo moʻulongoa 9 ʻi he tuʻu ke fai fakamāu ʻe Elohimi, Ke taukapo ʻi ʻa e kau ngaohikovia ʻo mamani. (Sila.) 10 He ko e ʻita ʻa e tangata te ne fakaongolelei koe: Ka ke tau ʻa e fuʻu houhau ʻoku toe. 11 Fai tukumoʻui, mo fakaai foki, kia Sihova ko homou ʻOtua: ʻA e nofo fua pe ʻi he fonua takatakai ki heʻene Afio, ʻomi tukuhau kia Manavahē ʻia. 12 ʻOku ne ʻauhani ʻa e finangalo ʻo e houʻeiki: ʻOku tāu ke manavahe ki ai ʻa e ngaahi tuʻi ʻo mamani.
Same 77
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke fai fakaSitutuni. Ko e Same ʻa Esafe.) ʻAKU hake hoku leʻo kia Elohimi, kau tautapa muʻa; Kuo hake hoku leʻo kia Elohimi, pea ʻofa ke ne fanongoa. 2 ʻi he ʻaho oʻ eku faingataʻa naʻa ku kumi kia Atonai e: Naʻe mafao atu hoku nima ʻi he po, ʻo ʻikai māmate: Naʻe ikai tali ʻa e fakalelu ʻe hoku laumalie. 3 Kau ka manatu kia Elohimi, pea u toʻe: Kau ka fakalaulauloto, pea pongia hoku laumalie. (Sila.) 4 ʻOku ke puke hoku laumata: Kuo u mafatukituki, ʻo ʻikai te u malea. 5 Kuo u fakamanatu ki he ngaahi ʻaho fuoloa, Ki hengaahitaʻuʻoengaahikuonga. 6 Naʻa ku pehe, kau manatua ʻeku faʻa hiva ʻi he po, Kau talanoa mo hoku loto: Ka naʻe hanga hoku laumalie ʻO fai ʻa e ngaahi ʻeke. 7 ʻE taʻengata koā hoto liʻaki ʻe Atonai? ʻO ʻikai te ne toe hangai fofonga mai? 8 Kuo ʻosi ʻene ʻofa ʻo taʻengata? Kuo tuku ʻa e fai ʻene talaʻofa ki he ngaahi toʻutangata? 9 Kuo ngalo ʻia Ela ʻa e angalelei? Pe kuo ne tapuni ʻi heʻene ʻita ʻa e fai meesi? 10 Pea u pehe, Ko hoku mahaki ia foki, ʻA e lau kuo liliu ʻa e toʻomataʻu ʻo Elioni. 11 Kau fakamatala ʻa e ngaahi ngaūe ʻa IAA: He ʻoku ou fie fakamanatu hoʻo fai mana talu mei muʻa. 12 Pea u fakakaukau ki hoʻo fai kotoa pe, ʻO fakalaulauloto ki hoʻo ngaahi ngaūe. 13 Ko ho hala, Elohimi, ʻoku fou ʻi maʻoniʻoni: Ko hai ha ʻOtua ʻoku lahi tatau mo Elohimi? 14 Ko koe ʻa e ʻOtua fai meʻa lalahi: Kuo ke fakaha ho ivi ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi kakai. 15 Kuo ke huhu ʻi ho kakai ʻaki ho nima, ʻA haʻa Sekope mo Siosifa. (Sila.) 16 Naʻe sio atu ʻa e fuʻu vai, Elohimi, naʻe sio atu ʻa e fuʻu vai, ʻo fifiho: Seuke, naʻe matuʻaki ngaʻehu ʻa e ngaahi loloto. 17 Naʻe lingi vai ʻe he ngaahi ʻao; Ko e ʻatā naʻe tuku atu ha leʻo: Ko hoʻo ngaahi ngahau foki naʻe puna holo. 18 Naʻe ʻi he ʻahiohio ʻa e leʻo hoʻo mana; Naʻe fakamana ʻa mamani ʻe he ngaahi ʻuhila: Naʻe tete mo ngalulu ʻa e fonua. 19 Naʻe fou ʻi he vai ho hala, Pea ʻi he vai lahi ho haʻeleʻanga, Pea ko ho ngaahi topuvaʻe naʻe ʻikai ha. 20 Naʻa ke taki ho kakai hange ha fanga sipi pe, ʻO nimaʻaki ʻa Mosese mo Elone.
Same 78
1 (Ko e Hivaako ʻa Esafe.) ʻOKANGA, ʻa hoku kakai, ki he lao ʻoku ou ʻatu: Fokotuʻu telinga mai ki he ngaahi lea ʻa hoku ngutu. 2 Kau toʻo hoku ngutu ʻi ha palovepi; Kau puʻaki ʻani misiteli ʻo e muʻaki taimi: 3 Ko e ngaahi meʻa kuo tau ongona mo ʻilo ʻi, Pea kuo fakamatala mai ʻe heʻetau ngaahi kui. 4 ʻE ʻikai te tau fufū ia mei heʻenau fanau, Kae tala ki he toʻutangata kahaʻu ʻA e ngaahi mālō ʻo Sihova, Mo hono fuʻu ivi, mo e ngaahi ngaūe fakaofo kuo ne feia. 5 He naʻa ne fokotuʻu ʻI haʻa Sekope ha fakamoʻoni, Pea ne tuʻutuʻuni ha lao ʻI haʻa Isileli, ʻA ia naʻa ne tuʻutuʻuni ki he ngaahi kui ʻatāutolu, Ke nau faka ʻilo ki heʻenau fanau: 6 Koeʻuhia ke ʻilo ia ʻe he toʻutangata kahaʻu, ʻA e fanau toki faʻeleʻi; ke nau tuʻu ʻo fakamatala ki he fanau ʻanautolu: 7 Ka nau tuʻu ʻia Elohimi ʻenau falala, ʻO ʻikai ngalo ʻa e ngaahi ngaūe ʻa Ela, Pea nau tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni aʻana: 8 ʻO ʻoua te nau hange ko e ngaahi kui ʻanautolu, Ko e toʻutangata talangataʻa mo pauʻu; Ko e toʻutangata naʻe ʻikai angatonu honau loto, Pea ko honau laumalie naʻe ʻikai maʻu ki he ʻOtua ʻo ne nofo. 9 Ko haʻa Ifalemi, neongo ko ʻenau mahafu ke fana mamaʻo, Ka nau fulituʻa ʻi he ʻaho ʻo e fakahoko. 10 Naʻe ʻikai te nau tauhi ʻa e kovinanite ʻo e ʻOtua, Pea ko ʻene lao naʻe ʻikai te nau fie foua; 11 Pea naʻe ngalo ʻiate kinautolu ʻene faʻa fai, Mo e ngaahi meʻa fakaofo naʻa ne tuku ke nau mātā ʻi. 12 ʻi he ʻao o ʻenau ngaahi kui naʻa ne fai meʻa lalahi, ʻi he fonua ko Isipite, ʻi he tukuʻuta ʻo Soani. 13 Naʻa ne vaeua ʻa e tahi, ʻo ne tuku ke nau haʻele ai: Pea ne fokotuʻu hono vai hange ha ʻesi. 14 Pea ne taki kinautolu ʻaho ʻaki ha ʻao, Mo e maama afi ke ʻosi ʻa e po. 15 Naʻa ne foa ʻani maka ʻi he Toafa, Pea ko ʻene fakainu kinautolu ko e ngaahi moana ʻatā. 16 Naʻa ne ʻomi vaitafe mei he makatuʻu, ʻO ne ʻai ke ʻoho hifo hange ko e ngaahi vaitafe ʻoku ʻau. 17 Ka naʻa nau moia atu he fai angahala kiate ia, ʻO nau angatuʻu kia Elioni ʻi he Toafa. 18 Pea nau alaʻaki kia Ela ʻi honau loto, He kole meʻakai naʻe ʻao mo ʻenau manako. 19 ʻIo, naʻa nau lau ʻi ʻa e ʻOtua; Naʻa nau pehe, "E lava koā ʻa Ela Ke teuteu ha tepile ʻi he Toafa? 20 Moʻoni naʻa ne taaʻi ʻa e makatuʻu, pea puna mei ai ʻa e vai, Pea kōni ngaahi vaifa naʻe ʻoho mai: Ka he te ne lava foki ke ʻomi meʻakai? Pe tokonaki kakano maʻa hono kakai? " 21 Ko ia naʻe ongoʻi ʻe Sihova, ʻo ne tuputamaki: Pea naʻe tutu ʻia haʻa Sekope ha afi, Pea kohu foki ʻa e ʻita ʻI haʻa Isileli: 22 Koeʻuhi naʻe ʻikai te nau tui kia Elohimi, Pea naʻe ʻikai te nau falala ki heʻene fakamoʻui. 23 Pea ne fai tuʻutuʻuni ki he ngaahiʻ ao ʻi ʻolunga, Pea ko e ngaahi matapa ʻo langi naʻa ne fakaava; 24 Pea ne fakaʻuha hifo kiate kinautolu ʻa e mana maʻanau kai, ʻIo, naʻa ne ʻange maʻanautolu ʻa e koane ʻo langi. 25 Ko e ma ʻa haʻa maʻolunga naʻa nau kai kotoa: Naʻa ne ʻange haʻanau meʻakai ke makona. 26 Naʻa ne fakafononga ʻa e matangi hahake ʻi he langi: Pea ne fakaangi ʻa e matangi tonga ʻaki hono mafimafi. 27 Pea ne fakaʻuha kiate kinautolu ʻa e kakano hange ha efu, ʻIo, hange ko e ʻoneʻone ʻo e matātahi ʻa e manu kapakau: 28 Pea ne fakato ia ki he lotolotonga ʻo honau ʻapitanga, ʻO takatakai ki honau ngaahi nofoʻanga. 29 Ko ia naʻa nau kai ʻo makona ʻaupito: He kuo ne ʻomi kiate kinautolu honau manako. 30 Kuo teʻeki lahi ʻene vovo, Kei ʻi honau ngutu ʻa e kakano, 31 Mo e kohu hake kiate kinautolu ʻa e ʻita ʻa Elohimi, Pea ne tamateʻi hanau kau sino lalahi, Mo ne tulaki ʻa e kau molumalu ʻo Isileli. 32 Ka neongo ia kotoa, ka nau fai atu ʻenau angahala, ʻO ʻikai te nau tui ki heʻene ngaūe mana. 33 Ko ia naʻa ne ngaohi ke ʻosi honau ngaahi ʻaho hange ha "hoi," Mo honau taʻu hange ha fakapōngi. 34 Ka ne ka tamateʻi kinautolu, pea nau toki kumi kiate ia: ʻIo, naʻa nau foki, ʻo haʻao kia Ela. 35 lo, naʻa nau manatu ko honau makatuʻu ʻa Elohimi, Pea ko honau koeli ʻa Ela Elioni. 36 Ka nau ngutu fakalai ki heʻene ʻAfio, Pea nau kākāʻi ʻaki honau ʻelelo. 37 He ko honau loto naʻe ʻikai maʻu ʻi he fakafeangai kiate ia, Pea naʻe ʻikai te nau piki ki heʻene fuakava. 38 Ka ko ʻene ʻAfio, ʻi heʻene manavaʻofa, ʻOku ne ʻufiʻufi angahala, Pea ʻoku ʻikai te ne fakaʻauha: ʻIo, ʻoku tuʻo lahi ʻene mapuke ʻene ʻita, Pea ʻoku ʻikai te ne langaʻi ʻene houhau kotoa. 39 Pea ne manatu ko e kakano pe kinautolu; Ko e matangi ʻoku ʻalu atu pe ʻo ʻikai toe haʻu. 40 Hono tuʻo fiha nai ʻenau langaʻi ʻene ʻita ʻi he Toafa, ʻEnau faka ʻi ʻi ki heʻene ʻAfio ʻi he lala! 41 Pea nau toutou alaʻaki kia Ela, Pea ko e Tapuhā ʻo Isileli naʻa nau fakangatangata. 42 Naʻe ʻikai te nau manatu hono nima, ʻA e taimi naʻa ne huhu ʻi ai kinautolu mei he faingataʻa. 43 ʻA ʻene tuku ʻene ngaahi fakaʻilonga ʻi Isipite, Mo ʻene ngaahi meʻa fakaofo ʻi he tukuʻuta ʻo Soani: 44 Pea ne liliu ke toto honau ngaahi fuʻu vai, Ko ia naʻe ʻikai te nau lava ke inu mei honau ngaahi vaitaki. 45 Naʻa ne tuku atu ki ai ʻa e mongomonga, ʻo ne keina kinautolu; Mo e fanga poto naʻe fakaʻauha kinautolu. 46 Pea ne tuku ʻa e tupu o ʻenau ngoue ki he ʻunufe, Mo e meʻa kuo nau kakava ai ki he heʻe. 47 Naʻa ne tamateʻi ʻenau vaine ʻaki ʻa e ʻuhamaka, Mo ʻenau ngaahi fuʻu sukamino ʻaki ʻa e taufa maka kafakafa. 48 Pea ne tukuange ʻa e mata oʻenau monumanu ke faʻiteliha ai ʻa e ʻuhamaka, Pea ko ʻenau takanga iki ki he ʻuhila ta. 49 Naʻa ne tukuange kiate kinautolu ʻa e kakaha oʻ ene ʻita, Hono mahua, mo hono fino, mo hono haʻahaʻa, Ko e veteange ha kau angelo ʻomi mala. 50 Naʻa ne tofa ha hala ki heʻene tuputamaki; Naʻe ʻikai te ne mamaeʻi mei he mate ʻenau moʻui, Ka ne tuku ʻa e mahaki fakaʻauha ke faʻiteliha ai; 51 Pea ne taaʻi kotoa ʻa e kau ʻolopoʻou ʻo Isipitf ʻA e fuatapu ʻo honau ivi ʻi he ngaahi teniti ʻo Hami e: 52 Pea ne fakafononga hange ha sipi ʻa e kakai aʻana, ʻO ne taki ʻi he Toafa hange ha takanga. 53 ʻIo, naʻa ne taki fakataukei, pea naʻe ʻikai te nau ilifia: Ka ko honau ngaahi fili — naʻe ʻufiʻufi kinautolu ʻe he tahi na. 54 Pea ne aʻutaki kinautolu ki hono feituʻu tapu, ʻA e moʻunga ni kuo fakatau ʻe hono nima toʻomataʻu. 55 Pea ne kapusi mei honau ʻao ʻani puleʻanga, Pea ne fua talotalo ʻaki ha afo monau tofiʻa, Pea ne tuku ʻa e ngaahi matakali Isileli Ke nofo ʻi honau teniti. 56 Ka nau alaʻaki mo angatuʻu kia Elohimi Elioni, Pea naʻe ʻikai te nau tauhi ʻene ngaahi fakamoʻoni. 57 Ka naʻa nau holomui mo kākā, hange ko ʻenau ngaahi kui: ʻiloange kuo nau hanga kehe, ʻo hange ha kaufana loi. 58 Pea nau faka ʻita ʻi ia ʻaki honau ngaahi ʻesi, Pea nau fakafuaa ʻi ia ʻaki ʻenau ngaahi imisi. 59 Fanongo ʻa Elohimi ki ai, ʻo ne ʻita lahi, Pea ne matuʻaki fakaliliʻa ki Isileli: 60 Pea ko e tapanekale ʻi Sailo naʻa ne liʻaki, Siʻi teniti kuo ne fokotuʻu ʻi he lotolotonga ʻo e kakai: 61 Pea ne tuku hono malohinga ke ʻave popula, Pea ke maʻu ʻe he fili hono toulekeleka. 62 Pea ne tukuange hono kakai ki he heleta; Pea ne tuputamaki ki hono tofiʻa. 63 Ko honau kau talavou naʻe keina ʻe he afi: Pea ko honau kau finemui naʻe ʻikai hivaʻaki ʻi he mali. 64 Ko honau kaū taulaʻeiki naʻe to ʻi he heleta; Pea ko honau kau fefine uitou naʻe ʻikai fai ha tengihia. 65 Toki ofo ʻa Atonai hange ha taha naʻe mohe, Hange ha toʻa ʻoku kaila ʻi heʻene inu uaine. 66 Pea ne taʻi hono ngaahi fili mei tuʻa: Naʻa ne ʻai honau manukiʻanga taʻengata. 67 Pea ko e teniti ʻo Siosifa naʻa ne fakaliliʻa ki ai, ʻO ʻikai te ne fili ʻa e matakali ʻo Ifalemi; 68 Ka ne fili pe ʻa e matakali ʻo Siuta, ʻA Moʻunga Saione naʻa ne manakoa. 69 Pea ne langa hono potu tapu ke hange ko ʻolunga na, Hange ko e fonua kuo ne ʻai ke maʻumaʻuluta ʻo taʻengata. 70 Naʻa ne fili foki ʻa Tevita ko ʻene tamaioʻeiki, ʻO ne toʻo ia mei he ngaahi lotoʻā sipi: 71 Naʻa ne ʻomi ia mei he muimui ki he sipi toutama, Ke tauhi ki haʻa Sekope ko e kakai aʻana. Pea ki haʻa Isileli ko hono tofiʻa. 72 Ko ia naʻa ne tauhi kinautolu ʻo tāu mo e haohaoa hono loto; ʻO ne taki kinautolu ʻaki hono nima poto.
Same 79
1 (Ko e Same ʻa Esafe.) ELOHIMI e, kuo hu ʻa e hiteni ki ho tofiʻa; Kuo nau fakalielia ʻi ho temipale tapuhā: Kuo nau ngaohi ʻa Selusalema koni ngaahi tuva maka. 2 Kuo nau tuku ʻa e ʻangaʻanga ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki ke meʻakai ʻaki ʻe he manu ʻo e ʻatā, ʻA e kakano ʻo hoʻo kakai lotu ki he fanga manu ʻo e fonua. 3 Kuo nau lilingi honau toto hange ko e vai ʻi he tuaʻa o Selusalema; Pea naʻe ʻikai ha taha ke tanu ia. 4 Kuo mau hoko ko e maʻanga ʻo e nofo fonua ni; Ko e lumamo va ʻingaʻanga ʻo e fonua takatakai. 5 ʻE fefe hono fuoloa, ʻEiki? ʻE taʻengata hoʻo tuputamaki? ʻE vela hoʻo fuaʻa hange ha afi? 6 Hua ʻi hoʻo houhau ki he hiteni ʻoku ʻikai ke ʻilo ʻi ʻa e ʻAfiona, Pea ki he ngaahi puleʻanga ʻoku ʻikai ke tautapa ki ho huafa. 7 He kuo nau kai ʻa Sekope, Pea ko hono ʻapitanga kuo nau havehave. 8 ʻOua ʻe manatua ʻa e kovi ʻa homau tupuʻanga, ʻo hilifaki mai: Ke vave ʻa e fakafetaulaki mai ʻa hoʻo mēsi: He ʻoku lahi ʻaupito ʻemau tuʻutamaki. 9 Tokoni mai, ʻe homau ʻOtua fakamoʻuiʻanga, Telia ʻa e ongoongo ʻo ho huafa: Pea hamusi kimautolu, ʻo ʻufiʻufi ʻemau hia, Koeʻuhi pe ko ho huafa. 10 Koeʻumaʻa ke lau ʻe he hiteni, Komaʻa honau ʻOtua? Ko e sauni ʻo e toto ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki kuo lilingi, ʻOfa ke ʻilonga ia ki he hiteni ka mau sioa. 11 Ke hoko atu ki ho fofonga ʻA e hohoi ʻa siʻi popula; Fai ke tāu mo e fuʻu ivi ʻo ho nima, ʻO fakahaofi ʻa e kakai kuo tuku ke pekia; 12 Pea ke fakafoki, Atonai, ki he kakai ʻoku mau nofo ki honau lotolotonga ʻA e taukae kuo nau taukae ʻaki ʻa e ʻAfiona. 13 Ko ia ko kimautolu ko ho kakai mo e sipi ʻoku ke tauhia, Te mau fakafeta ʻi ki he ʻAfiona ʻo taʻengata: Te mau aʻau ho fakamalo ki he toʻutangata mo e toʻutangata.
Same 80
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ki he fasi ko "koni lile fakamoʻoni." Ko e Same ʻa Esafe.) AKOE ko e tauhi ʻo Isileli, ke ke fanongo mai, ʻA koe ʻoku taki ʻa Siosifa hange ha fanga sipi, ʻA koe ʻoku ke ʻafioa ʻa e ongo Selupimi, ke ke ulo mai. 2 ʻi he ʻao ʻo Ifalemi mo Penisimani mo Manase O ʻio ʻi ho fuʻu ivi, ʻo haʻu mōmau fakaake. 3 Liliu kimautolu, Elohimi; Pea tuku ke ulo mai ho fofonga ka mau moʻui ai. 4 ʻE Sihova Elohimi Sapaoti, Ko futu hoʻo kohu he fai lotu ʻa ho kakai! 5 Kuo ke ʻange lo ʻimata maʻanau meʻakai, Pea ke fakainu lo ʻimata ʻi ha ipu lahi. 6 Kuo ke tuʻutuʻuni kimautolu ko e meʻa ke kē ai ʻa e nofo fonua ni; Pea ʻoku luma noa pe ʻe homau ngaahi fili. 7 Liliu kimautolu, Elohimi Sapaoti; Pea tuku ke ulo mai ho fofonga ka mau moʻui ai. 8 Naʻa ke fakalanga ha vaine mei Isipite: Naʻa ke kapusi ʻani puleʻanga, ʻo hunuki e. 9 Naʻa ke fakaʻatā ki ai ʻi heʻene tupu na, Pea ʻi heʻene aka hifo leva naʻe fonu ʻa e fonua. 10 Ko hono malu naʻa ne ʻufia ʻa e ngaahi moʻunga, Pea ko hono ʻuluʻulu ʻa e ngaahi sita ʻa e ʻOtua. 11 Naʻa ne laku hono ngaahi vaʻa ki he tahi, Pea aʻu ki he Vaitafe hono ngaahi huli. 12 Pea ko e ha ai kuo ke hae hono ʻa, Kae toli ai ʻa e fononga kotoa ʻi he hala? 13 ʻOku hele ia ʻe he nifo mei he vao tātā, Pea ʻoku keina ia ʻe he meʻa ʻoku ngale he toafa. 14 Foki mai muʻa, Elohimi Sapaoti; ʻAfio hifo mei langi ʻo vakai, Pea ke aʻahi mai ki siʻi vaine ni, 15 ʻO malu ʻi ʻa e meʻa kuo to ʻe ho toʻomataʻu, Mo e foha kuo ke tanu malohi maʻau. 16 Kuo tutu ʻaki ʻa e afi, kuo ta: ʻOku nau ʻauha ʻi he tuputamaki ho fofonga. 17 Ke ūngi ʻe ho nima ʻa e tangata ʻi ho toʻomataʻu, ʻA e foha ʻo e tangata ne ke ngaohi ke malohi maʻau. 18 Pehe ʻe ʻikai te mau hiki mei he ʻAfiona: ʻE, fakaake kimautolu muʻa, Pea te mau tautapa ki ho huafa. 19 Liliu kimautolu, ʻe Sihova Elohimi Sapaoti; Tuku ke ulo mai ho fofonga ka mau moʻui ai.
Same 81
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e fakaKati. Ko e meʻa ʻa Esafe.) HIVA fiefia kia Elohimi ko hotau malohinga: Fai ki he ʻOtua ʻo Sekope ha fuʻu mavava. 2 Hua ʻa e hiva, pea toʻo a e lali fangongo: ʻA e haape leʻo malie mo e helefilo. 3 Ifi talupite ʻi he fakamahinafoʻou, ʻi he kātoa ʻa e mahina, ʻi he kātoanga ʻatāutolu. 4 He ko ha lao ia ʻo Isileli pe, Ko e meʻa fakakonisitutone ʻa e ʻOtua ʻo Sekope. 5 Naʻa ne fokotuʻu ia ʻI haʻa Siosifa ko e fakamoʻoni, ʻi he taimi naʻa ne haʻele atu ʻi Isipite ke taaʻi: Fokifa naʻa ku ongoʻi ha leʻo naʻe ʻikai te u maheni ai, 6 ʻ Naʻa ku fakaʻatā hono uma mei he kāvenga: Naʻe mahuʻi ʻa e kato mei hono nima. 7 Naʻa ke tautapa mai he faingataʻa, pea u hamusia; Naʻa ku tali koe mei he toiʻanga ʻo e mana; Naʻa ku sivi koe ʻi Vai-Melipa." (Sila.) 8 "Fanongo mai ʻe hoku kakai kau fakamoʻoni atu: Isileli e, taumaiā ke ke fakaongo kiate au! 9 Ke ʻoua naʻa ʻiate koe ha ʻotua foʻou; ʻO ʻoua naʻa fai ki ha ʻotua muli hoʻo punou. 10 Ko Sihova au ko homou ʻOtua naʻe ʻohake koe mei Isipite: Mafaʻa ho ngutu ke lahi kau fakafonu pe." 11 Ka naʻe ʻikai tokanga ki hoku leʻo ʻe hoku kakai; Pea ʻikai fie talangofua mai ʻa Isileli. 12 Ko ia naʻa ku tukuange ai kinautolu ki honau loto taʻemangoi, Ke nau fou ʻi haʻanautolu pe filioʻi. 13 Amusiaange ʻe au ke tokanga hoku kakai kiate au, ʻO fou ʻa Isileli ʻi he hala oʻoku! 14 Ko e kemo kuo u fakamoʻulaloa honau ngaahi fili, Pea u liliu hoku nima ke taaʻi honau kau fakamamahi. 15 ʻE fakamalua kiate ia ʻa e kau fehiʻa kia Sihova Ka ko hoʻonautolu ē taimi ʻe lauikuonga. 16 Pehe te ne fafanga ia ʻaki ʻa e ʻelitoʻi mahoaʻa: Iʻo ne u fakamakona koe ʻaki ʻa e honi mei he maka.
Same 82
1 (Ko e Same ʻa Esafe.) O Elohimi e ʻoku tuʻu ʻi he fakataha ʻa ʻEla; ʻOku ne fai fakamāu he lotolotonga ʻo haʻa ʻOtua. 2 "Ko futu hoʻomou fakamāu hala, Mo lango ki he kakai angahala." (Sila.) 3 Fakamāu ʻa e tuʻutamaki mo e paea: Fakatonutonu ʻa e meʻa ʻa e tokilalo mo e hēnoa. 4 Huhu ʻi ʻa e tuʻutamaki mo e masiva: Hamusi mei he nima ʻo e kau angahala. 5 ʻOku ʻikai te nau ʻilo, pea ʻoku ʻikai mahino kiate kinautolu ni; ʻOku nau taka ʻi he poʻuli: Kuo ue ʻi ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo mamani. 6 Ko au naʻa ku pehe, Ko e ngaahi ʻotua kimoutolu na, ʻIo, ko e hako ʻo Elioni homou kotoa. Ka neongo ia ka te mou pekia hange ha tangata noa pe, ʻIo, te mou to hange ha ʻeiki kehe. 7 Meʻa hake, Elohimi, fakamāu ʻa mamani: He ko koe ʻoku ke tofiʻa ʻaki hono ngaahi kakai.
Same 83
1 (Ko e Taʻanga. Ko e Same ʻa Esafe.) Elohimi, ʻoua te ke fakalongo pe: ʻIo, ʻoua te ke fakaongonoa, pea ʻoua te ke nofo pe, Ela e. 2 He vakai ʻoku uʻulu ho ngaahi fili: Pea ko kinautolu ʻoku fehiʻa kiate koe ʻoku nau ʻulu mahiki. 3 ʻOku nau ʻai fakalilolilo ʻa e tuʻutuʻuni ki ho kakai, ʻOku nau puleaki ʻi ha meʻa ki ho kau malu ʻi. 4 ʻOku nau pehe, Haʻuā ke tau tuʻusi kinautolu ke ʻoua naʻa toe lau ko e kakai: ʻIo, ke ʻoua naʻa kei manatua ʻa e hingoa ʻo Isileli. 5 He kuo nau alea loto taha; Kuo nau fuakava ke fai ha kovi ki he ʻAfiona. 6 Ko e ʻu teniti ʻo Itomi mo e kau Isimeʻeli; Ko Moape mo haʻa Hekaa: 7 Ko Kipeli, mo Amoni,mo Amaleki: Ko Filisitia, fakataha mo e haʻa nofo Taia: 8 Ko Asilia foki ʻoku kau mo kinautolu e; Kuo nau hoko ko e nima ʻo haʻa Lote. (Sila.) 9 Fai kiate kinautolu ʻo hange ko hoʻo fai ki Mitiani; ʻO hange ko hoʻo fai kia Sisela, ʻo hange ko hoʻo fai kia Siapini ʻi vaitafe Kisoni: 10 ʻA ia naʻe fakaʻauha ʻi Enitoa; Naʻa nau hoko ko e kinohaʻa ki he ngoueʻanga. 11 Ngaohi kinautolu, ʻa honau houʻeiki, ke hange ko Olepi mo Siipi; ʻIo, ke hange ko Sipa mo Salamuna ʻa honau kau pilinisi: 12 ʻA ia naʻa nau pehe, Tau toʻo mai muʻa ʻA e fangaʻanga manu ʻa Elohimi motau tofiʻa. 13 ʻE hoku ʻOtua, ngaohi kinautolu ke hange ko e ʻakau ko e teka; Hange ha kafukafu ʻoku vilingia. 14 Ke hange ha afi ʻoku ne keina ha vao tātā; ʻIo, ke hange ha maama ʻoku ne puho he ngaahi moʻunga; 15 Ke pehe hoʻo tuli kinautolu ʻaki hoʻo taufa, Mo fakaʻohovale ʻi ʻaki hoʻo afā. 16 Fakafonu honau mata ʻi he ma: Ke nau kumi ki ho huafa, ʻe Sihova. 17 Ke nau ma mo manavahe ʻo lauikuonga; ʻIo, ke nau puputuʻu pea ʻauha; Pea ke nau ʻūo ko e ʻAfiona tofu pe taha — 18 ʻIo, ko ho huafa ko Sihova ʻOku hope atu ʻi mamani kātoa.
Same 84
1 (Ki he Pule ʻo eHiva. Ko e Faka-Kati. Ko e Same ʻa haʻa Kola.) ʻE Sihova Mohu-hosite, hono ʻikai fakaʻofoʻofa ʻA ho ngaahi nofoʻanga! 2 ʻOku holi hoku laumalie, ʻio ʻoku ne pongia He fiemaʻu ʻa e ngaahi lotoʻā ʻo Sihova: Ko hoku loto mo hoku kakano ni ʻOku na tangi ki he ʻOtua moʻui. 3 Seuke, kuo maʻu fale ai ʻe he kiʻi manupuna, Mo e pekepeka hano pununga; Pea kuo ne tuku ki ai hono fanganga, ʻO ofi ki ho ngaahi feilaulauʻanga, ʻEiki Sapaoti, ʻa hoku Tuʻi mo hoku ʻOtua. 4 Monu ʻiaā ka ko haʻa nofo ʻi ho fale: Te nau fai ai pe ʻa e fakamalo kiate koe. (Sūa.) 5 Monu ʻiaā ka ko e kau tangata. ʻOku ʻi he ʻAfiona ʻenau falala, ʻOku nau lotoʻaki ʻa e ngaahi hala. 6 Siʻenau ʻalu ʻi he Teleʻa Tangi ʻOku nau ngaohi ia ko e pupunga matavai; ʻIo, ʻoku ʻufiʻufi ia ʻe he ʻuhamuʻa ʻaki ʻa e ngaahi tapuaki. 7 ʻOku nau ʻalu ʻi he malohi ki ha malohi, ʻOku nau hu ʻi Saione ʻi he ʻao ʻo Elohimi. 8 Fanongo mai ki heʻeku lotu e, ʻA Sihova, ʻOtua ʻo e ngaahi Hosite! Ofe ʻi mai ho fofonga e, ʻA eʻOtuaʻo Sekope! (Sila.) 9 ʻE ʻOtua ko homau Fakāu, hanga mai, ʻO ʻafio ki he fofonga ʻo hoʻo Pani. 10 He ko ha fo ʻi ʻaho ʻi ho lotoʻā ʻoku lelei hake ʻi ha afe ʻi ʻaho ʻi ha potu ange. Te u fili muʻa ke u leʻo matapa ʻi he fale ʻo hoku ʻOtua, ʻi haʻaku nofo ʻi he ngaahi teniti ʻo e angahala. 11 He ko Sihova Elohimi ko e laʻa mo e fakaū ia; ʻOku foaki ʻe Sihova ʻa e kelesi mo e kololia: Meiate kinautolu ʻoku laka haohaoa. 12 ʻE Sihova Mohuhosite, Monu ʻiaā ka ko e tangata ʻoku falala kiate koe!
Same 85
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa haʻa Kola. Ko e Same.) ʻEIKI, kuo ke hoifua mai ki ho kelekele: Kuo ke fakafoki ʻa e popula ʻo Sekope. 2 Ko e hia ʻa ho kakai kuo ke ʻave, Kuo ke ʻufiʻufi ʻenau angahala kotoa pe. (Sila.) 3 Kuo ke fakamaʻopoʻopo mai ʻa e mahua ʻo hoʻo ʻita: Kuo ke tafoki mei he kakaha ʻo hoʻo tuputamaki na. 4 Fakatafoki kimautolu, ʻe homau ʻOtua fakamoʻuiʻanga; Pea ko ho houhau kiate kimautolu ke ke fakangata. 5 Ko hoʻo mamahi kiate kimautolu ʻe fai ʻo taʻengata koā? Te ke toloaki hoʻo ʻita ki he toʻutangata mo e toʻutangata? 6 ʻIkai koā te ke fakaake kimautolu, Kae fiefia ʻi he ʻAfiona ʻa e kakai oʻou? 7 ʻEiki, ke ha kiate kimautolu hoʻo mēsi, Pea ʻomi kiate kimautolu hoʻo fakamoʻui. 8 Kau fanongo muʻa Pe ko e ha ʻa e folofola ʻa Ela Sihova: He te ne tala melino ki hono kakai, ʻio ʻa ʻene fanga pele: Kae ʻoua te nau toe foki ki heʻenau sesele. 9 Kuo pau ʻoku ofi ʻene fakamoʻui kiate kinautolu ʻoku ʻapasia kiate ia; Kae nofo ʻa e Sikaina ʻi hotau fonua. 10 Ko ʻAloʻofa mo Moʻoni kuo na fetaiaki kinaua; ʻA Angatonu mo Melino kuo na fekita. 11 Ko Moʻoni ʻoku tupu hake mei mamani, Pea ko Angatonu ʻoku fakasio hifo mei langi. 12 ʻE ʻomi foki ʻe Sihova ʻa e meʻa ʻoku lelei; Pea ʻe ʻomi hono fua ki hotau fonua ni. 13 ʻE muʻomuʻa ʻa Angatonu ʻiate ia Pea te ne ngaohi hono topuvaʻe ko e hala.
Same 86
1 (Ko e Lotu ʻa Tevita.) OFE ʻi ho fofonga, ʻEiki, ʻo tali kita; He ko e tuʻutamaki au, mo masiva. 2 Tauhi hoku laumalie, he ko hoʻo pele kita: Fakamoʻui hoʻo tamaioʻeiki, ʻa e ʻAfiona ko hoku ʻOtua; He ko e falala au ki he ʻAfiona. 3 ʻAloʻofa mai, Atonai e; He ko e ʻaho kotoa ʻoku ou tautapa kiate koe. 4 Fakafiefia ʻi ʻa e loto ʻo hoʻo tamaioʻeiki; He ʻoku ou hapai hake hoku laumalie kiate koe, Atonai. 5 He ko e lelei koe, Atonai, mo e faʻa fakamolemole, Pea ke mohu mēsi ki he kakai kotoa ʻoku tautapa kiate koe. 6 Ongo ʻi, ʻEiki, ʻeku lotu; Pea fofonga ki he leʻo oʻeku hu totoaki atu. 7 ʻi he ʻaho oʻeku faingataa ʻia te: u tautapa atu; He te ke tali au. 8 ʻOku ʻikai ha taha ʻI haʻa ʻOtua ʻoku tatau, Atonai, mo Koe; Pea ʻoku ʻikai ha ngaūe ʻe tatau mo hoʻo ngaūe. 9 Ko e puleʻanga kotoa kuo ke ngaohi Te nau omi ʻo punou ʻi ho ʻao, Atonai: Pea ko ho huafa te nau fakahikihiki ʻi. 10 He ko e lahi ʻa e ʻAfiona, Pea mo e fai meʻa mana: Ko Koe ʻa e ʻOtua toko taha. 11 Huluhulu au ʻi ho hala, ʻEiki; Kau haʻele ʻi hoʻo moʻoni. Ko hoku loto e ke ke fāʻūtaha Ke ʻapasia ki ho huafa. 12 Kau fakafeta ʻi ki he ʻAfiona ʻaki hoku loto kotoa, ʻE Atonai ko hoku ʻOtua; ʻO fakahikihiki ʻi ho huafa ʻo taʻengata. 13 He kuo lahi kiate au hoʻo mēsi Pea kuo ke hamusi hoku laumalie mei he takele ʻo Hetesi. 14 Kuo tuʻu mai ha kakai pauʻu, Elohimi, Pea ko e fakataha ʻa kau fakamalohi kuo nau tuli ki heʻeku moʻui: Pea ʻoku ʻikai te nau fai ki he ʻAfiona ʻenau fakafeangai. 15 Ka ko koe, Atonai, ko e ʻOtua ʻaloʻofa mo angalelei, Tuai ki he houhau, pea fonu ʻi he kelesi mo e moʻoni. 16 Tafoki kiate au, pea ke ʻaloʻofa; Foaki ho ivi ki hoʻo tamaioʻeiki ko kita, Pea fakamoʻui ʻa e tama ʻa hoʻo kaunanga. 17 Fai maʻaku ha fakaʻilonga monu, Ke sio ki ai pea ma ʻa kinautolu ʻoku fehiʻa kiate au, He ko koe, Sihova, kuo ke tokoni mai, ʻo fai ha fakalelu.
Same 87
1 (Ko e Same ʻa haʻa Kola. Ko e Taʻanga.) KO e meʻa kuo ne langaʻi he ngaahi moʻunga tapu na ʻOku ʻofa ki ai ʻa Sihova; 2 ʻIo, ʻoku ne ʻofa lahi ki he ngaahi matanikolo ʻo Saione ʻi he nofoʻanga fuape ʻo Sekope. 3 Fungani ʻa e ngaahi talanoa ʻoku kau kiate koe, Siʻi kolo ʻo e ʻOtua e. (Sila.) 4 "Ko Lehapi mo Papilone te u lau ʻlate kinautolu ʻoku ʻilo au: Lau foki ki Filisitia mo Taia, kaeʻumaʻa ʻa Itiopea; Ko e taha ia naʻe fanauʻi hena." 5 ʻIo, ko e meʻa ki Saione ko e talanoa ʻe fai, Ko meʻa mo meʻa ne fanauʻi ai. Pea ʻe fokotuʻu maʻu ʻe he ʻAfiona, Iʻo ʻa Elioni ʻe ia. 6 ʻE lau ʻe Sihova heʻene tohi kakai ʻa e ngaahi faʻahinga, "Ko e taha ia naʻe fanauʻi hena." (Sila.) 7 Pea te nau hiva hange ha kau meʻe Ko hoku ngaahi matavai kotoa ʻoku ʻiate koe.
Same 88
1 (Ko e Taʻanga Same ʻa haʻa Kola.) (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ke Hiva ʻaki ʻa e fasi fakaminu. Ko e hivaako ʻa Hemani ko e haʻa Sala.) ʻū Sihova ko hoku ʻOtua fakaL. moʻui, ʻOku ou fakafeʻao kiate koe ʻaho mo e po mo ʻeku tangi: 2 Ke aʻu ʻeku lotu ki ho ʻao na; Ofe ʻi ho fofonga ki he leʻo oʻeku kalanga. 3 He ʻoku fonu hoku laumalie ʻi ha koto mamahi, Pea ko ʻeku moʻui ʻoku fakaofiofi ki Hetesi. 4 ʻOku lau au fakataha mo kinautolu ʻoku hifo ki vanu: ʻOku ou tatau mo ha tangata kuo ʻosi hono ngu, 5 ʻOku ʻi he kau mate ʻoku mohe na, Hange ko e kau to ʻoku tokoto ʻi faʻitoka, ʻA ia ʻoku ʻikai te ke kei manatua; ʻlo ko e faʻahinga kuo motuhi mei ho nima. 6 Kuo ke ʻai auki he takele ʻo e luo, Ki he poʻuli lolo, ki he loloto taumamaʻo. 7 ʻOku tataʻo mai ho houhau, ʻIo, ko hoʻo ngaahi peau kotoa ʻoku fakavaivaiʻi ʻaki au. (Sila.) 8 Kuo ke hiki ke mamaʻo hoku ngaahi kaumeʻa; Kuo ke ngaohi au ko honau faka-Iiliʻaʻanga: Kuo tapui au, kuo ʻikai te u lava ke ʻalu ki tuʻa. 9 Ko e meʻa ʻi heʻeku mamahi ʻoku ʻosiʻosi hoku mata: Kuo u tautapa atu he ʻaho kotoa pe, ʻe Sihova, Kuo u mafao hoku nima ki he ʻAfiona. 10 Te ke fai ha mana ki he kau mate? ʻE tuʻu ʻa e kau ʻatā na, ʻo fakafeta ʻi kiate koe? (Sila.) 11 ʻE tala koa hoʻo ʻofa ʻe faʻitoka? Hoʻo tauhi hoʻo lea ʻi loto Fakaʻauha? 12 ʻE toki ha koā ʻi he poʻuli hoʻo fai fakaofo? Mo hoʻo fai totonu ʻi he fonua ʻo e fakangalo? 13 Ka ko au e, ʻe Sihova, ʻoku ou kaila atu, Pea ʻoku fakafetaulaki atu he pongipongi ʻeku lotu. 14 Ko e ha ʻoku ke liʻaki ai hoku laumalie, ʻe Sihova? Ko e ha ʻoku ke fufū meiate au ho fofonga? 15 Ko e vaivai au mo e tei mate talu ʻeku tupu hake, ʻi he fua hoʻo ngaahi fakailifia ʻoku ou moʻumatea pe. 16 Kuo lomekina au ʻe hoʻo fuʻu tuputamaki; Kuo tuʻusi au ʻe hoʻo ngaahi fakalelemoʻui. 17 Kuo nau takai au hange ha tahi ʻi he aho kotoa; Kuo hau kapui au fakataha. 18 Kuo ke hiki ke mamaʻo ʻa e ʻofaʻanga mo e kaumeʻa, Kohoku kau feʻiloaki ko e poʻuli lolō na.
Same 89
1 (Ko e Hivaako ʻa Etani, ko e haʻa Sala.) TE U hiva ʻaki ʻo taʻengata ʻa e ngaahi ʻofa ʻa e ʻEiki: Ko hoku ngutu ni ʻe faka ʻilo ki he toʻutangata mo e toʻutangata ʻene fai moʻoni. 2 He ne u pehe, ʻE hange ha langafale taʻengata ʻa e ʻofa. ʻE hange ko ha meʻa tuʻu ʻi he langi hoʻo tauhi lea. 3 "Kuo u fai kovinanite mo ia kuo u fili, Kuo u fuakava kia Tevita ko ʻeku tamaioʻeiki; 4 Te u fokotuʻu maʻu ho hako ʻo taʻengata, Pea te u faʻu ho taloni ke laui toʻutangata." (Sila.) 5 Pea ʻe fakamaloʻia ʻe he langi hoʻo fakaofo, ʻEiki: ʻE fakamaloʻia foki ʻe he fakataha ʻa e faʻahinga tapu hoʻo fai moʻoni. 6 He ko hai ʻi he langi ʻoku tuʻu pau mo Sihova? Ko hai ʻe ala fakatatau kia Sihova ʻI haʻa ʻOtua? 7 Ko e ʻOtua ia ʻoku fakangeingei lahi ʻi he ʻalofi ʻo haʻa tapu, Pea ko hono manavahē ʻia kiate kinautolu ʻoku tuʻu takai ʻoku mamalu fau. 8 ʻE Sihova ʻa e ʻOtua Sapaoti, Ko hai ʻoku tatau mo koe, IAA, ko e fuʻu man? Pea ʻoku haʻofia koe ʻe hoʻo fai moʻoni. 9 Ko koe ʻoku ke pule ʻi ʻa e fakapupula ʻa e tahi: Ka hake hono ngaahi ngalu ko koe ʻoku ke lolomi. 10 Ko koe naʻa ke laiki ʻa Lehapi ke ne hange ha taha kuo te ʻia; Naʻa ke veteki ʻaki ho nima malohi ho ngaahi fili na. 11 ʻOku oʻou ʻa e langi, oʻou foki ʻa e fonua: Ko mamani mo hono mahu ko hoʻo fokotuʻu pe ia. 12 Ko e tokelau mo e tonga ko haʻau pe ngaohi: ʻOku kalangaʻaki ho huafa ʻe Tepoa mo Heamoni. 13 Ko hoʻou e nima ʻoku kofu ʻaki ha ngu: ʻOku kaukaua hoʻo kuku, ʻoku mahiki ho toʻomataʻu. 14 Ko Faitotonu mo Fakakonisitutone ko e pou ia ho ʻafioʻanga: Ko ʻOfa mo Moʻoni ʻoku na fakamelomelo ki ho fofonga. 15 Monu ʻiaā ka ko e faʻahinga ʻOku ʻilo ʻa e ongo fakafiefia: ʻOku nau haʻele, ʻe Sihova, ʻI he maama ʻo ho fofonga. 16 ʻOku nau hakahaka ʻi ho huafa he ʻaho kotoa: Pea ʻi hoʻo fai totonu ʻoku hiki kinautolu ke maʻolunga. 17 He ko e manumanumelie ʻo honau ivi ʻa hoʻo ʻAfio: Pea ʻi hoʻo tokanga mai kuo ke fakamaʻolunga homau nifo. 18 He ʻoku ʻo Sihova homau fakaū; Pea ʻoku ʻo e Tapuhā ʻo Isileli homau hau. 19 Ko e taimi koē naʻa ke tala fakavisone ki hoʻo kau pele, ʻo ke folofola mai, "Kuo u hilifaki ʻa e ivi tokoni ki ha mafi; Kuo u hakeaki ʻi ha taha fili mei he kakai. 20 Kuo u maʻu ʻa Tevita ko ʻeku tamaioʻeiki; Ko e lolo tapu kuo u pani ʻaki: 21 ʻA ia ʻe maʻu ki ai ʻeku puke; Ko hoku nima foki te ne poupou pe. 22 ʻE ʻikai tataʻo mai ha fili; Pea ko e faʻahinga pauʻu ʻe ʻikai te nau fakamamahi. 23 Pea te u tulaki mei hono ʻao hono ngaahi fili, Pea te u tuku atu ha mala kiate kinautolu ʻoku fehiʻa mai. 24 Pea ʻe feʻao mo ia ʻa ʻeku moʻoni ʻeku ʻofa; Pea ʻe maʻolunga hono nifo ʻi hoku hingoa. 25 Pea te u ʻai hono nima ki he tahi, Pea ko hono toʻomataʻu ki he vaitafe lahi. 26 Te ne tautapa mai, ʻo pehe, "Ko ʻeku tamai ʻa e ʻAfiona, Ko hoku ʻOtua, mo hoku makatuʻu fakamoʻuiʻanga." 27 Ko au foki te u ʻuluaki foha ʻaki, Ko e taupotu ʻi he ngaahi tuʻi ʻo mamani. 28 ʻE taʻofi ai pe ʻeku ʻofa maʻana, Pea aʻana moʻoni ʻeku fuakava. 29 Pea te u ʻai ke taʻengata hono famili, Pea ko hono taloni ke hange ko e ngaahi ʻaho fakalangi. 30 Kapau ʻe liʻaki ʻeku lao ʻe heʻene fanau, ʻO ʻikai te nau fou ʻi he konisitutone kuo u fokotuʻu; 31 Kapau te nau va ʻinga ʻaki ʻeku ngaahi fekau, ʻO ʻikai te nau tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni aʻaku; 32 Te u ʻeke ʻaki ʻa e meʻa kinisi ʻenau angahala, Pea te u ʻeke ʻenau kovi ʻaki ʻa e ngaahi ta. 33 Ka ʻe ʻikai te u motohi ʻeku ʻofa meiate ia, Pea ʻe ʻikai te u tuku ʻeku fakamoʻoni lea. 34 ʻE ʻikai te u va ʻinga ʻaki ʻeku kovinanite, Pea ko e meʻa kuo ʻalu atu ʻi hoku ngutu ʻe ʻikai te u fakakehe. 35 Kuo taha aipe ʻeku fuakava; Tangi ʻeku maʻoniʻoni ʻe ʻikai te u loi kia Tevita: 36 Ko hono hako ʻe taʻengata, Pea ko hono taloni ʻe feʻao mo au ʻo hange ko e laʻa. 37 ʻE fokotuʻu ʻo taʻengata hange ko e mahina, Mo e fakamoʻoni lea ʻi he ʻatā." (Sila.) 38 Ka kuo ke liʻaki pe mo fakatale ʻi, Kuo ke takataka ʻita ki hoʻo pani. 39 Kuo ke fakamaʻamaʻa ʻa e kovinanite mo hoʻo tamaioʻeiki: Kuo ke li ki he kelekele hono kalauni. 40 Kuo ke hae kotoa hono ngaahi ʻa; Pea kuo ke ʻai ke koto maumau pe hono ngaahi taua. 41 Kuo vete ia ʻe he fononga noa ʻi he hala: Kuo ne hoko ko e lumaʻanga ʻo e nofo ʻi he ngaahi fonua. 42 Ko e toʻomataʻu ʻo ho ngaahi fili kuo ke fakamahiki; Kuo ke ʻai ke fiefia hono kau fakamamahi. 43 Ko e mata o ʻene heleta foki naʻa ke pale ʻi, ʻO ikai te ke fakamatuʻu ia ʻi he fepaki. 44 Kuo ke fakangata ʻene fetapaki, Kuo ke fulihi ki he kelekele hono taloni. 45 Kuo ke fakangata vave hono ivi fakatalavou: Kuo ke ʻufiʻufi ia ʻaki ʻa e ma hange ha kofu. (Sila.) 46 ʻE ʻosi ʻafe, ʻEiki, hoʻo fufū koe ʻo taʻengata? ʻE kohu hoʻo ʻita hange ha vela? 47 Manatu ki he siʻi ʻo e taimi oʻota: Hono ko e muna kuo ke ngaohi ki ai ʻa e hako ʻi tangata kotoa! 48 Hono ai ha toʻa ʻe moʻui ai pe, ʻo ʻikai aʻusia ʻa e mate, Te ne hamusi ʻene moʻui mei he puke ʻa hetesi, ʻine? (Sila.) 49 ʻE Atonai kofaʻa hoʻo ngaahi ʻofa muʻa, Ko e fua hoʻo fuakava kia Tevita mo fakamoʻoni lea? 50 Manatu, Atonai, ki he manukia hoʻo kau tamaioʻeiki; Hono ʻoku ou ʻaikona ʻa e koto manuki ʻa e kakai lahi; 51 ʻA ia ʻoku manuki ʻaki koe, ʻEiki, ʻe ho ngaahi fili; ʻIo, ʻa ʻenau manukia ʻa e ngaahi laka ʻa hoʻo pani. 52 Ko e fakamalo ʻo Sihova Ke fai pe ʻo lauikuonga. Emeni, mo Emeni.
Same 90
1 (Ko e Lotu ʻa Mosese ko e tangata ʻo Elohimi.) ʻEI, ko koe ko homau nofoʻanga ʻi he toʻutangata mo e toutangata. 2 Teʻeki fakatupu ʻa e ngaahi moʻunga, Pe fanauʻi ʻa mamani mo e fonua; Iʻo talu mei muʻa ʻo lauikuonga Ko e ʻOtua pe ʻa e ʻAfiona. 3 ʻOku ke fakafoki ki he efu ʻa e tangata meʻa vaivai, Pea ke pehe, Hako ʻo Atama, foki mai. 4 He ko e taʻu ʻe afe ʻi hoʻo vakai ʻOku hange ko e ʻaneafi, ʻene ʻosi, Pe ha fo ʻi uasi he poʻuli. 5 ʻOku ke ʻave kinautolu hange ha vai fa; ʻOku hange ha mohe honau kotoa: 6 Pongipongi ʻoku nau hange ha muka ʻi musie — Pongipongi lanumata mo televave, Efiafi tuʻusi hifo pea mae. 7 He ko ho houhau ʻoku mau ʻosi ai, Pea mau moʻu tafuʻua ʻi ho tuputamaki: 8 Kuo ke fokotuʻu ʻemau ngaahi hia ʻi ho ʻao na, Ko ʻemau ngaahi meʻa fufū ʻi he mama ʻo ho fofonga. 9 He kuo palē homau ngaahi ʻaho kotoa pe ʻi ho houhau: ʻOku mau fakaʻosi homau ngaahi taʻu ʻo hange ha talanoa ʻoku lau. 10 Ko e ngaahi ʻaho ʻo homau taʻu Ko e taʻu ʻe fitungofulu; Pea ka lahi hoto ngu, ʻE aʻu nai ki he valungofulu: Pea ko hoto vikiʻanga ko e ongosia mo e muna, He ʻoku tuʻusi vave pea tau puna. 11 Ko hai ʻoku ne ʻilo ʻi ho houhau hono mamafa, Pe ko e lahi ʻo ho tuputamaki, o tāu mo ho ngeia? 12 Ako mai ke mau fakafuofua pehe homau ngaahi ʻaho, Ka mau utu mai ha loto poto. 13 Liliu, ʻEiki — ko futu! ʻO lolou telia hoʻo kau tamaioʻeiki ko kimautolu. 14 Fakamakona kimautolu kei pongipongi ʻaki hoʻo ʻaloʻofa; Ke mau mavava mo fiefia ʻi homau ngaahi ʻaho kotoa. 15 ʻOmi ha fiefia ke hoa mo e fuoloa ʻO homau fakavaivaiʻi ʻe he ʻAfiona, ʻA e ngaahi taʻu kuo mau feangainga ai mo e kovi na. 16 Ke ha hoʻo ngaūe ki hoʻo kau tamaioʻeiki, Pea ki heʻenau fanau ho langilangi; 17 Iʻo ke ʻiate kimautolu ʻa e fakaʻofoʻofa ʻo e ʻEiki ko homau ʻOtua, Pea ʻai ke tuʻu maʻu ʻiate kimautolu ʻa e ngaūe ʻa homau nima: To ko e ngaūe ʻa homau nima ke ke fokotuʻu maʻu ia.
Same 91
1 KO ia ʻoku nofo ʻi he toitoiʻanga ʻo Elioni, ʻOku mohe ʻi he malumalu ʻo Satai — 2 Ko ʻeku lau e kia Sihova, Ko hoku hufanga ia mo hoku talitauʻanga: Ko hoku ʻOtua falalaʻanga. 3 Ta ko e hele ʻa e tulimanu te ne fakahaofi koe mei ai, Pea mei he mahaki fakaʻauha ʻoku ʻuakai mai. 4 Te ne ʻufiʻufi koe ʻaki hono fulufulu, Pea te ke toi ʻi hono lalo kapakau: Ko ʻene fai moʻoni ko ho pa mo fakaū. 5 ʻE ʻikai te ke manavahe ki he nanunga ʻo e po, Pe ki he ngahau ʻoku puna ʻaho; 6 Ki he mahaki ʻoku haʻele ʻi he taʻehā, Ki he fakamate ʻoku tuʻusi hoʻatā. 7 ʻE to ʻi ho tafaʻaki ha toko afe, Mo e toko ʻi mano ʻi ho toʻomataʻu e; Kae ʻikai ofi kiate koe. 8 Ngata pe te ke sio ʻaki ho mata, ʻO vakai ʻa e totongi ʻa e kau angahala. 9 He ko koe, ʻEiki, hoku hufanga — Ta kuo ke fili ʻa Elioni ko ho nofoʻanga; 10 ʻE ʻikai fepaki mo koe ha kovi, Pea ʻe ʻikai ofi ha ta ki ho teniti. 11 He te ne kouna ʻene kau angelo telia koe, Ke tauhi koe ʻi ho hala fuape. 12 Te nau fataki nima koe, Naʻa pakia ʻi he maka ho vaʻe. 13 Ko e laione mo e ngata te ke mala ai; Ko e laione fita mo e tanini te ke molomoloki. 14 Ko e meʻa ʻi heʻene tuʻu kiate au ʻene ʻofa, Ko ia ai te u fakahaofi ia: Te u ʻai ke ne maʻolunga Koeʻuhia kuo ne ʻilo hoku hingoa. 15 Te ne ui kiate au, pea te u tali; Te u ʻiate ia ʻi he mamahi: Te u hamusi ia mo fakalangilangiʻi. 16 Te u ʻai ʻa e moʻui fuoloa ke ne topono ai, Pea te u tuku ke ne mata ʻi ʻeku fakamoʻui.
Same 92
1 (Ko e Same. Ko e Hiva ki he ʻAho Tapu.) KO e meʻa lelei ke fakafeta ʻi kia Sihova, Pea ke hiva same, Elioni, ki ho huafa: 2 Ke fakaha pongipongi hoʻo ʻofa, Mo hoʻo lototo ʻi he po kotoa; 3 ʻAki ʻa e tuʻohongofulu, mo e helefilo; ʻAki ʻa e haape lea ongo. 4 He kuo ke fakafiefia ʻi au, ʻe Sihova, ʻi he meʻa kuo ke feia: Te u mavava ʻi he ngaahi ngaūe ʻa ho nima. 5 Hono ʻikai kafakafa hoʻo ngaahi ngaūe, ʻe Sihova! Pea ʻoku loloto ʻaupito hoʻo ngaahi fakakaukau na, 6 Ko e tangata fakamanu ʻoku ʻikai te ne ʻilo ʻa e meʻa ni, Ko e tangata vale ʻoku ʻikai te ne tokanga ʻi: 7 Ka faliki mai ʻa e angahala hange ha musie, Pea fisi ʻa e kau faikovi fuape; Ko hono ʻuhinga ke nau ʻauhia ai pe. 8 Ka ko e hilio ai pe koe, ʻe Sihova. 9 He vakai ko ho ngaahi fili, Sihova e — He vakai ko ho ngaahi fili ʻe mole; ʻE movete ʻa e kau fai kovi fuape. 10 Ka kuo ke fakamaʻolunga hoku nifo e Hange ha nifo ʻi pufaloe: Kuo pani au ʻAki ha lolo foʻou. 11 Kuo makona foki hoku mata ʻiate kinautolu ʻoku tokamalumu kiate au; Kuo fonu hoku telinga ʻi he kau fai kovi ʻoku tuʻu kiate au. 12 ʻE toʻulu hange ha paame ʻa e maʻoniʻoni: Te ne tupu hange ha sita ʻi Lepanoni. 13 Ko e kau to ʻi he fale ʻo Sihova, Te nau toʻulu ʻi he ngaahi lotoʻā ʻo hotau ʻOtua. 14 Te nau fua ai pe ʻi heʻenau motuʻa; Te nau mohu huhuʻa mo laumata: 15 Ke fakaha ko e totonu ʻa Sihova; Ko hoku Makatuʻu, pea ʻoku ʻikai ha piko ʻiate ia.
Same 93
1 KUO tuʻi ʻa Sihova; kuo ne kofu ʻaki ʻa e langilangi; Kuo kofu ʻaki ʻa Sihova, kuo ne noʻo ʻaki ʻa e mafimafi: Ta kuo fokotuʻu ʻa mamani taʻemaue ʻi. 2 Kuo fokotuʻu ho taloni talu mei muʻa: ʻOku talu mei tuai ʻa e ʻAfiona. 3 ʻE Sihova, kuo haʻaki ʻe he ngaahi ʻau — Kuo haʻaki ʻe he ngaahi ʻau ʻenau uʻulu; ʻOku haʻaki ʻenau fepaki ʻe he ngaahi ʻau. 4 Ka neongo e uʻulu ʻa e ngaahi vai lahi, Neongo e langilangi ʻia ʻa e ngaahi ngalu ʻo e tahi, Ka ʻoku hulu ʻa e langilangi ʻo Sihova: Hono ʻoku ne ʻafioʻi ʻolunga. 5 Ko hoʻo ngaahi fakamoʻoni ʻe ala falala ʻaupito ki ai: Ko e teunga ho fale ko e maʻoniʻoni, Pea ʻe pehe pe ʻo lauikuonga, ʻEiki.
Same 94
1 ʻE SIHOVA, ʻa e ʻOtua ʻoku ʻana ʻa e sauni, ʻA e ʻOtua oku ʻana ʻa e sauni, ulo mai. 2 Maʻamaʻa hake ʻa e Fakamāu ʻo mamani: Fakaai ha totongi ki he fielahi. 3 ʻE tuku ʻafe, ʻEiki, ʻe he angahala — ʻE tuku ʻafe ʻe he angahala ʻenau patapata? 4 ʻOku nau puʻaki ʻenau lau fiematamuʻa: ʻOku fakamofutofuta ʻa e kau faikovi kotoa. 5 ʻOku nau laiki ho kakai, ʻe Sihova, Pea ʻoku nau fakamamahi ho tofiʻa. 6 Ko e uitou mo e muli ʻoku nau tamatea, Pea nau fakapoongi ʻa siʻi paea. 7 Pea ʻoku nau pehe ʻoku ʻikai sio ki ai ʻa IAA, Pea ko e ʻOtua ʻo Sekope ʻoku ʻikai te ne tokanga. 8 Tokanga, ʻa kimoutolu ʻi he kakai ʻoku anga fakamanu: ʻIo, ʻa e kau vale, te mou poto fakaku? 9 Ko ia naʻa ne hunuki ʻa e telinga, ʻo ʻikai te ne ongoʻi koā? Pea ko ia naʻa ne ngaohi ʻa e mata, ʻo ʻikai koā te ne sioa? 10 Ko ia ʻoku ne fai ako ki he ngaahi puleʻanga, ʻo ʻikai koā te ne tautea? ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ne ako poto ki he tangata? 11 ʻOku ʻilo ʻi ʻe Sihova ʻa e ngaahi fifili ʻa e tangata, Ko e koto launoa pe ia. 12 Monu ʻiaā ka ko e tangata ʻoku ke fai ako ki ai, ʻe IAA, Mo ke fakapotoʻi mei he lao ʻo e ʻAfiona; 13 Ke fakanonga ia mei he ngaahi ʻaho mala, Kaeʻoua ke keli ʻa e luo maʻae angahala. 14 He ʻikai tekeʻi ʻe Sihova hono kakai, Pea ko hono tofiʻa ʻe ʻikai te ne liʻaki. 15 He kuo pau ke foki ki he totonu ʻa e konisitutone: Pea ʻe muimui ai ʻa e kau loto totonu fuape. 16 Ko hai ʻe tuʻu hake maʻaku ke fai mo e kau pauʻu? Ko hai ʻe fakamaʻu hifo ke fai mo e kau fai kovi maʻaku? 17 Ka ne taʻoua ko hoku paletuʻa ʻa Sihova, Pehe ne vave ʻa e nofo hoku laumalie ʻi he ongonoa. 18 Ka ʻi heʻeku pehe, Kuo heke hoku vaʻe; Ko hoʻo ʻofa, ʻEiki, naʻa ne puke hake. 19 ʻi he lahi ʻa e hohaʻa ʻi hoku loto <; Ko hoʻo ngaahi fakanaʻa naʻe fakafiefia ʻi hoku laumalie. 20 ʻE lava ʻe he taloni ʻoku ʻi ai ʻa e fakamalohi ke fafale ki he ʻAfiona, ʻA ia ʻoku faʻu lao fakamamahi ʻi he funga ʻo e folofola? 21 ʻOku nau fakatefua fakakaihaʻakau mai ke toʻo ʻa e moʻui ʻa e ʻatāʻatā, Pea ʻoku nau fakamāumatea ʻa e taʻehalaia. 22 Ka naʻe ʻiate au ʻa Sihova moku fuʻu taua; Pea ko hoku ʻOtua ko hoku makatuʻu hufanga. 23 Pea naʻa ne fakafoki ki ai haʻanautolu pe pauʻu, ʻIo, te ne fakaʻauha ʻaki ʻa e kovi pe ʻanautolu; ʻE fai honau fakaʻauha ʻE Sihova ko hotau ʻOtua.
Same 95
1 HAʻU ke tau hiva fiefia kia Sihova: Ke tau mavava ki hotau makatuʻu fakamoʻuiʻanga. 2 Tau aʻahi kiate ia mo e fakamalo, Tau faʻu hiva same ki heʻene ʻAfio. 3 He ko e ʻOtua lahi ʻa Sihova, ʻIo, ko e Tuʻi fakaleveleva ʻo e ngaahi ʻotua kotoa. 4 ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ne faʻiteliha ki lolofonua; Pea ʻoku oʻona mo e ngaahi tumutumuʻi moʻunga. 5 ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ʻoʻona ʻa e tahi, he ne ne ngaohi ia; Pea ko e moana ko e ngaūe ʻa hono ongo nima. 6 Tau o ke tau hu mo punou; Tau tuʻulutui ʻi he ʻao ʻo Sihova ne ne ngaohi kitautolu: 7 He ko hotau ʻOtua ia, Pea ko kitautolu ko e kakai ʻoku ne fafanga, mo e sipi ʻoku ne tauhia. Ko e ʻaho ni pe taumaiā ke mou fakaongo ki hono leʻo! 8 ʻOua naʻa fakafefeka homou loto, ʻO hange ko ia ne fai ʻi Melipa, ʻO tatau mo e ʻaho ʻo Masa (ʻAhiʻahi) ʻi he toafa: 9 ʻA ia naʻe ʻahiʻahi ʻi au ʻe hoʻomou ngaahi kui, Heʻenau alaʻaki mai, ʻOsi kuo nau sio ki he ngaahi meʻa naʻa ku fai. 10 Ko e fangofulu ʻi taʻu naʻa ku fakaliliʻa ki ha toʻutangata kotoa, ʻo u pehe, "Ko e kakai kimoutolu ʻoku loto hehē, Pea kuo ʻikai te nau aʻusia ʻA e ʻilo ʻi hoku ngaahi ʻalunga." 11 ʻA ē ne u fuakava ai heʻeku ʻita, Ko au e haʻanau hu ki hoku maloloʻanga.
Same 96
1 HIVA kia Sihova ʻaki ʻa e hiva foʻou Hiva kia Sihova, ʻa mamani kotoa. 2 Hiva kia Sihova, fakamaloʻia heno huafa; ʻO ongoongo ʻene fakamoʻui ʻi he ʻaho kotoa. 3 Aʻau ki he ngaahi puleʻanga hono kololia, ʻEne ngaahi ngaūe fakaofo ʻi he ngahi faʻahinga kotoa. 4 He ʻoku lahi ʻa Sihova, pea ʻoku totonu ke lahi hono fakamaloʻia; ʻOku hulu hono ngeia ʻi he ngaahi ʻOtua kotoa. 5 He ko e aitoli pe ʻa e ʻotua ʻo e ngaahi faʻahinga: Ka naʻe ngaohi ʻa e langi ʻe Sihova. 6 Ko e ngeia mo e langilangi ʻoku feʻao mo ia: Ko e ivi mo e toulekeleka ʻoku ʻi hono faletapu na. 7 Tuku kia Sihova, ʻa e ngaahi famili ʻo e ngaahi faʻahinga, Tuku kia Sihova ʻa e kololia mo e malohinga. 8 Tuku kia Sihova ʻa e kololia hono huafa: Toʻo meaʻofa, ʻo hu ki hono ngaahi lotoʻā. 9 Hu kia Sihova ʻi he teunga tapuhā: Tete ʻi hono ʻao, ʻa e fonua kotoa. 10 Lea ki he ngaahi faʻahinga, Kuo tu ʻi ʻa Sihova: Ta kuo fokotuʻu ʻa mamani, ʻo taʻemauea: Te ne fakamāu totonu ʻa e ngaahi faʻahinga. 11 Ke fiefia ʻa e langi, pea tomeʻe ʻa e fonua; Ke uʻulu ʻa e tahi mo hono fuʻu fonu na; 12 Patapata ʻa e toafa mo hono meʻa kotoa; Toki fai ʻe he ʻakau kotoa ʻo e lala ʻenau fuʻu mavava; 13 ʻi he ʻao ʻo Sihova, he ʻoku ne haʻu na; He ʻoku ne haʻu na ke fakamāu ʻa e fonua: Te ne fai ki he totonu ʻene fakamāu ʻa mamani, Pea te ne fai ki he ngaahi faʻahinga ʻo tāu mo ʻene moʻoni.
Same 97
1 KUO tuʻi ʻa Sihova; ke hakahaka ai ʻa mamani; Ke fuʻu fiefia ai ʻa e ʻu motu lahi. 2 ʻOku kapui ia ʻe he ʻao mo e fakapoʻuli: Ko e faitotonu mo e fakakonisitutone ko e pou ia hono taloni. 3 ʻOku fakamelomelo kiate ia ha afi. ʻO keina ʻi he potu kotoa pe hono ngaahi fili. 4 Naʻe fakamaama ʻa mamani ʻe hono ngaahi ʻuhila: Naʻe sio ki ai ʻa e fonua, ʻo lifusia. 5 Naʻe vai ʻa e ngaahi moʻunga hange ko e uakisi ʻi he fotu mai ʻa Sihova, ʻI he fotu mai ʻa e ʻEiki ʻo mamani kotoa. 6 Kuo fakaha ʻe he ngaahi langi ʻene fai maʻoniʻoni, Pea kuo mamata ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pe ki hono langilangi. 7 Kuo ma ʻa e kau tauhi imisi, ʻAkinautolu ʻoku polepole ʻi he ngaahi aitoli: Kuo foʻohifo ʻi hono ʻao na ʻA e ngaahi ʻotua kotoa. 8 Naʻe fanongo ki ai ʻa Saione, ʻo fuʻu fiefia, Pea hakahaka ʻa e kau taʻahine Siuta; Koeʻuhi ko hoʻo ngaahi fakamāu, ʻe Sihova. 9 He ko koe, Sihova, ʻoku ke taupeupe atu ʻi he ngaahi fonua: ʻOku ke maʻolunga noa he ngaahi ʻotua kotoa. 10 Fehiʻa ki he kovi, ʻakimoutolu ʻoku ʻofa kia Sihova: He ʻoku ne tauhi ʻa e moʻui ʻa hono ʻofaʻanga; ʻOku ne hamusi kinautolu mei he nima ʻo e kau angahala. 11 Kuo tūtū ʻi ʻa e maama maʻae maʻoniʻoni, Mo e fiefia maʻae loto taʻe piko ʻi. 12 Mou fiefia ʻia Sihova, ʻa e kau angatonu; Fakamaloʻia hono ongoongo toputapu.
Same 98
1 (Ko e Samē) HIVA kia Sihova ʻaki ʻa e hiva foʻou e; He ko e koto fakaofo ʻene ngaūe: Ko hono toʻukupu toʻomataʻu mo hono nima tapuhā, Kuo ne maʻu ʻae fakamoʻui maʻana. 2 Kuo fakaeʻa ʻe Sihova ʻene fakamoʻui: Kuo ne tatala ʻene fai totonu ʻi he ʻao ʻo e ngaahi kakai. 3 Kuo ne manatu ke fai ki he fale ʻo Isileli ʻa e mēsi mo e fakamoʻoni lea; Kuo mamata ʻe he ngaahi ngataʻanga ʻo mamani ki he fakamoʻui ʻa hotau ʻOtua. 4 Mavava kia Sihova, ʻa mamani kotoa: Haʻaki mai, ʻo hiva fiefia mo ta. 5 Ta kia Sihova ʻaki ʻa e haape; Fai ʻaki ʻa e haape mo e lea ʻo e same. 6 Fai ʻaki ʻa e ngaahi talupite mo e leʻo ʻo e koaneti, Mavava he ʻao ʻo Sihova, ko e Tuʻi. 7 Ke uʻulu ʻa e tahi mo hono fuʻu fonu na; ʻA mamani mo hono kau nofoʻanga; 8 ʻA e ngaahi vaitafe ke nau pasipasi nima; ʻA e ngaahi moʻunga ke nau hiva fakataha; 9 ʻi he ʻao ʻo Sihova, he ʻokunehaʻuna Ke fakamāu ʻa e fonua: Te ne fai ki he totonu ʻene fakamāu ʻa mamani, Pea te ne fai ki he ngaahi faʻahinga, ʻo ʻikai piko ʻi.
Same 99
1 KUO Tuʻi ʻa Sihova; ʻoku tete ʻa e ngaahi faʻahinga; ʻOku ne ʻafioa ʻa e ongo Selupimi; ʻoku ngalulululu ʻa e fonua. 2 Ko Sihova ʻi Saione ʻoku maʻolunga; Pea ko e fotu ia ʻi he ngaahi kakai kotoa. 3 Ke nau fakamaloʻia ho huafa lahi mo ngeia: Ko e tapuhā la. 4 Pea ke nau fakamaloʻia ʻa e ivi ʻo e tu ʻi ʻoku manako ki he fakakonisitutone; ʻA e ʻAfiona kuo ke fokotuʻu ʻa e taʻe papae, ʻA e ʻAfiona kuo ke fai ʻa efakakonisitutone mo e totonu ʻi haʻa Sekope. 5 Mou fakahikihiki ʻi ʻa Sihova ko hotau ʻOtua, Pea punou ʻi hono tuʻunga toʻukupu kelekelea: Ko e tapuhā la. 6 Ko Mosese mo Elone ena, Naʻe kau ki haʻa Taulaʻeiki kinaua; Lau foki mo Samiuela, Ko e taha ia he kau tautapa ki hono huafa: Naʻe tautapa kia Sihova ʻa kinautolu, Pea tali ʻe ia ʻenau lotu. 7 Ko e pou ʻao naʻa ne folofola mei ia kiate kinautolu: Naʻa nau tauhi ʻa e ngaahi fakamoʻoni, mo e fekau naʻa ne ʻatu. 8 ʻE Sihova ko hotau ʻOtua, naʻa ke tali kinautolu ʻekoe: Naʻa ke fakafeangai kiate kinautolu ko e ʻOtua fakamolemole, Ka ko ʻenau ngaahi faiʻanga naʻa ke ʻeke. 9 Fakahikihiki ʻi ʻa Sihova, ko hotau ʻOtua, Pea punou ʻi hono moʻunga tapu na; He ko Sihova ko hotau ʻOtua Ko e tapuhā la.
Same 100
1 (Ko e Same ki he feilaulaufakafeta ʻi) MOU mavava ki he ʻOtua e, ʻA e ngaahi fonua kotoa pe. 2 Tauhi ʻa Sihova ʻaki ʻa e fiefia: Hu ki hono ʻao mo e kaikaila. 3 ʻE, ke mou ʻilo muʻa Ko Sihova pe ko e ʻOtua: Ko ia naʻa ne ngaohi kitaua, Pea ko kitaua ʻoku oʻona; ʻIo, ko e kakai aʻana, Ko e sipi ʻoku ne fafanga. 4 Mou hu hono ngaahi matapa he fakafeta ʻi, Hu hono ngaahi lotoʻā mo hono hiva ʻi: ʻIo, mou sani pe ia, Fakamalo ki hono huafa. 5 He ʻoku lelei ʻa Sihova; ʻOku taʻengata ʻene ʻaloʻofa; Pea tuʻu maʻu ʻene fuakava Ki he toʻutangata mo e toʻutangata.
Same 101
1 (Ko e Same ʻa Tevita) TE u hiva ʻaki ʻa e fai ʻofa mo e fakakonisitutone: Te u ta haape, ʻe Sihova, kiate koe. 2 Te u fai fakapotopoto, ʻo fou ha hala tonusika: — ʻAfē te ke hoko mai kia kita? — Te u taka ho loto fale mo e loto haohaoa. 3 ʻE ʻikai te u tuku ke feʻao mo au ha meʻa fakalielia: Ko e fai ʻa e faʻa afe ʻoku ou fehiʻa ki ai; ʻe ʻikai piki ia kia kita. 4 Te ne hiki meiate au, ʻo kapau ko ha taha loto mamio; Ko e tangata kovi ʻe ʻikai te u momoʻi ʻilo. 5 Ko ia ʻoku lau ʻikovi fufū hono kaungaʻapi, te u fakaʻauha pe: Ko e mata hihiki mo e loto fielahi, ʻe ʻikai te u kataki ha taha pehe. 6 ʻOku hanga hoku mata ki he kau fai moʻoni ʻo e fonua ke feʻao mo kita: Ko ia ʻoku fou ha hala tonusika, Ko ia ia te ne hoko ko hoku minisita. 7 ʻE ʻikai Iotofale ʻia mo au ha taha ʻoku fai kākā: Ko ha lea loi ʻe ʻikai maʻu ʻene feʻao mo kita. 8 Ko e pongipongi kotoa pe te u fakaʻauha ʻa e kau angahala ʻo e fonua; Ke u tuʻusi ʻa e kau fai kovi fuape mei he kolo ʻa Sihova.
Same 102
1 (Ko e Lotu ʻa siʻi ngaohikovia ʻi heʻene vaivai maha, ʻo lilingi ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻene mamahi) FANONGO ki heʻeku lotu, ʻe Sihova, Pea ke aʻu ki ho ʻao ʻeku kalanga. 2 ʻOua te ke hanga kehe ʻoka ai ha mamahi ʻiate au: Ofe ʻi mai ho fofonga, ʻo kau ka tautapa atu; Ke vave hoʻo tali au. 3 He ko hoku ngaahi ʻaho ko e koto kohu pe, Pea ʻoku ʻafu vela hoku ngaahi hui ʻo hange ha vaʻa fefie. 4 Kuo taaʻi hoku loto hange ha musie, pea ʻoku mae: Seuke naʻa mo e fai ʻeku kai ʻoku ngalo pe. 5 Ko e meʻa ʻi he heʻaki ʻeku tautoʻe ʻOku piki hoku hui ki hoku kanomate. 6 ʻOku ou tatau mo ha pelikani he toafa; Kuo u hoko ko e lulu tofu pe ʻi he ngaahi potu lala. 7 ʻOku ou leʻo tuʻu, ʻo ʻa pe: ʻIo, ʻoku ou hange ko ha fuleheu toko tefua ha tuʻafale. 8 Ko e ʻaho kotoa mo e fai ʻa hoku ngaahi fili ʻenau manukia: Ko kinautolu ʻoku vale he ʻita mai, ka kole mala ʻoku nau tauange ke hange ko kita. 9 He kuo u meʻakai ʻaki ʻa e efuefu, Pea kuo hu ʻi lo ʻimata hoku inu. 10 Koeʻuhi ko ho houhau mo ho tuputamaki; He kuo ke toʻo hake au, ʻo liʻaki. 11 Ko hoku ngaahi ʻaho ʻoku hange ha ʻatā ʻoku palē; Pea kuo u mae hange ha musie. 12 Ka ko koe, ʻe Sihova, ʻoku ʻafio ʻo taʻengata; Pea ko hoʻo fotu ʻoku laui toʻutangata. 13 Te ke tuʻu hake ʻe koe: Te ke fakaʻatu ʻi ʻa Saione; He ko e kuonga eni ke fai ʻofa, ʻIo, kuo hokosia hono taimi kotofa; 14 He ko hoʻo kau tamaioʻeiki ʻoku lata ki hono ngaahi maka; Pea ʻoku nau ʻofa ki he efu oʻona. 15 Pea ʻe ʻapasia ʻa e ngaahi kakai ki he huafa ʻo Sihova, Mo e ngaahi tuʻi ʻo mamani ki ho kololia: 16 Koeʻuhi ko e langa ʻa Saione ʻe Sihova, Mo ʻene ha mai ʻi hono kololia. 17 Naʻa ne hangai fofonga ki he lotu ʻa e telefua ʻatā, Pea naʻe ʻikai te ne fakasikaka ʻi ʻenau lotu ko ia. 18 ʻE tohi ia maʻaha toʻutangata kahaʻu: Pea ʻe fakamaloʻia ʻa IAA ʻe he faʻahinga ka toki fakatupu. 19 He kuo hanga hifo ʻa Sihova mei hono maʻolunga tapuhā: Kuo ne fakasio mei langi ki he fonua. 20 Ke fakaongo ki he toʻe ʻa si ʻi popula; Ke vete ange ʻa e kakai kuo tuku ke ʻauha; 21 Ke aʻau ʻi Saione ʻa e huafa ʻo Sihova, Pea mo hono fakamaloʻia ʻi Selusalema. 22 ʻOka tanaki fakataha ʻa e ngaahi faʻahinga Mo e ngaahi puleʻanga ke tauhi ʻa Sihova. 23 Kuo ne fakavaivaiʻi he fononga hoku ivi; Kuo ne kosi hoku taimi. 24 Pea u pehe, "E ʻOtua, ʻoua ʻe ʻave au ʻi he vaeua hoku taimi: Ko ho ngaahi taʻu oʻou ʻe aʻu ki he ngaahi toʻutangata taʻe hili." 25 ʻi he kamataʻanga naʻa ke tanupou ʻa mamani; Pea ko e ngaūe ʻa ho nima ʻa e ngaahi langi. 26 Ko kinautolu ʻe ʻauha, Kae tuʻu ai pe ʻa e ʻAfiona: ʻIo, te nau fakaʻau kotoa ke motuʻa hange ko e kofu; Pea te ke fetongi ia hange ha pulupulu: ʻIo, ʻe fetongi pe kinautolu. 27 Ka ka pehepehe ai pe ʻa e ʻAfiona, Pea ko ho ngaahi taʻu ʻe ʻikai ngata. 28 Ko e fanau ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki ʻe tolonga, Pea ko honau hako ʻe maʻu ʻenau feʻao mo e ʻAfiona.
Same 103
1 (Ko e Same ʻa Tevita) FAKAFETA ʻi kia Sihova, ʻa hoku laumalie: Mo ia kotoa pe ʻoku ʻiate au, fakafeta ʻi ki hono huafa maʻoniʻoni e 2 Fakafeta ʻi kia Sihova, ʻa hoku laumalie; Pea ʻoua naʻa ngalo ʻene meʻaʻofa fulipe: 3 ʻA ia ʻoku ne fakamolemole hoʻo angahala fuape; ʻA ia ʻoku ne faitoʻo ho ngaahi mahaki kotoa pe; 4 ʻA ia ʻoku ne huhu ʻi mei he ʻauha ʻa hoʻo moʻui; ʻA ia ʻoku ne fakakalauni ʻaki koe ʻa e ʻofa mo e fai fakaʻatu ʻi: 5 ʻA ia ʻoku ne fakamakona ʻi he lelei ʻa hoʻo aʻuaʻu; Tupu foʻou hange ha ikale hoʻo talavou. 6 ʻOku fai ʻa e ngaahi totonu ʻe Sihova, Mo e ngaahi fakamāu maʻa e kakai ʻoku fakamoʻulaloa. 7 Naʻa ne fakaha hono ngaahi founga kia Mosese, Pea ki haʻa Isileli ʻene ngaahi ngaūe. 8 ʻOku manavaʻofa mo angalelei ʻa Sihova! ʻOku ne tuai ki he houhau, pea mohu ʻaloʻofa. 9 ʻE ʻikai fai ai pe ʻene tautea, Pea ʻe ʻikai te ne tauhi ʻene ʻita ʻo taʻengata. 10 Kuo ʻikai te ne fai kiate kitautolu ʻo fakatatau mo ʻetau ngaahi angahala, Pe totongi kiate kitautolu ʻo fakatatau mo ʻetau ngaahi hia. 11 He hange ko e maʻolunga ʻa e langi ki he fonua, ʻOku pehe ʻa e lahi o ʻene ʻaloʻofa Kiate kinautolu ʻoku ʻapasia kiate ia. 12 Hange ko hahake mo hihifo hona vamamaʻo, ʻOku mamaʻo pehe ʻene ʻave ʻiate kitaua ʻeta ngaahi maumau lao. 13 Hange ʻoku fakaʻatu ʻi ʻe ha tamai ʻa e fanau aʻana, Pehe ʻoku fakaʻatu ʻi ʻe Sihova ʻa e kakai ʻoku ʻapasia kiate ia. 14 He ʻoku ne ʻilo ʻe ia hota anga; ʻOku ne manatu ai pe ko e efu pe kitaua. 15 Ko e meʻa vaivai na ko e tangata ʻoku tatau mo e mohuku hono ngaahi fo ʻi ʻaho, Pea ko ʻene matamatalelei ʻoku tatau mo ha fisi ʻi ʻakau vao. 16 He ʻoku laka atu ai ʻa e matangi, pea kuo ʻikai, Pea ʻoku ʻikai ke kei ʻilo ʻi ia ʻe he potu naʻa ne ʻi ai. 17 Ka ko e ʻofa ʻa Sihova ʻoku talu mei muʻa ʻo taʻengata Kiate kinautolu ʻoku ʻapasia kiate ia; Pea ʻoku aʻu ʻene fai totonu ki he fanau mo e makapuna; 18 Kiate kinautolu ʻoku tauhi ʻene fuakava, Mo kinautolu ʻoku manatu ʻene ngaahi fekau ke fai ia. 19 Kuo fokotuʻu ʻe Sihova hono taloni ʻi he ngaahi langi na; Pea ʻoku pule ʻe hono puleʻanga ki he meʻa kotoa. 20 Fakafeta ʻi kia Sihova, ʻa ʻene kau angelo na, Haʻa toʻa kaukaua ʻoku fai ʻene ngaahi lea, Hoʻomou fanongo tonu ʻene folofola. 21 Fakafeta ʻi kia Sihova, ʻa ʻene ngaahi hosite kotoa; ʻA ʻene kau ngaūe ʻoku mou fakahoko hono finangalo na. 22 Fakafeta ʻi kia Sihova, ʻa ʻene ngaūe fulipe, ʻI he potu kotoa pe ʻoku kau ki heʻene pule. Fakafeta ʻi kia Sihova ʻa hoku laumalie.
Same 104
1 FAKAFETA ʻi kia Sihova e, ʻA hoku laumalie. Sihova ko hoku ʻOtua, ʻoku ke maʻolunga faufau; Ko e ngeia mo e langilangi ʻa ho kofu. 2 ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ne ʻai ʻa e mama hange ha pulupulu; Hoʻo folahi ʻa e langi hange ha tatau: 3 ʻOku ne faʻu hono ngaahi loki ʻolunga ʻi he vai; Ko e ngaahi ʻao ʻoku ne saliōte ʻaki; ʻOku ne haʻele ʻi he ngaahi kapakau ʻo e matangi: 4 ʻOku ne ngaohi ʻene kau talafekau ko e ngaahi matangi; Mo ʻene kau ngaūe ko e uloʻi afi. 5 Naʻa ne fakamaʻu ʻa e fonua ki hono ngaahi tuʻunga, Ke ʻoua naʻa ue ʻi ʻo lauikuonga pea taʻengata. 6 Hange ha kofu naʻa ke ʻufiʻufi ʻaki ʻa e loloto; Naʻe ʻi ʻolunga ʻa e vai, ka ko e ngaahi moʻunga ʻi lalo. 7 ʻi he fai hoʻo valoki naʻa nau hola; Naʻa nau ʻohovale ʻi he ongo mai hoʻo mana. 8 Naʻa nau hake he ngaahi moʻunga, naʻa nau hifo he ngaahi vanu, Ki he potu ko ē naʻa ke tokonaki maʻanautolu. 9 Kuo ke ʻai honau kauʻa ke ʻoua te nau laka ai; Ke ʻoua te nau foki ke ʻufiʻufi ʻa mamani. 10 ʻA e ʻAfio ʻoku ne tuku matavai atu ʻi he ngaahi teleʻa; ʻOku nau tafe ʻi he ngaahi vahaʻa moʻunga; 11 ʻOku nau fakainu ʻa e manu kotoa pe ʻo e vao; Ko e fanga asi hehengi ʻoku nau inu ke topono. 12 Mei ʻolunga ʻoku maʻu nofoʻanga ʻe he manu ʻo e ʻatā, ʻOku nau ʻai atu ʻenau hiva ʻi he ngaahi taunga vaʻa. 13 ʻA ʻene ʻAfio, siʻene fakainu ʻa e ngaahi moʻunga Mei hono ngaahi loki ʻi ʻolunga: ʻA, ʻoku topono ʻa e fonua e ʻi he fua hoʻo ngaūe. 14 Siʻene fakatupu musie maʻae takanga, Mo e mohuku ke ngoueʻi ʻe he tangata; Ke fakatupu meʻakai mei he fonua, 15 ʻIo, ʻa e uaine ʻoku ne fakafiefia ʻa e loto ʻo siʻi vaivai, ʻO ngingila vave hono mata ʻi hono takai: Mo e ma ʻoku malohi ai ʻa e loto ʻo e ngaluvai. 16 Naʻa mo e ngaahi ʻakau ʻa e ʻEiki ʻoku topono; ʻA e ngaahi sita ʻo Lepanoni ʻa ia kuo ne to. 17 ʻA ia ʻoku ngaohi ai ʻe he fanga manu honau pununga: Ka ko e sitoaki ʻoku ʻi he paini hono nofoʻanga. 18 Kuo tuku ki he kosi hehengi ʻa e ngaahi moʻunga maʻolunga; Ko e fanga safana ʻoku hufanga ki he lilifa. 19 Naʻa ne ngaohi ʻa e mahina ke lau kuonga: ʻOku ʻilo ʻe he laʻa hono tōonga. 20 ʻOku ke ngaohi poʻuli, pea po; Ngatolo mai ai ʻa e fanga manu ʻo e vao. 21 ʻOku kō siʻi laione mui heʻene ʻaʻalu, ʻO ne kumi mei a Ela ha meʻa ke ne lamu. 22 ʻOku hopo ʻa e laʻa — ʻoku nau moulu atu, Pea nau takoto ʻi honau ngaahi tafu. 23 ʻAlu atu ʻa e tangata ki he ngaūe ʻoku ne fai, Mo hono fatongia ʻo aʻu ki he efiafi. 24 Hono ʻikai ko e fuʻufuʻunga meʻa hoʻo ngaahi ngaūe, ʻe Sihova! Pea ko e poto kuo ke ngaohi ʻalu hono kotoa: ʻOku fonu ʻa mamani ʻi hoʻo koloa. 25 Ko e tahi ena, Lahi mo fuʻu mafola, Taʻemalaua ʻa e meʻa ʻoku ngaūe ai, ʻA e manu iki fakataha mo e fuʻu lalahi. 26 ʻi ai ʻa e ngaahi vaka ʻoku fefolauʻaki; Ko e levaiatani ena kuo ke ngaohi ke fakavā ai. 27 ʻOku nau sio hake kotoa ki he ʻAfiona, Ke ke ʻange ʻenau meʻakai hono kuonga. 28 Ko e meʻa ʻoku ke ʻange ki ai ʻoku nau tufi; Ko e mafola leva ho nima ʻoku nau makona ʻi he lelei, 29 ʻOku ke hanga kehe — pea nau puputuʻu; ʻOku ke tanaki mai honau manava — pea nau mate ʻo foki ki honau efu. 30 ʻOku ke fekau atu ho Laumalie — ʻoku nau tupu ai; Pea ʻoku ke fakafoʻou ʻa e funga ʻo mamani, 31 Ke tuʻu ʻo taʻengata ʻa e langilangi ʻo Sihova; Ke fiefia ʻa Sihova ʻi he ngaahi ngaūe aʻana. 32 ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ne hila ki he fonua, pea ʻoku ngalulu; ʻOku ne ala ki he ngaahi moʻunga, pea nau kohu. 33 Kau hiva kia Sihova ke ʻosi ʻeku moʻui: Kau ta haape ki he ʻOtua lolotonga ʻeku ʻi ai. 34 Ko ʻeku fakalaulauloto, ʻofa ke malie ʻia ai ʻa e ʻAfiona: Ko au te u fiefia ʻia Sihova. 35 Ke fakaʻauha ʻa e kau angahala mei mamani, Pea ke ʻoua naʻa kei ʻi ai ʻa e angakovi. Hoku laumalie, ke ke fakafeta ʻi kia Sihova. Haleluia!
Same 105
1 FAKAFETA ʻi kia Sihova, kailavaki hono huafa; Faka ʻilo ʻene ngaahi ngaūe ki he ngaahi faʻahinga. 2 Hiva ki heʻene ʻAfio, ta haape ki heʻene ʻAfio, Fakalaulauloto ki heʻene ngaahi ngaūe fakaofo. 3 Polepole ʻi hono huafa tapuhā: Ke fiefia ʻa e loto ʻo haʻa kumi kia Sihova. 4 Huhū kia Sihova mo hono fuʻu ngu; Kumi ki hono fotunga, ʻo ʻouae tuku. 5 Manatu ki he ngaahi meʻa fakaofo kuo ne fai; ʻA ʻene ngaahi fakaʻilonga, mo e ngaahi fakamāu kuo ne puʻaki; 6 ʻEkimoutolu ko e hako ʻo Epalahame ko ʻene tamaioʻeiki, ʻA e fanau ʻa Sekope naʻa ne fili. 7 Ko ia ia ʻa hotau ʻOtua, ʻa Sihova: Ko ʻene ngaahi fakamāu ʻoku ʻi mamani kotoa. 8 Kuo ne manatu ai pe ki heʻene fuakava, ʻA e folofola naʻa ne fakapapau ki he afe ʻi toʻutangata; 9 ʻA e kovinanite naʻa na fai mo Epalahame, Mo e meʻa naʻa ne fuakava kia Aisake. 10 Pea ne fakapapau kia Sekope ko e tuʻutuʻuni; Ko e fuakava taʻengata maʻa Isileli: 11 Heʻene pehe, "Te u ʻatu moʻou ʻa Kenani na, Koe laine ia homou tofiʻa:" 12 ʻOsi ko e falukunga kakai; Ko e toko siʻi pea muli ki ai. 13 Pea nau feʻaluʻaki mei he faʻahinga ki he faʻahinga, Mei he puleʻanga ko ē ki he kakai ʻe taha. 14 Naʻe ʻikai te ne tuku ke fai ʻe ha tangata honau fakaehaua; Iʻo naʻa ne valoki ʻani tuʻi koeʻuhi ko kinautolu na, 15 "Oua ʻe ala ki heʻeku kau pani, Pea ʻoua ʻe fai ha kovi ki heʻeku kau palofita ni." 16 Pea ne ui mai ha honge ki he fonua, ʻO ne maumau kotoa honau falalaʻanga ma. 17 Naʻa ne fekau muʻomuʻa atu ha taha, Naʻe fakatau ʻa Siosifa ke popula. 18 Naʻa nau fakamamahi ʻaki ha seini hono vaʻe; Naʻe fekuki ʻene moʻui mo e aione. 19 Ko e fai atu ki he taimi naʻe hoko ai ʻene lea; Naʻe sivi ia ʻe he folofola ʻa Sihova. 20 Fekau atu ʻe he tuʻi, ʻo vete ia: ʻIo, naʻe fakaʻatā ʻe he pule ʻo e ngaahi faʻahinga. 21 Naʻa ne ngaohi ia ko e ʻeiki ʻo hono fale, Mo e pule ʻene koloa kotoa pe: 22 Ke ne ha ʻi houʻeiki heʻene faʻiteliha, Pea ke ne fakapoto ʻene kau matuʻa. 23 Naʻe haʻu foki ki Isipite ʻa Isileli; Pea ʻaunofo ʻa Sekope ʻi he fonua ʻo Hami. 24 Naʻa ne fakangaʻutoʻuta hono kakai, ʻO ne ʻai ke nau kaukaua ange ʻi honau ngaahi fili. 25 Naʻa ne ofe ʻi honau loto ke fehiʻa ki hono kakai; Pea ke fai kākā ki heʻene kau tamaioʻeiki. 26 Naʻa ne fekau ʻa Mosese ko ʻene tamaioʻeiki; ʻA Elone kuo ne fili. 27 Naʻa ne tuku ʻene ngaahi folofola fakaʻilonga ʻi honau ʻao; Iʻo naʻa na fai he fonua ʻo Hami ha ngaahi meʻa fakaofo. 28 Naʻa ne fekau atu ʻa e poʻuli, pea poʻuli tuʻu; ʻIo, naʻe ʻikai te na paetaku ʻi ʻene ngaahi fekau. 29 Naʻa ne liliu ke toto honau ngaahi vai, ʻO ne ʻai ʻenau fanga ika ke mate ai. 30 Naʻe ngaʻuta ʻi honau fonua ʻa e fanga poto: Ko e fale mohe ʻo honau ngaahi tuʻi naʻa nau fakapito. 31 Naʻa ne folofola pe pea haʻu ʻa e mongomonga; Ai mo e namu ʻi honau tafafonua kotoa. 32 Naʻa ne ʻange ʻuhamaka maʻanau ʻuha, Mo ha afi tapa ki honau fonua. 33 Ko honau vaine foki mo e fiki naʻa ne te ʻia, ʻO ne laiki ʻa e ʻakau ʻi honau tafafonua. 34 Naʻa ne folofola, pea haʻu ʻa e heʻe Pea taʻefaʻalaua mo e ʻunufe, 35 Pea ko e mohuku honau fonua naʻa nau kai kotoa pe, ʻO nau fakaʻosi ʻa e fua ʻo e kelekele. 36 Pea ne taaʻi ʻa e kau ʻolopoʻou ʻo honau fonua; ʻA e fuatapu ʻo honau ivi kotoa. 37 Naʻa ne fakahu mai kinautolu kuo nau silivamokoula ʻia, Pea naʻe ʻikai ha taha ʻi honau ngaahi matakali ʻe fakaveʻeveʻetuia, 38 Naʻe fiefia ʻa Isipite ʻi heʻenau ʻalu; He kuo to honau ngeia kiate kinautolu. 39 Naʻa ne folahi monau fale ha ʻao, Mo e afi ke fakamaama ʻi he po. 40 Naʻa nau kole, pea ne ʻomi ʻa e kueili, Pea ne fakamakona ʻaki ʻa e ma ʻo e langi. 41 Naʻa ne avangi ʻa e maka, pea ko e vai naʻe puna mai: Naʻe tafe ʻi he ngaahi potu mōmoa ko e vai lahi. 42 He naʻa ne manatu ki heʻene folofola maʻoniʻoni, Mo Epalahame ko ʻene tamaioʻeiki. 43 ʻO ne fakahu mai hono kakai mo e mavava; ʻA ʻene pele mo e hiva fiefia. 44 Pea ne ʻange kiate kinautolu ʻa e kelekele ʻo e ngaahi puleʻanga; Pea nau maʻu ʻa e ngaahi meʻa kuo ʻosi ai ʻa e kakava ʻo e ngaahi faʻahinga. 45 Koeʻuhia ke nau tauhi ʻene ngaahi fono, Mo tokanga ʻi ʻene ngaahi lao. Haleluia.
Same 106
1 HALELUIA. Fakafeta ʻi kia Sihova; he ʻoku lelei ia; He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 2 Ko hai te ne malea ʻaki ʻa e ngaahi ngaūe mafi ʻa Sihova, Pe tala hono fakamalo kotoa? 3 Monu ʻiaā ka ko ia ʻoku ne tauhi ʻa e konisitutone, ʻA e taha ʻoku fai totonu ʻI he taimi kotoa pe. 4 Manatu ʻofa mai, ʻEiki, ʻo hange ko hoʻo fai ki ho kakai; Aʻahi kiate au ʻaki hoʻo fakamoʻui: 5 Ke u sio ki he tuʻumalie hoʻo fanga pele na, ʻO fiefia ʻi he fiefia ʻa ho puleʻanga, Pea u polepole fakataha mo ho tofiʻa. 6 Kuo mau hia fakataha mo homau tupuʻanga, Kuo mau fai kovi, kuo mau talangataʻa. 7 Ko ʻemau ngaahi kui ʻi Isipite naʻe ʻikai te nau tokanga ki hoʻo ngaūe mana; Naʻe ʻikai te nau manatu ki he lahi hoʻo ngaūe ʻofa: Ka naʻa nau angatuʻu ʻi he matātahi ʻo e Tahi Kulokula. 8 Ka koeʻuhi ko hono fuʻu huafa naʻa ne fai honau fakamoʻui, Ke fakaeʻa hono fuʻu ivi. 9 Pea ne valoki ʻa e Tahi Kulokula, pea naʻe mōmoa: Pea ne fakahaʻele kinautolu ʻi he loloto, ʻo hange ha toafa. 10 Pea ne fakahaofi kinautolu mei he nima ʻo ia naʻe fehiʻa mai: ʻIo, naʻa ne huhu ʻi mei he nima ʻo e fui. 11 Pea naʻe lofia ʻe he tahi honau kau fakamamahi: Naʻe ʻikai ha taha ʻe toe mei ai. 12 Pea nau tui ai ki heʻene folofola; ʻO nau hiva ʻaki hono kololia. 13 Ha meʻa ka vave ka koe ngalo ʻiate kinautolu ʻene faʻa fai; Ko loto ke nau kiʻi tatali ki haʻane angi. 14 Ka naʻe hulu ʻenau uʻakai he toafa, Pea nau alaʻaki kia Ela ʻi he lala. 15 Pea ne ʻange ʻa e meʻa naʻa nau kole; Ka ne tuku atu ʻa e tutue ki honau laumalie. 16 Naʻa nau meheka foki kia Mosese ʻi he ʻapitanga; Kia Elone ko e tapuhā ʻa Sihova. 17 Toki mafaʻa ʻa e kelekele, ʻo folofua ʻa Tetani, ʻO mapuni ki he fakataha ʻa Apilami. 18 Pea naʻe tupu ha afi ʻi he fakataha naʻe kau: Naʻe keina ʻe ha afi ʻa e kau pauʻu. 19 Naʻa nau ngaohi ha kafi ʻi Holepi, Pea nau to lafalafa he ʻao ʻo e imisi. 20 Pea nau fetongi ʻa e kololia ʻonautolū ʻAki ʻa e fakatātā ʻo e pulu kai mohuku! 21 Naʻe ngalo honau ʻOtua fakamoʻui, ʻA ia kuo ne fai ʻi Isipite ʻa e ngaahi meʻa lalahi. 22 Iʻo kuo ne fai he fonua ʻo Hami ʻani mana, Meʻa fakailifia ʻi he Tahi Kulokula. 23 Ko ia naʻa ne lau honau fakaʻauha, Ka ne taʻoua ʻa Mosese kuo ne filia ʻEne tuʻu ʻi he ava ke talia, ʻO fakaheke hono houhau mei he fakaʻauha. 24 Naʻa nau fakafisi foki ki he fonua māna ʻia, Naʻe ʻikai te nau tui ki heʻene folofola. 25 Pea nau mumuhu ʻi honau ngaahi teniti, Naʻe ʻikai te nau fakaongo ki he leʻo ʻo e ʻEiki, 26 Toki hiki ia kiate kinautolu hono nima, Tokua te ne ʻai ke nau to he toafa: 27 Pea te ne ʻai hono hako ke to ki he ngaahi puleʻanga, Pea te ne veteki kinautolu ʻi he ngaahi fonua. 28 Naʻa nau luva foki kinautolu kia Pealipeoli. Pea ko e ngaahi feilaulau ki he mate naʻa nau kai. 29 Pea nau fakatupu houhau ʻaki ʻenau faianga; Pea naʻe pa mai kiate kinautolu ha mala. 30 Toki tuʻu ʻa Finiasi, ʻo fai hono tautea totonu, Pea naʻe taʻofi ai ʻa e ʻau. 31 Pea naʻe lau ia maʻane maʻoniʻoni, ʻi he toʻutangata mo e toʻutangata ʻo taʻehili. 32 ʻi VaiMelipa foki naʻa nau fakatupu houhau, Pea kai meʻa kovi ai ʻa Mosese koeʻuhi ko kinautolu; 33 He naʻe angatuʻu ki Hono Laumalie ʻekinautolu na, Pea ko e ngutu ʻo ē naʻe lea papūnoa. 34 Naʻe ʻikai te nau fakaʻauha ʻa e ngaahi faʻahinga, ʻOsi kuo pehe honau fekau ʻe Sihova: 35 Ka naʻa nau fefiofi mo e ngaahi puleʻanga na, ʻO nau ako ʻenau ngaahi faianga. 36 Pea nau tauhi ʻenau ngaahi tamapua, ʻA ia naʻe hoko ko e tauhele kiate kinautolu na. 37 Pea nau feilaulau ʻaki ʻenau fanau tangata mo fanau fefine Ki ʻani faʻahikehe; 38 ʻIo, ko e toto taʻehalaia naʻa nau lilingi, Ko e toto oʻenau fanau tangata mo fefine, ʻA ia naʻa nau feilaulau ʻaki ki he ngaahi tamapua ʻo Kenani, Pea naʻe maumau ʻa e tapu ʻo e fonua ʻi he fuʻu toto ko ē. 39 Pea nau fuʻu ʻuli ʻi heʻenau ngaahi faianga, Pea nau tango tuʻu heʻenau ngaahi toʻonga. 40 Toki kakaha ki hono kakai ʻa e tuputamaki ʻo Sihova, Pea ne fakaliliʻa ki hono tofiʻa. 41 Pea ne tuku ke faʻiteliha kiate kinautolu ʻa e ngaahi kakai, Pea naʻe pule ʻi kinautolu ʻe he faʻahinga naʻe fehiʻa mai. 42 Pea naʻe fakaehaua kinautolu ʻe honau ngaahi fili na, Pea nau holafa ʻi honau lalo nima. 43 Tuʻo lahi ʻene hamusi kinautolu; Ka nau angatuʻu ai pe ʻi heʻenau fakakaukau, Pea nau to ki lalo ʻi heʻenau pauʻu. 44 Ka ka ʻafioʻi ʻe ia ʻa e mamahi ʻoku nau ʻi ai, Heʻene fanongo ki heʻenau tangi: 45 Pea ne manatu ʻi maʻanautolu ʻene fuakava, ʻO ne fakaʻatu ʻi kinautolu, hono kuo lahi ʻene ʻofa. 46 Pea ne tuku ke nau ʻofeina ʻI he ʻao ʻo e kakai kuo ʻave kinautolu ke popula. 47 Fakamoʻui kimautolu, ʻe Sihova ko homau ʻOtua, ʻO tanaki mei he ngaahi puleʻanga, Ke mau fakafeta ʻia ho huafa tapuhā, Mo fepolepolei he tala ʻo e malo ʻo e ʻAfiona. 48 Ko e fakamalo ʻo Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli, Ke fai mei itaniti ki itaniti; Pea ke pehe ʻe he kakai kotoa, Emeni! Haleluia!
KO E PUKA 5
Same 107
1 FAKAFETA ʻi kia Sihova; he ʻoku lelei ia; He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 2 Ke pehe ʻa e lau ʻa e kakai kuo huhu ʻi ʻe he ʻEiki, ʻA kinautolu kuo ne huhu ʻi mei he nima ʻo e fili: 3 Pea kuo ne tanaki mei he ngaahi fonua, Mei Hahake mo Hihifo, mei he Tokelau mo e Tonga. 4 Naʻa nau henoa he Toafa ha hala vao; Naʻe ikai te nau ʻilo ha kolo ʻe fai ai ha nofo. 5 Siʻi fiekaia mo fieinua foki, Naʻe vaivai maha ʻenau moʻui. 6 Pea ʻi heʻenau mamahi naʻa nau tautapa kia Sihova, Pea ne hamusi kinautolu mei heʻenau ʻu faingataʻa ʻia. 7 Pea ne tataki ʻi ha hala tonusika, Ke nau aʻu ki ha kolo nofoʻanga. 8 ʻE, ke nau fakafeta ʻi kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa; Mo ʻene ngaahi ngaūe fakaofo maʻa e hako ʻi tangata. 9 He ʻoku ne fakamakona ʻa e laumalie holi, Pea ko e loto ʻoku fiekaia ʻoku ne fakapito ʻi he lelei. 10 Siʻi nofo he poʻuli, mo e ʻatā ʻo Mate, ʻO ha ʻisia he mamahi mo e aione — 11 He ko e folofola ʻa Ela naʻa nau paetaku ʻi, Pea ko honau fale ʻi ʻe Elioni naʻa nau fakasikaka ʻi: 12 Ko ia naʻa ne fakavaivaiʻi honau loto ʻaki ʻa e ngaūe fakaongosia; Naʻa nau humu, pea ʻikai ha taha ke tokonia. 13 Pea ʻi heʻenau mamahi naʻa nau tangi kia Sihova, Pea ne fakahaofi mei honau ʻu faingataa ʻia. 14 Naʻa ne fakahu mai mei he poʻuli, mo e ʻatā ʻo Mate, Pea ko honau ha ʻi naʻa ne motuhi pe. 15 ʻE, ke nau fakafeta ʻi kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa, Mo ʻene ngaahi ngaūe fakaofo maʻa e hako ʻi tangata! 16 He ko e ngaahi matapa palasa kuo ne laiki, Pea ko engaahifakamaʻu aione kuo ne tuʻusi. 17 Siʻi kau vale koē, ʻi honau ʻalunga pauʻu, mo e ngaahi faikovi, ʻOku nau fakato kiate kinautolu ha mahaki: 18 ʻOku fehiʻa ki he meʻaki honau laumalie; ʻOku nau fakaofiofi ki he ngaahi matanikolo ʻo Mate. 19 Pea nau toki tangi ʻi heʻenau mamahi kia Sihova, Pea ʻoku ne fakahaofi mei honau ʻu faingataa ʻia. 20 ʻOku ne fekau atu ʻene folofola, ʻo fai honau faitoʻo, ʻO ne hamusi mei honau ngaahi luo. 21 ʻE, ke nau fakafeta ʻi kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa, Mo ʻene ngaahi ngaūe fakaofo maʻa e hako ʻi tangata! 22 Iʻo ke nau feia ʻa e ngaahi feilaulau fakafeta ʻi, Pea tala mo e mavava ʻene ngaahi fai. 23 Siʻi kakai ʻoku ʻalu ki tahi ʻi he ngaahi vaka, Mo fai ngaūe ʻi he vaha loa: 24 Ko kinautolu ia ʻoku sio ki he mafai ʻa e ʻEiki, Mo ʻene ngaūe fakaofo ʻi Ngatai. 25 He ʻoku ne folofola, pea falala mai ha matangi lahi fau, ʻA ia ʻoku ne langaʻi hono ngaahi peau: 26 ʻOku nau hake ki langi, ʻoku nau hifo ki he loloto e: Kuo pehe ʻa e kovi kuo vai honau laumalie. 27 ʻOku nau mamio, pea nau tasipa hange ha taha ʻoku kona, Pea kuo fongia honau poto kotoa. 28 Pea ʻi heʻenau mamahi ʻoku nau tautapa kia Sihova, Pea ne fakahao mai kinautolu mei honau ʻu faingataa ʻia. 29 ʻOku ne ngaohi ʻa e havili ke angiiki pe, Pea malona ai ʻa e ngaahi peau ko ē. 30 Pea nau fiefia heʻenau nonga, Pea ne taki kinautolu ki honau taulanga manakoa. 31 ʻE, ke nau fakafeta ʻi kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa, Mo ʻene ngaahi ngaūe fakaofo maʻa e hako ʻi tangata! 32 Pea ke nau fakahikihiki ʻi ia ʻi he fakataha ʻa e kakai, Pea ʻi he ʻalofi ʻa e kau matuʻa ke nau fakamalo ki ai. 33 ʻOku ne liliu ʻa e potu vaitafe ʻia ko e fonua mōmoa, Ko e feituʻu matavaia ko e potu ʻāuinua: 34 ʻOku ne liliu ʻa e fonua mahu ko e ano mahimahi: Koeʻuhi ko e kovi ʻa e kakai ʻoku nofo ai. 35 ʻOku ne liliu ʻa e fonua mōmoa ko e tokanga vai, Mo e fonua māmate ko e ʻu fauniteni: 36 Pea ne tuku ke nofo ai ʻa e fiekaia, Pea nau langa ha kolo nofoʻanga: 37 Pea nau ngoueʻi ʻa e vao, ʻo to vaine, Pea nau maʻu ʻa e fua oʻenau ngaūe. 38 Pea ʻoku ne tapuakiʻi kinautolu, ʻo nau tupu lahi: ʻO ʻikai te ne tuku ʻenau monumanu ke toko siʻi. 39 ʻiloange kuo nau toko siʻi mo lusa, Ko e meʻa ʻi he fakamalohi, mo e kaimeʻakovi, mo e mamahi ʻia. 40 Ko ʻene ʻAfio ʻoku ne hua ʻi ki houʻeiki ʻa e manukia, ʻO tuku ke nau hē he maonganoa taʻe ha hala: 41 Ka ʻoku ne hiki ki ʻolunga si ʻi masiva mei he kovi ʻoku ne ʻi ai; ʻO ne ʻai ke nau fakafamili hange ni takanga sipi. 42 ʻOku sio ki ai ʻa e angatonu, ʻo nau fiefia: Ka ʻoku ku ngutu ʻa e kovi kotoa. 43 ʻilonga ha poto te ne tokanga ʻi ʻa e ngaahi meʻa ni, Pea ʻe ʻuhinga kiate kinautolu ʻa e ʻaloʻofa ʻa e ʻEiki.
Same 108
1 (Ko e Taʻanga: ko e Same ʻa Tevita.) KUO pau hoku loto, ʻe Otua; Te u hiva mo fakamalo, ʻio ʻe hoku kololia 2 ʻA, helefilo mo e haape: Ko au te u fafangu ʻa e ata kei mohe. 3 Te u fakafeta ʻi kiate koe, ʻEiki, ʻI he lotolotonga ʻo e ngaahi kakai: Te u hiva fakamalo ki he ʻAfiona ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi faʻahinga. 4 He ʻoku maʻolunga ʻi he langi hoʻo ʻaloʻofa: Pea ko hoʻo totonu ʻoku aʻu ki he ngaahi ʻao na 5 ʻAi ke ke maʻolunga ʻi he ngaahi ʻangi, ʻe ʻOtua: Pea ke maʻolunga ho kololia ʻi mamani kotoa. 6 Koeʻuhi ko hoʻo pele ke hamusi, Fakatoʻomataʻu mai hoʻo fakamoʻui, Pea tali ʻakimautolu ni. 7 ʻOku ai ha folofola ʻa Elohimi Naʻe fai ʻaki ʻene maʻoniʻoni: "ʻAua, ke u fakamofuta muʻa, Ko Sikemi te u vahea, Pea ko e teleʻa ʻo Sukote te u tufa. 8 ʻOku ʻooku ʻa Kiliati e, Pea ʻooku mo Manase, Pea ko Ifalemi ko e tauhi hoku ʻulu ia; Ko Siuta ko ʻeku sepita. 9 Ko Moape ʻeku ipu kaukauʻanga; Ko Itomi te u li ki ai hoku teka; Te u fakaulu ʻi Filisitia." 10 Ko hai ʻe taki au ki he kolo ʻa ʻiʻ? Ko hai naʻe ʻave au ki Itomi? 11 ʻIkai kuo ke liʻaki kimautolu, Elohimi e? Pea ʻoku ʻikai te ke haʻele atu mei ʻemau ngaahi hosite. 12 ʻOmi tokoni mo tali ʻa e fili: He ko e tokoni ʻa e tangata ko e koto ngeʻesi. 13 Te tau fai fita ʻia Elohimi: He ko ia ia te ne malaki hotau ngaahi fili.
Same 109
1 (Ki he Bule ʻo e hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻA e ʻOtua ʻoku ou fakamalo ki ai maʻuaipe, ʻOua te ke fakalongope. 2 He ko e ngutu kovi mo e ngutu kākā kuo nau toʻo ki hoku ngaohi: Kuo nau lau ʻi au ʻaki ʻa e ʻelelo loi. 3 ʻIo, kuo nau kapui au ʻaki ʻa e ngaahi lea fehiʻa, Pea kuo nau tau ʻi au taʻe hano ʻuhinga. 4 ʻOku ou ʻofa ange, ka nau filiʻaki au: Ka ʻoku ou nofo au ki he lotu. 5 ʻOku nau tali ʻeku lelei ʻaki ʻa e kovi, Pea ko ʻeku ʻofa, ʻaki ʻa e fehiʻa mai. 6 "Fokotuʻu ha tangata kovi ke fai hono fakamāu, Pea ke tuʻu ha talatalaaki mei hono toʻomataʻu. 7 Ka fai hono fakamāu, ke ne ʻalu atu kuo halaia, Pea ke hoko ʻene lotu ko e angahala. 8 Ko ʻene moʻui ke fuonounou pe: Pea ke maʻu hono lakanga ʻe ha taha kehe. 9 Ke paea ʻene fanau, Pea ke hoko hono uaifi ko e uitou. 10 Ke hē ai pe ʻene fanau, ʻomoʻuikole, ʻO kumi meʻakai mamaʻo mei honau ʻapi kuo lusa pe, 11 Ke tau tauhele ʻe he tangata kuo ne no ki ai; Ke maʻu ʻene koloa ʻo ʻosi: Pea ke maumau ʻe he muli ʻA e meʻa kuo ne kakava ai. 12 Ke ʻoua naʻa ai ha taha ʻe ʻofa ai pe kiate ia, Pe ai ha taha te ne mamahi ʻi ʻene fanau paea. 13 Ke motuhi pe hono hako: Ke mate hono hingoa ʻi he toʻutangata ʻoku hoko. 14 Ke manatua ʻia Sihova ʻa e kovi aʻene ngaahi kui: Pea ko e angahala aʻene faʻe ke ʻoua naʻa tamateʻi. 15 Ke ʻi he ʻao ʻo Sihova ia ʻo tuʻumaʻu: Ke ne tamateʻi mei mamani honau manatu. 16 Ko e meʻa ʻi he ʻikai te ne manatu ke fai ʻofa: Ka ne tuli ki he tangata tuʻutamaki mo masiva: Mo e lotovaivai foki ke ne tamatea. 17 Pea ne ʻofa ki he tuki, ʻo na lotofale ʻia: Pea naʻe ʻikai te ne manako ki he tapuaki, pea taka mamaʻo ia. 18 ʻIo, naʻe hange ha kofu ʻa e tuki ʻene pulupuluʻaki, Pea naʻe hu ki hono fatu hange ha vai, Pea hange ha lolo ki hono ngaahi hui. 19 ʻOfa ke hoko ia ki ai hange ha kofu ʻoku ne ʻufiʻufi ʻaki e, Mo e noʻo ʻoku ne noʻoʻaki maʻu pe." 20 Ko e ngaūe eni hoku kau talatalaaki mei a Sihova pe, Mo kinautolu ʻoku lea kovi ki hoku laumalie. 21 Ka ko koe, Atonai Sihova, Fai maʻaku, telia ho huafa: Seuke, ko e koto lelei hoʻo ʻaloʻofa; Hamusi kita. 22 He ko e tuʻutamaki au mo e masiva: Pea ko hoku loto e kuo lavea. 23 Hange ha ʻatā ʻoku fakaloloa atu, ʻOku pehe hoku kouna ke ʻalu: Hange ha heʻe kuo nau kapusi au. 24 ʻOku vaivai hoku ongo tui ʻi he taʻekai; Pea kuo mole ʻa e ngako mei hoku kakano ni. 25 Ko au — kuo u hoko ko e manukiʻanga kiate kinautolu: Ka nau ka sio mai ʻoku nau kalo ʻulu. 26 Tokoni mai, ʻe Sihova ko hoku ʻOtua; Fakahaofi au ʻo tāu mo hoʻo ʻofa: 27 Pea tuku ke nau ʻilo ko ho nima eni: Ko koe, Sihova, ne ke fai. 28 ʻOku kape ʻe kinautolu, ka ko koe ʻoku ke tapuakiʻi; Naʻa nau tuʻu, pea naʻe fai honau fakamaa ʻi; Ka ka fiefia ʻa hoʻo tamaioʻeiki. 29 Kuo ʻufiʻufi kinautolu ʻe hoku kau talatalaaki ʻaki ʻa e puputuʻu; Te nau tui honau fakama hange ha pulupulu. 30 Ko hoku ngutu ni te ne fakafeta ʻi lahi kia Sihova; Pea te u fakamalo kiate ia ʻi ha fuʻu fakataha: 31 He ʻoku ne tuʻu mei he toʻomataʻu ʻo siʻi masiva e; Ke fakahaofi meiate kinautolu ʻoku fakamāu hono laumalie.
Same 110
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) FOLOFOLA ʻa Sihova ki hoku ʻEiki, "Nofo koe ʻi hoku toʻomataʻu ni, Kaeʻoua ke u ʻai ho fili fuape Ke hoko ko ho tuʻungavaʻe." 2 ʻE mafao atu ʻe Sihova mei Saione ʻA e sepita ʻo ho hau, heʻene pehe, "ʻI he lotolotonga ʻo ho ngaahi fili, pule pe koe." 3 ʻi he ʻaho ʻoku ke fakate tau, ʻe tali ko au ʻe he kakai na; Te nau tuʻu mai ʻi he ngaahi teunga tapuhā: Hange ko e fanauʻi ʻe he pongipongi ʻa e hahau, ʻE pehe ʻa e haʻu kiate koe hoʻo kau talavou. 4 Kuo fuakava ʻa Sihova, pea ʻe ʻikai te ne fakatomala, Ko e taulaʻeiki koe ʻo taʻengata pe, ʻi he ʻalunga ʻo Melikiseteke. 5 Ko Atonai mei ho toʻomataʻu Te ne laiki tuʻi ʻi he ʻaho ʻo hono houhau: 6 Te ne fakamāu ʻi he ngaahi puleʻanga, Kuo ne fakofonu ʻangaʻanga; Ko ne laiki ʻa e ʻulu ʻo e fuʻufuʻunga fonua. 7 Mei he vaitafe ʻi he hala te ne inu; Ko ia ai te ne mahiki hono ʻulu.
Same 111
1 HALELUIA! Te u fakafeta ʻi kia Sihova ʻaki hoku loto kotoa, ʻi he kautaha ʻa Angatonu mo e fuʻu fakataha. 2 ʻOku maʻolungaʻa e ngaahi ngaūe ʻa e ʻEiki, Pea hakule ʻekinautolu ʻoku manako ki ai. 3 Koe koto ngeia mo langilangi ʻa ʻene faianga: Pea ko ʻene totonu ʻoku tuʻu ʻo taʻengata. 4 Kuo ne fokotuʻu meʻa ke fakamanatu ʻene ngaahi ngaūe mana: ʻOku fai ʻofa mo fakaʻatu ʻi ʻa Sihova. 5 Kuo ne foaki kiki kiate kinautolu ʻoku ʻapasia kiate ia: Te ne manatu ai pe ʻene fuakava. 6 Kuo ne fakaeʻa ki hono kakai ʻa e ivi oʻene fai, Heʻene tuku ʻa e ngaahi puleʻanga ke nau tofiʻaʻaki. 7 Ko e koto moʻoni mo fakakonisitutone ʻa e ngaahi ngaūe ʻa hono nima; ʻOku ʻosiʻa sivi ʻene ngaahi fekau kotoa. 8 ʻOku nau mātuʻu ʻo lauikuonga pea taʻengata, Kuo feia ʻi he moʻoni mo e tonusika. 9 Kuo ne tuku atu ki hono kakai ha fakamoʻuiʻanga; Kuo ne tuʻutuʻuni ʻene fuakava ke taʻengata: ʻOku tapuhā mo ʻapasia hono huafa. 10 Ko e kamataʻanga ʻo e poto ko e ʻapasia kia Sihova; Ko e fakakaukau poto ʻoku ʻiate kinautolu ʻoku fai ʻa e ngaahi fekau na: Ko e fakamalo kiate ia ko e meʻa taʻengata.
Same 112
1 HALELUIA! Monu ʻiaā ka ko e tangata ʻoku ʻapasia kia Sihova, ʻO manako lahi ki he ngaahi tuʻutuʻuni aʻana. 2 ʻE kaukaua hono hako ʻi mamani: Ko e matakali ʻo e fai totonu ʻe maʻu tapuaki. 3 ʻOku ʻi hono fale ʻa e mahu mo e koloa: Pea ko ʻene totonu ʻe tuʻu ʻo taʻengata. 4 ʻOku hopo ha mama ʻi he poʻuli ki he angatonu: ʻA ʻEne ʻAfio ʻoku Fai ʻofa mo Fakaʻatu ʻi mo Totonu. 5 Ko e tangata ʻoku fai ʻofa mo tali no te ne ʻalu ʻi monū; ʻE tuʻu ʻana ʻo ka ai ha meʻa ke fakamāu. 6 He ʻikai ue ʻi ia ʻo lauikuonga; Ko e faitotonu ʻe ai hono fakamanatu ʻo taʻengata. 7 ʻE ʻikai te ne manavahe koeʻuhi ko e ongoongo mai ʻo ha kovi Kuo maʻumaʻuluta hono loto he falala ki he ʻEiki. 8 ʻOku poupou hono loto, ʻo ʻikai te: ne ilifia, Kaeʻoua ke fakaai hono loto ki hono ngaahi fili na. 9 Kuo ne tufa, kuo ne foaki ki he masiva; Ko ʻene totonu ʻe tuʻu ʻo taʻengata. ʻOku mahiki hono nifo he langilangi ʻia. 10 ʻE sio ki ai ʻa e angahala, pea te ne mamahi; Te ne ʻutaki kaunifo, ʻo luku ai: Ko e mamana ʻa e angahala ʻe osi.
Same 113
1 HALELUIA! Haʻa tamaioʻeiki ʻa Sihova, mou fakamaloʻia, Mou fakamaloʻia ʻa e huafa ʻo Sihova. 2 Ke fakamaloʻia ʻa e huafa ʻo Sihova Mei he taimi ni ʻo taʻengata. 3 Ke fakamaloʻia ʻa e huafa ʻo Sihova Mei he hopo ki he to ʻa e laʻa. 4 ʻOku maʻolunga ʻa Sihova ʻi he ngaahi puleʻanga, ʻOku maʻolunga ʻi he ngaahi langi ʻa hono kololia. 5 Ko hai ʻoku tatau mo Sihova ko hotau ʻOtua? ʻA ia ʻoku ne ʻai mei ʻolunga hono ʻafioʻanga, 6 ʻA ia ʻoku ne afeitaulalo ke vakai ʻA e ngaahi meʻa ʻalangi mo mamani. 7 ʻOku ne fokotuʻu mei he efu ʻa e lauvale; ʻOku ne hiki siʻi masiva mei he tuʻungaveve. 8 Ke ne ʻai ke nau nonofo mo houʻeiki, ʻIo, mo e houʻeiki ʻo hono kakai. 9 ʻA ia ʻoku ne ngaohi ʻa e paʻa ke fakafamili — Siʻi finemotuʻa fiefia he maʻu tamaiki. Haleluia!
Same 114
1 he ʻalu atu ʻa Isileli mei Isipite, ʻA e fale ʻo Sekope mei he kakai lea kehe, 2 Ko Hono potu tapu ʻa Siuta, Ko Isileli Hono puleʻanga. 3 Naʻe sio ki ai ʻa e tahi, ʻo hola; Ko Sioatani naʻe situʻa. 4 Naʻe hopo ʻa e ngaahi moʻunga hange ni sipi tangata, Pea hange ni lami ʻa e ngaahi maʻolunga. 5 Ko e ha ʻau, siʻi tahi, ʻoku ke hola ai? Pea situʻa ai ʻa koe, Sioatani? 6 ʻOku mou hopo ai, Moʻunga, hange ni sipi tangata? Pea hange ni lami, ʻa e ngaahi maʻolunga? 7 Tete ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki, ʻa mamani ē, ʻi he ʻao ʻo e ʻOtua ʻo Sekope: 8 ʻA ia naʻa ne liliu ke tokanga vai ʻa e makatuʻu. Pea ke matavai ʻa e makahunu.
Same 115
1 ʻOUA naʻa ʻamautolu, ʻEiki, ʻoua naʻa ʻamautolu, Kae tuku ʻa e kololia ki ho huafa oʻou, Koeʻuhi pe ko hoʻo ʻofa, Koeʻuhi ko e moʻoni ʻa e ʻAfiona. 2 Koeʻumaʻa ke lau ʻe he ngaahi puleʻanga, "Komaʻa nai honau ʻOtua?" 3 Ka ko hotau ʻOtua ʻoku ʻi langi: Kuo ne fai kotoa ʻa e meʻa ne ne finagalo ki ai. 4 Ko honau ngaahi aitoli ko e siliva mo e koula, Ko e ngaūe ʻa e nima ʻo e tangata. 5 ʻOku ai honau ngutu, ka ʻoku ʻikai te nau lea; ʻOku ai honau mata, ka ʻoku ʻikai te nau sioa; 6 ʻOku ai honau telinga, ka ʻoku ʻikai te nau ongona; ʻOku nau ihu, kae ʻikai nanamu ha meʻa; 7 ʻOku nau nima, kae ʻikai ala; ʻOku nau vaʻe, kae ʻikai laka: Pea ʻoku ʻikai ke kō mai honau monga. 8 ʻOku tatau mo ia ʻakinautolu naʻe fai honau ngaohi; ʻA ia fua pe ʻoku falala ki ai. 9 Isileli e, falala kia Sihova — Ko honau Tokoni ia mo honau Pa — 10 Fale ʻo Elone e, falala kia Sihova — Ko honau Tokoni ia mo honau Pa — 11 Haʻa ʻapasia ki he ʻEiki, falala kia Sihova — Ko honau Tokoni ia mo honau Pa. 12 Kuo manatua kitautolu ʻe Sihova; Te ne fai pe hotau tapuekina: Te ne tapuakiʻi ʻa e fale ʻo Isileli; Te ne tapuakiʻi ʻa e fale ʻo Eloni; 13 Te ne tapuakiʻi haʻa ʻapasia ki he ʻEiki, ʻA e iki mo e lalahi foki. 14 ʻE, ke fakatokolahi kimoutolu ʻe Sihova; ʻAkimoutolu mo hoʻomoufanau na. 15 Ke mou fai tapuekina meia Sihova, ʻA ia ne ne ngaohi ʻa e langi mo e fonua. 16 Ko e langi ko e langi ʻo Sihova, Ka ko mamani kuo ne foaki ki he hako ʻi tangata. 17 ʻOku ʻikai ke fakafeta ʻi kia IAA ʻe ke kau mate. Pe ko e kakai ʻoku hifo ki he fakalongope; 18 Ka ko kitautolu te tau fai ʻa e fakamalo ʻo IAA Mei he taimi ni ʻo taʻengata. Haleluia!
Same 116
1 ʻAKU ou ʻofa au kia Sihova, v Koeʻuhi kuo ne ongona hoku leʻo mo ʻeku hufia 2 Ko e meʻa ʻi heʻene ofe ʻi hono fofonga kia kita, Ko ia te u tautapa kiate ia ʻi hoto ngahi ʻaho kotoa. 3 Naʻe haʻo au ʻe he ngaha kafa ʻa Mate; Naʻe moʻutamakia au ʻe he ngaahi kupenga ʻa Hetesi e; Ne u ʻilo ʻa e faingataa ʻia mo e mamahi pe 4 Ka ko e huafa ʻo Sihova ne u tautapa ki ai, "Sihova e, fakahaofi muʻa ʻeku moʻui." 5 Ko e ʻofa ʻa Sihova, mo e faitotonu foki; ʻIo, ko hotau ʻOtua ʻoku ne fakaʻatu ʻi. 6 ʻOku tauhi ʻe Sihova ʻa siʻi foʻou: Naʻaku tuʻutamaki, peanefakamoʻui au. 7 Foki ki ho nongaʻanga, ʻe hoku laumalie; He kuo hulu ʻa e ʻofa ʻa Sihova kiate koe. 8 He kuo ke hamusi hoku laumalie mei he mate, ʻO ʻouae te he lo ʻimata hoku mata, pe humu hoku vaʻe. 9 Te u taka ʻi he ʻao ʻo e ʻEiki, ʻI he ngaahi fonua ʻo haʻa moʻui. 10 Kuo u tui eni — he naʻe pau ke u aʻau: Ko e taha au naʻe ngaohikovia fau. 11 Ko e taha au naʻa ku pehe ʻi heʻeku hohaʻa, "Ko e koto loi ʻa e kakai kotoa." 12 Te u totongi fefe kia Sihova ʻA e fuʻu hulu ʻene ʻofa kia kita? 13 Te u hiki ʻa e ipu fakamoʻui, ʻO hueʻekina ʻa e huafa ʻo e ʻEiki. 14 Te u fakaai ʻeku ngaahi tukumoʻui kia Sihova ʻIo, kau fai muʻa ʻi he ʻao ʻo hono kakai kotoa. 15 ʻOku mahuʻinga ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻA e pekia ʻa hono ʻofaʻanga. 16 Tauange mo Sihova — He ko hoʻo tamaioʻeiki kita: Ko hoʻo tamaioʻeiki mo e tama ʻa hoʻo kaunanga; Kuo ke vete hoku ngaahi kafa. 17 Te u feia ki he ʻAfiona ʻa e feilaulau fakafeta ʻi, ʻO u hueʻekina ʻa e huafa ʻo e ʻEiki. 18 Te u fakaai ʻeku ngaahi tukumoʻui kia Sihova, ʻIo, kau fai muʻa ʻi he ʻao hono kakai kotoa; 19 ʻi he ngaahi lotoʻā ʻo e fale ʻo Sihova, ʻI he lotolotonga oʻou, siʻi Selusalema. Haleluia!
Same 117
1 FAKAFETA ʻi kia Sihova, ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa: Fai hono fakamalo, ʻa e ngaahi faʻahinga. 2 He ko ʻene ʻofa kiate kitautolu ʻoku fuʻu kaukaua; Pea ko e moʻoni ʻa Sihova ʻoku taʻengata. Haleluia!
Same 118
1 FAKAFETA ʻi kia Sihova, he ʻoku lelei ia; He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 2 Ko Isileli e, ke pehe ʻenau lea, "He ʻoku tolongaʻō taʻengata ʻene ʻaloʻofa." 3 Ko e fale ʻo Elone, ke pehe ʻenau lea, "He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa." 4 Haʻa ʻapasia kia Sihova, ke pehe ʻenau lea, "He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa." 5 ʻi heʻeku ʻefituʻua naʻa ku ui kia IAA: Naʻe tali au ʻe IAA, ʻo ne ʻai ki ha potu fuʻu ʻatā. 6 ʻOku kau maʻaku ʻa Sihova; ʻoku ʻikai teu ilifia: Ko e ha ʻe lava kiate au ʻe ha tangata? 7 ʻOku ʻiate au ʻa Sihova ke tokoni: Ko ia ʻe fakaai hoku loto ki he kakai ʻoku fehiʻa mai. 8 ʻOku lelei hake ke hufanga kia Sihova ʻi he falala ki he tangata. 9 ʻOku lelei hake ke hufanga kia Sihova ʻI he falala ki houʻeiki maʻolunga. 10 Naʻe kapui au ʻe he ng. puleʻanga kotoa: Ka te u tuʻusi kinautolu ʻi he huafa ʻo Sihova. 11 Naʻa nau kapui au; ʻio, naʻa nau kapui au: Ka ʻi he huafa ʻo Sihova te u tuʻusi kinautolu. 12 Naʻe hange ko e fanga pi ʻenau kapui au; Naʻe hange ha afi akau talatala ʻa e tamateʻi kinautolu; Ka ʻi he huafa ʻo Sihova te u tuʻusi kinautolu. 13 Naʻa ke matuʻaki tekeʻi au ke u hinga: Ka naʻe tokoni au ʻe Sihova. 14 Ko hoku ivi ʻa IAA, mo ʻeku hiva: Pea kuo ne hoko ko hoku fakamoʻuiʻanga. 15 ʻOku ʻi he ngaahi teniti ʻo e angatonu ʻa e leʻo ʻo e mavava mo e ikuna: Ko e nima toʻomataʻu ʻo Sihova ʻoku fai kaukaua. 16 Ko e nima toʻomataʻu ʻo Sihova ʻoku maʻolunga: Ko e nima toʻomataʻu ʻo Sihova ʻoku fai kaukaua. 17 ʻE ʻikai te u mate, ka te u moʻui atu; Pea ko e ngaahi fai ʻa Sihova te u aʻau. 18 Ko hoku ngaohi ʻe IAA ko e meʻa kehe; Ka naʻe ʻikai te ne tukuange ki he mate. 19 "Toʻo kiate au ʻa e ngaahi matanikolo maʻoniʻoni: Kau hu ki ai, pea u fai kia IAA ʻeku fakafeta ʻi." 20 "Ko eni ʻa e matanikolo ʻo e ʻEiki: Ko e maʻoniʻoni te nau hu ki ai." 21 Te u fakafeta ʻi kiate koe, he kuo ke tali kita, Pea kuo ke hoko ko hoku fakamoʻuiʻanga. 22 Ko e maka ne fakatale ʻi ʻe he kau tufunga Kuo hoko ʻo tuliki tauʻolunga. 23 Ko e meʻa mei he ʻEiki ia, Pea fakaofo ki hotau mata. 24 Ko eni ʻa e ʻaho kuo fokotuʻu ʻe Sihova; Tau hakahaka ai mo fakafiefia. 25 "Tauange mo Sihova ke ne fakamoʻui muʻa!" "Tauange mo Sihova ke ne fakamonuʻia!" 26 "Ke monuʻia siʻi haʻu ʻi he huafa ʻo Sihova!" "Kuo mau talamonu kiate kimoutolu ʻoku ʻi he fale ʻo Sihova." 27 "Ko Sihova pe ʻa e ʻOtua." "Pea kuo ne tuku ke ha mai ha maama." 28 "Ko hoku Ela koe, pea te u ʻatu ʻa e fakafeta ʻi:" "Ko hoku Elohimi koe, pea te u fai ho fakahikihikiʻi." 29 ʻE, mou fakafeta ʻi kia Sihova, he ʻoku lelei ia; He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa.
Same 119

ALIFA
MONUʻIAA ka ko ia ʻoku haohaoa hono ʻalunga, ʻOku ne fou ʻi he lao ʻa Sihova. 2 Monu ʻiaā ka ko ia ʻoku tauhi ʻEne ʻu fakamoʻoni na, ʻOku hahaʻo kiate ia ʻaki ʻa e loto kotoa. 3 ʻOku ʻikai foki te nau fai hala; ʻOku nau fou ʻi hono ngaahiʻalunga. 4 Ko koe ne ke tuʻutuʻuni, Ke mau tauhi hoʻo ʻu enginaki ke matauhi. 5 Taumaiā kuo fakapapau hoku ʻalunga, Ke tauhi hoʻo ngaahi fekau na. 6 ʻE toki tuku ʻeku ma, ʻO kau ka tokanga ʻi hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni kotoa. 7 Te u fakafeta ʻi kiate koe ʻaki ʻa e loto taʻepiko ʻi, ʻOka kuo u ako hoʻo konisitutone maʻoniʻoni. 8 Te u tauhi pe hoʻo ngaahi fekau: ʻOua te ke liʻaki ʻaupito au.
BETA
9 ʻE fakamaʻa ʻe ha talavou hono hala ʻi he ha? Heʻene tauhi ia ke hoa mo hoʻo folofola. 10 Kuo u haʻao kiate koe ʻaki hoku loto kotoa: ʻOua naʻa ke tuku ke u he mei hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni na. 11 Kuo u fufū hoʻo lea ʻi hoku loto e, Koeʻuhi ke ʻoua naʻa ku hia kiate koe. 12 Ko e Fakamaloʻia ʻa e ʻAfiona, Sihova: Ako kiate au hoʻo ngaahi fekau na. 13 Kuo u aʻau ʻaki hoku ngutu ni ʻA e ngaahi kupu ʻi konisitutone naʻa ke puʻaki. 14 Kuo u hakahaka ʻi he ʻalunga ʻo hoʻo ngaahi fakamoʻoni, ʻO tatau mo ʻete maʻu ha koloa lahi. 15 Te u fakalauloto ki hoʻo ngaahi fekau na, Pea te u tokanga ʻi ho ngaahi hala. 16 Te u fakafiefia ʻi hoʻo ngaahi fekau na: ʻE ikai ngalo hoʻo folofola.
KIMELA
17 ʻAi ke hulu hoʻo ʻofa ki hoʻo tamaioʻeiki ke u moʻui muʻa: Ka u tauhi hoʻo folofola. 18 Fakaʻa muʻa hoku mata, Kau sio meʻa fakaofo ʻi hoʻo lao na. 19 Ko e ʻāunofo au ʻi mamani: ʻOuae fufū meiate au hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni. 20 Kuo vai hoku laumalie ko ʻene holi ai pe Ki hoʻo ngaahi kupu ʻi konisitutone. 21 Kuo ke valoki ʻa e fielahi, pea nau malaʻia ai, Heʻenau he mei hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni. 22 Tatala meiate au ʻa e manuki mo e lau ʻikovi; He kuo u tauhi hoʻo ngaahi fakamoʻoni. 23 Ko houʻeiki foki naʻa nau nofo, ʻo lau ʻi au: Ka ka fakalaulauloto ʻe ho sevaniti ki hoʻo ngaahi fekau. 24 Ko hoku fiefiaʻanga foki ʻa hoʻo ʻu fakamoʻoni na, Ko hoku matuʻa fale ʻi ia.
TALETA
25 Ko hoku laumalie e ʻoku piki ki he efu na: Fakaakeake au, ʻo tāu mo hoʻo folofola. 26 Kuo u aʻau kiate koe hoku ngaahi ʻalunga, pea naʻa ke tali au: Ako mai hoʻo ngaahi fekau. 27 Fakahinohino kiate au ʻa e ʻalunga ʻo hoʻo ʻu enginaki. Kau fakalaulauloto ki he ngaahi mana kuo ke fai. 28 ʻOku vaivai maha hoku laumalie he mafasia: Fokotuʻu au, ʻo tāu mo hoʻo folofola. 29 ʻAve meiate au ʻa e ʻalunga kākā: Pea meaʻofaʻaki mai ʻa e lao ʻa e ʻAfiona. 30 Ko e ʻalunga tonunga kuo u fili maʻaku: Ko hoʻo ngaahi kupu ʻi konisitutone ʻoku feʻao mo au. 31 Kuo u pikitai ki he ʻu fakamoʻoni aʻau: ʻE Sihova, ʻoua te ke fakamaa ʻi au. 32 Te u lele ʻi he hala ʻo hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni, ʻOka ke ka fano hoku ʻatāmai.
HE
33 Fakahinohino kiate au ʻa e ʻalunga ʻo hoʻo ngaahi fekau na; Pea u tauhi ki ai ʻo aʻu ki he ngataʻanga. 34 ʻOmi ha loto poto, pea te u tauhi hoʻo lao: ʻIo, te u fai ki ai ʻaki ʻa e kotoa ʻo hoku loto. 35 Ngaohi au ke u foua ʻa e hala ʻo hoʻo ngaahi fekau; He ʻoku ou manako ai au. 36 Ofe ʻi hoku loto ki hoʻo ʻu fakamoʻoni na, ʻO ʻikai ki he paʻanga maʻu kakā. 37 Leʻei hoku mata ke ʻoua te na sio ki he muna, Pea fakaakeake au ʻi he ʻalunga ʻo e ʻAnona. 38 Fakapapau ki hoʻo sevaniti hoʻo talaʻofa. He ʻoku ne nofo ki ho ʻapasia. 39 Leʻei ʻa e manuki ʻoku ou lilika ki ai; He ko hoʻo konisitutone ko e koto lelei. 40 Vakai kuo u holi ki hoʻo ʻu enginaki: O ʻio ʻi au ʻi hoʻo maʻoniʻoni.
VAU
41 Ke hoko mai foki hoʻo ʻaloʻofa, ʻe Sihova, Hoʻo fakamoʻui, ʻo hange ko hoʻo talaʻofa. 42 Ko ia te u lava ke tali ʻa ia ʻoku manuki mai; He ko hoʻo folofola ʻoku ou falala ki ai. 43 Pea ʻoua naʻa toʻo ʻaupito ʻa e lea moʻoni mei hoku gutu e; He kuo u tatali ki hoʻo fai fakakonisitutone. 44 Pea te u tauhi maʻu pe hoʻo lao na, O, lauikuonga pea taʻengata. 45 Pea te u taka tauʻatāina ai; He kuo u haʻao hoʻo ʻu enginaki. 46 Pea te u lea ki hoʻo ngaahi fakamoʻoni ʻi he ʻao ʻo e ngaahi tuʻi, ʻO ʻikai te u ma ai. 47 Pea te u fakafiefia ʻi hoʻo ʻngaahi tuʻutuʻuni, He ʻoku ou ʻofa ai. 48 Pea te u hiki hoku nima ki hoʻo ʻu tuʻutuʻuni, ʻa ia ʻoku ou ʻofa ai au; Pea te u fakalaulauloto ki hoʻo ngaahi fekau.
SAINI
49 Manatu ki he fo ʻi folofola ki hoʻo sevaniti, ʻA ia kuo ke fakafalala au ki ai. 50 ʻi heʻeku tuʻutamaki ko hoku fakalelu ia: He kuo fakaakeake au ʻe hoʻo talaʻofa. 51 Kuo manukia au ʻe he fielahi, ʻo lahi ʻaupito: Ka naʻe ʻikai te u afe mei hoʻo lao. 52 Ne u manatu, ʻe Sihova, hoʻo fakakonisitutone talu mei tuai, Pea u lelu ai. 53 Kuo puke au ʻe he ʻita kakaha, Koeʻuhi ko e liʻaki hoʻo lao ʻe he angahala. 54 Ko hoʻo ʻu fekau na ko ʻeku ngaahi tauaʻalo ʻi he fale oʻeku ʻāunofo. 55 Kuo u manatua ho huafa ʻi he po, ʻe Sihova: Pea kuo u tauhi hoʻo lao na. 56 Ko eni ia ʻa e ʻinasi naʻe to mai, ʻA e tauhi hoʻo ʻu enginaki.
KETA
57 Ko hoku ʻinasi ʻa Sihova: Naʻa ku pehe te u tauhi ho ngaahi ʻalunga. 58 Ko ʻeku kole ke ke ʻofa mai naʻe fai ʻaki hoku loto kotoa; Mesi kiate au, ʻo tāu mo hoʻo talaʻofa. 59 Naʻa ku sivi hoku ngaahi hala, Pea u fakaafe hoku vaʻe ki hoʻo ngaahi tala. 60 Naʻa ku fai vave, ʻo ʻikai te u uatei Ke tauhi hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni. 61 Naʻe takai au ʻaki ʻa e kafa ʻa e kau angahala; Ka talaʻehai naʻe ngalo ʻiate au hoʻo lao na. 62 ʻi he tuʻuapo te u tuʻu ke fakafeta ʻi kiate koe, Koeʻuhi ko e totonu hoʻo ngaahi kupu ʻi konisitutone. 63 Ko e kaumeʻa au ʻo e kakai kotoa ʻoku ʻapasia atu, Mo e faʻahinga ʻoku tauhi ʻa e ngaahi enginaki aʻau. 64 ʻOku fonu ʻa mamani, ʻe Sihova, ʻi hoʻo ʻofa: Ako kiate au hoʻo ngaahi fekau na.
TETA
65 Kuo lelei hoʻo fakafeangai ki hoʻo sevaniti ko kita, ʻO tāu, Sihova, mo hoʻo folofola. 66 Ako kiate au ʻa e vavanga, mo e ʻilo ʻo e lelei; He kuo u tui ki hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni. 67 ʻi he teʻeki te u tuʻutamaki ko e ʻalu he pe au; Ka ʻi he taimi ni ʻoku ou tauhi ʻa e ngaahi lao aʻau. 68 Ko e lelei koe, pea lelei mo e ngaūe aʻau; Ako kiate au hoʻo ngaahi fekau. 69 Kuo faʻu ʻe he fielahi ha loi, ʻo fakakau kia kita: Ka ko au te u tauhi hoʻo ngaahi enginaki ʻaki ʻa e loto kotoa. 70 Kuo ngeʻengeʻe honau loto hange ha ngako Ka ko au te u fiefia ʻi hoʻo lao. 71 Ko hoku monu pe ʻa hoku fakamoʻulaloa; Koeʻuhi ke u ako mai hoʻo ngaahi fekau na. 72 ʻOku lelei lahi kiate au ʻa e lao ne to mei ho fofonga ʻi ha ngaahi afe ʻi koula mo siliva.
IOTA
73 Ko ho ongo nima e naʻe ngaohi mo fatu au: Fakapoto au, pea te u ako ʻi he ngaahi tuʻutuʻuni aʻau. 74 Ko kinautolu ʻoku ʻapasia ki he ʻAfiona te nau sio kiate au mo fiefia: Koeʻuhi kuo tuʻu ʻeku ʻamanaki ʻi hoʻo folofola. 75 ʻE Sihova, ʻoku ou ʻilo ʻoku totonu ʻa e konisitutone aʻau, Pea kuo fai ʻi moʻoni hoʻo fakamoʻulaloa ʻi au, 76 Ke hoko muʻa hoʻo ʻofa ko hoku fakalelulelu, ʻO hange ko hoʻo talaʻofa ki hoʻo tamaioʻeiki ko au. 77 Ke aʻu mai hoʻo ngaahi fakaʻatu ʻi, pea u moʻui: He ko hoʻo lao ʻoku ou fakafiefia ai. 78 Ke ma ʻa e fielahi; he kuo nau fulihi au ʻaki ha loi: Ka ko au te u fakalaulauloto ki hoʻo ʻu enginaki. 79 Ke foki kiate au ʻakinautolu ʻoku ʻapasia ki he ʻAfiona, Pea te nau ʻilo ki hoʻo ngaahi fakamoʻoni na. 80 Ke haohaoa hoku loto ʻi hoʻo ngaahi fekau; Koeʻuhi ke ʻoua naʻa fakamaa ʻi au.
KAFA
81 ʻOku mate holi hoku laumalie ki hoʻo fakamoʻui: Ko hoʻo folofola ʻoku tuʻu ai ʻeku ʻamanaki. 82 Kuo ʻosi hoku mata he fakasio ki hoʻo talaʻofa e; Heʻene pehe, Te ke fai hoku fakalelu afe? 83 He kuo u tatau mo ha hina leta ʻoku tautau ʻi he ʻahu: Ka ʻoku ʻikai ke ngalo hoʻo ngaahi fekau. 84 ʻOku toe fiha ʻa e ʻaho ʻo hoʻo tamaioʻeiki? Te ke fakamāu ʻafe ʻa e kakai ʻoku fakatanga mai? 85 Kuo keli kiate au ʻe he fielahi ʻani luo, ʻA ia ʻoku ʻikai ke hoa mo hoʻo lao. 86 Ko e koto moʻoni ʻa hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni: ʻOku hala ʻenau fakatanga au: ke ke tokoni mai. 87 Naʻa nau meimei fakaʻosi au ʻi mamani; Ka ko au naʻe ʻikai te u liʻaki hoʻo ngaahi enginaki. 88 Fakaakeake au ʻo tāu mo hoʻo ʻofa; Pea te u tauhi ʻa e ngaahi fakamoʻoni ʻa ho fofonga.
LAMETA
89 Kuo fakapapau ʻi langi, ʻe Sihova, Hoʻo folofola ke taʻengata. 90 Ko hoʻo fakamoʻoni lea ʻoku laui toʻutangata: Kuo ke faʻu ʻa mamani, pea ʻoku maʻumaʻuluta. 91 Ko hoʻo konisitutone kuo tuʻumaʻu ʻo ʻaʻu ki he taimi ni; He ko e meʻa kotoa pe ko hoʻo kau tamaioʻeiki. 92 Ka ne taeʻoua ko e lao ʻa hoku fiefiaʻanga, Pehe ne u ʻauha ʻi hoku fakamoʻulaloa. 93 ʻE ʻikai ngalo ʻiate au hoʻo ngaahi enginaki ʻo taʻengata: He ko e meʻa ia kuo ne fakaakeake kita. 94 ʻOku oʻou au, ke ke fakahaofi; He kuo u haʻao hoʻo ngaahi enginaki. 95 Kuo tokamalumu kiate au ʻa e angahala ke tamateʻi; Kau tokanga ʻi ʻe au hoʻo ngaahi fakamoʻoni. 96 Kuo u mamata ki he ngatanga ʻo e haohaoa kotoa Kae laulahi ange fau ʻa e tuʻutuʻuni ʻa e ʻAfiona.
MEMA
97 ʻOi ʻeku ʻofa ki hoʻo lao na! ʻOku ou fakalaulauloto ki ai he ʻaho kotoa. 98 ʻOku ou poto ʻi hoku ngaahi fili ko e meʻa ʻi hoʻo ʻu tuʻutuʻuni na; He ʻoku ʻiate au maʻuaipe ia. 99 ʻOku ou ʻatāmai ange ʻi hoku kau faiako kotoa; He ʻoku fai ʻeku fakalaulauloto ki hoʻo ʻu fakamoʻoni na. 100 ʻOku lahi ʻeku ʻilomeʻa ʻi he kau matuʻa, Koeʻuhi kuo u tauhi hoʻo ngaahi fekau na. 101 Kuo u taʻofi hoku vaʻe mei he hala kovi kotoa; Koeʻuhi ke u tauhi hoʻo folofola. 102 Kuo ʻikai te u afe mei hoʻo konisitutone; He kuo ke hinoi ʻi au ʻe koe. 103 Hono ʻikai ifoifomelie kiate au hoʻo ʻu lea na! ʻOku hulu ʻi ha maʻanga honi ia. 104 Ko e meʻa ʻi hoʻo ʻu enginaki ʻoku ou lava ke vavanga, Ko ia ʻoku ou fehiʻa ki he hala kākā kotoa.
NUNA
105 Ko hoʻo folofola ko e tuhulu ki heʻeku laka, Mo e maama ki hoku hala. 106 Kuo u fuakava, pea kuo u loto pau, Ke tauhi ʻa e konisitutone ma oniʻoni aʻau. 107 Kuo lahi fau hoku fakamoʻulaloa: Fakaakeake au, ʻe Sihova, ʻo tāu mo hoʻo folofola. 108 Ke ke tali muʻa, ʻe Sihova, ʻa e ngaahi meaʻofa ʻa hoku ngutu e, Pea ako kiate au hoʻo konisitutone. 109 ʻOku ʻi hoku nima maʻu pe ʻa ʻeku moʻui; Ka ko hoʻo lao ʻoku ʻikai te u fakangalo ʻi. 110 Kuo tuku ha tauhele kiate au ʻe he angakovi: Ka ko hoʻo ʻu enginaki kuo ʻikai te u he mei ai. 111 Ko hoʻo ngaahi fakamoʻoni kuo u tofiaʻaki ʻo taʻengata: He koe fiefiaʻanga ʻo hoku loto ʻakinautolu na. 112 Kuo u ofe ʻi hoku loto ke fai ki hoʻo ngaahi fekau na, ʻO taʻengata — ʻio, ʻo aʻu ki he ikuʻanga.
SAMEHA
113 ʻOku ou fehiʻa ki he kakai ʻoku lotolotoua; Ka ʻoku ou ʻofa ki hoʻo lao na. 114 Ko hoku toitoiʻanga mo ʻeku pa ʻa e ʻAfiona: Kuo tuʻu ʻeku ʻamanaki ʻi hoʻo folofola. 115 Hiki meiate au ʻa e kau faihala; Ke u tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa hoku ʻOtua. 116 Poupou au, ʻo hange ko hoʻo talaʻofa, ke u moʻui, ʻO ʻoua naʻa ku ma ʻi haku fakaʻamanakinoa ʻi. 117 Puke hake au, pea u hao ai muʻa; Pea u sio maʻuaipe ki hoʻo ngaahi fekau na. 118 Kuo ke fakasikaka ʻi ʻa ia kotoa ʻoku he mei hoʻo ngaahi fekau na; He ko e koto loi pe ʻenau kākā. 119 Kuo ke ʻave hange ha efe ʻa e kau angahala ʻo mamani; Ko ia ai ʻoku ou ʻofa ki hoʻo ngaahi fakamoʻoni. 120 ʻOku vana hoku kakano he manavahe ki he ʻAfiona; Pea ʻoku ou ilifia koeʻuhi ko hoʻo ngaahi fekau na.
AINI
121 Kuo u feia ʻa e fakakonisitutone mo e totonu: ʻOuae liʻaki au ki he kakai ʻoku fakamalohi au. 122 Ke ke fai ʻa e fakalalo maʻa hoʻo tamaioʻeiki ke u lelei: Ke ʻoua naʻa fakamalohia au ʻe he kau fielahi. 123 Kuo ʻosi hoku ongo mata ni he fakasio ki hoʻo fakamoʻui, Pea ki hoʻo talaʻofa maʻoniʻoni. 124 Fai ki hoʻo tamaioʻeiki, ʻo tāu mo hoʻo ofa, Pea ako mai hoʻo ngaahi fekau na. 125 Ko hoʻo sevaniti au, ke ke fakapoto mai: Ke u ʻilo hoʻo ngaahi fakamoʻoni. 126 Kuo taimi ke ngaūe ʻa Sihova, Kuo laiki ʻe he kakai hoʻo lao na. 127 Ko ia ai ʻoku ou ʻofa ki hoʻo ʻu tuʻutuʻuni, ʻO lahi ʻi he koula, ʻio, ʻi he koula fungani. 128 Ko ia ai ʻoku ou lau hoʻo ngaahi enginaki ʻi he meʻa kotoa pe ko e totonu matemate. Pea u fehiʻa ki he hala kākā fua pe.
BE
129 ʻOku fakaofo hoʻo ʻu fakamoʻoni koe: Ko ia ai kuo tauhi ia ʻe hoku laumalie. 130 Ko e toʻo ʻo hoʻo folofola ʻoku fakamaama: ʻOku ne fakapoto ʻa e loto ʻatāʻatā. 131 Naʻa ku toʻo hoku ngutu, pea tatū hoku manava: He naʻa ku holi hoʻo ʻu tuʻutuʻuni na. 132 Hanga mai, pea ke loto ʻofa, He ko e konisitutone ia ki he kakai ʻoku ʻofa ki ho huafa. 133 Taʻofi tuʻu ʻeku laka ke fou ʻi hoʻo lea: Pea ʻouae tuku ke pule ʻi au ʻe ha kovi ʻe taha. 134 Huhu ʻi au mei he fakamalohi ʻa e tangata: Pea te u tauhi hoʻo ʻu enginaki na. 135 ʻAi ke malama mai ho fofonga ki hoʻo sevaniti ko au: Pea ako mai hoʻo ngaahi fekau. 136 ʻOku tafe hoku lo ʻimata hange ha vaitafe; Koeʻuhi ʻoku ʻikai te nau tauhi hoʻo lao ko ē.
SIATI
137 ʻOku ke maʻoniʻoni koe, ʻe Sihova: Pea ko e koto totonu hoʻo konisitutone na. 138 Kuo ke tuʻutuʻuni ʻi he maʻoniʻoni hoʻo ʻu fakamoʻoni na; Pea ʻoku hoa ʻaupito mo hoʻo fakaai talaʻofa. 139 Kuo keina au ʻe heʻeku manavakavakava; Koeʻuhi kuo fakangalo ʻi ʻe hoku ngaahi fili ʻa hoʻo folofola. 140 Ko hoʻo lea kuo sivi hakili: Pea ʻoku ʻofa ki ai hoʻo tamaioʻeiki. 141 Ko e siʻi au mo e taʻetokaʻi: Ka ʻoku ʻikai te u māngalo hoʻo ʻu enginaki. 142 Ko hoʻo maʻoniʻoni ko e maʻoniʻoni taʻengata, Pea ko hoʻo lao ko e moʻoni ʻatā, 143 Kuo maʻu au ʻe he mamahi mo e fakamalohi: Ka ko hoku fiefiaʻanga ʻa hoʻo ʻu tuʻutuʻuni. 144 Ko hoʻo ʻu fakamoʻoni ko e totonu ia ʻo taʻengata: Fakapoto au ke u moʻui muʻa.
KOFI
145 Kuo u kalanga ʻaki hoku loto kotoa: "Tali au, ʻe Sihova, kau tauhi hoʻo ngaahi fekau na." 146 Naʻa ku ui atu, "Fakamoʻui au muʻa, Kau tauhi hoʻo ʻu fakamoʻoni na." 147 Naʻa ku kalangaʻi he teʻeki ke mafoa ʻa e ata: Naʻe tuʻu ʻeku ʻamanaki ʻi hoʻo folofola. 148 Teʻeki ke fokotuʻu ha leʻo naʻe ʻa hoku mata: Kau fakalaulauloto ki hoʻo lea. 149 Ongo ʻi hoku leʻo ʻo tāu mo hoʻo ʻofa: Fakaakeake au ʻo tāu mo hoʻo konisitutone, ʻe Sihova. 150 ʻOku fakaofiofi mai ʻakinautolu ʻoku tuli ki he meʻa pango: ʻOku nau mamaʻo, mo hoʻo lao. 151 ʻOku ke ofi koe, Sihova; Pea ko e koto moʻoni ʻa hoʻo ʻu tuʻutuʻuni kotoa. 152 Kuo loa ʻeku ʻilo mei hoʻo ʻu fakamoʻoni na Kuo ke fokotuʻu ia ʻo taʻengata.
LESA
153 Sio ki heʻeku tuʻutamaki ni, ʻo fakahaofi; He ko hoʻo lao ʻoku ʻikai te u fakangalo ʻi. 154 Taukapo ʻi au, pea fai ʻa e toʻonga ʻa e koeli kia kita: Fakaakeake au ʻo tāu mo hoʻo talaʻofa. 155 ʻOku mamaʻo ʻa e fakamoʻui mei he kau angahala; He ʻoku ʻikai te nau kumi ki hoʻo ʻu fekau na. 156 ʻOku lahi hoʻo fai fakaʻatu ʻi, Sihova e Fakaakeake au ʻo tāu mo hoʻo konisitutone. 157 ʻOku tokolahi hoku kau fakatanga, mo hoku kau fakamamahi: Ka kuo ʻikai te u afe mei hoʻo ʻu fakamoʻoni. 158 Naʻa ku sio ki he kau lavaki, pea u fakalielia ʻia; Koeʻuhi ko e ʻikai te nau tauhi hoʻo lea. 159 Vakai ki heʻeku ʻofa ki hoʻo ʻu enginaki na: Fakaakeake au, ʻe Sihova, ʻo tāu mo hoʻo ʻofa. 160 Ka tanaki hoʻo folofola ko hono ola ko e moʻoni ʻatā: Pea ko e kotoa ʻo hoʻo ngaahi kupu ʻi konisitutone maʻoniʻoni ʻe tolonga ʻo taʻengata.
SINI
161 Kuo fakatanga ʻi au ʻe houʻeiki taʻe hano ʻuhinga: Ka kuo to ki hoku loto ʻa e ngeia ʻo hoʻo folofola. 162 Ko e taha kita ʻoku te fiefia ʻi hoʻo tala ko ē, ʻO hange ha taha kuo ʻilo ha fuʻu vete. 163 Ko e loi — ʻoku ou fehiʻa mo fakaliliʻa ki ai: Ka ko hoʻo lao ʻoku ou ʻofa ʻi. 164 Tuʻo fituʻi he ʻaho ʻoku ou hiki hoʻo fakafeta ʻi; Koeʻuhi ko hoʻo konisitutone maʻoniʻoni. 165 ʻOku lahi ʻa e nonga ʻa e kakai ʻoku ʻofa ki hoʻo lao; Pea ʻoku ʻikai ha tukiaʻanga ʻi honau loto. 166 Kuo u nofoʻaki tali ki hoʻo fakamoʻui, ʻe Sihova; Pea kuo u fai hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni na. 167 Kuo tauhi ʻe hoku laumalie hoʻo ʻu fakamoʻoni; Pea ʻoku ou ʻoia ʻaupito ki ai. 168 Kuo u tauhi hoʻo ʻu enginaki, mo hoʻo ʻu fakamoʻoni na; He ʻoku feʻao mo koe hoku ngaahi ʻalunga kotoa.
TAU
169 Ke ofi atu ʻeku kalanga ki ho fofonga, ʻe Sihova: Fakapoto au ʻo tāu mo hoʻo folofola. 170 Ke aʻu ʻeku hu totoaki ki ho fofonga: Hamusi au, ʻo tāu mo hoʻo tala ʻofa. 171 Ke puʻaki ho fakafeta ʻi ʻe hoku loungutu; He ʻoku ke ako mai hoʻo ngaahi fekau. 172 Ke hiva fetaliaki ʻe hoku ʻelelo hoʻo tala; He ko e koto totonu hoʻo tuʻutuʻuni kotoa. 173 Ke hoko ho nima ko hoku tokoni; He kuo u fili maʻaku hoʻo ʻu enginaki. 174 Kuo u holi ki hoʻo fakamoʻui, ʻe Sihova, Pea ko hoʻo lao ko hoku fiefia ʻanga. 175 Ke moʻui hoku laumalie, ʻo fai ho fakamalo e; Pea ke tokoni au ʻe hoʻo konisitutone. 176 Kuo u ʻalu he — kumi hoʻo sevaniti hange ha sipi tuʻutamaki; He ʻoku ʻikai te u māngalo hoʻo ngahi tuʻutuʻuni.

Same 120
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) NAʻA ku tautapa kia Sihova ʻi heʻeku faingataa ʻia Pea naʻa ne tali kita. 2 Fakahaofi ʻeku moʻui mei he ngutu loi, ʻe Sihova, Mei he ʻelelo kākā. 3 Ko e ha te ne ʻatu kiate koe, ʻa e ʻelelo kākā? Pea ne ua ʻaki ʻa e ha? 4 Koni ngahau masila ʻa e toʻa, Mo e malala sunipa. 5 ʻOiaue kita ʻete ʻāunofo ki Meseke ena, ʻA e tuʻu hoto nofoʻanga mo e ʻu teniti ʻo Keta! 6 Ko hoku laumalie kuo fuoloa fau ʻene nofo Mo ia ʻoku fehiʻa ki he melino. 7 ʻOku ou tangi melino au: Ka ʻo kau ka kamata lea, pea loto ʻe kinautolu ke tau.
Same 121
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) TE u tāngaki hoku mata ki he ngaahi moʻunga: ʻE haʻu mei fe hoku tokoni? 2 Ko hoku tokoni ʻoku meia Sihova, ʻA ia ne ne ngaohi ʻa e langi mo mamani. 3 Seuke, ʻe ʻikai te ne tuku ho vaʻe ke ngaūe: Ko ia ʻoku tauhi koe, ʻe ʻikai te ne mohe. 4 Vakai ko e Tauhi ʻo Isileli ʻoku ʻikai ke tule, Pe tokoto ke mohe. 5 Ko Sihova pe ho tauhi oʻou: Ko Sihova e mei ho toʻomataʻu ko ho fakamalumalu. 6 ʻE ʻikai taaʻi koe ʻe he laʻa, ʻaho, Pe ko e mahina ʻi he po. 7 ʻE tauhi koe ʻe Sihova mei he kovi fulipe; ʻIo, te ne tauhi ho laumalie. 8 ʻE tauhi hoʻo felemofafo ʻe Sihova Mei he taimi ni ʻo lauikuonga.
Same 122
1 (Ao e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake; ko e meʻa ʻa Tevita.) NE u fiefia ʻi heʻenau pehe kia kita, "Tau o ki he fale ʻo Sihova." 2 Ta kuo tuʻu hoku vaʻe ʻI ho loto matanikolo, Selusalema e; 3 Siʻi Selusalema kuo langa Ko e kolo moʻoni kuo femaʻumaʻutaki ke taha: 4 ʻA ia naʻe ʻalu hake ki ai ʻa e ngaahi matakali, ʻa e ngaahi matakali ʻo IAA, — Ko e fakamoʻoni ki Isileli ia — Ke fai fakafeta ʻi ki he huafa ʻo Sihova. 5 He naʻe tuʻu ʻani taloni fakamāu ʻi he potu ko ia, Koni taloni ʻo e fale ʻo Tevita. 6 ʻE, mou lotua ʻa e melino ʻo Selusalema e: ʻE tuʻumalie ʻakinautolu ʻoku ʻofa kiate koe. 7 ʻOfa ke ai ʻa e melino ʻi ho loto puke, Pea ʻi ho ngaahi palasi ʻa e tuʻumalie. 8 Koeʻuhi ko hoku kainga mo hoku ngaahi kaumeʻa, Kau talomonu atu muʻa. 9 Telia ʻa e fale ʻo Sihova ko e ʻOtua ʻotautolu Te u kumi ʻa e lelei oʻou.
Same 123,p> 1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) ʻOKU ou tāngaki hoku mata ki K he ʻAnona, ʻAkoe ʻoku ʻafioʻi langi na. 2 Vakai, hange ʻoku hanga ʻa e mata ʻo e kau tamaioʻeiki ki he nima ʻo honau ʻeiki, Mo e mata ʻo e kaunanga ki he nima ʻo hono fineʻeiki; Pehe ʻa e hanga hotau mata kia Sihova ko hotau ʻOtua ni, Kaeʻoua ke ne ʻofa mai. 3 ʻOfa mai, ʻEiki, ʻofa mai: He kuo mau makona fau ʻi he manuki. 4 ʻOku fuʻu makona fau homau laumalie ʻI he luma ʻa e kakai nofo fiemalie, ʻA e manuki ʻa e kau fieʻeiki pe.
Same 124
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake. Ko e meʻa ʻa Tevita.) KA ne taeʻoua ʻa e kau mai ʻa e ʻEiki — Ke pehe muʻa ʻa e lea ʻa Isileli — 2 Ka ne taeʻoua ʻa e kau mai ʻa e ʻEiki ʻI he ʻohofi mai ʻa e kakai: 3 Pehe naʻa nau folo moʻui kitautolu, ʻi he kakaha mai ʻenau houhau; 4 Pehe ne lomekina kitautolu ʻe he ngaahi vai; Ne laka ʻa e vaitafe ʻi heʻetau moʻui: 5 Pehe ne laka ʻi heʻetau moʻui ʻA e vaifā fielahi. 6 Malo mo Sihova ʻa e ʻikai te ne tuku Ke tau hange ha haʻalu ʻi he nifo ʻonautolū. 7 Kuo hao hotau laumalie hange ha manupuna mei he hele ʻa e tulimanu: Kuo maumau ʻa e hele kae hao kitautolu. 8 Ko hotau tokoni ʻoku ʻi he huafa ʻo Sihova, ʻA ia ne ne ngaohi ʻa e langi mo e fonua.
Same 125
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) KO kinautolu ʻoku falala kia Sihova ʻOku nau hange ko Moʻunga Saione ʻene taʻemauea, Ka ʻoku nofo pe ʻo taʻengata. 2 Hange ko Selusalema ʻoku takai ʻi ʻe he ngaahi moʻunga, Pehe ʻoku takai ʻi hono kakai ʻe Sihova, Mei he taimi ni ʻo taʻengata. 3 He ʻikai nofo ai pe ʻa e sepita ʻo e faikovi ʻI he tofiʻa ʻo haʻa maʻoniʻoni, Naʻa hanga ʻa haʻa maʻoniʻoni, ʻO mafao atu ke ala ki he kovi. 4 Fai lelei ki he kakai lelei, ʻe Sihova; Pea kiate kinautolu ʻoku loto totonua. 5 Ka ko kinautolu ʻoku piko ʻi honau ngaahi ʻalunga, ʻE kouna kinautolu ʻe Sihova ke nau 6 mo e kau faihala. Ke melino ʻa Isileli muʻa!
Same 126
1 (Ko e Hiva ʻo e ʻAluhake.) ʻI HE liliu ʻe he ʻEiki ʻa e popula ʻa Saione, Naʻa tau hange ha kakai ʻoku misi pe. 2 Naʻe toki moʻu kata pe hotau ngutu, Pea ko hotau ʻelelo naʻe hiva tuʻu: 3 Naʻa nau toki lau ʻi he ngaahi puleʻanga, "Kuo fai meʻa lalahi maʻanautolu ʻe Sihova." Pea ʻoku tau fuʻu fiefia. 4 Liliu ʻetau popula, ʻe Sihova, Hange ko e ngaahi tafenga vai ʻi he feituʻu ko Tonga. 5 Ko kinautolu ʻoku fai tangi pe ʻenau fakaheka Te nau utu mo e hiva fiefia. 6 Siʻene ʻalu ko e ʻalu tangi e, ʻo toʻo ha falukunga pulopula; Ka ko siʻene haʻu ko e haʻu fiefia, ʻo ne toʻo ʻene ʻu fua.
Same 127
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake; ko e meʻa ʻa Solomone.) KA ʻikai langa ʻe Sihova ʻa e fale, Ko e ongosia ʻa e kau langa koekulanoape: Ka ʻikai leʻohi ʻe Sihova ʻa e kolo, ʻOku ʻa tuʻungaʻa pe ʻa e tangata leʻo. 2 Ko e kulanoa hoʻomou ʻa hengihengi, Hoʻomou mohe tuai, Hoʻomou kai ʻa e ma ʻo e ongisia; He ʻoku Ne foaki tatau pe ki hono ʻofaʻanga, kae mohe pe ia. 3 Vakai, ko e fanau ko e ʻinasi meia Sihova: Ko e totongi ʻoku ne ʻomi ko e fua he manava. 4 Hange ko e ngaahi ngahau ʻi he nima ʻo ha toʻa, Pehe ʻa e ngaahi foha ʻoku te maʻu kei talavou kita. 5 Monu ʻiaā ka ko e toʻa Kuo fonu ai ʻene hofangahau na: ʻE ʻikai ma ʻa e faʻahinga ko ia, ʻOka nau ka alea mo honau ngaahi fili ʻi he matapa.
Same 128
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) MONUʻIAA ka ko ia fulipe ʻoku ʻapasia kia Sihova, ʻO foua hono ngaahi ʻalunga. 2 Kuo pau te ke kai ʻa e meʻa kuo ongosia ai ho nima: Te ke monuʻia, pea ʻe tuʻumalie hoʻo meʻa. 3 Ko ho uaifi te ne hange ha vaine fai fua ʻi ho loto fale: Ko hoʻo fanau hange ʻani huli ʻi olive takatakai ho tepile. 4 Vakai, ko eni ia ʻa e monuʻia ʻo e tangata ʻOku ʻapasia kia Sihova. 5 ʻE, ʻofa ke fai ʻe Sihova mei Saione ho tapuakiʻi: Pea ke sio ki he lelei ʻo Selusalema ʻi he ʻaho kotoa pe ʻo hoʻo moʻui; 6 ʻIo, ke ke sio ki haʻo makapuna — Ke melino ʻa Isileli muʻa!
Same 129
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) KUO lahi ʻenau fai fakamamahi kiate au talu ʻeku talavou — Ke pehe muʻa ʻa e lea ʻa Isileli — 2 Kuo lahi ʻenau fai fakamamahi kiate au talu ʻeku talavou: Kae talaʻehai kuo nau malohi mai. 3 Ko e kau fakaʻuli palau naʻa nau keli hoku tuʻa: Naʻa nau fakaloloa ʻenau ngaahi ʻotu na. 4 ʻOku maʻoniʻoni ʻa Sihova: Kuo ne tuʻusi ʻa e kafa ʻa e kau angahala. 5 Ke ma mo situʻa pe ʻAkinautolu kotoa ʻoku fehiʻa ki Saione. 6 Ke nau hange ko e mohuku ʻi he tuʻa fale, ʻA ia ʻoku mae teʻeki huli hake: 7 ʻA ia ʻoku ʻikai ke ala ki ai ʻa e tuʻusi ʻo faluku, Pe kupusi ʻe he noʻo ʻu. 8 Pea ʻoku ʻikai ke lau ki ai ʻa e kau fononga noa, "Ke toka atu ʻa e tapuaki ʻo Sihova." "ʻOku mau tapuakiʻi kimoutolu ʻi he huafa ʻo Sihova."
Same 130
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake) MEI he ngaahi loloto kuo u tautapa Kiate koe, ʻe Sihova. 2 Atonai e, ongoʻi ʻeku lea: Ke tokanga ʻi tuʻu ho fofonga ki he leʻo oʻeku hufia. 3 Ka ne ke nofo, ʻe IAA, ke lama kovi, Ko hai ha taha ʻe tuʻu, Atonai? 4 Ka ʻoku ʻiate koe ʻa e fakamolemole, Koeʻuhia ke fai ha ʻapasia kiate koe. 5 Kuo u nofoʻaki tali kia Sihova e; Naʻe nofoʻaki tali hoku laumalie: Pea ʻi heʻene folofola naʻa ku ʻamanaki pe. 6 ʻOku hanga hoku laumalie kia Atonai, ʻO lahi ʻene holi ʻi he holi ʻa e kau leʻo ki he pongipongi; ʻIo, ʻa e kau leʻo ki he pongipongi. 7 ʻE Isileli, tuʻu hoʻo ʻamanaki ʻia Sihova; He ʻoku ʻia Sihova ʻa e ʻofa. Pea ʻoku ʻi heʻene ʻAfio ʻa e huhu ʻi, ʻo lahi ʻanoa. 8 Pea te ne huhu ʻi ʻa Isileli ʻe ia Mei heʻenau ngaahi kovi kotoa.
Same 131
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake. Ko e meʻa ʻa Tevita.) ʻE SIHOVA, ko hoku loto ʻoku ʻikai ke taka ʻolunga, Pea ʻoku ʻikai ke mahiki hoku mata; Pea ʻoku ʻikai te u hanga ʻo kau ʻi he ngaahi meʻa ʻoku lalahi, Pea fakaofo ange ʻi haʻaku mafai. 2 Ka kuo u fakanonga mo fakanaʻa hoku laumalie; Hange ha tamasiʻi mavae ʻi he fatafata oʻene faʻe; ʻIo, hange ko e tamasiʻi mavae ko ē, ʻOku pehe ʻa e tokaʻiate au hoku laumalie. 3 ʻE Isileli, ke tuʻu hoʻo ʻamanaki ʻia Sihova Mei he taimi ni pea taʻengata.
Same 132
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake) ʻEIKI, manatu maʻa Tevita ʻEne fakafitefitaʻa kotoa. 2 ʻEne fuakava kia Sihova e, Mo fai ʻene tukumoʻui ʻi he Toʻa ʻo Sekope: 3 "Ilo ʻe au ʻo kapau te u hu ki hoku fale teniti, Pe heka ki he fala ʻoku ou mohe ai: 4 Tio ʻe au ʻo kapau te u tuku hoku mata ke mohe, Pe ko hoku laumalie ke tule; 5 Kaeʻoua ke u ʻilo ha potu kia Sihova e, Ha nofoʻanga ki he Toʻa ʻo Sekope." 6 Vakai naʻa tau fanongo ko Efalata ʻoku ʻi ai; Pea tau ʻilo ia ʻi he vao ʻo Siali. 7 "Tau hu ki hono nofoʻanga e; Tau punou he ʻao ʻo hono tuʻunga vaʻe. 8 Maʻamaʻa hake, ʻEiki, ki ho maloloʻanga, ʻA koe mo e Aake ko ho malohinga. 9 Ko hoʻo kau taulaʻeiki ke nau kofuʻaki ʻa e totonu, Pea ke hiki mavava hoʻo kakai lotu. 10 Ko e meʻa ʻi hoʻo tamaioʻeiki ko Tevita ʻOua te ke hanga kehe mei he fofonga ʻo ho Misaia." 11 Kuo fuakava ʻa e Eiki kia Tevita — Ko e fo ʻi moʻoni ia: ʻe ʻikai te ne foki mei ai — "Te u fokotuʻu mei he fua ho manava Ha taha ke nofo ho taloni. 12 Kapau ʻe tauhi ʻeku kovinanite ʻe hoʻo fanau, Mo e ʻu fakamoʻoni te u ako kiate kinautolu, Ko ʻenau fanau foki, ʻp taʻetuku, ʻE nofo ki he taloni oʻou." 13 He kuo fili ʻa Saione ʻe Sihova; Kuo ne manako ki ai moano nofoʻanga. 14 "Ko hoku maloloʻanga eni, ʻo taʻe hili: Te u nofo he, he kuo u manako ki ai. 15 Te u matuʻaki tapuakiʻi ʻene tokonaki; Te u fakatopono ʻene kau masiva ʻaki ʻa e meʻakai. 16 Pea te u ʻai ki heʻene kau taulaʻeiki ʻa e fakamoʻui monau kofu: Pea ʻe fuʻu hiki mavava ʻene kau lotu. 17 Ko e potu ko ē te u ʻai ke talamuka ʻa e nifoʻo Tevita: Kuo u teu ha mama maʻa hoku Misaia 18 Te u kofu ʻaki ʻa e ma hono ngaahi fili: Ka ko ʻEne ʻAfio — ʻe fisi hono kalauni."
Same 133
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake. Ko e meʻa ʻa Tevita.) VAKAI, hono ʻikai lelei, pea hono ʻikai sai Ke nonofo ha kainga, ʻo fakataha foki! 2 ʻOku hange ko e lolo lelei naʻe lingi ki he ʻulu, Naʻe hifo ki he kava e, Ki he kava ʻo Elone; Naʻe hifo ki he kola ʻo hono kofu; 3 Hange ko e hahau ʻo Heamone, Naʻe hifo ki he ngaahi moʻunga ʻo Saione: He ko e potu ia naʻe tuʻutuʻuni ai ʻe Sihova hono tapuekina, Ko e moʻui ʻo taʻengata.
Same 134
1 (Ko e Hiva ʻo e ngaahi ʻAluhake.) SI, mou lau ʻa e malo ʻo Sihova, ʻAkimoutolu ko ʻene kau tamaioʻeiki, ʻOku mou tutuʻu ʻi he fale ʻo Sihova ʻi he poʻuli. 2 Hiki homou nima ki he Potu Tapu na, Pea fai ʻa e fakamalo ʻo Sihova. 3 Ke fai mei Saione ho tapuakiʻi; ʻA ʻEne ʻAfio naʻa ne ngaohi ʻa e langi mo mamani.
Same 135
1 HALELUIA! Mou fakafeta ʻia ʻa e huafa ʻo Sihova; Fai fakafeta ʻi, ʻa e kau tamaioʻeiki aʻana: 2 ʻAkimoutolu ʻoku tutuʻu ʻi he fale ʻo Sihova, ʻi he ngaahi lotoʻā ʻo e fale ʻo hotau ʻOtua. 3 Mou fakafeta ʻi kia IAA; he ʻoku lelei ʻa Sihova: Hivaʻaki hono huafa; he ʻoku fakaʻofoʻofa. 4 He kuo fili ʻe IAA ʻa Sekope moʻona, ʻA Isileli maʻane koloa mahuʻinga. 5 He ʻoku ou ʻilo eni ʻoku lahi ʻa Sihova, Pea ʻoku hulu hotau Atonai ʻi he ngaahi ʻotua. 6 ʻilonga ha meʻa naʻe finangalo ki ai ʻa Sihova, ʻa ia naʻa ne fai, ʻi langi pea ʻi mamani, ʻi he ngaahi tahi ko ē, Mo e loloto fuape. 7 ʻOku ne fai ke ʻalu hake ʻi he tafatafaʻaki langi ʻa e loa; ʻOku ne ngaohi ʻuhila ke ʻomi ʻuha; ʻOku ne tuku atu ʻa e matangi mei hono falekoloa. 8 ʻA ʻEne ʻAfio naʻa ne taaʻi ʻi Isipite ʻa e kau ʻolopoʻou, ʻO fai mei he tangata ki he manu. 9 Naʻa ne tuku atu ʻani fakaʻilonga mo ni mana ki he lotolotonga oʻou, siʻi Isipite, Kia Felo mo ʻene tamaioʻeiki fulipe. 10 ʻA ʻEne ʻAfio naʻa ne taaʻi puleʻanga lahi, Mo have ʻi ʻani tuʻi malohi; 11 ʻA Sihoni ko e Tuʻi Amoli, Mo Oki ko e Tuʻi Pesani, Mo e ngaahi puleʻanga kotoa ʻo Kenani: 12 ʻO ne foaki honau fonua ko e tofiʻa, Ko e tofiʻa moʻo Isileli ko e kakai aʻana. 13 ʻE Sihova, ʻoku tuʻu ho huafa ʻo taʻengata, ʻE Sihova, ko ho manatu ʻoku laui toʻutangata. 14 He ʻoku fakamaau ʻe Sihova hono kakai, Pea ʻoku ne faʻa momou telia ʻene kau tamaioʻeiki. 15 Ko e ngaahi aitoli ʻo e ngaahi puleʻanga Ko e siliva pe mo e koula, Ko e ngaūe ʻa e nima ʻo e tangata. 16 ʻOku ai honau ngutu, ka ʻoku ʻikai te nau lea; ʻOku ai honau mata, ka ʻoku ʻikai te nau sioa; 17 ʻOku ai honau telinga, ka ʻoku ʻikai te nau ongona: ʻA, ʻoku ʻikai ha momoʻi manava ʻi honau ngutu na. 18 ʻOku tatau mo ia ʻa kinautolu naʻe fai honau ngaohi; ʻA ia fuape ʻoku falala ki ai. 19 Fale ʻo Isileli e, fakamaloʻia ʻa Sihova: Fale ʻo Elone e, fakamaloʻia ʻa Sihova: 20 Fale ʻo Livai e, fakamaloʻia ʻa Sihova: Haʻa ʻapasia kia Sihova, mou fakamalo kiate ia. 21 Ke fakamaloʻia mei Saione ʻa Sihova, ʻA ia ʻoku ne ʻafioʻi Selusalema. Haleluia!
Same 136
1 FAI fakafeta ʻi kia Sihova; he oku lelei ia: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 2 Fai fakafeta ʻi ki he ʻOtua ʻo e ngaahi ʻotua: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 3 Fakafeta ʻi ki he ʻEiki ʻo e ngaahi ʻeiki: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 4 Kiate ia tofu pe taha ʻoku fai ʻa e ngaahi fuʻu meʻa fakaofo: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 5 Kiate ia ne ne ngaohi ʻa e langi ʻi heʻene poto: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 6 Kiate ia naʻa ne folahi ʻa e fonua ʻi he funga vai: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 7 Kiate ia naʻa ne ngaohi maama lalahi: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa: 8 Ko e laʻa ke pule ki he ʻaho: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa: 9 Ko e mahina mo e fetuʻu ke pule ki he po: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 10 Kiate ia naʻa ne taaʻi ʻa Isipite ʻi heʻenau ʻolopoʻou tangata He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 11 ʻO ne ʻomi ʻa Isileli mei honau lotolotonga: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 12 ʻAki ha nima malohi, mo ha nima kuo hikita: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 13 Kiate ia naʻa ne tofi ke kongokonga ʻa e Tahi Kulokula: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa: 14 ʻO ne fakahaʻele atu ʻa Isileli ʻi hono vaeua: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 15 Ka ne tupe ʻi ʻa Felo mo ʻene hosite ʻi Tahi Kulokula: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 16 Kiate ia naʻa ne aʻutaki hono kakai ʻi he Toafa: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 17 Kiate ia naʻa ne taaʻi tuʻi maʻolunga: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa: 18 Mo have ʻi tuʻi kaukaua: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 19 Ko Sihoni ko e Tuʻi Amoli: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 20 Mo Oki ko e Tuʻi Pesani: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 21 ʻO ne foaki hona fonua ko e tofiʻa: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa: 22 Ko e tofiʻa moʻo Isileli ko e tamaioʻeiki aʻana: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 23 ʻA e ʻAfio naʻa ne manatua kitautolu ʻi heʻetau vaivai: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 24 ʻO ne veteange mei hotau kau fakamamahi: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 25 ʻA ia ʻoku ne ʻange meʻakai ki he kakano kotoa: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa. 26 ʻE, mou fakafeta ʻi ki he ʻOtua ʻo langi na: He ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻene ʻaloʻofa.
Same 137
1 NAʻA mau nofo ʻi he ngaahi veʻevai ʻo Papilone, ʻIo, pea mau tangi foki ʻi heʻemau manatu ki Saione. 2 Naʻa mau tautau ʻemau ngaahi haape ʻI he ngaahi uilou naʻe tuʻu loto pe. 3 He ʻi he potu ko ia Ko kinautolu naʻe fai homau taki popula Naʻa nau tala ke mau fai ha hiva; Pea ko kinautolu naʻe fai homau vete Naʻe tala ke mau faiva, ʻo nau pehe, "Fai mai ha taha ʻo e ngaahi hiva ʻo Saione!" 4 ʻO mau hiva fefe Ha hiva ʻo Sihova ʻi he fonua ʻo ha kehe? 5 Kapau ʻe ngalo koe, ʻe Selusalema, ʻOfa ke ngalo ʻi hoku toʻomataʻu ni ke ala. 6 Ke piki ki hoku ʻoao ʻingutu ʻa hoku ʻelelo e, ʻO kapau ʻe ʻikai te u manatua koe; ʻO kapau ʻe ʻikai te u tuku ki muʻa ʻa Selusalema ʻI hoku fungani fiefia. 7 Manatu ke totongi ki haʻa Itomi, ʻe Sihova, ʻA e meʻa naʻa nau fai ʻi he ʻaho ʻo Selusalema; ʻEnau pehe, Fakaʻauha, fakaʻauha, ʻO aʻu ki hono matuʻaki tuʻunga. 8 Taʻahine Papilone, ʻa ia ko ho vete kuo pau; Monu ʻiaā ka ko ia te ne fakaai atu ʻA e totongi naʻa ke ʻeke kiate kimautolu. 9 Monu ʻiaā ka ko ia ʻoku ne toʻo hoʻo fanga kiʻi fanau, ʻO laiki ʻi he makatuʻu.
Same 138
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita.) TE u fakafeta ʻi kiate koe ʻaki hoku loto kotoa: ʻi he ʻao ʻo haʻa ʻotua te u ta haape ki he ʻAfiona. 2 Te u punou, ʻo hanga ki ho temipale tapu na, Pea te u fakamaloʻia ho huafa, Koeʻuhi ko hoʻo ʻofa mo hoʻo fai tonunga. He kuo ke fakalangilangi ʻi hoʻo talaʻofa, ʻO hulu atu ʻi ho huafa kotoa. 3 ʻi he ʻaho naʻa ku tautapa ai naʻa ke tali, Naʻa ke ʻomi ha ivi ki hoku laumalie, pea u toʻa ai. 4 Ko e ngaahi tuʻi ʻo mamani te nau fakafeta ʻi kiate koe, ʻe Sihova, He kuo nau fanongo ki he ngaahi tali ʻa ho fofonga. 5 Pea te nau puʻaki ʻa e ngaahi ʻalunga ʻo Sihova; He ʻoku lahi ʻa e langilangi oʻona. 6 He ko e maʻolunga ʻa Sihova, ka ʻoku ne tokaʻi ʻa e maʻulalo: Ka ko e mahiki ʻoku nau feʻiloaki mamaʻo. 7 Neongo he kapui au ʻe he mamahi, Ka te ke tauhi ʻeku moʻui: Te ke mafao atu ho nima Telia ʻa e ʻita ʻa ho ngaahi fili na, Pea ko ho nima toʻomataʻu Te ne fakamoʻui au. 8 Ko Sihova te ne fakahaohaoa ʻA e meʻa ʻoku kau kia kita: ʻE Sihova, ko siʻo ʻofa ʻOku tolonga ʻo taʻengata ia; ʻOua te ke liʻaki ʻa e ngaūe ʻa ho nima.
Same 139
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e Same ʻa Tevita.) ʻE Sihova, Kuo ke hakule au, ʻo ʻiloā. 2 Ko ʻeku nofo hifo mo tuʻu hake ʻoku ke ʻilo, ʻOku ke vavanga ki heʻeku fakakaukau kei mamaʻo 3 Ko ʻeku laka mo ʻeku tokoto ʻoku ke sivi pe, Pea ʻoku ke maheni mo hoku hala fulipe. 4 Neongo kuo teʻeki ke aʻu ki hoku ʻelelo ha lea, ʻUe, kuo ke meaʻi, ʻEiki, hono kotoa. 5 Kuo ke kapui au ʻi ʻao mo tuʻa, Pea kuo ke hili kiate au ho nima, 6 Ko e ʻilo pehe ʻoku fakaofo fau kia kita; ʻOku hopo hake, ʻoku ʻikai aʻusia. 7 Te u ʻalu ki fe mei ho Laumalie naʻ Pea te u hola ki fe mei ho Fofongaʻ? 8 Kapau te u kaka ki langi, ʻoku ʻi ai ʻa e ʻAfiona: Kapau teu mohe ʻi Lolofonua, uoke, ko koe ena. 9 Kapau te u ʻai ʻa e kapakau ʻo e hengihengi, Kapau te u nofo taupotu ʻi he ngataʻanga ʻo e tahi; 10 Naʻa mo ia ka ʻe taki au ʻe ho nima, Pea ko ho toʻomataʻu te ne puke kita. 11 Ka ne u pehe, ʻA, ke ʻufiʻufi au ʻe he poʻuli, Pea ke hoko ko e po ʻa e mama ʻoku ou ʻi ai; 12 Naʻa mo e poʻuli ʻe ʻikai fakapoʻuli ki he ʻAfiona, Ka ʻoku tatau ʻa e po mo e ʻaho ʻena fakamaama: Ko e poʻ uli mo e mama ʻoku na tatau ki he ʻAfiona. 13 He ko koe naʻa ke ngaohi hoku kofuua e, Naʻa ke lalanga au ʻi he fatu oʻeku faʻe. 14 Te u fakafeta ʻi kiate koe; Hono kuo fakangeingei mo fakaofo hoku ngaohi e. Ko hoʻo ngaahi ngaūe ko e koto fakaofo pe, Pea ʻoku matuʻaki ʻilo ia ʻe hoku laumalie. 15 Naʻe ʻikai puli meiate koe hoku kano sino, ʻi he taimi naʻe ngaohi ai au ʻi he lilo: Naʻe ta faka ʻingo ʻingo kita ʻi he ngaahi feituʻu ʻo lolofonua. 16 Ko ho ongo fo ʻi fofonga naʻe sio kiate au ko e konga toto pe, Pea naʻe tuʻu ʻi hoʻo tohi kotoa pe ʻA e ngaahi memipa naʻe hokohoko ngaohi, ʻOsi kuo teʻeki ha taha ʻi ai. 17 Pea hono ʻikai mahuʻinga kiate au hoʻo ngaahi fakakaukau, Ela e! Ko hono tanaki hono ʻikai felefele! 18 Kau ka ʻahiʻahi fatu ia, ʻoku hulu ʻi he ʻoneʻone: Kau ka ofo hake ʻoku ou kei feʻao mo koe. 19 ʻE ʻOtua, taumaiā ke ke tamateʻi ʻa e kakai angahala: Pe ʻi hiki meiate au, ʻa e kau siana toto ʻia. 20 ʻA ia ʻoku nau angatuʻu kiate koe ʻaki ʻenau faʻufaʻufono kākā ʻOku nau tuʻu ʻi heʻenau vale ke tau ʻi ʻa e ʻAfiona. 21 ʻO ʻikai koā ke u fehiʻa kiate kinautolu na ʻA ia ʻoku nau fehiʻa kiate koe, ʻe Sihova? ʻO u mamahi kiate kinautolu ʻoku tuʻu ki he ʻAfiona? 22 Ko e fehiʻa oku ou ongoʻi ki he faʻahinga ko ē Ko e fehiʻa matemate: ʻOku ou lau kinautolu ko hoku ngaahi fili pe. 23 Hakule au, Ela, ʻo ʻilo hoku loto ni: Sivi au, ʻo ʻilo ʻeku ngaoʻi: 24 ʻO vakai naʻa ʻoku ʻiate au ha hala ʻomi mala, Pea taki au ʻi he hala taʻengata.
Same 140
1 (Ki he Pule ʻo e Hiva. Ko e meʻa ʻa Tevita.) ʻEIKI, hamusi au mei he kakai kovi: Tauhi au mei he ʻeiki fakamalohi: 2 ʻA ia kuo nau faʻu ʻa e ngaahi kovi ʻi honau loto; ʻOku nau oʻi tau ʻi he kotoa ʻo e ʻaho. 3 Kuo nau fakamata honau ʻelelo ke hange ko e ngata; ʻOku ʻi honau teʻenifo ʻa e meʻa kona ʻo e ata. (Sila!) 4 ʻEiki, lehilehi ʻi au mei he nima ʻo e angahala; Mei he ʻeiki fakamalohi ke ke tauhi kita: ʻA ia kuo nau fakakaukau ke mio ʻi ʻeku laka. 5 Kuo fufū ʻe he fielahi ha hele kiate au, mo e ngaahi kafa: Kuo nau fola kupenga he tafaʻaki hala; Kuo nau ʻai kiate au ʻani helepuna. (Sila!) 6 Naʻa ku pehe kia Sihova, Ko hoku ʻOtua ʻa e ʻAfiona: Fakaongo, ʻEiki, ki he leʻo oʻeku hufekina. 7 Atonai Sihova e, ʻa e ivi ʻo hoku fakamoʻui, Naʻa ke pulou ʻi hoku ʻulu ʻi he ʻaho ʻo e fepaki. 8 ʻOua ʻe ʻange, ʻEiki, ʻa e manako ʻa e angahala; ʻOua ʻe fakaai ʻene fakakaukau hala. (Sila!) 9 Ka hiki honau ʻulu ʻe he kakai ʻoku kapui au, ʻOfa ke ʻufiʻufi kinautolu ʻe he kovi ʻo honau loungutu. 10 Ke to kiate kinautolu ʻani maka ʻafu: Ke li ki he afi ʻa kinautolu; Ki he ngaahi luo, ke ʻoua te nau toe tuʻu. 11 Ko e tangata ngutu kovi ʻe ʻikai tuʻumaʻu ʻi mamani: Ko e tangata fakamalohi ʻe tuli taupaua ʻe he kovi. 12 ʻOku ou ʻilo ʻe taukapo ʻi ʻa e tuʻutamaki ʻe Sihova, Mo e totonu ʻa e kau masiva. 13 ʻA, ko e kau maʻoniʻoni te nau fakamaloʻia ho huafa: ʻE nofo ʻa e angatonu ʻi ho ʻao na.
Same 141
1 (Ko e Same ʻa Tevita.) ʻEIKI, ʻoku ou tautapa atu; ke ke vave kiate au: Fakaongo ki hoku leʻo ʻo kau ka ui atu. 2 Ke hoko atu ʻeku lotu ki ho ʻao na, ʻo hange ko e inisenisi; ʻA e fola hoku ongo nima ni ke hange ko e feilaulau efiafi. 3 Fokotuʻu, ʻEiki, ha leʻo ki hoku ngutu; Tauhi ʻa e matapa ʻo hoku loungutu. 4 ʻOuae ofe ʻi hoku loto ki ha meʻa hala, Ke u moʻua ʻi he ngaahi feinga angahala Fakataha mo e kau matapule ngaūe pango: ʻIo, ʻoua naʻa ku kai ʻenau meʻa vovo. 5 Ka taaʻi au ʻe he angatonu, ko e ʻofa ia; Pea ko ʻene valoki au, ko ʻene pani kita; Ke ʻoua naʻa momoi ʻe hoku ʻulu: He kei ʻatā ke u lotua ʻenau pauʻu. 6 Ka li ʻenau kau fakamāu ʻi he tafa lilifa, Te nau toki ʻilo ʻoku melie ʻeku lea. 7 Ka laku hotau ngaahi hui he ngutu ʻo Hetesi, ʻOku hange ko e palau ʻo e kelekele ʻe he tama keli: 8 He ko koe, ʻe Sihova Atonai, ʻoku hanga ki ai hoku mata ni: Ko koe kuo u hufanga ki ai; ʻOuae lilingi ʻeku moʻui. 9 Tauhi au mei he hele kuo nau fakatoka mai, Mo e ngaahi helepuna ʻa e kau ngaūe kovi. 10 Ke to ʻa e kau angahala ki heʻenau ngaahi kupenga, ʻOsi te te hao ai kita.
Same 142
1 (Ko e Hivaako ʻa Tevita ʻi heʻene ʻi he ʻana. Ko e lotu.) KO hoku leʻo te u kalangaʻaki kia Sihova; Ko hoku leʻo te u fai ʻaki kia Sihova ʻeku huna. 2 Te u lilingi ʻi hono ʻao ʻeku tangi; Te u aʻau ʻi hono ʻao ʻeku mamahi. 3 Ka pongia ʻa e laumalie ʻia kita, ʻOku ke ʻilo ʻekoe hoto founga. ʻI he hala ʻoku ou fononga ai Kuo nau tuʻu fufū ha hele moku tali. 4 Hanga ki toʻomataʻu, ʻo vakai; Hono ai ha taha ʻe tokanga mai. ʻOku ʻikai haku hufanga ʻe toe; ʻOku ʻikai ha taha ʻoku ʻeke telia hoku laumalie. 5 Kuo u tangi kiate koe, ʻEiki; Kuo u pehe, Ko koe hoku Ungi, Ko hoku ʻinasi he fonua ʻo e moʻui. 6 Finangalo mai ki heʻeku kalanga; He kuo u vaivai fau: Hamusi au mei hoku kau fakatanga, He ʻoku nau malohi ʻiate au. 7 Fakahao hoku laumalie mei he fale popula, Kau fakamaloʻia ho huafa: ʻE polepole ʻiate au ʻa e kau angatonu, Koeʻuhi kuo ke fakakakato maʻaku.
Same 143
1 (Ko e Same ʻa Tevita) ʻEIKI, ongoʻi ʻeku lotu; Fofonga mai ki heʻeku hu totoaki atu: ʻi hoʻo fai moʻoni mo totonu Ke ke tali au. 2 ʻOua naʻa ke fakamāu ʻi hoʻo tamaioʻeiki ko kita; He ʻi ho ʻao ʻoku ʻikai ha taha moʻui te ne tonuhia. 3 He kuo fakatanga hoku laumalie ʻe he fili, Kuo ne ta ki he kelekele ʻeku moʻui: Kuo ne ʻai ke u nofo ʻi he poʻuli lōlo, Hange ko e kakai kuo mate ʻaupito. 4 Pea ʻoku pongia ʻa e laumalie ʻia kita; Pea ko hoku laumalie ʻi loto ʻoku tuenoa. 5 Kuo u fakamanatu ʻa e ngaahi taimi muʻa; Kuo u fakakaukau ki he ngaahi meʻa kuo ke feia: ʻOku ou fakalaulauloto ki he ngaūe ʻa ho nima. 6 Kuo u mafao atu hoku nima ki he ʻAfiona: ʻOku fie inu hoku laumalie kiate koe hange ha fonua mōmoa. (Sila!) 7 Tali vave au, Sihova e; ʻOku toe siʻi pe hoku laumalie: ʻOua te ke hanga kehe meiate au; Naʻa ku hange ko haʻa hifo ki vanu. 8 Tuku ke u fanongo ki hoʻo ʻofa kei pongipongi; He ʻoku tuʻu ʻeku falala kiate koe: Tuku ke u ʻilo ʻa e hala te u fou ai; He ko koe kuo u hapai ki ai hoku laumalie. 9 Hamusi au mei hoku ngaahi fili, ʻe Sihova: Kuo u toi ki he ʻAfiona. 10 Ako au ke u fai ho finangalo; He ko hoku ʻOtua ʻa hoʻo ʻAfio. Ko ho Laumalie Lelei ke ne taki kita Ki ha fonua tafangafanga. 11 Fakamanava hake au, ʻe Sihova; Telia ho huafa: Fakahao hoku laumalie mei he ʻefituʻua, ʻO tāu mo ho angatonu na. 12 Pea ʻi hoʻo ʻofa tuʻusi hoku ngaahi fili, Pea fakaʻauha ʻa e kau fakamamahi kotoa o ʻeku moʻui: He ko au ko hoʻo tamaioʻeiki.
Same 144
1 (Ko e meʻa ʻa Tevita.) MALO mo Sihova, ko hoku Makatuʻu, ʻA ia ʻoku ne ako ki he fepaki ʻa e ʻuluʻulunima oʻoku, Mo hoku louhi ʻinima ki he tau. 2 Ko hoku Falengamēsi, mo ʻeku Kolo ia; Ko hoku fuʻu Taua mo hoku Haoʻanga; Ko ʻeku Pa, mo ia ʻoku fai ki ai ʻeku hufanga; ʻA e Taha ʻoku lomi hoto kakai ʻa kita. 3 ʻEiki, ko hai ʻa e tangata ke ke ʻilo ʻi ai ia? Ha hako ʻi vaivai ke ke lau ko ha meʻa? 4 Ko e meʻa ki he tangata — ʻoku ne tatau mo e ʻahu: Ko hono ngaahi ʻaho ʻoku tatau mo e ʻatā ʻoku mole atu. 5 Ofe ʻi ho langi na, pea ke haʻanu hifo, Sihova e: Ala ki he ngaahi moʻunga ke nau kohu hake. 6 Fakatapa ʻa e ʻuhila, ʻo veteki kinautolu; ʻAi atu hoʻo ngaahi ngahau, ʻo nuiki kinautolu. 7 Mafao hifo mei ʻolunga, ʻo fakahaon; Pea hamusi au mei he ngaahi vai lahi, Mei he nima ʻo e hako ʻi kehe ni; 8 ʻA ia ko honau ngutu kuo lea loi, Pea ko honau nima toʻomataʻu ko e nima taʻe moʻoni. 9 Elohimi e, te u hiva kiate koe ha hiva foʻou Te u ta kiate koe ʻi he helefilo tuʻo hongofulu. 10 ʻA e ʻAfiona ʻoku ne foaki ikuna ki he ngaahi tu ʻi: ʻOku ne fakahaofi ʻene tamaioʻeiki ko Tevita mei he heleta kovi 11 Fakahaofi au, ʻo hamusi mei he nima ʻo e hako ʻi kehe ni, ʻA ia ko honau ngutu kuo lea loi, Pea ko honau toʻomataʻu ko e nima taʻe moʻoni. 12 "Ko siʻomau ngaahi foha e kei talavou Ka ʻoku hange ko e ngaahi ʻakau kuo fuʻu tupu; Ko siʻomau ngaahi ofefine e Kuo hange ko e ngaahi tuliki fale, Mateu hange ko e Temipale. 13 Ko homau ngaahi feleoko ʻoku fonu e, ʻO fakahu mai ʻa e meʻakai kotoa pe; Ko ʻemau fanga sipi kuo tupu ke afe mo mano ʻI homau ngaahi ʻapi vao. 14 Ko homau houʻeiki ʻoku maʻumaʻuluta ʻOku ʻikai ha ka ʻā, pea ha fakapuke ki tuʻa, Pea ʻoku ʻikai ha fakaulu ʻi homau ngaahi hala. 15 Monu ʻiaā ka ko e kakai ʻoku pehe hono anga: Monu ʻiaā ka ko e kakai ʻoku ʻotua ʻaki ʻa Sihova!"
Same 145
1 TE U fakahikihiki ʻi koe, ʻa hoku TuʻiʻOtua; Pea te u fakamaloʻia ho huafa, ʻO lauikuonga pea taʻengata. 2 Ko e ʻaho kotoa pe te u fakamaloʻia ʻa e ʻAfiona; Pea te u fakalangilangi ʻi ho huafa, ʻO lauikuonga pea taʻengata. 3 ʻOku lahi ʻa Sihova, Pea fungani hono fakamaloa; Pea ko hono lahi ʻoku taʻemahakulea. 4 ʻE kailaʻaki ʻe he toʻutangata ki he toʻutangata hoʻo ngaahi ngaūe na, Pea ko hoʻo faʻa fai fakangeingei te nau fakaha. 5 Te u fakalaulauloto ki he ngaūe fakaofo aʻau, ʻA e fakangeingei ʻo e langilangi ʻo hoʻo fotu. 6 Pea ʻe talanoa ʻe he kakai ʻa e haʻahaʻa ʻo ʻhoʻo ngaahi meʻa fakailifia; Pea ko hoʻo ngaahi meʻa lalahi ko au te u fakalautelaua. 7 Ko e fakamanatu hoʻo fuʻu lelei te nau puʻaki, Pea ko hoʻo fai totonu te nau kalangaʻaki. 8 ʻOku angalelei mo ʻaloʻofa ʻa e ʻEiki, Tuai ki he houhau, pea lahi ʻene mēsi. 9 ʻOku lelei ʻa Sihova ki he meʻa kotoa pe; Pea ko ʻene fai fakaʻatu ʻi ʻoku lave ki heʻene ngaūe fulipe. 10 ʻOku fai ho fakamalo, ʻEiki, ʻe hoʻo ngaahi ngaūe kotoa; Pea ko hoʻo kau lotu ʻoku nau fakafeta ʻia ʻa e ʻAfiona. 11 ʻOku nau talanoa ki he langilangi ʻo ho puleʻanga, Mo nau aʻau ho fakangeingei na. 12 "Ke faka ʻilo ʻene fai fakangeingei ki he hako ʻi tangata, Mo e naunau ʻo e teunga ʻo hono puleʻanga." 13 Ko ho puleʻanga ko e puleʻanga ʻo e ngaahi kuonga kotoa, Pea ko ho hau ʻoku fai mei he toʻutangata ki he toʻutangata. 14 ʻOku poupou ʻe Sihova ʻa e kau hinga kotoa pe, Pea ko kinautolu ʻoku mapelu ki lalo ʻoku ne pukepuke hake. 15 Ko e mata ʻo e meʻa fulipe ʻoku hanga ki he ʻAfiona: Pea ʻoku ke ʻange haʻanau meʻakai ʻi hono kuonga. 16 ʻOku ke folahi ho nima, Pea ke fakamakona ʻa e holi ʻa e meʻa moʻui kotoa. 17 Ko e fai totonu ʻa Sihova ʻi hono ʻalunga kotoa, Pea ʻi heʻene ngaūe kotoa pe ʻoku ne fai ʻofa. 18 ʻOku ofi leva ʻa Sihova ki he kakai kotoa ʻOku tautapa kiate ia; ʻAkinautolu ʻoku fai moʻoni ʻenau tautapa. 19 Ko e holi ʻa e kakai ʻoku ʻapasia kiate ia ʻoku ne fakaai; Pea ʻoku ongo kiate ia ʻenau kaila, ʻo ne fakamoʻui. 20 ʻOku tauhi ʻe Sihova ʻa e kakai ʻoku ʻofa kiate ia: Ka ko e kau angahala te ne fakaʻauha. 21 ʻE fai ʻe hoku ngutu ʻa e fakalangilangi ʻi ʻo Sihova; Pea ke fakamaloʻia ʻe he kakano kotoa hono huafa tapuhā, ʻO lauikuonga ʻo taʻengata.
Same 146
1 HALELUIA! Hoku laumalie, ke ke fakafeta ʻi kia Sihova. 2 Te u fakafeta ʻi kia Sihova lolotonga ʻeku moʻui: Te u ta haape ki hoku ʻOtua lolotonga ʻeku ʻi ai. 3 ʻOua ʻe tuʻu hoʻomou falala kia houʻeiki, Ki ha hako ʻi tangata ʻoku ʻikai ai ha tokoni. 4 ʻOku mole ʻene manava, ʻOku ne foki ki hono kelekele; Ko e ʻaho pe ko ia Ko ʻene ngaahi fakakaukau ʻoku mate. 5 Monu ʻiaā ka ko ia ʻoku ne maʻu ʻa e ʻOtua ʻo Sekope mono paletuʻa, ʻOku tuʻu ʻene falala kia Sihova ko Sihova ko hono ʻOtua: 6 ʻA e ʻAfio naʻa ne ngaohi ʻa e langi mo e fonua, ʻA e tahi mo hono meʻa kotoa: ʻA e Tauhilea ʻo taʻengata: 7 ʻA e Feia ʻo e fakamāu ʻo e fakamalohia; ʻA e Tufama ki he fiekaia: ʻA Sihova Veteha ʻisia. 8 Ko Sihova ʻoku ne ngaohi ʻa e kui ke sio; Ko Sihova ʻoku ne puke hake ʻa e mapelu ki lalo; Ko Sihova ʻoku ne ʻofa ki he kau maʻoniʻoni; 9 Ko Sihova ʻoku ne tauhi ʻa e kakai mei he fonua kehe; ʻOku ne fokotuʻu ʻa e uitou mo e tamai mate; Ka ko e ʻalunga ʻo e kau angahala ʻoku ne piko ʻi. 10 Ko Sihova te ne hau ʻo lauikuonga, ʻIo, ko ho ʻOtua, ʻe Saione, te ne hau ʻi he toʻutangata mo e toʻutangata. HALELUIA!
Same 147
1 HALELUIA! He ʻoku lelei ke ta haape ki hotau ʻOtua; ʻIo, ʻoku sai: ʻoku matamatalelei ʻa e hiva haleluia. 2 He ʻoku langa ʻa Selusalema ʻe he ʻEiki; ʻOku ne tanaki ʻa e fakaheeʻi ʻo Isileli. 3 He ko e lotomafesi ʻoku ne faitoʻo, Pea ʻoku ne ha ʻiha ʻi honau ngaahi kafo. 4 ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ne lau ʻa e ngaahi fetuʻu pe ʻoku fiha; ʻOku ne fakahingoa honau kotoa. 5 ʻOku lahi hotau ʻEiki, pea fuʻu kaukaua; Pea ko ʻene ʻilo ʻoku taʻemalaua. 6 Ko e taha ʻa Sihova ʻoku ne puke hake ʻa e ngaohikovia: Ka ne tulaki ki he kelekele ʻa e kau angahala. 7 Tali ʻaki ʻa e fakafeta ʻi kia Sihova; Ta haape ki hotau ʻOtua: 8 ʻA ʻene ʻAfio ʻoku ne ʻufiʻufi ʻaki ʻa e langi ʻa e ngaahi ʻao na, ʻOku ne teuteu maʻae kelekele ʻa e ʻuha, ʻOku ne ngaohi ʻa e mohuku ke tupu ʻi he ngaahi moʻunga. 9 ʻOku ne ʻange ki he monumanu ʻenau meʻakai, Ki he fanga kiʻi leveni ʻi heʻenau tangi. 10 Talaʻehai ʻoku ne sai ʻia ʻi he ngu ʻo e hosi: Talaʻehai ko ongo vaʻe ʻo e tangata ʻoku ne mahuʻinga ʻia ai. 11 ʻOku mahuʻinga ʻia ʻae ʻEiki ʻi he kakai ʻoku ʻapasia kiate ia, ʻA e faʻahinga ʻoku nofoʻaki tali ki heʻene ʻofa. 12 ʻE Selusalema, haʻaki ʻa e fakafeta ʻi kia Sihova: ʻE Saione, fakamaloʻia ho ʻOtua. 13 He kuo ne fakamaʻu he ngaahi matanikolo hono songo; Kuo ne tapuakiʻi hoʻo fanauʻi loto kolo. 14 ʻOku ne ngaohi ho kauʻa ko e koto melino pe; ʻOku ne fakamakona ʻaki koe ʻa e ʻelitoʻi uite. 15 ʻOku ne tuku atu ʻene fekau ki Mama; ʻOku lele vave ʻaupito ʻene folofola. 16 ʻOku ne ʻange ʻa e sinou hange ko e vavae; ʻOku ne tūtūi ʻa e hahau maka hange ha efu valevale. 17 ʻOku ne laku atu ʻene aisi hange ni momo ʻi ma: Ko hai ʻe matuʻuaki ʻene momoko fakamohe meʻa? 18 ʻOkune tuku atu ʻene folofola, pea nau ʻa ai: ʻOku ne fakaangi ʻene matangi, pea tafe ʻa e ngaahi vai. 19 ʻOku ne fakaha ʻene folofola ki haʻa Sekope, ʻOku ne fakaha ki Isileli ʻene ngaahi fekau mo konisitutone. 20 Talaʻehai kuo ne fai pehe ki ha kakai ʻe taha: Pea ko e meʻa ki heʻene konisitutone kuo ʻikai te nau ʻilo ia. HALELUIA!
Same 148
1 HALELUIA! Fai mei langi na ʻa e fakamalo ʻo Sihova: Fai hono fakamalo ʻi he ngaahi potu maʻolunga. 2 Fai hono fakamalo, ʻa e kau angelo aʻana: Fai hono fakamalo, ʻene hosite kotoa. 3 Fai hono fakamalo, ʻa e laʻa mo e mahina: Fai hono fakamalo, ʻa e ngaahi fetuʻu ngingila: 4 Fai hono fakamalo, ʻa e langi ʻo e ngaahi langi, Mo siʻi vai na ʻoku heka mei he langi. 5 Ke fakamaloʻia ʻekinautolu ʻa e huafa ʻo Sihova: He naʻa ne fekau, pea naʻe ngaohi ia. 6 Pea ne ʻai ke nau tuʻu maʻu ʻo lauikuonga pea taʻengata: Naʻa ne ʻange hanau lao, pea hono maumauʻi ʻe ha taha. 7 ʻE, fai mai ʻa mamani ʻa e fakamalo ʻo Sihova, Fanga tanini e, mo e ngaahi loloto na: 8 ʻA e afi mo e ʻuhamaka, ʻa e sinou mo e ʻahu; ʻA e matangi malohi ʻoku fai ʻene fekau. 9 ʻA e ngaahi moʻunga, mo e potu maʻolunga kotoa; ʻA e ʻakau fua mo e ngaahi sita: 10 ʻA e manu kiavao, mo e faʻahinga lalata; ʻA e manu totolo mo e manupuna. 11 ʻA e tuʻi ʻo e ngaahi fonua, mo e faʻahinga kakai; ʻA e houʻeiki mo e kau fakamāu ʻo mamani: 12 ʻA e kau talavou, mo e finemui foki; ʻA e matuʻa fakataha mo e tamaiki: 13 Ke nau fakamaloʻia ʻa e huafa ʻo e ʻEiki; He ko hono huafa pe ʻoku hakeaki ʻi: Ko hoʻōna langilangi pe ʻoku fotu ʻi he fonua mo e langi. 14 Pea kuo ne hiki ha nifo ki he kakai oʻona, Ko e langilangi oʻene kakai lotu kotoa: ʻA haʻa Isileli, ko ha kakai ʻoku taka ofi ki he ʻAfiona. HALELUIA!
Same 149
1 HALELUIA! Hiva ki he ʻEiki ʻaki ha hiva foʻou, Fai hono fakamalo ʻi he fakataha oʻene kau lotu. 2 Ke fakafiefia ʻa Isileli ʻi he ʻAfio naʻa ne ngaohi ia: Ke tomeʻe ʻa haʻa Saione ʻi honau tuʻi na. 3 Ke nau fakamaloʻia hono huafa ʻi he meʻe: Ke nau hiva kiate ia ʻi he ta lali mo e haape. 4 He ʻoku mahuʻinga ʻia ʻa Sihova ʻi hono kakai; Te ne ʻai ke fakaʻofoʻofa ʻa e kau kataki ʻaki ʻa e fakamoʻui. 5 ʻE hakailangitau ʻa e kau lotu koeʻuhi ko e langilangi ko ia: Te nau hiki mavava ʻi honau mohenga. 6 Ko e fakahikihiki ʻi ʻo e ʻOtua ʻoku ʻi honau kia, Mo e heleta fakatoumata ʻi honau nima: 7 Ke fai sauni ki he Senitaile, ʻA e ngaahi tautea ki he ngaahi faʻahinga kehe. 8 Ke ha ʻi seini honau ngaahi tuʻi, Mo honau houʻeiki ʻaki ʻa e aione kii ʻi; 9 Ke fakaai kiate kinautolu ʻa e tautea kuo tohia: Ko e langilangi ia oʻene kau lotu kotoa. HALELUIA!
Same 150
1 HALELUIA! Fai ʻa e fakamalo ʻo Ela ʻi hono ʻafioʻanga tapu: Fai hono fakamalo ʻi he ʻatā ko hono hāʻangangu. 2 Fai hono fakamalo koeʻuhi ko ʻene fai kaukaua: Fai hono fakamalo ʻo tāu mo e lahi oʻene fotu na. 3 Fai hono fakamalo ʻaki ʻa e leʻo talupite: Fai hono fakamalo ʻaki ʻa e helefilo haape. 4 Fai hono fakamalo ʻaki ʻa e nafa fangongo mo e haka; Fai hono fakamalo ʻaki ʻa e mini mo e mimiha. 5 Fai hono fakamalo ʻaki ʻa e simipale pakihi; Fai hono fakamalo ʻaki ʻa e simipale tatangi. 6 ʻilonga ha meʻa ʻoku manava Ke ne fai ʻa e fakamalo ʻo IAA. HALELUIA! 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#Psalms

Nenhum comentário:

Postar um comentário