segunda-feira, 6 de abril de 2015

Sefanaiah: Tongan

 Sefanaiah 1
1 KO e folofola ʻa Sihova naʻe hoko kia Sefanaia foha ʻo Kusi, foha ʻo Ketalaia, foha ʻo Amalaia, foha ʻo Hesekaia, ʻi he kuonga ʻo Siosaia foha ʻo Amoni, ko e Tuʻi Siuta. 2 Te u matuʻaki tafi ʻi ʻa e meʻa kotoa pe mei he funga kelekele — ko 3 Sihova ia mei he Taʻehamai. Te u tafi ʻi ʻa e tangata mo e manu: te u tafi ʻi ʻa e manupuna ʻo e ʻatā, mo e ika ʻo e tahi, mo e ngaahi tukia ʻanga fakataha mo e kau angahala; ʻio, te u tuʻusi ʻa e tangata mei he funga kelekele — ko Sihova ia mei he 4 Taʻehamai. Pea te u mafao atu hoku nima ki Siuta, pea ki he nofo Selusalema fuape; pea te u tuʻusi mei he potu ni ʻa e toenga ʻo Peali, fakataha mo e hingoa ʻo e kau 5 ngaūe mo e kau taulaʻeiki; mo kinautolu ʻoku lotu ki he hositē ʻo langi ʻi he ngaahi tuʻafale; mo e kau lotu ʻoku fuakava kia Sihova, ka nau tuki ʻia Malekami, mo kinautolu kuo holomui meia Sihova; 6 mo e faʻahinga kuo ʻikai huhū kia Sihova, pea kuo ʻikai te nau kumi ki ai. 7 Fakalongo muʻa ʻi he ʻao ʻo Atonai Sihova: He kuo ofi ʻa e ʻAho ʻo e ʻEiki; He kuo teu ʻe Sihova ha feilaulau, Kuo ne tala ki ai ʻene kau polo ʻi. 8 Pea ka hoko ʻa e ʻaho ʻo e feilaulau ʻa Sihova, te u tautea ʻa e houʻeiki, pea mo e faleʻalo, pea mo e faʻahinga ʻoku ʻai ʻa e kofu ʻa muli. 9 Te u tautea foki ʻi he ʻaho ko ia ʻa ia fuape ʻoku hopoki ʻa e tuʻunga matapa, ʻa kinautolu ʻoku fakafonu ʻa e fale ʻo honau ʻeiki ʻi he fakamalohi mo e kākā. 10 Pea ka hoko ʻa e ʻaho ko ia — ko Sihova eni mei he Taʻehamai — ʻe ongoʻongaʻa mai ha tautapa mei he Matapaika, mo e ʻoiaue mei Kolofoʻou, mo ha fuʻu maumau mei he ngaahi maʻolunga. 11 Tangi ʻoiaue, ʻa e nofo ʻi Makatesi, He kuo kaʻanga ʻa e kau Finisia fuape: Kuo tuʻusi ʻa e kau tuʻuaki siliva kotoa. 12 Pea ka hoko ʻa e taimi ko ia, te u hakule ʻa Selusalema mo e ngaahi mama: pea te u tautea ʻa v. kau tangata ʻoku fatu ʻi he funga totoka, ʻa kinautolu ʻoku lau ʻi honau loto, ʻA, ʻe ʻikai ʻomi ʻe Sihova ha lelei, 13 pea ʻe ʻikai te ne ʻomi ha kovi. Ko ia ʻe hoko ʻenau malohinga ko e koto vetea, pea ko honau ngaahi fale ko e koto lala; pea te nau langa fale, kae ʻikai nofo ai, pea te nau to ngouevaine, kae ʻikai inu ʻa e uaine mei ai. 14 ʻOku ofi ʻa e ʻAho ʻo e ʻEiki, ʻA e ʻaho lahi, ʻOku ofi, ʻio, ʻoku matuʻaki fakalili. Si! ko e ʻaho ʻo Sihova ena! Naʻa mo e helo, ʻe fakamamahi ʻene ʻioho toʻe ʻi he potu ko ia. 15 Ko e ʻaho ʻo e huhua houhau ʻa e ʻaho ko ia, Ko e ʻaho ʻo e ʻefihia mo e taʻomi, Ko e ʻaho ʻo e maveu mo e anganoa, Ko e ʻaho poʻuli ko e kaupoʻuli, Ko e ʻaho ʻo e loa mo e poʻuli matolu, 16 Ko e ʻaho ʻo e ifi talupite, ʻIo ʻa e fakalalipakola, Ko e fai ki he ngaahi kolotau, Mo e ngaahi taua maʻolunga ʻi he ʻa. 17 Pea te u fakaʻefihi ʻa e kakai, pea te nau laka hange ha kau kui; he kuo nau hia kia Sihova; pea ʻe malingi atu honau toto ʻo hange ko e efu, mo honau kakano hange 18 ko e kinohaʻa. Naʻa mo ʻenau siliva, naʻa mo ʻenau koula, ka ʻe ʻikai lava ia ke fakahaofi kinautolu ʻi he ʻaho ʻo e huhua ʻa e houhau ʻo Sihova; kae keina ʻa e fonua kotoa ʻe he afi o ʻene fuaʻa: he te ne fai ha fakaʻosi; ʻaua, ko e fakaʻosi fakafokifa ʻo e nofo kotoa ʻa e fonua.
Sefanaiah 2
1 MOU sivi kimoutolu, ʻio fai homou ʻeke ʻi, Siʻi puleʻanga taʻemangoi; 2 ʻi he teʻeki ke aʻu ʻa e tuʻutuʻuni ki he faʻele, Teʻeki ke ngaʻunu mai ʻa e ʻaho hange ha kafukafu, Teʻeki ke aʻu hifo kiate kimoutolu ʻa e kakaha ʻo e tuputamaki ʻa Sihova, Teʻeki ke aʻu kiate kimoutolu ʻa e ʻaho ʻo e houhau ʻa Sihova. 3 Vivili kia Sihova, ʻa e kau vaivai ʻo e fonua, ʻA kimoutolu kuo mou feia ʻene konisitutone; Mou vivili ki he faitotonu, Mou vivili ki he anga vaivai: Hei ʻilo ʻe fufū kimoutolu ʻi he ʻaho ʻo e houhau ʻa Sihova. 4 He ko Kesa ē ʻe liʻaki, pea ʻe hoko ʻa Asikeloni ko e lala: te nau kapusi ʻa e kakai ʻo Asitoti hoʻatā, pea ko Ekiloni ʻe taʻakifuʻu. 5 ʻOiaue ʻa e nofo he feituʻu ki tahi, ʻA e kakai Keleti! Ko e folofola ʻa Sihova ʻoku sio kovi kiate kimoutolu, siʻi Kenani, fonua ʻo e kau Filisitia; talaatu te u fakaʻauha koe, ke ʻoua naʻa ai ha 6 taha ʻe nofo ai. Pea ʻe hoko ʻa e feituʻu ki tahi ko e ngaahi kaikaiʻanga, ko e ngaahi ʻana ʻo e kau tauhimanu, mo e koto lotoʻā sipi. 7 Pea ʻe hoko ʻa e feituʻu ko e meʻa maʻa e toenga ʻo e fale ʻo Siuta; te nau fai ai ʻenau fangamanu: ko e ngaahi fale ʻo Asikeloni te nau tokoto ai poʻuli; he ko Sihova ko honau ʻOtua te ne aʻahi kiate kinautolu, ʻo fakafoki ʻenau popula. 8 Kuo u ongoʻi ʻa e manuki ʻa Moape, pea mo e talalakulaku ʻa haʻa Amoni, ʻa ia kuo nau fakalielia ʻiʻaki hoku kakai, mo paʻusi ʻi 9 honau kauʻa. Ko ia — tangi ʻeku moʻui — ko Sihova Sapaoti ia mei he Taʻehamai, ko e ʻOtua ʻo Isileli — talaatu ko Moape te ne hoko ke hange ko Sotoma, mo haʻa Amoni ke hange ko Komola, ko e potu kuo maʻu ʻe he talatala, mo e ngaahi tokanga masima, pea ko e koto lala ʻo taʻengata; ko e toenga ʻo hoku kakai te nau vete kinautolu, ʻio ko e toetoe ʻo hoku puleʻanga te nau 10 tofiʻaʻaki kinautolu. Te nau maʻu ena ko e nunuʻa o ʻenau fielahi, koeʻuhi naʻa nau manuki mo fai fakamofutofuta ki he kakai ʻo 11 Sihova Sapaoti. Koe koto fakailifia ʻa Sihova kiate kinautolu; he te ne fakatutue ʻa e ngaahi ʻotua kotoa pe ʻo e fonua; pea ʻe fai ʻa e lotu kiate ia ʻe he ngaahi apataki ʻo e ngaahi puleʻanga, taki taha mei hono feituʻu. 12 Naʻa mo kimoutolu ʻa e kau Kusa — ko e mate ʻi heʻeku heleta ʻa 13 e faʻahinga ko ia. Pea te ne mafao atu hono nima ki he tokelau, ʻo fakaʻauha ʻa Asilia; pea te ne ngaohi ʻa Ninive ko e lala, ko e potu honge vai, hange ko e toafa. 14 Pea ʻe tokoto ʻi loto kolo ʻani ngaahi takanga, ʻio ʻa e manu kehekehe hange ha fuʻu kakai: naʻa moe pelikani mo e lupe ʻo e lala te nau mohe ʻi teuteuʻo hono ngaahi funga pou: ʻe ongoongaʻa mai ʻa e fuiva mei he tupa; ko e leveni ē ʻi huʻanga: seuke kuo ha kituʻa ʻa e aofi sita. 15 Tokua ko eni ʻa e kolo naʻe patapata, Naʻe nofo falala noa, Naʻe lau ʻi hono loto, Ko au pe; Pea ʻoku ʻikai mo ha taha. ʻUokeuoke, siʻene hoko ko e lala, Ko e tokotoʻangaʻo e fanga manu! Ko ia fuape ʻoku lakaange ai ʻoku ne faka ʻise ʻisa; ʻOku ne taukae ʻaki hono nima.
Sefanaiah 3
1 ʻOIAUE ʻa e kolo pauʻu, ʻA e kolo kuo ʻuli ʻi, ʻA e kolo fai fakaehaua! 2 Kuo ʻikai te ne fakaongo ki he leʻo; Kuo ʻikai te ne tali ʻa e fakatonutonu; Kuo ʻikai te ne tui kia Sihova; Kuo ʻikai te ne ʻunuʻunu ki hono ʻOtua. 3 Ko hono houʻeiki ko e fanga laione ʻoku kalou ʻi loto kolo; Ko ʻene kau fakamāu ko e fanga ulofi ʻo e efiafi; ʻOku ʻikai te nau tuku ha meʻa ke toki ngungu pongipongi. 4 Ko ʻene kau palofita ʻoku mafanangofua, Ko e tuʻunga meʻa ʻoku koto kākā; Ko ʻene kau taulaʻeiki ʻoku nau va ʻingaʻaki ʻa e meʻa ʻoku tapu, ʻOku nau fakamalohia ʻa e lao. 5 Ko Sihova Faitotonu ʻoku ʻi loto kolo; Talaʻehai te ne fai ha kovi: ʻI he pongipongi kotoa pe ʻoku ne tuku ʻene fakalao ke fuʻu eʻa: Talaʻehai ʻoku ne taʻe fai hono ngafa; Ka ko e tangata kovi ʻoku ʻikai te ne ʻilo ʻa e ma. 6 Naʻa ku tuʻusi ʻani puleʻanga, kuo holo honau ngaahi taua; kuo u ʻai ke lala honau ngaahi hala, keʻoua naʻa lakaange ai ha taha: kuo lailai ʻenau ngaahi kolo, ʻo ʻikai ha 7 tangata ai, ʻo ʻikai ha nofo. Naʻa ku pehe, Kuo pau te ke manavahe kiate au ʻe koe, te ke tali ʻe koe ʻa e fakatonutonu; pea ʻe ʻikai ai tuʻusi hono nofoʻanga, ʻa e meʻa kehekehe naʻa ku tuʻutuʻuni maʻana: ka naʻa nau tukuingata ʻenau fakakaʻanga ʻenau ngaahi faianga 8 kehekehe. Ko ia, mou tatali kiate au — ko Sihova ia mei he Taʻehamai — tatali ki he ʻaho o ʻeku tuʻu hake ke fai ha vete: he ko hoku totonu ke fakatefua ʻani kakai, ke tanaki ʻani puleʻanga, ke lilingi kiate kinautolu ʻeku houhau, ʻa e kakaha kotoa o ʻeku ʻita; he keina ʻa mamani kātoa ʻe he afi o ʻeku fuaʻa. 9 He te u toki liliu ʻa e ngaahi kakai ke nau loungutu maʻa, ke nau tapafua kotoa pe ʻa e huafa ʻo Sihova, ke uouangataha ʻenau 10 ngaūe kiate ia. Mei he potu ki kō ʻo e ngaahi vaitafe ʻo Kusa te nau ʻomi ʻeku kau lotu, siʻi hako o ʻeku movete, ko e feilaulau kiate au. 11 ʻi he ʻaho ko ia ʻe ʻikai fakamā ʻi koe ʻe hoʻo ngaahi faianga kehekehe, ʻa ia kuo ke hia ai kiate au: he te u toki ʻave mei ho lotolotonga ʻa e faʻahinga ʻoku patapata ʻiʻ, ho laukau, pea ʻe ʻikai te ke toe fai fakamofutofuta ʻi hoku moʻunga tapu. 12 Pea te u fakatoe ʻi ho lotolotonga siʻa kakai vaivai mo tuʻutamaki, ʻa ia te nau tui ki he 13 huafa ʻo Sihova. Ko e toetoe ʻo Isileli ʻe ʻikai te nau faikovi, Pʻea ʻe ʻikai te nau lea loi; pea ʻikai ʻilo ʻi honau ngutu ha ʻelelo kākā; ka ko e faʻahinga ko ia te nau kaikai mo tokoto, pea ʻe ʻikai ha taha ʻe mafakahohaʻasi kinautolu. 14 Mavava, siʻi taʻahine ko Saione; Mou hiki tue, siʻi Isileli; Fiefia mo patapata ʻaki ʻa e kotoa ʻo ho loto, Siʻi taʻahine ko Selusalema. 15 Kuo ʻave ʻe Sihova ho ngaahi ta atea, Kuo ne tafi ki tuʻa ho fili: Ko e Tuʻi Isileli, ʻa Sihova, ko ho tokaikolo ia: ʻE ʻikai te ke toe sio ki ha kovi. 16 ʻi he ʻaho ko ia ʻe tala ki Selusalema, ʻOua te ke manavahe: Siʻi Saione, ʻOua ʻe taupe ho nima, 17 ʻOku lotolotoi ʻiate koe ʻa Sihova ko ho ʻOtua, Ko e Helo ia ʻoku fai fakamoʻui; Te ne patapatakā ʻiate koe heʻene fiefia, Kuo aʻu ʻene ofa ki he nonga; ʻOku ne tomeʻe ʻiate koe mo mavava. 18 Te u fakatefua mai ʻa kinautolu ʻoku nofo mamahi ko ʻenau mamaʻo mei he kātoanga tuʻutuʻuni, ko e faʻahinga tupu meiate koe; ʻa kinautolu ko ʻenau kāvenga ko e 19 manukia. Ko au eni te u fai ʻi he taimi ko ia mo e kakai ʻoku fakamalohia koe, pea te u fakahaofi siʻi ketu, pea te u tanaki siʻi meʻa naʻe seseʻe: pea te u ngaohi kinautolu ko e fakamaloʻia, mo e ongoongoa ʻi he ngaahi fonua kehekehe, he naʻe 20 fakamaa ʻi ai kinautolu. ʻI he taimi ko ia te u ʻomi kimoutolu, ʻio ʻi he taimi o ʻeku tanaki kimoutolu; he te u ngaohi kimoutolu ko e kakai ʻoku ongoongoa mo fakamaloʻia ʻi he ngaahi kakai ʻo mamani, ʻo kau ka fakafoki homou popula, ʻo mou sio ki ai — ko e folofola ia ʻa Sihova. 

 http://gospelgo.com/p/tongan_bible.htm#Zephaniah

Nenhum comentário:

Postar um comentário