terça-feira, 21 de abril de 2015

Yәhya: Azerbaijan

Yәhya 1

1 Başlanğıcda Kәlam var idi. Kәlam Allahla birlikdә idi. Kәlam Allah idi. 2 O, başlanğıcda Allahla birlikdә idi. 3 Hәr şey Onun vasitәsilә yarandı vә yaranan şeylәrdәn heç biri Onsuz yaranmadı. 4 Hәyat Onda idi vә bu hәyat insanların nuru idi. 5 Nur qaranlıqda parlayır, qaranlıq isә onu bürüyә bilmәdi. 6 Allahın göndәrdiyi bir adam ortaya çıxdı, onun adı Yәhya idi. 7 O, şәhadәt üçün gәldi ki, Nur barәdә şәhadәt etsin vә hamı onun vasitәsilә iman etsin. 8 O özü Nur deyildi, amma Nur barәdә şәhadәt etmәk üçün gәldi. 9 Bu, hәqiqi Nur idi vә dünyaya gәlәrәk hәr bir insanı işıqlandırırdı. 10 O, dünyada idi, dünya Onun vasitәsilә yarandı, amma dünya Onu tanımadı. 11 Öz diyarına gәldi, amma soydaşları Onu qәbul etmәdi. 12 Lakin Onu qәbul edәnlәrin hamısına, adına iman edәnlәrә Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi. 13 Onlar nә qandan, nә bәşәr arzusundan, nә dә kişi istәyindәn deyil, yalnız Allahdan doğuldu. 14 Kәlam bәşәr olub, lütf vә hәqiqәtlә dolu olaraq aramızda mәskәn saldı; biz dә Onun ehtişamını – Atadan gәlәn vahid Oğulun ehtişamını gördük. 15 Yәhya Onun barәsindә şәhadәt etdi vә nida edib dedi: "“Mәndәn sonra Gәlәn mәndәn üstündür, çünki mәndәn әvvәl var idi” deyib haqqında danışdığım Şәxs budur". 16 Hamımız Onun bütövlüyündәn lütf üstünә lütf aldıq. 17 Qanun Musa vasitәsilә verildi, lütf vә hәqiqәt isә İsa Mәsih vasitәsilә gәldi. 18 Allahı heç kәs heç vaxt görmәyib, amma Atanın qucağında olan vә Allah olan vahid Oğul Onu tanıtdı. 19 Yәhudi başçıları Yәhyadan "Sәn kimsәn?" deyә soruşmaq üçün Yerusәlimdәn kahinlәrlә Levililәri onun yanına göndәrdilәr. O zaman Yәhya belә şәhadәt etdi: 20 o, düzünü deyib inkar etmәdi vә "mәn Mәsih deyilәm" deyә bәyan etdi. 21 Onlar Yәhyadan soruşdu: "Bәs sәn kimsәn? Bәlkә İlyassan?" Yәhya "xeyr, o deyilәm" dedi. Soruşdular: "Bәlkә gәlmәli olan peyğәmbәrsәn?" Yәhya "xeyr" söylәdi. 22 Sonra ona dedilәr: "Bәs sәn kimsәn? Bizi göndәrәnlәrә nә cavab verәk? Özün barәdә nә deyirsәn?" 23 Yәhya dedi: "Mәn Yeşaya peyğәmbәrin söylәdiyi kimi “Rәbbin yolunu düz edin” deyә sәhrada nida edәnin sәsiyәm". 24 Göndәrilәn bәzi fariseylәr 25 Yәhyadan soruşdu: "Bәs sәn Mәsih, İlyas yaxud gәlmәli olan peyğәmbәr deyilsәnsә, nә üçün vәftiz edirsәn?" 26 Yәhya onlara cavab verdi: "Mәn su ilә vәftiz edirәm, amma aranızda mәndәn sonra gәlәn tanımadığınız bir Nәfәr dayanıb. Mәn Onun heç çarığının bağını açmağa da layiq deyilәm". 28 Bu hadisәlәr İordan çayının o tayında olan Bet-Anyada, Yәhyanın vәftiz etdiyi yerdә baş verdi. 29 Ertәsi gün Yәhya İsanın ona tәrәf gәldiyini görüb dedi: "Dünyanın günahını aradan götürәn Allah Quzusu budur! 30 “Mәndәn sonra bir Şәxs gәlir ki, mәndәn üstündür, çünki mәndәn әvvәl var idi” deyib haqqında danışdığım Kәs budur. 31 Özüm Onu tanımırdım, amma Onun İsrailә zahir olması üçün mәn su ilә vәftiz edәrәk gәldim". 32 Yәhya şәhadәt edib dedi: "Gördüm ki, Ruh göydәn göyәrçin kimi endi vә Onun üzәrindә qaldı. 33 Özüm Onu tanımırdım, lakin su ilә vәftiz etmәk üçün mәni göndәrәnin Özü mәnә dedi: “Ruhun kimin üzәrinә enib qaldığını görsәn, bil ki, Müqәddәs Ruhla vәftiz edәn Odur”. 34 Mәn dә görüb “Allahın Oğlu budur” deyә şәhadәt etmişәm". 35 Ertәsi gün yenә Yәhya orada idi. Şagirdlәrinin ikisi onun yanında idi. 36 İsa yoldan keçәrkәn Yәhya Ona baxıb dedi: "Allah Quzusu budur!" 37 Hәmin iki şagird onun sözlәrini eşidib İsanın ardınca getdi. 38 İsa dönüb ardınca gәldiklәrini görәrәk onlara "Sizә nә lazımdır?" dedi. Onlar İsaya dedi: "Rabbi, Sәn harada qalırsan?" "Rabbi""Müәllim" demәkdir. 39 İsa onlara dedi: "Mәnimlә gәlin, görәrsiniz". Onlar gedib İsanın harada qaldığını gördülәr vә hәmin gün Onunla qaldılar. Onuncu saat radәlәri idi. 40 Yәhyadan eşidib İsanın ardınca gedәn iki nәfәrdәn biri Şimon Peterin qardaşı Andrey idi. 41 Sonra o, ilk öncә qardaşı Şimonu tapıb ona "biz Mәsihi tapdıq" dedi. "Mәsih""Mәsh olunmuş"demәkdir. 42 Onu İsanın yanına apardı. İsa Şimona baxıb dedi: "Sәn Yәhya oğlu Şimonsan, amma Kefa adlanacaqsan". Kefa isә Peter demәkdir. 43 Ertәsi gün İsa Qalileyaya getmәk istәdi. O, Filipi tapıb ona "ardımca gәl" dedi. 44 Filip dә Andrey vә Peter kimi Bet-Sayda şәhәrindәn idi. 45 Filip Natanaeli tapıb ona dedi: "Musanın Qanunda yazdığı, peyğәmbәrlәrin dә bәhs etdiyi Şәxsi – Yusif Oğlu Nazaretli İsanı tapdıq". 46 Natanael ona dedi: "Nazaretdәn yaxşı bir şey çıxarmı?" Filip isә ona "gәl özün bax" dedi. 47 İsa Natanaelin Ona tәrәf gәldiyini görüb haqqında belә dedi: "Bu, hәqiqәtәn, ürәyindә hiylә olmayan bir İsraillidir". 48 Natanael "Sәn mәni haradan tanıyırsan?" deyә Ondan soruşdu. İsa ona cavab verdi: "Filip sәni çağırmazdan әvvәl sәni әncir ağacının altında gördüm". 49 Natanael Ona dedi: "Rabbi, Sәn Allahın Oğlusan, İsrailin Padşahısan!" 50 İsa ona cavab verib dedi: "Sәni әncir ağacının altında gördüyümü söylәdiyim üçünmü Mәnә iman edirsәn? Sәn bunlardan daha böyük şeylәr görәcәksәn". 51 Yenә ona dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: göyün yarıldığını vә Allahın mәlәklәrinin Bәşәr Oğlu üzәrinә enib-qalxdığını görәcәksiniz".
Yәhya 2
1 Bunun üçüncü günü Qalileyanın Qana kәndindә toy oldu. İsanın anası orada idi. 2 İsa ilә şagirdlәri dә toya çağırılmışdı. 3 Şәrab qurtaranda anası İsaya dedi: "Şәrabları qalmadı". 4 İsa dedi: "Ana, mәndәn nә istәyirsәn? Mәnim vaxtım hәlә çatmayıb". 5 Anası xidmәtçilәrә dedi: "Sizә nә desә, edin". 6 Yәhudilәrin paklanma mәrasimi üçün orada hәr biri iki-üç ölçü su tuta bilәn altı daş küp var idi. 7 İsa xidmәtçilәrә dedi: "Küplәri su ilә doldurun". Onları ağzına qәdәr doldurdular. 8 O, xidmәtçilәrә dedi: "İndi bir az götürüb toyağasına aparın". Onlar da apardı. 9 Toyağası şәraba çevrilmiş suyun dadına baxdı. O bunun haradan gәtirildiyini bilmirdi, bunu yalnız suyu götürәn xidmәtçilәr bilirdi. Toyağası bәyi çağırıb ona dedi: 10 "Hәr kәs әvvәlcә әla şәrabı, çox içilәndәn sonra isә adi şәrabı tәqdim edir. Amma sәn әla şәrabı indiyә saxlamısan". 11 İsa Qalileyanın Qana kәndindә bu ilk әlamәtini göstәrdi vә izzәtini üzә çıxardı. Şagirdlәri dә Ona iman etdi. 12 Bundan sonra anası, qardaşları vә şagirdlәri ilә birgә Kefernahuma gedib orada bir neçә gün qaldı. 13 Yәhudilәrin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı. İsa Yerusәlimә getdi. 14 Mәbәddә öküz, qoyun, göyәrçin satanların vә sәrrafların oturduğunu gördü. 15 İplәrdәn bir qamçı düzәldib hamını qoyun vә öküzlәrlә birgә mәbәddәn qovdu, sәrrafların masalarını çevirib pullarını yerә tökdü, 16 göyәrçin satanlara da dedi: "Bunları buradan götürün. Atamın evini bazara döndәrmәyin". 17 Şagirdlәri dә "evinin qeyrәti Mәni yandırıb-yaxacaq" deyә yazıldığını xatırladılar. 18 Sonra Yәhudi başçıları Ondan soruşdu: "Bunları etmәyә ixtiyarın olduğunu bizә hansı әlamәtlә göstәrә bilәrsәn?" 19 İsa onlara cavab verdi: "Bu mәbәdi dağıdın, üç günә Mәn onu tәzәdәn quraram". 20 Onda Yәhudi başçıları dedi: "Bu mәbәd qırx altı ilә tikilib, Sәn onu üç günәmi quracaqsan?" 21 Lakin İsa mәbәd deyәndә Öz bәdәnini nәzәrdә tuturdu. 22 İsa ölülәr arasından dirildiyi zaman şagirdlәri Onun bu sözlәri söylәdiyini xatırladılar, Müqәddәs Yazıya vә İsanın söylәdiyi sözә inandılar. 23 İsa Pasxa bayramı zamanı Yerusәlimdә olanda göstәrdiyi әlamәtlәri görәn bir çox adam Onun adına iman etdi. 24 Amma İsa bütün adamların daxilini bildiyi üçün onlara güvәnmәzdi. 25 Bir adam haqqında kiminsә Ona şәhadәt etmәsinә ehtiyacı yox idi, çünki insanın ürәyindәn keçәnlәri bilirdi.
Yәhya 3
1 Fariseylәr arasında Nikodim adlı bir Yәhudi rәhbәri var idi. 2 O, gecә ikәn İsanın yanına gәlib dedi: "Rabbi, bilirik ki, Sәn Allahın yanından gәlәn bir müәllimsәn. Çünki Allah ona yar olmasa, heç kәs Sәnin göstәrdiyin әlamәtlәri edә bilmәz". 3 İsa ona cavab verdi: "Doğrusunu, doğrusunu sәnә deyirәm: bir kәs yenidәn doğulmasa, Allahın Padşahlığını görә bilmәz". 4 Nikodim Ondan soruşdu: "Yaşa dolmuş bir adam necә yenidәn doğula bilәr? O, ikinci dәfә anasının bәtninә girib doğula bilәrmi?" 5 İsa cavab verdi: "Doğrusunu, doğrusunu sәnә deyirәm: bir kәs sudan vә Ruhdan doğulmasa, Allahın Padşahlığına daxil ola bilmәz. 6 Bәşәrdәn doğulan bәşәrdir, Ruhdan doğulan ruhdur. 7 Sәnә “yenidәn doğulmalısınız” dediyimә heyrәt etmә. 8 Yel istәdiyi yerdә әsir, onun sәsini eşidirsәn, amma haradan gәlib haraya getdiyini bilmirsәn. Ruhdan doğulmuş adam da belәdir". 9 Nikodim "Bu şeylәr necә ola bilәr?" deyә soruşdu. 10 İsa ona cavab verdi: "Sәn İsrailin müәllimisәn. Bunları bilmirsәnmi? 11 Doğrusunu, doğrusunu sәnә deyirәm: biz bildiyimizi söylәyirik, gördüyümüzә şәhadәt edirik, amma siz bizim şәhadәtimizi qәbul etmirsiniz. 12 Әgәr Mәn sizә yerdәki işlәrdәn danışanda inanmırsınızsa, göydәki işlәrdәn danışsam, necә inanacaqsınız? 13 Heç kәs göyә çıxmayıb, yalnız göydәn enmiş Bәşәr Oğlu orada olub. 14 Musa çöldә ilanı yuxarı qaldırdığı kimi Bәşәr Oğlu da yuxarı qaldırılmalıdır ki, 15 Ona iman edәn hәr kәs әbәdi hәyata malik olsun". 16 Çünki Allah dünyanı elә sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görә etdi ki, Ona iman edәn hәr kәs hәlak olmasın, amma әbәdi hәyata malik olsun. 17 Allah dünyanı mühakimә etmәk üçün deyil, Oğlunun vasitәsilә xilas etmәk üçün Onu dünyaya göndәrdi. 18 Ona iman edәn mühakimә olunmur, iman etmәyәn isә artıq mühakimә olunub, çünki Allahın vahid Oğlunun adına iman etmәyib. 19 Mühakimә bundan ibarәtdir ki, dünyaya nur gәldi, amma insanlar qaranlığı nurdan daha çox sevdi, çünki әmәllәri şәr idi. 20 Pislik edәn hәr kәs nura nifrәt edәr, әmәllәrinin üzә çıxmaması üçün nura tәrәf gәlmәz. 21 Hәqiqәtә әmәl edәnsә nura tәrәf gәlәr ki, әmәllәrini Allah naminә etdiyi bәlli olsun. 22 Bundan sonra İsa vә Onun şagirdlәri Yәhudeya diyarına gәldi. İsa bir müddәt onlarla orada qalıb vәftiz edirdi. 23 Yәhya da Şalim yaxınlığındakı Aynonda vәftiz edirdi, çünki orada çoxlu su var idi. Adamlar da gәlib vәftiz olunurdu. 24 Yәhya hәlә zindana salınmamışdı. 25 Bu zaman Yәhyanın şagirdlәri ilә bir Yәhudi arasında paklanma barәdә mübahisә düşdü. 26 Şagirdlәri Yәhyanın yanına gәlib dedilәr: "Rabbi, İordanın o tayında sәnin yanında olan vә barәsindә şәhadәt etdiyin Şәxs indi Özü vәftiz edir vә hamı Onun yanına gәlir". 27 Yәhya cavabında dedi: "İnsana göydәn verilmәsә, o heç nә ala bilmәz. 28 “Mәn Mәsih deyilәm, ancaq Ondan әvvәl göndәrilmişәm” sözümә özünüz şahidsiniz. 29 Gәlin kimindirsә, bәy odur. Amma bәyi gözlәyәrәk ona qulaq asan sağdışı bәyin sәsini eşidib çox sevinir. Mәnim sevincim belәcә tam oldu. 30 İndi Ona böyümәk, mәnә kiçilmәk gәrәkdir". 31 Yuxarıdan Gәlәn hamıdan üstündür. Yer üzündәn olan yerә mәxsusdur vә yer barәdә danışar, göydәn Gәlәn isә hamıdan üstündür. 32 Nә görüb-eşidibsә, ona şәhadәt edәr, amma şәhadәtini heç kәs qәbul etmәz. 33 Onun şәhadәtini qәbul edәn kәs Allahın haqq olduğuna möhür basıb. 34 Ona görә ki Allahın göndәrdiyi Şәxs Allahın sözlәrini söylәyәr. Çünki Allah Ruhu hәdsiz verir. 35 Ata Oğulu sevir vә hәr şeyi Onun ixtiyarına verib. 36 Oğula iman edәn şәxs әbәdi hәyata malikdir, Oğula itaәt etmәyәnsә hәyat görmәyәcәk, lakin Allahın qәzәbi onun üzәrindә qalır.
Yәhya 4
1 Fariseylәr İsanın Özünә Yәhyadan daha çox şagird toplayıb vәftiz etdiyi barәdә eşitdilәr; 2 әslindә İsanın Özü deyil, şagirdlәri vәftiz edirdi. 3 İsa bundan xәbәr tutan kimi Yәhudeyanı tәrk edib Qalileyaya qayıtdı. 4 Onun yolu Samariyadan keçirdi. 5 O, Yaqubun öz oğlu Yusifә verdiyi torpağa yaxın olan Samariyanın Sixar adlanan şәhәrinә gәldi. 6 Yaqubun quyusu orada idi. Yol İsanı yorduğu üçün quyunun yanında oturdu. Altıncı saat radәlәri idi. 7 Samariyalı bir qadın quyudan su çәkmәyә gәldi. İsa ona "Mәnә su ver, içim" dedi. 8 Çünki şagirdlәri yemәk almaq üçün şәhәrә getmişdi. 9 Samariyalı qadın Ona dedi: "Sәn bir Yәhudisәn, mәnsә Samariyalı bir qadın. Necә Sәn mәndәn su istәyә bilәrsәn?" Çünki Yәhudilәr Samariyalılarla ünsiyyәt etmir. 10 İsa ona cavab verdi: "Әgәr sәn Allahın bәxşişini vә “Mәnә su ver, içim” deyәnin Kim olduğunu bilsәydin, özün Ondan su istәyәrdin, O da sәnә hәyat suyu verәrdi". 11 Qadın Ona dedi: "Ağa, su çәkmәk üçün bir qabın yox, quyu da dәrindir. Bәs o hәyat suyunu haradan götürәcәksәn? 12 Mәgәr Sәn bu quyunu bizә verәn, oğulları vә mal-qarası ilә buradan su içәn atamız Yaqubdan da üstünsәn?" 13 İsa ona cavab verdi: "Bu sudan içәn hәr kәs yenә susayar, 14 amma Mәnim ona verәcәyim sudan kim içsә, heç vaxt susamaz. Lakin ona verәcәyim su onun daxilindә әbәdi hәyat verәn bir su qaynağına çevrilәcәk". 15 Qadın Ona dedi: "Ağa, bu suyu mәnә ver ki, heç vaxt susamayım vә su çәkmәk üçün buraya gәlmәyim". 16 İsa qadına "get әrini çağır vә buraya gәl" dedi. 17 Qadın da Ona "әrim yoxdur" söylәdi. İsa ona dedi: "“Әrim yoxdur” demәklә düz söylәdin, 18 çünki beş kişin olub, indi sәninlә yaşayan da әrin deyil, sәn bunu düz söylәdin". 19 Qadın Ona dedi: "Ağa, görürәm ki, Sәn peyğәmbәrsәn. 20 Bizim ata-babalarımız bu dağda ibadәt edirdi, amma siz deyirsiniz ki, ibadәt etmәk üçün lazımi yer Yerusәlimdәdir". 21 İsa ona dedi: "Ey qadın, Mәnә inan, artıq o zaman yetişir ki, Ataya nә bu dağda, nә dә Yerusәlimdә ibadәt edәcәksiniz. 22 Siz bilmәdiyinizә ibadәt edirsiniz, bizsә bildiyimizә ibadәt edirik, çünki xilas Yәhudilәrdәn gәlir. 23 Amma o zaman gәlir vә artıq gәlib ki, hәqiqi ibadәt edәnlәr Ataya ruhda vә hәqiqәtdә ibadәt etsin. Ata da Özünә belә ibadәt edәnlәr axtarır. 24 Allah ruhdur vә Ona ibadәt edәnlәr ruhda vә hәqiqәtdә ibadәt etmәlidir". 25 Qadın Ona dedi: "Bilirәm ki, “Mәsih” deyilәn mәsh olunmuş Şәxs gәlәcәk vә gәlәndә bizә hәr şeyi bildirәcәk". 26 İsa ona dedi: "Sәninlә danışan Odur, O Mәnәm". 27 Bu arada İsanın şagirdlәri gәldilәr vә Onun bir qadınla söhbәt etmәsinә heyrәtlәndilәr, ancaq heç biri "Nә istәyirsәn?" yaxud "Niyә o qadınla danışırsan?" demәdi. 28 Bu zaman qadın sәhәngini yerә qoydu vә şәhәrә gedib adamlara dedi: 29 "Gәlin, etdiyim bütün әmәllәri mәnә söylәyәn Adamı görün. Bәlkә elә Mәsih Odur?" 30 Adamlar da şәhәrdәn çıxıb İsanın yanına gәldilәr. 31 Bu arada şagirdlәr "Rabbi, yemәk ye" deyә Ondan xahiş etdilәr. 32 Lakin İsa onlara dedi: "Mәndә elә yemәk var ki, siz ondan xәbәrsizsiniz". 33 Onda şagirdlәr "Görәsәn kimsә Ona yemәk gәtirdimi?" deyә bir-birindәn soruşdular. 34 İsa onlara dedi: "Mәnim yemәyim Mәni Göndәrәnin iradәsini yerinә yetirmәk, Onun işini tamamlamaqdır. 35 Siz “biçinә dörd ay qalıb” demirsinizmi? Budur, Mәn sizә deyirәm: başınızı qaldırıb tarlalara baxın; mәhsul bar verib, biçilmәyә hazırdır. 36 Әkәn dә, biçәn dә birlikdә sevinsin deyә indi biçinçi zәhmәt haqqı alır vә әbәdi hәyat üçün mәhsul toplayır. 37 Bu işlә bağlı “biri әkәr, biri biçәr” ifadәsi doğru deyilib. 38 Mәn sizi zәhmәtini çәkmәdiyiniz bir mәhsulu biçmәyә göndәrdim. Başqaları zәhmәt çәkdi, sizsә onların zәhmәtindәn bәhrәlәndiniz". 39 "Etdiyim bütün әmәllәri mәnә söylәdi" deyә şәhadәt edәn qadının sözünә görә o şәhәrdәn olan Samariyalıların bir çoxu İsaya iman etdi. 40 Sonra Samariyalılar İsanın yanına gәlib Ondan xahiş etdilәr ki, onların yanında qalsın. İsa da iki gün orada qaldı. 41 Daha çox adam da İsanın sözünә görә iman etdi. 42 Onlar qadına deyirdi: "Biz artıq sәnin sözlәrinә görә iman etmirik, elә özümüz dә eşidib bildik ki, hәqiqәtәn, dünyanın Xilaskarı Budur". 43 İsa iki gündәn sonra oranı tәrk edib Qalileyaya tәrәf yola düşdü. 44 Çünki peyğәmbәrin öz yurdunda hörmәti olmadığı barәdә İsa Özü bir vaxt şәhadәt etmişdi. 45 İndi Qalileyaya gәlәndә Qalileyalılar Onu qәbul etdi, çünki onlar da bayram zamanı Yerusәlimә gәlib Onun orada etdiyi hәr şeyi görmüşdülәr. 46 Belәcә İsa suyu şәraba çevirdiyi Qalileyanın Qana kәndinә yenә gәldi. Kefernahumda hökmdarın bir mәmuru var idi. Onun oğlu xәstәlәnmişdi. 47 O, İsanın Yәhudeyadan Qalileyaya gәldiyini eşidib yanına getdi vә Ondan xahiş etdi ki, gәlib oğlunu sağaltsın, çünki oğlu ölüm ayağında idi. 48 Onda İsa ona dedi: "Siz әlamәtlәr vә xariqәlәr görmәyincә iman etmәyәcәksiniz". 49 Hökmdarın mәmuru Ona dedi: "Ağa, uşağım ölmәzdәn qabaq gәl!" 50 İsa ona "get, oğlun sağ-salamatdır" dedi. O adam da İsanın sözünә inanıb getdi. 51 Evә gәlәrkәn qulları onu qarşılayaraq oğlunun sağ-salamat olduğunu söylәdilәr. 52 Oğlunun nә vaxt yaxşılaşdığını qullarından soruşdu, onlar da dedi: "Dünәn yeddinci saatda qızdırması düşdü". 53 O zaman ata başa düşdü ki, İsa elә hәmin vaxt ona "oğlun sağ-salamatdır"demişdi. Onda özü dә, bütün ev әhli dә İsaya iman etdi. 54 Bu, İsanın göstәrdiyi ikinci әlamәt idi. Onu Yәhudeyadan Qalileyaya gәlәndә etmişdi.
Yәhya 5
1 Bu hadisәlәrdәn sonra Yәhudilәrin bir bayramı oldu vә İsa Yerusәlimә getdi. 2 Yerusәlimdәki Qoyun darvazasının yanında, ibranicә Bet-Xasda adlanan beş eyvanlı bir hovuz var. 3 Bu eyvanlarda çoxlu xәstә, kor, topal vә iflic adam yatardı. 4 Отуз сжккиз ил хжстж олан бир адам да орада иди. 5 Otuz sәkkiz il xәstә olan bir adam da orada idi. 6 İsa onun yatdığını görәndә çoxdan xәstә olduğunu bilәrәk ondan soruşdu: "Sağalmaq istәyirsәnmi?" 7 Xәstә Ona cavab verdi: "Ağa, yanımda bir adam yoxdur ki, su çalxalanan zaman mәni hovuza salsın. Mәn çatınca başqası mәndәn әvvәl oraya enir". 8 İsa ona dedi: "Qalx, döşәyini götür vә yeri!" 9 O adam hәmin anda sağaldı vә döşәyini götürüb yeridi. O gün Şәnbә günü idi. 10 Buna görә dә Yәhudi başçıları şәfa tapan adama dedi: "Bu gün Şәnbә günüdür, döşәyini daşımaq qadağandır". 11 O adam onlara cavab verdi: "Mәni sağaldan Şәxs mәnә “döşәyini götür vә yeri” dedi". 12 Ondan soruşdular: "Sәnә “götür vә yeri” deyәn Adam kimdir?" 13 Lakin sağalan adam Onun kim olduğunu bilmirdi, çünki İsa o yerdә olan izdihama qarışmışdı. 14 Bir az sonra İsa mәbәddә hәmin adamı tapıb dedi: "Bax sәn sağaldın, bir dә günah etmә ki, başına daha pis iş gәlmәsin". 15 O adam gedib onu sağaldan Şәxsin İsa olduğunu Yәhudi başçılarına bildirdi. 16 Buna görә Yәhudi başçıları İsanı tәqib etmәyә başladı, çünki bunları Şәnbә günü edirdi. 17 Lakin İsa onlara dedi: "Mәnim Atam indiyә qәdәr iş görür, Mәn dә iş görürәm". 18 Bundan sonra Yәhudi başçıları daha da sәylә Onu öldürmәyә çalışırdılar, çünki İsa yalnız Şәnbә gününü pozmadı, hәm dә Allahın Öz Atası olduğunu söylәyәrәk Özünü Allaha bәrabәr saydı. 19 Belәcә İsa onlara dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Oğul Atanın nә etdiyini görmәsә, Özündәn bir şey etmәz. Çünki Ata nә edәrsә, Oğul da onu edәr. 20 Ona görә ki Ata Oğulu sevir vә Özünün etdiyi hәr şeyi Ona göstәrir. Ona bunlardan da böyük işlәr göstәrәcәk ki, siz heyrәtlәnәsiniz. 21 Ata ölülәri dirildib onlara hәyat verdiyi kimi Oğul da istәdiyi şәxslәrә hәyat verir. 22 Ata heç kәsi mühakimә etmir, lakin hökm çıxarmağı Oğulun ixtiyarına verib ki, 23 hәr kәs Ataya hörmәt etdiyi kimi Oğula da hörmәt etsin. Oğula hörmәt etmәyәn Onu göndәrәn Ataya da hörmәt etmir. 24 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Mәnim sözümә qulaq asıb Mәni Göndәrәnә inanan şәxs әbәdi hәyata malikdir vә ona hökm çıxarılmayacaq, әksinә, ölümdәn hәyata keçib. 25 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Allah Oğlunun sәsini ölülәrin eşitdiyi zaman gәlir vә artıq gәlib; bunu eşidәnlәr yaşayacaq. 26 Çünki Atanın Özündә hәyat olduğu kimi Oğula da Özündә hәyat olmağı bәxş etdi. 27 Hökm çıxarmaq sәlahiyyәtini dә Ona verdi, çünki O, Bәşәr Oğludur. 28 Buna heyrәt etmәyin, çünki elә bir zaman gәlir ki, qәbirdә yatanların hamısı Onun sәsini eşidib 29 qәbirlәrindәn çıxacaq, yaxşılıq edәnlәr hәyat üçün dirilәcәk, pislik edәnlәrsә hökm üçün dirilәcәk. 30 Mәn Özümdәn heç nә edә bilmәrәm, eşitdiyim kimi mühakimә edәrәm vә Mәnim verdiyim hökm әdalәtlidir. Çünki mәqsәdim Öz iradәmi deyil, Mәni Göndәrәnin iradәsini yerinә yetirmәkdir. 31 Әgәr Mәn Özüm barәdә şәhadәt etsәydim, şәhadәtim etibarlı olmazdı. 32 Lakin Mәnim barәmdә şәhadәt edәn başqasıdır vә Mәnim barәmdә etdiyi şәhadәtin etibarlı olduğunu bilirәm. 33 Siz Yәhyanın yanına adamlar göndәrdiniz vә o, hәqiqәtә şәhadәt etdi. 34 Lakin insandan şәhadәt qәbul etdiyim üçün deyil, yalnız sizin xilas olmağınız üçün bunları söylәyirәm. 35 Yәhya yanan vә nur saçan bir çıraq idi, siz bir müddәt onun işığında sevinmәk istәdiniz. 36 Amma Mәnim barәmdә olan şәhadәt Yәhyanın şәhadәtindәn üstündür. Çünki Atanın Mәnә tam yerinә yetirmәk üçün tapşırdığı işlәr – indi etdiyim bu işlәr Mәnim barәmdә şәhadәt edir ki, Ata Mәni göndәrib. 37 Mәni göndәrәn Atanın Özü dә Mәnim barәmdә şәhadәt etdi. Siz heç vaxt nә Onun sәsini eşitmisiniz, nә dә surәtini görmüsünüz. 38 Onun kәlamının da sizdә qalmasına imkan vermirsiniz, çünki Onun göndәrdiyi Şәxsә inanmırsınız. 39 Siz Müqәddәs Yazıları araşdırırsınız. Çünki düşünürsünüz ki, onların vasitәsilә әbәdi hәyata malik olacaqsınız. Ancaq onlar da Mәnim barәmdә şәhadәt edir, 40 siz isә hәyata malik olmaq üçün Mәnә tәrәf gәlmәk istәmirsiniz. 41 İnsanlardan izzәt qәbul etmirәm. 42 Ancaq sizi tanıyıb bilirәm ki, ürәyinizdә Allah mәhәbbәti yoxdur. 43 Mәn Atamın adı ilә gәlmişәm, amma siz Mәni qәbul etmirsiniz. Әgәr bir başqası öz adı ilә gәlsә, onu qәbul edәrsiniz. 44 Siz bir-birinizdәn izzәt qәbul edirsiniz, bir olan Allahdan gәlәn izzәti isә axtarmırsınız. Bәs onda necә iman edә bilәrsiniz? 45 Güman etmәyin ki, Mәn sizi Atanın önündә ittiham edәcәyәm. Sizi ittiham edәn ümid bağladığınız Musadır. 46 Әgәr siz Musaya inansaydınız, Mәnә dә inanardınız, çünki o Mәnim barәmdә yazıb. 47 Lakin onun yazdıqlarına inanmırsınızsa, Mәnim sözlәrimә necә inanacaqsınız?"
Yәhya 6
1 Bu hadisәlәrdәn sonra İsa Qalileya – Tiberiya gölünün o biri sahilinә keçdi. 2 Böyük bir izdiham Onun ardınca gedirdi, çünki Onun xәstәlәrlә göstәrdiyi әlamәtlәri görürdü. 3 İsa dağa çıxıb şagirdlәri ilә oturdu. 4 Yәhudilәrin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı. 5 İsa başını qaldıraraq böyük bir izdihamın yanına gәldiyini görüb Filipә dedi: "Haradan çörәk alıb bu adamları yedirәk?" 6 Bu sözlәri onu sınamaq mәqsәdi ilә söylәdi, çünki Özü nә edәcәyini bilirdi. 7 Filip Ona cavab verdi: "Bunlara iki yüz dinarlıq çörәk dә çatmaz ki, hәrәsi bir tikә yemәk yesin". 8 Şagirdlәrindәn biri olan Şimon Peterin qardaşı Andrey Ona dedi: 9 "Burada beş kiçik arpa çörәyi ilә iki balığı olan bir oğlan var, amma bu qәdәr adam üçün bunlar nәdir ki?" 10 İsa "xalqı yerә oturdun" dedi. Ora otla örtülmüşdü. Xalq da oturdu. Kişilәrin sayı beş minә yaxın idi. 11 O zaman İsa çörәklәri götürüb şükür edәrәk balıqlarla birgә, oturanlara, hәr kәsә istәdiyi qәdәr payladı. 12 Onlar yeyib-doyandan sonra İsa şagirdlәrinә dedi: "Artıq qalan hissәlәri toplayın ki, heç bir şey zay olmasın". 13 Bunları topladılar vә beş arpa çörәyini yeyәnlәrin qabağından qalan hissәlәrdәn on iki zәnbil doldurdular. 14 O zaman İsanın göstәrdiyi әlamәti görәn adamlar "Hәqiqәtәn, dünyaya gәlmәli olan peyğәmbәr Budur!" deyirdi. 15 İsa bildi ki, adamlar gәlib Onu padşah etmәk üçün zorla aparmağa hazırlaşır, buna görә dә tәkbaşına dağa çәkildi. 16 Axşam çatanda İsanın şagirdlәri gölә enib 17 bir qayığa mindilәr. Onlar gölün o biri sahilindә olan Kefernahuma gedirdi. Qaranlıq düşmüşdü, amma İsa hәlә onların yanına gәlmәmişdi. 18 Güclü külәk әsdiyindәn göl dalğalanırdı. 19 Onlar belәcә avar çәkib iyirmi beş ya otuz stadi gedәndәn sonra gördülәr ki, İsa gölün üstü ilә yeriyir vә qayığa yaxınlaşır. Qorxdular, 20 amma İsa onlara "Mәnәm, qorxmayın" dedi. 21 Onda şagirdlәr Onu mәmnunluqla qayığa götürdülәr. Sonra qayıq o andaca getdiklәri sahilә çatdı. 22 Ertәsi gün gölün o biri sahilindә qalan xalq başa düşdü ki, orada yalnız bir qayıq olub, İsa Öz şagirdlәri ilә hәmin qayığa minmәyib, şagirdlәri Onsuz gedib. 23 O arada Tiberiyadan digәr qayıqlar Rәbb şükür edәndәn sonra yemәk yediklәri yerin yaxınlığına gәldi. 24 Belәcә xalq İsanın da, şagirdlәrinin dә orada olmadığını görüb qayıqlara minәrәk İsanı axtara-axtara Kefernahuma gәldi. 25 İsanı gölün o biri sahilindә görәndә "Rabbi, buraya nә vaxt gәldin?" deyә soruşdular. 26 İsa onların cavabında dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: әlamәtlәr gördüyünüz üçün deyil, çörәk yeyib doyduğunuz üçün Mәni axtarırsınız. 27 Keçib-gedәn yemәk üçün deyil, әbәdi hәyat verәn, daim qalan yemәk üçün işlәr görün, onu sizә Bәşәr Oğlu verәcәk. Çünki Ata Allah Ona Öz möhürünü vurub". 28 Onlar İsadan soruşdu: "Allahın istәdiyi işlәri görmәk üçün biz nә edәk?" 29 İsa onlara cavab verdi: "Allahın istәdiyi iş budur: Onun göndәrdiyi Şәxsә iman edin". 30 Onlar İsaya dedi: "Sәn nә әlamәt göstәrәrsәn ki, görüb Sәnә inanaq? Nә iş görәcәksәn? 31 Ata-babalarımız çöldә manna yedi; bu barәdә yazılıb: “Onlara yemәk üçün göydәn çörәk verdi”". 32 Onda İsa onlara dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: sizә göydәn çörәk verәn Musa deyildi, göydәn hәqiqi çörәyi sizә verәn Atamdır. 33 Çünki Allahın çörәyi budur ki, göydәn enir vә dünyaya hәyat verir". 34 Ona dedilәr: "Ağa, Sәn daim bizә bu çörәyi ver". 35 İsa onlara dedi: "Hәyat çörәyi Mәnәm. Mәnim yanıma gәlәn heç vaxt acmaz, Mәnә iman edәn heç vaxt susamaz. 36 Lakin sizә dedim ki, Mәni görürsünüz, amma iman etmirsiniz. 37 Atanın Mәnә verdiyi şәxslәrin hamısı yanıma gәlәcәk vә yanıma gәlәni heç vaxt kәnara atmaram. 38 Çünki Öz iradәmi deyil, Mәni Göndәrәnin iradәsini yerinә yetirmәk üçün göydәn enmişәm. 39 Mәni Göndәrәnin iradәsi budur ki, Mәnә verdiyi şәxslәrin heç birini hәlak olmağa qoymayım, lakin son gündә onları dirildim. 40 Çünki Atamın iradәsi budur ki, Oğulu görüb Ona iman edәn hәr şәxs әbәdi hәyata malik olsun vә Mәn onu son gündә dirildim". 41 Bunun cavabında Yәhudilәr İsanın "göydәn enmiş çörәk Mәnәm" sözünә görә deyinib 42 dedilәr: "Bu, ata-anasını tanıdığımız, Yusifin Oğlu olan İsa deyilmi? İndi necә olur ki, “göydәn enmişәm” deyir?" 43 İsa onlara cavab verdi: "Öz-özünüzә deyinmәyin. 44 Әgәr Mәni göndәrәn Ata bir kәsi cәzb etmәsә, o Mәnim yanıma gәlә bilmәz. Yanıma gәlәni isә Mәn son gündә dirildәcәyәm. 45 Peyğәmbәrlәrin kitablarında yazılıb: “Onların hamısını Allah öyrәdәcәk”. Atadan eşidib öyrәnәn hәr kәs Mәnim yanıma gәlir. 46 Әlbәttә, Allahdan gәlәn Şәxsdәn savayı Atanı heç kәs görmәyib, yalnız O, Atanı görüb. 47 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: iman edәn әbәdi hәyata malikdir. 48 Hәyat çörәyi Mәnәm. 49 Ata-babalarınız çöldә manna yedilәr vә öldülәr. 50 Bu isә göydәn enәn elә bir çörәkdir ki, ondan yeyәn şәxs heç vaxt ölmәz. 51 Göydәn enmiş canlı çörәk Mәnәm. Әgәr kimsә bu çörәkdәn yesә, әbәdi yaşayar. Dünyanın hәyatı üçün verәcәyim çörәk Öz әtimdir". 52 Bunun cavabında Yәhudilәr "Bu Adam yemәk üçün Öz әtini bizә necә verә bilәr?" deyib bir-birlәri ilә mübahisә etdilәr. 53 Onda İsa onlara dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Bәşәr Oğlunun әtindәn yeyib qanından içmәsәniz, daxilinizdә hәyat olmayacaq. 54 Mәnim әtimdәn yeyib qanımdan içәn әbәdi hәyata malikdir vә Mәn onu son gündә dirildәcәyәm. 55 Çünki Mәnim әtim hәqiqi yemәk, qanım da hәqiqi içkidir. 56 Mәnim әtimdәn yeyib qanımdan içәn Mәndә qalır, Mәn dә onda qalıram. 57 Var olan Ata Mәni göndәrdiyi kimi, Mәn dә Atanın sayәsindә yaşadığım kimi Mәndәn yeyәn dә Mәnim sayәmdә yaşayacaq. 58 Göydәn enmiş çörәk budur, ata-babalarınızın yediyi kimi deyil. Onlar öldü, amma bu çörәyi yeyәn әbәdi yaşayacaq". 59 İsa bu sözlәri Kefernahumda, sinaqoqda tәlim öyrәdәrkәn söylәdi. 60 Şagirdlәrindәn bir çoxu bu sözlәri eşidәndә dedi: "Bu söz qәlizdir. Bunu kim anlaya bilәr?" 61 Lakin İsa şagirdlәrinin buna görә deyindiklәrini duyaraq onlara dedi: "Bu söz sizi büdrәdirmi? 62 Yaxşı, bәs Bәşәr Oğlunun әvvәllәr olduğu yerә qalxdığını görsәniz, necә? 63 Hәyat verәn Ruhdur, cismani tәbiәtinsә heç faydası yoxdur. Sizә söylәdiyim sözlәr Ruh vә hәyat gәtirir. 64 Lakin sizin aranızda iman etmәyәnlәr dә var". Çünki İsa iman etmәyәnlәrin vә Ona xәyanәt edәcәk adamın kim olduğunu әvvәlcәdәn bilirdi. 65 O dedi: "Buna görә dә sizә söylәdim ki, әgәr Ata bir kәsә imkan vermәsә, o Mәnim yanıma gәlә bilmәz". 66 Bunlardan sonra şagirdlәrinin çoxu İsadan ayrılıb daha Onunla gәzmirdi. 67 Onda İsa On İki şagirdә dedi: "Yoxsa siz dә Mәni tәrk etmәk istәyirsiniz?" 68 Şimon Peter Ona cavab verdi: "Ya Rәbb, biz kimin yanına gedәk? Әbәdi hәyatın sözlәrini söylәyәn Sәnsәn. 69 Biz dә iman etmişik vә bilirik ki, Allahın Müqәddәsi Sәnsәn". 70 İsa onlara dedi: "Siz On İki şagirdi Mәn seçmәdimmi? Amma sizdәn biri iblisdir". 71 O bu sözlәri Şimon İskaryot oğlu Yәhuda barәdә söylәdi, çünki On İki şagirddәn biri olduğu halda İsaya xәyanәt edәcәkdi.
Yәhya 7
1 Bu hadisәlәrdәn sonra İsa yalnız Qalileyada gәzirdi. Yәhudi başçılarının Onu öldürmәyә çalışdıqlarına görә daha Yәhudeyada gәzmәk istәmirdi. 2 Yәhudilәrin Çardaqlar bayramı yaxınlaşırdı. 3 Qardaşları İsaya dedi: "Buradan çıxıb Yәhudeyaya get ki, şagirdlәrin dә etdiyin işlәri görsün. 4 Çünki Özünü mәşhur etmәyә çalışan adam heç nәyi gizlicә etmәz. Sәn bunları edirsәnsә, Özünü dünyaya tanıtdır". 5 Çünki qardaşları da Ona iman etmirdi. 6 Onda İsa onlara dedi: "Mәnim vaxtım hәlә gәlmәyib, sizin üçün isә hәr vaxt münasibdir. 7 Dünya sizә nifrәt edә bilmәz, amma Mәnә nifrәt edir, çünki Mәn onun әmәllәrinin şәr olduğuna şәhadәt edirәm. 8 Siz bayrama gedin, Mәnsә hәlә vaxtım tamam olmadığı üçün bu bayrama getmәyәcәyәm". 9 İsa bu sözlәri söylәdikdәn sonra Qalileyada qaldı. 10 Ancaq Onun qardaşları bayrama gedәndәn sonra O da açıq yox, gizlicә bayrama getdi. 11 Yәhudi başçıları bayramda İsanı axtararaq "O haradadır?" deyirdilәr. 12 Camaat arasında Onun barәsindә çoxlu dedi-qodu gәzirdi. Bәzisi "yaxşı adamdır", başqaları isә "xeyr, xalqı aldadır" deyirdi. 13 Lakin Yәhudi başçılarının qorxusundan heç kәs Onun barәsindә açıq danışmırdı. 14 Artıq bayramın yarısı keçәndә İsa mәbәdә gedib tәlim öyrәtmәyә başladı. 15 Yәhudi başçıları buna heyrәtlәnib dedilәr: "Bu Adam yaxşı tәhsil almadığı halda necә olub ki savadlıdır?" 16 İsa da onlara cavab verdi: "Öyrәtdiyim tәlim Mәnim deyil, Mәni Göndәrәnindir. 17 Kim Onun iradәsini yerinә yetirmәk istәyirsә, tәlimimin Allahdan olduğunu, yoxsa Özümdәn söylәdiyimi bilәcәk. 18 Özündәn söylәyәn öz izzәtini axtarır, lakin Onu Göndәrәnә izzәt axtaran Şәxs haqdır, Onda yalan olmaz. 19 Qanunu sizә Musa vermәdimi? Amma heç biriniz Qanuna әmәl etmirsiniz. Niyә Mәni öldürmәyә çalışırsınız?" 20 Xalq cavab verdi: "Sәndә cin var. Kim Sәni öldürmәyә çalışır?" 21 İsa onlara dedi: "Mәn bir iş gördüm vә hamınız buna heyrәtlәnirsiniz. 22 Musa sizә sünnәt etmәyi buyurdu, amma Musa yox, ata-babalarınız bunun әsasını qoydu. Siz Şәnbә günü dә bir adamı sünnәt edirsiniz. 23 Musanın Qanunu pozulmasın deyә Şәnbә günü adam sünnәt edilir; bәs Şәnbә günü bir adamı tamam sağaltdığıma görә Mәnә niyә qәzәblәnirsiniz? 24 Zahirә görә mühakimә etmәyin, әdalәtlә mühakimә edin". 25 Onda Yerusәlimlilәrin bәzisi dedi: "Öldürmәyә çalışdıqları Bu deyilmi? 26 Budur, O açıq danışır, amma Ona bir söz demirlәr. Bәlkә rәhbәrlәr, doğrudan da, Onun Mәsih olduğunu öyrәndilәr? 27 Ancaq bu adamın haradan olduğunu bilirik, halbuki Mәsih gәlәndә Onun haradan olduğunu heç kәs bilmәyәcәk". 28 İsa mәbәddә tәlim öyrәdәrkәn nida edib dedi: "Doğrudan da, Mәni tanıyırsınızmı, haradan gәldiyimi bilirsinizmi? Mәn Özümdәn gәlmәdim, lakin Mәni Göndәrәn haqdır. Siz Onu tanımırsınız, 29 Mәnsә Onu tanıyıram, çünki Ondan gәlmişәm vә O Mәni göndәrdi". 30 Bu sözlәrә görә Onu tutmağa çalışdılar, lakin heç kәs Ona toxunmadı, çünki vaxtı hәlә çatmamışdı. 31 Ancaq xalqdan çoxları Ona iman edib dedilәr: "Mәsih gәlәndә bu Adamın etdiklәrindәn çox әlamәt göstәrәcәkmi?" 32 Fariseylәr xalqın İsa haqqında belә dedi-qodu etdiyini eşitdilәr. Başçı kahinlәr vә fariseylәr Onu tutmaq üçün mühafizәçilәr göndәrdi. 33 İsa dedi: "Bir az müddәt dә Mәn sizinlә olacağam, sonra isә Mәni Göndәrәnin yanına gedәcәyәm. 34 Siz Mәni axtarıb tapmayacaqsınız vә Mәnim olacağım yerә gәlә bilmәzsiniz". 35 Bunun cavabında Yәhudilәr öz aralarında dedilәr: "Bu Adam hara gedәcәk ki, Onu tapa bilmәyәcәyik? Yunanlar arasına sәpәlәnmiş Yәhudilәrin yanına gedib Yunanlaramı tәlim öyrәdәcәk? 36 “Siz Mәni axtarıb tapmayacaqsınız vә Mәnim olacağım yerә siz gәlә bilmәzsiniz” sözü ilә nә demәk istәyir?" 37 Bayramın sonuncu, tәntәnәli günündә İsa qalxıb nida edәrәk dedi: "Kim susayıbsa, yanıma gәlib içsin. 38 Müqәddәs Yazılarda deyildiyi kimi, Mәnә iman edәnin daxilindәn hәyat suyu axan çaylar çıxacaq". 39 Bunu Ona iman edәnlәrin alacaqları Ruh barәdә söylәdi. Ruh isә hәlә yox idi, çünki İsa hәlә izzәtlәnmәmişdi. 40 Xalqın bir qismi bu sözlәri eşidәndә "Bu, doğrudan da, gәlmәli olan peyğәmbәrdir" dedilәr. 41 Başqaları isә "Bu, Mәsihdir" söylәdi, ancaq bәzilәri dedi: "Nә? Mәsih Qalileyadanmı gәlir? 42 Müqәddәs Yazılarda deyilmir ki, Mәsih Davudun nәslindәn, Davudun yaşadığı Bet-Lexem kәndindәn gәlir?" 43 Belәcә İsa barәdә xalq arasında fikir ayrılığı oldu. 44 Bәzilәri Onu tutmaq istәdi, amma heç kәs Ona toxunmadı. 45 Buna görә dә mühafizәçilәr başçı kahinlәrin vә fariseylәrin yanına qayıtdı. Onlar mühafizәçilәrdәn "Niyә Onu gәtirmәdiniz?" deyә soruşdu. 46 Mühafizәçilәr cavab verdi: "Hәlә indiyәcәn heç bir insan belә danışmayıb". 47 Fariseylәr onlara dedi: "Yoxsa sizi dә aldadıb? 48 Görün bir rәhbәr yaxud bir farisey Ona iman etdimi? 49 Bu Qanunu bilmәyәn xalqa gәlincә, onlar lәnәtә gәlib!" 50 Aralarından biri – bundan qabaq İsanın yanına gәlәn Nikodim onlara dedi: 51 "Qanunumuza görә, bir adama qulaq asmadan vә nә etdiyini bilmәdәn onu mühakimә etmәk doğrudurmu?" 52 Onlar Nikodimә dedi: "Bәlkә sәn dә Qalileyadansan? Araşdırsan, görәrsәn ki, Qalileyadan peyğәmbәr çıxmaz". 53 Bundan sonra hәr kәs öz evinә getdi.
Yәhya 8
1 Lakin İsa Zeytun dağına getdi. 2 Sәhәr tezdәn yenә mәbәdә gәldi. Bütün xalq Onun yanına toplaşdı, O da oturub onlara tәlim öyrәtmәyә başladı. 3 İlahiyyatçılar vә fariseylәr zina üstündә tutulmuş bir qadını oraya gәtirdilәr. Onu ortaya çıxarıb 4 İsaya dedilәr: "Müәllim, bu qadın zina edәrkәn әmәlindә yaxalandı. 5 Qanunda Musa bizә әmr edib ki, belәlәrini daşqalaq edәk. Bәs Sәn nә deyirsәn?" 6 Bunu İsanı sınamaq üçün deyirdilәr, Onu ittiham etmәk üçün bәhanә axtarırdılar. Amma İsa әyilib barmağı ilә yerә yazı yazmağa başladı. 7 Ondan tәkrar soruşduqları zaman dikәlib onlara dedi: "Sizdәn kim günahsızdırsa, qadına birinci daş atsın". 8 Sonra yenә әyilib yerә yazı yazdı. 9 Bu sözlәri eşidәnlәr başda ağsaqqallar olmaqla hamı bir-bir oradan uzaqlaşdı. İsanı tәk qoydular, qadın da ortada idi. 10 İsa dikәlib ona dedi: "Qadın, onlar hara getdi? Bәs heç kim sәni mәhkum etmәdi?" 11 Qadın "heç kim, Ağa" dedi. Onda İsa dedi: "Mәn dә sәni mәhkum etmirәm, get, daha günah etmә". 12 Sonra İsa yenә xalqa dedi: "Dünyanın nuru Mәnәm. Mәnim ardımca gәlәn heç vaxt qaranlıqda gәzmәyәcәk, hәyat nuruna malik olacaq". 13 Fariseylәr Ona dedi: "Sәn Öz barәndә şәhadәt edirsәn, Sәnin şәhadәtin etibarlı deyil". 14 İsa onlara cavab verdi: "Mәn Öz barәmdә şәhadәt etsәm dә, şәhadәtim etibarlıdır, çünki haradan gәlib hara gedәcәyimi bilirәm. Siz isә Mәnim haradan gәlib hara gedәcәyimi bilmirsiniz. 15 Siz bәşәr qaydalarına görә mühakimә edirsiniz, Mәnsә heç kәsi mühakimә etmirәm. 16 Mәn mühakimә etsәm dә, verdiyim hökm doğrudur, çünki tәk deyilәm, Mәni göndәrәn Ata da Mәnimlәdir. 17 Sizin Qanununuzda da yazılıb ki, iki nәfәrin şәhadәti etibarlıdır. 18 Mәn Öz barәmdә şәhadәt edirәm, Mәni göndәrәn Ata da Mәnim barәmdә şәhadәt edir". 19 Onda İsadan soruşdular: "Atan haradadır?" İsa cavab verdi: "Siz nә Mәni, nә dә Atamı tanıyırsınız. Әgәr Mәni tanısaydınız, Atamı da tanıyardınız". 20 İsa bu sözlәri mәbәddә, nәzir qutuları olan yerdә tәlim öyrәdәrkәn söylәdi. Heç kәs dә Onu tutmadı, çünki vaxtı hәlә gәlmәmişdi. 21 Sonra İsa yenә onlara dedi: "Mәn çıxıb gedirәm, siz Mәni axtaracaqsınız vә öz günahınız içindә ölәcәksiniz. Siz Mәnim gedәcәyim yerә gәlә bilmәzsiniz". 22 Onda Yәhudilәr dedi: "Mәgәr O Özünü öldürәcәk ki, “siz Mәnim gedәcәyim yerә gәlә bilmәzsiniz” deyir?" 23 İsa onlara dedi: "Siz aşağıdansınız, Mәn yuxarıdanam, siz bu dünyadansınız, Mәnsә bu dünyadan deyilәm. 24 Buna görә dә sizә “günahlarınız içindә ölәcәksiniz” dedim. Әgәr inanmasanız ki, O Mәnәm, günahlarınız içindә ölәcәksiniz". 25 Onda "Sәn Kimsәn?" deyә İsadan soruşdular. İsa onlara dedi: "Әvvәlcәdәn sizә nә söylәyirәmsә, Oyam. 26 Sizin barәnizdә söylәyәcәyim vә mühakimә edәcәyim çox şeylәr var. Lakin Mәni göndәrәn haqdır vә Mәn Ondan eşitdiklәrimi dünyaya söylәyirәm". 27 İsanın onlara Ata barәdә danışdığını anlamadılar. 28 Onda İsa dedi: "Bәşәr Oğlunu yuxarı qaldırdığınız vaxt bilәcәksiniz ki, O Mәnәm vә Özümdәn bir şey etmirәm, ancaq Ata Mәnә necә öyrәdibsә, o cür danışıram. 29 Mәni Göndәrәn Mәnimlәdir. O Mәni tәk qoymadı, çünki Mәn daim Onun xoşuna gәlәnlәri edirәm". 30 İsa bu sözlәri söylәdiyi zaman bir çox adam Ona iman etdi. 31 O zaman İsa Ona inanmış Yәhudilәrә dedi: "Әgәr siz Mәnim sözümә sadiq qalsanız, hәqiqәtәn, Mәnim şagirdlәrimsiniz. 32 Onda siz hәqiqәti bilәcәksiniz vә hәqiqәt sizi azad edәcәk". 33 Yәhudilәr İsaya cavab verdi: "Biz İbrahimin nәslindәnik, heç kәsә heç vaxt kölә olmamışıq. Bәs Sәn niyә “azad olacaqsınız” deyirsәn?" 34 İsa onlara dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: günah edәn hәr kәs günahın kölәsidir. 35 Kölә evdә daim qalmaz, oğulsa daim qalar. 36 Buna görә dә әgәr Oğul sizi azad etsә, hәqiqәtәn dә, azad olacaqsınız. 37 İbrahimin nәslindәn olduğunuzu bilirәm, ancaq bununla belә, Mәni öldürmәyә çalışırsınız. Çünki Mәnim sözüm sizin ürәyinizdә yer tapmır. 38 Mәn Atanın yanında gördüklәrimi söylәyirәm, sizsә öz atanızdan eşitdiklәrinizi yerinә yetirirsiniz". 39 Onlar İsanın cavabında "bizim atamız İbrahimdir" dedi. İsa onlara dedi: "İbrahimin övladları olsaydınız, İbrahimin etdiyi әmәllәri edәrdiniz. 40 Sizsә indi Mәni – Allahdan eşitdiyi hәqiqәti sizә söylәyәn Adamı öldürmәyә çalışırsınız. İbrahim belә etmәdi. 41 Siz öz atanızın әmәllәrini edirsiniz". Ona dedilәr: "Biz zinadan doğulmamışıq, bizim bir Atamız var, O da Allahdır". 42 İsa onlara dedi: "Әgәr Allah sizin Atanız olsaydı, Mәni sevәrdiniz, çünki Mәn Allahdan çıxıb gәlmişәm vә indi buradayam. Mәn Özümdәn gәlmәdim, lakin O Mәni göndәrdi. 43 Söylәdiyimi niyә anlamırsınız? Çünki Mәnim sözümü dinlәyә bilmirsiniz. 44 Siz atanız iblisdәnsiniz vә atanızın arzularını yerinә yetirmәk istәyirsiniz. O, başlanğıcdan qatil idi vә hәqiqәtә sadiq qalmadı, çünki onda hәqiqәt yoxdur. Yalan söylәyәndә öz xasiyyәtinә görә söylәyir, çünki yalançıdır vә yalanın atasıdır. 45 Mәnsә hәqiqәti söylәdiyim üçün siz Mәnә inanmırsınız. 46 Sizdәn kim sübut edәr ki, Mәn bir günah etmişәm? Mәn hәqiqәti söylәyirәmsә, niyә Mәnә inanmırsınız? 47 Allahdan olan şәxs Allahın sözlәrini dinlәyәr. Sizsә dinlәmirsiniz, çünki Allahdan deyilsiniz". 48 Yәhudilәr cavabında Ona dedi: "Sәn Samariyalısan vә Sәndә cin var. Mәgәr doğru demirikmi?" 49 İsa cavab verdi: "Mәndә cin yoxdur, amma Atama hörmәt edirәm, sizsә Mәni hörmәtdәn salırsınız. 50 Mәn Özümә izzәt axtarmıram, Mәnә izzәt axtaran vә bu işi mühakimә edәn Biri var. 51 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: kim Mәnim sözümә riayәt edәrsә, heç vaxt ölüm görmәyәcәk". 52 Yәhudilәr Ona dedi: "İndi bildik ki, Sәndә cin var. İbrahim dә öldü, peyğәmbәrlәr dә. Amma Sәn “kim Mәnim sözümә riayәt edәrsә, heç vaxt ölmәyәcәk” deyirsәn. 53 Yoxsa Sәn atamız İbrahimdәn dә üstünsәn? O da öldü, peyğәmbәrlәr dә. Axı Sәn Özünü kim sayırsan?" 54 İsa cavab verdi: "Әgәr Mәn Özümü izzәtlәndirirәmsә, Mәnim izzәtim heçdir, amma Mәni izzәtlәndirәn Atamdır. Siz Onun barәsindә “Allahımızdır” deyirsiniz, 55 lakin Onu tanımırsınız. Mәnsә Onu tanıyıram. Әgәr “Onu tanımıram” desәydim, sizin kimi yalançı olardım. Lakin Mәn Onu tanıyıram vә sözünә riayәt edirәm. 56 Atanız İbrahim Mәnim günümü görәcәyi üçün şad oldu, görüb sevindi". 57 Buna görә Yәhudilәr Ona dedi: "Sәnin heç әlli yaşın yoxdur, İbrahimi necә görmüsәn?" 58 İsa onlara dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: İbrahim olmazdan qabaq Var Olan Mәnәm". 59 O zaman İsanı daşqalaq etmәk üçün yerdәn daş götürdülәr, ancaq İsa gizlәndi vә mәbәddәn çıxdı.
Yәhya 9
1 İsa yolla gedәrkәn anadangәlmә kor bir adam gördü. 2 Şagirdlәri Ondan soruşdu: "Rabbi, kim günah etdi ki, bu adam kor doğuldu: özü, yoxsa ata-anası?" 3 İsa cavab verdi: "Nә özü günah etdi, nә dә ata-anası. Amma Allahın işlәri onun hәyatında görünsün deyә belә oldu. 4 Nә qәdәr ki gündüzdür, Mәni Göndәrәnin işlәrini görmәliyik. Tezliklә gecә gәlir, o zaman heç kim işlәyә bilmәz. 5 Dünyada olduğum müddәtdә dünyanın nuru Mәnәm". 6 Bu sözlәri deyәndәn sonra yerә tüpürdü, tüpürcәklә palçıq düzәltdi vә palçığı kor adamın gözlәrinә sürtdü. 7 Sonra ona dedi: "Get, Şiloah hovuzunda yuyun". "Şiloah""göndәrilmiş"demәkdir. O da gedib yuyundu vә gözlәri açılmış halda qayıtdı. 8 Qonşuları vә onu әvvәllәr bir dilәnçi kimi tanıyanlar deyirdi: "Әvvәllәr oturub dilәnәn adam bu deyilmi?" 9 Bәzisi "odur" dedi, bәzisi "xeyr, amma ona oxşayır" dedi. Özü isә "mәnәm" dedi. 10 Ondan "Elә isә gözlәrin necә açıldı?" deyә soruşdular. 11 O cavab verdi: "İsa deyilәn Adam palçıq düzәldib gözlәrimә sürtdü vә mәnә “Şiloah hovuzuna get, yuyun” dedi, mәn dә gedib yuyundum vә gözlәrim açıldı". 12 Ondan "Bәs İsa haradadır?" deyә soruşdular. O isә "bilmirәm" dedi. 13 Әvvәllәr kor olan adamı fariseylәrin yanına apardılar. 14 İsanın palçıq düzәldib onun gözlәrini açdığı gün Şәnbә günü idi. 15 Fariseylәr o adamdan gözlәrinin necә açıldığını soruşdular. O adam da onlara dedi: "O mәnim gözlәrimә palçıq qoydu, mәn dә yuyundum vә indi görürәm". 16 Onda fariseylәrdәn bәzisi dedi: "Bu Adam Allahdan gәlmәyib, çünki Şәnbә gününә riayәt etmir". Başqaları isә dedi: "Günahkar adam belә әlamәtlәri necә göstәrә bilәr?" Onların arasında fikir ayrılığı düşdü. 17 Onda yenә kor adamdan soruşdular: "Bәs sәn bu Adam barәdә nә deyirsәn? Axı O sәnin gözlәrini açdı". Kor adam "O, peyğәmbәrdir" dedi. 18 Yәhudi başçıları gözlәri açılmış adamın ata-anasını çağırmayınca onun kor olub gözlәri açıldığına inanmadılar. 19 Ata-anasından soruşdular: "Kor doğulduğunu söylәdiyiniz oğlunuz budurmu? Elә isә necә olur ki, indi görür?" 20 Ata-anası dedi: "Bilirik ki, bu bizim oğlumuzdur vә kor doğulub. 21 Ancaq bilmirik ki, indi necә görür ya gözlәrini kim açıb. Özündәn soruşun. Hәddi-büluğa çatıb, qoy özü barәdә özü danışsın". 22 Ata-anası Yәhudi başçılarından qorxduqları üçün bu sözlәri söylәdilәr, çünki Yәhudi başçıları artıq qәrara almışdılar ki, İsanın Mәsih olduğunu iqrar edәn hәr kәs sinaqoqdan qovulsun. 23 Buna görә dә o adamın ata-anası "hәddi-büluğa çatıb, özündәn soruşun" dedi. 24 Yәhudi başçıları әvvәllәr kor olan adamı ikinci dәfә çağırıb ona dedilәr: "Allahın izzәti naminә doğru söylә. Biz bu Adamın günahkar olduğunu bilirik". 25 O da cavab verdi: "O Adamın günahkar olub-olmadığını bilmirәm. Bir şeyi bilirәm ki, әvvәl kor idim, amma indi görürәm". 26 Ondan soruşdular: "O sәnә nә etdi? Gözlәrini necә açdı?" 27 Onlara cavab verdi: "İndicә sizә söylәdim, amma qulaq asmadınız. Bunu niyә yenә eşitmәk istәyirsiniz? Bәlkә siz dә Onun şagirdi olmaq istәyirsiniz?" 28 Onu söyüb dedilәr: "Onun şagirdi sәnsәn, bizsә Musanın şagirdlәriyik. 29 Biz Allahın Musa ilә danışdığını bilirik, bu Adamınsa haradan gәldiyini bilmirik". 30 O adam onlara dedi: "Qәribәdir ki, siz Onun haradan gәldiyini bilmirsiniz, amma O mәnim gözlәrimi açdı. 31 Allahın günahkarlara qulaq asmadığını bilirik, lakin mömin olub Allahın iradәsinә әmәl edәn adama O qulaq asır. 32 Әzәldәn bәri eşidilmәyib ki, kimsә anadangәlmә kor bir adamın gözlәrini açsın. 33 Әgәr bu Adam Allahdan gәlmәsәydi, heç nә edә bilmәzdi". 34 Onlar o adama cavab verdi: "Başdan-ayağa günah içindә doğuldun. İndi sәnmi bizә dәrs verirsәn?" Onda onu bayıra atdılar. 35 O adamı bayıra atdıqlarını İsa eşitdi vә onu tapıb dedi: "Sәn Bәşәr Oğluna iman edirsәnmi?" 36 O soruşdu: "Ağa, O kimdir ki, Ona iman edim?" 37 İsa ona dedi: "İndi gördüyün vә sәninlә danışan Adam Odur". 38 O da "ya Rәbb, iman edirәm" dedi vә İsaya sәcdә etdi. 39 İsa dedi: "Mühakimә etmәk üçün bu dünyaya gәldim ki, qoy görmәyәnlәr görsün, görәnlәrsә kor olsun". 40 Onun yanında olan bәzi fariseylәr bu sözlәri eşidib "Yoxsa biz dә koruq?" deyә Ondan soruşdular. 41 İsa onlara dedi: "Әgәr kor olsaydınız, günahınız olmazdı. Amma indi “görürük” dediyiniz üçün günahınız üstünüzdә qalır.
Yәhya 10
1 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: qoyun ağılına qapıdan girmәyib başqa yerdәn aşan oğru vә quldurdur. 2 Amma qapıdan girәn qoyunların çobanıdır. 3 Keşikçi qapını onun üzünә açar vә qoyunlar onun sәsinә qulaq asar. O da öz qoyunlarını adları ilә çağırar vә onları çölә çıxarar. 4 Öz qoyunlarının hamısını çölә çıxarandan sonra onların önündә gedәr vә qoyunlar da ardınca gedәr, çünki onun sәsini tanıyırlar. 5 Amma yad adamın ardınca getmәzlәr, ondan qaçarlar, çünki yad adamların sәsini tanımazlar". 6 İsa bu mәsәli onlara söylәdi, amma onlar İsanın sözlәrinin mәnasını anlamadı. 7 İsa yenә onlara dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: qoyunların qapısı Mәnәm. 8 Mәndәn әvvәl gәlәnlәrin hamısı oğru vә quldur idi, amma qoyunlar onlara qulaq asmadı. 9 Qapı Mәnәm, kim Mәndәn girәrsә, xilas olar, girib-çıxar vә özünә otlaq tapar. 10 Oğru yalnız qarәt etmәk, öldürmәk vә tәlәf etmәk üçün gәlir. Mәn isә gәldim ki, onlar hәyata, bol hәyata malik olsun. 11 Yaxşı çoban Mәnәm, yaxşı çoban qoyunlar uğrunda canını qurban verәr. 12 Qoyunların çobanı olmayan muzdur isә canavarın gәldiyini görәndә onları atıb qaçar, çünki qoyunların sahibi deyil. Canavar da onları qapıb pәrәn-pәrәn salar. 13 Muzdur qaçar, çünki muzdurdur, qoyunlar üçün qayğı çәkmәz. 14 Yaxşı çoban Mәnәm. Necә ki Ata Mәni tanıyır vә Mәn Atanı tanıyıram, elәcә dә özümünkülәri tanıyıram, özümünkülәr dә Mәni tanıyır. Mәn quzular uğrunda canımı qurban verirәm. 16 Bu ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da gәtirmәliyәm. Onlar da sәsimi eşidәcәk, belәcә tәk sürü, tәk Çoban olacaq. 17 Buna görә dә Ata Mәni sevir, çünki Mәn canımı qurban verirәm ki, sonra onu geri alım. 18 Canımı Mәndәn heç kәs ala bilmәz, amma onu Özüm verirәm. Onu vermәyә dә, sonra geri almağa da ixtiyarım var. Bu әmri Atamdan almışam". 19 Bu sözlәr üstündә Yәhudilәr arasında yenә fikir ayrılığı düşdü. 20 Onların çoxu dedi: "Onda cin var, dәlidir. Niyә Ona qulaq asırsınız?" 21 Başqaları dedi: "Bunlar cinә tutulmuş adamın sözlәri deyil. Cin heç kor adamın gözlәrini aça bilәrmi?" 22 O vaxt Yerusәlimdә Tәqdis bayramı keçirilirdi. Qış idi. 23 İsa mәbәdin hәyәtindә olan Süleymanın eyvanında gәzirdi. 24 Yәhudilәr İsanın әtrafına yığılıb Ona dedilәr: "Nә vaxta qәdәr ürәyimizi intizarda saxlayacaqsan? Әgәr Sәn Mәsihsәnsә, bizә açıq söylә". 25 İsa onlara cavab verdi: "Sizә söylәdim, ancaq buna inanmırsınız. Atamın adı ilә gördüyüm işlәr Mәnim barәmdә şәhadәt edir. 26 Amma siz inanmırsınız, çünki Mәnim quzularımdan deyilsiniz. 27 Quzularım sәsimi eşidir, Mәn dә onları tanıyıram vә Mәnim ardımca gәlirlәr. 28 Mәn onlara әbәdi hәyat verirәm. Onlar heç vaxt hәlak olmayacaq vә heç kim onları әlimdәn qapmayacaq. 29 Onları Mәnә verәn Atam hamıdan böyükdür. Onları heç kim Atanın әlindәn qapa bilmәz. 30 Mәn vә Ata birik". 31 Yәhudilәr yenә yerdәn daş götürdülәr ki, Onu daşqalaq etsinlәr. 32 İsa onlara dedi: "Sizә Atadan gәlәn çoxlu yaxşı iş göstәrdim. Siz bunların hansına görә Mәni daşqalaq etmәk istәyirsiniz?" 33 Yәhudilәr Ona cavab verdi: "Sәni yaxşı işinә görә deyil, insan olduğun halda Özünü Allah sayaraq küfr etdiyinә görә daşqalaq edirik". 34 İsa onlara dedi: "Mәgәr sizin öz Qanununuzda yazılmayıb ki, “demişәm: ‹Siz allahlarsınız›”? 35 Allah Öz kәlamını göndәrdiyi adamlara “allahlarsınız” deyir. Müqәddәs Yazı ki pozula bilmәz. 36 Bәs siz niyә “Allahın Oğluyam” dediyim üçün Mәnә – Atanın tәqdis edib dünyaya göndәrdiyi Şәxsә “küfr edirsәn” deyirsiniz? 37 Әgәr Atamın işlәrini görmürәmsә, Mәnә inanmayın. 38 Amma bu işlәri görürәmsә, Mәnә inanmasanız da, bunlara inanın. Onda Atanın Mәndә, Mәnim dә Atada olduğumu anlayıb bilәrsiniz". 39 Onlar yenә İsanı tutmağa çalışdı, amma O, әllәrindәn sıyrılıb çıxdı. 40 İsa yenә İordanın o biri sahilinә, Yәhyanın әvvәllәr vәftiz etdiyi yerә getdi vә orada qaldı. 41 Çoxlu adam Onun yanına gәlib dedi: "Yәhya heç bir әlamәt göstәrmәsә dә, onun bu Adam barәdә dediyi bütün sözlәr doğru çıxdı". 42 Bir çox adam da orada İsaya iman etdi.
Yәhya 11
1 Lazar adlı bir adam xәstәlәnmişdi. O, Mәryәmlә bacısı Martanın yaşadığı Bet-Anya kәndindәn idi. 2 Rәbbin üzәrinә әtirli yağ çәkib ayaqlarını saçları ilә silәn hәmin Mәryәm idi. Xәstәlәnәn Lazar onun qardaşı idi. 3 Bu sәbәbdәn iki bacı "ya Rәbb, sevdiyin adam xәstәdir" deyә İsaya xәbәr göndәrdi. 4 İsa bunu eşidib dedi: "Bu xәstәliyin nәticәsi ölüm yox, Allahın izzәti vә Allah Oğlunun bununla izzәt qazanması olacaq". 5 İsa Martanı, onun bacısını vә Lazarı sevirdi. 6 Buna görә dә Lazarın xәstәlәndiyini eşidәndә olduğu yerdә daha iki gün qaldı. 7 Sonra isә şagirdlәrә "yenә Yәhudeyaya gedәk" dedi. 8 Şagirdlәr Ona dedi: "Rabbi, oradakı Yәhudilәr bir az әvvәl Sәni daşqalaq etmәyә çalışırdı. Sәn yenә dә oraya qayıdırsan?" 9 İsa cavab verdi: "Gündә on iki saat yoxdurmu? Kim gündüz vaxtı gәzәrsә, büdrәmәz, çünki bu dünyanın nurunu görür. 10 Lakin kim gecә vaxtı gәzәrsә, büdrәyәr, çünki daxilindә nur yoxdur". 11 İsa bu sözlәri söylәdikdәn sonra onlara dedi: "Dostumuz Lazar uyuyub. Mәn onu oyatmaq üçün gedirәm". 12 Onda şagirdlәr Ona dedi: "Әgәr uyuyubsa, sağalacaq". 13 İsa onun ölümü barәdә danışmışdı, amma onlar elә bildilәr ki, yuxuya getdiyini söylәyib. 14 Onda İsa onlara açıqca dedi: "Lazar ölüb. 15 Mәn dә sizin uğrunuzda, iman etmәyiniz üçün orada olmadığıma sevinirәm. Amma gәlin onun yanına gedәk". 16 "Әkiz"adlanan Tomas o biri şagirdlәrә dedi: "Biz dә gedәk ki, Onunla ölәk". 17 İsa gәlib Lazarın artıq dörd gündәn bәri qәbirdә olduğunu bildi. 18 Bet-Anya Yerusәlimdәn on beş stadi mәsafәsindә idi. 19 Bir çox Yәhudi Marta vә Mәryәmә qardaşlarının ölümünә görә tәsәlli vermәyә gәlmişdi. 20 Marta İsanın gәldiyini eşidәndә Onu qarşılamağa çıxdı, ancaq Mәryәm evdә oturmuşdu. 21 Marta İsaya dedi: "Ya Rәbb, әgәr Sәn burada olsaydın, qardaşım ölmәzdi. 22 Ancaq bilirәm ki, Sәn indi dә Allahdan nә dilәsәn, O Sәnә verәcәk". 23 İsa ona "qardaşın dirilәcәk" dedi. 24 Marta Ona dedi: "Bilirәm ki, dirilmә zamanı, son gündә o da dirilәcәk". 25 İsa ona dedi: "Dirilmә vә hәyat Mәnәm. Mәnә iman edәn ölsә dә, yaşayar, 26 yaşayıb Mәnә iman edәn dә heç vaxt ölmәz. Buna inanırsanmı?" 27 Marta Ona cavab verdi: "Bәli, ya Rәbb, inanıram ki, dünyaya gәlmәli olan Allahın Oğlu Mәsih Sәnsәn". 28 Marta bunu söylәdikdәn sonra gedib bacısı Mәryәmi gizlicә çağırdı vә dedi: "Müәllim buradadır vә sәni çağırır". 29 Mәryәm bunu eşidәn kimi tez qalxıb İsanın yanına getdi. 30 İsa hәlә kәndә girmәyib Martanın Onu qarşıladığı yerdә qalmışdı. 31 Mәryәmlә birgә evdә olan vә ona tәsәlli verәn Yәhudilәr qadının tez qalxıb bayıra çıxdığını görәndә elә bildilәr ki, ağlamaq üçün qәbirin yanına gedir. Buna görә dә onun ardınca getdilәr. 32 Mәryәm İsanın olduğu yerә gәlib Onu gördü vә ayaqlarına düşüb dedi: "Ya Rәbb, әgәr Sәn burada olsaydın, qardaşım ölmәzdi". 33 İsa onun vә yanında gәlәn Yәhudilәrin ağladığını görәndә әhvalı pozuldu vә tәlaşa düşdü. 34 İsa onlardan "Mәrhumu haraya qoymusunuz?" deyә soruşdu. Ona "Ağa, gәl bax" dedilәr. 35 İsa ağladı. 36 Onda Yәhudilәr "Bax onu necә dә sevirmiş!" söylәdilәr. 37 Lakin onlardan bәzisi dedi: "Korun gözlәrini açan bu Şәxs bir şey edә bilmәzdi ki, bu adam ölmәsin?" 38 O zaman İsa yenә әhvalı pozulmuş halda qәbirin yanına gәldi. Qәbir bir mağara idi vә ağzına daş qoyulmuşdu. 39 İsa "daşı götürün" dedi. Mәrhumun bacısı Marta Ona dedi: "Ya Rәbb, artıq iylәnib, çünki öldüyü dörd gündür". 40 İsa dedi: "Axı Mәn sәnә söylәmәdimmi, iman etsәn, Allahın izzәtini görәcәksәn?" 41 Belәcә daşı götürdülәr. İsa da başını yuxarı qaldırıb dedi: "Ey Ata, Mәni eşitdiyin üçün Sәnә şükür edirәm. 42 Bilirәm ki, Mәni hәmişә eşidirsәn. Lakin bunu әtrafımda duran xalq üçün söylәdim ki, Mәni Sәn göndәrdiyinә inansınlar". 43 Bu sözlәri söylәdikdәn sonra "Lazar, bayıra çıx!" deyә bәrkdәn qışqırdı. 44 Ölü dә bayıra çıxdı. Onun әl-ayağı sarğılarla vә üzü dәsmalla bağlanmışdı. İsa onlara "onu açın vә buraxın getsin" dedi. 45 Onda Mәryәmin yanına gәlәn vә İsanın nә etdiyini görәn Yәhudilәrin bir çoxu Ona iman etdi. 46 Lakin onlardan bәzisi fariseylәrin yanına gedib İsanın nә etdiyini onlara danışdı. 47 Onda başçı kahinlәr vә fariseylәr Ali Şuranı toplayıb dedilәr: "Nә edәk? Bu Adam çoxlu әlamәt göstәrir. 48 Әgәr Ona mane olmasaq, hamı Ona iman edәcәk. Romalılar da gәlib mәbәdimizi vә millәtimizi mәhv edәcәk". 49 Orada olanlardan biri, hәmin il baş kahin olan Qayafa onlara dedi: "Siz heç nә bilmirsiniz. 50 Başa düşmürsünüz ki, bütün bu millәtin mәhv olmağındansa bir Adamın xalq uğrunda ölmәsi sizin üçün daha yaxşıdır?" 51 O bu sözlәri özündәn söylәmәdi, lakin o il baş kahin olduğu üçün peyğәmbәrlik edib xәbәr verdi ki, İsa bu millәtin uğrunda – 52 tәkcә millәtin uğrunda deyil, Allahın hәr tәrәfә sәpәlәnmiş övladlarını bir yerә toplamaq üçün ölәcәk. 53 Belәcә o gündәn etibarәn İsanı öldürmәyi qәrara aldılar. 54 Buna görә dә İsa daha Yәhudilәrin arasında açıq gәzmirdi. Oradan çöllüyә yaxın diyara, Efrayim adlanan şәhәrә getdi vә şagirdlәrlә orada qaldı. 55 Yәhudilәrin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı. Çoxlu adam paklanmaq üçün Pasxadan qabaq kәndlәrdәn Yerusәlimә getdi. 56 Onlar İsanı axtarırdılar vә mәbәddә dayanıb bir-birlәrinә deyirdilәr: "Necә fikirlәşirsiniz? O, bayrama heç gәlmәyәcәkmi?" 57 Başçı kahinlәr vә fariseylәr Onu tutmaq mәqsәdi ilә "harada olduğunu kim bilirsә, göstәrsin" deyә әmr vermişdilәr.
Yәhya 12
1 Pasxadan altı gün әvvәl İsa Bet-Anyaya gәldi. İsanın ölülәr arasından diriltdiyi Lazar da orada idi. 2 Orada İsanın şәrәfinә ziyafәt verdilәr. Marta xidmәt edirdi. Lazar da İsa ilә birgә süfrә arxasında oturanların arasında idi. 3 Mәryәm isә bir litra çox qiymәtli xalis nard yağını götürәrәk İsanın ayaqlarına çәkib onları saçları ilә sildi. Yağın әtri evi bürüdü. 4 Lakin İsanın şagirdlәrindәn biri, Ona xәyanәt edәcәk Yәhuda İskaryot dedi: 5 "Nә üçün bu әtir üç yüz dinara satılıb yoxsullara verilmәdi?" 6 Bu sözü yoxsulların qayğısına qaldığı üçün deyil, oğru olduğuna görә söylәdi, çünki özündә olan pul qutusuna qoyulanların bir hissәsini oğurlayırdı. 7 Onda İsa dedi: "Qadını rahat burax, qoy bunu Mәnim dәfn günüm üçün saxlasın. 8 Çünki yoxsullar hәmişә sizin yanınızdadır, Mәn isә hәmişә yanınızda olmayacağam". 9 Yәhudilәrdәn böyük bir kütlә İsanın orada olduğunu öyrәnәndә hәm İsaya görә, hәm dә Onun ölülәr arasından diriltdiyi Lazarı görmәk üçün oraya gәldi. 10 Onda başçı kahinlәr öz aralarında Lazarı da öldürmәyi qәrara aldılar. 11 Çünki Lazara görә çoxlu Yәhudi gedib İsaya iman edirdi. 12 Ertәsi gün bayrama gәlәn böyük kütlә İsanın Yerusәlimә gәlәcәyini eşidәndә 13 xurma budaqları götürәrәk Onu qarşılamağa çıxdı. Onlar "Hosanna! Rәbbin ismi ilә gәlәn İsrailin Padşahına alqış olsun!" deyә qışqırırdı. 14 İsa bir sıpa tapıb belinә mindi. Necә ki yazılıb: 15 "Ey Sion qızı, qorxma. Bax Padşahın bir sıpaya minib gәlir". 16 Şagirdlәri o zaman bu şeylәri anlamadılar. Lakin İsa izzәtlәnәndәn sonra barәsindә bunun yazıldığını vә xalqın Ona nә etdiyini yada saldılar. 17 İsanın Lazarı qәbirdәn çağırıb ölülәr arasından diriltdiyi zaman Onun yanında olan camaat buna şahid idi. 18 Xalq İsanın bu әlamәti göstәrdiyini eşitmişdi, buna görә dә Onu qarşılamağa çıxdı. 19 Bu sәbәbdәn fariseylәr bir-birlәrinә dedilәr: "Baxın әlinizdәn bir iş gәlmir. Artıq alәm Onun ardınca getdi". 20 Bayramda Yerusәlimә ibadәtә gәlәnlәr arasında bәzi Yunanlar da var idi. 21 Onlar Qalileyanın Bet-Sayda şәhәrindәn olan Filipin yanına gәlib "ağa, biz İsanı görmәk istәyirik" deyә ondan xahiş etdilәr. 22 Filip gәlib Andreyә söylәdi, Andrey vә Filip dә birgә gәlib İsaya xәbәr verdi. 23 İsa cavabında dedi: "Bәşәr Oğlunun izzәtlәnmәk vaxtı gәldi. 24 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: әgәr bir buğda dәnәsi torpağa düşüb ölmürsә, tәk qalır, amma ölürsә, çoxlu mәhsul verir. 25 Öz canını sevәn kәs onu itirәr, bu dünyada canı üçün qayğı çәkmәyәnsә onu әbәdi hәyat üçün qoruyar. 26 Kim Mәnә xidmәt etmәk istәsә, ardımca gәlsin. Mәn harada olacağamsa, Mәnim xidmәtçim dә orada olacaq. Kim Mәnә xidmәt etsә, Ata ona hörmәt edәcәk. 27 İndi ürәyim tәlaş keçirir. Nә deyim? “Ey Ata, Mәni bu andan xilas et” deyimmi? Lakin Mәn elә bu an üçün gәldim. 28 Ey Ata, Öz adını izzәtlәndir!" Bunun cavabında göydәn "Öz adımı izzәtlәndirdim, yenә dә izzәtlәndirәcәyәm" deyә bir sәs gәldi. 29 Orada duran xalqın bir qismi "göy guruldadı" dedi, başqaları isә "Onunla bir mәlәk danışdı" söylәdi. 30 İsa cavab verdi: "Bu sәs Mәnim üçün deyil, sizin üçün gәldi. 31 İndi isә bu dünyaya hökm verilәcәk vә bu dünyanın hökmdarı bayıra atılacaq. 32 Mәn yerdәn yuxarı qaldırılsam, bütün insanları Özümә cәzb edәcәyәm". 33 İsa bu sözü söylәmәklә necә bir ölümlә ölәcәyinә işarә etdi. 34 Xalq Onun cavabında dedi: "Qanundan eşitdiyimizә görә Mәsih әbәdi qalacaq. Bәs Sәn niyә “Bәşәr Oğlu yuxarı qaldırılmalıdır” deyirsәn? Bu Bәşәr Oğlu kimdir?" 35 Onda İsa onlara dedi: "Qısa bir müddәt dә nur sizin aranızda olacaq. Nurunuz olarkәn gәzin ki, sizi qaranlıq tutmasın. Çünki qaranlıqda gәzәn hara getdiyini bilmәz. 36 Nurunuz var ikәn nura iman edin ki, nur övladları olasınız". İsa bu sözlәri söylәyәndәn sonra gedib onlardan gizlәndi. 37 Onların qabağında bu qәdәr әlamәt göstәrdiyi halda yenә Ona iman etmirdilәr. 38 Bunlar ona görә baş verdi ki, Yeşaya peyğәmbәrin bu sözlәri yerinә yetsin: "Ya Rәbb, xәbәrimizә kim inandı, Rәbbin gücü kimә zühur oldu?" 39 Onlar iman edә bilmirdi, ona görә ki Yeşaya başqa yerdә deyib: 40 "Allah onların gözlәrini kor etdi Vә ürәklәrini kütlәşdirdi ki, Gözlәri ilә görmәsinlәr, Ürәklәri ilә anlamasınlar Vә Mәnә sarı dönmәsinlәr ki, Mәn onlara şәfa verim". 41 Yeşaya İsanın ehtişamını gördüyü üçün bu sözlәri deyәrәk Onun barәsindә danışıb. 42 Bununla bәrabәr, rәhbәrlәrdәn bir çoxu İsaya iman etdi, lakin sinaqoqdan qovulmasınlar deyә fariseylәrә görә bunu açıq bildirmәdilәr. 43 Çünki insanlardan izzәt qazanmağı Allahdan izzәt almaqdan artıq sevdilәr. 44 İsa nida edib dedi: "Mәnә iman edәn Mәnә deyil, Mәni Göndәrәnә iman edir. 45 Mәni görәn dә Mәni Göndәrәni görür. 46 Mәn dünyaya nur olub gәldim ki, Mәnә iman edәn hәr kәs qaranlıqda qalmasın. 47 Kim sözlәrimi eşidib onlara riayәt etmәzsә, Mәn onu mühakimә etmәrәm, çünki dünyanı mühakimә etmәk üçün deyil, onu xilas etmәk üçün gәldim. 48 Mәni rәdd edib sözlәrimi qәbul etmәyәni mühakimә edәn bir şey var: bu da Mәnim söylәdiyim sözdür ki, son gündә onu mühakimә edәcәk. 49 Çünki Mәn Özümdәn söylәmәdim, Mәni göndәrәn Ata nә deyәcәyim vә nә söylәyәcәyim haqqında Mәnә әmr verdi. 50 Mәn bilirәm ki, Onun әmri әbәdi hәyatdır. Belәcә Mәnim söylәdiklәrimi Ata Mәnә necә dedisә, elәcә dә söylәyirәm".
Yәhya 13
1 Pasxa bayramı әrәfәsi idi. İsa artıq bu dünyadan ayrılıb Atanın yanına gedәcәyi mәqamın gәldiyini bilirdi. O, dünyada Özünә mәxsus olanları hәmişә sevmişdi vә axıra qәdәr dә sevdi. 2 Axşam yemәyi zamanı iblis artıq Ona xәyanәt etmәk fikrini Şimon İskaryot oğlu Yәhudanın ürәyinә qoymuşdu. 3 İsa Atanın hәr şeyi Onun ixtiyarına verdiyini, Allahdan gәldiyini vә Allahın yanına qayıdacağını bilirdi. 4 O, süfrәdәn qalxıb üst paltarını bir yana qoydu vә bir dәsmal götürüb belinә bağladı. 5 Sonra lәyәnә su töküb şagirdlәrin ayaqlarını yumağa vә belinә bağladığı dәsmalla silmәyә başladı. 6 İsa Şimon Peterә yaxınlaşanda o, İsaya "Ya Rәbb, Sәnmi mәnim ayaqlarımı yuyacaqsan?" dedi. 7 İsa cavabında ona dedi: "Mәnim nә etdiyimi sәn indi bilmәzsәn, amma sonra anlayacaqsan". 8 Peter Ona dedi: "Mәnim ayaqlarımı heç vaxt yumayacaqsan!" İsa ona cavab verdi: "Әgәr sәni yumasam, Mәnim yanımda yerin olmaz". 9 Şimon Peter Ona dedi: "Ya Rәbb, tәkcә ayaqlarımı deyil, әllәrimi vә başımı da yu". 10 İsa ona dedi: "Çimmiş adam üçün tәkcә ayaqlarını yumaq kifayәtdir, çünki başdan-başa tәmizdir. Siz dә tәmizsiniz, amma hamınız yox". 11 Çünki Ona kimin xәyanәt edәcәyini bilirdi, buna görә dә "hamınız tәmiz deyilsiniz" söylәdi. 12 İsa onların ayaqlarını yuduqdan sonra paltarını geyindi vә yenә süfrәyә oturaraq onlara dedi: "Mәnim sizә nә etdiyimi bilirsinizmi? 13 Siz Mәni “Müәllim” vә “Rәbb” deyә çağırırsınız vә doğru deyirsiniz, çünki Mәn elә Oyam. 14 İndi ki Mәn Rәbb vә Müәllim olduğum halda sizin ayaqlarınızı yudum, siz dә bir-birinizin ayaqlarını yumalısınız. 15 Çünki sizә nümunә göstәrdim ki, Mәnim sizә etdiyimi siz dә bir-birinizә edәsiniz. 16 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: qul ağasından, elçi dә onu göndәrәndәn üstün deyil. 17 Әgәr bu şeylәri bilib onlara әmәl edirsinizsә, bәxtiyarsınız. 18 Hamınız barәdә söylәmirәm. Mәn Öz seçdiklәrimi tanıyıram. Amma qoy “çörәyimi yeyәn Mәnә xәyanәt etdi” deyәn Müqәddәs Yazı yerinә yetsin. 19 İndi bu şeylәr baş vermәzdәn әvvәl sizә bunları söylәyirәm ki, baş verәndә inanasınız: O Mәnәm. 20 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Mәnim göndәrdiyim bir nәfәri qәbul edәn şәxs Mәni qәbul edәr, Mәni qәbul edәn dә Mәni Göndәrәni qәbul edәr". 21 İsa bu sözlәri söylәdikdәn sonra ürәyi tәlaşa düşdü vә şәhadәt edib dedi: "Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: sizlәrdәn biri Mәnә xәyanәt edәcәk". 22 Şagirdlәr Onun kimin barәsindә danışdığını bilmәyib çaşqınlıq içindә qalaraq bir-birlәrinә baxırdılar. 23 Şagirdlәrindәn biri – İsanın sevimli şagirdi Onun köksünә sığınmışdı. 24 Şimon Peter hәmin şagirdә işarә etdi ki, kimin barәsindә danışdığını Ondan soruşsun. 25 Hәmin şagird İsanın sinәsinә әyilәrәk Ondan soruşdu: "Ya Rәbb, o kimdir?" 26 İsa cavab verdi: "Bu çörәk tikәsini batırıb kimә versәm, odur". Tikәni batırıb Şimon İskaryot oğlu Yәhudaya verdi. 27 Yәhuda tikәni alan kimi Şeytan onun içinә girdi. İsa ona "Nә edәcәksәnsә, tez et!" dedi. 28 İsanın bunu niyә ona söylәdiyini süfrәdә oturanların heç biri başa düşmәdi. 29 Pul qutusu Yәhudada olduğu üçün bәzilәri güman etdi ki, İsa ona "bayrama bizә lazım olan şeylәri al" yaxud "yoxsullara bir şey ver" deyir. 30 Yәhuda tikәni alan kimi dәrhal bayıra çıxdı. Artıq gecә idi. 31 O çıxandan sonra İsa dedi: "İndi Bәşәr Oğlu izzәtlәndi vә Allah da Onda izzәtlәndi. 32 İndi ki Allah Onda izzәtlәndi, Allah da Onu Özündә izzәtlәndirәcәk, tezliklә izzәtlәndirәcәk. 33 Ey övladlarım! Az bir müddәt dә sizinlә olacağam. Siz Mәni axtaracaqsınız. Yәhudilәrә “Mәnim getdiyim yerә siz gәlә bilmәzsiniz” dediyim kimi indi sizә dә bunu söylәyirәm. 34 Sizә yeni bir әmr verirәm: bir-birinizi sevin, Mәn sizi sevdiyim kimi siz dә bir-birinizi sevin. 35 Әgәr bir-birinizә mәhәbbәtiniz olsa, bütün insanlar bilәcәk ki, siz Mәnim şagirdlәrimsiniz". 36 Şimon Peter İsadan soruşdu: "Ya Rәbb, hara gedirsәn?" İsa cavab verdi: "Getdiyim yerә indi ardımca gәlә bilmәzsәn, amma sonra ardımca gәlәcәksәn". 37 Peter Ona dedi: "Ya Rәbb, niyә indi ardınca gәlә bilmәrәm? Sәnin üçün canımı qurban verәrәm". 38 İsa ona dedi: "Mәnim üçün canını qurban verәrsәnmi? Doğrusunu, doğrusunu sәnә deyirәm: xoruz banlamazdan әvvәl sәn Mәni üç dәfә inkar edәcәksәn.
Yәhya 14
1 Qoy ürәyiniz tәlaşa düşmәsin. Allaha iman edin, Mәnә dә iman edin. 2 Atamın evindә çoxlu mәskәn var. Әgәr olmasaydı, sizә deyәrdimmi ki, sizin üçün yer hazırlamağa gedirәm? 3 Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenә gәlib sizi Öz yanıma götürәcәyәm ki, Mәnim olduğum yerdә siz dә olasınız. 4 Gedәcәyim yerә aparan yolu tanıyırsınız". 5 Tomas İsaya dedi: "Ya Rәbb, hara gedәcәyini bilmirik, yolu necә tanıya bilәrik?" 6 İsa ona dedi: "Yol, hәqiqәt vә hәyat Mәnәm. Mәnim vasitәm olmadan heç kim Atanın yanına gәlә bilmәz. 7 Әgәr Mәni tanısaydınız, Atamı da tanıyardınız. İndidәn siz Onu tanıyırsınız, Onu görmüsünüz". 8 Filip Ona dedi: "Ya Rәbb, Atanı bizә göstәr, bu bizim üçün kifayәtdir". 9 İsa ona dedi: "Xeyli müddәtdir ki, Mәn sizinlәyәm, Mәni tanımadınmı, Filip? Mәni görәn, Atanı görmüş olur. Bәs sәn niyә “Atanı bizә göstәr” deyirsәn? 10 Mәnim Atada, Atanın da Mәndә olduğuna inanmırsanmı? Sizә söylәdiyim sözlәri Özümdәn söylәmirәm, Mәndә olan Ata Öz işlәrini görür. 11 Mәn Atadayam, Ata da Mәndәdir, bu sözümә inanın. Heç olmasa o işlәrә görә inanın. 12 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Mәnә iman edәn şәxs Mәnim etdiyim işlәri özü dә edәcәk, hәtta bunlardan da artığını edәcәk. Çünki Mәn Atanın yanına gedirәm 13 vә Mәnim adımla hәr nә dilәsәniz, onu edәcәyәm ki, Ata Oğulda izzәtlәnsin. 14 Әgәr Mәnim adımla Mәndәn bir şey dilәsәniz, onu edәcәyәm. 15 Әgәr Mәni sevirsinizsә, әmrlәrimә riayәt edәcәksiniz. 16 Mәn dә Atadan xahiş edәcәyәm vә O sizә başqa bir Vәsatәtçi göndәrәcәk ki, daim sizinlә olsun. 17 O, hәqiqәt Ruhudur. Onu dünya qәbul edә bilmәz, çünki Onu nә görür, nә dә tanıyır. Sizsә Onu tanıyırsınız, çünki sizinlә qalır vә daxilinizdә olacaq. 18 Sizi yetim qoymaram, yanınıza gәlәcәyәm. 19 Az bir müddәtdәn sonra dünya daha Mәni görmәyәcәk, amma siz Mәni görәcәksiniz. Mәn yaşadığım üçün siz dә yaşayacaqsınız. 20 O gün bilәcәksiniz ki, Mәn Atamdayam, siz Mәndәsiniz vә Mәn sizdәyәm. 21 Kim әmrlәrimә bağlı qalıb onlara riayәt edirsә, Mәni sevәn odur. Mәni sevәni Atam sevәcәk. Mәn dә onu sevib Özümü ona zahir edәcәyәm". 22 İskaryot deyil, o biri Yәhuda Ona dedi: "Ya Rәbb, necә olacaq ki, Özünü dünyaya deyil, bizә zahir edәcәksәn?" 23 İsa ona cavab verdi: "Kim Mәni sevsә, sözümә riayәt edәr, Atam da onu sevәr vә Biz onun yanına gәlib onunla mәskәn salarıq. 24 Mәni sevmәyәnsә sözlәrimә riayәt etmәz. Eşitdiyiniz söz Mәnim deyil, Mәni göndәrәn Atanın sözüdür. 25 Hәlә yanınızda qalarkәn sizә bu sözlәri söylәdim. 26 Lakin Vәsatәtçi – Atanın Mәnim adımla göndәrәcәyi Müqәddәs Ruh hәr şeyi sizә öyrәdәcәk vә söylәdiyim bütün sözlәri yadınıza salacaq. 27 Aranızda sülh qoyub gedirәm, Öz sülhümü sizә verirәm. Mәn onu sizә dünyanın verdiyi kimi vermirәm. Qoy ürәyiniz tәlaşa düşmәsin vә qorxmayın. 28 Sizә “indi gedirәm, sonra yenә yanınıza gәlәcәyәm” söylәdiyimi eşitdiniz. Әgәr Mәni sevsәydiniz, Atanın yanına gedәcәyimә sevinәrdiniz, çünki Ata Mәndәn üstündür. 29 Bunu indi öncәdәn sizә söylәdim ki, baş verәndә buna inanasınız. 30 Daha sizinlә çox danışmayacağam, çünki bu dünyanın hökmdarı gәlir. Onun Mәnim üzәrimdә heç bir sәlahiyyәti yoxdur. 31 Ancaq dünya bilmәlidir ki, Mәn Atanı sevirәm vә Ata Mәnә nә әmr etdisә, ona әmәl edirәm. İndi isә qalxın buradan gedәk.
Yәhya 15
1 Mәn hәqiqi Meynәyәm, Atam da Bağbandır. 2 Mәndә olub bәhrә vermәyәn hәr budağı Atam qoparır. Bәhrә verәn hәr budağı isә budayıb tәmizlәyir ki, daha çox bәhrә versin. 3 Sizә söylәdiyim söz sayәsindә siz artıq tәmizsiniz. 4 Mәndә qalın, Mәn dә sizdә qalım. Budaq meynәdә qalmasa, özündәn bәhrә vermәdiyi kimi siz dә Mәndә qalmasanız, bәhrә verә bilmәzsiniz. 5 Meynә Mәnәm, sizsә budaqlarsınız. Kim Mәndә qalsa, Mәn dә onda qalsam, çoxlu bәhrә verәr, çünki Mәnsiz heç nә edә bilmәzsiniz. 6 Kim Mәndә qalmasa, budaq kimi kәnara atılıb quruyar. Belә budaqlar yığılıb oda atılaraq yanar. 7 Әgәr Mәndә qalsanız vә sözlәrim sizdә qalsa, nә istәyirsinizsә, onu dilәyin, sizә verilәcәk. 8 Sizin çoxlu bәhrә verәrәk Mәnim şagirdlәrim olmağınızla Atam izzәtlәnir. 9 Ata Mәni sevdiyi kimi Mәn dә sizi sevdim. Mәnim mәhәbbәtimdә qalın. 10 Әgәr әmrlәrimә riayәt etsәniz, Mәnim mәhәbbәtimdә qalacaqsınız, necә ki Mәn Atamın әmrlәrinә riayәt edәrәk Onun mәhәbbәtindә qalıram. 11 Bu sözlәri sizә söylәdim ki, sevincim sizdә olsun vә sevinciniz kamil olsun. 12 Mәnim әmrim belәdir: Mәn sizi sevdiyim kimi siz dә bir-birinizi sevin. 13 Heç kәsin mәhәbbәti dostları uğrunda canını qurban verәn adamın mәhәbbәtindәn üstün ola bilmәz. 14 Әgәr sizә әmr etdiyim şeylәrә әmәl etsәniz, siz Mәnim dostlarımsınız. 15 Artıq sizә qul demirәm, çünki qul ağasının nә etdiyini bilmir. Mәn sizә dost deyirәm, çünki Atamdan eşitdiyim bütün sözlәri sizә bildirdim. 16 Siz Mәni seçmәdiniz, Mәn sizi seçib tәyin etdim ki, gedib bәhrә verәsiniz vә bәhrәniz çox qalsın. Belәcә Mәnim adımla Atadan nә dilәyirsinizsә, O sizә verәcәk. 17 Belәliklә, sizә әmr edirәm: bir-birinizi sevin. 18 Әgәr dünya sizә nifrәt edәrsә, onda yada salın ki, sizdәn әvvәl Mәnә nifrәt edib. 19 Әgәr dünyadan olsaydınız, dünya özündәn olan sizlәri sevәrdi. Amma siz dünyadan deyilsiniz, Mәn sizi dünyadan seçdim, buna görә dünya sizә nifrәt edir. 20 Mәnim sizә söylәdiyim sözü yadınıza salın: “Qul ağasından üstün deyil”. Әgәr Mәni tәqib etdilәrsә, sizi dә tәqib edәcәklәr, Mәnim sözümә riayәt etdilәrsә, sizin dә sözünüzә riayәt edәcәklәr. 21 Lakin bunların hamısını sizә Mәnim adıma görә edәcәklәr, çünki Mәni Göndәrәni tanımırlar. 22 Әgәr gәlib onlara söylәmәsәydim, günahları olmazdı, ancaq indi günahları üçün bәhanәlәri yoxdur. 23 Mәnә nifrәt edәn Atama da nifrәt edir. 24 Әgәr Mәndәn başqa heç kәsin etmәdiyi işlәri onların arasında etmәsәydim, günahları olmazdı. Ancaq indi Mәnim nә etdiyimi gördülәr, hәm Mәnә, hәm dә Atama nifrәt etdilәr. 25 Lakin bu ona görә baş verdi ki, öz Qanunlarında yazılan “Mәnә nahaqdan nifrәt etdilәr” sözü yerinә yetsin. 26 Atadan sizә göndәrәcәyim Vәsatәtçi – Atanın yanından çıxan hәqiqәt Ruhu gәldiyi zaman Mәnim barәmdә şәhadәt edәcәk. 27 Siz dә şәhadәt edәcәksiniz, çünki başlanğıcdan Mәnimlә birlikdәsiniz.
Yәhya 16
1 Büdrәmәyәsiniz deyә bunları sizә söylәdim. 2 Sizi sinaqoqlardan qovacaqlar. Hәtta o zaman gәlir ki, sizi öldürәn hәr kәs Allaha xidmәt etdiyini zәnn edәcәk. 3 Onlar bunları edәcәk, çünki nә Atanı, nә dә Mәni tanıdılar. 4 İndi bu şeylәri sizә bildirdim ki, vaxtı gәlәndә sizә söylәdiyimi yada salasınız. Әvvәldәn bunları sizә söylәmәdim, çünki sizinlә birlikdә idim. 5 İndi isә Mәni Göndәrәnin yanına gedirәm vә heç biriniz Mәndәn “Hara gedirsәn?” deyә soruşmur. 6 Amma sizә bu şeylәri söylәdiyim üçün ürәyiniz kәdәrlә doldu. 7 Bununla belә, Mәn sizә hәqiqәti söylәyirәm: Mәnim getmәyim sizin xeyrinizәdir. Çünki getmәsәm, Vәsatәtçi yanınıza gәlmәz, amma getsәm, Onu sizә göndәrәcәyәm. 8 O gәlәndә günah, salehlik vә mühakimә barәdә dünyanı ifşa edәcәk: 9 günah barәdә, çünki Mәnә iman etmirlәr; 10 salehlik barәdә, çünki Atanın yanına gedirәm vә daha Mәni görmәyәcәksiniz; 11 mühakimә barәdә, çünki bu dünyanın hökmdarı mühakimә olunub. 12 Hәlә sizә söylәnәcәk çoxlu sözüm var, amma indi bunlar ağlınıza sığmaz. 13 Lakin O – hәqiqәt Ruhu gәlәndә sizә hәr hәqiqәtә yol göstәrәcәk. Çünki heç nәyi Özündәn söylәmәyәcәk, nә eşidirsә, onu söylәyәcәk vә gәlәcәyi sizә bildirәcәk. 14 O Mәni izzәtlәndirәcәk, çünki Mәnim olandan götürüb sizә bildirәcәk. 15 Atanın hәr nәyi varsa, Mәnimdir. Buna görә dә “Mәnim olandan götürüb sizә bildirәcәk” söylәdim. 16 Az bir müddәtdәn sonra Mәni artıq görmәyәcәksiniz, az bir müddәtdәn dә sonra Mәni yenә görәcәksiniz." 17 O vaxt İsanın bәzi şagirdlәri bir-birinә dedilәr: "“Az bir müddәtdәn sonra Mәni görmәyәcәksiniz, az bir müddәtdәn dә sonra yenә görәcәksiniz” vә “çünki Atanın yanına gedirәm” sözlәrinin mәnası nәdir?" 18 Öz aralarında soruşurdular: "Söylәdiyi “az bir müddәt” nә demәkdir? Nә dediyini anlamırıq". 19 İsa Ondan soruşmaq istәdiklәrini bilib onlara dedi: "“Az bir müddәtdәn sonra Mәni görmәyәcәksiniz, az bir müddәtdәn dә sonra yenә görәcәksiniz” sözüm barәdәmi bir-birinizdәn soruşursunuz? 20 Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: siz ağlayıb nalә çәkәcәksiniz, dünya isә sevinәcәk; siz kәdәrlәnәcәksiniz, amma kәdәriniz sevincә dönәcәk. 21 Qadın doğuş zamanı kәdәrlәnәr, çünki vaxtı çatıb. Amma uşağı doğandan sonra dünyaya bir insan gәtirmәyinin sevincinә görә çәkdiyi ağrını yaddan çıxarar. 22 Belәcә siz dә indi kәdәrlisiniz. Lakin Mәn sizi yenә görәcәyәm, onda ürәyiniz sevinәcәk vә heç kәs sevincinizi sizdәn ala bilmәyәcәk. 23 O gün Mәndәn heç nә soruşmayacaqsınız. Doğrusunu, doğrusunu sizә deyirәm: Mәnim adımla Atadan nә dilәyirsinizsә, O sizә verәcәk. 24 İndiyә qәdәr Mәnim adımla heç nә dilәmәdiniz. Dilәyin, alacaqsınız, ta ki sevinciniz kamil olsun. 25 Sizә bu şeylәri mәsәllәrlә söylәdim. İndi elә bir zaman gәlir ki, daha mәsәllәrlә sizinlә danışmayacağam, amma Ata barәdә sizә açıq danışacağam. 26 O gün siz Mәnim adımla dilәyәcәksiniz. Mәn sizin barәnizdә Atadan bir şey xahiş edәcәyimi söylәmirәm. 27 Axı Ata Özü sizi sevir, çünki siz Mәni sevdiniz vә Mәnim Allahın yanından gәldiyimә inandınız. 28 Atanın yanından dünyaya gәldim, yenә dünyanı tәrk edib Atanın yanına gedirәm". 29 Şagirdlәri dedi: "Budur, indi açıq danışırsan, heç bir mәsәl söylәmirsәn. 30 İndi anlayırıq ki, Sәn hәr şeyi bilirsәn vә heç kәsin Sәndәn soruşmasına ehtiyacın yoxdur. Buna görә dә Allahdan gәldiyinә inanırıq". 31 İsa onlara dedi: "İndi inanırsınızmı? 32 Budur, hәr birinizin dağılıb öz evinә gedәcәyiniz vә Mәni tәk qoyacağınız vaxt gәlir vә artıq gәlib. Amma Mәn tәk deyilәm, çünki Ata Mәnimlәdir. 33 Mәndә sülhünüz olsun deyә bunları sizә söylәdim. Dünyada әziyyәtiniz var, amma cәsarәtli olun! Mәn dünyaya qalib gәldim".
Yәhya 17
1 İsa bunları söylәdikdәn sonra başını göyә qaldırıb dedi: "Ey Ata, vaxt gәldi; Öz Oğlunu izzәtlәndir ki, Oğul da Sәni izzәtlәndirsin. 2 Sәn Ona bütün bәşәr üzәrindә sәlahiyyәt verdin ki, Ona verdiyin şәxslәrin hamısına әbәdi hәyat versin. 3 Әbәdi hәyat da budur ki, Sәni – yeganә hәqiqi Allahı vә göndәrdiyin İsa Mәsihi tanısınlar. 4 Mәn yerinә yetirmәyi tapşırdığın işi tamamlamaqla Sәni yer üzündә izzәtlәndirdim. 5 Ey Ata, dünya yaranmazdan әvvәl Mәn Sәnin yanında olarkәn malik olduğum izzәti indi Mәnә Öz yanında ver. 6 Dünyadan Mәnә verdiyin adamlara Sәnin adını aşkar etdim. Onlar Sәninki idi. Sәn onları Mәnә verdin vә onlar Sәnin sözünә riayәt etdi. 7 İndi dә bilirlәr ki, Mәnә verdiyin bütün şeylәr Sәndәndir. 8 Çünki Mәnә bildirdiyin sözlәri onlara bildirdim, onlar da qәbul etdi. Sәnin yanından çıxıb gәldiyimi әminliklә bildilәr vә Mәni Sәn göndәrdiyinә inandılar. 9 Mәnim onlar üçün xahişim var. Dünya üçün deyil, Mәnә verdiyin kәslәr üçün xahişim var, çünki onlar Sәninkidir. 10 Mәnim olan hәr şey Sәnindir, Sәnin şeylәrin dә Mәnimdir vә Mәn onlarda izzәtlәnmişәm. 11 Mәn artıq dünyada deyilәm, onlarsa dünyadadır vә Mәn Sәnin yanına gәlirәm. Ey Müqәddәs Ata, onları Mәnә verdiyin adınla qoru ki, Bizim kimi bir olsunlar. 12 Onlarla birlikdә olduğum zaman onları Mәnә verdiyin adınla qoruyurdum. Onları saxladım vә Müqәddәs Yazı yerinә yetsin deyә hәlaka gedәn adamdan başqa, onlardan heç biri hәlak olmadı. 13 İndi isә Sәnin yanına gәlirәm. Dünyada ikәn bu sözlәri söylәyirәm ki, Mәnim sevincim onlarda kamil olsun. 14 Mәn onlara Sәnin sözünü verdim. Dünya isә onlara nifrәt etdi, çünki Mәn dünyadan olmadığım kimi onlar da dünyadan deyil. 15 Onları dünyadan götürmәyi deyil, şәr olandan qorumağı Sәndәn xahiş edirәm. 16 Mәn dünyadan olmadığım kimi onlar da dünyadan deyil. 17 Onları hәqiqәtlә tәqdis et. Sәnin sözün hәqiqәtdir. 18 Sәn Mәni dünyaya göndәrdiyin kimi Mәn dә onları dünyaya göndәrdim. 19 Mәn Özümü onların uğrunda tәqdis edirәm ki, onlar da hәqiqәtlә tәqdis olunsun. 20 Yalnız onlar üçün deyil, onların sözü ilә Mәnә iman edәnlәr üçün dә xahiş edirәm ki, 21 hamısı bir olsun. Ey Ata, Sәn Mәndә, Mәn dә Sәndә olduğum kimi onlar da Bizdә olsun ki, dünya Sәnin Mәni göndәrdiyinә inansın. 22 Mәnә verdiyin izzәti Mәn dә onlara verdim ki, Biz bir olduğumuz kimi onlar da bir olsun. 23 Mәn onlarda, Sәn dә Mәndә olmaqla bütünlüklә bir olsunlar ki, dünya Sәnin Mәni göndәrdiyini, Mәni sevdiyin kimi onları da sevdiyini bilsin. 24 Ey Ata, istәyirәm ki, Mәnә verdiyin şәxslәr dә Mәnim olduğum yerdә Mәnimlә birlikdә olub Mәnim izzәtimi görsünlәr. Bu izzәti dünya yaranmazdan әvvәl Mәni sevdiyin üçün Mәnә verdin. 25 Ey әdalәtli Ata, dünya Sәni tanımadı, Mәnsә Sәni tanıdım, bunlar da Sәnin Mәni göndәrdiyini bildi. 26 Sәnin adını onlara bildirdim vә yenә bildirәcәyәm ki, Sәnin Mәnә bәslәdiyin mәhәbbәt onlarda olsun, Mәn dә onlarda olum".
Yәhya 18
1 İsa bunları söylәdikdәn sonra şagirdlәri ilә birgә çıxıb Qidron vadisinin o biri tayına keçdi. Orada bir bağça var idi. İsa vә şagirdlәri oraya girdi. 2 Ona xәyanәt edәn Yәhuda da bu yeri tanıyırdı, çünki İsa tez-tez şagirdlәri ilә orada yığışırdı. 3 Belәcә Yәhuda bir alay әsgәrlә başçı kahinlәrin vә fariseylәrin göndәrdiyi bәzi mühafizәçilәri götürüb çıraqlar, mәşәllәr vә silahlarla oraya gәldi. 4 İsa başına gәlәcәk hәr şeyi bildiyi üçün qabağa çıxdı vә "Kimi axtarırsınız?" deyә onlardan soruşdu. 5 Ona cavab verdilәr: "Nazaretli İsanı". İsa onlara "Mәnәm" dedi. Ona xәyanәt edәn Yәhuda da onlarla yanaşı idi. 6 İsa onlara "Mәnәm" deyәndә geri çәkilib yerә qapandılar. 7 Onda yenә "Kimi axtarırsınız?" deyә onlardan soruşdu. Onlar da "Nazaretli İsanı" dedilәr. 8 İsa cavab verdi: "Sizә dedim ki, Mәnәm. Әgәr Mәni axtarırsınızsa, yanımdakıları buraxın getsinlәr". 9 Bunu etdi ki, әvvәlcә dediyi "Mәnә verdiyin şәxslәrin heç birini hәlak olmağa qoymadım" sözü yerinә yetsin. 10 Şimon Peterin yanında qılınc var idi. Onu çәkib baş kahinin qulunu vuraraq sağ qulağını kәsdi. O qulun adı Mәlik idi. 11 Onda İsa Peterә dedi: "Qılıncı qınına qoy! Atanın Mәnә verdiyi kasanı içmәyimmi?" 12 Belәcә minbaşı ilә alay vә Yәhudi başçılarının mühafizәçilәri İsanı tutub әl-qolunu bağladılar. 13 Onu әvvәlcә Xananın yanına apardılar, çünki Xanan o il baş kahin olan Qayafanın qayınatası idi. 14 Bu hәmin Qayafa idi ki, "bir Adamın xalq uğrunda ölmәsi yaxşıdır" deyә Yәhudi başçılarına mәslәhәt vermişdi. 15 Şimon Peter vә başqa bir şagird İsanın ardınca gedirdi. Baş kahin o şagirdi tanıdığı üçün o, İsa ilә birlikdә baş kahinin hәyәtinә girdi. 16 Peter isә bayırda qapının yanında durmuşdu. O vaxt baş kahinin tanıdığı hәmin şagird bayıra çıxıb qapıçı qızla danışdı vә Peteri içәri gәtirdi. 17 Bu arada qapıçı qız Peterdәn soruşdu: "Yoxsa sәn dә bu Adamın şagirdlәrindәnsәn?" O isә "xeyr, deyilәm" dedi. 18 Soyuq olduğu üçün qullar vә mühafizәçilәr orada ocaq qalamışdılar vә әtrafında dayanıb isinirdilәr. Peter dә onlarla yanaşı dayanıb isinirdi. 19 O vaxt baş kahin İsadan şagirdlәri vә tәlimi barәdә soruşdu. 20 İsa ona cavab verdi: "Mәn dünyaya açıq söylәmişәm, Yәhudilәrin hamısının toplaşdıqları sinaqoqlarda vә mәbәddә hәmişә tәlim öyrәdirdim, Mәn heç nәyi gizli söylәmәmişәm. 21 Niyә Mәndәn soruşursan? Nә dediyimi eşidәn adamlardan soruş. Axı onlar Mәnim söylәdiyim şeylәri bilir". 22 İsa bu sözlәri söylәyәndәn sonra orada duran mühafizәçilәrdәn biri "Baş kahinә belәmi cavab verirsәn?" deyib Ona bir şillә vurdu. 23 İsa ona cavab verdi: "Әgәr haqsız danışdımsa, haqsız olduğunu sübut et. Әgәr doğru dedimsә, onda Mәni nә üçün vurursan?" 24 Xanan Onu әl-qolu bağlı halda baş kahin Qayafanın yanına göndәrdi. 25 Şimon Peter bayırda durub isinirdi. Ondan soruşdular: "Yoxsa sәn dә Onun şagirdlәrindәnsәn?" O inkar edib "xeyr, deyilәm" söylәdi. 26 Baş kahinin qullarından biri Peterin vurub qulağını kәsdiyi adamın qohumu idi. Hәmin qul "Sәni bağçada Onunla birlikdә görmәdimmi?" deyә Peterdәn soruşdu. 27 Peter yenә inkar etdi. Hәmin anda xoruz banladı. 28 Sonra Yәhudi başçıları İsanı Qayafanın yanından vali sarayına apardılar. Sәhәr açılırdı. Amma özlәri vali sarayına girmәdilәr ki, murdar olmasınlar vә Pasxa yemәyini yeyә bilsinlәr. 29 Ona görә dә Pilat bayıra, onların yanına çıxıb dedi: "Bu Adamı nәdә ittiham edirsiniz?" 30 Onlar Pilata cavab verdi: "Әgәr bu Adam cinayәtkar olmasaydı, Onu sәnә tәslim etmәzdik". 31 Pilat onlara dedi: "Onu siz götürüb öz Qanununuza görә mühakimә edin". Yәhudi başçıları Pilata dedi: "Bizim heç kәsi edam etmәyә icazәmiz yoxdur". 32 Onlar belә dedi ki, İsanın necә bir ölümlә ölәcәyinә işarә edәrәk söylәdiyi söz yerinә yetsin. 33 Pilat yenә vali sarayına girdi, İsanı çağırıb Ona dedi: "Yәhudilәrin Padşahı Sәnsәnmi?" 34 İsa cavab verdi: "Sәn bunu özündәnmi söylәyirsәn, yoxsa başqaları sәnә Mәnim barәmdә danışdı?" 35 Pilat dedi: "Mәgәr mәn Yәhudiyәm? Sәni Öz millәtin vә başçı kahinlәr mәnә tәslim etdi. Söylә, nә etmisәn?" 36 İsa cavab verdi: "Mәnim Padşahlığım bu dünyadan deyil. Әgәr Mәnim Padşahlığım bu dünyadan olsaydı, xidmәtçilәrim Yәhudi başçılarına tәslim edilmәmәyim üçün döyüşәrdi, amma indi Mәnim Padşahlığım buradan deyil". 37 Pilat ona dedi: "Demәk, Sәn Padşahsan?" İsa cavab verdi: "Sәnin dediyin kimi Mәn Padşaham. Mәn hәqiqәt barәdә şәhadәt etmәk üçün doğulub dünyaya gәldim. Hәqiqәtdәn olan hәr kәs Mәnim sәsimә qulaq asar". 38 Pilat Ona "Hәqiqәt nәdir?" dedi. Bunu deyәndәn sonra yenә bayıra, Yәhudilәrin yanına çıxıb onlara dedi: "Mәn Onda heç bir tәqsir görmürәm. 39 Axı sizdә bir adәtdir ki, Pasxa zamanı mәn sizin üçün bir nәfәri azad edirәm. İndi istәyirsinizsә, sizin üçün Yәhudilәrin Padşahını azad edim?" 40 Bunun cavabında onlar yenә bağırıb dedi: "Bu adamı yox, Barabbanı azad et!" Barabba isә bir quldur idi.
Yәhya 19
1 Onda Pilat İsanı aparıb qamçılatdı. 2 Әsgәrlәr dә tikandan bir tac hörüb Onun başına qoydular vә Ona tünd qırmızı paltar geyindirdilәr. 3 Onlar İsanın yanına gәlib "Yәhudilәrin Padşahı sağ olsun!" deyirdilәr vә Ona şillә vururdular. 4 Pilat yenә bayıra çıxıb Yәhudilәrә dedi: "Budur, Onu bayıra, sizin yanınıza gәtirirәm ki, Onda bir tәqsir görmәdiyimi bilәsiniz". 5 O zaman İsa başında tikandan tac, әynindә tünd qırmızı paltar bayıra çıxdı. Pilat onlara dedi: "O Adam budur!" 6 Başçı kahinlәr vә mühafizәçilәr Onu gördükdә "Çarmıxa çәk, çarmıxa çәk!" deyә bağırdı. Pilat onlara dedi: "Onu özünüz götürüb çarmıxa çәkin, çünki mәn Onda bir tәqsir görmürәm". 7 Yәhudilәr ona cavab verdilәr: "Bizim bir qanunumuz var, bu qanuna görә O ölmәlidir, çünki Özünü Allahın Oğlu adlandırır". 8 Pilat bu sözü eşidәndә daha da qorxdu. 9 Yenә vali sarayına girib İsadan soruşdu: "Sәn haradansan?" Amma İsa ona cavab vermәdi. 10 Pilat Ona dedi: "Mәnәmi cavab vermirsәn? Bilmirsәn ki, Sәni azad etmәyә yaxud çarmıxa çәkmәyә sәlahiyyәtim var?" 11 İsa ona cavab verdi: "Әgәr sәnә yuxarıdan verilmәsәydi, Mәnim üzәrimdә heç bir sәlahiyyәtin olmazdı. Buna görә dә Mәni sәnә tәslim edәnin günahı daha böyükdür". 12 Bundan sonra Pilat Onu azad etmәyә çalışdı, ancaq Yәhudilәr bağırıb dedilәr: "Әgәr bu Adamı azad etsәn, qeysәrin dostu deyilsәn. Kim özünü padşah elan edirsә, qeysәrә qarşı çıxmış olur". 13 Pilat bu sözü eşitdikdә İsanı bayıra apardı vә ibranicә Qabbata, yәni Daş döşәmә deyilәn yerdә hökm kürsüsünә oturdu. 14 Pasxaya hazırlıq günü idi. Altıncı saat radәlәri idi. Pilat Yәhudilәrә "Padşahınız budur!" dedi. 15 Amma onlar "Yox, rәdd olsun, rәdd olsun! Onu çarmıxa çәk!" deyә bağırdı. Pilat onlardan soruşdu: "Padşahınızımı çarmıxa çәkim?" Başçı kahinlәr cavab verdilәr: "Qeysәrdәn başqa padşahımız yoxdur!" 16 Onda Pilat İsanı çarmıxa çәkilmәk üçün onlara tәslim etdi. Әsgәrlәr İsanı götürüb apardılar. 17 İsa çarmıxını Özü daşıyaraq ibranicә Qolqota, yәni "Kәllә yeri" adlanan yerә çıxdı. 18 Orada Onu vә başqa iki nәfәri çarmıxa çәkdilәr: biri İsanın sağında, o biri isә solunda idi, İsa da ortada idi. 19 Pilat bir lövhә yazıb onu çarmıxın üstündә asdırdı. Orada belә yazılmışdı: "Yәhudilәrin Padşahı Nazaretli İsa". 20 Yәhudilәrin bir çoxu bu lövhәni oxudu, çünki İsanın çarmıxa çәkildiyi yer şәhәrә yaxın idi vә lövhәdә ibranicә, latınca vә yunanca yazılmışdı. 21 Bunu görüb Yәhudi başçı kahinlәri Pilata dedi: "“Yәhudilәrin Padşahı” yox, “Özünü Yәhudilәrin Padşahı adlandıran” yaz". 22 Pilat cavab verdi: "Nә yazdımsa, yazdım". 23 Әsgәrlәr İsanı çarmıxa çәkdiklәri zaman Onun paltarlarını götürüb hәr әsgәr üçün bir pay olmaqla dörd hissәyә böldülәr. Tikişsiz vә başdan-ayağa toxuma olan köynәyini götürdülәr. 24 Onlar bir-birinә dedi: "Bunu cırmayaq, püşk ataq, görәk kimin olur". Müqәddәs Yazıdakı "Aralarında paltarlarımı bölüşdürdülәr, Geyimim üçün püşk atdılar" sözü yerinә yetsin deyә әsgәrlәr bunu etdi. 25 İsanın çarmıxı yanında anası, anasının bacısı, Klopanın arvadı Mәryәm vә Mәcdәlli Mәryәm dayanmışdı. 26 İsa anasını vә onun yanında Öz sevimli şagirdinin dayandığını gördükdә anasına dedi: "Ana, bu sәnin oğlundur!" 27 Sonra isә şagirdә dedi: "Bu da sәnin anandır!" Hәmin andan sonra şagird onu öz evinә apardı. 28 Daha sonra İsa hәr şeyin artıq tamam olduğunu bilәrәk Müqәddәs Yazı tam yerinә yetsin deyә "Susadım!" dedi. 29 Orada şәrab sirkәsi ilә dolu bir qab qoyulmuşdu. Bir süngәri şәrab sirkәsinә batıraraq züfaya taxıb İsanın ağzına yaxınlaşdırdılar. 30 İsa şәrab sirkәsini daddı. Sonra "tamam oldu" dedi vә başını әyib ruhunu tapşırdı. 31 Hazırlıq günü olduğuna görә Yәhudi başçıları Pilatdan çarmıxa çәkilәnlәrin baldırlarının qırılmasını vә cәsәdlәrin götürülmәsini xahiş etdilәr. Onlar cәsәdlәrin Şәnbә günü çarmıxda qalmasını istәmirdilәr, çünki o Şәnbә günü böyük bir bayram idi. 32 Onda әsgәrlәr gәlib әvvәl İsa ilә çarmıxa çәkilәn bir adamın, sonra isә o biri adamın baldırlarını qırdılar. 33 İsanın yanına gәlәndә isә Onun artıq öldüyünü görüb baldırlarını qırmadılar. 34 Amma әsgәrlәrdәn biri Onun böyrünü nizә ilә deşdi, o anda oradan qan vә su axdı. 35 Bunu görәn adam özü şәhadәt edir vә onun şәhadәti doğrudur, sizin dә iman etmәyiniz üçün hәqiqәti söylәdiyini bilir. 36 Bunlar ona görә oldu ki, Müqәddәs Yazıdakı "Onun bir sümüyü dә qırılmayacaq" sözü yerinә yetsin. 37 Yenә başqa bir Yazıda "bәdәnini deşdiklәri Şәxsә baxacaqlar" deyilir. 38 Bundan sonra Arimateyalı Yusif Pilatdan İsanın cәsәdini götürmәyi xahiş etdi. Yusif İsanın şagirdi idi, amma Yәhudi başçılarından qorxduğu üçün bunu gizli saxlayırdı. Pilat ona izin verdi vә Yusif gәlib İsanın cәsәdini götürdü. 39 Vaxtı ilә gecә ikәn İsanın yanına gәlәn Nikodim dә gәlib yüz litraya qәdәr qarışıq mirra vә әzvay gәtirdi. 40 İsanın cәsәdini götürüb Yәhudilәrin dәfn adәtinә uyğun olaraq әtirlәrlә birgә kәtan bezlәrә sarıdılar. 41 İsanın çarmıxa çәkildiyi yerdә bir bağça, bu bağçanın içindә dә hәlә heç kәsin qoyulmadığı tәzә bir qәbir var idi. 42 Qәbir yaxında olduğuna görә İsanın cәsәdini oraya qoydular, çünki o gün Yәhudilәrin Hazırlıq günü idi.
Yәhya 20
1 Hәftәnin ilk günü tezdәn, hәlә qaranlıq ikәn Mәcdәlli Mәryәm qәbirin yanına gәldi. O gördü ki, daş qәbirin ağzından götürülüb. 2 Onda qaçıb Şimon Peterlә İsanın sevimlisi olan o biri şagirdin yanına gәldi vә onlara dedi: "Rәbbi qәbirdәn aparıblar vә hara qoyulduğunu bilmirik". 3 Peterlә o biri şagird bayıra çıxıb qәbirә tәrәf getdi. 4 İkisi birgә qaçırdı, amma o biri şagird Peterdәn daha cәld qaçdı vә qabaqca qәbirә o çatdı. 5 Әyilib içәri baxdı vә kәtan bezlәrin düşüb-qaldığını gördü, ancaq içәri girmәdi. 6 O vaxt onun ardınca Şimon Peter dә gәlib qәbirә girdi. O, düşüb-qalan kәtan bezlәri 7 vә İsanın başına qoyulmuş dәsmalı gördü. Dәsmal kәtan bezlәrin yanında deyil, başqa bir yerdә bükülü qalmışdı. 8 Onda qәbirin yanına qabaqca gәlәn o biri şagird dә içәri girib bunları gördü vә iman etdi. 9 Çünki İsanın mütlәq ölülәr arasından dirilәcәyini bildirәn Müqәddәs Yazını onlar hәlә anlamırdı. 10 Belәcә şagirdlәr yenә evlәrinә qayıtdı. 11 Mәryәm isә ağlayaraq qәbirin bayırında dayanmışdı. Ağlaya-ağlaya әyilib qәbirin içinә baxdı. 12 Orada ağ paltar geymiş iki mәlәk gördü: biri İsanın cәsәdinin qoyulduğu yerin başında, o biri isә ayağında oturmuşdu. 13 Onlar Mәryәmdәn "Ey qadın, niyә ağlayırsan?" deyә soruşdu. Mәryәm dә onlara dedi: "Rәbbimi qәbirdәn aparıblar vә hara qoyduqlarını bilmirәm". 14 Bunu deyәndәn sonra arxaya dönüb İsanın orada dayandığını gördü, amma Onun İsa olduğunu bilmәdi. 15 İsa ondan soruşdu: "Ey qadın, niyә ağlayırsan? Kimi axtarırsan?" Mәryәm Onun bağban olduğunu güman edәrәk dedi: "Ağa, әgәr Onu Sәn aparmısansa, hara qoyduğunu mәnә söylә, mәn dә Onu götürüm". 16 İsa ona "Mәryәm!" dedi. O da dönüb İsaya ibranicә "Rabbuni!" dedi. "Rabbuni""Müәllim" demәkdir. 17 İsa ona dedi: "Mәnә toxunma, çünki Mәn hәlә Atanın yanına qalxmamışam. Amma qardaşlarımın yanına gedib onlara söylә: Öz Atamın – sizin Atanızın, Öz Allahımın – sizin Allahınızın yanına qalxıram". 18 Mәcdәlli Mәryәm şagirdlәrin yanına gәldi, onlara "Rәbbi görmüşәm!" deyib onun özünә bunları söylәdiyini bildirdi. 19 O gün – hәftәnin ilk günü axşam çağı Yәhudi başçılarından qorxduqları üçün şagirdlәrin olduqları yerin qapıları bağlı olsa da, İsa içәri girdi. O ortada durub onlara "Sizә salam olsun!" dedi. 20 Bunu söylәyib onlara әllәrini vә böyrünü göstәrdi. Şagirdlәr dә Rәbbi görüb sevindilәr. 21 İsa yenә onlara dedi: "Sizә salam olsun! Ata Mәni göndәrdiyi kimi Mәn dә sizi göndәrirәm". 22 Bunu söylәdikdәn sonra onların üzәrinә üfürәrәk dedi: "Müqәddәs Ruhu alın! 23 Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır, kimin günahlarını bağışlamasanız, bağışlanmamış qalır". 24 Lakin On İki şagirddәn biri "Әkiz" adlanan Tomas İsa gәlәndә onların yanında deyildi. 25 O biri şagirdlәr Tomasa "Rәbbi gördük" deyәndә onlara söylәdi: "Әgәr Onun әllәrindә mıxların açdığı yaraları görmәsәm, mıxların yerinә barmağımla toxunmasam, böyrünә dә әlimi qoymasam, buna heç inanmaram". 26 Sәkkiz gün sonra İsanın şagirdlәri yenә otaqda toplaşanda Tomas da onların yanında idi. Qapılar bağlı olsa da, İsa içәri girdi. O ortada durub "Sizә salam olsun!" dedi. 27 Bundan sonra Tomasa söylәdi: "Barmağını buraya uzat, әllәrimә bax, әlini dә uzat, böyrümә qoy. İmansız olma, imanlı ol!" 28 Tomas cavab verib Ona "Ya Rәbbim vә Allahım!" dedi. 29 İsa ona dedi: "Sәn Mәni gördüyün üçünmü iman etdin? Görmәdәn iman edәnlәr nә bәxtiyardır!" 30 İsa şagirdlәrinin gözü önündә bir çox başqa әlamәtlәr dә göstәrdi ki, bu kitabda yazılmayıb. 31 Amma buradakılar onun üçün yazılıb ki, siz İsanın Mәsih – Allahın Oğlu olduğuna inanasınız vә iman edәrәk Onun adı ilә hәyata malik olasınız.
Yәhya 21
1 Bu hadisәlәrdәn sonra İsa Tiberiya gölünün kәnarında yenә şagirdlәrә göründü. Bu belә oldu: 2 Şimon Peter, "Әkiz"adlanan Tomas, Qalileyanın Qana kәndindәn olan Natanael, Zavdayın oğulları vә Onun başqa iki şagirdi birlikdә idi. 3 Şimon Peter onlara "balıq ovuna gedirәm" dedi. O birilәr dә ona "biz dә sәninlә gedirik" dedi. Onlar gedib qayığa mindilәr, amma o gecә bir şey tuta bilmәdilәr. 4 Günәş doğarkәn İsa sahildә dayanmışdı, amma şagirdlәr Onun İsa olduğunu bilmәdilәr. 5 İsa onlara dedi: "Uşaqlar, yemәyә bir şey tutmusunuzmu?" Ona "xeyr" deyә cavab verdilәr. 6 İsa yenә dedi: "Toru qayığın sağ tәrәfinә atın, orada tapacaqsınız". Elәcә dә atdılar vә o qәdәr balıq tutdular ki, toru çәkә bilmirdilәr. 7 Onda İsanın sevimli şagirdi Peterә "Bu, Rәbdir" söylәdi. Şimon Peter Onun Rәbb olduğunu eşidәn kimi әynindәn çıxartdığı üst paltarına bürünüb gölә atıldı. 8 O biri şagirdlәr isә balıq torunu çәkә-çәkә qayıqda gәldilәr, çünki sahildәn uzaq deyildilәr, cәmi iki yüz qulac mәsafәdә idilәr. 9 Onlar quruya çıxanda orada közәrmiş ocağı, onun üzәrinә qoyulmuş balığı vә yanında olan çörәyi gördülәr. 10 İsa onlara dedi: "İndi tutduğunuz balıqlardan gәtirin". 11 Şimon Peter qayığa minib yüz әlli üç böyük balıqla dolu toru quruya çәkdi. Balıq lap çox olsa da, tor yırtılmadı. 12 İsa onlara dedi: "Gәlin, sәhәr yemәyi yeyin". Şagirdlәrdәn heç biri Ondan "Sәn kimsәn?"deyә soruşmağa cәsarәt etmirdi, çünki Onun Rәbb olduğunu bilirdilәr. 13 İsa gәlib çörәyi götürdü vә onlara verdi, elәcә balığı da verdi. 14 İsa ölülәr arasından dirildikdәn sonra artıq üçüncü dәfә idi ki, şagirdlәrә görünürdü. 15 Sәhәr yemәyindәn sonra İsa Şimon Peterә dedi: "Ey Yәhya oğlu Şimon, Mәni bunlardan çox sevirsәnmi?" Peter ona dedi: "Bәli, ya Rәbb, Sәni sevdiyimi bilirsәn". İsa ona dedi: "Quzularımı bәslә". 16 İkinci dәfә yenә Peterә dedi: "Ey Yәhya oğlu Şimon, Mәni sevirsәnmi?" O da İsaya dedi: "Bәli, ya Rәbb, Sәni sevdiyimi bilirsәn". İsa ona dedi: "Quzularımı otar". 17 Üçüncü dәfә Peterә dedi: "Ey Yәhya oğlu Şimon, Mәni sevirsәnmi?" Peter üçüncü dәfә İsanın ona "Mәni sevirsәnmi?" sualını vermәyinә kәdәrlәndi vә Ona dedi: "Ya Rәbb, Sәn hәr şeyi bilirsәn, Sәni sevdiyimi bilirsәn". İsa ona dedi: "Quzularımı bәslә. 18 Doğrusunu, doğrusunu sәnә deyirәm: cavan olanda qurşağını özün bağlayıb istәdiyin yerә gedәrdin, amma qocalanda әllәrini uzadacaqsan vә başqası sәnin qurşağını bağlayıb istәmәdiyin yerә aparacaq". 19 İsa bunu ona görә söylәdi ki, Peterin necә öz ölümü vasitәsilә Allahı izzәtlәndirәcәyinә işarә etsin. Bunu söylәdikdәn sonra ona "ardımca gәl" dedi. 20 Peter dә arxaya dönüb İsanın sevimli şagirdinin ardlarınca gәldiyini gördü. Bu hәmin şagird idi ki, axşam yemәyi zamanı İsanın sinәsinә әyilib "Ya Rәbb, Sәnә xәyanәt edәcәk adam kimdir?" demişdi. 21 Peter bu şagirdi görüb İsaya dedi: "Ya Rәbb, bәs o necә olacaq?" 22 İsa ona dedi: "Әgәr Mәn gәlәnә qәdәr onun sağ qalmasını istәyirәmsә, bundan sәnә nә? Sәn ardımca gәl". 23 Belәcә o şagirdin ölmәyәcәyi barәdә imanlı bacı-qardaşlar arasında söz yayıldı. Amma İsa onun ölmәyәcәyini demәmişdi, sadәcә olaraq "Әgәr Mәn gәlәnә qәdәr onun sağ qalmasını istәyirәmsә, bundan sәnә nә?" demişdi. 24 Bu hadisәlәrә şәhadәt edәrәk bunları yazan hәmin şagirddir. Biz dә bilirik ki, onun şәhadәti etibarlıdır. 25 İsanın etdiyi çoxlu başqa şeylәr dә var. Әgәr bunlar da bir-bir yazılsaydı, fikrimcә, yazılan kitablar heç dünyaya sığmazdı. 

  http://gospelgo.com/u/azeri_nt.htm#John

Nenhum comentário:

Postar um comentário