domingo, 17 de maio de 2015

1 Dzohane: GUHU-SAMANE

1 Dzohane 11Dzoobe Maimane ma Abi Boseba ma Khameto: Khoobanipamuta Ohongaho Too Noo qaata noi ttokata baami noho pobike napa gama nookorai. Oonihe qesa ma nanai nese nanamema noke moo pobiteqi botoma hesate qaata oi qaraqaraho noo khooba oioni. 2Qaraqaraho Khooba noi Ohonga Maiho torota qaaqi kebanoke nanaho toro paana naatemi nanai noho mee moo nooka soubireqi noho isereke nikeho torota mootomi nike pobi nookaqi oke tani totota. 3- 4Oho nooke nana gama nikeho toro hiire paanaitemi oho quba nike nanama gama ttaike Ohonga Mai ma khata noho Dzesu Kiristuho torota oora ma qaara qidza saridzorai. Oonita oho nooke nana ttarita qeetemi napaho qupa qidzanipamu naatorakoi, dzoobe! 5Nookare, Ohongai dzadzaho khooba oonita noho neta qupi ma qanga te ooraidzara. Noo oke nana noho toro nookaqi oke nike pobi hiire. 6Oonita napai oora ma qaaraho qupi kiringata ooqa too kakama hee, Eo napai Ohongama isanate ooraiqa hiibaquko, noo oi obera naatemi oora ma qaara napahoi ikoikoho isaki naatakoi. 7Oonihe Ohongai dzadzaho khooba ooqi napaho oora ma qaara baiburomi noho khata Dzesu Kiristuho dzuui napaho kahosake teete soubiremi napai noho teteta tuumami oora ma qaara napahoi noma gama teena naatemi dzapanoma naatakoita mooro. 8Qate napahota teei kahosama ooqi sama nome ikobeteqa hee, Naho kahosa bamuiqi hiibaquko oi teeho quba bamuhe Ohongaho tete mee oi noho torota ooraama naatemi noi gimuttake eete oke hiibakoi. 9Oho quba napahota kahosa ooma oke napamae ao paanaitemi kahosa tesutesu Maikhatai pobipobi baura nomeke qaupuite kahosa oke teeteqa noi napake qanga minaraho neta qagaumakoi, uububuu! 10Oonita hiibi, kahosa napameke qahitotoqa hee, Baamuiqa hiibaquko napai Ohongake obera hiiremi noho oora ma qaara qidza oi ikanomake eete napahota meenoma naataqu, baamu. 


1 Dzohane 21Khameto name, nike kahosa potti biire qaarare hiireqi ana noo eranomake qeete. Oonihe teei kahosata taataquko napahota gesina abi teei ao noho quba Ohonga Maiho toro noo hiibakoi, abi pobi oho dzapaio Dzesu Kiristu. 2Noi kahosa napahoho basara isaki oorai mi Ohongai ooma abi oke suraitemi noi qidzanatakoi. Oonihe oi kahosa napaqaho keke bahe ttoka abi minaraho kahosaho basara (oho isakita beebeke oorai). 3Noi pai mootomi oke napa qusubaitoraiho isakita napai noke gesina naatoraita qupadzomare. 4- 6Oonihe teei oho pai qusubaitaama naateqa sepeke hee, Oo ana Kiristu gesinaniqi hiibaquko noi obera abi, tete mee oke noi saridzaamake oorai. Oho quba teei noo oonomake hiibareiqa noi Kiristuho oora ma qaaraho isakita qaaqake oho totohota hiiremi isanatakoi. Oi teei Kiristuho noo qusubaitorai, meenipamuke Ohongaho dzaodzaoi abi oho qupata meupu oorai. Oonita napai noho dzaodzao eetoraiqako ao napai noho pobi naate ooraiqi qupadzomare. 7Dzairamane, ana nikeho quba qeesubi oi pai usaqe bahe agobake nikeho toro mootomi nookorai teena. 8Oonihe dzadza meei ao togoihimi napata qupi bamu naasubihe Kiristui pai oke napata meenomaitemi oi poiqa paha usaqe naatoraridzoni. 9Oi teeho bahe teei dzaira nomeke ibo eesuqi khooba qanga nomeke ota paanaitoraita mooro. 10Oi teei dzaira nomeho quba dzasa eete hoobirorai meeke noi dzadzaho pobi, oonita apei nohoke nookami qanganataqu? Baamu. 11Qate teei dzaira nomeke ibo eetorai oi teeho bahe qupi oi noho nese sirihami noi tete qiri eete basa qooto tuumorai oonita abi oi qupiho pobi keke. 12- 14Oonita sinabidzaho maimane, nike bosata Kiristu gesina naate abike dzoomaqi baaqorai oke ana nike qupanomaiteqi qeete. Qate qesai dzobadzoba nikemeta ooraimi Ohongaho noo nike tuuhoromi nike oho bedzaeta Iibadzake suqobirorami ana oho hasa hiireqi qeete, dzoobe. Ma qeseba khameto name, Kiristui nikeho baura eeteqi kahosa nikehoke teetemi, dzoobe abiniqake nike Ohonga Mai gesina naatemi ana oho qaki naate qeete. Oonita erai maimane ma abi boseba ma paha khametoho noo oke ana gama qeesubi, dzoobe! 15Oonihe teei ttokaho teteho dzaodzao eeteqi bamu Ohonga Maiho dzaodzao eetaqu. Oho quba ttokaho iiha ma dzoobidza ma oho pobi oke gama goottae eete qaatare. 16Ttokaho tete samane, oi pasenani mae peetta ma qeraqerani mae sama qusuba baura oi gama Ohonga Maiho nena bahe ttokaho keke. 17Oonita ttokaho tete ma oho rumuba samane oi gama bamu naatakoi. Oonihe teei Ohonga qusubaite tuumorai noi agoba qaraqara qaarakoi, oi dzapanomani. 18Khameto nookare. Nike nookami Kiristuho iboi biranatakoiqi hiirorai. Oonihe oho bodza ao dzamoqa naatemi aoke Kiristuke ibo eetaquho isaki samane biranatoraita qupadzomare. 19Ao bodza eetenita abi qesa bosata napaho bisata qaata nokoi napaho nenanidzara. Napaho nenanipamu oorapuko nokoi napama gama ipibidzarotahe, noko napa qaate tuumami napai moomi nokoho khooba maina. 20Oonihe Kiristui nike Qaheuba Sumasama sooromi ao nikemae khooba qesaqesa gesina naatorai. 21Oonita ana te hee, Nike tete mee ruume naatoraiqi hiire qeetaranihe qoqotoke nike tete gesina naasubiqi hiire qeete. Oi quba obera minarai quba meeho isaki oonidzara oke nike qupanomaiteqi qeete. 22Oonita apei obera abi bahe, teei hee, Dzesu Kiristui te dzakapanoma oonidzaraniqi hiibaqu noio obera abi. 23Noi Ohonga Mai ma Khata bai hiireqi Kiristuho ibo naatorai. Oi apei Khatake bai hiibaqu, Ohonga Mai te noho toro ooraidzara. Qate teei Khatake raraku biidzaqu, Mai ma Khata esese noho torota oorai. 24- 25Oi nike bosata sinabidza nookatanita oho isakita nike qaaraquko meenipamuke Ohonga Mai ma Khataho pobita qaarakoi. Oho quba nikei bosata nookata sinabidza ota ipibireqa Ohonga qaraqara tatangaho naru napake pobi hiiremi oorai oke nike qupadzomaqa battigara naatare. 26- 27Oonita qesai nike ikobetoraihoke ana qeete. Oonihe Kiristui nike ao Sumasama sooromi noi nike tuuhoroqi quba samane banaitorai oi haba bahe meenipamu. Oonita naane quba ttokaho teei nike qoqopa eetoraqu? Baamuhe, Sumasa noomae nike kuni ma ttani biiremi nike noho pesuta qaaqa mee saridzakoi. 28Khameto name nookare. Nike Ohongaho pesuta qaarare. Qaami noi paana naatemake napai midzaamake konekonema noho dzagata biranatakoi. 29Ohongai rike ma pobi oke nike gesina. Oonita qesai rike ma pobi oorai nokoi Ohongaho khametoniqi qupadzomare. 

1 Dzohane 31Moorare. Ohonga Mai napaho quba dzasa mina eete dzapami napa ao nomaeho khameto naate oorai. Oonita ttokaho abi napake khoukhau oi teeho quba bahe nokoi oho qesa Ohongake khoukhau oni. 2Dzairamane, meenipamu napai ao Ohongaho khameto naate oorai oonihe napaho birabira ikanoma naataqu oi paana naataamake oorai. Oonihe oi paana naatemake Kiristu ooraiho isaki napa oorakoi oke napa qupadzomare. 3Oore, ape ma apei ao noho neseta oho kiito biirorai, Kiristu sesesei ooraiho isakita nokoi oora ma qaara nokome pobiteqi sesesei ooraita qupadzomare. 4Oi abi teei kahosa teeke sarihiqako ao hu noo riitakoi, oi teeho bahe kahosa minarai gama hu noo dzongobetaquho isaki keke. 5Oonihe Kiristui kahosaamanipamu ma noi abiho kahosa minarake aima bamuitareiqi baata. 6Oonita apenei Kiristuho torota atimorai nokoi kahosaama naatorai. Qate kahosa qaupuqaupu abi nokoi Ohongaho akoako mooraama naateqi noke gesina naataamake oorai. 7Khameto name, oho quba teei eto nike ikobetaino. Kiristu rike ma pobi, oonita apenei noho teteke iihaqi quba qidza eetorai nokoi noho rike ma pobi saridze ooraiqi oke eetorai. 8Qate Iibadzai khoobaqata sohoro kahosa eete baaqoraiho quba moomi apenei kahosa eetorai nokoio noho asita oorai. 9Oonihe Ohongaho Khatai Saataho baurake rubengaitareiqi biranateqi abiho habara naate baateta. Oonomake eesuqi Ohongai khameto nome dzoomami noho biidza nokoho qupata oomi nokoi kahosa quba isanataama naate oke eetaama, oi nokoi ao Ohongaho asita biranate oorai, dzoobe. 10Oonita Ohongaho khameto ma Iibadzaho khameto oho koridza ooqata paana naatorai. Oi teei baura qidza eetaama naatorai mae dzaira nomeho quba dzasa eetaama naatorai abi oonomai teqaha Iibadzaho asi qaate Ohongaho asita biranate ooraidzara. 11Oi agobanipamuke napa Kiristuho noo nookami hee, Nike qesaho quba dzasa eete qaarareiqi hiireta. 12- 13Qate Kai noi Saataho nena ooqi noma nomeke teeteta oi quba apeho quba bahe noma nohoho baura qidzanihe, nomaehoi qanganita ttoka abi nokoi oonomake eeteqi nike ibo eete teetaquko eetoqa roqobetainohe nike oho teteke suimaino. 14Ohongaho oko ma boto tupuho dza minake eetorai napai oke hee, Dzoobe, napai baata neta qaatahe ao qaraqaraho neta biranate ooraiqa hiibaridzo. Oonihe teei abiho dzasa eetaama noi baataho qausuta oorai. 15Ma apei dzaira nomeke ibo eetorai noi taanga abi oonita qaraqara tatanga noho toro ooraidzara oke nike bageke eete qupadzomare. 16Oi Kiristui napaho quba dzasa eeteqi te qaraqara nome qaanataranita napa dzasaho tete oke gesina naate qidzoke qaraqara napame qesamane napameke qaanataqu. 17Oi teei ttokaho meuputa ooqi moomi noho qesai qangahasita oomi noi qoredza eete noke ota hoobidzaama naataqu oi teeho bahe noi qupita ooqi Ohongai dzasa eetoraiho teteke noi ruumenita qupadzomare. 18Khameto name, eto napai too kakama dzasa eetainohe meenipamuke dzasa quba hobihobi baura samaneke eete qaarare. 19Oke eeteqa napai Kiristuho pengata qupa napame too teeteqa hee, Oo napai meeqaho isaki ooniqi qupadzomakoi. 20Oonihe qupa khatai napake qomaqoma hiibaquko erake qupadzomare, Oo Napaho qupai ao napake qomaqoma hiireqi Ohongaho qaamodzamodza eetoraita Ohonga noomae napake qomaqoma hiibaquko bamenomanipamu naatakoiqi hiibaridzoni. Oho quba eto ikobetaino. 21Oonita dzairamane name, qupai napake qomaqoma hiibaama naatemi napai isanate attiamake Ohongaho toro biranatakoi. 22Oi noi pai mootomi napa oke qusubaiteqi noho dzake qusubaite qaaqa, noho toro quba teeho quba pupu hiiremi moitakoi. 23Oonihe pai oi teeho bahe, Napa Kiristuho dzapata atimaqa qesaho dzasa eete qaarareiqi hiireqi pai oke mootota. 24Oho quba teei pai ooqake qusubaite qaaqa isanate Ohongama qesa dzaira eetorakoi. Oi Ohongai ao Sumasa nome napake moitemi hobihobi bagenoma naatorai oke napai mooqa hee, Meenipamu noi napake dzaira eetoraiqi hiibaridzoni.

1 Dzohane 41Dzairamane nookare. Too abi oberaobera samanei haba gegebetorai. Oho quba qaru baaorai eto nokoho tete pureke qaupuitainohe nokoke toronaite moomi apenei Ohongaho nena, nokoqaho noo qusubaitare. 2Oonihe tete apeta Ohongaho nenake gesina naataqu oi era. Qesai hee, Oore Dzesu Kiristui meenipamu abiho sama eeteqi baataiqa hiibaqu nokoio Ohongaho nena. 3Qate qesai oho bai hiibaqu nokoi Ohongaho nenanidzara. Ohongaho ibo biranatakoiqi hiirorai oi ao ttokata ooraita oho isaki oioni. 4Oi Saatai ttokata nokoho torota baura eetemi noko oho totohota hiirorai. Oonihe, khameto name, Kiristu beedzaeho maikhatai nikeho toro baura eetemi nike oho isakita too abi oberaoberake suunaite soubidzaridzoni. 5Nokoi ttokaho nena ooqi ttokaho sinasina hiiremi ttoka abi nookorai. 6Qate napai Ohongaho nena oomi paha apenei Ohongaho nena oorai nokoi napaho noo nookoraihe, mainaho nena nokoi napaho noo nookaamanipamu. Ooqata tete mee ma tete obera paana naatemi napa ao batabidzaridzoni. 7Dzairamane, Ohongai dzasaho tete biraitemi napamae qesaho dzasa eete nokoke hoobire qaarare. Oi apenei dzasa quba eetorai nokoi Ohongaho biidzanita noke gesinani. 8Ohongai dzasaho maikhata oonita teei abiho dzasa eetaama naataqu noi Ohonga ruumeni. 9Nooka, Kiristui napake eehahaita quba Ohongai Khata teena nome dzoobiremi ttokata biranatemi Ohonga dzasa eetoraiho khooba ota paana naatorai. 10Napai te Ohongaho dzasa eetaranihe noomae napaho dzasa eete Khata nome dzoobiremi noi kahosa napahoho quba napake basara eetemi oorai oio dzasaho khoobani. 11Oonita dzairamane, Ohongai napaho dzasa oonomake eetemi napai ikanomake eete qesaho dzasa eetaama naataqu? Baamu. 12Ohongake abi moo pobitaamanihe, Ohongai dzasa eeteqi napake tuuhoro qaami napai qesaho quba dzasa eete qaama dzasa oi napata meenoma naatakoi. 13Noi Sumasa nome napake moitemi napai Kiristuho toro atimami noi oho qesa napaho toro atimami napai ota noke gesina naatare. 14Oi Ohongai Khata nomeke dzoobiremi noi abi minaraho ingona naatetake nanai moo pobiteqi oho isere moosobita nookare. 15Oonita teei Ohongaho khata Dzesuke raraku biiremi Ohonga noho toro atimami noi oho qesa Ohongaho torota atimaridzoni. 16Ohongaio dzasaho khooba oonita teei noho teteta atimami Ohongai oho qesa noho torota atimakoi. Oho quba Ohonga napaho dzake eetoraike napa gama nooka tani naataridzoni. 17Ohongai dzasaho khooba oomi dzasa oi napahota meenomanipamu naatemi napai noma gama ne teenanita noi ipita abike maripa eetaquta napai naane attike eetaqu? Baamu. 18Atti ma dzasa oi te qesa dzaira eetoraidzara. Oi Ohongai abiho dzasa eetemi dzasa oi abi oho toro meenoma naataamake oomi attiho isaki naatakoi. Oi teei kahosaho ipike saridzakoiqi hiireqi atti eetaridzo. Oonihe, Ohongai teeho dzasa eetemi dzasa oi nota meenoma naateqa attike qirutomakoita tete mooro. 19Qate napai dzasa eetorai oi teeho quba bahe, 20- 21Ohongai bosata napaho quba dzasa eetemi suimorai. Oonita teei Ohonga dzaira eetaqu noi paha abi dzaira eetakoi. Oho nooke napa Ohongaho toota nookami husi ma pai oioni. Oho qubake teei temu nomeke ibo eeteqi oho heeta abike ikobeteqa hee, Oo anai Ohonga dzaira eetoraiqa hiibaqu noi obera abi. Oi noi temu nome moo pobitoraihe noke ibo eetorai. Oonita Ohongake noi moo pobitaamake ikabeteqi noke dzaira eetaqu? Bamu. 


1 Dzohane 51Ohongai khameto napake dzoomami napai gama hee, Dzesu noi Kiristu abi dzakapanomaniqi hiireqi dzomadzoma Mai ma khameto gama iso keke qesaho dzake eetorai. 2Oi napai Ohongaho dza eete noho noo qusubaiteqa paha khameto nohoho dza eetakoi, oke napa qupadzomare. 3Napai Ohongaho dzake eete noho noo isanate qusubaitaridzoni. Oi noho noo qusubaitaqu oi bamenoma oorarorihe, 4Ohongai khameto napake dzoomami napai ai tataumaho dzubinanipamu naate ttokaho iiha ma dzoobidza samane suqobirorai. 5Oonihe teei bamu sepeke ttokaho iiha ma dzoobidza suqobidzaquhe, noi Ohongaho khata Dzesu noqaho neta soomaqi ttoka suqobidzakoi. 6Oi Dzesu Kiristui abiho isakita ttokata baata oi mee. Noi mumure eserima baata, oi oba ma dzuuma noi baata. Oba sobasoba keke bahe dzuu, oi baataho sobasoba. Oonita Sumasai oke mee hiireqi noomae khameto napake beedzaenomaitorai. 7- 8Oi Sumasa ma oba ma dzuu, quba tapari nokoi gama teenaiteqi noho baura mee hiirorai. 9Qate abiho isereke napai nookoraita Ohonga noomae isere meenipamu mootoqi hee, Kiristui naho khataniqi hiiremi oho isereke napa qidzoke nookaama naataqu. 10Oi Ohongai khata nomeho isere mootomi teei oke nookaama naateqa Ohongake oberaniqi hiibakoi. Qate teei Ohongaho Khata noho neta soomami noomaehota ao meenoma naataridzoni. 11Oonita Ohongai isere mootoqi hee, Qaraqara oi Kiristuho botota ooraita qaraqara oke ana nike qonotomi ooraiqi hiirorai. 12Oho quba teei Ohongaho khata raraku biireqa qaraqara ao mai eetakoi. Qate teei Khatake bai hiireqa qaraqaraho dzore naate qaarakoita qupadzomare. 13Khameto nike Ohongaho khata noho neta tirere eetoraiho isakita ao qaraqara mai eetorai oke ana nikeho quba qeeteta qupadzomare. 14Oonita Ohongai quba mee hiibaridzoho isakita napai attiamake noke quba teeho quba pupu hiiremi bamu bai hiibaqu. 15Ma noi napaho pupu mee hiibakoiqi qupadzomaquko oho meeke napa isanate saridzakoita nookare. 16Qateqa, teei kahosa bamenoma aimami baataquho isaki naataqu noo oke bamu erata hesataquhe nikemaehota teei harateteqa kahosa teeke saridzemi baataquho isakiama naataquko nike noho quba pupu hiiremi Ohonga noke eehahaitakoi. Qate teei kahosa bamenomanipamu saridzemi baataquho isaki naatemi nike ikaqi noho quba tete qiri eetaqu? Noi ao baataho pobi oonita nookare. 17Quba qanga minarai kahosa kekenihe teei kahosa saridzeqa oho quba baataama oho isaki oorai, ma teei kahosa saridzeqa baataridzoho isaki paha ooraita nookare! 18Oonihe napa moomi ape ma apeke Ohonga dzoomorai nokoi te (saninoke) kahosaho teteta tuumoraidzara. Oi Ohongai khata teeke dzoohiqa noke bakena geema qaama kahosaho maikhatai noke mai eetaquho tete bamu. 19Napai moomi Saatai ttokaho tete ma oho abi gama susupu asi nometa baubotomi ooraihe napai keke Ohongaho dzagata oorai. 20Oi napai moomi Ohongaho Khatai baaqi napake nokanoka moitemi oho quba Khata meenoma noke napai gesina naateqi Ohongaho khata Dzesu Kiristuho dzagaqata oorai. Nookare. Ohonga meenoma ma qaraqara tatanga noo oioni. 21Oonita qeseba khameto name, etoqa Ohonga oberaobera tee ma teeke upubidzainohe korabete qupa nikeme pobite qaarare. Dzoobe, noo oioni Anai Dzohane

 http://www.bible.is/GHSPNG/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário