sexta-feira, 29 de maio de 2015

1 Jaŋ: Mofu-Gudur


1 Jaŋ 11Ya wuzlalakwara mey keɗe, da ray ndaw mezəley Mey ŋga Gazlavay ma vəltar heter a ndəhay. Dəga bəla ta zley daa ba araŋ na, aŋga daha. Ndaw a na, ala ta cəndamara mey aŋga la ta sləmay ala, ala ta hətmar la ta dey ala. Fara fara, ala ta hətmar la, ala ta gəsfamar la ta har ala. 2Daa masa ndaw ma vəltar heter a ndəhay a ma wuzwa vaw na, ala ta hətmar la. Da ray ŋgene, ala fa kam sede da ray a, ala fa wuzdamakwara mey da ray heter mendəvey ba masa aŋga ma vəlda ha. Ndaw aha, aŋga da cakay Papa aləkwa Bay Gazlavay, aŋga ta wuzndar vaw la. 3Cek masa ala ma hətmar ta masa ala ma cəndamara na, ya wuzdamakwara may amba ya njakwa macəmkaya pal. Ya njakwa macəmkaya pal, asaya, aləkwa macəmkaya ta Papa aləkwa leŋ ta Bəzey aŋga, Yesu Kəriste. 4Ya wuzlalamakwara mey a keɗe amba ya njakwa daa meesəmey masa fara fara. 5Gazlavay na, ara aŋga ma waɗa slam, ləvaŋ fa vəɗa kwa nekəɗey daa ba. Keɗe ara mey masa ala ma cəndamərwa fa Yesu Kəriste, ya kadamakwara. 6Da ya ləvkwa aləkwa macəmkaya ta aŋga, anja aləkwa daa ləvaŋ cəŋga na, a key ŋgene, ya mbərzlakwa, aləkwa fa kakwa cek masa ta cəveɗ e daa ba. 7Ama da aləkwa daa slam-meweɗey anda Gazlavay manjakaya daa slam-meweɗey na, aləkwa macəmkaya pal. Ŋgene, mambaz ŋga Yesu, Bəzey aŋga, fa pərndakwara mebərey aləkwa tabiya. 8Da ya ləvkwa aləkwa ndəhay ta mebərey ba na, ŋgene, a key ya təknakwa ray aləkwa ta har aləkwa, mey masa fara fara daa mevel aləkwa daa ba. 9Ama da aləkwa fa wuzdakwa mebərey aləkwa a Gazlavay na, anda keɗe, a mbəkdandakwara mebərey aləkwa la, asaya, a pərndakwara mevel aləkwa, cek hay maaya ba tabiya fa aləkwa daa saba, maja aŋga na, a mbərzley ba, a kata cek hay tabiya ta cəveɗ e. 10Da ya ləvkwa aləkwa ta kakwa mebərey daa ba na, ya pakwa Gazlavay ŋga ndaw membərzley, mey aŋga daa mevel aləkwa daa ba.


1 Jaŋ 21Bəz aɗaw hay, ya wuzlalakwara mey keɗe amba ka kam mebərey saba. Ama, da ndaw ta key mebərey la na, ndaw ma lacafandakwar a ray daha da cakay Papa aləkwa. Ndaw aha ara Yesu Kəriste, ndaw manjar mebərey. 2Ara aŋga ma vəlda ray aŋga ŋga məcey amba Gazlavay a mbəkdandakwara mebərey aləkwa. A məcey maja mebərey aləkwa daada ba, ama a məcey maja mebərey ŋga ndəhay da bəla tabiya. 3Da aləkwa fa nakwa ray a mewey ŋga Gazlavay na, ŋgene, ya sərkwa Gazlavay fara fara. 4Da ndaw a ləvey a səra Gazlavay, ama a key cek anda Gazlavay ma wuɗey ba na, ŋgene, ndaw aha a key a mbərzley, mey masa fara fara daa mevel aŋga daa ba. 5Ama ndaw ma key cek anda Gazlavay ma wuɗey na, ndaw a, a wuɗa Gazlavay fara fara. Ŋgene, ya sərkwa aləkwa macəmkaya pal ta Gazlavay. 6Ndaw masa ma ləvey aŋga macəmkaya mandaw mandaw ta Gazlavay na, si menjey aŋga a key anda ŋga Yesu. 7Jam aɗaw hay, mey da ray mekey cek masa Gazlavay ma wuɗey masa yah ma wuzlalakwara keɗe na, ara mewey mawiya ba, ama ara mewey zleezle, masa ka sərmara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam. Mewey masa zleezle keɗe na, ara mey masa akwar ma cəndamara cay. 8Ama ta ŋgene he cəpa, mewey masa yah ma wuzlalakwara keɗe na, ara mewey mawiya. Mey masa fara fara da ray mewey a ta wuzwa cay ta fa menjey ŋga Kəriste. Akwar may, menjey akwar ta mbəɗey sem mawiya. A sərey ara mewey mawiya na, maja ləvaŋ fa ndəvey, slam-meweɗey fara fara ta zlar cay ŋga weɗey. 9Ndaw masa ma ləvey aŋga manjakaya daa slam-meweɗey, ama a wuɗa məlmaha ba na, ŋgene, aŋga daa ləvaŋ cəŋga. 10Ndaw masa ma wuɗa məlmaha na, ara ndaw masa daa slam-meweɗey, kwa cek ma gwa ŋga təɗda ndaw a aa mebərey daa ba. 11Ama ndaw ma wuɗa məlmaha ba na, aŋga daa ləvaŋ, fa daw daa ləvaŋ, a səra slam masa aŋga ma daw a hwaɗ a ba, maja ləvaŋ ta tərda sem ŋga wulaf. 12Bəz aɗaw hay, ya wuzlalakwara leeter keɗe na, maja Gazlavay ta mbəkdakwara mebərey akwar sem, maja Yesu Kəriste. 13Akwar masa papaŋ ŋga bəza hay, ya wuzlalakwara maja ka sərmara Yesu Kəriste, aŋga daha dəga bəla ta zley daa ba araŋ. Akwar masa gula hay, ya wuzlalakwara maja akwar ta fənmara bay-malula sem ta gədaŋ. 14Bəz aɗaw hay, ya wuzlalakwara maja ka sərmara Gazlavay, Papa aləkwa. Akwar, papaŋ ŋga bəza hay, ya wuzlalakwara maja ka sərmara Yesu Kəriste aŋga daha dəga bəla ta zley daa ba araŋ. Akwar, gula hay, ya wuzlalakwara maja akwar ta gədaŋ, mey ŋga Gazlavay aa daa mevel akwar, akwar ta fənmara bay-malula sem ta gədaŋ. 15Ka da səpam ŋga njey anda ndəhay da bəla keɗe ba, kwa cek hay da bəla ha na, ka da wuɗam ba. Da ndaw a wuɗey cek hay da bəla keɗe na, a wuɗa Gazlavay Papa aləkwa ba. 16Bəla na, aa kwara? Ndəhay fa səpam cek hay maaya ba anda ata ma wuɗam. Cek masa ata ma hətam fa ndaw na, a wuɗam ŋgada ata. A zlapam da ray zleley ata hay. Cek hay a tabiya keɗe na, a sawa ta fa Gazlavay, Papa aləkwa ba, ama ara cek hay ŋga bəla. 17Sərmara bəla keɗe na, a ndəvey la, ta cek hay da hwaɗ a tabiya masa ndəhay ma wuɗam kalah. Ama ndaw ma key cek anda Gazlavay ma wuɗey na, a da njey ŋga sərmataw. 18Bəz aɗaw hay, bəla gweegwe cay a ndəvey. Anda akwar ma cəndamara na, masa-gəra mahura ŋga Kəriste a sawa la. Kwa wure keɗe, masa-gəra hay ŋga Kəriste ga daha. Maja ŋgene, ya sərkwa bəla gweegwe cay a ndəvey. 19Ndəhay a ŋgene, a bam da wuzlah aləkwa, ama mevel ata anda ŋga aləkwa ba. Da mevel ata anda ŋga aləkwa na, anja a njam macəmkaya ta aləkwa la, fa da bam daa ba. Ama ta bam sem. Mebey ata ŋgene, a wuzwa ata tabiya ara ndəhay aləkwa hay ba. 20Akwar na, Kəriste ta slərkwar Mesəfney ŋga Gazlavay la a ray akwar amba a pakwar ŋgada aŋga. Anda keɗe, akwar tabiya ka sərmara mey masa fara fara da ray Kəriste he. 21Ya wuzlalakwara na, maja ka sərmara mey masa fara fara ba daw? Kay! maja ŋgene ba. Ya wuzlalakwara na, maja ka sərmara mey masa fara fara, asaya, ka sərmara membərzley daa mey masa fara fara ha na, daa ba. 22Ndaw membərzley na, ara wa? Ara ndaw masa ma ləvey Yesu na, ara Kəriste ba. Ndaw a ŋgene na, ara masa-gəra mahura ŋga Kəriste. Ndaw a, a rəsa Papa aləkwa Bay Gazlavay, asaya, a rəsa Bəzey aŋga. 23Kwa waawa ma rəsa Bəzey ŋga Gazlavay na, a key ŋgene, a rəsa Bay Gazlavay Papaŋ may. Ama kwa waawa ma təɓa Yesu, ma ləvey fa mey ŋga ndəhay Yesu ara Bəzey ŋga Gazlavay na, ndaw a ŋgene, a təɓa Bay Gazlavay Papaŋ la may. 24Akwar na, wam vaw da ray mey masa akwar ma cəndamara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam, anja mey a ŋga njey aa mevel akwar mandaw mandaw. Mey masa akwar ma təɓmara ha, da aa daa mevel akwar na, akwar may, ka njam la macəmkaya ta Bəzey ŋga Gazlavay leŋ ta Papaha. 25Fara fara, Kəriste ta ləvey la a da vəlndakwar cek. Cek a na, ara heter mendəvey ba. 26Ya wuzlalakwara mey keɗe da ray ndəhay ma səpam cəveɗ ŋga zlaŋgaɗadamakwar. 27Akwar na, Kəriste ta slərkwar Mesəfney ŋga Gazlavay la a ray akwar amba a walakwar ŋgada aŋga. Da Mesəfney aŋga, aa da ray akwar na, ka səpam ndaw mekele ŋgaa sərkadakwar daa saba. Mesəfney a faa sərkadakwara cek hay tabiya. Cek masa aa maa sərkadakwara ha na, ara cek fara fara, membərzley da hwaɗ a daa ba. Da ray ŋgene, təɓmara meesərkey aŋga, njam macəmkaya ta Kəriste. 28Ahaw, bəz aɗaw hay, Kəriste a wuzwa vaw la. Njam macəmkaya pal ta aŋga amba pas a ma wuswa la na, ya zlurakwa fa mey aŋga ba, hwaray a kandakwar ba. 29Ka sərmara Kəriste na, ara ndaw maaya ma ka cek ta cəveɗ e. Anda keɗe, ka sərmara kwa waawa ma key cek ta cəveɗ e kəne na, ara ndaw masa Gazlavay ma tərda sem ŋga bəzey aŋga.


1 Jaŋ 31Nəkmara, Gazlavay Papa aləkwa ma wuɗndakwar cey. A wuɗndakwar kalah, haa a ləvey aləkwa bəz aŋga hay. Fara fara aləkwa bəz aŋga hay. Ndəhay da bəla keɗe a sərmara Gazlavay ba. Ara maja ŋgene, a sərmandakwar aləkwa bəz aŋga hay ba may. 2Jam aɗaw hay, aləkwa wure keɗe bəza hay ŋga Gazlavay. Gazlavay a da tərdandakwar ŋgada fa mey kwara na, ya sərkwa ba araŋ. Ama ya sərkwa fara fara pas masa Kəriste ma da wuzwa vaw na, ya da tərkwa letek anda aŋga, maja ya hətkwar la fara fara aŋga na, kwara. 3Kwa waawa ma pa mewulkey aŋga a ray mey a keɗe na, si a wey vaw, a key mebərey ba anda Yesu Kəriste ma key mebərey ba. 4Kwa waawa ma key mebərey na, a key ŋgene, a key həma a ray Gazlavay. Mekey mebərey na, ara mekey həma a ray Gazlavay. 5Ka sərmara Yesu Kəriste a sawa a bəla keɗe na, ŋga ley mebərey ŋga ndəhay. Aŋga na, mebərey fa aŋga daa ba səlak. 6Anda keɗe, kwa waawa macəmkaya ta aŋga na, a key mebərey saba. Ama ndaw masa fa key mebərey na, ta hətar Yesu daa ba, ta səra Yesu fara fara daa ba. 7Bəz aɗaw hay, ka da mbəkdamara ray akwar amba ndəhay a zlaŋgaɗadamakwar ba. Ndaw ma key cek ta cəveɗ e na, aŋga ndaw maaya anda Yesu Kəriste aŋga ndaw maaya, ma ka cek ta cəveɗ e. 8Ndaw ma key mebərey mandaw mandaw na, aŋga dasi har ŋga bay-malula, maja bay-malula a zlar mekey mebərey na, dəga bəla ta zley daa ba araŋ. Yesu, Bəzey ŋga Gazlavay, a sawa a bəla keɗe na, ŋga nəsa sləra ŋga bay-malula ha. 9Kwa waawa ma tərey sem bəzey ŋga Gazlavay na, a key mebərey saba, maja Mesəfney ŋga Gazlavay fa key sləra daa aŋga . A gwa ŋga key mebərey saba, maja Gazlavay ta tərda sem ŋga bəzey aŋga. 10Ma wunkata bəza hay ŋga Gazlavay, ta bəza hay ŋga bay-malula na, me? Sərmara, ndaw ma key cek ta cəveɗ e ba, da daa ba, ma wuɗa məlmaha ba na, aŋga bəzey ŋga Gazlavay ba. 11Məlma aɗaw hay, wuɗkwa vaw. Yaw, mey a keɗe na, ara mey masa akwar ma cəndamara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam. 12Wulkam da ray ndaw daha mezəley Kayin . Ka da kam cek anda aŋga ba. Aŋga na, aa dasi har ŋga bay-malula, a kəɗa məlmaha, mambaray a vagay. A kəɗa na, maja me? A kəɗa maja cek masa Kayin aha ma ka na, maaya ba fa dey ŋga Gazlavay, ama cek masa məlmaha ma ka na, maaya fa dey ŋga Gazlavay. 13Məlma aɗaw hay, da masa ndəhay da bəla keɗe a ŋgəldamakwar ba na, ka da rəzlam ba. 14Ya sərkwa aləkwa anda ndəhay maməctakaya saba, ama aləkwa ma hətkwa heter mendəvey ba cay. Ya sərkwa na, maja ya wuɗmatakwa məlma aləkwa hay. Ndaw masa ma wuɗey vaw ba na, aŋga anda ndaw maməckaya cəŋga. 15Ndaw masa ma wuɗa məlmaha ba na, ara ndaw ma kəɗey ndaw vagay. Ka sərmara ndaw ma kəɗey ndaw vagay na, aa ta heter mendəvey ba daa ba. 16Yesu Kəriste ta vəlda ray aŋga la maja aləkwa. Anda keɗe, ya sərkwa mewuɗey-vaw na, ta fa vəɗa. Yaw, anda aŋga ma vəlda ray aŋga ŋgada aləkwa na, si ya vəldakwa ray aləkwa ŋgada məlma aləkwa hay may. 17Da ndaw cek aŋga daha, a hətar məlmaha cek aŋga daa ba, ama a sərfar dey-ceceh ba, a vəlar cek ba na, a da wuɗa Gazlavay na, kwara? 18Bəz aɗaw hay, ka da wuzdamara mewuɗey-vaw akwar ta fa mey meeguzley maaya maaya daada ba. Ama si ka wuzdamara mewuɗey-vaw akwar fara fara ta fa sləra masa akwar ma kamara. 19Da ray ŋgene, ya sərkwa aləkwa ta təɓkwa mey masa fara fara la. Da mevel aləkwa a candakwar da ray cek masa aləkwa ma kakwa maaya ba na, ya sərkwa Gazlavay a fəna mewulkey aləkwa, a səra cek tabiya daa mevel aləkwa. Anda keɗe, a dəkndakwar mevel la daa masa aləkwa fa dərkwa daŋgay. 21Yaw, jam aɗaw hay, da mevel aləkwa fa candakwar daa ba na, ya da dərkwa daŋgay a Gazlavay ta mandərzay daa dey daa ba. 22Ya gwakwa yaa cəfɗakwa kwa meeme fa aŋga, a vəlndakwar la maja aləkwa fa təɓkwa mewey aŋga hay, asaya, aləkwa fa kakwa sləra masa ma mbafar. 23Mewey aŋga mahura na, ara mepey Bəzey aŋga, Yesu Kəriste, ŋga ndaw aləkwa fara fara, asaya, ara mewuɗey-vaw da wuzlah aləkwa, anda Kəriste ma ləvndakwar. 24Kwa waawa ma təɓa mewey hay ŋga Gazlavay, ma key cek anda mewey hay a ma ləvey na, ndaw a macəmkaya ta Gazlavay, Gazlavay may, aa ta aŋga. Ya sərkwa Gazlavay aa ta aləkwa na, ta fa me? Ya sərkwa ta fa Mesəfney aŋga masa aŋga ma vəldandakwara.


1 Jaŋ 41Jam aɗaw hay, ndəhay tabiya ma ləvam ata ta Mesəfney ŋga Gazlavay na, ka da təɓmara mey ata ba. Si ka saŋgalamata la ɗagay, amba ka sərmara da ata ta Mesəfney ŋga Gazlavay fara fara kwa. Ya ləvkwar anda keɗe na, maja ndəhay ma pamara ray ata ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay ga daa wura daa wura da bəla keɗe daha. 2Yaw, kwa waawa ma ləvey Yesu Kəriste a sawa ta fa Gazlavay da vaɗ, ta tərey la ŋga ndaw-magədaŋ na, ndaw a ŋgene, aa ta Mesəfney ŋga Gazlavay. Ara anda keɗe, akwar ma da sərmara ndaw ta Mesəfney ŋga Gazlavay. 3Ama kwa waawa ma təɓa mey a keɗe ba na, aa ta Mesəfney ŋga Gazlavay daa ba. Mesəfney masa da ray aŋga na, ara mesəfney ŋga masa-gəra mahura ŋga Kəriste. Akwar ta cəndamara la masa-gəra mahura ŋga Kəriste a sawa la. Wure keɗe, ta sawa cay, aŋga da bəla cay. 4Ama bəz aɗaw hay, akwar na, ndəhay ŋga Gazlavay. Akwar ta kam bay-gula sem da ray ndəhay ma pamara ray ata ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay, maja Mesəfney masa da ray akwar na, a fəna mesəfney ŋga bay-malula da ray ndəhay da bəla keɗe ta gədaŋ. 5Ndəhay ma pamara ray ata ŋga ndəhay ma təla mey na, ata ndəhay ŋga bəla. Da ray ŋgene, aa guzlam mey ŋga bəla. Ndəhay masa ŋga bəla fa cənmatar mey. 6Ama aləkwa na, ndəhay ŋga Gazlavay. Ndaw ma səra Gazlavay na, a cənndakwar mey. Ndaw masa ŋga Gazlavay ba na, a cənndakwar mey ba. Ya sərkwa ndaw masa ta Mesəfney fara fara ŋga Gazlavay da ray, ta ndaw masa ta mesəfney membərzley ndaw na, anda keɗe. 7Jam aɗaw hay, wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa, maja mewuɗey-vaw na, a sawa ta fa Gazlavay. Ndaw ma wuɗey vaw na, Gazlavay ta tərda sem ŋga bəzey aŋga, a səra Gazlavay. 8Ndaw ma wuɗey vaw ba na, a səra Gazlavay ba, maja cek masa Gazlavay ma ka tabiya na, a ka ta mewuɗey-vaw. 9Gazlavay ta slərdərwa Bəzey aŋga menduleŋ la a bəla, amba ya hətkwa heter mendəvey ba ta fa aŋga. Anda keɗe, aŋga fa wuzdərwa fara fara aa fa wuɗndakwar. 10Ara aləkwa ma wuɗkwa Gazlavay teeseɗ ba, ama ara aŋga ma wuɗndakwar teeseɗ. A slərwa Bəzey aŋga, amba Bəzey aŋga ha a vəlda ray aŋga ŋga məcey amba Gazlavay a mbəkdandakwara mebərey aləkwa. Mewuɗey-vaw na, anda keɗe. 11Jam aɗaw hay, Gazlavay a wuɗndakwar kalah. Anda keɗe maaya na, aləkwa may, si ya wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa. 12Gazlavay na, kwa ndaw ta hətar ta dey aŋga daa ba. Ama da aləkwa fa wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa na, a wuzwa Gazlavay aa ta aləkwa, asaya, a wuzwa aləkwa fa wuɗkwa vaw fara fara anda Gazlavay ma wuɗndakwar. 13Gazlavay ta vəlndakwar Mesəfney aŋga la. Maja ŋgene, ya sərkwa aləkwa macəmkaya ta Gazlavay, aŋga may, aa ta aləkwa. 14Papa aləkwa ta slərdərwa Bəzey aŋga la amba a ləhdata ndəhay da bəla. Ala ta hətmar la ta dey ala, ala fa kam sede da ray a. 15Da ndaw a ləvey Yesu ara Bəzey ŋga Gazlavay na, Gazlavay aa ta ndaw a, ndaw a may, macəmkaya ta Gazlavay. 16Aləkwa na, ya sərkwa Gazlavay fa wuɗndakwar, aləkwa fa təɓkwa aa mevel aləkwa, aa fa wuɗndakwar fara fara. Gazlavay a ka sləra aŋga tabiya ta mewuɗey-vaw. Ndaw ma wuɗey vaw na, aa macəmkaya ta Gazlavay, Gazlavay may, aa ta aŋga. 17Da ya wuɗkwa vaw fara fara anda Gazlavay ma wuɗndakwar na, ta pas masa Gazlavay ma da ka sariya na, ya zlurakwa daa ba, maja menjey aləkwa da bəla keɗe aŋga letek ta ŋga Kəriste. 18Ndaw ma wuɗey ndaw na, fa da zlurey ta sariya ŋga Gazlavay daa ba. Mewuɗey-vaw masa fara fara na, a ɓəla mandərzay daa dey. Da ndaw fa zlurey na, ŋgene, mewuɗey-vaw ŋga Gazlavay fa key sləra daa aŋga anda Gazlavay ma wuɗey daa ba, maja ndaw ta mandərzay na, fa zlurey ta banay ma da hətfar fa dəɓa ŋga sariya. 19Ya wuɗkwa vaw na, ara maja Gazlavay ma wuɗndakwar teeseɗ. 20Da ndaw a ləvey a wuɗa Gazlavay, ama a wuɗa məlmaha ba na, a key ŋgene, a mbərzley. Da a wuɗa məlmaha masa aŋga fa hətar ba na, a da wuɗa Gazlavay masa ta hətar ta dey aŋga daa ba səlak na, kwara? 21Ndaw ma wuɗa Gazlavay na, si a wuɗa məlmaha may. Keɗe ara mewey masa Kəriste ma vəldandakwara.


1 Jaŋ 51Kwa waawa ma təɓa Yesu ara Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay na, aŋga ta tərey sem bəzey ŋga Gazlavay. Kwa waawa ma wuɗa Gazlavay Papa aləkwa na, a wuɗta bəza hay ŋga Gazlavay may. 2Da ya wuɗkwa Gazlavay, asaya, da ya kakwa cek anda mewey aŋga hay ma ləvey na, ŋgene, ya sərkwa aləkwa fa wuɗmatakwa bəza hay ŋga Gazlavay. 3Da ya kakwa cek anda mewey ŋga Gazlavay ma ləvey na, a key ŋgene, ya wuɗkwa Gazlavay fara fara. Mewey aŋga ha, aa ta gəra ŋga səpey ŋgada aləkwa ba, 4maja bəza hay ŋga Gazlavay tabiya na, a fənmara bəla ta gədaŋ. Ya fənkwa bəla keɗe ta gədaŋ na, kwara? Ya fənkwa bəla keɗe na, maja aləkwa fa pakwa Yesu Kəriste ŋga ndaw aləkwa fara fara. 5Ma fəna bəla na, wa? Ma fəna bəla na, si ndaw ma təɓa, Yesu na, ara Bəzey ŋga Gazlavay. 6Yesu Kəriste na, ara ndaw masa ma sawa a bəla. A sawa na, ta hətey baptem la ta yam. Mambaz aŋga ta mbəɗwa la daa meməcey aŋga. A hətey na, baptem ta yam daada ba, ama mambaz aŋga ta mbəɗwa la daa meməcey aŋga may. Asaya, Mesəfney ŋga Gazlavay ta wuzda la fara fara cek hay a ta kam la. Mesəfney a, a mbərzley ba səlak. 7Anda keɗe, cek hay maakar daha fa wuzdamərwa mey fara fara da ray Yesu. 8Cek hay a na, ara Mesəfney ŋga Gazlavay, yam ŋga baptem, leŋ mambaz aŋga. Ata maakar ata, mey ata letek. 9Aləkwa fa təɓkwa mey masa ndəhay ma wuzdamara da ray cek masa ata ma hətmar. Mey masa Gazlavay ma wuzda na, a fəna mey ŋga ndəhay ma wuzdamara. Ara Gazlavay ta ray aŋga ma wuzda mey a da ray Bəzey aŋga. 10Anda keɗe, ndaw masa ma təɓa Yesu, aŋga Bəzey ŋga Gazlavay na, a səra daa mevel aŋga mey a ara mey masa fara fara. Ama ndaw masa ma təɓa mey ŋga Gazlavay ba na, a pada Gazlavay ŋga ndaw membərzley, maja ta təɓa mey masa Gazlavay ma wuzda da ray Bəzey aŋga daa ba. 11Cek masa Gazlavay ma wuzdandakwara na, wura? Cek masa Gazlavay ma wuzdandakwara na, ara heter mendəvey ba masa aŋga ma vəldandakwara ta har Bəzey aŋga. 12Ndaw masa macəmkaya pal ta Bəzey ŋga Gazlavay na, aŋga ta heter mendəvey ba. Ndaw masa ta cəmey ta Bəzey ŋga Gazlavay daa ba na, aa ta heter mendəvey ba daa ba may. 13Ya wuzlalakwara leeter keɗe ŋgada akwar ma pamara Yesu, Bəzey ŋga Gazlavay, ŋga ndaw akwar fara fara amba ka sərmara maaya maaya akwar ta hətam heter mendəvey ba cay. 14Da aləkwa fa dərkwa daŋgay a Gazlavay na, ya zlurakwa ba maja ya sərkwa fara fara, da aləkwa faa cəfɗafakwar cek masa mevel aŋga ma wuɗey na, ya hətkwa la. 15Anda aləkwa ma sərkwa aŋga fa jəkfandakwar sləmay daa medərey-daŋgay aləkwa na, ya sərkwa ya hətkwa cek masa aləkwa maa cəfɗakwa fa vəɗa la may. 16Da ndaw a hətar məlmaha fa key mebərey, da mebərey a, ara mebərey ma hendey ndaw aa meməcey ba na, si a kar ambahw a Gazlavay maja aŋga. Da mebərey ŋga məlmaha ara mebərey ma hendey ndaw aa meməcey ba na, ŋgene, Gazlavay a vəlar heter la. Mebərey ma hendey ndaw aa meməcey na, daha. Ŋgene, ya ta ləvey ŋga key ambahw a Gazlavay maja mebərey a daa ba. 17Cek hay maaya ba hay tabiya masa ndaw ma ka na, ara mebərey. Ama mebərey siya na, a hendey ndaw aa meməcey ba. 18Ya sərkwa kwa waawa ma tərey sem ŋga bəzey ŋga Gazlavay na, a key mebərey saba, maja Yesu, Bəzey ŋga Gazlavay, fa jəɗa. Anda keɗe, bay-malula fa da gwa ŋga kar cek daa ba. 19Ya sərkwa aləkwa na, ndəhay ŋga Gazlavay, asaya, ya sərkwa ndəhay da bəla keɗe tabiya ata dasi har ŋga bay-malula. 20Ya sərkwa Bəzey ŋga Gazlavay na, ta sawa la a bəla, ta vəlndakwar leŋgesl la amba ya sərkwa Bay Gazlavay, ndaw masa fara fara. Aləkwa macəmkaya pal ta Gazlavay, ndaw masa fara fara ha, ta fa Bəzey aŋga, Yesu Kəriste. Aŋga na, ara Gazlavay ndaw masa fara fara, ara aŋga ma vəltar heter mendəvey ba a ndəhay. 21Bəz aɗaw hay, wam vaw, ka da səpam mey ŋga kuley hay ba.

http://www.bible.is/MIFWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário