domingo, 31 de maio de 2015

1 JUAN: TACANA

1 JUAN 11Ema da Juan. Cristo jepuiti equisa puji yama micuana peje su ye quirica ebeituinia. Ye mundo ajiji mahue su, Cristo anidha beju. Tueda ye mundo su cuinana su, ecuanaju mesa jaquisati quisa saida cuana id'abana. Ecuanaju tu neje puniunetiana. Tueda ecuanaju bana ecuanaju sa etua quitaita neje. Tueda ecuanaju d'apabana ecuanaju sa eme quitaita neje. Tuahueda Diusu sa quisa saida cuana cristiano cuana equisatani. Quebata tueda quisa su jei epu su, eid'e epueni. Tu jepuiti bahui ecuana eid'e. 2Cristo Diusu peje jenetia pue putsu, eid'e jabametiana ecuanaju bana. Ecuanaju tu jepuiti micuana equisainia. Ecuanaju duju su eid'e aniana. Cuaja micuaneda tu jepuiti eid'e pu cua ecuanaju micuana equisainia. Biahua tiempo ye mundo ajiji mahue su, Cristo, Tata Diusu neje cielo su anidha. Jiahue mu tueda ecuanaju peje su jabametiana. 3Da putsu, ecuanaju micuana equisaninia ecuanaju bana, id'abana cuana micuaneda di ecuanaju neje tupupai Tata Diusu, mesa Ebacua Jesucristo neje eduneti puji. 4Beju ecuanaju ye quisa saida cuana micuana equisainia micuaneda beidaji epu puji. 5Cristo ja mesa jabuetsuati cuana ecuanaju buetsuatana. Tueda jabuetsuati cuana ecuanaju micuana jiahue equisainia. Diusu da hueda nime Cristo ja ecuanaju buetsuatana. Aimue apuda tu peje su yani mahue. 6Da su ecuaneda tu neje jaduneti putsu, hueda su, jucha mahue puniuneti taji. Ecuaneda Cristo neje dunejiji epuani biame, apuda, jucha cuana su epuniunetiani su, da su ecuaneda bid'umimi puji epuani. Aimue ecuaneda ene quita emimiani mahue, madhada su epuniunetiani putsu. 7Diusu mu hueda su yani. Ahua mesa quisa saida cuana su ecuaneda epuniuneti su, ecuaneda cama dunejiji epu. Daja huecha Jesucristo ja mesa ami neje ecuana sa jucha cuana pamapa edhipatani. 8Ecuaneda juchaji cama epuani. Ahua ecuaneda, “Ecuaneda mu jucha mahue”, epuani su, ecuaneda bid'umimi puji. Daja pu putsu, ecuaneda quitaita ebaseatiani. 9Ahua ecuaneda ecuana sa jucha cuana Diusu peje su etuaquisa su, tuahueda ecuana eperdonatayu, tueda da butsepi putsu. Daja huecha pamapa ai madhada cuana jenetia ecuana d'eji su yatayu. 10Ahua ecuaneda, “Ecuaneda mu jucha a bue mahue”, epuani su, ecuaneda Diusu bid'umimi puji pu cua nime yameinia. Ahua daja ecuaneda epu su, mesa mimi ecuana sa muesumu su aimue yani mahue. 


1 JUAN 21- 2Ibuneda edue cuana, yama micuana daja jubida equisainia micuaneda jucha ya mahue puji. Daja biame, ahua quebata ja jucha yata su, Jesucristo ja Tata Diusu juchaji sa puji ebajatani Diusu ja tueda paperdonata puji. Beju Tata Diusu ja Cristo eid'abatayu, Cristo da nimebutsepi, ecuana sa jucha cuana jepuiti manuana putsu. Aimue ecuaneseda puji bahui manuana mahue. Pamapa cristiano cuana sa jucha cuana jepuiti di manuana. 3Ahua ecuaneda Diusu ene quita eshanapainia su, tusa jacuatsasiati cuana ecuaneda ya. 4Quebata, “Yama Cristo eshanapainia”, epuani biame, Diusu sa jacuatsasiati cuana beju aimue yatani mahue su, tueda da bid'umimi puji. Aimue Diusu eshanapatani mahue. 5Ahua quebata ja mu Cristo sa jacuatsasiati cuana yatani su, tuahueda Diusu saida ibuneda ebatani. Da neje da ecuaneda eshanapainia aidhe Diusu neje dunejiji yani. 6Ahua quebata, “Ema mu Diusu neje dunejiji yani”, epuani su, tuseda puji cuaja Cristo puniunetiana nime, puniuneti taji. 7Edue cuana, aimue yama jacuatsasiati eichacua micuana ebuetsuainia mahue. Diusu ja ecuana biahua tiempo jenetia tueda jacuatsasiati tiataidha. Ecuana daja hue jiahue teje Diusu ja tueda jacuatsasiati quitaita etiatani. 8Daja biame, yama micuana neicha tueda jacuatsasiati uja etiainia eichacua pu cua nime: Meibunebatique micuaneda cama huamahuama. Daja Cristo puniunetiana. Daja huecha ecuaneseda di puniuneti taji. Diusu sa jabuetsuati cuana shanapa putsu, micuaneda apuda jenetia Diusu sa hueda su ecuinani. 9Quebata, “Ema mu Diusu sa jabuetsuati cuana su epuniuneti”, epuani biame, mesa edue eduininibatani su, aimue tueda Diusu sa jabuetsuati cuana su epuniuneti mahue. Apuda su tsuhu yani, Diusu sa jabuetsuati cuana mue shanapa putsu. 10Ahua quebata ja mesa edue saida ibuneda ebatani su, tueda da Diusu sa jabuetsuati cuana su epuniuneti. Aimue jucha su edajaja mahue. 11Ahua quebata ja mu mesa edue eduininibatani su, tueda da apuda su hue tsuhu epuniuneti, Diusu mue shanapa putsu. Padha nime bue mahue quepia epuhu, apuda su yani putsu. 12Ibuneda edue cuana, Diusu ja micuana sa jucha cuana perdonatana Jesucristo jepuiti. 13Tata cuana, micuaneda Cristo eshanapainia. Tueda anidha, pamapa ai cuana aniji mahue su. Edeahue cuana, micuaneda Ishahua pishitiameana. Edue cuana, yama micuana quirica su pamapa quisapeana, micuaneda Diusu eshanapainia putsu. 14Tata cuana, micuaneda Cristo eshanapainia. Tueda anidha, pamapa ai cuana aniji mahue su. Edeahue cuana, micuaneda da nimetucheda. Diusu sa quisa saida cuana su jei puana putsu, Ishahua pishitiameana. 15Be pamapa ye mundo sa ai madhada cuana tsada mebaji. Quebata ja ye mundo sa ai madhada cuana ebia su tsada ebatani su, aimue tuahueda Tata Diusu tsada ebatani mahue. 16Mundo su aniji madhada cristiano cuana da ebia su aida ebatitani. Ai utsatada madhada cuana bahui mecuana sa tsada ya puji. Pamapa tuna ebatani ai cuana mecuana sa tsada. Pamapa tueda ai madhada cuana da ye mundo jenetia. Aimue Diusu peje jenetia mahue. 17Beju ye mundo etiatanapeeni. Pamapa ye mundo sa ai madhada cuana di etaitanapeenitayu. Diusu sa tsada yatani cuana bahui tu neje eid'e yanienitiyu. Aimue etaitanapetayu huecuana mahue. 18Ibuneda edue cuana, tiempo beju epupe piba. Micuaneda id'abana Cristo neje jamajaitiji deja madhada, jucha aida epue Cristo sa puji madhada hue emimi puji. Tueda aida puja ebati Cristo sa eturuca. Beju jiahue daja nime quejucua biame Cristo neje jamajaitiji deja madhada cuana yanita. Da putsu, ecuaneda bahue tiempo beju epupe piba. Cristo epueicha. 19Tuneda da ecuana neje equene pudhaataniunetitaina. Cristo tsada mue ba putsu, puderatana ecuana duju jenetia. Aimue ecuana nime putsu, netideratana. Ahua ecuana nime Diusu sa dharejiji puta cua puina huecuana su, aimue detse netideraja puta cua puina mahue. Daja putana huecuana, aimue Diusu sa dharejiji quitaita mahue putsu. 20Micuaneda mu aimue tuna nime mahue, Diusu sa dharejiji quitaita putsu. Cristo ja micuana Espíritu Santo tiatana putsu, micuaneda eshanapaeninia Diusu sa ene quita jabuetsuati cuana. 21Tueda jabuetsuati su aimue bid'umimi yani mahue micuaneda bahue. Da putsu, yama micuana ye quirica etiameinia. Aimue detse jabuetsuati bid'umimi cuana Diusu sa ene quita jabuetsuati jenetia cuinana cue mahue. 22Ahua quebata, “Cristo da aimue Diusu sa jabeituti mahue”, epuani su, tueda da deja madhada bid'umimi puji. Cristo neje emajaitiani. Tata Diusu, mesa Ebacua Jesucristo neje tupupai ejusiaderatani. 23Aimue Tata Diusu eshanapatani mahue, Cristo jusiaderatana putsu. Quebata mu Diusu sa Ebacua Jesucristo jepuiti equisanetiacuinati su, tuahueda Tata Diusu eshanapatani. 24Da putsu, meaderatique Diusu sa ene quita jabuetsuati cuana. Tueda jabuetsuati cuana ecuanaju micuana equene buetsuapiruana. Ahua daja hue micuaneda tueda jacuatsasiati cuana yaderati su, Ebacua Jesucristo, Tata Diusu neje micuaneda dunejiji epu. 25Da su beju Cristo ja ecuana eid'e yameenitayu, cuaja mesa jamitsuti ecuana tiatana batame. 26Merejaenitique bid'umimi ebuetsuaji cuana neje. Tuneseda tsada micuana pia jabuetsuati cuana neje ebasea puji. 27Micuaneseda mu Espíritu Santo yani. Jesucristo ja micuana tiatana. Da putsu, micuaneseda tsada epuani mahue pia cuana ja micuana ebuetsuata, Espíritu Santo ja quitaita micuana Diusu sa ene quita jabuetsuati cuana ebuetsuatani putsu. Tueda aimue bid'umimi puji mahue. Da putsu, daja hue medunederatique Cristo neje, cuaja Espíritu Santo ja micuana ebuetsuatani batame. 28Ibuneda edue cuana, Cristo neje medunederatique. Ahua daja jadunetijiji micuaneda yani su, tu epueicha su, aimue micuaneda tu ba putsu, ebidhu mahue. 29Beju Jesucristo da butsepi micuaneda bahue. Daja huecha pamapa ai butsepi, saida yatani cuana da Diusu sa ebacua cuana eputani.

1 JUAN 31Mepibaenique Diusu ja ecuana ebia su ibuneda ebatani putsu, mesa ibuneda ebacua cuana ecuana atana. Da putsu, ye mundo su aniji cristiano madhada cuana ja aimue ecuana eshanapatani mahue, Diusu eshanapatani huecuana mahue putsu. 2Edue cuana, jiahue ecuaneda Diusu sa ebacua cuana. Bue mahue ecuaneda cuaja anime epu Diusu neje cielo su. Daja biame, ecuaneda bahue Cristo epueicha su, ecuaneda tu nime epu. Da hora su beju tu ba putsu cama, ecuaneda tu nime enimeturucapetiyu. Tu nime huecha ecuaneda epuyu beju. 3Ahua ecuaneda daja Cristo peje su enimeid'uatiani su, aimue ecuaneda jucha cuana aja epu mahue, tu nime butsepi ecuaneda epu. 4Quebata ja mu jucha yatani, tuahueda Diusu sa jacuatsasiati cuana aimue jei aja yatani mahue. 5Beju micuaneda bahue Cristo ye mundo su pueana ecuana sa jucha cuana edhipa puji, tueda jucha mahue biame. 6Quebata tu neje daja hue dunejiji epudera su, aimue tuahueda jucha cuana yata mahue. Quebata mu jucha cuana su epuniuneti su, aimue tuahueda Cristo eshanapatani mahue. 7Edue ibuneda cuana, be aiya biame mebaseataji pia jabuetsuati cuana neje. Quebata ja ai saida cuana yatani, tueda da Cristo nime saida, nimebutsepi. 8Jucha su epuniuneti cuana mu Ishahua sa cristiano cuana eputani, tueda equene jenetia juchaji puidha putsu. Da putsu, Diusu sa Ebacua Jesucristo ye mundo su pueana Ishahua sa ai madhada ajiji cuana etaitaname puji. 9Quebata Diusu sa ebacua epuani su, aimue tuahueda daja hue jucha cuana yaderatita mahue, tueda Diusu ja eid'e nimeeichacua atana putsu. Jucha mesa a taji mahue, Diusu sa ebacua putsu. 10Beju Diusu sa ebacua cuana ebametitani. Daja huecha Ishahua sa ebacua cuana. Quebata ja ai saida cuana yatani mahue, daja huecha pia cuana ibuneda ebatani mahue, aimue tueda Diusu sa ebacua mahue. 11Beju Cristo ja equene jenetia ecuana cuatsasiapirutana huamahuama ecuaneda ibuneda ebati puji. 12Be Caín chenu puidha nime mepuji. Tuahueda Ishahua sa tsada ataidha, mesa edue manuametaidha putsu. Caín chenu sa ai jaati cuana madhada hue Diusu butse su puidha. Mesa edue sa ai jaati cuana mu Diusu butse su saida puidha putsu, Caín chenu ja manuametaidha. 13Edue cuana, be menimetsatiji, Diusu mue shanapa cuana ja micuana eduininibata su. 14Diusu ja ecuana nimeeichacua, eid'e aenitana cielo su tu neje yaneniti puji. Da putsu, ecuaneda edue cuana saida ibuneda ebatiani. Beju quebata ja mesa edue ibuneda ebatani mahue, aimue tueda nimeeichacua mahue. Tueda Diusu mahue putsu, emanu nime. 15Ahua quebata mesa edue eduininibata su, tueda da jamanuametiji nime. Jamanuametiji cuana da aimue Diusu neje cielo su eid'e yanitita mahue. 16Cristo ja ecuana ebia su ibuneda ebatani putsu, ecuaneseda puji manuana. Daja huecha ecuaneseda edue cuana ibuneda ba taji emanu teje. 17Quebata ai tupuji edue ja pia edue sa ai dia taji, ejud'uji cuana ehueitiani ebatani biame, mue tia su, ¿ai tuahueda Diusu ibuneda ebatani bata? 18Ibuneda edue cuana, aimue mimi neje bahui ecuaneseda ibuneda jabati taji mahue. Jatsahuati neje di ecuaneseda huamahuama jabati taji. 19Ahua daja ecuaneda ibuneda ebatiani su, ecuaneda da Diusu sa dharejiji saida cuana ebametiani. Da su Diusu peje su saida, beidaji epu, edue cuana neje saida ebatiani putsu. 20Edue cuana, ahua ecuaneda juchaji ebatiani su, Diusu ebia su aida putsu, ecuana perdonata cua. 21Daja huecha ahua jucha mahue ecuaneda ebatiani su, ecuaneda Diusu peje su jubida enimetucheatiani. 22Pamapa ecuana sa jabajati cuana etiata, ecuaneda pamapa mesa jacuatsasiati, ai tsada cuana yainia putsu. 23Beju uja mesa jacuatsasiati: Ecuaneda mesa Ebacua Jesucristo peje su jei mepuja, daja huecha huamahuama ibuneda mebatija. Daja ecuana cuatsasiatana. 24Quebata cuana ja tueda jacuatsasiati detse yatani su, tuneda da Diusu neje dunejiji eputaniuneti. Bahue ecuaneda Diusu ecuana neje dunejiji yani, mesa Espíritu Santo ecuana sa muesumu su yani putsu.

1 JUAN 41Ibuneda edue cuana, quebata cuana, “Ecuanaju mu Diusu sa jabuetsuati cuana ebuetsuainia”, eputa su, be tipeida jei meaji huecuana. Equene aba taji huecuana, jucuada bid'umimi quisaquisa puji cuana ye mundo su yani putsu. Mebaenique tuna sa jabuetsuati cuana Diusu peje jenetia, ahua mahue. 2Ahua quebata, “Diusu sa Ebacua Jesucristo ye mundo su ene quita deja bataji puana”, epu su, tueda Diusu sa ene quita mimi quisaquisa epuani. Mesa jabuetsuati cuana da Espíritu Santo peje jenetia. 3Quebata mu aimue daja Cristo jepuiti quisaquisa epuani mahue su, da su aimue mesa jabuetsuati cuana Espíritu Santo peje jenetia mahue. Cristo neje jamajaitiji deja madhada, jucha aida sa jacuatsasiati cuana bahui quisaquisa epuani. Tueda Cristo neje jamajaitiji deja madhada bataji epu micuaneda id'abana. Beju jiahue quitaita jucuada bid'umimi quisaquisa puji cuana tusa jabuetsuati madhada cuana quisaquisa eputani pamapa ejude cuana je. 4Edue cuana, micuaneda da Diusu sa dharejiji cuana. Micuaneda tueda bid'umimi ebuetsuaji cuana pishitiameana, Diusu micuana sa muesumu su Ishahua ebia su aida tucheda yani putsu. 5Tueda bid'umimi ebuetsuaji cuana da ye mundo jenetia putsu, cristiano cuana sa jabuetsuati bahui quisaquisa eputani. Cristiano cuana ja tipeida eid'abatani huecuana. 6Ecuaneda mu Diusu peje jenetia putsu, Diusu sa quisa saida cuana bahui quisaquisa epuani. Da putsu, Diusu eshanapatani cuana ja ecuana eid'abatani. Diusu tsada mahue cuana ja mu aimue ecuana id'abaja yatani mahue. Da putsu, ecuaneda shanapaeni cua quebata sa Diusu sa Espíritu Santo yani, daja huecha quebata bid'umimi puji. 7Edue cuana, jubida huamahuama ibuneda mebatique, daja Diusu ja ecuana ebuetsuatani putsu. Quebata ja edue cuana ibuneda ebatani su, tueda da Diusu sa ebacua. Diusu saida eshanapatani. 8Quebata ja mu aimue pia cuana ibuneda ebatani mahue su, aimue tuahueda Diusu eshanapatani mahue, Diusu da ibuneda jabatiji putsu. 9Diusu ja ecuana ebia su ibuneda batana putsu, mesa piada quita Ebacua ye mundo su beitutana ecuaneda tu jepuiti eid'e epueni puji. 10Diusu ja ecuana equene ibuneda batana. Aimue ecuaneda tueda equene ibuneda bapiruana mahue. Tuahueda ecuana ebia su ibuneda ba putsu, mesa Ebacua beitutana ecuana sa jucha cuana jepuiti pamanu puji. 11Edue cuana, Diusu ja ecuana daja ebia su ibuneda batana putsu, ecuaneda di huamahuama saida jabati taji. 12Aiya biame Diusu mue ba biame, ahua ecuaneda huamahuama ibuneda ebatiani su, Diusu ecuana sa muesumu su yaniti. Mesa jaibunebati butsepi ebametiani ecuana duju su. 13Bahue ecuaneda Diusu ecuana neje dunejiji yani, Espíritu Santo ecuana tiatana putsu. 14Ecuanaju bana Diusu ja mesa Ebacua ye mundo su beitutana cristiano cuana d'eji su ya puji. Tueda bahui ecuanaju cristiano cuana equisainia. 15Quebata, “Cristo da Diusu sa Ebacua”, epu su, tueda Diusu neje dunejiji yani. 16Da su ecuaneda bahue Diusu ja ecuana ibuneda ebatani. Diusu da ibuneda jabatiji. Quebata ja pia cuana ibuneda ebatani su, da su mesa muesumu su Diusu yani. 17Daja Diusu neje puniuneti putsu, ecuaneda huamahuama ebia su saida ibuneda ebati. Da su Cristo epueicha su, aimue ecuaneda ebidhu mahue, ecuaneda ye mundo su Cristo nime saida, ibuneda neje puniunetiana putsu. 18Quebata ja Diusu ibuneda ebatani su, aimue mesa iyuame yani mahue. Beju iyuame taitanapeana, Diusu ibuneda ba putsu. Quebata ja mu Diusu ibuneda ebatani mahue su, tuahueda Diusu sa castigo eid'uatani, aimue Diusu ibuneda ebatani mahue putsu. 19Ecuaneda Diusu ibuneda ebainia tuahueda ecuana equene bapirutana putsu. 20Ahua quebata, “Yama mu Diusu ibuneda ebainia”, epuani biame, ahua aimue mesa edue ibuneda ebatani mahue su, tueda da bid'umimi puji. Ahua quebata ja mesa edue ba putsu biame ibuneda mahue ebata su, ¿cuaja ni da tuahueda Diusu ibuneda bame ata cua? 21Beju uja Diusu ja ecuana cuatsasiataidha: Ahua quebata ja Diusu ibuneda baja su, daja huecha mesa edue ibuneda ba taji.


1 JUAN 51- 2Quebata, Jesucristo da Diusu sa jabeituti, jei epuani su, tueda da Diusu sa ebacua. Ahua ecuaneda Tata Diusu ibuneda ebainia su, ahua tusa jacuatsasiati cuana jei ya su, da su ecuana sa edue cuana di ecuaneda ibuneda eba. 3Ecuaneda Diusu ibuneda ba putsu, tusa jacuatsasiati cuana jei a taji. Beju tusa jacuatsasiati cuana atadhada mahue ya puji. 4Pamapa Diusu sa ebacua cuana ja ye mundo sa ai madhada cuana epishitiametani, Diusu peje su enimetucheatiani putsu. 5Jesucristo da Tata Diusu sa Ebacua jei eputani cuana ja bahui ye mundo sa ai madhada cuana pishitiameta cua. 6Beju Jesucristo ye mundo su pueana. Tueda da Diusu sa Ebacua ecuaneda bahue saisia. Yahui neje Diusu sa puji jaichaderatiana su, Diusu sa Ebacua jabametiana. Curusu su mesa ami jad'uichatiana su di, Diusu sa Ebacua jabametiana. Espíritu Santo ja di Cristo Diusu sa Ebacua equisanetiacuinatani. Aimue tueda bid'umimi pu bue mahue. 7Beju quimisha Cristo quisanetiacuinaji cielo su yani. Tata Diusu, Jesucristo, Espíritu Santo, tuneda da Cristo da Diusu sa Ebacua equisanetiacuinatani. Tueda quimisha cuana da piada hue epuani. 8Daja huecha yahua su di quimisha yani. Espíritu Santo, yahui, ami cuana ja tupupai saida equisanetiacuinatani Cristo da Diusu sa Ebacua. 9Ecuaneda cristiano cuana sa mimi su jei epuani biame, Diusu sa mimi cuana su mu ebia su saida quita jei epu puji, tueda mesa Ebacua jepuiti emimiani putsu. 10Quebata Diusu sa Ebacua Jesucristo peje su jei epuani su, tueda mimi mesa muesumu su yani. Quebata mu aimue Diusu peje su jei epuani mahue su, tuaheda Diusu bid'umimi puji yametani, tusa Ebacua jepuiti mimi cuana su jei puja mahue putsu. 11Beju Diusu ja ecuana eid'e ameenitana tu neje cielo su yanienitiyu puji, ecuaneda Cristo neje dunejiji yani putsu. 12Quebata Cristo neje dunejiji yani, tueda da Diusu neje eid'e yanienitiyu. Quebata mu Cristo neje aimue dunejiji yani mahue, aimue Diusu neje eid'e yanienitiyu mahue. 13Edue cuana, micuaneda Cristo peje su jei puana putsu, yama micuana peje su ye quirica ebeituinia, micuaneda Diusu neje eid'e yanienitiyu bahue mepuque puji. 14Ecuaneda bahue ahua pamapa Diusu sa tsada ai cuana ecuaneda Diusu ebaja su, tuahueda ecuana etiata. 15Ecuana sa jabajati eid'abatani putsu, ecuana etiata. 16Ahua quebata ja mesa edue jucha yatani ebatani su, ahua tueda jucha ja aimue manu su edusuta mahue su, da su tuseda edue sa puji Diusu baja taji, Diusu ja tueda perdona putsu, eid'e paata puji. Aimue pamapa jucha cuana ja etse manu su edusutani mahue. Piada jucha bahui yani beju etse manu su edusu puji. Ahua quebata ja mesa edue tueda jucha yatani ebatani su, be Diusu pabajata tuseda puji. 17Pamapa ai madhada cuana jucha puji epuani. Aimue pamapa jucha ja etse manu su edusutani mahue. Piada ja bahui manu su edusutani. 18Edue cuana, bahue ecuaneda Diusu sa ebacua cuana aimue jucha cuana su eputaniuneti mahue. Aimue Ishahua ja madhata cua huecuana mahue, Jesucristo ja einatsihuatani huecuana putsu. 19Edue cuana, bahue ecuaneda Diusu sa ebacua cuana ecuaneda epuani. Pamapa ye mundo su aniji cristiano cuana mu Ishahua sa eme su yanita. 20Ecuaneda bahue Diusu sa Ebacua Jesucristo ye mundo su pueana. Tuahueda ecuana ene quita Diusu shanapametana. Tueda da ene quita Diusu, mesa tata neje tupupai. Tu neje ecuaneda dunejiji yani. Pamapa tu peje su jei eputani cuana eid'e cielo su yameenitayu. 21Ibuneda edue cuana, be memitsutsuaji bid'umimi diusu eimea cuana. Daja papu.

  http://www.bible.is/TNATBL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário