sábado, 23 de maio de 2015

1 Yahaya: Fulfulde, Nigerian (Caka)

 
1 Yahaya 11E min mbindana'on habaru goɗɗo bi'eteeɗo Wolde kokkaynde yonki. Ko duuniyaaru tagee e mo ɗon. Min naniimo, min ngi'iimo e gite amin. Min ndaariimo, min meemiimo e juuɗe amin. 2On ɗon kokkoowo yonki on, ɗum wanginaniiminmo, min ngi'imo. Dow maako min kokkata ceyda, ɗonmaa e min nga'ajinana'on wiiki kanko woni mo yonki ki re'ataa. Daga ndenno e mo wondi e Nyaako Mo Dow, nden ɗum wanginaniiminmo. 3E min nga'ajinana'on ko min nani e ko min ngi'i ngam kawten sumpo. Sumpo meeɗen woni sumpootirki e Nyaako meeɗen Mo Dow e Ɓiɗɗo maako Yeesu Almasiihu. 4E min mbindonoya'on ɗu'um ngam nanen belɗum naa' seɗɗa. 5Ɗu'um habaru woni ɗum min nani to Yeesu Almasiihu min nga'ajinani'onɗum wiiki, Allah o Jayngol, nyiwre walaa to maako koo seɗɗa. 6To en mbi'ii en cumpootira e Allah, ammaa en njooɗii nder nyiwre, too, en pewii, en tokkataa goonga. 7Ammaa to en njooɗake nder jayngol non no Allah jooɗorii nder jayngol, en cumpootira hakkunde meeɗen won ɗon. Ɗonmaa ƴiiƴam Yeesu Ɓiɗɗo maako e lootana'en hakkeeji fuu. 8To en mbi'ii en ngalaa hakke, en ƴoyra ko'e meeɗen won ɗon, nden goonga walaa nder ɓerɗe meeɗen. 9Ammaa to en mbi'ii Allah hakke ɗum ngaɗuɗen, o yaafanto'en hakke meeɗen, o loota'en daga ko wooɗaa ɗum ngaɗuɗen, ngam kanko o kebbinoowo alkawal, e mo woodi aadilaaku. 10To en mbi'ii en ngaɗaayi hakke, en ngartiriimo pewoowo won ɗon, nden wolde maako walaa nder ɓerɗe meeɗen. 


1 Yahaya 21Onon ɓiɓɓe am, e mi windana'on ɗu'um ngam to' ngaɗon hakke. Ammaa to goɗɗo waɗii hakke, en ngoodi torotooɗo Nyaako Mo Dow ngam meeɗen. Kanko woni Yeesu Almasiihu aadiliijo. 2Kanko woni mo ɗum sakki ngam yaafaaki hakke meeɗen. Naa' hakke meeɗen tan, ammaa haa e hakke yimɓe duuniyaaru fuu. 3To en ngaɗa ko Allah wi'i ngaɗen, e holla en tabbitinii en andimo won ɗon. 4Fuu biiɗo e andi Allah, ammaa o tokkaayi ko Allah wi'i, too, o pewoowo, goonga walaa nder ɓernde maako. 5Ammaa fuu tokkuɗo Wolde Allah, too, e mo yiɗi Allah e goonga. Non tabbitinanta'en en cumpootira e Allah. 6Fuu biiɗo e sumpootira e Allah, haanii o jooɗoroo no Yeesu Almasiihu jooɗorii. 7Higooɓe am giɗaaɓe, naa' ɗum goɗɗum dooka kesum mbindanaymi'on, ammaa ɗum dooka kiiɗum ɗum ngoodunooɗon daga arande. Dooka kiiɗum ɗum ɗon woni wolde nde nanunooɗon. 8Fuu e non, e mi windana'on dooka kesum, jonde Almasiihu e jonde mooɗon hollii ɗum goonga, ngam nyiwre e dilla, jayngol goongawol yaadake yeynake. 9Fuu biiɗo nder jayngol woni, ammaa e mo wanya bandiraawo maako, too, haa jooni nder nyiwre o woni. 10Ammaa fuu giɗɗo bandiraawo muuɗum, nder jayngol jooɗii, o walaa goɗɗum gaɗayɗum o waɗa hakke. 11Fuu mo yiɗaa bandiraawo muuɗum, nder nyiwre jooɗii, e mo yaha nder nyiwre. O andaa to o fa'i, ngam nyiwre wumniimo. 12Onon ɓiɓɓe am, mi windan'on ngam on njaafanaama hakke mooɗon barka Yeesu. 13Mi windan'on, onon ndotti'en, ngam on andi on ɗon gonɗo daga arande. Mi windan'on, onon kaye'en, ngam on keɓii jaalorgal dow Kalluɗo. Mi windan'on, onon ɓiɓɓe am, ngam on andi Nyaako Mo Dow. 14Mi windan'on, onon ndotti'en, ngam on andimo, kanko gonɗo daga arande. Mi windan'on, onon kaye'en, ngam on ngoodi sembe ɓernde, nden Wolde Allah e jooɗii nder ɓerɗe mooɗon. Ɗonmaa on keɓii jaalorgal dow Kalluɗo. 15To' on ngiɗu duuniyaaru, koo boo ko woni nder mayru. Fuu giɗɗo duuniyaaru, yiɗaa Nyaako Mo Dow. 16Ngam koo ɗume ko woni nder duuniyaaru, bo suuno ɓandu, e suuno gite, e mawninki hoore ngam jawdi, naa' daga to Allah ɗum ƴiwoyi. Daga to duuniyaaru ɗum ƴiwoyi. 17Duuniyaaru e koo ɗume ɗum yimɓe ngiɗi nder mayru ɗum ƴaɓɓotooɗum, ammaa gaɗoowo ko Allah yiɗi jooɗoto haa abadaa. 18Onon ɓiɓɓe am, timmoode duuniyaaru ɓadake, non no nanɗon Ganyo Almasiihu e wara. Nden jooni wanywanyɓe Almasiihu njaadake mbangii. Ngam maajum en andi timmoode duuniyaaru ɓadake. 19Wanywanyɓe Almasiihu ɓen ndenno nder meeɗen ɓe ngonnoo, ammaa ɓe cendirii e meeɗen ngam daga ndenno maa naa' ɗum ɓe meeɗen. Daa ɗum ɓe meeɗen, daa haa jooni e ɓe ngondi e meeɗen. Ammaa ɓe alii'en, ngam ɗum holla nden maa ɓe fuu naa' ɗum ɓe meeɗen. 20Ammaa Almasiihu hokkii'on Ruuhu Allah. Kanjum waɗi anduɗon goonga. 21Mi windan'on, naa' ngam on andaa goonga, ammaa ngam on andika, nden on andi goonga rimataa fewre. 22Ɗum moye woni pewoowo? Kanko woni ganyuɗo Yeesu woni Almasiihu. Ganyuɗo Nyaako Mo Dow e Ɓiɗɗo maako kanko woni ganyo Almasiihu. 23Ngam koo moye wanyi Ɓiɗɗo on, wanyii Nyaako on maa. Fuu biiɗo e njayri Yeesu o Ɓiɗɗo Allah, e sumpootira e Allah Nyaako Mo Dow won ɗon. 24Ngaɗee ka jogaaki ko nanɗon daga arande nder ɓerɗe mooɗon. To on njogake ko nanɗon daga arande nder ɓerɗe mooɗon, on cumpootira e Ɓiɗɗo on e Nyaako on. 25Nga'al kangal woni alkawal ngal Almasiihu waɗani'en, waato yonki ki re'ataa. 26Mi windan'on ɗu'um dow ɓen ɗon giɗɓe majjina'on. 27Ammaa onon, Almasiihu hokkii'on Ruuhu Allah, jooɗiiɗum nder ɓerɗe mooɗon. Naa' naa goɗɗo ekkitinoowo feere ekkitinii'on, ngam Ruuhu ɗum e ekkitina'on koo ɗume. Nden ko ɗum ekkitinta ɗum goonga, naa' ɗum fewre. Ngaɗee ka sumpootirki e Yeesu non no Ruuhu Allah ekkitiniri'on. 28Jooni, onon ɓiɓɓe am, ngaɗee ka sumpootirki e Almasiihu, ngam nyalnde nde o wartata ndarooɗen yeeso maako ɓernde go'o, to' cemten yeeso maako. 29To on andi Almasiihu o aadiliijo, on tabbitinii wiiki koo moye gaɗoowo aadilaaku o ɓiɗɗo Allah.


1 Yahaya 31Ndaaree no Nyaako Mo Dow yiɗiri'en, haa e ɗum noddira'en ɓiɓɓe Allah, non boo ngontindirɗen. Ko waɗi yimɓe duuniyaaru ndu'u andaa'en ngam ɓe andaamo. 2Onon higooɓe am ɓe ngiɗumi, jooni en ɓiɓɓe Allah. Ɗum hollaayi'en ko ngarteten ɗo'o yeeso taw. Ammaa en andi to Almasiihu wartii, en ngartay bo maako, ngam en ngi'aymo non no o woni. 3Fuu gaɗuɗo ɓernde dow Almasiihu non, o laaɓina hoore maako no Almasiihu laaɓiri. 4Fuu gaɗoowo hakke yewii dooka Allah, ngam waɗuki hakke woni yewuki dooka Allah. 5On andi Yeesu Almasiihu warii ngam itta hakke. Kanko o walaa hakke. 6Koo moye wondi e maako waɗataa ka waɗuki hakke. Fuu gaɗɗo ka waɗuki hakke meeɗaayi yiikimo koo andukimo. 7Onon ɓiɓɓe am, to' on alu goɗɗo majjina'on. Koo moye gaɗoowo aadilaaku, kanko woni aadiliijo non no Almasiihu woni Aadiliijo. 8Fuu gaɗɗo ka waɗuki hakke, Ceyɗan jeyimo, ngam daga arande Ceyɗan o gaɗoowo hakke. Ko waɗi Ɓiɗɗo Allah wari duuniyaaru woni ngam o halka kuuɗe Ceyɗan. 9Fuu ɓiɗɗo Allah waɗataa ka waɗuki hakke, ngam ngikku Allah e nder maako. Nden nde Allah woni Nyaako maako, o waɗataa ka waɗuki hakke. 10Raa no ɗum feerootirta ɓiɓɓe Allah e ɓiɓɓe Ceyɗan. Fuu mo waɗataa ko wooɗi koo yiɗaa bandiraaɓe muuɗum, kanko naa' o ɓiɗɗo Allah. 11Ɗu'um woni ko nanɗon daga arande wiiki ngiɗindiren. 12To' en ngartu bo Kayinu gartuɗo mo Ceyɗan, o wari minyiraawo maako. Ngam ɗume o warimo? O waru minyiraawo maako ngam ko minyiraawo maako waɗi e wooɗi, ammaa kanko, ko o waɗi ɗum wooɗaa. 13Bandiraaɓe, to' on kayɗin to yimɓe duuniyaaru e nganya'on. 14Ndenno en nandi e mayɓe, ammaa jooni en ngoodi yonki, ngam en ngiɗi bandiraaɓe meeɗen. Fuu mo yiɗaa bandiraawo muuɗum e jooɗii nder mayde. 15Koo moye wanyi bandiraawo muuɗum o gaɗoowo warhoore. On andi gaɗoowo warhoore walaa yonki ki re'ataa nder maako. 16Ɗu'um woni no andirɗen ko woni yidde: Yeesu hokkii yonki muuɗum ngam meeɗen. E haani enen maa kokken yonki meeɗen ngam bandiraaɓe meeɗen. 17To gooduɗo risku yi'ii bandiraawo muuɗum nder dullere o wanyii o wallamo, too, no waɗata o wi'a e mo woodi yidde Allah nder ɓernde maako? 18Onon ɓiɓɓe am, to' en kollu yidde meeɗen e honduko tan, ammaa en kollu yidde meeɗen e goonga nder kuuɗe. 19To en ngiɗindirii non, en andi en ngoodi goonga won ɗon. Nden en mbaaway daraaki yeeso Allah e ɓernde go'o, 20koo to ɓerɗe meeɗen kollii'en en ngaɗii ko wooɗaa. Ngam Allah ɓurii ɓerɗe meeɗen, e mo andi koo ɗume. 21Onon ɓe ngiɗumi, to ɓerɗe meeɗen kollaayi'en en ngaɗii ko wooɗaa, en ngoodi sembe ɓerɗe daraaki yeeso Allah. 22En keɓa koo ɗume ko toriiɗenmo ngam en tokkii ko o wi'i ngaɗen, en ngaɗa ko welnantamo ɓernde. 23Ko Allah wi'i ngaɗen, kanjum woni koolooɗen inde Ɓiɗɗo maako Yeesu Almasiihu, nden ngiɗindiren non no Almasiihu wi'i ngaɗen. 24Fuu tokkuɓe ko Allah wi'i ɗum waɗa e ɓe ngondi e maako, kanko maa e mo wondi e maɓɓe. Raa no tabbitinirɗen e mo wondi e meeɗen: en tabbitinii non ngam Ruuhu maako ɗum o hokki'en.


1 Yahaya 41Onon ɓe ngiɗumi, naa' koo moye biiɗo e woodi Ruuhu Allah koolotooɗon. Ammaa poondeeɓe ngi'on koo Ruuhu Allah e nder maɓɓe koo walaa nder maɓɓe, ngam annabo'en fewre ɗuɗɓe cankitake koo toye nder duuniyaaru. 2Raa no andirton to neɗɗo e woodi Ruuhu Allah: fuu biiɗo Yeesu Almasiihu warii nder ɓandu e woodi Ruuhu Allah. 3Ammaa fuu mo wi'aayi Yeesu Almasiihu warii nder ɓandu, o walaa Ruuhu Allah. Ko o wi'ata to Ganyo Almasiihu ɗum ƴiwoyi. Ganyo mo nanɗon e wara, o yaadake o warii nder duuniyaaru. 4Onon ɓiɓɓe am, onon ɗum ɓe Allah, nden on keɓii jaalorgal dow annabo'en fewre ɓen ɗon. Ngam bawɗe Ruuhu Allah gonɗum nder mooɗon ɓurii bawɗe Ceyɗan laamotooɗo yimɓe duuniyaaru sembe. 5Kamɓe ɗum ɓe duuniyaaru, ngam non ko ɓe mbi'ata um ɗum duuniyaaru, nden duuniyaaru boo e jaɓa ko ɓe mbi'ata. 6Enen en yimɓe Allah. Fuu anduɓe Allah e njaɓa ko mbi'eten. Ɓe andaa Allah boo njaɓataa ko mbi'eten. Non andirten neɗɗo gooduɗo Ruuhu Allah wanginoojum goonga e gooduɗo bawɗe Ceyɗan majjinooje yimɓe. 7Onon ɓe ngiɗumi, sey ngiɗindiren ngam yidde ƴiwoyi daga to Allah. Fuu gooduɗo yidde o ɓiɗɗo Allah, nden e mo andi Allah. 8Fuu mo walaa yidde, o andaa Allah, ngam Allah o yidde. 9Allah hollii'en yidde muuɗum nde o liloyi Ɓiɗɗo maako go'oto tan mo o woodi nder duuniyaaru, ngam keɓen yonki ki re'ataa barka Ɓiɗɗo on. 10Raa no yidde nde goonga wa'i, naa' enen ngiɗi Allah, ammaa Allah yiɗi'en o liloyi Ɓiɗɗo maako ngam warta cakkiri yaafaaki hakke meeɗen. 11Onon ɓe ngiɗumi, nde Allah yiɗirii'en non, enen maa e haani ngiɗindiren. 12Walaa neɗɗo meeɗuɗo yiiki Allah koo seɗɗa. Ammaa to en ngiɗindirii, Allah e wondi e meeɗen won ɗon. Ɗonmaa yidde iri nde'e e jooɗii nder ɓerɗe meeɗen e goonga. 13Allah hokkii'en Ruuhu muuɗum. Kanjum waɗi anduɗen e mo wondi e meeɗen, enen maa en ngondi e maako. 14Min ngi'ii, min boo ceydake wiiki, Nyaako Mo Dow liloyii Ɓiɗɗo muuɗum o warta kisnoowo duuniyaaru. 15Fuu jaɓuɗo e ɓernde muuɗum e honduko muuɗum wiiki Yeesu o Ɓiɗɗo Allah, Allah e wondi e maako. Kanko maa e mo wondi e Allah. 16Ngam non enen en andi yidde nde Allah waɗani'en en njaɓiinde. Allah o yidde, fuu kolloowo yidde e mo jooɗodii e Allah won ɗon, nden Allah maa e jooɗodii e maako. 17To en ngiɗi yimɓe e goonga, en ngaɗa jonde no Yeesu jooɗorii nder duuniyaaru, en kulataa Nyalnde Jaango. 18To neɗɗo e andi Allah e yiɗimo, o daroto yeeso Allah ɓernde go'o, ngam yidde nde Allah holli'en e riiwa kulol. Ngam to neɗɗo e hula kiita Allah hollii o faamaayi yidde nde Allah yiɗimo. Non hollii yidde nde Allah waɗantamo nde huwataa kuuɗe ɗe o yiɗi huutirkimo. 19En ngiɗindiri, ngam Allah artii yiɗuki'en. 20To goɗɗo wi'ii e yiɗi Allah, ammaa e mo wanya bandiraawo maako, too, o pewoowo. Ngam fuu mo yiɗaa bandiraawo muuɗum mo o yi'ata, no waɗata o yiɗa Allah mo o meeɗaayi yiiki? 21Ɗu'um woni ko o wi'i'en ngaɗen: o wi'ii, fuu giɗɗo Allah doole yiɗa bandiraawo muuɗum maa.


1 Yahaya 51Fuu kooliiɗo Yeesu woni Almasiihu o ɓiɗɗo Allah. Fuu giɗɗo nyaako suka, e mo yiɗi suka on maa. 2No andirten en ngiɗi ɓiɓɓe Allah woni, to en ngiɗi Allah en ngaɗa ko o wi'i ngaɗen. 3Ngam yidde Allah woni ngaɗen ko o wi'i ngaɗen. Ko o wi'i ngaɗen boo salortaa'en waɗuki. 4Ngam fuu ɓiɗɗo Allah waaway heɓuki jaalorgal dow duuniyaaru. Hoolaare meeɗen dow Almasiihu, kayre waɗi keɓuɗen jaalorgal dow duuniyaaru. 5Moye waawata heɓuki jaalorgal dow duuniyaaru? Sey kooliiɗo Yeesu o Ɓiɗɗo Allah. 6Yeesu Almasiihu woni garɗo nder duuniyaaru. O wardii e alaama ndiyam e ƴiiƴam. Naa' e ndiyam tan o wardi, ammaa ndiyam e ƴiiƴam. Ruuhu Allah wi'ii'en non, ngam Ruuhu e wi'a goonga. 7E woodi fii tatum tabbitinanɗum'en goonga dow Yeesu. 8Kanjum woni Ruuhu Allah, e ndiyam, e ƴiiƴam, ɗum fuu e ɗum holla ceyda go'o. 9To en njaɓii ko yimɓe tabbitini, ko Allah tabbitini ɓurii goonga. Ngam ɗu'um woni ko Allah tabbitini dow Ɓiɗɗo muuɗum. 10Fuu kooliiɗo Ɓiɗɗo Allah tabbitinii ɗu'um nder ɓernde muuɗum. Ammaa fuu mo hoolaaki Allah, o wartirii Allah pewoowo won ɗon, ngam o wanyii o hooloo ko Allah tabbitini dow Ɓiɗɗo muuɗum. 11Ɗu'um woni ko tabbitinani'en Allah hokkii'en yonki ki re'ataa, nden yonki kin to Ɓiɗɗo maako keɓetenki. 12Fuu jaɓuɗo Ɓiɗɗo Allah e woodi yonki. Mo jaɓaayi Ɓiɗɗo on, walaa yonki. 13Mi windan'on ɗu'um, onon kooliiɓe inde Ɓiɗɗo Allah, ngam andon on ngoodi yonki ki re'ataa. 14En ngoodi sembe ɓerɗe daraaki yeeso maako, ngam en tabbitinii e mo nana'en to en torakemo koo ɗume non no o yiɗiri. 15Nde en andi e mo nana'en koo ndeye to en torakemo goɗɗum, en andi en keɓii ko toriiɗenmo won ɗon. 16To on ngi'ii tokkuɗo Yeesu e waɗa hakke ɗum yaarataamo mayde, sey ngaɗanonmo do'aare, nden Allah hokkaymo yonki. Ammaa e woodi hakke jaarayɗum neɗɗo mayde, waato sendukimo e Allah haa abadaa. Mi wi'aayi ɗum waɗa do'aare dow maajum. 17Fuu waɗuki ko Allah yiɗaa ɗum hakke, ammaa e woodi hakke ɗum yaarataa neɗɗo mayde. 18En andi fuu ɓiɗɗo Allah nyamrataa yeeso e waɗuki hakke, ammaa Ɓiɗɗo Allah suranaymo. Ceyɗan meemataamo. 19En andi enen ɗum ɓe Allah, koo nde duuniyaaru fuu e ley laamu Ceyɗan. 20En andi Ɓiɗɗo Allah warii duuniyaaru hokki'en andal, ngam anden Allah mo goonga. Barka Yeesu Almasiihu, jooni Allah mo goonga jeyi'en. Kanko woni Allah mo goonga, kokkoowo yonki ki re'ataa. 21Onon ɓiɓɓe am, ngoɗɗitee allaaji fewre.

  http://www.bible.is/FUVTBL/1John/1/N

Nenhum comentário:

Postar um comentário