sábado, 16 de maio de 2015

1 Yoohana: GUDE

1 Yoohana 11Waniinə ca naahə koonə agyanə Əndətə ca vii əpinə ka ənja. Ma ca, waɓənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya nə ci. Kə fii inə waɓənəkii, kə nee inə ka ci də giniinə, kə caamiinə tə ci də giniinə, ina taɓətə tə ci də ciiniinə əsə. 2Ma əpiitə ci waɓənəkii a vii, kə ɓaarəgi Əntaŋfə keenə. Kə nee inə ka əpinəkii əsə, kə seedii inə, ina waaza koonə agyanəkii, waatoo, əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Daga ka 'watəginə nə tii ka ha rəŋwə da Dii, Əntaŋfə Dii a ɓaarəgi keenə tə ci. 3Ma sətə nee inə, fii inə də limiinə əsə, ci ciina waaza koonə noonə əsə, koona ləɓə deenə, ədzəmaamə a ndzaanə ka hakii agi ləɓəənə ləɓiinə da Dəsənaamə da Uuzənaakii Yeesu Aləmasiihu. 4Ma ciina naahə koonə waɓəətsa, kaama ɗa mooɗasəkə ka shaŋə. 5Wiinə waɓənə fii inə da ma Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ənə ciina ba koonə oo'i, camə saakii nə Əntaŋfə, pooshi uushi təkunə təkunə ashikii taa gi'u. 6Maɗa kə bii amə oo'i, maləɓəkii naamə da Əntaŋfə, amma ama dzə aakəŋwa də ɗa slənə ŋga təkunə, ci nə kə ɗii amə ka majirakinə ətsə agi waɓənə gaamə da slənə gaamə. 7Amma, maɗa agi ɗa slənə ŋga camənə naamə, makə sətə ɗii Əntaŋfə agi camənə, də ha'ə ndzaanaamə maləɓəkii, amə patə. Idənə ŋga Yeesu Uuzənaakii əsə a laaɓagi taamə agi patənə ŋga 'waslyakəənə gaamə. 8Maɗa kə bii amə, pooshi 'waslyakəənə ashaamə, kə ha'waamə də naamə na. Pooshi gooŋga ashaamə shaŋə əsə. 9Maɗa kə baabagyaamə 'waslyakəənə gaamə ka Əntaŋfə, ka tifyaginə nə ci kaamə, ca laaɓagi taamə agi ghatə gooŋgaanə gaamə patə. Acii, ma ca, sətə bii ci patə, ka mbu'utəginə nə ci, əndə gooŋga nə ci əsə. 10Maɗa kə bii amə, maɗamaamə 'waslyakəənə, ci nə kə zhi'wee amə ka Əntaŋfə ka majiraka. Pooshi waɓənaakii a ədzəmaamə əsə. 

1 Yoohana 21'Ya'ə manjeevənaakya, ma cii kya naahə koonə waɓəətsə ha'ə, acii goona ɗii 'waslyakəənə. Amma, maa kə ɗii əndə 'waslyakəənə, tə'i əndə ca kədii ka madəɓama gaamə aɓii Dəsənaamə, waatoo, Yeesu Aləmasiihu əndə gooŋga. 2Ci əŋki ka putə gaamə, kaa Əntaŋfə a tifyagi kaamə 'waslyakəənə gaamə. Əntaa wata 'waslyakəənə gaamə, amə daanaamə, amma da i ŋga patənə ŋga ənji a duuniya. 3Maa kə slənətaamə sətə bii Əntaŋfə kaamə, ci ca ɓaarii oo'i, kə shii amə tə ci. 4Taa wu patə ca ba oo'i, kə shii ci tə ci, amma maslənətəmə ci də sətə bii ci, majirakə nə tsarə ŋga əndətsa, pooshi gooŋga ashikii. 5Amma, ma əndətə ca slənətə sətə bii Əntaŋfə, ci ca uuɗə tə Əntaŋfə tantanyinə. Də ha'ə caama shii oo'i, ləɓə naamə da i ci. 6Taa wu patə ca ba ləɓə ka hakii da Əntaŋfə nə ci, see a ndzaa ci makə sətə nji Yeesu Aləmasiihu. 7Kaɗashinyinaakya, əntaa kura waɓəətə pooshi unə sha fii cii kya naahə koonə, amma iirə waɓənə, waatoo, ətə shi una fii daga ka saa'itə 'watəgyuunə fa waɓənə ŋga Əntaŋfə. Ma iirə waɓəətsa, kə fagyuunə. 8Patə da ha'ə, ma waɓəənə cii kya naahə koonə agyanəkii, tə'i kura uushi agikii. Acii ma waɓəətsa, kə nee ənji ka kura kuraanəkii agi ndzaanə ŋga Yeesu Aləmasiihu da agi ndzaanə goonə, makə wiinə təkunə ka dzəginə, wiinə ɓərənə ŋga tantanyinə əsə agi ɓərənə. 9Taa wu patə ca ba oo'i, agi ɗa slənə ŋga camənə nə ci, amma ca kaaree ka ndzəkəŋuci, ma əndətsa, ma'ə ci agi təkunə ca'ə əndzə'i. 10Taa wu patə ca uuɗə tə ndzəkəŋuci, agi camənə nə ci. Ma ci əsa, pooshi uushi ətə ca kavə əndə ka pu'unə ashikii. 11Amma, taa wu patə kaaree ka ndzəkəŋuci, agi təkunə nə ci, agikii cii kəya wii, mashiimə ci hatə cii kəya dzə aa dəvə, acii moorəfəkii nə ci acii təkunə. 12Manjeevənaaki, ma cii kya naahə koonə waɓəəna, acii kə tifyagi Əntaŋfə koonə 'waslyakəənə goonə putə ŋga ləmə ŋga Aləmasiihu. 13Unə masariina, ma cii kya naahə koonə waɓəəna, acii kə shii unə tə Əndətə ndzaanə daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya. Unə uuji daguyiinə əsa, ma cii kya naahə koonə waɓəəna, acii kə jaalii unə agyanə Seetanə. 14'Ya'ə manjeevənaakya, ma cii kya buurətə koonə waɓəətsa, acii kə shii unə tə Əntaŋfə Dəsənaamə. Unə masariina, ma cii kya buurətə koonə uushi'iitsa, acii kə shii unə tə Əndətə ndzaanə daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya. Unə uuji daguyiina, ma cii kya buurətə koonə uushi'iitsa, acii kə kəŋaanuunə ndihə ndihə agi nə'unə tə Aləmasiihu, tə'i waɓənə ŋga Əntaŋfə a ədzəmuunə, kə jaalii unə agyanə Seetanə əsə. 15Goona uuɗə duuniya, goona ka nuunə ka uushi'inə ŋga duuniya əsə. Taa wu ca uuɗə duuniya, paa ci agi uuɗənə tə Dəsənaamə ətsa. 16Ma sətə ci ənjə a ɗa agi duuniya, waatoo, ka ɗanə nə tii sətə ca kaɗeesəkə ka shishinətii, təya moo uushi'inə ŋga duuniya, təya ɗuunətə natii nə putə ŋga uushi'inə ŋga duuniya ətə aciitii. Ma ətsə patə, əntaa daga Əntaŋfə Dəsənaamə shigi, amma asəkə duuniya. 17Duuniyakii əsa, agi uudəginə, da patənə ŋga uushi'inə ətə ci əndə a moo asəkətə ca uudəgi. Amma, ma əndətə ca slənə sətə mwayi Əntaŋfə, tə'i ci da i əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 18Manjeevənaakya, kədəhə nə duuniya ka uudənə. Kə shi ənjə a bii koonə oo'i, kadə nə Əndə Daawaanə ŋga Aləmasiihu a shigi. Taa əndzə'i maa, kə shigi ənji daawaanə ŋga Aləmasiihu laŋə. Də ha'ə shii amə oo'i, kədəhə nə duuniya ka uudənə. 19Ma ənji daawaatsə ŋga Aləmasiihu, agyaamə nji tii. Amma əntaa ənji gaamə ŋga gooŋga nji tii. Aciikii dzəgi tii satii. Acii maci ənji gaamə nji tii ŋga gooŋga, kaɗa pooshi tii dzəgi agyaamə. Amma dzəginatii agyaamə ɓaarii oo'i, tantanyinə, əntaa ənji gaamə nə tii. 20Ma unə, kə vii Malaaɓa Əndə koonə Malaaɓa Ma'yanə. Də ha'ə əsə shii unə waɓənə ŋga gooŋga, unə patə. 21Ma cii kya naahə koonə, əntaa acii mashiimuunə gooŋgaanəkii, amma kə shii unə. Kə shii unə əsə, pooshi jirakənə ka shiginə agi gooŋgaanə. 22Makə ha'ə ɗiya, wu ɗii nə majiraka? Əndətə bii oo'i, əntaa Aləmasiihu nə Yeesu, ci nə majiraka. Əndə daawaanə ŋga Aləmasiihu nə ci. Kə kaaree ci ka Dəsənaamə tii da Uuzənaakii. 23Acii taa wu patə kaaree ka Uuzənə ŋga Əntaŋfə, paa ci ləɓə da Dii əsə. Amma, taa wu patə luuvə oo'i, Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə Yeesu, ləɓə nə ci da Dii. 24Ma waɓənə ŋga Əntaŋfə ətə cuuna fa 'watəginə ka saa'itə waazii ənji koonə ŋga təkəŋwanə, kəsəpaamə asəkə ədzəmuunə. Maɗa kə kəsəpaa unə uushi'iitsə fii unə daga ka 'watəginə, ka ndzaanə nuunə ləɓə ka hakii da Dəsənaamə da Uuzənaakii taa guci patə. 25Tə'i sətə bii Yeesu Aləmasiihu ka viinə nə ci kaamə, waatoo, əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 26Ma waɓəətsə nyaahə nyi koonə patə, agyanə ənjitə ca ɗa gazhi'waanə ŋga ŋusləginə duunə. 27Amma, ma una, kə vii Aləmasiihu koonə Malaaɓa Ma'yanə. Makə a ədzəmuunə nə Malaaɓa Ma'yaatsa, pooshi bahə alə əndə dzəgunənə koonə ma'ə. Acii Malaaɓa Ma'yanəkii ca dzəgunə koonə patənə ŋga uushi'inə. Ma sətə cii kəya dzəgunə koonə əsa, gooŋga, pooshi jirakənə agikii. Aciikii, ndzaamə ləɓə ka hakii da Yeesu makə sətə jigunyi Malaaɓa Ma'yanə koonə. 28Ma ənə ɗii manjeevənaakya, ndzaamə ləɓə ka hakii da Yeesu Aləmasiihu. Maa kə ɗii unə ha'ə, pooshi ədzəmaamə ka udzənə, pooshi amə ka umbənə aciikii acii ayinə saa'itə nii kəya ənya. 29Kə shii unə, ma Yeesu Aləmasiihu, əndə gooŋga nə ci. Acii ha'ə, shiimə oo'i, taa wu patə ca slənə də gooŋgaanə, uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci.


1 Yoohana 31Una, tsaaməmə makə sətə uu'i Əntaŋfə Dəsənaamə taamə! Ha'ə kə 'wii ci taamə manjeevənaakii. Weewee manjeevənaakii naamə əsə. Ma səndə ɗii mashiimə ənji duuniya taamə oo'i, manjeevənə ŋga Əntaŋfə naamə, acii pooshi tii shii tə Dəsənaamə. 2Kaɗashinyinaakya, kə uugi amə ndzaanə ka manjeevənaakii, iitə saŋə naama ndzaanə aakəŋwa? Amma, ma sətə shii amə, ma saa'itə nə Aləmasiihu a ənya, ka ndzaanə naamə makə naakii, acii ka neenə naamə ka ci paŋgəraŋə a babara. 3Taa wu patə ca ka nəkii oo'i, ka ɗanə ha'ə makə ətsa, wa ca ndzaa yadə 'waslyakəənə makə sətə ndzaa Aləmasiihu yadə 'waslyakəənə. 4Taa wu patə ca ɗa 'waslyakəənə, agi taŋəginə nə ci bariya ŋga Əntaŋfə. Acii taŋəgi bariya ŋga Əntaŋfə nə ɗa 'waslyakəənə. 5Kə shii unə oo'i, ma shi Yeesu Aləmasiihu, kaa ca ŋgərəgi 'waslyakəənə gaamə. Ma ca, pooshi 'waslyakəənə ashikii. 6Acii ha'ə, ma əndətə ndzaa ləɓə ka hakii da ci, paa ci ka ɗaaɗa 'waslyakəənə. Amma, taa wu patə ca ɗaaɗa 'waslyakəənə, mashimə ca nee ka ci, mashiimə ci tə ci əsə. 7Manjeevənaakya, goona kapaa rəgwa ka ənjə a ha'utə duunə. Acii see əndətə ca ɗa slənə ŋga gooŋgaanə nə əndə gooŋga, makə sətə ɗii Aləmasiihu əndə gooŋga. 8Ma əndətə ca ndzaa ka ɗaaɗa 'waslyakəənə, əndə ŋga Seetanə nə ci. Acii ma Seetanə, kə ndzaa ci ka ɗaaɗa 'waslyakəənə daga 'watəginə ŋga duuniya. Ma shigi Uuzənə ŋga Əntaŋfə, kaa ca shi ka uulagi slənə ŋga Seetanə. 9Ma əndətə ndzaa ka uuzənə ŋga Əntaŋfə, paa ci ka ndzaanə ka ɗaaɗa 'waslyakəənə, acii tə'i waɓənə ŋga əpinə asəkə ədzəməkii. Makə ɗii ci Əntaŋfə nə Dii, paa ci da rəgwa ŋga ɗaaɗa 'waslyakəənə. 10Wiinə səndə təkee ka manjeevənə ŋga Əntaŋfə da ŋga Seetanə: ma əndətə pooshi ka slənə uushi ŋga gooŋga, əntaa uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Ha'ə əsə nə əndətə pooshi ka uuɗənə tə ndzəkəŋuci. 11Ma bii nyi ha'ə, acii wiinə sətə fii unə daga ka 'watəginə saa'itə fii unə waɓənə ŋga Əntaŋfə, waatoo tyasə see a uuɗəshaamə. 12Gaama ndzaa makə ŋga Kaa'inu. Ma ca, əndə ŋga Seetanə nə ci. Kə ɓələgi ci tə ndzəkəŋuci. Acii mi saŋə ɓələgi ci tə ca? Acii ma slənə ŋga ndzəkəŋuci, ŋunyikii. Ma naakii slənə əsa, bwayakii. 13Ndzəkəŋushi'inəkya, maɗa bərapaa ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə tuunə, ga ca ɗa koonə ka sə ŋga hurəshishinə. 14Ma amə kamə, kə shii amə, ma ŋga ŋukə, makə maməətə ənji njaamə. Amma, ma əndzə'i, ənjitə da i kura əpinə naamə. Kə shii amə ha'ə, acii agi uuɗənə naamə tə ndzəkəŋushi'inaamə. Ma əndətə pooshi ka uuɗəshinə, makə mantə əndə nə ci. 15Ma əndətə bərapaa tə ndzəkəŋuci, mbərə mbərə nə ci da maɓələ ənda. Kə shii unə, ma maɓələ ənda, paa ci da i əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 16Vəgi əpinə ŋga Yeesu Aləmasiihu ka putə gaamə ɓaarii kaamə makə sətə dəɓee ama uuɗəshi. Ha'ə naamə əsə, see a vəgyaamə əpinə gaamə ka putə ŋga ndzəkəŋushi'inaamə. 17Ma əndətə pooshi ka ətee ka sə ŋga ki'i də haaja, ca təkuree ka nəhə təgunuunə ŋga əndətə ətee, iitə saŋə banəkii oo'i, tə'i uuɗənə ŋga Əntaŋfə asəkə ədzəməkəya? 18Manjeevənaakya, makə ha'ə ɗii əna, gaama bagi wata də ba maamə tanə oo'i, agi uuɗəshinə naamə. Amma, ma ɗanaama, ɓaarii amə uuɗəshinəkii də slənə gaamə ka ənja kaa uuɗəshinəkii a ndzaanə ŋga gooŋga. 19Maɗa kə ɗii amə ha'ə, davə shiinaamə oo'i, ənji ŋga Əntaŋfə naamə. Ma ca, da gooŋga nə ci. Də ha'ə ndzaanaamə də mabanee ma'yanə akəŋwaciikii, 20taa ŋgahi kə ɓaarii shishinaamə kaamə oo'i, tə'i ma'inə aa haamə. Acii kə palee Əntaŋfə ka ədzəmaamə, kə shii ci sətə caama slənə patə əsə. 21Kaɗashinyinaakya, maɗa pooshi shishinaamə vii kaamə ma'inə, ka kəŋaanənə naamə akəŋwacii Əntaŋfə yadə ŋgwalənə. 22Ma patənə ŋga sətə caama kədii aciikii, ka viinə nə ci kaamə, makə ɗii ci agi nə'utənə naamə waɓənaakii, ama slənə sətə kaɗeesəkə ka ci. 23Wiinə səndə bii Əntaŋfə kaamə ɗanə: see a vii amə gooŋga ka Uuzənaakii Yeesu Aləmasiihu, ama uuɗəshi. Ha'ə bii ci kaamə. 24Ma əndətə ca nə'utə sətə bii Əntaŋfə, ləɓə nə ci ka hakii da Əntaŋfə. Ha'ə nə Əntaŋfə əsə, ləɓə nə ci ka hakii da ci. Kə vii ci kaamə Malaaɓa Ma'yanaakii. Ci ca ɓaarii kaamə furəŋə oo'i, ləɓə ka hakii daamə nə Əntaŋfə. 


1 Yoohana 41Kaɗashinyinaakya, maɗa kə fii unə kə bii əndə koonə oo'i, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə cii kəya waɓə, goona luuvə ka ci pii pii. Amma paaratəgimə ŋga'ə zəku'i, koona shii maɗa gooŋga cii kəya waɓə. Acii tə'i majirakinə ŋga anabiinə laŋə taa dama patə asəkə duuniya. 2Wiinə makə sətə nuuna mbee ka shiinə oo'i, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə ci əndə a waɓə: maɗa kə fii unə bii əndə oo'i, əndə shiŋkinə pwayi ənji tə Yeesu Aləmasiihu, ma əndətsa, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə cii kəya waɓə. 3Amma, maɗa kə kaaree əndə ka luuvənə oo'i, əndə shiŋkinə pwayi ənji tə Yeesu, ma əndətsa, paa ci da Malaaɓa Ma'yanə, amma ma'yanə ŋga əndə daawaanə ŋga Aləmasiihu nəndə a ədzəməkii. Ma əndə daawaata, kə fii unə oo'i, kadə nii kəya shi. Kə uugi ci mbu'yanə əsə. Waatsə asəkə duuniya əndzə'i. 4Manjeevənaakya, ma unə, manjeevənə ŋga Əntaŋfə nuunə. Kə mbee ŋgeerənə goonə ka ŋga majirakiitsa, acii ma Ma'yaatsə a ədzəmuunə, kə palee ka ŋga ənjitsə ca nə'u sətə ca kaɗeesəkə ka duuniya. 5Ma majirakinə ŋga anabiitsa, pooshi uushi ci təya waɓə anəkii, maɗaamə anə uushi'inə ŋga duuniya. Ənji duuniya a luuvə waɓənatii, acii ŋga duuniya nə tii. 6Ma amə, manjeevənə ŋga Əntaŋfə naamə. Acii ha'ə, taa wu patə shii tə Əntaŋfə, agi fanə nə əndəkii taamə. Ma əndətə əntaa ŋga Əntaŋfə nə ci əsə, paa ci agi fanə taamə. Də ha'ə mbeenaamə ka shii kama kamaanə ŋga Ma'yanə ŋga gooŋga da ma'yanə ŋga jirakənə. 7Kaɗashinyinaakya, uuɗəshaamə, acii daga Əntaŋfə nə uuɗənə ka shinə. Ma əndətə ca uuɗə ənja, uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Kə shii ci tə Əntaŋfə əsə. 8Taa wu nə əndə pooshi ka uuɗəshinə, mashiimə ci tə Əntaŋfə. Acii taa mi patə ci Əntaŋfə a ɗa, putə ŋga uuɗənə. 9Wiinə makə səndə ɓaarii Əntaŋfə uuɗənaakii taamə furəŋə: kə sləkee ci ka Uuzənaakii rəŋwə dyaŋə aasəkə duuniya, kaama shii upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə daciikii. 10Wiinə uuɗənə ŋga tantanyinə: ma uuɗənə ŋga tantanyinə, əntaa tsarə ətə caama uuɗə tə Əntaŋfə, amma tsarə ətə uu'i ci taamə, ca sləkee ka Uuzənaakii, Uuzənaakii a əntəgi kaa Əntaŋfə a tifyagi 'waslyakəənə gaamə daciikii. 11Kaɗashinyinaakya, makə kə uu'i Əntaŋfə taamə laŋə, amə maa, uuɗəshaamə ha'ə. 12Pooshi əndə sha nee ka Əntaŋfə. Amma, maa kə uuɗəshaamə, ləɓə ka hakii daamə nə ci. Patənə ŋga uuɗənaakii əsə, tə'i asəkə ədzəmaamə. 13Kə vii Əntaŋfə kaamə Ma'yanaakii. Də ci shii amə ndilə ndilə oo'i, ləɓə ka hakii naamə da Əntaŋfə. Ci boo, ləɓə nə ci daamə. 14Ma ina, kə nee inə də giniinə, ci ciina waaza ka hara ənji oo'i, kə sləkee Əntaŋfə ka Uuzənaakii kaa ca ndzaa ka Maluu ŋga duuniya. 15Taa wu patə bagi paŋgəraŋə oo'i, Yeesu nə Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ləɓə ka hakii nə Əntaŋfə da əndətsa. Ci boo, ləɓə nə ci da Əntaŋfə. 16Kə shii amə, kə luuvaamə əsə oo'i, kə uu'i Əntaŋfə taamə ka shaŋə. Taa mi patə ci Əntaŋfə a ɗa, putə ŋga uuɗənə. Ma əndətə ca ndzaanə də uuɗəshinə, ləɓə ka hakii nə ci da Əntaŋfə. Əntaŋfə boo, ləɓə ka hakii nə ci da ci. 17Ci ɓaarii oo'i, tə'i patənə ŋga uuɗənaakii a ədzəmaamə; də ha'ə naama ndzaanə də mabanee ma'yanə saa'itə nə Əntaŋfə a ɗa gəŋwanə ka ənja, acii makə sətə ɗii Yeesu, ha'ə naamə asəkə duuniyana. 18Pooshi i ŋgwalənə da uuɗənə ka ləɓənə ka ha rəŋwə. Maɗa tə'i patənə ŋga uuɗənə a ədzəmə ənda, ka lakəginə nə ci ŋgwalənə. See əndətə ca gəra gəŋwanə nə ndzaanə maŋgwaləkii. Acii ha'ə, ma maŋgwala, pooshi patənə ŋga uuɗənə a ədzəməkii. 19Ma caama uuɗəshi, acii Əntaŋfə 'watəgi uuɗənə taamə. 20Maɗa kə bii əndə'i əndə oo'i, “Kə uu'i nyi tə Əntaŋfə”, amma kə kaaree ci ka ndzəkəŋuci, ma əndətsa, majirakə nə ci. Acii ma əndətə pooshi ka uuɗənə tə ndzəkəŋuci ətə nee ci də ginəkii, paa ci da rəgwa ŋga uuɗənə tə Əntaŋfə ətə paa ci nee də ginəkii. 21Wiinə səndə bii ci kaamə ɗanə: ma əndətə ca uuɗə tə Əntaŋfə, wa ca uuɗə tə ndzəkəŋuci. 


1 Yoohana 51Ma əndətə luuvə oo'i, Yeesu nə Aləmasiihu, uuzənə ŋga Əntaŋfə nə əndəkii. Maɗa kə uu'i əndə tə dii ənda, agi uuɗənə nə ci tə uuzənaakii əsə. 2Maɗa agi uuɗənə naamə tə Əntaŋfə, ama nə'utə sətə cii kəya ba kaamə, də ha'ə caama shii oo'i, agi uuɗənə naamə tə manjeevənə ŋga Əntaŋfə. 3Ma uuɗənə tə Əntaŋfə, ci nə nə'utənə tə sətə bii ci. Mapaleemə sətə bii ci ka ŋgeerənə gaamə də zəzəkəənə, 4acii taa wu nə uuzənə ŋga Əntaŋfə, ka jaalanə nə ci agyanə duuniya. Ma səndə ca kavə taamə ka jaalanə, ci nə vii gooŋga gaamə ka Yeesu. 5Ma əndə jaalanə agyanə duuniya, see əndətə vii gooŋga oo'i, Yeesu nə Uuzənə ŋga Əntaŋfə. 6Ma Yeesu Aləmasiihu, kə shi ci aasəkə duuniya, ənjə a ɗa ka ci bapətisəma də ma'inə, ənjə a ɓələgi tə ci, idənaakii a əjigi. Əntaa wata ɗa ka ci bapətisəma də ma'inə, amma kə ɓələgi ənji tə ci, idənaakii a əjigi. Malaaɓa Ma'yanə ɓaarii kaamə ətsə oo'i, ma uushi'iitsa, gooŋga. Əndə gooŋga nə Malaaɓa Ma'yanə əsə. 7Makkə nə seedawiinə. 8Waatoo, Malaaɓa Ma'yanə da ma'inə ŋga bapətisəma da idənaakii ətə əjigi ci ka putə gaamə. Ma uushi'iitsə makkə, ka ma rəŋwə nə tii patə. 9Maɗa bii hara ənji sətə nee tii, agi luuvənə naamə. Sakwa ŋga Əntaŋfə ɗii ətə palee waɓənaakii ka ŋga ənji shiŋkinə də ŋgeerəna? Ma ca, kə waɓi ci agyanə Uuzənaakii əsə. 10Ma əndətə vii gooŋga ka Uuzənə ŋga Əntaŋfə, tə'i ci da waɓəətsə a ədzəməkii. Amma, ma əndətə maluuvəmə waɓənə ŋga Əntaŋfə, kə zhi'wee ci ka Əntaŋfə ka majiraka, acii maluuvəmə ci sətə bii ci agyanə Uuzənaakii. 11Wiinə waɓənə ŋga Əntaŋfə kaamə: kə vii ci kaamə əpinə ŋga ha'ə ndəŋwə ndəŋwə. Ma əpinəkii, dacii Uuzənaakii shi kaamə. 12Ma əndətə ləɓə da Uuzənə ŋga Əntaŋfə, tə'i ci da əpiitsa. Amma, ma əndətə paa ci ləɓə da ci, pooshi ci da əpinəkii. 13Ma unə ənə vii gooŋga ka Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ma cii kya naahə koonə uushi'iitsa, koona shii oo'i, tə'i unə da əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 14Wiinə sətə ca vii kaamə mabanee ma'yanə akəŋwacii Əntaŋfə: taa mi kədii amə aciikii, maɗa ma sətə kədii amə aciikii, kə kaɗeesəkə ka ci, ka luuvənə nə ci kaamə. 15Makə kə shii amə oo'i, taa mi patə kədii amə aciikii, agi luuvənə nə ci kaamə, kə shii amə əsə, agi viinə nə ci kaamə sətə kədii amə aciikii. 16Maɗa kə nee əndə'i əndə ka ndzəkəŋuci ca ɗa 'waslyakəənə, wa ca kədii acii Əntaŋfə ka putə ŋga əndətsa, maɗa pooshi 'waslyakəənəkii mbu'i bahə təkuree ka upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Ka viinə nə Əntaŋfə ka ci əpinəkii. Waatoo, ka əndətə ɗii 'waslyakəənə ətə pooshi mbu'i bahə təkuree ka upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Amma, tə'i 'waslyakəənə ətə ca kavə əndə ka təkuree ka upaa əpinəkii. Mabamə nyi koonə: ɗamə də'wa agyanə tsarəkii. 17Kala məza slənə patə, 'waslyakəənə. Amma, tə'i harii tsarə ŋga 'waslyakəənə ətə pooshi mbu'i bahə təkuree ka upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 18Kə shii amə oo'i, ma əndətə ndzaa ka uuzənə ŋga Əntaŋfə, paa ci ka ndzaanə ka ɗaaɗa 'waslyakəənə, acii agi nəhənə nə Uuzənə ŋga Əntaŋfə tə ci. Acii ha'ə pooshi Seetanə ka ureenə ka ci. 19Kə shii amə oo'i, manjeevənə ŋga Əntaŋfə naamə. Patənə ŋga ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə, acii Seetanə nə tii. 20Kə shii amə oo'i, kə shi Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ca vii kaamə haŋkala ŋga shiinə tə Əntaŋfə Əndə gooŋga. Ma amə, ləɓə naamə da ci dacii Uuzənaakii Yeesu Aləmasiihu. Ci nə Əntaŋfə Əndə gooŋga. Daciikii shi əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 21'Ya'ə manjeevənaakya, goona paslə tə uushi'iitə əntaa Əntaŋfə ŋga gooŋga.

 http://www.bible.is/GDEWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário