sexta-feira, 19 de junho de 2015

1 Ja̰ 1: Tumak

 
1 Ja̰ 11Dagᵻl ɗᵻ wany ᵻnynᵻ -u a ga ɗᵻ -deru. -U 'bᵻr ɗᵻ -de ɗo pamᵻn꞊ yᵻ, -u 'bᵻr ɗᵻ -de -ka -ɗᵻ -to'ni pamᵻn꞊ yᵻ. -De ga ta'lay 'du pamᵻn꞊ yᵻ, gᵻnyᵻ'ni gul' 'lᵻ yᵻ. 2Wany ɗi -kᵻl -higᵻd 'ɗᵻ pen'. -De -kad pamᵻn꞊ yᵻ. -De ka dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ 'dᵻr. -Na -kᵻlnen' wany ɗᵻ 'bangbang ɗᵻ ᵻny a -ᵻwᵻr -higᵻr dᵻwnii' -ɗᵻ, ɗᵻ kᵻ -ɓᵻra kan- ɗan kᵻ -kᵻl'ni -ɗᵻ. 3'Bᵻr ᵻnynᵻ -na -ka pamᵻn꞊ yᵻ -na 'ɗo 'lᵻ yᵻ. -Na ka'nen dag "nerᵻ am g "gegᵻn mᵻn kan- -nan. -Higᵻd "gegᵻn mᵻn 'jinan -u kan- -Ɨw'ni yᵻ -Gunu ɗᵻ Jesu Kris yᵻ. 4Bi -na 'nyany dagᵻl ᵻnynᵻ -na -ta'nen wau' "igᵻn 'jini ''dᵻrᵻ ajᵻm g -bᵻg. 5-Kᵻjᵻn ɗᵻ -na ɗo a -bᵻgᵻr ɗi bi ᵻnynᵻ, -na -kᵻlnen' yᵻ: Bᵻlan -u 'maan ɗᵻ jul. -Diglᵻm 'inyan' 'ti pᵻy -gᵻja gᵻy 'bad. 6'Maanɗᵻ bi -de 'aa a -diglᵻm -gᵻja bi -de ka -derᵻ am ''gegᵻn mᵻn kan- ɗan ɗi, -de ka -u 'bᵻr ɗᵻ bᵻlᵻ 'to. Bi -de am -u 'bᵻr ɗᵻ -higᵻd ᵻy. 7Bi 'maanɗᵻ daa' 'jini -u a 'maan ɗᵻ jul- ^tirᵻ wure -u g a 'maan ɗᵻ jul- -ɗᵻ yᵻ ri, -gᵻjᵻ'ni -u mᵻn yᵻ -ba ɗᵻ -Gunu ɗᵻ Jesu Kris 'du 'aa pᵻl ereny 'jini pɛd gᵻy yᵻ. 8'Maanɗᵻ -de ka ereny 'jini -dᵻ pᵻy ɗi, -de -laam -u -kᵻw 'jini -de'ni. Dagᵻl ɗᵻ -higᵻd pᵻy -gᵻjiniu꞊ gᵻy. 9'Maanɗᵻ -de -kᵻl ereny 'jini 'wang ɗi, ɗan -u ɗᵻ ᵻny 'ɗᵻ gᵻ'ra dᵻgᵻr- yᵻ -ɗajɗaj yᵻ. Ɗan 'aa -ye -higᵻr -dɔg a ereny 'jini dᵻgᵻr- yᵻ. Ɗan 'aa pᵻl'ni a 'bᵻrnan ɗᵻ ereny -gᵻjᵻyᵻu꞊ pɛd yᵻ. 10'Maanɗᵻ -de ka -derᵻ am ereny ᵻy ɗi, ''demᵻr ɗan kan- bᵻlᵻ yᵻ, dagᵻl ɗᵻ -higᵻd pᵻy -gᵻjiniu꞊ yᵻ. 

1 Ja̰ 21Dᵻ'nan 'jin ɗᵻ -muganynii꞊, nᵻ nyanynen' 'bᵻr ᵻnynᵻ a magtubu- nᵻ -ta'nen dag "nerᵻ am ereny ᵻy. Bi gun mᵻn am ereny ɗi, -de -u kan- gun ɗᵻ ka -dag 'jini -Ɨw'ni -higᵻr -to. Gun ɗan -u Jesu Kris. Ɗan -u gun ɗᵻ -ɗajɗaj. 2Ɗan -u 'bᵻr ɗᵻ -tiw'ᵻr g dᵻg ɗᵻ -ig'u Bᵻlan, 'jog ereny 'jini. Abi -u dag -den mᵻn ɗaw- ᵻy, bi -u dag ereny ɗᵻ 'nᵻm pɛd ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- -ɗᵻ 'de yᵻ. 3'Maanɗᵻ -de ngom dᵻny ɗᵻ dᵻgu-nan ɗᵻ 'du ɗi. Ɨnynᵻ bi -de -han dag -de "hanᵻr lᵻ ɗi. 4Gun ɗᵻ ka. «Nᵻ "hanᵻr lᵻ,» bi ngom dᵻny ɗᵻ dᵻgu-nan ɗᵻ 'du ᵻy ɗi, gun ᵻnynᵻ ka -u bᵻlᵻ 'to. Dagᵻl ɗᵻ -higᵻd pᵻy -gᵻja gᵻy sam. 5Bi gun ɗᵻ ngom dagᵻl ɗᵻ 'du ɗi, -laaj ɗᵻ Bᵻlan 'du ᵻny 'ɗᵻ -gᵻja ɗᵻ -higᵻd 'aa ajᵻm g -bᵻg. Ɨnynᵻ bi -de -han dag -de -u 'ɗᵻ -gᵻja ɗi. 6Gun ɗᵻ ka ɗaa- -u 'ɗᵻ -gᵻja ɗi, wau' daa' 'du 'un -dᵻre Jesu 'du 'ti yᵻ. 7Hᵻngnᵻnan', dᵻny ɗᵻ dᵻgu- ɗᵻ nᵻ 'nyany nᵻ -ta'nen ᵻnynᵻ -u ɗᵻ -kamᵻn꞊ ᵻy. -U wure ɗᵻ laag kan- -nen a -ded ga 'du 'ti -ɗᵻ. Dᵻny ɗᵻ dᵻgu- ɗᵻ laag ɗᵻ -ne ɗo -u dagᵻl 'du dᵻwnii' pamᵻn꞊ -ɗᵻ. 8Dᵻny ɗᵻ dᵻgu- ɗᵻ -kamᵻn꞊ ɗᵻ nᵻ 'nyany a magtubu nᵻ -ta'nen -ɗᵻ, -u 'bᵻr ɗᵻ -higᵻd ɗᵻ Jesu -gᵻja yᵻ ɗᵻ -gᵻjᵻnen꞊ yᵻ. -U -higᵻd dag -diglᵻm 'pᵻd gᵻy, bi 'maan jul 'du ɗᵻ -higᵻd ᵻny -ɗan. 9Gun ɗᵻ ka ɗaa- -u 'ɗᵻ 'maan ɗᵻ jul-, bi -many hᵻna- ɗi, ɗan -u 'ɗᵻ -diglᵻm -gᵻja 'kang min 'to. 10Gun ɗᵻ -laaj hᵻna- ɗi, ɗan -u 'ɗᵻ 'maan ɗᵻjul-. 'Bᵻr ɗᵻ 'aa 're hᵻna- gogᵻm- pᵻy -gᵻja gᵻy. 11Bi gun ɗᵻ -many hᵻna- ɗi, ɗan -u 'ɗᵻ -diglᵻm -gᵻja yᵻ daa' 'du -u 'ɗᵻ -diglᵻm tooo yᵻ. 12Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen, -nen dᵻ'nan 'jin ɗᵻ -muganynii꞊, dag Bᵻlan -ye -higᵻr -dɔg a ereny -den dᵻgᵻr- kan- hem ɗᵻ Jesu 'du. 13Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen, -nen ɗᵻ -Ɨwran', dag -ne -hanᵻr ɗan -u ɗᵻ ga -ded dᵻwnii' laag. Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen, -nen ɗᵻ -suwaw, dag -ne pau- -Arᵻ mulii' gᵻy. Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen, -nen ɗᵻ dᵻ'nan -muganynii꞊, dag -ne -han -Ɨw'nen 'nᵻ. 14Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen, -nen ɗᵻ -Ɨwran', dag -ne -hanᵻr lᵻ ɗan -u rᵻ ga -ded dᵻwnii' laag. Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen, -nen ɗᵻ -suwaw, dag -ne -u kan- -marwan. Dagᵻl ɗᵻ Bᵻlan ᵻny g a -gᵻjᵻ'nen yᵻ -ne pagu- -Arᵻ Mulii' gᵻy yᵻ ɗi. 15-Ne -laaj 'hᵻny dᵻgᵻd ᵻy, kan- 'bᵻrnan pɛd ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- ꞊sᵻgaa -ɗᵻ. Gun ɗᵻ -laaj 'bᵻr ɗᵻ ꞊hᵻnyu -ka ɗi, -laaj ɗᵻ -Ɨw'ni 'du pᵻy -gᵻja gᵻy. 16'Bᵻr pɛd ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- -ka, -u many ɗᵻ -kᵻw 'jini yᵻ, tuur' huj 'du ɗᵻ 'bᵻr yᵻ, -kᵻl ɗᵻ -hig ɗᵻ dunia yᵻ. Ɨnynᵻ -haga a -Ɨw'ni -higᵻr ᵻy, bi -hag -u a 'hᵻny dᵻgru- -ka. 17Bi 'hᵻny dᵻgᵻd 'aa 'pᵻd kan- 'bᵻrnan 'dᵻr ᵻnynᵻ pɛd gᵻy. Bi gun ɗᵻ am 'bᵻr ɗᵻ Bᵻlan -ge -ɗᵻ ri, ɗan 'aa ᵻny 'bangbang. 18Dᵻ'nan 'jin, dew -ɗe gᵻy, bi ^tirᵻ -ne ɗo g maskar ɗᵻ Kris 'du daa' -o -ɗᵻ 'ti. Gɔny'nii' -ɗᵻ maskarnan ɗᵻ Kris 'du kᵻ "ɗebᵻg pamᵻn꞊. 'Maan ᵻnynᵻ bi dee' -han dag dew 'du -dᵻ -ɗe lᵻ ɗi. 19Kang- kᵻ ɓᵻd ''gegᵻn jiniu꞊ gᵻy, bi kᵻ -u ɗᵻ 'jini wᵻy. Kᵻ -u ɗᵻ 'jini ɗi bee' 'kaa ᵻny kan- -den. Bi ɓᵻd 'de "gegᵻn jiniu꞊ -kᵻl'ni dag -nᵻ'yᵻ pɛd kᵻ -u ɗᵻ 'jini wᵻy. 20Bi -Arᵻ 'Ed Pɛd hud'nen hɔɔn a dᵻg'nen, -ne'nen -ne -han tuur' -hᵻnᵻng꞊ lᵻ yᵻ. 21Nᵻ 'nyany magtub nᵻ -ta'nen dag -nerᵻ -han dagᵻl ɗᵻ -higᵻd wᵻy ᵻy, bi -ne "hanᵻd lᵻ yᵻ. -Ne han' dag dagᵻl ɗᵻ bᵻlᵻ mᵻn 'kᵻnkᵻn ɓᵻd a -dag 'du -gᵻjᵻru ᵻy yᵻ. 22Gun ɗᵻ naa" bi -u -arᵻ bᵻlᵻ ni? Gun ɗᵻ ka ri: Jesu -u Almesi ɗᵻ Bᵻlan ga g gᵻ'ra -ɗᵻ wᵻy ɗi. Ɨnynᵻ bi -u maskar ɗᵻ Kris 'du yᵻ, ɗan gᵻny Bᵻlan yᵻ gᵻny -Gunu gᵻy yᵻ ɗi. 23Gun ɗᵻ bi gᵻny Bᵻlan -Gunu gᵻy ɗi, ɗan gᵻny -u -ᵻwᵻr yᵻ. Gun ɗᵻ -kᵻl dagᵻl ɗᵻ Mᵻny" 'du a pen' ɗi, ɗan -u kan- -ᵻwᵻr yᵻ. 24-Ne wal' dagᵻl ɗᵻ -ne ɗo dᵻwnii' -ɗᵻ, wal' ᵻny a -gᵻjᵻ'nen. 'Bᵻr ɗᵻ -ne ɗo dᵻwnii' -ɗᵻ, ᵻny a -gᵻjᵻ'nen lᵻ ri, nee' ᵻny a Mᵻny'' -gᵻja yᵻ a -ᵻwᵻr -gᵻja yᵻ. 25Bi ga ɗᵻ gerh 'du ɗᵻ ɗaa- -ta'ni -ɗᵻ, -u wany ɗᵻ 'bangbang. 26Nam magtub ᵻnynᵻ nᵻ -ta'nen, -u dag dagᵻl ɗᵻ 'koor 'nᵻm ɗᵻ 'kaa -ud -bᵻg' nen gᵻy -ɗᵻ dᵻgyᵻu꞊. 27Bi hɔɔn hud 'du ɗᵻ -ne -to -ɗᵻ, ᵻny 'ɗᵻ -gᵻjᵻ'nen. -Ne 'aa kan- many ɗᵻ wa'ju ɗᵻ sagaa' wᵻy, bi hɔɔn ɗᵻ hud ᵻnynᵻ -kᵻl'nen 'bᵻr pɛd pamᵻn꞊. -U -higᵻd. Ɗan ka bᵻlᵻ wᵻy 'bad. 'Bᵻr wure ɗᵻ ɗaa- wajunen꞊ -ɗᵻ, -ne ᵻny a -gᵻja. 28Bi gɔny'nii' -ɗᵻ dᵻ'nan ɗᵻ -muganynii꞊ -ne ᵻny a -gᵻja. -Ne ᵻny a -gᵻja taa"bi, a 'maan ɗᵻ 'aa ɓᵻra- -bᵻb ɗi -den 'de ᵻny -mɔrᵻd yᵻ, -saw'ni 'aa am'ni wᵻy kan- nja ɗᵻ -paja 'du. 29'Maanɗᵻ -ne -han dag ɗan -u ɗᵻ -ɗajɗaj ɗi, -ne -han dag gun ɗᵻ naa" ɗᵻ am 'bᵻr ɗᵻ -higᵻd ɗi, ɗan "Ɨwᵻr -ɗan.


1 Ja̰ 31-Ne -ka -laaj ɗᵻ -kaj ɗᵻ -Ɨw'ni -ta'ni -ɗᵻ. -U dag kᵻrᵻ -woggᵻnii' dᵻ'nan ɗᵻ Bᵻlan 'du. Bi -de -u dᵻ'nan ɗᵻ -higᵻd. 'Nᵻm ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- -ka kᵻ -han'ni wᵻy dag kᵻ -hanᵻr ᵻy. 2-Nen ɗᵻ nᵻ -laaj'nen ngany -ɗᵻ, gɔny'nii' -ɗᵻ -de -u dᵻ'nan ɗᵻ Bᵻlan 'du. -Den -de -han ᵻy, -den dee' 'un -dᵻre nᵻn^? Bi -de -han, dew ɗᵻ -ɗe 'du ɗi dee' 'un -dᵻre ɗan 'ti. -De "unᵻr dag -de kal" 'aa -u wure kan- too 'du 'ti yᵻ. 3'Nᵻm ɗᵻ ga -gᵻjᵻ'yᵻ a 'bᵻr ᵻnynᵻ dᵻgᵻr- -ɗᵻ, kᵻ pᵻl -gᵻjᵻ'yᵻ -u rᵻ jul jɔnyjɔny, -dᵻre ^tirᵻ wure jul g jɔnyjɔny -ɗᵻ yᵻ. 4'Nᵻm pɛd ɗᵻ kam ereny -ɗᵻ kᵻ 'wal -u gerh dᵻgᵻr-, dag ereny -u rᵻ 'wal gerh dᵻgᵻr-. 5-Ne -han Jesu -o dag -pᵻg ereny. Ereny 'inyan' 'ti pᵻy -gᵻja gᵻy. 6Gun ɗᵻ naa" ɗᵻ ᵻny a -gᵻja ɗi ɗan am ereny ᵻy. Bi gun ɗᵻ am ereny ɗi, ɗan 'aa kal'' ᵻy 'kang yᵻ, 'aa -hanᵻr ᵻy yᵻ. 7-Nen dᵻ'nan ɗᵻ -muganynii꞊, wau' gun mᵻn noolnen- bom' -bᵻgᵻr ᵻy, Gun ɗᵻ am -ɗajɗaj ɗi, ɗan -u ɗᵻ -ɗajɗaj ^tirᵻ wure -u g ɗᵻ -ɗajɗaj ɗi 'ti. 8Gun ɗᵻ am ereny -u ɗᵻ -Arᵻ -Kang 'Maan 'du. -U dag -Arᵻ -Kang 'Maan -u ɗᵻ am ereny dᵻwnii' laag. Ɨnynᵻ bi mᵻny" ɗᵻ Bᵻlan -o g dag -haam -kᵻjᵻn ɗᵻ -Arᵻ -Kang 'Maan 'du gᵻy ɗi. 9Gun ɗᵻ naa" ɗᵻ Bᵻlan -ᵻwᵻr ɗi, ɗan am ereny ᵻy, dag -haaw tooo ɗᵻ Bᵻlan 'du -u 'ɗᵻ -gᵻja. Ɗan 'aa mag ɗᵻ am ereny ᵻy dag Bᵻlan -ᵻwᵻr lᵻ. 10'Nᵻm 'kaa mag ɗᵻ -han dᵻ'nan ɗᵻ Bᵻlan 'du yᵻ dᵻ'nan ɗᵻ -Arᵻ -Kang 'Maan 'du yᵻ a 'maan ᵻnynᵻ. 'Nᵻm pɛd ɗᵻ kam 'bᵻr ɗᵻ -ɗajɗaj ᵻy -ɗᵻ, 'nᵻm ɗᵻ kᵻ -laaj hᵻngnᵻyᵻ' wᵻy -ɗᵻ kᵻ -u ɗᵻ Bᵻlan 'du wᵻy. 11Ɨnynᵻ -u -kᵻjᵻn ɗᵻ -haga a ga ɗᵻ -ded ɗᵻ -ne ɗo ri: 'Ed dag ''derᵻ -laaj'ᵻrbᵻg a ''gegᵻn jiniu꞊. 12-Wa'ni -de am -dᵻre Kayin 'du wᵻy. Ɗan -u ɗᵻ mulii' 'du, dag ɗan 'aj hᵻna-, Ajᵻr dag ^nᵻni? Ajᵻr -u dag -kᵻjᵻn 'du wure ereny, -kᵻjᵻn ɗᵻ hᵻna- 'du uu' ɗᵻ -ɗajɗaj. 13Hᵻngnᵻnan', 'maanɗᵻ 'nᵻm ɗᵻ ꞊hᵻnyu -ka kᵻ gᵻny'nen gᵻy ɗi, wau' ''dᵻraa- -lᵻny -to'nen ᵻy. 14-De -han dag -de ɓᵻd maad -gᵻjᵻru gᵻy pamᵻn꞊, -de -u 'ɗᵻ wany -gᵻja taa", dag -de -laaj hᵻngnᵻni'. Gun ɗᵻ -laaj hᵻna- wᵻy ri, -u 'ɗᵻ maad -gᵻjᵻru 'to. 15'Nᵻm pɛd ɗᵻ bi kᵻ gᵻny hᵻngnᵻyᵻ' gᵻy -ɗᵻ, kᵻ -u -sᵻngᵻd ɗᵻ 'aj 'nᵻm. -De -han -sᵻngᵻd -u kan- wany ɗᵻ 'bangbang -gᵻja wᵻy 'bad. 16A 'maan ᵻnynᵻ bi 'de -han -laaj 'du 'lᵻ. -De -han dag ɗan -taag wany 'du 'ti dag 'jini. 'Tinti ri -de -ta'yᵻ hᵻngnᵻni' wany yᵻ. 17Bi gun ɗᵻ -u kan- 'bᵻr ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- -ka, ɗan -ka hᵻna- ɗᵻ 'bᵻr pᵻyu꞊ gᵻy -ɗᵻ, 'ɗimᵻr a -gᵻja dag ɗaa- tau' wᵻy ɗi, -laaj ɗᵻ Bᵻlan 'du 'aa ᵻny a -gᵻja mᵻn^? 18-Nen ɗᵻ dᵻ'nan 'jin, 'ed dag -ne -laaj'ᵻr kan- dagᵻl ɗᵻ -bᵻgniu꞊ ɗaw- wᵻy yᵻ kan- -dujo'ni wᵻy yᵻ. Bi -de -laaj'ᵻr kan- -kᵻjᵻn yᵻ dagᵻl ɗᵻ -higᵻd yᵻ. 19A 'maan ᵻnynᵻ bi -de -han g dag -deru kan- dagᵻl ɗᵻ -higᵻd ɗi: -De am ᵻnynᵻ taa"bi -tuwᵻ'ni 'aa ᵻny -jɔm a -dᵻwᵻr. 20'Maanɗᵻ -gᵻjᵻ'ni -sa saria a dᵻgniu꞊ ɗi, Bᵻlan -u rᵻ -kaj -pal -tuwᵻ'ni gᵻy wure -han 'bᵻr pɛd. 21-Nen ɗᵻ nᵻ -laaj'nen ngany -ɗᵻ, 'maanɗᵻ bi -gᵻjᵻ'ni -sa saria a dᵻgniu꞊ ɗi, -de ᵻny -mɔrᵻd a Bᵻlan -dᵻwᵻr. 22'Bᵻr ɗᵻ -de -hur ɗi dee' -to a gᵻnya-, dag -de ngom dᵻny ɗᵻ dᵻgu- ɗᵻ 'du, dag -de am 'bᵻr a tooo, 23ᵻnynᵻ bi -u dᵻny ɗᵻ dᵻgu- ɗᵻ 'du ɗi. 'Ed dag "derᵻ tau' -gᵻjᵻ'ni kan- hem ɗᵻ -Gunu Jesu Kris 'du. -De -laaj 'nᵻm nal a "gegᵻn jiniu꞊ ^tirᵻ ɗaa- taagᵻnii' dᵻny ɗᵻ dᵻgu- 'du -ɗᵻ 'ti. 24Gun ɗᵻ ngom dᵻny ɗᵻ dᵻgu- 'du ᵻnynᵻ ɗi -u 'ɗᵻ -gᵻja. Ɗan 'ᵻny 'ɗᵻ -gᵻja yᵻ. -De -han ɗan ᵻny 'ɗᵻ -gᵻjᵻniu꞊ kan- bom' ɗᵻ Jun ɗᵻ 'Ed 'dᵻr ɗᵻ ɗaa- -ta'ni -ɗᵻ.


1 Ja̰ 41-Nen ɗᵻ nᵻ -laaj 'nen ngany -ɗᵻ, -ne ga -gᵻjᵻ'nen kan- junnan pɛd ᵻy. Bi -ne lew junnan pɛd paabi -ne "kabᵻg kᵻ -u ɗᵻ Bᵻlan 'du -aa. -Ne am 'ti dag 'nᵻm ɗᵻ -ɗu Bᵻlan -bᵻgᵻr ɗᵻ ka bᵻlᵻ kᵻ -o 'hᵻny dᵻgru- -ka. 2'Maan ᵻnynᵻ bi -ne mag ɗᵻ -han Jun ɗᵻ Bᵻlan 'du. Junnan pɛd ɗᵻ kᵻ ka Jesu Kris -lag -hig ɗᵻ gun -o g ri, kᵻ -u ɗᵻ Bᵻlan 'du 'lᵻ. 3Junnan pɛd ɗᵻ kᵻ ka 'ti bi kᵻ 'ka ri: «Jesu Kris -o -lag -hig ɗᵻ gundᵻlmii' ᵻy» -ɗᵻ, kang- kᵻ -u ɗᵻ Bᵻlan 'du ᵻy. Ɨnynᵻ -u jun ɗᵻ maskar ɗᵻ Kris 'du ɗᵻ -ne ɗo -dag 'de dᵻwnii' laag ɗᵻ kᵻny 'hᵻny dᵻgru- gᵻy pamᵻn꞊. 4-Nen ɗᵻ dᵻ'nan, -nen -ne -u ɗᵻ Bᵻlan 'du -ne -payᵻu꞊ pamᵻn꞊. -U dag Jun ɗᵻ ᵻny -gᵻjᵻnen꞊ -ɗᵻ tan -u ɗᵻ pal- 'wod 'hᵻny dᵻgru- -ɗᵻ gᵻy. 5Kang-, kᵻ -u ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru-. -U 'ti bi kᵻ ka g dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- -ka -ɗᵻ yᵻ. 'Nᵻm ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- kᵻ ɗogᵻ'yᵻ -ɗᵻ yᵻ. 6-Den -de -u ɗᵻ Bᵻlan 'du. Gun ɗᵻ -han Bᵻlan ɗi 'aa ɗo'ni 'lᵻ yᵻ. Bi gun ɗᵻ -han Bᵻlan ᵻy ɗi, 'aa ɗo'ni wᵻy. A 'maan ᵻnynᵻ bi dee' -han g jun ɗᵻ -higᵻd yᵻ ɗᵻ -higᵻd ᵻy yᵻ -ɗᵻ. 7-Nen ɗᵻ nᵻ -laaj'nen, 'ed dag -de -laaj'ᵻrbᵻg a "gegᵻn jiniu꞊. -U dag -laaj -haga a Bᵻlan -higᵻr. Gun ɗᵻ -u kan- -laaj ɗi, Bᵻlan -ᵻwᵻr -ɗan dag -ɗan -han Bᵻlan nᵻ. 8Gun ɗᵻ -u kan- -laaj ᵻy ɗi, ɗan -han Bᵻlan ᵻy, dag Bᵻlan wure -u -laaj. 9A 'maan ᵻnynᵻ -de -ka g -laaj ɗᵻ Bᵻlan 'du ɓᵻra a "gegᵻn jiniu꞊ laag 'ti, dag Bᵻlan -kᵻja kan- mᵻny" 'du ɗᵻ mᵻn 'kᵻnkᵻn a 'hᵻny dᵻgru- -ka. Ɗan -kᵻja -Gunu, dag dee' -to g wany kan- da ɗᵻ 'du. 10Ɨnynᵻ bi -u -laaj ɗi: -U dag -de'ni -de -laaj g Bᵻlan ɗi ᵻy, bi ɗan -laaj'ni dᵻwnii' bi -kᵻja g mᵻny" 'du -dᵻre 'bᵻr ɗᵻ -tiw'ᵻr g dᵻg ɗᵻ -ig'u Bᵻlan dag ereny 'jini -ɗᵻ. 11-Nen ɗᵻ nᵻ -laaj'nen, 'maanɗᵻ Bᵻlan -laaj'ni 'tinti ri, 'ed dag ''derᵻ -laaj'ᵻrbᵻg a ''gegᵻn jiniu꞊ yᵻ. 12Gun mᵻn ɗᵻ -ka Bᵻlan 'ti pᵻy 'bad. 'Maanɗᵻ -de -laaj'ᵻrbᵻg a "gegᵻn jiniu꞊ ɗi Bᵻlan 'aa ᵻny kan- -den yᵻ, -laaj ɗᵻ 'du 'aa -pᵻg kan- -deru -kᵻray yᵻ. 13-U 'ti bi -de -han g dag -de ᵻny 'ɗᵻ -gᵻja yᵻ -ɗan ᵻny ɗᵻ -gᵻjᵻniu꞊ yᵻ: -U dag -ɗan -ta'ni Jun 'du. 14Bi -de -ka yᵻ -de ka dagᵻl ɗᵻ tuur' yᵻ dag -Ɨw'ni -kᵻja g -Gunu -ɗᵻ. -U -Arᵻ Wany ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru-. 15Gun ɗᵻ ɓᵻd a -bᵻgᵻr ka Jesu -u Bᵻlan -Gunu ɗi, Bᵻlan ᵻny 'ɗᵻ -gᵻja yᵻ ɗan 'ᵻny 'ɗᵻ Bᵻlan -gᵻja yᵻ. 16-Den -de -han -laaj ɗᵻ Bᵻlan 'du pamᵻn꞊ yᵻ, -de -lag "gegᵻn dag -laaj ɗᵻ Bᵻlan 'du dag -dag 'jini -ɗᵻ yᵻ. Bᵻlan -u ɗᵻ -laaj. Gun ɗᵻ ᵻny a -laaj ɗᵻ duu꞊ ɗi, ᵻny 'ɗᵻ Bᵻlan -gᵻja yᵻ Bᵻlan 'ᵻny 'ɗᵻ -gᵻja yᵻ. 17-Laaj -pᵻg g kan- -deru -kᵻray a -gᵻjᵻniu꞊ dag "derᵻ ᵻny g -mɔrᵻd kan- dew ɗᵻ -sa g saria. -U 'ti bi -laaj pᵻg g kan- -deru -kᵻray: -Dᵻre ^tirᵻ wure ᵻny g -rᵻ yᵻ, dee' ᵻny a 'hᵻny dᵻgru- 'ti yᵻ. 18Lanygan- pᵻy -laaj -gᵻjᵻru gᵻy. Bi -laaj ɗᵻ -pᵻg kan- -deru -kᵻray jo lanygan- gᵻy, dag lanygan- -u -kon'mᵻn mᵻla- 'du. Gun ɗᵻ -u lany'i ɗi, -laaj ɗᵻ -pᵻg kan- -deru -kᵻray pᵻy -gᵻja gᵻy. 19-De ''laajᵻr, dag -ɗan -laaj'ni dᵻwnii'. 20'Maanɗᵻ gun -many hᵻna- bi ka -dᵻ. «Nᵻ -laaj Bᵻlan». Ɗi ɗan ka -u bᵻlᵻ. Gun ɗᵻ -ka hᵻna- "laajᵻr ᵻy ɗi, 'aa -laaj Bᵻlan ɗᵻ ɗaa- kal" ᵻy -ɗᵻ -u mᵻn^? 21Bi -de -u kan- dᵻny ɗᵻ dᵻgu- ɗᵻ 'du ɗᵻ ᵻnynᵻ: Gun ɗᵻ -laaj Bᵻlan ɗi 'aa -laaj hᵻna- yᵻ.


1 Ja̰ 51Gun ɗᵻ -lag -gᵻja dag Jesu -dᵻ -u Kris -ɗᵻ, Bᵻlan -ᵻwᵻr -ɗan. Gun ɗᵻ -laaj -ᵻwᵻr -ɗi -laaj -u -arᵻ ɗaa- -ᵻwᵻr -ɗᵻ yᵻ. 2A 'maan ᵻnynᵻ bi -de -han dag -de -laaj dᵻ'nan ɗᵻ Bᵻlan 'du: -Aa 'maanɗᵻ -de -laaj Bᵻlan yᵻ, -de ngom -u dᵻny ɗᵻ dᵻgu- 'du yᵻ. 3Ɨnynᵻ -u -laaj ɗᵻ Bᵻlan 'du ɗi: -U dag -derᵻ ngom dᵻny ɗᵻ dᵻgu- 'du, ga ɗᵻ gerh 'du -u ɗᵻ huwal pᵻre. 4-U dag 'bᵻr pɛd ɗᵻ Bᵻlan -ub pal- 'hᵻny dᵻgᵻd kan- 'tɔbga. 'Bᵻr ɗᵻ pal- 'hᵻny dᵻgᵻd kan- 'tɔbga -ɗᵻ -u ga ɗᵻ "gegᵻn. 5^Wobi 'aa pal- 'hᵻny dᵻgᵻd ni? -Arᵻ -lag -gᵻja dag Jesu -u Bᵻlan -Gunu -ɗᵻ wᵻy aa꞊? 6-U -ɗan Jesu Kris, ɗᵻ -o kan- 'naam yᵻ -ba yᵻ -ɗᵻ. -U kan- 'naam ɗaw- ᵻy, bi kan- -ba yᵻ wᵻy aa꞊? -U Jun ɗᵻ 'Ed bi ka dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ 'du -ɗᵻ, dag Jun ɗᵻ 'Ed -u dagᵻl ɗᵻ -higᵻd. 7'Nᵻm ɗᵻ suub- bi kᵻ ka dagᵻl ɗᵻ tuur' a 'maan -ɗᵻ wule -ɗᵻ: Bᵻlan ɗᵻ -Ɨw'ni yᵻ Dagᵻl yᵻ Jun ɗᵻ 'Ed yᵻ, kang- suub- -ɗᵻ kᵻ -u mᵻn. 8'Hᵻny dᵻgru- -ka 'kaw kᵻ -u suub- yᵻ, ɗᵻ kᵻ ka dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗi: -U Jun ɗᵻ 'Ed yᵻ 'naam yᵻ -ba yᵻ. Kang- suub- -ɗᵻ, -ne'yᵻ kᵻ -u dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ 'bᵻr ɗᵻ mᵻn ɗᵻ -Gunu 'du. 9'Maanɗᵻ -de -lag dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ 'nᵻm 'de ɗi, dagᵻl ɗᵻ Bᵻlan -kaj -pal ᵻnynᵻ gᵻy. -U dag dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ Bᵻlan 'du ᵻnynᵻ ka -u dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ -Gunu 'du yᵻ. 10Gun ɗᵻ -lag mᵻny" ɗᵻ Bᵻlan -gᵻja ɗi, -ɗan -u kan- dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ ᵻnynᵻ 'ɗᵻ -gᵻja 'du wure yᵻ. Gun ɗᵻ -lag Bᵻlan -gᵻja wᵻy -ɗᵻ, amᵻr kan- bᵻlᵻ, dag ɗan -lag dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗᵻ Bᵻlan 'du ɗᵻ ɗaa- ka ɗᵻ -Gunu 'du -ɗᵻ wᵻy. 11Dagᵻl ɗᵻ tuur' ɗi bi ᵻnynᵻ: Bᵻlan -ta'ni wany ɗᵻ 'bangbang pamᵻn꞊. Wany ɗᵻ ᵻnynᵻ -u 'ɗᵻ -Gunu -gᵻja. 12Gun ɗᵻ ᵻny kan- mᵻny" ɗᵻ Bᵻlan 'du ɗi, -u kan- wany, Gun ɗᵻ ᵻny kan- mᵻny" ɗᵻ Bᵻlan 'du ᵻy ɗi, ᵻny kan- wany ᵻy yᵻ. 13Nᵻ 'nyany 'bᵻr ᵻnynᵻ a magtub -gᵻjᵻru nᵻ -ta'nen -nen ɗᵻ -lag -gᵻjᵻnen' kan- hem ɗᵻ mᵻny'' ɗᵻ Bᵻlan 'du -ɗᵻ, Nᵻ nyanynen' dag "nerᵻ -han dag -ne -u kan- wany ɗᵻ 'bangbang, Nᵻ nyanynen' dag "nerᵻ -lag g -gᵻjᵻ'nen kan- mᵻny" ɗᵻ Bᵻlan 'du hᵻma. 14-Taag ɗᵻ "gegᵻn 'jini -u 'ɗᵻ dᵻgᵻr- kan- dagᵻl ᵻnynᵻ, 'maanɗᵻ -de -ge dee' -hur'u 'bᵻr kan- -ge ɗᵻ 'du ɗi, ɗan a ɗo'ni 'lᵻ. 15'Maanɗᵻ -de -han dag ɗan ɗo'ni dag -de -hur 'bᵻr a gᵻnya- ɗi, -de -han dag -de -to 'bᵻrnan ɗᵻ -de -hur a gᵻnya- -ɗᵻ lᵻ. 16'Maanɗᵻ gun -ka hᵻna- 'aa 'ɗᵻ ereny ɗᵻ 'aa -ɗe kan- maad ᵻy 'to ri, wau' -hur, ɗi Bᵻlan 'aa tau' hᵻna- ᵻnynᵻ wany. Ɗan 'aa -ta'yᵻ 'nᵻm pɛd ɗᵻ kam ereny ɗᵻ -ɗe kan- maad ᵻy 'to -ɗᵻ wany yᵻ. Ereny nal -ɗe kan- maad, Ereny ɗᵻ 'tinti -rᵻ nᵻ karᵻ- "yᵻrᵻ -hur g Bᵻlan a dᵻgu- 'ti ᵻy. 17'Bᵻr dam 'du pɛd ɗᵻ bom' duu꞊ ᵻy -ɗᵻ -u ereny, bi ereny nal -u ɗᵻ -ɗe kan- maad pɛd ᵻy. 18-De -han gun ɗᵻ Bᵻlan "Ɨwᵻr ɗi 'aa am ereny ᵻy. Bi gun ɗᵻ Bᵻlan "Ɨwᵻr ngom -u -higᵻr 'du wure, Ɗi -Arᵻ Mulii' 'aa mag ɗᵻ "gulᵻr ᵻy. 19-De -han -de -u ɗᵻ Bᵻlan 'du. Bi 'nᵻm pɛd ɗᵻ 'hᵻny dᵻgru- 'tɔbga 'de -u 'ɗᵻ -Arᵻ Mulii' -kum'u. 20-De -han dag mᵻny'' ɗᵻ Bᵻlan 'du -o pamᵻn꞊. -De -han dag ɗan -ta'ni tuur' -oj 'du dag -de "hanᵻr dag wure -u Bᵻlan ɗᵻ -higᵻd, -De -u 'ɗᵻ Bᵻlan ɗᵻ -higᵻd -gᵻja yᵻ, -Gunu Jesu Kris -gᵻja yᵻ. Bᵻlan wure -u -higᵻd. Wure -u Bᵻlan ɗᵻ wany ɗᵻ 'bangbang. 21Dᵻ'nan ɗᵻ -muganynii꞊, -ne ngom -hig'nen dag doom dag 'dᵻr. 'Un 'tinti!

  http://www.bible.is/TMCBIV/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário