terça-feira, 16 de junho de 2015

1 JOHAN: Wayana1 JOHAN 11Maa, Omime tëheptëhem pëk wimilikne, etïpïla ulë eitop ïpone pëk, uhpak ëhmelë akïmalahnë aptao tëweihem pëk. Awomi emna kunipanakma. Malalë emna kunene. Iweitop emna kunene. Malalë emna kunimeleka. 2Kunëhenepo ulë ïpotën. Masike emna kunene. Masike ipëk ekalëimënanome nai emna. Masike ëtuwalonumetëi emna. Etïpïla ulë ïpotën eitoh pëk. Kujumkom akëlë kunehak. Lome kunëhenepo emnaja. 3Masike emna nenetpï emna nekalëjai ëjahe. Malalë emna nipanakmatpï emna nipanakmapojai ëjahe, emna akëlëntome ëweitopkome. Ahpela Kujumkom akëlëntome kutatëi, imumu Jeisu Këlaisu akëlëntome huwa. 4Masike helë wimilikne kuwëtamephaktanïptokome hemele. 5Maa, helë emna nipanakmatpï Jeisu nekalëtpï emnaja. Masike emna nekalëimëjai ëjahe. Hawem katop katïh man Kan. Masike aowë man ëmunimelanma. 6Masike Kan akëlënme wai, tïkai kuwaptaowëhe ahpenma kutatëi ëmuniman ailë tïtëimëhenë kuwaptaowëhe, ahpela eitop ailëla kutatëi. 7Lome Kan hawem katop katïp kuwaptaowëhe ëtakëlëntome këtïjatëi. Malalë ëhmelë kuwïpïlïtpïkom ënakowakepïla man Kan tïmumu Jeisu Këlaisu emïkatoponpëke. 8Iwïpïlïtpïlïmna wai, tïkai kuwaptaowëhe këheunëpjatëi malalë. Ahpela eitopomna kutatëi malalë. 9Lome kuwïpïlïtpïkom eheptëtïhwë kujahe aptao kuwïpïlïtpïkom tenkapamnëpke manu Kan ahpepïnme tëwesike. Kupinehpolahe man. Ëhmelë ipokela kuweitopkom akowe manu Kan. 10Ewïpïlïptëla wehaken tïkai kuwaptaowëhe ahpanme Kan kutïpojatëi. Malalë këwëlahe man awomi. 


1 JOHAN 21Maa, kamitomoh, ïpeinomoh. Helë wimilikne ënenekome sitpïlï pëkëla ëweitopkome. Lome kuwewïpïlïptëimëtïhwëhe kuwïpïlïtpïkom pëh Kujumkomoja tëwëtuheme man Jeisu Këlaisu, ipokanme tëwesike. 2Kuwïpïlïtpïkom tenkapamnehponeme man Jeisu. Malalë ëhmelë lo kuptë tëweihamo wïpïlïtpë tenkapamnëhponeme man. 3Maa helë tuwalë kutatëi. Kan Omi tïmoihe kujahe aptaolëken Kanuja tuwalë kutatëi. 4Masike Kanuja tuwalë wai, tïkai kalipono aptao awomi moja. Lome ënimojila iwaptao ahpenmalëken man malalon. Malalë aowëla man ahpela eitop. 5Malëla man Kan Omi moinanom. Aowëhe Kan he eitoh mënëtïlïnme. Masike mëlë katïp kuwaptaowëhe Kanjao kuweitopkomoja tuwalë kutatëi. 6Masike Kanjao wai, tïkai kuwaptaowëhe Jeisu eitop katïp kuweitopkom kutïtëi. 7Maa, ïwekïtomoh, ihjan tïmoihem ënimilikula wai. Uhpakanme man ënimojikom hepï. Mëhjeleinë helë mipanakmatëne Jeisu pona ëtïlïhanme ëwaptaowëhe. 8Lome man helë ihjan tïmoihem katïp, ëhehe eitëh Kan katop. Ahpela mala Jeisu kunehak. Malalë manatëi ëmuniman enatuke, ahpepïn hawem kake, huwa. 9Talanme Kan nisaweipotpïme wai, mënke Jeisu apësitpon. Lome tïwekï hela man. Tëipalëmelëken ma mënke. Ëmuninaowëhnë man mëklë ma tïkahem. 10Malëla man tïwekï han. Kan nisaweipotopjao iwëtïlïtpïme tëwesike tïwëlënkom ëniwïpïlïptëpola man. 11Malëla man tïwekï hepïn, ëmuninaolëken man. Masike ëmuninao tïtë tïtëhem katïpïnma inëlë. Ënetëla tëwesike ëhema tuwalëlanma man. 12Malalë kamitomoh, helë wimilikne ënenekome. Kanuja ëwïpïlïtpïkom tenkapamnëhpone Jeisu tëhet pona ëwesikomke. 13Malalë tamusimankomoh, helë wimilikne ënenekome tïlïtponumïn pona, Jeisu pona ëwesikomke. Malalë imjatatomoh, helë wimilikne ënenekome sitpïlïman tohpojanmai ëjahe esike. Maa, kamitomoh, ënenekom wimilikne Kujumkomoja tuwalë ëwesikomke. 14Maa, tamusimankomoh, ënenekom wimilikne tïlïtponumïn pona ëwesikomke. Malalë ënenekom wimilikne imjatatomoh, awolemïla Kan pona ëwesikomke. Malalë ëwaowëhe Kan Omi esike. Masike sitpïlïman tohpojanmai ëjahe. 15Masike Kaliponotom eitop katïp ëweitopkom hela eitëk. Malalë ikatopkom hela eitëk. Kujumkom hela man kaliponotom, eitop katïp tëweitopkom hankom. 16Helë katïp man kaliponotom eitop. Sitpïlïme eitoptom pëk mënëtamëtketot. Malalë ëhmelë tïnenekom pëk mënëtamëtketot. Malalë tïwëlënkom uhpolo ëtïlï henmatot, huwa. Kujumkom umpojela man mëlëkom. Kaliponotom umpoilëken mëlëkom. 17Masike mëkja malalonkom mënëhenatkapoja. Malalë iwëtmëtkatopkom mënenatja. Lome etïpïla ulë man Kan tïlï he eitoptom moinanom. 18Maa, ïpeinomoh, ëhmelë enahtop nëtïpo. Malalë Këlaisu mïjakanme ëtïlï he tëweihem mënmëkja kanë mipanakmatëne. Lome kuhtaowëhe man hemalë Këlaisu mïjakanme ëtïlï he tëweihamo kolenma. Masike tuwalë kutatëi ëhmelë enahtop nëtïpo, kutketëi. 19Këkëlënkomelep kunëtïlïtot akename. Lome kunehtawaimëtot. Këkëlënkomelep tëwaptaowëhe ehtawaimëla manu mantot. Lome kunehtawaimëtot. Masike këkëlënkomela tëweitopkom eneponetot kujahe. 20Malëla manatëi. Ëwajakëhe tomole ïne Ipokan. Masike ahpela eitopoja tuwalë manatëi. 21Maa. ëtïkatohme ënenekom wimilikne? Ahpela eitopoja tuwalëla ëwesikomke? Uwa, tuwalë manatëi. Ahpela man ahpepïn. 22Tala nïke ahpan omi? Uwa, Kanïmnanomkomela man Jeisu tïkai. Malalë Këlaisu mïjakanme ëtïlï he tëweiheme man ahpe Kujumkom tïkahem, ahpe man Jeisu tïkahem. huwa, 23Masike ahpe man Jeisu tïkahem jaowëla man Kujumkom. Lome Jumïtïnme man Kan mumu, tïkahemjao man Kujumkom. 24Masike Jeisu pona ëwëtïtoponpïkom poinë ënipanakmakepïla ëweitopkom imoitëk mala ëwaptaowëhe Jeisujaolëken mëtïjatëi. Kujumkomjaolëken, huwa. 25Masike helë ekalëja Këlaisu kujahe. Towomitpï ailë, etïpïla ulë kuweitopkome ekalëja. 26Masike mëlë katïp wimilikne ëweuhnëpï hankom pëk. 27Lome ëwaowëhe man Kan nekalëtpï Ipokan Amole. Masike epanemna ëwaptaowëhe, talala. Ëhmelë eitoh pëk ëwepetëo ëwaowënokom. Ahpelalëken man inëlë, ahpe eitopomna tëwesike. Masike inepatop ailë Këlaisujaolëken ëtïtëk. 28Masike kamitomoh, Jeisujaolëken ëtïtëk elamnanma kuweitopkome imëktïhwë, pïipela kuweitopkome imëktïhwë, huwa, 29Ipokanme Kan eitopoja tuwalë ëwaptaowëhe, malalë helëhnë tuwalë manatëi, ipok eitoh pëkënkome man Kan nekatanïhpoimëtpïtom.


1 JOHAN 31Maa, kuhehe mëwisnënma man Kujumkom. Masike tïpeinome këheptëjatëo. Lome Kan peinome kuweitopkom pëk ënipohnëpïla man kaliponotom, Kanuja tuwalëla tëwesikomke. 2Maa. ïnisanotomoh. Kan peinome kutatëi hemalë. Masike tala kïjatëo wantë? Tuwalëla kutatëi. Helëjalëken tuwalë kutatëi. Këlaisu ëhenepoimëtïhwë aptao ikatïplë këtïjatëi. Enetoponpï katïplë henejatëi. 3Masike Këlaisu katïp ëtïlï he tëwaptaowëhe ewïpïlïptë hela man kaliponotom iwïpïlïtpïlïmna Këlaisu eitop katïp. 4Lome Kan Omi akupjakananome man ewïpïlïptëkepïla tëweihamo. Sitpïlïme man Kan Omi akupjakatop. 5Helë tuwalë manatëi Kuwïpïlïtpïkom alëimëneme kunëhenepo Këlaisu. Malalë sitpïlïme eitopomna man. 6Masike ewïpïlïptëkepïla man Këlaisujao tëweihamo. Malëla man tïwïpïlïtpïkom pëkënkom, Këlaisu ënenela mantot. Malalë eja tuwalëlanma huwa. 7Masike kamitomoh, ëheuhnëhpola eitëk kaliponotomoja. Ipoklëken man ipok eitoh pëkënkom, ipok Këlaisu eitop katïp. 8Malëla man tïwïpïlïtpï pëkën. Jolok tamu peinome man malalon. Uhpaklë wïpïlïptëtënme jolok tamu. Masike kunëhenepo Kan mumu jolok tamu nïlïtom enatkai. 9Ewïpïlïtëkepïla tëweitoponpï katïpïla man Kan nekaktanïhpoimëtpï, aowë ipoh Kan eitop esike. Kan nekaktanïhpoimëtpïme tëwesike ewïpïlïptëimëla man. 10Masike helë katïp Kan peinomoja tuwalë kutatëi. Malalë jolok tamu peinomoja tuwalë kutatëi. Kan peinomela man tïwekï hemnom. 11Maa, helë mipanakmatëne Jeisu pona ëtïlïhanme ëwaptaowëhe, ëhehe eitëh katop. 12Masike Kein katïpïla eitëk. Sitpïlïman mumume tëwesike tokon tuhmoi eja. Ëtïkatohme tokon uhmone? Uwa, sitpïlïme tëweitop esikelëken. Malëla akononpï ipokenma iweitop. 13Masike mëk kala eitëk ïwekïtomoh, ëhelahe kaliponotom aptao. 14Helë pëh kuwenkalëkenhela kutatëi. Tïlëmëphamomela këtïlëmëtëne. Ulë tëweihamome heh kutatëi kuwekïkom he kuwesikomke. Tïlëmëphamomehnë man tïwekïkom hemnom. 15Masike uhmotën eitop katïp man tïwekï hepïn eitop. Malalë helë tuwalë manatëi, etïpïla ulë iwetopkomomna man uhmotse tëweihamo. 16Masike kuhehe Kan eitopoja tuwalë kutatëi kulëmëptopkom emtakaimatohme Këlaisu tïlëmëphe esike. Masike kuwekïkom pëk emtakaimatohme këhlëmëpkapojatëi manu. 17Malëla manu kutatëi ëtïkomohme kuwaptaowëhe, ohanëmankom ënemjalïptë hela kuwaptaowëhe. Mëlë katïp kuwaptaowëhe këwëlahe man kaliponotom he Kan eitop. 18Maa, kamitomoh, ïpeinomoh, ipoh kane kuwomikomkelëken tïwëlënkom he kuwaptaowëhe? Uwa, ahpela isehe kuwaptaowëhe apëtomahe he kutatëi. 19Malonme ahpepïn peinome kuweitopkomoja tuwalë këtïjatëi. Malalë elamna këtïjatëi Kan empatao kuwaptaowëhe. 20Talanme ipokela këhekalëjatëi kuwanëkomjao. Mëlë pëk tuwalënma man Kan kohpojankome tëwesike, ëhmelë tuwalë tëwesike. 21Masike ïnisanotomoh, helë tuwalë heitëi ipokela ëhekalëpola kuwanëkomjao kuwaptaowëhe elamna këtïjatëi Kan empatao kuwaptaowëhe. 22Malonme ëhmelë kunepekatïkom ekalëja Kan kujahe towomi moinanome kuwesikomke. Malalë ëhmelë eumakpe eitoptom pëklëken kuwesikomke. 23Masike helë Kan nimoipo kujahe. Tïmumu Jeisu Këlaisu ehet pona kuwesikomke henma man Kan. Malalë towomi ailë ëhehe tëweihamome kuwesikom he man Kan, huwa. Malalë tïkai Këlaisu kujahe. 24Masike Kanjaolëken man awomi moinanom. Malalë aowëhe man Kan. Malalë këwëhe Kan eitopoja tuwalë kutatëi Kanuja tomoleke talïptëpoi kuwesikomke.

1 JOHAN 41Maa, ïnisanotomoh, ëhmelëlëken amoletom nekalëpo ponala eitëk. Akename inekalëpokom ukuktëk ahpela Kan nekalë ekalëjatot ëkatopkome. Kole ejala Kan Omi panakmaponanom man ëutë kuptë. 2Helë katïp Kan Amole nekalëpo tuwalë mëtïjatëi. Ahpela tëwepunpai Jeisu Këlaisu, tïkai iwaptaowëhe Kan Amole nekalëpome man. 3Malëla epunpalale man Jeisu Këlaisu, tïkai ïwaptaowëhe Kan Amole nekalëpomela man. Këlaisu mïjakanme ëtïlï he tëweihem amole nekalëpome man. Mënmëkja kanë mipanakmatëne mëklë malalon pëk. Lome hemalë man talë kaliponotomohtao. 4Maa, Kan peinome manatëi kamitomoh. Masike malalon mahpojanmaimëtëne kaliponotomohtao tëweihem ahpoi ëwaowënokom esike. 5Helë katïp man ejala ëpatënkom eitop. Kaliponotomelëken mantot. Masike kaliponotom eitoptom pëklëken mënekalëjatot. Masike ipanakmahe he man kaliponotom. 6Malëla Kan peinome kutatëi. Masike kupanakmahe he man Kanuja tuwalë tëweihamo. Malëla Kanuja tuwalëla tëweihamo man kupanakmahe hela. Masike Ahpepïn amole nekalëpo tuwalë kutatëi. Malalë ahpan nekalëpo tuwalë kutatëi, huwa. 7Maa, ïnisanotomoh. Ëhehe eikepïla heitëi, ëhehe eitop Kanuja tëkalëi esike. Masike Kan nekaktanïhpoimëtpïtome man ëhehe eikepïla tëweihamo. Malalë Kanuja tuwalënma man malalonkom. 8Tïwëlënkom he eitop ekalëneme man Kan. Lome Kanuja tuwalëlanma man tïwëlënkom hepïn. 9Helë katïp kuhehe tëweitop enepone Kan kujahe, lomona tïmumu pëkënatpënma tëweihem enokne etïpïla ulë kïpotopkome. 10Helë katïp kuhehenma Kan eitopoja tuwalë kutatëi. Kan hela hehatëken. Lome kuhehenma tëwesike tïmumu enokne kuwïpïlïtpïkom tenkapamnëhponeme. 11Masike ïnisanotomoh, Kan kuhehenma esike malalë ëhehe heitëi. 12Kan ënenelale kaliponotom mëhjeleinë. Lome ëhehe kuwaptaowëhe këwëhe manu mënëtïja Kan. Malalë kuwaptaowëhe kaliponotom he Kan eitoh mënëtïlïnme. 13Masike helë katïp Kanjao kuweitopkomoja tuwalë kutatëi. Malalë këwëhe Kan eitopoja tuwalë tomole tëkalëi kujahe esike. 14Masike emna nenetpï pëk emna nekalëjai kaliponotomoja. Tïmumu enokne Kujumkom ëhmelë kaliponotom Anïmneme, nïkei emna. 15Masike Kan mumume man Jeisu tïkahemjao Kan mënëtïja. Malalë Kanjao man malalon. 16Kuhehe Kan eitopoja tuwalënma kutatëi. Malalë epona kutatëi ëhmelë he man Kan. Masike tïwëlënkom he tëweihem man Kanjao. Malalë aowë man Kan. 17Këwëhe kaliponotom he eitop ïlïnmapo he man Kan kujahe elamna kuweitopkome wantë ëhmelë epetpïmatoh po. Ëtïkatohme? Uwa, Këlaisu eitop katïp kuweitopkom eneponanome kuwesikomke kaliponotomoja. 18Kan asikalun unola këtïjatëi këwëhe tïwëlënkom he eitop ïlïnmatïhwë kujahe. Elamna ëtïlïtse man tïwëlënkom he eitop. Lome elamhak tëweihamojao man tïwëlënkom he eitop ëtïlïnmala. Malalë Kan asikalun uno mënëtïjatot. 19Kan he kutatëi akename Kan kuhehe esike. 20Masike Kan he wai, tïkai tïwekï hepïn aptao ahpenma man. Talahku tïneneptë he manu, Kan he nëtïja, tïnene hepïn, tïwekï hepïn? 21Masike helë Kan nimoipo kujahe. Kan he ëwaptaowëhe ëwekïkom he eitëk malalë, mënke.

1 JOHAN 51Maa, Kan nekaktanïhpoimëtpïtome man Jeisu Këlaisu pona tëweihamo. Malalë Kan he tëwesikomke ipeinom hehnë mantot. 2Helë katïp Kan peinom he kuweitopkomoja tuwalë kutatëi. Kan he kuwesikomke, inimoipotom tïmoihe kujahe esike huwa. 3Helë katïp man Kan he eitop, inimoipotom moitop kujahe. Keptëla man Kan nimoipotom moitop. 4Masike kaliponotom ahpojanmananome man Kan nekaktanïhpoimëtpïtom. Helë kaliponotom ahpoi kuweitopkom, Kan pona kuweitopkom. 5Ënïkjamkomne kaliponotom eitoptom ahpojanmananome? Uwa, Kan mumume man Jeisu tïkahamo. 6Uhpak imëkïtpï Jeisu Këlaisu. Tunakuwah kunëtëmëmnëpkapo. Malalë tëwemïkai inëlë. Ëtamëmnëpkapolalëken inëlë, tëwemïkahehnë inëlë. Malalë mënke Ipokan Amole ipëk. Ahpela man ipokan amole. 7Masike ëhelowao man Jeisu pëk ipohnëhponanom. 8Ipokan Amole, iwëtamëmnëpkapotoponpï, iwemïkatoponpï, huwa. Ëhekatïplëken man mëlëkom ipohnëptop. 9Ahpela man kaliponotom kutketëi. Lome kaliponotom ahpela eitop ahpojenma man ahpela Kan eitop. Masike ahpelanma Kan mënekalëja tïmumu pëk. 10Masike Kan mumu ponanojao man ahpepïn. Malëla man Kan ponapïn. Ïmumume man mëhe, Kan katoh ponala tëwesike ahpanme Kan ïpoja malalon, tïmumume man Jeisu pohnëptoh ponala iwesike. 11Helë Kan nekalëtpï kujahe tuwalë kuweitopkome. Etïpïla ulë kïtëne Kan tïmumu pona tëwëtïhe kuwesikomke. 12Masike etïpïla ulë man Kan mumu ponanokom. Malalëleh man Kan mumu ponamnom, etïpïla ulë. Lome Kan akëlëlatot. 13Maa, Kan mumu ehet ponanokomoh, helë wimilikne etïpïla ëweitopkomoja tuwalë ëweitopkome. 14Masike elamna këtïjatëi Kanuja kuwëtululuhtaowëhe. Masike ëtïlë epekatï he kuwaptaowëhe kupanakmetëo, ëmë he Papah, tïkai kuwaptaowëhe. 15Masike tëja kuwëtulukom panakme Kan. Mëlëja tuwalë kuwaptaowëhe helëja tuwalë kutatëi. Ëhmelë tëja kunepekatïtpïkom ekalëja kujahe. 16Maa, pëkënatpëlëken man kaliponotom wïpïlïtpë ënakowa hela Kan eitop. Masike ipokela eitoh pëk, ënakowa hela Kan eitoh pëk, Jeisu apësitpon tënei ëjahe aptao, ipëh Kanuja ëtutëh kala man wai ëjahe. Lome ipokela eitoh pëk, ënakowa helala Kan eitoh pëk, Jeisu apësitponkom aptao ipëh Kanuja ëtutëk ilëmëpïla iweitohme. 17Sitpïlïmeleh man ëhmelë kaliponotom ipokela eitop. Lome pëkënatpë man ipokela mëwisnë, ënakowa hela Kan eitop. Ilëmëpkapotopkomelëken man. 18Maa, helëja tuwalë kutatëi. Ewïpïlïptëkepïla tëweitoponpïkom katïpïla man Kan nekaktanïhpoimëtpï ikulunkome Kan esike. Masike malalonkom ënimelekala man sitpïlïman. 19Maa, helëhnë tuwalë kutatëi. Kan peinome kutatëi. Malëla man kaliponotom. Umïtïnme man sitpïlïman. 20Malalë helëhnë tuwalë kutatëi. Kan mumu kunmëk. Malalë kutuwalonumatëne. Masike ahpepïn tuwalë kutatëi. Malalë ahpepïnjao kutatëi, imumu Jeisu Këlaisujao, huwa. Kanlëken man kaliponotom neponanmame ahpepïn. Malalë mëklëlëken man etïpïla ulë ïpotënme. 21Masike kamitomoh, tëponanmahamo pëkëla eitëk, ahpela.

  http://www.bible.is/WAYWTV/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário