domingo, 21 de junho de 2015

1 JON: PATEP


 
1 JON 11Xomxo ti wê kɨyang mavɨha kehe ge, wê dô taxlee dɨ kɨbun yuu susu vɨyang vɨyang ge gên ma ge, xe ob nêl i kɨtong vô xam, ên xe mamnôn yê i dɨ xe ngô kɨyang wê nêl ge, dɨ xe vɨgêm hôm lec i mɨ xê. 2Ên xomxo mavɨha kehe tige lam le seac vô xe mɨ xe xê dɨ xovô, om xe nêl kɨtong vô xam bêga bê mavɨha luta dôên kehe tige dô hɨxôn ma Anutu lê, lêc lam le seac mɨ xe xê. 3Xe xê dɨ ngô pyap, om xe nêl kɨtong vô xam êno, ên xe nêb xam vông i vin dɨ lam kɨtuc lec xe, êdêc il vɨhati le tibed hɨxôn Mag Anutu yuu nu tuc Yesu Kɨlisi. 4Om kɨyang ga a kɨvuu vô xam ên a nêbê il xovô dɨ i vông il nɨlôd i vô nivɨha lee. 5Kɨyang wê xe ngô vô Yesu ge, xe nêl kɨtong vô xam bêga bê Anutu ge xêseac kehe dɨ mapɨtoc ti o pɨtii lec i lêm. 6Om il obêc nêbê il le kɨdu tibed hɨxôn Anutu, lêc il obêc tup vô môp mapɨtoc ge od il nêl kɨyang kɨtyooên dɨ il o tɨmu vô kɨyang nôn lêm. 7Lêc il obêc tup vô môp xêseac tɨyi xocbê Anutu wê dô vac xêseac ge od il hɨxôn lige vɨhati, il ob dô hɨxôn xêdyaa vin lec maên, dɨ Anutu nu tuc Yesu hi ob kɨtya il nêd nipaên vɨhati vêl dɨ vông il vô paha lec. 8Xame, il obêc nêbê nipaên ti o yêp vac il nɨlôd lêm ge od il kɨtyoo il dɨ kɨyang nôn o yêp vac il nɨlôd lêm. 9Lêc il obêc nêl nêd nipaên kɨtong seac vô Anutu ge od Anutu obêc pwoo i vya vac dɨ sea il lêm, ên i ge nivɨha lee kehe, om obêc kɨtya il nêd nipaên vɨhati vêl dɨ vông il vô paha lec. 10Il obêc nêbê il o vông nipaên ti lêm ge, od ge tɨyi xocbê il nêb Anutu ge xomxo kɨtyooên, mêlêc il kɨtyoo ge dɨ Anutu kɨyang ti o yêp vac il nɨlôd lêm. 


1 JON 21Xam nuge vông vinên, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên a nêbê xam ti vôngên nipaên i ma. Lêc ti obêc vông nipaên ti ge od il nêd ngɨdu xônên dô wê obêc tu il madnôn dɨ le vô Mag Anutu manôn ên il nêd nipaên ge. Ge xomxo nivɨha lee Yesu Kɨlisi mê. 2Ên ici va yib lec il nêd nipaên ên nêb ob kɨtya il nêd nipaên vêl. Lêc o vông ên icil va lêm. Nge, vông ên il xomxo kɨbun ga vɨhati yang. 3Il obêc tɨmu vô Anutu kɨyang ge od obêc vông xovôên vô il bêga bê il xovô Anutu pyap. 4Lêc xomxo ti obêc nêbê i xovô Anutu pyap, lêc o vông Anutu kɨyang vô nôn lec lêm ge, od ge xomxo kɨtyooên kehe, dɨ Anutu kɨyang nôn o yêp vac i nɨlô lêm. 5- 6Ên xomxo wê tɨmu vô Anutu kɨyang ge, ge wê xêyaa vin lec Anutu vɨxôhɨlôg. Om xomxo ti obêc nêbê i dô vac Anutu nɨlô ge od i tup vô môp i tɨyi xocbê Yesu vông ge lê, ên môp bêge wê obêc vông xovôên vô il ên nêb il dô vac Anutu nɨlô. 7Xam lige, kɨyang wê a kɨvuu vô xam lec môp xêyaa vin lecên ge, ge o kɨyang paha ti lêm. Nge, ge kɨyang tɨkwê wê val vô xam vô buc wê xam ngô Yesu xolac taxlee ge, om xam ngô pyap. 8Mêlêc kɨyang ga, tɨyi xocbê kɨyang paha, ên xêseac nôn val dô gwêbaga om ob tii mapɨtoc la vêl. Mêd kɨyang paha tiga, Yesu vông i vô nôn lec dɨ i vô nôn vac xam nɨlôm gwêbaga hɨxôn, om il xovô ên il nêbê ge kɨyang nôn vɨxôhɨlôg. 9Xomxo ti obêc nêbê i dô vac xêseac, lêc nɨlô nipaên yêp vô lie vông vinên, ge od i gên dô vac mapɨtoc nɨlô. 10Dɨ xomxo ngwe wê xêyaa vin lec lie ge, dô vac xêseac nɨlô, dɨ nipaên ti o le vac i nɨlô wê ob vông i vô nipaên ge lêm. 11Lêcom xomxo ngwe wê nɨlô vô nipaên vô lie ge, dô vac mapɨtoc nɨlô dɨ la vac mapɨtoc dɨ vô lung lungên môp, ên mapɨtoc vun manôn xôn. 12Xam nuge, a kɨvuu kɨyang ga vô xam, ên wê Kɨlisi yib om Anutu kɨtya xam nêm nipaên vêl ge. 13Xam mage, a kɨvuu kɨyang ga vô xam, ên xam xovô xomxo ti wê dô taxlee ilage dɨ dô gwêbaga hɨxôn ge. Dɨ xam ngɨvihi, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam pwoo Seten hɨxôn i nipaên vêl ge. 14Xam nuge, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam xovô Mag Anutu ge. Dɨ xam mage, a kɨvuu kɨyang ga vô xam, ên xam xovô xomxo ti wê dô taxlee ilage dɨ dô gwêbaga hɨxôn ge. Dɨ xam ngɨvihi, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam vô xêkɨzêc lec dɨ Anutu kɨyang yêp vac xam nɨlôm, om xam pwoo Seten hɨxôn i nipaên vêl ge. 15Xam xêmyaa i o lêc vin lec susu yuu môp nipaên kɨbun ga lêm. Ên xomxo ti xêyaa obêc vin lec môp kɨbun ga ge od xêyaa o vin lec Mag Anutu lêm. 16Ên môp nipaên kɨbun ga vɨhati, xocbê nɨlô ngaên, dɨ môp madoên, dɨ xomxo yong he lec susu kɨbun ga, môp tigee ti o lam vô Mag Anutu lêm. Nge, ge môp wê xomxo kɨbun ga xovô ge. 17Om kɨbun yuu susu kɨbun ga wê xomxo doma vô gee vɨhati xôa obêc ma, lêc xomxo wê ngô Anutu xolac mɨ tɨmu vô ge wê obêc la dô luta lêc luta. 18Xam nuge, gwêbaga buc myahɨpu vô kwabo lec. Ên xam ngô kɨyang pyap ilage wê nêb xomxo levac ti obêc val vông vevac vô Kɨlisi vô buc myahɨpu ge, mêd gwêbaga xomxo nipaên tibêgee tɨbeac dɨvông vevac vô Kɨlisi ya kɨyang kɨtyooên, om il xovô ên il nêbê ga buc myahɨpu vô kwabo lec. 19Xomxo nipaên tigee dô vac il mahɨgun lê, lêc sea il, ên he o il lige vông vinên lêm. Ên he obêc il lige ge od he obêc dô hɨxôn il. Lêc he sea il, om ge nêl he kɨtong seac nêbê he o il lige ya lêm. 20Lêc xam mô, Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac xam vɨhati nɨlôm pyap, om xam xovô kɨyang nôn pyap. 21Om ga o tɨyi xocbê xam lungên om a kɨvuu kɨyang ga vô xam ge lêm. Nge, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam xovô kɨyang nôn pyap ge, dɨ xam xovô ên xam nêbê kɨyang kɨtyooên ti o yêp vac kɨyang nôn lêm. 22Om xam xovô lê. Letya wê kɨyang kɨtyooên kehe? Ge xomxo wê nêl ên nêbê Yesu ge o Kɨlisi wê Anutu vông i lam ge lêm. Xomxo tibêgee wê vông vevac vô Kɨlisi, ên wê he vô nɨmi vô Mag Anutu yuu nu tuc Yesu ge. 23Ên xomxo wê vô nɨmi vô Yesu ge, ge tɨyi xocbê vô nɨmi vô ma Anutu êno. Dɨ xomxo ngwe wê vông i vin Yesu ge, od ge vông i vin ma Anutu êno. 24Kɨyang wê xam ngô ilatɨkwê taxlee ge, xam hôm pɨlihi. Ên xam obêc hôm pɨlihi ge od xam obêc le hɨxôn Mag Anutu yuu nu Kɨlisi mɨ dô. 25Ên Kɨlisi hɨlu kɨyang vô il pyap ên nêbê il obêc dô madvɨha luta lêc luta. 26Kɨyang ga, a kɨvuu vô xam lec xomxo wê nêb ob kɨtyoo xam ya kɨyang kɨtyooên ge. 27Lêc xam ge, Kɨlisi vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac xam nɨlôm pyap mɨ dô gwêbaga. Om xam gên o lungên lêm, om xomxo paha ti o tɨyi wê ob val vông xovôên vô xam ge lêm. Ên Myakɨlôhô Ngɨbua vaci mi vông xovôên vô xam lec kɨyang yuu môp vɨhati, dɨ xovôên wê vông vô xam ge, o kɨtyooên lêm. Nge, ge kɨyang nôn mêge. Om xam hôm Kɨlisi kɨyang xôn pɨlihi mɨ dô i tɨyi xocbê Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô xam ge. 28Om xam nuge, gwêbaga xam hôm Kɨlisi kɨyang xôn pɨlihi mɨ dô, êdêc buc wê Kɨlisi obêc lop mɨ lôm le seac ge od il le nidvɨha vô i manôn dɨ xonaên yuu nid yocên i ma. 29Xam xovô pyap ên xam nêbê Anutu ge xomxo nivɨha lee, om xam ob xovô bêga bê xomxo wê vông môp nivɨha lee ge, ge wê tu Anutu nue.


1 JON 31Xame, Mag Anutu xêyaa vin lec il luu vêl, om nêl nêbê i nue il, om vɨxôhɨlôg il tu i nue nôn. Lêc xomxo nipaên kɨbun ga lungên il, dɨ kehe bêga bê he lungên Anutu, om lungên Anutu nue il. 2Xam lige, gwêbaga il tu Anutu nue pyap, dɨ buc tɨmuên, il lungên, il obêc dô bêna? Tige gên o yêp seac vô il lêm, lêcom il xovô pyap bê buc wê Kɨlisi obêc lop mɨ lôm ge od il obêc vyac xê i, dɨ tu xocbê ici va. 3Om xomxo vɨhati wê vông i vin kɨyang ga mɨ dô bin buc wê Kɨlisi ob vông i vô nôn lec ge, od he ob viac he nɨlô i vô nivɨha i tɨyi xocbê Kɨlisi nɨlô nivɨha ge. 4Xomxo vɨhati wê vông nipaên ge, ge he pwoo Anutu kɨyang vac, ên môp nipaên ge wê ob pwoo Anutu kɨyang vac ge. 5Dɨ xam xovô pyap bê Kɨlisi lam ên nêb ob lam kɨtya il nêd nipaên vêl, dɨ Kɨlisi ge, nipaên ti o yêp vac i nɨlô lêm. 6Om xomxo vɨhati wê dô vac Kɨlisi nɨlô ge obêc vông môp nipaên lêm. Dɨ xomxo wê vông nipaên ge, he lungên Kɨlisi dɨ o xovô i lêm. 7Xam nuge, xam o lêc vông i vin kɨyang kɨtyooên wê xomxo ob nêl vô xam ge lêm. Nge, xam xovô bê xomxo wê vông môp nivɨha ge, ge xomxo nivɨha tɨyi xocbê Kɨlisi ge. 8Lêc xomxo wê mi vông môp nipaên ge, he tu Seten xe, ên Seten vaci vông nipaên vô buc taxlee ilage, dɨ i lam tyip gwêbaga hɨxôn, om Anutu vông nu Yesu lam kɨbun ên nêbê i lam kɨtya Seten yuac vêl. 9Xomxo wê Anutu nue ge obêc vông môp nipaên lêm, ên mavɨha wê Anutu vông ge lam le vac he nɨlô pyap. Om he tɨyiên ma wê he ob vông nipaên ge, ên he tu Anutu nue pyap. 10Om môp wê obêc nêl kɨtong vô il bê Anutu nu nae dɨ Seten nu nae, môp bêga bê xomxo wê o vông môp nivɨha lêm, me xomxo wê xêyaa o vin lec lie lêm ge, ge o Anutu nue lêm. 11Kɨyang wê xam ngô ilatɨkwê taxlee ge, kɨyang bêga bê il xêdyaa i vin lecma, 12dɨ il o lêc tɨyi xocbê Adam nu tuc Ken ge lêm, ên Ken ge Seten nu om hi li môn yib. Lêc hi i yib lec kehe tina? Kehe bêga bê Ken mi vông môp nipaên dɨ li môn mi vông môp nivɨha. 13Om xam lige, tɨbii nipaên kɨbun ga obêc vông vevac vô xam dɨ yê xam nipaên ge od xam yetacên i lêc ma, ên ge o môp paha ti lêm. 14Il xêdyaa mi vin lec lige vông vinên, om il xovô pyap ên il nêbê il sea môp mayibên dɨ il dô vac môp mavɨha. Lêc xomxo wê xêyaa o vin lec lie lêm ge, gên dô vac môp mayibên. 15Ên xomxo wê nɨlô vô nipaên vô lie ge tɨyi xocbê xomxo wê hi xomxo ngwe yib ge. Dɨ xam xovô pyap bê xomxo wê hi xomxo ngwe yib ge, mavɨha dôên kehe o yêp vac he nɨlô lêm. 16Il xovô môp xêyaa vin lec maên pyap lec Kɨlisi môp wê xêyaa vin lec il om sea mavɨha wê i vông ge dɨ yib ên nêb ob kɨsuu il lec ên nipaên. Mêgem il êno, il xêdyaa i vin lec lige tɨyi wê il ob sea mavɨha wê il vông ge ên i ngɨdu he xôn. 17Om xomxo susu tɨbeac ti obêc dô dɨ yê li ngwe wê susu maên ge, lêc o xo vɨgwe pɨsiv ên i lêm, ge od xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge o yêp vac i nɨlô lêm. 18Om xam nuge, il xêdyaa i o lêc vin lec lige ya kɨyang yuu myad pɨleva lêm. Nge, il xêdyaa i vin lec lige nôn dɨ il vông i vô nôn lec. 19- 20Mêgem il xêdyaa obêc vin lec lige tibêge ge od obêc vông xovôên vô il bê il dô vac kɨyang nôn. Om il nɨlôd obêc so vya vô il lec il nêd nipaên ge od il obêc vông nɨlôd i vô vɨyin maên vô Anutu manôn, ên il xovô ên il nêbê Anutu ge levac luu il nɨlôd wê so vya vô il ge vêl dɨ xovô i la tɨyi lec myahɨpu. 21Xam lige, il nɨlôd obêc so vya vô il lêm ge od il ob le nivɨha vô Anutu manôn dɨ xonaên ob ma, 22dɨ susu vɨhati wê il ob kɨtaa vô i ge, od obêc vông vô il, ên wê il tup vô i xolac dɨ vông môp wê i yê manôn nivɨha lec ge. 23Dɨ i xolac bêga ên nêbê il vông i vin nu tuc Yesu Kɨlisi lê, dɨ il xêdyaa i vin lecma, i tɨyi xocbê xolac nêl vô il ge. 24Xomxo wê tup vô Anutu xolac ge, ge wê dô vac Anutu nɨlô dɨ Anutu dô vac he nɨlô. Dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông vô il ge vông xovôên vô il ên nêbê Anutu dô vac il nɨlôd.


1 JON 41Xam lige, plopete kɨtyooên tɨbeac dô vac vɨgwe vɨyang vɨyang, om le i lêc vông i vin xomxo vɨhati kɨyang wê nêl ên nêbê Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac he nɨlô dɨ vông xovôên vô he ge lêm. Nge, xam yaxên he dɨ xovô bê ge Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua nôn, me ge bangwe? 2Xam ob xovô Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge lec môp bêga, xomxo obêc nêl Yesu kɨtong bê Yesu Kɨlisi lam tu xomxo ge, od xam xovô bêga bê xomxo tigee, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge dô vac he nɨlô. 3Lêc xomxo wê o nêl Yesu kɨtong bêge lêm ge, od Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua o dô vac he nɨlô lêm. Nge, he kô kɨyang vô xomxo kɨtyooên kehe ti wê ob vông vevac vô Kɨlisi ge, ên xam ngô pyap bê kɨyang kɨtyooên tige obêc val kɨbun ga, om tyo val dô gwêbaga. 4Xam nuge, xam ge Anutu nue, om xam pwoo plopete kɨtyooên pec pyap, ên Myakɨlôhô Ngɨbua wê dô vac xam nɨlôm ge xêkɨzêc wê i vông ge luu xêkɨzêc wê dô vac xomxo kɨbun ga nɨlô ge vêl. 5Plopete kɨtyooên tigee, ge xomxo nipaên kɨbun ga, om he mi nêl kɨyang kɨbun pɨleva dɨ xomxo kɨbun mi vô nɨnya lehe vô he kɨyang. 6Dɨ il ga, il Anutu nue, om xomxo wê xovô Anutu pyap ge, ge wê ob vô nɨnya lehe vô il kɨyang, dɨ xomxo wê o tu Anutu nue lêm ge, ge wê ob ngô il kɨyang lêm. Om môp bêge wê ob vông xovôên vô il bê kɨyang lam vô Myakɨlôhô Ngɨbua wê kɨyang nôn kehe ge, me lam vô kɨyang kɨtyooên kehe. 7Xam lige, il xêdyaa i vin lecma, ên xêyaa vin lecên kehe yêp vô Anutu tibed, om xomxo wê xêyaa vin lec lie ge, ge wê tu Anutu nue dɨ xovô i nivɨha. 8Dɨ xomxo wê xêyaa o vin lec lie lêm ge, o xovô Anutu lêm, ên Anutu ge xêyaa vin lecên kehe. 9Anutu nu tuc tibed, lêc vông i lam kɨbun ga ên nêb i lam vông il dô madvɨha, om môp tige nêl kɨtong vô il nêbê Anutu xêyaa vin lec il. 10Dɨ xêyaa vin lecên kehe, ge o xocbê il xêdyaa vin lec Anutu tax lêm. Nge, Anutu vaci xêyaa vin lec il tax om vông nu tuc lam kɨbun ên nêb i lam kɨtya il nêd nipaên vêl. 11Xam lige, Anutu xêyaa vin lec il bêge, mêgem il êno xêdyaa i vin lecma. 12Xomxo ti manôn o yê Anutu lêm. Lêcom il xêdyaa obêc vin lec lige ge, od ge tɨyi xocbê Anutu vaci dô vac il nɨlôd, dɨ xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge vô nôn pyap vac il nɨlôd. 13Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac il nɨlôd, om vông xovôên vô il ên nêbê il dô vac Anutu nɨlô dɨ Anutu dô vac il nɨlôd. 14Xe xê Yesu om xe nêl kɨtong vô xomxo vɨhati bêga bê Mag vông nu tuc lam kɨbun ên nêb i lam vô xomxo kɨbun ga vêl ên he nên nipaên. 15Om xomxo ti obêc nêl Yesu kɨtong bê Yesu ge Anutu nu ge od Anutu dô vac i nɨlô dɨ i dô vac Anutu nɨlô. 16Mêgem il xovô dɨ il vông i vin bê Anutu xêyaa vin lec il nôn. Xêyaa vin lecên kehe yêp vô Anutu tibed, om xomxo wê dô vac môp xêyaa vin lecên ge, ge wê dô vac Anutu nɨlô dɨ Anutu dô vac he nɨlô. 17Xêyaa vin lecên ob vô nôn nivɨha vô il bêga bê buc tɨmuên wê Anutu obêc yaxên xomxo nên kɨyang ge, od il obêc le pɨlihi dɨ xonaên obêc ma, ên gwêbaga il dô kɨbun ga dɨ vông i tɨyi Yesu môp wê vông ilage. 18Môp xêyaa vin lecên ge, xonaên o yêp vac lêm. Ên môp xêyaa vin lecên obêc vô nôn nivɨha vac il nɨlôd ge od obêc tii xonaên vêl, ên xonaên kehe bêga bê xomxo xona ên myavɨwen nipaên wê ob kô lec nên nipaên ge. Om xomxo ti obêc xona ge, od xêyaa vin lecên o vô nôn vac i nɨlô lêm. 19Il xêdyaa vin lec Anutu dɨ vin lec lige, dɨ kehe bêga bê Anutu vaci xêyaa vin lec il tax. 20Xomxo ti obêc nêbê i xêyaa vin lec Anutu, lêc nɨlô vô nipaên vô lie ge od kɨtyoo ge. Ên manôn yê lie lê, lêc xêyaa o vin lec lêm, om xêyaa obêc vin lec Anutu wê manôn yêên ma ge bêna? 21Yesu xolac wê nêl vô il ge, bêga nêbê xomxo ti xêyaa obêc vin lec Anutu ge od xêyaa i vin lec lie êno.


1 JON 51Xomxo vɨhati wê vông i vin Yesu ên nêb i Kɨlisi wê Anutu vông i lam ge, ge he tu Anutu nue. Dɨ he xêyaa obêc vin lec Mag Anutu ge od he xêyaa obêc vin lec Anutu nue hɨxôn. 2Om il xêdyaa obêc vin lec Anutu dɨ il tup vô i xolac ge od il obêc xovô bêga bê il xêdyaa vin lec Anutu nue êno. 3Il xêdyaa obêc vin lec Anutu ge od il obêc tup vô i xolac. Dɨ i xolac ob vô vɨyin vô il lêm, 4ên xomxo vɨhati wê tu Anutu nue ge, ge wê ob le xêkɨzêc dɨ pwoo nipaên kɨbun ga pec. Vông vinên wê il vông ge, ge wê ob pwoo nipaên kɨbun ga pec. 5Om letya tɨyi wê ob le xêkɨzêc dɨ pwoo nipaên kɨbun ga pec ge? Ge xomxo wê vông i vin Yesu nêb i Anutu nu nôn ge wê obêc pwoo i pec. 6Yesu Kɨlisi ge wê lam kɨbun mêd lam lipac mia dɨ lam kɨpyax i hi sea dɨ yib. Lêc o lam lipac mia pɨleva lêm. Nge, lipac mia dɨ kɨpyax i hi sea hɨxôn. Mêd Myakɨlôhô Ngɨbua ge wê mi nêl Yesu kɨtong vô il, ên Myakɨlôhô Ngɨbua ge kɨyang nôn kehe. 7Om yon wê nêl Yesu kɨtong nêbê Yesu ge Anutu nu ge, 8Myakɨlôhô Ngɨbua yuu mia yon hi. Mêd yon ge, yon xôn nêl kɨyang tibed lec Yesu. 9Il mi vông i vin kɨyang wê xomxo kɨbun ga nêl nêbê kɨyang nôn ge, lêc kɨyang wê Anutu nêl ge luu kɨyang wê xomxo nêl ge vêl, dɨ kɨyang wê Anutu nêl ge, ge nêl nu tuc Yesu kɨtong vô il. 10Om xomxo wê vông i vin Anutu nu ge, ge wê hôm Anutu kɨyang wê nêl Yesu kɨtong ge pɨlihi vac nɨlô. Lêc xomxo wê o vông i vin Anutu lêm ge tɨyi xocbê nêb Anutu ge kɨtyooên, ên xomxo tige o vông i vin Anutu kɨyang wê nêl Yesu kɨtong ge lêm. 11Kɨyang wê Anutu nêl lec Yesu ge bêga nêbê Anutu ob vông il la dô madvɨha luta lêc luta, dɨ mavɨha dôên kehe ge nu tuc Yesu Kɨlisi. 12Om xomxo wê vông i vin Yesu dɨ tu i nue ge, od obêc la dô mavɨha luta lêc luta, lêc xomxo wê o vông i vin Yesu lêm ge od obêc la dô mavɨha lêm. 13Kɨyang ga vɨhati, a kɨvuu vô xam wê xam vông i vin Anutu nu ge, ên a nêbê xam xovô bê xam kô mavɨha luta dôên pyap, om xam obêc dô luta lêc luta. 14Il xovô ên il nêbê il obêc kɨtaa susu ti vô Anutu tɨyi xovôên wê Anutu vaci vôngo ge od Anutu obêc ngô. Anutu môp bêge, om il o xona ên i lêm. Nge, il ob kɨtaa hɨxôn nɨlôd nivɨha. 15Ên il xovô ên il nêbê Anutu ob ngô kɨtaaên vɨhati wê il ob kɨtaa vô i ge, om il ob xovô hɨxôn bê susu wê il obêc kɨtaa vô i ge od ob vông vô il. 16Xomxo ti obêc yê wê li ngwe vông môp nipaên ti, lêc o nipaên levac tɨyi wê obêc vông li tige yib lec ge lêm ge, od xomxo wê yê ge i kɨtaa vô Anutu bê Anutu i pɨlepac li tige nên nipaên vêl dɨ i dô mavɨha. Kɨyang ga a nêl lec xomxo wê nên nipaên o levac tɨyi wê ob yib lec ge lêm. Vɨxôhɨlôg, nipaên dô wê xomxo ob yib lec ge, lêcom a o nêl bê xam kɨtaa lec nipaên tibêge lêm. 17Môp soên vɨhati ge nipaên, lêc nipaên ya ge o tɨyi wê ob vông xomxo yib lec ge lêm. Nge, tɨyi wê Anutu ob kɨtya vêl ge. 18Il xovô pyap ên il nêbê xomxo wê tu Anutu nue ge ob vông môp nipaên lêm, ên Yesu, Anutu nu, viac he nivɨha dɨ kɨsuu he lec ên nêb Seten i o lêc vông he vô nipaên lêm. 19Il xovô pyap ên il nêbê il ga Anutu nue, dɨ xomxo nipaên kɨbun ga, he vɨhati dô vac Seten kwa ngɨbi. 20Il xovô ên il nêbê Anutu nu tuc lam vông xovôên vô il ên nêb il xovô Anutu nôn. Mêd gwêbaga il dô vac Anutu yuu nu tuc Yesu Kɨlisi nɨlô. Dɨ Anutu ge, Anutu nôn vɨxôhɨlôg dɨ mavɨha kehe wê il ob dô madvɨha luta lêc luta ge. 21Om xam nuge, xam viac xam dɨ vô nɨmim vô anutu kɨtyooên.
 
 http://www.bible.is/PTPWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário