segunda-feira, 1 de junho de 2015

1 Joon: Dinka, Rek1 Joon 11Wek aa gät wɛ̈t raan yen cï Wɛ̈t Nhialic lɛ̈k kɔc, ku yen cï kɔc gäm pïr akölriëëc ëbën. Yen ë tɔ̈ thïn thɛɛr këc këriëëc ëbën cak. Ku ëmën ɣok aacï wɛ̈lke piŋ, ku yeen acuk tïŋ nyiɛ̈nkua. Acuk tïŋ, käk cï looi aa cuk tïŋ ku acuk gɔɔt ciɛnkua. 2Acï Nhialic cɔl aye raan. Acuk tïŋ ku wek aa lëkku yic cuk tïŋ. Alëkku we lɔn raan kënë yen ë pïr akölriëëc ëbën yiëk kɔc, ee tɔ̈ thïn wäthɛɛr ku yeen ë rɛ̈ɛ̈r kek Nhialic Wäda, ku acï Nhialic nyuɔ̈th ɣo. 3Këya, raan cuk tïŋ ku piŋku wɛ̈lke, yen ë raan lëkku we, rin bäk röt mät ɣo aya bäk la gam tök kek ɣo. Ku gamda ɣodhie atɔ̈ tënë Wun ku Wënde Jethu Krïtho. 4Wek aa gät käkkä rin bäk röt mät ɣo gamda yic rin bï miɛt piända dït apɛi. 5Ku wɛ̈t cï Jethu lɛ̈k ɣo ku yen lëkku we ëmën akïn. Nhialic apath, ala guɔ̈p wic, acït ruɛl, ku acïn acuɔl. 6Na yeku lueel lɔn cï ɣok röt mät tënë Nhialic ku ŋot ɣo ye luui kärɛc, ke wɛ̈t luelku acie yic. Ku aye käkkuan yeku ke looi nyuɔɔth lɔn cï ɣok kuec yiny Nhialic. 7Ku na yeku luui käk wïc, ke ɣok aatɔ̈ ruɛl yic cïmën tɔ̈ Nhialic ruɛl yic, ke ɣook aabï ɣoyiic mat, ku thon Wënde Jethu abä adumuɔ̈ɔ̈mkua laak wei ëbën ɣogup. 8Na yeku lueel lɔn ɣok acïn gup adumuɔ̈ɔ̈m, ke mɛth yen aye ɣok röt math, ku ɣook aa kuc yiny cï Nhialic nyuɔ̈th ɣo. 9Ku na lëkku Nhialic lɔn cï ɣok kärɛc looi, ka pɛ̈l kärɛc cuk looi piny ku wuuny ke wei ɣogup buk bɛn aa kɔc path tënë ye, rin acï lueel lɔn bï yen kärackua aa päl piny, rin kë ye lueel aye dhiɛl looi akölaköl. 10Ku na luelku lɔn këc ɣok adumuɔ̈ɔ̈m looi, ka yeku lueel lɔn ë Nhialic yen ë lueth lueel, ku ɣook aa këc wɛ̈tde gam.


1 Joon 21Wɛ̈t gät ɣɛn we athöör miɛ̈thkiɛ̈, ee wɛ̈t bäk kärɛc cïï ye looi. Ku na le raan lui kërac kamkun, ke ɣok aala raan Nhialic thiëëc ë riɛnkua bï kärackua päl piny. Raan kënë ë Jethu Krïtho cïn kë dak yeguɔ̈p ë Nhialic nyin. 2Yen ë raan cï thou rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. Aacie adumuɔ̈ɔ̈mkua ë röt kek ye Nhialic ke päl piny ë wɛ̈tde, aaye ke päl piny agut adumuɔ̈ɔ̈m kɔc pinynhom ëbën aya. 3Dhël ye nyuɔɔth lɔn ŋic ɣok Nhialic ayic, ee wɛ̈t nadë ke ɣo thek lɔ̈ɔ̈ŋke. 4Na ye raan lueel ka ŋic Nhialic, ku acïï lɔ̈ɔ̈ŋken cï lɛ̈k kɔc thek, ke lueth yen aye lueel ku akuc käk ë yith tënë Nhialic. 5Ku raan luui kë cï Nhialic lueel, ke nhiërde acïï thok bï kaŋ dak tënë Nhialic. Ee këya, kën ɣo nyuɔ̈th lɔn ye ɣok tök kek Nhialic akïn, 6na ye raan lueel ka cï yeyic mat ke Nhialic, ka dhil a luui cïmën wäär ye Jethu luui. 7Ke week kɔckiɛ̈n nhiaar, wɛ̈t gät tënë we acie löŋ yam. Ee löŋ töŋ ɣɔn cäk piŋ ɣɔn jɔɔk wek mɛt tënë Jethu. 8Këya, löŋ gät we kënë ala yic wɛ̈t ë yam, rin dhël cï Jethu pïïr thïn acï nyuɔ̈th ɣo wɛ̈t ë yen yam, ku aye piɛ̈rdun nyuɔɔth aya lɔn yen löŋ yam rin kärɛc aacï dhuk piny, rin ruɛl Nhialic acï nyuɔɔth. 9Na le raan ye lueel lɔn luui yen ruɛl Nhialic yic, ku ë kam awën, ke man raan cï gam, ke raan kënë aŋot rɛ̈ɛ̈r muɔ̈ɔ̈th yic agut ëmën. 10Kɔc ë kɔc cï gam nhiaar kek aa kɔc pïr ruɛl Nhialic yic, ku abï ke cɔl acïn kërɛɛc loikë. 11Ku kuat raan man raan cï gam, acït raan tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic kuc tɛ̈n le yen thïn. Rin cï muɔ̈ɔ̈th ye cɔl acïï piny tïŋ. 12Wek kɔc cït miɛ̈thkiɛ̈, wek aa gät athör kënë, rin aŋicku Nhialic acï kärɛc päl piny tënë we, rin Raan cï lɔc ku dɔc. 13Wek kɔc we kɔŋ gam, wek aa gät, rin wek aa ŋic raan tɔ̈ thïn thɛɛr ke piny këc cak. Wek kɔc puɔc gam, ɣɛn agɛ̈t tënë we rin cï wek jɔŋrac göök. 14Wek aa kɔc cït miɛ̈thkiɛ̈, wek aa gät wëlkä rin cï wek aa kɔc cï Nhialic Wäda ŋic. Wek kɔc we kɔŋ gam, wek aa gät rin wek aa ŋic raan tɔ̈ thïn thɛɛr ke piny këc cak. Wek kɔc we puɔc gam, wek aa gät ë rin cï wek wɛ̈t Jethu gam apɛi, ku bï wɛ̈t Nhialic arëër wepuɔ̈th akölaköl, ku week aacï jɔŋrac göök. 15Duɔ̈kkë ke ye nhiaar dhɔ̈l kɔc rɛc pïr tɔ̈ pinynhom, duɔ̈kkë ke ye nhiaar käk pinynhom. Rin raan nhiar käk tɔ̈ pinynhom, acïï lëu bï Wäda Nhialic nhiaar aya. 16Dhɔ̈l rɛc kɔc tɔ̈ pinynhom cït ëmën ye kɔc luui kë nhiarkë wïckë, ku yekë nhiaar kë cïk tïŋ, ku yekë nhiam käjuëc tɔ̈ tënë ke. Dhɔ̈lkä aa dhɔ̈l pïr pinynhom. Aacie bɛ̈n tënë Nhialic Wäda. 17Piny kënë aya, acï Nhialic jɔɔk bï rac kek kɔcken nhiar ye, ku raan kë wïc Nhialic looi ë pïr akölriëëc ëbën. 18Miɛ̈thkiɛ̈, thök ë piny acï thiɔ̈k. Acuk lɛ̈k we thɛɛr lɔn bï raan ater Raan cï lɔc ku dɔc tïc. Acäk tïŋ kɔc ater Raan cï lɔc ku dɔc juëc aacï tuɔ̈l. Wɛ̈t kënë, aye nyuɔɔth ë yic lɔn cï thök piny thiɔ̈k. 19Kɔckä, aake rɛ̈ɛ̈r ke ɣo ë tök, ku aacï jäl ëmën. Keek aake këc kepuɔ̈th mät ɣo ë yic alanden, diɛ̈t aa ŋuɔ̈t ke rɛ̈ɛ̈r kek ɣo. Jälden ë ye nyuɔɔth wɛ̈t këc kek kepuɔ̈th mät ɣo. 20Ku wek aa kɔc ye Nhialic Wɛ̈ike tääu wepuɔ̈th, ku këya, yen acï wek käk yith ŋic wedhie. 21Ɣɛn acïï gɛ̈t tënë we rin ye ɣɛn ye lueel lɔn cïï wek yic Nhialic ŋic. Ɣɛn agɛ̈t tënë we rin wek aa ŋic yiny ë Nhialic. Ku rin ŋic wek ye acïn luenh tɔ̈ yiny ë Nhialic yic. 22Ye raan yïndë yen alueeth? Ee raan ye lueel, Jethu acie yen Raan cï lɔc ku dɔc. Raan cït kënë, ee raan ater Raan cï lɔc ku dɔc, ku ë Nhialic Wäda kek Jethu Wënde kek aacï yen ke kuec. 23Na le raan töŋ kuec lɔn cïï Jethu ye Wën Nhialic ka ril yic apɛi tënë ë raan kënë bï mat kek Nhialic Wäda. Ku na cï gam lɔn ye Jethu Wën Nhialic, ka bï mat kek Nhialic Wäda. 24Yakë wɛ̈t Nhialic wäär yen cäk gam muk wepuɔ̈th akölaköl. Na muɔ̈kkë wɛ̈t wäär cï lɛ̈k we wäär mɛ̈t wek röt Jethu, ke wek aabï pïr ke we ye tök kek Jethu ku Nhialic Wäda. 25Ke ɣook aabï pïr akölriëëc ëbën pan Nhialic cï Jethu ɣo thɔn bï yiëk ɣo. 26Wek aa gät rin wɛ̈t kɔc we them bïk we muɔ̈r. 27Ku week aacï Jethu yiëk Wëi Nhialic, ku rin rëër Wɛ̈ike ke we, ke wek aacïï ben wïc raan dɛ̈t piööc we. Ku Wëi Nhialic ë we piɔ̈ɔ̈c këriëëc ëbën, ku piööc we yiny cïn yic lueth. Këya, wek aaya yɔ̈ɔ̈k bäk aa mat ke Jethu tɛ̈cït tɛ̈ cï Wëi Nhialic we lɛ̈k thïn. 28Wek aaya yɔ̈ɔ̈k aya miɛ̈thkiɛ̈, bäk aa rëër ke we mɛ̈t kek Jethu. Rin na ben la bɛ̈n pinynhom, ke ɣook aacïï gup bï riɔ̈ɔ̈c buk rɔ̈m kek ye. 29Ee këya, cït mën ŋic wek ye lɔn le Raan cï lɔc ku dɔc cök. Këya, aŋiɛckë aya na ye raan kë la cök looi, ka cï ya manh ë Nhialic.


1 Joon 31Takkë wenhïïm yen kë cï Wäda Nhialic luɔ̈i ɣo rin nhiɛ̈rden rɛ̈ɛ̈r kek ɣo, ee kë nhiɛɛr yen ɣo apɛi, abï ɣook cɔl aaye miɛ̈thke, ku ë yic alanden ɣok aacï ya miɛ̈thke. Ku wɛ̈t kuc thän pinynhom ye, lɔn ye ɣok mïth Nhialic, ee rin kuc kek Nhialic. 2Wek kɔckiɛ̈n nhiaar ëmën, ɣok aacï ya mïth Nhialic. Ku aŋot kucku tɛ̈ bï ɣok yiëndë thïn aköldä. Ku yeen aŋicku, tɛ̈ le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom, ke ɣok aabï cïɛ̈t ye, rin abuk tïŋ ë yic, ye yen ŋa. 3Ku week, raan ye ŋɔ̈ɔ̈th lɔn bï yen ciɛ̈t Jethu, ka dhil yeguɔ̈p wuɔ̈ɔ̈ny wei adumuɔ̈ɔ̈mke bï rëër ke la wic, cïmën Raan cï lɔc ku dɔc cie adumuɔ̈ɔ̈m ye looi. 4Kuat raan la tueŋ ke loi awuɔ̈c Nhialic nyin, ee Nhialic ku lɔ̈ɔ̈ŋke kek aaye dhɔ̈l yiic. 5Aŋiɛckë, kën bïï Raan cï lɔc ku dɔc pinynhom, ee lɔn bï adumuɔ̈ɔ̈mkua bɛ̈n wuɔ̈ɔ̈ny wei ɣogup, ku yen nhom acie adumuɔ̈ɔ̈m ë looi acïn. 6Këya, tɛ̈ cï raan rot mat kek Jethu, ka cïï adumuɔ̈ɔ̈m looi akölaköl, ku raan adumuɔ̈ɔ̈m looi akölaköl aye nyuɔɔth lɔn kuc yen Raan cï lɔc ku dɔc alanden. 7Wek miɛ̈thkiɛ̈, tiëërkë nhïïm, bï ciɛ̈n raan ruëny we. Raan ye looi ë këpath ala cök cïmën le Raan cï lɔc ku dɔc cök. 8Ku raan awuɔ̈c looi akölaköl ë raan jɔŋrac, rin jɔŋrac acä awuɔ̈c looi tɛ̈wäär ciɛk ë piny. Ku Wën Nhialic acï bɛ̈n pinynhom bï kë cï jɔŋrac looi bɛ̈n rac. 9Acïn raan ya manh Nhialic ku ŋot ye luui kärɛc. Rin pïr Nhialic atɔ̈ yeguɔ̈p. Acie awuɔ̈c looi akölaköl, rin ye yen manh Nhialic. 10Ku kën mïth Nhialic ku mïth jɔŋrac nyuɔɔth akïn, kɔc cie luui käpath, ku kɔc cie miɛ̈thakën ye nhiaar, aacie mïth Nhialic. 11Kënë yen ë wɛ̈t cäk piŋ nyin yic wäär mɛ̈t wek röt Raan cï lɔc ku dɔc, lɔn dhil ɣok röt aa nhiaar kamkua. 12Këya, duɔ̈kkë röt thöŋ raan ɣɔn cɔl Kain, raan luui käk jɔŋrac cï mɛ̈nh nɔ̈k. Yeŋö kën nɛ̈k mɛ̈nhë? Kën nɛ̈k yen mɛ̈nh Abel ë wɛ̈t ë mɛ̈nh luui käk la cök ku yeen ë luui kärɛc. 13Këya, duɔ̈kkë gɛ̈i miɛ̈thakäi tɛ̈ mɛɛn kɔc ë pinynhom we. 14Aŋicku alanden lɔn ɣok aa ɣo cït kɔc cï thou, ku ëmën ɣok aa rɛ̈ɛ̈r pïr akölriëëc ëbën yic, kënë ayeku ŋic rin ëmën ɣok anhiar wämäthakua kɔc cï gam. Na ye raan cïï wämënhë nhiar ka ŋot rɛ̈ɛ̈r ke cït raan cï thou. 15Ku tënë Nhialic, raan man kɔc kɔ̈k athöŋ kek raan cï raan dɛ̈t nɔ̈k, ku aŋiɛckë raan kɔc nɔ̈k acïn pïr akölriëëc ëbën pan Nhialic tɔ̈ kek ye ë yic. 16Nhiɛ̈r ayeku ŋic këlä, Jethu acï rot cɔl anäk rin bï yen ɣo waar adumuɔ̈ɔ̈mkua yiic, aye nyuɔɔth lɔn nhiɛɛr yen ɣo. Ku këya, ɣook aya ɣok aa dhil röt cɔl anäk rin miɛ̈thakäi kua. 17Këya, cïmën na ye raan la käŋ ku tïŋ mɛ̈nhë dɛ̈t cïn käŋ ku kueec bï cïï muɔc, ka cïï lëu bï lueel lɔn nhiɛɛr yen Nhialic. 18Wek miɛ̈thkiɛ̈ acuk bï ya lueel ë path ɣothook lɔn nhiɛɛr ɣok röt kamkua, ɣok aa dhil röt kony kamkua käk yeku ke looi yiic. 19Na cït nhiër nhiɛɛr ɣok röt ë kënë, ka buk jal ŋic ayic lɔn ɣok aa kɔc Nhialic, ku cuk ben aa diɛɛr. 20Na ye käk yeku ke looi ɣo cɔl aaye kɔc rac, ka dhilku ŋic lɔn tɛ̈ktɛ̈k Nhialic awär täktäkda, aŋic këriëëc ëbën ë cök. 21Wek kackiɛ̈, na cïï käk yeku ke tak ye lɛ̈k ɣo lɔn ye ɣok kɔc rac, ke ɣok aacïï gup bï ya riɔ̈ɔ̈c tɛ̈ röök ɣok tënë Nhialic. 22Ku abï ɣo gäm kuat käk cuk thiëëc, rin ë kë cï lueel yen ayeku looi. Ku ɣok aa pïr dhëlden miɛt puɔ̈u yic. 23Kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo ë lɔn buk la gam tënë Wënde Jethu Krïtho, ku ɣok aa dhil röt nhiaar kamkua, cït tɛ̈wäär cï yen ye lɛ̈k ɣo thïn. 24Kuat raan loi kë wïc Nhialic acï rot mat kek Nhialic, ku Nhialic ë rëër kek ye. Ku tɛ̈ ye ɣok ye ŋiɛc thïn lɔn cï Nhialic rot mät ɣo, ee Wɛ̈iken cï gam ɣo.


1 Joon 41Wek kɔckiɛ̈n nhiaar duɔ̈kkë wɛ̈t raan ye lueel lɔn le yen ke wëi ë guɔ gam, kaŋkë wɛ̈tde tak yic apath bäk ŋic lɔn tɔ̈ Wëi Nhialic yeguɔ̈p alanden, rin cï alueth käŋ tïŋ thiëi pinynhom ëbën. 2Tɛ̈ lëu bï yïn raan rɛ̈ɛ̈r kek Wëi Nhialic ŋiɛc thïn akïn. Ee raan ye lueel lɔn Jethu Krïtho acï bɛ̈n pinynhom ke cït raan, Wëi Nhialic arɛ̈ɛ̈r kek ye. 3Kuat raan kuec käkkä acïï rɛ̈ɛ̈r kek Wëi Nhialic, ee riɛl jɔŋ ater Raan cï lɔc ku dɔc yen arɛ̈ɛ̈r kek ye. Yen wäär cäk piŋ lɔn bï yen bɛ̈n, acï bɛ̈n, arɛ̈ɛ̈r pinynhom ëmën. 4Ku wek miɛ̈thkiɛ̈, wek aa kɔc Nhialic, ku wek aacïï jai piööc ë kɔckä. Wek aacïï jai piööc kärɛc rin rëër Wëi Nhialic kek we, ku yen aril tënë jɔŋrac yen mac kɔc kuc Nhialic pinynhom. 5Aluethkä aa kuc Nhialic. Käk yekë ke lueel aa käk ye kɔc kuc Nhialic ke lueel. Ku kɔc kuc Nhialic aa wɛ̈tden gam. 6Ke ɣook kɔc cï gam ɣok aa kɔc Nhialic. Ku kuat raan ŋic Nhialic ë piɔ̈ɔ̈cda gam, ku kɔc kuc Nhialic aacie piɔ̈ɔ̈cda ye gam. Ku ë yen tɛ̈ ye ɣok kɔc rëër Wëi Nhialic kegup ŋiɛc thïn, ku kɔc rëër jɔŋrac kɔc ruëëny kegup. 7Ke week kɔckiɛ̈n nhiaar, yeku röt nhiaar ë kamkua, rin ë Nhialic yen ɣo cɔl anhiar kɔc kɔ̈k. Kuat raan kɔc kɔ̈k nhiaar, aye nyuɔɔth wɛ̈t ë yen manh Nhialic ë yic ku aŋic Nhialic. 8Ku raan cïï kɔc kɔ̈k ye nhiaar akuc Nhialic, rin Nhialic ë nhiër. 9Ku Nhialic acï nhiërde nyuɔ̈th ɣo rin acï Wënden tök cɔl abɔ̈ pinynhom ë tɛ̈n, rin buk pïr alanden ë riɛnke. 10Nhiɛ̈r ë yic acie wɛ̈t bï ɣok Nhialic nhiaar, ee lɔn nhiɛɛr Nhialic ɣo, ku kënë yen acï yen Wënde tuɔ̈c ë pinynhom bï bɛ̈n thou rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. 11Ke wek kackiɛ̈, na ye Nhialic kë nhiar ɣo apɛi këlä, ke cie yic buk röt aa nhiaar kamkua? 12Acïn raan cï Nhialic kaŋ tïŋ, ku na nhiarku röt kamkua ke Nhialic abï ya mat kek ɣo, ku nhiërde abï rot a luɔ̈i ɣo tɛ̈cït tɛ̈ wïc ye. 13Ɣok aacï Nhialic yiëk Wɛ̈ike, ku buk aa ŋic këya lɔn cï ɣok aa tök kek ye, ku yeen ë tök kek ɣo. 14Ku acuk tïŋ, ku yen ayeku lɛ̈k kɔc aya, lɔn cï Nhialic Wäda Wënde tuɔ̈ɔ̈c pinynhom bï raan ëbën bɛ̈n luɔ̈k. 15Na ye raan lueel lɔn ye Jethu Wën Nhialic, ke Nhialic acï mat kek ye ku acï mat kek Nhialic. 16Ku nhiërde tënë ɣo acuk ŋic ku gamku. Nhialic ee nhiër. Ku na ye raan Nhialic nhiaar ku kɔc kɔ̈k, ka cï mat kek Nhialic, ku mɛ̈t Nhialic kek ye. 17Nhiɛ̈rda ë la cök tɛ̈ cïï ɣok gup ye riɔ̈ɔ̈c aköl luŋdït, rin ɣok aa pïr pinynhom tɛ̈cït tɛ̈wäär pïïr Jethu thïn. 18Kuat raan tɔ̈ nhiër yepuɔ̈u acïn kë ye yen riɔ̈ɔ̈c. Rin nhiër ë yic, ee riɔ̈ɔ̈c cuɔp wei. Kɔc aa riɔ̈ɔ̈c tɛ̈ ye kek ye tak lɔn bï ke tɛ̈m awuɔ̈c, ku raan ë riɔ̈ɔ̈c acïï nhiërde la cök. 19Kënë ɣo yiëk riɛl buk Nhialic nhiaar ku kɔc kɔ̈k, ee rin cï yen ɣo kaŋ nhiaar. 20Ku na le raan ye lueel ka nhiar Nhialic, ku ë kam awën ke man mɛnhkën cï gam, ke raan kënë ë lueth yen aye lueel. Rin acïï lëu bï raan Nhialic nhiaar, Nhialic këc kaŋ tïŋ, ku cïï raan nhiar, raan ye tïŋ akölaköl. 21Ke ɣook, ɣok aa dhil kɔc nhiaar aya, rin yen kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo buk aa looi. Acï lueel kuat raan nhiar Nhialic adhil kɔc nhiaar aya.


1 Joon 51Kuat raan ye gam lɔn Jethu yen ë Raan cï lɔc ku dɔc, ke raan kënë ë manh Nhialic. Ku na yeku nhiaar raan yen Wäda, ke ɣook aa dhil miɛ̈thke nhiaar aya. 2Ayeku ŋic alanden lɔn nhiɛɛr ɣok mïth ë Nhialic, tɛ̈ nhiɛɛr ɣok Nhialic ku yeku looi kuat kë ye lɛ̈k ɣo buk looi. 3Ɣɛn ë jam këlä, rin na nhiarku Nhialic ayic, ke ɣok aa dhil käk cï lɛ̈k ɣo looi. Käkkä aacïï yiic ril buk ke looi. 4Rin kuat manh Nhialic ala riɛl bï kuec dhɔ̈l kɔc kuc Nhialic, ku alëuku buk looi rin cï ɣok la gam tënë Jethu. 5Acïn raan dɛ̈t la riɛl bï kuec dhɔ̈l kɔc kuc Nhialic, aa kɔc la gam tënë Jethu kapɛ̈c lɔn ye yen Wën Nhialic. 6Ee yeen Jethu Krïtho, yen acï bɛ̈n pinynhom, ku yeen acï Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm bɛ̈n muɔɔc nhom ë pïu. Acie miɔ̈c nhom yen cï rot looi ë rot, yeen acï bɛ̈n nɔ̈k riɛnkua. Ku aye Wëi Nhialic nyuɔ̈th ɣook lɔn ye wëlkä yith. Rin Wëi Nhialic yen ë kɔc nyuɔ̈th kën yic akölaköl. 7Ala käŋ kadiäk ye nyuɔ̈th ɣo ye Jethu ŋa. 8Käkkä kadiäk, Wëi Nhialic, miɔ̈c ë nhom, ku nääkde, keek kadiäk ëbën ë tök yen ayekë nyuɔɔth. 9Na ye kɔc jam käk cïk tïŋ ku gamku wɛ̈t luelkë, yeŋö cïï ɣok käk cï Nhialic nyuɔ̈th ɣookkä ye gam? Aa dhil ë gam, rin käk ye Nhialic ke lueel aa dït apɛi tënë käk ye raan ke lueel, ku wɛ̈t jiɛɛm yen kënë, ee Wënde yen aye yen jam tënë ɣo. 10Këya, na ye raan cï gam, ka dhiɛl ŋic ë cök lɔn ye Jethu Wën Nhialic, ku adhil ŋic alanden lɔn käk cï Nhialic nyuɔɔthkä aa yith. Ku raan cie kë cï Nhialic lueel ye gam, ka ye lueel lɔn ye Nhialic alueeth. Rin akëc wɛ̈t cï Nhialic lueel rin Wënde gam. 11Kënë ye cɔl aŋicku lɔn kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo ë yic, ee rin cï yen ɣo yiëk pïr akölriëëc. Ku pïr kënë ayeku yök tënë Wënde. 12Ee këya, kuat raan cï mat kek Wënde ka bï pïr akölriëëc yök. Ku raan cï jai Wën Nhialic, ka cïï pïr akölriëëc ëbën bï kaŋ yök. 13Wek aa gät, wek kɔc cï riɛl Jethu gam, ke ye Wën Nhialic ku bäk ŋic lɔn le wek pïr akölriëëc ëbën. 14Ku ë këya, acïn kë lëu bï ɣo riääc gup tɛ̈ ye ɣok Nhialic door, rin kuat kë buk aa thiëëc ye, kën ye miëët puɔ̈u abuk ya yök. 15Ke week tɛ̈cït tɛ̈ ŋicku ye, akëc kaŋ kuec kë wïcku. Yeku thiëc kë wïcku, ku ŋicku lɔn bï yen ye gäm ɣo. 16Ke yeen, na tïŋ raan mɛnhkën cï gam ke looi awuɔ̈c, awuɔ̈c ë dhie cie raan ë tɛ̈k bei tënë Nhialic akölriëëc ëbën, ka dhil röök tënë Nhialic bï raan kony. Ku Nhialic abï pïr ë raan cɔl ala cök. Ala adumuɔ̈ɔ̈m raan tɛ̈k bei tënë Nhialic akölriëëc. Ku ɣɛn acïï jam bäk aa röök rin adumuɔ̈ɔ̈mke. 17Kärɛc ye looi ëbën, adumuɔ̈ɔ̈m, ku ala adumuɔ̈ɔ̈m kɔ̈k cie kɔc ye tɛk wei tënë Nhialic akölriëëc ëbën. 18Aŋicku lɔn raan cï ya manh Nhialic acie awuɔ̈c ë looi akölaköl, aye Jethu Wën ë Nhialic tiit guɔ̈p, acïï jɔŋrac ye muɔ̈r acïn. 19Aŋicku lɔn ye ɣok mïth ë Nhialic, ku lɔn yen jɔŋrac yen mac kɔc kuc Nhialic. 20Aŋicku aya lɔn Wën Nhialic acï bɛ̈n pinynhom ë tɛ̈n. Ku ë yen acï ɣo cɔl aŋic Nhialic ë yic, yen acï ɣo cɔl amat ɣoyiic kek Nhialic, ee rin cï ɣok mat kek Wënde Jethu Krïtho. Acïn Nhialic dɛ̈t ee Nhialic töŋ. Ee yeen ë rot yen ë pïr akölriëëc ëbën bɛ̈ɛ̈i. 21Ke week miɛ̈thkiɛ̈ tiëërkë nhïïm bäk piööc rac cïï gam.

http://www.bible.is/DIKTBL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário