sábado, 27 de junho de 2015

1 JUWAU: CHISENA1 Juwau 11Pire pikhalipo kutomera pakutoma, pire pidabva ife, pire pidaona ife na maso athu, pire pidadinkhisa ife pontho manja athu mbapiphata, ipi tisapilonga pa thangwi ya Fala ya upulumuki. 2Upulumuki unowu wapangizika. Ife tauona, pontho ndi unowu unacitira ife umboni, mbatikupangani upulumuki wakukhonda kumala ukhali na Baba, pontho mbupangizika kuna ife. 3Ife tisakupangani pire pidaona ife na pidabva ife, toera muphatanembo na ife. Kuphatana kwathu ndi na Mulungu Baba, pontho na Mwana wace Yezu Kirixtu. 4Pontho tisakulemberani pinthu ipi toera kutsandzaya kwathu kudzadziswe. 5Apo mphangwa zidabva ife kuna Kirixtu zinakupangani ife ndi izi: Mulungu ndi cieza. Muna Iye nkhabemo cidima na pang'ono pene. 6Na tenepo, tingalonga kuti taphatana na Mulungu khundu inango mbatifamba n'cidima, dziwani kuti tiri kulonga uthambi mbatikhonda kucita pya ndimo mwene. 7Mbwenye tingafamba mu cieza, ninga Iye ali mu cieza, ife tonsene taphatana m'bodzi na m'bodzi, pontho ciropa ca Yezu Mwana wa Mulungu, cinatitsuka kudawa konsene. 8Tingalonga kuti ife nkhabe kudawa, tiri kunyengezana tekha ene, pontho muna ife nkhabemo pya ndimo mwene. 9Mbwenye tingadambula madawi athu kuna Mulungu, Iye ndi wakunyindirika na wakulungama, toera kulekerera madawi athu, na kutitsuka kuipa konsene. 10Tingalonga kuti cipo tidzati kudawa, tisalonga kuti Mulungu ndi nyauthambi, pontho mafala ace nkhabemo muna ife. 


1 Juwau 21Ananga, ndisakulemberani pinthu ipi toera mukhonde kugwa n'kudawa. Mbwenye munthu m'bodzi angadawa, tinaye munthu wa kutibvunulira patsogolo pana Baba, ndiye Yezu Kirixtu Wakulungama. 2Iye ndi ntsembe inafudza madawi athu. Pontho si yakufudza madawi athu basi tayu, mbwenye pontho na madawi a anthu onsene. 3Tingabvera matongero ace, tisapangisa kuti tisan'dziwadi Mulungu. 4Ule analonga kuti: “Ine ndisan'dziwa,” mbwenye mbakhonda kubvera matongero ace, unowu ndi nyauthambi. Pontho nkhabemo pya ndimo mwene muna iye. 5Mbwenye munthu anabvera fala yace, kufuna kwa Mulungu kwadzala muna iye. Na tenepo, tisadziwa kuti tiri muna Iye. 6Ule analonga kuti ali kukhala muna Iye, asatongwa kuti afambe ninga Iye. 7Anyakufunika, matongero awa anakulemberani ine, si mapsa tayu, mbwenye ndi matongero akale ali na imwe kutomera pakutoma. Ndizo Mphangwa zidabva imwe. 8Mbwenye ipi pinakulemberani ine, ndi matongero mapsa. Matongero enewa mba ndimo mwene muna Iye na muna imwe. Thangwi cidima ciri kumala, cieza ca ndimo mwene ciri kuyetimira. 9Munthu analonga kuti ali kukhala mu cieza, mbwenye mbaida m'bale wace, unowu adzati kubuluka n'cidima. 10Mphapo ule anafuna m'bale wace, unowu ali mu cieza. Na tenepo, muna iye nkhabe cinthu ca kun'gwegwedusa. 11Mbwenye ule anakhala mbaida m'bale wace, ali n'cidima, pontho asafamba n'cidima. Na tenepo, nkhabe dziwako kunaenda iye, thangwi cidima campasa uboli-boli. 12Ananga, ndisakulemberani ipi thangwi madawi anu alekererwa, na thangwi ya dzina ya Yezu. 13Ababa, ndisakulemberani ipi thangwi imwe musan'dziwa Ule akhalipo kale dziko mbidzati kucitwa. Imwe aphale, ndisakulemberani thangwi mwankunda Wakuipa. 14Ananga, ndakulemberani thangwi musan'dziwa Baba. Ndakulemberani imwe ababa, thangwi imwe musan'dziwa ule akhalipo kale ene dziko mbidzati kucitwa. Ndakulemberani imwe aphale thangwi imwe ndimwe a mphambvu. Na tenepo, fala ya Mulungu iri muna imwe, pontho mwankunda Wakuipa. 15Lekani kufuna dziko, pontho na pinthu piri n'dziko. Thangwi munthu anafuna dziko, kufuna kwa Mulungu Baba nkhabemo muna iye. 16Thangwi pyonsene piri pa dziko, ninga pinasirira nyama, pinasirira maso, pontho na kupikuza thangwi ya mpfuma, penepi pidabuluka kuna Baba tayu, mbwenye pyabuluka pa dziko. 17Dziko, na pyonsene pire pinasirira iyo, pinamala. Mbwenye ule anacita kufuna kwa Mulungu, anakhala kwenda na kwenda. 18Ananga, uno ndi n'dzidzi wakumalisa. Pontho ninga mwapibva kuti nyamalwa wa Kirixtu ali kubwera, apo lero dziwani kuti ali kuoneka azinji anyamalwa a Kirixtu. Na thangwi eneyo, tisadziwa kuti uno ndi n'dzidzi wakumalisa. 19Iwo abuluka muna ife, mbwenye akhali andzathudi tayu. Thangwi mbadakhala andzathu, mbadakhala na ife. Mbwenye na thangwi ya kubuluka kwawo, pisapangisa kuti onsene akhali andzathu tayu. 20Mbwenye imwe mwadzobza na Mulungu Wakucena, pontho monsene musadziwa. 21Siri kukulemberani na thangwi yakukhonda dziwa kwanu pinthu pya ndimo mwene tayu, mbwenye thangwi musapidziwa, pontho thangwi musadziwa kuti pinthu pyonsene pya ndimo mwene nkhabe kubala uthambi. 22Mbani nyauthambi? Ndi ule anakhonda kuti Yezu si Kirixtu tayu. Unowu ndiye nyamalwa wa Kirixtu, ule anakhonda Baba na Mwana ene. 23Onsene anakhonda Mwana, unowu nkhabembo Baba. Mbwenye ule anamulonga pakweca, unowu ana Baba. 24Imwembo koyani m'mitima mwanu pyonsene pidabva imwe kutomera pakutoma. Pire pyonsene pidabva imwe kutomera pakutoma mungakhala napyo m'mitima mwanu, imwe munati mukhalembo pabodzi na Mwana pontho na Baba. 25Pidatipikirira Iye ndi ipi: Upulumuki wakukhonda kumala. 26Ine ndisakulemberani pinthu ipi, na thangwi ya ale anafuna kukunyengererani. 27Pa thangwi yanu, kudzobza kudatambira imwe kuna iye kuli muna imwe, pontho nkhabe funika munthu akupfundziseni. Mbwenye ninga kudzobza kwace kudatambira imwe muna Iye nkhwa ndimo mwene si kwa uthambi tayu, kunakupfundzisani pa thangwi ya pinthu pyonsene. Khalani muna Iye ninga mudakupfundzisirani Iye. 28Ananga, cincino khalani muna Kirixtu, toera Iye angapangizika tin'nyindire, tikhonde kupasika manyadzo pamaso pace, pakubwera kwace. 29Ngakhala imwe musadziwa kuti Yezu ndi wakulungama, dziwanimbo kuti onsene ale anacita pyakulungama abalwa na Mulungu.


1 Juwau 31Lang'anani kutifuna kukulu kudacita Baba, na kuticita kuti ife ticemerwe ana a Mulungu. Ndimo mwene, ndifedi ana a Mulungu. Ndi thangwi eneyo dziko nkhabe kutidziwa, thangwi iyo nkhabe kun'dziwambo tayu. 2Anyakufunika, ife cincino ndife ana a Mulungu, pontho pidzati kudziwika kuti tinadza kakhala tani. Mbwenye tisadziwa kuti Kirixtu angadza kapangizika, ife tinadza kalandana na iye. Thangwi tinadza kamuona kukhala kudacita iye. 3Mphapo munthu onsene ana cidikhiro ceneci muna Kirixtu, asatongwa kuti akhale wakucena, ninga Kirixtu ndi wakucena. 4Munthu onsene anacita kudawa, anumpha Mwambo wa Mulungu. Ndimo mwene, kudawa ndi kunumpha Mwambo. 5Imwe musapidziwa kuti Kirixtu abwera kudza kabulusa madawi athu, pontho muna Iye nkhabe kudawa. 6Onsene ale anakhala muna Kirixtu, nkhabe kukhala n'kudawa. Onsene ale anakhala n'kudawa, adzati kumuona, pontho adzati kun'dziwa. 7Ananga, lekani kunyengezwa na munthu. Ule anacita pinthu pyakulungama ndi wakulungama, sawa-sawa ninga Kirixtu ndi wakulungama. 8Apo ule anakhala mbadawa, unowu ndi munthu wa Sathani. Thangwi Sathani adza mbadawa kutomera kale na kale. Ndi thangwi eneyo Mwana wa Mulungu abwera, toera kufudza mabasa a Sathani. 9Onsene adabalwa na Mulungu nkhabe kukhala mbacita kudawa, thangwi mbeu ya Mulungu iri muna iye. Na mwenemu, unowu nkhabe kwanisa kukhala mbacita kudawa, thangwi abalwa na Mulungu. 10Na tenepo, tisadziwa mbani ana a Mulungu, peno mbani ana a Sathani. Onsene ale anakhonda kucita pinthu pyakulungama, na onsene anakhonda funa m'bale wace, hadabuluka kuna Mulungu tayu. 11Izi ndizo mphangwa zidabva imwe kutomera pakutoma kuti: Tifunane m'bodzi na m'bodzi. 12Mbatilekeni kukhala ninga Kainu, munthu wa Sathani, adapha m'bale wace. Apo thangwi yanji iye apha m'bale wace? Amupha thangwi mabasa ace akhali akuipa, mbwenye mabasa a m'bale wace akhali akulungama. 13Abale anga, lekani kudzudzumika mungazondiwa na dziko. 14Tisadziwa kuti ife tabuluka pa kufa, mbwenye cincino tapulumuka thangwi tisafuna abale athu. Mphapo ule anakhonda funa m'bale wace, ali n'kufa. 15Munthu onsene anazonda m'bale wace ndi phanga. Pontho imwe musadziwa kuti phanga nkhabe upulumuki wakukhonda kumala muna iye. 16Na tenepo, ife tisadziwa ndi ninji kufunana: Yezu Kirixtu apereka moyo wace na thangwi yathu. Na tenepo, ife tisatongwambo kupereka moyo wathu na thangwi ya abale athu. 17Munthu wakupfuma pa dziko ino mbaona m'bale wace ali kucherenga mbakhonda kum'bvera ntsisi, munthu unowu analonga kuti asafuna Mulungu? 18Ananga, kufunana kwathu mbukuleke kukhala kwa mafala na mulomo basi tayu, mbwenye mbukukhale kwa mabasa na mwa ndimo mwene. 19Na tenepo, tinadziwa kuti ife ndife a ndimo mwene, pontho tinakhurudzisa ntima wathu patsogolo pana Mulungu, 20ntima wathu ungatipanga kuti tadawa. Mulungu ndi nkulu kakamwe kupita ntima wathu, pontho asadziwa pinthu pyonsene. 21Axamwali anga akufunika, ntima wathu ungakhonda kutipanga kuti tadawa, tina cinyindiro patsogolo pana Mulungu. 22Pontho pyonsene pinaphemba ife anatipasa, thangwi tisabvera matongero ace pontho tisacita pinafuna Iye. 23Matongero ace ndi awa: Kuti titawire dzina ya Yezu Kirixtu Mwana wace, pontho tifunane m'bodzi na m'bodzi, ninga mudatipangira Iye. 24Ule anabvera matongero a Mulungu, asakhala muna Mulungu, Mulungumbo asakhala muna iye. Na tenepo, tisadziwa kuti Iye asakhala muna ife, na thangwi ya Nzimu udatipasa Iye.

1 Juwau 41Anyakufunika, lekani kubvera mizimu yonsene, mbwenye ilang'aniseni mwadidi toera muione ngakhala yabuluka kuna Mulungu. Thangwi maporofeta azinji a uthambi ali kubalalika n'dziko muno. 2Nzimu wa Mulungu, imwe munakwanisa kuudzindikira tenepa: Nzimu onsene unalonga kuti Yezu Kirixtu acitika munthu, nzimu unowu wabuluka kuna Mulungu. 3Mbwenye nzimu onsene unakhonda kulonga penepi, hudabuluka kuna Mulungu tayu. Unowu ndi nzimu wa nyamalwa wa Kirixtu, ule udabva imwe kuti uli kubwera, apo cincino uli pano pa dziko. 4Ananga, imwe ndimwe a Mulungu, pontho mwaikunda mizimu ya uthambi. Thangwi ule ali muna imwe, ana mphambvu kupita ule ali pa dziko. 5Iwo abuluka n'dziko. Na thangwi eneyo, pire pinalonga iwo pisabuluka n'dziko, pontho dziko isaabvera. 6Ife ndife a Mulungu, onsene ale anadziwa Mulungu asatibvera. Mbwenye ule adakhonda buluka kuna Mulungu, nkhabe kutibvera. Na tenepo, tisakwanisa kudzindikira Nzimu wa ndimo mwene, na nzimu wa uthambi. 7Axamwali akufunika, mbatifunaneni m'bodzi na m'bodzi, thangwi kufunana kusabuluka kuna Mulungu. Ule anafuna ndzace, abalwa na Mulungu, pontho asan'dziwa Mulungu. 8Mphapo ule anakhonda kufuna ndzace nkhabe kun'dziwa Mulungu, thangwi Mulungu ndi kufunana. 9Mulungu apangisa kufuna kwace pakati pathu tenepa: Atuma Mwana wace m'bodzi ekha pa dziko, toera iye aticite kuti tikhale m'maso. 10Kufunana kwacitika tenepa: Sife adafuna Mulungu tayu, mbwenye ndiye adatifuna mbatitumira Mwana wace, toera kufudza madawi athu. 11Axamwali anga akufunika, na kutifuna kudaticita Mulungu, ifembo tisatongwa tifunane m'bodzi na m'bodzi. 12Cipo nkhabe munthu adaona Mulungu. Mphapo tingafunana m'bodzi na m'bodzi, Mulungu anakhala muna ife, pontho kufuna kwace kunadzaliratu kakamwe muna ife. 13Ife tisadziwa kuti tiri muna Mulungu, Iyembo ali muna ife, thangwi Iye atipasa Nzimu wace. 14Na tenepo, ife tamuona, pontho tisaenda mbatilonga umboni kuti Baba atuma Mwana wace, toera akhale Mpulumusi wa dziko. 15Munthu analonga pakweca kuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu, munthu unowu Mulungu anakhala muna iye, iyembo anakhala muna Mulungu. 16Na tenepo, ife tisadziwa kutifuna kunaticita Mulungu, pontho kutifuna kweneku tisanyindirako. Mulungu ndi kufunana. Onsene anakhala mwa kufunana ali muna Mulungu, pontho Mulungu ali muna iye. 17Na tenepo, kufunana kwadzala pakati pathu toera ntsiku ya kutongwa tikhale na kunyindira. Thangwi pa dziko ino ndife sawa-sawa ninga iye. 18Pana kufunana nkhabe gumanika kugopa. Pontho kufunana kwakukwana kusamalisa kugopa. Thangwi ale anagopa, asagopa kuthabuswa. Ule anagopa nkhabe kufunana kwakukwana. 19Ife tisanfuna, thangwi Iye ndiye adatifuna pakutoma. 20Munthu analonga kuti: “Ine ndisafuna Mulungu,” mbwenye mbaida m'bale wace, unowu ndi nyauthambi. Thangwi munthu anakhonda funa m'bale wace anaona iye na maso ace, anacimwana kufuna Mulungu anakhonda kuona iye. 21Iye atisiyira matongero awa: Kuti ule anafuna Mulungu, mbafunembo m'bale wace.


1 Juwau 51Munthu onsene anatawira kuti Yezu ndi Kirixtu, unowu abalwa na Mulungu. Pontho munthu onsene anafuna Baba, mbafunembo Mwana wace. 2Tingafuna Mulungu mbatibvera matongero ace, penepi ndipyo pinapangisa kuti tisaafuna ana a Mulungu. 3Thangwi kufuna Mulungu nkhubvera matongero ace, pontho matongero ace nkhabe lemera. 4Thangwi ule anabalwa na Mulungu asakunda dziko. Tisakwanisa kukunda dziko na kukhulupira kwathu. 5Ndi ani anakwanisa kukunda dziko? Ndi ule basi anatawira kuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu. 6Yezu Kirixtu ndi unowu adabwera na madzi na ciropa. Si na madzi basi tayu, mbwenye ndi na madzi na ciropa. Pontho Nzimu Wakucena ndiwo unacita umboni, thangwi Nzimu Wakucena ndi wa ndimo mwene. 7Piripo pinthu pitatu pinacita umboni [kudzulu. Baba, Fala na Nzimu Wakucena. Pitatu ipi, pisabverana. 8Pontho pitatu ipi, ndipyo pinacita umboni pa dziko.] Nzimu Wakucena, madzi na ciropa. Pitatu ipi, ndi cinthu cibodzi basi. 9Ife tisatawira umboni wa anthu, mbwenye umboni wa Mulungu ndiwo ukulu, thangwi ndi umboni unacitira iye Mwana wace. 10Munthu anatawira Mwana wa Mulungu, anawo umboni unowu muntima mwace. Mbwenye ule anakhonda kutawira Mulungu, asacita Mulungu ninga ndi nyauthambi. Thangwi asakhonda umboni udatipasa Mulungu na thangwi ya Mwana wace. 11Umboni wa Mulungu ndi uyu: Kuti Mulungu atipasa upulumuki wakukhonda kumala. Upulumuki unowu uli muna Mwana wace. 12Ule ana Mwana wa Mulungu, anawo upulumuki. Mbwenye anasowa Mwana wa Mulungu, nkhabe upulumuki. 13Ine ndakulemberani pyonsene ipi, toera imwe mudatawira dzina ya Mwana wa Mulungu, mudziwe kuti munawo upulumuki wakukhonda kumala. 14Cinyindiro cina ife muna Iye ndi ici: Kuti tingam'phemba cinthu ninga munafunira Iye, Iye asatibva. 15Pontho tingadziwa kuti Iye asatibva pa pyonsene pinam'phemba ife, tisadziwa kuti tapasiwa pyonsene pidam'phemba ife. 16Munthu anaona m'bale wace mbacita kudawa kunakhonda kubala kufa, mbam'phemberere, Mulungu anampulumusa. Penepi ndisalongera kuna ale kuti kudawa kwawo nkhabe kubala kufa. Thangwi kulipo kudawa kunabala kufa. Siri kulonga enewa tayu. Kuna anthu enewa, lekani kuaphemberera. 17Pinthu pyonsene pyakukhonda kulungama ndi kudawa. Mbwenye kulipo kudawa kunakhonda kubala kufa. 18Tisadziwa kuti onsene adabalwa na Mulungu nkhabe kukhala n'kudawa, thangwi Mwana wa Mulungu anaakoya. Na tenepo, Sathani nkhabe kuacita kuipa. 19Tisadziwa kuti ife ndife a Mulungu, pontho dziko yonsene isatongwa na Sathani. 20Tisadziwambo kuti Mwana wa Mulungu abwera, mbatipasa ndzeru toera tidziwe Mulungu wa ndimo mwene. Pontho ife tiri muna Mulungu wa ndimo mwene, muna Mwana wace Yezu Kirixtu. Yezu Kirixtu unowu, ndiyedi Mulungu na upulumuki wakukhonda kumala. 21Ananga, citani mphole na alungu apezi.
 
 http://www.bible.is/SEHBSM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário