domingo, 14 de junho de 2015

1 YOHANES: YAWA

 
1 YOHANES 11Syo nyovara waowe so ratoe ore wasai indamu syo Yesus Kristus aura kakavimbe wasai. Opamo awainamo "Ayao mo kove raunande," weye Opirati po kovo nuge nuganuije raunande. Arono munije so ama manasyinoe, Opamo no to. De no mine vone so rai, reami Apa arakovo po reansatutire reamamo reamo Apa ayaowe raraniv muno reamo aeno reansamije rai to. Reamo aeno reansamije rai muno reamo aijaro reansaneme rai to. 2Opamo aroron kakavimbe ti reamo aen to, omirati reamo raura wasaije so. Arono manasyinoe, nowo Injayo Amisye autan muno kovo nuge nuganui no irati Ai. Opamo de Po anasine raroron kakavimbe reansai, weti reamo Apa kove wato ravovo wasai. 3Ana reamo raeno reansamije rai muno reamo raraniv wemirati reamo ravov ore wasai tavon, indamu weape reame wambe intabove tenambe. Wambe intabove Injayo Amisye ai muno Apa Kavo Yesus Kristus ai. 4Reamo ayaowe so ratoe indamu wansanuga ranayanambe rave. 5Ayao reamo raranivo Yesus ai ti reamo raura ore wasai mi so: Amisye pamo var, weti kaumure no Aije jewen bayave. 6Ranivara wamo raura wamare wambe intabove Yesus ai weramu wamanya kaumure bo rai, weamo ayao tugae omi wambeta rai so ma jewena, yara wamangkarive vayavea. 7Ranivara wangkova wano no vare ama uga rai maisyare muno Injayo Amisy opamo no vare ama uga rai, wea umba wambe intabove wansai vambinibe. Muno Apa Kavo Yesus, wepi aunande ti kakai, Po wama ayao kakai kotare rapaya inda wansanuga ngkakavin. 8Ranivara wamo raura wamare wamamo ayao kakaije meweno wansaija, wea umba taune wamangkarive taune wansai, umba ayao tugae meweno wansai. 9Ranivara wamo wama ayao kakai raura kakavimbe Amisye ai, weamo Amisye po wama ayao kakai umaso rapaya irati wansai indamu wansanuga ngkakavin. Po wama ayao kakai rapaya weye Opamo no tawan no Apa urairi rai muno Apa ana dave mamai tenambe. 10Ayao Amisye mo raura mare vatan tenambe wamamo wamo ayao kakaije rave. Weti are pirati po raura pare ayao kakaije meweno ai, beare wemaisyamo po Amisye aijaseo aruriate rai to. Umba Amisye apa ayao meweno vatano napije ai to. 


1 YOHANES 21Sya arikainyo inanuga no wasai, anakotare so syo ratoe more irati wasai indamu vemo wapo ayao kakai rave inya. Weramu ranivara wamo ayao kakai inta rave, Vatane inta be marimbe payao wansai no Injayo Amisye amune rai. Opirati Yesus Kristus taunep, Opamo mamai dave. 2Wepi po anasine raunande kakai indamu Po wama ayao kakai ranawan ti mpaya wansai, wirati Po wansaugav wamakare Amisye ai. Po waboma ayao kakai ranawane jewen, yara vatan tenambe mine so awa ayao kakai ma Po ranawan tenambe. 3Ranivara wambeta irati Amisye apa ananyao Po wansatuti dai rai, wea umba wandaen wamo Amisye aen to ije. 4Are pirati payao pare, "Risyo Amisye aen ivae," weramu beto Amisye apa ananyaowe raije ramu, vatano napije aruriat akoe pije muno ayao tugae meweno ai. 5Yara vatano beto Amisye apa ayao rai, vatano napije muinyo Amisye ai ma mamai to. Ranivara wamare wandaen wambe intabove Amisye ai, weamo wamo raen no taiso: 6Vatano rui pirati po raura pare opamo be intabove Amisye ai, syare apa ana dave mo Yesus apa ramaisy. 7Sya arakovo inanuga no wasai, ayao ridatoe ore somamo syo wasatutiro ananyao wanyine inta rai jakato ma jewena. Yara wusyino idaura wasai yarawe wapanave Yesus Kristus ai kobeyoe ti no wasai to, wemirati idaura rijati akato. Ananyao wusyin wasatuti dai umaso mamo Amisye apa ayao wapo ranaun to mi vae. 8Weramu ananyao raura so omamo nggwanyin tavone ma. Ananyaowe somamo Kristus beto rai muno weapamo wabeta rai tavon. Weye kaumure, omi raurata irati ayao kakaije rai, merere nto raumandi. Yara vare, omi raurata irati ayao kove rai, omamo nsaneka tutir. 9Are pirati po raura pare opamo no vare rai weramu anuga mamuno apa arakova ai, vatano napije pamo kaumure ta no tawan no ai mansanana unumeso. 10Are pirati muinyo apa arakova ai, opamo no tawan kobe vare ama uga rai. Taune anuga ngkakavin, weti po vatano kaijinta maugavo ayao kakai raron oma jewena. 11Yara are pirati anuga mamuno apa arakova ai, opamo no no kaumure ama uga rai. Muno panya kaumure ama uga bo rai, weti peratori mamaundi muno po apa unanui raito raene jewen. Maisyare omai ti, apa ana dave ma mamaisye ramu. 12Syo ayaowe so ratoe more irati arikainyo inanuga no wasai, weye Kristus kakaijo wasai ti Amisye po wapa ayao kakai rapaya wasai. 13Syo ayaowe so ratoe more irati ajae wasai, weye weapo Amisye aen to, wepirati arono munije so ama manasyinoe no to. Syo ayaowe so ratoe more irati vatano kamurame wasai, weye wapo Anakakai Akoe apinde to. 14Syo ayaowe so ratoe more arikainyo inanuga no wasai, weye weapo Injayo Amisye aen to. Syo ayaowe so ratoe ajae wasai, weye weapo Amisye aen to, wepirati arono munije so ama manasyinoe no to. Syo ayaowe so ratoe more vatano kamurame wasai, weye weabambunin muno Ayao Amisye ntuna wasanuga rai muno wapo Anakakai Akoe apinde to. 15Vemo wasanuga ntento mine so rai jinya muno ama anakotaro ntuna no ama uga rai, rai jinya. Weye wasanuga ntento ana mine so rai, weamo muinyo Injayo Amisye ai ma meweno wasanuga rai. 16Mine so ama bekere maisyare so: wama bekero ngkakainoanive, wansanuga ntento ananugo wamo raeno wansamije raije rai, muno wansararino taune wama vambunine muno wama ananugo manui rai--anakotar tenambe umaso mamo Injayo Amisye apa ma jewen, yara mine so ama ma. 17Mine so indati raumandi, muno ama anakotaro ntuna ama uga rai, wemirati wansanuga ntento rai, raumandi tavon. Yara vatano utavondi Amisye apa bekere rai, ukova nuge nuganui. 18Sya arikainyo inanuga no wasai, munije so ama akari mararai mangkepan to. Wapo ranaun Yesus Kristus apa Marova Akoe indati de wusyimbe. Tugae, soamo vatano wanui inta wuje umarovave Kristus ai. Maisyare omai ti, munije so ama akari mangkepane mamo wandaendije. 19Arono wusyinoe vatano umarovave Kristus aije umaso utantuna wansatavon no anugano Amisye rai, weramu wuje wansaora weye wanave tugaive jewena. Weramu ranivara wanave tugaive weratire ma, soamo nanawe wana tenambea nene. Weramu wuje wansaora to, umba wandaendije wenanawamo wanave tugaive jewena. 20Weramu weapamo Amisye po Anawayo Vambunine raugaje wasai muno wapo Amisye apa ayao tugae raen tenambe. 21Weapamo wapantukambe ayao tugae rai ma jewena, yara wadaen to, muno wapo ayao tugae raenamo aruriate ma inta no rai ramu. Wemi mbewar syo ratoe ore wasai. 22Vatano rui pirati pangkarive? Vatano po Yesus amamarave, opamo pangkarive pare Yesus opamo Mesias napi Amisye po atutir de be akarive wansai jewen. Vatano napije be marovave Kristus ai, po Injayo Amisye amamarave muno Apa Kavo tavon. 23Weye are pirati po Arikainyo Amisy amamarave, weamo Injayo Amisye tuna autane jewen. Yara are pirati po raura pare, "Syanave Arikainyo Amisye ai," opamo Injayo Amisye tuna autan. 24Ayao wemirati wapo raraniv arono manasyin wapanave Yesus aijoe, ayaowe wato mi syare wapo raijar matuve. Wapare wapo raijar matuve, weamo wabe intabove tawan irati Arikainyo Amisye ai muno Injayo Amisy ai. 25Somirati Apa ana po raurairive wansai: kovo noa nuge nuganui. 26Syo nyovara waowe so ratoe ore wasai weye syare wapo raen vatane inta ware wo ananyao nsosobe raugaje wasai indamu wo wasaponae. 27Amisye po Anawayo Vambunine raugaje wasai, weti vatane wo wasanyao jewen kai, weye Anawayo Vambunine taune mo wasanyao anakotare rai tenambe. Anawayo Vambunin ama ananyao Mo raugaje wasai mamo aruriate ma jewena, yara tugae ma. Maisyare omai ti, syare wabeta Ama ananyaowe rai indamu wabe intabove tawan irati Kristus ai. 28Sya arikainyo inanuga no wasai, syare wano tawan no Kristus ai indamu arono pakare no mine vone so raijamo, wanjanive ramu, muno arono de Po wansaen, wansamane no Amune rai nora. 29Yesus Kristus apa ana dave mamo mamai dave, omamo wandaen to. Weti umba syare wandaen tavon mamo are pirati apa ana dave mamai no Amisye amune rai opamo Apa arikainye waino ai pije.

1 YOHANES 31Wakoe! Amisye apa muinye ma manakoe rave wansaija! Weti Po wansawainamo Apa arikainye nawirati wam. Tugae, soamo wamamo Apa arikainye nanao wam! Weramu vatano mine so wantatukambe wama Injayo Amisye ai, weti wonayo Apa arikainye wansai tavon. 2Sya arakovo inanuga no wasai, soamo wamamo Amisye apa arikainye waino wansai. Muno arono munijo makare umugamo indati wambeare rui, omamo wandaen dainya nene. Weramu wandaen arono Yesus Kristus pakare no mine so rai, indati wansanasine muno wansanuga mo Apa ramaisy, weye naije umba wamo aeno wansamije rai. Apa no mamo wamerananta wandaeno taune Ai terave. 3Vatano rui nawirati manaveano Kristus amen tai maisy, wenawamo wo taune manasine muno mansanuga ratayao da ngkakavimbe indamu ayao kakaije meweno mansai, maisyare muno Kristus kakavimbe omaisy. 4Are pirati po ayao kakai rave, wepamo po Amisye apa ananyaowe rakanyoandi. Weye ayao kakai mamo Amisye apa ananyao mi rakanyoandi ije. 5Wandaen Kristus de no mine so indamu Po wama ayao kakaije raupaisy. Opamo ayao kakaije inta no Ai jewen bayave. 6Maisyare omai ti, are pirati be intabove Kristus ai, weamo po ayao kakai rave akatoe ramu. Yara are pirati po ayao kakai rave tawan tutir, weamo po Kristus aene ramu. 7Sya arikainyo inanuga no wasai, vemo vatane inta po wasaponae inya! Are pirati po ayao mamaisy obo rave, opamo mamaisy irati Amisye amune rai, maisyare Kristus opamo mamaisy. 8Yara vatano are pirati po ayao kakai rave tawan kobe, napije pamo Anakakai Akoe apa arikainye waino ai. Weye Anakakai Akoe pirati po ayao kakai rave arono manasyin daveowe noa naiso. Arikainyo Amisye de indamu Po Anakakai Akoe apa anakere umaso rangkat inda rakanive. 9Vatano are nawirati Amisye apa arikainye waino mansai, ayao kakai mamo wo rave akatoe ramu weye Amisye apa kovo wanyine no manuga rai to. Muno Amisye pirati awa Aja pije, weti ayao kakaije mamo wo rave akatoe ramu weye mamaisye ramu. 10Ranivara wamare wandaen Amisye apa arikainye nanawi rui muno Anakakai Akoe apa arikainye nanawi rui, weamo awa ana udave raen no taiso: are pirati apa ana dave mamai no Amisye amune raije jewen muno muinyo apa arakova aije jewen, vatane wato awainamo Amisye apa arikainye pa jewena. 11Arono manasyin dave wapo ayao so ranaun: wamuinyo wansai tutudi. 12Kaina pamo vemo wamo amai nora, weye Anakakai Akoe apa arikainye pije, ti po taune apa rijata aubaisy. Weti ana mbewar ti po aubaisye somamo ana rui? Kaina pamo parijo apa rijata ai, weye po raen apa rijata apa ana dave mamo mamai no Amisye amune rai, yara taune apa ana dave mamo mamaisye ramu. 13Weti sya arakove, weapamo ranivara vatano mine so mansanuga mamuno wasai, weamo vemo wapaparo wasai jinya. 14Arono wamuinyo wama arakove mansai, wamo raen wamuje wene raora yara wansisa kove obo rai. Weramu are pirati muinyo apa arakove inta aije ramu, opamo ta no tawan no wene rai. 15Are pirati anuga mamuno apa arakova ai, Amisye po vatane so aen pare opamo mamaisyo vatano po apa arakove inta aubai to amaisy. Muno wandaenamo vatano po vatane maubaisye opamo kovo nuge nuganuije meweno ai. 16Muinye mamo wananta rai no taiso: Yesus Kristus po anasine raunandea kakai indamu Po wansapaya wama ayao kakaije rai. Maisyare omai ti, mbe unanuive wansai indamu wamo muinye rarorono wama arakove mansai tenambe. Weti koveamo wamo taune wansanasine raunanto ra ngkakai tavon, wirati wamo wama arakove mansapaya irati weno nuge nuganuije rai. 17Ranivara vatane inta apa ananuge raen manui, umbawe po apa arakove inta aen apa ananuge jajoembe ai yara ponae po aeranandei, weamo Amisye apa muinye no anuga raije ramu. 18Sya arikainyo inanuga no wasai, muinye mamo syare wamo raura wansawa bo rai nora, yara wamuinyo tugaive indamu wama ana wandave mo wama muinye raroron kakavimbe. 19Wamuinyo vatano kaijinta mai, weamo wandaen wantavondi Amisye apa ayao tugae rai to ije. Weti wansanuga mamo nsauman no Amisye amune rai. 20Weramu arono rui wansanuga njaniv weye wansanuga nanto wama ayao kakaije rai, weamo syare vemo wanjani nora. Weye Amisye po anakotare raen tenambe muno Apa muinyo wansai mamo manakoe rave, mo wama yanive umaso rakivan. Maisyare omai ti, vemo wanjaniv akato nora. 21Sya arakovo inanuga no wasai, ranivara wansanuga mo wansanayao ayao kakai inta rai jewen, weamo wanjanive ramu, yara wambambunin wansayai no Amisye amune rai. 22Ranivara wambeta Apa ananyao Po raugaje rai muno wama ana wandaveye mamo mo aveti anayanambe, wea indati ana rui mirati wandanajo Ai, omamo Po raugaje wansai. 23Muno Apa ananyao Po raugaje inda wambeta rai mi som: wamanave Apa Kavo Yesus Kristus ai, muno wamuinyo wansai vambinibe maisyare Kristus po wansanyaowe ramaisy. 24Are pirati beto Amisye apa ananyao Po raugaje rai, opamo be intabove Amisye ai muno Amisye tuna no anuga rai. Wandaen Amisye tuna no wansanuga rai maisyare so: Po apa Anawayo Vambunine raugaje wansai to.


1 YOHANES 41Sya arakovo inanuga no wasai, vemo wapanave vayave ayao rui anawae inta po raura wasai rai jinya. Yara syare wapo ranajo rati indamu wadaen kobe: apa ayao po raura mamo Amisye apa Anawayo Vambunine mo raugaje ai rako jewena e? Weye soamo anawae angkari wanui utatipu ti wanya mine tename so rai. 2Wandaen vatane inta pamo Anawayo Amisye nde masyo anuga rai tugaive no taiso: Vatano rui pirati po Yesus Kristus aura pare de no mine so rai be vatanbe, vatano po raura so opirati Anawayo Amisye nde masyo irati ai. 3Yara vatano po Yesus Kristus auranare so maisye jewen, vatano napije pamo Anawayo Amisye no ai pa jewena. Opamo be marovave Kristus ai weye Marova Akoe po anuga raugabe. Wapo ranaun Kristus apa Marova Akoe pare de no mine vone so rai. Syo raura kakavimbe wasai: soamo no no mine vone so rai to, po vatano wanui manuga raugabe. 4Weramu sya arikainyo inanuga no wasai, weapamo Amisye apa kawasae nawirati weap. Muno weapo anawae angkarije umawe mapinde to, weye Anawayo Amisye no irati wasai mamo Ama vambunine manakoe, mo Anakakai Akoe no no mine vone so apa vambunine rakivan. 5Anawae angkari onawamo mine so amaura mai. Weti awa ana wayao dai maisyare vatano mine so awa ana wo ratantona obo ramaisy, weti vatano mine so wo awa ayaowe raraniv. 6Weramu wamamo Amisye apa arikainye waino wansai. Are pirati po Amisye aen, opamo po reama wandaura raraniv. Yara vatano siso Amisye apa kawasae matavone jewen, opamo po reama wandaura raranive ramu. Weti nai maisya umba wananta irati anawae tugae mai muno anawae angkari mai. 7Sya arakovo inanuga no wasai, syare wamuinyo wansai tutudi, weye muinye somamo Amisye po raugaje wansai. Vatano rui pi muiny opamo Amisye apa arikainye pije muno po Amisye aen. 8Weramu vatano rui pi muinye ramu, opamo pantatukambe Amisye ai. Weye Amisye opi muiny. 9Amisye po apa muinye raroron kakavimbe wansai no taiso: Po apa Kavo intabo dave Yesus Kristus atutir de no mine vone so rai indamu Po kovo nuge nuganuije raunande wansai. 10Weti so mirati muiny: Vatano wami wamuinyo Amisye ai toa jewena, yara Amisye pi muinyo wansai muno Po apa Kavo atutir Po anasine raunande kakai indamu Po wama ayao kakai ranawan ti mpaya wansai, wirati Po wansaugav wamakare Amisye ai. 11Sya arakovo inanuga no wasai, Amisye po apa muinye rarorono wansai taije maisy, weti koveamo wamuinyo wansai tutudi. 12Vatane wamamo inta po Amisye aeno amije rai intai ma jewen tenambe. Weramu wamuinyo wansai tutudi, weamo Amisye tuna no wansanuga rai muno Apa muinye ntubai no wansanuga rai ti mamai dave. 13Wandaen wambe intabove Amisye ai muno Amisye tuna no wansanuga rai no taiso: Po apa Anawayo Vambunine raugaje no wansai to. 14Reamamo reamo Arikainyo Amisye aeno taune reansamije rai to, weti reamo avovo vatane mansai reamare Injayo Amisye po apa Arikainye so atutir ti de no mine so indamu Po vatane mapaya awa ayao kakaije rai. 15Vatano are pirati po Yesus aura pare, "Yesus opamo Arikainyo Amisy," Amisye no tawan no vatano napije anuga rai. Muno vatano napije be intabove Amisye ai. 16Weti Amisye apa muinyo Po raunande wansai mamo wamo raen muno wamanave rai. Amisye opirati muiny. Are pi muinyo Amisye ai muno apa arakove mai tavon, vatano napije be intabove Amisye ai muno Amisye tuna no anuga rai. 17Maisyare omaisy, wama muinye miridi nseo ti mamai dave. Indati wambambunin wansayai no Amisye amun arono masyoto Po wansanajo wama ana wandave rai, weye wama ana wandave no mine vone so mamaisyo Kristus apa rai. 18Amisye muinyo wansai ti wanjanive ramu. Weye Apa muinyo ntairi wansanuga rai, weamo wama yanive raumandi vintabo. Weramu arono rui wamo ratantona Amisye pare po mangke raugaje wansai, weamo wanjaniv, muno wanjaniv taiso mare wananta Apa muinye rai rainy. 19Amisye muinyo wansai wusyimbe to, wirati wamuiny tavone so. 20Ranivara vatane inta po taune aura pare: "Rimuinyo Amisye ai," weramu anuga mamuno apa arakova ai, weamo vatano napije aruriat akoe pije. Weye apa arakova pamo po aeno amije rai pije, damu muinyo ai ramu. Weti umba pare muinyo Amisyo po aene jewene Aije, opamo mamaisye ramu. 21Ananyaowe somamo Amisye po raunande: Are pirati muinyo Amisye ai, syare muiny irati apa arakove mai tavon.


1 YOHANES 51Are pirati panave pare Yesus opirati Mesias, vatano napije pamo Amisye apa arikainye pije. Muno are pirati muiny irati Injayo Amisye ai, weamo muiny irati Amisye apa arikainye mansai tavon. 2Wandaen wamuiny irati Amisye apa arikainye mansai mamo maisyare so: arono rui wamuiny irati Amisye ai muno wantavondijo Apa ananyao Po raugaje wansaije rai. 3Arono wantataaje irati Amisye apa ananyao Po wansatuti dai rai, wemaisya umba wamo muinye rarorono Amisye aije. Apa ananyao Po raugaje mamo mangke ramu. 4Vatano rui nawirati Amisye apa arikainye waino mansai, wenanawamo wo mine vone so ama vambunino mamun rapinde. Muno ana mo ransui ti mo rapinde mamo wama anave Yesus ai. 5Are nawirati ubambunin wo mine vone so ama vambunino mamun rapinde? Vatano nanawirati wanave ware, "Yesus opamo Arikainyo Amisye pije." Obo nawirati umamaisy. 6Yesus Kristus de no mine so, umba augasyo kuvuni mana rai muno Apa mavu nsororop arono kakai. Yesus de indamu augasyo kuvuni mana rai vayave ramu, yara de indamu Apa mavu nsororop ti kakai tavon. Weti mana muno mavu umaso mo Yesus aroron kakavimbe Opamo Arikainyo Amisye pije. Ayao umaso mamo Anawayo Vambunine mo raura mare no rai tugae, muno Ama ana mo raura mamo mayarurijabe inta raije ramu. 7Weti ayao raura kakavimbe somamo kotare mandeija, no taiso: 8Anawayo Vambunine maava, mana mirati Yesus augasyo kuvunijo rai maava, mavugo nsororop arono Yesus kakai wem. Mandeije umaso ma awa ayao mbe intabove, wo Yesus Kristus aura kakavimbe ware, "Yesus opamo Arikainyo Amisye pije." 9Arono vatane wo ayao inta raura kakavimbe wansai, weamo wamanave rai. Weramu Amisye apa ayao Po raura mamo mbambunin dave, mo vatane awa ayaowe rakivan. Wepi po ayao umawe raura, Po apa Kavo aura kakavimbe wansai. 10Weti are pirati panave irati Arikainyo Amisye ai, opamo po Amisye apa ayao umawe raen tugaive no anuga rai to. Weramu vatano panave Amisye ai ramu, opamo po Amisye atantona pare payarurijabevea, weye panave ayao Amisye po raugave Apa Kavo Yesus Kristus ai raije ramu. 11Apa ayao mi so: Amisye po kovo nuge nuganuije raunande wansai, muno kove umaso ama ruke no no Apa Kavo Yesusa nui. 12Vatano wo Amisye apa Kavo aen no manuga rai, onawamo awave kovo nuge nuganuije rai. Muno vatano wantatukambe Amisye apa Kavo ai, onawamo awave kovo nuge nuganuije raije ramu. 13Syo ayaowe so ratoe more irati vatano wapanave irati Arikainyo Amisye ai, syo ratoe indamu wadaen weapamo wapave kovo nuge nuganuije rai. 14Wamamo wambambunino wama anave rai weye wama ana wandanajo seo Amisye ai mamaisyo Apa bekere rai, weamo Po raraniv. 15Wandaen Po wansaraniv arono wamo ana inta ranajo seo Ai, weaveti wandaen Po wama ana wandanajo raunande aje. 16Wapo wapa arakove inta aen po ayao kakaije inta rave, weamo syare wabe sambayambe ai. Wea indati Amisye po wapa sambaya umaso raraniv, umba Po kove raugakare wapa arakove umaso ai. Weramu ayao kakaije inta mamo Amisye pare po rapaya vatano po rave aije ramu. Jewen dave. Yara Amisye po mangke weno nuge nuganui obo raugaje vatane wato ai. Weti vatano are pirati apa ayao kakaije no tai wemaisyamo, vemo wapo Amisye anajo ai nora. 17Anakotaro rui wandaveti ngkakai omamo ayao kakaije ma. Weramu ayao kakaijo mo weno nuge nuganui raugav mamo ayao kakai tenambe jewen. 18Wamo raen vatano Amisye apa arikainye waino mansai onawamo ayao kakai mamo wo rave tutire ramu, weye Arikainyo Amisye po mansaeranande muno Anakakai Akoe pamo bambunin po mansave tatugadije ramu. 19Vatano mine vone so una irati Anakakai Akoe anem uga rai tenambe muno wepi be akarive mai. Weramu wandaen wamamo Amisye apa arikainye waino wansai. 20Wandaen Arikainyo Amisye de to muno Po wansakarikuga raneka inda mbar ti wamo Amisyo tugae aen. Wambe intabove Amisyo tugae ai weye wambe intabove Apa Kavo Yesus Kristus ai. Opamo Amisyo tugae pije, muno Po kovo nuge nuganuije raunande wansai. 21Weti sya arikainyo inanuga no wasai, syare wapanave Amisyo tugae obo ai, yara vemo wapo yare raugavo wasarijat inya. Risy, Yohanes

  http://www.bible.is/YVATBL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário