domingo, 28 de junho de 2015

1 ZAN: MAURITAN KREOL1 ZAN 11Nou anons zot ki seki ti la depi komansman, seki nou finn tande, seki nou finn trouve avek nou lizie, seki nou finn gete ek touse avek nou lame, samem parol lavi ki nou pe anons zot. 2Sa lavi la finn manifeste li, e nou finn tann li, nou finn trouv li e temwagn lor li; e nou anons zot lavi eternel ki ti avek nou Papa e ki finn manifeste ar nou. 3Nou anons zot seki nou finn trouve ek tande pouki zot osi zot res ini avek nou, ki ini avek nou Papa e so Garson Zezi Kris. 4Nou pe ekrir tousala pouki nou lazwa li konple. 5Samem mesaz ki nou finn tande sorti kot li, ki finn anons zot ki Bondie li lalimier, dan li pena okenn teneb. 6Si nou dir ki nou viv ini avek li letan ki nou pe mars dan teneb, nou koz manti e nou pa pe fer seki vre. 7Me si nou mars dan lalimier parey kouma limem ki dan lalimier, nou pou viv ini avek nou kamarad, e disan so Garson Zezi lav tou nou pese. 8Si nou dir ki nou pena pese, nou tronp noumem, e laverite pa dan nou. 9Si nou konfes nou pese, Bondie ki fidel ek zis, pou pardonn nou pese ek lav tou seki mal dan nou. 10Si nou dir ki nou pa finn fer pese, nou fer li pas pou enn manter, e so parol pa dan nou.


1 ZAN 21Mo bann ti zanfan, mo pe ekrir zot tousala pouki zot pa fer pese. Me si kikenn fer pese nou ena enn avoka kot Bondie Papa: Zezi Kris ki zis. 2Li finn ofer limem kouma sakrifis pou nou pese, pa zis pou nou tousel me osi pou pese lemonn antie. 3Si nou gard so komannman, lerla nou sir ki nou konn li. 4Dimoun ki dir, “Mo konn li,” me pa gard so komannman, li enn manter e pena laverite dan li. 5Me dimoun ki gard so parol, lamour Bondie pou vremem parfe dan li. Koumsamem nou kone ki nou vremem ini avek li. 6Dimoun ki dir li ini avek li, bizin mars parey kouma li. 7Mo bann frer ek ser bieneme, mo pa pe ekrir zot enn nouvo komannman, me enn vie komannman ki zot ti deza resevwar depi komansman. Sa vie komannman la, limem parol ki zot finn deza tande. 8Ankor enn fwa, mo pe ekrir zot enn nouvo komannman ki trouv so laverite dan Lekris ek dan zot osi. Vremem, teneb pe disparet e vre lalimier pe briye. 9Dimoun ki dir, “Mo dan lalimier,” apre li air so frer ek so ser, li ankor dan teneb. 10Dimoun ki kontan so frer ek so ser, li pe viv dan lalimier, e pena nanye dan li ki kapav fer li ek lezot tom dan pese. 11Me dimoun ki air so frer e so ser, li dan teneb, li mars dan teneb, e li pa kone kot li pe ale, parski teneb finn fer li vinn aveg. 12Mo bann zanfan, mo pe ekrir zot parski zot pese finn pardone akoz nom Zezi Kris. 13Mo pe ekrir zot, gran dimoun, parski zot konn Sa Enn ki existe depi komansman. Mo pe ekrir zot, bann zenes, parski zot finn vink lemal. 14Bann zanfan, mo pe ekrir zot, parski zot konn Bondie Papa. Bann gran dimoun, mo pe ekrir zot parski zot konn Sa Enn ki existe depi komansman. Bann zenes, mo pe ekrir zot parski zot for, parol Bondie li abit dan zot, e zot finn vink lemal. 15Pa bizin zot kontan lemonn, ni bann kiksoz materyel lemonn. Dimoun ki kontan lemonn, li pena lamour Bondie Papa dan li. 16Tou seki sorti dan lemonn, kouma move dezir natir imin, lanvi posed seki nou trouve, ek lorgey baze lor larises, pa vinn depi Bondie Papa me depi lemonn. 17Lemonn avek so bann dezir pe al fini, me bann ki fer volonte Bondie pou viv pou touzour. 18Mo bann zanfan, lafin pe aprose. Zot finn tande ki antikris pe vini, asterlamem ena boukou lennmi Lekris ki finn fini vini. Koumsamem nou kone ki lafin li pre. 19Sa bann zans la finn sorti kot nou me zot pa ti vremem ar nou, lakoz samem zot inn kit nou; parski si zot ti ar nou, zot ti pou res avek nou, me zot finn fer li kler ki personn parmi zot pa ar nou. 20Me zot, zot finn resevwar lonksion sorti kot Sa Enn ki Sin e zot ena konesans laverite. 21Mo pe ekrir zot, pa parski zot pa konn laverite, me parski zot bien konn li e zot kone osi ki okenn mansonz pa kapav sorti depi laverite. 22Kisannla ki manter? Pa sa dimoun ki rezet Zezi kouma Lekris? Limem lennmi Lekris, li rezet toulede, Bondie Papa ek so Garson. 23Kikenn ki rezet Bondie Garson li pena Bondie Papa dan li. Tou dimoun ki aksepte Bondie Garson li ena osi Bondie Papa. 24Gard bien mesaz ki zot finn tande depi komansman. Si zot gard sa mesaz la, lerla zot pou res ini avek Bondie Garson ek so Papa osi. 25Samem ki li finn promet nou: lavi eternel. 26Mo pe ekrir sa lor size bann dimoun pe rod tronp zot. 27Me zot, sa lonksion ki Lekris finn vers lor zot la, li kontign res ar zot. Kouma zot ena so Lespri dan zot, zot pa bizin enn lot dimoun pou ansegn zot. Anfet, Lespri ansegn zot lor tou kiksoz e tou seki li ansegn zot li vre, li pa fos. Samem zot bizin obeir lansegnman sorti kot Lespri: res touzour ini avek Lekris. 28Asterla mo bann zanfan, res ini avek li, pouki ler li revel li, nou kapav ranpli ar lasirans, e nou pa onte devan li zour ki li vini. 29Si zot kone ki Lekris zis, alor zot osi rekonet ki tou dimoun ki fer seki zis, li enn zanfan Bondie.


1 ZAN 31Zot trouve ki kantite Bondie Papa kontan nou. So lamour li telman gran pou nou ki li apel nou zanfan Bondie; e vremem, samem ki nou ete. Ala kifer lemonn pa konn nou, parski li pa finn konn Bondie. 2Mo bann kamarad, nou deza bann zanfan Bondie, me li pa kler kouma nou pou ete apre. Me nou kone kan li pou vini nou pou resanble li, parski nou pou trouv li parey kouma li ete. 3Dimoun ki ena sa kalite lesperans dan Kris, pou rann limem pir parey kouma li. 4Dimoun ki fer pese, li kas lalwa Bondie; pese vedir dezobeir lalwa Bondie. 5Zot kone ki Lekris finn vini pou efas nou bann pese, e limem, li pena okenn pese dan li. 6Seki viv ini avek Kris, pa kontign fer pese; seki fer pese, pa finn trouv li, ni finn konn li. 7Mo bann ti zanfan, pa les personn anbet zot! Tou seki azir avek zistis, li zis parey kouma Kris ki zis. 8Seki fer pese, li sorti kot diab. Depi komansman diab dan pese, me Garson Bondie finn vini pou detrir travay diab. 9Enn zanfan Bondie pa kapav kontign fer pese, parski pwisans Bondie ki met lavi dan li. Li pa kapav kontign fer pese parski li finn pran nesans kot Bondie. 10Ala kouma nou rekonet enn zanfan Bondie ek zanfan diab: seki pa pratik lazistis, li pa sorti kot Bondie, parey kouma seki pa kontan so frer e so ser. 11Samem mesaz ki zot finn tande depi komansman: ki nou bizin kontan nou prosin. 12Fode pa ki nou fer kouma Kain, ki ti ena diab dan li e li ti touy so frer. Kifer li finn touy li? Parski bann aksion Kain ti move e seki pou so frer ti zis. 13Mo bann frer, mo bann ser, pa bizin etone si lemonn air zot. 14Nou kone ki nou finn pas dan lamor pou rant dan lavi, parski nou kontan nou bann frer, nou bann ser. Dimoun ki pa kontan so prosin, li ankor prizonie pwisans lamor. 15Seki air so frer ou so ser, li enn kriminel, e zot kone ki okenn kriminel pena lavi eternel dan li. 16Ala kouma nou kone ki vedir lamour: Zezi Kris finn donn so lavi pou nou. Nou osi nou bizin donn nou lavi pou nou bann frer ek ser. 17Si kikenn ena tou seki li bizin pou viv bien e li ferm so leker ar enn lot ki pena nanye, kouma li kapav dir ki li kontan Bondie? 18Mo bann zanfan, fode pa nou kontan zis avek zoli parol ek bel-bel diskour, me montre vre lamour par nou bann aksion. 19Par sa nou kone ki nou dan laverite e nou leker kler devan Bondie. 20Si nou leker kondann nou, nou kone ki Bondie pli gran ki nou leker e li konn tou kiksoz. 21Mo bann kamarad, si nou leker pa kondann nou, nou kapav apros Bondie avek lasirans 22e resevwar tou saki nou dimande, parski nou obeir so komannman e fer so volonte. 23Ala so komannman, ki nou bizin krwar dan nom so garson Zezi Kris e kontan nou prosin, parey kouma li finn komann nou. 24Dimoun ki obeir komannman Bondie li res ini avek Bondie e Bondie pou prezan dan li. Ala kouma nou kone ki Bondie viv dan nou, par so Lespri ki li finn donn nou.


1 ZAN 41Mo bann frer ek ser bieneme, pa met zot lafwa dan tou sort kalite lespri; teste zot pou gete si lespri la sorti kot Bondie parski ena boukou fos profet ki finn vinn dan lemonn. 2Ala kouma zot kapav kone si Lespri la sorti kot Bondie: tou lespri ki deklare ki Zezi finn vremem vinn enn lekor imin, li sorti kot Bondie, 3e tou lespri ki pa deklar sa lor Zezi, li pa sorti kot Bondie. 4Mo bann zanfan, zot sorti kot Bondie, e zot finn vink bann fos profet; parski sa Enn ki dan zot, li pli for ki lespri ki dan lemonn. 5Bannla sorti dan lemonn, alors tou seki zot dir sorti dan lemonn e lemonn ekout zot. 6Nou, nou sorti kot Bondie. Dimoun ki konn Bondie ekout nou, e dimoun ki pa sorti kot Bondie, pa ekout nou. Koumsamem ki nou rekonet Lespri Bondie ki vre ek lespri dimal ki fos. 7Mo bann frer ek ser bieneme, nou bizin kontan nou kamarad, parski lamour sorti kot Bondie. Dimoun ki kontan so kamarad, li sorti kot Bondie e li konn Bondie. 8Bondie limem lamour, dimoun ki pa kontan so kamarad, li pa konn Bondie. 9Ala kouma Bondie finn montre so lamour pou nou: Li finn avoy so sel garson dan lemonn pouki nou gagn vre lavi par li. 10Ala ki vedir lamour: pa nou ki finn kontan Bondie me Bondie ki finn kontan nou e li finn avoy so garson sakrifie limem pou nou pese. 11Mo bann frer ek ser bieneme, si Bondie finn kontan nou sa kantite la, nou osi nou bizin kontan nou kamarad. 12Personn pa finn zame trouv Bondie; si nou kontan nou kamarad, Bondie viv dan nou e so lamour pou vinn parfe dan nou leker. 13Ala kouma nou kone ki nou ini ar Bondie e ki li dan nou: parski li finn donn nou so Lespri. 14Nou finn trouve e nou temwagne ki Bondie finn avoy so Garson kouma Sover lemonn. 15Si kikenn konfese ki Zezi limem Garson Bondie, Bondie res ini avek li e li res ini ar Bondie. 16Nou kone e nou krwar ki Bondie kontan nou. Bondie limem lamour. Tou dimoun ki viv dan lamour, li res ini ar Bondie e Bondie viv dan li. 17Lamour li parfe dan nou. Alor, zour zizman, nou pou ena boukou kouraz parski dan sa lemonn la nou parey kouma li. 18Pena okenn lafreyer dan lamour; vre lamour repous tou freyer. Lafreyer li liye ar pinision, e tou dimoun ki gagn per, li pa ankor viv vre lamour. 19Nou, nou kontan nou kamarad parski Bondie finn kontan nou anpremie. 20Si kikenn dir, “Mo kontan Bondie”, apre li air so frer ek ser, li enn manter. Si li pa kontan so frer oubien so ser ki li trouve ar so lizie, li pa kapav kontan Bondie ki li pa trouve. 21Ala komannman ki li finn donn nou: seki kontan Bondie bizin kontan so frer ek so ser osi.


1 ZAN 51Tou dimoun ki krwar ki Zezi limem Lekris, li enn zanfan Bondie; e tou dimoun ki kontan enn papa li osi kontan zanfan papa la. 2Ala kouma nou kone ki nou kontan bann zanfan Bondie: kan nou kontan Bondie e nou obeir so bann komannman. 3Kan nou kontan Bondie, nou obeir so komannman. So komannman pa difisil pou swiv, 4parski tou zanfan Bondie ena laviktwar lor lemonn. Nou lafwa donn nou mwayin pou gagn laviktwar lor lemonn. 5Kisannla ki gagn laviktwar lor lemonn? Zis dimoun ki krwar ki Zezi li Garson Bondie. 6Zezi Kris, limem ki finn vini avek dilo so batem ek disan so lamor. Li pa finn vinn avek zis dilo, me avek dilo ek disan; e Lespri li rann temwagnaz ki sa vre, parski Lespri limem laverite. 7Ena trwa temwin: 8Lespri, dilo ek disan, e touletrwa dakor. 9Si nou aksepte temwagnaz bann zom, temwagnaz Bondie ena plis pwa; parski samem temwagnaz ki li finn fer lor so Garson. 10Dimoun ki krwar dan Garson Bondie, li ena sa temwagnaz la dan so leker. Dimoun ki pa krwar dan Bondie, li finn fer li pas pou enn manter, parski li pa finn krwar temwagnaz ki Bondie finn done lor so Garson. 11Ala temwagnaz la: Bondie finn donn nou lavi eternel, e sa lavi la li trouv dan so Garson. 12Dimoun ki ena Garson Bondie ena lavi la; dimoun ki pena Garson Bondie, pena lavi. 13Zot ki krwar dan nom Garson Bondie, mo pe ekrir tousala pou fer zot kone ki zot ena lavi eternel. 14Ala lasirans ki nou ena dan li: tou seki nou demande, li pou akord nou dapre so volonte. 15Si nou kone ki li ekout nou lapriyer, nou sir ki li pou donn nou seki nou demann li. 16Si kikenn trouv so frer oubien so ser pe komet enn pese ki pa mortel, li bizin priye e Bondie pou donn lavi sa dimoun la. Sa li aplik pou tou pese ki pa mortel. Ena pese ki mortel; mo pa pe dir zot priye pou sa. 17Tou bann move aksion apel pese, me ena pese ki pa mortel. 18Nou kone ki dimoun ki pran nesans kot Bondie, pa fer pese, parski Sa-Enn ki finn pran nesans kot Bondie la protez li, e Lemal pa kapav tous li. 19Nou kone ki nou zanfan Bondie, e lemonn antie li dan pouvwar Lemal. 20E nou kone ki Garson Bondie finn vini, li finn donn nou lintelizans pouki nou konn vre Bondie. Nou res ini avek vre Bondie, ini avek so Garson Zezi Kris. Limem vre Bondie e lavi eternel. 21Mo bann ti zanfan, fer atansion bann fos bondie.

http://www.bible.is/MFEBSM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário