quarta-feira, 10 de junho de 2015

Djuão kumrẽx 1: Kayapo

Djuão kumrẽx 11Be, amrẽbê ne me'õ nhidjibê Kabẽn, kute mỳjja kunĩmã tĩn jangjênhja, mỳjja kunĩ kêtri Kabẽnja. Kabẽnja ar imã kabẽn jarẽ bar kabẽnkôt kuman inoo omũ. Ne arỳm prĩne omũnh mex ne ar inhikrao kupê. Tãm ne bar memã 'ã idjujarẽnh ar iba. 2Tãmja, kute mỳjja kunĩmã tĩn jangjênhja ne pykakam bôx ne amijo amirĩt bar arỳm omũn kam 'ã ar amã amijarẽ. Metĩndjwỳnhkôt me tĩn rã'ã: rã'ã kadjy ne me'õja kute memã tĩn jangjênh. Ja ne bar ar amã arẽ. Ta ne me Babãm djwỳnhmẽ ro'ã ar ban kam arỳm pykakam ar imã amijo amirĩt. 3Bar ije omũnh ne mar kôt ar amã arẽ. Gwaj ba baje abeno banhõbikwa kadjy ar amã arẽ. Gwaj baje abeno banhõbikwakam mrãmri ne baje me Babãm djwỳnhmẽ Kra Jeju Kritu aro banhõbikwa. 4Mỳj kadjy ne ba ja'ã ar amã pi'ôk no'ôk ne? Bir, dja gar omũn aman arỳm mrãmri akĩnho akĩnhkumrẽx. Ja kadjy ne ba 'ã ar amã pi'ôk no'ôk ne. 5Ga, akamàt kô tykkam me kute mỳjja pumũnh kêt ne mrãnh punuja pumũ. Nhym me memã pry kurwỳ nhym me arỳm irãkam katàt ba. Me axwedjwỳ ne me mrãnh punu nhym me arỳm memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Nhym kam me arỳm amim kuman kabẽnkôt katàt amijo ba kute mrãmri ne me irãkam katàt baja pyràk. Metĩndjwỳnhdjwỳ djãm mrãnh punun axwe? Arkati. Katàt amijo ban axwe kêtkumrẽx. Tãm ne Metĩndjwỳnh ar imã arẽ bar arỳm kuman arỳm ar amã arẽ. 6Gwaj badjwỳ godja gwaj memã kum, "Metĩndjwỳnh ne ijo õbikwan ijo ba", ane. Ne atekam akamàt kô tykkam bamrãnh punumãn pràbê amim Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêt ne bamrãnh punun bajaxwe. Djãm kam mrãmri bakabẽnkumrẽx? Kati. Nã gwãm amijo bajêx ne katàt bakabẽn kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnh kute gwaj bajo õbikwa kêt ne kute gwaj bajo ba kêt. 7Metĩndjwỳnh ne katàt ar amijo ban axwe kêtkumrẽx. Nãm kute mrãmri ne me irãkam katàt ba pyràk. Dja gwaj kudjwa kabẽn kôt katàt amijo baban bamã bajaxwe prãm kêt ne kam arỳm mrãmri bajêx kêt. Nhym kam Metĩndjwỳnh mrãmri gwaj bajo õbikwakumrẽx ne kute gwaj bajo bakumrẽx. Ne kam arỳm prĩne gwaj bajo mex. Kra Jeju Kritu kamrôkôt gwaj bajo mex. Kute mrãmri ne me kute mỳjja punu põnh nhym arỳm prĩne mex pyràk. Dja ã gwaj bajo mexo ane. 8Godja gwaj baje amim, —Djãm ijaxwe? Kati. Ijaxwe kêtkumrẽx, anhỹr jabej, ne kam arĩk amim bajêx ne bakabẽn katàt kêtkumrẽx. 9Nàr godja gwaj tu bajaxwe kôt kum amijarẽ nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bajaxwe maro aknon gwaj bakam ngryk kêt ne prĩne gwaj bajo mex. Mrãmri ne kabẽn kajgo kêt ne katàt kute amijo bakumrẽx. Kam dja prĩne gwaj bajo mex gwaj arỳm kum bajaxwe kêt. 10Djãm gwaj ba ne gwaj bajaxwe kêt? Kati. Metĩndjwỳnh ne arỳm memã kum, "Me kunĩ kupãnhtã axwe", ane. Kam, godja gwaj baje memã kum, "Kati, ijaxwe'õ kêt", anhỹr jabej ne arỳm Metĩndjwỳnho kute me'õ 'êxnhĩ pyràk. Ne arỳm baje amim, "Metĩndjwỳnh 'êxnhĩ", anhỹr pyràk. Ne kam baje Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêtkumrẽx. 

Djuão kumrẽx 21Akmere, àpnhĩre ar, mỳkam ne ba ar amã ikabẽn ja'ã pi'ôk no'ôk ne? Bir, ar ajaxwe kêt kadjy. Godja gwaj bajõ arỳm bajaxwe jabej. Mỳj dja gwaj amim arẽn kuma? Bir, dja gwaj amim, —Kàjkwakam ne me'õ dja. Jeju Kritu ne dja. Axwe kêtkumrẽx. Ta dja inêje Metĩndjwỳnhmã kabẽno dja. Ta dja inêje kum kabẽn nhym arỳm ijaxwe maro aknon ikam ngryk kêt, ane. Dja gwaj ã bajõ bajaxwe jabej amim ane. 2Jejubê ne gwaj bakam ngryko apêx djwỳnh. Metĩndjwỳnh ne gwaj bajaxwekam ngryk nhym Jeju kute gwaj bajaxweo pãnh kadjy arỳm ty. Ne kam tyk jakam arỳm gwaj bajaxweo pãnh nhym kam arỳm gwaj bakam ngryk kêt. Djãm gwaj bajbit? Kati. Me kunĩ. Apỹnh pykakam me ba djàri me kunĩ jaxwe nhym Jejubê mekam ngryko apêx djwỳnh. 3Djãm mrãmri ne gwaj baje amim Jeju markumrẽx? Mỳj dja gwaj ja mar on? Bir, dja gwaj me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt kabẽnja markumrẽx ne kôt ar amijo baba. Ne kam arỳm amim, —Be ga, ije kabẽn markumrẽx ne kôt amijo ibaja pumũ. Mrãmri ije amim Jeju markumrẽx, ane. Gwaj kam arỳm ja ma. Gwaj baje amim Jeju markumrẽxja ma. 4Jeju ne me kute katàt amijo ba'ã memã karõn memã arẽ. Godja gwaj kabẽn mar kêt ne kôt amijo baba kêt jabej ne memã kum, "Ba ije amim Jeju mar", anhỹr jabej. Ne kam bajêx ne bakabẽn katàt kêt. 5Nàr, godja gwaj kabẽn man kôt amijo baba jabej arỳm mrãmri bamã Metĩndjwỳnh jabêkumrẽx. Ne bamã abêo amũ amikamẽnho mõn kam arỳm amim, —Mrãmri ne Metĩndjwỳnh kute amikôt ijo bakumrẽx. Ga, imã abêkumrẽxja pumũ, ane. Gwaj kam arỳm ja markumrẽx. Metĩndjwỳnh kute amikôt gwaj bajo baja markumrẽx. 6Me kute, —Ba ne ba ije Jeju 'amỳnh tỳx ne 'ã idjukanga kêt, anhỹrja ren katàt amijo ba kute ta katàt amijo ba pyràk. 7Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabê. Ije ar amã katàt aje amijo aba'ã karõkam djã ne ba me kabẽn ny'õ jarẽ? Kati. Me kabẽn tũm ne ba arẽ. Ar aje Jeju kôt amijo abikamẽnh krax djàkam me kute ar amã kabẽn jarẽnh ja ne ba ar amã arẽ. 8Ne kam ajte pi'ôk jakam katàt aje amijo aba'ã ar amã karõ. Kute mrãmri ne ikabẽn ny pyràk ne ba ar amã arẽ. Jeju kumrẽx kute kabẽn ja mar tỳx ne kôt ar amijo ba. Gar arỳm kudjwa kôt ar amijo aba. Nhym kam kabẽn ar amã kute mrãmri ne ny pyràk. Gar kôt ar amijo aba nhym kam me arỳm Jeju mex man ar gadjwỳ ar amex ma. Ne kam ar ajã amim, "Mrãmri ne ar kabẽnkumrẽx", ane. Mỳkam? Bir, gar arỳm me kukràdjà punu kanga. Me kukràdjà punu kute akamàt kô tyk pyràk arỳm kanga. Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh kukràdjà ny ma. Kukràdjà ny kôt gar katàt ar amijo aba kute mrãmri ne irãkam me katàt baja pyràk. Nhym kam me arỳm ar ama. 9Dja me'õ memã kum, —Ba ne ba Metĩndjwỳnh kabẽnkôt katàt ar amijo iba kute mrãmri ne me irãkam katàt baja pyràk, ane. Ne atekam kum kamy kurê. Gwaj baje Jeju kabẽnkôt o bakamyja kurê. Djãm mrãmri ne katàt kute amijo bakumrẽx? Kati. Axwen kute amijo ba punu rã'ã kute mrãmri ne me akamàt kô tykkam ba punu pyràk. 10Nhym be, me'õ kum kamy jabêja ne mrãmri Metĩndjwỳnh kabẽnkôt katàt kute amijo bakumrẽx. Katàt kute amijo ba kute mrãmri ne me irãkam katàt ba nhym mỳjja'õ kute me par tok kêt pyràk. 11Nhym be, me kum kamy kurêja ne arỳm amim 'êx ne aminoo aknon kute katàt kute amijo baja mar kêtkumrẽx. Kute mrãmri ne me'õ akamàt kô tykkam no biknor ne kute amipry mar kêt pyràk. Mỳkam ne kute katàt kute amijo baja mar kêt? Bir ga, me akamàt kô tykkam baja te rĩtmãja pumũ. Nhym nokam akamàt kô tykbit. Me kum kamy kurêdjwỳ ne me amakkre kêt ne kam kute katàt kute amijo baja mar kêt. 12Ar aprĩre, akmere, àpnhĩre ar, mỳkam ne ba ã ar amã ikabẽn jarẽnho ane? Bir, gar ajaxwe nhym Jeju arỳm ar ajaxwe pãnh ty. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm Jeju man arỳm ar ajaxwe maro aknon ar akam ngryk kêt ne. Kam ne ba pi'ôkkam ã ar amã arẽnho ane. 13Ar akra krãptĩ, ar amã ne ba pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Kritu ne mỳjja kunĩ kêtri ar ba. Ar aje Kritu markam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Ar ajabatành nymã ne ba pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Xatanaj ar ajaxwemã te kute amiwỳr ar ajo akẽxmã gar arỳm mar kêt ne arỳm o apa. Kam ne ba ar amã arẽ. Ar aprĩre, ar amã ne ba pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, ar aje me Babãm djwỳnh markam ne ba ar amã arẽ. 14Ar akra krãptĩ, ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Kritu mỳjja kunĩ kêtri ar baja ar aje markam ne ba ar amã arẽ. Ar ajabatành ny, ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Xatanaj ar ajaxwemã te kute amiwỳr ar ajo akẽxmã gar arỳm kubê atỳx ne Metĩndjwỳnh kabẽn mar tỳx ne 'amỳnh tỳx. Ne kam 'ã adjukanga kêt ne arỳm Xatanajo apa. Kam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. 15Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kukràdjà punu, me õ mỳjja punudjwỳ, kwãrĩk wãnh ar amã kĩnh kêt. Me kum me kukràdjà punu kĩnhja kum Metĩndjwỳnh jabê kêtkumrẽx. 16Mỳkam ne me kum abê kêt? Bir, djãm me Babãm djwỳnh kute memã kukràdjà punu jarẽnh? Kati. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ne me kute memã kukràdjà punu jarẽnh. Me axwe kadjy ne me kute memã arẽnh ne memã kum, —Dja ga amidjwỳnhbito kĩnh, anhỹro ba. Me axwe kadjy ne me ajte memã kum, —Dja ga amim mỳjja pumũnh tỳx, anhỹro ba. Me axwe kadjy ne me ajte memã kum, —Dja ga amibẽn amijo adjàmra, anhỹro ba. Me kukràdjà punu ja ne me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja memã arẽnho ba. 17Dja me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt kukràdjà punuja ĩ apêx ne me kum mỳjja punu kĩnhdjwỳ ĩ apêx. Nhym be, me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar ne kôt kute amijo ba rã'ãja ne me Metĩndjwỳnh kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Kam kwãrĩk wãnh ar amã me kukràdjà punu kĩnh kêt. 18Be, arỳm ijabatành mexkam ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar amim ikabẽnja ma. Arỳm akati bôx 'ỳr. Arỳm mỳjja kunĩ kute pykakôt amingrành nhym me kunĩ kute aminhinomã amimẽnh 'ỳr. Dja akati bôx nhym Kritu kurê djwỳnh rax arỳm amirĩt gwaj arỳm omũ. Kritu kurê djwỳnh rax ja ne me arỳm ar amã 'ã ajarẽ. Nhym kute amirĩt kukãm arỳm ajbir jakam kurê djwỳnh kumex ne amirĩt ne. Kumex amirĩt nhym me arỳm gwaj bamã me arẽ gwaj kam kôt amim, —Mrãmri arỳm gwaj bawỳr õ akati bôx 'ỳr. Ga, kukãm kurê djwỳnh kumex arỳm amirĩtja pumũ, ane. Gwaj kam arỳm ja markumrẽx. Ne amiwỳr akatija markumrẽx. Ne amiwỳr me kunĩ kute aminhinomã amimẽnh nhõ akatija markumrẽx. 19Amrẽbê ne Kritu kurê djwỳnhja gwaj baje amim Jeju marjamẽ ro'ã krĩ. Nhym be, arỳm ne me Kritu bê amijo akẽx ne ate ar ban gwaj baro'ã krĩ kanga. Gwaj kam arỳm memã bakaton abenmã kum, —Be, Kritu kurê djwỳnh ne wã, ane. Gwaj baro'ã me krĩkam djãm mrãmri me kute gwaj bakôt amim Jeju markumrẽx? Kati. Me ren markumrẽx ne ren Jeju bê amijo akẽx kêt ne ren kator kêt. Nhym be, kati. Me kute Jeju mar kêt'ã kute amijo amirĩt kadjy ne me arỳm kato. 20Be, Kritu kurê djwỳnh dja ar amã 'êx ba. Dja me te ar amã 'êx gar me mar prãm kêtkumrẽx. Mỳkam ne ar aje me mar kêt? Bir, Kritu mextire ne axwe kêtkumrẽx ne arỳm ar amã Karõ jano nhym arỳm ar ajo ba. Kute ar ajo bakam ar aje me kabẽn katàt kunĩ mar ne aje Kritu kurê djwỳnhja mar prãm kêt. 21Djãm ar aje me kabẽn katàt mar kêtkam ne ba ar amã pi'ôk ja no'ôk ne? Kati. Ar aje me kabẽn katàt markam ne ba ar amã no'ôk ne. Be, me kute memã 'êx bakam ne me kute me kabẽn katàtkôt arẽnh kêtkumrẽx. Ja ne gar arỳm aje mar. 22Nhym mỳj me'õ ne 'êxnhĩkumrẽx? Bir, me 'êxnhĩ ne me memã kum, —Djãm Jeju'ã ne Metĩndjwỳnh kute me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnh got? Djãm Jejubê Kritu got? Kati. Atemã. Nãm me ã memã anhỹro ba. Me ja ne me 'êxnhĩkumrẽx. Me kute Bãm japrỳn Kra japrỳ. Me ja ne me kubê Kritu kurê djwỳnhkumrẽx. 23Me kute Kra mar kêtja ne me kute Bãm mar kêtkumrẽx. Me kute tu amim Kra markumrẽxja ne me kute tu amim Bãmdjwỳ markumrẽx. 24Me kute amrẽbê ar amã kukràdjà jarẽnh dja gar 'amỳnh tỳx ne tu amim markumrẽx ne 'ã adjukanga kêt. Ar aje Jejukôt amijo abikamẽnh krax djàkam me kute ar amã kukràdjà jarẽnhja dja gar 'ã adjukanga kêt. Godja gar 'ã adjukanga kêt jabej ne kam Kramẽ Bãmdjwỳ 'ã adjukanga kêt. 25Nhym kam Bãm gwaj bamã, —Dja gar ikôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne, ane. Mrãmri ne gwaj bamã ja jarẽnhkumrẽx. Kabẽn pydjin arẽ. 26Be, Kritu kurê djwỳnh kute Metĩndjwỳnhbê gwaj bajo akẽx prãm. Mekôt bajaxwemã kubê gwaj bajo akẽx prãm. Me'ã ne ba ije ar amã pi'ôk no'ôkja. 27Dja me te: kute ar ajo akẽxmã ar ajo ane. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh kute ar amã Karõ janor nhym kute ar ajamỳnh tỳx ne ar ajo bakam. Karõ kute ar ajo bakam djãm atemã me'õ kute ar amã, "Ota, me'õ 'êxnhĩ ", anhỹrmã? Kati. Karõja ta dja ar amã me 'êxnhĩ jarẽ. Ta ne kute ar amã mỳjja kunĩ, me kukràdjà kunĩ jarẽnh ne katàt kute ar amã arẽnhkumrẽx. 'Êxnhĩ kêtkumrẽx. Amrẽbê kute ar amã kukràdjà jarẽnh kôt dja gar mã Kritu 'amỳnh tỳxkumrẽx ne tu amim markumrẽx ne 'ã adjukanga kêt. Nhym kam me te: ar amã 'êx ne kute ar ajo akẽxmã. 28Be, arỳm ijabatành mexkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar amim ikabẽnja ma. Dja gar amim Kritu 'amỳnh tỳx ne 'ã adjukanga kêt. Gwaj amim 'amỳnh tỳx ne 'ã badjukanga kêt nhym arỳm gwaj bamã amijo amirĩt. Gwaj bamã amijo amirĩt gwaj kam arỳm bamã uma kêt ne bapijàm kêt ne dja. 29Gar arỳm aje Jeju katàt kute amijo baja mar. Me katàt kute amijo baja kunĩdjwỳ Metĩndjwỳnh arỳm meo kra nhym me umar djà ny. Jadjwỳ gar arỳm aje mar.


Djuão kumrẽx 31Me Babãm djwỳnh ta ne arỳm gwaj bamã, "Ikra ar", ane. Djãm kam kum gwaj bajabê ngri? Kum gwaj bajabê:kumrẽx. Nhym be, gwaj babê Metĩndjwỳnh krakam me kute gwaj bamar kêt. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kute gwaj bamar kêt. Mỳkam? Bir, me kute Jeju mar kêtkam ne me kute gwaj bamar kêt. 2Akmere, àpnhĩre ar, jakam gwaj babê Metĩndjwỳnh krakumrẽx. Ne kam mỳj dja gwaj ĩ bakute? Kon. Kraxje kute gwaj bamã o amirĩt kêt rã'ã gwaj baje mar kêt rã'ã. Nhym be, Jeju dja ĩ gwaj bamã amijo amirĩt gwaj arỳm prĩne mexkôt omũ. Nhym kam ta amikôt gwaj badjwỳ gwaj bajo mex gwaj arỳm baje Jeju pyràk. Ja ne gwaj baje markumrẽx ne amim, —Nà. Dja ijo mex ba arỳm ije Jeju pyràk, ane. 3Gwaj bawỳr Jeju bôxkam amakbê bamã bamex prã:m. Gwaj bamã bamex kute ta mex pyràk prã:m. Ne kam kam amak djêje amijo mexo tẽ. 4Nhym be, me axwe ne me Metĩndjwỳnh kukràdjà mar kêt ne kam amikrà ar o ba. Metĩndjwỳnh te memã kum, "Kwãrĩk wãnh ajaxwe kêt", ane nhym me arỳm kam amikrà ar o ban tu axwe. 5Mỳj kadjy ne Kritu ruw ne nã kurũm katon ar ba? Bir, kute gwaj bamã bajaxweo apêx kadjy ne katon ar ba. Ja ne gar arỳm aje markumrẽx ne amim, —Kute imã ijaxweo apêx kadjy ne Jeju katon ar ba, ane. Djãm ta axwe'õ? Arkati. 6Me kute amim Jeju mar tỳxo ban 'ã ukanga kêtja ne me mã kum axwe prãm kêt. Nhym be, me mã kum axwe prãm kute amim Jeju mar kêt. 7Akmere, àpnhĩre ar, me kute me axwe'ã 'êx ne ar amã, "Me axwe kêt", anhỹrkam kwãrĩk wãnh gê me'õ o ar anoo biknor kêt. Djãm me axwe mex? Kati. Me katàt kute amijo babit ne me mex. Jeju kôt me mex. 8Nhym be, me kute arek axweo ba prãmja ne Xatanaj meo ba. Mỳkam? Bir, Xatanaj adjàkamã axwe krax ne kute arek axweo ba prãm. Kam ne arỳm me kute arek axweo ba prãmja Xatanaj kute meo ba. Metĩndjwỳnh Kra kute Xatanajo àpanh kadjy ne kato. Dja o apa nhym arỳm meo ba kêt nhym me arỳm axwe kêt. Ja kadjy ne nã kurũm katon ar ba. 9Metĩndjwỳnh kute meo krakam ne me arỳm umar djà ny. Kam ne me arek kute axweo ba prãm kêt. Metĩndjwỳnh Karõ kute mỳjja 'y pyràk ne memã wadjàn me kadjwỳnhbê nhỹ, me axwebê àptàro nhỹ. Kam ne me te kute arek axweo bamã. Metĩndjwỳnh kute meo krakam ne me te arek axweo bamã. 10Mỳj xêbê ne Metĩndjwỳnh kra ar? Bir, Metĩndjwỳnh kra ne me kum axwe prãm kêt ne kum kamy jabê. Kum gwaj baje Jeju kabẽnkôt o bakamyja jabê. Kum kamy jabê gwaj arỳm kôt memã bakaton me omũ. Me jabê ne Metĩndjwỳnh kra ar. Ja ne gwaj omũ. Mỳj xêjabê ne Xatanaj kra ar? Bir, Xatanaj kra ne me kum axwe prãm ne kum gwaj bakamy jabê kêt gwaj kam arỳm kôt memã bakaton me omũ. Me jabê ne Xatanaj kra ar. 11Ba ar amã arẽ gar ama. Metĩndjwỳnh ne memã kum, —Dja ga me amã aben jabê, ane. Ja ne gar aje amim Jeju marmo kraxkam aje mar ne mar rã'ã. 12Be, me bakukãmãre Kaĩ ne arỳm kamy bĩ. Kwãrĩk wãnh gar Kaĩ kôt ã amijo anhỹr kêt. Xatanaj ne Kaĩo ba nhym arỳm kamy bĩ. Mỳkam ne kamy bĩ? Bir, ta àpênh jaxwe prãmkam nhym kamy katàt kute amijo ba prãmkam. 13Bir, akmere, àpnhĩre ar, godja me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kum ar akurê jabej. Kwãrĩk wãnh ar amim, —Je tô mỳkam ne me ã ijo ane? anhỹr kêt. 14Amrẽbê gwaj bajaxwekam ne gwaj me biknor tokry djàkam bamõrmã. Djãm jakam kam gwaj bamõrmã? Kati. Jakam ne gwaj arỳm Metĩndjwỳnhkôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne. Mỳjkôt dja gwaj ja markumrẽx, ne amim, —Mrãmri ne arỳm Metĩndjwỳnhkôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Bir, gwaj arỳm mrãmri bamã bakamy jabêkumrẽxkôt. Dja gwaj bamã bakamy jabêkumrẽx ne arỳm amim, —Mrãmri dja ba arỳm Metĩndjwỳnhkôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne. Ga, arỳm imã ikamy jabêkumrẽxja pumũ, ane. Gwaj kam arỳm ja markumrẽx. Ne kam kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ãja markumrẽx. Nhym be, me kum kamy jabê kêtja ne me me biknor tokry djàkam mõrmã rã'ã. 15Me kum kamy kurê kunĩ ne me kute me par djwỳnh pyràk. Ne kam me par djwỳnh dja Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba kêt. Ja ne gar arỳm aje mar. 16Nhym be, Jeju mrãmri kum gwaj bajabêkumrẽxkam arỳm gwaj bapãnh ty. Gwaj ren bamã aben jabê kute Jeju kum gwaj bajabê ne gwaj bapãnh tyk pyràk. Nhym me ren arỳm kute gwaj bakamy'õnh bĩnmã. Gwaj ren bamã bakamy jabêkumrẽxkam ren arỳm memã kum, —Ba dja ga me ibĩ gê ikamy tĩn ne, ane. Gwaj ren bamã abêkumrẽxkam gwaj ren ã memã ane. 17Nhym be, me'õ nhõ mỳjja nhym kamy nhõ mỳjja kêt. Nhym arỳm omũ. Omũnho nhỹ:n kam arỳm amim, —Je, djãm ije amikutã kum inhõ mỳjja kwỳ nhõrmã? Kati. Dja ba kum õr kêt, ane. Djãm tãmwã ne Metĩndjwỳnh kôt kum kamy jabê got? Kati. 18Be, arỳm ijabatành mexkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar amim ikabẽn ma. Kwãrĩk wãnh gwaj bajajkwa kajgokambit memã, "Imã me abêkumrẽx", anhỹr kêt. Gwaj bakabẽn kwỳ kajgokumrẽx. Ate dja gwaj bamã aben jabêkumrẽx ne abenmã mỳjja ngãn abenmã apê. 19Dja gwaj bamã me abêkumrẽx ne kam arỳm markumrẽx. Metĩndjwỳnh arỳm kute gwaj bajo aminhõkumrẽx markumrẽx. Ne kam arỳm amim, —Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm ijo aminhõkumrẽx, ane. Ne kam ja markumrẽx ne ate bakrãn badjumar mex ne ar baba. 20Nhym be, godja gwaj banhõkre kadjwỳnhbê amiman amim, —Djãm mrãmri Metĩndjwỳnh kabẽn kôt imã me abêkumrẽx? Kati. Imã me abê rerekre, ane. Gwaj amiman arỳm badjumar punu. Ne kam ajte amim, —Metĩndjwỳnh ne kute mỳjja kunĩ mar ne kute inhõkre kadjwỳnhbê ikabẽn mar mexkumrẽx. Ta dja imã tỳx jadjà, ba arỳm imã me abêkumrẽx, ane. Dja gwaj ã Metĩndjwỳnh'ã amim anen arỳm amikam badjumar punu kêt ne. 21Nàr atekam baje banhõkre kadjwỳnhbê amim bakabẽn markam amim, —Kati. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt imã me abêkumrẽx, anhỹr jabej ne arỳm bamã Metĩndjwỳnh pyma kêt. 22Ne kam tu kute gwaj bamã mỳjja nhipêxo kum a'uw nhym arỳm gwaj bamã ipêx. Mỳkam? Bir, gwaj baje kabẽn mar ne kôt amijo baba nhym gwaj bakam kĩnhkam dja arỳm gwaj bamã ipêx. 23Metĩndjwỳnh ne gwaj bamã, —Dja gar tu amim Ikra Jeju Kritu markumrẽx ne ar amã aben jabê, ane. Gwaj kabẽn ja man kôt ar amijo baba. Tãm ne ja. 24Dja gwaj Metĩndjwỳnh kute abenã gwaj bamã karõja man kam kabẽn kôt ar amijo baba. Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh kôt ar baba. Nhym kam arỳm gwaj bakadjwỳnhbê amijo kajkep. Djãm mrãmri ne Metĩndjwỳnh gwaj bakadjwỳnhbê mã amijo kajkepkumrẽx? Mỳjkôt ne gwaj ja ma? Bir, Metĩndjwỳnh ne gwaj bamã Karõ jano. Karõ ta dja gwaj bamã, —Arỳm ne Metĩndjwỳnh akadjwỳnhbê amẽ amijo kajkep, ane. Kam dja gwaj ja markumrẽx, Metĩndjwỳnh gwaj bakadjwỳnhbê amijo kajkepja markumrẽx.

Djuão kumrẽx 41Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabêkam ne ba ar amã ikabẽn. Dja gar amim ikabẽnja ma. Dja me ar awỳr bôx jabej ne ar amã, —Metĩndjwỳnh kukwakam ne ba ar amã 'ã ajarẽ, anhỹr jabej. Kumrẽx dja gar amim me kabin me mrãmri Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kabẽn katàtmã akato. Mỳkam? Bir, me ta kute amijo Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnh ne amijo 'êx baja ne krãptĩ. Ne kam arỳm pyka kunĩkôt apôx ne ar ba. Kam dja gar amim me kabi. 2Mỳj dja gwaj amim me kabin memã bajapôx on? Bir, dja gwaj me kabẽn ma nhym me memã kum, —Be, mrãmri ne Jeju Kritu kàjkwa kurũm ruw ne nã kurũm katon ar ba, ane. Godja me ã memã anhỹro ba jabej. Me wã dja gwaj me markumrẽx. Nãm me amijo 'êx kêt ne mrãmri Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kabẽnkumrẽx. 3Nhym be, me kute memã anhỹr kêt ne ate memã kum, —Be, kati. Nhỹnh ne Jeju Kritu kàjkwa kurũm ruw ne nã kurũm katon ar ba? Kati, anhỹro ba. Me kute memã ja jarẽnho ba ne me amijo 'êx ne Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kabẽn kêt. Kritu kurê djwỳnh'õ ne ja. Ja ne me arỳm ar amã arẽ. Kritu kurê djwỳnh rax bôxmã arẽ. Bôx kukãm ne kurê djwỳnh kwỳ arỳm jakam katon mekôt ar ba. 4Akmere, àpnhĩre ar, Metĩndjwỳnh kôt gar arỳm akabẽn aba. Gar arỳm kam kurê djwỳnho apa. Mỳjkôt ne gar o apa? Bir, Jeju ar akam ỹrkôt. Jeju ne ar ajo ban tỳxo kute pykakam kurê djwỳnh kunĩ jakrenh mexi. Gar kam kukwakam arỳm meo apa. 5Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kôt ne Kritu kurê djwỳnh amijo ba. Ne kam me kabẽn kôt kabẽn. Nhym kam me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja arỳm kum Kritu kurê djwỳnh kĩnh ne me kabẽn maro ba. 6Nhym be, ar ba ne bar ije memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnhkam mrãmri memã kabẽn jarẽnhkumrẽx. Me kute ar ikabẽn markumrẽxja gwaj arỳm me'ã abenmã, —Mrãmri kute Metĩndjwỳnh markumrẽx. Ga, kute Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽxja pumũ. Mrãmri kabẽnkumrẽx, ane. Nhym be, me kute ar ikabẽn mar kêtja gwaj arỳm me'ã abenmã kum, —Kati. Kute Metĩndjwỳnh mar kêt. Ga, kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêtja pumũ. 'Êxnhĩkumrẽx, ane. Gwaj ã amim me kabio anen arỳm memã bajapôx ne arỳm me kuma. Me kabẽnkumrẽx jabej nàr me 'êxnhĩ jabej arỳm memã bajapôx ne me kuma. 7Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabêkam ne ba ar amã ikabẽn. Me kute amim Metĩndjwỳnh markôt ne me kum aben jabê. Kam gwaj bamã aben jabê. Mỳj xêbê ne Metĩndjwỳnh kra ar? Bir me kum me abêbit ne mebê Metĩndjwỳnh kra. Metĩndjwỳnh kra ne me umar djà ny. Me kum me abêbit ne me kute Metĩndjwỳnh mar. 8Ta kum me abê nhym kam me arỳm kôt kum aben jabê. Kam, me kum me abê kêt kute Metĩndjwỳnh mar kêt. 9Metĩndjwỳnh kum gwaj bajabê. Mỳjkôt ne gwaj baje ja mar. Bir, nãm arỳm gwaj bawỳr Kra djwỳnh jano. Kra pydji jano nhym pykakam bôx. Gwaj kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã kadjy. Kam ne gwaj baje Metĩndjwỳnh kum gwaj bajabêja markumrẽx ne amim, —Nà. Metĩndjwỳnh kum ijabê:kumrẽx, ane. 10Mrãmri kum gwaj bajabêkumrẽx. Djãm gwaj ba bamã Metĩndjwỳnh jabê? Kati. Ta ne kum gwaj bajabê. Kum gwaj bajabên kam arỳm Kra jano nhym nã kurũm katon ar ba. Gwaj bajaxwe: nhym Metĩndjwỳnh gwaj bajaxwekam ngryk. Nhym Kra arỳm gwaj bajaxweo pãnh ne Metĩndjwỳnhmã gwaj bakam ngryko apêx, gwaj bakam Metĩndjwỳnh ngryko apêx. 11Metĩndjwỳnh kute ã kum gwaj bajabêo anhỹrkam gwaj ren kudjwa bamã aben jabê. Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabêkam ne ba ar amã ikabẽn. Dja gar amim ikabẽnja ma. 12Djãm me'õ ne arỳm kàjkwakam Metĩndjwỳnh pumũ? Kati. Me'õ ne kute omũnh kêtkumrẽx. Kwãrĩk wãnh gwaj omũnh kêt. Godja gwaj bamã aben jabê nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bakadjwỳnhbê mã amijo kajkep. Gwaj kam bamã Metĩndjwỳnh jabê tỳxo amũ amikamẽnho mõn bamã abê tỳ:x ne. 13Metĩndjwỳnh ne arỳm gwaj bamã Karõ jano nhym arỳm ar gwaj bajo ba. Gwaj kam baje Metĩndjwỳnh kute ar gwaj bajo ban gwaj bakadjwỳnhbê amijo kajkepja markumrẽx ne amim, —Nà. Kute ar ijo ban ikadjwỳnhbê amijo kajkepkumrẽx, ane. 14Ar ba ne bar arỳm Kra pumũnho iba. Mrãmri ne me Babãm djwỳnh arỳm Kra jano nhym bôx. Kute pykakam me axwe kunĩ pytàrmã ne me'ỳr bôx. 15Me kute memã kum, —Mrãmri Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, anhỹro baja. Me ja ne me kute amim maro ba. Nhym Metĩndjwỳnh mrãmri me kadjwỳnhbê mã amijo kajkep ne amikôt ar meo ba. 16Metĩndjwỳnh kum gwaj bajabê gwaj arỳm tu amim markumrẽx ne amim, —Mrãmri, kum ijabêkumrẽx, ane. Me kum aben jabê japôx djàbê ne Metĩndjwỳnh. Ta ne kum me abê nhym kam me kôt arỳm kum aben jabê. Metĩndjwỳnhkam me kum aben jabê japôx djàkam ne me mã kum aben jabê. Ne kam me mã kum aben jabêja Metĩndjwỳnh amikôt ar meo ban me kadjwỳnhbê mã amijo kajkep. 17Dja Metĩndjwỳnh ã gwaj bajo ane gwaj kam kôt bamã abê tỳxo amũ amikamẽnho mõ. Gwaj kam arỳm bamã abê tỳ:x ne. Nhym kam Metĩndjwỳnh nhõ akati arỳm bôx. Kute memã axwe pãnh jarẽnh djà nhõ akati bôx. Gwaj kam bajbit bamã uma kêt ne dja. Mỳkam? Bir, pykakam gwaj ar babari gwaj bamã abêkam. Gwaj bamã abê kute ta kum gwaj bajabê pyràk. Kam dja gwaj bamã uma kêt ne dja. 18Ga, me prĩne kum me abêkumrẽxkam arỳm kum me uma kêtkumrẽxja pumũ. Mỳkam? Bir, me kute meo bikẽnh karõ ne me kum me uma. Me kum me umakam ne me prĩne kum me abê mex kêt rã'ã. 19Mỳkam ne gwaj bamã Metĩndjwỳnh jabê? Bir, ta kumrẽx ne kum gwaj bajabê gwaj kam arỳm bamã abê. 20Nhym kam gwaj baje Jeju kabẽnkôt me'õo bakamyja, gwaj bajõ jãm bamã kurên jãm memã kum, "Imã Metĩndjwỳnh jabêkumrẽx", ane. Kati. Nã gwãm bajêx. Gwaj baje bakamy pumũnhkam ne gwaj bamã kurêkam te bamã Metĩndjwỳnh pumũnh kêtja jabêmã. 21Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã 'ã karõn gwaj bamã, —Djãm ar amã ijabê? Dja gar amã akamydjwỳ jabê, ane. Kam dja gwaj bamã bakamy jabêkumrẽx.Djuão kumrẽx 51Mỳj xêbê ne Metĩndjwỳnh krakumrẽx? Bir, me kwỳ ĩ pỹnhkôt kute mã amim, —Mrãmri ne Jejubê Kritu. Mrãmri ne Metĩndjwỳnh Jeju'ã me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnhkumrẽx, anhỹrja. Me kute mã amim anhỹr ne tu kute amim markumrẽx ja ne mebê Metĩndjwỳnh krakumrẽx ne umar djà ny. Ne kam mebê Metĩndjwỳnh krakam me kum Metĩndjwỳnh jabê. Djãm Metĩndjwỳnhbit me kum abê? Kati. Amibu'ã mebê Metĩndjwỳnh kradjwỳ ne me arỳm kum me abê. 2Djãm mrãmri ne gwaj bamã amibu'ã Metĩndjwỳnh kra ar abêkumrẽx? Mỳj kôt dja gwaj arỳm ja markumrẽx? Bir, dja gwaj bamã Metĩndjwỳnh jabên kabẽn man kôt ar amijo baba. Ne kam kôt arỳm bamã kra ar abêja markumrẽx ne arỳm amim, —Nà. Imã Metĩndjwỳnh kra ar abêkumrẽx, ane. 3Dja gwaj kute me kute katàt amijo ba'ã memã karõkôt kabẽnja man kôt ar amijo baban kam arỳm bamã Metĩndjwỳnh jabêkumrẽx. Djãm gwaj baje kabẽn mar ne te kôt amijo babamã? Kati. Gwaj kôt amijo babaja babê tỳx kêt. 4Mỳkam? Bir, me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja te gwaj bamã amikukràdjà jarẽ gwaj bamã me kukràdjà kĩnh kêt. Metĩndjwỳnh ne arỳm gwaj bajo kra gwaj arỳm badjumar djà ny. Kam gwaj bamã me kukràdjà kĩnh kêt ne kôt amijo baba kêt. Ne tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx ne arỳm me kukràdjà kôt amijo baba kêt. 5Mỳj xêja ne me kute me kukràdjà mar kêt ne kôt amijo ba kêt? Bir, me kute tu amim Jeju markumrẽxbit. Me kute mã amim, —Mrãmri Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, anhỹro ba. Me jabit ne me kute me kukràdjà mar kêt ne kôt amijo ba kêt. 6Ne kam mỳj ne Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã Kra jarẽnho amirĩt on? Bir, Kra Jeju Kritu bôx ne nã kurũm kato. Ne kam arỳm abatành ne. Nhym Metĩndjwỳnh kute arẽnho amirĩt kadjy Djuão arỳm ngômã adjà. Ngômã adjà nhym kam tũmràm arỳm kamrô prõt ne arỳm ty. Djãm ngômã adjàrkambit Metĩndjwỳnh gwaj bamã Kra jarẽnho amirĩt? Kati. Kamrô prõt ne tykkamdjwỳ kute o amirĩt. Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõdjwỳ ajte Kra'ã amijarẽnho amirĩt. Karõ mrãmri katàt kute kabẽn jarẽnhkumrẽx. 7Be, Metĩndjwỳnh arỳm Kra jarẽnho amirĩto amãnhkrut ne ikjêkêt. 8Karõkôt o amirĩt. Ngômã adjàrkam o amirĩt. Kamrô prõt nhym tykkam o amirĩt. Kunĩkôt ne Metĩndjwỳnh kabẽn pydji. 9Pykakam me kute mrãmri gwaj bamã mỳjja'ã amijarẽnho amirĩtkam gwaj abenmã kum, "Mrãmri ne amijarẽnhkumrẽx", ane. Nhym be, Metĩndjwỳnh kute Kra'ã amijarẽnho amirĩtjakam kabẽn katàto kute me kunĩ jakrenh. Kam me kunĩ ren abenmã kum, —Mrãmri Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, ane. 10Me kute tu amim Metĩndjwỳnh Kra markumrẽx ne me amim, —Mrãmri ne Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, anen amikadjwỳnhbê markumrẽx. Nhym be, me kute amim Metĩndjwỳnh mar kêt ne me Jejuo me'õ 'êxnhĩ pyràk. Mỳkam? Bir, mrãmri Metĩndjwỳnh kute Kra'ã amijarẽnho amirĩtkumrẽx nhym me kute amim mar kêtkam ne me o me'õ 'êxnhĩ pyràk. 11Nhym Metĩndjwỳnh arỳm amijarẽnho amirĩt ne memã kum, —Me kute tu amim ikra markumrẽx arỳm ikôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne, ane. 12Me kute Krao aminhõja ne kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã nhym me kute Metĩndjwỳnh Krao aminhõ kêtja kôt tĩn kêtkumrẽx ne. 13Ar aje tu amim Metĩndjwỳnh Kra markumrẽx ar. Ar amã ne ba ikabẽn ja'ã pi'ôk no'ôk ne. Mỳj kadjy? Bir, ar aje pi'ôkkam ikabẽn jarẽnh ne mar kadjy. Dja gar aman tu amikukãm kôt atĩn markumrẽx. Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ãja markumrẽx ne amim, —Nà. Dja ba kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Dja gar pi'ôkkam ikabẽn jarẽn aman kam arỳm tu amikukãm ja markumrẽx. Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ãja markumrẽx. 14Dja gwaj ja man arỳm Metĩndjwỳnhmã mỳjjao a'uw. Ta kute amim gwaj bajã karõ kôt o a'uw ne kum, —Aje ijã amim karõ kôt dja ga ã imã mỳjjao ane, ane. Dja gwaj ã kum ane nhym arỳm gwaj bama. Ja ne gwaj baje markumrẽx. 15Kute gwaj bamarkumrẽx dja gwaj kuman arỳm amim, —Mrãmri dja kôt ã imã mỳjjao ane, ane. Dja gwaj amim anen arỳm kute gwaj bamã mỳjjao anhỹr kadjy baje amimarkumrẽx ne amiwỳr baje mỳjjao badjà'wỳrja markumrẽx. 16Apỹnh me axwe djàri kunĩkôt ne me axwe. Ne kam kwỳ pãnh tyk kêt. Nhym be, atemã me axwe'õ pãnh dja arỳm ty. Godja me'õ me kute Jeju kôt abeno kamy 'õ pumũ, axwe kôt omũ. Gêdja o Metĩndjwỳnhmã a'uw ne kum, —Djũnwã, amã ikamy kaprĩ. Kwãrĩk wãnh kum axweo pãnh kêt, ane. Dja ã kamyo Metĩndjwỳnhmã à'wỳro ane. Nhym arỳm kum axweo pãnh kêt nhym tyk kêt ne tĩn ne. Nàr me axwe 'õkôt. Kôt me tykkumrẽxja. Djãm o kute Metĩndjwỳnhmã à'wỳrmã? Kati. Dja mrãmri kôt ty. 18Metĩndjwỳnh kute memã amak bônh nhym me umar djà nyja kunĩ kum axwe prãm kêt. Jadjwỳ ne gwaj markumrẽx ne amim, —Nà. Me umar djà ny kunĩ kum axwe prãm kêt, ane. Nãm me amijaxwe kêt kadjy amijãno djan kum axwe prãm kêt. Nhym kam Xatanaj te kute amiwỳr meo akẽx nhym me ro'ã axwemã. 19Metĩndjwỳnh ne arỳm gwaj bajo kra. Nhym be, Xatanaj arỳm amikôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kunĩ ar o ba. Ja ne gwaj baje markumrẽx ne amim, —Nà. Metĩndjwỳnh ne arỳm ijo kra. Nhym be, Xatanaj arỳm amikôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kunĩ ar o ba, ane. 20Metĩndjwỳnh Kra ne arỳm bôx. Katàt kabẽn ne katàt kute amijo bakumrẽx. Ne kam gwaj baje Kra katàtkumrẽxkôt mar kadjy arỳm gwaj bamã bajamak bô. Ja ne gwaj baje markumrẽx ne amim, —Nà. Arỳm ne Kra bôx ne imã ijamak bô. Ije ta katàtkumrẽx mar kadjy arỳm imã ijamak bô, ane. Nhym kam Kra Jeju Kritu arỳm amim gwaj bapytà. Katàtkumrẽxja arỳm amim gwaj bapytà. Mrãmri kubê Metĩndjwỳnhkumrẽx. Gwaj kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne. Jadjwỳ ne gwaj baje arỳm tu amim markumrẽx. 21Akmere, àpnhĩre ar, mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêx me kute kum amijarẽnhja ne kumex. Dja gar amijãno dja. Mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêx'ỳr aje amijo akẽx kêt kadjy amijãno dja. Tãm ne ja.

   http://www.bible.is/TXUTBL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário