segunda-feira, 6 de julho de 2015

1 IOK-HĀN: TAIWANESE (MIN NAN)


1 IOK-HĀN 11Goán beh kā lín soat-bêng chhòng-sè í-chêng chiū chûn-chāi hit-ê oa̍h-miā ê Tō; chit-ê Tō goán ū thiaⁿ-tio̍h, ū chhin-ba̍k khòaⁿ-tio̍h, ū siông-sè khòaⁿ-tio̍h, mā ū chhin-chhiú bong-tio̍h. 2Chit-ê oa̍h-miā í-keng hián-hiān; goán ū khòaⁿ-tio̍h, hiān-chāi chòe kiàn-chèng, koh tùi lín soan-pò͘ goân-lâi kap Pē tông-chāi koh í-keng ū tùi goán hián-hiān chit-ê éng-oán ê oa̍h-miā. 3Goán khòaⁿ-tio̍h koh thiaⁿ-tio̍h ê, hiān-chāi mā tùi lín soan-pò͘, sī beh hō͘ lín mā thang kap goán ū thoân-khè; chit-ê thoân-khè sī goán kap Pē kap I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok tiong-kan ê thoân-khè. 4Goán siá chiah-ê sī beh hō͘ lán ū oân-boán ê hoaⁿ-hí. 5Goán tùi Siōng-tè ê Kiáⁿ thiaⁿ-tio̍h, hiān-chāi thoân hō͘ lín ê sìn-sit sī án-ni: Siōng-tè sī kng, tī I oân-choân bô o͘-àm. 6Lán nā kóng lán kap I ū thoân-khè, iáu-kú kè-sio̍k tī o͘-àm tiong seng-oa̍h, sī kóng pe̍h-chha̍t, bô si̍t-hêng chin-lí. 7M̄-kú, Siōng-tè tī kng-bêng tiong, lán nā chiàu án-ni tī kng-bêng tiong seng-oa̍h, lán chiū hō͘-siōng ū thoân-khè, I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ ê huih ōe kè-sio̍k sóe-chheng lán lóng-chóng ê chōe. 8Lán nā kóng lán bô chōe, sī phiàn ka-kī, chin-lí bô tī lán lāi-bīn. 9Lán nā sêng-jīn lán ê chōe, Siōng-tè sī sìn-si̍t kong-gī, beh sià-bián lán ê chōe, sóe-chheng lán lóng-chóng ê put-gī. 10Lán nā kóng lán m̄-bat hoān-chōe, sī kā Siōng-tè khòaⁿ-chòe pe̍h-chha̍t, I ê tō bô tī lán lāi-bīn.

1 IOK-HĀN 21Siàu-liân-lâng, góa siá chiah-ê sī beh hō͘ lín bōe khì hoān-chōe. Nā ū lâng hoān-chōe, lán ū gī-lâng Iâ-so͘ Ki-tok tī Pē ê bīn-chêng chòe lán ê Piān-hō͘-jîn. 2I ūi-tio̍h lán ê chōe, m̄-nā lán ê chōe, mā ūi-tio̍h choân sè-kài ê chōe, choh sio̍k-chōe-chè. 3Lán nā ū teh chun-siú Siōng-tè ê kài-bēng, chiū chai lán chin-chiàⁿ bat Siōng-tè. 4Nā ū lâng kóng “góa bat Siōng-tè”, m̄-kú bô teh chun-siú I ê kài-bēng, chit-ê lâng sī pe̍h-chha̍t, i lāi-bīn bô chin-lí. 5M̄-kú lâng nā chun-siú Siōng-tè ê tō, Siōng-tè ê thiàⁿ chiū chin-chiàⁿ tī i sin-chiūⁿ oân-choân si̍t-hiān. Lâng nā kóng i tiàm tī Siōng-tè lāi-bīn, eng-kai chiàu Iâ-so͘ Ki-tok ê giân-hêng seng-oa̍h. Án-ni chiū chai lán ū tī Siōng-tè lāi-bīn. 7Chhin-ài ê pêng-iú, góa siá hō͘ lín ê m̄-sī sin ê kài-bēng, sī lín tùi khí-thâu chiū niá-siū hit-ê kū ê kài-bēng, sī lín bat thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit. 8Chóng-sī góa siá hō͘ lín ê kài-bēng mā thang kóng sī sin ê, che tùi Ki-tok kap tùi lín lóng sī chin ê; in-ūi o͘-àm teh kè-khì, chin kng í-keng teh chiò. 9Lâng nā kóng i tī kng-bêng tiong, m̄-kú oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, sū-si̍t i iáu-kú tī o͘-àm tiong. 10Thiàⁿ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê lâng sī tī kng-bêng tiong teh seng-oa̍h, bōe tì-kàu hō͘ lâng poa̍h-tó hoān-chōe. 11M̄-kú oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê lâng sī tī o͘-àm tiong, tī o͘-àm tiong teh seng-oa̍h, m̄-chai beh khì tó-ūi, in-ūi o͘-àm hō͘ i ê ba̍k-chiu bô khòaⁿ-kìⁿ. 12Siàu-liân-lâng, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi khò Ki-tok ê miâ lín ê chōe í-keng tit-tio̍h sià-bián. 13Hū-ló sī-tōa, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín jīn-bat tùi khí-thâu chiū chûn-chāi Hit-ūi. Chheng-liân-lâng, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín í-keng ū iâⁿ-kè hit-ê Siâ-ok-chiá. 14Sòe-kiáⁿ, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín jīn-bat Pē. Hū-ló sī-tōa, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín jīn-bat tùi khí-thâu chiū chûn-chāi Hit-ūi. Chheng-liân-lâng, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín ióng-chòng, Siōng-tè ê tō tiàm tī lín lāi-bīn, koh lín í-keng ū iâⁿ-kè hit-ê Siâ-ok-chiá. 15M̄-thang tham-ài sè-kan á-sī sè-kan ê mi̍h. Nā ū lâng tham-ài sè-kan, i chiū bô thiàⁿ Pē. 16In-ūi it-chhè sio̍k sè-kan ê, chhin-chhiūⁿ jio̍k-thé ê io̍k-bōng, ba̍k-chiu ê io̍k-bōng, tián ka-kī ê châi-hù, téng, lóng m̄-sī tùi Pē lâi, sī tùi sè-kan lâi ê. 17Chit sè-kan kap sè-kan ê io̍k-bōng lóng teh kè-khì, chóng-sī si̍t-hêng Siōng-tè chí-ì ê lâng éng-oán seng-chûn. 18Sòe-kiáⁿ, che sī chiong-boa̍t ê sî. Lín ū thiaⁿ-tio̍h Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá teh-beh lâi, hiān-chāi í-keng ū chin chōe Ki-tok ê te̍k-tùi-chiá chhut-hiān; tùi án-ni, lán chai che sī chiong-boa̍t ê sî. 19In lī-khui lán, in-ūi in m̄-sī lán ê lâng; in nā-sī lán ê lâng, ōe kè-sio̍k kap lán chòe-hé. M̄-kú in lī-khui, piáu-sī in lóng m̄-sī lán ê lâng. 20Lín í-keng ū niá-siū Sèng Sîn, lín lóng chai. 21Góa siá-phoe hō͘ lín, m̄-sī in-ūi lín m̄-bat chin-lí, sī in-ūi lín bat chin-lí, koh chai it-chhè ê hu-ké m̄-sī tùi chin-lí lâi. 22Sím-mi̍h lâng sī pe̍h-chha̍t-ê? It-tēng sī kū-choa̍t Iâ-so͘ sī Ki-tok hit-ê lâng! Kū-choa̍t Pē kap Kiáⁿ ê chiū-sī Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá. 23Kū-choa̍t Kiáⁿ ê bô chiap-la̍p Pē; soan-jīn Kiáⁿ chiū-sī chiap-la̍p Pē. 24Tio̍h kian-siú lín tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit. Lín nā kian-siú tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit chiū ōe kè-sio̍k oa̍h tī Kiáⁿ kap Pē ê lāi-bīn. 25Che chiū-sī Ki-tok hō͘ lán ê èng-ún, sī éng-oán ê oa̍h-miā. 26Góa siá chiah-ê hō͘ lín, sī koan-hē siūⁿ-beh bê-he̍k lín ê lâng ê sū. 27Tùi lín lâi kóng, lín tùi Ki-tok niá-siū ê Sèng Sîn tiàm tī lín lāi-bīn, chiū bô su-iàu pa̍t-lâng kā lín kà-sī, in-ūi chit-ê Sèng Sîn beh kà-sī lín ta̍k hāng tāi-chì; I ê kà-sī sī chin ê, m̄-sī ké ê. Án-ni, tio̍h chiàu Sèng Sîn kà-sī lín ê, tiàm tī Ki-tok lāi-bīn. 28Taⁿ, siàu-liân-lâng, tio̍h tiàm tī Ki-tok lāi-bīn, án-ni tī I hián-hiān ê sî, lán tī I bīn-chêng chiah ōe hó-táⁿ, bōe in-ūi I ê lâi-lîm kám-kak kiàn-siàu. 29Lín nā chai I sī kong-gī, eng-kai chai si̍t-hêng kong-gī ê lâng chiah-sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî.

1 IOK-HĀN 31Lín siūⁿ-khòaⁿ leh, Pē jōa-ni̍h thiàⁿ lán, hō͘ lán thang chheng-chòe I ê kiáⁿ-jî; sū-si̍t mā-sī án-ni. Sè-kan-lâng m̄-bat lán, in-ūi in m̄-bat Siōng-tè. 2Chhin-ài ê pêng-iú, hiān-chāi lán sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, chiong-lâi ōe án-chóaⁿ iáu-bē bêng-hián. M̄-kú lán chai, Ki-tok hián-hiān ê sî, lán ōe chhin-chhiūⁿ I, in-ūi lán ōe khòaⁿ-kìⁿ I ê chin-siōng. 3Ki-tok sī sûn-kiat, só͘-í tùi Ki-tok ū chit khoán ǹg-bāng ê lâng ōe ka-kī pó-chhî sûn-kiat. 4Lâng hoān-chōe sī ûi-pōe Siōng-tè ê Lu̍t-hoat, in-ūi chōe sī ûi-pōe Siōng-tè ê Lu̍t-hoat. 5Lín chai Ki-tok hián-hiān sī beh tû-khì lâng ê chōe, m̄-kú I pún-sin bô chōe. 6Kap Ki-tok pó-chhî bi̍t-chhiat koan-hē ê lâng bōe kè-sio̍k hoān-chōe; kè-sio̍k hoān-chōe ê lâng m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok, mā m̄-bat I. 7Siàu-liân pêng-iú, m̄-thang siū bê-he̍k. Ki-tok sī gī-lâng, só͘-í si̍t-hêng kong-gī-ê chiah-sī gī-lâng. 8Kè-sio̍k hoān-chōe ê lâng sio̍k Mô͘-kúi, in-ūi Mô͘-kúi tùi khí-thâu chiū hoān-chōe. Siōng-tè ê Kiáⁿ hián-hiān ê bo̍k-te̍k sī beh phò-hoāi Mô͘-kúi ê chok-ûi. 9Tùi Siōng-tè siⁿ ê bōe kè-sio̍k hoān-chōe, in-ūi Siōng-tè ê oa̍h-miā tī in lāi-bīn; in bōe kè-sio̍k hoān-chōe, in-ūi in sī tùi Siōng-tè siⁿ ê. 10Tùi án-ni, sím-mi̍h lâng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî á-sī Mô͘-kúi ê kiáⁿ-jî chin chheng-chhó: Bô si̍t-hêng kong-gī, bô thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-bē ê, m̄-sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 11Lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ; che sī lín tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit. 12Lán m̄-thang chhin-chhiūⁿ [Kai-ún]; i sio̍k Siâ-ok-chiá, ū thâi-sí ka-kī ê sió-tī. I ná-ōe thâi-sí sió-tī? In-ūi i ê hêng-ûi siâ-ok, m̄-kú sió-tī ê hêng-ûi chèng-ti̍t. 13Hiaⁿ-tī chí-bē, sè-kan-lâng nā oàn-hūn lín, lín m̄-bián kî-koài. 14Lán chai, lán í-keng chhut-sí ji̍p-oa̍h, in-ūi lán ū thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-bē. Bô thiàⁿ-lâng-ê sī tiàm tī sí ê koán-hat-ē. 15Oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē chiū-sī thâi-lâng; lín mā chai, thâi-lâng-ê, éng-oán ê oa̍h-miā bô tiàm tī i lāi-bīn. 16Ki-tok ūi-tio̍h lán hi-seng sìⁿ-miā, tùi án-ni lán chai sím-mi̍h sī thiàⁿ; án-ni lán mā ài ūi-tio̍h hiaⁿ-tī á-sī chí-bē hi-seng sìⁿ-miā. 17Nā ū hó-gia̍h-lâng khòaⁿ-tio̍h hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ū khiàm-kheh ia̍h bô tông-chêng lîn-bín, ná ōe-tàng kóng i ū thiàⁿ Siōng-tè? 18Siàu-liân pêng-iú, saⁿ-thiàⁿ m̄-thang chí-ū ēng ōe á-sī ēng chhùi kóng, tio̍h si̍t-si̍t chāi-chāi si̍t-hêng. 19Tùi án-ni lán chai lán sio̍k chin-lí. Lán nā siū liông-sim chek-pī, tī Siōng-tè ê bīn-chêng lán ōe-tàng an-ún chū-chāi, in-ūi I ê sim pí lán ê sim koh-khah khoan-tāi, I ta̍k hāng lóng chai. 21Chhin-ài ê pêng-iú, lán ê liông-sim nā bô kā lán chek-pī, lán tī Siōng-tè bīn-chêng chiū thang ióng-kám m̄-bián kiaⁿ. 22Lán bô-lūn tùi I kiû sím-mi̍h lóng ōe tit-tio̍h, in-ūi lán chun-siú I ê kài-bēng, tī I bīn-chêng chòe I só͘ hoaⁿ-hí ê sū. 23I ê kài-bēng sī án-ni: lán tio̍h sìn I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, mā tio̍h chiàu I hō͘ lán ê bēng-lēng saⁿ-thiàⁿ. 24Chun-siú Siōng-tè kài-bēng ê lâng tiàm tī I lāi-bīn, I mā tī in lāi-bīn. Tùi Siōng-tè sù hō͘ lán ê Sèng Sîn lán chai Siōng-tè tiàm tī lán lāi-bīn.

1 IOK-HĀN 41Chhin-ài ê pêng-iú, m̄-thang siong-sìn ta̍k ê sîn; tio̍h chhat-giām chiah-ê sîn sī tùi Siōng-tè lâi á m̄-sī, in-ūi ū chin chōe ké sian-ti í-keng chhut-hiān tī chit sè-kan. 2Lín thang ēng án-ni lâi jīn-bat Siōng-tè ê Sîn: Soan-jīn Iâ-so͘ Ki-tok chiâⁿ-chòe lâng lâi sè-kan hit-ūi Sîn sī tùi Siōng-tè lâi ê; 3m̄ soan-jīn Iâ-so͘ hiah-ê sîn m̄-sī tùi Siōng-tè lâi ê. Che sī Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá ê sîn, lín ū thiaⁿ-tio̍h i teh-beh lâi, hiān-chāi í-keng tī sè-kan. 4Siàu-liân pêng-iú, lín sī sio̍k Siōng-tè, koh í-keng iâⁿ-kè ké sian-ti, in-ūi tiàm tī lín lāi-bīn ê Sèng Sîn pí tiàm tī sè-kan-lâng lāi-bīn ê sîn khah kiông khah tōa. 5Ké sian-ti sī sio̍k sè-kan, kóng sè-kan sū, só͘-í sè-kan-lâng ōe thiaⁿ in. 6Lán sī sio̍k Siōng-tè. Bat Siōng-tè ê lâng ōe thiaⁿ lán; bô sio̍k Siōng-tè ê lâng m̄ thiaⁿ lán. Tùi chit-ê lán jīn-bat chin-lí ê Sîn kap bê-he̍k lâng ê sîn. 7Chhin-ài ê pêng-iú, lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ, in-ūi thiàⁿ tùi Siōng-tè lâi. Ū thiàⁿ ê lâng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, mā bat Siōng-tè. 8Bô thiàⁿ ê lâng m̄-bat Siōng-tè, in-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ. 9Siōng-tè chhe I to̍k-it ê Kiáⁿ lâi-kàu sè-kan, beh hō͘ lán tùi I tit-tio̍h oa̍h-miā; tùi chit-ê, Siōng-tè ê thiàⁿ hián-bêng tī lán tiong-kan. 10M̄-sī lán thiàⁿ Siōng-tè, sī I ū thiàⁿ lán, chhe I ê Kiáⁿ chòe sio̍k-chōe-chè lâi sio̍k lán ê chōe. Che chiū-sī thiàⁿ. 11Chhin-ài ê pêng-iú, Siōng-tè nā hiah-ni̍h thiàⁿ lán, lán mā tio̍h saⁿ-thiàⁿ. 12Bô-lâng bat khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, lán nā saⁿ-thiàⁿ, Siōng-tè chiū tiàm tī lán lāi-bīn, I ê thiàⁿ thong-kè lán oân-choân si̍t-hiān chhut-lâi. 13Siōng-tè í-keng ū chiong I ê Sèng Sîn sù hō͘ lán, tùi chit-ê lán chai lán tiàm tī Siōng-tè lāi-bīn, I mā tī lán lāi-bīn. 14Pē chhe I ê Kiáⁿ lâi chòe sè-kan ê Kiù-chú, goán ū khòaⁿ-tio̍h, hiān-chāi chòe kiàn-chèng. 15Soan-jīn Iâ-so͘ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ ê lâng, Siōng-tè tiàm tī i lāi-bīn, i mā tī Siōng-tè lāi-bīn. 16Só͘-í, lán chai koh sìn Siōng-tè ū thiàⁿ lán. Siōng-tè sī thiàⁿ, ū teh si̍t-hêng thiàⁿ ê lâng tiàm tī Siōng-tè lāi-bīn, Siōng-tè mā tiàm tī i lāi-bīn. 17Tùi án-ni, thiàⁿ tī lán tiong-kan oân-choân si̍t-hiān chhut-lâi, hō͘ lán tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t thang ióng-kám m̄-bián kiaⁿ, in-ūi lán tī chit sè-kan kap Ki-tok kâng-khoán. 18Ū thiàⁿ chiū bô kiaⁿ-hiâⁿ; oân-choân ê thiàⁿ kóaⁿ-chhut kiaⁿ-hiâⁿ. In-ūi ū kiaⁿ-hiâⁿ chiū ū hêng-hoa̍t; ū kiaⁿ-hiâⁿ ê lâng, thiàⁿ iáu bô oân-choân si̍t-hiān chhut-lâi. 19Lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ, in-ūi Siōng-tè ū tāi-seng thiàⁿ lán. 20Nā ū lâng kóng “Góa thiàⁿ Siōng-tè”, m̄-kú oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, i sī pe̍h-chha̍t. In-ūi, bô thiàⁿ ū-khòaⁿ-tio̍h ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, ná-ōe thiàⁿ bô-khòaⁿ-tio̍h ê Siōng-tè. 21Thiàⁿ Siōng-tè mā tio̍h thiàⁿ ka-kī ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, che sī lán tùi Ki-tok niá-siū ê kài-bēng.

1 IOK-HĀN 51Sìn Iâ-so͘ sī Ki-tok ê lâng lóng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. Thiàⁿ pē-bú, mā ōe thiàⁿ in só͘ siⁿ ê kiáⁿ-jî. 2Lán nā thiàⁿ Siōng-tè koh chun-siú I ê kài-bēng, án-ni chiū chai lán ū teh thiàⁿ Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 3Chun-siú Siōng-tè ê kài-bēng chiū-sī thiàⁿ Siōng-tè. I ê kài-bēng m̄-sī oh chun-siú. 4In-ūi Siōng-tè ê kiáⁿ-jî lóng ōe-tàng khah-iâⁿ sè-kan; hō͘ lán khah-iâⁿ sè-kan ê chiū-sī lán ê sìn. 5Khah-iâⁿ sè-kan ê sī sím-mi̍h lâng? Kiám m̄-sī sìn Iâ-so͘ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ hit-ê lâng? 6Chit-ūi Iâ-so͘ Ki-tok chiū-sī thong-kè chúi kap huih lâi ê; m̄-sī chí-ū thong-kè chúi, sī thong-kè chúi kap huih. Sèng Sîn chòe kiàn-chèng, in-ūi Sèng Sîn sī chin-lí. 7Ū saⁿ ê chòe kiàn-chèng, 8chiū-sī Sèng Sîn, chúi, kap huih; chit saⁿ ê kiàn-chèng lóng it-tì. 9Lâng ê kiàn-chèng lán to chiap-siū, Siōng-tè ê kiàn-chèng koh-khah ū-hāu. Chit-ê sī Siōng-tè ūi-tio̍h I ê Kiáⁿ só͘ chòe ê kiàn-chèng. 10Sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ ê, tī i sim-lāi ū chit-ê kiàn-chèng; m̄-sìn Siōng-tè ê chiū-sī khòaⁿ Siōng-tè chòe pe̍h-chha̍t, in-ūi i m̄-sìn Siōng-tè ūi-tio̍h I ê Kiáⁿ só͘ chòe ê kiàn-chèng. 11Chit-ê kiàn-chèng chiū-sī: Siōng-tè í-keng ū sù lán éng-oán ê oa̍h-miā, chit-ê oa̍h-miā sī tùi I ê Kiáⁿ lâi ê. 12Lâng ū Siōng-tè ê Kiáⁿ chiū ū oa̍h-miā; bô Siōng-tè ê Kiáⁿ chiū bô oa̍h-miā. 13Góa siá chiah-ê sī beh hō͘ lín sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ ê lâng chai, lín ū éng-oán ê oa̍h-miā. 14Lán tī Siōng-tè bīn-chêng ióng-kám bô kiaⁿ, in-ūi lán nā chiàu I ê chí-ì kî-kiû, I ōe kā lán thiaⁿ. 15Kì-jiân chai I ōe thiaⁿ lán ê kî-kiû, chiū chai lán tùi I só͘ kiû ê í-keng ū tit-tio̍h. 16Nā ū lâng khòaⁿ-tio̍h hiaⁿ-tī á-sī chí-bē hoān-tio̍h bōe tì-kàu sí ê chōe, tio̍h kî-kiû Siōng-tè, Siōng-tè ōe sù i oa̍h-miā; góa sī chí hiah-ê hoān-tio̍h bōe tì-kàu sí ê chōe ê lâng teh kóng. Mā ū ōe tì-kàu sí ê chōe, góa kóng “Tio̍h kî-kiû”, pèng m̄-sī chí chit-ê. 17It-chhè put-gī ê hêng-ûi lóng sī chōe, m̄-kú mā ū bōe tì-kàu sí ê chōe. 18Lán chai, Siōng-tè ê kiáⁿ-jî bōe kè-sio̍k hoān-chōe, in-ūi Siōng-tè ê Kiáⁿ teh kā in pó-siú, Siâ-ok-chiá bong in bōe-tio̍h. 19Lán chai, lán sī sio̍k Siōng-tè, m̄-kú choân sè-kài siū Siâ-ok-chiá koán-hat. 20Lán mā chai Siōng-tè ê Kiáⁿ í-keng lâi-lîm, koh hō͘ lán ū hiáu-ngō͘ ê sim thang jīn-bat hit-ūi chin Sîn Siōng-tè. Lán kap chin Sîn Siōng-tè kiat-liân, in-ūi lán kap I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok kiat-liân. Chit-ūi chiū-sī chin Sîn Siōng-tè, sī éng-oán ê oa̍h-miā. 21Sòe-kiáⁿ, lín tio̍h siám-khui ngó͘-siōng.

http://www.bible.is/NANTTV/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário