segunda-feira, 20 de julho de 2015

1 ISAAN: AKAWAIO


1 ISAAN 11Iyepiya'tɨ si'kɨron, ina neta'pʉ, ina nene'pʉ tenu kon ke, ina nenpɨtʉ'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ ina emiyatʉ na'pɨtʉ'pʉ—serɨ pɨ' ina usaurokʉ Uko'man Nɨto' Maimu pɨ'. 2Uko'man nɨto' usenpoika'pʉ; ina uya ene'pʉ, mɨrɨpan ekama ina uya, mɨrɨ tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto' pɨ' ina uya ayauro'ka kon, Ikʉipʉnʉ piyawon usenpoika'pʉ ina piya'. 3Ina nene'pʉ, ina neta'pʉ ekama ina uya ɨpɨ'nokon; mɨrɨ pɨ' a'samʉtʉ yau e'nɨto' kon pe. Mɨrɨ awonsi'kɨ Ikʉipʉnʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Imu, Sises Kʉrai pokon pe a'samʉtʉ yau e'nɨ'nokon. 4Serɨ si menuka ina uya mararon pe pʉra pori' pe e'nɨto' kon pe. 5Se main, ina neta'pʉ iwinon ekama ina uya ɨpɨ'nokon: Papa esi iweyu pe; ewarupɨ pʉra kuru rɨ iyesi iyau. 6Iyamʉtʉ pe e'nɨ ta yau e'tane ewarupɨ yau rɨ ɨtɨi'ma, kasi pe rɨ e'nɨ, i'napairon yau ɨko'mamʉi'ma pʉra rɨ. 7E'tane iweyu yau utɨn pe iyesi yau, iweyu yau iyesi na'ne' kasa, ɨsitonpa pe a'samʉtʉ yau rɨ e'nɨ'nokon, Sises si, Imu mʉnʉ uya ukorʉka kon tanporon makoi apai. 8Imakooi pʉra usi'tun pe iyesi yau, usenku'tɨn pe rɨ iyesi iwano' wannɨ pe rɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ i'napairon pʉra rɨ iye'tane uyau'nokon. 9Umakooi kon ekamasa' pe iyesi yau, ta'pʉ tʉuya awɨrɨ iyesi mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ pe rɨ upɨ'nokon iyesi, isentu'ma rɨ upɨ'nokon, mɨrɨ awonsi'kɨ ukorʉka iya 'nokon nɨ tanporon ipoken pʉra e'nɨto' apai. 10Umakoitan nɨsa' pʉra iyesi ta'nokon yau, kasi ye' pe rɨ Papa kupʉ'nokon mɨrɨ, imaimu pʉra iyesi uko'man nɨto' kon yau.


1 ISAAN 21Serɨ menuka uya serɨ ɨyena'nokon, umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, ɨye'makoima kon namai'. E'tane ɨnʉ' rɨ e'makoimasa' yau, moro man Sises Kʉrai, Ipokena' rɨ, uwapu'tɨ kon pe Ikʉipʉnʉ auro'kanin. 2Kʉrɨ rɨ uya umakooi kon e'masa' serɨ —urɨ'nokon makooi rɨken pen, e'tane tanporo pata awɨron kon makooi rɨ nɨrɨ. 3I'tu tukai' kuru rɨ e'nɨ, apiyontɨn nɨto' iyawɨrɨ e'nɨ yau. 4Kʉrɨ rɨ i'tu uya tawon pe esii'ma, apiyontɨn nɨto' iyawɨrɨ pʉra na'ne' esi mɨrɨ kasi ye' pe, i'napairon pʉra rɨ iyesi iyau. 5E'tane ɨnʉ' rɨ imaimu awɨron esi yau, Papa usi'nʉnkato' kuru rɨ esi mɨrɨ iyau mararon pe pʉra rɨ, wakʉ pe kuru rɨ. Se kasa iyau e'nɨ tukai' i'tu mɨrɨ: 6Ɨnʉ' uya rɨ Sises yau esi ta a'tai, iyesi'pʉ kasa rɨ iye'to' pe iyesi. 7Utonpa ton nʉ'kwɨ, emenna' pen nɨ apiyontɨn nɨto' menuka uya serɨ ɨyena'nokon, e'tane penaro' rɨ, iyepiya'tɨ yau ɨneporo'pʉ kon nɨ. Serɨ apiyontɨn nɨto' esi penaro' rɨ ɨnetakaa'pʉ kon. 8E'tane serɨ emenna' apiyontɨn nɨto' menuka uya serɨ ɨyena'nokon; mɨrɨ i'napairon usenpoikasa' Sises yau mɨrɨ awonsi'kɨ ayau'nokon nɨrɨ, apʉne pʉra ewarupɨ utɨn pɨ' man mɨrɨ awonsi'kɨ i'napairon iweyu pe te'sen ne'wei'tɨka'an. 9Ɨnʉ' rɨ iweyu yau esi tai'ma tʉtonpa ewaruma'tɨyai'ne' esi mɨrɨ ewarupɨ yau rɨ serɨ pona rɨ. 10Ɨnʉ' rɨ tʉtonpa i'nʉnkanin uko'mamʉ mɨrɨ iweyu yau, ɨ'rɨ pʉra iyesi iyau tʉtonpa uta'mo'ka emapu'tɨto' iya winɨ. 11E'tane kʉrɨ rɨ tʉtonpa ewaruma'tɨnin esi mɨrɨ ewarupɨ yau, iyau utɨn pɨ' iyesi. Tʉutɨto' ya' i'tu iya pʉra iyesi, ewarupɨ uya tenku'ne iku'sa' pɨ'. 12Kareta menuka uya serɨ ɨyena'nokon, umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, apʉne pʉra amakooi kon pɨ' isentu'masa' pɨ' tese' awɨrɨ. 13Kareta menuka uya serɨ ɨyena'nokon, papai pokon, apʉne pʉra kʉrɨ rɨ iko'mansa' iyepiya'tɨ'pʉ si'kɨrɨ rɨ i'tu auya'nokon pɨ'. Kareta menuka uya serɨ ɨyena'nokon, moineri'san, apʉne pʉra ɨri entai ɨwe'sa' kon pɨ'. Kareta menuka uya serɨ ɨyena'nokon, umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, apʉne pʉra Ikʉipʉnʉ i'tusa' auya'nokon pɨ'. 14Kareta menuka uya serɨ ɨyena'nokon, papai pokon, apʉne pʉra i'tu auya'nokon pɨ' kʉrɨ rɨ iyepiya'tɨ si'kɨron. Kareta menuka uya serɨ ɨyena'nokon, moineri'san, apʉne pʉra pana' pe ɨwesi kon pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ Papa Maimu esi ayau'nokon pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri entai ɨwe'sa' kon pɨ'. 15Orʉ kʉsi'nʉnkatʉu, mɨrɨ pe pʉra ɨ'rɨ rɨ orʉ po te'sen. Ɨnʉ' uya rɨ orʉ i'nʉnka yau, Ikʉipʉnʉ i'nʉnkato' iya pʉra iyesi mɨrɨ iyau. 16Apʉne pʉra tanporon orʉ pon—ka'pon e'to' tarui pe ipɨ', itenu taruipanin, mɨrɨ awonsi'kɨ mɨ pe iye'ku'to' timamin ke tesi pɨ'—serɨ ton esi mɨrɨ Ikʉipʉnʉ winon pe pʉra, e'tane orʉ winon pe iyesi. 17Orʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ iyau'ne na'ne' taruipanin pʉra rɨ iyena, e'tane kʉrɨ rɨ i'se Papa e'to' ku'nin uko'mamʉ mɨrɨ tɨwɨrɨ rɨ. 18Umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, iweyu u'ma'to' uye'sa' man; eta'pʉ auya'nokon kasa rɨ Kʉrai pe itese' ennakanin tʉuye'ton tawon, serɨ pe tu'ke to' uye'sa' man. Serɨ kasa iyesi pɨ' i'tu iweyu u'ma'to' uye'sa' tukai'. 19Upiyapai'nokon to' utɨ'pʉ, apʉne pʉra utonpa kon amʉ' pe pʉra tesi kon pɨ'. Utonpa kon pe to' esi yau, moro to' nesii'no; to' utɨ'pʉ uya ekama utonpa kon pe pʉra rɨ to' esi'pʉ tukai'. 20Ɨmɨrɨ'nokon man Wakʉ nʉkarapaima'san pe, mɨrɨ awonsi'kɨ tanporo ɨmɨrɨ'nokon uya i'napairon i'tu. 21I'napairon i'tu auya'nokon pʉra iyesi pɨ' ɨmenuka uya 'nokon pen, e'tane i'napairon i'tu auya'nokon pɨ', kasi pe te'sen uyepʉ pen mɨrɨ i'napairon winɨ. 22Ɨnʉ' esi kasi ye' pe? Kʉrɨ sa'ne Sises esi Kʉrai pe tukai' i'tunin pe pʉra te'ku'sen. Kʉrɨ rɨ esi mɨrɨ Kʉrai pe itese' ennakanin pe—Ikʉipʉnʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Imu i'tunin pe pʉra ne'ku'ai'ne'. 23Ɨnʉ' rɨ Imu pɨ' kane tawon esi yau, Ikʉipʉnʉ anʉnnin pe pʉra iyesi mɨrɨ; ɨnʉ' rɨ Imu pɨ' ewai' tawon uya Ikʉipʉnʉ rɨ marɨ anʉmʉ. 24Tɨwɨ mɨrɨ iyepiya'tɨ pe ɨneta'pʉ kon nʉko'mamʉi ayau'nokon. Mɨrɨ kasa ɨwesi kon yau, Imu mɨrɨ awonsi'kɨ Ikʉipʉnʉ yau ɨwesi kon mɨrɨ. 25Serɨ si uyauro'ka'pʉ iya 'nokon itʉto' pe tʉuya—tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto'. 26Serɨ ton menuka uya serɨ ɨyena'nokon, ayano'ma i'se 'nokon te'san esi pɨ'. 27Tɨwɨ Wakʉ A'kwarʉ ɨneporo'pʉ kon nʉko'mamʉi ayau'nokon, ɨnʉ' rɨ ɨyenupanin kon i'se pʉra ɨwesi kon mɨrɨ. Iya'kwarʉ uya ɨyenupasa' kon na'ne' tanporon pɨ' rɨ, i'napai rɨ iyesi, enku'tɨnin pe pʉra—ɨyenupasa' iya 'nokon na'ne' kasa rɨ, iyau rɨ ɨko'mantɨ'. 28Serɨ si, umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, iyau ɨko'mantɨ'; isenpoika a'tai, enari'mʉra e'nɨto' kon pe mɨrɨ awonsi'kɨ tɨpiyɨ'se pʉra irau e'nɨto' kon pe iyepʉ a'tai. 29Ipokena' pe Sises esi tukai' i'tu auya'nokon yau, i'tu auya'nokon tanporon kon ipoken te'sen ku'nin nan esi imunkɨ pe.

1 ISAAN 31Eke pe kuru rɨ tʉusi'nʉnkato' nonkasa' Ikʉipʉnʉ uya upona'nokon, mɨrɨ pe iyesi pɨ' Papa munkɨ pe rɨ e'sesa'nɨto' kon pe iyesi! Kamoro pe rɨ si e'nɨ! Mɨrɨ pe iyesi pɨ', orʉ uya i'tun pʉra rɨ iyesi, apʉne pʉra Papa i'tu iya pʉra rɨ iyesi ke. 2Utonpa ton nʉ'kwɨ, Papa munkɨ pe rɨ si e'nɨ'nokon, e'tane i'tu pʉra rɨ marɨ iyesi mɨrɨ kasa e'nɨto' oton kon tukai', e'tane isenpoika a'tai, ikasa e'nɨto' oton kon i'tu uya'nokon, iye'to' pe rɨ ene'nokon mɨrɨ. 3Tanporon kon serɨ kasa te'ku'san iyau ekorʉka wakʉ pe, ikasa kuru rɨ esuken. 4Tanporon kon tʉumakoitasan uya Papa uya apiyontɨn nɨto' i'kwɨtʉ mɨrɨ, apʉne pʉra makoi esi Papa uya apiyontɨn nɨto' pʉra rɨ e'nɨ pe. 5E'tane i'tu auya'nokon isenpoika'pʉ umakooi kon mo'kase'na, mɨrɨ awonsi'kɨ makoi pʉn nɨ iyau. 6Ɨnʉ' rɨ iyau nʉko'manyai'ne' e'makoimato' pen nɨ, e'tane kʉrɨ ɨnʉ' rɨ e'makoiman pɨ' na'ne' uya rɨ nin ensa' pʉra iyesi mɨrɨ, mɨrɨ pe pʉra i'tusa' iya pʉra rɨ iyesi. 7Umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, ɨnʉ' rɨ ayano'matɨ'nin. Kʉrɨ ipoken te'sen kupʉ pɨ' na'ne' esi mɨrɨ ipokena' pe rɨ, ipokena' pe iyesi na'ne' kasa rɨ. 8Ɨnʉ' rɨ makoi kupʉ pɨ' nʉko'manyai'ne' rɨ esi mɨrɨ Makoi mʉre pe, apʉne pʉra Makoi esi tʉmakooikenan pe rɨ pena rɨ iyepiya'tɨ'pʉ si'kɨrɨ. Serɨ wenai kuru si Papa Mumu usenpoika'pʉ mɨrɨ Makoi tʉrawasooi ma'tanʉ'se'na. 9Ɨnʉ' rɨ Papa winɨ iyentusa' pe na'ne' e'makoima pen mɨrɨ miyarɨ rɨ, apʉne pʉra Papa eseru esi iyau. Apʉne pʉra Papa winɨ iyentusa' pɨ', iye'makoima pʉra rɨ iyesi. 10Serɨ kasa si i'tu mɨrɨ ɨnʉ' yan esi Papa munkɨ amʉ' pe tukai', mɨrɨ awonsi'kɨ ɨnʉ' yan esi Makoi munkɨ amʉ' pe tukai': Ɨnʉ' rɨ ipoken te'sen kupʉ iya pʉra rɨ na'ne' esi mɨrɨ Papa mʉre pe pʉra rɨ; ɨnʉ' rɨ nɨrɨ tʉtonpa i'nʉnka iya pʉra na'ne' esi imʉre pe pʉra. 11Main, iyepiya'tɨ si'kɨrɨ ɨneta'pʉ kon esi se kasa: Utonpa kon amʉ' ti'nʉnkai' e'nɨto' kon pe. 12Keen kasa pʉra e'tɨ', ɨri pe te'sen iwano', mɨrɨpan uya takon wɨnɨ'pʉ. Ɨ'rɨ pe iyesi pɨ' takon wɨnɨ'pʉ iya? Apʉne pʉra ɨri pe tʉnkupʉnʉ esi pɨ', ipokena' pe takon nʉkupʉnʉ e'tane. 13Kɨsewansiukatʉu, utonpa ton, orʉ uya ɨyewaruma'tɨ kon yau. 14I'tu'nokon eri'nɨto' entakasa' uko'man nɨto' ya', apʉne pʉra utonpa kon i'nʉnka pɨ'. Ɨnʉ' rɨ tʉusi'nʉnkasen pen enkurumʉ mɨrɨ eri'nɨto' yau rɨ. 15Ɨnʉ' rɨ tʉtonpa ewaruma'tɨnin esi mɨrɨ te'wɨsen pe rɨ, i'tu auya'nokon te'wɨsen pe te'sen yau inke uko'man nɨto' pʉra rɨ iyesi. 16Se kasa usi'nʉnkan nɨto' i'tu mɨrɨ: Sises Kʉrai uya tʉuko'manto' tʉrʉ'pʉ uiwano' kon pe. Mɨrɨ kasa uko'man nɨto' kon nonkato' pe iyesi mɨrɨ utonpa kon iwano' pe. 17Ɨnʉ' rɨ imaminkena' uya tʉtonpa esi ɨ'rɨ rɨ i'se enpɨtʉ yau, e'tane isentu'ma pʉra iyesi ipɨ', ɨ'rɨ kasa ken si Papa usi'nʉnkato' esi iyau? 18Umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, umaimu kon ke, unta kon ke rɨken usi'nʉnkanpai'nokon pʉra man, e'tane tʉku'se kuru mɨrɨ awonsi'kɨ i'napairon yau kuru. 19Serɨ kasa kuru iyesi a'tai, i'tu mɨrɨ i'napairon pe e'nɨ, uyewan kon ereuta nin si ipiyau, 20uyewan kon uya uyeno'ma kon a'tai. Papa esi mɨrɨ uyewan kon entai, tanporon i'tunin. 21Utonpa ton nʉ'kwɨ, uyewan kon uya uyeno'ma kon pʉra iyesi yau, enari'mʉra rɨ Papa piyau e'nɨ'nokon 22ɨ'rɨ rɨ ekama'posa' a'tai repan nɨ iya, apiyo'man nɨto' iyawɨrɨ e'nɨ pɨ', tʉpori'manin kupʉ pɨ'. 23Serɨ si serɨ apiyontɨn nɨto' iya: Tʉmu, Sises Kʉrai ese' yau apurɨto' pe, mɨrɨ awonsi'kɨ utonpa kon ti'nʉnkai' e'nɨto' pe uyapiyo'masa' iya 'nokon na'ne' awɨrɨ. 24Kamoro apiyontɨn nɨto' iyawɨron kon uko'mamʉ mɨrɨ iyau, mɨrɨ awonsi'kɨ to' yau nɨrɨ iko'mamʉ. Serɨ winɨ i'tu mɨrɨ uyau'nokon iyesi tukai': I'tu'nokon Iya'kwarʉ uyena'nokon intʉrʉ'pʉ winɨ.

1 ISAAN 41Utonpa ton nʉ'kwɨ, tanporon nɨ a'kwarʉ amʉ' kʉsapurɨtʉu, e'tane tanporo ka'pon amʉ' i'tutɨ' Papa winon pe pe' to' esi tukai', apʉne pʉra tu'ke kuru ennakanin nan pu'kena' amʉ' utɨsa' mɨrɨ serɨ non po. 2Se kasa Papa A'kwarʉ i'tuto' auya'nokon esi mɨrɨ: Tanporon ka'pon amʉ' a'kwarʉ, Sises Kʉrai uyee'pʉ ka'pon pe tukai' ekamanin pe na'ne' nan esi mɨrɨ Papa winon kon pe, 3e'tane tanporon ka'pon amʉ' a'kwarʉ Sises i'tu iya pʉra na'ne' nan esi mɨrɨ Papa winon kon pe pʉra. Serɨ esi mɨrɨ Kʉrai pe itese' ennakanin a'kwarʉ pe, iye'to' oton tukai' ɨneta'pʉ kon, mɨrɨpan uye'ka'sa' man serɨ non pona. 4Ɨmɨrɨ'nokon, umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, esi Papa winon kon pe, mɨrɨpan kon entai ɨyena'pʉ kon, apʉne pʉra ayau'nokon na'ne' esi pana' pe parɨ serɨ non pon entai. 5Kamoro esi serɨ non pon kon pe, mɨrɨpan kon usaurokʉ non winon pe rɨ, mɨrɨpan kon maimu eta non uya rɨ. 6Urɨ'nokon esi Papa winon kon pe, mɨrɨpan ɨnʉ' rɨ Papa i'tunin esi a'tai, uyeta iya 'nokon mɨrɨ; e'tane ɨnʉ' rɨ Papa winon pen esi a'tai, umaimu kon eta iya pen mɨrɨ. Serɨ winɨ i'tu'nokon mɨrɨ, nai esi i'napairon A'kwarʉ pe, mɨrɨ awonsi'kɨ nai esi kasi ye' a'kwarʉ pe tukai'. 7Utonpa ton nʉ'kwɨ, utonpa kon ti'nʉnkai' e'nɨpai'nokon, apʉne pʉra usi'nʉnkan nɨto' esi Papa winon pe. Tanporon kon tʉusi'nʉnkasan esi a'tai, Papa munkɨ pe to' esi mɨrɨ, mɨrɨpan kon uya Papa i'tu. 8Ɨnʉ' rɨ tʉusi'nʉnkasen pen esi a'tai, Papa i'tunin pe pʉra iyesi mɨrɨ, apʉne pʉra Papa esi usi'nʉnkan pe. 9Se kasa Papa uya tʉusi'nʉnkato' enpoika'pʉ mɨrɨ u'koro'tau'nokon: Tikin nan kuru rɨ Tʉmu ennoko'pʉ iya serɨ non pona, iporo uko'man nɨto' kon pe. 10Serɨ si serɨ usi'nʉnkan nɨto': Papa i'nʉnka'pʉ uya'nokon pen, e'tane Papa uya ui'nʉnka'pʉ kon, mɨrɨpan uya Tʉmu ennoko'pʉ tʉpokon pe konekanin wannɨ pe tʉsakorooi apai umakooi kon tʉmo'kai'. 11Utonpa ton nʉ'kwɨ, Papa uya ui'nʉnkasa' kon pɨ', utonpa kon kanan i'nʉnkato' pe iyesi. 12Ɨnʉ' uya rɨ Papa ensa' pʉra iyesi; e'tane utonpa kon i'nʉnka pe iyesi yau, Papa uko'mamʉ mɨrɨ uyau'nokon, isi'nʉnkato' ena mɨrɨ uyau'nokon mararon pe pʉra. 13Iyau uko'man nɨ mɨrɨ awonsi'kɨ uyau'nokon iyesi i'tu'nokon, apʉne pʉra Ta'kwarʉ ke repanɨsa' iya. 14Ene'pʉ uya'nokon, mɨrɨpan ekama uya'nokon Ikʉipʉnʉ uya Tʉmu ennoko'pʉ serɨ non pika'tɨnin pe. 15Ɨnʉ' rɨ Sises i'tuyai'ne' Papa Mu pe esi yau, Papa esi mɨrɨ iyau, kʉrɨ rɨ kanan esi Papa yau. 16I'tu'nokon mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨ Papa uya ui'nʉnkato' kon. Papa esi usi'nʉnkan. Ɨnʉ' rɨ uko'mamʉ a'tai usi'nʉnkan nɨto' yau, uko'mamʉ mɨrɨ Papa yau, mɨrɨ awonsi'kɨ Papa nɨrɨ uko'mamʉ iyau. 17Usi'nʉnkan nɨto' enasa' wakʉ pe mararon pe pʉra upiyau'nokon, enari'ke' pe e'nɨ namai' eseru aimenka weyu a'tai, apʉne pʉra ikasa enan nɨsa' pɨ' serɨ non po. 18Enari'ke' pe e'nɨto' pʉra iyesi mɨrɨ usi'nʉnkan nɨto' yau. E'tane wakʉ usi'nʉnkan nɨto' uya enari'ke' pe e'nɨto' ainʉnpa, apʉne pʉra enari'ke' e'nɨto' esi ekota'man i'tu wenai. Kʉrɨ rɨ enari'ke' pe na'ne' ekonekasa' pʉra iyesi mɨrɨ wakʉ pe usi'nʉnkan nɨto' yau. 19Usi'nʉnka'nokon, apʉne pʉra wapiya ui'nʉnkasa' iya 'nokon pɨ'. 20Ɨnʉ' rɨ, “Papa i'nʉnka uya,” tai'ma, tʉtonpa ewaruma'tɨnin esi yau, kasi ye' pe iyesi mɨrɨ. Ɨnʉ' rɨ tʉtonpa, tʉnenenʉ i'nʉnkanin pen uya Papa i'nʉnka pʉra iyesi tʉnene'pʉ pen nɨ. 21Mɨrɨpan uya serɨ si apiyo'man nɨto' tʉsa' uyena'nokon: Ɨnʉ' rɨ Papa i'nʉnkanin uya tʉtonpa i'nʉnkato' pe rɨ marɨ iyesi, tawon.

1 ISAAN 51Tanporon kon Sises esi Kʉrai pe tukai' apurɨnin nan esi mɨrɨ Papa munkɨ pe. Tanporon kon ikʉipʉnʉ i'nʉnkanin nan esi, imʉre rɨ marɨ i'nʉnkanin nan pe. 2Se kasa i'tu mɨrɨ Papa munkɨ amʉ' i'nʉnka tukai': Papa i'nʉnka mɨrɨ awonsi'kɨ apiyontɨn nɨto' arɨ pɨ' e'nɨ a'tai. 3Serɨ serɨ Papa i'nʉnka eseru: Apiyo'man nɨto' iyawɨrɨ te'se. Apiyo'man nɨto' esi e'tape'ne' pe pʉra rɨ, 4apʉne pʉra Papa munkɨ amʉ' uya orʉ wapiya'ka. Serɨ serɨ unapurɨnʉ kon iwapiya'kanin orʉ entai iyenasa'. 5Ɨnʉ' kʉrɨ orʉ entai tenasen? Kʉrɨ rɨken Papa Mu pe Sises esi tukai' apurɨnin. 6Pʉse rɨ kʉrɨ rɨ tuna mɨrɨ awonsi'kɨ mʉn winɨ iye'sa' rʉ'pʉ—Sises Kʉrai. Tuna winɨ rɨken iyee'pʉ pen, e'tane tuna mɨrɨ awonsi'kɨ mʉn winɨ. Mɨrɨ awonsi'kɨ Ita'kwarʉ uya rɨ ekama, apʉne pʉra Ita'kwarʉ esi i'napairon pe. 7Apʉne pʉra osorʉwawon esi ekamanin pe: 8Ita'kwarʉ, tuna mɨrɨ awonsi'kɨ mʉn; mɨrɨ si osorʉwawon esi ɨsi'kaisa rɨ iteseru. 9Ka'pon nekamanʉ anʉnnin nan urɨ'nokon, e'tane Papa nekamanʉ esi eke pe kuru, apʉne pʉra Papa nekamanʉ pe iyesi, intʉrʉ'pʉ tʉmu pɨ'. 10Ɨnʉ' rɨ Papa Mumu apurɨnin ewan yau serɨ tekamasen esi. Ɨnʉ' rɨ Papa apurɨnin pen uya kasi ye' pe iku'sa' mɨrɨ, apʉne pʉra Papa nekama'pʉ apurɨsa' iya pʉra iyesi tʉmu pɨ' isauro'tane. 11Serɨ si inekamanʉ: Papa uya tɨwɨrɨ uko'man nɨto' ke repan nɨsa', serɨ si uko'man nɨto' esi imu yau. 12Kʉrɨ imu esa' pe na'ne' esi uko'man nɨto' esa' pe; kʉrɨ imu esa' pe pʉra na'ne' esi uko'man nɨto' esa' pe pʉra. 13Serɨ ton menuka uya serɨ ɨyena'nokon ɨmɨrɨ'nokon Papa Mumu ese' apurɨnin nan, i'tu kon pa inke uko'man nɨto' esa' pe ɨwesi kon tukai'. 14Iye'kupʉ tato' kuru rɨ esi upiyau'nokon Papa epoto' iyau: ɨ'rɨ rɨ ekama'po pe iyesi yau, iteseru yau, uyeta iya 'nokon. 15Mɨrɨ awonsi'kɨ uyeta iya 'nokon tukai' i'tu yau, unekama'ponʉ kon nɨ i'tu, ipɨ' unekama'po'pʉ kon nɨ esa' pe e'nɨ tukai'. 16Ɨnʉ' uya rɨ tʉtonpa uya makoi kupʉ ene yau uma'tan nɨto' ya' anin pen, nɨpʉremai Papa uya iko'manto' ke irepato' pe. Kamoro makoi narɨnʉ ton pen uma'tan nɨto' ya' pɨ' ta uya mɨrɨ. Moro makoi esi mɨrɨ uma'tan nɨto' ya' anin. Mɨrɨ pɨ' nɨpʉremai ta uya pen. 17Tanporon ipokena' pen kupʉ esi makoi pe, e'tane moro makoi esi uma'tan nɨto' ya' anin pen. 18I'tu'nokon ɨnʉ' rɨ Papa mʉre pe te'sen esi miyarɨ rɨ umakoitan pɨ' te'sen pe pʉra; kʉrɨ Papa mʉre uya enkurunpa wakʉ pe, mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri na'pɨtʉnʉ pe pʉra rɨ. 19I'tu'nokon Papa munkɨ amʉ' pe e'nɨ'nokon, mɨrɨ awonsi'kɨ i'tu'nokon tanporo orʉ esi ɨri e'to' itesa' pe. 20I'tu'nokon nɨ nɨrɨ Papa Mumu uyee'pʉ, mɨrɨpan uya ito'ka'nʉ'to' ike ke repan nɨsa', i'napai rɨ tesi i'tuto' pe. Mɨrɨpan kʉrɨ rɨ i'napai rɨ te'sen iyau e'nɨ—imu rɨ Sises Kʉrai yau. I'napairɨ rɨ Papa pe mɨrɨ awonsi'kɨ tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto' pe iyesi. 21Umunkɨ amʉ' rʉ'kwɨ, papa tato' ipɨ' pe ika'sa' kon piyau ke'tʉu.

http://www.bible.is/AKEBSS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário